Page 1

LABORAL QUADERN DE TREBALL 2013 ( inclou taules salarials)

1


SEGURETAT SOCIAL http://www.seg-social.es/ PROCAMP S.A. NASS: 43047001319 NIF: A43073247

Model d’alta/baixa/ a la Seguretat Social TA.2/S

2


Dades que han de contenir les sol·licituds d’alta:: • • • • • • • • • • •

Nom o raó social de l'empresari que promou l'alta. Codi del Compte de Cotització de l'empresari. Règim de la Seguretat Social. Cognoms i nom del treballador. Número de la Seguretat Social del treballador. DNI Domicili del treballador. Data de l'inici de l'activitat. Grup de cotització Tipus de contracte i coeficient de jornada si és el cas. Ocupació (en els supòsits indicats en la Disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre de 2006)

En el cas de sol·licitud de baixa, haurà de contenir les dades relatives a: • • • • • • • • •

Nom o raó social de l'empresari que promou l'alta. Codi del Compte de Cotització de l'empresari. Règim de la Seguretat Social. Cognoms i nom del treballador. Número de la Seguretat Social del treballador. DNI Domicili del treballador. Data de l'inici de l'activitat. Causa de la baixa.

La sol·licitud de variació de dades, a més de les dades identificatives del treballador i de l'empresari, contindrà les dades objecte de modificació, havent de ser comunicades, fonamentalment, aquelles variacions que afectin les condicions laborals: • • • •

Tipus de contracte i coeficient de jornada laboral. Variació de grup de cotització. Data de variació. Ocupació

3


CONTRACTE DE TREBALL http://www.sepe.es/ http://www.oficinadetreball.cat/ http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/emprese s/orient_contractacio/tipus_contractes.html Contractes de treball Característiques d'un contracte de treball. Què és? Un contracte de treball és un acord entre empresari i treballador pel qual aquest s'obliga a prestar determinats serveis per compte de l'empresari i sota la seva direcció, a canvi d'una retribució. Qui en pot signar? • • •

Majors de d'edat (18 anys). Els menors de 18 anys legalment emancipats. Majors de 16 anys i menors de 18 si tenen autorització dels pares o de qui els tingui a càrrec seu. Si viuen de manera independent, amb el consentiment explícit o tàcit dels seus pares o tutors. Els estrangers, d'acord amb la legislació que els sigui aplicable. Sobre la formalització El contracte de treball es pot formalitzar per escrit o de paraula. És obligatori subscriure'l per escrit quan ho exigeixi una disposició legal, i sempre en el cas de contractes de:

• • • • • • •

Pràctiques Formació Per a la realització d'una obra o servei determinats A temps parcial, fix discontinu i de relleu A domicili Treballadors contractats a Espanya al servei d'empreses espanyoles a l'estranger Contractes de durada determinada, superiors a quatre setmanes Cadascuna de les parts pot exigir que el contracte se subscrigui per escrit, en qualsevol moment de la relació laboral. Sobre el període de prova Se'n pot definir un de manera voluntària i cal que es reflecteixi per escrit al contracte.

4


La durada màxima del període de prova figura als convenis col·lectius i, si no n'hi ha, la durada no pot superar els sis mesos en el cas de tècnics titulats o els dos mesos per a la resta dels treballadors. Durant el període de prova el treballador té els mateixos drets i obligacions vinculats al lloc de treball que ocupi, com si fos de la plantilla. Durant aquest període es pot rescindir la relació laboral per voluntat de qualsevol de les parts, sense al·legar cap causa i sense preavís, tret que s'estipuli el contrari. El període de prova computa per al càlcul de l'antiguitat. La situació d'incapacitat temporal que afecti el treballador durant el període de prova n'interromprà el còmput, sempre que es produeixi acord entre les dues parts. A les empreses de menys de 25 treballadors, el període de prova no podrà ser superior a tres mesos per als treballadors que no siguin tècnics titulats. Sobre la durada Un contracte de treball pot ser indefinit (fix) o bé tenir una durada determinada (temporal). En principi, qualsevol contracte de treball és indefinit i a jornada completa, tret que al contracte de treball s'estableixi el contrari.

Exercici: Contractes de treball i Alta a la Seguretat Social

Contracte de treball indefinit bonificat a temps complet Paula Mas Vendrell Data de naixement: 05/03/1990 DNI: 39464646 Núm. Seguretat Social: 432020202020 Estudis: FP1 Administratiu Situació actual: es troba en situació d’atur des de fa un any,. Lloc de treball que ocuparà a l’empresa: comptable (categoria Administratius), Salari base mensual: 1.100 euros, data inici: 01/06, període de prova: 1 mes, Contracte de treball de durada determinada: Eventual per circumstàncies de la producció (campanya de nadal) Pol Martínez Valls Data de naixement: 05/03/1978 DNI: 39464666 Núm. Seguretat Social: 432020202222 Estudis: CFGM mecànica Situació actual: es troba en situació d’atur des de fa un any.

5


Lloc de treball que ocuparà a l’empresa: operari producció (categoria producció). Salari base mensual: 950 euros, data inici: 01/12, data de finalització: 31/12, període de prova: 15 dies

6


La nòmina

La nòmina s’estructura en quatre parts ben diferenciades :

Ordre que cal seguir per fer una nòmina: 1. 2. 3. 4.

Encapçalament Meritacions Base de cotització Deduccions

7


Bases i Grups de Cotització: BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENC IAS COMUNES 2013 Bases Bases Grupo de máximas Categorías Profesiones mínimas Cotización euros euros/mes /mes Ingenieros y Licenciados.Personal de 1 alta dirección no incluido en el artículo 1.045,20 3.230,10 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores Ingenieros Técnicos, Peritos y 2 867,00 3.230,10 Ayudantes Titulados 3 Jefes Administrativos y de Taller 754,20 3.230,10 4 Ayudantes no Titulados 748,20 3.230,10 5 Oficiales Administrativos 748,20 3.230,10 6 Subalternos 748,20 3.230,10 7 Auxiliares Administrativos 748,20 3.230,10 Bases Bases mínimas máximas euros/día euros /día 8 Oficiales de primera y segunda 24,94 107,67 9 Oficiales de tercera y Especialistas 24,94 107,67 10 Peones 24,94 107,67 Trabajadores menores de dieciocho 11 107,67 años, cualquiera que sea su categoría 24,94 profesional

MERITACIONS n PERCEPCIONS SALARIALS Són les que rep el treballador com a consegüència del seu treball efectiu. Cotitzen a la Seguretat Social. Salaria Base - Complements personals: antiguitat, idiomes, títol, etc. - Del lloc de treball: torns, responsabilitat, nocturnitat, toxicitat - Per quantitat o qualitat de treball: incentius, assistÈ ncia, puntualitat, hores extraordinàries - De venciment perìodic al mes: pagues extraordinàries, participació de benefiis - En espècie: per utilitzaciÓ d’habitatge, de cotxe, - De residència

8


n PERCEPCIONS NO SALARIALS Són les que rep el treballador per compesar-lo d’alguna despesa no relacionada directament amb la seva feina. No cotitzen a la Seguretat Social. Inmennitzacions per despeses relacionades amb el treball: - Plus de distància, Plus de transport, dietes de viatge, peces de roba de feina, desgast d’eines, menyscapte de diner. Indemnitzacions: - Indemnització per trasllat - Indemnització per suspensió de contracte - Indemnització per acomiadaments

BASES DE COTITZACIÓ Bases de contingències comuns +

TOTAL MERITAT - percepcions no salarials - hores extraordinàries - pagues extres + PRORRATA PAGUES EXTRES ----------------------------------------------TOTAL (sobre aquest total es calcula el 4,70%

Bases de contingències professionals +

TOTAL MERITAT - percepcions no salarials - pagues extres + PRORRATA PAGUES EXTRES ----------------------------------------------TOTAL (s/aquest total es calcula 1,55/1,60% i el 0,10%)

DEDUCCIONS QUOTA A LA SEGURETAT SOCIAL: - Per contingències comuns (base): 4,70 % - Per desocupació:1,55 % (contracte indefinit) % o 1,60 % (contracte temporal) - Per formació professional: 0,10%

9


Hores extres: - Per força major (estructurals) : 2,00 % - Resta hores (no estructurals) : 4,70 %

Exercicis: Nòmines 1. Treballador amb retribució mensual Un treballador de la categoria professional de llicenciat, grup 1 de cotització a la Seguretat Social presta els seus serveis en una empresa des de l’1-1-2005 mitjançant un contracte de treball de caràcter indefi nit, amb un règim de treball a temps complet. Les retribucions pactades, de percepció mensual, són les següents: § Salari base. 1.750 euros § Incentiu: 240 euros També té reconegudes dos pagues extraordinàries de 1.750 euros cadascuna. Retenció a aplicar del 14%. Cal que calculeu la nòmina del mes d’abril. 2. Treballador amb retribució diària Un treballador de la categoria professional d’oficial de primera, grup 8 de cotització a la Seguretat Social, presta els seus serveis en una empresa des de l’1-1-2005 mitjançant un contracte de treball de caràcter indefinit i a jornada completa. Les retribucions pactades, de percepció diària, , són les següents: § Salari base. 23 euros/dia § Plus conveni: 6 euros/dia També té reconegudes dos pagues extraordinàries de 30 dies de salari base cadascuna. No cal aplicar retenció. Cal que calculeu la nòmina del mes de gener.

3. Realització d’hores extraordinàries Un treballador, amb contracte indefinit, i categoria professional d’auxiliar administratiu, grup 7 de cotització a la Seguretat Social, presta el seus serveis en una empresa rebent les següents retribucions:

10


§ § §

Salari base: 950 euros Antiguitat: 95 euros Incentiu: 100 euros

Durant el mes d’abril ha realitzat les següents hores extraordinàries: § Hores extraordinàries per força major: 60 euros § Hores extraordinàries habituals: 72 euros També té dret a rebre dos pagues extraordinàries de 1.045 euros cadascuna. Retenció 9%. Cal calcular la nòmina del mes d’abril. 4. Treballador que realitza hores extraordinàries El treballador Aleix Rodríguez, de la categoria professional grup 1 de cotització a la Seguretat Social, inicia la seva activitat laboral el dia 13 de febrer del 1991 amb un contracte ordinari per temps indefinit. Les retribucions que rep el treballador el mes d’abril, segons el conveni col·lectiu, són les següents : § Salari base 1.194,21 euros § Antiguitat 111,19 euros § Plus conveni 601,01 euros § Plus transport 102,72 euros També té dret a rebre dos pagues extraordinàries, durant els mesos de juny i desembre, equivalents, cadascuna d’elles, a salari base més antiguitat. Durant el mes d’abril ha realitzat hores extraordinàries normals per un import de 525,54 euros Cal aplicar una retenció del 16%. Cal realitzar la nòmina del mes d’abril.

5. Mes en el qual el treballador és alta inicial a l’empresa. Un treballador de la categoria professional d’oficial de primera, grup 8 de cotització a la Seguretat Social, presta els seus serveis en una empresa des del 06/06/2007 mitjançant un contracte de treball de caràcter indefinit, amb un règim de treball a temps complet. Les retribucions pactades, de percepció mensual, corresponents al mes de juliol són les següents: § Salari base: 22 euros/dia § Plus d’activitat: 7 euros/dia § Hores extraordinàries per força major: 43 euros També té reconegudes dues pagues extraordinàries de 30 dies de salari base cadascuna.

11


No té retenció Cal que calculeu la nòmina del mes de juny. 6. Treballador amb retribució mensual Un treballador, Daniel Farriol, amb la categoria d’Oficial Administratiu, grup 5 de cotització a la Seguretat Social, inicia la seva activitat laboral a l’empresa el 25 de gener d’enguany amb un contracte ordinari per temps indefinit. Les retribucions que rep el treballador durant el mes de març, són les següents: § Salari base 680,82 euros § Plus conveni 222,37 euros § Plus disponibilitat 48,98 euros § Plus transport urbà 66,11 euros També té dret a rebre dues pagues extraordinàries anuals equivalents a salari base, plus conveni i plus disponibilitat. Retenció 5%. Cal que calculeu la nòmina del mes de gener

7. Treballador amb retribució diària La treballadora Maria Julià, amb la categoria professional d’Oficial de 2a, grup 8 de cotització, inicia la seva activitat a l’empresa el dia 2 de març d’enguany mitjançant un contracte ordinari per temps indefinit. Aquestes són les seves retribucions. § Salari base 17,94 €/dia § Incentiu 3,01 €/dia § Hores extres 30 € A més, té dret a dues pagues extraordinàries equivalents a 30 dies de salari base. No té retenció Cal que calculeu la nòmina del mes de març 8. Alta en el mes La treballadora Marciala Landel, amb la categoria professional de Cap de Taller (Grup 3), inicia la seva activitat laboral, amb contracte per temps indefinit, el dia 5 d’abril d’enguany. Les retribucions pactades són les següents: § Sou base 695,01 euros § Complement personal 540,91 euros § Plus de transport urbà 45,14 euros

12


A més rep dues pagues extraordinàries, els mesos de juny i desembre, i una paga de beneficis el mes de setembre, equivalents, cadascuna d’elles, a salari base. Retenció 2% Es demana calcular la nòmina del mes de d’abril

13


CÀLCUL DE LA PART PROPORCIONAL DE LAS PAGUES EXTRES I VACANCES EN LES LIQUIDACIONS

Meritació semestral

1)Part proporcional extra de juliol – si el període de baixa esta comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny Exemples: a) 6 mesos treballats; la pot cobrar íntegrament b) 2 mesos treballats import paga x 2 (mesos treballats) 6 c) 90 dies treballats import paga 180

x 90 (dies treballats)

2) Part proporcional extra de desembre - si el període de baixa está comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre – Ejemples ( igual anteriors)

3) Part proporcional de les vacances: Tenen meritació anual. Téns dret a cobrar la totalitat si treballes tot l’any: de l’1 de gener al 31 de desembre. En cas contrari: Import vacances x dies treballats a l’any = ? 360

(els que tenen sou diari es divideix por 365 dies i per 181)

14


Meritació anual de pagues extraordinàries

La meritació de les pagues s’estableix en relació a la permanencia en l’empresa durant l’any anterior Exemples: a) Es va contractar per l’empresa el 01/11/13

A 31/12/13 Paga Nadal

import paga x 2 (mesos treballats) 12

A 30/06/13 Paga estiu

import paga x 8 (mesos treballats) 12

15


EXERCICIS

1. Meritació anual de pagues extraordinàries Un treballador es contractat per una empresa el 01/09/12. La duració del contracte és d’un any, per la qual cosa s’ha d’entendre acabat el 31/08/13. El conveni col·lectiu aplicable a l’empresa estableix que les 2 pagues extraordinàries que té dret a percebre el treballador durant l’any de treball, s’hauran de pagar per l’empresari en proporció al temps de servei durant l’any anterior a la data de cobrament. L’import a percebre en el moment del seu meritament és de 1.500 € per cadascuna d’elles. Quines quantitats ha de cobrar el treballador per les esmentades pagues, mentres duri el seu contracte i a la seva finalització ?

2. Meritació semestral de les pagues extraordinàries A quan ascendiran les retribucions de les pagues extraordinàries del cas anterior, si el conveni col·lectiu estableix un meritament semestral, en lloc d’anual ?

16


EXERCICIS LIQUIDACIONS 1. Extinció del contracte per dimissió del treballador

Un treballador, amb contracte indefinit i amb la categoria d’auxiliar administratiu, grup 7 de cotització a la Seguretat Social, comunica la seva intenció de finalitzar la relació laboral el dia 10/04/2013. Les retribucions mensuals del treballador són les següents: - Salari base: 1.040 euros - Antigüitat: 104 euros - Incentiu: 360 euros També té dret a tres pagues extraordinàries de 1.144 euros cadascuna. Les dos primeres (juliol i nadal) es reben per semestre complet de treball, i la tercera, que és la de beneficis, és de periodificació anual. Les vacances consisteixen en 30 dies de descans per any de servei, retribuïdes a salari real de 1.504 euros. Retenció 14% Cal realitzar la nòmina i la liquidació.

2. Extinció del contracte per expiració del temps convingut Un treballador amb la categoria de llicenciat, grup 1 de cotització a la Seguretat Social, que havia sigut contractat per un període d’un any amb un contracte de durada determinada en pràctiques, finalitza el seu contracte laboral el 30-06-2013. El treballador té reconegudes en el conveni les següents retribucions: - Salari base 1.650 euros - Incentiu 150 euros Durant aquest últim mes de treball a l’empresa, ha realitzat hores extraordinàries per força major per un import de 120 euros. També té dret a rebre les pagues extraordinàries de juliol i nadal, de1.800 euros cadascuna. Aquestes pagues es periodifiquen semestralment a efectes de prorrateig. El treballador no ha disfrutat dels 30 dies de vacances que li corresponen segons el conveni, que es disfruten en proporció al temps treballat durant l’any natural. No té retenció , Cal realitzar la nòmina i la liquidació.

17


3. Extinció del contracte per jubilació

Un treballador, amb un contracte ordinari indefinit, amb la categoria professional de Cap Administratiu, fa els 65 anys el 30 de setembre de 2013, passant a la situació de jubilació. Les seves retribucions estipulades en el contracte són les següents: Salari base 1.141.92 euros/mes Antiguitat 180,30 euros/mes Plus direcció 150,25 euros/mes A més, té dret a rebre dues pagues extraordinàries durant els mesos de juliol i desembre de 1.3222,23 euros cadascuna, de meritació semestral Té dret a 30 dies de vacances per any de servei. A la data d’extinció del contracte, ja havia disfrutat de les vacances. No cal efectuar retenció. Cal realitzar la nòmina i liquidació del mes de setembre.

4. Finalització del contracte de treball

Una treballadora que presta els serveis com a Oficial Administrativa, des del 8 de març del 2013, amb un contracte de pràctiques que finalitza el 7 de desembre del 2013. La retribució que rep aquesta treballadora i que figura al contracte de treball és la següent: Salari base 585,69 euros Retribució voluntària 199,12 euros A més, rep dues pagues extraordinàries durant els mesos de juliol i desembre, equivalents cadascuna a salari base més retribució voluntària, de meritació anual. La treballadora no ha disfrutat de les vacances que li corresponen aquest any, en proporció al temps treballat. Retenció 2% Cal realitzar la nòmina i la liquidació del mes de desembre.

18


CÀLCUL DE LES PRESTACIONS I DE LES BASES EN LES BAIXES IT

PRESTACIONS: Incapaciitat temporal derivada de malaltia comú o accident no laboral PERÍODE

PRESTACIÓ

3 primers dies

No hi ha remuneració

4- 20

60 % base reguladora

A partir del 21

75% base reguladora

Base reguladora: Base Contingències Comuns mes anterior (30) ret. mens ual o (30,31,28 o 29) ret. diària

Incapacitat temporal derivada d’ accident de treball o malaltia professional. PRESTACIÓ PERÍODE A partir del dia següent a la baixa

75% base reguladora Cont. Profes.

Base reguladora: Base CP mes anterior –Hores extraordinàries + Hores extr. Any anterior (30) ret. mensual o (30,31,28 o 29) ret. diària (365) diària o (360) mensual

BASES DE COTITZACIÓ: Base diària:

Base de cotització mes anterior a la baixa x dies de baixa 30 (mensual) o 30,31,29 o 28 (diària)

19


DURADA DEL PRET §

En cas de malaltia o accident, 12 mesos, prorrogables expressament en 6 mesos és es considera que el treballador pot ser donat d’alta per curació mèdica.

§

En cas de malaltia profesional la duració máxima és de 6 mesos, prorrogables en 6 mesos més, quan s’estimi necessari per l’estudi i diagnòstic de la malaltia.

PAGAMENT PER DELEGACIÓ Les empreses estan obligades a pagar, per delegació, el subsidi per incapacitat temporal. En els supòsits de malaltia comú o accident no laboral el pagament per delegació és obligatori a partir del 16è dia de baixa, i entre el 4t i el 15è, és a càrrec de l’empresari.

20


EXERCICI 1 : incapacidad temporal derivada de malaltia comú Un treballador, amb la categoría d’auxiliar administratiu, és operat d’ apendicitis i, com a conseqüència, causa baixa per malaltia comú el 5/09/2013, continuant en aquesta situació fins el dia 30 del mateix mes. La base de cotizació por contingències comuns va ascendir, durante el mes anterior a la baixa, a 1.170 euros. Amb aquesta informació, heu de calcular l’import de la prestació econòmica que per incapacitat temporal li correspòn durant aquest mes.

EXERCICI2: incapacitat temporal derivada d’accident de treball Un treballador, amb categoría d’oficial de primera, ha patit un accident laboral causant baixa el dia 06/06/2013, situació en la qual resta fins el 17/06/2013, data en que és donat d’alta. La base de cotització del treballador per contingències professionals va ser durant el precedent mes de maig de 1.025 €. Durant l’any anterior al mes de baixa, es van cotitzar un total de 550€ en concepte d’hores extraordinàries. Amb aquestes dades, calculeu l’import del subsidi econòmic que té dret a rebre el treballador accidentat pels dies que es troba de baixa.

21


EXERCICIS NÒMINES BAIXES IT

9. SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADA DE MALALTIA COMÚNA

Un treballador, amb contracte indefinit i amb la categoria professional d’auxiliar administratiu, grup 7 de cotització a la Seguretat Social, va causar baixa a l’empresa per motius de malaltia comú el 10/04/2013, continuant en aquesta situació fins el dia 30 del mateix mes. La base de cotització del treballador per contingències comuns va ser durant l’anterior mes de març de 1.692 euros. L’import de la base per contingències professionals va ser el mateix. El treballador, en situació d’actiu, rep una retribució de 1.450 euros mensuals en concepte de salari base. A més, té reconegudes dos pagues extraordinàries de 1.450 euros cadascuna d’elles. La retenció d’IRPF és del 14%. Heu de calcular la nòmina del mes d’abril.

10. SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADA D’ACCIDENT NO LABORAL Un treballador, amb contracte indefinit, i amb la categoria professional de cap administratiu, grup 3 de cotització a la Seguretat Social, és baixa a l’empresa pel motiu d’accident no laboral el 06/07/2013. situació en la qual es troba fins el 13/07/2013, en que és donat d’alta per curació. La base de cotització per contingències comunes va ser durant el precedent mes de juny de 1.768 euros. Les retribucions que el treballador rep mensualment són les següents: - Salari base: 1.300 euros - Antigüetat. 130 euros - Incentiu: 100 euros - Hores extres: 65 euros Té dret a rebre dos pagues extraordinàries de 1.430 euors cadascuna d’elles Retenció IPRF: 13% Heu de calcular la nòmina del més juliol

22


11. SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADA D’ACCIDENT DE TREBALL Un treballador, amb contracte indefinit i categoria d’oficial de tercera, grup 9 de cotització a la Seguretat Social, té un accident de treball causant baixa el 06/06/2013, situació en la qual resta fins el dia 17/06/2013, dia en que és donat d’alta. La base de cotització del treballador per contingències comuns va ser durant el més de maig de 1.054 euros. A la mateixa quantia, va ascendir la cotització per contingències professionals. Durant l’any anterior al mes de baixa, va cotitzar per 450 euros en concepte d’hores extraordinàries. El salari que rep el treballador és el següent: - Salari base: 23 euros/dia - Plus conveni. 3 euros/dia - Incentiu: 4 euros/dia I durant l’actual mes ha realitzat hores extraordinàries per import de 160 euros. També té dret a dos pagues extraordinàries de 30 dies de salari base cadascuna. No té retenció. Heu de calcular la nòmina de mes de juny.

23


CÀLCUL A LES NÒMINES DE L’ABSENTISME

1. Càlcul del sou base i els seus complements pels dies efectius treballats CONTINGÈNCIES COMUNS: 2. Càlcul de la prorrata pels dies efectius treballats 3. Si té sou mensual: import paga extra x 2 = x dies treballats 360 Si té sou diari: sou diari paga extra x 60 = x dies treballats 365 4. Càcul de una segona prorrata – a sumar a l’altre- pels dies no treballats a raó de la base mínima de cotització per contingències comuns del seu grup. Si té sou diari : base mínima x dies d’absentisme Si té sou mensual: base mínima x dies d’absentisme 30 CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS Cal aplicar el mateix procediment anterior però tenint en compte la base mínima de cotització per contingències professionals.

24


CONVENI PROCAMP S.A. Revisió salarial 2013 Classificació i definició del personal L’estructura professional dels treballadors del sector, és composta dels següents grups professionals i categories, la qual cosa no suposa l’obligació de tenir proveïts tots els grups anunciats, així com tampoc les categories professionals en què es divideixen, si les necessitats de l’empresa no el requereixen. Grups professionals: 1. Tècnics: queden classificats dins d’aquest grup aquells que duguin a terme treballs que exigeixin, amb titulació o sense ella, una adequada competència o pràctica, exercint funcions de tipus facultatiu, tècnic o de direcció especialitzada. Titulats: enginyers, llicenciats, etc. i ajudants. No titulats: encarregat general, encarregat de secció, etc. 2. Administratius: queden classificats dins d’aquest grup aquells que realitzin treballs de mecànica administrativa, comptables i altres de formació anàloga o similar no compresos en l’anterior. Cap de primera Cap de segona Oficial de primera Oficial de segona Auxiliar administratiu Aprenent (de 16 a 18 anys inclusivament) 3. Comercial: queden classificats dins d’aquest grup aquells que realitzen funcions d’exposició, venda i/o repartiment de productes, ja sigui de forma directa o de direcció, gestió, supervisió, tant del propi personal com de relació amb el client. Viatjant Repartidor Xofer-repartidor 4. Personal obrer: queden classificats dins d’aquest grup aquells que realitzin treball de tipus material o mecànic no compresos en qualsevol dels grups anteriors. Xofer o mecànic Maquinista Especialista Peó Aprenent (de 16 a 18 anys inclusivament) Article 7

TAULES SALARIALS 2013

25


Categories Personal tècnic Titulat Enginyer, llicenciat Ajudant No titulat Encarregat general Encarregat secció Personal administratiu Cap primera Cap de segona Oficial de primera Oficial de segona Auxiliar Aprenent Personal comercial Viatjant Repartidor, venedor Xofer-repartidor Personal obrer Xofer mecànic Maquinista Especialista Peó Aprenent

Hores extraordinàries: Dietes - Dia complert - Mig dia - Km.:

Sou 2013 1.210,36 1.190,85 1.085,11 1.003.94 1.095,64 1.070.15 960.35 903.84 792.44 675,98 920.84 895.37 963.37 37.65 37.46 35.21 34.31 25.07

150% valor hora 43,78 € 21,09 € 0,20 €

Retribució personal eventual i els temporers: El personal eventual i de campanya ha de percebre el sou base incrementat el un 15% i la resta de conceptes, segons taula. Roba de treball El personal fix ha de rebre dues peces de roba de feina cada any; si l’empresa no compleix amb aquesta obligació ha d’abonar l’import d’aquestes peces de roba a raó de 65,86 euros cadascuna a finals d’any. El personal que no té la consideració de fix ha de rebre una peça de roba per usar-la durant 6 mesos.

26

Profile for Procamp Reus

Quadern laboral 2013  

Quadern de treball per a l'alumnat del departament de RRHH de l'empresa simulada PROCAMP

Quadern laboral 2013  

Quadern de treball per a l'alumnat del departament de RRHH de l'empresa simulada PROCAMP

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded