Page 1

SÆRNUMMER Danske Revisorer NR. 4 September 2015 41. årgang

14-15: Sort arbejde, grå zoner, lysegrønne håb

16-17: Foreningen Danske Revisorer med i NemVirksomhed

22-23: Internettet den store prisudjævner

28-31: Foreningen Danske Revisorer - Hvem er vi…?

Side 6-8

Thi kendes for ret…


UDGIVER:

NR. 4 - SEPTEMBER 2015

Indhold Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 fdr.dk fdr@fdr.dk Danske Revisorers målsætning er at bringe kortfattede, relevante og faglige artikler. Synspunkter, der kommer til udtryk i Danske Revisorer, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for foreningens eller bestyrelsens standpunkt.

18-20 Fakturaen kan svinge mellem 16.000 og 44.000 kr.

3 Leder 6-8

Thi kendes for ret

12

Ord, ord, ord

14-15 Sort arbejde, grå zoner, lysegrønne håb

16-17 Foreningen Danske Revisorer med i NemVirksomhed

REDAKTION SUSANNE HOLM, Odense HENRIK WILSON, Måløv TOM PICANO, Aalborg CHARLOTTE ELWAIN, Kerteminde

22-23 Internettet den store prisudjævner

ABONNEMENTSPRIS 25-26 Der kan være langt mellem bank og revisor

Pris pr. årgang kr. 125,- inkl. moms og forsendelse. Løssalg kr. 35,- pr. stk.

ANNONCEPRISER 28-31 Foreningen Danske Revisorer, - hvem er vi…

1/1-side 265 x 185............... kr. 6.500,1/2-side 130 x 185...............kr. 5.000,1/3-side 85 x 185.................kr. 4.000,1/4-side 85 x 120................. kr. 3.500,Bagside 230 x 185...............kr. 7.000,Omslag side 2.......................kr. 7.000,Gentagelsesrabat på 10% for 4 indrykninger. Annoncemateriale leveres digitalt. Indleveringsfristen er 4 uger før udgivelse. Danske Revisorer udkommer marts, juni, september og december. Der tages forbehold for forsinkelser i udgivelsestidspunktet.

11 De menneskelige konsekvenser

LAYOUT, PRODUKTION OG TRYK Erhverv-fyn.dk OPLAG 1.200 eksemplarer Eftertryk tilladt med kildegengivelse. Alle artikler på siderne 3-26 i dette særnummer af Danske Revisorer er skrevet og redigeret af kommunikationsrådgiver Michael Eisenberg, Intercom.

2

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015

USKURSISGT OVER

Årsregnskabsloven 24-09-2015 Korsør Comwell Grand Park, Årsregnskabsloven er ændret r i 15 år med de største ændringe siden lovens vedtagelse. Hvordan i skal disse ændringer afspejles de årsregnskabet? Hvornår træder i anvendt i kraft. Er det ændringer igregnskabspraksis? Skal sammenl Osv. ningstal tilpasses? de år gennemg kursus Dette absseneste ændringer i årsregnsk en klasse loven til årsrapporter for B virksomhed. Med udgangsår punkt i ændringerne gennemg sposter, vi alle relevante regnskab som viden, nyeste den og du får e sætter dig i stand til at udarbejd lde årsrapporter eller vedligeho regnrevisionsvirksomhedens skabsgenerator.

Krav til revision af udvalgte regnskabsposter 06-10-2015 lt Sinatur Hotel Storebæ t Kurset giver en praktisk orientere regngennemgang af udvalgte medføre skabsposter, som ofte kan til måling vanskeligheder i relation bliver kurset og indregning. Med sdu klædt på til at udføre erklæring – opgaven for de udvalgte poster revision, hvad enten der er tale om w eller udvidet gennemgang/revie assistance.

4-5 Kursusoversigt Aktuelt om moms og afgifter 2015 03-11-2015 Scandic Roskilde ri Der sker hele tiden ændringe er ofte momslovgivningen, og det hvad vanskeligt at holde rede i, der nu er gældende, og hvordan områder forskellene på de enkelte . vedrørende moms skal håndteres g i de Kurset giver en opdaterin nyeste regler, praksis og andre og dagsaktuelle nyheder, domme ler og styresigna herunder afgørelser bindende svar fra SKAT indenfor momsområdet.

Aktuelt om moms og afgifter 2015 05-11-2015 Messe C, Fredericia r Der sker hele tiden ændringe det er i momslovgivningen, og ofte vanskeligt at holde rede , i, hvad der nu er gældende de og hvordan forskellene på de enkelte områder vedrøren moms skal håndteres. g i de Kurset giver en opdaterin nyeste regler, praksis og andre dagsaktuelle nyheder, domme og afgørelser herunder styrefra signaler og bindende svar rådet. SKAT indenfor momsom Årsregnskabsloven 16-11-2015 - Hotel Scandic Bygholm Park, Horsens Årsregnskabsloven er ændret ri med de største ændringe e. 15 år siden lovens vedtagels r Hvordan skal disse ændringe Hvorafspejles i årsregnskabet? når træder de i kraft. Er det sændringer i anvendt regnskab l praksis? Skal sammenligningsta tilpasses? Osv. de Dette kursus gennemgår seneste ændringer i årsregnfor skabsloven til årsrapporter Med en klasse B virksomhed. rne udgangspunkt i ændringe gennemgår vi alle relevante den får du og sposter, regnskab dig i nyeste viden, som sætter stand til at udarbejde årsrappor ter eller vedligeholde revisionssgenevirksomhedens regnskab rator.

11-timers kursus i skat og moms 20-11-2015 Comwell Middelfart at give delFormålet med kurset er reglerne tagerne en ajourføring af rådet. inden for moms- og skatteom og moms 2-dages kursus i skat 15 20-11-2015 - 21-11-20 Comwell Middelfart at give delFormålet med kurset er reglerne af ng ajourføri en tagerne rådet. inden for moms- og skatteom 9-timers kursus i skat og moms 21-11-2015 Comwell Middelfart at give delFormålet med kurset er reglerne tagerne en ajourføring af rådet. inden for moms- og skatteom med Risici og væsentlighed dit udgangspunkt i FDR-au 24-11-2015 Messe C, Fredericia en teoFørste del af kurset giver ne retisk gennemgang af begreber på risiko og væsentlighed, primært 315, 320 baggrund af kravene i ISA teoretiog 330. Kurset vil give det ge ske grundlag, som kan underbyg ger revisors professionelle vurderin hed. vedrørende risiko og væsentlig vi, med På anden del af kurset vil teori, gens udgangspunkt i formidda en konkret gennemgå udførelsen af dit. revisionsopgave i FDR-au med Risici og væsentlighed dit udgangspunkt i FDR-au 25-11-2015 Scandic Roskilde en teoFørste del af kurset giver ne retisk gennemgang af begreber på risiko og væsentlighed, primært 315, 320 baggrund af kravene i ISA teoretiog 330. Kurset vil give det ge underbyg kan som , ske grundlag ger vurderin nelle professio revisors hed. vedrørende risiko og væsentlig vi, med På anden del af kurset vil gens teori, udgangspunkt i formidda en konkret gennemgå udførelsen af

16 Aktuelt om skat 2015/20 14-01-2016 Comwell Roskilde ri Der sker hele tiden ændringe er ofte skattelovgivningen, og det hvad vanskeligt at holde rede i, der nu er gældende og hvordan områder enkelte de på e forskellen s. vedrørende skat skal håndtere g i de Kurset giver en opdaterin andre nyeste regler og praksis og og dagsaktuelle nyheder, domme ler styresigna afgørelser herunder indenog bindende svar fra SKAT for skatteområdet. t om Der vil også blive orientere gvis de ændringer, som sandsynli året. bliver vedtaget senere på efterDerudover vil forårets og ået. gennemg blive årets love 16 Aktuelt om skat 2015/20 20-01-2016 Comwell Kellers Park ri Der sker hele tiden ændringe er ofte skattelovgivningen, og det hvad vanskeligt at holde rede i, der nu er gældende og hvordan områder forskellene på de enkelte s. vedrørende skat skal håndtere g i de Kurset giver en opdaterin andre nyeste regler og praksis og og dagsaktuelle nyheder, domme ler afgørelser herunder styresigna indenog bindende svar fra SKAT for skatteområdet. om t orientere Der vil også blive gvis de ændringer, som sandsynli året. bliver vedtaget senere på efterDerudover vil forårets og ået. årets love blive gennemg

16 Aktuelt om skat 2015/20 ll 21-01-2016 - Comwe Hvide Hus Aalborg r Der sker hele tiden ændringe det er i skattelovgivningen, og ofte vanskeligt at holde rede og i, hvad der nu er gældende enkelhvordan forskellene på de skal te områder vedrørende skat håndteres. g i de Kurset giver en opdaterin andre og praksis og regler nyeste og dagsaktuelle nyheder, domme afgørelser herunder styresigna ler og bindende svar fra SKAT indenfor skatteområdet. om t orientere Der vil også blive gvis de ændringer, som sandsynli året. bliver vedtaget senere på efterDerudover vil forårets og ået. årets love blive gennemg


LEDER:

Faglighed, rimelighed, redelighed Om dette særnummer af tidsskriftet Danske Revisorer. Af formand Arne Mørch Jakobsen og næstformand Henrik Wilson, Foreningen Danske Revisorer

Kære læser Udover alle medlemmer af Foreningen Danske Revisorer, er der nogle andre grupper, som læser dette særnummer af vort tidsskrift. Blandt læserne af Danske Revisorer er en del potentielle medlemmer samt en række beslutningstagere inden for det offentlige, det private samt det politiske liv. Med dette særnummer af Danske Revisorer ønsker vi at vise, at vi er den aktive forening for alle de små og mindre revisionsfirmaer i Danmark. Vores mission er at sikre, at revisionsvirksomhederne i Danmark kan drives på rimelige økonomiske og lovgivningsmæssige vilkår, på redelighed og på solid faglighed.

krav og ønsker ser du klart i artiklerne i dette tidsskrift. Alle danske virksomheder, store som små, har brug for at have en repræsentant, når det gælder økonomien, og her mener vi, at revisorer, der er medlemmer af Foreningen Danske Revisorer, er langt bedre til at forsvare den lille eller mindre erhvervsdrivendes interesser, end de store revisionsfirmaer er, hvilket da også bekræftes af førende Christiansborgpolitikere. Mange potentielle medlemmer af Foreningen Danske Revisorer sidder nu

med dette nummer af tidsskriftet i hånden. Måske er du en af dem. I artiklerne i dette blad, har vi lagt en lang række eksempler frem på, hvad vi står for, og hvad vi kan tilbyde dig som medlem. Alt i alt får du i Foreningen Danske Revisorer en repræsentant, som kender din situation og ved, hvordan din hverdag og forretning ser ud. Vi er der for at gøre din hverdag lettere. Hvis du ikke allerede er medlem og ønsker at blive det, så benyt formularen på midtersiden eller ring til sekretariatet på 65 93 25 00.

Vi arbejder således for: • at lette de administrative byrder for revisionsvirksomhederne • indførelsen af et fælles kvalitetssikringssystem for alle revisorer • ensartede og lavere gebyrer for kontrolbesøg fra Revisortilsynet • at formelle fejl bedømt af Revisornævnet blot skal give påtale i stedet for som i dag store bøder • mere ensartede bødestørrelser mellem brancher som revisorer og advokater • at internetbaserede formidlere af revision ikke kommer til at virke som pristrykkere • at skabe et godt samarbejde med bankerne til gavn for vore kunder og ja, listen er lang, man kan føje meget til, og du kan i dette særnummer af tidsskriftet Danske Revisorer læse om, hvad vi har foretaget os i det sidste halvandet års tid på alle disse områder. Foreningen Danske Revisorer er de små og mindre revisorers talerør.Vores

Henrik Wilson og Arne Mørch Jakobsen

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

3


S U S R U K SIGT OVER

Årsregnskabsloven 24-09-2015 Korsør Comwell Grand Park, dret Årsregnskabsloven er æn i 15 år med de største ændringer ordan siden lovens vedtagelse. Hv i les skal disse ændringer afspej de der årsregnskabet? Hvornår træ dt en anv i i kraft. Er det ændringer gnli me regnskabspraksis? Skal sam ningstal tilpasses? Osv. de Dette kursus gennemgår nskabsseneste ændringer i årsreg klasse en loven til årsrapporter for gsB virksomhed. Med udgan nemgår punkt i ændringerne gen poster, vi alle relevante regnskabs , som og du får den nyeste viden ejde arb sætter dig i stand til at ud e old årsrapporter eller vedligeh nreg revisionsvirksomhedens skabsgenerator.

4

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015

Krav til revision ster af udvalgte regnskabspo 06-10-2015 Sinatur Hotel Storebælt enteret Kurset giver en praktisk ori nreg gte gennemgang af udval dføre me kan skabsposter, som ofte ling må til n vanskeligheder i relatio er bliv t rse ku og indregning. Med ingslær erk e du klædt på til at udfør – r ste po gte opgaven for de udval n, isio rev om hvad enten der er tale r elle ew evi udvidet gennemgang/r assistance. Aktuelt om moms og afgifter 2015 03-11-2015 Scandic Roskilde nger i Der sker hele tiden ændri er ofte det og momslovgivningen, d hva i, e vanskeligt at holde red n rda hvo og der nu er gældende, er råd om elte forskellene på de enk . res dte hån l vedrørende moms ska de i ng eri Kurset giver en opdat re nyeste regler, praksis og and e og mm do r, dagsaktuelle nyhede aler og ign res sty afgørelser herunder or enf ind AT bindende svar fra SK momsområdet.

Aktuelt om moms og afgifter 2015 05-11-2015 Messe C, Fredericia nger Der sker hele tiden ændri er det og , i momslovgivningen e red lde ofte vanskeligt at ho e, i, hvad der nu er gældend de på e og hvordan forskellen de en rør enkelte områder ved moms skal håndteres. ng i de Kurset giver en opdateri re and og nyeste regler, praksis e mm do , dagsaktuelle nyheder resty der og afgørelser herun r fra signaler og bindende sva rådet. om ms SKAT indenfor mo Årsregnskabsloven an16-11-2015 - Hotel Sc ns rse Ho dic Bygholm Park, t dre æn er Årsregnskabsloven i med de største ændringer e. els tag ved 15 år siden lovens er ng dri æn Hvordan skal disse orHv t? abe afspejles i årsregnsk det Er ft. når træder de i kra absændringer i anvendt regnsk stal ing gn nli praksis? Skal samme tilpasses? Osv. de Dette kursus gennemgår nreg års i seneste ændringer for r rte po skabsloven til årsrap d Me ed. mh en klasse B virkso e ern ng dri udgangspunkt i æn gennemgår vi alle relevante den regnskabsposter, og du får i dig ter sæt nyeste viden, som rpo rap års e stand til at udarbejd nsisio rev e ter eller vedligehold genevirksomhedens regnskabs rator.


11-timers kursus i skat og moms 20-11-2015 Comwell Middelfart at give delFormålet med kurset er regler ne tagerne en ajourføring af området. inden for moms- og skatte og moms 2-dages kursus i skat 15 20-11-2015 - 21-11-20 art elf dd Mi ell Comw at give delFormålet med kurset er regler ne tagerne en ajourføring af området. inden for moms- og skatte 9-timers kursus i skat og moms 21-11-2015 Comwell Middelfart at give delFormålet med kurset er regler ne tagerne en ajourføring af området. inden for moms- og skatte med Risici og væsentlighed dit au udgangspunkt i FDR24-11-2015 Messe C, Fredericia en teoFørste del af kurset giver reberne retisk gennemgang af beg mært på risiko og væsentlighed, pri 315, 320 baggrund af kravene i ISA teoretiog 330. Kurset vil give det bygge der ske grundlag, som kan un ger rin rde revisors professionelle vu d. he tlig sen vedrørende risiko og væ d me vi, På anden del af kurset vil ns teori, udgangspunkt i for middage konkret en gennemgå udførelsen af it. aud revisionsopgave i FDRmed Risici og væsentlighed dit au udgangspunkt i FDR25-11-2015 Scandic Roskilde en teoFørste del af kurset giver reberne retisk gennemgang af beg mært på pri risiko og væsentlighed, 315, 320 baggrund af kravene i ISA teoretidet og 330. Kurset vil give bygge der un ske grundlag, som kan ger rin rde revisors professionelle vu d. he tlig sen vedrørende risiko og væ d me vi, vil På anden del af kurset ns teori, udgangspunkt i for middage konkret en gennemgå udførelsen af it. aud revisionsopgave i FDR-

016 Aktuelt om skat 2015/2 14-01-2016 Comwell Roskilde nger i Der sker hele tiden ændri er ofte skattelovgivningen, og det ad hv vanskeligt at holde rede i, an ord der nu er gældende og hv er råd om forskellene på de enkelte . res dte vedrørende skat skal hån ng i de eri dat op en er giv t Kurse andre nyeste regler og praksis og mme og dagsaktuelle nyheder, do ignaler afgørelser herunder styres indenog bindende svar fra SKAT for skatteområdet. et om Der vil også blive orienter gvis nli de ændringer, som sandsy t. åre bliver vedtaget senere på ereft Derudover vil forårets og . ået årets love blive gennemg 016 Aktuelt om skat 2015/2 20-01-2016 Comwell Kellers Park nger i Der sker hele tiden ændri er ofte skattelovgivningen, og det ad hv i, vanskeligt at holde rede an ord der nu er gældende og hv er råd om forskellene på de enkelte . res dte vedrørende skat skal hån ng i de Kurset giver en opdateri andre og nyeste regler og praksis e og mm dagsaktuelle nyheder, do aler ign afgørelser herunder styres enind AT og bindende svar fra SK for skatteområdet. et om Der vil også blive orienter gvis nli de ændringer, som sandsy t. åre bliver vedtaget senere på ereft og Derudover vil forårets . ået årets love blive gennemg

016 Aktuelt om skat 2015/2 ell 21-01-2016 - Comw rg lbo Aa s Hu Hvide nger Der sker hele tiden ændri er det i skattelovgivningen, og e ofte vanskeligt at holde red e og i, hvad der nu er gældend enkelhvordan forskellene på de t skal te områder vedrørende ska håndteres. ng i de Kurset giver en opdateri andre nyeste regler og praksis og e og mm dagsaktuelle nyheder, do aign afgørelser herunder styres AT SK ler og bindende svar fra indenfor skatteområdet. et om Der vil også blive orienter gvis nli de ændringer, som sandsy t. åre bliver vedtaget senere på ereft Derudover vil forårets og . ået årets love blive gennemg

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

5


Thi kendes for ret En bøde idømmes. Men hvordan skal bødens størrelse fastlægges?

Tidsskriftet Danske Revisorer stillede i de to første numre i 2014 skarpt på de bøder, som Revisornævnet tilkender revisorer, der ikke gør deres arbejde godt nok. Udover, at bøderne typisk er langt højere end for sammenlignelige fejl begået af advokater (altså forskelselementet), så er de i sig selv ofte ruinerende dyre for den dømte revisor (størrelseselementet). Endelig oplever revisorerne ikke, at nævnet skelner mellem hændelige, ubetydelige, formelle fejl og graverende sjuskefejl forårsaget af ligegyldighed. Burde bøderne som helhed være lavere? Advokatfejl vs revisorfejl Efter at tidsskriftet havde kulegravet en række sager og sammenlignet med advokatbranchen, kunne det konkluderes, at en typisk bøde til en revisor dokumenterbart er op til 10 gange større end en bøde til en advokat for en sammenlignelig fejl. Det er ofte 10.000 kr. over for 100.000 kr. som standard. Man kunne spørge sig selv, om forskellen kunne hænge sammen med, at Revisornævnet er nedsat af Erhvervsstyrelsen, mens advokatnævnet er en del af Advokatsamfundet. Det er således et privat, kollegialt, og ikke statsligt nævn. Erik K. Nielsen, medlem af Revisornævnet og statsautoriseret revisor i Beierholm i Hobro, valgte at se på problemstillingen fra en helt anden vinkel: Han mente, at man skal passe meget på med at sammenligne på tværs

6

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015

af brancher: ”Det synspunkt, at som følge af at revisoren er offentlighedens tillidsrepræsentant, hvorimod advokaten alene er klientens mand, berettiger til højere bøder til revisorer end advokater, kan jeg godt følge,” udtalte han i nr. 2, maj 2014. Et år og tre måneder efter fremføres nøjagtig samme synspunkt af Revisornævnets formand, landsdommer Henrik Bitsch: ”En revisor er efter loven offentlighedens tillidsrepræsentant, mens advokaten handler for klienten. Det er en meget bredere gruppe af regnskabslæsere, der skal kunne handle i tillid til revisorer,” siger han til Berlingske Business den 17. august 2015. Foreningen Danske Revisorer køber kun til dels den præmis: ”Advokater er jo også offentlighedens tillidsrepræsentanter, for eksempel ved behandling af dødsboer og konkursboer,” fremhæver foreningens næstformand Henrik Wilson. Store bøder Burde bøderne som helhed være lavere? Til det spurgte tidsskriftet en af dem, der har sagerne på nærmeste hold: Erik K. Nielsen, medlem af Revisornævnet og statsautoriseret revisor hos Beierholm i Hobro mente: ”Jeg er enig i, at bødeniveauet, hvor der er tale om helt enkeltstående fejl og/eller overtrædelse af formalia, i nogle tilfælde kan virke for højt.” Han tilføjede imidlertid: ”Jeg mener, det er i revisorernes interesse at fremstå som en branche, hvor kvalitetsniveauet er meget højt, sagde han i nr. 2, maj 2014, og han fandt, at det ”i langt de fleste tilfælde er helt berettiget, at der gives bøder, også større bøder. En dom på 150.000 kr. for krydsrevision er i øvrigt i mine øjne ikke urimelig,” konkluderede han. Forsættes side 8


FÅ DET FULDE OVERBLIK I SKYEN e-conomic er markedets stærkeste online regnskabs-program for revisorer og bogholdere. Ét samlet overblik over alle dine kunder - ét sted at administrere og udføre revisionen. e-conomic’s cloudbaserede regnskabsprogram gør samarbejdet med dine kunder lettere end nogensinde. Og vores mange tillægsmoduler og apps sikrer dig helstøbte løsninger, der til hver en tid matcher dine behov.

Vi hjælper dig GRATIS med at konvertere dine interne aftaler til e-conomic

Få endnu flere fordele helt gratis

Styrk forholdet til dine kunder

Uddannelse & support

Høj sikkerhed og online backup

Direkte integration til afslutningsværktøjer

Læs mere på e-conomic.dk eller ring til os på 78 79 19 59

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

7


Formelle eller graverende fejl? På ét punkt var der stor enighed, da tidsskriftet Danske Revisorer i foråret 2014 interviewede eksperter og revisorer om deres mening om Revisornævnets bødestørrelser: En hændelig, ubetydelig, formel fejl skal ikke bedømmes nær så hårdt som den graverende sjuskefejl forårsaget af ligegyldighed. Et af Revisornævnets medlemmer er Per Godiksen, der driver egen revisionspraksis i Års og overvejende betjener mindre kunder. Han påpeger to former for fejl i revisorens arbejde: de i forhold til regnskabets indhold formelle og betydningsløse fejl og de graverende fejl, som medfører manglende forståelse af regnskabets indhold. Der, hvor han finder bødestørrelserne problematiske, er, hvor de i høj grad handler om formelle fejl med ringe eller ingen

indholdsmæssig betydning: ”Man har kunnet få bøder, fordi man ikke havde formuleret, at der var tale om en årsrapport, men kom til at kalde det et årsregnskab… Det kan være svært at forklare, at man fik en bøde, fordi det ord eller ordvending, der blev anvendt, var forkert,” sagde Per Godiksen i nr. 1, februar 2014 og tilføjede: ”Jeg har påpeget sammen med andre i Revisornævnet, at vi så vidt muligt skal skelne mellem reelle og formelle fejl.” Næstformand i Foreningen Danske Revisorer Henrik Wilson var enig. Han vurderede, at for mange sager om bagateller, som ingen betydning har for forståelsen af regnskabet, bliver bragt for Revisornævnet. ”Disse sager burde afgøres af Revisortilsynet, som kunne give revisor en påtale.

Men også Revisornævnet selv burde i højere grad benytte sig af påtale ved førstegangsforseelser,” mente Henrik Wilson i nr. 2, maj 2014. Og formanden Arne Mørch Jakobsen trækker linjerne klart op: ”En bødes størrelse skal afspejle det tab, som nogen kan lide eller har lidt som følge af en fejl. Har fejlen ingen praktisk betydning, er det mere på sin plads med en advarsel,” siger Arne Mørch Jakobsen. Den anden store organisation for revisorer, FSR – danske revisorer, ser ud til at dele dette synspunkt. I december 2014 udtrykte foreningens administrerende direktør Charlotte Jepsen, at man godt kunne tænke sig, at politikere og myndigheder skulle overveje at lempe sanktionerne for mindre fejltrin, så ubetydelige fejl ikke sanktioneres med store bøder, men i stedet med en advarsel. Det har medført, at de to foreninger har mødtes og er enige om, at straffene for hændelige og graverende forseelser skal gradueres.

Erik K. Nielsen, medlem af Revisornævnet: ”Det synspunkt, at som følge af at revisoren er offentlighedens tillidsrepræsentant, hvorimod advokaten alene er klientens mand, berettiger til højere bøder til revisorer end advokater, kan jeg godt følge.”

”Vi er i løbende drøftelse med FSR – danske revisorer om straffene for hændelige og graverende forseelser og vil holde godt fast og følge udviklingen i tiden fremover,” siger formand for Foreningen Danske Revisorer Arne Mørch Jakobsen.

”Som medlem af

”Vi er i løbende drøftelse med FSR – danske revisorer om dette emne, hvor vi vil holde godt fast og følge udviklingen i tiden fremover,” slutter Arne Mørch Jakobsen. Foreningen Danske Revisorer vil således fortsætte sit arbejde for, at bøder for hændelige og formelle fejl sættes ned. STATEMENT

- drager vi nytte af de mange gode medlemsfordele, som foreningen tilbyder sine medlemmer.Vi anvender foreningens kvalitetssikringssystem FDR-Audit, som sikrer, at vores udførte arbejde lever op til kravene for udførelsen af vores arbejde. Et rigtig godt arbejdsredskab, som løbende opdateres og er meget brugervenligt. Herudover deltager vi på mange af foreningens kurser, som har et meget relevant indhold og højt fagligt niveau. Vi drager endvidere fordel af den faglige sparring ved spørgsmål omkring skat, moms og faglige opgaver via foreningens samarbejdspartnere. Endelig udsender vi foreningens informationsmateriale ”Nyt fra din revisor” til vores kunder. Et medlemskab, som vi alle i firmaet varmt kan anbefale.” Henning Jørgensen, Reg. revisor, Revisionscentret 5R Esbjerg ApS

8

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015


SkatteGuiden

Udfør din skatterådgivning hurtigt og sikkert fra start til slut Med hjælp fra erfarne skatteeksperter har Karnov Group skabt et redskab, der hjælper til at løse en række rådgivningsopgaver inden for skat. Det kan give helt nye perspektiver i din forretning. Værktøjet leder dig sikkert gennem alle led i din skatterådgivning – fra planlægningen over udførelse til dokumentation.

Lige nu findes guides for Virksomhedsomdannelse, Aktieombytning, Fusion, Spaltning og Tilførsel af aktiver.

“Med SkatteGuiden kan opgaver, der normalt tager op til en dag at lave, gøres på bare en time eller mindre...

“Alle valg i SkatteGuiden dokumenteres, således at seniorrådgivere nemt kan gennemgå og godkende en juniorrådgivers arbejde...

SkatteGuidens fordele

Du får

k

Skatterådgivningen udføres langt hurtigere

k

En digital guide skabt af skatteeksperter

k

Revisor kan løse flere opgaver selv

k

Et letbetjent og sikkert beregningsværktøj

k

Junior kan løse komplekse senioropgaver

k

Tjeklister, der holder styr på dine svar

k

Dokumentationen dannes automatisk

k

Automatisk og endelig dokumentation

k

Risikoen for fejl og mangler mindskes kraftigt

k

Tidsplaner for alle dine handlinger

Læs mere på www.karnovgroup.dk/skatteguiden

skatteguiden_Danske Revisorer_185x265 4F.indd 1

14/08/15 13:13

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

9


10

DANSKE REVISORER 路 SEPTEMBER 2015


De menneskelige konsekvenser En ting er bøden. En anden er skammen. Hvordan opleves den? Hvordan har man det, når man efter en årelang pletfri indsats kort før sin pensionering idømmes en rekordstor bøde på 150.000 kroner? Ellers hvis man idømmes en samlet bøde på 140.000 kroner svarende til 30 procent af firmaets omsætning? Tidsskriftet Danske Revisorer havde også dette aspekt med, da vi i foråret 2014 så på bødestørrelser til revisorer. Og kan derfor oplyse, at det kan opleves som ganske hårdt. I det sidste eksempel talte vi med en revisor, der ønskede at forblive anonym, og derfor blev kaldt TRR:

en større belastning end selve bøden,” vurderede han i samme udgave af tidsskriftet. Vil foreslå ændret praksis Blot selve frygten for en bøde, uden at man mener at have lavet en fejl, kan virke angstfremkaldende: Registreret revisor Erik Holm driver Revifyn ApS i udkanten af Odense. Han oplevede tiden frem til Revisortilsynets besøg som mildest talt forfærdelig. Og til trods for, at kontrolbesøget fandt sted uden anmærkninger, sad det stadig i kroppen på Erik Holm. Luften var gået af ballonen:

”I Revisornævnet ser man ikke på konsekvenserne for personen eller firmaet. Der er intet menneskeligt aspekt i kendelserne. Det har man i retssystemet, men det er ikke retssystemet, der dømmer her, det er en statsorganisation,” mente TRR i nr. 1, maj 2014.

”En belastning af den kaliber er ikke gavnlig for psyken. Der var engang, det var både sjovt og spændende at være revisor – det er fortid. Fokus er desværre flyttet alt for meget over på skriveriet,” vurderede Erik Holm i nr. 2, maj 2014.

Erik K. Nielsen, medlem af Revisornævnet og statsautoriseret revisor hos Beierholm i Hobro anskuede problemstilingen med den dømmende myndigheds øjne:

Foreningen Danske Revisorers formand Arne Mørch Jakobsen mener, at alle revisorer er udsat for et hårdt pres i tiden, fra de udtages til kontrolbesøg, til kontrollantens rapport er afgivet.

”Straffen, som revisoren får, i form af tidsforbrug til forberedelse af sagens behandling og så den psykiske påvirkning oven i, er i langt de fleste tilfælde

Næstformand Henrik Wilson konstaterer, at Revisornævnet offentliggør navne på alle revisorer, der får bøde, mens advokatnævnet kun offentliggør navne

Næstformand Henrik Wilson, Foreningen Danske Revisorer: ”Offentliggørelse af revisors navn er med til at udstille revisor. Der bør indføres en bagatelgrænse på 50.000 kr., før man hænger revisor ud ved navn.”

på advokater, der har fået en bøde på 20.000 kroner og derover. ”Offentliggørelse af revisors navn er med til at udstille revisor. Når man dertil tager i betragtning, at den gennemsnitlige bødestørrelse til revisorer er 10 gange større end til advokater, burde revisors navn jo først offentliggøres i sager, hvor bøden er 200.000 kroner eller større.Vi vil dog være tilfredse, hvis der indføres en bagatelgrænse på 50.000 kr., før man hænger revisor ud ved navn,” vurderer Henrik Wilson i dag. Foreningen vil derfor i nær fremtid skrive til Revisornævnet og foreslå en ændring af praksis for offentliggørelse af navn på revisorer, der tilkendes en bøde. Det kan nævnet nemlig selv beslutte rent administrativt.

Registreret revisor Erik Holm, Revifyn ApS: ”En belastning af den kaliber er ikke gavnlig for psyken. Der var engang, det var både sjovt og spændende at være revisor – det er fortid. Fokus er desværre flyttet alt for meget over på skriveriet.”

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

11


Ord, ord, ord… Kan de mindre revisorer løfte opgaverne omkring erklæringsarbejdet? I gamle dage handlede revision om regnskab, i dag drejer det sig mere om erklæringer, mener mange revisorer. Skal man tage byrden og kurserne på sig og følge med, eller skal man melde sig ud af revireg og blot sørge for, at virksomhedens regnskab er korrekt? Er der i det hele taget en fremtid for de mindre revisionsfirmaer? Det var et emne, der vendte tilbage i næsten alle de temaer, tidsskriftet Danske Revisorer har arbejdet med i de seneste 18 måneder. Registreret revisor Erik Holm fra Revifyn ApS siger: ”Traditionelt betragtes en revisors arbejde som noget med at finde en virksomheds rigtige indkomst- og formueforhold samt konstatere rigtigheden, men i dag handler det næsten mere om ord. Blot en attestation af for eksempel en virksomheds lønudgifter kan medføre et skriveri i kvalitetsstyringssystemet, der er helt ude af proportioner med opgavens reelle indhold.”

Erik Holm mener, at det ville være ønskeligt, hvis der var et system, alle godkendte revisorer skulle følge. Revisortilsynets formand, direktør Kim Sparlund mener, at de mindre revisionsvirksomheder ofte kan have problemer med at leve op til kvalitetskravene. ”For en enkeltmandsvirksomhed er det en relativt stor byrde at skulle leve op til kvalitetsstyringssystemet og følge med uddannelsesmæssigt,” sagde han i nr. 1, februar 2015. Ønsker kun ét kvalitetsstyringssystem Men hvad med politikerne? ”Man kan jo godt forstå, at der i revisorbranchen er et stort fokus på formalia, det ligger lidt i hele branchens DNA, at der skal være styr på tingene,” konstaterede Socialdemokraternes daværende erhvervsordfører Benny Engelbrecht tørt nr. 2, maj 2014. Dansk Folkepartis erhvervsordfører, både før og efter folketingsvalget, Hans Kristian Skibby har en interesse i, at så mange revisorer som muligt bevarer deres registrering, og at man ikke anbefaler sine kunder at fravælge revision. ”Jeg vil anbefale alle, der driver en sund og respektabel virksomhed, at de får en revisorerklæring,” siger han i nr. 1, februar 2015, og oplyser, at han møder den samme holdning blandt de firma-

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, både før og efter folketingsvalget, Hans Kristian Skibby: ”Jeg vil anbefale alle, der driver en sund og respektabel virksomhed, at de får en revisorerklæring.”

12

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015

er, han taler med i sin egen valgkreds, Østjyllands Storkreds. Foreningen Danske Revisorers næstformand Henrik Wilson ser det således: ”Lad os få nye brancheduelige kvalitetsstyringssystemer, der tager hensyn til, at revisionen af den mindre virksomhed ikke er så omfattende, så alle får et brugbart værktøj,” siger han i nr. 2, maj 2014. Han mener, at lovgivning og brancheinterne regler ikke må gøre livet for besværligt for små revisionsfirmaer: ”Der skal findes en balance, så de små revisionsvirksomheder med tryghed kan afgive erklæring på regnskaber, de udfører for mindre erhvervsdrivende firmaer,” slår Henrik Wilson fast. Han lover i dag, at medlemmer, der benytter Foreningen Danske Revisorers eget kvalitetsstyringssystem vil kunne få hjælp op til en eventuel kvalitetskontrol. ”Vi hilser velkommen, hvis alle kvalitetsstyringssystemer fremover skal godkendes af Erhvervsstyrelsen, for så er der klarhed over, hvilke systemer der må bruges. Aller bedst ville det være, hvis Erhvervsstyrelsen stillede et obligatorisk kvalitetsstyringssystem til rådighed for alle revisorer. Det vil sikre en mere retfærdig kvalitetskontrol, hvis både revisor og kontrollant benytter det samme system,” slutter Henrik Wilson.

Benny Engelbrecht, på det tidspunkt Socialdemokraternes erhvervsordfører: ”Man kan jo godt forstå, at der i revisorbranchen er et stort fokus på formalia, det ligger lidt i hele branchens DNA, at der skal være styr på tingene.”


SEPTEMBER 2015 路 DANSKE REVISORER

13


Sort arbejde, grå zoner, lysegrønne håb Foreningen Danske Revisorer har beskæftiget sig indgående med sort arbejde. I foråret 2014 tog Foreningen Danske Revisorer til konference om sort arbejde, hvor Rockwool Fonden præsenterede resultaterne af sin forskning. Dobbelt så mange mænd som kvinder laver sort arbejde, 30 % mod 15 %. Det ser værst ud hos de 18-29 årige (40 %) og bedst ud hos de 60-74 årige (12 %). Men ingen ved, hvem de systematiske syndere er. Forskerenheden hos Rockwool Fonden blev nemlig spurgt, om de vidste, hvordan de, der laver sort arbejde, fordeler sig mellem lejlighedsvise syndere og organiserede hard-coresyndere. Det vidste forskerholdet imidlertid ikke! Daværende skatteminister, den radikale Morten Østergaard (det var før, han blev erhvervsminister og formand for De radikale, og Benny Engelbrecht kom til som skatteminister) udtalte, at han ville gøre det lettere at arbejde hvidt, og han ville sætte ind mod systematisk sort arbejde.

Så tog tidsskriftet Danske Revisorer på besøg hos partner i revisionsfirmaet Contar Regnskab Aps og bestyrelsesmedlem i Foreningen Danske Revisorer, Carsten Hedegaard Fohlmann, for at blive klogere. Han mente ikke at have nogen særlig viden om sort arbejde, men ikke desto mindre øste han af en stor indsigt i, hvordan og hvorfor arbejde bliver sort, og hvordan det kan blive hvidt (nr. 3, august 2014). Sådan begrænses sort arbejde Fohlmann skelner ikke mellem sort arbejde og anden skatteunddragelse som skjult privatforbrug og udbetaling af sort løn. Manglende lagerstyring gør det let at snyde. Chefen eller de ansatte kan bruge varerne selv eller sælge dem sort. Drikkepenge er også et problem: ”Hvis medarbejderen får dem direkte i lommen af gæsten, så skal medarbejderen indberette det. Men hvis pengene,

som mange steder, lægges i en pulje, så er det arbejdsgiveren, der skal opgive det som indkomst. Og det er en almindelig form for sort arbejde,” siger Carsten Fohlmann. Han har også opskriften på, hvordan man undgår sort arbejde: ”Der skal skrives en faktura, og det skal med i momsregnskabet, og er der udbetalt løn, skal det opgives til SKAT,” siger Fohlmann, der ikke mener, der er nogen særlig gråzone omkring sort arbejde. ”Der skal være krav om, at der skal benyttes et fakturasystem, hvor numrene ikke kan ændres eller manipuleres. Så kan man som kunde også se, at ens faktura er lavet i et regulært system,” siger Carsten Fohlmann. Et par tip til ministeren Men hvad havde Carsten Fohlmann af råd til Morten Østergaard, hvis ministeren ville sætte ind mod systematisk sort arbejde? ”Så skal han gå til håndværksvirksomhederne, gå til restauranterne, frisørerne, alle de steder, hvor folk køber en ydelse og betaler kontant. Foreningslivet har nok også en tendens til at lønne sort, fordi det er såkaldt frivilligt arbejde,” lød Carsten Fohlmanns præcise kommentar. Men kan man gøre det lettere at arbejde hvidt, som Morten Østergaard ønsker?

Sådan undgår virksomhederne sort arbejde: ”Der skal skrives en faktura, og det skal med i momsregnskabet, og er der udbetalt løn, skal det opgives til SKAT,” siger partner i revisionsfirmaet Contar Regnskab Aps og bestyrelsesmedlem i Foreningen Danske Revisorer, Carsten Hedegaard Fohlmann.

14

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015

”Det, der giver samfundet mest, det er at lave information… rydde op i nogle af de ting, folk på forhånd ved, at de ikke kan leve op til,” siger Fohlmann og peger på kravet om en daglig kasserapport for alle virksomheder, der har kontanter. Kun få har orden i den. Og han peger på reglen om, at der kun er momsfradrag for udgifter over 800 kro-


ner, hvis der står virksomhedens navn på bonen. Fohlmann vil have ryddet op i alle uhensigtsmæssige regler, og ”så skal man til gengæld overholde de regler, som der er, og som giver mening.” Så var det tid til interview med skatteministeren. Han var blevet meget oplivet af at læse interviewet med Carsten Fohlmann, og han fandt det godt, at man også i revisorbranchen ser det som sin opgave at påvirke kundernes holdninger til sort arbejde. ”Vi har i mange sammenhænge et godt samarbejde med revisionsbranchen, så derfor synes jeg, det er helt naturligt, at vi også bruger den indsigt,” sagde Morten Østergaard i nr. 3, august 2014. Revisors særlige ansvar Det er ikke nok, at en revisor opdager sort arbejde og forsøger at påvirke sin kunde til at ophøre med det. Revisoren har et særligt ansvar. Han kan nemlig komme i alvorlig klemme, hvis han ikke rettidigt stopper sit revisionsarbejde, når han opdager sort arbejde. Registreret revisor Torben Bille Jensen arbejder for revisionsfirmaet TimeVision og er desuden kvalitetskontrollant. Han forklarer til denne udgave af tidsskriftet Danske Revisorer:

holdene,” forklarer Torben Bille Jensen. Dog gælder der andre regler, hvis der er tale om grov økonomisk kriminalitet. ”Hvis revisor opdager sort arbejde, og størrelsen ser ud til at være over 500.000 kroner, så er der tale om grov økonomisk kriminalitet, og så skal man som revisor meddele kunden, at han inden 20 dage skal lovliggøre forholdene. Sker det ikke, skal man efter de 20 dage ikke blot fratræde arbejdet, men melde det til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kaldet SØIK,” forklarer Torben Bille Jensen. Reglerne stiller høje krav til revisors etik og smidighed. Carsten Fohlmann påpeger, at det kan koste indtjening at insistere på, at tingene gøres korrekt: ”Hvis kunden ikke vil acceptere det, så kan han bare forsøge at finde en anden revisor,” konstaterer Carsten Fohlmann. Mange gode kræfter arbejder på at nedbringe mængden af sort arbejde. Håbet er stadig lysegrønt.

Registreret revisor, kvalitetskontrollant Torben Bille Jensen, revisionsfirmaet TimeVision: Hvis der indgår sort arbejde, skal man skrive i sin erklæring i regnskabet, at der er udeladt omsætning. SKAT må så finde den manglende omsætning, og ud fra forbeholdet kan de se, hvad det sorte arbejde går ud på.”

”Opdager man nogle mindre uregelmæssigheder, vil man som revisor typisk bede om at få tingene rettet op. Gør kunden ikke det, skal revisor tage forbehold i regnskabet. Hvis der indgår sort arbejde, skal man skrive i sin erklæring i regnskabet, at der er udeladt omsætning.” ”Det er en indirekte måde at melde sort arbejde på. SKAT må så finde den manglende omsætning, og ud fra forbeholdet kan de se, hvad det sorte arbejde går ud på. Desuden er sådan en påtegning også et signal til virksomhedens bank og andre interessenter, der rekvirerer regnskabet,” siger Torben Bille Jensen. ”Såfremt man afgiver en assistanceerklæring, kan man ikke tage forbehold, men så skal man fratræde som revisor, og man har fortsat tavshedspligt om kundens forhold. Kundens næste revisor har nu pligt til at skrive til den afgående og spørge, hvorfor man er fratrådt, og til ham har man pligt til at oplyse om for-

Daværende skatteminister Morten Østergaard (RV): ”Vi har i mange sammenhænge et godt samarbejde med revisionsbranchen, så derfor synes jeg, det er helt naturligt, at vi også bruger den indsigt.”

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

15


Foreningen Danske Revisorer med i NemVirksomhed SKAT har inviteret Foreningen Danske Revisorer til at udpege et medlem til arbejdsgruppen, der lige nu skaber NemVirksomhed. Tidsskriftet Danske Revisorer var langt inde i et dybtgående interview med Richard Hanlov, underdirektør for Afregning i Kundeservice i SKAT, da han kom med et overraskende tilbud. Hanlov er manden bag TastSelv og eSKATdata samt eSKATdata Erhverv, og han er også i fuld gang med implementeringen af NemVirksomhed, der skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og SKAT.

Richard Hanlov, underdirektør for Afregning i Kundeservice i SKAT, er manden bag NemVirksomhed: ”Jeg ser revisorerne som en helt central aktør i den sammenhæng og inviterer derfor også Foreningen Danske Revisorer med ind i arbejdet.”

16

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015

Den primære målgruppe for NemVirksomhed er landets ca. 275.000 enkeltmandsvirksomheder, som − når NemVirksomhed er fuldt udbygget − kan nyde godt af automatisk overførsel af dels transaktionsdata fra bank til regnskabssystem, dels en standardkontoplan i regnskabssystemet samt endelig automatisk afregning af moms og SKAT.


En hurtig reaktion Richard Hanlov var i gang med at forklare, hvordan SKAT bygger NemVirksomhed sammen med dem, som skal bruge den – virksomhederne, den private, finansielle sektor samt udbydere af regnskabssystemer. De anses som helt vitale aktører, der skal involveres direkte i arbejdet, hvis man skal få succes. Hvad med revisorbranchen, er de med? spurgte tidsskriftet Danske Revisorer helt uskyldigt. Richard Hanlov reagerede prompte: ”Jeg ser revisorerne som en helt central aktør i den sammenhæng og inviterer derfor også Foreningen Danske Revisorer med ind i arbejdet,” tilbød han i nr. 4., november 2014. Foreningen Danske Revisorer bad derfor efterfølgende registreret revisor, HD, Søren Skree Nielsen fra Køge Nord Revision om at repræsentere sig i NemVirksomhed (se boksen ”NemVirksomhed bliver en realitet” ved siden af). Derudover handlede interviewet med SKATs dynamiske underdirektør i høj grad om, hvor langt man kan komme med digitale løsninger, og i hvilken grad de letter eller komplicerer hverdagen for virksomheder og revisorer. ”Vi vil gerne gøre det samme for virksomhederne som for borgerne, nemlig sætte strøm til nogle af de processer som vi ved, de synes er besværlige,” sagde Richard Hanlov.

tiden være rådgivning om reglerne, og der vil altid være tvivl og fortolkninger omkring regnskaber, og mange vælger at overdrage det til revisor… Når SKAT sætter strøm til de besværlige processer, kan revisorerne bruge tiden på at yde reel rådgivning i stedet… Hvis vi i fællesskab kan bidrage til at få flere levedygtige virksomheder, vil der blive endnu mere arbejde til revisorer,” vurderede Richard Hanlov afslutningsvis. Foreningen Danske Revisorer ser imidlertid ikke ukritisk på de digitale revolutioner i SKAT. ”Der bliver et gråzoneområde omkring private udgifter. Hvordan sikrer man, at private udgifter ikke finder vej ind i momsregnskabet? Hvordan skal bilag tjekkes og opbevares og af hvem? Der vil være elementer i momsindberetningen, som man ikke bare kan overlade vurderingen af til SKAT… Virksomhederne skal helt overordnet set behandles korrekt,” skrev formanden Arne Mørch Jakobsen i sin leder i nr. 4, november 2014, og han slog fast: ”Alle løsninger skal tilgodese borgerne, virksomhederne og samfundet, før de tilgodeser statsmagten,” mente han og tilføjede: ”Revisorstanden er administrativt stærk og godt gearet til at hjælpe de mindre virksomheder med at komme godt gennem den digitale verden.” I mellemtiden er Søren Skree Nielsen godt i gang med at hjælpe NemVirksomhed på vej til ikke kun at fungere teknisk, men også tilgodese virksomhedernes og deres revisorers behov.

NemVirksomhed bliver en realitet Foreningen Danske Revisorer hjælper med at få systemet til at fungere Søren Skree Nielsen, registreret revisor, HD, Køge Nord Revision er Foreningen Danske Revisorers mand i NemVirksomhed. Han fortæller, at hans indledende skepsis hurtigt blev afløst af en erkendelse af, at NemVirksomhed er et politisk prestigeprojekt, der under alle omstændigheder vil se dagens lys. ”En positiv ting for os som revisorer er, vi vil kunne slippe for en masse meget trivielle indberetninger af diverse regnskabstal til selvangivelsen. Så vi vil hjælpe med at gøre NemVirksomhed så dueligt som muligt. Omvendt bør systemet i en række givne situationer indrettes til at anbefale, at virksomhederne kobler en revisor på, da fejl ellers vil forekomme på et uacceptabelt niveau, dels hvor systemet ikke magter opgaven, eller hvor det administrative niveau i virksomheden er for lavt,” siger Søren Skree Nielsen.

Men der er også ulemper. Med automatiske indberetninger til SKAT via NemVirksomhed kan det være svært at afgøre, om en udgift er privat eller firmaets. ”Der vil fortsat være behov for, at en revisor eller en kunde skal tage stilling til, om noget er privatforbrug eller en fradragsberettiget udgift. Det kan systemet ikke finde ud af. Men langt hen ad vejen kan vi få afluset de værste ting,” mener Hanlov. Ser kritisk på SKATs digitale revolution Skal revisorerne frygte at blive overflødige i alle de digitale løsninger?

Registreret revisor Søren Skree Nielsen, Køge Nord Revision: ”Revisorer kan med NemVirksomhed slippe for trivielle indberetninger. Men systemet bør i en række givne situationer indrettes til at anbefale, at virksomhederne kobler en revisor på, da fejl ellers vil forekomme på et uacceptabelt niveau.”

”Det tvivler jeg på, for der vil hele SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

17


Fakturaen kan svinge mellem 16.000 og 44.000 kr. Forskellige priser for kontrolarbejde, man kunne forvente ville koste det samme. Revisorerne er mildt sagt utilfredse med Revisortilsynets priser.

Hvad skal det koste at få besøg i sit revisionsfirma af en kontrollant fra Revisortilsynet? Det er et enkelt spørgsmål, som der ikke er noget enkelt svar på. Da tidsskriftet Danske Revisorer i nr. 1, februar 2015 tog fat på temaet kontrolbesøg, viste det sig, at timetallet for sammenlignelige kontrolbesøg kan variere med op til 75%, mens timeprisen kan variere med op til 65%. Det betyder, at fakturaen kan svinge mellem 16.000 og 44.000 kr. Og det er vel at mærke for kontrolarbejde, man kunne forvente ville koste det samme. Revisorerne var mildt sagt utilfredse med Revisortilsynets priser. Hen-

ning Christiansen, registreret revisor hos Langelinierevisionen i Borup på Midtsjælland, fik et prisoverslag fra Revisortilsynet på 44.000 kr., mens en sammenlignelig kollegas prisoverslag var 16.200 kr. Og så meldte han sig fra i revireg.

på Sydals. Hun betalte den maksimale timepris på 1.400 kr., mens en kollega slap med 850 kr. Hun var desuden utilfreds med de store transportomkostninger, fordi kontrollanten kom langvejs fra. Kontrollanten får nemlig også timeløn for at køre i bil.

”Jeg tænker, det er trist, at jeg er nødt til at anvende den slags tiltag for at slippe for en urimelig regning. Det er ikke i orden med forecast, som er så forskellige,” sagde Henning Christiansen i nr. 1, februar 2015.

Kasper Enemark, registreret revisor og indehaver af Revisionskontoret i Horsens, tog kampen op med Revisortilsynet. Gennem utallige telefonsamtaler fik han handlet sin pris ned fra oprindelig 32.200 kr. til et beløb, der endte med at blive 10.500 kr.

Store transportomkostninger Hanne Henningsen er registreret revisor og driver I. H. Revision i Mommark

Forsættes side 18

Henning Christiansen, registreret revisor, Langelinierevisionen i Borup på Midtsjælland: ”Det er ikke i orden med forecast, som er så forskellige.”

18

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015

Hanne Henningsen, registreret revisor, I. H. Revision i Mommark på Sydals: utilfreds med de store transportomkostninger, fordi kontrollanten kom langvejs fra.

Kasper Enemark, registreret revisor, Revisionskontoret i Horsens: fik handlet sin pris ned fra oprindelig 32.200 kr. til et beløb, der endte med at blive 10.500 kr.


SEPTEMBER 2015 路 DANSKE REVISORER

19


Revisortilsynets formand direktør Kim Sparlund: ”I 2015-kontrollen har vi matchet alle registrerede revisorer med en registreret revisor som kontrollant.”

Revisortilsynets formand direktør Kim Sparlund måtte stå på mål for kritikken. Timepriserne kunne han ikke regulere på, fortalte han. Men med hensyn til transport havde man besluttet, at omkostningerne ikke skal ramme den enkelte revisor, de skal nu fordeles ud på alle. Og det viser sig nu, at den beslutning allerede trådte i kraft i efteråret 2014. Med hensyn til timetallene indrømmede Kim Sparlund, at der nok havde været en for stor spredning. ”Hvis nogle kontrollanter hen ad vejen viser sig at være for dyre, så vil de ikke få opgaverne fremover. Det har vi signalleret til nogle af dem,” sagde han. Tilbage står spørgsmålet, hvorfor der ikke burde være en fast timepris for alle kontrolbesøg. Til det svarede Kim Sparlund i nr. 1, februar 2015: ”Hvis man vil have en fast timepris, så bør det være bestemt ad politisk vej, måske gennem en bekendtgørelse.Vi kan godt operere med en fast timepris, hvis det er det, man ønsker.” I dag kan Kim Sparlund oplyse:

20

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015

Dansk Folkepartis erhvervsordfører Hans Kristian Skibby: ”Det er både timesatsen og timeforbruget, man skal se på.”

”Vi har annonceret efter flere registrerede revisorer som kontrollanter. I 2015-kontrollen, som er i gang, har vi matchet alle registrerede revisorer med en registreret revisor som kontrollant. Det betyder, at der er større sandsynlighed for, at den kontrollerede virksomhed matches med en kontrollant, som i forhold til virksomhedsstørrelse, kundernes størrelse og timepris ligner den kontrollerede revisionsvirksomhed”, siger han og tilføjer, at man arbejder på til næste år at indhente endnu flere oplysninger for at sikre godt match mellem kontrollant og virksomhed. Både timesats og timeforbrug skal revurderes Tidsskriftet Danske Revisorer spurgte Dansk Folkepartis erhvervsordfører Hans Kristian Skibby om hans syn på denne sag. Han ønskede en revision af Revisortilsynet: ”Erhvervsministeren har jo ansvaret for, hvordan Revisortilsynet griber deres arbejde an. Der må være nogen, der står til ansvar for både prioriteringen og timesatsen,” sagde Dansk Folkepartis erhvervsordfører, der gerne vil diskutere, om der skal være nogle mere stringente honoreringskrav.

Formand Arne Mørch Jakobsen, Foreningen Danske Revisorer: ”Vi vil søge at vinde gehør hos Folketingets Erhvervsudvalg for, at timesatsen skal svare til den, der er gældende for kontrol af arbejde for Public Interest Enterprises, altså børsnoterede selskaber og offentlige virksomheder.”

”Det er både timesatsen og timeforbruget, man skal se på,” slog Hans Kristian Skibby fast. Præcis det er Foreningen Danske Revisorer helt enig i. ”Vi vil nu her efter Folketingsvalget følge sagen op og bede om foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg. Her vil vi forsøge at vinde gehør for, at timesatsen skal svare til den, der er gældende for kontrol af arbejde for Public Interest Enterprises, altså børsnoterede selskaber og offentlige virksomheder, hvor timesatsen er 950 kroner. Og vi vil forsøge at vinde gehør for, at timeforbruget for kvalitetskontrol skal ind i nogle snævrere og mere gennemskuelige rammer,” siger formanden Arne Mørch Jakobsen.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

.

.

.

.

Munkehatten 3232 5220 Odense SØTelefon 93 25 0065 telefax 65 93 08www.fdr.dk· e-mail: Munkehatten · 5220 Odense SØ 65 · Telefon 93 25 0025 · www.fdr.dk e-mail:sekretariat@fdr.dk fdr@fdr.dk

Optagelsesbegæring Ansøgerens fulde navn

CPR-nr. Firmanavn og Forretningsadresse

Privatadresse Telefon

Forretning:

Privat:

Telefax. E-mail Web-adresse

2.

Driver du selvstændig revisionsvirksomhed? - I bekræftende fald hvornår etableret?

3.

Virksomhedsform ( sæt kryds )

4.

Navn på evt. andre ansvarlige ledere/medindehavere

5.

Er du eller har du været medlem af andre revisorforeninger? I bekræftende fald hvilke?

6.

Har du revisoransvarsforsikring (skal også omfatte dækning for rådgiveransvar)og revisorgarantiforsikring? og i hvilket selskab. Dokumentation vedlægges.

7.

Hvilke relevante faglige eksaminer m.v. har du bestået? Dokumentation vedlægges.

8.

Fra hvornår ønskes medlemskabet?

9.

Evt. supplerende oplysninger: ( f.eks. påbegyndte studier )

Enkeltmandsvirksomhed

I/S

ApS

A/S

I benægtende fald skal vedlagte forsikringsbegæring og mæglermandat udfyldes og underskrives.

Dato:

Personer der ikke er statsautoriseret revisor eller registreret revisor skal sammen med denne optagelsesbegæring fremsende mindst 2 kunderegnskaber samt straffeattest til Foreningen Danske Revisorers sekretariat. Undertegnede, der søger optagelse i Foreningen Danske Revisorer, erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er i overensstemmelse med sandheden. Jeg erklærer mig samtidig indforstået med at overholde foreningens vedtægter, kollegiale regler og revisoretik, som jeg har gennemlæst og forstået før min underskrift.

Har du fuld rådighed over dit bo?

Indsendes til ovenstående adresse

1.

__________________, den ______________

____________________________________

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

21


Internettet den store prisudjævner Formidlingsbureauerne skulle formidle en kvalitetskontakt mellem revisor og kunde. Men ofte formidler de bare laveste pris.

Halvdelen af alle firmaer, der kontakter formidlingsbureauet Agera for at få hjælp til at finde en revisor, bliver valgt fra, fordi Agera ikke betragter dem som seriøse nok. Den anden halvdel, som slipper gennem nåleøjet, er så prisfølsomme, at revisorer, der har brugt Agera til at få nye kunder, har oplevet, at de måtte give priser under, hvad de kunne producere ydelsen for, hvis de ville have den nye kunde. Det er nogle af de kendsgerninger, tidsskriftet Danske Revisorer i foråret 2015 fandt frem til, da vi tog pulsen på formidling af revision i nr. 2, april 2015; kendsgerninger som er bekræftet af Agera. Medlemmer af Foreningen Danske Revisorer var i forvejen nået til samme konklusion. Et af dem er Anne Mette Kilian, der driver Tal-knuser.dk. ”I starten var det fint, men nu er der mange revisorer om buddet, så det er lidt for meget priskrig og ikke min stil

og min forretning,” vurderer Anne Mette Kilian. ”Ageras klienter går kun efter prisen,” siger Carsten Hedegaard Fohlmann, direktør i Contar Regnskab Aps på Frederiksberg. Betoner kvaliteten Martin Thorborg, stifter af formidlingsbureauet Agera, svarer ja på spørgsmålet, om internettet kommer til at virke som en kæmpe prisudjævner. Agera forsøger derfor at bryde den negative prisspiral med et ratingsystem, hvor kunden vurderer den revisor, han har valgt sig. Martin Thorborg vurderer, at de dygtige og lidt dyrere revisorer dermed lettere kan komme til kunderne, og således vil han imødekomme kritikken fra revisorerne gående ud på, at kunderne kun vælger det billigste revisionsfirma. Han mener, at ratingsystemet ofte viser overensstemmelse mellem pris og kvalitet.

Der er også positive oplevelser med Agera, men man skal være hurtig på aftrækkeren, når man får en henvendelse. ”Jeg går også lige til kunden og vil have et møde, for man skal være direkte, når man vil have nye kunder,” siger Tom Picano, der driver RN - Revision Nordjylland i Aalborg. ”Byd realistisk, byd med det samme, ring med det samme og hav materialet klar, så du kan byde,” siger Martin Thorborg, og tilføjer: ”Et halvt døgn efter er løbet kørt.” Det er Carsten Fohlmann enig i. Hans erfaring er, at man skal kontakte kunden inden for en time, ellers er man for sent ude. Ageras ratingsystem er så nyt, at revisorerne ikke har nogen mening om det. Tom Picano finder derimod, at Agera ofte er for dårlige til at visitere kunderne, og at opgaven sjældent svarer til det beskrevne. Carsten Fohlmann oplever ligeledes, at Agera ikke screener kundeemnerne godt nok: ”Det er tydeligt, at testerne ikke forstår, hvad de har med at gøre,” siger han. Hos Agera betaler man med klip for at få lov at byde. Det er en forskel til det andet store formidlingsbureau regnskabspriser.dk, hvor man kun betaler, hvis man får opgaven. Ulempen ved regnskabspriser.dk er, at det hele foregår via tekst. Der er ingen mundtlig dialog med kunden. Følger situationen tæt Men Agera er den altdominerende spiller på markedet.

22

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015


”De er nu så stor en spiller, at ingen andre har volumen nok til at være reelle konkurrenter. Derfor kan de slække på betingelserne og på servicen,” vurderer Carsten Fohlmann. ”Jeg håber ikke, nogen oplever, at vi gør det.Vores forretningssucces står og falder med, at vore partnere også har succes, både kunder og revisorer,” siger Martin Thorborg. Revisorenes konklusioner spænder over hele spektret: Anne Mette Kilian vil ikke mere bruge Agera, Tom Picano oplever, at det er en billig måde at få nye kunder på, og ingen af de nye har forladt ham endnu. Carsten Fohlmann mener, at nye kunder via Agera ikke er lige som rentable som andre.

Anne Mette Kilian,Tal-knuser.dk: ”I starten var det fint, men nu er der mange revisorer om buddet, så det er lidt for meget priskrig.”

Carsten Hedegaard Fohlmann, Contar Regnskab Aps: ”Ageras klienter går kun efter prisen.”

Tom Picano, RN - Revision Nordjylland: ”Man skal være direkte, når man vil have nye kunder.”

Martin Thorborg, stifter af formidlingsbureauet Agera: ”Byd realistisk, ring med det samme. Et halvt døgn efter er løbet kørt.” ”Man skal se på livstidsværdien af en ny kunde. Kunden skal blive i fem-seks år, og man kan også få andre kunder gennem kundens netværk,” vurderer Martin Thorborg.

”Man skal se på livstidsværdien af en ny kunde. Kunden skal blive i fem-seks år, og man kan også få andre kunder gennem kundens netværk,” sammenfatter Martin Thorborg. I juli 2015 opkøbte Agera et andet formidlingsbureau, juf.dk. Agera noterer selv, at opkøbet understreger Ageras position som markedsleder i Danmark, og i Foreningen Danske Revisorer er man af den opfattelse, at Agera nu er i en næsten monopollignende stilling. ”Vi følger fortsat Agera – og markedet generelt – tæt,” siger næstformand Henrik Wilson, Foreningen Danske Revisorer.

STATEMENT

”Jeg oplever, at

- tænker og arbejder for de mindre og mellemstore revisionsfirmaer. Det gælder både de godkendte og de ikke godkendte revisionsfirmaer. FDR arbejder for at højne kvaliteten i branchen på et niveau, der passer til medlemmerne. Samtidig har FDR et lille og effektivt sekretariat og arbejdende bestyrelsesmedlemmer, der bevirker, at ydelserne i FDR er gratis eller meget billige.” Thorbjørn Helmo Madsen, Reg. revisor,TimeTax A/S

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

23


24

DANSKE REVISORER 路 SEPTEMBER 2015


Der kan være langt mellem bank og revisor Men bankerne har åbenlys tillid til revisorer, der rent faktisk kan revidere et regnskab.

”Et realistisk budget, god sikkerhed, overskud samt positiv egenkapital. Så kan man let låne penge,” skrev tidsskriftet Danske Revisorer i temanummeret om samarbejdet mellem bank og revisor, nr. 3, juli 2015. Og så er parallellen tydelig til den amerikanske skuespiller og komiker Bob Hope, der engang sagde: ”En bank er et sted, som vil låne dig penge, hvis du kan bevise, du ikke har brug for dem.” Men faktisk beviste temanummeret det modsatte: at en virksomhed godt kan låne penge, selv om man ikke har dem. Det kræver dog en dygtig, velanskrevet revisor. For uden ham går det ikke i mødet mellem bank og kunde.

”Vi føler nogle gange, at kunden kommer lidt til kort med banken, hvis han møder op alene, så det er en fordel, at vi er med. Man føler, at bankerne har en vis respekt for det, vi gør og siger,” vurderer Morten Haaning fra Sædding Revision i Esbjerg. Det bekræftes fra bankside: ”Jeg oplever, at kunden ikke altid har tænkt over konsekvensen af det, han gerne vil have, altså et engagement,” siger Jette Lund, filialdirektør i Arbejdernes Landsbank på Frederiksberg.

kan tjene penge nok til at afvikle det lån, man nu ønsker,” siger Bo Bødker fra Revisorgården i Odense. Også det bekræftes af bankerne: ”Normalt vil vi gerne have afviklet lånet, fordi det giver mening,” slår erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Køge Dennis Bonsvig fast. Bankerne har tillid til revisor Både Jette Lund og Dennis Bonsvig er enige om, at revisor, bank og kunde er et godt trekløver, hvis man vil låne penge. Det gælder jo om at finde en løsning.

”Allervigtigst for banken er, at man kan overbevise dem om, at kunden

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

25


Så hvis man er godt klædt på og har en velanskrevet revisor med sig, kan man − måske − låne penge. ”Bankerne ser på friværdi og sikkerhed,” vurderer Finn Jensen fra Havdrup Revision. Udover friværdi og sikkerhed, så hjælper det gevaldigt, hvis man kan fremvise et revideret regnskab. ”Vi vil gerne se reviderede regnskaber,” slår Jette Lund fast: ”Der kræves ikke så meget omkring regnskaber i dag, men det er en vigtig ting, når vi låner penge ud.”

visende samt støtter virksomhedsejeren,” siger Jette Lund. ”Det handler om tillid,” slår Dennis Bonsvig fast. Han peger på, at det er i kundens egen interesse, at regnskabet giver så meget pondus som muligt. ”Virksomheden har mange andre interessenter end blot banken,” mener han. For revisorerne er det jo en interessant opmuntring til at bevare deres bestallinger i revireg. Bankerne nyder en åbenlys tillid til revisorer, der rent faktisk reviderer regnskab og ikke blot assisterer ved udarbejdelsen. Og den tillid kan hjælpe en kunde til et lån.

”Vi bruger revisorer til at konstatere, at de aktiver og passiver, der er, nu også faktisk er til stede, at regnskabet er ret-

Hjælper klienter til en god bankforbindelse På nogle punkter er der langt mellem revisorer og banker. Revisorerne mener klart, at bankerne er blevet mere forsigtige efter finanskrisen. Det vil bankerne ikke indrømme. Revisorerne mener, at bankerne bør være lidt mere risikovillige og fleksible, for eksempel med hensyn til afdragsfrihed, så klemte kunder kan få et pusterum efter krisen.

Dennis Bonsvig, erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Køge: ”Det handler om tillid.Virksomheden har mange andre interessenter end blot banken.”

Næstformand for Foreningen Danske Revisorer Henrik Wilson: ”Vi skal i et konstruktivt samarbejde med bankerne sikre, at vore klienter får sig en god bankforbindelse.”

”Det er bedst med et revideret regnskab,” supplerer Dennis Bonsvig. Tidsskriftet Danske Revisorer indvender forsigtigt, at samfundet jo har vendt sig med hensyn til revisionspligt.

26

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015

Det mener bankerne ikke. Afdragsfrihed er ganske enkelt ikke et populært ord i en bank. Læren af interviews med tre revisorer og to bankfolk er derfor, at hvis kunde og revisor laver deres hjemmearbejde virkelig godt, så kan klienten låne penge. Bankerne mener tydeligt nok, at revisorerne løbende må kvalificere sig til bankens tillid. Men det går også den omvendte vej: ”Som revisorer må vi løbende følge med i og vurdere, hvilke banker, der på landsplan og i det lokale samfund er mere positivt indstillede og måske også mere risikovillige over for Danmarks mindre erhvervsdrivende. Der skal vi i et konstruktivt samarbejde sikre, at vore klienter får sig en god bankforbindelse,» konkluderede næstformand for Foreningen Danske Revisorer Henrik Wilson i sin leder i nr. 3, juli 2015.

Jette Lund, filialdirektør i Arbejdernes Landsbank på Frederiksberg: ”Vi vil gerne se reviderede regnskaber. Der kræves ikke så meget omkring regnskaber i dag, men det er en vigtig ting, når vi låner penge ud.”


- det totale revisorsystem - det totale revisorsystem

Regnskabsklasse A

Regnskabsklasse B og C

---

---

-Regnskabsklasse Årsrapport A -- Indkomst og Årsrapport - formueopgørelse Indkomst og - Bilag til selvangivelse formueopgørelse Bilag til selvangivelse Interessentskab Andelsboligforening Interessentskab Landbrug Andelsboligforening

- Landbrug

-Regnskabsklasse Årsrapport B og C -- Internt regnskab Årsrapport -- Specifikationshæfte Internt regnskab -- Bilag til selvangivelse Specifikationshæfte Bilag til selvangivelse Koncernregnskab Holdingselskab Koncernregnskab Ejendomsselskab Holdingselskab

- Ejendomsselskab

XBRL er integreret i relevante rapporter XBRL er integreret i relevante rapporter Læs mere på focus-it.dk eller ring til os på 62 21 53 53 Læs mere på focus-it.dk eller ring til os på 62 21 53 53

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

27


HVEM ER VI…? - og hvad kan vi gøre for revisorerne?

Skrevet af Susanne Holm, Sekretariatsleder hos Foreningen Danske Revisorer

28

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015


FDR er en seriøs forening, der har eksisteret i mere end 40 år med base på Fyn. Foreningen er en brancheorganisation for revisorer med små og mellemstore virksomheder som kunder. FDR gør det nemt for revisor at drive virksomhed, idet vi har samlet en række unikke og uundværlige medlemstilbud, der letter revisors travle hverdag. En forening, revisor kan regne med Foreningen Danske Revisorer (FDR) er for alle revisorer – uanset om revisor er godkendt eller ej. FDR er for revisoren, der har små og mellemstore virksomheder som primært kundegrundlag. FDR har specialiseret sig i at varetage interesser - og sammensætte unikke tilbud - for den mindre revisionsvirksomhed, hvormed FDR letter den travle hverdag for foreningens medlemmer i form af de unikke medlemstilbud, der er samlet på ét sted. Fortjenesten bliver, at revisor i højere grad kan sætte sine kunders behov i centrum. Gavner kunderne Gennem FDR får man nem og hurtig adgang til den nyeste viden inden for revision, regnskab, skat og moms mv. og adgang til de værktøjer, man skal bruge i dagligdagen. Foreningen er den direkte vej til kvalitetskurser, information om lovstof og nye bestemmelser. Et medlemskab hos FDR giver revisor

mulighed for hele tiden at være klædt bedst muligt på til at varetage kundernes interesser og yde kompetent revisorrådgivning. Fordele - tæt på FDR lægger stor vægt på at være tæt på revisor og dennes dagligdag.Vi er klar med rådgivning og sparring på faglige spørgsmål. Som medlem af FDR bliver man en del af et stærkt branchenetværk med gode medlemsfordele, som kan være svære at sige nej til – man får også mulighed for at deltage i ERFA-grupper over hele landet. Udbyttet med FDR Fordelene ved FDR er til at få øje på. I det følgende er beskrevet nogle af de fordele, man kan benytte sig af som medlem af FDR. FDRaudit Hos FDR får revisor gratis adgang til det topprofessionelle kvalitetssikringsværktøj FDRaudit. Det gør det nemt at foretage planlægning og opgavestyring, når der skal udføres opgaver for en kunde, uanset om det er revision, udvidet gennemgang, review eller assistance. FDRaudit har man med sig overalt det kræver kun adgang til internettet. FDRaudit opdateres løbende og opfylder kravene til klasse A og B virksomhe-

der – og husk, det er uden beregning. Budgetprogram FDR tilbyder ligeledes adgang til et budgetprogram uden beregning. Budgetprogrammet er nemt at arbejde med og indeholder både et drifts-, likviditets- og statusbudget, der gør det nemt for revisor at udfærdige et overskueligt budget for kunderne. Faglig Afdeling og TimeTax FDR har indgået attraktive aftaler med henholdsvis Faglig Afdeling og TimeTax. Som medlem af FDR har revisor mulighed for at få professionel og foreningsbetalt rådgivning her og nu til henholdsvis revision, regnskab, erklæringer og kvalitetsstyring samt til skatte- og momsspørgsmål. Spørgsmålet skrives blot på hjemmesiden og resten sørger vi for. Spørgsmålene og svarene bliver anonymiseret og offentliggjort på hjemmesiden, så alle medlemmer kan få glæde af dem. Det hele foregår på FDR’s lukkede hjemmeside. Kurser og efteruddannelse Der stilles krav til revisor om efteruddannelse. Gennem FDR kan man sammensætte den uddannelsespakke, der passer til én selv og sit personale - og til

STATEMENT

- er for mig ikke bare en forening men et uundværligt værktøj for den mindre revisorvirksomhed. Foreningens medlemmer tilbyder hovedsagligt ydelser til mindre erhvervsdrivende virksomheder, hvorfor FDR er et netværk af revisorer som arbejder med samme type problemstillinger. Det viser sig også i FDR’s målrettede udbud af kurser, der alle er relevante for revisors daglige virke i relation til SMV-segmentet. Kurser afholdes i fine lokaler af anerkendte undervisere, herunder fra TimeTax, som i øvrigt også yder skatterådgivning på gunstige vilkår til medlemmerne af FDR. Priserne er mere end konkurrencedygtige både med hensyn til kontingent, kurser, forsikringsordninger og øvrige tilbud. FDR udviser også et ønske om at være tidssvarende og øge kvaliteten af medlemmernes ydelser. Kort sagt er FDR et ”must” for den lille revisor, som ønsker at følge med tiden.» Tobias Dahlerup, Revisor HD(R), Revidahl ApS Regnskab & Rådgivning

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

29


meget attraktive priser – nemlig 1.300 kroner ekskl. moms for medlemmer og deres medarbejdere. Kursister, der ikke er medlem af foreningen, får tilbudt kurserne til en pris af 2.400 kroner ekskl. moms. Hele efteråret bliver der budt på et spændende kursusprogram, hvor alle fagområder afdækkes, så man kan være sikker på altid at være opdateret med nyeste faglige viden og samtidig opfylde efteruddannelseskravene.Vi kommer hele vejen rundt inden for disse emner: • Revision og erklæringer • Retlige krav og standarder • Direkte og indirekte skatter • Revisors virksomhedsområde i øvrigt, herunder selskabsret Kursusplanen er overskuelig og tilgængelig på hjemmesiden. Her foregår tilmeldingen også fra.

Ny viden til revisor og revisors kunder FDR holder revisor løbende ajour med nye regler og love inden for skat, moms, revision og regnskab. En gang om ugen modtager medlemmerne FDR NYT med faglig viden og aktuelle nyheder fra SKAT, Retsinformation, Erhvervsstyrelsen, Folketinget og mange flere direkte i mailboksen. Fire gange om året får medlemmerne desuden det flotte fagtidsskrift Danske Revisorer med en kombination af faglige artikler og andet spændende læsestof, hvor vi behandler emner – politiske og ikke politiske – med interesse for revisors arbejde i øvrigt. Foreningen udgiver publikationen Nyt fra din revisor, som udsendes tre gange årligt. Nyt fra din revisor kan revisor sende

videre til sine kunder, enten i en trykt udgave eller som PDF fil eventuelt med revisionsfirmaets eget logo påtrykt. Her får kunderne faglig, aktuel og værdifuld viden, som den selvstændige erhvervsdrivende kan bruge i hverdagen. Optimeret Googlesøgning FDR vil gerne bidrage til at øge vores medlemmers synlighed på nettet, specielt i revisors eget lokalområde.Vi har derfor givet vores medlemmer deres egen søgeoptimerede underside hos FDR. Her vil man finde firmaets kontaktoplysninger, en kort beskrivelse af firmaet og et link til firmaets hjemmeside. Dette medlemstilbud er også helt uden beregning. Brugervenlig hjemmeside På FDR’s hjemmeside har man på en overskuelig måde adgang til blandt

- en forening du kan regne med! 30

DANSKE REVISORER · SEPTEMBER 2015


andet relevante nyheder, information om FDR og medlemstilbuddene samt kursusoversigten med mulighed for tilmelding til kurser.Via hjemmesiden kan man som medlem logge ind på den lukkede del af foreningens hjemmeside, hvor der er masser af relevant information, programmer, bekendtgørelser, erklæringer, FDR’s udgivelser og meget andet.

at røre en finger. Det er også muligt at abonnere på nyhederne, så de lander direkte i mailboksen.

Nyt fra din revisor og Danske Revisorer kan selvfølgelig downloades på smartphones og tablets eller hentes til PC’ere som PDF dokument.

Samarbejdspartnere Udover TimeTax, Faglig Afdeling og Alm. Brand har foreningen også andre samarbejdspartnere, hvor medlemmerne af foreningen har mulighed for at opnå pæne rabatter. Her kan nævnes e-conomic, Magnus Informatik, Bluegarden, Penneo, Højgård Ejendomsrådgivning Advokatfirma, Top Danmark og Q8.

Som medlem hos FDR har revisor mulighed for at blive koblet på FDR’s nyhedsstrøm. Det vil sige, at når FDR uploader en nyhed, bliver samme nyhed lagt ind på medlemmets hjemmeside. Dette er en stor fordel for foreningens medlemmer, idet medlemmernes hjemmesider altid ser ud til at være i bevægelse uden, at revisor selv behøver

Forsikring Som medlem af FDR er man forpligtet til at tegne en revisoransvars- og garantiforsikring. Alm. Brand tilbyder FDR-medlemmer forsikring på fordelagtige vilkår.

Foreningen arbejder løbende på at indgå fordelagtige aftaler til gavn for vores medlemmer.Vi er dog også af den holdning, at aftalerne skal være af faglig

og relevant karakter for revisors daglige virke. Hvorfor FDR? Man skal vælge FDR som sin faglige forening, fordi FDR er en stabil og nærværende brancheorganisation for revisorer med små og mellemstore virksomheder som kunder. Kerneværdierne for FDR er at være ærlig, troværdig, serviceorienteret og tæt på den mindre revisionsvirksomhed. Det er særdeles vigtigt for foreningen med god og hurtig service i topklasse samt en skare af professionelle og veluddannede revisorer, hvilket i sidste ende kommer netop revisors kunder til gode. Man kan læse mere om Foreningen Danske Revisorer, og om hvordan man bliver medlem på www.fdr.dk - eller kontakt sekretariatet på telefon 6593 2500.Vi er også at finde på både Facebook og LinkedIn.

SEPTEMBER 2015 · DANSKE REVISORER

31


Afs: Foreningen Danske Revisorer · Munkehatten 32 · 5220 Odense SØ

BLUEGARDEN LØNPARTNER

Et komplet koncept til dig der laver løn for andre

. KKRR.

DATALØN

RIDISK PERSONALEJUNING RÅDGIV

PERSONLIG SUPPORT Bluegardens Lønpartnerkoncept er til dig, der administrerer løn for andre, og som gerne vil udvikle både din og dine kunders forretning. Du får Danmarks mest anvendte lønsystem. Med faglig inspiration og rådgivning er du klædt på til de udfordringer, du møder i hverdagen – og så kan du give dine kunder den bedste service.

Bluegarden – gi’r muligheder Få mere at vide på 72 27 91 11 eller bluegarden.dk/partner

VIDENSDELIN G

FORRETNING RÅDGIVNINGS-

Nyt fra din revisor - September 2015  

Se seneste nyheder og bliv opdateret med nyttig information fra din lokale revisor

Nyt fra din revisor - September 2015  

Se seneste nyheder og bliv opdateret med nyttig information fra din lokale revisor