Page 1

Treball de vacances, estiu 2008 Matemàtiques

Aquest és un treball obligatori per tots aquells alumnes que han suspès les matemàtiques de primer. La nota del dossier comptarà per la recuperació d'octubre i l'examen contindrà almenys un 75% d'exercicis extrets d'aquest dossier. Per als qui han aprovat les matemàtiques de 1r és un treball opcional. Si es fa i està complet, comptarà com a primera nota de segon amb un valor entre 8 i 10. Pensa que estaràs molts dies sense venir a l’institut i et pots rovellar. Amb dos fulls cada setmana acabaràs aquest dossier sense cansar-te massa.

El primer dia de classe has de presentar el treball.


MATEMÀTIQUES

1.-

Deures d’estiu 1r ESO

Realitza els següents canvis d'unitats: 34 cm =

m

3,75 m =

cm

1235 m =

mm

0,08 m =

cm

23,35 km =

m

134 mm =

cm

154 m =

km

1200 cm =

m

3,12 km =

cm

134500 mm =

km

2.La llargada de la cuina de casa és de 7 rajoles i mitja, aproximadament. Les rajoles són quadrades i fan 40 cm de costat. Quants metres fa de llarg la cuina?.

3.He mesurat la llargada d’un terrat amb un metre de fuster de 2 m de llarg. L’he fet córrer 3 vagades i faltava encara un tros de terrat de 35 cm de llarg. Quina és la longitud total del terrat?

4. L’Anna i la Laura han mesurat les seves cordes de saltar: “La meva fa 245 cm de llarg” –ha dit l’Anna. “La meva té una llargada de 32 dm” –ha contestat la Laura. Qui té la corda de saltar més llarga? Quant fa una cinta més que l’altra?

- Pàgina

2-


MATEMÀTIQUES

Deures d’estiu 1r ESO

5. Dibuixa un segment d’una llargada de 12 cm i 5 mm. Dibuixa un altre de 0,13 m de llarg. Quin dels dos segments és més llarg?. Per quant guanya?.

6.Un dia de pluja hem anotat, de nou del matí a nou de la nit, la quantitat d'aigua acumulada en un pluviòmetre. Les dades obtingudes han estat: Hora Litres

9 12

11 17

13 25

15 27

17 27

19 27

Fes el gràfic i escriu un text que expressi com ha plogut al llarg del dia.

Text:

- Pàgina

3-

21 32


MATEMÀTIQUES

Deures d’estiu 1r ESO

7.Observa el gràfic sobre les reserves d'aigua als pantans catalans i contesta a les preguntes.

a)

Què significa el 52,0 corresponent al mes de febrer de 2005?

b)

Quina és la variació entre els mesos de maig i juny de 2005? (no oblidis el signe!)

c) Quina és la variació entre els mesos d'octubre i novembre de 2005? (no oblidis el signe!)

8.-

Calcula el resultat d'aquestes sumes traient primer el parèntesi:

(+4) + (+6) =

(-4) + (-6) =

(+2) + (-3) =

(-4) + (+8) =

(-5) + (-2) =

(+8) + (-4) =

(-5) + (+28) =

(+13) + (-45) =

(+4) +(+22) =

9.Mirem un termómetre i veiem que marca 18 ºC. Al cap d'una estona el tornem a mirar i veiem que la temperatura ha baixat 11 ºC. Quina temperatura marca al final?

10.- En una pràctica al laboratori el termòmetre marca 35 ºC i al cap de dos minuts 29 ºC. Quina ha estat la variació de temperatura (recorda posar el signe)?

11.- El 15 de desembre el termòmetre marcava 4 graus sota zero, a les 7 del matí. A les 9 marcava 1 grau sota zero. Quina ha estat la variació de temperatura?

12.- Ordena aquests nombres enters, de major a menor: -2, +5, +11, -3, 0, -5, +8 fent servir el símbol > o bé < .

- Pàgina

4-


MATEMÀTIQUES 13.-

Deures d’estiu 1r ESO

Realitza les restes següents traient parèntesis:

(+5) - (-8) =

(-5) - (+8) =

(-4) - (+9) =

(+3) - (+11) =

(+14) - (+15) =

(+6) - (+6) =

(-2) - (+15) =

(-14) - (-11) =

(-3) - (+6) =

14.-

Realitza aquestes operacions amb nombres enters traient els parèntesis primer: (+4) - (-2) + (-8) = (-5) - (+5) + (-2) = (+4) + (-4) + (-11) - (+6) = (-11) - (-4) - (+7) + (-3) + (+2) = (+1) + (-4) - (-3) - (+12) + (+5) = (-10) - (-9) - (+4) + (+7) + (-3) = (+3) + (-3) + (-3) - (+3) =

15.- Un soldat romà va néixer l'any 14 a.C. i va morir d'una grip l'any 21 d.C. Quants anys va viure?.

16.-

Escriu les fraccions corresponents als següents dibuixos.

UNITAT

- Pàgina

5-


MATEMÀTIQUES 17.-

a)

Fes un dibuix que representi a cada fracció:

3 4

18.-

Deures d’estiu 1r ESO

b)

1 8

c)

3 5

d)

1 6

e)

5 8

f)

7 6

Calcula el resultat de les següents sumes i restes de fraccions i simplifica el resultat.

e)

a)

1 4 + = 3 3

b)

2 4 + = 6 6 f)

c)

5 6 − = 3 4

d)

2 4 − = 3 9

e)

3 1 + = 4 6

- Pàgina

3 2 1 + + = 4 8 6

6 2 + = 10 5

g)

17 6 − = 20 12

h)

4 6 + = 12 6

6-


MATEMÀTIQUES 19.-

Deures d’estiu 1r ESO

Calcula el resultat dels següents productes de fraccions i simplifica el resultat

4 6 ⋅ = 5 7

e)

3 2 5 ⋅ ⋅ = 4 3 2

8 3 b) ⋅ = 5 6

f)

3 8 6 ⋅ ⋅ = 8 9 1

3 2 c) ⋅ = 8 9

g)

10 2 6 ⋅ ⋅ = 3 5 7

6 1 4 d) ⋅ ⋅ = 3 2 5

2 4 1 h) ⋅ ⋅ ⋅5 = 5 7 10

a)

20.-

Calcula el resultat de les següents operacions i simplifica el resultat.

a)

1 2 : = 7 5

c)

6 4 : = 3 5

e)

1 3 2 : : = 6 5 3

b)

4 5 : = 5 3

d)

5 3 1 : : = 8 2 5

f)

3 1 4 : : = 4 8 5

21.-

Calcula: Les 2/3 parts de 900

La ½ de 2.500

Les 3/5 parts de 35.000

La tercera part de 324

La quarta part de 2.000

Les ¾ parts de 60

El 20% de 4.00022.- Un dipòsit de gasolina té capacitat per 40 litres. Actualment té les 3/5 del dipòsit ple. Quants litres hi ha dins del dipòsit? Quants litres hi falten per està ple?

- Pàgina

7-


MATEMÀTIQUES

Deures d’estiu 1r ESO

23.- En unes rebaixes ens descompten la cinquena part del preu de l’etiqueta. El preu que marca l’etiqueta és de 36€. Quant hem de pagar?

24.- Hem fet les ¾ parts d’una classe que dura, en total, 40 minuts. Quant temps falta per acabar?

25.- D’una classe de 30 alumnes, sabem que els 2/3 han aprovat. Quants alumnes han aprovat? Quants han suspès?

26.-

Digues quins dels parells de magnituds següents són directament proporcionals:

a) El pes de les taronges comprades i els diners que hi paguem. b) L’edat d’un noi i l’alçada que fa. c) L’espai recorregut per un avió que va a 80 km/h i el temps que tarda a recórrer-lo. d) La talla d’uns pantalons i el seu preu. e) El temps que roman oberta una aixeta i la quantitat d’aigua que en surt. f) El gruix d’un llibre i el seu preu.

27. En una pastisseria es venen caramels en caixes de preu fix. Se sap que quatre caixes pesen dos quilos. Completa aquesta taula de valors: Nombre de caixes

1

2

3

4

Pes (en quilos)

5

6

10

15

20

2

28.- En Ferran ha pagat 30 cèntims per cinc fotocòpies. Sabent que cada còpia té un preu fix, completa la taula següent: Nombre de còpies

1

2

3

4

Cost (en cèntims)

5 30

- Pàgina

8-

10 42

20 78


MATEMÀTIQUES

Deures d’estiu 1r ESO

29.-

Escriu tres divisors dels nombres: 8, 16, 24, 30, 48

30.-

Calcula el mcd i el mcm:

a)

9 i 12

b)

4 i 10

c)

36 i 40

d)

80 i 65

31.- En una autopista hi ha un senyal de circulació cada 2.000 m i un cartell publicitari cada 3.500 m. Cada quants metres coincidirà la presència d’indicadors dels dos tipus?

32.-

Calcula:

a)

2 de60 3

b)

6 de18 5

c)

7 de75 5

d)

2 de750 5

- Pàgina

9-


MATEMÀTIQUES 32.-

Calcula i simplifica:

a)

23 · = 57

b)

6 5 · = 25 3

c ) 8·

d)

Deures d’estiu 1r ESO

5 = 4

3 6 · = 5 10

e) 40·

1 = 4

f)

3 2 : = 5 7

g)

4 2 : = 21 7

h)

3 :3 = 5

i)

5 10 = : 8 16

33.-

Expressa en forma de potència:

a) 10.000=

34.-

b) 100.000=

c) 1.000.000=

Reescriu fent servir les potències de 10 els següents nombres:

a) 62.000.000.000=

b) 3.920.000.000.000=

c)17.562.000.000=

d) 5.369.5000.000.000=

35.-Completa: a) 6.370 m=

km

b) 425 km=

m

c) 3.255 m=

dam

d) 7,35 km=

m

e) 0,001 m=

mm

f) 0,005 m=

cm

g) 6.000 mm=

km

h) 70.000 cm=

m

- Pàgina

10 -


MATEMÀTIQUES 36.-

Deures d’estiu 1r ESO

Calcula l’àrea i el perímetre dels següents polígons:

- Pàgina

11 -


MATEMÀTIQUES

Deures d’estiu 1r ESO

ESTADÍSTICA 37.-

Observa atentament el gràfic següent.

a)

Explica amb detall què es vol representar en aquest gràfic.

b) Observant el gràfic, i tenint en compte que encara falten sis grans premis, quin és el teu favorit per guanyar el mundial? Per què?

- Pàgina

12 -


MATEMÀTIQUES

Deures d’estiu 1r ESO

c) Quants grans premis de motociclisme s'hi han representat?. I quants pilots?.

d)

Omple les taules següents:

punts guanyats pel pilot toni elías japó

s.àfr

esp.

fran.

itàl.

cat.

holan

ang.

alem.

itàl.

cat.

holan

ang.

alem.

punts acumulats pel pilot Toni Elías japó

s.àfr

esp.

fran.

38.- En el període que va entre els anys 1997 i 2004 es van produir a Catalunys un total de 800 incendis. Les causes d'aquests accidents queden reflectits en aquesta taula: causa natural accident negligència intencionat desconeguda reproduït

freqüència 53 68 346 131 192 10

a)

Quin significat creus que té a la taula anterior la paraula freqüència?

c)

A partir de les dades de la taula pinta el següent diagrama:

natural accident negligència intencionat desconeguda reproduït

- Pàgina

13 -


MATEMÀTIQUES

Deures d’estiu 1r ESO

39.- Llegeix el següent còmic, i contesta a la pregunta que es fa Mafalda fent els càlculs que siguin necessaris.

Aquest valor que has calculat és un paràmetre de centralització que es diu MITJANA ARITMÈTICA.

40.-

Les notes de la Maria als exàmens de matemàtiques són: 7, 8, 4, 9, 3, 5, 8, 7, 6, 7, 5, 4, 6, 6, 9

Calcula la seva nota final calculant la mitjana aritmètica de les notes.

41.- Un excursionista decideix fer un tros del camí de Santiago durant una setmana. Els quilòmetres recorreguts cada dia són els següents: Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

42 km

45 km

28 km

36 km

38 km

25 km

20 km

Calcula la mitjana d’aquestes dades i explica què significa.

- Pàgina

14 -


MATEMÀTIQUES

Deures d’estiu 1r ESO

Persones (Fi)

42.- Hem fet una enquesta a nois i noies de 1r d’ESO sobre el número de calçat que utilitzen, amb les dades hem fet un diagrama de barres. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Nº Calçat

a) Mirant el gràfic completa la taula corresponent.

Nº Calçat

b) A quantes persones hem preguntat? (explica com ho has sabut).

c) Quin és el nombre de calçat més utilitzat?

Persones (Fi)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Aquest darrer valor que has trobat és també un paràmetre de centralització: la MODA.

43.-

Es pregunta a 25 persones sobre la seva alçada. El resultat en cm és: 170 175 178 159 164

168 171 165 169 182

173 169 168 176 173

180 171 174 176 166

169 172 181 171 170

a) Quina és la mitjana d'alçades d'aquest grup?. I la moda?

b) Quina diferència, en centímetres, hi ha entre la persona més alta i la més baixa?. D'aquest valor se'n diu RANG.

- Pàgina

15 -


MATEMÀTIQUES

Deures d’estiu 1r ESO

44.- Hem preguntat el color preferit als/les 30 alumnes d’una classe i les seves respostes han estat les següents: Blau, verd, blanc, vermell, groc, blau, vermell, verd, vermell, negre, vermell, blau, blau, blanc, verd, verd, blanc, vermell, vermell, groc, blau, vermell, blau, blanc, vermell, blanc, negre, vermell, verd, blau. a) Completa la següent taula de freqüències comptant el nombre de valors que hi ha de cada color: COLOR blau verd blanc vermell groc negre TOTAL

NOMBRE DE VOTS (Fi)

b) Creus que podries fer la mitjana dels colors? Per què?

c) Quina seria la Moda?

Nombre de vots (Fi)

d) Representa les dades de la taula anterior en un gràfic de barres.

Color

- Pàgina

16 -

Deures de matemàtiques  

Deures estiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you