Page 1


DATOS DE INTERESE Nome do centro: CPR Plurilingüe Don Bosco Titularidade: Privado – relixioso con concerto pleno nas tres etapas Enderezo: Rúa Estrada nº 5 36209 Vigo Teléfono: 986/23-11-49 Fax: 986/21-13-01 Correo electrónico: cpr.sanjuan.bosco@edu.xunta.es Páxina web: centros.edu.xunta.es/cprdonbosco


ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO DIRECTORA TITULAR

DIRECTORA PEDAGÓXICA

Rosa Ripaldo Álvarez

Cristina Magro Murillo

XEFA DE ESTUDOS

SECRETARIA

Rosa Ripaldo Álvarez

Belén Tizón Méndez

COORDINADORA DE PASTORAL

ADMINISTRADORA

Corona Nieto Baceiredo Irene Barrasa García

COORDINADORES DE ETAPA

Infantil

Natalia Gómez Compadre

Primaria

Lochi Alonso Montes

Secundaria

Belén Tizón Méndez


PROFESORADO DE INFANTIL

Natalia Gómez Compadre

3 anos 4 anos

.....Mar Mera Parajó

5 anos

.....Anabel Alonso Priegue

Mestre de Inglés

.....Alberto del Río Lojo

Mestres de Psicomotricidade

.....Patricia Lustres de la Iglesia (3 anos) Javier Alfaya Solla (4 e 5 anos)

Mestra de Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapeutica

.....Ana Belén Salgado Rodríguez

Coordinadora de Infantil: Natalia Gómez Compadre


SERVIZO DE SECRETARÍA Horario: 9:15 a 13:45 h dende setembro ata xullo Secretaría: Irene Barrasa García

SERVIZO DE COMEDOR Empresa xestora

Scolarest

Persoa de contacto

Irene Barrasa García 12:20 h De outubro a maio

Horario de xantar

13:20 h (para aqueles que asistan a actividades extraescolares no horario de mediodía)

Setembro e xuño 13:50 h Venres de todo o curso De outubro a maio Patio de comedor

Setembro e xuño Venres de todo o curso

Despois de xantar terán un tempo de xogo dirixido no patio de infantil ata que comecen de novo as clases. Despois de xantar estarán xogando no patio de primaria ata as 15:00 h, momento de vir a recollelos ao centro.


SERVIZO SANITARIO DO SEGURO ESCOLAR “MAPFRE” Os accidentes ocasionados no tempo de xornada escolar e nas actividades unidas ao mesmo (paseos e visitas, excursións, saídas para convivencias, campamentos e calquera outra actividade escolar ou extraescolar, sempre que se leven a cabo baixo a vixilancia de titores e non teñan unha duración superior a 30 días), incluídos os accidentes durante o traxecto necesario dende o domicilio ao centro e viceversa. Estes accidentes atenderanse co parte colexial, en: Centro Hospitalario Nuestra Señora del Perpétuo Socorro Rúa Manuel Olivié, 11 (O Castro) Vigo Teléfono: 986/41-14-66.

SERVIZO DE MADRUGADORES Para aqueles nenos/as que o precisen, o Centro estará aberto dende as 8:00 h. A entrada farase pola porta principal da rúa Estrada.

SERVIZO DE RECOLLIDA TARDÍA Para aqueles nenos/as que o precisen, o Centro oferta un servizo de recollida tardía de 16:30 a 17:00 (luns a venres).


REUNIÓNS CONXUNTAS A) Reunión de principio de curso: Nos primeiros dez días de clase do mes de setembro, realízase unha reunión de todas as familias con nenos/as en infantil, coa directora titular e a directora pedagóxica. A continuación, coas titoras nas aulas dos seus fillos/as.

B) Educamos Xuntos: Este programa ten como obxectivo crear espazos de encontro nos que os pais e as nais poidades debater acerca das mellores fórmulas para a educación dos vosos fillos/as.


HORARIOS DE ENTREVISTAS COAS TITORAS Calquera día con cita previa exceptuando os martes, día de reunión do profesorado.

ACTIVIDADES DE PASTORAL O colexio, fiel ao seu ideario cristián, realiza ao longo do curso diferentes actividades co fin de facilitarlle aos nenos/as a asimilación, dende pequenos, de valores humanos e cristiáns que consideramos fundamentais no seu desenvolvemento integral. Con esta intención, ao longo do curso, organízanse

diferentes campañas: Domund,

Operación “kilo”, Semana da Gratitude, Semana Vocacional, Infancia Misioneira... Dende o curso 2009/10 os nenos e nenas de infantil tiveron a oportunidade de apadriñar unha nena de Santo Domingo: Indra Feliz Novoa. Foi un xesto moi bonito que este ano continuaremos con moita ilusión.


OBXECTIVOS DO CURSO 2013/14 OBXECTIVO XERAL

UNHA CASA EN CONSTRUCIÓN Vivir como membros activos dunha casa que evanxeliza .

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 1. Ser conscientes dos propios actos e saber asumir as consecuencias deles. 2. Promover o esforzo e a ilusión entre o alumnado. 3. Comprender os posibles erros e axudar a buscar as solucións oportunas. 4. Asumir a nosa responsabilidade na construción dun ambiente de familia. 5. Non ser alleos aos tempos de crise que vivimos e ampliar se é preciso, a nosa labor educativa e de axuda.

OBXECTIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 1. Colaborar en proxectos solidarios. 2. Fomentar nos nenos/as o hábito da puntualidade ao colexio. 3. Favorecer o plurilingüismo dende a etapa de infantil. 4. Propoñer actividades conxuntas nas que estén implicados todos os nenos/as de infantil.


5.

HORARIO ESCOLAR PARA INFANTIL De luns a xoves

Outubro a maio xornada partida Xuño e setembro xornada continuada

Venres

Mañá

Tarde

Mañá

9:00 – 12:20

14:30 – 16:20

9:00 – 13:50

9:00 – 13.50

(A clase de 3 anos, ten o horario do período de adaptación, no mes de setembro) O Centro abrirase 10 minutos antes da hora de entrada. Rógase puntualidade á hora da entrada e saída dos nenos e nenas ao Centro.


SAÍDAS Os nenos/as realizarán unha saída educativa fóra do Centro como mínimo unha vez ao trimestre, exceptuando os nenos/as do curso de tres anos, que sairán o primeiro trimestre a criterio da titora. No último trimestre realizarase unha saída conxunta de todos os nenos/as de infantil durante a xornada escolar, a cal será próxima ao 13 de maio, día de Madre Mazzarello.

OBRADOIROS CON FAMILIAS En Educación Infantil consideramos de gran importancia o achegamento da familia ao colexio e por isto organízanse obradoiros cos nenos/as e maila familia. Éstes son situacións moi motivadoras e chamativas que van dende manualidades ata receitas de cociña, danzas, etc. Esta actividade será preferiblemente pola tarde e a ela poderán asistir un número limitado de pais ou nais. Realizarase un obradoiro por trimestre agás no primeiro trimestre do curso de tres anos. Os nenos e nenas de educación infantil 5 anos, ao remate de cada trimestre, baixarán á aula de informática co fin de complementar os temas tratados. Levarase a cabo coa axuda dun grupiño de pais e nais (os cales irán rotando) que animarán, axudarán, e aportarán novas ideas a este “proxecto”.


OS NENOS E NENAS DOS TRES AOS CATRO ANOS Gústalles o xogo dramático; recrean papeis da vida familiar e animais domésticos. Disfrutan disfrazándose. Dan vida propia os seus xoguetes e fan xa algunha diferencia entre o real e o fantástico. Gústanlle os xoguetes de mesa, aínda que necesitan a intervención da mestra ou mestre para que lles ofreza modelos de xogos e organice o traballo. Moitas veces abandonan o traballo antes de rematar. No xogo con pezas, xeralmante as superpoñen, apilan e alinean, tamén fan longuísimas estradas, montañas ou edificios. Prodúcelles pracer derribar as súas construccións. Gozan da compaña doutros nenos e nenas e comparten un pequeno proxecto de xogo. Interésanse polos demais e piden os xoguetes. En xeral, necesitan da mestra ou mestre para arranxar os problemas cos seus compañeiros. Gústanlle os xogos con auga e area. Manipular cos dedos a plastilina, a pintura, o barro. Teñen moita curiosidade sobre todo o que lles rodea, o que os leva á constante manipulación e exploración dos obxectos. En xeral, permanecen pouco tempo en cada actividade. Poden facer algunhas cousas sen axuda ou con pouca axuda do adulto. Van sós ao baño, e é pouca a axuda que necesitan neste punto. Interésanse polos xenitais. Teñen berrinches e pataletas xeralmente breves. É a idade do negativisto e da protesta, importantes para a súa autoafirmación. Son inestables, imprevisibles e cambiantes nos seus desexos e decisións. O seu pensamento é egocéntrico, animista e artificialista. Teñen sentido do humor, gústalles o cómico e o disparatado. Encántalles cantar cantigas e inventalas.


Interésanse polos libros de imaxes, especialmente polos libros de animais e as súas crías. Gústanlle os contos e piden que llos repitan moitas veces. A linguaxe oral comeza a ser un medio de comunicación. Emplean oracións moi sinxelas. Formulan preguntas. A articulación e a pronunciación é imperfecta e evoluciona ao longo do ano. Gozan facendo garabatos. En xeral, enchen a folla variando os seus movementos, usando cores diferentes e trazando liñas horizontais verticais ou circulares sen respectar moitas veces os límites do papel onde debuxan. Ao principio non hai intención de representar algo que se asemelle a realidade; predomina a experimentación. Representan a figura humana coma un “renacuaxo” que irá evolucionando ata chegar ao monigote. Ao longo do ano comezan a poñerlle nome os seus debuxos. Estes nomes cambian a miúdo mentres debuxan ou cando rematan. A súa ubicación temporal é deficiente, aínda viven sobre todo no presente. Distinguen as cores primarias e algunhas secundarias,e as relacionan con determinados obxectos. Utilizan a totalidade do seu corpo de forma máis coordinada. A maioría conta correctamente ata tres. Aínda non coñecen a utilidade dos números como instrumento para arranxar problemas cotiáns.


Curso: 2013/14 Titora: Natalia

HORARIO 3 ANOS LUNS 9:00 10:00 10:00 10:25

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Entrada: gardamos as merendas e colgamos a roupa nas perchas. Asamblea: Cantamos a cantiga de “Ola para ti”, pasamos lista, pintamos o calendario, observamos o tempo atmosférico e falamos dalgún tema de actualidade ou que lles interese aos nenos/as.

Lóxica Matemática

Inglés

Lóxica Matemática

Grafomotricidade

9:00 10:00

Actividades do Proxecto

10:00 11:00

Contacontos

11:00 11:25

Aseo: todos facemos un pis e merendamos sentados na mesa 10:20 10:50

Láccteo

Bocadillo

Froita

Froita 10:50 11:20 11:20 12:00 12:00 12:20

R E C R E O A visita da Rana Tana

Actividades do proxecto

Inglés

Expresión Musical

Recollemos e ordeámolo material. Os nenos e nenas de comedor fan un pis e os de casa quitan o mandilón.

Aseo: todos facemos un pis e merendamos sentados na mesa

11:25 11:50

Galletas

COMEDOR - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - PATIO DE COMEDOR

14:30 14:45

Entrada: descansar uns minutos mentres soa unha música, un conto... Os nenos/as de comedor fan un pis e lavan as máns e os de casa ponen o mandilón.

Estimulación da Linguaxe

15:30 16:00

Recunchos: Ordenador; Plástica, Xogo simbólico, Puzzles e Construccións.

16:00 16:20

Educación en valores

Psicomotricidade

14:45 15:30

Expresión plástica

(As diferentes mesas xogarán nun recuncho diferente cada tarde. A rotacion será no sentido das agullas do reloxo)

Recollemos e ordeámolo material Lembramos o que fixemos durante a xornada. Quitamos o mandilón (os venres lévase a casa) e preparámonos para marchar

R E C R E O

11:50 12:20

Psicomotricidade

12:20 13:10

Festa

13:10 13:30 13:30 13:50


CONTO VIAXEIRO Os nenos e nenas levarán cada venres unha carpeta cun conto seleccionado polas familias para volver a traelo o luns ao Centro. Neses dous días a familia debe contarlle o conto e permitirlle que o manipule, fomentando sempre o hábito de coidado dos materiais. Para traballar con libros adaptados á idade dos nenos e nenas, de contido pedagóxico, os títulos destes seleccionarédelos as familias. Primeiro rotarán polas casas e despois devolverásevolo.

ANIVERSARIOS O día do aniversario do neno ou nena, pola tarde, a familia levará á clase un doce caseiro (tipo biscoito, non valen tortas “pringosas”), feitas xa as 26 porcións e un zume. Tamén se traerá o mesmo número de servilletas. As nais e pais non poderedes quedar na clase. Se o aniversario coincide na fin de semana, falade coa titora. Os nenos e nenas que cumpran anos en vacacións de verán, festexarano todos xuntos no dia da “Festa de Aniversarios”, que será o último venres do mes de Maio.


RECUNCHO DA LECTURA Para ambientar o recuncho da lectura, os nenos e nenas traerán un coxín de casa que permanecerá na aula só durante o

trimestre.

A VISITA DA RANA TANA A fin de semana________________ levará para casa a bolsa coa mascota que aparece nos contos das unidades didácticas de 3 anos, “a rana Tana”, para devolvela ao cole o luns seguinte Durante eses días a familia fará co seu neno ou nena algunha cousa especial (unha excursión, unha receita de cociña, unha manualidade, acode a unha festa tradicional, etc), na que tamén participa esta personaxe. O luns_______________traerá a clase o que a familia, xunto co seu neno/a, preparou na casa contando o que fixeron durante a visita e así poder incluílo no álbum da rana Tana. As fotos virán todas cun pé de foto para que a mestra poda axudar ao neno/a a contar ao resto dos seus compañeiros e compañeiras a experiencia vivida eses días. A familia responsabilízase do material que ten entre mans: tanto de cumprir as datas marcadas, como da súa conservación.


1250$63$5$$(7$3$'(,1)$17,/     

9HVWLDULR

0DQGLOyQ

&KiQGDO

1RPH/8&Ë$  2FDO]DGRVHUiGHYHOFURRXGH ILEHODVHDURXSDFyPRGD 3URKLELGRVSHWRVFLQWRVWLUDQWHV ERWyQVGLItFLOHVGHDERWRDUH]DSDWRV FRQFRUGyQV

$QLYHUVDULRV

8WLOL]DUDVHRPRGHORGRFROH[LR

2FKiQGDOGR&HQWURVHUi REULJDWRULRSDUDDVH[FXUVLyQVH SDUDRVGtDVTXHRVQHQRVHQHQDV WHxDQSVLFRPRWULFLGDGH

$URXSDXWLOL]DGDQRFROH[LRWHUi TXHHVWDUPDUFDGDFRQRPHHQ JUDQGHOHWUDPDL~VFXODHQXQVLWLR EHQYLVLEOH

&RQWUROGHHVItQWHUHV

2E[HFWRVGHYDORU

$VD

 (VWiQSURKLELGDVQR&HQWURDV LQYLWDFLyQVHDVEROVLxDVGH ODUSHLUDGDV

2VQHQRVHQHQDVGHEHQFRQWURODURV HVItQWHUHVWRWDOPHQWH

 1RQVHSRGHQWUDHUDRFROH[LR RE[HFWRVGHYDORUQLQ[RJXHWHV7RGDVDVFKDTXHWDVGHEHUiQWHUXQKD FLQWDSDUDFROJDUQRSHUFKHLURGD FODVH


$XVHQFLDV$YLVRV

&LUFXODUHV

   (QIHUPLGDGHV

(QWUDGDDRFHQWUR

  $VDXVHQFLDVDVVDtGDVGR&HQWUR RXFDOTXHUDWLSRGHDYLVRGHEHUDQVH FRPXQLFDUSRUHVFULWRXWLOL]DQGRRV PRGHORVSURSRVWRV

2UHVJDUGRGDVFLUFXODUHVHQYLDGDVD FDVDGHEHUiVHUGHYROWRiPHVWUD FRUUHFWDPHQWHFXEHUWRQRSUD]R GXQKDVHPDQDGDV~DHQWUHJD

0HGLFDFLyQV

7D]DSDUDDXJD

'XUDQWHD[RUQDGDOHFWLYDRV SDLVQDLVQRQSRGHQDFFHGHUiVDXODV QLQFRUUHGRUHV

0HUHQGDV

      

/XQV

0DUWHV

3DUDEHEHUGHEHUiQWUDHUQDEROVD GDPHUHQGDXQKDWD]DGHSOiVWLFRFR VHXQRPHEHQFODUR

/iFWHR

0pUFRUHV 

1RQVHSRGHQDGPLQLVWUDU PHGLFDFLyQVSRUSDUWHGR SURIHVRUDGRHSHUVRDOQRQGRFHQWH

2VQHQRVHQHQDVHQIHUPRVGHEHQ SHUPDQHFHUQDVV~DVFDVDVDWDDV~D UHFXSHUDFLyQHDYLVDUDR&HQWURGH GLWDHQIHUPLGDGH

)URLWD

;RYHV %RFDGLOOR

9HQUHV

)URLWD

 *DOOHWDV2FDOHQGDULRGHPHUHQGDVGRUHFUHR GDPDxiVHUiRVHJXLQWH

(QEROVDVSDUDPHUHQGDV3URKLELGDV DVPRFKLODVGHURGDV


cuestións nel relatadas.

Sinatura

Vigo,…… de …………………de 20…….

nen@(s) recibín o Programa de Infantil do curso 2013/14 polo que me sinto informado de todas as

Eu, …………………………………………………………………………………………………..pai, nai ou titor legal do(s)

Pai/Nai/Titor……………………………

Data……………………………………………………………………

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

…………………...……………….………………………..…………

O alumn@.......................................................da clase de .................

Comunicación

Pai/Nai/Titor………………………………………………………….

Data………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………..

con motivo……………………………………………………………

ausentarase do centro o día…………………………..hora……...…..

O alumn@ ………………………………………………………..

Ausencias / Saída do centro


Calendario 3 años  
Calendario 3 años  
Advertisement