Page 1

L;<;+::9;=


Profier 2011 – høyt aktivitetsnivå og rekordsalg av boliger Etter et par svake år begynte pilene i eiendomsmarkedet igjen å peke oppover i 2010. Profier oppnådde resultatforbedringer gjennom innsats på våre kjerneområder, som er utvikling av eiendommer for handel/dagligvare og leiligheter – gjerne i større kombinasjonsprosjekter i sentrumsområder. Tallene for 2011 bekrefter at Profier fortsatt er på et godt og riktig spor: Prosjektinntektene økte med 40 % (fra 78 til 109 MKR) og resultatet før skatt økte med 146 % (fra 15 til 37 MKR). Bak inntektsføringen av disse netto prosjektinntektene ligger det betydelig større bruttotall. Konsernets (konsoliderte) salgsinntekter i 2011 var ca. 450 MKR mot 125 MKR i 2010. I tillegg kommer andel av salgsinntekter fra prosjekter og selskaper, som Profier eier mindre enn 50 % av. Konsernet hadde i 2011 en boligomsetning på over 2,0 MRDKR og hadde ved årsslutt igangsatte byggeprosjekter med en entreprisekost på ca. kr 1,8 MRDKR. Profier sitt boligsalg var i 2011 rekordhøyt med 517 solgte boliger, som er nær en dobling fra 2010. Markedsføring og salg av godt tilpassede boligprosjekter med riktig prosjektstørrelse, god kvalitet og ikke minst beliggenhet har vært en suksess: - «Maries Vei» på Høvik – «transformasjon» av tidligere kontorbygg til 100 leilighetermed høy standard, helt ned til Oslofjorden. - «Damsgård» i Bergen med 200 leiligheter og «Sjøfronten» i Os med 150 leiligheter, sentrumsnært ved sjøen. - «Bryggepromenaden» i Fredrikstad med 94 leiligheter, vestvendt ved Glomma og Gamlebyen. - «Støperikvartalet» i Sandnes med 131 leiligheter, meget sentralt i bysentrum. Det er en påfallende mangel på boliger i sentrale strøk og markedet er svært spennende for «riktige» prosjekter. Til tross for stigende tomtepriser og kostnadsdrivende nye forskriftskrav er det fortsatt mulig å markedstilpasse boligsalget og oppnå god totaløkonomi i prosjektene, fortrinnsvis gjennom tett og godt samarbeid med de riktige partnerne på totalentreprenørsiden. Også for handelsprosjekter er beliggenhet et avgjørende stikkord og da ikke bare med tanke på kunder og

tilgjengelighet. Langt mer avgjørende blir rammer og begrensninger som følger av rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser og etter hvert også av regionale planer for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Slike er igangsatt i flere fylker/regioner for å sikre at alle, også lokale kommunepolitikere, følger Regjeringens «nasjonale forventninger» fra juni 2011. Profier er godt posisjonert for utvikling og videre utvidelser innenfor et slikt regime og har flere større handelsprosjekter «i arbeid»: - «Kilen» syd-øst i Tønsberg er en sterkt ønsket transformasjon av et større byutviklingsområde som reguleres for et bransjesenter på 20.000 kvm. og inntil 200 leiligheter. - «Bystasjonen» i Sandnes blir en betydelig ansiktsløftning i gamle Sandes sentrum med sine 20.000 kvm. handel/næringsarealer og ca.500 offentlige parkeringsplasser. - «Jekta» utenfor Tromsø som er et vedtatt avlastningsområde for sentrum bygges ut som en av Norges største handelssenterutvidelser frem mot nyåpning til julehandelen i 2012. Det vil fortsatt være markedet som avgjør hvor snarlig vi kan få gjennomført våre mange handels- og kjøpesenterprosjekter. Det er grunnleggende viktig for oss å fortsette det gode samarbeidet vi har med solide og kompetente partnere både blant leietakere/arealbrukere og blant aktuelle langsiktige eiere av våre ferdig utviklede prosjekter. I lys av gode markedsutsikter fremover har Profier tatt flere nye posisjoner i større prosjekter og eiendommer. Et av dem ligger på Bekkestua i Bærum: Utbyggingen av «Lefdal-senteret» helt inntil forstadsbanen – med 77 nye leiligheter og et fornyet og utvidet kjøpesenter. Byggestart vil bli ultimo 2012 og prosjektet vil være helt i tråd med ønsket politikk for sentrumsutvikling. Ordrereserven/prosjektporteføljen til Profier har aldri vært større og ligger godt over målet om minimum 300 % av budsjettert omsetning. Sammen med et positivt marked gir dette grunnlag for økt verdiskapning både i samarbeidsprosjekter og i prosjekter i egen regi. Dette gir det beste grunnlaget for å nå vårt store mål for omsetningen i et lovende 2012 – enkelt formulert som:

”200 i ’12”

Nøkkeltall PROFIER GRUPPEN AS

2009

2010

2011

Inntekter

51,3

78,0

108,8

EBITDA

11,2

32,8

57,5

Driftresultat

1,1

22,7

47,7

Resultat før skatt

-1,4

15,6

37,1 Alle tall i million kr.


Eier- og selskapsstruktur

Lundhaug Invest AS

Gjelsten Holding AS

20%

80%

Profier Gruppen AS

Profier AS 100%

Single purpose utviklingsselskaper

Lundhaug Invest AS (20%) Investeringsselskap, 100% eid av daglig leder i Profier AS, Lasse Lundhaug. Selskapsstruktur Profier AS - synliggjør kompetanse og ressurser, og innbefatter alle ansatte i bedriften. Er samtidig et holdingselskap med underliggende single purpose utviklingsselskaper.

Profier Eiendom AS 100%

Single purpose eiendomsselskaper

Forretningsidé Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet.

Strategi I hovedtrekk er selskapets strategi å knytte til seg ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere som kan bidra til:

Visjon Profier skal skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere.

• at tilflyten av gode prosjekter holdes på et høyt nivå

Mål Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter.

Aksjonærer Gjelsten Holding AS (80%) Investeringsselskap, 100% eid av Bjørn Rune Gjelsten. www.gjelsten.no

• at utviklingsprosessen gjennomføres med optimal ressursbruk • at ferdige prosjekter avhendes på en forretningsmessig gunstig måte

Profier Eiendom AS - holdingselskap med underliggende single purpose eiendomsselskaper. Åpner for en mer bevisst holdning til langsiktige investeringer. Muliggjør medinvestorer på enkelteiendommer.


Prosjektutvikling

Prosjekter Profier ble stiftet i 1994, og har i løpet av selskapets historie gjennomført eiendomsprosjekter med over 530.000 m² handel/ næring og over 3.400 boliger. I snitt har vi 50-60 prosjekter under utvikling og bygging, innen kategoriene handel, kontor, bolig og offentlig sektor.

Kompetanse Profier har 24 medarbeidere/ samarbeidspartnere ved kontoret på Erteløkka i Asker. Vi jobber utelukkende prosjektorientert, og er opptatt av å utnytte vår samlede kunnskapsbredde og erfaring i alle viktige faser av utviklingsprosessen: • prosjektsøk

Profier utvikler forretningskonsepter fra idé til nøkkelferdige bygg, og vi er stolte av å kunne vise til fl ere byggeskikkspriser for våre prosjekter.

• plan- og byggesak/myndighetssamarbeid • prosjektforedling/tilrettelegging • kommersiell utvikling og detaljering • utleie av næringslokaler • prosjektsalg næring og bolig

• demografi /markedsanalyse

• kontrahering og oppfølging/ kvalitets-

• idé/konseptutvikling

kontroll av bygging/gjennomføring

• mulighetsavklaring/programmering

Arkitekter/ rådgivere

Regionale samarbeidspartnere

• prosjektfi nansiering- og investering

Eiendomsmeglere

Kommuner/ offentlig sektor

Arealbrukere (leietakere)

Arealbrukere (leietakere)

Entreprenører

Potensielle kjøpere

Finansinstitusjoner

Advokater

Samspill Fra vårt brede nettverk av samarbeidspartnere engasjerer vi ekstern kompetanse til sentrale funksjoner i prosjektene. I første rekke er dette velrenommerte, og gjerne lokale,

Investorer/ langsiktige eiere

arkitekter og totalentreprenører. Profier er opptatt av å ivareta gode relasjoner til alle ledd i de ulike fasene av en utviklingsprosess, og vi samarbeider

med aktører over hele landet; fra grunneiere og arkitekter, til meglere, advokater, entreprenører, finansielle institusjoner og langsiktige eiere og investorer (se illustrasjon ovenfor).


Prosjekter Bekkestua Senter / Syd - BĂŚrum (handel/bolig)

Areal:

12.000 m2 handel (Bekkestua Senter)

77 leiligheter (Bekkestua Syd)

Arkitekt:

LINK Arkitektur AS

Status:

Under utvikling

Entreprenør:

Ikke kontrahert

www.bekkestuasyd.no


Maries Vei 20, Høvik - Bærum (bolig)

Areal:

100 leiligheter

Entreprenør:

Solid Entreprenør AS

Arkitekt:

MAKE Arkitekter AS

Status:

Under bygging

www.mariesvei20.no


Prosjekter Damsgård - Bergen (bolig/handel)

Areal:

200 leiligheter

Arkitekt:

LINK Arkitektur AS

Entreprenør:

LAB Entreprenør AS

Status:

Under bygging

Illustrasjon:

1.800 m2 handel/næring MIR (Larsen Atterås & Brosvik AS)


Vågsgaten - Sandnes (handel/bolig/offentlig parkering)

Areal:

20.000 m2 handel (Bystasjonen) 131 leiligheter (Støperikvartalet) 500 offentlige parkeringsplasser

Arkitekt:

Brandsberg-Dahls

Entreprenør:

Skanska Norge AS

Status:

www.stoperi.no

Arkitekter AS Under utvikling


Prosjekter Eni Norge - Hammerfest (kontor)

Areal:

5.000 m2

Entreprenør:

PEAB AS

Byggherre:

Strandparken Eiendom AS

Arkitekt:

MAKE Arkitekter AS

Status:

Under utvikling


Jekta Storsenter - Tromsø (handel)

Areal:

70.000 m2 (inkl. ombygging)

Arkitekt:

AMB Arkitekter AS

Status:

Under bygging

Entreprenør:

Consto AS

Byggherre:

Coop Nord


Prosjekter Åsane - Bergen (handel/bolig)

Areal:

40.000 m2 handel 175 leiligheter

Arkitekt:

LINK Arkitektur AS

Illustrasjon:

MIR

Status:

Under utvikling

AMB Arkitekter AS

Entreprenør:

Ikke kontrahert

Byggherre:

Åsane Utvikling AS


Haukås Næringspark - Bergen (arealkrevende handel)

Areal:

11.000 m2

Entreprenør:

Helgesen Tekniske Bygg AS

Arkitekt:

Helgesen Tekniske Bygg AS

Status:

8.000 m2 ferdigstilt 3.000 m2 under bygging


Prosjekter Hasselbakken - Lier (bolig)

Areal:

24 leiligheter

Entreprenør:

Skanska Norge AS

Arkitekt:

MAKE Arkitekter AS

Status:

Under bygging

www.nosteterrasse.no

Stoppenkollen - Lier (bolig) Areal:

9 leiligheter Arkitekt:

MAKE Arkitekter AS Entreprenør:

Skanska Norge AS Status:

Under bygging


Os Sjøfront - Os (bolig/handel)

Areal:

150 leiligheter

Arkitekt:

LINK Arkitektur AS

Entreprenør:

1. trinn: Veidekke ASA

Byggherre:

Os Sjøfront AS

1.100 m2 handel

Illustrasjon:

MIR

Status:

Under bygging

www.ossjofront.no


Prosjekter Mortensrud Torg - Oslo (bolig/handel)

Areal:

171 leiligheter

Arkitekt:

Meinich Arkitekter AS

Status:

Under bygging

7.000 m2 handel

Entreprenør:

Byggutvikling Øst AS

Byggherre:

Mortensrud Bolig AS Mortensrud Næring AS

www.mortensrudtorg.no


Bryggepromenaden trinn 1 og 2 - Fredrikstad (bolig)

Areal:

Trinn 1: 52 leiligheter

Arkitekt:

MAKE Arkitekter AS

Status:

Trinn 1: ferdigstilt

Entreprenør:

Trinn 2: 42 leiligheter Solid Entreprenør AS Trinn 1: under bygging

www.bryggepromenaden.no

Smestadmoen Terrasse - Lillehammer (bolig)

Areal:

22 leiligheter

Entreprenør:

Byggutvikling Øst AS

Arkitekt:

MAKE Arkitekter AS

Status:

Under bygging

www.smestadmoenterrasse.no


Prosjekter Sjøkanten - Sogndal (handel/bolig)

Areal:

8.400 m2 handel 35 leiligheter

www.sjokantensogndal.no

Eidsvoll Brygge - Eidsvoll (bolig)

Areal:

77 leiligheter

Entreprenør:

Ø.M. Fjeld AS

Arkitekt:

Blå Arkitekter Landskap AB

Status:

Ferdigstilt

www.eidsvollbrygge.com

Arkitekt:

Arkitektkontoret 4B AS, Sogndal

Status:

Under bygging

Entreprenør:

Åsen&Øverlid AS, Førde


Billingsborg, Billingstad - Asker (bolig)

Areal:

16 leiligheter

Entreprenør:

Solid Entreprenør AS

Arkitekt:

Fosse & Aasen Arkitekter AS

Status:

Under bygging

www.billingsborg.no


Prosjekter Johs. Haugerudsvei - Bærum (handel/kontor) Areal:

8.000 m2 Arkitekt:

Meinich Arkitekter AS Entreprenør:

Ikke kontrahert Status:

Under utvikling

Dreyersholmane - Stavanger (bolig) Areal:

130 leiligheter Arkitekt:

Blå Arkitekter Landskap AB Entreprenør:

Ikke kontrahert Status:

Under utvikling


Innseilingen, Drøbak - Frogn (bolig)

Areal:

47 leiligheter

Entreprenør:

Solid Entreprenør AS

Arkitekt:

Ninniarkitekter AS

Status:

Ferdigstilt

www.innseilingen.com


Prosjekter Kilen Handelspark - Tønsberg (handel/bolig/kontor)

Areal:

20.000 m2 handel

Arkitekt:

Spir Arkitekter AS, Tønsberg

Status:

Under utvikling

200 leiligheter 4.800 m2 kontor

Entreprenør:

Ikke kontahert

Råholthøyden - Eidsvoll (bolig/handel)

Areal:

38 leiligheter

Arkitekt:

MAKE Arkitekter AS

Status:

Under bygging

Entreprenør:

500 m2 handel Ø.M. Fjeld AS


(60

F

/<J5<+.;

;=/6J55+

<5/; F %9<=+.; %,

<5/; F

:9<= :;9C/; :;9C/; 89 F @@@ :;9C/; 89

Profier AS - Årsrapport 2011  
Profier AS - Årsrapport 2011