Page 1

Instruccións drdAdi

Curso 2012/2013

Instruccións drdAdi Dende esta aplicación recóllense os datos relativos á atención á diversidade necesarios para a elaboración da "Estatística do ensino non universitario en Galicia" do actual curso académico . En tódolos apartados temos a mesma estructura a cubrir:

A información que se solicita estrutúrase en dous bloques, no apartado tipo: 2. Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo Nestes formularios consignarase o alumnado con necesidade específica de apoio educativo valorado polos servizos de orientación educativa ou o personal competente a tal efecto. OS DATOS recollidos nos formularios deste bloque 2 (2.1., 2.2., 2.3., 2.4. e 2.5.) SON EXCLUÍNTES, non debe existir duplicidade na recollida do alumnado. Cada alumno deberá aparecer só unha vez segundo a súa problemática dominante Dentro deste bloque recóllese información relativa a: 2.1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiais - Discapacidade física (mótora e outras) - Discapacidade Intelectual (Leve, moderada, grave e profunda) - Discapacidade sensorial Auditiva: Hipoacusia media, severa, profunda/sordeira. - Discapacidade sensorial visual: Deficiencia visual e cegueira. - Trastorno Grave de Conducta. - Trastornos Xeneralizados do Desenvolvemento (TXD) - Plurideficiencia. 2.2. Alumnado con altas capacidades intelectuais - Superdotados - Talentosos 2.3. Alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo - Descoñecemento das linguas (LG ou/e LC) ProfaPT


Instruccións drdAdi

Curso 2012/2013

- con ou sin Desfase curricular - con ou sin nacionalidade española 2.4. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe - Trastorno de Lectura - Trastorno de escritura. - Trastorno de cálculo. - Trastorno de lectura e escritura. - Trastorno de Lectura e cálculo. - Trastorno de escritura e cálculo. - Trastorno de Lectura, escritura e cálculo. - Outras dificultades. 2.5. Alumnado con especiais condicións persoais ou de historia escolar - Dificultades psicolingüísticas específicas lingua: Retraso na adquisición da fala e da linguaxe. - Dificultades psicolingüísticas específicas lingua: Afasia. - Dificultades psicolingüísticas específicas lingua: Disfasia. - Dificultades psicolingüísticas articulatorias: Dislalia. - Dificultades psicolingüísticas articulatorias: Disartria. - Dificultades psicolingüísticas articulatorias: Disglosia. - Dificultades psicolingüísticas articulatorias: Disfemia. - Dificultades psicolingüísticas trastorno comunicativo: Mutismo electivo. - Dificultades psicolingüísticas trastorno comunicativo: outros trastornos. - Retraso madurativo.

- Descoñecemento grave da lingua de instrucción. - Pertencente a minorías étnicas: étnia xitana. - Pertencente a minorías étnicas: outras étnias. - Procedente doutras CC Autónomas. - Familias Itinerantes. - Ambientes desfavorecidos e marxinais. -Atención Hospitalaria. - Atención Domiciliaria. - Con outras circunstancias.

ProfaPT


Instruccións drdAdi

Curso 2012/2013

3. Outras especificacións sobre o alumnado recollido nos formularios anteriores Nos formularios correspondentes a este bloque 3. incluiráse o alumnado que consta nalgún dos formularios do boque 2 incluíndoos onde corresponda segundo os trastorno que se especifica e polo que está diagnosticado. 3.1. Alumnado con trastorno xeneralizado do desenvolvemento -

Trastorno Autista / Trastorno do espectro autista.

-

T. Rett.

-

T. Asperger.

-

T. Desintegrativo Infantil.

-

T. Xeneralizado do desenvolvemento non especificado.

3.2. Alumnado con trastorno de conducta -

TDA

-

TDAH

-

T. Disocial.

-

T. Negativista desafiante.

-

T. Comportamento perturbador non especificado.

3.3. Outros diagnósticos a especificar -

Dislexia.

-

Síndrome de Down.

-

                           

Síndrome X- fráxil.

ProfaPT

Instruccións drdAdi  

Dende esta aplicación recóllense os datos relativos á atención á diversidadenecesarios para a elaboración da "Estatística do ensino non univ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you