Page 1

C S R RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y

2 016

1


013

016

Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over.

Vi udfordrer hele tiden os selv til at finde endnu bedre løsninger.

Procurator Danmark kunne i 2016 fejre 75 års fødselsdag. Følg vores stolte tidslinje.

PROCURATOR & CSR:

007

HR & ARBEJDSMILJØ:

Facts og tal om medarbejdere - herunder antal ansatte, alder, kurser m.m.

011 MILJØ:

Tal & facts om vores forbrug samt miljøpåvirkning.

KVALITET:

015

VI STØTTER:

Vi udvælger hvert år nogle områder at støtte med sponsorater og lignende.

015

INTERN SUNDHED:

Vi vil gerne støtte vore medarbejdere i en sund hverdag, hvor trivsel og energi er i fokus.

HISTORIE:

INDHOLD

005


PR

PP E

jne

ar be

iljø

r

H Oing) W

)

ed

(re

sp

t ek

RE

&

å

N

&

I

O

en

O

W

be

id

nh

(v

KN

f o rs y ni n g

ER

vi sikrer tryghed

jdsm

facility / h yg ie

FR

(ud vik l

&

Æ ST

su lta t

&

EM i ng D

(r e

N IO s) ATindsat

FTst) I R k

T LA


Velkommen til Procurator a/s Corporate Social Responsibility Rapport 2016, hvor vi opsummerer på Procurators arbejde og indsatser med social ansvarlighed.

For os omhandler social ansvarlighed 5 områder • • • • •

vores kunder vores eksterne partnere vores inhouse trivsel og udvikling vores omgivelser vores samfundsansvar

Vi håber med denne CSR-rapport, at give vore medarbejdere, kunder og partnere - nuværende såvel som potentielle - et indblik i vort arbejde med social ansvarlighed og kvalitet i det vi gør. At vise, hvordan vi søger at have dette højt på agendaen i vores daglige virke; både som en ansvarlig og tryg arbejdsplads og som leverandør

CODE OF CONDUCT

Vores Code of Conduct danner grundlag for vores arbejde med bæredygtighed i forsyningskæden. Vores Code of Conduct er baseret på FNs Global Compact, verdenserklæringen om menneskerettigheder, FN-konventionen om børns rettigheder og gældende ILO-konventioner.


IDÉGRUNDLAG Vi sikrer tryghed MISSION

Vi sikrer tryghed i kundens arbejdsmiljø, hygiejne og forsyningskæde gennem • viden • produktudvikling • dokumentation • logistik • implementering • uddannelse & instruktion • serviceeftersyn

PROCURATOR

Ordet ”Prokura” stammer fra det latinske ”procurare”, der betyder ”sørge for” PRO = for CURARE = drage omsorg for

5

2015

2014

2013

2012


Procurator er afhængig af at kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Vi søger at skabe gode rammer for jobskifte internt, så vi hele tiden kan tilpasse os nye behov og indsatsområder. Vi har et godt flow i medarbejderstaben samtidigt med, at medarbejderne er meget loyale overfor os som arbejdsplads.

Vi har et sæt leveregler, som er vores Alfa & Omega i hverdagen:

P|R|O|C|U|R|A|T|O|R Jeg har en POSITIV indstilling Jeg evner at bygge RELATIONER Jeg sikrer OPFØLGNING Jeg sætter ”kunden” i Centrum Jeg tør UDFORDRE – internt & eksternt Jeg skaber RESULTATER Jeg vil tage ANSVAR Jeg har indflydelse på egen & andres TRIVSEL Jeg er OMSTILLINGSPARAT Jeg lytter og REAGERER på input

Vi ønsker at påtage os et ansvar i forhold til unge under uddannelse ved at stå til rådighed som praktikvirksomhed samt dommer og censor. Vi tilbyder desuden forskellige studiejobs inden for bl.a. salg & marketing.

LEVEREGLER

UDDANNELSESSTED


HR & ARBEJDSMILJØ: Antal kvindelige medarbejdere Antal mandlige medarbejdere Antal medarbejdere i alt Heraf elev / lærling Studerende i praktik eller projektforløb Antal i skånejob eller lign. Antal i studiejob Antal tiltrådte Antal fratrådte Gennemsnits anciennitet, år Gennemsnitsalder, år

7

2016

2015

2014

2013

2012

12 19 31 - - - 3 2 8 10 50

11 26 37 - - -

11 26 37 - 1 1

12 30 42 - - 2

13 28 41 1 1

4 4

1 6

5 4

5 3

9 48

9 48

8 47

8 46


Procurator auth.Service a/s skal have en høj standard på arbejdsmiljøet Center gennem åbenhed og klare politikker samt anvendelse af fornødne ressourcer for løbende at forbedre og skabe et arbejdsmiljø, der opfylder eller er bedre end lovgivningen og myndighedernes krav. Gennem synlig arbejdsmiljøledelse ønsker vi at fremme større arbejdsglæde og trivsel, samt understøtte at den enkelte påvirker sit eget arbejdsmiljø positivt og alle medvirker til at fjerne risici for skader og ulykker. Alle vore medarbejdere har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og deltager i en pensionsordning. Vores succes afhænger i høj grad af, at vore kunder møder kompetente og engagerede medarbejdere i alle led af organisationen. Vi bestræber os derfor på at kompetenceudvikle vore medarbejdere i henhold til den enkeltes faglige viden, it-færdigheder, arbejdsopgaver, talent m.m.

ARBEJDSMILJØ

Vores arbejdsmiljøorganisation har fokus på trivsel og arbejdsmiljø. For at involvere hele organisationen, er der jævnligt små prøver i aktuelle emner med præmier til korrekte svar. Alle har ejerskab over det interne arbejdsmiljø og kommer med input til evt. forbedringer.


HR & ARBEJDSMILJØ:

Sygefraværsprocent Arbejdsulykker Fraværsdage pga arbejdsulykker Nærved hændelser/forbedringsforslag Antal gennemførte APV Ansatte gennemgået førstehjælpskursus / hjertestarter* Ansatte gennemgået glatførekursus Ansatte der har gennemført uddannelse / opkvalificering Antal eksterne arbejdsmiljøpåvirkninger

*Alle medarbejdere forventes at gennemføre førstehjælp / hjertestarter i 2017

9

2016

2015

2014

2013

2012

3,3% 2,8% - - - - 5 1 - 6 - - - 4 11 26 453 455

3,1%

4,9%

2,9%

- - 7 2

- - - 1

2 8

1 - 12

- 11 2

26 1 7

436

328

465


auth.Service Center

Procurator a/s skal tage medansvar for en miljøtilpasset samfundsudvikling via samarbejdet med vores leverandører og kunder om deres og vores miljøpåvirkning. Vi skal agere på en miljømæssig bæredygtig måde og integrere arbejdsmiljøarbejdet i virksomhedens daglige drift – hvor vi via registrering og analyser løbende forebygger og skaber forbedringer af miljøpåvirkningerne til gavn for vore kunder og samfundet. Vi vil gerne være med til at sætte et grønt fingeraftryk på vores miljø. Det betyder at vi bl.a. stiller krav til vore leverandører iht. ressourceforbrug, miljøpåvirkninger, fremstillingsmetoder osv. Internt arbejder vi med miljøet ved f.eks. at have installeret selvslukkende lyskilder på toiletter, i kantine samt lagerhal, ligesom vi sorterer vort affald på både kontor og lager. Vi opfordrer ligeledes vore kunder til at modtage fakturaer digitalt for at reducere papirforbruget.

HOLD ØJE MED DIT GRØNNE INDKØB

Vi gør det let for virksomheden at sætte tal på, hvor meget de har indkøbt af miljøvenlige alternativer hos os. Vi håber det kan føre til en dialog om, hvodan vi sammen kan forbedre indsatsen.


MILJØ: CO2-udledning ifm. salgsfragt, kg Brændstofforbrug kørende materiel, l KWh Fjernvarmeforbrug, GJ Vandforbrug, M3 Emballageforbrug, kg Genbrugsaffald, kg Farligt affald, kg Miljømærkede produkter (antal artikelnumre)*

*Vi tror på, at vi kan gøre en forskel, når vi gør det sammen. Derfor søger vi hele tiden at udvide og udvikle vort udvalg af miljøvenlige produkter, så du har flere alternativer at vælge mellem.

11

2016

2015

2014

2013

2012

13.195 37.678 81.425 1.183 99 4.147 17.380 30 240

11.432 39.173 83.766 1.081 104 4.129 10.540 20 120

14.010 32.251 86.345 900 110 4.812 6.060 240 137

14.978 39.244 85.166 1.268 108 4.010 9.010 190 69

15.381 45.524 82.789 1.579 107 6.625 9.692 50 n.a.


Procurator a/s skal gennem kompetente og dedikerede medarbejdere og høj præcision håndtere vores kunder på en sådan måde, at der skabes langvarige forretningsrelationer og langsigtet lønsomhed. Vi efterlever lovgivningen og myndighedernes krav samt forpligtes på ærlighed, hæderlighed og troværdighed. Vi skal løbende analysere kundernes behov og krav for at forbedre kvaliteten i samarbejdet samt udvikle vores ledelsessystem og vore kunderelationer - nu og i fremtiden. Vi er en proces-orienteret virksomhed i og med vi er ISO certificerede* på 3 områder. DS/EN ISO 9001:2008 (Kvalitet) DS/EN ISO 14001:2004 (Miljø) DS/OHSAS 18001:2008 (Arbejdsmiljø)

INDSATS

Vi bruger værktøjerne til løbende at forbedre og tilpasse vores performance. *Primo 2017 undergår vi en re-certificering på alle 3 områder, og DS/EN ISO 9001:2008 (kvalitet) samt DS/EN ISO 14001:2004 (miljø), opgraderes til nye 2015-standarder.


KVALITET:

Reklamationsprocent

2016

2015

2014

2013

2012

(excl. januar) 1,6% 1,6% 1,1% 1,3%

n.a.

LØBENDE FORBEDRINGER: Processer Kvalitet Dokumentation Ressourcer Arbejdsmiljø Miljø

13

11 4 3 5 5 7

8 2 7 3 3 4

9 2 1 6 4 5

6 3 2 3 4 1

3 1 0 4 7 2


Medarbejderens fysiske og psykiske sundhed har betydning for vores daglige færden og drift. Vi har derfor iværksat en række tiltag, der kan være med til at påvirke trivslen i en positiv retning. Vi har valgt nogle områder, hvor vi støtter via sponsorater, donationer og/eller produkter.

ESBJERG BØRNE- OG UNGDOMSTEATER

TRIVSEL

Sund sjæl i et sundt legeme giver sunde kolleger og sund arbejdsplads. Hele Procurator koncernen blev i 2016 enige om, at udføre ”planken” i fællesskab hver dag kl. 11.00.


INTERN SUNDHED: Frugtordning Massageordning Motionsløb

2016

2015

2014

2013

2012

X X X X X X X X X X X X X X X

VI STØTTER: Kræftens bekæmpelse Dansk Handicap Idrætsforbund Børn & Unge Danmarks Indsamlingen CVI - Internationalt ridestævne Unges uddannelse

15

X X X X X X X X X X X X X X X


HISTORIEN

CSR rapport 2016 - Procurator [dansk]  

Vores Corporate Social Responsibility report for 2016, hvor vi deler vore tal & facts omkring vores værdier og adfærd - internt såvel som ek...

CSR rapport 2016 - Procurator [dansk]  

Vores Corporate Social Responsibility report for 2016, hvor vi deler vore tal & facts omkring vores værdier og adfærd - internt såvel som ek...