Page 1

NR 11 (10) 2019

PRO-CANINE CZŁOWIEK DLA PSA

GAZETA O PSACH DLA LUDZI

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019 COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

03

W tym numerze:

04

Nie do końca o adopcji pewnego wyżła Patrycja Bytner - Czarny Pies Uczy

10

Świadoma adopcja Justyna Kowalonek - Szkoła Pesek

14

Zoofarmakognozja Stosowana u adopciaków Barbara Oczujda - Animal Herbal Therapy

16

Znalazłam psa Katrzyna Sobieszek - PsiaPsióła

22

Jak pies odczuwa ból? Lek. wet. Karolina Twardzik - Otwórz się na psa

26

Zabawki, pluszaki, piłki, sznurki, szarpaki… Karolina Han - Kraina Petopii

30

Piłkoholik, czyli kiedy pies zostaje uzależniony od aportowania piłek Marta Jurczyk - Perfect Team

34

Inteligentny pies Michalina Stolińska - Dogs' Nuts

38

PREgility, czyli o prawej i lewej ręce Agata Seruga - Dogfulness

42

Autokontrola —> self-reg dla psów cz. 1 Małgorzata Woźniak - BavariaTeam.com

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

04

NIE DO KOŃCA O ADOPCJI PEWNEGO WYŻŁA PATRYCJA BYTNER - CZARNY PIES UCZY

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

05

NIE DO KOĹƒCA O ADOPCJI PEWNEGO WYŝŠA PATRYCJA BYTNER - CZARNY PIES UCZY StaĹ‚o siÄ™! AdoptowaliĹ›my wyşła. Doros-

kle tkwi w tym, Ĺźe w praktyce ta praca

Ĺ‚ego 2,5 rocznego samca z nieco znanÄ…,

skupia się dosłownie na samym zacho-

nieco nieznaną, nie do końca fantastyczną

waniu i szukaniu sposobĂłw na poradze-

przeszłością. Więc artykuł miał być

nie sobie z nim, czyli np. uĹźywaniu spe-

o adopcjach, a tymczasem będzie nieco

cjalnych obroĹźy czy szelek dla ciÄ…gnÄ…-

bardziej o‌ zachowaniach đ&#x;˜Š. PoniewaĹź to

cego na smyczy psa, czy teĹź karceniu

właśnie adopcja psa ze schroniska

skakania na ludzi lub niszczenia rzeczy

pozwala mi spojrzeć na szeroką gamę

w domu. I niestety nie sięga głębiej czyli

psich zachowań, szczególnie tych tzw.

nie interpretuje zachowania jako od-

problemowych, od zupełnie innej strony.

zwierciedlenie aktualnego stanu emocjonalnego zwierzęcia. A nawet „pier-

Zachowania problemowe, na ktĂłre uskar-

wsza z brzegu� definicja opisuje je jako

ĹźajÄ… siÄ™ zwykle psi opiekunowie to m.in.

celowe lub reaktywne skoordynowane

szczekanie na inne psy, ciągnięcie na smy-

postępowanie organizmu w odnie-

czy, instynkt myśliwski, niszczenie w do-

sieniu do określonego otoczenia

mu, gryzienie rÄ…k czy skakanie na ludzi.

w określonym czasie, w obecności

Często więc ludzie rozpoczynają pracę

róşnego rodzaju bodźców. Czyli jest

z tymi zachowaniami, w oparciu o najróş-

zaleşność!

niejsze źródła i stosując najróşniejsze metody, ale moşna wyróşnić pewien

Zachowanie jest objawem, i tak jak

wspólny mianownik tych działań - zwykle

tabletka na ból zęba nie wyleczy nam

obrany cel jest ten sam – wyeliminowanie

prĂłchnicy, tak samo eliminowanie

określonego zachowania problemowego

określonego zachowania nie rozwiąşe

z repertuaru danego psa. Teoretycznie

prawdziwego problemu zwierzęcia.

słusznie, teoretycznie zachowania pro-

Idąc dalej, ciągłe radzenie sobie

blemowe nie są poşądane nawet z pun-

z prĂłchnicÄ… za pomocÄ… tabletek prze-

ktu widzenia psa. Cały szkopuł tylko zwy-

ciwbólowych w dłuşszej perspektywie

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019 COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

07

NIE DO KOĹƒCA O ADOPCJI PEWNEGO WYŝŠA PATRYCJA BYTNER - CZARNY PIES UCZY doprowadzi nas do utraty zÄ™bĂłw. A co

wyuczonej bezradności, ale widać było

z psem? Ano pies, ktĂłrego pewne zacho-

w kaĹźdym jego zachowaniu ogromne

wania sÄ… stale kontrolowane, ograniczane,

kontrolowanie siÄ™ w obawie przed

korygowane i karane utraci pewnego dnia

popełnieniem błędu i duşy poziom

chęć i odwagę do prezentowania zarów-

zamknięcia przed światem zewnę-

no tych, z którymi „pracujemy�, jak i wielu

trznym, co prawdopodobnie wynikało

pozostałych, a nazywamy ten stan w naj-

z jego dotychczasowych doświadczeń.

gorszym jego stadium wyuczonÄ… bezrad-

„Zachowania problemowe� w dniu

nością. Zanim to nastąpi przechodzimy

adopcji? ZERO đ&#x;˜Š wzorowe chodzenie

jeszcze często przez etap uwidaczniania

na smyczy, ignorowanie innych psĂłw,

siÄ™ przyczyny pod objawem innych, no-

pozytywny stosunek do ludzi itp.

wych, niechcianych zachowań (bo w przy-

a przecieĹź z jakiegoĹ› powodu jednak

rodzie nic nie ginie i gdzieĹ› te nagroma-

ten pies stracił dom‌ No właśnie! Jak

dzone emocje muszą się uzewnętrznić),

się być moşe domyślacie, powolutku

ale to dłuşszy temat, na kolejny artykuł!

wszystko zaczęło siÄ™ zmieniać. I CAĹ E SZCZÄ˜ĹšCIE! Bo czym powinny być dla

Do czego zmierzam w tym baaaaardzo

psich opiekunĂłw zachowania proble-

długim „wstępie�? Do pewnej adopcji!

mowe? Przede wszystkim to ogromne

W koĹ„cu đ&#x;˜Š Otóş gdy poczÄ…tkowo pozna-

źródło informacji o tym jak się czuje

liśmy Fargo, sprawiał wraşenie bardzo

nasz pies, często w kontekście tego

spokojnego, nieco zadumanego psa.

złego samopoczucia i wtedy szukamy

I faktycznie juş od początku mogło się to

przyczyny i sobie z niÄ… pracujemy. Ale

wydawać nieco podejrzane, poniewaş taki

jest teĹź druga strona medalu i o niej

2,5 roczny młody pies zwykle charakte-

właśnie kilka następnych słów.

ryzuje się nieco innym usposobieniem. Dziś mogę powiedzieć, şe w chwili adop-

WracajÄ…c do Fargo w naszym domu:

cji wyşeł nie był co prawda w stanie

Pierwsze objawiło się ciągnięcie na

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

08

NIE DO KOĹƒCA O ADOPCJI PEWNEGO WYŝŠA PATRYCJA BYTNER - CZARNY PIES UCZY smyczy – zwykle bardzo niepoşądane i nie

Następne w kolejności pojawiło się

powiem, şe uwielbiam mieć wyrwane

najpierw nieśmiałe memłanie kocyków,

ręce‌ ALE! Tym razem ciągnięcie na smy-

ktĂłre po otrzymaniu 100% akceptacji

czy to odblokowanie czegoś, co było

przeobraziło się w rozszarpywanie ofia-

wcześniej silnie hamowane, to pojawienie

ry tu i teraz đ&#x;˜‰. I wiecie co? Popsute

się CIEKAWOŚCI ŚWIATA, odwagi, chęci

koce warte sÄ… kaĹźdej ceny, gdy poma-

zdobywania, otwartości na nowe środo-

gają psu znaleźć ujście nagromadzo-

wisko

nym emocjom, a dla nas sÄ… szalenie

co znacznie ułatwia proces

adaptacji. Wyraźnie przy tym zmieniła się

istotnÄ… informacjÄ… wskazujÄ…cÄ… na nie-

cała jego postawa ciała i oto ukazał się

zbędną pracę z przyczynami tych

Fargo Zdobywca! JakĹźe cudowne moĹźe

emocji.Â

być jednak to ciÄ…gniÄ™cie na smyczy đ&#x;˜ŠÂ A w ostatnim czasie, odblokowaĹ‚ nam Drugie to‌ KRADZIEĹťE JEDZENIA!

się instynkt myśliwski i momentami

Oczywiście, şe nieco uciąşliwie jest

wręcz szalone zainteresowanie zapa-

codzienne sprzątanie kuchni „na błysk�,

chami zwierzÄ…t. Nareszcie! đ&#x;˜Š Bo to

aby jednak takie zachowania nie

naprawdÄ™ bardzo przyjemne uczucie

wzmacniały się, ale nadal pamiętam

oglądać psa z grupy VII, tak radośnie

zdanie, ktĂłre przy pierwszym takim

pochłoniętego światem zapachów. To

incydencie usłyszałam, czyli: „oho! To

jest dla nas przede wszystkim teĹź

wyşeł juş czuje się jak we własnym

informacja, Ĺźe Fargo ma juĹź na tyle

domu�. I faktycznie coś w tym jest, bo

dobrze zaspokojone podstawowe

tylko pies, ktĂłry czuje siÄ™ dobrze i swo-

potrzeby, iş jest w stanie powoli cieszyć

bodnie, nie boi siÄ™ kaĹźdego swojego

siÄ™ z bycia psem.

ruchu, jest w stanie zaplanować taką finezyjną kradzieş, jak potrafi obecnie

I mimo Ĺźe faktycznie powyĹźsze zacho-

Fargo đ&#x;˜Š.

wania podlegają juş w mojej głowie

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

9

NIE DO KOŃCA O ADOPCJI PEWNEGO WYŻŁA PATRYCJA BYTNER - CZARNY PIES UCZY analizie i rzecz jasna, będziemy pracować

wnętrze i swój charakter. To niewąt-

nad przyczynami ich występowania, aby

pliwie oznacza, że zaczyna nas darzyć

wszystkim nam żyło się jak najlepiej, to na

zaufaniem i czuje się u nas bezpiecznie,

dzień dzisiejszy są dla mnie również

a tylko w oparciu o takie filary możemy

ogromnym źródłem radości. Bardzo się

nawiązać dobrą relację, która jest pod-

cieszę, że nasz adopciak powoli się przed

stawą wszelkiej współpracy człowiek –

nami otwiera i pokazuje nam swoje

pies.

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

10

ŚWIADOMA ADOPCJA JUSTYNA KOWALONEK - SZKOŁA PESEK

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

11

ŚWIADOMA ADOPCJA JUSTYNA KOWALONEK - SZKOŁA PESEK

Świadoma adopcja niby takie normalne

Fargo (schroniskowy Wezyr) - przy jego

i wszyscy tak robią...hmm.. a jednak nie do

adopcji nie mieliśmy kilku tygodni.

końca. Jako wolontariuszka w schronisku

Mieliśmy jeden dzień. Zapoznanie

często mam styczność z psami oddanymi

podzieliliśmy na 3 etapy. Na początek

przez właściecieli. Zdarzają się psy, które

sami przyszli opiekunowie, potem

zostały adoptowane i ponownie oddane.

spacer równoległy z przyszłą siostrą

Słuchając niektórych powodów oddania

Fibi, a na samym końcu zapoznanie

zwierzaka do schronu zaczęłam zadawać

na ogrodzonym placu bez smyczy.

sobie pytania – Ale, że jak? Co poszło nie

Wow! Do dziś pamiętam rozmowę Fibi

tak? Czemu w niektórych przypadkach

z Fargo. Nieoceniona była wiedza

ludzie tak szybko rezygnują?Czy to była

Patrycji, która wiedziała w którym

do końca przemyślana decyzja?

momencie co dokładnie robić. Ta sama wiedza i znajomość psiej komunikacji

No właśnie co oznacza przemyślana de-

pozwoliła podjąć świadomą decyzję

cyzja? Posłuchajcie kilku historii. Melek

o adopcji. Dzisiaj nie mamy cienia

młody psiak już w domu, z przyczyn nie

wątpliwości,że to jest TEN DOM!

tolerowania dziecka nie może w nim zostać.Trzeba było działać ! Z pomocą

A jak było z adopcją Flo (schroniskowa

wolontariuszki robimy foty i opis. Na

Bonanza)? Mieliśmy do dyspozycji dwa

ogłoszenie odpowiada Mariusz. Zaczy-

dni. Uprzednio wymienialiśmy się

namy proces adopcyjny. Są spotkania,

wiadomościami. Na początek wiedzie-

spacery. W międzyczasie rozmowy i smsy.

liśmy jedno - jest już pies rezydent

Ważne pytania dotyczące życia z psem.

Bolek i przyszła rodzina dużo pod-

Po kilku tygodniach jest decyzja z naszej

różuje. Zaczęliśmy od zapoznania Oli

strony TO JEST TEN DOM. Ze strony Mariu-

i Michał z niuną, potem był spacer

sza TO JEST TEN PIES. Dzisiaj możemy

równoległy psiaków,oraz interakcje

powiedzieć najlepsza decyzja.

luzem na ogrodzonym placu. Na drugi

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

12

ŚWIADOMA ADOPCJA JUSTYNA KOWALONEK - SZKOŁA PESEK

dzień zostawiliśmy przejażdżkę samo-

potrzebuje, a nie to co sobie wymyśliłeś

chodem i obserwowaliśmy w którą stronę

że, może On potrzebuje (nie zawsze

idzie relacja pies - pies. Były długie

nasze wyobrażenia pokrywają się

rozmowy o tym co i jak? Na co zwracać

z rzeczywistością). Poznając wcześniej

uwagę. Co najlepiej zrobić? Dzisiaj już po...

niuńka już w jakiejś części wiesz czego

wszyscy razem tworzą mega team. Przed

się spodziewać. Przecież macie żyć

Makulskimi dużo podróży całą rodziną.

wspólnie pod jednym dachem! Takie

Dlatego bardzo ważne jest aby wszyscy

świadome adopcje zapobiegają łat-

czuli się w tym dobrze. Dzisiaj możemy

wemu oddawaniu zwierzaka w mo-

śmiało powiedzieć TO JEST TA RODZINA!

mencie kiedy pojawiają się trudności. Świadomy adoptujący chce pokonać

Czemu o tym piszę?

trudności a nie się ich pozbywać.

Niestety, ale jeszcze zbyt mało jeszcze się

Świadomą adopcję można przepro-

mówi o świadomej adopcji.Łatwo jest

wadzić na wiele sposobów. Nie zawsze

zaadoptować psa czy kota, ale co potem?

musi to być proces który trwa bardzo

Potem drogi przyszły kompanie najlepiej

długo.

jak stworzysz dom ,w którym zaadoptowany przez Ciebie pies czy kot i Ty sam będziecie czuli się jak najbardziej komfortowo i tak po prostu będziecie szczęśliwi. Podczas przeprowadzania świadomej adopcji macie szansę na poznanie siebie i zrozumienie czy jesteście sobie przeznaczeni. W momencie kiedy świadomie przygotujesz się na nowego członka rodziny już na starcie jesteś w stanie dać zwierzakowi to czego On

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

13

ŚWIADOMA ADOPCJA JUSTYNA KOWALONEK - SZKOŁA PESEK

Myślisz o zaadoptowaniu zwierzaka?

To może zaoszczędzić i Tobie i zwierza-

Pomyśl o jakie masz warunki. Jaki tryb

kowi wiele nieprzyjemnych sytuacji.

życia prowadzisz. Pomyśl o tym czy pies

Ważne jest aby z głową podejść do

czy kot? Duży czy mały ? Pies czy suczka?

sprawy.Zwierzę to nie jest rzecz, którą

Masz już zwierzaka w domu? Zastanów

możemy wyrzucić jak nam się odwidzi.

się z kim by się najlepiej dogadał? Masz

Zwierzę to istota myśląca, przeżywająca

wątpliwości? Umów się ze specjalistą.

emocje tak jak My. Okażmy im

Podpytaj jak stworzyć najlepsze warunki

szacunek i stwórzmy im domy na jakie

zwierzęciu. Wierz mi już czas jaki

zasługują, a zasługują na wiele więcej

poświęcisz na zastanowienie się jest

niż Nam się zdaje...

niezwykle cenny.

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

14

ZOOFARMAKOGNOZJA STOSOWANA U ADOPCIAKÓW BARBARA OCZUJDA - ANIMAL HERBAK THERAPY

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

15

ZOOFARMAKOGNOZJA STOSOWANA U ADOPCIAKÓW BARBARA OCZUJDA - ANIMAL HERBAL THERAPY Bardzo wiele osób pyta mnie o różne

Lista najczęściej wybieranych ziół

schamaty i drogę na skróty w stosowaniu

i ekstraktów ziołowych (hydrolatów,

ziół i olejków eterycznych. Najczęściej

olejków eterycznych...) przy zmianie

odpowiadam, że nie ma olejku lub

domu:

zestawu olejków na taką czy inną przy-

zioła (głównie psy zabrane ze złych

padłość. Żeby traktować Zoofarmako-

warunków bytowych): skórka z dzi-

gnozję Stosowaną i pacjenta (psa, kota, ...)

kiej róży, lukrecja, trawa jęczmienna

poważnie i rzeczywiście pomóc tak jak

hydrolaty: kozłek lekarski, kwiat lipy,

tego sytuacja wymaga należy, jak w więk-

kwiat pomarańczy, róża (damascena)

szości metod terapeutycznych, zastoso-

olejki eteryczne: liść fiołka wonnego,

wać podejście indywidualne i zamiast

jagodlin wonny (ylang-ylang),

kierować się schematami (które tylko

wanilia, jaśmin lekarski, wetiweria

czasami się sprawdzają) przeprowadzić

pachnąca

pełną terapię, pogłębioną o diagnostykę. Jak oferować: Niemniej jednak jestem w stanie zau-

zioła - każde w osobnej miseczce,

ważyć, pewne potwierdzające się wybory

zaczynając od pół łyżeczki, a jeśli

psów i kotów co do ziół i olejków, które

zwierzak zjada łapczywie to zwięk-

zostają wybierane w krótkim czasie po

szyć ilość do 2 łyżeczek

pojawieniu się w nowym domu.

hydrolaty - prysnąć na ścianę lub

Zachęcam, aby oferować (nie podawać,

podłogę, jeśli reakcja będzie pozyty-

nie nakładać na zwierzę!) zioła czy

wna, popryskać dłoń (może być

ziołowe ekstrakty bez przymusu czy

zlizana)

oczekiwań w stosunku do swojego

olejek - otwartą buteleczkę osłonić

nowego członka rodziny i cieszyć się

dłonią i w odległości 1-2m przedsta-

z każdej interakcji na jaką zdecyduje

wić zwierzęciu, jeśli się zbliży - nie

się zwierzę.

odsuwać się. Nie dawać lizać!

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

ZNALAZŁAM PSA KATRZYNA SOBIESZEK - PSIAPSIÓŁA

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL

16


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

17

ZNALAZŁAM PSA KATRZYNA SOBIESZEK - PSIAPSIÓŁA Jedzie sobie człowiek samochodem

Poszukaj organizacji prozwierzęcej

spokojnie. Rozgląda się na boki nieznacz-

działającej w okolicy. Mogą Ci pomóc.

nie, bo zwierzyna, bo przyroda, bo jednak

Będą bardziej chętni do pomocy, skoro

na drogę trzeba patrzeć bardziej i jest.

zabierasz psa do siebie.Okej, telefony

Leży sobie, biegnie sobie, albo po prostu

wykonane, Teraz wchodzicie z psem

jest i się patrzy. Zresztą, samochód do

do domu. Nie wpuszczaj go od razu na

tego nie potrzebny. Może być spacer,

salony. Znajdź ciche spokojne miejsce

wycieczka rowerowa. W każdym razie

i pozwól psu odpocząć. Podobnie jak

zdarza się, że on tam jest, i my tam

w przypadku dzikich zwierząt zastosuj

jesteśmy i co teraz? Jak jest śliczny i tak

zasadę 3xC. Cicho, ciepło, ciemno.

się patrzy, i nie duży taki - to przychodzi

Zanim jednak dasz mu spokój, daj mu

nam do głowy - że tak miało być. I oto

jeść i pić. Teraz oboje macie chwilkę na

spotkał człowiek swojego psa. Czasem

ochłonięcie. Pies odizolowany od stre-

przychodzi nam to do głowy i przy dużym

sujących bodźców może spokojnie

i brzydkim. Ale przy ładny, jakoś tak

zasnąć,... ale nie musi. Jest w końcu

łatwiej.

w obcym dla niego miejscu. Daj mu

Zabieramy psa do domu i co dalej?

czas, by miał szansę się uspokoić. Ty też

Po pierwsze - obowiązki. Psa trzeba

masz teraz czas, by przygotować plan,

zgłosić do gminy, na terenie, której został

pomyśleć co dalej.Wpuściłeś do domu

znaleziony. Lepiej to zrobić przed zapako-

obce zwierzę, które może być chore,

waniem psa do samochodu, bo gmina

może być niebezpieczne, może być

może uznać, że skoro pies przebywa

zarobaczone, zapchlone, zakleszczone,

w Twoim domu, to jesteś jego opiekunem.

z nużycą, świerzbem i cholera wie

Jeśli jest po 15.00, to zgłoś to też na

jeszcze czym. Jakoś te psy znajdują się

policję, bo... patrz wyżej. Psa trzeba zgłosić

zazwyczaj po godzinach otwarcia

do okolicznych schronisk i przytulisk - tam

okolicznych przychodni weterynaryj-

ludzie szukają swoich zgub.

nych. Dlatego tak ważne jest, byś nie

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

18

ZNALAZŁAM PSA KATRZYNA SOBIESZEK - PSIAPSIÓŁA łączył nowego psa ze zwierzętami, które

zasób uzna Ciebie. Albo zacznie się bać,

już masz w domu. Najpierw weterynarz.

ale będzie już troszkę silniejszy, więc ze

Ale przecież nie musi być tak źle. Wetery-

strachu zaatakuje. Może z głodu polo-

narz stwierdza, że pies jest zdrowy, czysty

wał na mniejsze od siebie zwierzęta.

i niezaczipowany a Ty już oczami wyo-

Może musiał się bronić i gryzienie

braźni widzisz, jak nowy pies pląsa po łące

będzie jego strategią radzenia sobie

w zgodzie z rezydentami. Koty miłośnie

z niebezpieczeństwem.

przyglądają się temu z wysokości para-

Czas, daj mu i sobie czas. Patrz.

petów, mąż zachwycony pląsa z nimi a Ty

Obserwuj.

szczęśliwa ... Ten scenariusz może się

Nie zapisuj się od razu na szkolenie.

wydarzyć. Na prawdę. Czasem się tak

Najpierw niech pies Ci zaufa, poczuje

zdarza. Ale rzadko.

się przy Tobie bezpiecznie, pozna dom,

Takiego psa trzeba odkarmić, wyeksmi-

okolicę. Jeśli chcesz od razu pracować

tować wszystkich niechcianych lokatorów

z fachowcem, to jest to świetny pomysł,

z jego ciała, wyleczyć i zająć się jego

ale niech to będzie konsultacja domo-

duszą, psychiką.

wa a nie szkolenie grupowe.

Masz psa i zupełnie nie wiesz czego się

Patrz. Współczuj. Staraj się rozumieć.

możesz spodziewać. Dlatego w tych

Na zachowanie, którego nie akcep-

pierwszych dniach ważne jest by dać psu

tujesz, reaguj natychmiast spokojnie

czas na oswojenie się z nową sytuacją ale

i stanowczo. Nie lituj się nad psem.

równocześnie wprowadzasz jasne, czy-

Zadbaj o niego. Przygotuj się, a raczej

telne dla psa zasady.Taki pies może być

mop lub ścierkę, na niespodzianki. Nie

inny każdego dnia. Pierwszego wydaje się

wiadomo czy Twój pies umie załatwiać

miły, bo zmęczony i głodny - zmysły przy-

swoje potrzeby na zewnątrz.

tępione, zobojętniały przez brak snu.

Pies poczuje się u siebie za jakiś czas.

Odeśpi, naje się, może odzyskać wigor

Pierwszy taki moment nastąpi po

a z nim chęć pilnowania zasobów, a za

kilkunastu dniach, drugi, po 3 miesią-

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019 COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019 COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

21

ZNALAZŁAM PSA KATRZYNA SOBIESZEK - PSIAPSIÓŁA cach, trzeci po około roku. I mniej więcej

zaplątać, trzy ma ciężką rączkę, którą

wtedy będziesz wiedział jakiego masz

łatwo upuścić, cztery ta rączka wydaje

psa.

dziwne odgłosy. Zapnij ciasno obroże,

Ze swoimi zwierzętami zapoznaj go stop-

szelek taki pies może się bać.

niowo, w kontrolowanej sytuacji. Tak byś

Może nie być łatwo, może będziesz

w każdej chwili mógł/mogła zareagować.

sobie pluł w brodę. Ja wierzę, że się

Przede wszystkim ma być bezpiecznie.

uda. A jeśli nie, to nie bój się szukać psu

Obserwuj. Bądź empatyczny.

lepszego domu, niż jesteś wstanie mu

Nie licz na to, że będzie od razu chodził

zapewnić. Przecież możecie do siebie

na smyczy, może nigdy nie miał takiej

absolutnie nie pasować. To smutne, ale

możliwości. Może się bać dzieci,

się zdarza. A może uda się od razu,

samochodów, schodów, zmywarki, pralki,

dogadacie się i będziecie żyć długo

odgłosów wydawanych przez ekspres do

i szczęśliwie.

kawy (też się ich czasem boję, mam

Bywa i tak, że po czasie trudnym,

wrażenie, że ekspres ma o coś do mnie

wkurzającym i beznadziejnym zaświeci

pretensje). Ważne, by nie sprawdzać tego

dla Was słoneczko i wysiłek w końcu się

wszystkiego na raz. Czas. Niech to się

opłaci. Ty zostaniesz fachowcem od

dzieje powoli. Wpuść do kuchni na kilka

psów, a pies fachowcem w byciu

minut. Dziecko niech zobaczy z daleka.

Twoim psem.

Zmywarkę uruchom, gdy jest pies jest za

I jeszcze na koniec, nie musisz każdego

ścianą.

znalezionego psa zabierać do swojego

Na spacer wybieraj spokojne miejsca, bez

domu, ale każdego możesz uratować

tłumu i innych psów. Raczej las niż park.

zgłaszając odpowied-nim służbom,

Smycz trzymaj mocno. Daruj sobie flexi na

a jeszcze lepiej miejscowym organi-

początek. Wiem, że wygodna, i druga ręką

zacjom prozwierzęcym, albo szukając

można fejsa skrolować. Raz, że ciągnie

mu nowego lub starego opiekuna.

psa, dwa jest długa i pies może się

Czasem fejsbook działa cuda.

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

JAK PIES ODCZUWA BÓL? LEK. WET. KAROLINA TWARDZIK - OTWÓRZ SIĘ NA PSA

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL

22


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

23

JAK PIES ODCZUWA BÓL? LEK. WET. KAROLINA TWARDZIK - OTWÓRZ SIĘ NA PSA Czy ostatnio odczuwaliście ból? Jak się

nie może podjąć wtedy działań,

wtedy zachowujecie? Ja narzekam, kładę

które zmniejszą odczuwanie bólu,

się do łóżka, dużo śpię, jestem podener-

jest on wyniszczający dla organizmu

wowana, aż w końcu zazwyczaj sięgam

i nieadaptacyjny.

po tabletkę przeciwbólową, która daje mi

Niestety dopiero naprawdę silny ból

chwilowe uczucie ulgi. Zazwyczaj kiedy

powoduje objawy u zwierząt – ma to je

czujemy się źle – wszyscy o tym wiedzą.

uchronić przed atakiem drapieżnika,

Prawda? :) A jak to jest z naszymi psami?

ponieważ ranne, chore zwierzę jest

Może to niektórych zaskoczy, ale nasze

dużo łatwiejszym celem. U naszych

zwierzęta także odczuwają ból! Aby

psów, mimo że żyją w warunkach

zwierzęta żyły w dobrostanie, musimy

domowych, cecha ta przetrwała

zapewnić im także wolność od bólu, ran

do dziś. Ale na szczęście żyjemy już

i chorób. Nie wolno bagatelizować nawet

w XXI wieku, a lekarzy weterynarii

najmniejszej oznaki, że psiakowi może coś

mamy na każdym osiedlu. Ufff.. :)

dolegać. Ból dzielimy między innymi na:

Trzeba być tylko dobrym obserwatorem

ostry - tzw. nocyceptywny : jest to

naszego zwierzęcia, wykazać się odro-

natychmiastowa odpowiedź

biną empatii, by zauważyć pogorszenie

na bodziec uszkadzający tkanki. Ma

samopoczucia naszego psa. JAKIE

uchronić zwierzę przed szkodliwym

ZACHOWANIA MOGĄ ŚWIADCZYĆ

bodźcem.

O TYM, ŻE TWÓJ PIES ODCZUWA BÓL?

przewlekły - początkowo organizm

nagle pojawiające się zachowania

zwierzęcia reaguje tak, jak na ból

agresywne, lub ich nasilenie.

krótkotrwały, jednak poprzez ciągłą

ogólna zmiana zachowania psa,

stymulację receptorów bólowych,

wystąpienie zachowań, których

rozpoczyna się proces patologiczny,

jeszcze kilka dni temu na przykład

zwierzę staje się nadmiernie wrażliwe

nie było

na wszelkie bodźce bólowe. Organizm

popiskiwanie, krążenie, niemożność

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

24

JAK PIES ODCZUWA BÓL? LEK. WET. KAROLINA TWARDZIK - OTWÓRZ SIĘ NA PSA znalezienia sobie wygodnego miejsca,

dźwięk przy siadaniu i wstawaniu.

wybieranie miękkich miejsc do spania

Natomiast przy dysplazji stawów

(a wcześniej tego nie było), niechęć

łokciowych, do której predysponowane

do ruchu, niechęć do treningu,

są rottweilery, berneńczyki, owczarki

wchodzenia na podwyższenia, czy

niemieckie, labradory i golden retrie-

dyskomfort przy zmianie pozycji.

very oraz nowofundlandy obserwujemy:

unikanie ludzi, psów, kontaktu

okresową lub stałą kulawiznę kończyny

z właścicielami, osowiałość, apatia,

piersiowej, kołysanie głowy w trakcie

nagła lub nadmierna lękliwość

chodu, zmniejszony zakres ruchu,

UWAGA! Ból jest źródłem stresu.

obrzęk stawu, postawę z odwiedze-

A przewlekły ból jest przyczyną

niem kończyn.Objawem bólu może być

przewlekłego stresu!!!

tez nadmierne wylizywanie ciała

Bardzo często objawy behawioralne bólu

np. kończyn, aletakże innych powierz-

pojawiają się przy dysplazji stawów

chni, pogoń za własnym ogonem, czy

biodrowych, a także w wyniku tego

spaczony apetyt.Silny ból pojawia się

przewlekłym zapaleniu stawów i ich

także przy zapaleniu występującym

zwyrodnieniu. Rasami predyspono-

w jamie ustnej np. przy chorobach

wanymi są: nowofundlandy, owczarki

zębów, przyzębia i dziąseł. Często do

niemieckie, mastify, labradory i golden

takiego stopnia, że psy przestają jeść

retrievery, a także shih tzu i buldogi.

i pić.Każde zwierzę ma prawo do życia

Objawy mogą pojawiać się u starszych jak

bez bólu, także psy w wieku geriatrycz-

i u młodych psów. Są to : kicający chód,

nym. Naszym obowiązkiem jest, jako

niechęć do wchodzenia po schodach,

właścicieli, dbanie o zdrowie naszych

sztywność stawów po odpoczynku

zwierząt, wykonywanie regularnych

np. kulawizna tuż po śnie, słabe

badań u lekarzy weterynarii oraz

umięśnienie kończyn miednicznych,

codzienna obserwacja zwierzęcia.

a także charakterystyczny klikający

Dbajmy o nie, najlepiej jak umiemy :)

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019 COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

26

ZABAWKI, PLUSZAKI, PIŁKI, SZNURKI, SZARPAKI… KAROLINA HAN - KRAINA PETOPII

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

27

ZABAWKI, PLUSZAKI, PIŁKI, SZNURKI, SZARPAKI… KAROLINA HAN - KRAINA PETOPII W domu. Dać psu czy chować?!

niszczyć mieszkanie… No właśnie

Jeśli lubi i potrzebuje … DAĆ! Jeśli myślisz,

przestanie!

że nie lubi i nie potrzebuje… DAĆ TEŻ!

> A mój pies pilnuje zabawek … Jest to

A czy chować … ?! Nigdy, bo niby w jakim

zachowanie, które należy przepraco-

celu?

wać, a nie uciekać od problemu, bo ten i tak wyjdzie w innym kontekście,

Powiecie:

w innej sytuacji, a potrzeba kontrolo-

> Dla lepszej motywacji do pracy i nagro-

wania czegoś w otoczeniu jest wyni-

dy w postaci zabawy, szarpaczka na tre-

kiem lęku i niepewności psa;

ningu?! Budowanie motywacji nie polega na deprywacji jakiegoś zasobu. Kontrola

Są psy, dla których zabawki mogą

buduje rywalizację, a nie współpracę

nie istnieć, ponieważ nie wykazują

i może prowadzić do pilnowania zaso-

nimi żadnego zainteresowania, kiedy

bów, a w najlepszym przypadku do ucie-

walają się ‘martwe’ po podłodze.

kania psa z przedmiotem;

Są też psy, które po prostu nie

> Aby pies w domu nie wariował, był cichy

wiedzą jak ‘używać’ zabawek.

i spokojny – to właśnie jest argument

Są też takie, które bez zabawek nie

przemawiający ZA zabawkami w domu;

mogą żyć. Tzn. pewnie mogą, jeśli

> A co jeśli nie chce oddać … Wcale nie

muszą, ale po co?!

musi! Zabawki są JEGO … a Ty buduj

Jeszcze inne niszczą je w mgnieniu

zaufanie psa do siebie, zacznij od

oka, wypruwają z nich flaki, odgry-

‘dzielenia się’ przedmiotem, a nie już

zają nogi, łapki, ogony, sznureczki

myślisz o zabieraniu.

itp.

> Ale on niszczy wszystkie zabawki …

Myślisz wówczas ‘mój pies nie potrze-

To znaczy, że tym bardziej ich potrzebuje.

buje zabawek, bo i tak je niszczy’ …

I to dużo!

Mylisz się! Właśnie Twój pies potrzebuje

> Jeśli pozwolę mu gryźć, zacznie mi

ich jeszcze bardziej! Zastanów się też,

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

28

ZABAWKI, PLUSZAKI, PIŁKI, SZNURKI, SZARPAKI… KAROLINA HAN - KRAINA PETOPII dlaczego tak się dzieje, skąd w Twoim

oknem, zbliżającą się burzę lub po

psie tyle stresu, frustracji? Jak możesz mu

stresującym spacerze, gdy np. wracając

pomóc, może zwolnić, a może właśnie

do klatki spotkała psa, za którym nie

zapewnić mu więcej wyzwań w życiu.

przepada (mówiąc delikatnie).

Zabawka nie rozwiązuje problemu, ale

W nowym miejscu, na wyjeździe,

pozwala radzić sobie z pobudzeniem

ulubione pluszaki natychmiast

emocjonalnym. My, ludzie, mam mnóst-

pomagają jej poczuć się bezpieczniej

wo różnych strategii by radzić sobie ze

(bez nich nigdzie się nie ruszmy, serio),

stresorami dnia codziennego. Jeden

a tym samym problem z zostawaniem

pójdzie na yogę, inny na drinka, ktoś na

poza domem nie istnieje.

ploty z przyjacielem, a ktoś jeszcze będzie

Alergia na kurz i wylizywanie łap…

szydełkować. Wszystko po to by poczuć

Roztoczy uniknąć się nie da, ale upor-

się lepiej, odreagować. My mamy wybór,

czywe swędzenie i nawyk udaje się

odbierając go całkowicie psom. Bo one

nam przekierować na świnkę, a ja

muszę się zachowywać ‘dobrze’. Zawsze.

w tym czasie smaruję łapki kojącym

Tak po prostu.

żelem. Zabawki pomagają obniżyć poziom

Co więc zabawki dają psom?

stresu, spowodowany tymi pozytyw-

Mojra nie niszczy, ale memła pluszaki.

nymi, ekscytującymi lub też mniej

Trzyma zabawkę w psyku przynajmniej

przyjemnymi doświadczeniami.

kilka -kilkanaście razy dziennie, co w su-

Pomagają przywrócić organizm do

mie daje (aż) kilkadziesiąt minut dziam-

stanu równowagi. Jeśli sam pies ma

gania.Kózka leci po swojego nosorożca,

nad tym kontrolę, może sięgnąć po

gdy się cieszy i ekscytuje (np. jak wracam

taką aktywność, gdy tylko czuje po-

do domu).Często memła zabawkę, gdy do

trzebę. Czyż to nie wspaniałe, a jedno-

naszego domu przychodzą goście.

cześnie banalnie proste ‘narzędzie’?

Zabawka jej pomaga, gdy usłyszy huki za

Zabawka (ale nie intensywna czy

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

29

ZABAWKI, PLUSZAKI, PIŁKI, SZNURKI, SZARPAKI… KAROLINA HAN - KRAINA PETOPII nakręcająca psa zabawa!!!) to także

Naucz psa „używać” zabawek. Nie

pomost między pobudzeniem, a wyci-

oczekuj, że ‘martwy przedmiot’ sam

szeniem. Stan ‘pomiędzy’, który w przeci-

z siebie będzie dla psa ciekawy czy

wieństwie do np. SIAD + samokontrola,

atrakcyjny … to trzeba zbudować, ale

nie jest jak walnięcie rozpędzonego

oczywiście NIC na siłę. Zaproponuj,

samochodu w mur (aby się zatrzymał…),

zachęć, ale nie ciśnij, nie wpychaj do

ale właśnie umożliwia stopniowe

pyska, bo efekt będzie odwrotny.

schodzenie z emocji. Strategia, aby była efektywna, musi Więc jeśli kiedykolwiek przeszło Ci przez

stanowić WYBÓR psa, być aktywnością

myśl, czy Twój pies potrzebuje zabawek…

przez niego lubianą oraz redukować

jest na to jedna właściwa odpowiedź: TAK!

poziom stresu (a nie go podnosić).

Pies musi mieć zabawki dostępne przez cały czas! Jak się zniszczą, kup nowe.

Zabawki w treningu …w kolejnym

W lumpeksach można wybierać i przebie-

numerze ☺

rać za grosze!

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

PIŁKOHOLIK

30

CZYLI KIEDY PIES ZOSTAJE UZALEŻNIONY OD APORTOWANIA PIŁEK MARTA JURCZYK - PERFECT TEAM

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

31

PIŁKOHOLIK

CZYLI KIEDY PIES ZOSTAJE UZALEŻNIONY OD APORTOWANIA PIŁEK MARTA JURCZYK - PERFECT TEAM Często, kiedy pies jest bardzo energiczny,

następujących po sobie w odpowied-

ma niekończące się pokłady energii,

niej kolejności mających na celu schwy-

zachowuje się jakby 24 godziny na dobę

tanie ofiary. Czy przodkowie psa musieli

miał potrzebę, żeby coś robić – zaczynamy

trzydzieści razy pod rząd biegać i chwy-

szukać sposobu, żeby go „wybiegać”

tać swoją ofiarę? Nie. Co więcej, przy-

i zmęczyć. A kiedy dodatkowo uwielbia

padku takiego „piłeczkowania” pies nie

piłki i aportować – najprostszym, najłat-

ma możliwości zrealizowania do końca

wiejszym i najmniej angażującym właści-

łańcucha łowieckiego (czyli np. roz-

ciela zajęciem jest rzucanie psu piłki.

szarpania zabawki).

Zaczyna się od kilku rzutów, kilku minut, pies wygląda na zmęczonego. Po jakimś

Dlaczego zatem bieganie za piłką jest

czasie – dochodzimy do kilkudziesięciu

aż tak uzależniające? W tym miejscu

rzutów, kilkudziesięciu minut nieprzer-

należy pochylić się nad fizjologią orga-

wanej „zabawy” w aportowanie. A pies

nizmu. W momencie pogoni uwalniana

nadal wygląda jakby nie miał dość. Chce

jest dopamina. Hormon ten oprócz

tylko więcej i więcej, coraz bardziej

odpowiedzialności za koordynację

wymusza kolejne rzuty. Jeśli komuś w tym

i napięcie mięśni spełnia funkcję

momencie zapaliła się w głowie czerwona

w odczuwaniu euforii. Czyli piłka

lampka – przecież sytuacja wcale się nie

zaczyna być kojarzona z silnymi emo-

polepsza, tylko pogarsza! – ma zdecydo-

cjami, w krótkim czasie pies zaczyna

wanie rację. W ostatecznym rozrachunku

uzależniać się od tego stanu emocjo-

tworzymy psa-ćpuna uzależnionego od

nalnego. Pies wygląda na szczęśliwego

piłki i wcale nie jest on spokojniejszy.

biegając przez pół godziny za piłką, jednak tak naprawdę jest jak narkoman

Cała sekwencja aportowania opiera się na

czekający na kolejne dawki.

tzw. łańcuchu łowieckim czyli prościej mówiąc na określonych zachowaniach

Na koniec aspekt zdrowotny. Przy

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

32

PIĹ KOHOLIK

CZYLI KIEDY PIES ZOSTAJE UZALEŝNIONY OD APORTOWANIA PIŠEK MARTA JURCZYK - PERFECT TEAM nieprzemyślanym rzucaniu piłeczki

widzenia właściciela moşe wydawać się

rzadko zwraca się uwagę na podłoşe po

gorsza, drugi scenariusz wcale nie jest

ktĂłrym pies biega czy sposĂłb w jaki Ĺ‚apie

zdrowy i poşądany dla psa – pies prze-

zabawkę. Moşe to prowadzić do wielu

staje eksplorować otoczenie, jest

kontuzji, głównie układu ruchu (stawów

w permanentnym stanie oczekiwania,

czy mięśni), które w dodatku mogą być

który moşe przerodzić się w frustrację.

niezauwaşalne na początku. Pokłosie tych kontuzji pies odczuć po dłuşszym czasie.

A rozpatrzmy sobie jeszcze taki scenariusz – ten spacer z piłeczką odbywa się

Dodatkowo najczęściej psa „piłeczkuje�

rano tuş przed naszym wyjściem do

się przy okazji spaceru (co za oszczędność

pracy, kiedy zostawiamy psa samego na

czasu, czyĹź nie?). Dlaczego ma to takie

kilka godzin. Najbardziej rozpowszech-

znaczenie? Jeśli faktycznie pies ma za-

niona rada z internetu brzmi, Ĺźe prze-

pewnioną taką aktywność w czasie swo-

cieş trzeba psa zmęczyć wysiłkiem

jego spaceru, najprawdopodobniej po

fizycznym zanim wyjdziemy do pracy.

krĂłtkim czasie kaĹźdy spacer zacznie psu

Więc, dawaj! Jak najszybciej chcemy

kojarzyć się z piłeczką. Wyjście na spacer

psa zmęczyć rzucając mu kilkadziesiąt

wiązać się będzie z wielką ekscytacją

razy piłką. Jaki będzie tego efekt? Jeśli

i mogą pojawić się przy okazji róşne

ktoĹ› uprawia jakiĹ› sport, biega, cokol-

zachowania (np. szczekanie, podgryzanie).

wiek – proszę sobie odpowiedzieć na

Spacer będzie udręką dla obu stron – pies

pytanie – jak się czujesz po skończonym

będzie ciągnął na smyczy, şeby jak naj-

treningu? đ&#x;˜‰ Pies odczuwa to tak samo.

szybciej dostać się do miejsca, gdzie jest

Naładowany hormonami nie jest w sta-

przystanek na piłeczkę, albo będzie non

nie połoşyć się spać, a energia gdzieś

stop obsesyjnie wpatrywać się w nas

musi znaleźć ujście – zaczynamy

czekając kiedy wyciągniemy w końcu

doświadczać np. zniszczeń w domu

zabawkę. Choć pierwsza opcja z punktu

pod naszą nieobecność.

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

33

PIŁKOHOLIK

CZYLI KIEDY PIES ZOSTAJE UZALEŻNIONY OD APORTOWANIA PIŁEK MARTA JURCZYK - PERFECT TEAM Co zatem zrobić jeśli okaże się, że mamy

ki papierowe smakołyki, na które

takiego piłkoholika? W naprawdę poważ-

najpierw pies musi „zapolować”

nych sytuacjach nie można z dnia na

a później może rozszarpać i wyjeść

dzień całkowicie zrezygnować z dotych-

jedzenie. Oczywiście wyznaczamy

czasowej aktywności, tylko stopniowo

nowy czas na nowe zabawy, żeby

zmniejszać czas trwania. Jednocześnie

spacer był spacerem kiedy pies może

warto wprowadzić inne zabawy np.

na spokojnie wszystko obwąchać,

szukanie schowanej zabawki, przecią-

posprawdzać i truchtać w swoim

ganie szarpakiem i wykorzystując cały

tempie.

łańcuch łowiecki – zawinięte w worecz-

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

INTELIGENTNY PIES MICHALINA STOLIŃSKA - DOGS' NUTS

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL

34


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

35

INTELIGENTNY PIES MICHALINA STOLIŃSKA - DOGS' NUTS Niekiedy spotyka się porównanie psa do

Kiedy dojdzie do połączenia wielu

3-letniego dziecka. Jakby spojrzeć na to

zdolności w spójnie działającą całość to

czysto intuicyjnie i życiowo, a nie przez

już mowa jest o kompetencjach. Ozna-

pryzmat naukowych badań to moim

cza to pies potrafi odczytać mimikę,

zdaniem nie jest to jedna jednolita zasada

odebrać sygnały dźwiękowe, ton głosu

odnosząca się do wszystkich psów. Zgo-

i je skoordynować oraz wykorzystać.

dzę się z faktem, że psy nudzą się jednym

Przykładem jest nawiązywanie relacji,

zajęciem, które trwa zbyt długo podobnie

czyli osiągniecie wyższego celu.

jak trzyletnie dzieci, stąd musimy wyka-

Ważnym czynnikiem inteligencji

zywać się dużą kreatywnością w plano-

emocjonalnej są indywidualne cechy

waniu treningu. Można się równie przy-

osobowości, które są głównym

znać rację komuś, kto uważa, że psy lubią

bodźcem motywacyjnym. To one mają

bawić się jak dzieci. Jednakże jeszcze

wpływ na elastyczność w przystoso-

chodzi o coś więcej. O inteligencję

waniu się psa do danej sytuacji.

emocjonalną.

Ostatnie pojęcie, czyli poczucie własnej

Pojęcie inteligencji emocjonalnej można

skuteczności emocjonalnej kryje w so-

definiować na cztery sposoby. Jako zbiór

bie zdolność odbierania, przetwarzania

zdolności, kompetencji, cech osobowości

i wykorzystywania przez psa emocji.

oraz poczucie własnej skuteczności emo-

Znaczy, że pies potrafi zdać sobie

cjonalnej.

sprawę ze swoich emocji oraz potrafi je

Kolejno oznacza to, że pies na-bywa

regulować, na przykład poprzez

umiejętności funkcjonowania na

przekierowanie uwagi na gryzienie

podstawie doświadczeń, które opierają się

zabawki.

na informacji emocjonalnej. Przykładem

Jako, iż głównym czynnikiem mającym

może być zdolność odczytywania sygna-

wpływ na inteligencję emocjonalną,

łów niewerbalnych i połączenie ich

zaraz po środowisku, nad którym nie

z określonym odczuciem.

zawsze mamy kontrolę, są cechy

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019 COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

37

INTELIGENTNY PIES MICHALINA STOLIŃSKA - DOGS' NUTS osobowości to właśnie na nich się skupię.

zmienny. Dlatego też każdy pies będzie

Inteligencja emocjonalna to połączenie

w inne sposób poznaje świat oraz radzi

emocji ze zdolnością poznawczą. Do

sobie w trudnych sytuacjach. Jest to

jednoczesnego działania obu tych

zwyczajnie związane z indywidualnymi

czynników dochodzi w codziennych

kompetencjami emocjonalnymi, które

sytuacjach. Według Roberta McCrae

pies buduje sobie przez całe życie. Stąd

istnieje tak zwana ,,wielka piątka"

proces nauki czasem należy wesprzeć

czynników osobowości mająca znaczenie

u psa już na poziomie psychicznym

w rozwoju inteligencji emocjonalnej.

i emocjonalnym. A jakimi cechami

Należą do nich:

wykazuje Twój pies? Czy jako jego prze-

ekstrawersja, czyli posiadanie przez psa

wodnik potrafisz określić jego mocne

granic,

strony? Warto się nad tym zastanowić,

ugodowość, która skłania do współ-

ponieważ może to pomóc nam poko-

pracy z człowiekiem lub innym psem,

nać niektóre trudności, które napoty-

otwartość na doświadczenia, określana

kamy na różnych etapach życia z psem.

jako seeking, tłumaczone jako ciekawość, sumienność, na przykład w trzymaniu się schematów i skrupulatnym spełnianiu potrzeb, neurotyczność, która ma negatywne znaczenie, ponieważ świadczy o braku pewności siebie, wycofaniu, co utrudnia rozwój inteligencji emocjonalnej. Zależnie od tego, które czynników osobowości dominują u psa, proces rozwoju inteligencji emocjonalnej będzie

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

38

PREGILITY, CZYLI O PRAWEJ I LEWEJ RĘCE AGATA SERUGA - DOGFULNESS

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

39

PREGILITY, CZYLI O PRAWEJ I LEWEJ RĘCE AGATA SERUGA - DOGFULNESS „Trening musi być łatwy dla ucznia, ale

własnego ciała (dla nowicjusza,

niekoniecznie dla nauczyciela” – to zdanie

oczywiście) ☺ Mózg szaleje! I staje się

dobrze określa to, w jaki sposób powin-

bardziej plastyczny.

niśmy planować proces nauki, aby nie wywoływać zbytniej frustracji, zniechę-

Psy również mają swoje preferencje

cenia i/lub chaosu w głowie psa oraz móc

odnośnie strony ciała (nie mylić ze

osiągnąć cel owego nauczania. Idąc za

zmianami kompensacyjnymi organiz-

tym tropem, najlepszym opiekunem-

mu po kontuzji i/lub zachowaniami

przewodnikiem jest dobrze wytrenowany

stereotypowymi).

człowiek, który „ogarnia” swoje ciało, myśli, czas i przestrzeń podczas treningu. Zazwyczaj - im lepsze podstawy, tym szybszy progres. Od czego zatem zacząć? Praworęczność lub leworęczność to charakterystyczna cecha każdego człowieka, związana z jego rozwojem. Podświadomie częściej używamy dominującej części ciała – jest to po prostu prostsze, gdyż nie pochłania cennej dla organizmu energii. Którą ręką dajesz psu smaczek, zabawkę, trzymasz smycz, używasz klikera itp.? Nasze nawyki i lateralizacja mózgu są często pierwszymi przeszkodami podczas uczenia nowych umiejętności, a praca nad nimi jest jak gra na pianinie lewą ręką po prawej stronie

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

41

PREGILITY, CZYLI O PRAWEJ I LEWEJ RĘCE AGATA SERUGA - DOGFULNESS Podczas programu PREgility skupiam się m.in. właśnie na tym, aby zespół człowiekpies świadomie zarządzał swoim ciałem w czasoprzestrzeni, co pozwala na unikanie błędów w przyszłości - karierze sportowej, rekreacji, jak i życiu codziennym, zmniejsza ryzyko kontuzji, rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz daje ogromną satysfakcję z sukcesów. Korzyści jest jeszcze więcej, gdyż możemy przeło-żyć tę wiedzę na jeszcze inne obszary życia, gdyż sprawność układu nerwowego określa sprawność ogólną organizmu. Trening własnych umiejętności wymaga czasu, cierpliwości, koncentracji, zaangażowania, energii. Dobra informacja jest taka, że im więcej uczymy się, tym lepiej nam to idzie. Zawsze powtarzam, żeby od siebie wymagać więcej, aby nie utrudniać psu procesu uczenia się, zatem proszę o to również i Was ☺

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

42

AUTOKONTROLA SELF-REG DLA PSÓW CZ. 1 MAŁGORZATA WOŹNIAK - BAVARIATEAM.COM

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

43

AUTOKONTROLA SELF-REG DLA PSÓW CZ. 1 MAŁGORZATA WOŹNIAK - BAVARIATEAM.COM Porządkowanie autokontroli zaczęłam

Ludzie również kontrolują (lub nie)

w 2016 - kilka lat później oddaję Wam

swoje emocje podczas kłótni, na widok

pierwsze przemyślenia dotyczące

(zapach) pieczonego kurczaka, doś-

uważności u psów. Dawno dawno temu,

wiadczając swojego pierwszego wejścia

za lasami, za górami chodziłam na zajęcia

na szczyt jakiejkolwiek góry czy pod-

obi z Nelą. Jeszcze wtedy zdrową, pełną

czas jazdy samochodem. I jeśli zajedzie

wigoru, chęci do pracy i przede wszystkim

ktoś zajedzie Ci drogę, możesz zareago-

widzącą.

wać w dwojaki sposób: przysłowiową

Zajęcia opierały się głównie na

panienką, baranem, postanowieniem

samokontroli - kontrolowaniu impulsu -

ścigania zajeżdżacza i jeszcze wyhamo-

wyciszaniu za pomocą samokontroli -

waniem do prawie 0 km/h lub 'ooo, pan

ćwiczeń aktywnych i pasywnych. I ta

się chyba śpieszy... i odpuszczeniem'.

biedna Nela całkowicie nie wytrzymywała

Zaczęłam wgłębiać się w emocje - te

emocjonalnie tych spotkań, zwiększyło

psie i te ludzkie. Nic nie ma wartościo-

nam się jojczenie, piszczenie i brak chęci

wego na rynku psim, co by wyjaśniło

do czegokolwiek. Coś mi nie grało.

fenomen jojczenia, które przez wielu

Proponowane rozwiązania typu:

traktowane jest jako "wyłamanie się

wyprowadzaj ją z ćwiczeń statycznych

spod posłuszeństwa".

kiedy jojczy, do aktywnych - jeszcze

Zaczęłam szukać u dzieci, przecież

bardziej powodowały eskalację problemu.

w końcu Stanley Coren kiedyś porównał

Z zajęć zrezygnowałyśmy - już wtedy

rozwój emocjonalny psów do 2 letnich

wiedziałam, że coś tu nie gra z:

dzieci.

1. samokontrolą do wyciszania psa

Jednym z autorów jest Stuart Shanker,

2. dlaczego wyciszać, jak można nauczyć

który głównie mówi o tym, że pod

psa pracować w pobudzeniu 3. kontrolowanie emocji jeszcze nikomu nie wyszło na zdrowie

kołderką zachowania mamy emocje. Chyba najbardziej rozsławił metodę samoregulacji i stara się rozwiewać

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

44

AUTOKONTROLA SELF-REG DLA PSÓW CZ. 1 MAŁGORZATA WOŹNIAK - BAVARIATEAM.COM mity i kity związane z podeściem

Próbujemy też kontrolować nasze

behawiorystycznym w wychowaniu

emocje smutku i żałoby - jednak prę-

dzieci.

dzej czy później wybuchamy w samotności lub zamykamy się w sobie i żad-

Mit 1: Metoda samoregulacji (Self-reg)

nych emocji do siebie nie dopusz-

zapewnia bardziej efektywny sposób

czamy.

zarządzania zachowaniem niż tradycyjne

"Większość ludzi chciałaby skrócić

podejścia behawiorystyczne.

i zmniejszyć intensywność przeży-

Metoda samoregulacji nie skupia się na

wanego smutku lub lęku, a intensy-

zarządzaniu zachowaniem, ale na rozu-

fikować doświadczanie szczęścia,

mieniu jego przyczyn oraz na redukcji

ciekawości czy miłości."

czynników wywołujących trudne zacho-

Podobnie jest z emocjami związanymi

wania.Wolę dogrzebać się do bodźca,

z radością i wygraną 1 mln dolarów

który wywołuje dane zachowanie niż

na loterii!

pracować w psich emocjach, gdy pies już

W zależności od tego jak zostaliśmy

jest w dystresie i całkowicie nie słyszy co

wychowani - tłumić i nie pokazywać

do niego mówię i całkowicie nie rozumie

zadowolenia? Czy chwalić się światu

co się z nim dzieje.

swoim szczęściem? Tu warto wsłuchać

Porównajmy to z ludzkim światem

się w reakcje osób wygrywających

mocnych emocji. Po stracie ukochanego

w radiowych konkursach i porównać

zwierzęcia czy ukochanej osoby, nie

je do amerykańskich słuchaczy.

jesteśmy w stanie myśleć racjonalnie

Staramy się kontrolować od dziecka,

- zatem albo wchodzimy w doskonale

tłumić emocje tzw. dobre i tzw. złe.

wyuczone zachowania i wykonujemy je

W pewnym momencie słyszymy

automatycznie, ale nadal funkcjonujemy,

w głowie: chłopaki nie płaczą, nie maż

albo zalegamy na sofie i nie umiemy sobie

się, przestań ryczeć, popraw koronę

pomóc.

i do boju.

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

45

AUTOKONTROLA SELF-REG DLA PSÓW CZ. 1 MAŁGORZATA WOŹNIAK - BAVARIATEAM.COM W efekcie spotykamy w terapii mnóstwo

reakcja psa na widok biegnącej

osób, które przyjęły doskonałe strategie

pachnącej sarny. To reakcja miejskiego

radzenia sobie, które wyglądają na

psa na widok kota czy wiewiórki.

niezniszczalne i szybciej zaatakują niż

Reakcja na biegacza czy wyrzuconą

przemyślą co zrobić z daną emocją.

piłeczkę. Ten system to zdolność

U psów pojawia nam się podobna

zatrzymania się i uważności na swoje

sytuacja - pies w pewnym momencie

emocje w obecności bodźca.

nie radząc sobie z emocjami, najpierw zacznie nam jojczeć, może też wejść

Mit 2: Samoregulacja dotyczy

w jakąkolwiek inną, idealną z jego punktu

wyłącznie radzenia sobie z silnymi

widzenia strategię radzenia sobie, która

negatywnymi emocjami (takimi jak

niekoniecznie zadowala właściciela.

gniew, strach).

Bardzo nie lubię słowa kontrola, ani

Mit 3: „Samoregulacja” to tylko kolejna

kontrolowania psa, ani kontrolowania

nazwa „samokontroli”.

zachowania, ani kontrolowania emocji.

Mit 4: Samoregulacja promuje rodzicielstwo permisywne

Nazwałam to autokontrolą bardziej z racji

(bezstresowe wychowanie)

używanego nazewnictwa w psim świecie

i więcej w kolejnym numerze!

niż sympatii do samego słowa. Wolała-

Nie przegap!

bym znaleźć słowo uważność u psów czy psi self-reg i może kiedyś gdy autokontrola będzie bardziej rozumiana - wrócę do lepszego nazewnictwa. Za strony praktycznej, autokontroli lub jej braku doświadczył każdy kto posiada psa myśliwskiego. To ta półsekundowa

COPYRIGHTS @PRO-CANINE.PL


PRO-CANINE NR 11 (10) 2019

Za fotografie serdecznie dziękujemy autorom artykułów! C ODLA P YLUDZI R I G H T S @ P R O - C ACOPYRIGHTS N I N E . P L@PRO-CANINE.PL GAZETA O PSACH

Profile for ProCanine

Pro-Canine 10/2019 miesięcznik o psach, dla ludzi  

Pro-Canine 10/2019 miesięcznik o psach, dla ludzi  

Profile for procanine
Advertisement