Page 1

PRO-BILZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2013-2018 FIER OP BILZEN: DE POSITIEVE KRACHT VOOR EEN SCHITTERENDE TOEKOMST VOOR BILZEN We leven in tijden waar de zogenaamde verzuring en het negatieve nogal eens bespeeld en gecultiveerd worden. Afbreken is gemakkelijk, maar de gemeenschap wordt er niet beter van. En uiteraard kan alles altijd beter. Maar het basisrecept voor de aanpak van Pro-Bilzen is van kop tot teen en in alle omstandigheden opbouwend van aard, met optimisme hard werken en dag in dag uit een schitterende toekomst voor Bilzen vormgeven. Steeds gedreven, en openstaand voor alle suggesties en verbeteringen. Pro-Bilzen gelooft in de kracht van die positieve ingesteldheid. In de kracht van samenwerking en vooruitgang, in de kracht van optimisme. Pro-Bilzen heeft de voorbije zes jaar mee bestuurd vanuit die basishouding. Niemand kan ontkennen dat Bilzen de voorbije jaren gekenmerkt wordt door frisse en krachtige beleidsaanpak, een positieve dynamiek van vooruitgang, vernieuwing en verandering. Vooral in de voorbije legislatuur 2007-2012 werden op alle vlakken grote stappen vooruit gezet. In heel Limburg spreekt men positief over Bilzen. Onze stad kreeg vleugels door die vernieuwende aanpak. Bilzen werd een trendy stad. Een gezellige stad, waar het goed is om te wonen, te werken en te leven. Ook een bruisende stad, die durft te investeren in de toekomst. Pro-Bilzen is fier op Bilzen. En op het sterke beleid dat zijn mee realiseerden. Dit positieve denken, durven en doen voor Bilzen dient verder gezet. Het is een die fierheid die ons voortdurend moet activeren, motiveren en inspireren. In voortdurende samenspraak met onze inwoners, stedelijke administratie, verenigingen, ondernemers, 1


en zo verder. Het is die verbondenheid in de fierheid op onze steeds mooiere stad die leidt tot een voordurend opbouwend en constructief project. En dat project is een schitterende toekomst voor Bilzen. Pro-Bilzen wil verder dynamisch besturen.

2


1. BILZEN VERDER VERNIEUWEN. Stilstaan is achteruitgaan. Zeker in economisch moeilijke tijden. Het recept van de grote vooruitgang in Bilzen is het resultaat van durven investeren in nieuwe projecten en van assertief en proactief durven denken en handelen. Investeren betekent ook durven vandaag geld besteden aan projecten die pas enige tijd nadien voluit kunnen renderen. Het grond- en pandenbeleid van het stadsbestuur in de voorbije legislatuur is daar een goed voorbeeld van. Altijd is er tussen een aankoop en de realisatie van een project een tijdsverloop. En er zijn er die dan gretig proberen rond te strooien dat het geld aan deuren en ramen wordt uitgesmeten, zomaar zonder doel. Dat is een negatieve houding die haaks staat op durven investeren met visie en inhoud. Want die aankopen resulteerden in prachtige realisaties. Om maar enkele voorbeelden te noemen: de grondaankopen aan de Sint-Lambertuslaan zorgden voor het schitterende project Belisa, een voorbeeld van stadvernieuwing – en versterking. Een betwiste aankoop van een oud pand in Munsterbilzen wordt een prachtige nieuwe accommodatie voor kinderopvang. Diverse aankopen maakten het mogelijk dat we zowel industriezone Kielenberg als KMOzone Tabaert/Spelver versneld konden ontwikkelen. En zo zijn er tal van voorbeelden die in dit programma nog aan bod zullen komen. Die durf om vanuit visie en inhoud te blijven investeren in de toekomst van Bilzen dienen we verder te zetten. En die modernisering verder zetten zal Bilzen nog meer dan ooit een schitterende stad maken om te wonen, te leven en te werken en te beleven.

3


2. STERKE LOKALE ECONOMIE, MEER TEWERKSTELLING. De voorbije legislatuur zorgde voor een stroomversnelling, zowel in zake lokale economie als inzake tewerkstellingsprojecten. Het industrieterrein Kielenberg Munsterbilzen werd ontwikkeld, en de vestiging van nieuwe bedrijven loopt bijzonder vlot. De bedrijven die zich al gevestigd hebben, of waarvan bekend is dat ze zich zullen vestigen, zorgen op korte termijn voor een tewerkstelling van 450 personen. De KMO Spelver II zit in de definitieve opstartfase. Een groot deel van de percelen is al toegewezen aan ondernemers. In samenspraak en na een ruime overlegronde met de middenstand werd een bijzonder ruim draagvlak ontwikkeld voor twee projecten die Bilzen nog meer slagkracht moeten geven als winkelstad. Het beperkte baanwinkelproject De Entreestrip langs de Tongersestraat moet zorgen voor een winkelaanbod waarvoor men nu naar buiten Bilzen gaat, en waarvoor er in het centrum geen ruimte is. De Commanderie zal zorgen voor de vergroting van het winkelaanbod, wat meer volk naar Bilzen brengt en goed is voor Bilzen als winkelstad, en uiteraard ook voor de tewerkstelling. Deze projecten dienen verder gezet. Een groter aantal projecten van sociale economie dan ooit voorheen kreeg ondersteuning van de stad Bilzen, en de Werkwinkel ontwikkelde nieuwe initiatieven voor zowel werkzoekenden als ondernemers. Ook op dit elan dient verder gewerkt. CONCRETE PUNTEN: • Verdere invulling en realisatie van Kielenberg en Spelver II/Tabaart. • Realisatie van Entréestrip en Commanderie • Nieuwe pogingen dienen ondernomen om van de zone Eikaert een handelszone te maken. • Het huis van de lokale economie dat deze legislatuur het daglicht zag dient verder uitgebouwd, zowel naar inhoud( één ondernemersloket) als naar personele ondersteuning; • De nauwe samenwerking tussen stad, handelaars en ondernemingen dient verder gezet; • Bilzen dient voluit verder ontwikkeld als winkelstad; 4


• Het gratis parkeerbeleid, één van de troeven van onze stad, dient ongewijzigd gegarandeerd te blijven; • De citymarketing die de voorbije jaren opgestart werd moet aangehouden en voordurend geëvalueerd en vernieuwd worden; • Initiatieven als Bilzen meets Business moeten blijven en navolging krijgen; • Concrete acties van middenstandorganisaties dienen nog meer ondersteuning te krijgen; • Winkels en horecazaken moeten in kleinere kernen moeten worden aangemoedigd; • De glastuinbouwzone in Beverst dient gerealiseerd; • Onze toeristische troeven dienen voluit uitgespeeld voor de tewerkstelling. De realisatie van het goed Petry als kleinschalig stadshotel en een hotel in de Rentmeesterwoning op de site Alden Biesen te Rijkhoven zullen daarbij belangrijke hefbomen zijn. • Er dient een krachtig marketingplan opgesteld om de Bilzerse verblijfsmogelijkheden te promoten, en meer initiatieven om Bilzen als kruispunt in het fietsroutenetwerk aan bod te laten komen; • Nog meer projecten van sociale economie dienen ondersteund en faciliteiten te krijgen; • De samenwerkingsinitiatieven met de WERKWINKEL in zake ondernemers en werkzoekenden dienen verder stedelijke ondersteuning te krijgen: student launch, algemene jobbeurzen, specifieke infosessies en initiatieven betreffende onder meer knelpuntberoepen en pas afgestudeerde en oudere werkzoekenden.

5


3. OPNIEUW EEN BELASTINGVERLAGING. In de aanloop naar de verkiezingen zijn allerhande berichten over de financiële toestand de wereld ingestuurd, waarbij men Bilzen probeert af te schilderen als een stad die financieel bijzonder ongezond is, en waar een fenomenale belastingdruk zou heersen. Misverstanden zijn er om rechtgezet te worden. Wat de fiscaliteit betreft dient erop gewezen dat de belastingen in Bilzen er niet zomaar zijn. We zitten in het zelfde schuitje als bijna alle Zuid-Limburgse gemeenten. We hebben in verhouding veel minder industrie dan in andere delen van Limburg. We hebben een hogere graad van vergrijzing van de bevolking, en veel meer woonkernen. Drie belangrijke factoren die neerkomen op minder inkomsten en meer uitgaven dan in andere streken van Limburg. Tegen dat licht dienen de stadfinanciën gehouden. En toch is, in tegenstelling tot wat beweerd wordt ,de belastingdruk voorzeker niet extreem hoog. Als men de opbrengsten van alle Bilzerse belastingen samentelt en vergelijkt met de andere steden en gemeenten in onze provincie, dan zitten we net onder het Limburgs gemiddelde. Ondanks dat is de kwaliteit van de dienstverlening en de infrastructuur in Bilzen van een bijzonder hoog gehalte. Dit is geweten in Limburg, want heel veel mensen van buiten Bilzen zijn hier komen wonen. En dat is zelfs een stijgende trend. In de voorbije jaren heeft het stadsbestuur ervoor gekozen om een dynamisch beleid van vooruitgang, van verdere modernisering van Bilzen te voeren. Nieuwe verkavelingen, nieuwe bedrijventerreinen, nieuwe infrastructuur… het vergt investering uit de stadskas. Maar het is geld dat bij de realisatie van de projecten voor een groot deel terugkomt – in de meeste gevallen zelfs met een tastbare winst voor de stadskas- en voor een ander deel een belangrijke maatschappelijke meerwaarde geeft. Dat heeft als tijdelijke impact een stijging van de schuld, die daarna weer afneemt. Maar dat is eigen aan het begrip investering. Het realistisch aangaan van schulden is een goede belegging. Zo verwerven velen in onze samenleving een huis door het afsluiten van een hypothecaire lening. En de schulden in Bilzen zijn realistisch. Het overgrote deel van de leningen van de stad Bilzen ligt aan een lage rentevoet vast tot de vervaldag. Zo zijn we gewapend tegen eventuele rentestijgingen. Bilzen wordt dus financieel gezond beheerd. Maar tegelijkertijd met de geschetste uitbouw van Bilzen is er ruimte gecreëerd voor een belastingsverlaging in de voorbije 6


legislatuur. De personenbelastingen zijn de voorbije legislatuur verlaagd van 8.7% tot 8.3% vandaag. Pro-Bilzen wil tijdens de volgende legislatuur volgens hetzelfde recept de stadsfinanciën beheren. CONCRETE PUNTEN: • In de komende legislatuur moet opnieuw een geleidelijke belastingsvermindering doorgevoerd, zonder de uitbouw van Bilzen in het gedrang te brengen; • Dit dient gepaard te gaan met een belastinghervorming, waarbij rekening gehouden dient met de financiële draagkracht; • De inspanningen voor een gezond leningenbeheer dienen verder gezet; • Er dient een studie gemaakt, een soort masterplan om te onderzoeken hoe een aantal financiële instrumenten zoals belastingen, heffingen en subsidies beter aangewend kunnen worden om duurzaam gedrag aan te moedigen; • Om verdere misverstanden over de toestand van de stadsfinanciën te vermijden, wordt er jaarlijks een beknopt en duidelijk verslag aan de Bilzenaren huis aan huis bezorgd, of via de DERTIEN. Tweejaarlijks wordt er een algemene hoorzitting over georganiseerd.

7


4. EEN WARM EN SOCIAAL BILZEN Elke Bilzenaar heeft het recht op een menswaardig bestaan. Dat is waar Pro-Bilzen voor gaat. We voerden de afgelopen 6 jaren een sterk lokaal sociaal beleid. We streefden naar een warm en sociaal Bilzen. Met bijzondere aandacht voor kansarme en maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hiervoor werd een heel lokaal sociaal beleidsplan opgesteld, waarbij het OCMW en het stadsbestuur goed samenwerkten. Denk maar een het sociaal huis ‘De Twee’, waar het seniorenloket van het OCMW en de dienst welzijn van de stad elkaar versterkten. We investeerden ontzettend veel in het seniorenbeleid (zie volgend hoofdstuk). We bouwden de wijkwerking in Schoonbeek en Gansbeek verder uit. We namen het op voor de mindermobiele Bilzenaren. We openden de opvoedingswinkel. We subsidieerden Bilzerse projecten rond ontwikkelingssamenwerking, promootten eerlijke handel en richtten de wereldwinkel op. Ook binnen het OCMW voerden we een sterk sociaal beleid. Niet alleen op gebied van seniorenzorg. Onder andere schuldbemiddeling, crisisopvang, tewerkstelling, verhogen van de vrijetijdsparticipatie en bijdragen in de schoolfactuur moeten gezinnen en mensen die het (financieel) moeilijk hebben een stuk vooruit helpen. Voor de komende 6 jaren willen we op dezelfde manier verder bouwen aan een sterk warm en sociaal Bilzen. Hiervoor stellen we volgende concrete punten voor: CONCRETE PUNTEN: • De verdere uitbouw van het Sociaal Huis in Bilzen. Momenteel hebben we een verkleinde versie van een sociaal huis. We willen ernaar streven dat de Bilzenaar slechts aan één loket terecht hoeft met al zijn vragen. Als het nu gaat om een pensioenaanvraag, om poetshulp, om de aanvraag van je identiteitskaart of informatie over het vrijetijdsaanbod in Bilzen. Op één plaats moet je met al je vragen terecht kunnen. • De ontwikkeling van een toegankelijk en laagdrempelig e-loket. Meer dan 2 op 3 gezinnen heeft een internetaansluiting thuis. Met de installatie van een e-loket kunnen deze mensen een bezoek aan het gemeentehuis uitsparen. Je moet aan dit loket op het internet terechtkunnen voor een heel aantal vragen en – wat nu al kan – het opvragen van documenten zoals geboorteakte, gezinssamenstelling,… 8


• Garanderen van een proactieve dienstverlening. Als Bilzenaar heb je heel wat rechten. Maar velen weten niet welke rechten ze precies hebben. Kom je in aanmerking voor sociale en fiscale voordelen? Heb je recht op poetshulp of een mazouttoelage? Je komt het vaak pas te weten als je zelf tot het gemeentebestuur komt. Dit kan anders. Door Bilzenaren informatie op maat te brengen, kunnen ze gemakkelijker en nog meer gebruik maken van al hun rechten. Dit kan via infomomenten in dorpsrestaurants, infopunten in en aan ontmoetingszalen in elke deelgemeente en door gerichte huisbezoeken uit te voeren. Zowel met stadsdiensten als binnen het OCMW. Door proactief te werken, werken we ook preventief. Zo kunnen we armoede op voorhand uitsluiten. • Het stadsbestuur moet extra inspanningen leveren om maatschappelijk kwetsbare personen en gezinnen (zoals bv. eenoudergezinnen) toe te leiden tot al hun rechten. • Bilzen is een groeiende stad. Het aantal jonge gezinnen neemt toe en ook ouderen worden alsmaar ouder. Heel wat jongeren en ouderen hebben nood aan ontmoeting. Door goedgeorganiseerde hangplekken te voorzien, willen we aan deze nood tegemoet komen. • Een lokaal dienstencentrum op site Demerhof moet bijdragen tot het verhogen van het sociaal netwerk van buurtbewoners, voornamelijk bewoners van rusthuis en serviceflats. Ze moeten er terecht kunnen voor informatie, dienstverlening en ontspanning. En diensten zoals een sociaal restaurant, kapper, pedicure,… moeten bijdragen tot het aangenaam wonen in de buurt. • Op gebied van beleid voor personen met een handicap moeten we Bilzenaren blijven sensibiliseren en informeren en moeten we nodige acties ondernemen. Niet alleen de openbare gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mindermobiele bezoekers. We moeten durven aandringen op toegankelijke winkels, horeca en diensten. Daarnaast willen we zelf een aantal acties ondernemen om het sociaal leven van personen met een handicap te vergroten: een openbaar toilet, toegankelijk voor rolstoelgebruikers in Bilzen-centrum, strategische uitbreiding van gehandicaptenparkeerplaatsen, de mindermobielencentrale uitbreiden met aangepast vervoer en stoepen toegankelijk maken voor minder mobiele voetgangers en rolstoelgebruikers. • Elke sociale woning die nog gebouwd wordt moet toegankelijk én aanpasbaar zijn. Dit wil zeggen dat er moet rekening gehouden worden met toekomstige

9


wijzigingen in gezinssituatie, met een verandering in activiteit of wijzigingen in fysieke mogelijkheden. • De afgelopen 6 jaren hebben we Bilzenaren en Bilzerse verenigingen aangezet tot ontwikkelingssamenwerking. We hebben projecten gesubsidieerd en hebben projecten bekend gemaakt. We willen ook inspanningen leveren om jongeren te sensibiliseren en ze verder te doen kijken dan enkel hun eigen wereld. Dit willen we doen door lespakketten over ontwikkelingssamenwerking aan te bieden aan scholen en door er bestaande projecten toe te lichten. • De wereldwinkel willen we blijven ondersteunen, samen moeten we acties op touwen zetten om Bilzen als fairtradegemeente nog meer kenbaar te maken. • Het onderwijs vormt jaarlijks heel wat kleine Bilzenaren. Goed studeren zorgt voor heel wat kansen. Daar begin je best zo vroeg mogelijk mee. Huiswerkbegeleiding en begeleiding in studeren is vaak van cruciaal belang. Toch niet altijd evident en even gemakkelijk. Daarom willen we over heel Bilzen huiswerkbegeleiding aanbieden waarbij vrijwilligers, zoals oud-leerkrachten, worden ingezet. • Bilzen moet actief bezig zijn met de ontwikkelingen in de multiculturele samenleving, en dient een positief inburgeringsbeleid te voeren. Een humane aanpak staat altijd voorop, met respect voor de uitvoering van de wetgeving in ons land. • EEN STERK LOKAAL ARMOEDE BELEID IS MOGELIJK: Laatst maar zeker niet het minst hebben we ook oog voor kansarme gezinnen. Het fenomeen dat rijken alleen maar rijker worden en armen alleen maar armer, is helaas de realiteit. 1 op 10 gezinnen leeft vandaag onder de armoedegrens. Bij senioren is dat 1 op 5. Ook op lokaal niveau kunnen we armoede bestrijden. Het wordt onderschat wat we lokaal als bijdrage kunnen leveren. Pro-Bilzen wil een trendbreuk gestalte geven op het vlak van het lokaal armoedebeleid, en daar meer middelen voor uittrekken:  Onder andere door meer groepsaankopen van energie te organiseren, en de informatie zeer laagdrempelig met een sterk doelgroepenbeleid gestalte te geven;  Inzetten op de sensibilisatie voor energiebesparende maatregelen op niveau van de doelgroep, bijvoorbeeld op de dorpsrestaurants;  Ontwikkeling project sociale kruidenier: de toegankelijkheid van gezonde voeding voor kansarmen vergroten;  Promotie van woonzorgteams;  Doorbreken van sociaal isolement door onze bezoekersteams verder uit te bouwen met een goed gestructureerd vrijwilligersmanagement; 10


 De ontwikkeling van een Bilzers armoedebestrijdingsplan, in samenwerking met RIMO, met prioritaire aandacht voor duurzame tewerkstellingsinitiatieven.

11


5. EEN NOG KRACHTIGER SENIORENBELEID De afgelopen 6 jaren hebben we een enorme stap voorwaarts gemaakt op gebied van het seniorenbeleid. Zowel op gebied van seniorenzorg als op gebied van seniorenvrijetijdsparticipatie. De grootste investering van de afgelopen legislatuur is de bouw van een nieuw woonzorgcentrum Demerhof en de bouw van extra serviceflats. Een zware financiële investering die wij broodnodig vinden. Door als lokaal bestuur betaalbare seniorenzorgvoorzieningen aan te bieden, houden we namelijk de prijzen met de privémarkt concurrentieel. Daar hebben alle zorgbehoevende senioren baat bij! Door de poets- en klusjeshulp aan huis en de zorg aan huis verder uit te bouwen, hebben we heel wat zorgbehoevende senioren de kans gegeven om zo lang mogelijk in eigen huis en dus vertrouwde omgeving te blijven wonen. Daar moeten we verder op inzetten! Daar waar zo’n 20% van de senioren zorgbehoevend is, is 80% van de 55-plussers meer dan ooit actief en ondernemend. En zo willen ze verder ouder worden! Daar hebben we met de seniorendienst en de seniorenadviesraad van de stad Bilzen ten volle op ingespeeld. Door het ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod, het opstarten van een vrijwilligersgroep en het creëren van een ontmoetingsruimte dragen we niet alleen bij tot een zinvolle vrijetijdsinvulling. We dragen ook bij tot het welzijn van de senioren. Wie actief deelneemt aan de maatschappij, heeft een hogere levenstevredenheid en heeft een grotere kans op een gezond leven. Daarom hebben we in 2006 een grote behoefteonderzoek gehouden. We hebben gemeten wat de interesses zijn van de senioren. We stelden vast dat ze op zoek zijn naar spanning, dat ze nooit te oud zijn om bij te leren en dat ze over allerhande thema’s geïnformeerd willen worden. Senioren willen een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En 1 op 5 wil zich engageren als vrijwilliger. Hierop hebben we heel ons seniorenbeleid opgebouwd. We ontwikkelden een waaier aan vrijetijdsactiviteiten, zoals de maandelijkse dansnamiddagen, computeren taalcursussen, infosessies,… Eerst vonden de activiteiten allemaal plaats in CC De Kimpel. Tot in 2010. Toen openden we het Seniorenhuis in het centrum van Bilzen. Een ontmoetingsplaats en activiteitencentrum op maat van de senioren. Tegelijkertijd voerden we een degelijk vrijwilligersmanagement. Vandaag tellen we meer dan 75 enthousiaste vrijwilligers die op één of andere manier hun steentje bijdragen aan ons seniorenbeleid. 12


En als dat nog niet genoeg is, kunnen we tevreden terugblikken naar een goed inhoudelijk werkende seniorenadviesraad. In 2006 werd deze hervormd tot een adviesraad met afgevaardigden van seniorenverenigingen en niet-georganiseerden. Sindsdien hebben ze ontzettend veel adviezen gegeven, acties ondernomen, studiemomenten georganiseerd en gedebatteerd over allerhande thema’s die 55plussers aanbelangen. Zo kunnen we fier zijn op een seniorenbeleid voor en door senioren! En zo willen we verder. De komende legislatuur willen we verder werken met en voor senioren. In de zorg en voor de actieve senioren. CONCRETE PUNTEN: • Met de komst van het nieuw woon-zorgcentrum en vooral met de komst van extra serviceflats hebben we onze wachtlijsten kunnen halveren. We willen bijkomende inspanningen doen om aangepast wonen te voorzien en zo de wachtlijsten nog meer doen krimpen. Daarom willen we assistentiewoningen bouwen, de opvolger van serviceflats. Assistentiewoningen worden in kleine groepen gebouwd en zijn bedoeld voor zorgbehoevende 65-plussers die toch nog een bepaalde graad van zelfredzaamheid hebben. De zorg is echter nooit ver weg. Dergelijke woningen kunnen in verschillende deelgemeentes gebouwd worden, zodat ouderen toch in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. • Uitbreiden van thuiszorgdiensten en samenwerkingsverbanden in deze opstellen, zodat de zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. • Met de oprichting van het bezoekersteam voor alleenstaande 80-plussers wilden we bijdragen tot een vermindering van de eenzaamheid. Het project kende veel succes en dit willen we graag verder zetten, waarbij we nog meer oog willen hebben voor de behoeftes van de alleenstaande 80-plussers. • In 7 deelgemeentes vinden we een dorpsrestaurant. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor senioren. Dit willen we uitbreiden naar alle deelgemeentes. We willen het dorpsrestaurant, naast ontmoetingsplaats en eetgelegenheid, ook de functie van infopunt geven. Zitdagen van stadsdiensten en OCMW moeten de dienstverlening dichter bij de mensen brengen. • Het bestaande vrijetijdsaanbod (infosessies, opleidingen en ontspanning) in het Seniorenhuis willen we verder zetten en verder uitbouwen. 13


• Vaste waarden als de dansnamiddagen, de succesvolle seniorenfeesten, en het intergenerationele evenement Zondag Speeldag moeten blijven. • Verder voeren van een degelijk vrijwilligersmanagement. • De seniorenadviesraad heeft de afgelopen jaren prachtig werk geleverd. We willen de adviesraad nog meer ondersteunen. Ook willen we ze nog meer betrekken in het geven van advies over beleidsthema’s die senioren aanbelangen. • Een vereniging haalt mensen uit een sociaal isolement. Ze zijn van enorm grote waarde en het voortbestaan is dan ook van groot belang. De seniorenverenigingen hebben meer dan ooit ondersteuning nodig van het lokaal bestuur. Financiële hulp, hulp in het zoeken naar bestuursvrijwilligers, promotionele hulp en logistieke ondersteuning. • Met het mobiele seniorenhuis willen we vrijetijdsaanbod naar de deelgemeentes brengen. Dit doen we steeds in samenspraak en samenwerking met de seniorenverenigingen. • Heel wat senioren doen hun intrede in de computerwereld. Omdat ze er niet mee opgegroeid zijn, krijgen ze vaak te kampen met heel wat problemen. We willen een groep van deskundige vrijwilligers samenstellen die computerhulp aan huis aanbieden. • Een gedeelte van de senioren gaat nog werken (55 - 65-jarigen). Zij kunnen niet altijd deelnemen aan het vrijetijdsaanbod overdag. Daarom moeten we een (beperkt) vrijetijdsaanbod op avonden laten doorgaan. • Stimuleren van seniorensport. • Gezellige en toegankelijke hangplekken voor ouderen voorzien. • Stad Bilzen heeft al veel geïnvesteerd in rustbanken. Toch zijn er een nog aantal blinde vlekken. Daarom willen we verder investeren in het plaatsen van extra rustbanken. • Opzetten van intergenerationele projecten om verschillende generaties dichter bij elkaar te brengen. • Het aantal senioren zal de komende jaren nog meer toenemen. De zogenaamde babyboomers die met pensioen gaan en het feit dat we met z’n allen langer leven. Dit wil zeggen dat we het aanbod naar senioren moeten uitbreiden. Dit kan alleen als we de seniorendienst verder versterken.

14


6. VOLUIT VOOR JEUGD, SPORT EN CULTUUR. VOLLE KANSEN VOOR ONZE JONGEREN De jeugd is de toekomst, en zij moeten maximale kansen krijgen om al hun talenten te ontwikkelen. Belangrijke hefbomen liggen in het onderwijs en de tewerkstelling. Maar heel belangrijk is dat zij zich op alle vlakken kunnen ontplooien. CONCRETE PUNTEN: • Jong geleerd is oud gedaan: deelname aan het verenigingsleven kan bij de jongeren gestimuleerd worden door een specifieke ondersteunende campagne die jaarlijks herhaald wordt; het verenigingsleven is een bron van contacten, beleving en sociale warmte; • de jeugddienst dient verder voldoende sterk omkaderd te blijven; • de jeugdraad moet verder als belangrijk inspraakorgaan door de stad behandeld worden; • Bilzen dient het sterke beleid in zake speeltuintjes, specifieke jongerensportaccommodaties (skateparken bijvoorbeeld) verder te zetten; • er dient een beleid van hangplekken gevoerd te worden; hangplekken of een hangvriendelijke omgeving laten jongeren zichzelf zijn. Jongeren ontmoeten elkaar nu eenmaal in de publieke ruimte. De buurt onthaalt dit sociaal contact niet altijd met open armen. Daarom is de beste aanpak de ontwikkeling van een positief beleid voor rondhangende jongeren. De jeugddienst dient hier zeker een rol in mee te spelen, maar het gebeurt best in overleg met de jongeren zelf, in samenspraak met de politie en de welzijnsdienst van de stad. Dit dient in verspreid over heel Bilzen georganiseerd. Bij de opstart dienen zo hangplekvergaderingen georganiseerd. Een goede voorafgaande communicatie met de buurt moet voorkomen dat dit sociaal contact voor wrevel zorgt in die buurt. • de Bilzerse jeugdevenementen zoals Emotions en Pop a’cast dien behouden en uitgebouwd; • Pro-Bilzen onderschrijft voluit de vraag van de Bilzerse jongeren voor een uitgebouwd jeugdcentrum. Met voldoende vergaderlokalen, repetitieruimte, opbergruimte, en tegelijk een polyvalente huisvesting voor jeugddienst, jeugdraad en jeugdhuis; 15


• Op het vlak van de subsidies dient het jeugdwerk verder ondersteund met extra ondersteuning voor bijzondere evenementen of organisaties; • Er zijn al heel wat fuifmogelijkheden in Bilzen, een aparte en vaste fuifmogelijkheid dient er te komen als onderdeel van een gemoduleerde evenmentenhal voor polyvalent gebruik; • Pro-Bilzen wil een positief fuif- en uitgangsbeleid uitbouwen. En dat is een fuifbeleid dat niet repressief is en veel meer dan een gedoogbeleid: de stad; • Evenementenloket en materiaalverhuur samen op een locatie brengen.

HET SCHITTERENDE SPORTBELEID NOG VERDER UITBOUWEN Sport is Bilzen het laatste decennium uitgegroeid tot de vrijetijdsbesteding bij uitstek van zowel jongeren als de zogenaamde middel-age. De sportbeoefening heeft wel een hele evolutie doorgemaakt en dit op 2 gebieden: enerzijds zijn een groot aantal kijksporten d.w.z. de competitiesporten met toeschouwers op een hoger niveau, weggevallen, maar anderzijds zijn de Bilzenaren almaar meer zelf aan sport gaan doen. Meer en meer volwassenen tot de senioren toe hebben het sporten ontdekt als middel, niet alleen om zich bezig te houden, maar ook om gezondheids - en zelfs om sociale redenen want niet alleen de gezondheid heeft baat bij een actiever bewegingspatroon, maar men maakt er ook vrienden, gelijkgezinden die eenzelfde sportieve hobby beoefenen. Alles valt of staat hierbij met enerzijds de infrastructuur en anderzijds de begeleiding of beter nog de toeleiding naar het sportaanbod in onze gemeente. Juist op dit vlak is er de laatste jaren heel wat gerealiseerd. Bilzen is gekend als de sportiefste stad van Limburg. Met een enorm sportaanbod, een ganse waaier aan sportpromotie-acties, en vooral een prachtige infrastructuur waar elk zijn gading vindt. De voorbije bestuursperiode is nog een gigantische stap vooruit gezet. De terreinen van KMR-BIESEN, het multifunctionele sportpark Kapelhof, de bouw van Sportpark Kattenberg is gestart, met een geplande atletiekpiste. De mooiste en de beste turnhal –en gevechtshal in heel Limburg werd gebouwd. Er kwamen seniorensporttoestellen, indoorpetanquematten, bijkomende petanqueterreinen, skateparten, voetbalpitches… allemaal slechts enkele voorbeelden uit een veel langere lijst. Pro-Bilzen wil op dit elan verder gaan, en de sportieve uitbouw verder zetten. 16


CONCRETE PUNTEN: • Op infrastructureel vlak zitten we met de verdere planmatige uitbouw van de sportaccommodaties over het ganse grondgebied van Groot Bilzen. Het is de bedoeling 6 sportkernen te ontwikkelen waar het bredere sportgebeuren zich kan ontwikkelen d.w.z. naast het populaire voetbal worden er andere mogelijkheden ingepland. We denken hierbij vooral aan een voetbalpitch voor de kleinsten, een loopcircuit, fitnesstoestellen voor iedereen tot senioren toe, BMX parcours, enz. Om de locaties te kiezen waar deze infrastructuren ingeplant worden, dient rekening gehouden met verschillende maatschappelijke aspecten, van bereikbaarheid, opportuniteit en ontplooiingskansen met daarbij de demografische ontwikkeling van de beoogde deelgemeentes en gebieden. Zo zal zich niemand verder dan 5 km moeten verplaatsen met de fiets overwegend over verkeersarme wegen; Waar het mogelijk en wenselijk is worden er linken en mogelijkheden geschapen naar andere vrijetijdsaanbiedingen zowel voor jeugd als anderen, een voorbeeld hiervan is het pas geopende Kapelhof in Munsterbilzen, waar naast sport ook de jeugd en zelfs de senioren hun gading vinden. • Het vrijetijdsgebeuren evolueert zeer snel en situeert zich vooral op het vlak van de recreatieve bezigheden, solo of in groepjes gelijkgezinden. De verschillende nieuwe bewegingsvormen en sportieve rages (Kickboxen voor jongeren, zumba, ….), samen met het joggen, wielertoerisme en wandelen zijn hier de duidelijkste tekenen van. De traditionele ploegsporten kennen een grote terugval, met volleybal, basketbal en ook voetbal als treffende voorbeelden. Toch blijft vooral voor de jeugd de traditionele sportclub belangrijk, niet alleen sportief maar ook maatschappelijk vervullen deze een voorname rol. Het blijft dan ook belangrijk deze te ondersteunen en te ijveren naar gedegen begeleiders en trainers die de nodige kennis en kunde vergaard hebben. • Een decentralisatie van het algemene sportaanbod en een centralisatie van de specifieke sportvormen die aangepaste accommodaties vereisen • Hoger hebben we een lans gebroken voor de verdere uitbouw van multifunctionele sportparen. Elders in dit programma stellen we intergenerationele ontmoetingsplaatsen voor. Dit geldt voor sport in het bijzonder. Sportcentra waar naast jongeren ook de andere bevolkingsgroepen hun gading vinden in sportdisciplines die ook bij deze groepen inslaan, hebben duidelijk een 17


hogere bezetting. Menige ouder jogt terwijl zoon of dochter gaat zwemmen, op de voetbaltraining zit of aan het turnen is. Eenzelfde fenomeen zien we op Kapelhof, met daarbij nog een extra sportieve dimensie voor de jongeren op hun BMXfietsen. Het is de bedoeling eenzelfde concept als Sportpark Katteberg en Sportpark Kapelhof te realiseren in andere sportcentra zoals in Schoonbeek, Waltwilder/Martenslinde - Rijkhoven, Mopertingen - Spouwen, hierbij dienen we rekening te houden met de plaatselijke mogelijkheden, zowel naar infrastructuur als sportbeleving. Dit betekent niet dat er elders geen ontwikkelingen komen, neen, zelfs nog specifieker en beter zoals in Rosmeer het tafeltennis en de petanque, in Beverst de sporthal met al zijn sportmogelijkheden, de schutterijen op diverse plaatsen en andere specifieke infrastructuren die een beperkt ruimtebeslag hebben. Het is juist de bedoeling hiermee de sociale cohesie te verhogen in en rond de woonkernen, de mensen terug korter bij elkaar te brengen en plaatselijke verenigingen (sport) te ondersteunen. • Indien mogelijk zoeken we voor specifieke infrastructuren samenwerking met buurgemeentes en diensten. We denken hier bv. aan een klimmuur, outdoor adventure parcours, MTB enz. Grensoverschrijdende initiatieven vergroten niet alleen het aanbod (schaalvergroting) maar geven ook meer kansen tot verder doorgedreven specialisatie en een verhoging van de participatie. • Naar participatie zien we vooral de verhoogde interesse van enerzijds de volwassenen in het algemeen, maar vooral van de senioren die massaal het sportieve aanbod beginnen te consumeren. Het is duidelijk dat het streven naar gezondheid, een lichamelijk welbehagen en het versterken van sociale contacten voorname stimuli zijn voor de toenemende interesse voor sport. Sport kunnen we hier duidelijk als middel gebruiken om deze sociale waarden bij de mensen te stimuleren. Het is de bedoeling beide doelgroepen, senioren en volwassenen verder te stimuleren door met de verenigingen (die nu al actief zijn), programma’s en sportieve acties op te zetten: fietsparcours ter beschikking stellen, het joggen overdag stimuleren, aangepaste programma’s ter beschikking stellen en promoten voor de fitnesstoestellen voor senioren, enz. De inspanningen naar stimulering van jongeren wordt onverdroten verder gezet, waarbij we rekening houden met de tendensen en interesses, de specifieke thema’s landelijk en de mogelijkheden die zich aandienen. • Sportstimulaties d.m.v. manifestaties zoals wielerwedstrijden, grote jogging of andere activiteiten worden materieel en logistiek ondersteund indien ze gedragen worden door de plaatselijke sportclubs en tegemoet komen aan enerzijds een 18


vraag en anderzijds een positieve reflectie hebben op het plaatselijke sportgebeuren. • Uitvoering sportpark Katteberg: kleedkamers, nieuwe tribune, atletiekpiste; • Uitvoering sportpark Beverst-Schoonbeek; • Ontwikkeling sportsite te Merem: invulling in functie van de woonontwikkeling; • Verder zetten grondige renovatie Sporthal Zonhoeve; • Totale renovatie sporthal Eigenbilzen; • Als de evolutie van de sportbehoeften de nood uitwijst voor een bijkomende sporthal, dient deze in Grote-Spouwen te komen; • Een volwaardig B-plein voor Waltwilder VV; • Een grondige screening van de specifieke noden van de diverse sportverenigingen: daaraan dienen de bestaande ondersteuning en subsidies getoetst en eventueel bijgestuurd; • Participatie in sportzaal van de school/buurthuis Gansbeek (Piepelke) specifiek voor de danssporten; • Waterspeeltuin buiten op de ligweide zwembad; • Loopcircuits in de verschillende deelgemeentes; • Verdere plaatsing van kleine sportelementen op speelterreintjes in de deelgemeentes (petanque, tafeltennistafels, …); • Samenwerking tussen (jeugd)verenigingen en sportverenigingen stimuleren. EEN BRUISEND BILZERS KUNST- EN CULTUURBELEID Bilzen heeft vandaag voorzeker een sterk kunst- en cultuurbeleid. Maar alles kan beter, en in de komende legislatuur kan nog een tandje bij gestoken worden, en dit niet alleen met de nieuwe infrastructuur die in de steigers staat. En een tandje bij steken is niet per definitie een kwestie van meer, het kan ook met anders. CONCRETE PUNTEN: • Uitvoering nieuwe bibliotheek en vergaderinfrastructuur De Kimpel; • Uitvoering restauratie de Wandeling; • Meer kunst op straten en pleinen; • Een commissie sfeerelementen dient integratie van kunst overal in Bilzen gestalte te geven; 19


• Meer ruimte voor alternatieve theaterstukken en muziek in de stedelijke programmatie; • Alle mensen betrekken bij kunst en cultuur: meer laagdrempelige initiatieven ontwikkelen; • Een trekpleister voor Bilzen ontwikkelen, geen klassiek maar een levend museum;

20


7. EEN VEILIG, DUURZAAM EN AANGENAAM BILZEN. A. Een veilig en geborgen Bilzen Een veilig gevoel is het begin van alles. Een onveilig gevoel maakt mensen onzeker, en ondermijnt het gemeenschapsgevoel. Het veiligheidsbeleid moet bijzonder veel aandacht krijgen. Veiligheid is niet enkel de taak van politie of brandweer, maar vereist een integrale aanpak. Of het nu gaat over het verkeer, of om de herinrichting van straten, aanleg van speelpleinen, inplanten van sociale woningen, bestrijden van openbare overlast of de organisatie van grote evenementen. In alle omstandigheden moet het stadsbestuur zorgen voor de inzet van de juiste middelen op het juiste moment. Bilzen moet ook oog hebben voor de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met de toenemende digitalisering van het maatschappelijke leven. CONCRETE PUNTEN: • Een nauwkeurige opvolging van de problemen in zake verkeersveiligheid, met een aanpak op maat. Dit is het verder zetten van het huidige beleid. De Bilzerse verkeerscommissie die een adviserende rol heeft dient qua samenstelling verbreed; • De voorbije legislatuur kwamen er veel meer vrij liggende fietspaden. Maar er moeten er nog veel meer bijkomen. • Verdere versterking van ons politiekorps binnen onze politiezone; • Volledige uitvoering van de actieplannen van onze politiezone in zake partnergeweld, verkeersveiligheid en bestrijding drugdelicten; • Een weloverwogen verdere plaatsing van camera’s. Nu staan er in Bilzen 17, en ze hebben hun nut al voorzeker bewezen; • Een systematische evaluatie en verbetering van de contacten tussen inwoners en politie. De rol van de wijkagent moet nog opgewaardeerd. De wijkagent moet bijzonder zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Alle maatregelen die de laagdrempeligheid bevorderen, dienen genomen: bijvoorbeeld de verplaatsing per fiets door de wijkagent; • Een forse uitbouw van het diefstalpreventiebeleid: er dient onderzocht hoe vanuit de politie –en stadsdiensten niet alleen meer informatie kan verschaft worden, 21


maar hoe concrete ingrepen van preventie financieel kunnen gestimuleerd worden; • Met gemeentelijke administratieve sancties zal verder worden opgetreden tegen sociaal onaanvaardbaar gedrag; • Onveiligheidsgevoel wordt sterk beïnvloed door de staat van het openbaar domein; We zullen ons dan ook de komende jaren verder blijven inzetten voor een nette en goed onderhouden stad; • Heel wat aspecten van ons dagelijks leven spelen zich meer en meer af op het internet. De toegang tot het internet is de laatste jaren fors gedemocratiseerd. De keerzijde van deze medaille is echter dat er een aanzienlijke groep gebruikers bestaat die zicht betrekkelijk weinig voorafgaande ervaring in deze wereld begeeft. Het moet een onderdeel zijn van het Bilzers veiligheidsbeleid om hier sensibiliseringsacties rond op te zetten, zeker voor de meest kwetsbare groepen; • Cyberhate op de sociale netwerken die aan het Stadsbestuur of OCMW verbonden zijn, moet actief worden tegengegaan.

B. EEN BIJZONDER DUURZAAM BILZEN Bilzen heeft een lange traditie op het vlak van natuurbehoud –en ontwikkeling. De subsidiereglementen zijn voor heel Vlaanderen al jaren een voorbeeld. We hebben zeer actieve milieuverenigingen, waar intensief en creatief mee samengewerkt wordt. Een actieve milieuraad. Een vlinderwerkgroep. En we hebben niet alleen prachtige natuur en bossen, ook ons zogenaamd stedelijk groen, de parken en pleinen is schitterend. De laatste jaren werd duurzaamheidsbeleid naast milieu een aparte bevoegdheid. De focus op alles wat met duurzaamheid te maken heeft groeide, en meer en meer overkoepelt duurzaamheid als begrip het milieubeleid. Inzet voor de traditionele aanpak in zake milieu is immers uiteraard ook een kwestie van duurzaamheid. We hebben met onze inspanningen altijd in de spits gestaan, ook qua resultaten. Niet voor niets is Bilzen de enige Limburgse gemeente die tweemaal na mekaar de titel energieambassadeur van Vlaanderen toegekend kreeg. Pro-Bilzen wil dit sterke beleid verder zetten, met de een heel sterke focus op en prioriteit voor een een verregaande uitvoering van het Bilzers klimaatplan. 22


1. LEVENSKWALITEIT IN BILZEN Groen is een belangrijk gegeven voor Bilzen en daar moeten we bewuster mee omgaan. Zoals in dit programma op andere beleidsdomeinen ook weergegeven wordt, wil ProBilzen overal in Bilzen nog meer groen. Pleinen, parken en andere openbare domeinen vergroten de leefbaarheid en moedigen de ontmoeting tussen de mensen aan. De afgelopen periode is er veel vooruitgang geboekt, maar het kan nog beter. Er dient nog meer geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van onze parken en pleinen. Lang gras, onkruid, slecht onderhouden groen, dode bomen... zijn elementen die de indruk geven dat de leefbaarheid in een gemeente achteruit gaat. Maar investeren in aantrekkelijkheid betekent niet dat er vervolgens sterk bezuinigd kan worden op het onderhoud. Beiden moeten samengaan. Belangrijk voor de jeugd zijn de speelmogelijkheden waar de jongeren kunnen spelen, sporten, elkaar ontmoeten, creatieve dingen te ondernemen. De voorbije jaren werden hier goede inspanningen geleverd. Pro-Bilzen pleit voor ruimte en respect voor de vele uitingen van jongerencultuur, en dit ook in relatie tot ons openbaar groen. We moeten er evenwel voor blijven zorgen dat deze pleintjes aangenaam blijven zodat niet alleen de jeugd maar ook andere buurtbewoners zich er thuis voelen. Pro-Bilzen pleit ervoor om niet alleen de speelpleintjes in te richten voor de kinderen maar dit ruimer te zien en er ook een aangename ontmoetingsplaats voor andere buurtbewoners van te maken. Hierdoor krijgen deze pleintjes een meerwaarde en is er een grotere sociale controle. Voor levenskwaliteit zorgen, houdt ook in dat het beleid voldoende oog heeft voor de ongerustheid over mogelijke bedreigingen voor de volksgezondheid. Ook dat dient een onderdeel te zijn van een goed milieubeleid. CONCRETE PUNTEN: • Blijvende extra aandacht voor het onderhoud van het gemeentelijk groen; • Nog meer inzet van projecten van sociale tewerkstelling voor het groenonderhoud; • Uitbouw intergenerationele ontmoetingsplaatsen: speelpleinen en petanquebanen, seniorensporttoestellen: ze meer samen op één plaats inplanten is een uitstekende kans om drukbezochte buurtontmoetingsplaatsen te creëren; 23


• Het ecologisch wegbermenbeheer moet nog verder verfijnd worden; • Permanente meting van de luchtvervuiling in Groot-Bilzen, vooral waar indicaties van ongerustheid zijn, bijvoorbeeld in de omgeving van Genk-Zuid; regelmatige infovergaderingen dienen in dit verband georganiseerd te worden; • Het gezondheidspreventiebeleid van de stad wordt opgedreven.

2. ZORG VOOR MILIEU EN NATUUR De traditionele invulling van het milieubeleid in de zin van natuurbehoud en – ontwikkeling dient onverpoosd verder gezet. Het werk is nog lang niet af. En het moet een permanent aandachtspunt zijn om te prachtige natuur die we hebben niet alleen te behouden, maar nog te versterken. CONCRETE PUNTEN: • De acties in verband met biodiversiteit dienen verder gezet en opgedreven; • De vlinderwerkgroep en de acties die ondernomen worden dienen verder ondersteund te worden; • Naar model van de actie rond de vlinders, dienen acties opgezet rond andere bedreigde soorten; • De natuurverenigingen dienen nog meer ondersteund en aangemoedigd te worden, en er dient niet alleen voor gezorgd dat zij een degelijke huisvesting voor hun secretariaten behouden, ook dient er ruimte vrijgemaakt voor de berging van hun materialen; • Een campagne voor werving voor natuurwerkvrijwilligers dient door de stad georganiseerd; • De 15 ha bos naast de Kaatsbeek dienen behouden als bos; • Er dienen enkele speelbossen bij te komen, en er moet gesensibiliseerd worden voor een grotere bekendheid van de bestaande speelbossen; • De gemeente stimuleert verder het overleg tussen landbouw- en natuurverenigingen.

24


3. DUURZAAMHEID, STERKE AMBITIES VAN PRO-BILZEN MET HET BILZERS KLIMAATPLAN: GEEN 20% MAAR 25% MINDER CO2-UITSTOOT TEGEN 2020. Bilzen heeft al een ijzersterk parcours gereden op het vlak van duurzaamheidsbeleid. We hebben reeds jaren een duurzaamheidsambtenaar en de aanpak van duurzaamheid is integraal, horizontaal als het ware over heel onze stadsdiensten. In combinatie met een hele waaier aan initiatieven, ook sensibiliserende, speelde zeker ook het zuiniger energieverbruik in onze stedelijke gebouwen een belangrijke rol bij het behalen van de dubbele energieambassadeurstitel. De aanpak van de voorbije jaren was wel degelijk de goede weg die ingeslagen werd, maar nu dient er zich een uitstekende kans aan om op een nog veel hogere versnelling over te schakelen: het klimaatplan van de stad Bilzen. Onze stad werkte reeds rond klimaatthema’s via de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest, het lokaal Kyoto-protocol, en zo verder. De provincie Limburg wil de CO2-uitstoot verminderen en klimaatneutraal zijn tegen 2020. Daarom startte ze de campagne “Limburg Klimaatneutraal” en riep ze alle Limburgse gemeenten op om de Europese “Covenant of Mayors” (CoM of burgemeesterconvenant) te ondertekenen. Deze burgemeestersconvenant is een engagement van gemeente met de Europese Commissie om meer dan 20% CO2 te besparen en zo verder te gaan dan de Europese doelstelling. Het klimaatplan heeft betrekking op de maatregelen waarrond er in de komende 8 jaren gewerkt zal worden, voor de relevante sectoren. De Bilzerse gemeenteraad keurde dit Klimaatplan enkele maanden gelden goed, en gaat dus voor de 20%. Pro-Bilzen wil meer, en legt de lat een stuk hoger: 25%. ACTIEPUNTEN VOOR DE UITVOERING VAN HET BILZERS KLIMAATPLAN: • Nu is er enkel een stuurgroep binnen de stad voorzien voor de uitvoering van het klimaatplan. Pro-Bilzen wil een breed KLIMAATFORUM oprichten in onze stad, om een zo groot mogelijke betrokkenheid van actoren te hebben, zowel qua ideeën, als qua uitvoering; 25


• Pro-Bilzen wenst een substantiële versterking van de stedelijke dienst milieu- en duurzaamheid, om de gestelde ambitie in resultaten om te zetten; • Bilzen kiest bij nieuwe stedelijke gebouwen voor het meest gunstige E-peil, als het enigszins mogelijk is, moet het passiefbouw zijn; • Ons stadsbestuur werkt radicaal verder aan elektriciteitsbesparing, zowel structureel als op het gedrag; • Gedragsveranderende campagnes energieverbruik naar bedrijven toe; • De stad geeft een premie voor passiefhuisrenovatie, en voor de plaatsing van zonneboilers; • Ondersteuning van Bronsgroen cvba, een Bilzers initiatief ontstaan op de Gansbeek, bij alle acties die helpen bij de realisatie van de doelstelling van het klimaatplan; • Maximale informatieverstrekking en stimulering van muur- en dakisolatie; • Sterk stimuleringsbeleid voor de vervanging van enkel of dubbel glas door driedubbelglas bij woningen; • Sensibiliseringsacties voor de vervanging van oude ketel door hoogrendementsketel bij woningen. • Verder stimulering van passiefbouw voor nieuwbouwwoningen; • Volledige reconversie tot een klimaatvriendelijk stedelijk wagenpark; • Aanmoedigingsbeleid autodelen: dit kan ook op de schaal van een stad als Bilzen; • In alle publicaties van de Stad, van de Dertien tot de seniorennieuwsbrief dient een voorbehouden deel besteed aan sensibilisering voor duurzaam gedrag; • Optimale uitbouw van en sensibilisering voor het openbaar vervoer; • Maximalisatie van het aantal windmolens op het Bilzers grondgebied; • Minder boskap; • Een origineel en verregaand stimulerend masterplan voor de aanplant van bomen en bossen door inwoners, bedrijven en scholen; • Een brede infocampagne over duurzame voeding; • In elke beslissing in zake ruimtelijke ordening dient maximaal gegaan te worden voor het meest verregaand klimaatvriendelijk; • Elke investeringsbeslissing dient een klimaatplantoets te ondergaan, minstens een advies door de versterkte milieu- en duurzaamheidsdienst; • De systematische ontwikkeling van een duurzaam aankoopbeleid voor alle stadsdiensten; 26


• Voordurende beleidsinitiatieven in zake openbaar vervoer en de sensibilisering voor het fietsgebruik, en de zorg voor de nodige infrastructuur in dit verband zijn ook een belangrijk instrument voor duurzaamheid; • Er dienen meer autoluwe projecten en maatregelen ontwikkeld; • Bilzen dient ook het dierenwelzijnsbeleid verder te versterken; • Een jaarlijkse Bilzerse veggie-dag is voorzeker ook een weliswaar bescheiden, maar zeer zinvol initiatief van duurzaamheid.

4. RECHTVAARDIG AFVALBELEID, STRENGE AANPAK SLUIKSTORTERS De retributie op het snoeiafval op het containerpark werd de voorbije legislatuur tot één vierde van het voorheen geldende tarief teruggebracht: tot 0,025 euro per kilogram. Een drastische verlaging. De prijs voor het blad- en grasafval op het containerpark werd vastgesteld op 0,1 euro per kilogram. Er werd na rijp beraad niet overgegaan tot het volledig gratis maken van het groenafval, wat de oorspronkelijke bedoeling was van ProBilzen. En dit om drie redenen. Ten eerste omdat als het gratis is, velen niet meer gebruik zullen maken van de GFT huis-aan-huis ophaling(tarief voor het blad- en grasafval op het containerpark is daarom hetzelfde als voor die huis-aan-huis ophaling). Dan zou een verkeersstroom naar het containerpark ontstaan, wat de duurzaamheid absoluut niet ten goede komt. Ten tweede, elke prikkel voor thuiscomposteren, mulchen, bodembedekking, en zo verder, zou verdwijnen. En het principe ‘de vervuiler betaald‘ zou van de kaart geveegd worden. Ook het groenafval heeft een maatschappelijke kost. Pro-Bilzen wil vermijden dat mensen zonder een tuin de factuur van mensen met een half park achter hun tuin mee betalen; een kwestie van sociale rechtvaardigheid. De kost voor het groenafval dient dus laag te blijven, en de aanpak van voorkoming van groenafval, door compostering en dergelijke dient verder aangemoedigd. Daar dient het stadsbestuur nog meer in te investeren. CONCRETE PUNTEN: • De kost van het groenafval moet laag blijven; • De stad dient de Bilzenaren blijvend te sensibiliseren op het gebied van afvalbeheer. De prioritaire aanpak dient gaan naar composteren, gescheiden

27


afvalverwerking via het containerpark en het promoten van recyclage via de kringloopwinkel; • Een nieuw containerpark dient in samenspraak met Limburg..net absoluut op een centrale Bilzers locatie te blijven, met prioriteit voor de Eikaert, in de onmiddellijke omgeving van de huidige ligging; • Een nieuw containerpark dient groter, groener en aangenamer te zijn, waarbij goede sorteerders beloond worden met een vlot bezoek aan het containerpark. • De strijd tegen het sluikstorten dient nog opgedreven, met hogere boetes; • De inzet van mobiele camera’s tegen het sluikstorten die verhoogd; • De stedelijke milieubeheersploeg die het opruimen en controleren van sluikstorten doet, dient versterkt.

C. EEN HEEL AANGENAAM BILZEN: EEN KWESTIE VAN BETROKKENHEID, INFRASTRUCTUUR EN BELEVEN

1. BETROKKENHEID TROEF Pro-Bilzen wil het samenleven en het samendoen in Bilzen aanmoedigen. Verenigingen, ontmoetingscentra, straten, pleinen en parken moeten het kloppend hart van een warm Bilzen zijn. Daar is er ruimte voor sport en spel, ontmoeting en sociale inzet, verscheidenheid en samenspraak, meer levenskwaliteit. Een zeer belangrijk punt voor Pro-Bilzen is de verbetering van het sociale weefsel. Dit moet blijken uit het volledige beleid maar er kunnen ook enkele specifieke initiatieven genomen worden. Pro-Bilzen pleit voor een nauwe band tussen alle buurten en het stadsbestuur. Bewoners moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij vraagstukken in hun buurt. Daardoor zijn bewoners beter op de hoogte en nauwer betrokken bij alle lokale ontwikkelingen en dat vergroot ook de verantwoordelijkheid van de bewoners voor hun eigen buurt. CONCRETE PUNTEN: • De stad ondersteunt buurtactiviteiten met een buurtfeestcheque bovenop de Vlaamse subsidies, a rato van het aantal deelnemers (minimum 150 ⁄); dit is een 28


initiatief dat er deze legislatuur kwam; deze ondersteuning dient verder gezet en uitgebouwd; • Het draaiboek voor buurtfeesten, dat door de stad gemaakt is, dient ruime verspreiding te krijgen; • Er dient systematisch per straat of groep van straten waar geen buurfeesten zijn gezocht naar initiatiefnemers voor buurtfeesten; deze initiatiefnemers worden door de stad ondersteund; • De ontmoetingscentra moeten echte ontmoetingsplaatsen voor de mensen zijn. Elke Bilzenaar, die samen met anderen buurtinitiatieven wil bespreken en voorbereiden, moet er gratis een lokaal krijgen. • De gemeente organiseert jaarlijks een “weekend van de buurtwerking”, met activiteiten rond, tussen en met de buurtcomités in Bilzen. • De gemeentelijke dienst vrije tijd moet veel meer armslag krijgen in de ondersteuning van verenigingen, buurtcomités en straatcomités. • De traditie van de jaarlijkse “dag van vrijwilliger” wordt voortgezet en versterkt om de inzet van de vele Bilzerse vrijwilligers te waarderen. • Nieuwe inwoners die voor hun buren een kennismakingssamenkomst houden, krijgen een “onthaalcheque”. • Een schepen wordt in de komende legislatuur opnieuw belast met de ondersteuning van buurtinitiatieven: het dient een aparte bevoegdheid te blijven.

2. DE BILZERSE INFRASTRUCTUUR EN DIENSTVERLENING VERDER MODERNISEREN EN UITBOUWEN De grote stappen vooruit die Bilzen de voorbije jaren gezet heeft zijn voor een bijzonder groot deel te wijten aan de modernisering van onze infrastructuur. Bilzen kreeg op heel veel vlakken een ander gelaat. Die frisse en niet aflatende inzet wil Pro-Bilzen onverpoosd verder zetten. En waar nodig dient in de komende legislatuur nog een tandje bij gestoken. ALGEMENE PROJECTEN: • Voortzetting stoepenprogramma; • Nog meer veilige fietspaden; 29


• Aanbrengen van kunst en andere sfeerelementen op onze pleintjes en in onze parken; • Verdere uitbreiding van het zitbankenproject; • Doorgaan met riolering- en wegverbetering; • Uitvoeren vervangen, vernieuwen en uitbreiden van het laanbomenplan; • In de mate van de financiële mogelijkheden zorgen voor meer ondergrondse electriciteitsleidingen langs de straten; • Grootschalige bebloemingsakties in alle hoekjes van Bilzen CONCRETE GROTE OF MIDDELGROTE PROJECTEN: • Herinrichting en opwaardering Stationsomgeving; • Restauratie De Wandeling in de Hospitaalstraat; • Uitvoeren plannen nieuwe bibliotheek en nieuwe vergaderlokalen in de Kimpel; algemene update voor de Kimpel; • Uitvoering tunnel Beverst-Bilzen; • Uitvoering Sportpark Katteberg met atletiekpiste; • Uitvoering goed Petry tot stadshotel; • Nieuw polyvalent jeugdcentrum aan de Kimpel; • Afwerken stedelijke en gewestelijke infrastructuur met betrekking tot de opgestarte projecten van locale economie: KMO zone DE SPELVER II met randweg; Entreestrip Tongersestraat en Commanderie in het centrum; • Ontwikkeling zone Eikaert; • Dierenparkje Katteberg opwaarderen; • Ontwikkeling Nieuw Merem, met bijhorende uitrusting van de gemeenschapsvoorzieningen; • Een volwaardig streekmuseum of andere toeristische attractie om de bezoekersstroom van Alden Biesen naar het centrum te brengen; • Ontwikkeling woongebied de Tabaert; realisatie verbindingsweg de Tabaert met de Maastrichterstraat • Herinrichting doortocht N2 Beverst(verkeersveiliger, groener, met afdoende parkeerplaatsen; • Realisatie kinderopvang Beverst met vergaderzalen voor de verenigingen tegenover de kerk; 30


• Uitvoeren glastuinbouwzone Beverst • Uitvoeren ruimtelijke ontwikkeling gebied Zonhoeve; • Behoeftenonderzoek en bouw gemeentezaal Beverst; • Verder zetten grondige renovatie sporthal de Zonhoeve; • Heraanleg parking Hartenberg; • Totale renovatie sporthal Eigenbilzen; • Realisatie verkaveling De Meere Weyen; • Bouw zaal Grote-Spouwen; • Als de evolutie van de sportbehoeften de nood voor een bijkomende sporthal nodig maakt, dient deze gebouwd te Grote-Spouwen; • Aanleg en verdere uitbreiding nieuw dorpsplein Mopertingen; • Aanleg bijkomend plein Spouwen-Mopertingen; • Realisatie site Edelhof Munsterbilzen; • Uitvoeren vergroting parochiezaal Rijkhoven; • Uitvoering verbouwing zaal Rosmeer; • Uitbouw multifunctioneel Sportpart Beverst-Schoonbeek, • Realisatie RUP rond de kerk in Schoonbeek; • Bouw ontmoetingscentrum Waltwilder; • Een volwaardig B-plein voor Waltwilder VV. 3. IN BILZEN VALT ER ALTIJD IETS TE BELEVEN In Bilzen valt er altijd iets te beleven, zo hoor je de laatste jaren steeds meer. Bilzen is een evenementenstad. De voorbije jaren werd het aantal evenementen vanuit de stad zelf systematisch opgevoerd. En initiatieven vanuit het verenigingsleven werden meer dan ooit ondersteund. Dit beleid dient verder gezet. De trend van vernieuwing van sterke bestaande initiatieven moet nog opgedreven worden. De volgende fase van de uitbouw van Bilzen als evenementenstad is een nog grotere spreiding van sterke initiatieven over het Bilzers grondgebied. En ook een evenementenhal moet in Bilzen kunnen. CONCRETE PUNTEN: • Uitbouw herkenbaar evenementenbeleid over heel Bilzen;

31


• Bilzen dient stelselmatig uitgebouwd als evenementenstad, het is een belangrijk onderdeel van de citymarketing; • Een evenementenhal in Bilzen moet kunnen, op voorwaarde dat het een betaalbaar project is op maat van Bilzen, liefst in samenwerking met een private partner;

32


8. ZORGEN VOOR BETAALBAAR WONEN. Pro- Bilzen wil de komende legislatuur van het stedelijke woonbeleid een grote prioriteit maken. We willen op een hogere versnelling overschakelen. En de focus daarbij vooral zetten op betaalbaar wonen voor zowel jongeren als ouderen. De grote hefbomen voor woonbeleid liggen voor een stuk inderdaad bij de hogere overheden, maar de slagkracht die het lokale niveau kan hebben mag niet onderschat worden. Het actieve grond- en pandenbeleid werd in de voorbije legislatuur ten onrechte afgeschilderd als een bedenkelijke zaak. Het tegendeel is waar. De actieve rol die de stad Bilzen speelde met dat beleid heeft zowel in zake dienstverlening als in zake projecten een belangrijke meerwaarde opgeleverd. Het is precies een prachtig voorbeeld van dynamisch beleid. Zeker voor wat betreft het woonbeleid wil Pro-Bilzen dat de stad in de komende jaren via een het grond- en pandenbeleid een heel ingrijpende en sturende rol opneemt. CONCRETE PUNTEN: • Een actief grond- en pandenbeleid met het oog op een sterk woonbeleid; • Maximale benutting van de instrumenten van ruimtelijke ordening in functie van ontwikkelingen die zorgen voor meer betaalbaar wonen; • Nieuwe verkavelingen, inbreidings- en renovatieprojecten moeten zorgen voor meer betaalbare woningen en bouwgronden voor jongeren en ouderen; • De Meere Weyen Eigenbilzen dient uitgevoerd, ontwikkeling gebied Zonhoeve te Beverst, woonontwikkeling Nieuw Merem, uitrusting woongebied de Tabaert, en zo verder; • Bilzen was in de voorbij legislatuur de stad met de meeste RUPS(ruimtelijke uitvoeringsplannen): we dienen verder te gaan op dit elan, in concreto moeten er deelgemeente per deelgemeente RUP’s ontwikkeld te worden die de woonmogelijkheden optimaliseren; • Na opstelling van een zogenaamde woonknelpunteninventaris dient een stappenplan opgemaakt om de hogere versnelling in het Bilzers woonbeleid gestalte te geven; • Een uitbreiding van het aanbod aan woon- en bouwmogelijkheden is een instrument om de prijzen te doen dalen; • Er dienen meer serviceflats gebouwd en er moet een stimuleringsbeleid gevoerd voor de private sector; 33


• Op nieuwe verkavelingen moet een zo groot mogelijk deel voorbehouden worden voor heel betaalbare woningen en bouwgronden; • De stad moet intensief overleggen met de sociale huisvestingsmaatschappijen voor meer huur – en koopwoningen, middels een spreidingsbeleid van kleinere projecten. • Een sterk Bilzers woonbeleid kan ook niet zonder afdoende aandacht voor de kwaliteit van wonen op de private huurmarkt; in dat verband dient er een ruimer informatiebeleid ontwikkeld naar eigenaars en verhuurders over de minimale woningkwaliteitsnormen, die vastliggen in de Vlaamse wooncode. Een woning die niet aan de minimale normen voldoet , mag niet worden verhuurd. We willen de Bilzenaren maximaal en actiever informeren over de premies waarop zij een beroep kunnen doen om de kwaliteit te verbeteren van de woningen die zij bewonen of verhuren; • Nieuwe vormen van wonen, zoals gemeenschapswonen en samenwonen voor alleenstaanden dienen te worden gestimuleerd; • Een woonscreeningscampagne met een ondersteuningsbeleid zal uitgewerkt worden, waarbij niet alleen de woonkwaliteit maar ook de veiligheid in het algemeen aan bod komt; • Pro-Bilzen wil ook een actief stimuleringsbeleid voor zorgwonen, kangoeroewonen en voor de omvorming van een woning tot tweewoonst.

34


9. DIENSTBAAR EN DIGITAAL BILZEN. Een moderne overheid staat ten dienste van iedereen, is altijd bereikbaar, werkt snel en stelt de juiste prioriteiten. Het is uitermate belangrijk dat iedereen terecht kan bij de diensten van onze stad, zodat niemand achterop geraakt of benadeeld wordt. De dienstverlening in de stad Bilzen is er de laatste jaren steeds beter op geworden, en staat op een hoog peil dank zij vele gemotiveerde medewerkers en een goede organisatie maar alles kan beter. Vooral op het vlak van de vraaggerichte dienstverlening willen we op een hogere versnelling overschakelen. Op de nieuwe communicatiemogelijkheden moet maximaal ingespeeld worden.

CONCRETE PUNTEN: • Zeer belangrijk is dat voor specifieke vragen van de Bilzenaren in zake dienstverlening niet alleen een goed systeem van opvolging is, maar vooral een snelle en volledige communicatie over het verloop van het gevolg georganiseerd wordt . Dit gaat al goed maar dat dient nog versterkt en verbeterd. Daarom wil Pro-Bilzen een stedelijke ombudsdienst oprichten, die zo onafhankelijk mogelijk staat opzichtens de stedelijke administratie en die tegelijkertijd een controlerol heeft en een aanspreekpunt is voor klachten over de vraaggerichte dienstverlening; • Het principe van één loket zoals het Sociaal Huis, dat elders in dit programma aan bod komt, dient voor alle dienstverlening doorgetrokken: de administratieve diensten dienen zo veel mogelijk vraag- en themagericht georganiseerd. Er dient bekeken voor welke dienstverlening er een digitaal, telefonisch en fysiek loket kan georganiseerd worden, men een unieke functie. Dit is voor tal van dienstverlening al het geval, maar deze aanpak dient nog versterkt en er moet gezorgd worden voor een grotere herkenbaarheid van deze unieke aanspreekpunten; • Het moet de bedoeling zijn alle noodzakelijke formaliteiten bij initiatieven, organisaties en dienstverlening allerhande tot een minimum te beperken. Een eenvoudige en snelle afhandeling moet de absolute norm zijn. Daarom wil ProBilzen een breed gebruikersonderzoek organiseren om daaruit de conclusies tot administratieve vereenvoudiging te trekken; 35


• De reorganisatie van de stedelijke administratieve diensten tot verdere clustering van diensten die nauw moeten samenwerken dient verder gezet; • De ingebruikname door de stedelijke diensten van een deel van de site Ganshof, dient gepaard te gaan met een updating van frontoffice en backoffi; dit biedt een grote kans tot verhoging van functionele dienstverlening; • De Bilzerse ambtenaren doen reeds dienstverlening aan huis bij mensen die zich om medische redenen of door hun hoge leeftijd niet bij de staddiensten kunnen aanbieden. Dit is een goed voorbeeld van mobiele dienstverlening : Pro-Bilzen wil dit nog uitbreiden; • De verdere integratie van de diensten van de stad en van het OCMW dient versneld uitgevoerd: het is tegelijkertijd een rationalisatie en een krachtenbundeling die niet alleen besparend werkt, maar ook de dienstverlening ten goede komt; • Bilzen moet ook maximaal inspelen op de nieuwe communicatievormen, en is daarmee al heel goed op weg. Pro-Bilzen wil een jaarlijkse werkgroep/hoorzitting met geïnteresseerde inwoners om rekening te houden met alle suggesties. De evoluties in dit verband gaan immers razend snel; • Rekening houdend met de evolutie van de technische en wettelijke mogelijkheden moet het e-loket systematisch verder uit gebouwd.

36


10. EXTRA ZUURSTOF VOOR HET VERENIGINGSLEVEN. In de diverse hoofdstukken van dit programma zijn heel wat nieuwe en bijkomende hefbomen voorgesteld om optimale kansen te geven aan het verenigingsleven. In zake infrastructuur, ondersteuning en dienstverlening. Toch wordt er nog een apart hoofdstukje besteed aan extra zuurstof voor het verenigingsleven. Omdat Pro-Bilzen in de komende legislatuur een stuk verder wil gaan dan de gebruikelijk bewandelde beleidspaden als het over het verenigingsleven gaat. Het verenigingsleven in het algemeen, en zeker in onze stad, is van onschatbare waarde. Het is een absolute bron van maatschappelijke warmte, verbondenheid, geborgenheid en gezelligheid. Het verenigingsleven is nog bijzonder actief in onze stad. Toch staat het onder druk door diverse evoluties: de zogenaamde verstedelijking van het platteland, de individualisering, de afname van het aantal vrijwilligers, jongeren die de weg niet meer vinden naar het verenigingsleven. Feit is dat we bepaalde maatschappelijke evoluties en een verandering van het interessepatroon niet kunnen sturen. Maar toch moet alles op alles gezet worden om het tij te keren met een aangepast beleid waarbij de focus meer dan voorheen komt te liggen op een stedelijke ondersteuning bij het werven van nieuwe leden, vrijwilligers, bestuursleden, met bijzondere aandacht voor de jongeren. Ook dient de traditionele ondersteuning onder de loep genomen, om te bepalen hoe dit kan bijgestuurd in functie van de nieuwe noden. Voor dit alles willen we meer middelen uit de stadskas besteden. CONCRETE PUNTEN: • Een systematisch onthaalbeleid dat gericht is op de stimulering tot deelname aan het verenigingsleven; • Per deelgemeente wordt een verenigingsbrochure ontwikkeld waarbij de verenigingen uitgebreid voorgesteld worden; dit wordt aan nieuwe inwoners door de stad bezorgd bij de inschrijving in de bevolkingsregisters; • Er wordt ook een publicatie uitgegeven waarbij de verenigingen die niet specifiek hun actieradius in een deelgemeente of woonkern hebben, voorgesteld worden; deze publicatie wordt ook bij het onthaalbeleid gebruikt; • Er dient een beleid van zogenaamde ‘ probeerbonnen ‘ uitgewerkt; • Het Bilzers stadsbestuur organiseert voortdurend brede en intensieve campagnes tot deelname aan het verenigingsleven, naast concrete wervende initiatieven; 37


• Pro-Bilzen wil een sterk stedelijk masterplan laten uitwerken om de promotie en ondersteuning van verenigingen en vrijwilligerswerk forse nieuwe slagkracht te geven; dit plan dient ook oog te hebben voor de nieuwe noden van ondersteuning; • Voor deze plannen dienen de nodige middelen uitgetrokken.

38

Pro-Bilzen : Bilzen 2013-2018 (partijpolitiek programma ge  

Het volledige partijpolitiek programma van Pro-Bilzen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you