Page 1

ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.16 Side 2

2012

Årsrapport


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 3


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 4


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 5

2012 REkoRdÅR foR PRofiER GRuPPEn Bevisst strategiendring, god uttelling i enkeltprosjekter og et godt marked for boliger, gjorde 2012 til et rekordår for Profier. Selskapets resultat etter skatt er tre-doblet sammenlignet med 2011. Resultatforbedringen er et resultat av en bevisst taktskiftestrategi, der Profier i langt større utstrekning har dominerende eierskap i prosjektene som utvikles, eller utvikler prosjekter hvor man er eneste eier.

Godt boligmarked og krevende entreprisemarked Profier oppnådde en boligsalgsomsetning på ca. 1,4MRD i 2012. Profier bokfører resultater lineært med produksjonen av prosjektene, og hadde i 2012 en betydelig inntektsøkning som følge av boligprosjekter som ble igangsatt i 2011 og 2012. Nye leiligheter kjøpes i stor utstrekning av husholdninger med en god boligformue, og gjerne mennesker over 50 år. Dette markedet har og vil ha en god vekst i årene fremover, noe befolkningsfremskrivninger er en god indikasjon på. Eldrebølgen skaper et press på ekskusive, sentrale boligprosjekter, et marked Profier er godt posisjonert i.

Åsane - Bergen

1

Profier bygger sine prosjekter utelukkende i totalentreprise med ledene entreprenører, eller entreprenører med dokumentert, god gjennomføringsevne. Entreprisemarkedet bærer preg av presstendenser, særlig innenfor tekniske fag. Ny forskrift «Tek10» for boliger forsterker kostnadsøkningene, som nå for alvor begrenser i hvilke markedsområder det er mulig å realisere nye boligprosjekter.

Vi utvikler attraktive handelsprosjekter Profier har store handelsprosjekter under bygging i Sandnes, Oslo, Bærum og Bergen, og avsluttet i 2012 et fem år langt utviklingsprosjekt med Jektasenteret i Tromsø. Detaljhandelen har hatt en forholdsvis flat utvikling de seneste par år, og mange bransjer/kjeder opplever marginpress og behov for restrukturering av forhandlernett og butikkonsepter. Unntaket er de tre største dagligvareaktørene, som stadig leverer imponerende og stabil omsetningsvekst. Profier opplever stor interesse for sine handelsprosjekter, særlig fordi disse representerer sentrale, tidsmessige etableringsalternativer med fornuftige bokostnader.


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 6

Handelseiendom er et attraktivt investeringsområde for å få en sikker, god kontantstrøm og avkastning i et marked hvor renter og generelle avkastningsmuligheter for alternative langsiktige investeringer er på rekordlave nivåer. Profier vil i 2013 og videre fremover fortsatt være en betydelig aktør innen utvikling av sentrale handelsprosjekter.

Nye samarbeidspartnere Profier inngikk i 2012 et 50/50 partnerskap med Aker om utvikling av boligprosjektet Fornebuporten på Fornebu i Bærum kommune. Prosjektet består av i alt ca. 46.000 m2 boligareal som skal utvikles og omsettes de kommende årene. Første utviklingstrinn består av ca. 280 arealeffektive leiligheter med en omsetningsverdi på ca. MNOK850. Vårt samarbeid med Aker forventes å være en vesentlig bidragsyter til et fortsatt høyt aktivitetsnivå de kommende årene.

Profier i tall: Prosjektinntektene økte fra 2011 til 2012 fra MNOK108,8 til MNOK224,8. Bak inntektsføringen av disse netto prosjektinntektene ligger det betydelig større bruttotall. Konsernets (konsoliderte) salgsinntekter i 2012 var MNOK860 MKR mot MNOK480 i 2011. I tillegg kommer andel av salgsinntekter fra prosjekter og selskaper, som Profier eier mindre enn 50 % av.

Samlet entreprisekostnad på igangsatte byggeprosjekter ved årsskiftet utgjorde MRD 2,8

Høye ambisjoner for 2013 og årene fremover Profier tok i 2012 flere nye posisjoner i eiendomsmarkedet for å ha gode «råvarer» de nærmeste årene, enten ved kjøp av eiendom med utviklingspotensiale, eller gjennom utviklingsavtaler med eiendomsbesittere. Største kjøp i 2012 var utviklingseiendommen Uelandsgate 85 i Oslo, hvor Profier tar sikte på å konvertere en industrieiendom med løpende leieinntekter til et spennende boligprosjekt med over 400 leiligheter. Prosjektet er 100% eid av Profier AS. Profier har også kjøpt «Bygningsarbeidernes Hus» på Bekkestua, som sammen med tidligere ervervede «Lefdal-senteret» vil utgjøre nye Bekkestua Senter på mer enn 15.000 m2, 40 butikker, samt god parkering rett ved Kolsåsbanen. Kjøpet av denne eiendommen representerer også et potensiale for ytterligere 50 leiligheter i høy prisklasse som forventes salgsklare i 2014. Ordrereserven/prosjektporteføljen til Profier har aldri vært større og ligger godt over målet om minimum 300 % av budsjettert omsetning. Dette gir Profier et godt grunnlag for aktiv forretningsutvikling i årene fremover.

Profier solgte i alt 360 leiligheter i 2012 med en samlet omsetningsverdi på nærmere MRD1,4.

nøkkElTAll PROFIER GRUPPEN AS

2012

2011

2010

Inntekter

224,8

108,8

78,0

EBITDA

156,0

57,5

32,8

Driftresultat

143,4

47,7

22,7

Resultat før skatt

130,1

37,1

15,6 Alle tall i million kr.

2


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 7

EiER- oG SElSkAPSSTRukTuR Aksjonærer Gjelsten Holding AS (80%) Investeringsselskap. Eier: Bjørn Rune Gjelsten. www.gjelsten.no

Lundhaug Invest AS

Gjelsten Holding AS

20%

80%

Lundhaug Invest AS (20%) Investeringsselskap. Eier: daglig leder i Profier AS, Lasse Lundhaug.

Profier Gruppen AS

Selskapsstruktur Profier AS - synliggjør kompetanse og ressurser, og innbefatter alle ansatte i bedriften. Er samtidig et holdingselskap med underliggende single purpose utviklingsselskaper.

Profier AS Profier Eiendom AS - holdingselskap med underliggende single purpose eiendomsselskaper. Åpner for en mer bevisst holdning til langsiktige investeringer. Muliggjør medinvestorer på enkelteiendommer.

100%

Single purpose utviklingsselskaper

Forretningsidé Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet.

Strategi I hovedtrekk er selskapets strategi å knytte til seg ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere som kan bidra til:

Visjon Profier skal skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere.

• at tilflyten av gode prosjekter holdes på et høyt nivå

Mål Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter.

Profier Eiendom AS 100%

Single purpose eiendomsselskaper

• at utviklingsprosessen gjennomføres med optimal ressursbruk • at ferdige prosjekter avhendes på en forretningsmessig gunstig måte

Damsgård - Bergen

3


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 8

PRoSJEkTuTViklinG Prosjekter Profier ble stiftet i 1994, og har i løpet av selskapets historie gjennomført eiendomsprosjekter med over 600.000 m² handel/ næring og over 4.000 boliger. I snitt har Profier 50-60 prosjekter under utvikling og bygging, innen kategoriene bolig, kjøpesenter, handel/dagligvare og offentlig/kontor/hotell. Profier utvikler forretningskonsepter fra idé til nøkkelferdige bygg, og vi er stolte av å kunne vise til flere byggeskikkspriser for våre prosjekter.

Kompetanse Profier har 24 medarbeidere/ samarbeidspartnere ved kontoret på Erteløkka i Asker. Vi jobber utelukkende prosjektorientert, og er opptatt av å utnytte vår samlede kunnskapsbredde og erfaring i alle viktige faser av utviklingsprosessen: • prosjektsøk

• prosjektforedling/tilrettelegging • kommersiell utvikling og detaljering • utleie av næringslokaler • prosjektsalg næring og bolig

• demografi /markedsanalyse

• kontrahering og oppfølging/kvalitets-

• idé/konseptutvikling

kontroll av bygging/gjennomføring

• mulighetsavklaring/programmering

Regionale samarbeidspartnere

• plan- og byggesak/myndighetssamarbeid

Arkitekter/ rådgivere

• prosjektfinansiering- og investering

Eiendomsmeglere

Kommuner/ offentlig sektor

Grunneiere (prosjekteiere)

Arealbrukere (leietakere)

Entreprenører

Potensielle kjøpere

Finansinstitusjoner

Advokater

Samspill Fra vårt brede nettverk av samarbeidspartnere engasjerer vi ekstern kompetanse til sentrale funksjoner i prosjektene. I første rekke er dette velrenommerte, og gjerne lokale,

Investorer/ langsiktige eiere

arkitekter og totalentreprenører. Profier er opptatt av å ivareta gode relasjoner til alle ledd i de ulike fasene av en utviklingsprosess, og vi samarbeider

med aktører over hele landet; fra grunneiere og arkitekter, til meglere, advokater, entreprenører, finansielle institusjoner og langsiktige eiere og investorer (se illustrasjon ovenfor).

4


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 9

STøPERiET

dAMSGÅRd BERGEn

Blokk C+d 45 lEiliGhETER

BoliG • hAndEl Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

200 leiligheter • 1.800 m2 handel/næring LINK Arkitektur AS LAB Entreprenør AS Blokk A+B: Ferdigstilt Blokk C+D: Under bygging Blokk E+F: Under utvikling

VERkET Blokk E+f 62 lEiliGhETER

5

VERkET Blokk A+B 93 lEiliGhETER


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 10

VÅGSGATEn SAndnES hAndEl • BoliG

20.000 m2 handel (Bystasjonen) 131 leiligheter (Støperikvartalet) 350 offentlige parkeringsplasser 126 parkeringsplasser for bolig Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS Entreprenør: Skanska Norge AS Status: Under bygging Areal:

www.stoperi.no

6


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 11

BEkkESTuA SEnTER/SYd BÆRuM hAndEl • BoliG

12.000 m2 handel (Bekkestua Senter) 77 leiligheter (Bekkestua Syd) Arkitekt: LINK Arkitektur AS Entreprenør: NCC Construction AS Status: Under bygging Areal:

www.bekkestuasyd.no

7


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 12

MARiES VEi 20 BÆRuM BoliG

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

95 leiligheter MAKE Arkitekter AS Solid Entreprenør AS Under bygging

8


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 13

ÅSAnE BERGEn hAndEl • BoliG

40.000 m2 handel 170 leiligheter LINK Arkitektur AS Arkitekt: AMB Arkitekter AS Entreprenør: LAB Entreprenør AS Consto AS Under bygging Status: Åsane Utvikling AS Byggherre:

Areal:

www.facebook.com/horisontbolig

9


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 14

hAukÅS nÆRinGSPARk

BERGEn AREAlkREVEndE hAndEl

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

41.000 m2 Helgesen Tekniske Bygg AS Helgesen Tekniske Bygg AS 11.000 m2 ferdigstilt 30.000 m2 under bygging 10


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 15

hASSElBAkkEn liER BoliG

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

SToPPEnkollEn liER BoliG

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: 11

9 leiligheter MAKE Arkitekter AS Solid Entreprenør AS Ferdigstilt

24 leiligheter MAKE Arkitekter AS Skanska Norge AS Ferdigstilt


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.17 Side 16

oS SJøfRonT oS BoliG

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre:

126 leiligheter LINK Arkitektur AS 1. trinn: Veidekke ASA 86 leiligheter ferdigstilt 40 leil. under utvikling Os Sjøfront AS

www.ossjofront.no

12


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.18 Side 17

EidSVoll BRYGGE EidSVoll BoliG

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

SJøkAnTEn SoGndAl hAndEl • BoliG

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

8.400 m2 handel • 35 leiligheter Arkitektkontoret 4B AS, Sogndal Åsen & Øvrelid AS, Førde Ferdigstilt / Under bygging

www.sjøkantensogndal.no 13

77 leiligheter Blå Arkitekter Landskap AB Ø.M. Fjeld AS Ferdigstilt


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.18 Side 18

BillinGSBoRG ASkER BoliG

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

16 leiligheter Fosse & Aasen Arkitekter AS Solid Entreprenør AS Ferdigstilt

www.billingsborg.no

14


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.18 Side 19

MoRTEnSRud ToRG oSlo BoliG • hAndEl

Areal:

174 leiligheter 7.000 m2 handel Arkitekt: Meinich Arkitekter AS Entreprenør: Byggutvikling Øst AS Status: Ferdigstilt Under bygging Under utvikling Byggherre: Mortensrud Bolig AS Mortensrud Næring AS www.mortensrudtorg.no

15


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.18 Side 20

BRYGGEPRoMEnAdEn fREdRikSTAd BoliG • TRinn 1 oG 2

Areal:

Trinn 1: 52 leiligheter Trinn 2: 42 leiligheter Arkitekt: MAKE Arkitekter AS Entreprenør: Solid Entreprenør AS Status: Ferdigstilt

16


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.18 Side 21

SMESTAdMoEn TERRASSE lillEhAMMER BoliG • TRinn 1 oG 2

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

44 leiligheter MAKE Arkitekter AS Byggutvikling Øst AS Trinn 1 : 22 leiligheter ferdigstilt Trinn 2: 22 leiligheter under bygging,

www.smestadmoenterrasse2.no

17


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.18 Side 22

JEkTA SToRSEnTER TRoMSø hAndEl Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre:

70.000 m2 (inkl. ombygging) AMB Arkitekter AS Consto AS Ferdigstilt Coop Nord

18


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.18 Side 23

kilEn hAndElSPARk TønSBERG hAndEl • BoliG • konToR

23.000 m2 handel/næring 160 leiligheter 4.000 m2 kontor SPIR Arkitekter AS, Tønsberg Arkitekt: Entreprenør: Ikke kontrahert Under utvikling Status:

Areal:

19


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.18 Side 24

RÅholT høYdEn EidSVoll BoliG • hAndEl

Areal:

38 leiligheter 500 m2 handel Arkitekt: MAKE Arkitekter AS Entreprenør: Ø.M. Fjeld AS Status: Ferdigstilt

20


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.19 Side 25

innSEilinGEn dRøBAk BoliG Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

21

47 leiligheter Ninniarkitekter AS Solid Entreprenør AS Ferdigstilt


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.19 Side 26

uElAndSGATE 85 oSlo BoliG Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

400 leiligheter DARK Arkitekter AS Ikke kontrahert Regulering

22


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.19 Side 27

foRnEBuPoRTEn BÆRuM BoliG

23


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.19 Side 28

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

285 leiligheter A-Lab AS Solid Etreprenør AS Under utvikling

www.fornebuportenbolig.no

24


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.19 Side 29

BEkkESTuA EiEndoMSuTViklinG BÆRuM hAndEl • BoliG

2.500 m2 handel 55 leiligheter Arkitekt: MAKE Arkitekter AS Entreprenør: Ikke kontrahert Status: Detaljregulering Areal:

25


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.19 Side 30

STRAndPARkEn hAMMERfEST konToR • hAndEl • hoTEll • PARkERinG • BoliG

14.000 m2 kontor/handel/ hotell/ parkering 12.000 m2 bolig Arkitekt: MAKE Arkitekter AS Entreprenør: PEAB AS Status: 6.000 m2 under bygging 20.000 m2 under utvikling Byggherre: Strandparken Eiendom AS Areal:

26


ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.19 Side 31


cogito design

ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.19 Side 32

SikkERhET foR  GJEnnoMføRinG

når man kjøper en ny leilighet under oppføring, er det viktig å være trygg på at leiligheten blir som planlagt, og at man har tillit til utbyggers gjennomføringsevne. Profier AS er en landsdekkende eiendomsutvikler som de siste 18 år har realisert mer enn 4.000 boliger i hele norge. Boligprosjekter som er utviklet av Profier kjennetegnes av høy fokus på brukervennlighet, gjennomtenkte planløsninger og høy boligstandard. Selskapet har en sunn økonomi og solide eiere.


2012

ÅRSRAPPORT 2012 NY_Layout 1 02.04.13 14.16 Side 1

Besøksadr.: Erteløkka 7, Asker Postadr.: Pb 485, 1373 Asker Tlf: 66 79 99 00 E-post: post@profier.no www.profier.no

Profier AS - Årsrapport 2012  
Profier AS - Årsrapport 2012