Page 1

Quadern de prĂ ctiques de comptabilitat

1 EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

COMPTABILITAT

QUADERN DE TREBALL

2 EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

Nom alumne/a:

ATENCIÓ:

ÉS MOLT IMPORTANT QUE SEGUEIXiS L’ORDRE MARCAT A AQUEST QUADERN.

Totes les presentacions les trobaràs a:  Mi PC / Curs 001 / Formació complementària/ Recursos /Menú/ 3 Comptabilitat

EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

Abans de començar

amb la comptabilitat

presentació mitjançant la qual coneixerem

veurem un

quins han estat els seus orígens,

quina és la seva funció i els diferents tipus de comptabilitat que existeixen en funció del tipus d’empresa.

4 EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

Orígens, objectius i tipus de comptabilitat.

5 EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

EL BALANÇ

 1) El patrimoni d’una empresa que es dedica a la venda de material esportiu es composa del següent:

1.- Té diners a un compte corrent bancari (6.000 euros).

6 EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

2.- Un local destinat a magatzem (30.000 euros) 3.- Mobles (8.000 euros) 4.- Un ordinador (3.400 euros) 5.- Material esportiu (20.000 euros) 6.- Per vendes, ha de cobrar 6.000 euros. 7.- Ha concedit un préstec per 5.000 euros. 8.- Del material esportiu deu 10.000 euros. 9.- Préstec bancari de 20.000 euros. 10.- Un deute amb Hisenda Pública per 800 euros.

a) Feu el balanç en base a la plantilla que teniu a continuació. b) Calculeu el valor total de l'actiu i del passiu c) Calculeu el capital social . d) Confeccioneu el balanç mitjançant l’excel. ( demaneu les instruccions a l’assessor )

* NOTA: EL NET PATRIMONIAL O CAPITAL SOCIAL, és la diferència entre l’actiu i el passiu. O sigui : ACTIU – PASSIU : Net Patrimonial

ACTIU

PASSIU

7 EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

PATRIMONI NET

Capital Social:

 2) Una empresa té els elements següents:

1.- Local on desenvolupa la seva activitat (115.000 euros).

8 EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

2.- Prestatges i altres mobles (8.000 euros). 3.- Mercaderies (32.000 euros). 4.- Drets de cobrament sobre els clients (700 euros). 5.- Diners en la caixa de l’empresa (1.500 euros). 6.- Diners en comptes corrents bancaris a la vista (12.000 euros). 7.- Un deute de les mercaderies (11.000 euros). 8.- Un préstec d’una entitat financera a cinc anys (56.000 euros). 9.- Ha de pagar a Hisenda Pública (2.500 euros). 10.- Un deute amb els organismes de la Seguretat Social (500 euros). 11.- Un deute a curt termini amb un banc determinat (15.000 euros). 12.- Ordinadors (6.500 euros)

a) Feu el balanç en base a la plantilla que teniu a continuació. b) Calculeu el valor total de l'actiu i del passiu c) Calculeu el capital social . d) Confeccioneu el balanç mitjançant l’excel. ( demaneu les instruccions a l’assessor )

ACTIU

PASSIU

9 EX19


Quadern de prĂ ctiques de comptabilitat

PATRIMONI NET

Capital Social:

10 EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

 3) El patrimoni d’una empresa presenta el balanç següent a 1 de gener : ACTIU

PASSIU

Construccions 11.500

Deutes amb entitats de crèdit ll/t 5.600

Equips per a processos

Deutes amb entitats de crèdit c/t 1.500

d’informació 650

Proveïdors 1.100

Mobiliari 800

Hisenda Pública creditora 250

Mercaderies 3.200

Organismes de la SS creditors 50

Clients 700 Crèdits a curt termini al personal 250 Bancs c/c 1.200

PATRIMONI NET

11 EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

Caixa 200

Capital Social: 10000

Argumenta:

1.- Es tracta d'una empresa que es dedica a la venda de productes o a la prestació de serveis? ( quins comptes et donem aquesta informació ? )

2.- Si avui hagués de pagar una factura, de quants diners disposa?

3.-Quina és la seva inversió més important?

4.-Quins deutes tenen? Amb qui?

12 EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

5.- Tenen quantitats pendents de cobrar? De qui?

QUADERN DE PRÀCTIQUES NOM ALUMNE/A:

ATENCIÓ:

ÉS MOLT IMPORTANT QUE SEGUEIXiS L’ORDRE MARCAT A AQUEST QUADERN.

Totes les presentacions les trobaràs a:  Mi PC / Curs 001 / Formació complementària/Comptabilitat/Mòduls autoformació comptabilitat

13 EX19


Quadern de pràctiques de comptabilitat

ITRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Orígens, objectius i tipus de comptabilitat.

14 EX19


Quadern de prĂ ctiques de comptabilitat

15 EX19


Quadern de prĂ ctiques de comptabilitat

16 EX19


Quadern de prĂ ctiques de comptabilitat

17 EX19


EL QUADRE DE COMPTES DEL PLA GENERAL COMPTABLE

Quadern de comptabilitat 18 EX-19


 Completa el quadre següent

Element patrimonial

Ac A Actiu

Nom del compte segons el PGC

pasiu o Passiu 1

Mobles diversos (taules, cadires...)

2

Diners a la caixa forta de l’empresa

3

Cotxe del representant

4

Materials comprats per vendre

5

Préstec a llarg termini amb un banc

6

Diners en un compte corrent bancari

7

Ordinador

8

Local de l’empresa

9

Diners que li deuen els clients

Actiu

Mobiliari

Quadern de comptabilitat 19 EX-19

Codi


10

Maquinària

11

Deu diners a un subministrador

12

Programes informàtics de gestió

13

Lletres de canvi de clients

 Completa el quadre indicant a cada grup senyalat els comptes que creguis que es fan servir usualment a una empresa i indica per a què .

GRUP 1

Compte

Codi

Per a què el farem servir

GRUP 1

Capital Social

100

Per a reflectir les aportacions que fan els socis.

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 3

GRUP 4 Quadern de comptabilitat 20 EX-19


GRUP 4

GRUP 5

GRUP 5

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 6

GRUP 6

GRUP 7

 Quadern de comptabilitat 21 EX-19


Classifiqueu els següents elements en drets, béns i obligacions i poseu la nomenclatura corresponent:

Fotocopiadora 1.803 €., factures pendents de pagament 3.606 €., tenim lletres pendents de cobrament per 1.502 €., hem patentat la marca del nostre producte per import de 7.212 €., tenim màquines valorades en 30.050 €., al magatzem tenim mercaderies per un import de 15.025 €., tenim 6.010 €. en el compte corrent bancari, el local on realitza la seva activitat l’empresa és de lloguer i ha pagat un import de 13.823€. anuals, té 4 ordinadors per un valor de 8.350 €. i 2 programes informàtics de 1.202 €. cadascun, es deuen a Hisenda pública en concepte d’IVA 1.300 €. i a la seguretat social 300 €., el banc ens ha concedit un préstec per import de 18.030 €. amb venciment de 5 anys, tenim 350 €. en efectiu.

BÉNS

DRETS

OBLIGACIONS

Quadern de comptabilitat 22 EX-19


Traspasseu aquesta informació a l’excel. ( demaneu les instruccions a l’assessor )

CLASSIFICACIÓ PER GRUPS en Actiu o Passiu:

 Feu aquest quadre directament a l’excel.

ACTIU/ PASSIU Grup 1 Finançament bàsic

Capital Deutes llarg termini per préstecs rebuts i altres conceptes

Grup 2 ACTIU NO

Immobilitzacions intangibles

CORRENT

Immobilitzacions materials Inversions immobiliàries

Grup 3 Existències

Comercials Matèries primes

Grup 4 Creditors i deutors

Proveïdors Creditors diversos Clients Hisenda pública deutora Hisenda pública creditora

Grup 5 Comptes financers

Deutes a curt per préstecs rebuts i altres conceptes Tresoreria

Quadern de comptabilitat 23 EX-19


Quadern de comptabilitat 24 EX-19


EL LLIBRE DIARI

Quadern de comptabilitat 25 EX-19


 Registreu al llibre Diari els fets comptables següents:

1) 01.02. Venem mercaderies per 200, que cobrem al comptat. 2) 02.02. Comprem mercaderies per 116 € que deixem la meitat a deure i la meitat paguem al comptat. 3) 03.02. Comprem un ordinador per 400 € que paguem al comptat

Quadern de comptabilitat 26 EX-19


4) 06.02. Demanem un préstec a curt termini a un banc per 500 €. Aquests diners els ingressem a un compte corrent que obrim al mateix banc. 5) 07.02. Paguem a través del banc les factures de l’aigua, que pugen en total 220 € 6) 08.02. Comprem mercaderies per 250 € que deixem a deure. 7) 09.02. Venem mercaderies per 400 €, que en cobrem la meitat amb un taló i l’altra meitat amb una lletra de canvi.

DATA

CODI PGC

CONCEPTE

DEURE

HAVER

Quadern de comptabilitat 27 EX-19


Ara traspassa els assentaments a l’excel .  Registreu al llibre Diari els fets comptables d’aquest mes:

Dia 1.- Cobrem un xec d'un client per valor de 200 €. Dia 2.- Paguem a un proveïdor 300 € per mitjà d'un compte corrent. Dia 3.- Comprem mercaderies per valor de 116 €, que deixem a deure als proveïdors. Dia 4.- Venem mercaderies per 400 €. Les cobrem al comptat. Dia 5.- Formalitzem una lletra de canvi per la venda a un client, que puja a 300 €. ( si no tens clar el que és una lletra de canvi mirat la presentació Documents de Cobrament i pagament “ que trobaràs a Autoformació Comptabilitat ) Dia 6.- Acceptem una lletra de canvi d'un proveïdor per valor de 500 €. Dia 7.- Paguem 100 € a un proveïdor (amb els diners de caixa). Dia 9.- Ingressem 200 € de la caixa al compte corrent bancari. Dia 10.- Comprem un cotxe per l'empresa, que costa 1.100 €. En paguem la meitat a través del banc i l'altra meitat ho deixem a deure a 30 dies. Quadern de comptabilitat 28 EX-19


Dia 11.- Adquirim mercaderies per valor de 232 €, que les deixem a deure als proveïdors (comprem mercaderies a crèdit). Dia 12 .- Venem mercaderies per 500 €. La meitat les cobrem al comptat i l'altra meitat a 60 dies. Dia 13.- Han passat els trenta dies i paguem el que devem del cotxe a través d'un taló bancari. Dia 14.- Arriba la factura del lloguer del local (100 €). La paguem a través del banc.

DATA

CODI PGC

CONCEPTE

DEURE

HAVER

Quadern de comptabilitat 29 EX-19


Ara traspassa els assentaments a l’excel .  Registreu els fets comptables següents en el llibre Diari. Els podeu fer directament a l’Excel, o traspassar-los un cop els tingueu fets al paper. 03.04. - Comprem mercaderies per 100 euros. La meitat les paguem de caixa i l'altra meitat la deixem a deure. 04.04.- Demanem un préstec a curt termini per valor de 2.000 euros a una entitat de crèdit. Aquests diners els ingressem al nostre compte corrent del banc. 05.04.- Comprem una moto per 600 euros. La paguem al comptat a través del nostre compte corrent del banc. 06.04.- Venem mercaderies per 60 euros. Ens les pagaran al cap de 30 dies. 07.04.- Paguem l'aigua (40 euros), el gas (20 euros) i l'electricitat (30 euros) a través del banc. 08.04.- Comprem un ordinador per 1.000 euros, 100 euros de les quals les paguem amb un xec bancari i la resta ho pagarem al cap de 6 mesos. 09.04.- Paguem els 50 euros que devíem als proveïdors a través de caixa.

Quadern de comptabilitat 30 EX-19


10.04.- Comprem mercaderies per 500 euros, que les pagarem al cap de 60 dies i ho formalitzem amb una lletra de canvi. 11.04..- Venem mercaderies per 200 euros. Cobrem 80 euros al comptat i per la resta emetem una lletra de canvi a 90 dies.

DATA

CODI PGC

CONCEPTE

DEURE

HAVER

Quadern de comptabilitat 31 EX-19


ENREGISTRA A L’EXCEL, ELS ASSENTAMENTES DE L’EMPRESA QUE TENS A CONTINUACIO :

SERVEIS DE TRANSPORTS “ EL RÀPID “

ACTIU

PASSIU

Quadern de comptabilitat 32 EX-19


Caixa

500

Bancs

1250

Maquinària

1000

Mobiliari

2000

Capital Social

4000

Proveïdors

750

TOTAL TOTAL

4750

4750

01.01- El seu titular aporta 20000 euros al negoci en efectiu.

02.01.- El titular del negoci aporta una motocicleta de la seva propietat per fer servir a l’empresa, valorada en 1100 euros.

03.01.-Es compra una motocicleta per 1250 euros. Paguem la meitat i l’altra part la pagarem a 30 dies .

04.01.- Paguem 125 euros per un anunci al Diari comunicant l’obertura de l’empresa.

05.01.- Comprem mobiliari per al negoci per valor de 4560 euros que paguem a través del Banc.

06.01.- Realitzem un servei cobrant un import de 250 euros en efectiu

07.01.- Paguem 75 euros de combustible a través del banc.

08.01.- Es fa un servei per valor de 150 euros que cobrarem el mes vinent. 09.01.04.- Paguem a través del banc 500 euros de lloguer del local al qual guardem les motos Quadern de comptabilitat 33 EX-19


Quadern de comptabilitat 34 EX-19


EL LLIBRE MAJOR

Quadern de comptabilitat 35 EX-19


 1) Registreu als llibres Diari i Major els fets comptables següents: 2) Calculeu els saldos de cada compte. 3) Fes el balanç de Sumes i Saldos 4) Traspassa tota la informació a l’Excel.

Quadern de comptabilitat 36 EX-19


1) 01.04. Venem mercaderies per 22550,56, que cobrem al comptat. 2) 02.04. Comprem mercaderies per 156,78 € que deixem la meitat a deure i la meitat paguem al comptat. 3) 03.04. Comprem un vehicle per a l’empresa per 12000 € que paguem al comptat 4) 06.04. Demanem un préstec a curt termini a un banc per 9000 €. Aquests diners els ingressem a un compte corrent que obrim al mateix banc. 5) 07.04. Paguem a través del banc la factura del lloguer, 215,59 € 6) 08.04. Comprem mercaderies per 1250,45 € que deixem a deure. 7) 09.04. Venem mercaderies per 1400,78 €, que en cobrem la meitat amb un taló i l’altra meitat amb una lletra de canvi.

LLIBRE DIARI NUMERO

DATA

CODI PGC

CONCEPTE

DEURE

HAVER

Quadern de comptabilitat 37 EX-19


LLIBRE MAJOR

Compte Data Assentament

Compte Deure

Haver

Data Assentament

Deure

Haver

Deure

Haver

Deure

Haver

.. . Compte Data Assentament

Compte Deure

Haver

Data Assentament

.. Compte Data Assentament

Compte Deure

Haver

Data Assentament

Quadern de comptabilitat 38 EX-19


. . Compte

Compte

Data Assentament

Deure

Haver

Data Assentament

Deure

Haver

Deure

Haver

.. Compte

Compte

Data Assentament

Deure

Haver

Data Assentament

. . BALANÇ DE SUMES I SALDOS Compte

Sumes Deure

Saldos Haver

Deutor

Creditor

Quadern de comptabilitat 39 EX-19




( Per a fer aquest exercici necessites la explicació del professor/a.)

El patrimoni de la nostra empresa es composa dels elements següents: Actiu

Import

Passiu

Import

Mercaderies

3.200

Capital social

4.450

Clients

700

Proveïdors

1.100

Crèdits a c/t al personal

250

Passiu total

5.550

Bancs c/c

1.200

Caixa

200

Actiu total

5.550

1.- Registra a l’excel els llibres Diari i Major dels següents fets comptables d’aquest mes. 2.- Fes a l’Excel els balanços de : Sumes i saldos Quadern de comptabilitat 40 EX-19


Situació Pèrdues i Guanys

14.05.- Cobrem un xec d'un client per valor de 569,56 €. 15.05.- Paguem a un proveïdor 200 € per mitjà d'un compte corrent. 16.05.- Comprem mercaderies per valor de 85,56 €, que deixem a deure als proveïdors. 17.05.- Venem mercaderies per 300 €. Les cobrem al comptat. 18.05.- Comprem un cotxe per l'empresa, que costa 1.100 €. En paguem la meitat a través del banc i l'altra meitat ho deixem a deure a 30 dies.

Quadern de comptabilitat 41 EX-19


Quadern de comptabilitat 42 EX-19


Quadern de comptabilitat 43 EX-19


Quadern de comptabilitat 44 EX-19


ď † Quadern de comptabilitat 45 EX-19


APLICACIÓ A PROCAMP

Tasques a realitzar.

1.- Observa i interpreta i calcula el saldo de la següent fitxa del llibre Major de PROCAMP SA.

ASIEN. FECHA

DOCUMENTO

CONCEPTO

DEBE

HABER

SALDO

------ -------- --- ---------- ------------ ------------------------- ---------- --------------- --------------- -------------4000022 ART I VIDRE 634

02-01-03

203005

FACTURA 203005

0,00

329

29-01-03

330

F203016

FACTURA 203016

0,00

334,08

-485,92

29-01-03

F203015

FACTURA 203015

0,00

18,56

-504,48

242

12-02-03

F203033

FACTURA 203033

0,00

223,83

-728,31

237

07-03-03

203049

FACT NÚM 203049 ART I VID

0,00

222,72

-951,03

236

10-03-03

203051

FACT NÚM 203051 ART I VID

0,00

170,38

-1.121,41

240

15-03.03

145214

PAGAMENT FACTURA 203033

0,00

-897,58

223,83

151,84

-151,84

--------------- --------------- ---------------

Quadern de comptabilitat 46 EX-19


IVA –teoriaItinerari: 1.- PRESENTACIÓ L’IVA

2.-TESTOS SOBRE L’IVA 3.-CASOS PRÀCTICS



BASE IMPOSABLE

La base imposable és l’import total de la constraprestació o prestació de serveis de les operacions subjectes a l’IVA. Sobre la base imposable s’aplica l’IVA.

Conceptes que s’inclouen en la base imposable:

Conceptes que apareixen habitualment en les operacions mercantils i que s’han de sumar a l’import dels béns o serveis.

Quadern de comptabilitat 47 EX-19


    

Comissions, ports, transports i assegurances Les subvencions vinculades a les operacions subjectes Els tributs i gravàmens que recaiguin sobre les operacions Els envasos i embalatges facturats Els interessos per retards o ajornaments en el pagament

Conceptes que no s’inclouen:

 

Les despeses addicionals justificades: són quantitats pagades en nom i a càrrec del client que compra. Descomptes previs a l’operació

CAS PRÀCTIC 1

Calculeu la base imposable d’una factura amb les característiques següents:

- Preu de la mercaderia: 300.000 € - Descompte: 10% - Ports: 10.000 € - Embalatges: 1.500 € - Assegurances: 3000 €

Quadern de comptabilitat 48 EX-19


CAS PRÀCTIC 2

Calculeu la base imposable i la quota sabent que l’import total d’una operació és de 10.300,13 €. tipus d’IVA 16%.

 1) L’empresa Videoclub Moroe ha rebut les següents factures durant el mes de novembre

DATA

01.11.11 08.11.11

NUMERO

4525 A/7896

EMPRESA

CONCEPTE

SUPERVIDEOS

COMPRA

SA

PEL·LICULES

TOTBAG SL

COMPRA

BASE

%

QUOTA

TOTAL

IMPOSABLE

IVA

IVA

FACTURA

156O,78

18

145,78

18

569,78

18

457,45

18

459,45

18

BOSSES

15.11.11

7895

TOT CAIXES SL

COMPRA FUNDES PEL·LICULES

20.11.11 25.11.11

A77854 4578

TELEFÒNICA

SERVEI

SA

TELÈFON

FECSA

ELECTRICITAT

Quadern de comptabilitat 49 EX-19


Els seu llibre d’ingressos –imports totals de cada dia- del mes de novembre té els següents imports:

DATA

INGRÉSSOS

DATA

INGRESSOS

DATA

INGRESSOS

01/11

75,88 09/11

90.16 16/11

90,56

02/11

24,78 10/11

85,17 17/11

89,63

03/11

214,55 11/11

101,59 18/11

78,96

04/11

45,45 12/11

85,96 19/11

89,45

05/11

78,44 13/11

45,89 20/11

77,96

06/11

88.88 14/11

102,78 21/11

63,89

Quadern de comptabilitat 50 EX-19


08/11

TANCAT

DATA

INGRESSOS

23/11

88,63

24/11

96,12

25/11

96,32

26/11

33,22

27/11

102,12

28/11

55,20

29/11

TANCAT

30/11

231,08

15/11

TANCAT

22/11

TANCAT

Es demana:

a) Dins de quin trimestre es presentarà la liquidació d’aquest IVA b) Traspassa tota la informació a l’Excel c) Efectua la liquidació d’IVA del mes en qüestió:.

 Quadern de comptabilitat 51 EX-19


Realitza les liquidacions trimestrals d’IVA de l’assessoria Reus Gestion SA en base a les següents dades. Fes tota la pràctica directament a l’Excel.

1r trimestre Concepte

Import

Tipus

Quota IVA

Total Factura

Quota IVA

Total Factura

IVA Ingressos

2159,78

Despeses Consum aigua

54,78

Consum elèctric

68,79

Lloguer oficina

295,75

Material d’oficina

25,45

Seguretat Social

180,45

Publicitat en TV local

74,79

Mobiliari

500,78

Llibres

125,78

2n trimestre Concepte

Import

Tipus IVA

Ingressos

2789,78

Despeses mensuals Consum aigua

50,18

Consum elèctric

54,78

Lloguer oficina

295,75

Material d’oficina

35,65

Seguretat Social

180,45 Quadern de comptabilitat 52 EX-19


Publicitat en TV local

89,79

Mobiliari

250,78

Lllibres

125,78

3r trimestre Concepte

Ingressos

Import

Tipus

mensual

IVA

Quota IVA

Total Factura

Quota IVA

Total Factura

1498,45

Despeses mensuals Consum aigua

72,78

Consum elèctric

79,79

Lloguer oficina

295,75

Material d’oficina

45,475

Seguretat Social

180,45

Publicitat en TV local

00,00

Mobliliari

00,00

Llibres

125,78

4t trimestre Concepte

Ingressos

Import

Tipus

mensual

IVA

1159,78

Despeses mensuals Consum aigua

51,45

Consum elèctric

58,99

Lloguer oficina

295,75

Material d’oficina

75,45 Quadern de comptabilitat 53 EX-19


Seguretat Social

180,45

Publicitat en TV local

104,71

Mobiliari

780,72

Llibres

125,78

Resultat:

1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

4t TRIMESTRE

IVA Repercutit

IVA Repercutit

IVA Repercutit

IVA Repercutit

IVA Suportat

IVA Suportat

IVA Suportat

IVA Suportat

A pagar

A pagar

A pagar

A pagar

A compensar

A compensar

A compensar

A compensar o retornar

 Quadern de comptabilitat 54 EX-19


Una empresa presenta el balanç inicial següent:

ACTIU

PASSIU

Elements de transport 1.500

Capital social 2.000

Mercaderies 800

Proveïdors 750

Caixa 450

Total 2.750

Total 2.750

Fes tota la pràctica

directament a l’Excel

1.- Registreu en els llibres Diari i Major els fets comptables següents: 2.- Confecciona : a) .-El balanç de sumes i saldos b) .-L’assentament de la regularització de l’IVA c).- El compte de pèrdues i guanys d) El balanç de situació final

1) Venem mercaderies per 200 € més IVA, que cobrem al comptat. 2) Comprem mercaderies per 116 € (IVA inclòs), que deixem la meitat a deure i la meitat paguem al comptat. 3) Comprem un ordinador per 400 € més IVA, que paguem al comptat i ens fan un descompte per pagament immediat del 6 %. 4) Demanem un préstec a curt termini a un banc per 500 €. Aquests diners els ingressem a un compte corrent que obrim al mateix banc. 5) Paguem a través del banc les factures de l’aigua – 110 € més IVA- , el gas i el telèfon – 110 € + IVA -, que pugen en total 220 € més IVA. Quadern de comptabilitat 55 EX-19


6) Paguem els salaris dels treballadors a través del banc. Aquests salaris es composen de l’import net (180 €) més 25 € d’IRPF i 30 € de seguretat social. 7) Comprem mercaderies per 250 € (IVA inclòs), que deixem a deure. 8) Venem mercaderies per 400 €, que en cobrem la meitat amb un taló i l’altra meitat amb una lletra de canvi. 9) Un proveïdor ens demana que li firmem una lletra de canvi de 10 € i ho fem. 10) Tornem 120 € del préstec que tenim amb el banc a través del nostre compte corrent.

Quadern de comptabilitat 56 EX-19


Quadern de comptabilitat 57 EX-19


Quadern de comptabilitat 58 EX-19


Quadern de comptabilitat 59 EX-19


Quadern de comptabilitat 60 EX-19


GUIA CONTAPLUS: Ara cal que realitzis al Contaplus la segona part de la Guia. Quan acabis, imprimeix un Balanç de Pèrdues i Guanys i lliura’l al teu formador/a.

 Quadern de comptabilitat 61 EX-19


L'empresa SOL, S.L. disposa del balanç inicial següent:

Fes tota la pràctica

directament a l’Excel

ACTIU

PASSIU

(220) Construccions 120

(100) Capital Social 140 (400) Proveïdors 100

(300) Mercaderies 30 (430) Clients 50 (572) Bancs 40 Total 240

Total 240

Durant l'exercici econòmic, ha realitzat les operacions següents: 1) Ha comprat un cotxe per l'empresa, que li ha costat 50 més IVA (16%), que pagarà a 22 mesos. 2) Ha comprat mercaderies per 100 més IVA, de les quals n'ha pagat 36 amb un taló i 80 les deixa a deure. 3) Ha venut mercaderies per 300 més IVA, de les quals n'ha cobrat la meitat amb un xec. L'altre meitat la deixa a crèdit.

Es demana : 1.- Registreu en els llibres Diari i Major els fets comptables següents: 2.- Confecciona el balanç final 3.- Confecciona l’assentament de la regularització de l’IVA Quadern de comptabilitat 62 EX-19


Quadern de comptabilitat 63 EX-19


Quadern de comptabilitat 64 EX-19


Quadern de comptabilitat 65 EX-19


Quadern de comptabilitat 66 EX-19


Quadern de comptabilitat 67 EX-19


Quadern de comptabilitat 68 EX-19


Despeses de personal

1.

Avança amb un xec bancari 200 € a la treballador Joana Casals, a compte de la seva nòmina del mes de març.

2.

La treballadora Joana Casals de l’empresa Procamp té la següent nòmina de mes de març: Sou brut: 1202,02 €, Seguretat Social a càrrec del treballador 85,15 €, IRPF 98,83 €,. Durant aquest mes havia demanat un acompte (avançament) per import de 200 euros. La nòmina s’abona a través del banc. La Seguretat Social a càrrec de l’empresa és de 313,95 euros Realitza al llibre diari els assentaments corresponents.

3.

Abona mitjançant transferència bancària la nòmina del mes de gener de 4 treballadors. Sou brut. 3.542.98 €, Seguretat Social a càrrec treballador: 234,19 €, IRPF: 254,93 €. La Seguretat Social a càrrec de l’empresa ascendeix a 953,06 €.

Quadern de comptabilitat 69 EX-19


LA CASA DE LES FUNDES és una empresa individual dedicada a la venda de fundes de plàstic per a hivernacles, maquinàries, vehicles, etc. així com de tendals de plàstic i bosses. El seu balanç el 31 de desembre 8 és el següent:

Fes tota la pràctica

directament a l’Excel

ACTIU

PASSIU

228 Elements de transport

3.000

102 Capital

4.000

226 Mobiliari

700

400 Proveïdors

2.500

300 Existències de mercaderies

1.300

475 Hisenda Pública ,creditora

430 Clients

1.600

per conceptes fiscals

200

572 Bancs

1.400

282 Amortitzacio acumulada immobilitzat material

TOTAL ACTIU

8.000

TOTAL PASSIU

1.300 8.000

Operacions

1. LA CASA DE LES FUNDES ven a crèdit a una cooperativa agrícola de Lleida uns plàstics per hivernacles per un import de 6.010,12 €. Inclou a la factura un descompte de 300,51 €, IVA 16%.

Quadern de comptabilitat 70 EX-19


2. LA CASA DE LES FUNDES transporta, amb el vehicle de l'empresa i instal.la els plàstics venuts a l'operació anterior. Per ambdós conceptes fa una factura de 360,61 €, més 16% IVA. La cooperativa li abona amb un xec bancari que ingressa al Banc.

3. LA CASA DE LES FUNDES ha concedit a un client un descompte per pagament immediat de 180,30 €., per haver pagat abans de la data convinguda. El descompte s'abona al compte del client. 4. LA CAS DE LES FUNDES ha concedit a l'hipermercat un descompte de 300,51 € per haver aconseguit un volum de comanda determinat i li abona aquesta quantitat mitjançant transferència bancària. 5. Un client va retornar a LA CASA DE LES FUNDES una partida de fundes per a màquines d'escriure, que encara no havia pagat, l'import de les quals era de 1.202,02 €, més el 16% d'IVA. 6. LA CASA DE LES FUNDES concedeix una rebaixa del 25% del preu a un client per haver-hi tares en els productes servits. Aquesta rebaixa és de 721,21 €. més el 16% d'IVA i s'abona al compte del client. 7. LA CASA DE LES FUNDES adquireix a crèdit per 4.507,59 €. més el 16% d'IVA, una partida de tendals de plàstic a un proveïdor habitual, que li concedeix un descompte en factura de 450,76 €. 8. LA CASA DE LES FUNDES paga amb un xec bancari 300,51 €, més el 16% d'IVA, pel transport de la compra anterior. 9. LA CASA DE LES FUNDES compra mobiliari per 1.803,04 € més el 16% d'IVA, a pagar en dos terminis de 30 i 60 dies. 10. LA CSA DE LES FUNDES paga mitjançant transferència bancària 420,71 € més el 16% d'IVA a un proveïdor, abans de la data que havien fixat. Per tot això el proveïdor li concedeix un descompte de 420,07 €. 11. Per haver arribat a un determinat volum de compres LA CASA DE LES FUNDES obté d'un proveïdor un descompte de 120,20 €. més el 16 % d'IVA. Amb això resta compensat el deute. 12. LA CASA DE LES FUNDES torna unes fundes que ja havia pagat. Van costar 2.404,05 €. sense IVA i el proveïdor li torna els diners per banc. Quadern de comptabilitat 71 EX-19


13. LA CASA DE LES FUNDES, per no estar conforme amb les condicions d'una comanda, arriba a un acord amb el proveïdor pel qual aquest li concedeix un descompte de 300,51 € que l'hi abona em compte. Demanem: 

Cal fer tots els assentaments corresponents

El Mayor del compte IVA soportat i de l'IVA repercutit

Càlcul de l'IVA al final de l'exercici

Assentament pel deute i pagament del mateix.

DATA

CODI PGC

CONCEPTE

DEURE

HAVER

Quadern de comptabilitat 72 EX-19


DATA

CODI PGC

CONCEPTE

DEURE

HAVER

Quadern de comptabilitat 73 EX-19


Major:

Quadern de comptabilitat 74 EX-19


Quadern de comptabilitat 75 EX-19


IVA AL COMERÇ MINORISTA –teoriaItinerari: 1.- PRESENTACIÓ IVA COMERÇ MINORISTA 2.-TESTOS SOBRE IVA COMERÇ MINORISTA 3.-CASOS PRÀCTICS

 



 Una empresa dedicada a la venda de cadires i taules presenta el balanç inicial següent:

ACTIU

PASSIU

Edificis 30255

Capital social 17876

Mercaderies 12500

Proveïdors 7569

Caixa 690

Deutes amb entitats de crèdit 19000

Maquinària 1000 Total 44445

Total 44445

1.- Registreu en els llibres Diari i Major els fets comptables següents: 2.- Confecciona el balanç final 3.- Confecciona l’assentament de la regularització de l’IVA

Quadern de comptabilitat 76 EX-19


A totes les vendes has d’afegir l’IVA i el RE si s’escau.

15.12.03.- Venem mercaderies a un client minorista per valor de 1259 16.12.03.- Venem una partida de cadires valorada en 896,45 a Almacenes Mobiliarios SA 17.12.03.- Venem mercaderies a un client minorista per valor de 596,78 18.12.03.- Cobrem 459,45 d’un client a través del banc. 19.12.03.- Paguem 259,78 al banc en concepte de pagament del préstec . ( banc ) 20.12.03- Venem mercaderies a un client minorista per valor de 2125,78 21.12.03.-Comprem una partida de fusta per a fabricar les nostres cadires per un valor de 12596 + IVA 22.12.03.- Ens arriba la factura del telèfon per valor de 82,98 + IVA que paguem del banc. 22.12.03.- Rebem la factura de l’aigua per valor de 32,77 +IVA que paguem del banc. 23.12.03.- Paguem un impost municipal per valor de 45,63 a través del banc 24.12.03.- Cobrem d’un client 893,45 ( caixa ) 25.12.03.- Comprem una màquina per a tallar fusta per valor de 1500,45 + IVA 26.12.03.- Ens arriba una factura de SEUR per valor de 24 euros + IVA que paguem de la caixa.

Quadern de comptabilitat 77 EX-19


DATA

CODI PGC

CONCEPTE

DEURE

HAVER

Quadern de comptabilitat 78 EX-19


LIBRE MAJOR

Quadern de comptabilitat 79 EX-19


REGULARITZACIÓ DE L’IVA

Balanç de sumes i saldos

Compte

Sumes Deure

Saldos Haver

Deutor

Creditor

Quadern de comptabilitat 80 EX-19


Compte de pèrdues i guanys

Núm.Compte

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

(Deure)Haver

A)OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis a) Vendes b) Prestació de serveis 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 3. Aprovisionaments a) Consum de mercaderies Quadern de comptabilitat 81 EX-19


b) Consum de matèries primeres c) Treballs realitzats per altres empreses 4. Altres ingressos d'explotació a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5. Despeses de personal a) Sous i salaris c) Càrregues socials 6. Altres despeses d'explotació a) Serveis exteriors b) Tributs A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

(1+2+3+4+5+6+)

12. Ingressos financers 13. Despeses financeres A.2) RESULTAT FINANCER (12+13) A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A1+A2)

17. Impost sobre beneficis A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3+17)

Balanç de situació

Núm. Compte

ACTIU ACTIU NO CORRENT Immobilitzat intangible Propietat industrial Aplicacions informàtiques Immobilitzat material Terrenys i béns naturals Construccions Quadern de comptabilitat 82 EX-19


Maquinària Utillatge Mobiliari Equips per a processos d'informació Elements de transport Altres inversions financeres a llarg termini Inversions financeres a llarg termini Inversions financeres a ll/t patrimoni Crèdits a llarg termini ACTIU CORRENT Existències Comercials Matèries primeres Altres aprovisionaments Creditors i deutors per operacions Clients Clients, efectes comercials a cobrar Hisenda Pública, IVA Suportat Comptes financers Caixa Bancs TOTAL ACTIU Núm. Compte

PATRIMONI NET I PASSIU PATRIMONI NET Capital Reserves Resultat d'exercicis anteriors PASSIU NO CORRENT Deutes a llarg termini entitats crèdit Proveïdors immobilitzat llarg termini PASSIU CORRENT Deutes c/t entitats crèdit Proveïdors immobilitzat curt termini Proveïdors Proveïdors efectes comercials a pagar HP Creditora Organismes de la Seguretat Social Creditora Hisenda Pública, IVA Repercutit TOTAL PASSIU

Quadern de comptabilitat 83 EX-19


EL TANCAMENT DE L’EXERCICI –teoria-

Itinerari: 1.- PRESENTACIÓ EL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2.-CASOS PRÀCTICS



 BAR PENALTI SL c/ Nueva Ola, 45 43201 Reus CIF: B43456124 Dades bancàries: Banc Ganxet, Oficina : Reus CCC: 2112 4512 45 4512123659

1.- Registreu en els llibres Diari i Major els fets comptables següents: 2.- Confecciona el balanç de sumes i saldos 3.- Confecciona l’assentament de la regularització de l’IVA 4.- Confecciona el compte de pèrdues i guanys 5.- Confecciona el balanç final Quadern de comptabilitat 84 EX-19


FETS COMPTABLES:

01.01.04 Els socis ingressen al compte corrent de l’empresa la quantitat de 3520 euros. 02.01.04. Comprem mobiliari a l’empresa BARMOBLE SL per valor de 1250,45 euros. La meitat la paguem al comptat mitjançant un xec i la resta la pagarem a final de mes 03.01.04.- Paguem la factura de lloguer del mes en curs . ( confecciona la factura abans de comptabilitzar-la )

Lloguer : 1000 IVA: Retenció: Total a pagar :

04.01.04.- Comprem al nostre client majorista GROS MERCAT tot el gènere necessari per a poder iniciar l’activitat .

Articles

Preu brut

Tipus IVA

Quota IVA

Total article

Quadern de comptabilitat 85 EX-19


Begudes amb alcohol, 5%

2569,45

Dte. Pagament immediat Begudes sense alcohol 5%

1259,45

Dte. Pagament immediat Embotits

356,45

Ous

11,45

15,45

Gots

253,89

Plats

210,45

Coberts

125,12

Cafè

90,78

Talonari de factures

4

Paper tiquet màquina

7,45

Paper higiènic

18,45

Productes de neteja

39,45

16%

BASE:

QUOTA :

7%

BASE:

QUOTA:

4%

BASE :

QUOTA :

TOTAL FACTURA

15.01.04.- Contractem amb Ràdio Flash una campanya de publicitat per un import de 350 euros + IVA. 15.01.04.- Comprem un televisor per un valor de 2500 euros + IVA que paguem al comptat a través del banc.

Quadern de comptabilitat 86 EX-19


16.01.04.- Realitzem la devolució de la partida de cafè al proveïdor corresponent, degut a que no es troba en bones condicions.

20.01.04.- L’empresa a la qual comprem les begudes, en concedeix un ràppel per volum de compres de 90 € -. 21.01.04.- Paguem a través del banc un impost municipal per un import de 165,54 euros. 22.01.04.- Comprem un aparell d’aire condicionat per un valor de 400 euros + IVA. 30.01.04. Paguem la quantitat pendent per la compra de mobiliari a BARMOBLE .

INGRESSOS

01/01

150

11/01

296

21/01

582

02/01

225

12/01

752

22/01

269

03/01

325

13/01

632

23/01

475

04/01

825

14/01

145

24/01

185

05/01

265

15/01

872

25/01

692

06/01

FESTA

16/01

638

26/01

211

07/01

235

17/01

965

27/01

457

08/01

526

18/01

256

28/01

452

09/01

423

19/01

452

29/01

451

10/01

329

20/01

451

30/01

124

31/01

1152

Quadern de comptabilitat 87 EX-19


LLIBRE DIARI DATA

CODI PGC

CONCEPTE

DEURE

HAVER

Quadern de comptabilitat 88 EX-19


Quadern de comptabilitat 89 EX-19


LIBRE MAJOR

Quadern de comptabilitat 90 EX-19


Quadern de comptabilitat 91 EX-19


REGULARITZACIÓ DE L’IVA

Balanç de sumes i saldos

Compte

Sumes Deure

Saldos Haver

Deutor

Creditor

Quadern de comptabilitat 92 EX-19


Resultat comptable final Al tancament de l’exercici, determina el resultat comptable, saldant els comptes de despeses i ingressos:

Quadern de comptabilitat 93 EX-19


(129) Resultat de l’exercici: _________________

Balanç de situació final Núm. Compte

ACTIU A) ACTIU NO CORRENT

B) ACTIU CORRENT

Quadern de comptabilitat 94 EX-19


TOTAL ACTIU (A+B)

Núm. Compte

PATRIMONI NET I PASSIU A) PATRIMONI NET

B) PASSIU NO CORRENT

B) PASSIU CORRENT

TOTAL PATRIMONI NET+PASSIU (A+B+C)

Tancament de l’exercici:

Quadern de comptabilitat 95 EX-19


APLICACIÓ CONTAPLUS Quadern de comptabilitat 96 EX-19


1.-. Donar d’alta la següent empresa destinada a distribució de productes alimentaris i begudes a botigues, supermercats, bars, restaurants,…

DISTRIBUCIONS CARPANTA SL B43457896 Domicili: C/ Del Pont, 45 Reus 43203

2.- Introduir els clients :

Restaurant La bona Gana

CIF: A43457891

Titular: La Bona Gana SA

Raó Social: C/Riu Ter, 45 43125 Reus

Bar Sant Joan

NIF: 394578961Y

Titular: Andreu Pérez Sants

Raó Social : c/ Porta del Cel, 48 43003 Tarragona

Alimentació Variada

NIF : 084571961X

Titular: Maria Rosa de la Pradera Verde

Raó Social : PL. Churriguera, 8 43800 Valls

Super de La Cantonada

NIF: 394512456P

Titular: Josep Carner Carnós

Raó Social: c/ Del Bou, 4 43765 Llorenç del Penedès CIF: B43781145

El chiringuito tropical

43003 Tarragona

Titular : Xiringo SL

Raó social: Platja del Miracle, s/n

Quadern de comptabilitat 97 EX-19


Alimentación Ultramarinos Marina

Raó social: C/ Del Mar,33

Titular : Maria Clara Mar

43124 Cambrils

CIF: 39697854P

3.- Introduir els següents proveïdors i creditors Productes del Tocino SL FECSA

TELE 2

A08978451

A78956124

Gran Via, 45 08080

Sant Jordi, 12

Barcelona

08085 Barcelona

B43789541 C/ Porky,45 43203 Reus

BIG MERCAT ( distribuidor)

REPOSTERIA TOT DOLÇ

A43789541

FRUITES ÀCIDES SCC

SCP

Pol. Ànimes , 34

G435478961

B43789641

43202 Reus

C/ Naranjito, 8

C/ Vichy, 8

43003 Alcanar

43003 Tarragona

TOT BAGS SA A43457896

AIGÜES DE REUS BEGUDES AMB

C/ Bossa Nova, 78

BOMBOLLES SL

43202 Reus

B43789641

A434578962 Les aigües , 14 43254 Reus

C/ Vichy, 8 43003 Tarragona

Quadern de comptabilitat 98 EX-19


4.- Introdueix les següents compres i despeses :

DATA

NUMERO

EMPRESA

BASE IVA

FAC. 01.12.03

7896

FECSA

352,78

02.12.03

123

TELE 2

156,39

03.12.03

77851

AIGÜES DE

96,78

%

QUOTA

TOTAL

IVA

IVA

FACTURA

REUS 04.12.03

7896

BIG MERCAT

296,78

05.12.03

14

PRODUCTES

101,01

7%

DEL TOCINO 06.12.03

7389

FORN

126,78

CALENTET 07.12.03

2221

BEGUDES

259.45

AMB BOMBOLLES SL 08.12.03

4590

TOT BAGS SA

99,39

09.12.03

4444

PATATES

189,78

OLIOSES SA 10.12.03

8888

FRUITES

204,89

ÀCIDES SCC 11.12.03

1196

REPOSTERIA

104,98

TOT DOLÇ 12.12.03

25

BEGUDES

236,89

ALCOHÒLIIQUES

SL

5.-Vendes :

Quadern de comptabilitat 99 EX-19


Confecciona i enregistra comptablement les factures corresponents a les següents vendes. Recorda que segons el client hauràs d’afegir recàrrec d’equivalència. Per a fer les factures fes servir els quadres que tens més endavant.

Client

Articles

Rest. La Bona Gana

Begudes Alcohol 259.45

Data i número de factura 01.12.03 F1 02.12.03

Alimentació 369,77 Bar Sant Joan

F2

Begudes alcohol 369,78 Alimentació 125,78 Begudes sense alcohol 259,78

03.12.03

Alimentació Variada

F3

Begudes alcohol 89,78 Alimentació 250,98 Begudes sense alcohol 196,66

04.12.03

Super de La Cantonada

F4

Begudes alcohol 120,78 Alimentació 255,33 Begudes sense alcohol 217.56

05.12.03

El chiringuito tropical

F5

Begudes alcohol 102.38 Alimentació 159,11 Begudes sense alcohol 333,70

06.12.03

Ultramarinos Marina

F6

Begudes alcohol 99,44 Alimentació 125.99 Begudes sense alcohol 144.77

07.12.03

Super de La Cantonada

F7

Begudes alcohol 369,78 Alimentació 125,78 Begudes sense alcohol 259,7

08.12.03

Alimentació Variada

Begudes alcohol 369,78 Quadern de comptabilitat

100 EX-19


F8

Alimentaci贸 125,78 Begudes sense alcohol 259,7

F6 F3

F4 F1 F7

F2 F5 F8

Quadern de comptabilitat 101 EX-19


6. Imprimeix :

Llibre Diari Llibre Major Balanç de situació Balanç de “sumas y saldos “

7.- Confecciona l’assentament de regularització de l’IVA i emplena el model 300 ( el model l’has d’imprimir des de la plana web de l’AEAT.

Quadern de comptabilitat 102 EX-19


COMPTABILITAT NIVELL II

TEORIA – cal que et miris i prenguis nota Mi PC/CURS 001/ FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/COMPTABILITAT/COMPTABILITAT NIVELL II

Quadern de comptabilitat 103 EX-19


EXERCICI 1

L’empresa Castle S.A. que va començar la seva activitat el 1 de gener de 2005, presenta el dia 31 de desembre de 2005 el següent balanc de saldos, expressat en euros.

COMPTE

SALDOS DEUTOR

CREDITOR

215

Aplicacions informàtiques

1100

220

Terrenys

25000

221

Construccions

52000

223

Maquinària

10000

226

Mobiliari

300

Mercaderies

430

Clients

570

Caixa

572

Bancs

100

Capital Social

94150

173

Proveïdors Immobilitzat a l/t

18000

400

Proveïdors

2000 12000 3000 200 15000

4500 Quadern de comptabilitat 104 EX-19


4750

HP creditora per IVA

3000

600

Compres de mercaderies

35000

640

Sous i Salaris

12000

642

SS a càrrec empresa

3000

621

Arrendaments

1200

625

Prima d’assegurança

500

629

Altres serveis

100

631

Altres tributs

300

700

Vendes mercaderies

765

Desc. s/compres pagament immediat

500

778

Ingressos extraordinaris

250

52000

TOTAL

1724.00

172.400

Dades per la regularització:

L’empresa estima que el seu immobilitzat material s’ha depreciat en un 10%, i l’immaterial en un 15%.

La prima d’assegurances que es va contractar l’1 de setembre de 2005 per assegurar el local del negoci té una durada d’un any.

Les existències finals de mercaderies pugen a 15000 €

Realitza les següents operacions: •

Anota els assentaments de regularització i tancament en el llibre Diari; l’assentament de l’impost sobre beneficis, si n’hi hagués. El tipus impositiu és del 35%.

Formula el balanç de situació i el compte de Pèrdues i Guanys. Quadern de comptabilitat 105 EX-19


Realitza aquest exercici primer, primer i en paper i després al Contaplus.

Exercici 1 :

L’empresa DORA S.A. formalitza el dia 30.06.08 un préstec bancari amb despeses d’obertura.

ENDEUTAMENT FINANCER Import nominal : 21.475 u.m. Tipus d’interès: 5% semestral Períodes : 3 semestres Despeses d’obertura: 275 u.m.

–PRÉSTEC I LÍSING

Taula financera

Data

Quota

Valor deute

Interessos explícits

Devolució capital

30/12

7886

21.200

1207

6679

30/06

7886

14521

826

7060

30/12

7886

7461

424

7461

Totals

23657

2457

106 EX-19

Cal fer:

21200

Cost amortitzat 14521 7461 Quadern de comptabilitat 0


Exemple 2:

L’empresa Ant, firma un contracte de Lísing per a la utilització d’un cotxe de l’empresa. El valor al comptat de l’actiu ascendeix a 14.373,27 euros. La vida útil del actiu és de 6 anys. Les condicions del contracte de lísing són les següents:

-

48 mensualitats. Quota mensual (sense IVA) 315,37 €. Tipus d’interès del contracte de lísing: 3,675 € anual (0,30625 % mensual)

Taula de l’entitat financera:

Data

Quota

Interès

Capital amort.

Capital pendent

01/01

315,37

0

315,37

14057,9

31/01

315,37

43,1

272,27

13785,6

29/02

315,37

42,2

273,17

13512,5

31/03

315,37

41,4

273,97

13238,5 Quadern de comptabilitat

107 EX-19 Comptabilitzeu l’operació de lísing a 01/08 Comptabilitzeu el pagament de les quotes fins el 31/03.


Quadern de comptabilitat 108 EX-19

Profile for Procamp Reus

Quadern de comptabilitat  

Quadern de comptabilitat  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded