Page 21

Satellit 2011-2016

Scen 2016

SATELLIT SCEN 2016 BJÖD ÄVEN på en favorit i repris! Mästerkatten spelades på första Satellit Festival 2011 och kom tillbaka för att spela igen på Satellits sista arrangemang 2016.

S atel l i t Scen 20 16 bjöd på e n favor i t i r epri s. Mä sterkatte n s pe lad e s p å fö rsta Satellit Festival 201 1 och ko m ti l l ba ka igen till Sate llits s ista a r rang em an g 2016. 21

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Satellit - dansfestival och scen för barn & unga  

Satellit var en dansfestival och gästspelsscen för dans för barn & unga som ägde rum i Göteborg och Västra Götalandsregionen 2011-2016. Dett...

Advertisement