Page 1

Dnevni avaz www.dnevniavaz.ba

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik z utorak, 20. 4. 2010. z Sarajevo z Godina XV z Broj 5251 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

KOMEMORACIJA

Tu`ni skup u povodu smrti komandanta Deli}a

$H*+524#6+.# 581))'0'4#.# Te{ko je svima bilo sakriti drhtaje u glasu dok su poru~ivali porodici, ali i svim bh. gra|anima, da budu ponosni {to su imali Rasima Deli}a z Reis Ceri}: To je bio komandant koji je u ti{ini volio svoju zemlju i svoj narod

Blokada: Bosanci se ne mogu vratiti ku}i

u ba{ti Doma OSBiH, brojni Deli}evi saborci, rodbina i prijatelji, prou~ili su Fatihu ili na svoj na~in odali posljednju po~ast velikom komandantu. 2. i 3. strana

Sudbine: Sanel i Samir Kusturica na{li smiraj

61. strana

4. str.

11. strana

U igri ostali Repe{a i Mutap~i}

Afere: Univerzitet u Sarajevu pod lupom

POLICIJA PROVJERAVA NEKOLIKO FAKULTETA

UKOPANI U BiH 13 GODINA NAKON POGIBIJE U FRANCUSKOJ KO[ARKA

9. strana

lom prerano umrlog generala Rasima Deli}a, ratnog na~elnika General{taba Armije RBiH. Do 13 sati, do kada je uz po~asnu stra`u tabut bio izlo`en

SREBRENIK

Poginuo 25-godi{nji mladi}

15. str.

S

va bol bh. patriota ju~er ujutro se slila u Dom Oru`anih snaga (OS) BiH u Sarajevu, ispred kojeg je u deset sati dovezen tabut s tije-

VULKAN ZAROBIO BUGOJANCE NA ISLANDU!

(Foto: B. Nizi})

POREZI

Vra}eno 2,8 milijardi KM PDV-a

12. str.

Brojni Deli}evi saborci, rodbina i prijatelji na {ehidskom mezarju Kova~i


2

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

aktuelno

KOMEMORACIJA Tu`ni skup u povodu smrti komandanta Deli}a

BiH ispratila svog generala Te{ko je svima bilo sakriti drhtaje u glasu dok su poru~ivali porodici, ali i svim bh. gra|anima, da budu ponosni {to su imali Rasima Deli}a Sva bol bh. patriota ju~er ujutro se slila u Dom Oru`anih snaga (OS) BiH u Sarajevu, ispred kojeg je u deset sati dovezen tabut s tijelom prerano umrlog generala Rasima Deli}a, ratnog na~elnika General{taba Armije RBiH. Do 13 sati, do kada je uz po~asnu stra`u tabut bio izlo`en u ba{ti Doma OSBiH, oko hiljadu gra|ana, Deli}evih saboraca, rodbine i prijatelja, do{lo je i prou~ilo Fatihu ili na svoj na~in odalo posljednju po~ast velikom komandantu, pru`ilo utjehu uplakanoj porodici, upisalo se u knjigu `alosti.

Ponos branilaca Me|u njima je bilo mnogo obi~nih ljudi, branilaca BiH, ratnih vojnih invalida, {ehidskih porodica, nosilaca najvi{ih ratnih priznanja, demobilisanih boraca. Do{li su i turski ambasador u BiH Vefahan Od`ak (Ocak), nekada{nji kosovski politi~ar Azem Vlasi, penzionisani generali Atif Dudakovi}, Enver Had`ihasanovi}, Fikret ]uski}, Sakib Mahmuljin, Vahid Karaveli}, Hamid Bahto, Ned`ad Ajnad`i}... zatim brojni bh. politi~ari, ratni ~lanovi Predsjedni{tva i Skup{tine RBiH Stjepan Kljui}, Tatjana Ljuji}-Mijatovi}, Mirko Pejanovi}, Miro Lazovi}...

Prije nego {to je tu`na kolona oko 13 sati krenula prema {ehidskom mezarju Kova~i, odr`ana je komemorativna sjednica. O Deli}evom `ivotnom putu, liku i djelu u ime njegovih najbli`ih saradnika govorio je penzionisani general Mustafa Polutak, u ime porodice Muhamed [adi}, u ime Koordinacije temeljnih bora~kih organizacija Izet Gani}, te dr`avni ministar odbrane Selmo Cikoti} i predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}. Te{ko je bilo kome od njih ju~er bilo sakriti drhtaje u glasu dok su poru~ivali Deli}evoj supruzi Suadi,

Porodica generala Deli}a pored tabuta: Ogroman gubitak

Nezadovoljstvo boraca zbog prisustva Tihi}a Pojavljivanje predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a u Domu OSBiH kod nemalog broja boraca izazvalo je ju~er ogor~enje, posebno zbog toga {to se nije udostojio da sa~eka u redu kako bi pri{ao izlo`enom tabutu generala Deli}a, ve} je prekoreda pro{ao mimohod, a potom se uputio na

Vlasi: Odao po~ast generalu Deli}u

Komemorativni skup u Visokom

Zahvalnost u ime porodice U povodu smrti armijskog generala Rasima Deli}a, u Visokom je uprili~en komemorativni skup kojem su prisustvovali ve}ina ratnih viso~kih komandanata, zvani~nici tog grada i general Vahid Karaveli}. - @elim izraziti najdublju zahvalnost za suosje}anje u ovim trenucima,

(Foto: S. Saletovi})

kao i svim Viso~anima koji su svojim odnosom doprinijeli da se general Deli} osje}a kao u svom gradu. Vjerujem da }e Visoko nastaviti njegovati sve ono {to je predstavljao general Rasim Deli} - istakao je dr. Senad Karavdi}, koji se skupu obratio u ime porodice DeN. O. li}.

Visoko: Sa skupa povodom smrti generala Deli}a

komemoraciju. Ispred sale jedan od boraca mu je poru~io: - Niste trebali do}i, predsjedni~e, ipak smo mi za vas lopovi i kriminalci. Tihi} ga je upitao: „A, ko?“, na {ta mu je borac odgovorio: - Pa, mi koji smo se borili za BiH.

General Dudakovi}: Fatiha za generala Deli}a

sinovima Adnanu i Admiru, bra}i, snahama, ali i svim bh. gra|anima, da budu ponosni {to su imali Rasima Deli}a.

Izlo`en udarima General Polutak, govore}i o veli~ini i hrabrosti komandanta Deli}a, konstatirao je da njegovo srce vi{e nije moglo izdr`ati sve udare kojima je bio izlo`en. Izet Gani} posebno je naglasio da general Deli} nikada na zlo~in nije odgovorio zlo~inom, niti je dozvolio da se bilo ko kome sveti. [adi} je potcrtao da je Deli} volio svoju porodicu i sve ljude, ali iznad svega volio je BiH, kojoj se u cijelosti predao. Ministar Cikoti} istakao je vanredno uspje{nu vojnu karijeru generala Deli}a, koji je, kako je kazao, nadasve bio ~ovjek. Cikoti} se sjetio i Deli}evih rije~i: „Rat nije bio na{ izbor, ali moramo shvatiti da je oru`je na{a sudbina.“

Knjiga `alosti: Upisali se brojni gra|ani

- General Deli} zaslu`an je za formiranje Oru`anih snaga BiH i njenu odbranu od agresije. Jo{ ima onih koji ne misle da je izvr{ena agresija na BiH,

ali mi koji smo opstali moramo govoriti istinu i ne smijemo dozvoliti da se izjedna~i krivica agresora i `rtve. General Deli} borio se za BiH, za istinu, ne sa-

mo za vlastitu nevinost nego i za pravdu, a u vezi s tim i protiv poku{aja prekrajanja historijskih ~injenica - kazao je Silajd`i}. M. KUKAN


aktuelno

3

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

Komentar dana @avaz.ba) Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@

Negatori genocida Kako Dodiku ne padne na pamet da, umjesto brojanja srebreni~kih `rtava, prebroji ratne zlo~ince koji su pobili te nevine ljude

Sarajevo: Ki{a nije sprije~ila veliki broj saboraca, gra|ana i prijatelja da do|u na d`enazu

(Foto: S. Saletovi})

SARAJEVO D`enaza generalu i biv{em komandantu Armije RBiH

Ef. Ceri}: Rasim Deli} nije se bojao istine Nekoliko hiljada saboraca, prijatelja, ro|aka, gra|ana i najvi{ih zvani~nika BiH klanjalo d`enazu na {ehidskom mezarju Kova~i Biv{i komandant Armije RBiH, general Rasim Deli} ukopan je ju~er uz najvi{e vojne po~asti na {ehidskom mezarju na Kova~ima u Sarajevu. Nekoliko hiljada saboraca, prijatelja, ~lanova porodice, gra|ana te najvi{ih zvani~nika BiH klanjalo je d`enazu generalu Deli}u te prisustvovalo posljednjem opro{taju od ratnog komandanta Armije RBiH i poslijeratnog komandanta Zdru`enog {taba Vojske FBiH.

/ TO JE TO

\oko NINKOVI]

Padala ki{a Ni ki{a koja je ju~er nemilice padala u Sarajevu nije sprije~ila veliki broj gra|ana da do|u na d`enazu generalu Deli}u. Mnogi su se potiho prisje}ali da je ki{a padala i prije skoro sedam godina, kada je klanjana d`enaza prvom predsjedniku RBiH Aliji Izetbegovi}u, Deli}evom vrhovnom komandantu u odbrambenom ratu BiH. General Deli}, kao i Izetbegovi}, ukopan je na {ehidskom mezarju Kova~i, uz svoje saborce. D`enaza-namaz predvodio je poglavar Islamske zajednice u BiH, reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}.

Fatiha na mezaru generala Deli}a

- Bra}o i sestre, opet smo ovdje na {ehidskom brdu Kova~i. Pozvala nas je smrt ~ovjeka, na{ega roda i na{ega ponosa. Svako od nas ima svoj razlog {to je danas ovdje, ali, zasigurno, svi smo danas ovdje zato {to osje}amo dug prema Rasimu Deli}u, ~ija nas je smrt okupila da stanemo u jedan saf kako bismo shvatili da pripadamo jedni dr-

Povorka pro{la gradom Povorka s lafetom na kojem je bio tabut s tijelom generala Deli}a do mezarja na Kova~ima stigla je iz Doma Oru`anih snaga BiH Obalom Kulina bana, u pratnji velikog broja gra|ana. D`enazi su prisustvovali brojni zvani~nici dr`avnih, entite-

Dok sav civilizirani svijet donosi deklaracije i rezolucije, osu|uje genocid nad srebreni~kim Bo{njacima, potvr|en presudama Tribunala i Me|unarodnog suda pravde u Hagu, i izra`ava `aljenje zbog toga, Milorad Dodik i njegova vlada iznova negiraju genocid i bave se prebrojavanjem `rtava. Ovog puta Dodik je, jer „smatra da je potrebno da se utvrde sve ~injenice i istina o ta~nom broju stradalih“, odlu~io suspendirati izvje{taj Komisije za Srebrenicu iz 2004. godine. „Istinoljubivi“ Dodik zato je pokrenuo cijeli projekt ~iji je cilj da nekakav fantomski Centar za istra`ivanje ratnih zlo~ina RS ponovo prebrojava mrtve i pre`ivjele Srebreni~ane. Vje{ti manipulatori odmah su krenuli u akciju, pa se ve} na ju~era{njoj konferenciji za novinare moglo vidjeti „ga|anje“ brojkama prema kojima jo{ malo pa u julu 1995. godine u Srebrenici niko nije ni ubijen. [ta bi se, uostalom, promijenilo u su{tini zlo~ina nad Bo{njacima Srebrenice i da ih je, umjesto osam, ubijeno sedam ili {est hiljada!? Ni{ta! A Sud u Hagu utvrdio je da ih je bilo vi{e od osam hiljada i da je to bio genocid! I umjesto da prihvati tu ~injenicu i civilizirano osudi politiku koja je do toga dovela, Dodik se prihvatio brojanja `rtava genocida u kojem su stradale i stotine vr{njaka njegove djece. Nikako da mu, recimo, padne na pamet da, umjesto toga, prebroji ratne zlo~ince koji su tu djecu pobili, a i danas u`ivaju u slobodi. Nakon ovoga, u demokratskim dr`avama i civiliziranim dru{tvima Milorad Dodik ve} odavno bi bio izveden pred sud i kao prezreni negator genocida ka`njen. U BiH ne mo`e, jer upravo on i njegova stranka spre~avaju usvajanje zakona o ka`njavanju negiranja genocida. No, iza novog poku{aja negiranja genocida u Srebrenici ne stoji samo Dodik. On je tek jedan od isturenih igra~a projekta nacionalfa{isti~kih organizacija i institucija s obje strane Drine koje svoje sunarodnike ubje|uju da spa{avaju srpstvo time {to }e „dokazati“ da u Srebrenici nije bilo genocida. Oni svojim postupcima svjesno ostavljaju prostor za stvaranje novih mitova o „ugro`enim Srbima protiv kojih je cijeli svijet“ i „juna~koj vojnoj pobjedi u Srebrenici“. Historija je pokazala da se na krilima takve mitomanije svakih nekoliko decenija na|e neko ko odlu~i da je „nakon bune protiv dahija“ do{lo vrijeme za osvetu „Turcima“ na ovim prostorima.

tskih i kantonalnih institucija, me|u kojima predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i ministar odbrane Selmo Cikoti}, a d`enazu su klanjali i vojni muftija Ismail Smajlovi} i druge muftije Islamske zajednice u BiH.

(Foto: F. Fo~o)

ugima i da ni~ija zasluga za op}e dobro ne}e biti poni{tena rekao je reis Ceri}.

Bosanski {ehidi On je istakao da se general Deli} nije bojao istine i da je vjerovao u pravdu. - To je bio komandant Rasim Deli}, koji je u ti{ini volio svoju zemlju i svoj narod, koji je znao da se dobro sjeme u plodnoj bosanskoj zemlji ne}e osu{iti i ne}e umrijeti, ba{ kao {to se ne}e nikada osu{iti ni na{e sje}anje na sve bosanske {ehide i nikada ne}e umrijeti na{a volja da `ivimo u slobodi s istinom u srcu i s pravdom u du{i - naglasio je. ef. Ceri}, a potom prou~io dovu mole}i Uzvi{enog Allaha da generala Deli}a nagradi stepenom {ehida. T. LAZOVI]


4

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

aktuelno

AFERE Univerzitet u Sarajevu pod lupom Tu`ila{tva

[u{ki}: @eli u sudije

Jan~ik: Aktuelni pravobranilac

VSTV odgodio imenovanja

Na provjeri biografije budu}ih dr`avnih sudija? Sudije }e, najvjerovatnije, biti imenovane na prvoj narednoj sjednici, tvrde u VSTV-u Mada je bilo uvr{teno u dnevni red, na posljednjoj sjednici Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a (VSTV) nije obavljeno imenovanje novih sudija Suda BiH, potvr|eno je ju~er „Dnevnom avazu“ u toj instituciji, ali nam nije obja{njen stvarni razlog odgode. - Sudije }e, najvjerovatnije, biti imenovane na prvoj narednoj sjednici, o ~ijem }e datumu javnost biti obavije{tena - kazali su u VSTV-u. Kako se {pekulira u pravnim krugovima, nakon skandala s Dragicom Glu{ac, kandidatom za dr`avnu tu`iteljicu, koja je imala sumnjivu

ratnu pro{lost i branila ratne zlo~ince, VSTV je odlu~io dodatno provjeriti biografije i budu}ih dr`avnih sudija, pa je to stvarni razlog {to imenovanja nisu jo{ obavljena. Od 6. do 8. aprila obavljeni su razgovori sa 28 kandidata za nove sudije Suda BiH. Me|u njima su bili i sutkinja Kantonalnog suda Sarajevo Dalida Burzi}, kantonalni tu`ilac Sead Kre{talica, aktuelni dr`avni tu`ilac Ismet [u{ki}, glavni federalni pravobranilac August Jan~ik, sudija Op}inskog suda Sarajevo Slobodan Nasti} i sudija Vrhovnog suda RS Red`ib F. V. Begi}.

Ko }e biti novi policijski komesar

Policija provjerava nekoliko fakulteta Predistra`ne radnje na Stomatologiji Prijava za mito na Pravu Nelegalnosti u Studentskom centru Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo provodi predistra`ne radnje u vezi s informacijom o nepravilnostima uo~enim na Stomatolo{kom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Krivi~no djelo Prema rije~ima portparola Tu`ila{tva KS Jasmine Ifti}, Ministarstvo obrazovanja i nauke KS dostavilo je jo{ pro{le godine Informaciju o utvr|enom stanju i Izvje{taj o izvr{enom inspekcijskom nadzoru na tom fakultetu. - Postupaju}i po tom izvje{taju, nadle`ni kantonalni tu`ilac uputio je prema Kantonalnom MUP-u

zahtjev za prikupljanje informacija kako bi se provjerili navodi iz izvje{taja i utvrdilo postojanje elemenata krivi~nog djela i eventualna odgovorost odre|enih osoba zaposlenih na Stomatolo{kom fakultetu - kazala nam je Ifti}. Kako „Avaz“ nezvani~no saznaje, inspekcija je u toj ustanovi, osim nelegalnog izbora i zapo{ljavanja profesora, zabilje`ila i nezakonito primanje studenata koji za to nisu ispunili uvjete.

Anonimna prijava Ina~e, u Tu`ila{tvu se trenutno nalazi ~itav niz prijava protiv visoko{kolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu. Izme|u ostalog, Tu`i-

Medicina, Ma{instvo i Farmacija Pred Tu`ila{tvom se trenutno nalazi i prijava protiv Ma{inskog fakulteta zbog krivi~nog djela zloupotrebe polo`aja i ovlasti, kao i prijave protiv Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta.

Ifti} nam je ovo potvrdila, ali ju~er nije mogla kazati u kojoj su one fazi, niti ko je podnosilac, jer nije uspjela stupiti u kontakt s nadle`nim tu`iocima.

Univerzitet u Sarajevu: Nepravilnosti izlaze na povr{inu

la{tvo je u februaru MUP-u na ispitivanje uputilo anonimnu prijavu koju su jo{ po~etkom pro{le godine dostavili „Krimolovci“, a koja se odnosi na davanje, odnosno primanje mita od profesora Pravnog fakulteta u Sarajevu. Kako nam je potvrdila

Ifti}, Tu`ila{tvo je po~etkom ove godine zatra`ilo od Finansijske policije FBiH prikupljanje informacija u vezi s anonimnom prijavom podnesenom protiv direktora Studentskog centra UNSA, u vezi sa zapo{ljavanjem u ovoj ustanovi. G. MRKI]

Vlada FBiH opet izigrala bora~ku populaciju

Borci sutra izlaze na ulice Vlada je ili potcijenila na{e proteste ili precijenila sebe, ka`e Huso Tucak

Policajci ZDK: Izbor novog {efa

Sedam kandidata za prvog policajca ZDK

www.dnevniavaz.ba

Nezavisni odbor za izbor i imenovanje policijskog komesara Zeni~ko-dobojskog kantona otvorio je prispjele prijave i pregledao sve kandidature, saznaje „Dnevni avaz“. Za mjesto prvog policajca ZDK prijavili su se aktuelni komesar Fahrudin Be~irovi} iz Kaknja, dvojica visokopozicioniranih u MUP-u ZDK Vedad [e~i} i Mirsad Pehad`i}, komandir

Specijalne jedinice za podr{ku MUP-a Semir [ut iz Zenice, na~elnici policija u Zenici i Olovu Admir Gazi} i Kemal Brki} i biv{i visoki policijski slu`benik iz Zenice Kasim Ali}. Odbor kojim predsjedava Zeni~anin Nezir Pivi} treba odluku donijeti narednih dana, prije isteka mandata Be~irovi}u, a potom }e je formalno potvrditi ministar A. D`. Aziz Brotlija.

PORTAL - komentar dana Tu|man: U „Herceg-Bosni“ se rje{ava pitanje budu}ih granica hrvatske dr`ave - I pticama na grani je jasno da je Hrvatska slala svoju vojsku u BiH da ratuje protiv legalne armije ove zemlje, {to je ~in agresije po svim standardima me|unarodnog prava. Gospodin Ivo Josipovi} je hrabar i po{ten ~ovjek, jer je to javno priznao, ali pojedine reakcije iz Hrvatske govore koliko se tek malo odmaklo od 1993. godine. (sokkia)

Predstavnici bora~kih organizacija iz FBiH nezadovoljni su napustili ju~era{nji sastanak sa ~lanovima Vlade Federacije BiH, ostaju}i pri svojim ranijim planovima da sutra iza|u na velike demonstracije. Vlada FBiH ni ju~er im nije ponudila ni{ta novo, odbijaju}i prihvatiti zahtjeve boraca, kojima se uvodi cenzus na primanja, za razliku od svih ostalih bud`etskih korisnika. Huso Tucak, zamjenik predsjednika Saveza demobilisanih boraca FBiH, potvrdio je sino} za na{ list da ni novi razgovori nisu urodili plodom te da borci sigurno izlaze na proteste. - Ni{ta nismo dogovorili. Mi idemo na proteste, jer nam opet ni{ta nisu ponudi-

Tucak: Jo{ nema odgovora

Ra|o: ^vr{}i u namjeri

li, osim pri~e za malu djecu. Samo ponavljaju da smo mi odgovorni, a ne oni koji nisu izvr{ili zaklju~ke Parlamenta FBiH - ka`e Tucak. Prema njegovim ri-

je~ima, on je uvrije|en onime {to im je rekao premijer FBiH Mustafa Mujezinovi}. - On nam ka`e da garantuje da ne}e biti smanjeno do kraja mandata ove Vlade

FBiH, kao da mi ne znamo da se cenzus uvodi od 1. januara 2011. godine. Vlada je ili potcijenila na{e proteste ili precijenila sebe - ka`e Tucak. Predsjednik Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja D`evad Ra|o tako|er ka`e da borci ne odustaju od protesta te da ih je ovaj sastanak samo u~vrstio u njihovoj namjeri. - Najavili su da }e ovo biti sjednica Vlade i da }e ovo biti prva ta~ka, ali nisu imali ni kvoruma. O~ekivali smo da }e oni ponuditi neki materijal o kojem bi se moglo razgovarati, ali ne, ve} samo govore o tome kako }emo mi biti krivi za kolaps, a ne oni koji upravljaju bud`etskim novcem, koji i jesu odgovorni T. L. ka`e Ra|o.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Za put od Prusca prema Ajvatovici 100.000 KM Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izdvojilo je 100.000 KM za drugu fazu izgradnje puta

od Prusca prema Ajvatovici, javila je Onasa. Realizacija ovog projekta, ukupne vrijednosti oko 2,5 miliona KM,

po~ela je pro{le jeseni. Projektom je predvi|ena izgradnja puta du`ine od oko 6.000 metara, a najve}i

dio posla trebao bi biti zavr{en do kraja juna, kada }e biti odr`ani 500. „Dani Ajvatovice“.


pogledi

5

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

LONDON Danas nastavak pravne bitke

Odbrana Ejupa Gani}a ponudit }e listu svjedoka Sud }e danas dodijeliti sudiju koji }e biti zadu`en za cjelokupan proces Odbrana biv{eg ~lana Predsjedni{tva RBiH, akademika prof. dr. Ejupa Gani}a na dana{njem ro~i{tu }e na zahtjev suda u Londonu dostaviti svoj odgovor Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije koje je 13. aprila zvani~no uru~ilo zahtjev za Gani}evo izru~enje i 12 stranica popratne dokumentacije kojom obja{njava svoje razloge zbog kojih ga tra`i. U tih 12 stranica predstavljeni su isti argumenti koji su ve} pretreseni pred Ha{kim tribunalom. - Prema pravilima britanskog suda, odbrani se daje da u roku od tri do ~etiri sedmice dostavi svoj odgovor, ali budu}i da je moj otac potpuno spreman za proces, na{i advokati tra`ili su najkra}i mogu}i rok koji pada sutra (danas, op. a.). Tu }e bh. strana predati strukturu na{e argumentacije, odnosno opisat }e kojim }e se dokumentima i pravnim postulatima koristiti, te }e izlo`iti i listu

Skaka: Pomo} ugro`enim ljudima

Li~nost dana Uzejr Skaka

Humana misija Osiniva~ BIMA-e, ~iji ~lanovi ve} 12 godina obilaze i lije~e povratnike u RS

Dr. Gani}: Slobodno se kre}e

Selimovi}ev bilten u slu`bi srpske propagande Srpska propagandna ma{inerija intenzivno radi na slu~aju „Gani}“. Tako su prvo beogradske „Ve~ernje novosti“ objavile tekst koji vrvi la`ima o Gani}evom pona{anju u sudnici na prvom ro~i{tu, da bi ju~er isto uradio fabri~ki bilten porodice Selimovi} u Sarajevu, objavljuju}i te- Faksimil ju~era{njeg ~lanka iz Selimovi}evog kst pod naslovom „Ga- fabri~kog biltena ni}a strpali u kavez“. - Pa, nije ovo srednji vijek, ne- lac ne treba, jer on zna engleski vjerovatno je kako neko zami{lja jezik i taj tekst koji je objavljen je britanske sudove. Moj otac slobo- ogromno zlo - izjavila je Emina dno se kre}e i unutar i izvan su- Gani}. Ona je istakla da za dr. Gani}a dnice. On vi{e nije u pritvoru. On na ro~i{tu sjedi na mjestu pr- uvrede koje dolaze od srpskih meedvi|enom za osobu koja se br- dija nisu nikakvo iznena|enje, ali ani, to je mala sudnica i la` je da su zaprepa{teni da se jedan sarajeje zaklju~avan u bilo kakav kavez vski medij potpuno stavio u s prevodiocem. Njemu prevodi- slu`bu srpske propagande.

svjedoka. Tek time, zapravo, po~inje zvani~an sudski proces - kazala je ju~er za na{ list Gani}eva k}erka Emina, koja se ovih dana s bratom Emirom nakratko nalazi u Sarajevu.

Tu`ba protiv Srbije Osim {to }e britanski sud danas utvrditi termine narednih ro~i{ta, Gani}eva odbrana kona~no }e dobiti i priliku da pokrene paralelni sudski proces, odnosno tu`bu protiv Srbije. U njemu }e dr. Gani} dokazivati da je srbijansko tu`ila{tvo grubo povrijedilo i zloupotrijebilo britanski pravosudni sistem izdaju}i nelegitimni nalog za hap{enje. Prema njenim rije~ima, sud }e danas dodijeliti sudiju koji }e biti zadu`en za cjelokupan proces, a Gani}ev pravni tim o~ekuje da }e to biti jedan od sudija s velikim ekstradicionim iskustvom i dugim sta`om u radu na ovakvim slu~ajevima. Tako|er, dr. Gani}, koji u Londonu po{tuje sve restrikcije koje mu je odredio sud, prisustvovat }e dana{njem ro~i{tu, kao {to je bio i na M. KUKAN pro{lom.

Tu`ba protiv {vicarskog lista „La Nation“

Memi{evi}: Pljunuli su u lice `rtvama Vlasnik lista Srbin s na{ih prostora Tvrdili da je u Srebrenici ubijeno 2.000 vojnika Dru{tvo za ugro`ene narode BiH i [vicarsko dru{tvo za me|unarodno krivi~no pravo (TRIAL) predali su istra`nom sudiji u Kantonu Vo ([vicarska) krivi~nu prijavu protiv dvomjese~nog desni~arskog lista „La Nation“ iz Lozane, ~iji je vlasnik navodno Srbin s na{ih prostora. Prijava je upu}ena zbog negiranja genocida i drugih zlo~ina protiv ~ovje~nosti. Kako je za na{ list kazala predsjednica Dru{tva za ugro`ene narode BiH Fadila Memi{evi}, novinari ovog lista Denis Ramele (Ramelet) i Nikolas de Arau`o (Nicolas de Araujo) objavili su seriju od ~etiri ~lanka pod naslovom „Medijski lin~

nad Srbima“, u kojima genocid u Srebrenici nazivaju „pseudopokoljem“. - Oni su poricali genocid. Tvrdili su da nije ubijeno vi{e od 8.000 Bo{njaka, da je to la`. Prema njima, Memi{evi}: Dokazi iz Haga u Srebrenici je ubijeno 2.000 ljudi, i to uglavnom vojnika. Tako|er, negirali su strahote u logoru Trnopolje, masovna silovanja Bo{njakinja i tvrdili da pijaca Markale nije granatirana sa srpskih ve} s polo`aja Armije RBiH.

Negiranje genocida ka`njivo je po krivi~nom zakonu u [vicarskoj, i to po ~lanu 261. Nadamo se da }e oni koji su poricali stra{ne zlo~ine i genocid biti o{tro ka`njeni, kao i sama novina. Mi }emo tu`bu argumentirati brojnim presudama Ha{kog tribunala - kazala je Memi{evi}. Prema njenim tvrdnjama, pi{u}i na ovaj na~in, autori osloba|aju po~inioce krivice predstavljaju}i ih kao `rtve medijskog izvje{tavanja. - U`asavaju}e je to {to autori ~lanka pljuju u lice hiljadama pre`ivjelih `rtava u namjeri da rehabilitiraju sljedbenike zlo~ina~ke politike - istakla je Memi{evi}. F. VELE

U Hipokratovoj zakletvi, koju prihvataju ljekari na po~etku svoje te{ke, ali i plemenite profesije, navodi se da }e svoj `ivot staviti u slu`bu humanosti te da }e im zdravlje bolesnika biti najve}a briga. Svojim djelima dr. Uzejr Skaka pokazao je da po{tuje Hipokratovu zakletvu. On je osniva~ Bosanske internacionalne medicinske organizacije (BIMA), koja ve} 12 godina poma`e bo{nja~ke povratnike u RS, ali i sve druge ljude koji nemaju adekvatnu medicinsku za{titu. Za razliku od politi~ara, koji se

povratnika sjete samo u vrijeme predizbornih kampanja, dr. Skaka i njegove kolege, ~lanovi BIMA-e, odlaze u najugro`enije krajeve BiH, besplatno lije~e povratnike, donose im lijekove, odje}u, obu}u... Dr. Skaka ro|en je 2. aprila 1950. godine u Sarajevu, gdje je zavr{io srednju medicinsku {kolu, a potom i Medicinski fakultet. Nasljednik je tradicije poznate i ugledne porodice Skaka, koja se ve} 450 godina bavi obrezivanjem mu{ke djece. Vode}i je hirurg u toj oblasti u regionu. O`enjen je i ima E. Ha. {estero djece.

Reagiranje na intervju objavljen u „EuroBlicu“

MVPBiH: Alkalajevi odgovori su izmi{ljeni Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) BiH saop}ilo je da je dnevni list „EuroBlic“ ju~er objavio intervju s ministrom vanjskih poslova BiH Svenom Alkalajem pod nazivom „Srbija se mije{a u unutra{nje stvari BiH“, koriste}i izmi{ljene odgovore. Alkalaj: - Iako se „EuroBlic“, po Negirao osnovu prethodnog dogo- navode vora sa MVPBiH, obavezao da }e intervju biti objavljen „u nepromijenjom obliku“, predmetni intervju objavljen je na na~in da su neki dijelovi odgovora u potpunosti izostavljeni, dok su neki parafrazirani, a zatim stavljeni pod navodnike. Osim toga, postavljeno je novo pitanje i na njega dat odgovor u ime ministra Alkalaja iako to pitanje nikada nije ni postavljeno u or-

iginalnom upitu „EuroBlica“ - ka`e se u saop}enju MVP-a, prenijela je Fena. Osim toga, kako se navodi u saop}enju, uredni{tvo „EuroBlica“ odlu~ilo je objaviti i dijelove intervjua koji su u potpunosti izmi{ljeni, kao naprimjer „izjavu“ ministra Alkalaja da se „Srbija mije{a u unutra{nje stvari BiH“ te da „Alkalaj odnose sa Srbijom ocenjuje kao najproblemati~nije“, {to ministar Alkalaj nije rekao. U reakciji koju je MVPBiH poslao uredni{tvu „EuroBlica“ istaknuto je da se ovakvim „fabrikovanjem“ neistinitih teza ugro`ava razvoj dobrosusjedskih odnosa BiH i Srbije te svjesno nanosi {teta ugledu ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja i MVPBiH.

Danas identifikacija dvije `rtve iz Vlasenice U Komemorativnom centru Tuzla danas u 10 sati bit }e obavljena identifikacija dvije osobe koje su ubijene na podru~ju op}ine Vlasenica i prona|ene u masovnim grobnicama na podru~ju Vlasenice i [ekovi}a, saop}ilo je Udru`enje „Porodice `rtava rata Vlasenica 1992-1995“, javila je Onasa.


6

[ta drugi pi{u

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

mozaik

NADA U @IVOT Bi{}anka Alma Had`i} vratila se iz Be~a

Transplantacija srca u narednih {est mjeseci Djevojka bila na pregledima kod doktora Voloneka i Cukermana

Slonovi izazvali haos u selu Samaruma

Incident u Indiji

Slonovi zaustavili saobra}aj na dva sata Krdo od 25 slonova blokiralo je cestu u selu Samaruma u Indiji pa je saobra}aj bio zaustavljen na dva sata. To je samo jedan u nizu susreta slonova sa ljudima zbog ~ega su

stanovnici tog mjesta u stalnom strahu od razaranja divljih slonova. Ranije su se ve} `alili da su im slonovi uni{tili urode. Za sada su mje{tani naoru`ani bakljama kako bi sprije~ili ponovni dolazak slonova.

Britanac nije imao sre}e

Pijan vozio dje~iji auto pa ostao bez dozvole Britanac Pol Haton (Paul Hutton, 40) sjeo je pijan u maleni elektri~ni automobil koji razvija maksimalnu brzinu od {est kilometara na sat, ali nije imao sre}e. Naime, opazila ga je policijska patrola dok je vozio po cesti i zaustavila. Haton priznaje da se osje}ao poni`eno kada je zavr{io na sudu zbog vo`nje u pijanom stanju. Haton, ina~e biv{i RAF-ov in`injer, modificirao je maleni automobil, koji je prona{ao odba~enog pored svoje ku}e, za jedan svoj projekt. Na dan hap{enja, odlu~io se vozilom odvesti prijatelju kako bi mu pokazao rezultate.

Alma Had`i}, 17-godi{nja Bi{}anka koja ~eka na transplantaciju srca, vratila se s roditeljima iz Be~a, gdje su je na Univerzitetsko-dje~ijoj klinici (AKH) pregledali prof. dr. Gregor Volenek (Wolenek) i dr. Andreas Cukerman (Zuckermann). - Na{a Alma za tri dana imala je detaljan pregled kod dvojice vrhunskih stru~njaka. Koliko sam ja upu}en, to je bio kompletan pregled kao predoperativna priprema - ka`e Elvir Had`i}, Almin otac. Dodaje kako je tek sada siguran da su stvari s lije~enjem njegove k}erke kona~no „krenule s mrtve ta~ke“. - Tek sada na{a Alma ima svoj „fajl“ u Eurotransplantu i za nju se tamo sa sigurno{}u zna. Do sada je bila na nekoj listi potencijalnih primalaca organa. Shvatili smo da bi na{a k}erka, da je kojim slu~ajem ostala na toj listi, do`ivjela mo`da istu sudbinu kao i Adis Junuzovi}. Na svu sre}u, stvari su krenule kako treba - zadovoljni su Elvir i Rejhana, Almini roditelji. Alma je na AKH-u obavila neurolo{ke pretrage, EG snimanja, ultrazvuk abdomena, rendgenska

Alma s roditeljima: Porasle nade nakon pregleda

snimanja plu}a, pra}eno je stanje krvi i urina tokom 24 sata. Pregledao ju je i okulista, kao i zubar, jer mora biti otklonjena opasnost od bilo kakve upale u organizmu kako bi se moglo pristupiti slo`enom

Dogovor Vlade i sindikata HNK

Do kraja godine bez smanjenja pla}a Sporazum postignut nakon vi{esatnog i iscrpljuju}eg sastanka Kantonalna vlada i sindikati HNK ju~er su, prakti~no u posljednji moment, postigli sporazum o pla}ama i naknadama za 2010. go-

dinu. Nakon vi{esatnog i iscrpljuju}eg sastanka u zgradi Kantonalne vlade, dogovorili su da pla}e od marta do kraja ove godine ne}e

Haton: Zavr{io na sudu

Po~elo su|enje u Bjelovaru

Biv{i direktor snimao u~enice U Op}inskom sudu u Bjelovaru po~elo je su|enje biv{em direktoru jedne osnovne {kole kojeg terete za pedofiliju i zloupotrebu autorskog djela. - Protiv mu{karca se vodi krivi~ni postupak zbog sedam djela neovla{tenog snimanja i prislu{kivanja. Osumnji~en je i za sedam djela zlostavljanja u slu`bi te nedozvoljene upotrebe autorskog djela - kazala je glasnogovornica

operativnom zahvatu. Procjene s be~ke klinike, kako smo nezvani~no saznali, jeste da bi transplantacija srca Almi Had`i} mogla biti ura|ena u narednih M. DEDI] {est mjeseci.

Op}inskog suda Ana Markovi}]oso. Dodala je da se radi o tajnom postupku te da je rasprava zatvorena za javnost kako bi za{titili identitet o{te}enih. Doznaje se da biv{em direktoru, koji je prije nekoliko godina napustio {kolu, prijeti tri godine zatvora zbog tajnog snimanja, a od jedne do pet godina zbog zlostavljanja u obavljanju slu`be. Tako|er, on }e odgovarati, jer je bez odobrenja instalirao program na svoj kompjuter, u kojem su i prona{li snimke djevoj~ica.

Prona|en fosil lignje star 100 miliona godina Meksi~ki i njema~ki stru~njaci prona{li su fosil lignje koja je `ivjela na sjeveru Meksika prije 100 miliona godina, objavio je list „La Jornada“. @ivotinja je imala deset krakova i pripadala je {iroj grupi grabe`ljivaca koji su `ivjeli na tom terenu. Veli~ina drevne lignje nije objavljena.

Mostar: S jednog od ranijih protesta

biti smanjivane, odnosno da }e biti na nivou januarske i februarske. Ju~er su potpisali sporazum po kojem }e topli obrok od marta do juna biti akontativno ispla}ivan, i to u iznosu od 5,5 KM po radnom danu, dok }e od jula do kraja godine iznositi jedan posto od prosje~ne pla}e u Federaciji BiH. Razlika nastala od razli~itog obra~unavanja toplog obroka bit }e ispla}ena kada za to bude para u bud`etu, a najkasnije do kraja godine. Dogovoreno je i da }e naknada za regres u 2010. godini iznositi 50 posto prosje~ne pla}e u FBiH. U narednih deset dana bit }e potpisani i aneksi svih kolektivnih ugovora dogovorenih izme|u Vlade i sindikata HNK. Time je otklonjena potreba da bud`etski korisnici, kao i jesenas, organiziraju proteA. Du. ste i blokadu grada.

Sa zna~ajnog dovi{ta bh. muslimana

Ozvani~en po~etak „Dana mevluda i zikra“ u Blagaju Od 1975. godine, kada su po~eli tek jednosatnim okupljanjem, „Dani mevluda i zikra 2010“ prerasli su u manifestaciju s bogatim vjerskim i kulturnim sadr`ajem koja traje dvije sedmice, re~eno je ju~er na konferenciji za novinare u dvori{tu Tekije u Blagaju povodom otvaranja ovog doga|aja, koji je po~eo tribinom o Ahmed-pa{i Hercegovi}u. Nagla{eno je da je odr`avanje ove manifestacije reaktivirano sredinom sedamdesetih, ali da ona

ba{tini dugu tradiciju, jo{ od vremena bogumila. Govore}i o zna~aju „Dana mevluda i zikra“, glavni mostarski imam Salem ef. Dedovi} istakao je da se radi o drugom najzna~ajnijem dovi{tu bh. muslimana, odmah poslije Ajvatovice. Organizatori manifestacije su Rijaset IZBiH, Tarikatski centar, Kara|oz-begova medresa, Muftijstvo mostarsko, Med`lis IZ i BZK „Preporod“ Mostar. A. Du.

Blagaj: S predstavljanja manifestacije novinarima


mozaik

7

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

[ta ka`u poznati Josipa Lisac

Ni{ta u `ivotu nisam radila da bih bila nagra|ena

OSU\ENICI Sporazumi sa susjedima i dalje mrtvo slovo na papiru

Bjegunci mirni, BiH ne tra`i zatvaranje Iz Hrvatske stiglo {est, a iz Srbije pet zahtjeva za upu}ivanje na izdr`avanje kazne Dva mjeseca nakon potpisivanja sporazuma o me|usobnom izvr{enju sankcija s Hrvatskom i Srbijom te mjesec od potpisivanja tog dokumenta s Crnom Gorom, BiH jo{ nije zatra`ila hap{enje i zatvaranje nijednog kriminalca koji je osu|en u na{oj, a krije se na podru~ju te tri susjedne zemlje!? Sekretar Ministarstva pravde BiH Jusuf Halilagi} potvrdio je za na{ list ovu infor-

Bender: I dalje slobodan

maciju. To saznanje zvu~i nevjerovatno, jer su sudovi u BiH do sada donijeli ukupno 282 pravosna`ne presude koje se ne mogu izvr{iti zato {to su se kriminalci sklonili u susjedne zemlje. Me|u njima su biv{i direktor Zavoda PIO/MIO Ivan Bender, koji je osu|en na ~etiri i po godine zatvora, zloglasni ratni zlo~inac Radovan Stankovi} i mnogi drugi. Iako su ranije bili najavljivani, zahtjevi za zatvaranje trojice kriminalaca u Srbiji o~ito jo{ nisu upu}eni u na{e isto~no susjedstvo. - Jo{ nije upu}en nijedan zahtjev iz na{e zemlje. Imamo informacije da su pre-

dsjednici svih sudova u BiH primili pismo dr`avnog ministra pravde Bari{e ^olaka i sada o~ekujemo te zahtjeve. Vjerujemo da }e ih biti narednih dana - rekao je Halilagi} za „Avaz“. Halilagi} nam je potvrdio da je Hrvatska od BiH zatra`ila hap{enje i zatvaranje {est, a Srbija jo{ pet kriminalaca koji su osu|eni u tim dr`avama. F. VELE

Halilagi}: Zahtjevi iz susjedstva

- Ni{ta u `ivotu nisam radila da bih bila nagra|ena. Ne smijemo biti licemjerni, lijepo je dobiti nagradu. Me|utim, ima jedna vrlo va`na istina, da je prepoznato ono {to sam radila. Do`ivjela sam to da sam trebala dobiti nagrade, a nisam dobila ni{ta. Da su oti{le u ne-

Lisac: Druge ruke

ke druge ruke.

(Pjeva~ica za „Jutarnji list“)

Sejad Halilovi}

Jo{ nismo stvorili kult reprezentacije - Na{a kvalifikaciona grupa za Euro nije lagana, ali se nadam da, uz malo sre}e, koja je sastavni dio sportskog uspjeha, mo`emo izboriti plasman na EP. Na{ najve}i hendikep je to {to nemamo 15-16 igra~a sa evropskim re- Halilovi}: Treba jtingom. Mo`da, iz ove perspektive, nemam pravo dijeli- i malo sre}e ti lekcije, ali ~ini mi se da mi jo{ nismo stvorili taj prijeko potrebni kult (Biv{i bh. reprezentativac za „Avazov Sport“) reprezentacije.

Predrag Bjelac

Holivud ne postoji, dobri filmovi umiru - Holivud ne postoji. Umire. Umiru dobri filmovi, sve je okrenuto tr`i{tu i to je pomalo degutantno. Ne mogu kazati da sam potpuno posve}en glumi, ali gledam da u`ivam u onome {to radim i izbjegavam besmislene projekte. A zna se {ta Holivud nudi. Sigurno mi ne}e dati da igram Engle(Glumac za „Blic“) za kad oni svoje Engleze imaju.

Bjelac: Posve}en glumi

033/281-393 redakcija@avaz.ba

[ta ka`u u narodu 

Neka vlast ne zaboravi da je oktobar blizu - Demobilisani borci i ratni vojni invalidi trebaju se organizirati na nivou cijele Federacije BiH i zajedno se boriti za svoja prava. To je jedini na~in da aktuelna vlast shvati da mi imamo neka prava i da od njih ne}emo odustati. Neka ne zaborave da je oktobar blizu i da smo (^italac F. L.) mi oni koji }e birati.

Vremenska prognoza

Turska obnavlja }upriju na Drini Planirana izmjena ograde i kaldrme na mostu i njegove okolice kako bi sve izgledalo kao i u vrijeme osmanskog perioda Protokol o saradnji u obnovi Mosta Mehmed-pa{e Sokolovi}a ju~er su u Vi{egradu potpisali predsjednik Komisije BiH za saradnju sa UNESCO-om Sredoje Novi}, ministar za prosvjetu i kulturu RS Anton Kasipovi}, direktor Agencije za me|unarodnu saradnju iz Turske Nevzat Je{iler (Yesiler) i vi{egradski na~elnik Tomislav Popovi}. - Obnova }e Tursku ko{tati 3,5 miliona eura, od ~ega je u istra`ne radove i izradu projektne dokumentacije ve} utro{eno oko 300.000 eura - rekao je Je{iler i dodao da se tokom ljeta mo`e o~ekivati po~etak radova, {to zavisi od gra|evinske dozvole koju treba odobriti Vlada RS. Je{iler je pojasnio da }e, najvjerovatnije, sanacija mosta biti povjerena turskim graditeljima, a projektom je planirana izmjena ograde i kaldrme, kao i okolica mosta kako bi sve izgledalo kao i u vrijeme osmanskog perioda, kada je ova gra|evina i podizana. Planirano je i da se kompletan spomenik osvijetli kako bi {to bolje bila istaknuta njegova ljepota i u no}nim satima.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA]

Obla~no s ki{om

BANJA LUKA 19

19

BR^KO 14 TUZLA

O~ekuje se umjereZENICA LIVNO no do prete`no 14 obla~no vrijeme s mo15 gu}om ki{om ponegdje u SARAJEVO centralnim i isto~nim po13 dru~jima, dok }e u ju`nim i zapadnim dijelovima biti ne{to manje obla~nosti i vi{e sun~anih perio20 da. U jutarnjim satima po kotlinama MOSTAR i uz rije~ne tokove bit }e magle ili niskih oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperaNEUM tura od 3 do 10, na jugu do 13, a najvi{a 20 dnevna od 12 do 20 stepeni.

UTORAK

SRIJEDA

20. 4. 2010.

21. 4. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE 0

14

GORA@DE 13

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U Vi{egradu potpisan protokol

20. 4. 2010.

^ETVRTAK 22. 4. 2010. 0

JUTARNJE TEMPERATURE

od 30C do 130C

od 1 C do 13 C

od 30C do 130C

DNEVNE TEMPERATURE

DNEVNE TEMPERATURE

DNEVNE TEMPERATURE

od 120C do 200C

od 130C do 210C

od 100C do 180C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Vi{egrad: Razgledanje projektne dokumentacije o mostu

Op}ina Vi{egrad obavezna je da izmjesti dio vododvodne mre`e i elektroinstalacija sa }uprije i osigura sedru za njegovu restauraciju. Sokolovi}a most na Drini u Vi{-

egradu uvr{ten je na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne ba{tine u junu 2007. i od tada su u izradu projektne dokumentacije za njegovu restauraciju uklju~ene institucije opM. ANDRI] }ine, RS i dr`ave.

Op}a slika bit }e povoljnija u Hercegovini i na zapadu, a u centralnoj Bosni i sjeveroisto~nim krajevima, pod utjecajem pove}ane naoblake, kod meteoropata su mogu}e reakcije na vrijeme poput povremenih promjena raspolo`enja, glavobolje i dekoncentracije. S odmicanjem dana, biometeorolo{ke prilike u cijeloj zemlji postepeno }e se popravljati.

Grad Sarajevo Izlazak 5.55 Zalazak 19.36

20. 4. 2010. Izlazak 10.08 Zalazak 1.04


Brzo - kratko Britanski ambasador u Banjoj Luci

Tejtem: BiH ne {alje dobru poruku Premijer RS Milorad Dodik i ambasador Velike Britanije u BiH Majkl Tejtem (Michael Tatham) tokom ju~era{njeg susreta u Banjoj Luci ukazali su na potrebu {to skorije vizne liberalizacije za gra|ane BiH. Dodik i Tejtem razgovarali su o raspodjeli vojne imovine u Tejtem i Dodik: Tokom susreta (Foto: M. Lugi}) BiH i pronala`enju najboljeg na~ina da bude rije{eno ovo pitanje, javila je Srna. Ambasador Tejtem, tokom susreta s predsjednikom RS Rajkom Kuzmanovi}em, izrazio je `aljenje {to politi~ke stranke u BiH nisu uspjele posti}i sporazum o odluci Evropskog suda za ljudska prava, „{to, uop}eno gledaju}i, ne {alje dobru poruku o ozbiljnosti i odgovornosti BiH prema me|unarodnim obavezama“, javila je Fena. S britanskim ambasadorom ju~er je razgovarao i predsjednik SDS-a Mladen Bosi}.

Zajedni~ka komisija za odbranu i sigurnost

Nepotpuna informacija o akciji „Svjetlost“ Zajedni~ka komisije Parlamenta BiH za odbranu i sigurnost razmatrala je ju~er Informaciju o akciji „Svjetlost“, koju je sa~inilo Ministarstvo sigurnosti BiH. Zaklju~eno je da tu informaciju treba uputiti Predstavni~kom domu i Domu naroda Parlamenta BiH, uz prijedlog da usvoje zaklju~ak da Informacija nije potpuna i ne bavi se su{tinom problema, jer sadr`i samo jedan segment tra`ene informacije. Komisija, tako|er, predla`e da kolegiji oba doma Parlamenta BiH zatra`i dopunu informacije u skladu sa zaklju~kom koji je usvojen na zajedni~koj sjednici oba doma 2. marta, saop}eno je iz Parlamenta BiH, prenijela je Fena.

Nov~ana podr{ka {vicarske vlade

Za deminiranje u BiH 390.000 KM Ambasador [vicarske u BiH Rolf Lenc (Lenz) potpisao je ju~er s projektnim menad`erom Norve{ke narodne pomo}i (NPA) za BiH Darvinom Lisicom sporazum o novoj nov~anoj podr{ci u oblasti deminiranja u BiH. Iznos od 300.000 {vicarskih franaka (390.000 KM) omogu}it }e nastavljanje deminiranja na podru~ju Kantona Sarajevo, saop}eno je iz Ambasade [vicarske u BiH, prenijela je Fe- Lenc: Potpisao na. Realiziranjem ovog projekta NPA }e deminirati 1.800.000 sporazum metara kvadratnih na podru~ju BiH u ovoj godini.

Su|enje za ratni zlo~in u op}ini Konjic

Sead Hakalovi} izjasnio se da nije kriv Na ro~i{tu pred Odjelom I za ratne zlo~ine pri Sudu BiH, optu`eni Sead Hakalovi} izjasnio se da nije kriv, saop}eno je iz tog suda. Optu`nica protiv Hakalovi}a, za ratni zlo~in protiv stanovni{tva, potvr|ena je 17. marta. Prema optu`nici, Hakalovi} je 23. marta 1993. u mjestu Gostovi}i kod Konjica, u svojstvu pripadnika Armije RBiH, za vrijeme oru`anog sukoba izme|u Armije RBiH i HVO-a, li{io `ivota Hrvata i te{ko ranio `enu.

Rezultati primjene programa „Ephorus“

Kraj plagiranju radova na bh. fakultetima Program „Ephorus“, vode}e evropsko softversko rje{enje, koje obrazovnim ustanovama osigurava vi{i nivo kvaliteta edukacije u skladu s evropskim propisima i normama, od 1. marta ove godine, zahvaljuju}i licenciranim zastupnicima, dostupno je u BiH. - Program „Ephorus“ svjetski je lider u pru`anju usluga prevencije neovla{tenog kori{tenja tu|ih pisanih radova - plagijarizma, jednog od klju~nih problema nastavnog procesa na prostorima biv{e Jugoslavije - saop}ila je agencija „Mark IN“, prenijela je Onasa.

Ha{ki tribunal demantirao informacije

Harvi ostaje Karad`i}ev branilac u pripravnosti Ha{ki tribunal demantirao je ju~er navode iz izvje{taja pojedinih medija da je sudsko vije}e „otpustilo“ britanskog advokata Ri~arda Harvija (Richard Harvey) s funkcije „branioca u pripravnosti“ Radovana Karad`i}a, javila je Srna. U tom svojstvu, Harvi }e i dalje u~estvovati u su|enju i mo}i }e intervenirati i zastupati interese optu`enoga u svakom trenutku ako to bude potrebno, precizira se u izjavi portparola Sudskog dijela Tribunala Nerme Jela~i}.

Me|unarodni praznik rada

U RS i ponedjeljak 3. maj neradni dan U RS }e ponedjeljak, 3. maj, biti neradni dan, s obzirom na to da drugi dan Me|unarodnog praznika rada, koji se praznuje dva dana, pada u nedjelju, javila je Onasa.

Pin~i}u potvr|ena prvostepena presuda Apelaciono vije}e Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu, od 28. novembra 2008., kojom je Zrinko Pin~i} osu|en na devet godina zatvora zbog ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva u mjestu Donje Selo kod Konjica, prenijela je Onasa.

8

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

teme

DOM NARODA Usvojena Revidirana strategija povratka u BiH

Otvoren prostor za nove prevare? Mnogi su do imovine do{li prevarom, rekao [araba Samo 26 posto izbjeglica vratilo se u RS Nakon vi{emjese~nih nesuglasica na relaciji FBiH - RS u vezi s tekstom Revidirane strategije za provo|enje Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, Dom naroda Dr`avnog parlamenta ju~er je dao zeleno svjetlo principima ovog dokumenta. - Tekst Strategije pru`a prostor za nesporazume. U njoj nije jasno definisano pitanje kompenzacije imovine. A znamo da su mnogi do nje do{li prevarom - rekao je Slobodan [araba, jedini delegat koji je glasao protiv.

Njujork i BiH Dok su Bo{njaci tvrdili da nikada ne}e podr`ati da se „neko ko je `ivio u Sarajevu, trajno nastani u Banjoj Luci“ i uz to dobije i od{tetu, opozicija iz RS (DP i PDP) odbila je prihvatiti dokument kojim ne}e biti omogu}ena sloboda odabira mjesta `ivljenja. - Ne mo`ete ljudima odre|ivati u kojem }e dijelu BiH `ivjeti. Pa, ne idu u Njujork, ve} ostaju u

Parlament BiH: Klub Hrvata ukazao na nedostatke

BiH - rekao je Mladen Ivani}, koji je tokom glasanja bio suzdr`an. No, glasovi podr{ke Hrvata, Bo{njaka i srpskih delegata iz SNSD-a bili su dovoljni da Strategija bude usvojena. Iako su najavili da }e podr`ati predlo`eni tekst

Nema naknade za uni{tenu imovinu Revidirana strategija okvirno bi trebala osigurati odr`ivi povratak izbjeglica i raseljenih osoba u oba bh. entiteta i Distriktu Br~ko i pobolj{ati polo`aj povratnika u mjestima u kojima su

`ivjeli prije rata u BiH. Tako|er, ona predvi|a i kompenzaciju imovine „koja ne mo`e biti vra}ena“, a ne uni{tenu imovinu, na ~emu su pojedini delegati insistirali.

(Foto: M. Kadri})

Strategije, {to su kasnije i u~inili, delegati iz Kluba Hrvata ukazali su na nedostatke kojima ona obiluje, me|u kojima je i onaj da se samo 26 posto izbjeglica vratilo u RS.

Sablasna Posavina Osim toga, potcrtali su i neravnopravan polo`aj naroda koji predstavljaju te na sablastan izgled Posavine „u kojoj je vi{e mina nego stanovnika“. Delegat Bo`o Ljubi} ocijenio je nedopustivim da vi{e od 2.750 porodica 15 godina od zavr{etka rata i dalje `ivi u kolektivnim ceS. RO@AJAC ntrima.

Iako je ve}ina doga|aja pomjerena

Tihi} nije ni poku{ao otkazati sjednicu Predsjedavaju}i Doma naroda ~ak nije napravio ni pauzu kako bi delegati koji to `ele odali posljednju po~ast umrlom generalu Ve}ina doga|aja zakazanih za ju~er bila je odgo|ena zbog komemoracije i d`enaze iznenada umrlom generalu Rasimu Deli}u, ali je Dom naroda Parlamenta BiH imao normalan radni dan. Primjer predsjedavaju}eg Doma naroda Federalnog parlamenta Stjepana Kre{i}a da odgodi zasjedanje nije podstakao rukovodstvo, ta~nije bo{nja~kog predstavnika u Kolegiju i predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Sulejmana Tihi}a, da otka`e ju~era{nju sjednicu. Ipak, delegati Hilmo Neimar-

Tihi}: Sraman potez

lija i Hazim Ran~i} napustili su sjednicu kako bi prisustvovali d`enazi ovom velikom ~ovjeku. Iako se to o~ekivalo i od predsjednika SDA, Sulejman Tihi} ostao je u sali. Ne samo da se nije potrudio da otka`e sjednicu i ode na d`enazu nego nije zakazao ni pauzu kako bi delegati koji su to `eljeli odali posljednju po~ast umrlom generalu. Ako uzmemo u obzir da je prvi me|u jednakima u Kolegiju sjednice ranije napu{tao zbog strana~kih, ali i privatnih aktivnosti, jasno je da to Tihi} nije htio, a ne S. R. nije mogao u~initi.

Odgoda u federalnom Domu naroda

Zbog ukopa Rasima Deli}a odgo|ena sjednica Zasjedanje Doma naroda Parlamenta FBiH, koje je bilo zakazano za ju~er, odgo|eno je zbog komemorativne sjednice i ukopa generala Armije RBiH Rasima De-

li}a, potvrdio je za Onasu sekretar Doma naroda Izmir Had`iavdi}. Kako je kazao Had`iavdi}, delegati }e biti naknadno obavije{teni o novom terminu odr`avanja sjednice. Ri-

je~ je o nastavku 29. redovne sjednice na kojoj je, izme|u ostalog, predvi|eno izja{njavanje delegata o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama.


teme

9

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

NEPOGODE Otvoren zra~ni prostor iznad BiH

Majstorovi}: Danas sti`e islandska pra{ina U po~etku }e ona biti s niskim koncentracijama pepela @ute ki{e mogu}e narednih dana Letovi za Zagreb, Be~ i Istanbul

Amelu Ugarku i Aidi [o{i} danas istje~u vize

Nova uputstva Island: Jenjava erupcija vulkana

- No, brojni aerodromi diljem sjeverne i zapadne Evrope jo{ su zatvoreni. Pratimo meteorolo{ku situaciju i mogu}e su daljnje izmjene - ka`e Sulejmanovi}, dodaju}i da su ju~er avioni poletjeli prema Zagrebu, Be~u i Istanbulu, dok su otkazani letovi za Kopenhagen, Geteborg, Cirih, Minhen i Frankfurt. Prema uputi dobivenoj ju~er u 14 sati, zra~ni prostor iznad BiH otvoren je do pono}i, kada se o~ekuju nova uputstva.

Dobra za usjeve

Majstorovi}: Vrijeme ostaje promjenljivo

[krbi}: Nema opasnosti za ljude

Ministar zdravlja i socijalne za{tite RS Ranko [krbi} kazao je da islandska pra{ina ne}e utjecati na zdravlje ljudi. - Nema uticaja, posebno ne u na{em regionu, gdje }e biti u malim koncentracijama poput onih s

Vi{e putnika na `eljeznicama Veliki broj putnika u BiH posljednjih nekoliko dana koristi `eljezni~ki saobra}aj. Kako nam je rekao Fikret Mr{o, na~elnik Slu`be

Bosanci ostali u blokadi

Vulkan zarobio Bugojance na Islandu!

Oblak vulkanske pra{ine trebao bi sti}i danas i nad Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je za „Dnevni avaz“ @eljko Majstorovi}, klimatolog Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH. - Na po~etku, a mogu}e i tokom no}i, to }e biti s niskim koncentracijama pepela visoko u atmosferi. Val ki{e koji smo imali nije donio vulkansku pra{inu. On je prestao, ali vrijeme ostaje promjenljivo, tako da mo`e biti padavina, mada nas o~ekuju vi{e temperature - kazao je Majstorovi}. Da su ~estice pra{ine stigle na tlo, znat }emo ako ki{a bude `uta ili prljava, a zbog sumpordioksida u oblaku bit }e i kiselija. Ovu ki{u, ka`e Majstorovi}, mo`emo o~ekivati narednih dana, o ~emu }e javnost biti obavije{tena. @uta ki{a ne}e biti opasna po stanovni{tvo, zaklju~uje on. Edita Sulejmanovi}, portparol Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, saop}ila je da je od ju~er ujutro zra~ni prostor iznad na{e dr`ave potpuno otvoren.

Aida [o{i} i Amel Ugarak u Rejkjaviku: Kako do ku}e

za informiranje @FBiH, od petka je pove}an broj putnika prema Budimpe{ti i na drugim me|unarodnim E. G. linijama za oko 20 posto.

Ki{a jo{ nije kisela Iz Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH ju~er je potvr|eno da kod nas jo{ nema utjecaja pra{ine s Islanda. - Analize podataka o vjetru nad Balkanom pokazuju da se i dalje do visine 14-15 kilometara iznad tla zadr`ava jaka struja zbog koje se nad na{im prostorom jo{ nije osjetio utjecaj vulkanske pra{ine. Mjerenja pokazuju da nema utjecaja ni na prizemne koncentracije pra{ine. Kiselost ki{e koja je padala u BiH bli`a je neutralnoj nego kiseloj ka`u iz Zavoda i dodaju da }e se islandska pra{ina kretati prema ju`nim dijelovima Evrope i zahvatit }e dijelove Balkana. pra{inom u ljetnom periodu - kazao je [krbi}. Komentiraju}i izjave svjetskih stru~njaka da je vulkanska pra{ina dobrodo{la jedino poljoprivrednim usjevima, [krbi} je rekao da je poznata ~injenica da je vulkanski pepeo hranjiv za zemlju. E. HALA]

Finansijski udar na avionski saobra}aj

Erupcija vulkana i ogromna vulkanska pra{ina zarobile su na Islandu dvoje Bosanaca! Rije~ je o Bugojancima Amelu Ugarku i Aidi [o{i}, ~lanovima bugojanskog Teatra Fedra. Oni se u Rejkjaviku, glavnom gradu zemlje vatre i leda, nalaze od 9. aprila. Tu su u~estvovali na me|unarodnom seminaru teatra „Urbani puls, ruralni ritam, zajedni~ka inspiracija“, koji se finansira iz Evropskog fonda za kulturu.

Problem s vizama U BiH su se trebali vratiti jo{ u pro{lu subotu, ali zbog guste vulkanske pra{ine i kolapsa zra~nog saobra}aja u ve}em dijelu Evrope,

udaljena je dvije hiljade kilometara, pa je i ta opcija otpala. Razgovarali smo s Ministarstvom vanjskih poslova. U Oslu u Norve{koj nalazi se bh. ambasada koja je zadu`ena i za Island - ka`e za „Dnevni avaz“ ~lan Uprave i Umjetni~kog savjeta Teatra Fedra Vahid Durakovi}.

Svjetski doga|aj Amel i Aida veoma su zabrinuti zbog povratka u BiH. Tvrde da nisu ni sanjali da }e biti u centru svjetskog doga|aja. - Mi smo trenutno u Rejkjaviku i ne nalazimo se u nekoj opasnosti, u smislu da mo`emo biti izlo`eni eventualnom trovanju dimom ili sli~nim zdravstvenim po-

Mogu}e je da jo{ ostanu Bugojanci tvrde da su se obra}ali ambasadama BiH u [vedskoj, Danskoj i Norve{koj, ali da, za sada, nisu dobili nikakve odgovore na upit o mogu}nosti povratka u BiH. Informacije koje smo dobili u Rejkjaviku i nisu ba{ optimisti~ne. Mediji na Islandu navode da se ne predvi|a skoro nisu mogli poletjeti za Sarajevo. Jo{ ve}i problem je ~injenica da im danas istje~e viza, pa ne znaju kakve }e mjere protiv njih poduzeti vlasti Islanda. - Za sada nemaju nikakvih rje{enja. Sre}om, prona{li su neke ljude iz Travnika koji `ive u Rejkjaviku, pa su sada kod njih. Razmi{ljali su da se vrate brodom, ali u Rejkjaviku nema luke. Prva luka

rje{enje kada je u pitanju blokada avionskog saobra}aja. ^ak nije isklju~eno da u ovoj zemlji ostanemo jo{ neko vrijeme. Stalno pratimo izvje{taje iz cijele Evrope i znamo da su neki aerodromi ve} po~eli s radom, vjerujemo da }e se uskoro sli~no desiti i ovdje - napisali su nam Bugojanci. te{ko}ama koje mogu nastati zbog otpu{tanja vulkanskog pepela i dima u atmosferu. Podru~je u kojem je vulkan aktiviran potpuno je izolirano i ljudi su sigurni. Mnogo je turista ovdje iz cijelog svijeta i svi su, ipak, prili~no stalo`eni, uprkos nelagodnostima koje su nas sna{le - napisali su Amel i Aida u e-mailu upu}enom „Dnevnom avazu“. A. MAND@I] - F. VELE

U Ambasadi BiH u Hagu

„BH Airlines“ dnevno gubi 150.000 KM Otvorena izlo`ba bh. i holandskih slikara Bez obzira na to ho}e li avioni poletjeti ili ne, pla}amo dnevne tro{kove od 60.000 KM plus {to gubimo dobit na putnicima, ka`e Re~ica „BH Airlines“ trpi ogroTo nam je dodatno pove}alo mne gubitke zbog obustatro{kove - ka`e Re~ica. vljenog avionskog saobrDa bi bio utvr|en koa}aja. Prema rije~ima direna~ni gubitak, treba zbrojiktora ove kompanije Nud`eiti koliko je putnika trebama Re~ice, dnevno su u milo biti na letovima i koja je nusu i do 150.000 KM. cijena karata u pitanju. No- Bez obzira na to ho}e li vac za karte bit }e vra}en avioni poletjeti ili ne, mi moako putnici ne budu mogli ramo pla}ati fiksne dnevne Re~ica: ~ekati druge termine. Satro{kove, koje ne mo`emo Posljedice na da{nje procjene pokazuju pokriti ako ne letimo. Oni poslovanje da na tri aviona „BH Airiznose oko 60.000 KM, a gubimo i lines“ gubi izme|u 100.000 i dobit od karata i putnika, dok smo 150.000 KM dnevno. na nekim destinacijama morali puNa upit kako }e se gubici nastatnicima osigurati i hotelski smje{taj. li zbog vulkanske pra{ine sa Isla-

nda odraziti na budu}e poslovanje „BH Airlinesa“, Re~ica ka`e: - Zbog recesije, pro{la godina bila nam je najlo{ija od kada poslujemo, tako da nam je svaki dan neletenja dodatno optere}enje. Ovo }e ostaviti posljedice na daljnje poslovanje, ali nadamo se da ne}e potrajati. Mala smo kompanija i 150.000 KM dnevnog gubitka je ogroman novac za nas. Zato ne otkazujemo letove do posljednjeg trenutka i pratimo gdje se mo`e poletjeti i sletjeti, naravno uz vo|enje ra~una o sigurnosti puE. Ha. tnika i aviona.

U Ambasadi BiH u Hagu otvorena je izlo`ba bh. i holandskih umjetnika pod nazivom „Umjetnost ne poznaje granice“. Izlo`bu su organizirali fondacija „House of Arts“ i umjetnici iz BiH i Holandije sa slikarom iz dijaspore Ivanom Mijatovi}em na ~elu, saop}eno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Ambasadorica BiH u Holandiji Miranda Sidran-Kami{ali} naglasila je pozitivnu ulogu umje- Hag: S otvaranja izlo`be Na izlo`bi je postavljeno vi{e tnika u predstavljanju BiH i njeod 30 slika i skulptura. nom otvaranju prema svijetu.


10

Stranke

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

teme

IMENOVANJA Ko }e biti novi direktor FIPA-e

SDA lobira za Tali}a i Kulu Prijavilo se deset kandidata za direktora Na listi i Muamer Hromi} i Drago Vrbi}

Tokom akcije: Mladi SBB skupljaju otpad

Forum mladih SBB Tuzla

Proljetna akcija ~i{}enja deponije Vi{e od 40 ~lanova Foruma mladih Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) op}ine Tuzla u nedjelju je organiziralo akciju ~i{}enja deponije i skupljanja raznog otpada koji zaga|uje ~ovjekovu okolinu. U realizaciju ove akcije,

pored Foruma mladih, uklju~eni su bili i mjesni odbori te Forum `ena op}ine Tuzla. Svoj doprinos u akciji ~i{}enja dao je i predsjednik OO SBB Tuzla Mirza Ilijazovi}, saop}eno je iz Press centra SBBBiH.

Mirnes Ajanovi} kritizira FTV i BHT

Pristrasno ustupanje prostora Bojanu Baji}u Upadljivo pre~- Napadno i priesto forsiranje emistrasno ustupanje jatiranja intervjua i vnog medijskog propoliti~kih predizbostora Bojanu Baji}u, rnih poruka Bojana naro~ito u informaBaji}a, predsjednika tivnom programu stranke koja sebe FTV-a i BHT-a, naziva „Na{a straukazuje na podlu nka“, predstavljaju namjeru da se pugrubo uzurpiranje Ajanovi}: tem Javnog RTV sejavnog RTV servisa Grubo rvisa Bo{njacima suu korist politi~ke uzurpiranje geri{e da izborni leopcije koja, isticagitimitet daju antinjem da su Srbi ugro`eni bo{nja~koj stranci, odnoprevelikim brojem Bo{nja- sno da glasaju za Baji}a, koka, prema Bo{njacima ji je i javno stao u odbranu otvoreno izra`ava i zastupa svoje hu{ka~ke izjave da su hu{ka~ke stavove i jezik Srbi ugro`eni prevelikim mr`nje, smatra predsjednik brojem Bo{njaka - kazao je BOSS-a Mirnes Ajanovi}. Ajanovi}.

U Tuzli i u RS radno i tokom vikenda

Osmi} predsjednik SBB Doboj Istok Na ~elo Op}inskog odbora Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) Doboj Istok izabran je Dado Osmi}, in`injer tehnologije, dok je povjerenje na mjestu potpredsjednice ukazano E{efi Kanti}, knjigovo|i. Njih dvoje su tajnim glasanjem, izme|u vi{e predlo`enih kandidati, izabrali ~lanovi Op}inskog odbora SBB Doboj Istok,

koji su na istoj sjednici imenovali i deseto~lano Predsjedni{tvo. Radno je tokom vikenda bilo i na prostoru Republike Srpske. U toku su pripreme za formiranje op}inskih odbora i izbore rukovodstava u Banjoj Luci, Bosanskom Novom, Kotor-Varo{i i Zvorniku, saop}eno je iz Press centra SBBBiH.

Lo{i efekti u srednjem obrazovanju

Na konkurs za novog direktora Agencije za unapre|enje stranih investicija u BiH (FIPA) prijavilo se deset kandidata. Oni }e po~etkom maja ove godine polagati stru~ni ispit za ovo rukovode}e mjesto. Konkurs je raspisan nakon {to je Vije}e ministara BiH donijelo rje{enje o preventivnoj suspenziji direktora FIPA-e Harisa Ba{i}a, protiv kojeg se na Sudu BiH vodi proces zbog zloupotrebe polo`aja ili ovla{tenja u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH. Kako saznajemo, na konkurs direktora FIPA-e prijavili su se pomo}nica direktora ove agencije Maida Be}irovi}, direktor energetike u Fabrici duhana Sarajevo Muamer Hromi}, direktor „Bosnia hotela“ i predsjednik Turisti~ke zajednice KS Midhat Kulo, sudski vje{tak

Vildana Rustempa{i}, revizor u Uredu za reviziju institucija FBiH Fuad Veli}, zamjenik direktora Agencije za privatizaciju FBiH Drago Vrbi} i biv{i ambasador BiH u Sloveniji Izmir Tali} iz Sanskog Mosta. Pozicija direktora FIPA-e, prema dogovoru vladaju}ih stranaka, pripada Bo{njacima. Uprkos tome, me|u prijavljenima na konkurs su i pomo}nica direktora FIPA-e Slavica Korica i {efica kabineta ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mladena Zirojevi}a, Jelica Gruji}. ^ak ~etvero od deset kandidata bliski su SDA. Vrh te stranke, saznajemo, uveliko lobira za izbor Tali}a, bliskog saradnika ~elnika SDA Sulejmana Tihi}a, dok druga struja iz te stranke insistira da bude izabrF. V. an Kulo.

Tali}: Bio ambasador u Sloveniji

Nakon otpu{tanja novinara Radija „Herceg-Bosne“

Toski}: Otkazi uru~eni radnicima nisu zakoniti Rije~ je o klasi~nom primjeru harange i samovolje, mogu}e i po direktivi politi~ke opcije koju zastupa, ka`e Toski} Otkaze za ~etvero novinara Radija „HercegBosne“, koji su im uru~eni pro{le sedmice, predsjednik Sindikata grafi~kih, izdava~kih i medijskih radnika BiH Amer Toski} u izjavi za „Dnevni avaz“ ocijenio je klasi~nim kr{enjem radni~kih i ljudskih prava. Toski} je kazao kako su zbog toga {to su novinari Ivica [imunovi}, Mijo Kelava, Ankica Mili~evi} i Cecilija Petrovi} nezakonito dobili otkaze, jer je njihov poslodavac, kako je istakao, prekr{io Zakon o radu FBiH i odgovaraju}e procedure, o svemu obavije{tene doma}e i strane institucije. - Radnici su dobili otkaze zbog navodnih discipli-

nskih prekr{aja, koji apsolutno nisu dokazani. Tako|er, direktor Radija „Herceg-Bosne“ @eljko Ragu` zaobi{ao je sve procedure, pa tako nije konsultirao ni Vije}e uposlenika, niti Sindikat. To je klasi~an primjer harange i samovolje, pa se zaklju~uje da je to uradio po direktivi politi~ke opcije koju zastupa kazao je Toski}. Ragu`ev komentar nismo dobili, jer se nije javljao na na{e pozive. Sindikat grafi~kih radnika BiH, rekao je Toski}, poslao je dopise na adrese federalnog premijera, resornog federalnog i kantonalnog ministra, inspekcije rada, Helsin{kog komiteta BiH i svjetske i evropske sindikaA. Du. lne organizacije.

Sjednica Ustavnog suda RS

Toski}: Kr{enje prava

Ministarstvo sigurnosti BiH

SDU tra`i izmjene Zakona Danas o vetu Bo{njaka Dostavljena informacija o na zakon o referendumu dopisu Vije}u sigurnosti UN-a

Parlamentarna grupa SDUBiH u Skup{tini KS smatra da bi se izmjenom Zakona o srednjem obrazovanju umanjili efekti lo{e obrazovne politike. Kako je istaknuto, lo{a obrazovna politika posebno negativno utje~e na lo{u strukturu tr`i{ta rada, nisku stopu upisa na fakultete, posebno

prirodnih nauka, optere}enje socijalnog sektora te pove}anje stope kriminaliteta. - Prema istra`ivanju Centra civilnih inicijativa, svake godine 20.000 djece u BiH ne zavr{i srednju {kolu, {to posebno pogoduje rastu op}e stope kriminaliteta N. P. navode iz SDU.

Sjednica Vije}a Ustavnog suda RS za za{titu vitalnog nacionalnog interesa na kojoj }e i razmatrati zahtjev Kluba delegata bo{nja~kog naroda u Vije}u naroda RS za utvr|ivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bo{nja~kog naroda u vezi sa Zakonom o referendumu i gra|anskoj inicijativi bit }e odr`ana danas u Banjoj Luci. Zakon o referendumu izglasala je 10. februara Narodna skup{tina RS na posebnoj sjednici, a Klub Bo{njaka je 12 dana poslije pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa na taj zakonski akt, javila je Fena.

Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je Vije}u ministara BiH Informaciju o dopisu Ministarstva sigurnosti BiH Vije}u sigurnosti UN-a o stavljanju pojedinih organizacija iz BiH na konsolidiranu listu Vije}a sigurnosti UN-a i stavljanju izvan snage dokumenta koji izaziva pravnu nesigurnost gra|ana i institucija u BiH. Informacija }e biti razmatrana na jednoj od narednih sjednica Vije}a ministara BiH, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.


teme

11

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

Tematska sjednica entitetske vlade

Dodik: @elimo da se utvrdi kona~na istina o Srebrenici

SUDBINE Samir i Sanel Kusturica na{li smiraj

Ukopani u BiH 13 godina nakon pogibije u Francuskoj Porodica godinama `eljela posmrtne ostatke prebaciti u domovinu Porodica Kusturica iz okolice Bile}e ju~er je ponovo pre`ivljavala te{ke trenutke. U saobra}ajnoj nesre}i 1997. godine u Francuskoj su poginuli Samir i Sanel Kusturica. Bra}a su bila ukopana u Parizu, ali su njihovi roditelji ]azim i Zumreta Kusturica godinama ma{tali da njihove posmrtne ostatke prebace u BiH. Ta `elja im se ju~er i ispunila. Zajedni~ka d`enaza Samiru i Sanelu klanjana je ispred Centralne

Ukop obavljen na mezarju Kova~i u Hrasnici

d`amije u sarajevskom naselju Sokolovi}-Kolonija, a ukop je obavljen na mezarju Kova~i u Hrasnici. ]azim Kusturica ka`e da je tek sada miran jer zna da njegovi sinovi po~ivaju u domovini, a ne u tu|ini. - Ukop u Francuskoj platio sam za oba sina 60.000 franaka na

]azim Kusturica: Ispunjena `elja

Vratit }u se ovdje da budem blizu svoje djece - Vratit }u se ovdje da budem blizu svoje djece. Ova tragedija donijela je ogromnu tugu u na{u porodicu. Nesre}a se desila u martu 1997. Po{li su na proslavu koju je organiziralo bosansko udru`enje u Parizu. Bili su u vozilu s jo{ trojicom na{ih mladi}a. Kretali su se svojom stranom, ali ih je u krivini direktno autom

udarila jedna Francuskinja. Na licu mjesta je poginuo moj jedan sin i njegov kolega. Drugi sin bio je u komi tri mjeseca. Nakon bu|enja, dobro se oporavio. Me|utim, umro je tri mjeseca poslije i to kada je trebao iza}i iz bolnice. Ljekari su rekli da je imao za~epljenje vene - pri~a otac ]azim.

(Foto: M. Kadri})

Sve~ana akademija u Novom Gradu

Samir i Sanel Kusturica: Kona~ni smiraj

30 godina. Nije mi bilo svejedno {to su tamo bili ukopani. Osim toga, niko ne zna {ta }e biti za 30 godina. Ne znam ho}u li `ivjeti jo{ toliko. Godinu sam vadio dokumentaciju kako bih zavr{io ekshumaciju i transport tijela. Osje}am kao da mi je veliki teret pao s du{e - ka`e ]azim. Njegova supruga i djeca 1992. godine do{li su u Francusku, a godinu kasnije i ]azim im se pridru`io. Nedavno je kupio ku}u u Sokolovi}Koloniji, gdje namjerava `ivjeti kaE. HALA] da ode u penziju.

Vlada Japana stipendira studente iz BiH je iz Ambasade Japana. Rok za predaju aplikacija je 28. maj. Detaljniji pregled za svaku od stipendija vlade Japana za 2011. dostupan je na web-stranici http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/. Ambasada Japana odr`avat }e i

prezantacije o tim stipendijama, i to u Mostaru 22. aprila na Univerzitetu „D`emal Bijedi}“ (Gra|evinski fakultet) i Sveu~ili{tu (Fakultet strojarstva i ra~unarstva) te u Sarajevu 27. aprila u Rektoratu Univerziteta.

Sarajevo: S ju~era{nje akademije

Sve~ana akademija posve}ena predsjedniku sarajevskog regionalnog {taba Patriotske lige Safetu Had`i}u, koji je poginuo u akciji „Pretis“ 1992. godine, odr`ana je sino} u Op}ini Novi Grad. Prikazan je dokumentarni film o ovom heroju i dobitniku „Zlatnog ljiljana“, prvi u nizu filmova iz serijala „Heroji oslobodila~kog rata“. - Cilj je skrenuti pa`nju javnosti na to {ta zna~i ratni orden te kako su

SMS-om do TOYOTE DOBITNICI NAGRADA ZA 19. 4. 2010. GODINE 200 KM NA DEBITNOJ KARTICI 061209667 MP4 PLAYER 061217027 DVD PLAYER 063442182

PEGLA 061828904 062220691

061736573 065589752 061137060

061145563 063354015

[TAPNI MIXER 063834591 061978341 061641054

VAGA

061109799 061394750 061927080 061200511 061923070 061073399 061357086 063337791 061481375

MP3 PLAYER 061211894 066846439

SJECKALICA 061359769

PRIBOR ZA JELO 062763572

USB STICK 062165980

061185945 033672100 063551179 061056567 IGRICE PC 061366479 061250339

Vlada RS: Uo~en niz neta~nosti

~itavoj BiH, a prije svega u Srebrenici - istakao je Dodik i dodao da za po~injene zlo~ine mora postojati individualna, a ne kolektivna odgovornost. B. S.

Prikazan dokumentarni film o Safetu Had`i}u

Ponu|ena ~etiri programa Vlada Japana nudi ~etiri razli~ita programa stipendiranja za studente iz BiH koji `ele studirati na japanskim univerzitetima u sklopu Monbukagakusho (ministarstvo obrazovanja i nauke) programa stipendiranja, saop}eno

Vlada RS ostaje pri javnom izvinjenju `rtvama de{avanja u Srebrenici 1995. godine, koje su uputili biv{i zvani~nici ovog entiteta, jer je to zvani~an stav organa RS, ali poziva organe u Federaciji BiH da sara|uju na utvr|ivanju kona~ne istine o ovim doga|ajima, kako se ona ne bi gradila na iskrivljenim podacima. Ovo je ju~er u Banjoj Luci nakon tematske sjednice entitetske vlade istakao premijer Milorad Dodik, koji je naglasio da je prilikom razmatranja spiska Komisije za Srebrenicu iz 2004. godine uo~en niz neta~nosti koje su dovele do manipulacija. - Pozivamo relevantne institucije u BiH da stave na raspolaganje sve spiskove bez manipulacija i posebnog izbora informacija koje `ele saop{titi ili sakriti od javnosti, a sudove da nastave s procesuiranjem svih optu`enih za ratne zlo~ine u

KNJIGE

061597763 061090130 061161943 061437015 DVD 066829659 061246395 061450138 062293276 063868962 061157356 061242094

061247895 061932914 061371181 061683044 065274307 062450716 066977322 061915789

obi~ni ljudi dali doprinos u odbrani Sarajeva. Ovi filmovi su prikaz `ivota tih ljudi, ne samo onaj herojski dio nego cjelokupan njihov `ivot rekao nam je Nezir Had`i} iz Organizacionog odbora akademije. Pokrovitelj akademije bio je Haris Silajd`i}, ~lan Predsjedni{tva BiH, a prisustvovali su i ~elni ljudi Kantona, Op}ine te rodbina i brojni gra|ani, koji su se zajedni~ki sjetili herojstva Safeta A. J. Had`i}a.


Dejana Kne`evi}

Klub poznatih

Posvetila bih ve}u pa`nju mladima Li~ni profil rukometa{ice Borca i reprezentativke BiH Ime i prezime: Dejana Kne`evi}. Datum i mjesto ro|enja: 9. mart 1985. u Banjoj Luci. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S majkom i sestrama, Draganom i Nata{om. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|endani ~lanova porodice. Koji automobil vozite: Imam voza~ku dozvolu, ali auto jo{ nemam. Kako se odmarate: Naj~e{}e uz muziku. Omiljeni muzi~ar: Sergej ]etkovi}. Volite li kuhati: Kada moram, tj. kada do|e red na mene. Najdra`a knjiga: „Rat i mir“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Pikaso (Picasso). Za koji klub navijate: Borac u svim sportovima. Koga biste poveli na pusti otok: Sestru blizanku, Draganu, da se imam s kim tu}i. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Pa, igram rukomet. Omiljena hrana i pi}e: Pomfrit i d`us, a ri`u mogu jesti dan i no}. Ko se brine o Va{em imid`u: Sama, {to se i vidi na meni. Volite li i}i u {oping: Kao i sve djevojke. Da, kada imam para. Jeste li sujevjerni: Ponekad, vi{e ne nego da. Imate li ku}nog ljubimca: Ne.

teme

POREZI Podaci Uprave za indirektno oporezivanje

Vra}eno 2,8 milijardi PDV-a Stranci koji kupe robu u BiH i iznesu je van granica na{e dr`ave, imaju pravo na povrat Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) od po~etka godine do ju~er vratila je 203 miliona maraka poreznim obveznicima koji su u skladu sa zakonom ostvarili pravo povrata PDV-a. Od po~etka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost u BiH, ta~nije od 1. januara 2006. godine, pa do ju~er, poreznim obveznicima ukupno su vra}ene dvije milijarde i 848 miliona KM na ime povrata PDV-a.

Ostvarivanje prava Kako obja{njava Ratko Kova~evi}, portparol Uprave, pravo povrata PDV-a ostvaruje onaj obveznik ~iji je iznos ulaznog po-

UIO: Isplata nakon podno{enja prijava

Kne`evi}: Kuha kada mora

Koji je Va{ `ivotni moto: Upornost i rad uvijek se isplate. Va{ najbolji prijatelj je: Sve saigra~ice iz Borca, bez izuzetka. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Posvetila ve}u pa`nju mladima. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Nikada, nisam taj tip.

Kova~evi}: Isplate na vrijeme

Za nato~eno gorivo nema povrata U konkretnim slu~ajevima, naprimjer, prijevoznik koji ima sjedi{te u inozemstvu nema pravo povrata poreza za gorivo koje to~i na benzinskim pumpama u BiH.

Dnevni avaz 061-142-015 na~no ne{to dobro za putnike. Samo se nadam da }e to potrajati i da }e usluga biti na vrijeme. N. S. IGNORIRAJU PRETPLATNIKE - Zar nije sramotno da Federalna televizija ne prenosi d`enazu generalu Rasimu Deli}u, iako mnogo gledalaca to `eli? Ignoriraju `elje onih koji pla}aju pretplatu. ZA GU[U I ROGOVE - Po staroj narodnoj, neko se dr`i za rije~, neko za rogove, a na{i politi~ari dr`e ovaj jadni narod i za gu{u i za rogove. Nadam se da }e tako biti jo{ do izbora i da novi ne}e biti zara`eni istom bole{}u!

On ne mo`e ostvariti to pravo zato {to u tom slu~aju ne mo`e osigurati i dokaz o izvozu dobara, jer gorivo je u rezervoaru vozila, a ne, recimo, u buradima.

od podno{enja PDV prijave - ka`e Kova~evi}. Zakonom o PDV-u propisano je da se svim ostalim obveznicima povrat PDV-a vr{i najkasnije u roku od 60 dana po isteku roka za predaju PDV prijave u kojoj nazna~e da `ele povrat.

Alkohol i duhan - S druge strane, fizi~ka lica koja nemaju stalno mjesto prebivali{ta u BiH, imaju pravo na povrat PDV-a na robu koju kupe u na{oj zemlji i iznesu je izvan BiH - ka`e Kova~evi}. On obja{njava da se povrat PDV za fizi~ka lica nastanjena van na{e zemlje ne primjenjuje na mineralna ulja, alkohol i alkoholna pi}a te prera|evine od duhana. B. TURKOVI]

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Prijedora i Kaknja Kako se odrazilo uvo|enje PDV-a na va{ ku}ni bud`et?

Osjeti se manjak u nov~aniku Sarajevo

ivata, dokle vi{e rast cijena? Gdje je taj ministar Radivojevi}, o~ito da mu je pro{le godine trebalo malo medijske pa`nje i slikanja za novine, pa je ne{to radio u vezi s regulisanjem tr`i{ta naftnim derivatima u FBiH? Sada sve {to radi ministar jeste ovjera zahtjeva cjenovnika koje tra`e nafta{i. PISANA RIJE^ Raduje me Sajam knjige i drago mi je {to jo{ ima ljudi koji cijene pisanu rije~ u dana{njem vremenu kompjuterizacije. Sarajka SAMO NEKA TRAJE - Svaka ~ast „Centrotransu“ na novim cijenama i uslugama u Sarajevu. Ko-

reza u odre|enom poreznom periodu ve}i od iznosa izlazne obaveze za isti period. - Uprava za indirektno oporezivanje do sada je sve povrate PDV-a izvr{ila u zakonski propisanim rokovima. Obveznici ~ija je osnovna djelatnost izvoz dobara i koji u uzastopnim prijavama za PDV iskazuju iznos ulaznog poreza koji je ve}i od iznosa njihove izlazne porezne obaveze, imaju pravo na povrat u roku od 30 dana

- Stanje u dr`avi je gore nego prije PDV-a. Nije uop{te potreban u Bosni, jer je samo po d`epu gra|ana, a pare gdje idu, nikome nije jasno, Dejan Dragi{i} niti iko zna.

- Osjeti se manjak u nov~aniku. Nije toliko primjetno kada su u pitanju mali ra~uni, ali kada se pla}a vi{e, naravno da se osjeti PDV. Tr- Emina Mujezinovi} eba ga ukinuti.

- PDV ide u korist dr`ave, a gra|ani koji i bez PDV-a jedva pre`ivljavaju, dobro ga osjete. Najgore je {to su lijekovi i namirni- Mirsad [ebo ce skuplji.

Prijedor

ALUMINIJ I VELE@ - Ne mogu vi{e slu{ati jadikovke neobjektivnih Hrvata o ravnopravnosti. [ta sam to ja ravnopravniji od njih, a od 1993. godine ne mogu u}i u svoju firmu „Aluminij“, FK Vele` ne mo`e na svoj stadion, a niko ne mo`e da izbri{e sporne nazive ulica? Koliko ih ima u BiH, svugdje bi bili nacionalna manjina, a oni dr`e sve glavne resurse u Federaciji, finansije, policiju, sudstvo, mjesto predsjednika FBiH, pa {ta vi{e ho}e? Mostarac IMA LI KRAJA Ima li iko u ovoj dr`avi da zaustavi zadu`ene za distribuciju naftnih der-

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

- Stra{no je. Tro{kovi `ivota oti{li su u nebo, a plata je nekako uvijek na istom. Lo{e je {to su oporezovani i artikli bez kojih ne Natalija Mudrini} mo`emo.

- Nikakve koristi od PDV-a. Posebno kod nas penzionera, koji jedva pre`ivljavamo. S ovim cijenama penzija staSimo ne u dvije kese Kajtez namirnica.

- Ne radim i vrlo je te{ko. Cijene stalno rastu i to je evidentno, a oporezovali su sve. Samo vazduh jo{ nisu, ali i to }e, izgleda, uradi- Mira Stevani} ti.

Kakanj

SMS

12

- Uvo|enje PDVa dobro osje}aju na{i roditelji u svojim ku}nim bud`etima. Mislim da bi trebalo sniziti stopu PDVa na osnovne `iv- Ned`ma otne namirnice. Bjelopoljak

- U ve}ini zemlja EU uveden je PDV. Ku}ni bud`eti u tim zemljama manje osjete gra|ani, jer su primanja daleko ve}a nego kod nas, a po- [eval stoje i subvencije. Zahirovi}

- Ku}ni bud`et uvo|enjem PDV-a enormno se smanjio. Dr`ava mora poku{ati uvesti nultu stopu barem na osnovne prehrBelma ambene artikle.

A. Nu. - M. Z. - Az. S. Be}irhod`i}


panorama

13

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

BIJELJINA O~ajna majka Senija Meri} tra`i pomo}

K}erka Arnela slomila nogu zbog neobilje`enih radova Pala u neobilje`enu jamu na plo~niku duboku oko dva metra koju su iskopali radnici AD „Vodovod i kanalizacija“ Nemaran odnos u Hitnoj pomo}i

Uputa za hirurga - Bilo je oko osam uve~e kada sam krenula u prodavnicu. Vidjela sam neke ra-

dnike i tek kad sam zakora~ila prema rupi oni su me upozorili, ali je bilo kasno. Pala sam i jako povrijedila nogu - ka`e Arnela. Radnici Vodovoda su je izvukli iz jame, a obavije{tena je i njena majka. - Jedan radnik nas je automobilom odvezao u Hitnu pomo} gdje su Arneli o~istili ranu i previli je. Moju molbu da dobijemo uputu za hirurga i da se noga snimi, doktorica Miroslava Perkovi} nije usli{ila i morali smo nazad ku}i ka`e majka Senija. @4: Vjeruje radnicima Tek sutradan, ka`e ona, nakon neprospavane no}i jer je Arnelu boljela noga, oti{le su porodi~nom ljekaru koji ih je uputio na hiru-

(Foto: G. Bobi})

Arnela Meri} (15) iz bijeljinskog naselja Gvozdevi}i, povrijedila je koljeno lijeve noge padom u neobilje`enu jamu duboku oko dva metra, koju su 9. aprila ove godine na plo~niku u ulici Srpske vojske iskopali radnici AD „Vodovod i kanalizacija“. Zbog neobilje`enih radova koji su uzrokovali povredu njenog djeteta i nemarnog odnosa osoblja Hitne pomo}i, o~ajna majka Senija Meri} tra`i od{tetu ili pomo} pri lije~enju, ali ne vidi na~in kako da to postigne.

POZIV NA SARADNJU Pozivamo mlade, obrazovane ljude iz svih bh. gradova, koji imaju afiniteta da se bave novinarstvom i `ele biti saradnici „Dnevnog avaza“, da nam se jave. Ako ste zavr{ili neki od fakulteta dru{tvenog smjera i `elite da vijesti i doga|aji iz va{e sredine na|u mjesto na stranicama „Dnevnog avaza“ javite nam se na telefon 033/ 28 14 09 ili nam pi{ite na e-mail adresu panorama@avaz.ba.

[ta mi se (ne)svi|a u Srebreniku

Urbanisti~ko gu{enje Starog grada - Srebrenik mi se svi|a zato {to se geografski nalazi na takvom mjestu da je relativno blizu i dobro komunikacijski povezan i sa Sarajevom i Zagrebom i Beogradom. Svi|a mi se i {to je relativno malo, ~isto mjesto, koje se naglo razvija, a kojem du{u daje Stari grad, kulturno-historijski spomenik na obroncima planine Majevice. Na`alost, taj lokalitet s tvr|avom starom Senaid Buljuba{i}, blizu 700 godina, koja daje pe~at vi{evjekovnoj dr`avnosti akademski slikar BiH, nije dovoljno iskori{ten u turisti~ke svrhe i promociju Srebrenika. No, zahvaljuju}i kulturnoj manifestaciji „Otvoreni grad umjetnosti“ sa Starog grada barem jednom godi{nje odlaze pozitivne vibracije u svijet. Ne svi|a mi se {to {irinu ovoga podru~ja urbanisti~ki gu{imo O. M. isti~e Senaid Buljuba{i}, akademski slikar.

Radioklub „Drina“ iz Gora`da

Snosit }e tro{kove lije~enja

Kne`evi}: Radilo se o nepa`nji

Stojadin Kne`evi}, portparol AD „Vodovod i kanalizacija“, za Dnevni

avaz ka`e da je Senija Meri} pozivana da do|e kod njih radi dogovora, ali ne zna za{to nije do{la. - Desilo se {ta se desilo. Radnici su cijeli dan radili i nije se desilo tako ne{to. O~ito se radilo o njenoj nepa`nji, ali po{tujemo stav porodice i njihov osje}aj povrije|enosti. Upravo danas (19. aprila) na kolegijumu je odlu~eno da se ponovo pozove majka povrije|ene djevoj~ice i ona je danas bila kod nas. Dogovorili smo se i „Vodovod“ }e snositi tro{kove lije~enja, a vidjet }e se ima li porodica jo{ nekih zahtjeva - ka`e Stojadin Kne`evi}.

Senija i Arnela: Povrije|ene tetive i ligamenti u koljenu

rgiju gdje je djevoj~ici odmah stavljen gips na lijevu nogu. Povrije|ene su joj tetive i ligamenti u koljenu. - U porodici smo svi nezaposleni, a ovo {to se desilo je ne~uveno. Hitna pomo} nije obavijestila policiju koja je morala iza}i na lice mjesta i utvrditi {ta se

desilo. Zvala sam i „Vodovod“ ali mi je gospodin sa imenom Diko Perkovi} rekao da je bio dan kad se sve desilo, da je moja k}erka upozorena, te da on stoji iza svake rije~i svojih radnika, {to jednostavno nije ta~no - kategori~na je SeE. MUSLI nija Meri}.

Vi{egradski srednjo{kolci i biznis

Nagrada za najbolju poslovnu ideju Za najbolju poslovnu ideju u projektu „Ja~anje aktivizma mladih kroz program preduzetni~kog osposobljavanja“, u kojem je u~estvovalo 20 u~enika Srednje {kole „Ivo Andri}“

Krsmanovi} i Dra{kovi}

iz Vi{egrada, prvu nagradu osvojio je Ljubomir Krsmanovi}. On je napisao biznis plan izgradnje otvorenog bazena na rijeci Rzavu. Druga nagrada za ideju izgradnje malih komercijalnih ribnjaka na Drini pripala je Ognjenu Markovi}u, a tre}eplasirani Radoje Vasiljevi}, svojim poslovnim planom predvidio je izradu turisti~kih suvenira Vi{egrada. - Ovakvim na~inom kod mladih ljudi, punih kreativnosti i energije podsti~e se razmi{ljanje o budu}em osnivanju sopstvenog biznisa i obezbje|enju egzistencije - pojasnila je profesorica Renata Dra{kovi}. Najuspje{niji u ovom projektu, koga finansira EU uz

^lanovi RK „Drina“ na izlo`bi

Izlo`ba radioopreme i ure|aja U povodu Svjetskog dana radioamatera Radioklub „Drina“ iz Gora`da ju~er je organizirao izlo`bu radioopreme i ure|aja. Me|u radiostanicama, izlo`enim u Centru za kulturu, su i one proizvedene 1970. godine, kao i one s koje su u svijet slale informacije o po~etku agresije na Gora`de i herojskom otporu njegovih branilaca, tokom ratnih godina uspostavile bezbroj pokidanih veza i u najte`em periodu slu`ile kao jedina veza sa svijetom. - @elimo pribli`iti rad radioamatera na{im gra|anima, jer vrijeme ~ini svoje iako je tradicija radioamaterizma u Gora`du ve} poznata. Iz ovog grada su i svjetski prvaci u pojedinim kategorijama - kazao nam je Enver Selimovi}, predsjednik RK. Okosnicu RK „Drina“ ~ini petnaestak iskusnih radioamatera ~ija je namjera da u saradnji sa {kolama organiziAl. B. raju obuku mla|ih sugra|ana.

Neumorni Bracika

U Kula-Gradu podijelio 4.000 pili}a

Nagra|eni u~enici sa nosiocima projekta

podr{ku op{tine Vi{egrad i Udru`enja „Sinergija“, dobi-

li su nov~ane nagrade od 200 M. An. do 500 KM.

Fadil Banjanovi} Bracika, delegat u Vije}u Naroda RS, posjetio je povratnike u zvorni~koj mjesnoj zajednici KulaGrad i podjelio im 4.000 pili}a koje je obezbijedio u saradnji sa firmom „KokoSvaka porodica dobila po 50 i vi{e pili}a produkt“ iz Gra~anice. Svaka porodica dobila je po 50 i vi{e pili}a, {to je dobra prilika da se neko od povratnika ozbiljnije po~ne baviti peradarstvom. Banjanovi} je ovih dana obezbijedio i podijelio oko 65.000 pili}a i po drugim MZ M. M. op{tine Zvornik.


14

hercegova~ko-neretvanski kanton

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

STOLAC Gra|ani uzalud upozoravaju, nadle`ni se ne osvr}u

Igra~i na terenu

Odr`an Uskr{nji turnir u bo}anju

Najbolji klubovi iz Mostara Tradicionalni Uskr{nji turnir u bo}anju odr`an je na Stupu. Turnir je otvorio Franjo Topi}, predsjednik HKD „Napredak“. U~estvovalo je osam ekipa, bo}arski klubovi iz Mostara, „Ante Rozi} I“ i II i „Zrinjski I“ i II, „Zenica“ iz Zenice te „Napredak“, „Bosna“ i „Ilid`a“ iz Sarajeva. Najbolji su bili bo}arski klubovi iz Mostara. Prvo mjesto pripalo je klubu „Zrinjski II“, drugo mjesto osvojila je ekipa „Ante Rozi} II“, dok je tre}e mjesto zauzeo „Ante Rozi} I“. E. K. - [. S.

Predavanja za poljoprivrednike u Konjicu

Od p~elarstva do uzgoja povr}a Savez poljoprivrednih udru`enja Konjic mnogo poma`e u realizaciji projekata koji imaju za cilj pobolj{ati uvjete za poljoprivrednike sa ovog podru~ja. Ovih dana aktuelna su predavanja za p~elare, povrtlare i vo}are. - Danas }e o pripremi p~elinjih zajednica za glavnu pa{u i postizanje maksimalnih prinosa meda govoriti Radivoje Maksimovi}, a u srijedu u ime Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva predavanje za povrtlare, kroz proizvodnju paradajza, paprike, krastavca, dinej i jagode odr`at }e Omer Kutrovi} - kazao nam je predsjednik pomenutog saveza Nusret Avdibegovi}. O rezidbi vo}aka 27. aprila prof. dr. Mirsad Kurtovi} imat }e predavanje u prostorijama Narodnog univerziteta u Konjicu. Edukovanje poljoprivrednika radi se u saradnji sa Centrom za rurarni razvoj i poljoprivredu, koji djeluje unutar REDAH-a. M. ].

Vodopadu Provalije na Bregavi prijeti potpuno uru{avanje Opasnost prijeti i ljudima koji stanuju u neposrednoj blizini Poku{avali eksploatisati kamen za gra|evinske radove Zbog neodgovornog pona{anja lokalne zajednice u Stocu, ali i nemara nadle`nih institucija, vodopadu Provalije na rijeci Bregavi prijeti potpuno uru{avanje. Zbog rascjepa ogromnih kamenih zidova niz koje se slijeva voda i pada s visine od 20 metara, ve} su se stvorile brojne pukotine kroz koje prodire voda i prijeti da potpuni razru{i ovo prirodno blago. Brojni su bili poku{aji i apeli gra|ana

da nadle`nim op}inskim slu`bama skrenu pa`nju na ovaj problem. Avdo Elezovi} ve} godinama poku{ava alarmirati odgovorne da poduzmu neke mjere. - Sve je bilo uzaludno. U op}inskim slu`bama su u vi{e navrata obe}ali da }e do}i i upoznati se s problemom, ali nikada nisu do{li. Ako se hitno ni{ta ne poduzme, ovo }e se sve uru{iti i posljedice bi bile nesaglediElezovi} ispred vodopada Provalije

Sjednica Gradskog vije}a Mostar Osma sjednica Gradskog vije}a Mostara odr`a}e se u srijedu, 21. aprila, u velikoj sali zgrade Vlade Federacije BiH u 11 sati, pi{e Fena. Na dnevnome redu na}i }e se, uz ostalo, izmjene i dopune Regulacionog plana „Bijeli brijeg“, zatim izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar II“, odluka o dono{enju regulacijskoga plana „Sjeverni logor“ te odluka o izvr{enju gradskog bud`eta za 2010. godinu.

Izlo`ba pasa na Makljenu

Do{lo do rascjepa kamenih zidova

ve. Glavni problem je {to nema inspekcije i zbog toga niko ne vr{i nadzor. Tokom ljetnih mjeseci odavde su poku{avali eksploatisati kamen za gra|evinske radove. To stvara dodatne probleme, pa je ta namjera osuje}ena - ka`e Elezovi}. Osim naru{avanja ambijenta, zbog uru{avanja vodopada opasnost prijeti i ljudima koji stanuju u neposrednoj blizini. Kako nam je rekao Ele-

zovi}, apel su poku{ali uputiti i Dr`avnoj komisiji za za{titu i o~uvanje nacionalnih spomenika kulture. Dobili su odgovor da se gra|ani trebaju sami organizovati i potpisati peticiju, te je proslijediti, kako bi mogla uslijediti neka reakcija. Nepredvidive }udi prirode i rijeka Bregava, me|utim, i dalje potkopavaju vodopad, a reakcije jo{ nema, ili }e uslijediti tek onda kada mo`da N. BISE bude kasno.

Neuspje{na prodaja imovine „Putnika“ iz Prozora

Dug se popeo na pola miliona KM Porezna uprava FBiH poku{ava naplatiti porezne obaveze prodajom tri zgrade, dvori{ta i zemlji{ta, te sedam autobusa Ni ~etvrti poku{aj prodaje zaplijenjene imovine „Putnika“ d.o.o. koji je priredila Porezna uprava FBiH, Kantonalni ured Mostar, radi prisilne naplate poreznih obaveza, nije uspjela. Sve ponude koje su do roka prispjele ocijenjene su kao nezadovoljavaju}e jer su bile ispod procijenjene imovine ove firme. Saobra}ajna firma „Put-

Progla{enje pobjednika

Specijalka tornjaka CAC BiH Na prijevoju Makljen proteklog vikenda odr`ana je izlo`ba pasa pod nazivom „Specijalka tornjaka CAC BiH“, koju je pod pokroviteljstvom Kinolo{ke asocijacije-unije u BiH organizovala Udruga „Prijatelji prirode“. Na ovoj manifestaciji predstavljeno je u {est razreda i 10 kategorija vi{e od 40 tornjaka koje su uzgajiva~i doveli iz Tomislavgrada, Travnika, Livna, @ep~a i Prozora. U razredu prvaka pehar za prvo mjesto dobio je tornjak Roni uzgajiva~a Marinka Landeke, a u razredu veterana za najboljeg je progla{en tornjak Vran uzgajiva~a Mire Rado{a. H. M.

ostala je bez prijevoza u~enika i to je bio put u propast, a 25 radnika ostalo je bez posla. Danas „Putnik“ duguje vi{e od pola miliona maraka, a Porezna uprava FBiH poku{ava naplatiti porezne obaveze prodajom tri zgrade, dvori{ta i zemlji{ta, te sedam autobusa. Procijenjena vrijednost imovine iznosi 300.918 maraka. H. M.

Procijenjena vrijednost imovine 300.918 KM

^lanovi KUD-a „Preporod“ Konjic u Turskoj

Bh. predstavnici na Festivalu djeteta

Iz mostarskih podru~nih ureda

Sedam vjen~anja za sedam dana Sudbonosno DA tokom protekle sedmice pred mostarskim mati~arima izreklo je sedam parova. Brak su sklopili Albert Glavina i Ivana Bo`i}, Oliver ]ori} i Ivana Mari}, Ivan Topi} i Dragana Golemac, Safet \ambo i Edna ]psi}, Merdan Turkovi} i Ena Muratspahi}, Nermin Krili} i Roberta ^otar te Smajo Durakovi} i Irma Duradbegovi}.

nik“, prije rata jedan od nosilaca razvoja ove op}ine, jo{ je jedna u nizu tu`na privatizacijska pri~a. U ratu i u godinama poslije rata firma je ostala bez voznog parka od oko 100 teretnih kamiona i {lepera, a nakon privatizacije upisom dionica bavila se samo prijevozom putnika, uglavnom {kolske djece. Namje{tenim tenderima

Mirza, Amela, Tarik i Samra

Po~ev{i od 15. do 29. aprila ~lanovi KUD-a „Preporod“ iz Konjica boravit }e u Turskoj, gdje }e, kroz tradicionalne igre, predstavljati BiH na Me|unarodnom festivalu djeteta, koji se odr`ava u Izmiru. - Rije~ je o 32. festivalu koji, kao centralni doga|aj, ima nastup predstavnika oko 60 dr`ava, upravo na 23. april, Dan djeteta. Posebna nam je ~ast, da mladi iz Konjica i ove godine predstavljaju na{u domovinu - ka-

zao je Osman ]ati}, rukovodilac Dru{tva. Me|u 19 mladih, ~lanova KUD-a „Preporod“ koji }e svoju zemlju predstaviti u Turskoj, su i Mirza ]ibo, Amela Nuhanovi}, Samra Halilovi} i Tarik Repovac. - Ovo }e za nas biti jo{ jedna prilika za nova prijateljstva, dru`enje, ali, prije svega, trudit }emo se, da budemo dobri predstavnici BiH - rekao nam je Mirza, koji je i pro{le godine bio na festivalu u Izmiru. M. ].


crna hronika

15

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

SREBRENIK Te{ka saobra}ajna nesre}a

Metalni branik probio „audi“ i usmrtio 25-godi{njeg Arnela Deli}a Te{ko povrije|eni Ermin Deli} (21), voza~ automobila, te saputnici Sanjin Deli} (22) i [efik Deli} (35) Vatrogasci koristili specijalnu brusilicu Na magistralnom putu Tuzla - Ora{je, u blizini autoservisa „Muminovi}“, na ulazu u Srebrenik iz pravca Tuzle, preksino} oko 23 sata dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je smrtno stradao Arnel Deli} (25) iz Uro`e. On se nalazio u automobilu „audi 80“ za ~ijim upravlja~em je bio Ermin Deli} (21), koji je i sam te{ko povrije|en, kao i njegovi saputnici Sanjin Deli} (22) i [efik Deli} (35) iz Uro`e.

Vatrogasci i mje{tani u~estvovali u izvla~enju nastradalih

koji su prvi prisko~ili u pomo} povrije|enim mladi}ima, a ubrzo su stigli vatrogasci i ekipa Hitne pomo}i Doma zdravlja Srebrenik. Odvijala se prava drama jer je voza~ ostao priklije{ten u smrskanom i nasukanom vozilu. Nakon {to su pripadnici PVJ Srebrenik specijalnom brusilicom presjekli i izvu-

kli branik iz vozila, medicinsko osoblje uspjelo je uz pomo} gra|ana izvu}i te{ko povrije|ene mladi}e iz „audija“. Na`alost, za Ermina Deli}a bilo je kasno.

Brojni lomovi Nakon ukazane prve pomo}i u Slu`bi hitne pomo}i Doma zdravlja Srebrenik, trojica povrije|enih mladi}a sa-

Smrskani automobil

(Foto: O. Mujki})

nitetskim vozilima prevezeni su na UKC Tuzla. Voza~ „audija“ i saputnik [efik Deli} zadobili su vi{estruke frakture kostiju na nogama i rukama, te te{ke povrede po ostalim dijelovima tijela, dok se o povredama Sanjina Deli}a ljekari UKC-a Tuzla nisu izjasnili. Uvi|aj na licu mjesta, kojim je rukovodio kantonalni tu`ilac Rado Markovi}, obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS Srebrenik. Prema nare|enju tu`ioca Markovi}a, tijelo stradalog 21-godi{njaka prevezeno je na Odjel patologije UKC Tuzla radi obdukcije, a bit }e obavljena analiza krvi voza~a „audija“ i vje{ta~enje tehni~ke ispravnosti vozila. U vrijeme uvi|aja vi{e od tri sata saobra}aj se na izuzetno frekventnom magistralnom putu Tuzla - Ora{je odvijao naizmjeni~no jednom saobra}ajnom trakom.

king te fizi~ke zapreke u uskoj ulici u centru grada sprije~ile su vatrogasce da pravovremeno interveniraju pa je plamen uni{tio cijeli stan. Istra`ne radnje obavila je kriminalisti~ka policija Prve policijske stanice Zenica i inspektori protivpo`arne za{tite, a prema prvim procjenama, {teta se mjeri desetinama hiljada KM. A. D@.

Tu`ila{tvo BiH

Pucao tri puta u brata tokom sva|e zbog me|e

Pritvor za krijum~are skanka

tri puta u brata. re|ivanje pritvora za Abid Durakovi} poBe}ira Durakovi}a go|en je u predjelu kazao je tu`ilac Idriz natkoljenice, grudog Begi}, portparol Tu`iko{a i ima povredu la{tva USK. palca lijeve ruke. Saznajemo da je - Te{ko je ozliAbid Durakovi} van je|en i nalazi se na `ivotne opasnosti. lije~enju u KantoIna~e, bra}a su se, nenalnoj bolnici „Dr. Begi}: Prezvani~no saznajemo, Irfan Ljubijanki}“ u dlo`en pritvor posva|ala zbog me|e i Biha}u. Tu`iteljica Ilza Se- postavljenih stubi}a na njoj. M. D. ferovi} predlo`ila je od-

„Pe`o“ udario u stablo pored ceste Dvije osobe povrije|ene su u saobra}ajnoj nesre}i koja se prekju~er oko 16.20 sati dogodila na lokalnom putu u blizini kasarne u mostarskom naselju Rodo~. Prema prvim informacijama, voza~ automobila „pe`o 406“ (441-J495) @eljko ^., koji se kretao iz pravca Jasenica, pod zasada nerazja{njenim okolnostima, izgubio je kontrolu nad upravlja~em i sletio s ceste te se desnom stranom zabio u drvo uz dvori{te kasarne. @eljko ^. i njegov suvoza~ Ivo M. odmah su kolima Hitne pomo}i preba~eni na CUM Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar. Prema rije~ima Ane Marije Dedi}, po-

(Foto: M. Smajki})

Te`e ozlije|en suvoza~

rtparolke ove ustanove, @eljko ^. je zadobio lak{e ozljede i pu{ten je ku}i, dok je Ivo M. S te`e ozlije|en i nalazi se na Odjelu traumatologije. M. S.

Incident u Tuzli

O. MUJKI]

Poku{aj ubistva kod Bosanske Krupe

Verbalni, a potom i fizi~ki sukob izme|u bra}e Be}ira (47) i Abida (40) Durakovi}a u naselju Ba{tre u Bosanskoj Otoci kod Bosanske Krupe zavr{en je upotrebom vatrenog oru`ja i te{kim ranjavanjem mla|eg brata. Bra}a su se posva|ala zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa, da bi potom Be}ir iz ku}e iznio pi{tolj kalibra 7,62 milimetra i pucao

Dje~ak nepa`njom zapalio stan

Rodo~ u Mostaru

Sjedi{te ostalo na braniku

Na mjestu nesre}e bio je stravi~an prizor i pravo je ~udo da nije bilo vi{e ljudskih `rtava. Branik je bukvalno probio vozilo cijelom du`inom po kojem se „audi“ nastavio kretati jo{ oko 20 metara. Od siline udara otpali su pojedini dijelovi automobila, dok su zadnje sjedi{te i dio lima ostali nabijeni na braniku. Sna`an udarac probudio je stanare obli`njih ku}a,

(Foto: A. D`onli})

Po`ar u Zenici

U prijepodnevnim satima ju~er je u ulici Jalijski put u Zenici izgorio stan Subhije Tali}. Do po`ara je do{lo tokom dje~ije igre kada je ~etverogodi{nji unuk porodice Tali} neoprezno rukuju}i plinskim upalja~em izazvao po`ar. Kom{ije su brzo uspjele evakuirati mali{ana i njegovu majku. Na`alost, prebukiran par-

Stravi~an prizor Voza~ automobila „audi 80“ (531-J-028), kre}u}i se u pravcu Ora{ja, izgubio je kontrolu nad vozilom, pre{ao na lijevu stranu i u punoj brzini prednjom stranom auta udario u vrh metalnog branika s lijeve strane puta.

Stan potpuno uni{ten

Tu`ilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva BiH ju~er je saslu{ao Mom~ila [e{elja (46), nastanjenog u op}ini Ravno, dr`avljanina BiH i Crne Gore, i Ristu Vre}u (40), nastanjenog u Trebinju, dr`avljanina BiH, koji su uhap{eni tokom akcije SIPA-e provedene po nalogu Tu`ila{tva BiH u subotu na {irem podru~ju Trebinja. Nakon {to su ispitani, tu`ilac je Sudu BiH uputio prijedlog da im se odredi pritvor u trajanju od 30 dana.

Policija prona{la tri ~ahure

(Foto: A. Bajri}-Blicko)

Nakon pucnjave bacio pi{tolj U neposrednoj blizini kafe-bara „Mozart“ u Tuzli ju~er pola sata iza pono}i do{lo je do obra~una vatrenim oru`jem izme|u dvojice mu{karaca koji su, ispaliv{i nekoliko metaka, pobjegli s mjesta incidenta. Povrije|enih nije bilo, a brzom intervencijom pripadnika MUP-a TK policija je privela S. H. (30) i N. K. (36), oba iz Tuzle. Uvi|ajem je u blizini mje-

sta obra~una prona|en odba~eni pi{tolj kalibra devet milimetara, a ispred kafi}a „Mozart“ prona|ene su tri ~ahure, koje }e, kao i pi{tolj, biti poslani na vje{ta~enje. Nakon hap{enja, dvojica osumnji~enih su alkotestirana i potvr|eno im je prisustvo alkohola u krvi. Obojica su saslu{ana u MUP-u, a o slu~aju je obavije{teno i A. Mu. Tu`ila{tvo TK.


16

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

crna hronika

ISTRAGA Miri~ina kod Gra~anice

Uga{ena vatra, manja materijalna {teta

(Foto: K. Kavazovi})

Ispred FIS-a u Vitezu

Automobil se sam zapalio Na parkingu Trgova~kog centra FIS u Vitezu preksino} oko 18 sati zapalio se automobil „pe`o 405“ (920-K918), vlasni{tvo Josipa Petrovi}a iz Viteza. Zahvaljuju}i brzoj intervenciji ~lanova

Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva „Stari Vitez“ iz Viteza i Slu`be osiguranja TC FIS, vozilo je ubrzo uga{eno. Na vozilu je pri~injena manja materijalna {teta, a povriK. K. je|enih nije bilo.

Brgule kod Tuzle

Starica poginula dok je prelazila cestu Pje{akinja Delfa Antunovi} (78) iz Brgula smrtno je stradala ju~er ujutro oko devet sati na magistralnom putu M-1.8 u mjestu Brgule kod Tuzle. Staricu je dok je poku{avala pre}i cestu udarilo dostavno vozilo „VW

kedi“, kojim je upravljao @. K. iz Tuzle. O doga|aju je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac a uvi|aj na mjestu doga|aja obavili su slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije PU Tuzla. A. Mu.

Trebevi}ka ulica u Sarajevu

@ena ubodena no`em u nogu Kumrija Bajrami (35) zadobila je lak{e povrede u incidentu koji se preksino} oko 21.30 sati desio u Novom Sarajevu. Nju je u Trebevi}koj ulici no`em u nogu ubo Jusuf Dibrani (35) i potom pobjegao. Povrije|enoj je ljekarska pomo} ukazana u Klini~kom ce-

ntru Ko{evo, gdje su ljekari utvrdili da ima lak{e povrede desne potkoljenice. Pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo su, prema nalogu kantonalnog tu`ioca, obavili uvi|aj, a u toku je utvr|ivanje motiva ovog napada, kao i potraga za Jusufom DiL. S. branijem.

Su|enje [alji}u i ostalima

Preslu{avani telefonski razgovori U nastavku su|enja Almiru [alji}u i ostalima, optu`enima za organizirani kriminal u vezi s krivi~nim djelom neovla{teni promet opojnim drogama, ve} nekoliko puta zare- Detalj sa su|enja dom u Sudu BiH preslu{avani su telefonski ra- su cifre od 100, 200 i 400 maraka, a u zamjenu za drogu zgovori optu`enih. Prema obja{njenju, ju~er kori{ten je termin „ekseri“. Drogu su, kako se navosu izme|u ostalog preslu{avani razgovori opt- di u optu`nici, nabavljali u u`enih Enisa Hajdarevi}a i Turskoj i drugim njima poAmira Gud`evi}a s izvjesnim znatim dr`avama, te je preAdnanom Gorjancem iz Sar- vozili i prodavali na teritorajeva koji je od obojice na- iju Bosne i Hercegovine i B. C. ru~ivao drogu. Spominjane Hrvatske.

Da li je droga kriva za smrt djevojke iz Lukavca Nurfeta Imamovi} (27) na|ena mrtva u ku}i Fate Muminovi}, sumnja se na predoziranost drogom Policiji u Gra~anici prekju~er oko 18 sati javljeno je da se u ku}i Fate Muminovi} u Miri~ini kod Gra~anice nalazi mrtvo tijelo mla|e `enske osobe. Nakon dolaska policije, koja je osigurala ku}u, ljekar mrtvozornik iz gra~ani~kog Doma zdravlja konstatirao je da na tijelu 27-godi{nje Nurfete Imamovi}, koja je rodom iz lukava~kog naselja Babice, nisu prona|eni tragovi nasilja. Prema nare|enju Stjepana ]a}i}a, kantonalnog tu`ioca iz Tuzle, tijelo je nakon uvi|aja prevezeno u Univerzitetsko-klini~ki centar u Tuzli, gdje }e biti obavljena obdukcija. Portparol MUP-a Tu-

zlanskog kantona Miralem Malki} radi istrage nije mogao dati vi{e informacija u vezi s ovim slu~ajem. - Ne mogu {ire govoriti o tome, jer su kriminalisti~ki inspektori jo{ na terenu. Nekoliko osoba smo priveli na informativni razgovor - kazao je Malki}. U Miri~ini o ovom slu~aju ju~er smo ~uli opre~na mi{ljenja. Jedan prosvjetni radnik, koji je zbog prirode posla dobro upu}en u sva de{avanja, ka`e da je djevojka iz okoline Lukavca u Miri~inu do{la da uzme drogu, a to je zavr{ilo kobno. Njegovo mi{ljenje dijeli ve}ina mje{tana Miri~ine i okolnih naselja s kojima smo ju~er razgovarali.

Ku}a u kojoj je umrla 27-godi{njakinja

Iste sumnje ju~er poslijepodne potvrdio je i patolog dr. Zdenko Cirhla` nakon obdukcije, istakav{i

(Foto: H. ^ali})

da }e se uzeti uzorci za toksikolo{ko vje{ta~enje koje }e biti obavljeno u ZagrH. ^ALI] ebu.

Nestanak u Bosanskom Novom

Oti{ao u ribolov i nije se vratio ku}i Raspisana potraga za Miroslavom Lon~inom (55) koji je nestao 14. aprila Policija iz Bosanskog Novog od ju~er se uklju~ila u intenzivnu potragu za Miroslavom Lon~inom (55), mje{taninom novskog naselja Buljuk koji je posljednji put vi|en 14. aprila na obali Sane, u blizini svoje porodi~ne ku}e, na mjestu gdje je obi~no pecao ribu. Na toj lokaciji u Banjalu~koj ulici broj 13 kom{ije nestalog Lon~ine prona{le su dva ribarska {tapa i pribor za pecanje, a potom o ~injenici da se Miroslav ne vra}a ku}i obavijestile i njegovog brata Branimira Lon~inu iz Bosanskog Novog. On je nestanak prijavio u petak, 16. aprila, policiji u Bosanskom Novom.

Mjesto gdje je 55-godi{njak pecao ribu

Branimir je ju~er u telefonskom razgovoru kazao da pretpostavlja da je njego-

(Foto: D. Stojni})

vom bratu tokom pecanja pozlilo. - Sana je ovih dana na-

bujala, tako da, mada gajim nadu da je `iv, strahujem i od najgoreg. Tra`io sam ga kod rodbine, prijatelja. Nema ga, {to me posebno brine, jer zbog bolesti nikad nije nadu`e odlazio od ku}e - kazao je Branimir, koji je ina~e povremeno brinuo o bratu. Gospa Arsenovi}, portparol CJB Banja Luka, kazala je da je policija ju~er raspisala i zvani~nu potragu za nestalim Lon~inom. - O njegovom nestanku obavije{tene su i okolne policijske stanice, a u traganje za nestalim uklju~it }e se i ronila~ki tim MUP-a RS kazala je Arsenovi}. M. Z.

Policijska uprava Ljubu{ki

Otkrivene ilegalne borbe pasa Policijska uprava Ljubu{ki, nakon informacije da je u selu Proboj na podru~ju ljubu{ke op}ine organizirana ilegalna borba pasa, uputila je preksino} oko 23 sata ve}i broj policajaca na teren i u jednoj gara`i za ka-

mione zatekli su ~etrdesetak osoba okupljenih oko ringa na kojem su se odr`avale spomenute borbe. Kriminalisti~kom obradom utvr|eno je da je ilegalnu borbu pasa organizirao R. P. iz Gornjih Radi{i}a kod

Ljubu{kog, a da su vlasnici pasa gra|ani Crne Gore. Nakon utvr|ivanja ~injenica, pripadnici Policijske uprave Ljubu{ki poduzet }e zakonom predvi|ene mjere, saop}eno je iz MUP-a Zapadnohercegova~kog kantona.

PU Ljubu{ki: Ring u gara`i

Dva samoubistva u Skender-Vakufu

Ubio se iz pu{ke, objesila se 41-godi{njakinja U Skender-Vakufu tokom vikenda desila su se dva samoubistva, saop}eno je iz CJB Banja Luka. U uli-

ci Drage Vranje{a u petak se ubio Aleksandar Makari} (27) ispaliv{i u sebe hitac iz pu{ke.

Drugi slu~aj dogodio se u subotu u mjestu [olaji kod Skender-Vakufa, gdje je u {upi pored po-

rodi~ne ku}e prona|eno be`ivotno tijelo 41-godi{nje Milenke Vukovi} koja se objesila.


oglasi

Dnevni avaz

utorak, 20. april/travanj 2010.

17


18

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

biznis

LIZING „Fleet management“, nova usluga na bh. tr`i{tu

Odr`avanje voznog parka Kompanija pla}a mjese~nu najamninu i ne mora se brinuti o dodatnim tro{kovima Agrokomerc: Nastavak agonije

Odbor za spas Agrokomerca

Nagomilani problemi kompanije i dalje stoje Izvr{no tijelo Odbora za spas Agrokomerca sastalo se povodom zakazivanja drugog ro~i{ta za prodaju Mesne industrije Agrokomerc u izvr{nom postupku pred Op}inskim sudom u Velikoj Kladu{i 20. maja ove godine. - Odbor je prikupljao informacije o stanju u Agrokomercu. Imamo zaklju~ke Op}inskog vije}a Velike Kladu{e i Parlamenta FBiH, ali nadle`ne institucije nisu u~inile mnogo na rje{avanju nago-

milanih problema ove firme. Rezultat tog nerada je novo ro~i{te za prodaju Mesne industrije Agrokomerc i prvo ro~i{te za prodaju benzinske pumpe - ka`e Mirvet Beganovi}, predsjedavaju}i Odbora za spas Agrokomerca. On isti~e da je Uprava firme iskazala spremnost na saradnju s Odborom, a kao krajnji cilj svih u~esnika u spa{avanju ovog nekada{njeg giganta Beganovi} navodi zakonito spre~avanja prodaje M. D. Agrokomerca.

Nagradna igra Raiffeisen banke BiH

Povrat dijela kamate u iznosu od 1.000 KM Raiffeisen banka BiH pokrenula je nagradnu igru „Uzmite kredit i osvojite dio kamate“, a 50 klijenata bit }e u prilici osvojiti povrat dijela kamate na uzeti kredit, u iznosu od 1.000 KM, saop}eno je iz ove banke. - Povrat dijela kamate bit }e realiziran putem potro{a~kih kartica - kazao je Karlhajnc Dobnig (Karl-

heinz Dobnigg), ~lan Uprave Raiffeisen banke za poslovanje sa stanovni{tvom. U nagradnoj igri u~estvuju svi klijenti koji od 15. aprila do 30. juna uzmu kredit u iznosu ve}em od 10.000 KM i do 15. decembra ove godine budu uredno izmirivali svoju kreditnu obavezu. Izvla~enje dobitnika bit }e obavljeno 22. decembra.

Berzanski barometar za 19. 4. 2010. godine

Poslodavci danas razmi{ljaju o svakoj investiciji vode}i ra~una o stabilnosti kompanije u vremenu svjetske recesije. Kompanije tra`e smanjenje operativnih tro{kova, ali tako da to ne utje~e na poslovanje.

dodatnih tro{kova koji se eventualno mogu pojaviti - isti~e Muamer Golubovi}, rukovodilac prodaje u ASA Abanka Leasingu. „Fleet management“ podrazumijeva pra}enje svih tro{kova vezanih uz redovno odr`avanje, zamjenu guma, registraciju, tehni~ki pregled, osnovno i kasko osiguranje, a omogu}ava i zamjensko vozilo, 24-satnu podr{ku na cesti, produ`enu garanciju.

Ugovoreni period Kako bi imale bolji uvid u svoj vozni park, kompanije u svijetu pribjegavaju „fleet managementu“, tj. odr`avanju voznog parka. Ovo je specifi~na usluga operativnog lizinga koji se ne sastoji samo od finansiranja kupovine vozila nego omogu}ava upravljanje voznim parkom jedne kompanije. Mada dostupna {irom svijeta, danas je u BiH nudi samo ASA Abanka Leasing. - Ovo je proizvod namijenjen klijentima koji `ele potpunu transparentnost i poznavanje ukupnih tro{kova voznog parka kroz ugovoreni period bez vlastitog preuzimanja rizika

Znatna u{teda - Obavljene analize pokazuju da kompanije na ovaj na~in u{tede do 15 posto novca na usluge dodatnih tro{kova u odnosu na tradicionalni na~in investiranja u vozni park dodaje Golubovi}. Korisnik usluge prati prilo`enu karticu kori{tenja dodatnih tro{kova, pla}a mjese~nu najamninu, a pri tome se ne mora brinuti o ostalim dodatnim tro{kovima vezanim uz vozilo. M. T.

Smanjenje operativnih tro{kova

Nakon oduzimanja dozvole za rad brokerskoj ku}i iz Banje Luke

Hypo banka dobila sudski spor protiv KHOV-a RS Berzanski posrednik optu`en za namje{tanje transakcija

Euro/dolar 1,3430 0,54%Nafta 81,29 $ po barelu 2,34%Zlato 1.133,50 $ po unci 0,30%Kursna lista Centralne banke BiH EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1,955830 1,333977 1,426126 26,868757 0,077265 0,262128 0,735150 1,579709 0,565032 0,244387 0,201170 1,360014 0,970956 2,215719 1,452457 0,049683 1,966708

1,955830 1,337320 1,429700 26,936097 0,077459 0,262785 0,736992 1,583668 0,566448 0,244999 0,201674 1,363423 0,973389 2,221272 1,456097 0,049808 1,971637

1,955830 1,340663 1,433274 27,003437 0,077653 0,263442 0,738834 1,587627 0,567864 0,245611 0,202178 1,366832 0,975822 2,226825 1,459737 0,049933 1,976566

Hypo banka iz Banje Luke dobila je sudski spor protiv Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV) RS po tu`bi protiv rje{enja ove komisije kojim je berzanskom posredniku Hypo Brokeru oduzeta dozvola za poslovanje u trajanju od 60

dana zbog navodnih nepravilnosti u radu. U presudi, koju je donio Okru`ni sud u Banjoj Luci, navodi se da je rje{enje Komisije zasnovano na pogre{no utvr|enim ~injenicama, povredi pravila postupka i na nepravilnoj primje-

Uskra}ivanje informacija U rje{enju Komisije navodi se i da je Hypo Broker 26. maja 2008. austrijskoj Hypo banci prodao akcije iz svog portfelja kroz „namje{tenu“ transakciju, kao i da su uskra}ivali informacije o

krajnjem kupcu i na~inu transakcije, koje su, prema tvrdnjama iz Komisije, dostavljene tek nakon anga`iranja Ministarstva sigurnosti BiH i Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA).

ni materijalnog prava. U Upravi Hypo banke isti~u da je to rje{enje nanijelo ogromnu {tetu njihovoj brokerskoj ku}i te da }e na temelju presude pokrenuti tu`bu protiv KHOV-a za naknadu {tete. To bi ujedno bio i prvi slu~aj da neki subjekt na tr`i{tu kapitala u RS tu`i entitetskog regulatora i da od njega tra`i naknadu {tete. - Mi }emo se `aliti na ovakvu odluku suda. Smatramo da su ~injenice na na{oj strani i da smo donijeli ispravnu odluku kada smo obustavili poslovanje Hypo Brokeru - kazao je direktor

Jandri}: @alit }emo se na presudu

KHOV-a Miodrag Jandri}. Komisija je tvrdila da je putem Hypo Brokera u februaru 2009. sa pet transakcija spu{tena cijena akcija Planinskog dobra sa 0,80 na 0,33 KM, kako bi naknadna ponuda za preuzimanje te firme bila obavljena po ni`oj B. SPASENI] cijeni.


biznis

19

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

KRIZA Morgan Stanley upozorava na mogu}i scenarij

Njema~ka bi mogla napustiti eurozonu Osiguranjem pomo}i Gr~koj monetarna unija {titi rasipnost ~lanica, ka`e Fels Njema~ka bi u skoroj budu}nosti mogla iza}i iz postoje}e monetarne unije kako bi za{titila stabilnost cijena nakon {to je gr~ka kriza eurozonu pretvorila u regiju fiskalne rasipnosti, tvrde iz finansijskog diva Morgan Stanley. - Mjere za spas Gr~ke lo{ su presedan za ~lanice eurozone, jer vode u fiskalnu rasipnost, slabljenje kursa i ve}e inflatorne pritiske - re-

Morgan Stanley: Inflatorni pritisci

kao je Joakim Fels (Joachim), ekonomista iz Morgan Stanleyja, prenosi Bloomberg. Kazao je da su osiguravanjem pomo}i Gr~koj ~lanice eurozone poslale poruku da nije bitno ako neka dr`ava pogrije{i, jer pomo} u svakom slu~aju sti`e. On napominje da je dono{enje odluke o pomo}i Gr~koj bilo nu`no kako bi se sprije~ile ve}e {tete po re-

giju, ali da takve mjere za sobom povla~e ozbiljne posljedice, te ka`e da se rizik od raspada eurozone ne mo`e zanemariti. - Najnoviji doga|aji ~ine izglednijim scenarij u kojem }e jedna zemlja ili cijela grupa zemalja napustiti postoje}u uniju kako bi uvela ja~u valutu nego onaj u kojem }e se prepustiti devalvaciji - zaklju~uje Fels.

Trgovanje 536.248 KM

Solidan start nove radne sedmice Glavni indeks u pozitivnoj zoni Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 536.248 maraka, a u sklopu 116 transakcija prometovano je ukupno 171.670 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 46.029 KM, me|u fondovima 25.895, obveznicama FBiH 64.184, na primarnom tr`i{tu 70.790, a na sekundarnom 228.267 maraka. Najve}i rast cijene imale su dionice Standarda iz Sarajeva, od 14,29 posto, dok je najve}i pad registrirao [ipad Komerc, tako|er

Vrijednost indeksa

BIFX 0,19% 1.624,12 1.024,57 SASX-10 0,26% SASX-30

0,64% 1.030,88

iz Sarajeva, od 10,78 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,19 posto, na 1.624,12 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti za 0,26 posto i porastao na 1.024,57 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,64 posto i iznosi 1.030,88 poena.

Kursna lista SASE na dan 19. 04. 2010. Dioni~ko društvo

Zvani~ni kurs (KM)

Promjena kursa (%)

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija

ZVANI^NA KOTACIJA

Promet 52.406 maraka

Zabrinjavaju}a nelikvidnost Vrijednost indeksa BIRS

0,05%

FIRS 0,12%

 

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 51 transakciju ostvaren promet od 52.406 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 3, od 20.350 maraka, uz rast cijene od 0,36 posto. Me|u fondovima najve}i promet je ostvaren

902,95 1.532,25

akcijama Invest nove, u iznosu od 2.164 marke. Najve}i porast cijene imao je RiTE Ugljevik, od 9,68 posto, a gubitnik dana bio je

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 19. 4. 2010. Prosje~na cijena

Naziv emitenta

Promjena u%

Maks. cijena

Min. cijena

Ukupan promet (KM)

0,37 0,17

-2,37 9,68

0,37 0,17

0,37 0,17

1.850,00 2.711,50

0,04

0,04

2.164,72

KOTACIJA FONDOVA ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina

0,04

0

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1

30,0001

3,45

30,0001

30

10.090,21

Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3

30,0163

0,36

30,102

30

20.350,23

Boksit iz Mili}a, s padom od 2,37 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,05 posto, na

17,30

3,00

2.665

46.029,85

22

3.000 2.857

9.000,00 15.211,55

2 9

4.116 56.294 2.495 3.155 3.169 3.645 32.855 16.979 6.107

1.086,28 14.548,60 599,05 694,42 659,92 3.412,45 27.193,09 12.326,75 3.664,20

5 7 3 4 4 2 8 2 3

1.913 1.950 410

42.045,99 7.795,50 12.341,00

13 2 1

26.328

210.624,00

6

KOTACIJA FONDOVA

ZIF BOSFIN DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

3,00 5,33

-0,66 -0,27 OBVEZNICE FBiH

BERZANSKA KOTACIJA Boksit a.d. Mili}i RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

902,95 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,12 posto i iznosi 1.532,25 poena.

OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E

26,39 25,84 24,01 22,01 20,82 93,62 82,77 72,60 60,00

BH TELECOM D.D. SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH

21,97 4,00 30,10

0,23 5,27 -2,40 0,00 -0,08 -0,40 0,92 -3,20 0,00 PRIMARNO TR@I[TE

0,42 1,21 -1,18

SEKUNDARNO TR@I[TE

STANDARD DD SARAJEVO

8,00

14,29


20

Utorak, 20. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi


Dnevni avaz

utorak, 20. april/travanj 2010.

21


22

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

globus

SRBIJA Danas na Vi{em sudu u Beogradu

Po~etak su|enja Joci}u za Piloti, Ka~injski i putnici ubistva Pukani}a i Frani}a

Sa sahrane predsjednika Ka~injskog

(Foto: AFP)

Zapisi iz crnih kutija poljskog aviona

znali da }e poginuti Zapisi iz crnih kutija aviona poljskog predsjednika Leha Ka~injskog (Lech Kaczynski) i krici iz kabine za putnike pokazuju da su ne samo piloti nego i Ka~injski i ostali u avionu 10. aprila pored Smolenska bili svjesni da }e poginuti. - U nekoliko posljednjih sekundi crna kutija u kabini snimila je sve ja~u buku iz kabina za putnike. Na kraju smo ~uli neljudski krik zaprepa{tenja i bola - kazao je za ju~era{nji „Dzenik“ jedan od poljskih tu`ilaca koji u~estvuju u istrazi nesre}e, ali nije `elio da mu se navede ime.

Poljski generalni civilni tu`ilac And`ej Seremet (Andrzej) obe}ao je pro{le sedmice da }e javnost dobiti uvid u zapise iz crnih kutija. Izvor lista „Dzenik“ u tu`ila{tvu kazao je da tajna treba ostati upravo taj posljednji zapis, u kojem se ~uju krici putnika aviona kada su shvatili da se ru{e i da }e poginuti. Od 96 putnika i ~lanova posade 10. aprila pad aviona poljskog predsjednika, koji je prekju~er sahranjen, pri poku{aju slijetanja na vojni aerodrom u Smolensku niko nije pre`ivio.

Ehud Barak, izraelski ministar

Nema razloga da ovog ljeta izbije rat Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je ju~er da nema razloga da rat izbije ovog ljeta naglasiv{i da Izrael, ipak, mora priznati da svijet ne}e tolerirati da ta dr`ava „jo{ decenijama vlada palestinskim narodom“. U intervjuu za Radio Izrael Barak je rekao da „nema drugog puta, voljeli to ili ne, nego dopustiti Palestincima da vladaju sami sobom“. Barak je u neoubi~ajeno otvorenoj izjavi ocijenio da Izrael ima dovoljno snage i sigurnosti da dozvoli dvodr`avno rje{enje sukoba, odnosno stvaranje palestinske dr`ave uz jevrejsku. U slu~aju da takvo rje{e-

Optu`nica tereti Jocu Amsterdama da je organizirao kriminalnu grupu koja je izvr{ila atentat na vlasnika „Nacionala“ i njegovog saradnika

Su|enje Sretenu Joci}u, poznatijem kao Joca Amsterdam, i ~lanovima beogradskog dijela njegove grupe za ubistvo vlasnika hrvatskog „Nacionala“ Ive Pukani}a i njegovog saradnika Nike Frani}a po~inje danas pred Posebnim odjeljenjem Vi{eg, odnosno Specijalnog suda u Beogradu.

Proces u Zagrebu Tro~lanim Sudskim vije}em presjedava Vladimir Vu~ini}, a ~lanovi Vije}a su Nada Zec i Sini{a Petrovi}. Su|enje je zakazano i za 21. i 22. april. Optu`nica Tu`ila{tva za organizirani kriminal tereti Joci}a da je organizirao kriminalnu grupu koja je izvr{ila ubistvo Pukani}a i Franji}a 23. oktobra 2008. godine tako {to je sa „za sada neidentificiranom osobom“ postigao dogovor da za 1.500.000 eura ubije vlasnika hrvatskog „Nacionala“. Tu`ila{tvo navodi da su,

Nigerija

Barak: Dvodr`avno rje{enje

nje ne uspije, svijet }e znati da to nije gre{ka Izraela, kazao je biv{i premijer i na~elnik izraelskog general{taba.

Oteta dvojica Nijemaca Naoru`ani napada~i oteli su dvojicu Nijemaca na jugoistoku Nigerije, {to je u posljednjih desetak dana druga otmica stranih radnika u toj afri~koj dr`avi, potvr|eno je iz nigerijske slu`be sigurnosti. Dvojica mu{karaca, izme|u 45 i 55 godina, oteta su sa jedne pla`e u saveznoj dr`avi Abiji, naftonosnom podru~ju Nigerije, va`ne ~lanice OPEK-a, prenosi Reuters.

Joci}: Dogovor sa nepoznatom osobom

pored Joci}a, pripadnici kriminalne grupe bili @eljko Milovanovi} i Milenko Kuzmanovi}, koji }e zajedno sa njim sjesti na optu`eni~ku klupu u Beogradu. Hrvatski dio Joci}eve grupe ~ine Robert Matani}, Luka Matani}, Amir Mafa-

lani, Bojan Guduri} i Slobodan \urovi}, kojima se ve} uveliko sudi pred @upanijskim sudom u Zagrebu.

Dodatna nagrada Guduri}, koji se nedavno predao policiji Bosne i Hercegovine, izru~en je

Hrvatskoj. - Sreten Joci} je nalo`io Slobodanu \urovi}u da se ubistvo izvr{i {to prije zbog mogu}nosti da Pukani} nastavi sa izno{enjem saznanja o kriminalnom djelovanju naru~ioca ubistva, nude}i za to dodatnu nagradu - navedeno je u srbijanskoj optu`nici. Tako|er, navedeno je da je u trenutku kada su Pukani} i Franji} iza{li iz zgrade, u 18.27 sati, jedan od ~lanova grupe aktivirao bombu koja je usmrtila obojicu. Kao motiv ubistva, optu`nica spominje to {to je u medijima u Hrvatskoj i Srbiji iznosio saznanja o djelovanju vi{e kriminalnih grupa na podru~ju Srbije i dr`ava u okru`enju. Joci} je uhap{en 27. aprila 2009. u Beogradu, od kada je u pritvoru Okru`nog zatvora. Kuzmanovi} i Milovanovi} uhap{eni su mjesec poslije, tako|er u glavnom gradu Srbije.

Dok raste broj `rtava potresa u Kini

Starija `ena i djevoj~ica izvu~ene iz ru{evina Hrana, voda i lijekovi stigli su ju~er u udaljeni dio kineskog Tibeta, a spasila~ke slu`be su, 100 sati nakon `estokog zemljotresa koji je pogodio sjeverozapad Kine i usmrtio skoro 2.000 osoba, ispod ru{evina prona{le `ive stariju `enu i ~etverogodi{nju djevoj~icu. U podru~je pogo|eno nepogodom kineske vlasti poslale su velike koli~ine humanitarne pomo}i. Rijetka dobra vijest stigla je ju~er iz grada \ijegua nakon {to su izvu~ene Vu|in Kumao (Wujin Coumao, 68) i mlada Kairen Ba|i (Cairen Baji). Njima je rodbina kroz male tunele dostavljala hranu i vodu dok su ih spasioci iskopavali. Prema posljednjim vijestima, u zemljotresu od 6,9 stepeni Rihterove skale u srijedu su poginule 1.944 osobe, dok ih se 216 vode kao nestale. Povrije|eno je 12.135 osoba, od kojih su 1.434 u te{kom stanju. Prema procjenama agencija, na desetine hiljada osoba ostale su bez doma.

(Foto: AFP)

\ijegu: Desetine hiljada osoba bez doma

Nuklearno pitanje Irana

Teheran ho}e da pregovara sa ~lanicama Vije}a sigurnosti Iran ho}e da pregovara o sporazumu o isporuci goriva za iranske nuklearne elektrane sa dr`avama ~lanicama Vije}a sigurnosti Ujedinjenih naroda, potvrdio je iranski ministar vanjskih poslova Manu~er Motaki, javio

je ju~er iranski dr`avni radio. Motaki je istakao da je novi potez zvani~nog Teherana odraz novih pritisaka na Iran da o`ivi pregovore sa me|unarodnom zajednicom o nuklearnom pitanju. Iranska delegacija posjetit

}e Kinu, Rusiju, Liban i Ugandu u narednih 10 dana radi nastavka pregovora, najavio je Motaki. Prema njegovim rije~ima, Iran je za direkne pregovore sa svim ~lanicama Vije}a sigurnosti „izuzev je-

dne, sa kojom }e nastaviti indirektne razgovore“. Agencije navode da je Motaki, vjerovatno, mislio na Va{ington, jer Iran i Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave nemaju uspostavljene diplomatske odnose.


globus

23

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

Ukratko

EVROPA Naznake pobolj{anja zra~nog saobra}aja

Smanjene koli~ine pepela izlaze iz islandskog vulkana Evropska unija objavila kako }e dati posebnu finansijsku pomo} aviokompanijama pogo|enim zabranom letenja Islandski vulkan Ejafjoel izbacivao je ju~er manje pepela nego proteklih dana, {to zna~i da se aktivnosti smiruju i da }e se najgora no}na mora zra~nog saobra}aja u Evropi uskoro zavr{iti, kazali su ju~er eksperti. Seizmolozi iz prijestonice Islanda Rejkjavika navode kako se stub pepela vi{e ne di`e iznad tri kilometra, {to je tek polovina njegove po~etne visine, dok se koli~ina samog pepela smanjila. No, postoje strahovanja kako bi moglo do}i do novih problema ako bi voda, nastala topljenjem okolnog leda, prona{la put do kratera i lave te bi tako nastale nove koli~ine pepela. Evropska unija objavila je kako }e dati posebnu finansijsku pomo} aviokompanijama pogo|enim zabranom letenja iznad brojnih evropskih dr`ava zbog vulkanskog pepela sa Islanda. Strane agencije navode kako su kompanije ostale bez stotina miliona eura, jer nisu mogle prevesti pu-

(Foto: AFP)

Bakijev napustio Kazahstan ASTANA - Svrgnuti kirgistanski predsjednik Kurmanbek Bakijev napustio je Kazahstan, potvrdio je ju~er portparol kazahstanskog ministarstva vanjskih poslova Iljas Omarov, koji nije znao re}i u kojem je pravcu oti{ao Kirgistanac. Bakijev je sedmicu na-

kon {to su njegovi politi~ki protivnici preuzeli vlast 15. aprila potpisao ostavku i napustio Kirgistan uputiv{i se u susjedni Kazahstan. On je do{ao na vlast nakon masovnih protesta 2005. godine, ali se na{ao na meti kritike opozicije zbog autoritarne vladavine i nepotizma.

Dervi{ Erolu slavio na izborima NIKOZIJA - Dervi{ Erolu (Dervis Eroglu), koji se zala`e za {iroku autonomiju za kiparske Turke, pobijedio je na predsjedni~kim izborima na sjevernom Kipru i najavio kako namjerava nastaviti mirovne pregovore sa kiparskim Grcima. - Razgovori }e se nasta-

viti, jer `elim mir vi{e od onih koji ka`u da ga ne `elim - rekao je Erolu. Prema kona~nim slu`benim rezultatima, dosada{nji premijer sjevernog dijela Kipra Erolu osvojio je 50,38, a njegov glavni protivkandidat i aktuelni predsjednik Mehmet Ali Talat 42,85 posto glasova.

Proslava nezavisnosti Venecuele tnike na njihova odredi{ta. Kompanije su tra`ile od vlada evropskih dr`ava da otvore svoje zra~ne prostore uz tvrdnje da im je „zbrka zbog pepela“ izazvala vi{e ekonomskih problema

Program Vlade Hrvatske

od teroristi~kih napada na Njujork i Va{ington 11. septembra 2001. godine. Vlasti Ma|arske i Slova~ke ju~er su potpuno otvorile svoj zra~ni prostor pa su na aerodrome ovih

dr`ava po~eli pristizati prvi avioni. Sa druge strane, zabrane letenja ostale su na snazi u Francuskoj, Njema~koj, Danskoj, dijelovima Italije, [vicarske, Holandije i Belgije.

Na misi pred hiljadama vjernika na Malti

Kosor ukida krizni porez Papa Benedikt XVI zadrijemao Hrvatska premijerka Jadranka Kosor najavila je ukidanje kriznog poreza od 1. novembra, i to kompletnog, te i plan smanjivanja broja zaposlenih u javnoj upravi za pet posto. Ubudu}e bi na dva zaposlenika koji odlaze iz javne uprave bilo mogu}e zapo{ljavanje samo jednog ~inovnika, prenose hrvatski mediji. - Privreda i dalje ostaje centralno mjesto programa i mog rada. Moramo mijenjati na{a shvatanja i navike. Za privredni rast ne mo`e biti odgovorna samo Vlada. Tra`it }emo u~e{}e i odgovornost lokalne samouprave i odgovorno poduzetni{tvo - rekla je Kosor istakav{i kako ima podr{ku koalicionih partnera. Okosnica programa su smanjenje izdataka javnog sektora, ciljani socijalni transferi i kapitalna ulaganja

Bakijev: Ne zna se gdje je

Kosor: Mijenjanje navika

umjesto neracionalnih tro{kova te nastavak privatizacije, pokretanje novog investicijskog ciklusa, ubrzavanje reformi u pravosu|u, zdravstvu i penzionom sistemu, objavila je Kosor.

Papa Benedikt XVI zadrijemao je nao~igled desetak hiljada ljudi za vrijeme mise u La Valeti, prijestonici Malte, prenose agencije. Pontif je zaspao usred mise, koja je odr`ana ispred historijskog kamenog zida koji okru`uje grad. Biskup Gvido Marini (Guido Marinni), koji je sjedio pored njega, prodrmao ga je i probudio. Poglavar Rimokatoli~ke crkve proveo je na Malti svega 26 sati, ali je imao prili~no naporan raspored. Pored sastanaka sa dr`avnim i crkvenim zvani~nicima, papa Benedikt XVI sastao se sa grupom `rtava seksualnog zlostavljanja na Malti i izrazio „`aljenje i sramotu“. Istakao je da Crkva mora priznati „gre{ke i grijehove“ svojih pripadnika. Ipak, za vrijeme mise Papa nije direktno govorio o skandalima

KARAKAS - Predsjednik Hugo ^avez (Chavez) pokrenuo je nacionalnu proslavu 200. godi{njice nezavisnosti Venecuele, dok su ga skoro istovremeno rijetki kriti~ari optu`ili da je svoju vlast pretvorio u diktaturu kubanskog tipa.

Socijalisti~ki ~elnik, koji samoga sebe naziva nasljednikom Simona Bolivara, heroja ju`noameri~ke borbe za nezavisnost, u nedjelju je ~estitao naciji „200 godina borbe“ i tako otvorio dugu proslavu {irom dr`ave.

Razgovori Moskve i Va{ingtona LONDON - NATO je pozvao Rusiju da pomogne u gradnji zajedni~kog nuklearnog odbrambenog {tita nakon {to je potvr|eno da Moskva i Va{ington vode povjerljive razgovore o tome, javio je ju~er „The Independent“. Generalni sekretar Alijanse Anders Fog Rasmusen

(Fogh Rasmussen) uputio je poziv Moskvi da postane, kako navodi, dio zajedni~ke porodice. Poziv je upu}en uo~i konferencije NATO-a na kojoj }e biti zacrtana njegova budu}nost u svijetu suo~enom sa bitno druga~ijim prijetnjama od onih u vrijeme hladnog rata, nagla{ava „Independent“.

Procjena odredbe o imunitetu Trenutak kada je pontif zadrijemao (Foto: AFP)

nego je poru~io Malte`anima da budu odani svojoj vjeri uprkos isku{enjima koje donosi moderno dru{tvo. Britanski „Telegraph“ isti~e i da je navodna iscrpljenost, na koju se pozivaju vatikanski zvani~nici, rezultat njegovih godina. Papa je, naime, u petak proslavio svoj 83. ro|endan.

MILANO - Italijanski sud, pred kojim se vodi proces protiv premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi) zbog utaje poreza, zatra`io je od Vrhovnog suda Italije da ocijeni da li je ustavna zakonska odredba prema kojoj {ef vlade ima privremeni imunitet.

Italijanska vlada je u martu usvojila odredbu prema kojoj premijer i ~lanovi vlade imaju imunitet u trajanju od 18 mjeseci, zato {to njihove obaveze predstavljaju „legitiman razlog“ za neprisustvovanje glavnim pretresima.

Prirodna nepogoda na sjeveru Afganistana

Sedmero mrtvih u zemljotresu Najmanje sedam ljudi je poginulo, a vi{e od 30 ih je povrije|eno u zemljotresu ja~ine 6,1 stepen po Rihteru, koji je no}i sa nedjelje na ponedjeljak pogodio

planinski dio Afganistana, sjeverno od Kabula, saop}ile su vlasti. Zamjenik guvernera provincije Saragan Kulam Saki Baglani rekao je da je

potres zabilje`en sat nakon pono}i po lokalnom vremenu te da je njegovo sredi{te bilo u mjestu Hindu Ku{, na pola puta izme|u Kabula i Mazar-e-[arifa, grada

na sjeveru Afganistana. Zemljotres se osjetio u prijestonici Kabulu, kao i u susjednim zemljama Uzbekistanu i Tad`ikistanu, prenose svjetske agencije.

Berluskoni: Proces pred italijanskim sudom


24

Utorak, 20. april/travanj 2010.

oglasi

Dnevni avaz

Broj: Datum: Na osnovu ~lana 20. ~lana 21. ~lana 27. Zakona o javnim preduze}ima u Br~ko distriktu BiH (Slu`beni glasnik Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine“ broj: 15/06, 5/07, 24/08), ~lana 29. stav (1) i ~lana 31. Statuta JP ‘’Radio Br~ko’’ d.o.o. Br~ko distrikta BiH broj: 33/10 od 22.12.2009. godine Upravni odbor JP ‘’Radio Br~ko’’ Br~ko distrikta BiH R A S P I S U J E

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Direktor - glavni urednik JP „Radio Br~ko’’ d.o.o., Br~ko distrikta BiH Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: OP]I UVJETI a) dr`avljanstvo BiH; b) najmanje visoka stru~na sprema; c) najmanje pet godina radnog iskustva; d) ne mo`e biti imenovana osoba koja je pravosna`nom sudskom presudom osu|ivan/a za vr{enje krivi~nih djela, osim krivi~nih djela iz oblasti saobra}aja; POSEBNI UVJETI: Rukovodno iskustvo u preduze}ima koja se bave radio-difuznom djelatno{}u; Poznavanje sistema javnog emitovanja u BiH te me|unarodnih standarda za medije; Poznavanje Ustava BiH, Kona~ne arbitra`ne odluke i Statuta Br~ko distrikta BiH (funkcionisanje njegovih institucija kao i primjene odgovaraju}ih Zakona, posebno o javnim preduze}ima, sukobu interesa i drugim). Izra`ena sposobnost za rad u timu, analiti~nost, sposobnost za vo|enje stru~nih rasprava i prezentacija; Poznavanje rada na ra~unaru, kori{}enje interneta i elektronske po{te; Po`eljno znanje stranog jezika (Engleski); Posjedovanje diploma i certifikata o zavr{enim seminarima iz oblasti novinarstva smatra}e se predno{}u. Da nije vlasnik/ca ili zakonski zastupnik/ca u bilo kom drugom preduze}u iste ili sli~ne djelatnosti koje bi moglo biti konkurentno preduze}u. OPIS POSLOVA a) predla`e osnove politike Preduze}a, program razvoja, dugoro~ne planove rada i poslovanja; b) izvr{ava odluke osniva~a i Upravnog odbora; c) odlu~uje o zapo{ljavanju u Preduze}u na osnovu obavezuju}e odluke Komisije koju imenuje direktor; d) odlu~uje o prestanku radnog odnosa i odgovornosti zaposlenika u Preduze}u uz saglasnost Upravnog odbora;

e) zastupa i predstavlja Preduze}e, odlu~uje o kori{tenju sredstava za teku}e poslovanje; f) predla`e op}e akte preduze}a; g) odlu~uje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i op}im aktima preduze}a. Broj izvr{ilaca: 1 Mandat direktora JP ‘’Radio Br~ko’’ d.o.o. traje ~etiri (4) godine uz mogu}nost ponovnog izbora. Podno{enje prijave: Zainteresovani kandidati mogu preuzeti zahtjeve za prijavu u prostorijama JP „Radio Br~ko’’ d.o.o., ulica Klosterska br. 20, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine svakim radnim danom od 8 do 16 sati ili na web adresi: www.radio-brcko.co.ba. Prijave se dostavljaju putem po{te ili li~no na adresu JP „Radio Br~ko’’ d.o.o., ulica Klosterska br. 20, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Pored prijave kandidati su du`ni dostaviti i sljede}e: a) Uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 ({est) mjeseci; b) Ovjerenu kopiju uvjerenja o neka`njavanju, odnosno da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 6 ({est) mjeseci; c) Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o zavr{enom stepenu tra`ene stru~ne spreme, odnosno nostrifikovanu diplomu ste~enu u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine; d) Uvjerenje o radnom iskustvu; e) Potvrdu ili uvjerenje o zavr{enim kursevima, odnosno seminarima iz oblasti novinarstva (ukoliko kandidat posjeduje ove dokumente). Dostavljena dokumentacija se ne}e vra}ati. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u medijima. Sve informacije u vezi s Konkursom mo`ete dobiti u JP ‘’Radio Br~ko’’ d.o.o., ulica Klosterska br. 20, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine ili na broj telefona 049/217157. Napomena: Upravni odbor JP’’Radio Br~ko’’ d.o.o. Br~ko distrikta BiH }e blagovremeno obavjestiti kandidate o vremenu i mjestu odr`avanja intervjua. U prijavi obavezno navesti kontakt telefon. Kandidat koji bude imenovan za direktora JP ‘’Radio Br~ko’’ du`an je dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata tra`enih ovim konkursom. Upravni odbor zadr`ava pravo da sa kandidatima prije usmenog razgovora obavi pismeno testiranje. Predsjednik Upravnog odbora JP“Radio Br~ko“d.o.o. Br~ko distrikta BiH


kiosk

25

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

SKANDAL Nogometa{ Bajerna umije{an u seks-aferu

Riberi ispitivan zbog maloljetne prostitutke Pod istragom je i no}ni klub „Pariz“, gdje su francuski reprezentativci ~esto znali svra}ati i gdje je radila Marokanka Najve}a zvijezda Bajerna i francuske reprezentacije Frank Riberi (Franck Ribery) umije{an je u seks-skandal koji je {okirao javnost.

Kao svjedok Nogometa{a je ispitala policija zbog navodne veze sa maloljetnom marokanskom prostitutkom jo{ 2009. godine. I dok Riberijevi advokati tvrde da je njihov klijent ispitan samo u svojstvu svjedoka i da protiv njega nije podignuta optu`nica, izvori bliski policiji otkrili su da su, uz Riberija, ispitana jo{ trojica francuskih reprezentativaca, od kojih je jedan ve} priznao da je imao odnose sa prostitutkom, ali da nije znao da se radi o maloljetnici.

Riberi je, navodno, za vrijeme ispitivanja pro{le sedmice priznao samo da poznaje djevojku. Iako se ne radi o provjerenim informacijama, nogometa{ Liona Sidni Govu (Sidney Govou) mogao bi biti jedan od umije{anih, dok imena ostale dvojice nisu poznata, ali se zna da jedan igra u [paniji, a drugi u Francuskoj.

Riberi: Nije podignuta optu`nica

ttes) nije htio posebno komentirati ovaj skandal. Riberijeva pravnica Sofi Bote (Sophie Bottai) ovako je prokomentirala cijelu pri~u:

Ameri~ki farmer tvrdi

Robinson: Ja sam otac Opre Vinfri Noah Robinson (84) tvrdi da DNK testom mo`e dokazati da je on biolo{ki otac slavne ameri~ke voditeljice Opre Vinfri (Oprah Winfrey, 56). Dodaje kako joj je ~ak i pisao prije nekoliko godina. - Ja sam joj pravi otac. Nisam je vidio od kada je bila mala curica - rekao je Robinson. Naga|anja o tome ko je Oprin biolo{ki otac po~ela su nakon {to je Kiti Keli

Zatvorska kazna Pod istragom je i no}ni klub „Pariz“, gdje su francuski reprezentativci ~esto znali svra}ati i gdje je radila Marokanka. Ina~e, ako protiv francuskih reprezentativaca bude podignuta optu`nica, prijeti im ~ak tri godine zatvora i 45.000 eura kazne. Predsjednik Francuskog nogometnog saveza @an Pjer Eskalet (Jean Pierre Escale-

Vinfri: Izlazi knjiga

- Frank je ispitan samo kao svjedok. Tu za nas pri~a prestaje. I da se radi o ne~em drugom, to je privatna stvar.

(Kitty Kelley) odlu~ila da napi{e neautoriziranu biografiju o `ivotu najpoznatije ameri~ke televizijske voditeljice. Keli tvrdi da je nakon ~etiri godine uspjela saznati ko je voditeljicin otac, a informaciju joj je dala Oprina teta. Keli to nije jo{ objavila u medijima nego ~eka prvo izdanje svoje knjige. Ka`e kako je Oprinoj teti obe}ala da informaciju ne}e odavati nikome dok voditeljicina majka ne prizna istinu svojoj k}erci.

Po~ela akcija na Mont Everestu

Teodor Sajpnir prekr{io uvjetnu kaznu

Stogodi{nji pedofil ponovo iza re{etaka Sajpnir, kojeg se ~ak i porodica odrekla, najstariji je seksualni prijestupnik u dr`avi Njujork Stogodi{nji pedofil Teodor Sajpnir (Theodore Sypnier) vra}en je u zatvorsku }eliju, jer nije i{ao na rehabilitaciju, koju mu je odredio sud nakon {to je uvjetno pu{ten na slobodu. Sud je nalo`io Sajpniru da provede jo{ dvije godine u zatvoru. On je iz pritvora pu{ten lani ubrzo nakon {to je proslavio 100. ro|endan. Zvani~nici dr`ave Nju-

Sajpnir: Napastvovao i svoju k}erku

jork tvrde da je Sajpnir seksualno zlostavljao maloljetnike u Bufalu i Tonavandi. Godine 1999. osu|en je za zlostavljanje dvije sestre. Jedna od njih je, prema rije~ima sudije, o~ekivala da }e zlostavlja~ umrijeti u zatvorskoj }eliji. - Bez obzira na to ima li 100 ili 105 godina, on je i dalje ista osoba od prije 30 godina, kada je po~injao ~initi sva ta djela. On je ~ovjek kojeg se svi roditelji

i ~lanovi na{e zajednice moraju pla{iti - rekao je Rev Teri King (Rawe Terry), direktor zatvora u kojem je Sajpnir slu`io kaznu. Sajpnir, kojeg se ~ak i porodica odrekla, najstariji je seksualni prijestupnik u dr`avi Njujork. On je optu`en da je decenijama seksualno zlostavljao djecu, od kojih su najmla|a imala tek ~etiri godine, a me|u `rtvama je bila i njegova danas 58-godi{nja k}erka.

„Facebook ubica“ napadnut u zatvoru

Piter ^epmen zaradio posjekotinu na licu Piter ^epmen (Peter Chapman), poznatiji kao „Facebook ubica“, koji slu`i kaznu od 35 godina zatvora zbog otmice, silovanja i ubistva 17-godi{nje E{li Hol (Ashleigh Hall), napadnut je u zatvoru. Zaradio je posjekotinu na licu. Djed ubijene djevojke komentirao je napad na ^epmena kazav{i da on za-

na kojem se predstavljao kao 19-godi{njak. Ubrzo je stekao mnogo prijatelja, uglavnom djevojke i `ene u dobi od 13 do 31 godine. Tako je upoznao i maloljetnu Hol, koju je ubio i ostavio na oranici u blizini Sed`efilda. Zbog seksualnih napada na maloljetnice, ^epmen je proveo sedam godina u zatvoru da bi ga 2001. pustili. Samo godinu poslije opt-

[erpe sakupljaju sme}e Dvadeset nepalskih alpinista uputit }e se ove sedmice na Mont Everest kako bi poku{ali ukloniti sme}e koje se tu nalazi ve} decenijama.

[erpe }e sakupljati prazne boce za kisik, kanistere za plin, poderane {atore, u`ad i posu|e. U planu je da se pokupiti i tijelo {vicarskog penja~a koji je poginuo prije dvije godine.

Kineskinja udomila medvjeda

Brine se o `ivotinji kao o bebi

Djed ubijene djevojke komentirao je napad na ^epmena kazav{i da on zaslu`uje sve {to mu se dogodi u zatvoru slu`uje sve {to mu se dogodi u zatvoru. - Mislim da ne zaslu`uje da ima bilo kakva ljudska prava. Mislim da se ve}ina ljudi sla`e sa mnom. Ako se `eli pona{ati kao `ivotinja, tada se i prema njemu treba tako pona{ati. Da mogu, poslao bih bocu viskija onome ko ga je napao - izjavio je djed nesretne djevojke. ^epmen je putem Facebooka napravio la`ni profil,

Mont Everest: Decenijama se gomila sme}e

^epmen: La`ni profil

u`en je da je silovao prostitutku, ali su optu`nicu odbacili. ^epmen se tereti za ubistvo i silovanje desetak maloljetnih djevojaka.

Kineskinja Huang Lijije iz Dandonga udomila je medvjedi}a, kojeg redovno hrani ri`om i mlijekom. Medvjedi} Hu Niju te`ak je sedam kilograma, a nakon {to naraste do 20 kilograma, pustit }e ga u divljinu. Svakodnevno ga hrani ~etiri puta, pu{ta ga da se igra sa njenim psom te ga uspavljuje. Rekla je kako mu je napravila drvenu kutijicu za spavanje, a nakon {to se medo sam opere, stavi mu pelene te ga uspava.

Medvjed pije mlijeko


26

Utorak, 20. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi


kultura

27

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

ULUBiH Formirana Komisija za pripremu naredne Skup{tine

Ke~o: Subotnji poku{aj bio je jedno veliko ni{ta! Ve} sutra prvi sastanak Komisije Napravljen je veliki propust da imamo dva statuta, ka`e Hod`i} Sa ~lanovima }e raditi i pravnica Iako Izborna skup{tina Udru`enja likovnih umjetnika BiH u subotu nije odr`ana zbog nepo{tivanja statutarnih odredbi, a na prijedlog umjetnika D`eke Hod`i}a, ~lanovi su se ipak uspjeli dogovoriti o formiranju Komisije koja }e raditi na pripremi naredne Skup{tine. Tako }e prvi sastanak Komisije, u ~iji su sastav u{li Nela Hasanbegovi}, Alma Suljevi}, Admir Mu-

Pisali na papiri}ima

jki}, Izet Ale~kovi}, Mensud Ke~o, Lejla ]ehaji} i D`eko Hod`i}, biti odr`an ve} sutra u prostorijama Udru`enja.

Ovako je bilo na po~etku Skup{tine, dok je bilo mirno

optimalna rje{enja u skladu sa Statutom te da se predlo`e ljudi koji su odani svom poslu i Udru`enju. Subotnji poku{aj da se odr`i Skup{tina bilo je jedno veliko ni{ta. Ta atmosfera se ne mo`e na}i ni na sastanku mjesnih zajednica - smatra Ke~o.

Rok - mjesec Aktuelnom predsjedniku ULUBiH-a Irfanu Hozi i ~lanovima svih drugih ti-

(Foto: M. @ivojevi})

jela Udru`enja, osim Upravi Kolonije Po~itelj, mandat }e automatski iste}i nakon novog izbora. Sa ~lanovima Komisije radit }e i pravnica ULUBiH-a Amra Bajri}. - ^lanovi Komisije za promjene i izmjene imaju mjesec na raspolaganju, nakon ~ega }e biti organizirana nova Skup{tina. Sve ono o ~emu se oni dogovore ja }u pravno uobli~iti - ka`e A. GRABOVAC Bajri}.

Filmovi }e premijerno biti prikazani na 16. SSF-u lmskim profesionalcima i naprednim studentima zavr{nih godina studija filma iz jugoisto~ne Evrope. - Kao {to je planirano, snimanje filmova pod radnim naslovima „Reverse“ reditelja D`ord`a Grigora-

kisa (George), „Smart Girls“ rediteljica Hane Ju{i} i Sonje Taroki}, „Frigidance“ Kelmenda Karunija i posljednji „The Ticket Collector“ Katalina Musata proteklo je u najboljem redu kazala je Ivana Peku{i}, ko-

ordinatorica projekta. Filmovi su trenutno u fazi postprodukcije koja }e biti zavr{ena do 1. jula, a nakon toga premijerno }e biti prikazani na 16. Sarajevo Film Festivalu koji se odr`ava od 23. A. KENDI] do 31. jula.

Rije~ reditelja

Odli~na produkcija

Pozitivna stvar

- Na ovom filmu radio je veliki broj ljudi. Organizacija i produkcija bile su odli~ne, {to mi je mnogo olak{alo Grigorakis: posao - ka- Veliki broj ljudi zao je D`ord` Grigorakis.

- Projekt je veoma interesantan jer vam nudi mogu}nosti da stvarate s ljudima koje niste znali, ali koje na kraju jedno- Karuni: Veoma stavno zavo- interesantan lite - tvrdi Kelmend Karuni.

Uo~i Sajma knjiga i u~ila u Sarajevu

Otvorenje sutra u 18 sati Povodom 22. me|unarodnog sajma knjiga i u~ila koji }e bi-

Film Jasmile @bani} u bh. kinima

Projekt „Sarajevo grad filma 2010“

U okviru projekta „Sarajevo grad filma 2010“ zavr{eno je snimanje sva ~etiri kratka igrana filma u~esnika 2. Sarajevo Talent Campusa koji je dio programa SFF-a. Cijeli program je namijenjen mladim fi-

(Foto: S. Jordamovi})

ti otvoren sutra, na ju~era{njoj pres-konferenciji o programu i aktivnostima govorili su Amra Somun ispred KSC Skenderija, direktor TKD „[ahinpa{i}“ Tajib [ahinpa{i} i Ibrahim Spahi}, predsjednik Udru`enja izdava~a i knji`ara BiH. Sajam }e biti odr`an u Centru Skenderija na povr{ini od 9.000 kvadratnih metara i sa vi{e od 200 {tandova. - Ove godine `iri koji ~ine Marina Trumi}, Ljubica Ostoji}, Almir Kurt, Jasmina Musabegovi}, @eljko Grahovac i Salih Fo~o odlu~it }e o tome kome }e biti dodijeljene me|unarodne nagrade sajma za prijevod, ~asopis, {tampu, najbolju promociju djela, te specijalna nagrada za monografsko djelo iz umjetnosti - istakao je [ahinpa{i}, koji je dodao da je sve~ano otvorenje zakazano u 18 sati u dvoraA. K. ni Mirza Deliba{i}.

Pune ruke posla Prema Hod`i}evim rije~ima, Komisija }e imati pune ruke posla, jer }e se mnogo toga morati izmijeniti. - Komisija }e, izme|u ostalog, pripremiti radni i finansijski izvje{taj, dat }e prijedloge za novog predsjednika i ~lanove drugih organa u Udru`enju te rije{iti problem kvoruma. Naprimijer, u jednom trenutku napravljen je veliki propust, a to je da imamo dva statuta, onaj Udru`enja i statut Kolonije Po~itelj i mi ih moramo objediniti isti~e Hod`i}. Formiranje Komisije bio je jedini na~in da se Skup{tina pripremi na legalan i ozbiljan na~in, mi{ljenja je Ke~o. - Najbolje mogu}e rje{enje u ovom trenutku jeste da se sjedne i naprave

Somun, [ahinpa{i} i Spahi} na presu

Odli~no za po~etnike Vrlo profesionalni - Ovo je odli~no za nas po~etnike. Za mene je to bilo savr{eno iskustvo, i ja sigurno nisam mogao Musat: Bilo po`eljeti ni{ta bolje - savr{eno ka`e Katalin Musat.

- Bilo mi je genijalno na snimanju. Svi su bili prijateljski raspolo`eni, a uvjeti rada i ~lanovi ekiJu{i}: Bilo je pe bili su vrlo profe- genijalno sionalni - isti~e Hana Ju{i}.

„Na putu“ vidjelo vi{e od 50.000 gledalaca Film „Na putu“ bh. rediteljke i scenaristice Jasmile @bani} do sada je vidjelo vi{e od 50.000 gledalaca u na{oj zemlji. „Na putu“ je do sada vidjela publika u Sarajevu, Zenici, Biha}u, [irokom Brijegu, Busova~i, Kaknju, ^apljini, Ilija{u, Kiseljaku, Klju~u, Visokom, Bugojnu, Jablanici, Konjicu, Donjem Vakufu, Mostaru, Cazinu, Br~kom, Srebreniku, Gra~anici, Grada~cu, Banovi}ima, Sanskom Mostu, Tuzli, Kalesiji, Travniku, Zavidovi}ima, A. Gr. Maglaju, Kladnju, Olovu, Banjoj Luci i Te{nju.

KULT/ART TELEKS U@ICE - Predstava Narodnog pozori{ta iz Sarajeva „Mortal kombajn“, koju je prema tekstu Poljaka Pavela Sala re`irao Dino Mustafi}, izvedena je preksino} u takmi~arskoj konkurenciji na 14. eks-jugoslovenskom pozori{nom festivalu u U`icu. Za osam festivalskih nagrada konkuri{u pozori{ta iz Podgorice, Beograda, Sarajeva, Zagreba, Rijeke i Novog Sada. Zvani~no progla{enje pobjednika zakazano je za danas u 10 sati, a a nagrade }e M. An. biti uru~ene u ve~ernjim satima.

Festival „Mostarska liska 2010.“

Otkazana predstava „Gospo|a ministarka“ Program osmog po redu Internacionalnog festivala „Mostarska liska 2010“ izmijenjen je zbog otkazivanja gostovanja Narodnog pozori{ta Tuzla koje je trebalo otvoriti Festival predstavom „Gospo|a ministarka“ Branislava Nu{i}a u re`iji Sulejmana Kupusovi}a. To je saop}eno iz Narodnog pozori{ta Mostar, javio je dopisnik Onase. Zbog bolesti glavne glumice predstava je otkazana. Otvorenje Festivala prolongirano je za sutra, a na otvaranju }e biti izvedena predstava „Nije ~ovjek ko ne umre“ Velimira Stojanovi}a u izvedbi Narodnog pozori{ta Mostara. Svi koji su kupili karte povrat novca mogu izvr{iti na blagajni Pozori{ta svaki dan od 10 do 12 sati.

Dje~ije pozori{te RS u Banjoj Luci

Ve~eras premijera „Don Kihota“ Na sceni Dje~ijeg pozori{ta RS u Banjoj Luci ve~eras }e u 20 sati biti premijerno izvedena predstava „Don Kihot“, koju od 15. marta u ovoj ku}i rediteljski postavlja Nijemac Hartmut Lorenc (Lorenz). ^uveni komad Servantesa (Cervantes) tuma~e glumci banjalu~kog Dje~ijeg pozori{ta, a u naslovnoj ulozi je Du{ko Mazalica. Direktor Predrag Bjelo{evi} uvjeren je da ispred sebe ima V. S. zasigurno jedan od najve}ih projekata do sada.

U sarajevskoj galeriji „Mak“

Izlo`ba „Umjetni~ke du{e iz svijeta ti{ine“ U sarajevskoj galeriji „Mak“ sutra u 13 sati bit }e uprili~eno otvorenje prve izlo`be Udru`enja gluhih i nagluhih umjetnika KS pod nazivom „Umjetni~ke du{e iz svijeta A. K. ti{ine“. Radovi }e biti izlo`eni do ~etvrtka.


28

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

jet set

MODA Nakon „Slims Sarajevo Fashion Weeka“

Povla~i se Amela Radan Svoje mjesto prepustit }u mladima, ka`e Radan Doma}e snage odu{evile posjetioce Inovativne kreacije, veoma dobro posje}ene revije i odli~na scenografija obilje`ile su „Slims Sarajevo Fashion Week“, koji je odr`an od 15. do 18. aprila u Domu mladih.

^oli}: Dru`enje u „Vinoteci“

Ve~eras u Sarajevu

Lijep doga|aj

Promocija ^olinog CD-a

Kao {to je najavila Amela Radan, idejni tvorac i organizator manifestacije, proljetna Sedmica mode bila je posve}ena doma}im dizajnerima, umjetnicima i kompanijama. Tako su na

Zdravko ^oli} ve~eras }e u 20 sati u Sarajevu promovirati svoj novi album „Kad pogleda{ me preko ramena“. Novi CD muzi~ke megazvijezde objavljen je po~etkom marta, a tira` od 700.000 primjeraka u regionu skoro je rasprodat. Na pres-konferenciji u restoranu „Vinoteka“ novi-

narima }e se, pored ^ole, obratiti i generalni direktor kompanije „M:tel“ Predrag ]ulibrk. ^ola }e govoriti o aktuelnom CD-u, ali se o~ekuje da najavi i neke nove projekte. Ina~e, u Sarajevu }e biti uprili~ena jedina promocija novog CD-a Zdravka L. S. R. ^oli}a.

Emina Kari{ik mamila uzdahe

Halid Be{li} u Spaladium Areni

^etiri dana odli~nih revija

rba{i}, Sne`ane [}eki}, a vrijedi ista}i i sudjelovanje u~enika [kole primijenjenih umjetnosti u Sarajevu.

Visoke ocjene „Slims Sarajevo Fashion Weeku“ predstavljene kolekcije AR brenda, „Nerzz Be{lagi}a“, travni~kog „Borca“, „Napretka“, „Mitexa“, zatim kreatora Belme Tvico-Stambol, Admira Kari{ika, Ate Ome-

- Sve je proteklo odli~no. Zaokru`en je lijep modni doga|aj. Ne bih ulazila u ocjene koliko je ovaj „Fashion Week“ bilo bolji od nekog prethodnog, ali gode mi komplimenti posjetilaca, koji tvrde da je bio najbolji do sada. Mi se trudimo da svaki put sebi postavljamo no-

Sve napetije u {ouu realnosti „Farma“

Be{li}: Koncert 14. maja

(Foto: S.Saletovi})

ve granice i tako }e biti i u budu}nosti - ka`e Radan te najavljuje da }e se u narednim izdanjima Sedmice mode povu}i i biti tek neka vrsta supervizora, a svoje mjesto prepustit }e mla|ima. Za visoke ocjene proljetnom „Slims Sarajevo Fashion Weeku“ zasluge pripadaju i manekenkama kao {to su \enita Dumpor, Alisa Zlatarevi}, Dragana Dujovi}, Zlata Re`a, Daniella Mijatovi}, Emina Kari{ik, H. P. Jasna Pirgo...

„KZU ole ole...“

Ne}e ga Pula, ali ho}e Split Tri nova u~esnika, Fir~i gazduje

Nakon {to je Dino Merlin nedavno napravio istinski koncertni spektakl u Spaladium Areni, ova splitska dvorana otvara vrata jo{ jednom bh. izvo|a~u. Kako doznajemo, Halid Be{li} }e 14. maja odr`ati koncert u splitskoj Areni, a nema sumnje da }e biti tijesna da primi sve fanove bh.

zvijezde. [to se ti~e Halidovog nastupa u pulskoj Areni, za koju nije dobio saglasnost Povjerenstva, mend`er Damir Ramljak ka`e da u tom slu~aju jo{ nije sve re~eno. - Pustili smo da stvar malo legne pa }emo onda reagirati - kratko je rekao L. S. R. Ramljak.

Poliklinika ...put do zdravlja nikad nije bio Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiog rafija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni

Atrijum

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 kra}i... www.poliklinika-atrijum.ba

 

 

   

bypass, ugra|ena umjetna valvula) Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i porabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdo mena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

Uprkos ~injenici da je va`io za jednog od favorita za pobjednika, mladi pjeva~ Nikola Sari} Sajko oprostio se od {oua realnosti „Farma“, koji u na{oj zemlji emitira Pink BH. No, ono {to je kraj sedmice obilje`ilo mnogo vi{e od eliminacije zvijezde „Operacije Trijumf“ jeste ulazak tri nova takmi~ara na „Farmu“ - folk pjeva~ice Mine Kosti}, repera Ivana Ivanovi}a \usa i Dragane Milo{evi}, „Grand“ baleri-

Fece: Na funkciji koju nije `elio

ne i biv{e djevojke farmera Nemanje Stevanovi}a. Draganu je Nemanja prije izvjesnog vremena ostavio kako bi se prepustio novoj ljubavi Mileni ]erani}, tako|er u~esnici „Farme“. Bubnjar Ivan Fece Fir~i je novi gazda. Iako je izjavio da je zamolio Sajka da ga ne imenuje na tu funkciju, izba~eni farmer nije ga poslu{ao. Fir~i je, ina~e, biv{i nevjen~ani suprug Marine Perazi}, sa kojom ima dvije k}erke. H. P.

Adnan Jakupovi}

Sutra bodri Vele` Nakon uspje{ne turneje sa @eljkom Joksimovi}em i promocije CD-a „Sre}o moja“, mladi pjeva~ Adnan Jakupovi} posvetio se pripremama za snimanje spota „Mostar“. - „Mostar“ je postao veliki hit u na{oj zemlji. Pje-

sma je izuzetno slu{ana u Mostaru, ali i u dugim bh. gradovima. Sada tra`imo najbolje lokacije, a dio spota bit }e sniman na Starom mostu - ka`e Jakupovi} te isti~e da }e sutra bodriti nogometa{e Vele`a u derbiju D. Z. protiv Zrinjskog.

Jakupovi}: Snima „Mostar“

„KZU ole ole & PZU oje oje“

Nastup u „City Pubu“ Sarajevski „City Pub“ }e u srijedu, 21. aprila, ugostiti travni~ki bend „KZU ole ole & PZU oje oje“. Ovo je prvi ovogodi{nji nastup Travni~ana u Sarajevu pa }e ovom prilikom izvesti i nekoliko novih pjesama. ^lanovi grupe ka`u da ve}ina njihovih numera na satiri~an na~in tematizira aktuelna zbivanja u na{oj zemlji. Do sada su snimili tri spota, i to za pjesme „Preba~aj“, „Andergraund romanca“ i „Cici Mici“.


specijalni prilog

UTORAK, 20. APRIL/TRAVANJ 2010. GODINE

Korejski noviteti

NOVITETI Svjetska premijera Volkswagen Tourana

Ru{i granice klase Aktuelizirani VW dizajn prati {est novih motora (ukupno osam) i mno{tvo noviteta

KIA Optima i Forte hatchback KIA je na sajmu u Njujorku kona~no predstavila dugonajavljivanu novu generaciju modela Optima, u Evropi poznatijeg kao Magentis, a u Kini kao K5. Ovaj automobil osvaja dinami~nim dizajnom s o{trim, ali elegantnim lini-

model Cee’d odlu~ili ponuditi i ameri~kim kupcima, ali pod imenom Forte, koji ve} postoji kao sedan varijanta i sa specifi~nim dizajnerskim nastupom. Novi petovratni Forte uz tek predstavljene modele Sportage, Sorento i Optima pre-

KIA Optima: U Evropi poznatiji kao Magentis

Novi Touran: Najuspje{niji njema~ki MPV

astup Volkswagena na nedavno zavr{enom AMI sajmu u Lajpcigu u potpunosti je bio u znaku novog Tourana.

N

Ru{i granice Naime, prvi put svjetskoj javnosti predstavljena je novokoncipirana generacija ovog bestselera.

Touran je najuspje{nije njema~ko kompaktno vi{enamjensko vozilo (MPV), odnosno pravi porodi~ni automobil. Do sada je prodato 1,13 miliona primjeraka. Novi model prati aktuelizirani Volkswagenov DNA dizajn. S tehni~ke strane, sistemi kao {to su kontinuirano dugo svjetlo (Dy-

namic Light Assist), koje je prvi put predstavljeno za van vozila, te „Park Assist 2.0“ za gotovo automatsko uzdu`no i popre~no parkiranje ru{e granice ove klase. ^ak {est novih benzinskih i dizelskih motora pokazuju put ka vrijednostima potro{nje i ispu{nih plinova koje su donedavno

Prtlja`nik od 695 litara U klasi~noj postavci za pet putnika, prtlja`nik zaprema ~ak 695 litara, uz nosivost od 660 kg. Preklapanjem ili potpunim va|enjem sjedi{ta, zapremina raste na 1.913, odnosno 1.989 litara. S druge strane, Touran je sposoban bez problema prevesti sedam putnika. bile nezamislive za van vozila. Novitet je za ovu klasu inovativni ulazni motor, 1,2-litarski TSI s turbopunja~em i direktnim ubrizgavanjem, koji razvija 105 KS, a u prosjeku tro{i samo 6,4 litara goriva na 100 kilometara. Treba re}i da svih osam motora spektra snage od 90 do 170 KS otprilike ima sli~nu visoku u~inkovitost.

Dodatna oprema

O~ekivana ulazna cijena oko 19.000 eura

Sedam novih modela VW Osim Tourana, Volkswagen je u Lajpcigu predstavio ~ak sedam noviteta, a to su Sharan, Touar-

eg, Polo GTI, CrossPolo, CrossGolf, Amarok i T5 4MOTION. Nikada prije posjetioci

AMI sajma nisu mogli odjednom vidjeti vi{e Volkswagenovih modela nego {to je to bio slu~aj ove godine.

Po prvi put u Touranu je kori{ten radionavigacioni sistem RNS 315 s ekranom osjetljivim na dodir. Osim toga, na raspolaganju su opcionalni detalji opreme, poput velikog panoramskog pomi~nog i podiznog krova, kamere za vo`nju unatrag ili adaptivne regulacije podvozja (DCC). Plasiranje Tourana na njema~ko tr`i{te realizirat }e se u avgustu, a na ostala }e do}i tokom jeseni. O~ekivana ulazna cijena iznosi oko 19.000 eura. M. TANOVI]

KIA Forte hatchback: Cee’d za Amerikance

jama. Primjetan je i blagi rast dimenzija, {to obe}ava jo{ vi{e putni~kog prostora. Ponuda motora o~ekivano je bazirana na benzinske (GDI 2,4 i 2,0), a za evropsko tr`i{te o~ekuju se i mo}ni dizelski. O~ekuje se i prvi hibrid. Oprema i kvalitet izrade nadilaze dosada{nja poimanja vezana za ovog proizvo|a~a. Korejci su, tako|er, svoj ultrapopularni kompaktni

dstavlja dio modelske ofanzive ovog proizvo|a~a. Iako je cjelokupni oblik identi~an Cee’du, Forte se isti~e specifi~nim oblikom svjetala. Ponuda motora prilago|ena je ameri~kim poimanjima i podrazumijeva benzinske zapremine 2,0 i 2,4 litre, ukomponirane sa {estostepenim manuelnim i automatskim S. Pa. mjenja~em.

Servisna akcija

Hyundaijeva proljetna klinika Zastupnik ju`nokorejskog proizvo|a~a za BiH u saradnji s ovla{tenim servisima do 30. aprila organizira proljetnu servisnu akciju pod nazivom „Hyundai klinika“. Uklju~eni su besplatan pregled vozi-

la i 15 posto popusta na sve originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu. Da bi iskoristili sve pogodnosti, vlasnici vozila trebaju zakazati termin kod ovlaM. T. {tenog servisera.

Pozitivan trend prodaje [kode Pozitivan trend prodaje kada su u pitanju [kode Yeti i Superb Combi rezultirao je pove}anjem proizvodnje u fabrici u Kvasiniju. Od kada je po~ela proizvodnje ovih modela broj zaposlenih je stalno u porastu i trenutno iznosi 3.500. Kako bi se zadr`ao pozitivan trend, [koda planira premje{tanje prozvodnje Roomstera iz Kvasinija u tvornicu u Vrhlabiju zbog stabilizacije proI. S. izvodnje u obje fabrike.


30

Utorak, 20.april/travanj 2010.

oglasi

Dnevni avaz

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVAÈKO – NERETVANSKI KANTON AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Na osnovu ~lana 2. Zakona o privatizaciji preduze}a („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 27/97, 8/99, 32/99, 36/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i ~lana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine, dionica ili udjela preduze}a („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 28/05 - Pre~i{}en tekst, 53/07, 4/09), Agencija za privatizaciju Hercegova~ko-Neretvanskog Kantona, o b j a v l j u j e

Mostar II), upisanom u z. k. ulo`ak br. 1724 k.o. Mostar. Dokaz: Pravosna`no Rje{enje gradona~elnika grada Mostar br. UP-11-32304/02 od 26.11.2008.god. Budu}i kupac preuzima obavezu provo|enja Rje{enja gradona~elnika u zemlji{nim knjigama, koje je dostavljeno zemlji{no-knji`nom uredu Op{tinskog suda u Mostaru na uknji`bu. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

JAVNI POZIV Za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju sljede}eg predmeta

BROJ: 85 Naziv predmeta: Projektni zavod „Hercegovina“ Mostar sa p.o. [ifra predmeta: 070100036 Adresa predmeta: Alekse [anti}a 2a, Mostar Prodavac: Agencija za privatizaciju HNK Po~etna cijena: 211.756,00 KM Depozit: 21.175,60 KM Naknada za u~e{}e: 211,80 KM KRATAK OPIS PREDMETA: Djelatnost preduze}a su arhitektonske i in`enjerijske usluge i tehni~ko savjetovanje. Preduze}e ima 12 uposlenih radnika. Nekretnine u vlasni{tvu preduze}a: Poslovni prostor na prvom spratu stambeno poslovne zgrade u povr{ini od 240 m2 i prostor u podrumu zgrade u povr{ini od 45m2 smje{tenim na k.~. 41/23 (nova k.~. 3766/1, dio k.o.

Podnosilac ponude obavezan je sa~initi specifikaciju planiranih ulaganja, a preuzete obaveze iz Po~etnog bilansa stanja u iznosu od 215.912,29 KM izmiriti u roku od tri godine prema dinamici. U cilju provjere ~injeni~nog stanja podnosioci ponuda se upu}uju da izvr{e uvid u poslovne knjige preduze}a. Ponude za kapital preduze}a ispod po~etne cijene ne}e biti vrednovane. Pla}anje kupoprodajne cijene se vr{i gotovinom. Javno objavljivanje pet najbolje rangiranih ponuda }e se odr`ati u prostorijama Agencije za privatizaciju HNK, na adresi: kralja Zvonimira br. 4, Mostar (zgrada „Urbinga“ 4. sprat) 13.05.2010. godine u 1200 sati. 1. Pojedina~ne ponude za predmet iz Javnog poziva br. 85 dostaviti najkasnije do 10.05.2010. godine do 15 sati, li~no ili preporu~enom po{tom

Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ul. kralja Zvonimira br.4 (zgrada „Urbinga“) u Mostaru. 2. Ponuda se dostavlja u zape~a}enoj koverti s naznakom {ifre podnositelja ponude. Uz kovertu s ponudom obavezno je prilo`iti posebne dvije zape~a}ene koverte od kojih jedna sadr`i {ifru i podatke o identitetu podnositelja ponude, a druga dokaze o uplati depozita i naknade za u~e{}e na tenderu. 3. Depozit za u~e{}e na tenderu upla}uje se na ra~un Agencije za privatizaciju HNK br. 1604607500015643 kod Vakufske banke d.d. Mostar, a naknada za u~e{}e na tenderu na ra~un br. 1604607500005749 kod Vakufske banke d.d. Mostar, u gore navedenim iznosima, do isteka roka za podno{enje ponuda. 4. Pravo podno{enja ponude imaju sva pravna i fizi~ka lica ukoliko nemaju ograni~enja iz ~lana 12. Zakona o privatizaciji preduze}a. Uz ponudu ponu|a~i su du`ni dostaviti potvrdu nadle`ne Porezne uprave da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda za prethodno izvje{tajno razdoblje, te ovjerenu Izjavu da nisu pravosna`no osu|ivani radi poslovanja sa preduze}ima brisanim iz sudskog registra, jer su registrovana na osnovu la`nih dokumenata ili la`nih informacija i s preduze}ima koja su se bavila organizovanim kriminalom ili sa fizi~kim ili pravnim licima koja su ve}inski vlasnici takvih preduze}a. (Obrazac Izjave se mo`e preuzeti u Agenciji za privatizaciju HNK). 5. Rangiranje i izbor najpovoljnije ponude vr{it }e se prema kriterijima navedenim u tabeli, a u skladu s Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduze}a. 6. Nakon podno{enja ponude, sve do isteka roka utvr|enog za podno{enje ponuda, podnosilac ima pravo dopuniti ponudu, u obliku i na na~in utvr|en za podno{enje ponuda, a propisan Pravilnikom. 7. Javno objavljivanje objaviti }e se na web stranici Federalne agencije za privatizaciju (www.apf.gov.ba). 8. Za sve dodatne informacije obratiti se Kantonalnoj agenciji za privatizaciju na telefone br. 036/327-275 i 327-274.


oglasi

Dnevni avaz

utorak, 20. april/travanj 2010.

31


32

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

auto market

33

599 GTO, novi superautomobil iz Maranela

VOZILI SMO [koda Superb Combi 2,0 TDI PD Ambition

Udobnost i prostranost kao glavni aduti Testirani automobil krasili su odli~an motor i pristupa~na cijena za ovaj segment Volkswagen Amarok: Atraktivan i funkcionalan

Prodaja privrednih vozila u BiH

Svaki ~etvrti novajlija s oznakom Volkswagena Iz ASA Auta o~ekuju da }e na kraju 2010. godine dr`ati 30 posto tr`i{ta Sektor prodaje novih privrednih vozila ASA Auta, generalnog zastupnika i distributera koncerna Volkswagen za BiH, ve} 12 godina je neprikosnoveni lider na na{em tr`i{tu. U prva tri mjeseca 2010. u BiH je prodato 300 novih privrednih automobila, a 26 posto ili svaki ~etvrti nosi znak Volkswagena. - Po~etak godine bio je prili~no restriktivan, no mislim da }emo u nare-

dnim mjesecima popraviti bilans. Na kraju 2008. i 2009. godine firma ASA Auto je u privrednom sektoru vozila dr`ala 30 procenata bh. tr`i{ta i do kraja ove godine dosti}i }emo tu cifru - kazao je za „Dnevni avaz“ Almir ^engi}, brend menad`er privrednih vozila VW-a u ASA Autu. Rast postotka u~e{}a na tr`i{tu o~ekuje zahvaljuju}i novim modelima te povoljnostima i akcijskim pro-

dajama. Po~etkom jeseni u BiH }e do}i nova generacija poznatog lakog dostavnjaka Caddy, te potpuni novitet u gami privrednih vozila Volkswagena - pick up Amarok. ^engi} ka`e da dosta o~ekuje od Amaroka zbog njegovog atraktivnog izgleda i velike funkcionalnosti. Bit }e mogu}e izabrati jedan ili dva reda sjedi{ta, te pogon na zadnje ili sve I. S. to~kove.

Uz ulaganje od 1,5 milijardi dolara u protekle ~etiri godine

Peugeot uvodi paletu motora po EURO 5 standardima Peugeot nastavlja razvijati motore po EURO 5 standardima, a istovremeno za naredni period najavljuje dolazak novih tehnologija, sve u cilju da prati trend i zadr`i poziciju jedne od vode}ih automobilskih marki

kada su u pitanju smanjenje emisije CO2 plina i potro{nje goriva. Nove tehnologije uklju~uju elektri~ni automobil iON, HYbrid4 (model 3008), te razvoj „e-Hdi“ mikrohibridnog motora, s no-

vom generacijom sistema „Stop&Start“. S druge strane, Peugeot i dalje razvija i optimizira motore koji su poznati po dobrim performansama i u~inkovitosti, kao {to su HDi FAP dizelski, te VTi i THP benzinski. Za modele 207 i 308 Peugeot je najavio ~etiri nova motora po EURO 5 standardima (1,6 HDi FAP sa 92 KS i 112 KS, zatim 1,6 THP i 1,4 VTi). Modeli 3008 i 5008 bit }e lansirani s novim 2,0-litarskim HDi FAP agregatom od 163 KS, odnosno 1,6-litarskim THP benzinskim od 156 KS. Razvoj novih motora po EURO 5 standardima zahtijevao je ulaganje u iznosu od 1,5 milijardi dolara u protekle ~etiri godine.

aleke 1934. godine ~e{ki proizvo|a~ [koda na tr`i{te je plasirao jedan od najve}ih svojih modela Superb. Proteklih godina svjedoci smo njegove reinkarnacije. I kad taman ~ovjek pomisli da se nema {ta novo ponuditi kada je rije~ o prostranosti, na tr`i{tu se pojavi karavan verzija i sve to poni{ti.

D

Li~na karta Dimenzije

[koda Superb Combi, odnosno karavanska varijanta najve}eg modela iz Mlade Boleslave, svoj debi je imala na frankfurtskom Sajmu automobila pro{le godine. Nedavno je zvani~no stigla i na bh. tr`i{te. Njen najve}i adut je svakako prostranost i veliki kapacitet prlja`nika, ali ne{to kasnije }emo o tome. Rije~-dvije o dizajnu. Prednji i srednji dio su, kao {to je bilo za o~ekivati, prekopirani s limuzinske verzije, dok je zadnji dosta sli~an Octaviji Combi. Vidljiva je velika doza elegancije i robusnosti, {to je ve} karakteristika ve}ih modela iz [kodine game. Prvi od aduta ovog auto-

Najbr`i cestovni Ferrari svih vremena V12 motor od 670 KS omogu}ava maksimalnu brzinu od 335 km/h

d/{/v (mm) ..................................... 4.838/ 1.817 / 1.510 masa praznog vozila (kg) .................................... 2.140 prtlja`nik (l) ............................................................ 633

Ferrari je kona~no predstavio dugoo~ekivani 599 GTO, svojevrsnu cestovnu izvedbu eksperimentalnog trka}eg modela 599 XX. Radi se o najbr`em cestovnom Ferrariju svih vremena, sposobnijem ~ak i od Enza. Za pogon je zadu`en 6,0-litarski V12 motor sa 670 KS i 619 Nm obrtnog momenta. On 1.495 kg te{kom italijanskom sportskom automobilu omogu}ava ubrzanje do 100 km/h za 3,35 sekundi i maksimalnu brzinu vi{u od 335 km/h. Ako vas ba{ zanima, prosje~na potro{nja iznosi 17,5 litara.

 Motor 2,0 TDI PF

zapremina (ccm) .................................................. 1.968 najve}a snaga (KS/o/min) ........................... 140/ 4.000 okretni moment (Nm/o/min) .................... 350 / 2.500

Bijela iluminacija

Monstrum iz Maranela: 670 KS i 1.495 kg mase

 Performanse

najve}a brzina (km/h) ............................................ 205 ubrzanje 0-100 km/h (s) ........................................ 10,3 potro{nja grad/otv./komb. (l) .................. 7,7 / 5,1 / 6,1

 Cijena testnog modela

(do registracije) .................................................. 49.115

Br`i od Enza Dokaz uspjeha postignut je na testnoj stazi Fjorano, koju je 599 GTO „pre{ao“ za minutu i 24 sekunde, cijelu sekundu br`e od brutalnog Enza. Takvo [koda Superb Combi: Prednji dio kao kod limuzine

Upravlja~ka konzola: Kompletan ugo|aj

mobila je unutra{njost, koja je poput sobe. Velike staklene povr{ine dozvoljavaju odli~an pregled stanja ispred i oko automobila, kao i ulazak dovoljne koli~ine vanjske svjetlosti. Kori{teni materijali su veoma kvalitetni, a sjedi{ta karakteri{e velika doza ergonomije. Primjera radi, potpisnik ovih redova, kojeg karakteri{u ne{to ve}i gabariti, sa [kodom Superb Combi putovao je do Atine i nazad, a da nije bilo ~estih bolova u le|ima, iako je uglavnom sjedio na zadnjoj klupi. Kada se govori o upra-

(Foto: F. Fo~o)

vlja~koj konzoli, ona je ve} vi|ena u limuzinskoj varijanti, odnosno u novim generacijama Octavije i Yetija. Ri-

je~ je o bijeloj iluminaciji, odli~nom rasporedu i lakom pristupu komandama. Testirani model imao je dvozonski klima-ure|aj „Climatronic“, CD MP3 plejer s audioulazom, tako da je kompletan ugo|aj bio na nivou. Drugi veliki adut karavanske izvedbe Superba je dakako prtlja`nik. Njegov po~etni kapacitet je 633 litara,

S druge strane, nije se {tedjelo na unutra{njosti, jer je ipak u pitanju cestovni automobil. Tako 599 GTO svoje vlasnike „mazi“ klackalicama za izmjenu brzina od karbona, umecima od istog ma-

terijala, ko`nim upravlja~em... Poseban detalj predstavlja „Virtual Race Engineer“, sistem koji nadgleda status automobila i obavje{tava voza~a o performansama.

{to ne treba da ~udi, s obzirom na to da se svaka konjska snaga bori sa 2,23 kg mase. Ina~e, masa automobila je raspore|ena u omjeru 47 posto naprijed - 53 posto natrag. Kako bi automobil pri ekstremnim brzinama ostao dovoljno stabilan, Ferrari je dizajnirao nove branike i prednji spojler, kao i stra`nji difuzor. Tu je i F1 sistem ventiliranja ko~nica. Zahvaljuju}i ovim modifikacijama, 599 GTO pri br-

zini od 200 km/h stvara dodatnih 144 kilograma potisne mase.

Ekstremna dijeta Osim aerodinami~kih dorada, ovaj je automobil pro{ao ekstremnu dijetu, pa je tako dobio karbon-kerami~ke ko~nice, ultralagano ku}i{te {estostepenog F1 mjenja~a... Najbr`i cestovni Ferrari bit }e proizveden u limitiranoj seriji od 599 primjeraS. Pa. ka.

Novi Lamborghini Jota u pripremi

Na pomolu zamjena za Murcielago

Ostali motori Pored testiranog, potencijalni kupci Superb Combija na raspolaganju imaju tri benzinska i dva turbodizelska agregata, a svi su s direktnim ubrizgavanjem kako bi se smanjile emisije {tetnih plinova i potro{nja goriva. Kod benzinaca mo`e se birati izme|u 1,4-litarskog TSI sa 125, 1,8-litarskog TSI sa 160, te 3,6-litarskog FSI V6 agregata od 260 KS. Ovaj posljednji dolazi s pogonom na sva ~etiri to~ka. Kod TDI dizelskih jo{ su pristutni 1,9 TDI PD sa 105 i 3,0 TDI CR sa 170 KS.

„Mazi“ vlasnike

Lamborghini sada ve} uveliko radi na novoj generaciji svog vrhunskog modela Murcielago, koji }e, prema svemu sude}i, dobiti i novo ime - Jota. Dizajnerski }e se sna`no oslanjati na model Reventon, te }e dobiti i aktivni stra`nji spojler za {to bolju

aerodinami~ku stabilnost. Zahvaljuju}i ve}oj upotrebi karbona, prvenstveno na {asiji, na vagu }e donijeti tek 1.550 kg, osjetno manje od aktuelnog koji te`i 1.665. Manja masa i pobolj{ana aerodinamika i}i }e u prilog novom 7,0-litarskom

LED lampa Prtlja`nik testiranog modela imao je jo{ nekoliko zanimljivih stvari koje Superb Combi nudi, poput uklonjive LED lampe za lak{i utovar stvari u no}nim uvjetima, preklopivih kop~i u prtlja`nom prostoru, te integrisane aluminijske {ine i sistema pri~vr{}ivanja, ~ime je olak{ano sortiranje i razdvajanje prtljage. Pod prednjim poklopcem testnog vozila nalazio se provjereni 2,0-litarski turbodizelski motor sa 140 konjskih snaga, uparen sa {estostepen-

S. Pa. Ovako bi trebao izgledati novi Lambo

Prtlja`nik za selidbe ili prebivanje

dok se preklapanjem zadnjih sjedi{ta dobije impozantnih 1.865.

V12 benzincu sa 700 KS i 700 Nm obrtnog momenta koji }e omogu}iti ubrzanje do 100 km/h za oko 3 sekunde i maksimalnu brzinu od oko 350 km/h. Premijera je zakazana za oktobarski sajam automobila u Parizu.

im manuelnim mjenja~em. Iako je rije~ o krstarici te{koj vi{e od 2,1 tonu, ovaj agregat daje automobilu odli~nu agilnost, pokretljivost uz nisku potro{nju od oko 7,8 litara kombinirane vo`nje (grad i otvorena cesta). Potrebno je ista}i kako [koda nije {tedjela na sigurnosti, pa je testirani automobil imao zra~ne jastuke za voza~a i suvoza~a, bo~ne zra~ne jastuke, te ABS sa MSR-om, ASR-om i MBA-om. U finalu, treba ista}i cijenu koja u ovom slu~aju iznosi 49.155 KM, {to je veoma primamljivo, uzev{i u obzir ponu|eno, te koliko ko{taju sli~ni automobili konkureI. SOFI] nata.

Toyota IQ kao Scion IQ

 U skladu sa prethodnim najavama, Toyotin minijaturni model IQ osvanuo je na sajmu

automobila u Njujorku pod zna~kom brenda Scion. Japanski maleni automobil premijum klase trebao bi biti zanimljiv razma`enim Amerikancima, bez obzira na svoje minijaturne dimenzije. [to se ti~e motora, o~ekivano je u ponudi samo ja~i 1,3 litarski VVT-i ~etverocilindarski benzinski sa 90 KS, ukomponiran sa CVT mjenja~em. S. Pa.


32

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

auto market

33

599 GTO, novi superautomobil iz Maranela

VOZILI SMO [koda Superb Combi 2,0 TDI PD Ambition

Udobnost i prostranost kao glavni aduti Testirani automobil krasili su odli~an motor i pristupa~na cijena za ovaj segment Volkswagen Amarok: Atraktivan i funkcionalan

Prodaja privrednih vozila u BiH

Svaki ~etvrti novajlija s oznakom Volkswagena Iz ASA Auta o~ekuju da }e na kraju 2010. godine dr`ati 30 posto tr`i{ta Sektor prodaje novih privrednih vozila ASA Auta, generalnog zastupnika i distributera koncerna Volkswagen za BiH, ve} 12 godina je neprikosnoveni lider na na{em tr`i{tu. U prva tri mjeseca 2010. u BiH je prodato 300 novih privrednih automobila, a 26 posto ili svaki ~etvrti nosi znak Volkswagena. - Po~etak godine bio je prili~no restriktivan, no mislim da }emo u nare-

dnim mjesecima popraviti bilans. Na kraju 2008. i 2009. godine firma ASA Auto je u privrednom sektoru vozila dr`ala 30 procenata bh. tr`i{ta i do kraja ove godine dosti}i }emo tu cifru - kazao je za „Dnevni avaz“ Almir ^engi}, brend menad`er privrednih vozila VW-a u ASA Autu. Rast postotka u~e{}a na tr`i{tu o~ekuje zahvaljuju}i novim modelima te povoljnostima i akcijskim pro-

dajama. Po~etkom jeseni u BiH }e do}i nova generacija poznatog lakog dostavnjaka Caddy, te potpuni novitet u gami privrednih vozila Volkswagena - pick up Amarok. ^engi} ka`e da dosta o~ekuje od Amaroka zbog njegovog atraktivnog izgleda i velike funkcionalnosti. Bit }e mogu}e izabrati jedan ili dva reda sjedi{ta, te pogon na zadnje ili sve I. S. to~kove.

Uz ulaganje od 1,5 milijardi dolara u protekle ~etiri godine

Peugeot uvodi paletu motora po EURO 5 standardima Peugeot nastavlja razvijati motore po EURO 5 standardima, a istovremeno za naredni period najavljuje dolazak novih tehnologija, sve u cilju da prati trend i zadr`i poziciju jedne od vode}ih automobilskih marki

kada su u pitanju smanjenje emisije CO2 plina i potro{nje goriva. Nove tehnologije uklju~uju elektri~ni automobil iON, HYbrid4 (model 3008), te razvoj „e-Hdi“ mikrohibridnog motora, s no-

vom generacijom sistema „Stop&Start“. S druge strane, Peugeot i dalje razvija i optimizira motore koji su poznati po dobrim performansama i u~inkovitosti, kao {to su HDi FAP dizelski, te VTi i THP benzinski. Za modele 207 i 308 Peugeot je najavio ~etiri nova motora po EURO 5 standardima (1,6 HDi FAP sa 92 KS i 112 KS, zatim 1,6 THP i 1,4 VTi). Modeli 3008 i 5008 bit }e lansirani s novim 2,0-litarskim HDi FAP agregatom od 163 KS, odnosno 1,6-litarskim THP benzinskim od 156 KS. Razvoj novih motora po EURO 5 standardima zahtijevao je ulaganje u iznosu od 1,5 milijardi dolara u protekle ~etiri godine.

aleke 1934. godine ~e{ki proizvo|a~ [koda na tr`i{te je plasirao jedan od najve}ih svojih modela Superb. Proteklih godina svjedoci smo njegove reinkarnacije. I kad taman ~ovjek pomisli da se nema {ta novo ponuditi kada je rije~ o prostranosti, na tr`i{tu se pojavi karavan verzija i sve to poni{ti.

D

Li~na karta Dimenzije

[koda Superb Combi, odnosno karavanska varijanta najve}eg modela iz Mlade Boleslave, svoj debi je imala na frankfurtskom Sajmu automobila pro{le godine. Nedavno je zvani~no stigla i na bh. tr`i{te. Njen najve}i adut je svakako prostranost i veliki kapacitet prlja`nika, ali ne{to kasnije }emo o tome. Rije~-dvije o dizajnu. Prednji i srednji dio su, kao {to je bilo za o~ekivati, prekopirani s limuzinske verzije, dok je zadnji dosta sli~an Octaviji Combi. Vidljiva je velika doza elegancije i robusnosti, {to je ve} karakteristika ve}ih modela iz [kodine game. Prvi od aduta ovog auto-

Najbr`i cestovni Ferrari svih vremena V12 motor od 670 KS omogu}ava maksimalnu brzinu od 335 km/h

d/{/v (mm) ..................................... 4.838/ 1.817 / 1.510 masa praznog vozila (kg) .................................... 2.140 prtlja`nik (l) ............................................................ 633

Ferrari je kona~no predstavio dugoo~ekivani 599 GTO, svojevrsnu cestovnu izvedbu eksperimentalnog trka}eg modela 599 XX. Radi se o najbr`em cestovnom Ferrariju svih vremena, sposobnijem ~ak i od Enza. Za pogon je zadu`en 6,0-litarski V12 motor sa 670 KS i 619 Nm obrtnog momenta. On 1.495 kg te{kom italijanskom sportskom automobilu omogu}ava ubrzanje do 100 km/h za 3,35 sekundi i maksimalnu brzinu vi{u od 335 km/h. Ako vas ba{ zanima, prosje~na potro{nja iznosi 17,5 litara.

 Motor 2,0 TDI PF

zapremina (ccm) .................................................. 1.968 najve}a snaga (KS/o/min) ........................... 140/ 4.000 okretni moment (Nm/o/min) .................... 350 / 2.500

Bijela iluminacija

Monstrum iz Maranela: 670 KS i 1.495 kg mase

 Performanse

najve}a brzina (km/h) ............................................ 205 ubrzanje 0-100 km/h (s) ........................................ 10,3 potro{nja grad/otv./komb. (l) .................. 7,7 / 5,1 / 6,1

 Cijena testnog modela

(do registracije) .................................................. 49.115

Br`i od Enza Dokaz uspjeha postignut je na testnoj stazi Fjorano, koju je 599 GTO „pre{ao“ za minutu i 24 sekunde, cijelu sekundu br`e od brutalnog Enza. Takvo [koda Superb Combi: Prednji dio kao kod limuzine

Upravlja~ka konzola: Kompletan ugo|aj

mobila je unutra{njost, koja je poput sobe. Velike staklene povr{ine dozvoljavaju odli~an pregled stanja ispred i oko automobila, kao i ulazak dovoljne koli~ine vanjske svjetlosti. Kori{teni materijali su veoma kvalitetni, a sjedi{ta karakteri{e velika doza ergonomije. Primjera radi, potpisnik ovih redova, kojeg karakteri{u ne{to ve}i gabariti, sa [kodom Superb Combi putovao je do Atine i nazad, a da nije bilo ~estih bolova u le|ima, iako je uglavnom sjedio na zadnjoj klupi. Kada se govori o upra-

(Foto: F. Fo~o)

vlja~koj konzoli, ona je ve} vi|ena u limuzinskoj varijanti, odnosno u novim generacijama Octavije i Yetija. Ri-

je~ je o bijeloj iluminaciji, odli~nom rasporedu i lakom pristupu komandama. Testirani model imao je dvozonski klima-ure|aj „Climatronic“, CD MP3 plejer s audioulazom, tako da je kompletan ugo|aj bio na nivou. Drugi veliki adut karavanske izvedbe Superba je dakako prtlja`nik. Njegov po~etni kapacitet je 633 litara,

S druge strane, nije se {tedjelo na unutra{njosti, jer je ipak u pitanju cestovni automobil. Tako 599 GTO svoje vlasnike „mazi“ klackalicama za izmjenu brzina od karbona, umecima od istog ma-

terijala, ko`nim upravlja~em... Poseban detalj predstavlja „Virtual Race Engineer“, sistem koji nadgleda status automobila i obavje{tava voza~a o performansama.

{to ne treba da ~udi, s obzirom na to da se svaka konjska snaga bori sa 2,23 kg mase. Ina~e, masa automobila je raspore|ena u omjeru 47 posto naprijed - 53 posto natrag. Kako bi automobil pri ekstremnim brzinama ostao dovoljno stabilan, Ferrari je dizajnirao nove branike i prednji spojler, kao i stra`nji difuzor. Tu je i F1 sistem ventiliranja ko~nica. Zahvaljuju}i ovim modifikacijama, 599 GTO pri br-

zini od 200 km/h stvara dodatnih 144 kilograma potisne mase.

Ekstremna dijeta Osim aerodinami~kih dorada, ovaj je automobil pro{ao ekstremnu dijetu, pa je tako dobio karbon-kerami~ke ko~nice, ultralagano ku}i{te {estostepenog F1 mjenja~a... Najbr`i cestovni Ferrari bit }e proizveden u limitiranoj seriji od 599 primjeraS. Pa. ka.

Novi Lamborghini Jota u pripremi

Na pomolu zamjena za Murcielago

Ostali motori Pored testiranog, potencijalni kupci Superb Combija na raspolaganju imaju tri benzinska i dva turbodizelska agregata, a svi su s direktnim ubrizgavanjem kako bi se smanjile emisije {tetnih plinova i potro{nja goriva. Kod benzinaca mo`e se birati izme|u 1,4-litarskog TSI sa 125, 1,8-litarskog TSI sa 160, te 3,6-litarskog FSI V6 agregata od 260 KS. Ovaj posljednji dolazi s pogonom na sva ~etiri to~ka. Kod TDI dizelskih jo{ su pristutni 1,9 TDI PD sa 105 i 3,0 TDI CR sa 170 KS.

„Mazi“ vlasnike

Lamborghini sada ve} uveliko radi na novoj generaciji svog vrhunskog modela Murcielago, koji }e, prema svemu sude}i, dobiti i novo ime - Jota. Dizajnerski }e se sna`no oslanjati na model Reventon, te }e dobiti i aktivni stra`nji spojler za {to bolju

aerodinami~ku stabilnost. Zahvaljuju}i ve}oj upotrebi karbona, prvenstveno na {asiji, na vagu }e donijeti tek 1.550 kg, osjetno manje od aktuelnog koji te`i 1.665. Manja masa i pobolj{ana aerodinamika i}i }e u prilog novom 7,0-litarskom

LED lampa Prtlja`nik testiranog modela imao je jo{ nekoliko zanimljivih stvari koje Superb Combi nudi, poput uklonjive LED lampe za lak{i utovar stvari u no}nim uvjetima, preklopivih kop~i u prtlja`nom prostoru, te integrisane aluminijske {ine i sistema pri~vr{}ivanja, ~ime je olak{ano sortiranje i razdvajanje prtljage. Pod prednjim poklopcem testnog vozila nalazio se provjereni 2,0-litarski turbodizelski motor sa 140 konjskih snaga, uparen sa {estostepen-

S. Pa. Ovako bi trebao izgledati novi Lambo

Prtlja`nik za selidbe ili prebivanje

dok se preklapanjem zadnjih sjedi{ta dobije impozantnih 1.865.

V12 benzincu sa 700 KS i 700 Nm obrtnog momenta koji }e omogu}iti ubrzanje do 100 km/h za oko 3 sekunde i maksimalnu brzinu od oko 350 km/h. Premijera je zakazana za oktobarski sajam automobila u Parizu.

im manuelnim mjenja~em. Iako je rije~ o krstarici te{koj vi{e od 2,1 tonu, ovaj agregat daje automobilu odli~nu agilnost, pokretljivost uz nisku potro{nju od oko 7,8 litara kombinirane vo`nje (grad i otvorena cesta). Potrebno je ista}i kako [koda nije {tedjela na sigurnosti, pa je testirani automobil imao zra~ne jastuke za voza~a i suvoza~a, bo~ne zra~ne jastuke, te ABS sa MSR-om, ASR-om i MBA-om. U finalu, treba ista}i cijenu koja u ovom slu~aju iznosi 49.155 KM, {to je veoma primamljivo, uzev{i u obzir ponu|eno, te koliko ko{taju sli~ni automobili konkureI. SOFI] nata.

Toyota IQ kao Scion IQ

 U skladu sa prethodnim najavama, Toyotin minijaturni model IQ osvanuo je na sajmu

automobila u Njujorku pod zna~kom brenda Scion. Japanski maleni automobil premijum klase trebao bi biti zanimljiv razma`enim Amerikancima, bez obzira na svoje minijaturne dimenzije. [to se ti~e motora, o~ekivano je u ponudi samo ja~i 1,3 litarski VVT-i ~etverocilindarski benzinski sa 90 KS, ukomponiran sa CVT mjenja~em. S. Pa.


34

Utorak, 20. april/travanj 2010.

oglasi

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 Ip 003692 07 Ip Bugojno, 1. 4. 2010. godine

JU Mje{ovita srednja ekonomsko-ugositeljska {kola Travnik, na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 48-2/10. od 09. 04. 2010. godine, a u skladu sa ~lanom 101. Zakona o srednjoj {koli i odredbama Pravila {kole, raspisuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora {kole

OP]INSKI SUD BUGOJNO, sudac Janja Pili}, u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja Hypo Steiermark Kraftfahrzeug-und Maschinenleasing GmbH, Graz Austria, zastupan po Zajedni~ka advokatska kancelarija Branko Mari}, Dijana Ivanovi} i Vi{nja Dizdarevi} iz Sarajeva, Mehmeda Spahe br. 24, protiv izvr{enika „Bugojno-Bus“ d.o.o. Bugojno, ul. Slobode 163, radi naplate duga, donio je dana 1. 4. 2010. g. slijede}i:

ZAKLJU^AK 1.ODRE\UJE SE druga javna prodaja pokretnih stvari izvr{enika i to: - autobus OMNIBUS MAN, model RH 463, godina proizvodnje 2000. g., broj {asije WMAA32ZZZYT001752, i to usmenim javnim nadmetanjem dana 7. 5. 2010. g. u 12.30 sati, u Op}inskom sudu Bugojno, soba broj 9.

Pored op}ih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijede}e uslove: „ da je po zanimanju osoba koju ispunjava uvjete za nastavnika u ovoj vrsti {kole ili pedagog „ da ima visoku stru~nu spremu VII stepen „ da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima „ da se isti~e svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovnog rada u srednjoj {koli, te pedago{koj teoriji i praksi „ da mu sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje rukovodnih funkcija Uz prijavu na Konkurs sa {irim biografskim podacima, kandidati treba da prilo`e slijede}e: „ diplomu o zavr{enom fakultetu (original ili ovjerenu kopiju) „ uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu „ izvod iz mati~ne knjige ro|enih „ uvjerenje o dr`avljanstvu „ uvjerenje o radnom iskustvu „ uvjerenja - certifikati, kao dokazi za isticanje u organizaciji odgojno-obrazovnog rada, te pedago{koj teoriji i praksi „ uvjerenje o neka`njavanju „ dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak Napomena: izvod iz mati~ne knjige ro|enih i uvjerenje o dr`avljanstvu mo`e zamijeniti fotokopija CIPS-ove li~ne karte Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti li~no u sekretarijat {kole ili po{tom na adresu Mje{ovita srednja ekonomskougostiteljska {kola, Travnik 72270 Travnik, [kolska 11. sa naznakom za Konkursnu komisiju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik Upravnog odbora: Kozari} Indira

2. Konstatuje se da je vrijednost pokretnih stvari iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka, odre|ena Ugovorom o leasingu motornog vozila broj 258010012, u ukupnom iznosu od 273.816,20 KM.

A. [a}irbegovi} 16 71000 Sarajevo, BiH tel: + 387 33 720-900 fax: + 387 33 710-611 info@eurohaus.ba

Zainteresirane osobe-kupci su du`ni uplatiti predujam na ime u~e{}a na ovom ro~i{tu i to iznos od 10.000,00 KM, na depozit suda broj 1011300000295629. 3. Najni`a prihvatljiva ponuda po kojoj se predmetna stvar mo`e prodati iznosi 1/3 utvr|ene vrijednosti. 4. Ponu|a~ sa najve}om ponudom du`an je platiti cijenu u roku od 15 dana odmah nakon objavljivanja rezultata ro~i{ta za prodaju. Ako to ne u~ini, drugi ponu|a~ }e biti progla{en kupcem i bit }e du`an platiti cijenu koju je ponudio i tako redom. 5. U slu~aju da nijedan ponu|a~ ne plati cijenu, sud }e na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da ro~i{te za prodaju nije uspjelo, a stranka mo`e tra`iti u roku od 8 dana zakazivanje novog ro~i{ta.

www.eurohaus.ba

U skladu sa ~l. 243 i 248 Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira („Slu`bene novine FBiH“ broj 85/08) PREDMET: Obavijest o posredovanju u kupovini vrijednosnih papira profesionalnog posrednika vi{e od 5% vrijednosnih papira iste klase istog emitenta.

„EUROHAUS“ d.o.o. Azize [a}irbegovi} 16, 71000 Sarajevo Dana, 16. 04. 2010. godine, je izvr{ila posredovanje u kupovini 2.018 dionica emitenta „9. SEPTEMBAR“ d.d. Srebrenik sa oznakom (DSEPRK2) po prosje~noj cijeni od 5,00 KM, {to ~ini 8,8026172% od ukupnog broja emitovanih dionica emitenta. Kupac je bio Hasi} ]amil.

6. Sud }e postupak obustaviti ako stranka ne predlo`i odr`avanje novog ro~i{ta za prodaju u roku iz ta~ke 5. ovog zaklju~ka ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ro~i{tu.

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGO[KI FAKULTET

7. Ovaj zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda, a tra`itelj izvr{enja ga mo`e objaviti i u javnim glasilima, o svom tro{ku.

Obavijest

Sudac Janja Pili} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek

Mr. Irena Mi{urac - Zorica branit }e na Pedago{kom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom: Standardi matemati~kih kompetencija u po~etnoj nastavi matematike Odbrana }e biti odr`ana na Pedago{kom fakultetu (Skenderija 72, sala 2) 20.05.2010. godine u 12,00 sati. Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i mo`e se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati. Pristup odbrani je slobodan.


oglasi

Dnevni avaz

Javna ustanova Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{“ Kranj~evi}eva 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Na osnovu ~lana 11. Pravilnika o radu, unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor raspisuje

OGLAS za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Specijalista fizijatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca Kandidati treba da ispunjavaju sljede}e uvjete: 1. OP]I UVJETI - da su dr`avljani BiH (DOKAZ: Uvjerenje o dr`avljanstvu) - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (DOKAZ: Uvjerenje od nadle`nog suda da kandidati nisu osu|ivani, odnosno da se protiv istih ne vodi krivi~ni postupak) 2. POSEBNI UVJETI - da imaju univerzitetsku diplomu, Medicinski fakultet (DOKAZ: Diploma odnosno Uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa) - osnovna specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije (DOKAZ: Uvjerenje o polo`enom specijalisti~kom ispitu - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa) - Da imaju 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima specijaliste fizijatra (DOKAZ: Uvjerenje o radnom iskustvu original ili ovjerena fotokopija) - Aktivno znanje jednog stranog jezika Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumentacije (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. Prijave se dostavljaju na adresu: Javna ustanova Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{“, ulica Kranj~evi}eva broj 12, Sarajevo, Protokol - soba broj 380, III sprat Upravne zgrade bolnice. Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bit }e pozvati na razgovor. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

utorak, 20. april/travanj 2010.

35


36

SAVJET VI[E

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

auto market

IZ HISTORIJE Mercedes C112, vrhunski koncept iz [tutgarta

Pokretni laboratorij Iako je primljeno ~ak 700 narud`bi, ovaj automobil nikada nije stigao do serijske proizvodnje

Nivo ulja trebao bi biti izme|u krajnjih kontrolnih ta~aka

Provjera nivoa ulja i te~nosti

Redovna kontrola za bezbri`nu vo`nju Ne zahtijeva puno vremena i treba je provoditi barem jednom mjese~no Svaki voza~ koji ima barem malo tehni~ke radoznalosti trebao bi jednom mjese~no ili prije polaska na du`i put posvetiti pa`nju motornom prostoru.

Kontrolna {ipka Obavezne radnje su kontrole nivoa ulja, ko~ione,

provjere, prvo izvucite kontrolnu {ipku i o~istite je krpom, a potom vratite u motor i ponovo izvucite. Nivo ulja bi trebao biti izme|u krajnjih kontrolnih ta~aka. Po potrebi dolijte ulje, ali po specifikaciji koju preporu~uje proizvo|a~ va{eg automobila.

Dosipanje antifriza Zamjena rashladne te~nosti preporu~uje se svake dvije godine, a prilikom izbacivanja stare potrebno je sistem pro~istiti ~istom vodom. Ukoliko va{ motor gubi rashladnu te~nost, obratite pa`nju da

za dopunu koristite istu koja se ve} nalazi u motoru. Ukoliko dolijete ~istu vodu, sljede}ih nekoliko puta dosipajte ~isti antifriz, kako biste izjedna~ili omjer i odr`ali visoku ta~ku mr`njenja.

servo, rashladne i te~nosti za pranje vjetrobrana. Iako mnogi preporu~uju kontrolu ulja dok je vozilo hladno i na ravnom, bolji rezultat daje sljede}i postupak. Upalite vozilo, vozite 15-ak minuta, a zatim ugasite motor i ostaviti da stoji 15 minuta kako bi se ulje vratilo u karter. Prilikom

[to se ti~e ko~ione te~nosti, njena koli~ina ne bi trebala varirati osim u slu~aju eventualnog curenja.

Nakupljena vlaga Osim toga, ko~ionu te~nost trebalo bi mijenjati svake dvije do tri godine, jer nakupljena vlaga mo`e pogor{ati funkcioniranje S. Pa. cijelog sistema.

Konceptni C112: Futuristi~ki izgled

pro{lom broju govorili smo o legendarnom Mercedesovom konceptnom modelu C111, koji uprkos nesvakida{njim mogu}nostima nije bio su|en za serijsku proizvodnju, te je sa scene nestao krajem sedamdesetih godina pro{log vijeka.

U

Kontrola stabilnosti No, ideja o vrhunskom sportisti iz [tutgarta o`ivljena je 1991. predstavljanjem novog eksperimentalnog modela C112 futuristi~kog izgleda. Osim postizanja brzi-

Centralno smje{teni 6,0-litarski V12 Poput C111, i C112 je ispod klinaste karoserije krio centralno smje{teni motor, a tu su bila i neizostavna vrata u stilu galebovih krila. To je, zapravo, bila cestovna izvedba trka}eg prototipa grupe C, Mer-

cedes Benz Sauber modela C11, koji se takmi~io u svjetskom {ampionatu sportskih automobila. Atraktivno dizajniranog sportistu pokretao je 6,0-litarski V12 sa 408 KS i 580 Nm obrtnog momenta.

nskih rekorda i demonstriranja tehni~ke nadmo}nosti, ovaj je automobil poslu`io i za testiranje novih sistema.

Takvi su bili aktivna kontrola stabilnosti koja kombinira aktivni hidrauli~ki ovjes i senzore kretanja vozila (Active Body

Control), zatim napredni ABS i ASR kontrola proklizavanja, te aktivna aerodinamika, odnosno podesivi prednji spojler i stra`nja krila, koji su se aktivirali i prilikom naglog ko~enja.

Serijski modeli Mnogi od navedenih sistema vremenom su za`ivjeli u Mercedesovim serijskim modelima. S druge strane, iako je Mercedes primio ~ak 700 narud`bi za C112, ovaj automobil nikada nije stigao do serijske proizvodnje. S. Pa.


show biz

37

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

LJEPOTICE U novoj sezoni bikinija

Reklama za parfem

Aniston gola i namirisana Nakon {to su mnoge zvijezde {ou biznisa potpisale mirisne bo~ice, i D`enifer Aniston (Jennifer) je odlu~ila to u~initi. Zanimljivo je da se u reklami za parfem „Lola Vie“ glumica pojavila gola. - Dobro je {to sam tako dugo ~ekala, jer je parfem ispao kao moj produ`etak,

a ne proizvod na koji sam samo zalijepila svoje ime kazala je Aniston. I ovaj poslovni potez rezultat je truda i `elje holivudske glumice da odr`i imid` sretne, njegovane i ispunjene `ene. - „Lola Vie“ je seksi i ispunjen cvije}em, ali nije previ{e cvjetan - dodala je Aniston.

Elektra: Savr{eno tijelo

Amerikanci `ude za polugolom Karmen Petrid`: Preplanulog tijela

I Odri Petrid` svake godine u`iva u suncu i valovima Sezona bikinija samo {to nije zapo~ela na pla`ama Los An|elesa, na kojima se svake godine mogu vidjeti brojna poznata lica i - preplanula tijela. Me|u onima koji svake godine u`ivaju u suncu, pijesku i valovima te odu{evljavaju sve prisutne svojim savr{enim tijelima su, izme|u ostalih, Odri Petrid` (Audrina Patridge), Pink, D`eni MekaHendriks: Potukla Adrijanu Limu i Megan Foks

Aniston: „Lola Vie“ je seksi

Gaj u vezi sa Mihaelom Kocijanovom

rti (Jenny McCarthy), Karmen Elektra (Carmen Electra)... I dok se Amerikanci pitaju ko }e sve u`ivati u ljetnim radostima na losan|eleskim pla`ama ove godine, jedno je sigurno - `eli li Maraja Keri (Mariah Carey) mamiti uzdahe kao i lani, pjeva~ka diva hitno mora skinuti nakupljene suvi{ne kilograme.

Madoninog biv{eg zavela nosom

Na naslovnici „Esquirea“

Kristina Hendriks naglasila atribute ^itaoci magazina izabrali glumicu za najljep{u `enu u Americi Nova naslovnica „Esquirea“, na kojoj se isprsila glumica Kristina Hendriks (Christina Hendricks), izazvala je odu{evljenje njenih fanova. Naime, seksepilna Kristina, koja je, prema izboru ~italaca ovog ~asopisa, progla{ena najljep{om `enom u Americi, samo {to ne strgne sa sebe crnu haljinu i razotkrije rasko{no poprsje. Crvenokosa glumica ne srami se svojih oblina. Naprotiv, voli ih nagla{avati

odjevnim kombinacijama. - Vje{ta sam u nagla{avanju atributa i svega onoga zbog ~ega }e mi drugi vi{e laskati - izjavila je nedavno glumica. Podsje}amo, prema rezultatima ankete provedene me|u ~itaocima „Esquirea“, u kojoj je u~estvovalo vi{e od 10.000 glasa~a, Hendriks je osvojila ~ak 30 posto glasova i tako potukla dvije rasne ljepotice - Adrijanu Limu (Adriana) te Megan Foks (Fox).

Kocijanova: Slova~ka manekenka

Slova~ka 21-godi{nja manekenka Mihaela Kocijanova (Michaela Kocianova) uspje{no se bavi manekenstvom od svoje 15. godine. Nedavno je sa D`udom Louom (Jude Law) snimala reklamu za parfem „Christiana Diora“ u Parizu. Autor spota bio je 41-godi{nji Gaj Ri~i (Guy Ritchie), koji je, nakon {to je vidio prekrasnu plavu{u, odlu~io da joj da vi{e prostora u reklami. No, Kocijanova tvrdi da Madoninog (Madonna) biv{eg supruga nije zavela svojom seksepilnom figurom. - Gaj se zaljubio u mene

Reditelj i manekenka: Uspje{na saradnja

zbog mog nosa. Rekao mi je da je ljepota dosadna te da se njemu, zapravo, svi|a moj nos - rekla je manekenka.


38

Utorak, 20. april/travanj 2010.

oglasi

Dnevni avaz

Broj predmeta: 33-02-003173/10 Broj akta: 02-0193LH-01/10 Br~ko, 19. 4. 2010. godine Na osnovu ~lana 30. Zakona o dr`avnoj slu`bi u organima uprave Br~ko Distrikta BiH („Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH“, brojevi: 28/06, 29/06, 19/07, 2/08, 9/08, 44/08, 25/09 i 26/09), Odluke o realizaciji Plana zapo{ljavanja u upravi Br~ko Distrikta BiH za 2010. godinu, Odluke o dopuni Odluke o realizaciji Plana zapo{ljavanja u upravi Br~ko Distrikta BiH za 2010. godinu od 1.4.2010. godine i Odluke o izmjeni Odluke o realizaciji Plana zapo{ljavanja u upravi Br~ko Distrikta BiH za 2010. godinu od 8.4.2010. godine, Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove - Pododjeljenje za ljudske resurse Vlade Br~ko Distrikta BiH r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos

NA NEODRE\ENO VRIJEME U I. UREDU GRADONA^ELNIKA Inspektorat Odsjek inspekcije za za{titu zdravlja i okoline 1. Fitosanitarni inspektor I. Obim rukovodne odgovornosti: - Neposredno je odgovoran glavnom inspektoru i {efu Inspektorata. II. Ovla{tenja: - Vr{enje inspekcijskog nadzora iz oblasti zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala i fitofarmaceutskih sredstava. III. Svrha posla: - [to uspje{nija realizacija plana rada i zacrtanih ciljeva iz nadle`nosti fitosanitarne inspekcije. IV. Podru~je rada: - Inspekcijski nadzor u oblasti zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala i fitofarmaceutskih sredstava. V. Opis poslova i odgovornosti: - vr{i zdravstvenu kontrolu po{iljaka bilja u prometu preko granice (uvoz, izvoz i provoz) i izdaje fitosanitarne certifikate za izvoz i fitosanitarne certifikate za reeksport, - vr{i kontrolu fitofarmaceutskih sredstava pri uvozu, - vr{iti inspekcijske preglede sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja prije uvoza, - vr{i uzorkovanje bilja i fitofarmaceutskih sredstava radi utvr|ivanja zdravstvenog stanja bilja, odnosno kvaliteta fitofarmaceutskih sredstava, - odre|uje karantinski nadzor nad pojedinim vrstama bilja, koja se uvoze radi gajenja, - vr{i kontrolu uvoza, uzgoja i upotrebe organizama za biolo{ku za{titu bilja, - zabranjuje uvoz i prevoz bilja, biljnih proizvoda i regularnih objekata koji ne ispunjavaju uslove propisane zakonom, - nare|uje uni{tenje po{iljke tokom uvoza ili prevoza bilja, biljnih proizvoda i regularnih objekata ako postoji opasnost od {irenja {tetnih organizama ili ako se ne ispunjavaju uslovi iz zakona, - vr{i nadzor nad biljem i biljnim proizvodima i regulisanim objektima u svakoj fazi proizvodnje, prerade i prometa, - ovla{ten je da podnese zahtjev za utvr|ivanje prekr{ajne i krivi~ne odgovornosti kod nadle`nog suda, - ovla{ten je da samostalno donosi rje{enja i zaklju~ke iz oblasti iz koje vr{i inspekcijski nadzor, - obavlja i druge poslove po nalogu {efa Inspektorata i glavnog inspektora. VI . Minimalni i posebni uslovi: Stru~na sprema: VSS - poljoprivredni fakultet Radno iskustvo: - najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva nakon zavr{ene VSS Posebni uslovi: - polo`en ispit za rad u organima uprave - poznavanje rada na ra~unaru - polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije

Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): VIII 1 ( 2. 250, 60 KM) NA NEODRE\ENO VRIJEME U II. POLICIJI BR^KO DISTRIKTA BiH Kabinet {efa Policije 1. Vi{i stru~ni saradnik za pravna pitanja Prikuplja, prati i prou~ava sve propise i akte koji se odnose na rad Policije i u~estvuje u izradi tih akata, komunicira sa predstavnicima Vladinih odjeljenja i Skup{tinskih tijela u vezi sa pripremom i izradom zakona i podzakonskih akata koji se odnose na Policiju, u~estvuje u kreiranju zaklju~aka, rje{enja, odluka i drugih akata koje priprema Policija za {efa Policije ili Vladu, pru`a stru~nu pravnu pomo} drugim organizacionim jedinicama i izvr{iocima u pogledu primjene zakona i podzakonskih akata, priprema odgovaraju}e analize i izvje{taje iz svoje nadle`nosti, obavlja i druge poslove koje mu odredi nadre|eni policijski slu`benik. USLOVI: a) VSS - pravni fakultet, b) najmanje 3 godine radnog iskustva, c) poznavanje rada na ra~unaru, d) polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije, i e) polo`en stru~ni ispit. Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): VII 6 ( 2.025, 85 KM )

ntualne gre{ke, stara se o umno`avanju materijala i njegovom dostavljanju po nalogu i uputama, odla`e prepiske i iste ~uva do predvi|enog roka po Zakonu o arhivskoj gra|i, ~isti i odr`ava sredstvo pisanja, trebuje potro{ni i drugi materijal, odgovoran je za kvalitetno obavljanje poslova iz svoje nadle`nosti, obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi nadre|eni policijski slu`benik. USLOVI: a) SSS - upravnog, ekonomskog ili tehni~kog smjera ili gimnazija, b) najmanje jedna godina radnog iskustva, c) poznavanje rada na ra~unaru, Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): IV 2 (1.072, 60 KM) Jedinica za podr{ku 4. Administrativni radnik - sekretar u JP Rukovodi radom u prijemnoj kancelariji komandira, brine se o prijemu stranaka i gostiju, prima slu`benu po{tu, vodi slu`bene evidencije u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju, brine se i odgovara za blagovremeno trebovanje, izuzimanje i raspore|ivanje kancelarijskog i drugog materijala u organizacionoj jedinici, vodi zapisnike sa radnih sastanaka organizacione jedinice, prepisuje materijale sa rukopisa, koncepta ili po diktatu, sravnjava prepise i otklanja eventualne gre{ke, odgovoran je za kvalitetno obavljanje poslova iz svoje nadle`nosti, obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi nadre|eni policijski slu`benik. USLOVI: a) SSS - upravnog, ekonomskog ili tehni~kog smjera ili gimnazija, b) Najmanje jedna godina radnog iskustva, c) Poznavanje rada na ra~unaru, d) Polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije, e) Polo`en stru~ni ispit. Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): IV 5 (1.174, 90 KM) NA NEODRE\ENO VRIJEME U III. ODJELJENJU ZA KOMUNALNE POSLOVE Pododjeljenje za kapitalne investicije

2. Analiti~ar - operater Prikuplja operativnu gra|u i druge informativne materijale za potrebe internog i eksternog informisanja, operativne potrebe drugih organizacionih jedinica, izradu statisti~kih i analiti~kih materijala, procjena i informacija o sigurnosnoj problematici, daje informati~ku podr{ku analiti~aru i analizira aplikacije i baze podataka njihov oblik i formu, kao i ulazne i izlazne podatke, poma`e pri izradi instrukcija i uputstava za prikupljanje, kontrolu, kori{tenje i obradu podataka i informacija iz djelokruga rada Policije Br~ko Distrikta BiH, u~estvuje u izradi programa, planova i izvje{taja o radu Policije, obavlja i druge poslove koje mu odredi nadre|eni policijski slu`benik. USLOVI: a) V[S / SSS dru{tvenog smjera, b) najmanje 1 godina radnog iskustva za V[S, 3 godine za SSS c) poznavanje rada na ra~unaru, d) polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije, e) polo`en stru~ni ispit. Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): IV 5 ( 1.174, 90 KM ) Jedinica op}e policije 3. Daktilograf Prepisuje materijale sa rukopisa, koncepta, snimka i po diktatu, kuca izjave date od stranki iz postupka koji vode ovla{tena slu`bena lica, sravnjava prepiske i otklanja eve-

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Ured za koordinaciju projekata - PCU i Op}ina Biha}

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA Datum objave: 20.04.2010. Broj Tendera/Ugovora: REEP: IFAD-Lo-697-BA; OFID-Lo-1113-P-543-BI Broj Kredita: OFID-Lo-1113-P Naziv Kredita: Projekat unaprije|ivanja ruralnog poduzetni{tva Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umartsva; Ured za koordinaciju projekata - PCU i op}ina Biha} pozivaju podobne izvo|a~e da dostave svoju ponudu za mikroprojekat: - Kanalizacija u selu Orljani, faza III; REEP: IFAD-Lo-697-BA; OFIDLo-1113-P-543-BI Tender je otvoren za sve ponu|a~e iz podobnih zemalja. Mikroprojekat obuhvata: zemljane, betonske i monta`ne radove Dokumenat ponude se preuzima li~no na adresi Fondacije za Odr`ivi Razvoj OdRaz od 8 do 16 sati ili putem elektronske po{te - e-mail: ahatibovic@odraz.ba, nakon uplate nepovratnog iznosa od 150,00 KM na `iro ra~un Fondacije za odr`ivi razvoj br. 3389002205895246; svrha uplate: tender 543, kod UNICREDIT BANK DD, Sarajevo.

1. Vi{i stru~ni saradnik za kapitalne investicije I. Obim rukovodne odgovornosti: - Nadre|eni: {ef Pododjeljenja - Podre|eni: - Saradnja sa: zaposlenicima u Odjeljenju, JP „Komunalno Br~ko“, odjeljenjima Vlade i institucijama Br~ko Distrikta BiH II. Obim finansijske odgovornosti: - Po ovla{tenju {efa Odjeljenja III. Opis posla radnog mjesta i odgovornost po podru~jima rada: - analizira stanje infrastrukture po vrstama, lokaciji i stepenu razvijenosti, - vr{i ocjenu poslovnog okru`enja za razvoj infrastrukturnih investicija, - na osnovu prikupljenih informacija i analiza priprema prijedlog programa i plana realizacije kapitalnih investicija, - vr{i realizaciju plana i programa investicionih poduhvata u Br~ko Distriktu BiH, - planira dugoro~ni i kratkoro~ni razvoj kapitalne infrastrukture iz nadle`nosti Odjeljenja na nivou Br~ko Distrikta BiH, - vr{i nadzor nad kapitalnim i drugim projektima koji se realizuju u okviru Pododjeljenja, - izra|uje plan i program rada uklju~uju}i identifikaciju i izradu projekata, - planira bud`et u okviru djelatnosti i priprema tendere iz domena vodovoda i kanalizacije, - radi analize, elaborate, studije i idejne projekte za pojedina~no i cjelokupno rje{avanje kapitalne infrastrukture na nivou Br~ko Distrikta BiH, a prema va`e}im zakonima i procedurama propisanim od nadle`nog organa, - sara|uje sa drugim slu`bama i organima, a s ciljem realizacije projekta, - radi izvje{taje o radu, - za rad i dokumentaciju iz djelokruga rada odgovoran

Obilazak lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju organizovat }e se dana 29.04.2010. godine u 10:00 sati ispred op}ine Biha}. Kontakt osoba: Darija Batas, tel: 037/226-405. Zainteresirani izvo|a~i mogu dobiti daljne informacije na dole navedenim adresama. Ponude }e va`iti u periodu od 60 ({ezdeset) dana nakon krajnjeg roka za dostavljanje ponuda. Ponude u zape~a}enim kovertama sa naznakom: „Ponuda - REEP: IFAD-Lo-697-BA; OFID-Lo-1113-P-543-BI“ „Ne otvarati osim u prisustvu komisije“ trebaju biti obavezno dostavljene na dole navedene adrese do 10. 05. 2010. godine, do 12:00. (Original i jedna kopija)

(Druga kopija)

Fondacija za odr`ivi razvoj - OdRaz

JU „Zavod za prostorno ure|enje“

Obala Kulina bana br. 18

Ul. 502. vite{ke brigade bb

71000 Sarajevo

77000 Biha}

Kontakt osoba: Emira Alikadi}

Kontakt osoba: Darija Batas

Telefon:033 277 300

Tel: 037 226 405

Zaka{njele ponude ne}e biti razmatrane. Ponude }e biti komisijski otvorene u Fondaciji za odr`ivi razvoj OdRaz, Obala Kulina bana br. 18, Sarajevo, u prisustvu predstavnika ponu|a~a koji odlu~e da prisustvuju otvaranju ponuda na dan 10. 05. 2010 u 12:15 sati. ?

je pomo}niku {efa Odjeljenja, - odgovoran je za provo|enje zakona iz svih oblasti vo|enja projekata, - odgovoran je za provo|enje stru~no-tehni~kih rje{enja realizacije projekata, - izra|uje studiju izvodljivosti infrastrukturnih projekata u oblasti vodo snabdijevanja,elektroenergetike i uli~ne rasvjete, - priprema nacrte zakonskih i podzakonskih akata iz svoje nadle`nosti, - implementira strate{ke ciljeve iz strategija u komunalnoj oblasti, - vr{i nadzor nad realizacijom investicionih projekata, - Ispituje tr`i{te u oblasti komunalnih usluga i komunalne infrastrukture, - realizuje plan i program investicionih poduhvata iz podru~ja infrastrukturnih sadr`aja, - odgovoran je za organizaciju finansiranja projekata, - obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika {efa Odjeljenja. IV. Minimalni i posebni uslovi: Stru~na sprema: VSS -ma{inskog, gra|evinskog ili elektro smjera Radno iskustvo: Dvije (2) godine u struci ili jedna (1) godina u upravi Posebni uslovi: Polo`en ispit za rad u organima uprave Poznavanje rada na ra~unaru Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): V II 6 ( 2.025, 85 KM) Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova, moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je dr`avljanin BiH (uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci); da je punoljetan; da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava BiH; da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova na navedenom radnom mjestu; da u posljednje 3 (tri) godine (po~ev{i od dana objavljivanja Konkursa) nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta i slu`be Distrikta, usljed pravosna`no izre~ene disciplinske mjere; da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka, ne starije od 3 mjeseca). Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do 29. 4. 2010. godine. Potpisane prijave treba slati na adresu: VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH - Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove - Pododjeljenje za ljudske resurse - Bulevar mira br. 1 ili dostaviti li~no u zgradu Vlade Br~ko Distrikta BiH - Bulevar mira br. 1, {alter broj 6, najkasnije do 29. 4. 2010. godine do 15.00 sati. NAPOMENA: Odbor za zapo{ljavanje vr{it }e selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijava i kandidati koji ispunjavaju uslove utvr|ene Konkursom bit }e pozvani na intervju (na broj telefona koji je naveden kao kontakt telefon). Za diplome koje su ste~ene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija. Potpisana prijava koja se podnosi va`i samo za navedeni konkurs. Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta du`ni su donijeti originale ili ovjerene kopije dokumenata kako je navedeno u op}im i posebnim uslovima Konkursa, kao i ljekarsko uvjerenje, ne starije od 3 (tri) mjeseca. Obrazac prijave mo`e se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Br~ko Distrikta BiH i na web stranici Vlade Br~ko Distrikta BiH (www.bdcentral.net). Neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stru~ne i administrativne poslove -Pododjeljenju za ljudske resurse, tel. broj: 049/240-655. Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Br~ko Distrikta BiH (www.bdcentral.net). Pripremila: Vi{i stru~ni saradnik za zapo{ljavanje ____________________________ Ljiljana Haselji} v.d. {efa Pododjeljenja za ljudske resurse

{ef Odjeljenja za stru~ne i administrativne poslove

Dragica Pilji}, dipl. ekonomist

Niko Stopari}, dipl. ekonomist

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 06 7744 08 P Sarajevo, 12. 4. 2010. godine Op}inski sud Sarajevo, sudija Zorana Bo{kovi} u pravnoj stvari tu`itelja BH Banka dd Sarajevo u likvidacionom postupku zastupana po Plamenku ^ustovi}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Turulja Ramiza, iz Sarajeva, ul. Nahorevska br. 202, radi duga, vsp. 5.000,00 KM

OBJAVLJUJE POZIV ZA TU@ENOG TURULJA RAMIZA, IZ SARAJEVA ZA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU ZA DAN PONEDJELJAK, 31. 5. 2010. GODINE U 9,00 SATI, PRED OVAJ SUD U SOBU 310/III OVIM PUTEM SE TU@ENOM DOSTAVLJA POZIV ZA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU I TU@ENI SE OBAVJE[TAVA DA SE DOSTAVA POZIVA SMATRA OBAVLJENOM PROTEKOM ROKA OD 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA. SUDIJA ZORANA BO[KOVI]


sveznadar

39

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

Feminizam je pokret za jednaka 1. prava `ena koji se pojavljuje od doba prosvjetiteljstva?

HRANA I ZDRAVLJE STajne prirodnog lije~enja

Kako Francuzi ~uvaju zube, a Talijani srce? Japanski zalogaji zvani su{i sadr`e sirovu ribu, alge i ri`u. Ova simbioza je prava bomba joda, koja utje~e da kosa ne opada

Drugi ljudi - drugi obi~aji! Ne razlikujemo se samo po kuhinji, kulturi, vjerovanjima, nego i po narodnoj medicini. Pro~itajte {ta u svojoj tradiciji prirodnog lije~enja njeguju pojedini narodi. z Sir protiv karijesa. To upra`njava svaki Francuz. Nakon svakog obroka uzimaju nekoliko zalogaja razli~itih vrsta sireva. Priznanje ovom obi~aju dali su i ljekari Univerziteta iz Ajove. Oni su objasnili da kalcij i fosfat kojima sir obiluje pove}avaju kiselost usne duplje i razgra|uju naslage na zubima. z Kockice leda zaustavljaju {tucanje. Ledenom kockicom protiv {tucanja - to je specijalitet Norve`ana. Nervni refleksi se na hladno}i prekidaju,

Kalcij i fosfat iz sira razgra|uju naslage na zubima

nestaje gr~enje i, naravno, prestaje {tucanje. z Sirova riba za gustu kosu. Japanski zalogaji zvani su{i sadr`e sirovu ribu, alge i ri`u. Ova simbioza je prava bomba joda, koja utje~e da kosa ne opada. z Tahi}ani se lije~e smijehom. Malo ko zna {ta zna~i njihov pozdrav „aloha“, sastavljen od rije~i „alo“ - dijeliti i „ha“ disati. To je klju~ za harmoniju i zdrav `ivot stanovnika na otocima Ju`nog mora. z Masline zaustavljaju holesterol. Maslina je idealna namirnica za o~uvanje zdravlja srca i krvnih sudova. To je osnova narodne medicine u Italiji, ali i kod drugih naroda u Sredozemlju. Zato jedite masline barem tri puta sedmi~no.

Ameri~ki filmski glumac i produ2. cent Harold Klejton Lojd najpoznatiji je po svojim nijemim komedijama? U devedesetim godinama pro{lo3. ga stolje}a nije bilo zna~ajnijeg lova na hakere? Zamjena zasi}enih masti zdravijim prehrambenim opcijama mo`e smanjiti rizik obolijevanja od bolesti srca za 20 posto, objavili su istra`iva~i s „Harvarda“. Njihovi su rezultati utemeljeni na analizi nalaza osam ranijih studija u kojima je u~estvovalo 13.000 ljudi. Prema preporukama, zasi}ene masti prisutne u mesu i maslacu trebale bi biti izvor do 11 posto energije koja se unosi u organizam. U suprotnom, mo`e do}i do povi{enja koncentracije tzv. lo{eg holesterola (LDL) u krvi, te pove}anja rizika za aterosklerozu. Zdravija alternativa su polinezasi}ene masti iz ribe i nekih ulja proizvedenih od povr}a, jer dovode do povi{enja koncentracije tzv. dobrog holesterola u krvi.

Kulinarski kutak

Porodi~na penzija † Ostao sam udovac prije dva mjeseca, a imam 50 godina. Ovo mi je drugi brak iz kojeg imam jedno dijete od 25 godina. Nisam radio, a supruga je bila zaposlena. Imam li pravo na penziju ili penziju ostvaruje samo dijete, pita D. H. iz Sarajeva. Prema Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, udovac stje~e pravo na porodi~nu penziju iza smrti bra~nog druga pod uvjetima da je do smrti bra~nog druga navr{io 60 godina, ako je do smrti bra~nog druga ili u roku od jedne godine do dana smrti bra~nog druga postao potpuno nesposoban za privre|ivanje, ako je poslije smrti bra~nog druga ostalo jedno ili vi{e djece koja imaju pravo na porodi~nu penziju po tom

bra~nom drugu, a udovac vr{i roditeljsku du`nost prema toj djeci. Udovac koji u toku trajanja prava na porodi~nu penziju po tom osnovu postane potpuno nesposoban za privre|ivanje, zadr`ava pravo na porodi~nu penziju dok postoji takva nesposobnost. Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

 Kupon za odgovore Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

SKICA, NACRT

GERMANSKI VOJSKOVO\A

AMERI^KI GLUMAC

DADILJA (njem.)

Londonske {tanglice

Potrebno je: 150 g mljevenih oraha, 150 g maslaca, 400 g {e}era, 7 jaja, 150 g bra{na, pra{ak za pecivo, {olja d`ema od kajsija, 50 g sjeckanih oraha. Na~in pripreme: 1. Odvojiti bjelanca od `umanaca. Pjenasto umutiti maslac, 150 g {e}era i `umanca, pa dodati bra{no pomije{ano s pra{kom za pecivo. 2. Tijesto tanje razvu}i i staviti u podmazan pleh, pa pe}i na umjerenoj temperaturi. 3. Od bjelanaca i preostalog {e}era umutiti ~vrst snijeg te lagano umije{ati mljevene orahe.

^.A.

DAS, EMIL, TO, OPASKA, AGAN, BRNO, ZBROJ, RETROGRADNO, UTA, PATRIOT, D@EF KORVIN, E, AREAL, AJAKS

ANTIKNA POSUDA

2139

Pokret za jednaka prava `ena

Feminizam je pokret za jednaka prava `ena koji se pojavljuje od doba prosvjetiteljstva. Prvo zna~ajno djelo u kojem se javlja ideja o emancipaciji `ene je „Za{tita `enskih prava“ Meri Vulstonkraft (Mary Wollstonecraft) (na slici) iz 1792. godine. Na saboru u Seneka Folsu 1848. godine koji su organizirali Elizabet Kedi Stenton (Elizabeth Cady Stanton), Lukrecija Mot (Lucretia Moot) i drugi postavljeni su zahtjevi za punu pravnu ravnopravnost `ena s mu{karcima, uklju~uju}i neograni~enu mogu}nost obrazovanja i jednake nadnice. Od tada je `enski pokret ubrzano ja~ao. Pokret se iz Amerike pro{irio na Evropu. Ameri~kim `enama je 1920. godine ustavom zagarantirano pravo glasa, ali njihov polo`aj na radnim mjestima ostao je ograni~en, a prema op}eprihva}enim shvatanjima mjesto `ene bilo je u ku}i. Prekretnica u razvoju savremenog feminizma bila su djela „Drugi seks“ Simon de Bovoar (Simone de Beauvoir) iz 1949. i „Tajna `ene“ Beti Fridan (Betty Friedan) iz 1963. godine, kao i osnivanje Nacionalne organizacije za `ene 1966. godine.

2. TA^NO

Glumac visi s kazaljki gradskog sata

Harold Klejton Lojd (Harold Clayton Lloyd), ameri~ki filmski glumac i producent, najpoznatiji je po svojim nijemim komedijama. Zajedno s ^arlijem ^aplinom (Charlie Chaplin) i Busterom Ketonom (Keaton), smatra se jednim od najpopularnijih i najutjecajnijih komi~ara ere nijemog filma. Izme|u 1914. i 1947. godine Lojd je snimio 200 filmskih komedija, uklju~uju}i i zvu~ne filmove. Najpoznatiji je po liku Nao~alka, ambicioznog, odva`nog i upornog mladi}a u potrazi za bogatstvom, koji je savr{eno odgovarao idealima Amerike burnih dvadesetih. Njegovi su filmovi bili karakteristi~ni po napetim scenama koje su uklju~ivale duge i opasne potjere, odnosno fizi~ki riskantne pothvate po kojima je Lojd danas najvi{e poznat. Prizor Lojds kako visi s kazaljki gradskog sata iznad ulice je i dan-danas jedan od najpoznatijih u historiji filma. Mnoge od tih scena je Lojd radio sam, bez kaskadera. Ro|en je 20. aprila 1893., a umro 8. marta 1971. godine.

Hakeri vole tu|e kreditne kartice

Ne mo`e se re}i da u devedesetim godinama

PRKOS, INAD UGANDSKI DIKTATOR TURSKI PLEMI] VJERNIK SILICIJ POKAZNA ZAMJENICA

NBA KO[ARKA[ NA SLICI

NAGLO POTEZATI

MA\ARSKO MU[KO IME

SREDSTVO KORUPCIJE

PREMISA U FILOZOFIJI

DIO TELEVIZORA

ANGSTREM

1. TA^NO

3. NETA^NO

SPRINTER BOLDON

PRASE ZA KLANJE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA

DOBIT, ]AR (mn.)

GROBNA JAMA

TO^KOVI

”Concept Assessment Kit”

4. Upola pe~eno tijesto izvaditi iz rerne, premazati ga tankim slojem d`ema, a preko njega nanijeti {aum. Posuti sjeckanim orasima i vratiti da se dope~e na slabijoj temperaturi. 5. Gotov kola~ prohladiti, sje}i na {tanglice i poslu`iti.

SLAVNI DIJELOVI ITALIJANSKI MOLEKULA SLIKAR

BILO KAD

Ta~no Neta~no

NEUTRON AMERI^KI GLUMAC RAJAN

pro{loga stolje}a nije bilo zna~ajnijeg lova na hakere. Upravo na dana{nji dan, 20. aprila 1992. godine, ameri~ki savezni agenti razbili su mre`u od vi{e od hiljadu hakera koji su krali brojeve kreditnih kartica. Prema zvani~nom policijskom izvje{taju, hakeri uzrasta od 14 do 25 godina ukradenim karticama su se slu`ili za stjecanje finansijske dobiti i na taj na~in o{tetili vlasnike i proizvo|a~a za vi{e miliona dolara. Ipak, samo dvojica su odvedena u zatvor, a ostalima su zaplijenjeni kompjuteri i zabranjeno im njihovo kori{tenje.


40

Utorak, 20. april/travanj 2010.

oglasi

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko-podrinjski kanton OP]INA GORA@DE NA^ELNIK OP]INE Na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Slu`bene novine FBiH“ br. 25/03) ~lana 4. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu (Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de br. 7/04) i ~lana 35. Statuta Op}ine Gora`de („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de“ broj: 13/07), Na~elnik Op}ine Gora`de raspisuje:

KONKURS za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini radi privo|enja trajnoj namjeni I Predmet konkursa Dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta dr`avne svojine kako slijedi: A) - Dodjela na kori{}enje 10 gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje stambeno poslovnih objekata i to: 1) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 3) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1031/1, KO Gora`de II, povr{ine 1381 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 4 sprata, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta,

4) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 23) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1033 i 1034 KO Gora`de II, povr{ine 1767 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja privrednog objekta spratnosti podrum + prizemlje + sprat a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta, 5) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 24) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1033 i 1034 KO Gora`de II, povr{ine 1607 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja privrednog objekta spratnosti podrum + prizemlje + sprat a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. C - Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje poslovnih centara i to:

2) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 4) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1031/1, 1032, 1033 i 1034 KO Gora`de II, povr{ine 2320 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 4 sprata, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.

1) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 18) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1034 KO Gora`de II, povr{ine 4965 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnog centra spratnosti podrum + prizemlje + 4 sprata a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta,

3) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 5) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1031/1, 1032 i 1033 KO Gora`de II, povr{ine 1587 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 4 sprata, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta,

2) parcela kod gradske dvorane Mirsad Huri} (parcela br. 43, 79, 80 i 89) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 832/1, 832/2, 836/2, 838 i 826 KO Gora`de II, povr{ine 2412 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnog centra spratnosti podrum (podzemna gara`a), + prizemlje + sprat a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.

4) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 7) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1031/1, 1032 i 1033 KO Gora`de II, povr{ine 540 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 4 sprata, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.

D - Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje poslovnih objekata i to:

5) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 8) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1031/1, 1032, 1033 i 1031/4, KO Gora`de II, povr{ine 2.970,00 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 4 sprata, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta, 6) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 14) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1033, KO Gora`de II, povr{ine 976 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 4 sprata, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta,

1) parcela u ulici Ru`dije Islamagi}a (parcela br. 154) ozna~ena u katastarskom operatu kao k.~. 982/1, 981 i 980, KO Gora`de II, povr{ine 2721 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnog objekta spratnosti podrum + prizemlje + sprat a nalazi se u III zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta, 2) parcela u naselju Osanica ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 6076/1, KO Vrani}i, povr{ine 512 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnog objekta spratnosti prizemlje, E - Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje poslovnih nizova objekata i to:

7) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 15) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1033, 1034, KO Gora`de II, povr{ine 931 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 4 sprata, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta,

1) parcela u ulici Jusufa Duhovi}a (7 poslovnih prostora) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 2178/1, KO Gora`de I, povr{ine 320 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnog objekta spratnosti visoko prizemlje, a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta,

8) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 16) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1033 KO Gora`de II, povr{ine 1429 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 4 sprata, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta,

2) parcela u ulici 1. maj (10 poslovnih prostora) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1952, KO Gora`de I, povr{ine 443 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnog objekta spratnosti visoko prizemlje, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta,

9) parcela u ulici Ibrahima Popovi}a (parcela br. 140) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 991 KO Gora`de II, povr{ine 1079 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti P+3 sprata, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta,

F - Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje gara`a i parking prostora i to:

10) parcela u ulici Alije Hod`i}a ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 2595/2 KO Gora`de I, povr{ine 244 m2 dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti suteren + prizemlje + sprat, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. B) - Dodjela na kori{}enje 5 gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje privrednih objekata i to: 1) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 20) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1034 KO Gora`de II, povr{ine 1338 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja privrednog objekta spratnosti podrum + prizemlje + sprat a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta, 2) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 21) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1034 KO Gora`de II, povr{ine 929 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja privrednog objekta spratnosti podrum + prizemlje + sprat a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta, 3) parcela u naselju Rasadnik (parcela br. 22) ozna~ena u katastarskom operatu kao dio k.~. 1033, i 1034 KO Gora`de II, povr{ine 2223 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja privrednog objekta spratnosti podrum + prizemlje + sprat a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta,

1) parcela u ulici Jusufa Duhovi}a ozna~ena u katastarskom operatu kao k.~. 2178, KO Gora`de I, povr{ine 910 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja pomo}nog objekta - gara`e i parking prostori, spratnosti gara`e - suteren, a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta, 2) parcela u ulici 1. maj ozna~ena u katastarskom operatu kao k.~. 1969/1, KO Gora`de I, povr{ine 806 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja pomo}nog objekta - gara`e i parking prostori, spratnosti gara`e - suteren, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.

- Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 27.840,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 7.808 m2, iznosi 234.240,00 KM, 3. Za parcelu pod rednim brojem A. 3., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 197.316,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 19.044,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 5.942,40 m2, iznosi 178.272,00 KM, 4. Za parcelu pod rednim brojem A. 4., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 71.280,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 6.480,00 KM; - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 2.160,00 m2, iznosi 64.800,00 KM, 5. Za parcelu pod rednim brojem A.5., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 353.376,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 35.640,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 10.591,20 m2, iznosi 317.736,00 KM, 6. Za parcelu pod rednim brojem A.6., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 129.792,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 11.712,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 3.936,00 m2, iznosi 118.080,00 KM, 7. Za parcelu pod rednim brojem A.7., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 124.872,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 11.172,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 3.792,00 m2, iznosi 113.700,00 KM, 8. Za parcelu pod rednim brojem A.8., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 191.676,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 17.148,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 5.817,60 m2, iznosi 174.528,00 KM, 9. Za parcelu pod rednim brojem A.9., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 60.940,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 21.580,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 1.312,00 m2, iznosi 39.360,00 KM, 10. Za parcelu pod rednim brojem A.10., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 7.692,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 3.660,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 134,40 m2, iznosi 4.032,00 KM, 11. Za parcelu pod rednim brojem B.1., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 35.256,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 16.056,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 640 m2, iznosi 19.200,00 KM,

Po~etni iznos naknade za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te odre|ene su u skladu sa Odlukom koja reguli{e ovu oblast i to:

12. Za parcelu pod rednim brojem B.2., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 22.572,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 11.148,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 380,80 m2, iznosi 11.424,00 KM,

1. Za parcelu pod rednim brojem A.1., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi uskupno: 171.732,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 16.572,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 5.172,00 m2, iznosi 155.160,00 KM,

13. Za parcelu pod rednim brojem B.3., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 55.500,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 26.676,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 960,80 m2, iznosi 28.824,00 KM,

2. Za parcelu pod rednim brojem A.2., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 262.080,00 KM od ~ega:

14. Za parcelu pod rednim brojem B.4., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 49.716,00 KM od ~ega:

II Naknade


oglasi - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 21.204,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 950,40 m2, iznosi 28.512,00 KM, 15. Za parcelu pod rednim brojem B.5., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 37.812,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 19.284,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 617,60 m2, iznosi 18.528,00 KM, 16. Za parcelu pod rednim brojem C.1., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 378.300,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 59.580,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 10.624,00 m2, iznosi 318.720,00 KM,

Dnevni avaz

- i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 354,40 m2 iznosi 10.632,00 KM, 22. Za parcelu pod rednim brojem F.1., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 50.778,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 16.380,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 36 KM po 1m2, korisne povr{ine 955,50 m2, iznosi 34.398,00 KM, 23. Za parcelu pod rednim brojem F.2., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 39.897,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 14.508,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 30 KM po 1 m2, korisne povr{ine 846,30 m2, iznosi 25.389,00 KM, III Obaveze

17. Za parcelu pod rednim brojem C.2., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 258.060,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) inosi 60.300,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 36 KM po 1 m2, korisne povr{ine 5.493,36 m2, iznosi 197.760,00 KM, 18. Za parcelu pod rednim brojem D.1., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 100.500,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 54.420,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 24 KM po 1 m2, korisne povr{ine 1.920,00 m2, iznosi 46.080,00 KM, 19. Za parcelu pod rednim brojem D.2., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 6.144,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 6.144,00 KM;

Obaveza budu}eg investitora koji je stekao pravo gra|enja putem konkursa, je da obezbijedi izvedbeni projekt, projektovan prema izdatoj urbanisti~koj saglasnosti. Investitor je du`an o svom tro{ku izvr{iti ure|enje gra|evinskog zemlji{ta (pripremanje i opremanje) prema uslovima koji budu dati u urbanisti~koj saglasnosti koju je du`an pribaviti investitor prije izrade projektne dokumentacije. Budu}i investitor gubi pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja ste~enog putem konkursa u slijede}im slu~ajevima: - ako u roku do 15 dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli na kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta ne izvr{i obavezu pla}anja naknade za dodijeljeno zemlji{te, - ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje, - ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evini kako je utvr|eno zakonom. IV Uslovi konkursa

20. Za parcelu pod rednim brojem E.1., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 13.651,20 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 5.760,00 KM, - i naknada po osnovu pogodnosti (renta) 36 KM po 1 m2, korisne povr{ine 219,20 m2, iznosi 7.891,20 KM, 21. Za parcelu pod rednim brojem E.2., - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 18.606,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 7.974,00 KM,

A) - Za dodjelu na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje stambeno poslovnih objekata, privrednih objekata, poslovnih centara, poslovnih objekata, poslovnih nizova i gara`a - parking prostora, na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka i pravna lica. Prijave se podnose u pismenoj formi i obavezno sadr`e: - Ta~an naziv i adresu pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra, odnosno li~ne podatke i adresu za fizi~ka lica, - iznos ponu|ene naknade za dodijeljeno zemlji{te, s tim {to po~etni iznos ponude iznosi naknada iz ta~ke II, - rok zavr{etka izgradnje,

utorak, 20. april/travanj 2010.

- uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponu|a~a za pravna lica, - dokaz o uplati kaucije u iznosu od 3% od po~etne cijene (U~esnik Konkursa za dodjelu neizgra|eog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju stambeno poslovnih objekata, privrednih objekata, poslovnih centara, poslovnih objekata, poslovnih nizova i gara`a - parking prostora, du`an je uz prijavu, uplatiti na ra~un Op}ine Gora`de broj: 1011400000043812, otvoren kod NLB banke filijala Gora`de, ili na blagajni Op}ine Gora`de, iznos od 3% od po~etne cijene za dodijeljeno zemlji{te (iz ta~ke II) sa oznakom „Za u~e{}e na konkursu za dodjelu stambeno poslovnih objekata, privrednih objekata, poslovnih centara, poslovnih objekata, poslovnih nizova i gara`a - parking prostora“. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vrati}e se upla}eni iznos, a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom }e se ura~unati kao pla}eni dio naknade. Upla}eni iznos naknade ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude). - broj lokacije V. Kriteriji za dodjelu - Gra|evinske parcele za izgradnju stambeno poslovnih objekata, privrednih, poslovnih centara, poslovnih objekata, poslovnih nizova i gara`a - parking prostora dodijelit }e se onim pravnim ili fizi~kim licima koji ponude najvi{i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etni iznos naknade. Prijave sa naprijed navedenim dokazima (original ili ovjerene fotokopije, kojim se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se utvr|uje lista prvenstva) podnose se li~no na protokol u {alter sali zgrade op}ine Gora`de - Centar za pru`anje usluga gra|anima ili putem po{te preporu~eno u zatvorenoj koverti na adresu Op}ine Gora`de ul. Mar{ala Tita br. 2 sa naznakom - Ne otvaraj (prijava na konkurs za dodjelju gra|evinskog zemlji{ta). Obrazac prijave na konkurs mo`e se preuzeti u kancelariji br. 37 zgrade op}ine Gora`de. Otvaranje prijave izvr{i}e konkursna komisija u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa. Izabrani kandidat bit }e pismeno obavije{ten o rezultatima konkursa u roku od 8 dana po zaklju~enju konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu FBiH a objavi}e se i putem Kantonalne televizije BPK-a Gora`de i na oglasnoj tabli Op}ine Gora`de. Sastavni dio Konkursa su kopije katastarskih planova sa ucrtanim objektima. Poslove provo|enja konkursa obavljat }e Op}inska slu`ba nadle`na za imovinsko pravne poslove. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 37. Op}ine Gora`de ili putem telefona 221-002 lokal 246. NA^ELNIK OP]INE mr. Muhamed Ramovi}

41


42

Utorak, 20. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

OGLASI

MALI

Prodaja z Alfa 166, 2.4 JTD, 2000. god., ful oprema + registrovan, povoljno. Tel. 063 405 987, Sarajevo. z Auto galerija, 20 KM. Tel. 062 972 512. z Audi jaje, 1.8. tek reg., 3500 KM. Tel. 062 151 896 z Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. z Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. z BMW 320i, 2004. godi{te, pre{ao 117.000 km, 18.000 KM. Tel. 062 904 465. z CD changer, original za Renault modele, sa 6 CD-ova, metalni nosa~, 100 KM. Tel. 061 109 147. z Corsu C 2002. god., 1.0 benzin, 2 vrata, crena, 4x airbag, ABS, servo, EPS, alu felge, servisna knjiga, reg. do 9. 2010. Tel. 062 814 399, Sarajevo. z Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. z Fiat Punto 1.3 dizel, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 305 928. z Fiat Punto bijeli, 1998., reg. do 10. mjeseca, 4.000 KM. Tel. 061 802 787. z Fiat Punto, 2000. god., ful oprema, 4 vrata, tek regist., benzin 1.2, plava boja, cijena 6.300 KM. Tel. 061 107 285. z Fiat Stilo SW, 1.9 multi jet, 2006. god., metalik sivi, ful oprema, alarm, park senzori, nove gume. Tel. 061 923 420. z Fiat Tipo, benzinac 1.4, god. 1990., registrovan, cijena 2.400 KM. Tel. 061 505 035. z Ford Eskort 1.6 dizel, 87. god., registrovan. Tel. 061 504 190. z Ford Eskort karavan, 1998. reg. 10. 10. 2010., u odli~nom stanju, 5.800 KM. Tel. 062 996 692. z Ford Fiesta, 95. god., 1.8 dizel. Tel. 062 189 659. z Ford Fokus 1.8 TDCI, 2002. god., karavan, plava metalik, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. z Ford Fokus 2001. god., dizel, karavan, klima, vrlo povoljno. Tel. 061 310 311, 461-958. z Ford Fokus, 2003. god., ful oprema, 1.4 benzin, pla}ena carina i PDV, cijena 8.500 KM. Tel. 061 204 169. z Ford Mondeo 2005. TDCI, Ford Mondeo 2002. TDCI, Seat Ibica 2005. SDI, Citroen Xsara 2.9 HDI. Tel. 061 587 891. z Golf 2, 1.6 TD, 87. god., teget boja, extra stanje, sa lavljom kand`om, 3.800 KM. Tel. 061 84 84 33. z Golf 3, 92. god., benzin. Tel. 061 701 715. z Golf 1, kabriolet, 82. god., registrovan do 15.04.2010. Cijena 800 KM. Tel. 061 533 693, 033 240 411. z Golf 3, karavan, 96.god., 1.9 SDI, cen. brava, el. podiza~i, tek reg., 6.000 KM. Tel. 062 215 545. z Golf I, benzin, reg. do 2011, 83. god., 1300 KM. Tel. 061 365 325 z Golf dizel, 95. god., 6200 KM. Tel. 062 437 178 z Golf dizel, 86. god., 2700 KM. Tel. 062 255 987 z Golf II, 1987. g., 1.6 B, 4 vrata, registrovan. Tel. 061 397 277. z Golf VI, 9 mjeseci star, cijena po dogovoru. Tel. 033 681-225. z Hyundai star 2 godine, 1.4 benzin, u garanciji, tek registrovan, 7.000 EUR-a. Tel. 063 639 287. z Lancija Libra, 2000. god. Tel. 061 491 096. z Lavlja kand`a za Golf 3. Tel. 061 525 347. z Mercedes 124 - 200 D, 1987. god. Tel. 061 255 851. z Mercedes 190, 84. god., dizel, tek registrovan. Tel. 061 504 190. z Mercedes A 160 avangard, ko`a, klima, navigacija, grijanje siceva, 2001. god., servisna knjiga, reg. do 7. 2010. Tel. 061 350 093, Sarajevo. z Mercedes benz 124, 300 D, god. 1988., o~uvan, siva metalik, registrovan do 7. 1. 2011. god. Tel. 061 857 012. z Nisan Micra 1.2 unija, 2005. g., crna met. Tel. 061 526 308.

z Nove i polovne dijelove za Opel Korsu, Astru, Vektu, Omegu, Fronteru. Tel. 061 200 203. z Oktavija tour 1.9, crna metalik, multi lok, CD. Tel. 061 019 331. z Opel Astra 1.7 DTI, 2003. god., crna, 4 vrata, full oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do regist. 9.900 KM. Tel. 061 158 202. z Opel Signum 3.0 TD, 2005. g., ful oprema, mogu}a zamjena. Tel. 061 526 308. z Opel Vektra 2.0 DTI, god. 2000., met. siva. Tel. 061 222 838. z Pasat karavan, delfin, 98. god., tdi. Tel. 061 255 806 z Pe`o 207, 1.6 HDI, dec. 2006. god., sport paket, 5 vrata. Tel. 061 140 067. z Pe`o 707, 1.6 HDI, decemb. 2006. god., sport paket, 5 vrata. Tel. 061 140 067. z Pe`o 206 1.8 benzin, 2000 godina, 5700 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 176 z Pijaggio Vespla X8, 150 cm3, crna met., prvi vlasnik. Tel. 061 526 308. z Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora motora, hladnjaka, grijanja i brisa~a, raz. paljenja. Tel. 061 365 193. z Prodaja i ugradnja novih i polovnih alnasera i alternatora svih el. ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867. z Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. z Prodajem Peugeut 206, 2.0 XT HDI 2004. Tel: 061/ 267 573 z Prodajem ili mijenjam Reno-Megan sedan, za manji auto uz dogovor. Tel. 033 760-780, 062 846 348. z Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. z Putni~ki kombi T2, 1.6 turbo dizel, bijeli, god. 1986., registrovan, 1x5 sjedi{ta, 3.300 KM. Tel. 061 555 941. z Renault Clio 1.2, 16V, 2007. god., 5 vrata. Tel. 061 338 819, Kolodvorska. z Renault Clio 1.9 D, 96. god., 47 KW, reg. do 9/2010., servo, alarm, 5.000 KM. Tel. 061 335 873. z Renault Megane Coupe Coach '97.g, 1.6, registrovan do septembra, sva oprema osim klime, jo{ dodatne opreme ura|eni svi servisi, cijena 4500 KM fiksno. Tel. 061/270-012. z Reno Clio 1.2, 16V, 2003. god., crni, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, do registr. 7.350 KM. Tel. 061 158 202. z Reno Scenic, 1.9 DCI, 2005. g., registrovan, komplet oprema. Tel. 061 835 035. z Seat Ibiza, 1.4 benzin, 2004. god., crna boja, ful oprema. Tel. 062 439 393. z [koda Fabija sedan 1.2 benzin, 2004. god., klima, metalik siva, 89.000 kilometara, registrovana. Tel. 061 172 852. z [koda Felicija 1.3 B, 1997. god., alarm i centralno zaklju~avanje, do regist. 3.000 KM. Tel. 033 653-639. z [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. z Volvo S80, 2002., Reno Master 2.4 DCI, 2001., Reno Klio 1.9 D, 2000., Reno Kangu 2004., 1.9 DCI. Tel. 061 587 891. z VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. z Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Kupovina z Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. z Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. z Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. z Kupujemo sve vrste vozila: havarisana, strane table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. z Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467, 033 685-371.

Izdavanje z Izdajem fino opremljen dvosoban stan na Grbavici, I sprat, garsonjeru u centru - Skenderija, V sprat, lift, i moderan dvoiposoban Otoka. Tel. 061 145 853. 5163-1Nd`

z Ilid`a-Velika aleja, izdajem ku}u na ~uvanje, du`i period, zainteresovani mogu do}i na lice mjesta 22. 4. 2010. god. od 17-19 h. Tel. 065 660 113. 5168-1Nd` z A. Polje C-faza, dvosoban renoviran namje{ten na du`i period, 400 KM. Tel. 061 835 868. z Aleja lipa, dvosoban stan 52 m2, 3. kat, 350 KM + re`ije. Tel. 061 320 439. z Alipa{ina 183a, pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene. Tel. 061 228 524, 033 486558. z Aneks - garsonjera namje{tena, grijanje, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. z Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. z Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. z B. potok, dvosoban stan povoljno. Tel. 033 651-685. z B. Potok, dvosoban stan, povoljno. Tel. 033 651-685. z B. Potok, namje{ten stan kod Elektrotehni~ke {kole. Tel. 062 347 301. z Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. z Ba{~ar{ija - nudim no}enje u ve}em luksuznom apartmanu. Tel. 061 131 818. z Bjelave, dvokrevetnu sobu u stamb. zgradi, upotreba kuhinje. Tel. 062 224 836. z Blizina Wise, apartmani, sobe, dnevni boravak, sa parkingom. Tel. 061 267 264. z Boljakov Potok, izdajem stan. Tel. 033 801-459, 062 246 411. z Br~ko - stariji bra~ni par izdaje zasebnu ku}u-dvosoban stan zaposlenom bra~nom paru sa ili bez djece, 10 min. od grada. Tel. 062 223 694. z Breka, jednosoban stan, plin, novo kupatilo, namje{ten, kablovska. Tel. 061 183 645. z Butmir, dvosoban stan u priv. ku}i. Tel. 061 515 721. z Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. z Centar Sarajevo, pos. prostor 60 m2, na odli~noj lokaciji, noviji objekat, na du`e vrijeme. Tel. 061 304 339. z Centar strogi, dvosoban fino opremljen stan u zgradi, 500 KM. Tel. 062 465 466. z Centar, iza nebodera „Gorenje“, trosoban namje{ten stan. Tel. 062 177 704. z Centar, u blizini Katedrale, lijepo namje{ten apartman. Tel. 061 480 445. z Ciglane, ku}u 200 m2, ba{ta, gara`a. Tel. 061 214 306. z ^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3. Tel. 033 526-521. z D. Malta, Tr`ni centar, pos. prostor 11 i 34 m2. Tel. 062 789 206. z D. Pofali}i, dvosoban namje{ten stan sa grijanjem, priv. kuk}a, 200 KM. Tel. 033 654-634. z D. Vele{i}i, dvosoban namje{ten stan, pos. ulaz, kablovska, cen. grijanje, 250 KM. Tel. 061 200 327. z Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. z Dobrinja V, izdajem i mijenjam jednosoban stan za bli`e centru, prod. pribor za jelo pozla}en. Tel. 214-545, iza 18 h. z Ekstra namje{ten stan 80 m2, kod Holiday inna. Tel. 061 897 959. z Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. z Grbavica I, dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 458-020, 061 109 151. z Grbavica, dvosoban opremljen stan u zgradi, I kat, plin, blind, 400 KM. Tel. 061 145 853. z Grbavica, dvosoban prazan stan od 1. maja, sa et. grijanjem. Tel. 033 470-752. z Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. z Grbavica, pos. prostor 32 m2. Tel. 033 649-851. z Grbavica, prazan jednosoban stan. Tel. 061 778 081. z Grbavi~ka bb, pos. prostor 25 m2. Tel. 033 615-163. z Grbavi~ka, stan 56 m2, centralno, lift, III sprat. Tel. 066 305 800. z Hrasno, izdajem-prodajem pos. prostor 12 m2. Tel. 062 553 143, 00385 99 836 1024.

z Hrasno, jednosoban namje{ten stan u soliteru. Tel. 061 424 025. z Hrasno, sobe za no}enje, 15 KM po osobi. Tel. 062 100 285. z Hrasno, stan 39 m2, balkon, c. grij., prazan, 250 KM. Tel. 061 702 881. z Hrasno, stan 60 m2. Tel. 458-358, 656-057. z Hrasno, trosoban solidno opremljen stan, u zgradi, centralno. Tel. 062 465 466. z Ilid`a-Otes, 4 le`aja radnicima na terenu, priv. ku}a, poseban ulaz. Tel. 629-054. z Ilid`a-Otes, polunamje{ten ili prazan jednosoban stan sa posebnim ulazom, na du`e vrijeme. Tel. 629054. z Ilid`a-Otes, povoljno stan sa ugra|enom vise}om kuhinjom. Tel. 061 440 887. z Izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 141 610. z Izdajem dvosobni apartman u Su}uraju na otoku Hvaru. Tel. 00385 21 378-731, 00385 99 673 7331. z Izdajem gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Tel. 063 639 213. z Izdajem ili prodajem pos. prostor 17,5 m2 u Tr`nom centru „Tom“ Lukavica. Tel. 065 952 967, 065 396 736. z Izdajem namje{ten stan kod Fabrike duhana, studentima ili bra~. paru, c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655398. z Izdajem pos. prostor 45 m2. Tel. 061 141 610. z Izdajem poslovni prostor 70 m2, za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel. 033 616-268, Hrasno. z Izdajem poslovni prostor 98 m2, centar, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. z Izdajem stan na Sedreniku, u privatnoj ku}i. Tel. 033 534 154. z Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. z Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. z Izdajem prostor 450 m2, Koreja. Tel. 061 214 306. z Izdajem sobe za spavanje sa kupatilom na Ba{~ar{iji, strogi centar, 15 KM. Tel. 061 192 073. z Izdajem sprat ku}e nenamje{ten ili namje{ten, ul. Vidovci 40, Gladno Polje, Ilid`a. Tel. 066 752 761, 033 440-747. z Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. z Juki}eva 118, pos. prostor 55 m2, parking obezbije|en. Tel. 061 249 198, 033 205-171. z Kod Holiday inna, stan ekstra namje{ten, 80 m2. Tel. 033 677-781. z Kod Katedrale, 2-soban opremljen stan, 350 KM. Tel. 061 214 306. z Kod Ko{. bolnice, namje{ten stan u novoj ku}i, zaseban ulaz i parking. Tel. 061 196 800. z Kod OHR-a, kancel. prostor 240 m2, parking, novogradnja. Tel. 061 214 306. z Kod Stomatolo{ko fakulteta, sobu studentici. Tel. 033 203-418, 062 714 410. z Ko{. brdo, apartmani, sobe za preno}i{te, sa parkingom, po osobi 18-25 KM. Tel. 062 226 665. z Kova~i}i, tros. lux opremljen i adapt. stan 80 m2, c.g., 2. sprat, lift, strancima. Tel. 061 480 462. z Kranj~evi}eva, izdajem gara`u, dim. 5x2,75 m. Tel. 061 268 858. z Lokal za svadbe i ostale proslave. Tel. 062 644 055. z Lukavica, stan nenamje{ten, novogradnja, dvosoban. Tel. 065 967 396. z M. Dvor, lijepo namje{ten stan, sa gara`om. Tel. 062 177 704. z Most. raskr{}e, 100 m2 za zanatske djelatnosti. Tel. 061 258 211. z N. Sarajevo, iza Merkatora, namje{ten jednosoban stan studentima, poseban ulaz. Tel. 616-649. z Namje{ten ~etverosobanj stan sa gara`om strancima. Tel. 652-556, 658028. z Namje{ten jednosoban stan djevojkama, nepu{a~ima, vrlo povoljno, priv. ku}a. Tel. 033 227-077, 062 357 862. z Namje{ten stan blizu II gimnazije, zaposlenoj osobi, 400 KM. Tel. 061 199 400. z Namje{ten stan u blizini Vije}nice. Tel. 238-034, 062 968 852. z Namje{ten stan u priv. ku}i 65 m2, kao i pos. prostor 120 m2. Tel. 033 485-735, 485-861. z Namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 062 374 130.

z Namje{tenu sobu, cen. grijanje, kupatilo, kuhinja. TEl. 521-618, 061 529 838. z Namje{tenu sobu, cen. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. z Ned`ari}i, dvokrevetnu namje{tenu sobu sa kuhinjom, `enskim osobama. Tel. 066 548 358. z Ned`ari}i, iznajmljujemo vanjski prostor cca do 500 m2. Tel. 033 472989, 466-311. z Ned`ari}i, kancelarije uz obezbije|en parking prostor. Tel. 033 472989, 466-311. z Ned`ari}i, kod Avaza, ku}u sa gara`om i podrumom. Tel. 066 548 358. z Neum - povoljno izdajem apartmane, smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. z Novo Sarajevo, namje{ten stan. Tel. 062 450 914. z Olimpijska u Sarajevu, namje{tenu garsonjeru na godinu, dogovor. Tel. 062 621 167. z Pofali}i kod benzinske pumpe, izdajem pos. prostor 30 m2, slobodan za sve namjene. Tel. 061 132 268. z Poslovni prostor na [ipu (nov) 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. z Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. z Restoran i salu za svadbe i razne sve~ane prilike. Tel. 033 472-989, 466311. z S. Behmena, ve}i namje{ten stan jednosoban, zaposl. osobi, mladi bra~ni par, studentici. Tel. 061 566 878, 033 487-145. z S. Grad, preno}i{te, udobne, ~iste i tople sobe sa TV, za 10 EUR-a po osobi. Tel. 061 537 479. z S. Kolonija, Neumska 15, prizemni sprat ku}e, namje{ten, prednost studentima. Tel. 033 513-008. z Saraj polje, stan 50 m2, prazan, renoviran, 300 KM. Tel. 061 835 565. z Skenderija-centar, grarsonjeru opremljenu, V kat, lift, centralno. Tel. 062 465 466. z Skenderija-plato, pos. prostor kancelarija, 100 KM/mjese~no. Tel. 061 170 254. z Sobe za samce vrlo povoljno. Tel. 062 644 055. z Sobu namje{tenu sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 061 803 264. z Stan u ku}i 75 m2. Tel. 656-057, 458-358. z Stari Grad, izdajem ku}u. Tel. 061 350 176, 033 693-154. z Studentima jeftin smje{taj, 1-krevetna i 2-krevetna soba, kuhinja, TV, kupatilo. Tel. 061 244 181. z Stup, Lati~ka 33, stan u ku}i, sve posebno. Tel. 033 622-130. z Stup-Ilid`a, pos. prostor 35 m2, Nikole [opa 219. Tel. 458-506. z [vrakino, jednosoban i trosoban stan. Tel. 033 511-573, 062 520 401. z Titova, II sprat, kanc. prostor 65 m2, 800 KM. Tel. 061 214 306. z Tu~epi, izdajem apartmane za 1. maj, 10 metara od mora. Tel. 00385 98 287-708. z U blizini novog „Avaza“, kod @elj. stanice, dvosoban stan, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. z U centru Ilid`e, novoizgra|eni pos. prostor 50 m2. Tel. 062 423 503. z U centru trosoban moderno opremljen stan, u zgradi. Tel. 061 145 853. z Ulica Ko{evo, kanc. prostor (reg. posl. prostor), 90 m2, I sprat, 800 KM. Tel. 061 214 306. z Vi{e luxuzno opremljenih stanova strancima. Tel. 061 214 306. z Vraca kod semafora, namje{ten dovosoban stan na du`e vrijeme, `enama ili paru. Tel. 066 729 009. z Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja z Stanovi novogradnja 45 m2 i 51 m2. Uknji`eni. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena sa PDV-om 2.600 KM. Tel. 063 799 152. PTT z Ba{~ar{ija - Bentba{a 19, prodajem ku}u sa dva stana. Tel. 062 391 952. 5168-1Nd` z Prodajem manju ru{evnu ku}u do restorana „Kibe“, svi priklju~ci, vl. 1/1, cca 110 m2. Vrbanju{a 166. Tel. 061 212 241. 6206-1tt z Dobrinja novogradnja, stanovi od 51-62,50 m2, gara`e 12 m2, 17,50 m2, 24 m2, pos. prostori 75 m2, 155 m2, uknji`eno. Kreditiranje do 20 g. (BBI banka) bez `iranata. Tel. 061 398 786. 6204-1tt

z Rakovica, ku}a, podrum + tri eta`e, 2 pomo}na objekta, povr{ina zemlji{ta 8.500 m2, extra lokacija, 1990. god. renovirana. Cijena po dogovoru. Tel. 061 493 323. 6213-1tt z Novi Grad, iza Op{tine, novogradnja, dva stana: 58 m2 i 3 ve}a balkona, 48 m2 i 1 balkon, 1.600 KM sa pla}. PDV, parking. Tel. 061 247 174. 5185-1Nd` z A. Ferhatovi}a 13/I, stan 75 m2, 95.000 EUR-a. Tel. 061 222 295. z A. Hangija, dvosoban 48 m2 + 8 m2 balkona, top-renoviran, II sprat, gas, cijena: 69.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. z A. polje B-faza, hitno stan 64 m2. Tel. 063 639 368. z A. Polje, B-faza, 3-soban stan. Tel. 061 926 069. z A. polje, jednosoban 39 m2. Tel. 062 342 236. z A. Polje, VI sprat, 78 m2, trosoban, balkon. Tel. 061 325 840. z A. [a}irbegovi} 24/2, dvoiposoban 68 m2 = 80.000 EUR-a. Tel. 066 801 737. z A. [a}irbegovi}, dvosoban 56 m + 2 balkona, 13. kat, 112.000 KM. Tel. 066 801 737. z Adaptirana manja bos. ku}a na 174 m2 zemlji{ta iznad Bistrika. Tel. 061 260 598. z Aerod. naselje, jednosoban 41 m2, ul. Andreja Andrejevi}a, gara`a 17 m2, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. z Al. polje, C-faza, Bosnaka, 59 m2, 4. spr., lift, 92.000 KM. Tel. 061 702 881. z Al. Polje, ul. Ante Babi}a, kod Studen. domova, trosoban adaptiran sa balkonom, ugradbenom kuhinjom, cen. grijanje, II sprat, 120.000 KM. Tel. 061 510 964. z Alifakovac-Megara, ku}a 250 m2, gara`a, ba{ta, hladnjak, terase, 350.000 EUR-a. Tel. 033 649-851. z Alipa{ino A-faza, trosoban 70 m2, 2. sprat,l cijena 115.000 KM. Tel. 066 801 737. z Alipa{ino polje B-faza, Nerkeza Smailagi}a, troiposoban 77 m2, u dobrom stanju, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. z Avde Jabu~ica, prodajem gara`u, struja, voda, rolo vrata. Tel. 062 969 888. z Azi}i-Stup, prodajem 7.000 m2 zemlji{ta, stambeno poslovnog karaktera. Tel. 065 877 065. z B. Potok, novogradnja, 52 m2, 5. spr., 94.000 KM sa PDV-om. Tel. 061 702 881. z B. Potok, stan u novogradnji 54 m2, 7 spr., lift, 1.850 KM/m2. Tel. 066 801 711. z Bare-centar, stan-sprat priv. ku}e, useljivo, 1/1, 500 EUR-a/m2. Tel. 061 667 762. z Bare-[ip, 92 m2/II, trosoban, nov, neuseljen. Tel. 062 390 945. z Ba{~ar{ija, prodaje se motel (restoran sa sobama), kvadrature 355 m2, ulica Bravad`iluk. Tel. 061 275 535. z Ba{~ar{ija, prodajem radnju 10 m2, u odli~nom stanju, vl. 1/1. Tel. 062 248 753. z Bistrik, ul. Bistrik, ku}a na parceli od 500 m2. Tel. 061 250 677. z Bistrik-Hrvatin, jednoiposobanu stan 47 m2, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. z Bjelave, stan 30 m2. Tel. 061 214 306. z Blagovac-Vogo{}a, nedovr{enu ku}u, odli~na, sun~ana lokacija. Tel. 061 210 665, 061 348 234. z Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, podrum, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. z Bojnik, gra|. zemlji{te 4.000 m2, mo`e u parcelama. Tel. 061 926 069. z Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. z Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. z Bu}a potok, „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan de-lux 77 m2, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 504 425. z Bu}a potok, ul. Safeta Zajke, ku}a P+S sa gara`om i 470 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. z Budakovi}i, 1/4 ku}e + gara`a, komunalije i ulaz odvojen, sve 1/1. Tel. 061 365 690, 033 653-311. z Centar Mejta{, ku}a, ul. Dola, 130.000 KM. Tel. 061 926 069. z Centar, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84 m2, gara`a, 260.000 KM. Tel. 065 061 966. z Centar, Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033 221-533. z Centar, I sprat, 85 m2, potrebno renoviranje, odli~na lokacija. Tel. 061 325 840. z Centar, IV sprat, 143 m2, u odli~nom stanju, dvoeta`ni. Tel. 061 325 840.


Dnevni avaz z Centar, Patriotske lige, III sprat, 52 m2. Tel. 061 325 840. z Centar, stambeno-pos. prostor sa velikim parkingom, 1.300 KM/m2. Tel. 061 158 257. z Centar, ul. Alipa{ina, III sprat, 68 m2, dvosoban. Tel. 061 325 840. z Centar, ul. ^ekalu{a, I sprat, 131 m2, potrebno renoviranje. Tel. 061 325 840. z Centar, ul. ^ekalu{a, I sprat, 90 m2, potrebno renoviranje. Tel. 061 325 840. z Centar, V. Peri}a, stan 104 m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061 48 33 58. z Centar-Mejta{, dvosoban 52 m2, I sprat, plin, salonac, 156.000 KM. Tel. 061 177 556. z Centar-[ip, parcela 320 m2, komunalije, 1/1, dozv. gradnja, 28.000 EUR-a. Tel. 061 66 77 62. z Ciglane, III sprat, 82 m2, trosoban, kompletno renoviran. Tel. 061 325 840. z Ciglane, stan 82 m2, trosoban, III sprat, kompletno renoviran. Tel. 061 325 840. z Ciglane, trosoban 77 m2, 3. sprat. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. z Ciglane, ul. Dajanli bega 8/II, stan 83 m2. Tel. 061 219 180. z ^. Vila 1, prodajem garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 65.000 KM. Tel. 061 325 116. z ^. Vila II, dvoiposoban 62 m2 + terasa, V sprat, 93.000 KM. Tel. 065 061 966. z ^. Vila kod Merkura, dvosoban 57 m2/4, 2.200 KM. Tel. 061 214 982. z ^. Vila, 14. sprat, 35 m2, jednosoan, potrebno renoviranje. Tel. 061 325 840. z ^. Vila, jednosoban 35 m2, 14. sprat, potrebno renoviranje. Tel. 061 325 840. z ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. z ^ikma-^ekalu{a, trosoban 90 m2, I kat - 260.000 KM. Tel. 066 801 737. z D. Malta, novogradnja, 92 m2, 7. spr., lift, terasa 40 m2. Tel. 066 801 711. z D. Malta, zgrada Uniprometa, pos. prostor 32 m2. Tel. 062 789 206. z Dobirnja, ul. Gandijeva, jednosoban 38 m2 + balkon = 65.000 KM. Tel. 066 801 737. z Dobrija 5, ul. Sul. Filip., 7. spr., 77 m2/1.700 KM. Tel. 065 819 136. z Dobrinja 1, Trg zlatnih ljiljana, dvosoban 56 m2, 3 spr., povoljno, 1/1. Tel. 061 139 592. z Dobrinja 1, ul. Vahide Maglajli}, jednosoban 37 m2. Tel. 066 783 856. z Dobrinja 3, prodajem jednoiposoban stan 48 m2, III sprat. Tel. 033/465-094. z Dobrinja C-5, dvosoban 60 m2, 1. sprat, kod Mercatora. Tel. 061 493 323. z Dobrinja I, ul. V. Maglajli}, 38 m2/I, jednosoban u extra stanju, c. grij. + balkon, ameri~ki plakari i kuhinja, 66.000 KM. Tel. 061 269 835. z Dobrinja II, kod Merkatora jednosoban 39 m2 + veliki balkon, u odli~nom stanju, I sprat, 66.000 KM. Tel. 061 269 835. z Dobrinja III, stan 31 m2, VI sprat, u dobrom stanju, 51.000 KM. Tel. 061 177 556. z Dobrinja IV; jednoiposoban 60 m2 + terasa, II sprat, c.g., 69.000 KM. Tel. 065 061 966. z Dobrinja V, stan 81 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 926 069. z Dobrinja, gra|. zemlji{te 2.700 m2, za stanogradnju. Tel. 061 926 069. z Dobrinja, novogradnja, vis. prizemlje, stan 72 m2, povoljno. Tel. 061 325 840. z Dobro{evi}i, ku}a 8x6 m, dvije eta`e, oku}nica jedan dulum zemlje, vo}e, prilaz sa asfalta. Tel. 061 139 592. z Donja Jo{anica-Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije P+S+S, sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 698. z Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. z E. [ehovi}a, VIII sp., 60 m2, 120.000 KM. Tel. 061 926 069. z Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. z Ferhadija, pos.-kanc. prostor, I i II sprat, ukupno 220 m2. Tel. 061 558 932. z Fojnica-[}itovo, ku}a P+S+P sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. z Grada~a~ka, 3. kat, jednosoban 34 m2 - 70.000 KM. Tel. 061 320 439. z Grbavica 1, D. Numi}a, dvosoban stan 53 m2, III sp. Tel. 061 926 069. z Grbavica, 94 m2, 3. sp., sre|en, lift, 215.000 KM. Tel. 066 801 711. z Grbavica, II sprat, 72 m2, troso-

ban, renoviran + gara`a. Tel. 061 325 840. z Grbavica, IV sprat, 53 m2, balkon, plinsko eta`no grijanje. Tel. 061 325 840. z Grbavica, kod [opinga, dvosoban 53 m2, I sprat. Tel. 061 926 069. z Grbavica, Radni~ka, 70 m2 + gara`a, novija gradnja. Tel. 061 926 069. z Grbavica, stan 106 m2, novija gradnja. Tel. 033 649-851. z Grbavica, trosoban 73 m2, 2 balkona, 2 mokra ~vora, I sprat, c.g., 160.000 KM. Tel. 065 061 966. z Grbavica-Vraca, stan 120 m2, 90.000 EUR-a. Tel. 033 646-812 i 061 866 143. z Had`i}i-Drozgometva, 38.000 m2 zemlje, dev. ku}u i {talu za pili}arnik pogodno. Tel. 062 391 952. z Had`i}i-Osenik, useljivu ku}u i 1.500 m2 zemlje, cijena 38.000 KM. Tel. 062 391 952. z Had`i}i-Ra{telica, ku}u i 800 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. z Had`i}i-Resnik, 3.500 m2 zemlje. Tel. 062 391 952. z Had`i}i-Trn~i}i: useljivu ku}u i 1.500 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. z Had`iidrizova, stan 103 m2, I kat, cijena po dogovoru. Tel. 061 268 858. z Hrasnica, stan 38 m2, dvosoban, vl. 1/1, potpuno opremljen, nov. Tel. 061 303 634. z Hrasno, dvosoban adaptiran stan 60 m2. Tel. 061 724 597. z Hrasno, garsonjera 28 m2, III sprat. Tel. 061 325 840. z Hrasno, kod Bosmala, stan 50 m2, XX sp., c.g., balkon, 45.000 EUR-a. Tel. 061 926 069. z Hrasno, stan 62 m2. Tel. 656-057, 458-358. z I. Sarajevo, prodajem parcelu sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. z Idli`a-Osjek, ku}u dvije eta`e i 700 m2 oku}nice, ku}a je useljiva, cijena povoljna i dvoiposoban stan na Ilid`i u Otesu. Tel. 061 702 171. z Ilid`a, kod Muz. {kole, gara`a 5.000 EUR-a. Tel. 033 646-812, 061 866 143. z Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stambenog prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. z Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, dvoeta`ni stan 150 m2, ba{te 150 m2, papiri uredni. Tel. 062 319 563. z Ilid`a-centar, ku}u 220 m2, 4 sobe, eta`no grijanje, gara`a 100 m2, ba{ta 1.200 m2. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. z Ilid`a-Lu`ani, dvosoban 57 m2 + 2 terase, 2 m.~., III sprat, 102.000 KM. Tel. 061 177 556. z Ilid`a-Lu`ani, ku}u sa oku}nicom. Tel. 033 629-993. z Ilid`a-Lu`ani, stan 78 m2, I sprat. Tel. 066 276 383. z Ilid`a-Pejton, J. Slavenskog 11, pos. prostor cafe bar „Mira“ 27 m2, 24.000 EUR-a. Tel. 033 466-117, 061 272 817. z Ilid`a-Pejton, ku}a, 1 eta`a, renovirana + 500 m2 zemlji{ta. Tel. 061 493 323. z Ilid`a-Pejton, ku}u kod osnovne {kole sa dva stana trosobna + jedan stan nedovr{en, pos. prostor i oku}nica, vl. 1/1. Tel. 061 338 924. z Ilid`a-Pejton, veliki jednosoban 47 m2 + 2 balkona, I sprat, plin u stanu, nova stolarija, ra|eno kupatilo, 1.380 KM/m2. Tel. 061 510 964. z Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. z Ivanica kod Dubrovnika, plac sa dozvolom. Tel. 063 550 432. z Jednoiposoban stan 44 m2, iznad Muz. {kole, ul. Muse ]. ]ati}a. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. z Kijevo, dulum zemlje za vikendicu u vikend naselju, sun~ana strana. Tel. 062 387 728, 061 520 392. z Kijevo, vikendicu u ravnici, struja, voda, asfalt, zemlje 460 m2, 33.000 KM. Tel. 062 387 728, 520-392. z Kobilja~a I, dev. ku}u sa sre|enom ku}icom, ukupno 1.100 m2 pod vo}em, papiri uredni. Tel. 033 542-765. z Kobilja~a, 1,5 dulum zemlje, voda, put, struja. Tel. 061 804 248, 062 118 724. z Kobilja~a, plac za vikendicu, put, voda, struja, vrlo povoljno. Tel. 062 118 724, 061 804 248. z Kobilja~a-Sarajevo, ku}a-vikendica prodajem ili mijenjam za stan. Tel. 061 804 248. z Konjic, stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. z Ko{. brdo, jednosob. 29 m2, 1. spr., 58.000 KM. Tel. 065 819 136. z Ko{. brdo, stan 39 m2, IV sprat. Tel. 061 835 890. z Ko{. brdo, stan 39 m2, IV sprat. Tel. 061 835 890. z Ko{evo, ul. Asim. Ferhat., vis. priz., 63 m2 + 26 m2 = 145.000 KM. Tel. 065 819 136. z Ko{evo, ul. Marcela [najd., 2. spr.,

63 m2 + 2 balkona = 150.000 KM. Tel. 065 819 136. z Ko{evsko brdo, I sprat, 83 m2, vis. prizemlje, u odli~nom stanju, povoljno. Tel. 061 325 840. z Ku}a sa 3 stana ili zamjena za dvosoban stan. Tel. 033 646-812, 061 866 143. z Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje. Uz cestu. Papiri uredni. Tel. 061 159 513, 062 419 252. z Ku}a, 2 dvosobna 120 m2, gara`a, {upa, parking 3 aut., ba{ta, Nazifa H. 48. Tel. 522-715. z Ku}u na moru, okolina Dubrovnika, 240 m2, manja vila za odmor. Tel. 061 565 781. z Ku}u na sprat sa 2 stana, 814 m2 oku}nice, sve 1/1, zvati od 17-21 h. Tel. 033 801-524. z Ku}u sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. z Ku}u sa tri stana i oku}nice 500 m2, cen. grijanje. Tel. 033 681-225. z Kvadrant C-5, Dobrinja, dvosoban 60 m2, II sprat. Tel. 061 441 857. z M. Dvor, 50 m2 dvosoban, cijena po dogovoru. Tel. 033 646-812, 061 866 143. z M. Dvor, dvosoban stan 80.000 EUR-a, adaptiran. Tel. 033 646-812, 061 866 143. z Mejta{, 1. spr., stan 59 m2/2.900 KM. Tel. 065 819 136. z Mejta{, trosoban 105 m2, sa gara`om. Tel. 062 342 236. z Mejta{-^ekalu{a, 3-soban stan, 1. sprat, balkon, gara`a. Tel. 033 442998 i 062 139 085. z Milinkladska ku}u P+S, 200 m2, sa tri stana, gara`a, ba{ta 370 m2, terasa. Tel. 033 442-998, 062 139 085. z Mojmilo, dvoiposoban 68 m2, II kat, 130.000 KM. Tel. 061 320 439. z Mojmilo, VI sprat, 75 m2, trosoban, balkon. Tel. 061 325 840. z Mostar, prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel. 063 288 954. z Mrkovi}i, prodajem zemlju. Tel. 061 441 857. z N. Sarajevo, jednoiposoban 48 m2, 5. sprat, ima lift, preko puta Bristola. Tel. 061 493 323. z N. Sarajevo, Paromlinska 32, dvoiposoban stan 64 m2, novogradnja, 141.000 KM. Tel. 061 214 580. z Na rijeci Krivaji, prodajem vikendicu. Tel. 033 668-118, 061 157 147. z Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan de-lux, vrhunska gradnja, povoljno. Tel. 061 504 425. z Ned`ari}i, vi{e parcela za ku}e, dozvoljena izgradnja, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. z Ni{i}ka visoravan, zemlju {uma jelik. Tel. 061 483 262. z Olimpijska 10/4, hitno stan 80 m2. Tel. 061 518 547. z Otes, ku}a 250 m2, odli~na lokacija, 220.000 KM. Tel. 061 926 069. z Otoka, dvos. stan 55 m2, odli~no c.g., jako uslovan, vl. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 469 156, od 11-22 h. z Otoka, garsonjera 31 m2, adaptirana, X spr., 69.000 KM. Tel. 061 415 787. z P. Lige 77 m2/I, neboder kod Zetre, 140.000 KM. Tel. 061 558 932. z Paromlinska, pos. prostor 38 m2, cijena 75.000 EUR-a. Tel. 061 320 439. z Po~itelj polje, ku}a 8x8, 1.000 m2 zemlje pod vo}em, gara`a, cijena po dogovoru. Tel. 061 222 295. z Pofali}i ve}a ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`e, 600 m2. Tel. 033 981-881. z Pofali}i, blizu OBN-a, prodajem ku}u P+S, 2 trosobna stana, posebni ulazi, 2 gara`e, oku}nica 441 m2, vl. 1/1. Tel. 062 439 329, 061 437 719. z Pos. prostor (ure|ena buregd`inica-gril, picerija, slasti~arna), ima svu opremu. Tel. 061 906 936. z Pos. prostori 100-300 m2 na atraktivnim lokacijama, 3.200-4.000 KM/m2, trenutno izdati, mo`e sa zakupcem dogovor za daljnje izdavanje. Tel. 061 269 835. z Prod. na Ciglanama donjim 3-soban stan, povr{ine 106 m2. Tel. 033/665-256. z Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. z Prodajem 9 duluma zemlje sa dev. ku}om, sve 1/1. Tel. 061 172 556. z Prodajem dvosoban stan 52 m2, I sprat, ^. Vila. Tel. 066 430 110. z Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. z Prodajem ku}u 10x11 sa ~etiri eta`e u Donjim Vele{i}ima sa 388 m2 ba{te pod vo}em, vlasni{tvo 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. z Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636.

z Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat 450 m2, oku}nica, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. z Prodajem ku}u u Ilija{u dim. 8x7, oku}nice 800 m2, vrlo povoljno. Tel. 033 401-927. z Prodajem pos. prostor 16 m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203905, 061 172 757. z Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. z Prodajem poslovno-stambeni objekat sa vlastitim parkingom, 1.300 KM/m2, centar. Tel. 061 158 257. z Prodajem stan 105 m2, strogi centar, novogradnja, centralno grijanje, gara`a. Tel. 033 221-694. z Prodajem stan 56 m2, Alipa{ino Polje B-faza, 12. sprat, cijena 1.500 KM fiksno po m2. Tel. 061 497 330. z Prodajem stan 62 m2. Tel. 656057, 458-358. z Prodajem stan bez posrednika na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. z Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. z Prodajem stan, Alipa{ino Polje, Nerkeza Smajlagi}a 15/9. Tel. 062 573 543, 033 545-783, 061 551 213. z Prodajem trosoban stan 69 m2, Hrasno. Tel. 061 813 387. z Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e br. 3/III. Cijena 155.000 KM, mo`e i zamjena za stan do 50 m2, uz doplatu. Mob. 061 221 899. z Prodajem zidanu gara`u u Logavinoj - Ba{~ar{ija. Tel. 061 544 894. z Prodajem: Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. z Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. z Rakovica, 1.268 m2 iznad glavne ceste, pogodno za gradnju. Tel. 061 518 282, 061 375 695. z Rakovica, ku}a, 4 eta`e, povr{ine 460 m2 + zemlji{ta 8.500 m2 + pomo}ni objekti. Tel. 061 493 323. z Rakovica, [amin Gaj, vikend ku}a 10x8,30, P+S+P, struja, voda, telefon, c. grijanje + p. objekat 6x5 pod plo~om, mo`e i zamjena za stan. Tel. 033 404-728, 062 391 882. z Rakovica-Kakrinjski put, plac 710 m2. Tel. 065 462 264. z Reljevo, o~uvanu ku}u, 6.000 m2 ba{~e i vo}njaka, uz cestu. Tel. 061 366 905. z Rje~ica-Rajlovac, ku}a 7x7, P+S+P, sa 1.100 m2 ba{te, voda, struja u ku}i. Tel. 033 543-272. z S. Grad, dvoeta`ni 83 m2, 3. sprat, mo`e zamjena za manji. Tel. 061 493 323. z S. Grad, ku}a dvije eta`e, novogradnja, mo`e zamjena za trosoban. Tel. 061 493 323. z S. Grad, ul. Logavina, pos. prostor 42 m2, mo`e i sa uhodanim poslom. Tel. 061 565 781. z S. Kolonija, ku}a P+S+P, 117 m2 ba{ta, eta`no grijanje, 114.000 KM. Tel. 061 269 835. z S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, kompletno renoviran, centr. grijanje, povoljno. Tel. 066 813 051. z S. Kolonija, stan u nizu 98 m2, grara`a, potkrovlje, dvori{te, 120.000 KM. Tel. 065 061 966. z Skenderija, stan 150 m2, II sprat, 2.050/m2. Tel. 061 926 069. z Srednje, 9.100 m2 uz rijeku Ljubinu. Tel. 061 172 556. z Srednje, dev. ku}u sa 9 duluma zemlje uz cestu. Tel. 061 172 556. z Stan 49 m2, Vraca gradnja 86/87. tel. 061 208 920. z Stan kod Doma armije, pogodan za pos. prostor. Tel. 065 455 148. z Stari Grad, prodajem ku}u 1/1. Tel. 033 532-111. z Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. z Svrake-Semizovac, nedovr{ena ku}a bez stolarije, P+S+P, 7,50x8,50, dozvola, priklju~ci, ba{ta-vo}e. Tel. 061 551 016, 234-035. z [amin gaj-Rakovica, vikend ku}u na placu 980 m2 + 1.650 m2 zemlje. Tel. 033 460-064. z Tar~in, povoljno prelijepu ku}u 200 m2, 2 duluma zemlje, 1/1. Tel. 061 533 440. z Titova, centar, stan 56 m2. Tel. 061 926 069. z U centru Gacka, prodajem ku}u 30.000 EUR-a. Tel. 033 646-812, 061 866 143. z Ugorsko-Vogo{}a, dev. ku}u, 3.000 m2 ba{~e, vo}njaka. Tel. 061 366 905. z Ul. Ko{evo 24/I, stan 67 m2, cije-

na 2.500/m2. Tel. 061 222 295. z Visoko-Gr|evac, prodajem 23 duluma zemlje u vi{e parcela. Tel. 033 690-059, 033 649-316. z Vogo{}a, 67 m2, 2. spr., sre|en, 103.000 KM. Tel. 061 415 787. z Vogo{}a, jednosoban stan od 37 m2. Tel. 065 877 065. z Vogo{}a, novogradnja 120 m2, dvoeta`ni, povoljno. Tel. 061 325 840. z Vogo{}a, prodaje se posl. prostor kvadrature 72 m2, na 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3 eta`e, Branilaca vjenaca bb, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 275 535. z Vogo{}a, S. Kulenovi}a 40, ku}a P+P+S+P sa 3 ulaza, 2 gara`e + pos. prostor 60 m2, i zemlji{te 476 m2, uknji`eno 1/1. Tel. 033 435-537, 062 488 918. z Vogo{}a-centar, jednosoban stan 27.000 EUR-a. Tel. 033 646-812, 061 866 143. z Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. z Vojni~ko plje, pos. prostor, stalan objekat. Tel. 061 856 583. z Vojni~ko polje, ul. Hasana Su}eske, 61 m2 = 60.000 EUR-a. Tel. 065 819 136. z Vraca, Avde Smailovi}a, ku}u ve}u, novija gradnja. Tel. 061 160 068. z Z. [arca, jednosoban 49 m2/I, 33 m2, povoljno, adaptiran. Tel. 061 320 439. z Zapo~etu ku}u 8x9, 600 m2, voda, put, papiri. Tel. 033 451-309. z Zovik kod Pazari}a, ku}u i tri duluma zemlje. Tel. 065 455 148.

Potra`nja z Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. z Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. z Potrebno vi{e stanova, ku}a i posl. prostora za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 437 732. z Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70, 033 203-127. z Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306. z Agenciji potreban manji stan u zgradi blizu centra u najam za zaposlenu samicu. Tel. 062 465 466. z Potrebno vi{e ku}a, stanova i gra|. zemlji{ta za prodaju, na podru~ju op{tine Ilid`a. Tel. 062 737 207.

Zamjena z Mijenjam garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 4. sprat, na ^. Vili 1, za dvosoban stan na istoj lokaciji, uz doplatu. Tel. 061 325 116. z U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. z Dobrinja IV, mijenjam stan 89 m2 za manji u Sarajevu ili ku}u u Novom Travniku, ili prodajem. Tel. 061 381 918. z Dvosoban stan Dobrinja 4, Isto~no Sarajevo, sprat IV mijenjam za isti ili jednoiposoban u Sarajevu, ili prodajem. Tel. 061 220 179. z Sarajevo, stan 52 m2, mijenjam za B. Luku. Tel. 033 542-668. z Mijenjam ku}u za stan. Tel. 033 693-154, 061 350 176. z Mijenjam stan 90 m2 u Prijedoru za Sarajevo. Tel. 033 453-029. z Mijenjam 2-soban stan u Sarajevu, za odgovaraju}i u Baru ili Ulcinju. Tel. 033 613-116, 066 932 449. z U centru Zenice mijenjam garsonjeru za Sarajevo ili Vogo{}u, mogu} dogovor. Tel. 061 239 710. z Ku}a sa 3 stana i gara`om Hrasno brdo, za 2-soban stan. Tel. 033 646812, 061 866 143.

z Prodajem manji uzorni p~elinjak tipa L.R. sa kompletnim priborom i postoljem i alatom. Povoljna cijena. Tel. 061 414 844. 4886-1Nd` z VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva cijepana, }utci, metrice, 55 KM kao i ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM, (Kreka) drveni 100 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 4899-1Nd` z „OGRIJEV PENZIONERIMA NA 10 RATA“. Prodajem bukova drva (cijepana, }utke). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Pozovi: 061 670 068. 4996-1Nd`

Utorak, 20. april/travanj 2010.

z „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 5948-1TT

z „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 5001-1ND@ z D.O.O. „PO[TENO“. Bukova drva spremna za lo`iti, suha i sirova, 1 m3 - 50 KM. Tel. 061 539 981, 033 514-919. 5178-1Nd` z „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204325, 062 180 957. z Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. z Mediven, ~arape za vene, duge i kratke, mu{ke i `enske, povoljno. Tel. 061 052 033. z Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. z Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. z Prodajem sve vrste polovnih TVa, sa garancijom. Tel. 061 350 813. z Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, vrlo povoljno. Tel. 062 876 691. z Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. z Novo-novo! Vikendice na sprat od poluoblica, cijena 200 KM po m2. Tel. 061 134 597. z Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. z Prodajem nove dijelove i unutra{nje gume za bicikla. Tel. 033 690059, 033 649-316. z Prodajem TV Grunding 70 cm, Samsung ravni 70 cm, Philips 70 cm. Tel. 061 365 690, 653-311. z Prodajem kafe aparata na dvije grupe i ledomat pod garancijom od godinu dana. Kontakt tel. 061 976 338, 061 259 874. z [teperica Overlok, trostruki transport, ringli~arka, industrijska. Tel. 062 105 039. z Industrijske ma{ine za tekstil, nove, marka „Juki“. Tel. 061 724 597. z Prodaja novih i popravka svih vrsta nao~ala, optika „Dada“. Tel. 033 225-921, Hiseta 11. z 50 m2 oblove jelove gra|e. Tel. 061 483 262. z [alung njema~ki Hugele 120 m2. Tel. 061 031 679. z Doner, fritezu, ro{tilj, ma{inu za meso, pe}, kuhalo, toster, plehove, sokovnik. Tel. 061 906 936. z Rabljenu odje}u i obu}u na veliki i malo za sva 4 godi{nja doba i 3 nova dje~ija sinstisajzera. Tel. 061 511 779, Sarajevo. z Bufer i dva sony auto zvu~nika. Tel. 062 104 801. z Neispravna dva plinska bojlera, povoljno. Tel. 061 525 347. z Povoljno filadendron, japansku ru`u i drvo `ivota, svako preko metra. Tel. 033 616-793. z 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. z Drvene, ustakljene, trokrilne, duplokrilne prozore 200x130 cm, 160x115 cm, cijena dogovorom. Tel. 033 636-990. z Nokija N-90, dobro o~uvana, vrlo povoljno. Tel. 061 565 855. z Multimedijalnu tastaturu „Majksoft“ i be`i~ni mi{, sve novo. Tel. 066 408 469. z Me|. tel. razgovori sa va{eg fikasno broja do 5 puta jeftiniji. Tel. 061 243 891. z Ulje na prirodnoj bazi lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. z Opremu za frizerski salon. Tel. 061 558 646. z Muzi~ku liniju sa 2 zvu~nika, 30 KM. TEl. 062 972 512. z Fri`ider 60 KM. Tel. 062 972 512. z Sadnice jagoda - mjese~arki. Tel. 061 220 420. z Aparat za pobolj{anje sluha. Tel. 061 220 420. z Pumpu za grijanje, ventil za vodu, gara`na, sobna vrata. Tel. 658-028. z Skoro novu dje~iju garderobu. Tel. 062 390 836. z Pentium 4, 2.8 GHz, 512 MB ram, 40 GB HDD, grafi~ka 128MB, DVD, win XP 220 KM sa LCD-om 240 KM. Tel. 066 739 251. z Ra~unar NP 3.2 GHz, 512 MGB ram, 40 GB HDD SCSI (15.000 RPM), DVD, server, spreman i insta-

43


44

Utorak, 20. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

liran. Tel. 062 621 581. z Ra~unar Fujitsu Siemens AMD 2800+, 1GB ram, 80 GB HDD, DVD, win XP 220 KM sa LCD-om 340 KM. Tel. 063 714 557. z Pentim 4 IBM 2.6 GHz, 512 MB ram, 40 GB HDD, win XP, stanje besprijekorno 180 KM, sa 17“ LCD-om benq 300 KM. Tel. 062 267 695. z Splav na Jablani~kom jezeru, 20 m2, pogodan za prevoz lica ili stvari, ribarenje i sl., 800 KM. Tel. 061 220 640. z Sadnice {ljive po`ega~e, orah, {eftelija, japanska dunja, vi{nja, crveni bagrem, lipa, breza, loza. Tel. 033 227-077, 062 357 862. z Sadnice duda sa punim korijenom, `ivi oko 500 godina, sav je ljekovit. Tel. 033 227-077, 062 357 862. z Sto za dnevni boravak, lego igre i majice 2 lego, 6 i 14 godina, solario mali. Tel. 033 227-077, 062 357 862. z Cvijet olijander, palmu emona, kaktus veliki jezik, plinsku pe}. Tel. 033 227-077, 062 357 862. z Opremu za frizerski salon. Tel. 061 558 646. z Muzi~ku liniju „Filips“, video „Orion“, povoljno. Tel. 061 272 743, 065 631 342. z Pelene, podmeta~e, ulo{ke za odrasle osobe, povoljno. Tel. 061 272 743, 065 631 342. z [iva}u ma{inu no`nu „Bagat“, zamrziva~ ladi~ar „Gorenje“. Tel. 062 272 743, 065 631 342. z Povoljno o~uvanu ispravnu ve{ ma{inu „Gorenje“ WA 904, nova tipa. Tel. 033 453-537. z Kompletnu stomatolo{ku ordinaciju. Tel. 061 268 056, 00385 99 836 1024. z Tri be`i~na d`ojstika i kabl za punjenje, 200 KM. Tel. 061 804 248. z Be~ki polukoncertni klavir star 100 godina, ispravan. Tel. 061 198 813. z Antidekubitalni madrac sa hidrauli~nim motorom za napuhavanje, 150 KM. Tel. 061 198 813. z Grija~e i motore TA pe} AEG, trojka i ~etvorka. Tel. 061 702 801. z Dijelove stare {iva}e ma{ine, glava, papu~a, kolut, sanduk, {ipka. Tel. 061 702 801. z Korzet za dr`anje ki~me, nove, cijena po dogovoru. Tel. 061 612 773. z Elektromotore 7 KW, 0,76 KW, 1,7 KW, povoljno. Tel. 061 258 211. z Tokarski materijal. Tel. 061 258 211. z Ve{ ma{inu Gorenje, novijeg tipa, potpuno ispravna uz garanciju. Tel. 061 510 390, 033 473-155. z Radim i prodajem kerane stolnjake, razne veli~ine i oblici. Tel. 033 453-029. z Prozore drvo, novo, termostaklo, kipa. Tel. 033 451-309. z Jogi za bra~ni krevet, 180x190 cm, dobro o~uvan, 100 KM. Tel. 062 760 012. z Kuhinju (3,20 m) sa 10 elemenata i komodu (puno drvo) dobro o~uvano - povoljno. Tel. 033 481-209, Vogo{}a. z Bosanska dva nova }ilima 3x2 m. Tel. 659-750.

z Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 4785-1Nd` z Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 5107-1tt z KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 4091-1Nd` z TV VIDEO SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT z Alu `aluzine 20 KM/M2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767995, 061 131 447. 4749-1Nd` z KVALITET I GARANCIJA Aluminijske `aluzine, vanjske roletne PVC i aluminijske, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 4414-1Nd`

z „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 4945-1Nd` z Servis rashladne tehnike - popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Monta`a i servis klima. Za sve usluge ra~un i garancija. Telefon: 061 143 019. 5053-1Nd` z Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 6154-1tt z TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 5144-1Nd` z Parketar postavlja sve vrste parketa, brusi i lakira bespr. ma{inom. Tel. 033 471-812 i 061 222 851. 5164-1Nd` z Obavljam sve vrste gra|evinskih radova (zidanje, maltanje, fasade, nadogradnja, krovovi, rigips i dr.), veoma povoljno i kvalitetno. Tel. 061 526 037. 5182-1Nd` z PC SERVISER nudi usluge instaliranja windowsa, antivirusa, wireles. Dolazak besplatan. Povoljno! Tel. 062 328 044. 6214-1tt z Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. z Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. z Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. z Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. z Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. z Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. z Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. z KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. z Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. z Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. z VK elektri~ar vr{i opravke instalacija, bojlera, {poreta i indikatora. Tel. 033 626-990, 061 191 932. z Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. z Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove. Tel. 033 658-707, 062 165 429. z Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. z Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. z Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. z Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. z Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. z Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. z Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. z Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. z Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. z Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. z Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. z Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. z Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. z Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275.

z Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. z Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. z Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. z Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. z Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. z Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. z Kombijem i luksuznim autom vr{im prevoz na more i planine. Tel. 033 240-884, 061 434 374. z Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. z [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. z VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. z Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. z Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. z Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. z VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. z Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. z Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. z Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. z Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. z Prevoz putnika novim kombijima 9 sjed., i minibusevima, klima, po BiH i inostranstvu... Tel. 061 106385 z Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. z Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. z Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. z Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. z Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. z Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. z Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. z Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. z Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. z KV vodoinstalater - radim kupatila po va{oj `elji, brzo, ~isto, 350 EUR-a. Tel. 061 349 294. z Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. z Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. z Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. z Molerski radovi. Tel. 061 579 971. z Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. z Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. z Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. z Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. z Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. z Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. z Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. z Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. z Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. z Dajem instrukcije iz engleskog je-

zika, povoljno. Tel. 061 274 111. z Snimanje i fotografisanje vjen~anja, pozovite i uvjerite se u kvalitet usluge. Mob. 061/555-869. z Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. z Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. z Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. z Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. z Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. z Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. z Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. z Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. z Radim moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 574 040 z Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. z Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. z @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. z Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. z Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. z Konverzacijski engleski za sve uzraste, PC osnovi i njegove aplikacije, antivirusna za{tita. Tel. 062 293 688, Sarajevo. z Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. z Grupa stolara montira brvnare, {upe, gara`e, vikendice, pravi terase, balkone, stepenice, ameri~ke plakare, ugra|uje prozore i vrata. Tel. 061 134 597. z Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. z Ovla{teni prevodilac za engleski. Tel. 061 530 346. z Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. z Majstor povoljno malta, betonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 269 883. z Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. z Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. z Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. z Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. z Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. z Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. z Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. z Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. z VKV stolar vr{i popravku vrata, prohora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. z Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535. z Student Muzi~ke akademije daje privatne ~asove klavira i teorije muzike. Tel. 062 105 906. z Postavljam sve vrste podova, bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059. z Profesonalni voza}, klimatiziranim kombi vozilom, vr{i usluge prevoza za sve vrste putovanja, izleti, seminari, aerodromi. Tel. 061 531 616 i 062 214 690. z Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 z Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. z Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. z Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. z Student Muzi~ke akademije dr`i instrukcije harmonike, klavira, sat 10 KM. Tel. 063 639 915. z Instrukcije iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 966. z Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475.

Ponuda-potra`nja z Potreban voza~ (u puni radni odnos uz redovnu platu) sa polo`enom „E“ kategorijom. Prednost imaju RVI do 30% invaliditeta sa prostora ZE-DO i Tuzlanskog kantona. Kontakt telefon: 062 103 624. N. z Potrebna djevojka za rad u caffe slasti~arni na atraktivnoj lokaciji. Tel. 033 715-760, 062 888 045, 063 870 798. 5015-1Nd` z Potreban `enski trgovac u prodavnici srebrenog nakita. Uslovi: komunikativnost, strani jezik, rad na ra~unaru. Tel. 061 254 111. 6128-1tt z Potreban ra~unovo|a sa certifikatom. Stalni radni odnos. Tel. 061 160 020 ili 033/665-132. 6205-1tt z Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. z Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. z Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. z Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. z Frizerski salon „Vera“, hitno potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Tel. 033/522-322. z Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. z 14 upra`njenih mjesta, ameri~ka kompanija u segmentu prehrane, mjese~na isplata u dolarima. Tel. 061 297 354. z Trebate dodatni posao? Nutricionisti~ka kompanija tra`i saradnike! Prijave od pon-pet. od 14-18 h. Tel. 062 992 812. z Buregd`inica „Forino“, ul. Mar{ala Tita br. 30. Potreban pomo}ni radnik u kuhinji i radnica za prodaju sladoleda. Tel. 061 778 526, 033 213 813. z Njegovala bih bolesnu pokretnunepokretnu `enu i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. z Frizerskom salonu „Hem“ potreban frizer. Tel. 061 177 944. z Adekvatno dubinsko ~i{}enje tepiha, ku}nog namje{taja i auta + 1 gratis. Tel. 062 621 657, 066 945 745. z Potrebna djevojka za rad u {anku u kafi}u na Ilid`i. Tel. 061 170 845. z Frizerskom salonu „Fresh“, Dolac Malta, potrebna dva radnika frizera sa iskustvom. Tel. 061 211 438 z Dubinsko ~i{}enje tepiha, kau~a, generalno ~i{}enje stana i auta + 1 gratis. Tel. 062 621 657. z Radno vrijeme po va{em izboru, dobra zarada, ugodna ku}na atmosfera. Tel. 063 259 040. z Elektri~ar izvodi el. instalacije, ugra|uje, rzavodi itd. Tel. 061 133 829. z Frizersko kozmeti~kom salonu potrebna manikirka (nadogradnja noktiju), rad vikendom. Tel. 061 244 181, centar Sarajeva. z Elektri~ar, opravka ku}nih instalacija, povoljno, Ilid`a. Tel. 062 528 948. z Bravar - sve vrste bravarskih radova, povoljno, Ilid`a. Tel. 062 528 948. z Prevod sa i na engleski, brzo i povoljno, kucanje tekstova. Tel. 062 528 948. z ^i{}enje poslovnih i stamb. prostora, vikendom. Tel. 062 528 948. z Matematika - instrukcije za osnovce, povoljno. Tel. 062 528 948. z Ku}ni majstor, povoljno, Ilid`a. Tel. 062 528 948.

z Dobra zarada u svom domu uz lak posao, na izradi raznih artikala i drugi poslovi. Tel. 061 702 893, od 17-21 sat. z Varioc povoljno radi sve bravarske usluge, ograde, kapije, gelendere. Tel. 061 510 129. z Izvodimo molersko farbarske radove, povoljno. Tel. 061 540 714. z Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. z Nastavnik matematike daje ~asove osnovcima V-VIII. Tel. 061 777 547. z Molerski radovi povoljno, penzionerima popust. Tel. 062 966 692, 033 630-120. z ^istim i popravljam {upe-podrume, povoljno. Tel. 062 972 512. z In`injer radi projekte za legalizaciju objekata. Tel. 066 784 895. z Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. z Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. z ^istim i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. z Radimo komplet fini{ monta`u svih elemenata na postoje}e instalacije vode, povoljno. Tel. 066 496 930. z Ugostit. objektu potrebna radnica na poslov. poslu`ivanja. Tel. 062 644 055. z Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u apoteku, prodavnicu i sl., uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. z Bravar radi kapije, ograde, gitere, itd. Tel. 061 510 129. z Instrukcije iz matematike, elektrotehnike, te priprema za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. z Student informatike brzo i efikasno vr{i instaliranje windows sistema. Tel. 061 505 979, 033 469-965. z Gra|evinski majstor, zidar, tesar, tra`i posao. Tel. 061 511 488. z Medicinska sestra: kupanje, presvla~enje, masa`a, njega, lije~enje dekubitusa, terapija, obilazak starih i bolesnih. Tel. 061 267 784. z Sa mercedes kombijem organizujem putovanja i prevoz organizovanih grupa, izleti, seminari, povoljno. Tel. 061 140 572. z Udobrnim mercedes kombijem vr{im prevoz putnika na izlete, more, planine, povoljno. Tel. 033 235-199. z Organizujem dvodnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban merc. kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 366 684.

z Kupujem staru deviznu {tednju, ratne {tete i dionice. Prodajem neulo`ene certifikate za otkup stanova. Dolazim na adresu. Isplata odmah. Tel. 061 140 521. 5076-1Nd` z Kupujem dionice, obveznice, stara devizna {tednja i ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah u ~itavoj FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 517 897. 5087-1Nd` z Kupujem staru deviznu {tednju Privredna banka-Jugo banka, ratnu od{tetu u FBiH i RS. Dolazim na adresu. Isplata odmah. Informacija na tel.: 061 836 657. 5134-1nd` z Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. z Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. z Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. z Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. z Kupujem lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Tel. 061 965 126.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... . Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo


oglasi

Dnevni avaz

utorak, 20. april/travanj 2010.

45


46

Utorak, 20. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

Devetnaestog aprila 2010. navr{ila se godina dana od kako je na ahiret preselila na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

GENERALU NA[E ARMIJE

NURA AVDAGI], ro|. HAMIDOVI] Tim povodom, 21. aprila 2010. nakon podne namaza u 13.20 h, u Begovoj d`amiji }e biti prou~ena hatma dova. Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica 6224-1tt POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg uposlenika i radnog kolege Samira

Danas, 20. 4. 2010. dvije su godine kako sam izgubila jednu dragu, vjernu prijateljicu. Nisam izgubila samo ja, izgubili su svi oni koji su te poznavali, draga moja prijateljice

Dana 18. aprila 2010. navr{ilo se sedamnaest godina od smrti na{eg dragog oca i punca

RASIMU DELI]U S VELIKIM PO[TOVANJEM PO^ASNOM ^LANU „ZELENIH BERETKI“ „ZELENE BERETKE“ N

Dana 20. 4. 2010. godine navr{ava se 17 godina od prerane smrti na{e drage supruge i majke

IDRIZU BULBULU

SABINA KA[I], ro|. RAMI] Sabina, dok `ivim ja, `ivjet }e{ i ti u mom sje}anju. Nikada te ne}u zaboraviti.

Direktor i uposlenici mesnice „[AHBAZ“ d.o.o. 6218-1tt

Tvoja Zikreta sa porodicom

AMRE DERVI[KADI], ro|. BEGOVI]

HAMIDA BIJEDI]A S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Bedija i zet Hilmija Brankovi} sa porodicom 6222-1tt

5166-1nd`

Tu`an je ovaj dan. Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom koju si ostavila iza sebe. Ostala je praznina u du{i, a tuga u srcu, suze u o~ima, sje}anje u mislima. Oprosti na{im suzama jer je te{ko misliti na tebe, a ne zaplakati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug [u}rija sa djecom Lejla, Amer i Anisa

U utorak, 20. 4. 2010. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, dede i punca

534-1mo

ZAHVALNICA

Povodom smrti na{eg oca, dede i punca, `elimo da izrazimo svoju veliku zahvalnost osoblju Klinike za neurologiju KCU Sarajevo - Odjeljenju neurofiziologije i Intenzivne njege, Klinici za plu}ne bolesti KCU Podhrastovi, Klini~koj bolnici Mostar, Zavodu za alkoholizam i druge toksikomanije, koji su dali veliki stru~ni i ljudski doprinos kako bi pobolj{ali i olak{ali zdravstveno stanje na{eg Mustafe i njegove posljednje dane `ivota u~inili ljep{im. Posebno se zahvaljujemo rodbini, kom{ijama i prijateljima koji su li~no bili uz nas u ovim najte`im trenucima kao i onima koji su uputili telegrame sau~e{}a ili na drugi na~in izrazili svoju podr{ku. Vjerujemo da }e njihova dobrota biti nagra|ena onda kada za to do|e vrijeme.

H. MUSTAFA (AHMED ef.) BASARA Na{a sigurnost je bila ljubav koju si nam cijeli `ivot nesebi~no darivao. Ponosimo se tvojim najljep{im vrlinama, dobrotom, po{tenjem i istinskom vjerom koja je bila smisao `ivota i onda kada si gubio... Molimo Gospodara svih svjetova da tvoja du{a prona|e mir u Vrtu odabranih, a nama da podari snagu da nastavimo `ivot bez tebe. Ve} nam nedostaje{... Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se tevhid pred du{u rahmetlije prou~iti u srijedu 21. 4. 2010. godine u 15 h, u Gazi Mehmed-begovoj d`amiji na Bistriku.

Porodica

O`alo{}ena porodica

6215-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{e drage roditelje

na{em dragom

IDRIZU BULBULU

Me|ukantonalna farmaceutska komora

SALIH ef. [ABETA

VAHIDA [ABETA

20. 4. 1998 - 20. 4. 2010.

20. 2. 1995 - 20. 4. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, Sinovi Faruk i Fuad s porodicama

N

Dana 20. 4. 2010. navr{ava se {esnaest godina od smrti na{e drage majke

6216-1tt

Dana 20. 4. 2010. navr{ava se godina od kako nije sa nama

RAGIB (ALIJE) [KALJI]

MEDIHA (PA[I]) ALI[AH

Ne postoji utjeha, a ni zaborav jer nas ovaj dan podsje}a na rastanak s tobom. Vrijeme koje prolazi ne umanjuje prazninu koja je ostala tvojim odlaskom, ali zato su uspomene i sje}anja na tebe utjeha za nas.

Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Hatma dova }e se predati u d`amiji Hrasno brdo.

Sinovi Ned`ad, D`evad i Senad sa porodicama 6227-1tt

Tvoja djeca

5172-1nd`

Dana 20. 4. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca i dede

ZAHIR (D@AFER) ARAPOVI] 20. 4. 2007 - 20. 4. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i s ponosom te spominjati. Tvoji najmiliji 5180-1nd`


Dnevni avaz

utorak, 20. april/travanj 2010.

47

Dana 20. 4. 2010. godine navr{ava se hefta od kako je preselio na ahiret

ABAZ-BAKA (RED@O) OSMANOVI] iz Bijelog Polja - Crna Gora

Neka ti je veliki rahmet i da ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet O`alo{}eni: supuga Izeta, sinovi Idriz, Kemal, Besim i Muriz, k}erke Mevluda i Jasmina, bra}a Ismet i Nusret, sestra Ulfeta, snahe Elvedina, Aziza i Senada, unu~ad Edin, Azra, Sabina, Salih, Maja, Emina, Amina i Ali, praunuka Asima, amid`i}i Ibrahim, ]azim i Fehim, amid`i~ne Rahima i Ruva i ostala mnogobrojna familija i prijatelji 5140-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

~ovjeku koji je „SVOJ @IVOT DAO ZA BOSNU I HERCEGOVINU“

NIKOLA LA[TRO 2008 - 2010.

general Armije R BiH dr. RASIM DELI]

Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali zato }emo te dok budemo `ivjeli ~uvati u srcu.

Ovo nije kraj nego samo po~etak u jednom boljem, stvarnom svijetu, me|u saborcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet, a porodici sabur.

Supruga Katarina sa djecom 5167-1nd`

Organizacija porodica {ehida i poginulih boraca Bosne i Hercegovine N

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dragu

na na{e roditelje

na na{e najdra`e

BEHID@U DERI], ro|. HAND@AR iz Ljubu{kog Dana 20. 4. 2010. navr{avaju se 4 tu`ne godine od tvog preseljenja na ahiret. Nikada te ne}emo zaboraviti ~uvaju}i uspomenu na tebe. Poklon Hatma dove obavit }e se u d`amiji Pobri{}e u Ljubu{kom u petak, 23. 4. 2010. godine poslije d`ume namaza. Tvoji: suprug Salem, sin Edis s obitelji, sestre Munevera, Alima i Fatima s obitelji, te zaove Himeta, Mineta, Sabira i Sabina s obitelji Neka ti je vje~ni rahmet.

530-1mo

Dana 20. aprila 2010. navr{ava se 11 godina od smrti

ZULFO [EHOVI]

MUNIRA [EHOVI]

(1934 - 1993)

(1935 - 2004)

Neka vam je vje~ni rahmet. Sinovi: Muzafer, Nermin, Semir, Hamza, k}eri: Safeta, 6208-1tt Ulfeta, Zumreta, Kimeta Dana 20. aprila 2010. godine navr{ava se 14 godina od smrti na{e drage supruge, majke, nane, punice i svekrve

NEZIRE KARI], ro|. KABA[

SINOVI SPAHIJA I ADEM 188-1ze

Dana 20. 4. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg voljenog

5121-1nd`

6208-1tt

SJE]ANJE

Dana 20. 4. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e majke i nane

Tvoje k}erke: Ned`ada, D`enana i Rusmira sa porodicama

5165-1nd`

HAJRO (DEDO) AJANOVI]

20. 4. 1998 - 2010. Uvijek si dio najljep{ih sje}anja i uspomena. Badema i Tarik 6198-1tt

(1935 - 2004)

Dana 20. 4. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ dragi

SUAD (MUHAMEDA) BALTA

Bolno je shvatiti da ne}e{ vi{e nikada biti me|u nama. Nedostaje{ nam i uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.

(1934 - 1993)

Neka vam je vje~ni rahmet! Sin Muzafer, snaha Samira, unu~ad Kerim, Berina

Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Nedostaje{ nam puno.

SJE]ANJE

PAVAO [UNJI]

Tvoja supruga Nada, sinovi Dragan i Bojan sa porodicama, sestra Olga sa svojom porodicom i brat Kre{o

S ljubavlju, Tvoji najmiliji: suprug sa djecom i unu~adima

MUNIRA [EHOVI]

[A]IRE (MEHMED) SULJAGI]

Draga na{a, samo oni koji te vole znaju kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Sve u `ivotu {to mo`e biti lijepo od tebe smo dobili, jer si imala dovoljno ljubavi za svakoga od nas. Molimo Allaha d`.{. da ti pokloni d`enetske blagodeti, a nama sabura. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

HALILA-PURANA (OSME) ^OLAKOVI]A

ZULFO [EHOVI]

6035-1tt

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tvoj dragi lik. Tuga ne prestaje, a ostaje ponos {to smo te imali i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote koje si zaslu`io. 5177-1nd` Tvoji najmiliji


48

Utorak, 20. april/travanj 2010.

Dnevni avaz Dana 20. 4. 2010. navr{ava se {est mjeseci kako je preselio na ahiret moj dragi brat

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

KOMANDANTU I GENERALU ARMIJE RBiH

ESAD-EKO (]AMIL) BILALOVI] Vrijeme mi je nijemi svjedok praznine i bola za tobom, moj mili brate. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja sestra Behija sa djecom 6202-1tt

Dana 20. 4. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

RASIMU DELI]U FEJZIJA-FEJZO TABAKOVI] Od pripadnika bora~ke populacije i Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo

Bez tebe vi{e ni{ta nije isto. Imao si veliko srce i puno ljubavi za sve nas, i kao takav }e{ `ivjeti u nama. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 20. 4. 2010. u 16 sati u ku}i `alosti - Behd`eta Muteveli}a 93/III. N

Tvoji: supruga Sabaha, sinovi Hasan i Jasmin, snahe Amra i Hajrija, unu~ad: Eldin, 6207-1tt Nejra, Amina i Faris

Dana 20. 4. 2010. navr{ava se {est mjeseci od preranog preseljenja na ahiret na{eg dragog sina, brata i dajd`e

SEAD (MUSTAFE) PODGORICA Jedini sine i brate, Velika je praznina u na{im srcima od kada Te nema. Te{ko je shvatiti da ne}e{ do}i, a jo{ te`e `ivjeti sa tim saznanjem. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima, mislima i snovima. Molimo dragog Allaha d`.{. da d`enet bude tvoje vje~no boravi{te i neka je rahmet tvojoj mladoj du{i. Tvoja majka Dervi{a, sestre Sejda i Sehija, sestri~na Azra 5183-1nd` sa malim Kenanom Dana 20. 4. 2010. navr{ile su se ~etiri godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo i punac

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg prijatelja

ocu na{eg prijatelja

JUSUF (NASUF) RIZVANOVI]

JUSUF (NASUF) RIZVANOVI]

Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

S po{tovanjem, Raja sa Dolac Malte

Had`i Mejra, Mejra, Enver, Adisa i Dino [uvalija 5176-1nd`

5175-1nd`

U utorak 20. 4. 2010. navr{ava se sedam (7) tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog oca, svekra i dede

Dana 20. 4. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana kako je preselila na ahiret na{a draga

NAILA KURTALI]A \ULAGA ^ELIK

Molimo dragog Allaha da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fata, sin Mirso-Ferid, k}erka Samka, unu~ad Amila i Armin, zet Husi} Muradif, mnogobrojna 6185-1tt rodbina i prijatelji.

FATA ZULI], ro|. BUDUR

Svoj skromni `ivot si proveo `ive}i za nas. Bio si na{ ponos, oslonac, na{ stub za svu porodicu. Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Ostala je praznina u du{i, tuga u srcu, a suze u o~ima. Oprosti na{im suzama jer je te{ko misliti na tebe a ne zaplakati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

1924 - 2010.

Tvoji: sin Eniz, snaha Suvada, unuci Moamer i Admir sa suprugama Ifetom i Minelom, praunu~ad Zerina, D`ejla i Rijad, prijatelj Selim Selimbegovi} 5171-1nd`

Dana 20. 4. 2010. navr{ava se godina od smrti mog dragog oca

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti 20. 4. 2010. u d`amiji Kijevo u 11 sati. Tvoja djeca sa porodicama

5168-1nd`

Dana 20. 4. 2010. navr{ava se sedam dana od smrti na{eg ~lana, heroja i organizatora otpora

ANTE (STJEPANA) ^UBELA AHMEDA HAD@IHASANOVI]A

Danas se navr{ava godina od kada si na{ao mir i spokojstvo u carstvu nebeskom. Ako je Tvoj `ivot morao stati, moja ljubav i sje}anje na Tebe, vje~no }e trajati.

Neka ti je veliki rahmet. Po~ivaj u miru Bo`ijem. Tvoje Zelene beretke Tvoj sin Vlado

5057-1nd`

6091-1tt


Dnevni avaz Dvadesetog aprila 2010. godine navr{ava se osam dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

utorak, 20. april/travanj 2010.

49

Dana 20. 4. 2010. pro{lo je pet godina od smrti na{eg dragog

FADILA (IBRAHIM ef.) HASANOVI]A

ADIS KULO

1934 - 2010.

19. 4. 2005 - 19. 4. 2010.

Sje}anje na tvoj plemeniti lik i dobrotu `ivje}e vje~no u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Ponosni {to smo te imali.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

Tvoji: supruga Timka, k}erka Begajeta, sin Samir, zet Emir i snaha Adnana Tevhid }e se prou~iti poslije podne namaza u Bijeloj d`amiji u Slavinovi}ima.

Tvoji: otac Midhat, bra}a Mak i Benjamin, dedo Atif, nana Fatima, Senida i Lana 6237-1tt

366-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em dragom sinu, suprugu i ocu

na na{eg dragog

]UROVAC SENADU

RASIMA zv. TODOR KU^EVI]A

1964 - 2010.

20. 4. 2008 - 20. 4. 2010.

Bol za tobom velika je rana u srcu. U na{im srcima osta}e{ vje~no voljen, a u mislima nikad zaboravljen.

S velikim po{tovanjem, Boban, Zoka i Anto sa porodicama

O`alo{}eni: majka Memsura, otac Fadil, supruga Olivera i sin Jovan

367-1tz 297-1go

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ro|aku

na{em dragom

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog i nikad zaboravljenog supruga, oca i djeda

TU@NO SJE]ANJE

Dana 20. 4. 2010. navr{avaju se ~etiri godine kako nije sa mnom moj voljeni suprug

MUHAMED - HAMO KONJI] ]UROVAC SENADU

25. 10. 1952 - 20. 4. 2006.

Od Samira D`eba sa porodicom

MEHMEDA (SALIHA) SMAJLAGI]A

298-1go

]UROVAC SENADU TU@NO SJE]ANJE

18. 4. 1994 - 18. 4. 2010.

Uvijek }emo te se sje}ati i ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji: D`ebo Nermin, Admir, Mevza, Elmedina, Refik, Elvedin i Mak

HUSEIN KADI] april 1966 - april 2010.

297-1go

Supruga Enisa, sin Fadil, snaha Rahima, unuka Lejla 6229-1tt

Dana 20. 4. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselio na ahiret na{ dragi

NAIL (HASAN) KURTALI] @ivot prestane u trenu, ali sje}anje i ljubav prema tebi ostaju sve dok `ivimo mi koji te volimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, jer ti je tu mjesto odredio. Tvoji: sestra Cocali} Ramiza, zet Ago, sestri}i Emira i 5233-1tt Emir sa porodicama

Dana 20. 4. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog zeta i tetka

OMER - ME[A (MUJE) VOLODER S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik, dobrotu i ljudskost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji: {ura Abo sa `enom Indirom i k}erkom Amelom Sad`ak sa porodicom, svastika Belkisa - Bela sa k}erka536-1mo ma Suzy, Marlen i njihovom porodicom

Samo oni koji te vole znaju {ta su izgubili. Hiljadu rije~i i suza premalo je da bismo izrazili tugu koja je iza tebe zauvijek ostala. Supruga Advija, k}erka Senada, sin Salko, zet Mihajlo, snaha Hasiba, unuci Damir, Dejan i Maja 369-1tz

^etiri godine tuge, bola, praznine, ti{ine, ali u mom srcu, mojim mislima, mojim sje}anjima ti si zauvijek tu. Tvoja supruga \ulzada

364-1tz

SJE]ANJE

Dana 20. 4. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog kom{ije

MUHAMEDA KONJI]A 25. 10. 1952 - 20. 4. 2006.

Dana 20. 4. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg

AMIR (MESUD) SERDAREVI]

S velikom tugom i po{tovanjem uvijek se sje}amo na{eg kom{ije i prijatelja Hame. Porodica Garagi} 365-1tz

Tom prilikom prou~it }e se tevhid u Had`i Sinanovoj tekiji (Sagrd`ije 77) Sarajevo sa po~etkom u 17.00 sati. Neka mu dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet.

Dana 20. 4. 2010. navr{ava se tu`na godina kako si nas napustila

POSLJEDNJI POZDRAV

Mama Anisa, bra}a Mensur i Burhan, sestra Emira sa 6234-1tt svojim porodicama

POSLJEDNJI SELAM

BIDA (OMER) OMEROVI], ro|. MAHMUTOVI]

majci na{e kolegice

20. 4. 2009 - 20. 4. 2010.

MU[I RAMI]

Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo 6232-1tt

Vrijeme prolazi, ali ne popunjava prazninu koja je ostala iza tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. MAMA, VOLIM TE. Tvoja k}erka Alisa 5186-1nd`

BULBUL IDRIZU

Od: Brace, Jasne, Saleta, Tanje, Naide i Emana 6236-1tt


50

Utorak, 20. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

SJE]ANJE

Dana 20. 4. 2010. navr{avaju se ~etiri godine kako nas je napustila na{a draga majka i nana

ARZIJA MELKI]

Zahvalna djeca sa porodicama 6203-1tt

Dana 20. aprila 2010. godine navr{avaju se 2 tu`ne godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi sin i brat

RASIM (SADRIJE) KU^EVI]

Tuga i bol se ne mjere vremenom ve} prazninom koja je ostala iza tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Sadrija, majka Habiba, bra}a Tasim, Smail, Delija, Asim, Bajram i Mustafa, sestre Ulfeta, Fatima i Zumreta, supruga sa djecom, zetovi i snahe 371-1tz

Danas, 20. 4. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako nas je napustio na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

NAIL (HASAN) KURTALI]

ISMET (SALKO) AJANOVI] 20. 4. 2008 - 20. 4. 2010.

Dragi babo, prvo prolje}e bez tebe, bez sunca. Postoje o~i koje stalno pla~u za tobom i du{e koje stalno bole i pomisao na tebe daje nam snagu za dalje.

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja supruga Fildesa, Porodice: Nuhanovi}, Konakovi}, Kadragi}, ^edi} i Mood

Tvoja djeca: k}erka Naila, sinovi Eniz i Ferid sa porodicama 5193-1nd`

Amin 6239-1tt

Dana 20. 4. 2010. godine navr{ava se 15 godina od smrti dragog oca

ISMET TALOVI] U mom srcu osta}e{ vje~no voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Tvoja k}erka Amira sa svojom porodicom

Dana 20. 4. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog zeta

FADILA SULJOVI]A

MU[A (HASAN) RAMI], ro|. DEMIR

Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti bol zbog tvog preranog odlaska. U na{im srcima si ostavio veliku tugu i prazninu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Da je na{a ljubav mogla da te sa~uva ti bi `ivjela vje~no. Neka te na{a ljubav prati u ti{ini d`eneta vje~nog. Amin.

Istog dana prou~i}e se hatma dova u Begovoj d`amiji 6244-1tt poslije podne namaza.

Tvoji: Veli} Muhamed, Zorica i Rasema

SJE]ANJE Dana 20. 4. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{eg voljenog supruga, oca, punca i deda

Dana 20. 4. 2010. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{e drage

Tvoji: Hasena, Sejo, Damir i Vedad 6246-1tt

MEHO (D@AFER) BEGANOVI]

HANKA (JAKUBA) MO]EVI] ^E[LJAR

Tu`an je ovaj dan. Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Samo mi koji te volimo znamo kako je bez tebe i koliko nam nedostaje{. Bio si ~ovjek sa velikim srcem i du{om za sve nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

@ivot bez tebe te`ak je, vrijeme koje prolazi bolno je, a ljubav koju osje}amo prema tebi vje~na je, jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole.

Tvoji: supruga Pa{ana, k}erke Mediha, Medina i Muniba, zetovi Jasmin, Atif, Edhem, unu~ad Aida, Amina, Berina, Ajdin, Eldar i Lejla 5189-1tt

POSLJEDNJI SELAM majci, punici i nani

6243-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom zetu i tetku

OBREN PIND@O

Sa ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik i dobrotu.

Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske blagodati i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Elza, Sini{a, Daliborka, Muamer, Rusmira i Ena Sin Arel, snaha Besima i unuci Tarik i Aid

6245-1tt

5194-1nd`


Dnevni avaz

utorak, 20. april/travanj 2010.

POSLJEDNJI POZDRAV

KOORDINACIONI ODBOR BORA^KIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO

na{em dragom prijatelju

- JOB „UNIJA VETERANA“ KANTONA SARAJEVO - ORGANIZACIJA „[P i PB“ KANTONA SARAJEVO - SAVEZ „RATNIH VOJNIH INVALIDA“ KANTONA SARAJEVO - ORGANIZACIJA „ZLATNI LJILJAN I ZL. POL. ZNA^KA“ KANTONA SARAJEVO - SAVEZ „DEMOBILISANIH BORACA“ KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE ZELENE BERETKE KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE „PARAPLEGI^ARA“ KANTONA SARAJEVO - SAVEZ ANTIFA[ISTA I BORACA NOR-a KANTONA SARAJEVO - SAVEZ UDRU@ENJA BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE VETERANA ODREDA POLICIJE „BOSNA“ KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE „LOGORA[A“ KANTONA SARAJEVO

51

POSLJEDNJI SELAM

Sa dubokim pijetetom i po{tovanjem na{em brigadnom generalu i komandantu Armije RBiH

DRAGI Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{e najljep{e uspomene. Tvoji: Josip, Jasna, Gogo i Mladen 5173-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

RASIMU DELI]U Neka mu je veliki rahmet, neka mu je veliko hvala za odbranu Bosne i Hercegovine i neka mu dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`ennet njegovoj velikoj i plemenitoj du{i. Amin.

DRAGI Djelatnici kolektiva VELETEX d.o.o. Kiseljak 5173-1nd`

Koordinacioni odbor bora~kih organizacija na ~elu sa Ministarstvom za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo

Dana 20. 4. 2010. godine navr{ava se 17 tu`nih godina otkako nije sa nama na{ otac, svekar, punac i deda

POSLJEDNJI SELAM

Dana 20. 4. 2010. godine, navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, svekrve i nane

OMER ([ERIF) BI^O had`i SEAD ABDAGI]

Mediha Kova~evi} sa sinovima Saidom i Nusretom i njihovim porodicama Neka mu Allah podari vje~ni d`enet. 5192-1nd`

N

Bio si ponos i uzor u svemu {to je dobro, plemenito i po{teno. Sje}anje na tebe je lijepo, a stvarnost je bolna i tu`na. S ljubavlju u srcima ~uva}emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Enes, snaha Mirha, k}erka Elma, zet Ned`ad, 5202-1nd` unuk Adnan i unuke Ajla, Nejira i Lejla

SABINE KA[I], ro|. RAMI] Godine prolaze, `ivot ide dalje, a praznina zbog tvog odlaska ostaje i zauvijek traje. Da te na{a ljubav mogla spasiti, vje~no bi `ivjela. Na{om velikom ljubavlju ~uvamo te od svakog zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Hamid, sinovi Elmin i Alem, nevjeste 5166-1nd` Adisa i Sadmira, unuk Sandin i unuka Zana

Dana 20. aprila 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih godina od kako je preselio na ahiret na{ voljeni

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

FIKRETA [AKOVI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Smaji} Enes, Edin i Amer 5188-1nd`

Dana 20. 4. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

ESAD-EKO (]AMIL) BILALOVI] 1957 - 2009. Sa ljubavlju i ponosom u srcu ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav koju si nam pru`ao. Uvijek }e{ ostati dio nas, nikad te ne}emo zaboraviti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet koji si zaslu`io. Zauvijek tvoji: sin Armin, supruga Azerina, k}erka Amela, unu~ad 5181-1nd` Haris, Adis i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

EDBER HRNJI]

POSLJEDNJI SELAM

Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol i tugu za tobom. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena.

na{em dragom ocu i dedi

BULBUL (HAMID) IDRIZ (DEDA)

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji

189-1ze

Supruga Hanka, sinovi Akif i Samir, k}eri Saliha i Meliha, unuk Haris i sestra Hanka, zet Adnan, snahe Elma i Alma

Dana 20. aprila 2010. godine navr{ava se sedam godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi

6220-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage

EDBER HRNJI] S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hasan, Muvedeta, Elmana, Semha, Sead, Maida i 189-1ze Almir

SAFET ZUBAN

DEVLA ZUBAN, ro|. CERI]

5. 3. 1993 - 20. 4. 2010

20. 4. 2005 - 20. 4. 2010

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. 6217-1tt Porodica


52

Utorak, 20. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEHMED (MUJO) HAD@I]

MLADEN BADNJEVI] 11. 4. 1945 - 18. 4. 2010. preminuo nakon kratke i te{ke bolesti u 66. godini. Ispra}aj dragog pokojnika obavit }e se u utorak, 20. 4. 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju „Bare“. PO^IVAO U MIRU BO@JEM. O@ALO[]ENI: supruga Benka, k}erka Marijana, zet Denis, unu~ad, ujna Dragica Azinovi}, ro|aci Dubravka i @eljko sa obitejima, obitelji Badnjevi}, Azinovi}, Hod`i}, Mati}, Jarmanovi}, ^erkez, Jureni}, Fuks, Miljas i ostala rodbina, prijatelji i susjedi 111 Ku}a `alosti: Branilaca Sarajeva br. 34.

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ro|aku

FIKRETA [AKOVI], ro|. TROBRADOVI]

apsolvent tehnolo{kog fakulteta u Tuzli, exhumacija preselio na ahiret kao {ehid 1992. godine u Vlasenici. D`enaza }e se obaviti u subotu, 24. 4. 2010. godine poslije podne namaza na {ehidskom mezarju Rakita - Vlasenica. O@ALO[]ENI: majka Ferida, sestra Sad`ida, te porodice: Had`i}, Aganovi}, Fehratbegovi}, Siru~i}, Muratovi}, Top~i}, Dizdarevi}, Kurtagi}, Pa{i}, Tihi}, Buljuba{i}, [ahbegovi}, Ja{arevi}, Hod`i}, Deli}, Begi}, Omi}, Selimovi}, Pleho, Pajko, Had`iomerovi}, Klempi}, Huremovi}, Sir~o, Agi}, Avuad, D`uma, Arabiat, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`enaze namaza u d`amiji Hajrija - Vlasenica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga majka, nena, punica i sestra

HASAN (HAJDAR) SOKOLOVI]

iz Mostara

1925 - 2010.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji Pa{efendi}i Emira, Adnan, Edin, Belma, Amina i Nejla

preselila na ahiret u ponedjeljak, 19. aprila 2010. godine, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. aprila 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: suprug Adil-[teka, sinovi Tahir i Adnan, snahe Emira i Aida, unu~ad Elma, Mirza, D`enita i Ajla, praunuka Nejla, brat Mustafa, snaha Jelka sa sinom Damirom i k}erkom Dijanom, snaha D`ana sa sinovima Mirsom i Harisom, sestri~ne Nura, Nerzeta i Faketa, sestri} Ismet, zetovi Kenan i Ramiz, kumovi Bukvi} Mile i [uhreta sa djecom i kuma Figuri} Mira sa djecom, te porodice [akovi}, Trobradovi}, Parali}, Livadi}, Divkovi}, Azapagi}, ^uk, Irzni}, Had`i}, Me{i}, Mehmedagi}, Hasanbegovi}, Kod`aga, Kamenica, Veli}, [eta, D`ananovi}, Omanovi}, Ha`bi, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Halida Kajtaza br. 9.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEHAVETA (udova rah. SALKE) RAJKOVI], ro|. NURKI]

had`iji SEADU ABDAGI]U

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

preselio na ahiret u nedjelju, 18. aprila 2010. godine, u 81. godini. dana 18. 4. 2010. godine u 12 sati, nakon kra}e bolesti, u 85. godini preselila na ahiret. D`enaza }e se klanjati u utorak, 20. 4. 2010. godine, u 15.00 sati u [ari}a haremu, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: k}erka Azra, zet Emir Rahimi}, unu~ad Tajma i Tarik, sestre Hilaira, Rihajeta i Nid`aba, bra}a Nurudin i Zaruk, brati} Omer, brati~ne Hida, Enisa i Amra, te porodice: Rajkovi}, Rahimi}, Nurki}, Sara~, Kapetanovi} kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji 535-1mo

6221-1tt

SJE]ANJE

D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. aprila 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Enver, Kasim i Nedim, unu~ad Mirza, Igor i Ema te ostala mnogobrojna rodbina, prija111 telji i kom{ije.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi otac i deda

na na{e drage roditelje

OBREN PIND@O preminuo 18. 4. 2010. godine u 82. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se u utorak, 20. 4. 2010. godine u 13.30 na gradskom groblju Bare.

SENA ^AKAR, ro|. JELE^

IBRO ^AKAR

20. 8. 2007.

20. 4. 2004. iz Livna S velikom tugom, ali neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se na{ih najdra`ih. 6252-1tt K}erke sa porodicama

O@ALO[]ENI: k}erke Branka i Dubravka, zetovi Borislav, Rajko i Pero, unuci Dejan, Petar i Davor, unuka Teodora, sestri~na i sestri}, te obitelji: Obradovi}, Marjanovi}, Pind`o, Dursun, ]uk, Tasi}, \unovi}, Radulovski, Bauman, Kosavac, Bogdanovi} i ostala 5174-1nd` rodbina i prijatelji

SJE]ANJE

Dana 21. 4. 2010. godine navr{ava se sedam dana od kada je na ahiret preselila na{a majka

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na na{e drage oca i supruga

daid`u

MEDO (MEHE) SU]ESKA

MUNIBA HAD@I], ro|. BA[I]

preselio na ahiret u nedjelju, 18. 4. 2010. u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak 20. 4. 2010. u 14.00 sati u Obravnju - Vi{egrad. O@ALO[]ENI: k}erke Fatima, Mu{ija i Behija, snaha Fatima, unuci Ramiz, Ismir, Edin, Samir i Damir, unuke Azemina i Damira, amid`i} Sabit, praunu~ad, snahe te porodice: Su}eska, [eta, Omanovi}, Ahmetovi}, Veljan, ^olovi}, Ke~anovi}, Kru{o, Lo{i}, Sendo, Me{i}, Kari}, Memi{evi}, Kapetanovi}, Agi}, Vukovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

iz Kalinovika Molimo Allaha d`.{. da joj podari mjesto u D`ennetu i vje~ni rahmet njenoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 21. 4. 2010. godine u 11,00 sati u d`amiji Hrasno, ul. Azize [a}irbegovi} br. 5.

SABAHUDIN (SAFET) i BOSTAND@I] 20. 4. 1992 - 20. 4. 2010.

FIKRET (IBRO) FRA[TO 5. 4. 2005 - 5. 4. 2010.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 h.

Porodica 6249-1tt

Navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog

D@EMALA (ALIJE) SADIKOVI]A Porodica, rodbina i prijatelji 5200-1nd`

Sabina i Fadila

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

majci na{ih prijatelja

na dragu prijateljicu

FIKRETA [AKOVI]

SABINU KA[I]

5197-1nd`

5196-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

ZEKRIJI ALIHOD@I]U

20. 4. 2008 - 20. 4. 2010. Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a porodici sabur. Mirsad i Azemina sa djecom 5199-1nd`

Mnogo mi nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Zila

PTT

Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom {to ostaje iza tebe. @ivot bez tebe skrivena bol, nevidljiva rana u srcu, suza u oku, tragovi u du{i, a smrt je - nada da }emo se sresti. Hvala ti za tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam darivao u svakom trenutku svog `ivota. Tvoji najmiliji: supruga Rabija, sin Damir, k}erke Damira i Elvira, zetovi Admir i Sascha, snaha Filiz, unuci Armin, Miralem i Levin Tevhid }e se prou~iti dana 21. 4. 2010. godine u 11 h u ku}i rahmetlije, ul. Ned`ada 5198-1nd` Deli}a 20, Butmir.


Dnevni avaz

utorak, 20. april/travanj 2010.

53

Duboko potreseni bolom javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{ dragi suprug, otac, brat i djed

DRAGO (MIJE) BUZUK - TUNJI] preminuo dana 18. 4. 2010. u 66. godini.

O@ALO[]ENI: supruga Janja, sinovi Darko i Davor, nevjeste Katarina i Ana, unu~ad Doris, Philip, Denis, Leo i Emilia, brat Mirko, sestra Ru`ica, brati}i, sestri}i, obitelji Buzuk, Tadi}, Musa, Kom{i}, Brodi}, Vrci}, Pej~inovi}, Marjanovi}, Batarilo, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i susjedi Po~ivao u miru Bo`jem 5173-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi BABUKA

PA[AGA (ZAJKO) MILAVICA

ALMAS (RAMO) RADMILOVI] iz Dervente

preselio na ahiret dana 18. 4. 2010. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. 4. 2010. godine na mezarju Borovi Svrake - Semizovac poslije ikindije namaza u 17.00 sati. D`enaza }e se klanjati kod d`amije u Svrakama - Semizovac poslije ikindije namaza.

preselio na ahiret u nedjelju, 18. 4. 2010. godine u 74. godini.

Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti ul. Stara cesta br. 25 Semizovac u 17.00 sati.

O@ALO[]ENI: supruga Zahida, sin Zahid-Hitko, k}erke Sena, Zinaida-Seka i Alma, sestra Ramiza, unu~ad Benjamin, Seid, Almir, D`ana, Selma, Alen i Dragana, zetovi Re{ad, Edin i Adnan, snaha Selima, te porodice: Radmilovi}, Tursi}, ^ohodarevi}, Alji}, Ze}irevi}, Osmanagi}, Muri}, Hirki}, Durakovi}, Sejfovi}, Balta, Ali}, Stojovi}, Mulabegovi}, Isakovi}, Muja~i}, Hamzi}, Sadi}, Avdagi}, Gastan i ostala mnogobrojna rodbina, brati}i, sestri}i, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Osik do br. 6, Osijek - Ilid`a.

D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. - EL-FATIHA O@ALO[]ENI: supruga D`emila, sinovi Edin, Nermin, k}erka Nermina, sestre Hanka, Mujesira, Hafiza, snahe Zenaida, Maida, unu~ad Mirza, Selma, Denis, amid`i}i Hasib, Salem, Refik, Esed, svastika Dervi{a, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Milavica, Rami}, Imamovi}, D`indo, Hasanbegovi}, Kuki}, Hand`i}, Ajanovi}, Hasi}, Dilberovi}, Muhi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 5187-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i SEAD (MESUD) ABDAGI] preselio na ahiret u ponedjeljak, 19. aprila 2010. godine, u 62. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 20. aprila 2010. godine poslije podne namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@I’UN. O@ALO[]ENI: supruga had`i Badema, sinovi had`i Ahmet, Aldin i Nedim, brat Mirsad, sestra Nerkesa, snahe D`emila, Medina i Nermina, unu~ad Hamza, Harun, Amina i Vedad, sestri}i Almir i Elvir s porodicama, brati}i Ersan s porodicom i Mesud, tetke Hedija, Razija i Hidajeta s porodicama, dajd`a Salih s porodicom, strina ]ama s porodicom, {ure Mirsad i Ramiz s porodicama, te porodice Abdagi}, Teka~, Arnautovi}, Huseinovi}, Mumd`i}, Hubani}, \apo, Softi}, Livnjak, Pa{efendi}, Elmasbegovi}, Kadi}, Hod`i}, Laka~a, ^amo, @alica, Selimovi}, Sulejmanovi}, Omerbegovi}, Muj~inovi}, Bjedi}, Stroil, Zaimovi}, Hasanagi}, Had`ibegovi}, Musli}, Juki}, Mujagi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. @enski tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Augusta Brauna br. 10/I. Mu{ki tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ak{am namaza 111 u stanu rahmetlije u ulici Augusta Brauna br. 10/I.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

6219-1tt

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi BABUKA

HAJRIJA (UZEIR) SUBA[I], ro|. PJANO

ALMAS (RAMO) RADMILOVI]

preselila na ahiret dana 18. 4. 2010. godine u 71. godini.

iz Dervente preselio na ahiret u nedjelju, 18. 4. 2010. godine u 74. godini.

D`enaza }e se klanjati u utorak, 20. 4. 2010. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Beri~ - @i{}e, gdje }e se klanjati d`enaza u 14.30 sati. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i umrle u Beri~u u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!

D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. 4. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo.

O@ALO[]ENI: suprug Himzo, sinovi Sinan, Ramo, Sead i Rifet, bra}a Nurko i Alija, snahe Safija, Mirsada, D`evada, Nermina, unu~ad Eldina, Sedin, Irnes, Eldar, Enis, Erna, Elmina, Nerina, te porodice Suba{i}, Pjano, Efendi}, Me{anovi}, [akrak, Tatarin, kao i ostala mnogobrojna rodbi296-1go na, prijatelji i kom{ije.

O@ALO[]ENI: supruga Zahida, sin Zahid - Hitko, k}erke Sena, Zinaida-Seka i Alma, sestra Ramiza, unu~ad Benjamin, Seid, Almir, D`ana, Selma, Alen i Dragana, zetovi Re{ad, Edin i Adnan, snaha Selima, te porodice: Radmilovi}, Tursi}, ^ohodarevi}, Alji}, Ze}irevi}, Osmanagi}, Muri}, Hirki}, Durakovi}, Sejfovi}, Balta, Ali}, Stojovi}, Mulabegovi}, Isakovi}, Muja~i}, Hamzi}, Sadi}, Avdagi}, Gastan, i ostala mnogobrojna rodbina, brati}i, sestri}i, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Osik do br. 6, Osijek - Ilid`a.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis).

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MU[A (HASAN) RAMI], ro|. DEMIR

111

Dana 19. 4. 2010. godine, poslije kratke i te{ke bolesti, preminula je u 75. godini

JELENA (JOVO) SAVI]

IDRIZ (HAMID) BULBUL preselio na ahiret u ponedjeljak, 19. aprila 2010. godine, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. aprila 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred II gimnazije iz ulice Sutjeska sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Hanka, sinovi Akif i Samir, k}erke Saliha i Meliha, sestra Hanka, unuk Haris, zet Adnan, snahe Alma i Elma, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, svastike Hava i \uma sa porodicama, te porodice Bulbul, Karamuratovi}, Hrnji}, Sara~evi}, ]utuk, Kapo, Smajlovi}, Isanovi}, Mujanovi}, Suljevi}, Bjelak, Busnov, Lon~ar, Mehelji}, Pleh i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Alipa{ina br. 20/IV.

preselila na ahiret u nedjelju, 18. aprila 2010. godine, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. aprila 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Ni{an-Jar~edoli. O@ALO[]ENI: sin Omer, k}erka Hasena, snahe Ziza i Izeta, zet Sejo, unu~ad Azmira, Azmir, Merima, Damir, Vedad i Ahmed, zet Alem, praunuka Ema, sestri}i i sestri~ne, njegovateljica Fadila Kopi}, te porodice Rami}, Demir, Harba{, [eta, Dervi{evi}, Katovi}, Piri}, ^elebi}, [etki}, Bosno, Kos, Hurem, Pazalja, Fazlagi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ulici [amin gaj 111 br. 42 - Rakovica.

Sahrana }e se obaviti 20. 4. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. Prevoz obezbije|en ispred Fabrike duhana Sarajevo, Pofali}ka br. 5 u 13.15 sati. O@ALO[]ENI: bra}a Stojan, Ostoja i Stevo, sestra Joka, snahe Cvijeta i Stojanka, sestri} Branislav i sestri~na Brana sa porodicom, brati} Rade sa porodicom, brati} Zoran, brati~ne Jela, Daliborka i Dobrila sa porodicama, Zorica Kesten sa Aidom i Adnanom, Ana Pikuli} sa porodicom, Petra D`eko sa porodicom, porodice Buli}, Hil~i{in, Tomi} Cana i ostali prijatelji i kom{ije 111


54

Utorak, 20. april/travanj 2010.

oglasi

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE OP]INSKI SUD U GORA@DU Broj: 45 0 Mal 011323 09 Mal Gora`de, 30. 3. 2010. godine

INVITATION FOR BIDS Bosnia and Herzegovina Energy Community of South East Europe (ECSEE) APL3 - Bosnia and Herzegovina Project Replacement of Coal Deposit System in TPP Tuzla No. EPBiH-ECSEE-APL3-A1-TPPT-04/10-WB

Op}inski sud u Gora`du, po stru~nom saradniku Skoko Ru`ici, u pravnoj stvari tu`ioca „Union banka“ d.d. Sarajevo-Poslovna jedinica Gora`de, zastupana po punomo}niku Borovac Omeru-advokatu iz Gora`da, protiv tu`enog Kujovi} Berina iz Gora`da, Ulica zdravstvenih radnika broj 11, radi duga vsp. 1.487,32 KM, dana 30. 3. 2010. godine objavljuje

POZIV

Credit No. 4197- BOS 1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that appeared in Development Business, issue no. WB2568-730 of June 25, 2008. 2. The Bosnia and Herzegovina has received a credit from the International Bank for Reconstruction and Development toward the cost of Energy Community of South East Europe (ECSEE) APL3 - Bosnia and Herzegovina Project, and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the contract for Replacement of Coal Deposit System in TPP Tuzla No. EPBiH-ECSEE-APL3-A1-TPPT-04/10-WB. 3. The JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo now invites sealed bids from eligible bidders for Replacement of Coal Deposit System in TPP Tuzla. 4. Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, issue May 2004, and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the guidelines. Qualification requirements for bidders, including members of joint ventures, subcontractors or vendors: The Bidder shall submit with its bid documentary evidence established in accordance with ITB Clause 2 that the Bidder is (1) eligible to bid, and is (2) qualified to perform the contract if its bid is accepted. (a). Eligibility: Nationality, Conflict of Interest, Bank Ineligibility, Government Owned Entity, United Nations resolution or Borrower’s country law. The Bidder will submit original documents: - Defining legal status and principal place of business - Statement that there are no Conflict of Interest - In case of Joint Venture (JV) JV agreement - Litigation History for last five years (b). The Bidder shall submit with its bid the documentary evidence of the Bidder’s qualifications to perform the contract, if its bid is accepted, to the Employer’s satisfaction that the Bidder has the financial, technical, production, installation and other capabilities necessary to perform the contract: Qualification requirements for bidders, including members of joint ventures, subcontractors or vendors: Financial Situation: Financial Performance; The Bidder must demonstrate that he has access to, or has available liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the construction cash flow estimated as EUR 1,4 mill equivalent, net of the Bidders commitment for other contracts. Average Annual Construction Turnover; The Bidder must have a minimum average annual turnover of EUR 11,3 mill. equivalent, calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed within the last 5 (five) years. In case of joint venture, regarding qualifying criteria Average Annual Construction Turnover the lead partner shall meet not less than 50 percent and other partners shall meet not less than 25 percent of stated criteria. For the purpose of proving the above mentioned the Bidder will submit original documents: - Bank statements as evidence of Financial Performance - Audited balance sheet and income statement for last five years and Bidders’s statement as evidence of Average Annual Construction Turnover Experience: General Construction Experience Experience under construction contracts in the role of contractor, subcontractor, or management contractor for at least the last five (5) years prior to the bid submission deadline, and with activity in at least nine (9) months in each year. Specific Construction Experience Participation as contractor, management contractor or subcontractor, in at least two (2) contracts within the last five (5) years, each with a value similar to offered one, that have been successfully and substantially completed and that are similar to the proposed works. The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology e.i field of design, supply and installation of Combined Device (stacler - reclaimer) with stacking and reclaiming capacity of 400 t/h to 1.200 t/h and more, from depot and with at least 3 belt conveyors in system with thermal power plants. Subcontracting is not permitted to exceed 30% of contract price. Bidders shall include with the bid a list of subcontractors (if any) for major items of supply and services, with elements of work/items and the proposed subcontractor(s)/sub-supplier(s) clearly identified including their past experience/capacity. In general for items of supply, the sub-supplier must have successfully manufactured and supplied in any one of the last five years, the quantity being proposed for subcontracting, which are in satisfactory operation/use for the past two years as on the date of tender opening. For elements of work the subcontractors must have completed at least one work of similar nature, complexity, and requiring construction technology similar to the proposed subcontract during the last five years. The Bidder, and in case of join venture, the Leader of joint venture must demonstrate that he has a Quality Management/Manufacture System standard according to EN ISO 9001:2008 and EN ISO 14001:2004. Manufacturer of goods and equipment shall comply with and fulfill the requirements of EN ISO 9001:2008 and EN ISO 14001:2004 or equivalent standard. 5. Interested eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding documents at the address given below from 8.00. to 14.00 hours each working day. 6. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee 100 EUR or equivalent in Bosnian Mark BAM. The method of payment will be as follows: a) For payment from abroad of Bosnia and Herzegovina: Payment through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S or IBAN No. BA391610600000043340 account No 501012000-978-000-13 with note „For JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. Sarajevo with identification of purpose: Purchase of Bidding Documents No. EPBiH-ECSEE-APL3-A1-TPPT-04/10-WB. b) For payment within Bosnia and Herzegovina, in BAM: Payment through UniCredit Bank d.d. account No. 3389002208088319 with note „For JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. Sarajevo, with identification of purpose: Purchase of Bidding Documents No. EPBiH-ECSEE-APL3-A1TPPT-04/10-WB. If requested, the documents will be promptly dispatched by fast courier upon payment of additional 100 EUR or equivalent in Bosnian Mark (BAM), but no liability can be accepted for loss or late delivery. 7. Bids must be delivered to the address below at or before 1st June 2010. at 12.00 hours. If required, all bids must be accompanied by a bid security of EUR 280.000 or an equivalent amount in a freely convertible currency. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend at the address below on 1st June 2010 at 12.00 hours. JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo Project Implementation Unit - PIU Attn Ms. Sabaheta Sadikovi}, PIU Director Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina Telephone: 00 387 33 751 041 Facsimile number: 00 387 33 751 033 Electronic mail address: ssadikov@elektroprivreda.ba

Poziva se tu`eni Kujovi} Berin iz Gora`da, Ulica zdravstvenih radnika broj 11, da u roku od 30 dana da objave ovog poziva dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`itelj u tu`bi predla`e da sud donese presudu, kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 1.487,32 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 12. 3. 2009. godine kao dana dono{enja tu`be pa do isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. U odgovoru na tu`bu tu`eni treba postupiti u skladu sa odredbama ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku. Dostava ove tu`be smatra se obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Ru`ica Skoko

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-32882/04 Sarajevo, 01. 04.2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO DIREKCIJA GORA@DE, ul. Ferida Dizdarevi}a br. 3. protiv tu`enog OMERHOD@I] MIRSADE iz Sarajeva ul. Safeta Had`i}a br. 16, radi duga v.s.p. 95,50 KM, van ro~i{ta dana 01. 04. 2010. godine donio je:

PRESUDU

zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 95,50 KM s pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a obaveza pa do isplate i to: na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 06. 2004. godine na iznos od 35,90 KM po~ev od 16. 07. 2004. godine na iznos od 23,60 KM po~ev od 16. 08. 2004. godine na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 09. 2004. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 7,15 KM, a sve uroku od 30 (trideset) dana. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ~lan 183. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD TUZLA BROJ: 032-0-08-PS-000-399 Tuzla, 08. 01. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli sudija Softi} Pa{a u pravnoj stvari tu`ioca DOO za proizvodnju, trgovinu export import i usluge „Lovi}&CO“ Lukavac, Magistralni put Lukavac, zastupani po punomo}niku Memi} Jakubu adovkatu iz Lukavca, protiv tu`enog DOO za trgovinu, prevoz i usluge „Handball“ Tuzla ul. Rudarska 400, radi duga v.sp. 7.000,00 KM, dana 08. 01. 2010. godine van ro~i{ta donio

PRESUDU Zbog propu{tanja

Obavezuje se tu`eni DOO za trgovinu, prevoz i usluge „Handball“ Tuzla da tu`iocu DOO za proizvodnju, trgovinu export import i usluge „Lovri}&CO“ Lukavac, isplati dug u iznosu od 7.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 30. 08. 2004. godine, pa do isplate kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 800,00 KM, u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA SOFTI] PA[A PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana od dan prestanka razloga koji je prouzrokovao propu{tanje ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je saznala. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u pre|a{nje stanje (~. 329. ZPP-a).


oglasi

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE OP]INSKI SUD GORA@DE Broj: 45 0 Mal 09939 08 Mal Gora`de, 26. 03. 2010. godine Op}inski sud u Gora`du, po stru~nom saradniku Skoko Ru`ici, u pravnoj stvari tu`itelja „Telecom Srpske“ a.d. Banjaluka, ulica Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog Alajbegovi} Rasima iz Gora`da, ulica 1. maja broj 2, radi duga vsp. 1.416,77 KM, vanraspravno dana 26. 03. 2010. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU

zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni Alajbegovi} Rasim iz Gora`da isplatiti tu`itelju „Telecom Srpske“ a.d. Banjaluka iznos od 1.416,77 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveze do dana uplate, kako slijedi: - na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 94,2 KM po~ev od 15. 12. 2007. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 292,97 KM po~ev od 21. 12. 2007. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine kao dana dospjelosti do dana uplate - na iznos od 561,6 KM po~ev od 08. 11. 2008. godine kao dana dospjelosti do dana uplate na `iro ra~un broj 562-099-00001685-95 NLB Razvojne banke. Tu`eni je du`an platiti tu`iocu i tro{kove parni~nog postupka u visini sudske takse na tu`bu i presudu u iznosu od 159,20 KM na `iro-ra~un broj 562-099-00017269-97 kod NLB Razvojne banke, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: MAL-34683/04 Sarajevo, 18. 03. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja ORIFLAME KOZMETIKA BiH, ul. Saliha Ud`varli}a bb, protiv tu`enog BANDI] MEDINE iz Trnova, ul. Umoljani bb, radi duga, v.s.p. 360,90 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje:

OGLAS Poziva se tu`eni Bandi} Medina kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan ^ETVRTAK, 27. 05. 2010. godine u 10,00 sati pred ovaj sud u sobu broj: 4 /PR, Ustani~ka broj 19. Ilid`a. Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, i donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge. Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati u njegovoj odsutnosti. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. STRU^NI SARADNIK LEJLA DEDI]

utorak, 20. april/travanj 2010.

55

Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelja podnesenu 5. 12. 2008. godine, sud je dana 19. 12. 2008. godine poku{ao dostaviti tu`enom na odgovor. Pismeno je vra}eno sudu uz napomenu da imenovani „`ivi u Sarajevu“. Dopisom od 21. 01. 2009. godine, tu`itelj je pozvan da dostavi ta~nu adresu tu`enog. U ostavljenom roku tu`itelj je dostavio novu adresu tu`enog u ulici 1. maja broj 47 u Gora`du. Sud je uputio tu`bu na dostavljenu adresu, ali je pismeno vra}eno uz isto obrazlo`enje. U podnesku od 18. 05. 2009. godine tu`itelj je dostavio podatak da je ta~na adresa tu`enog u ulici Sinan-pa{e Sijer~i}a broj 23 C u Gora`du. Nakon poku{aja da se tu`ba dostavi na odgovor na navedenu adresu, ista je vra}ena uz napomenu da imenovani „`ivi i radi u Njema~koj“. Po nalogu suda tu`itelj je dana 16. 06. 2009. godine obavijestio sud da je adresa tu`enog u ulici Lepeni~ka broj 38 Stup Ilid`a. Sud je ponovo uputio tu`bu na datu adresu, ali je pismeno vra}eno uz naznaku da je imenovani „nepoznat“. Na tra`enje suda tu`itelj predujmljuje sredstva za objavu tu`be u dnevnim novinama koje se distribuiraju na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine. Sud na osnovu odredbi ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje tu`bu dana 16. 12. 2009. godine u dnevnim novinama „Avaz“ i na oglasnoj plo~i suda. Tu`enom dostavlja obavijest o navedenoj objavi na adresu ozna~enoj u tu`bi. Protekom roka od 15 dana od dana objave u dnevnim novinama, u konkretnom slu~aju se smatra da je tu`ba dostavljena tu`enom dana 04. 01. 2010. godine. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u spise predmeta utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom posutpku za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev. Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~lana 383. i 386 stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu i takse na presudu u izosu od 14,20 KM i tro{ak za objavu istih u dnevnim novinama u iznosu od 145,00 KM, {to ukupno izosi 159,20 KM. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku. (Dostava presude zbog propu{tanja smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (~lan 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku). Stru~ni saradnik Ru`ica Skoko

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 047899 08 P Sarajevo, 2. 4. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU po sudiji Sanja Vu~ijak, u pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA PRIZMA PODURED PRIZME MIKRO SARAJEVO zastupana po punomo}niku Amri Gurdi advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. DUMONI] SABINA iz Ilid`e ul. Igmanska cesta br. 41, 2. OMERAGI] SABIJA iz Sarajeva ul. Zlatnih ljiljana br. 1 i 3. TITORI] SLAVICA iz Sarajeva ul. Novopazarska do br. 72 radi Isplata duga v.s.p. 6.857,00 KM donio je slijede}i:

POZIV Pozivaju se tu`eni 1. DUMONI] SABINA iz Ilid`e ul. Igmanska cesta br. 41, 2. OMERAGI] SABIJA iz Sarajeva ul. Zlatnih ljiljana br. 1. i 3. TITORI] SLAVICA iz Sarajeva ul. Novopazarska do br. 72 radi, da pristupe na PRIPREMNO RO^I[TE zakazano za dan PONEDJELJAK 26. 4. 2010 u 10,30 sati u sobu broj 330/III. SUDIJA Sanja Vu~ijak NAPOMENA: Ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva.

Na osnovu ~l. 31 i 32. Statuta J.P. Veterinarska stanica Olovo, te odluke Upravnog odbora preduze}a broj 01-05-IV/10 od 09. 04. 2010. godine raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora J.P. Veterinarska stanica Olovo Imenovanje se vr{i na period od ~etiri godine. Kandidat za imenovanje mora ispunjavati sljede}e op}e uvjete i to: - da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), - da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih), - da nije krivi~no ka`njavan (dokaz: uvjerenje o neka`njavanju), - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka); - da se na njega ne odnosi ~l. IX ta~ka 1 Ustava BiH (dokaz: izjava ovjerena od nadle`nog organa), - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Sl. glasnik BiH, br. 16/02), (dokaz: izjava ovjerena kod nadle`nog organa) Pored ispunjenih op}ih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: - da ima VII stepen stru~ne spreme, zavr{en veterinarski fakultet (dokaz: diploma o zavr{enom studiju), - da ima najmanje 3 godine neprekidnog radnog sta`a u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu u struci), - da ima provjerene rezultate u pogledu stru~nih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti, - da ima polo`en stru~ni ispit (dokaz: uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu), - da nije ~lan niti jednog upravnog ili nadzornog odbora, Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: J.P. Veterinarska stanica Olovo Sarajevska b.b. Olovo (sa naznakom za konkursnu komisiju) Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. UPRAVNI ODBOR J.P. VETERINARSKA STANICA OLOVO


56

Utorak, 20. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi


sport

57

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

@ELJEZNI^AR Dino \urbuzovi} o utrci sa Borcem za titulu

Odlu~it }e gostuju}i bodovi Iz ~etiri utakmice na strani moramo osvojiti bar jedan bod vi{e nego Banjalu~ani iz tri me~a, ka`e trener „Plavih“ Ibri~i}: Rije{io tri utakmice zaredom

Na Grbavici poku{avaju sti{ati euforiju nakon velike pobjede nad Borcem, kojom se @eljezni~ar odvojio na prvom mjestu tabele i napravio mo`da i odlu~uju}i korak prema osvajanju {ampionske titule. Naju~inkovitijem igra~u Premijer lige Samiru Bekri}u (10 golova, 11 asistencija) u u{ima jo{ odzvanja pjesma „Manijaka“.

Efikasni bh. nogometa{i u Evropi

Na{i u Bundesligi postigli 42 gola Ovog vikenda pogotke su dali D`eko, Ibi{evi}, Muslimovi}, Ibri~i} i ^ustovi} Bh. nogometa{i bili su efikasni ovog vikenda. U Bundesligi su zabili Edin D`eko za Volfsburg protiv Verdera (2:4) i Vedad Ibi{evi} za Hofenhajm u Dortmundu (1:1). Kada se zbroje golovi ~etvorice na{ih igra~a, ispa-

Hvala navija~ima - Bilo je, zaista, fenomenalno. U onakvoj atmosferi jednostavno moramo pobijediti. Hvala navija~ima na spektaklu, koji }emo pamtiti cijeli `ivot. I na terenu je tempo bio izuzetno visok, utakmica na nivou kakav dugo godina nije vi|en u na{oj ligi. Iako smo primili dva naivna gola, ipak smo pobijedili sa 4:2 i uvjereni smo kako }emo ostati prvi do kraja Premijer lige - govori Bekri}. Trener Dino \urbuzovi} pohvalio je i ekipu Borca. - Borac je do{ao na Grbavicu da igra otvoreno. Korektna su i kvalitetna ekipa i zaslu`uju mjesto u vrhu tabele. Za nas je najbitnije da smo u direktnom duelu pokazali da smo trenutno bo-

Mahmutovi} po sedmi put strijelac

Bekri}: U onakvoj atmosferi morali smo pobijediti

lji, {to je bitno i sa psiholo{kog aspekta - ka`e prvi

Me{anovi} se oporavlja Amar Osim nije `elio riskirati u subotu pa je golgeter @eljezni~ara Alen Me{anovi} propustio derbi protiv Borca, jer se jo{ nije oporavio od povrede.

Me{anovi} jo{ trenira prema posebnom programu i vjerovatno ne}e igrati ni u Tuzli, a na Grbavici se nadaju kako }e izvrsni napada~ poja~ati ekipu u fini{u sezone.

saradnik {efa Amara Osima. U posljednjih sedam kola @eljezni~ar }e morati sa~uvati prednost od tri boda, a klju~ }e biti u gostuju}im utakmicama.

Sutra u Tuzli Ve} sutra @eljo }e na novo te{ko gostovanje, Slobodi u Tuzlu, koja je ovog prolje}a na svom terenu pobijedila sve protivnike.

- Ra~unica je jednostavno, ako i Borac i mi na svom terenu pobijedimo sve utakmice, {ampiona }e odlu~iti bodovi na gostovanjima. Na ~etiri gostovanja moramo osvojiti bar jedan bod vi{e nego Borac na tri, a mislim da smo definitivno sposobni za to. Naravno, pred nama je dug i te`ak put - dodaje \urbuzovi}. Z. [.

U Slobodi zaboravili poraz u Lukavici i okre}u se @elji

Glava{: Plava lokomotiva zabit }e se u tu{anjski zid Oslabljeni tim Slobode pora`en (1:2) je na nedjeljnom gostovanju u Lukavici kod Slavije. Uprkos izgubljenim bodovima, za stru~ni {tab Tuzlaka i njihovog trenera Vlatka Glava{a izuzetno je va`no da niko od prvotimaca na utakmici nije dobio tre}i `uti karton pa }e svi bi-

ti u konkurenciji za sutra{nji duel sa @eljezni~arom, liderom Premijer lige. - Igrali smo protiv Slavije otvoreno i mu{ki i {teta je {to nismo osvojili makar bod. S druge strane, nismo previ{e ni riskirali na ovoj utakmici. Najbitnije je da nismo dodatno „kartonirani“ i da ko-

mpletni do~ekujemo lidera rekao je Glava{ te optimisti~no naglasio: - @eljo je kvalitetan i opasan, ali se mi na Tu{nju nikoga ne bojimo. O~ekujem da se njihova plava lokomotiva zabije u na{ tu{anjski zid. Neka @eljo bodove za titulu tra`i negdje drugo. U Tuzli

Glava{: Nikoga se ne bojimo na Tu{nju

ih sigurno ne}e na}i. Ina~e, ekipa danas odlazi u karantin, gdje }e do~ekati me~ protiv @elE. M. jezni~ara.

Rasulo u Modri~i

Predsjednik Milenko Grabovac sjetio se da podnese ostavku Predsjednik Modri~e Maxime Milenko Grabovac podnio je ostavku na funkciju koju je obavljao ne{to vi{e od godinu. Njegov mandat ostat }e upam}en po crnoj seriji od osam uzastopnih poraza ovog prolje}a, nakon kojih

je svojim golom rije{io tre}i uzastopni me~ u korist Spli}ana. U subotu je iz „slobodnjaka“ zabio [ibeniku za nova tri boda Hajduka. Zlatan Muslimovi} bio je strijelac jednog od ~etiri pogotka PAOK-a, koji je sa 4:1 savladao Ergotelis.

je klub zacementiran na posljednjem mjestu i skoro je siguran putnik u ni`i rang. Nakon ~etiri uvezana poraza, ostavku je ranije podnio trener Marko Stoji} iako je Grabovac to trebao uraditi prvi. Kolika nebriga vlada,

svjedo~i i ~injenica da ekipu na subotnjem gostovanju u Mostaru nije pratio niko od zvani~nika kluba, a slu`beni predstavnik bio je Milan Petrovi}, jedan od pomo}nika trenera Dragana Savi}a. Treba podsjetiti da su se ne tako davno, dok je klupska

kasa bila punija, a rezultati bolji, svi utrkivali da dio uspjeha Modri~e pripi{u i sebi. Sjednica Skup{tine kluba je, prema rije~ima predsjednika ovog tijela Lazara Geri}a, zakazana za 27. S. M. april.

Bh. fudbaler u Teplicama Ajdin Mahmutovi} postigao je u 25. kolu ~e{ke Gambrinus lige pobjedonosni gol za svoj tim u doma}em susretu protiv Pri-

brama (1:0). Ovo je Mahmutovi}u sedmi ovosezonski pogodak za Teplice, koje su na ~etvrtom mjestu, sa ~etiri boda zaostatka za vode}om Spartom. (V. B.)

da da su drugi stranci prema efikasnosti u Njema~koj, nakon Brazilaca, kojih je, ina~e, mnogo vi{e. D`eko je do sada zabio 20, Ibi{evi} 10, Misimovi} 9, a Salihovi} 3, {to daje zbroj od 42 gola. Brazilska kolonija postigla je 50 (najvi{e Grafite, 11), a slijede Holan|ani sa 34 gola i Hrvati sa 29. U Hrvatskoj, u sjajnoj formi igra Senijad Ibri~i}, koji

PAOK je zavr{io regularni dio prvenstva na tre}em mjestu i u plej-ofu }e se boriti za mjesto u Ligi prvaka. Nekada{nji reprezentativac Adnan ^ustovi} doveo je Gent u vodstvo protiv Varegema, a na kraju je bilo 5:0. Gent je trenutno na drugom mjestu belgijskog plej-ofa, iza Anderlehta, koji je osigurao naslov prvaka. A. N.

Aleksandar Bo`ovi} kategori~an

Imam 30 svjedoka da nisam udario Kutaliju Aleksandar Bo`ovi}, trener golmana Slavije, odlu~no demantira da je nanio fizi~ke povrede Gruzijcu Levaniju Kutaliji na treningu u petak. - Odgovorno tvrdim da nisam fizi~ki nasrnuo na Kutaliju, {to u svakom trenutku mo`e da potvrdi tridesetak fudbalera i sportskih radnika koji su prisustvovali treningu. Tako|er, bio je prisutan i direktor kluba Milorad Ko{arac i svi su vidjeli da ga ja nisam udario.

Oni su to potvrdili i u policiji. Svi su jednoglasni da sam pomogao da se ne desi ve}e zlo. Meni je u~injena moralna i javna nepravda. Neki ljudi, kaljaju}i moje ime i moj dugogodi{nji sportski ugled, koji je bez mrlje, poku{avaju ostvariti svoje ciljeve, a to je, u ovom slu~aju, da izvuku igra~a bez papira i obe{te}enja. Sigurno }u protiv takvih me{etara pravdu potra`iti i na sudu - Bo`ovi}ev je G. I. komentar.

Slavija se namu~ila protiv Slobode

Odovi} prezadovoljan rezultatom Slavija nije briljirala protiv Slobode, ali je upisala va`nu pobjedu (2:1) i osvojila zna~ajne bodove u borbi za opstanak. - Moram biti prezadovoljan rezultatom. Pobjeda je posebno vrijedna s obzirom na to da je o~igledno kako te{ko i sporo izlazimo iz psiholo{ke krize. Dodao bih tome i pro-

bleme sa igra~kim kadrom. Nisam mogao ra~unati na usluge ~ak petorice prvotimaca: Branka Bakovi}a, Vu~ine [}epanovi}a, Levanija Kutalije, Vuka{ina Benovi}a i Zvjezdana Stani}a. Bio sam prisiljen da u igru ubacim trojicu juniora, koji su pru`ili dobru igru istakao je {ef stru~nog {taba G. I. Milomir Odovi}.


@eljezni~ar

4:2

Stadion Grbavica. Gledalaca: 14.000. Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 6. Pomo}nici: Sreten Udovi~i} (Prijedor) i Zikrija Pa{ali} (Zenica). Delegat: Alija Kurtagi} (Biha}). Strijelci: 1:0 - Me{i} (25), 2:0 - Bekri} (41), 2:1 Bogi~evi} (45, autogol), 3:1 - Popovi} (53), 4:1 - Popovi} (83), 4:2 - Kajkut (90). @uti kartoni: Popovi}, Svraka (@eljezni~ar), ]ori}, Kajkut (Borac). Igra~ utakmice: Samir Bekri} (@eljezni~ar) 8.

^elik

2:2

Slavija

2:1

Stadion Slavija u Lukavici. Gledalaca: 500. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka) 7. Pomo}nici: Bilal Bogilovi} (Sarajevo) i Rodoljub Topi} (^elinac). Delegat: Milan Vuksan (Banja Luka). Strijelci: 1:0 I. Radovanovi} (26), 1:1 - Smajlovi} (41), 2:1 - Regoje (81). @uti kartoni: Spalevi}, Regoje (Slavija), Zoni} (Sloboda). Igra~ utakmice: Bojan Regoje (Slavija) 7. SLAVIJA: Dujkovi} -, Milinkovi} 6 (63. Odovi}

Zvijezda

58

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

Premijer liga BiH u nogometu

Statistika 22. kola Lista strijelaca

3:1

Stadion Police u Trebinju. Gledalaca: 500. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 6,5. Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica), Stevo Peri} (Bijeljina). Delegat: Med`id Gvozden (Sarajevo). @uti kartoni: Rami}, Vu~ini} (Leotar). Strijelci: 1:0 - Kruni} (43), 1:1 - \elmi} (61), 2:1 - Todorovi} (85), 3:1 - Todorovi} (90). Igra~ utakmice: Vladimir Todorovi} (Leotar) 8,5. LEOTAR: Berak 6,5, Vu~ini} 6,5 (86. Ko-

Junak

Samir Bekri}

Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Gledalaca: 500. Sudija: Marinko Jeli} ([iroki Brijeg) 7. Pomo}nici: Tihomir Su~i} (Livno) i Damir Kne`evi} (Livno). Delegat: \or|e Star~evi} (Bosanska Gradi{ka). Strijelci: 1:0 Ivankovi} (50 penal), 2:0 - Zadro (70), 3:0 Dragi~evi} (72), 4:0 - Selimovi} (80). @uti karton: Savi} (Modri~a). Igra~ utakmice: Mario Ivankovi} (Zrinjski) 6,5. ZRINJSKI: Melher 6, [unji} 6, Selimovi} 6,

Lakta{i

Modri~a

@ur`inov 5 (46. Musa 6), Ivankovi} 6,5 (75. M. Su{i} -), Markovi} 6, Stojanovi} 6, @i`ovi} 6, Bobi 5 (46. Zadro 6), Dragi~evi} 6, Ani~i} 6. Trener: Dragan Jovi}. MODRI^A MAXIMA: Tripi} 5,5, Todorovi} 5,5, Bajramovi} 5,5 (68. Stoilkov 5,5), Komljenovi} 5,5, Koji} 5,5, Pup~evi} 5,5 (75. Tomi} -), Simi} 5,5, Savi} 5,5, Gale{i} 5,5, \okovi} 5,5 (77. Maksimovi} -), Ali} 5,5. Trener: Dragan Savi}.

Tragi~ar

Potez

Bojan Tripi}

Branislav Kruni}

Najbolji igra~ @eljezni~ara odlu~io je derbi kola sa Borcem. Bekri} je postigao jedan pogodak i namjestio dva svojim suigra~ima. Povukao je svoj tim ka pobjedi, koja je @eljezni~aru donijela tri boda prednosti na tabeli.

Travnik

mljeni} -), Todorovi} 8,5, ^orlija 6,5, Rami} 6, ]erani} 6, Ra{evi} 6 (46. Magazin 6,5), Kruni} 7, Cimirot 7, Risti} 6,5, Vico 6 (75. [e{lija 6,5). Trener: Goran Skaki}. LAKTA[I: [eji} 6, Sekuli} 6, Baji} 6, Ze~evi} 6, [araba 6,5, Stjepanovi} 6, Gruji} 6,5, \elmi} 6,5 (87. Mati} -), Memi{evi} 6, Tosunovi} 6, Kujund`i} 6 (85. Mirkovi} -). Trener: Dragoslav Stepanovi}.

4:0

11 - Bekri} (@eljezni~ar) 9 - [ili} ([iroki Brijeg) 5 - Spalevi} (Olimpik, Slavija), Jandri} (Borac) 4 - [}epanovi} (Olimpik), Osmanagi}, D`afi} (Vele`), [koro (Sarajevo), @ur`inov, Stojanovi} (Zrinjski) 3 - Bilbija (Borac), Niki}, Puri} (^elik), Staji} (Modri~a), Pliska (Sarajevo), Beki} (Sloboda), Majki} (Vele`), M. Be{lija, Me{anovi} (@eljezni~ar)

D`afi}: I dalje na ~elu

Vele`

RUDAR: Avduki} -, [odi} 6, Kotaran 7, Staki} 7,5, Jevti} 7, Kova~evi} 6,5, @eri} 7, Ranki} 7,5 (87. Radivojac -), Da{i} 6,5, D`afi} 6 (46. Kecman 6), Ku{lji} 6 (65. Kiki} -). Trener: Boris Gavran. TRAVNIK: Nurkovi} 6,5, Si. Terzi} 6, E. Varupa 6, N. Varupa 5,5, Badrov 5,5, Zatagi} 5,5, Begi} 5,5 (55. Mujaki} 6), [iljak 6 (86. Dervi} -), Dudi} 5,5, Eri} 6 (75. Sa. Terzi} ), Faji} 6. Trener: Ned`ad Selimovi}.

Gradski stadion u Prijedoru. Gledalaca: 2.000. Sudija: Ljubi{a Vrhovac (Lakta{i) 6,5. Pomo}nioci: Dalibor Dra{kovi} (Lukavica) i Hrvoje Turudi} (^itluk). Delegat: Radika Maki} (Bijeljina). Strijelci: 1:0 - Ranki} (22), 2:0 - @eri} (63, penal). @uti kartoni: Kotaran, Jevti}, Kova~evi}, Da{i}, Ranki} (Rudar), [iljak (Travnik). Igra~ utakmice: Vladimir Ranki} (Rudar) 7,5.

Asistenti

12 - D`afi} (Vele`) 11 - [koro (Sarajevo), Dudi} (Travnik) 10 - Staji} (Modri~a M.), Me{anovi}, Bekri} (@eljezni~ar), ^oli} (Vele`) 9 - Spalevi} (Olimpik, Slavija) 8 - Karali} (Lakta{i), Varea ([iroki Brijeg) , Kordi} (Zrinjski) 7 - Vagner ([iroki Brijeg), Ivankovi} (Zrinjski)

(75. Stankovi} -), Prodanovi} 7, [ehri} 6,5 (57. Kova~evi} 6,5), Gazibegovi} 6,5, Deli} 6,5, Vasili} 6,5, Hamzi} 7, Omeragi} 6,5,\ori} 6,5 (83. Sulji} -). Trener: Zoran ]urguz. VELE@: Bori} 7, Kne`evi} 6,5, Kadi} 6,5, Kazazi} 6,5, Ali~i} 6,5, Demi} 7, Majki} 7 (74. Jazvin -), Osmanagi} 7 (69. Zolj -), \afi} 7, Salihovi} 6,5 (59. ]emalovi} -), [kalji} 6,5. Trener: Veselin \urasovi}.

2:0

sport

Sloboda

6), Regoje 7, Papaz 6,5, Simi} 6,5, Spalevi} 6,5, Tadi} 7, Todorovi} 7 (80. Ogle~evac -), Jovanovi} 6,5, Stankovi} 6,5, I. Radovanovi} 6,5 (82. Pu{ara -). Trener: Milomir Odovi}. SLOBODA: Divkovi} 6,5, Efendi} 5,5, Crnogorac 6, Jogun~i} 5,5 (60. Karad`a 5,5), Zoleti} 5,5, Maurki} 6, Sadikovi} 5,5, Okanovi} 5,5 (63. Muji} 5,5), Smajlovi} 6, Al. Beki} 5,5 (46. Zoni} 5,5), Mostarli} 5,5. Trener: Vlatko Glava{.

2:1

Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu. Gledalaca: 2.000. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 7. Pomo}nici: Senad Ibri{imbegovi} (Travnik) i Branko [ipka (Prijedor). Delegat: Kre{imir ^avar ([iroki Brijeg). Strijelci: 1:0 Hamzi} (2), 1:1 - Osmanagi} (68), 2:1 - Prodanovi} (81). @uti kartoni: Omeragi}, Savi}, Hamzi} (Zvijezda), Salihovi} (Vele`). Igra~ utakmice: Ilija Prodanovi} (Zvijezda) 7. ZVIJEZDA: Kari} 7, Moranjki} 6,5, Savi} 6,5

Zrinjski

Olimpik

[IROKI BRIJEG: Bandovi} 6, Diogo 5,5, Hrka~ 5,5, Renato 5,5, Topi} 5 (41. ]utuk 6,5), Vagner 6, Martinovi} 5,5, Mi{i} 5 (46. [ili} 7), Karoglan 5,5, Hrgovi} 6,5 (66. Ivankovi} 5,5), Varea 5,5. Trener: Toni Kara~i}. OLIMPIK: Fejzi} 6, Salki} 6,5, Suba{i} 6, Kolarov 6, Je{e 7, Vidovi} 6, Velagi} 6,5, Prli} 6,5, Alimanovi} 6,5 (90. Had`anovi} ), Kapi} 6,5 (83. Pehilj -), [aranovi} (90. [adi} -). Trener: Edin Prlja~a.

Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca: 800. Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je) 7. Pomo}nici: Zoran Taborin (Zvornik), Jasmin Smaji} (Tuzla). Delegat: Veselin Naki} (Zavidovi}i). @uti kartoni: Hrka~, Vagner ([iroki Brijeg), Kolarov, Je{e, [aranovi} (Olimpik). Strijelci: 0:1 - Kapi} (39), 0:2 [aranovi} (60), 1:2 - [ili} (87), 2:2 - ]utuk (90+1). Igra~ utakmice: Dalibor [ili} ([iroki Brijeg) 7.

Leotar

Sarajevo

Duro 5,5 (64. Isakovi} 6), Juri} 7, Jamak 6 (46. Dilaver 6), Kapetan 6,5, Obu}a 5,5. Trener: Omer Kopi}. SARAJEVO: Alaim 6,5, Rizvanovi} 6, Maksumi} 6, An. [koro 6,5, Belo{evi} 6, Muminovi} 6,5, Dudo 6 (85. Torlak -), Ihtijarevi} 6 (69. Hamzagi} 5,5), D`akmi} 6,5, Jahovi} 5 (46. Al. [koro 6,5), Had`i} 6. Trener: Mirza Vare{anovi}.

[iroki Brijeg

Rudar

@ELJEZNI^AR: [ehi} 6, Bu~an 7, Me{i} 7,5, Bogi~evi} 6, Radovanovi} 7,5, Svraka 7, Vi{}a 6,5 (80. Stani} -), ]ulum 7,5 (85. Baji} -), Popovi} 8 (90. Spahi} -), Bekri} 8, M. Be{lija 7. Trener: Amar Osim. BORAC: Milinovi} 5,5, Stupar 5, Damjanovi} 5,5, Petri} 5, ]ori} 5, Trivunovi} 6 (54. Vukobratovi} 5), Sakan 5, Petrovi} 5 (46. Boji} 5), Kajkut 7, Jandri} 5,5 (75. Stani} -), Stevanovi} 5. Trener: Zoran Mari}.

0:0

Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca: 9.000. Sudija: Mirko Buljan (Mostar) 6. Pomo}nici: Nikica Tomas (Drinovci) i Toni Bandi} (Grude). Delegat: Dubravko Mi{kovi} (Livno). @uti kartoni: Markovi} (^elik), Dudo (Sarajevo). Igra~ utakmice: Dario Puri} (^elik) 7 ^ELIK: Bilobrk 7, Zahirovi} 6,5, Hasanovi} 6,5, Markovi} 7, Sadikovi} 5,5, Puri} 7,

Borac

Golman Modri~ana primio je ~etiri pogotka Pod Bijelim brijegom. Iako ni kod jednog gola nije imao neke posebne krivice, Tripi} je ponio nezahvalnu titulu tragi~ara kola, jer je utakmicu protiv Zrinjskog zavr{io sa punom mre`om.

Kartoni `uti 49 46 54 53 56 60 64 63 68 61 74 72 73 78 74 77

Borac [iroki B. Leotar Zrinjski Lakta{i Slavija ^elik Olimpik @eljezni~ar Sarajevo Sloboda Zvijezda Rudar Modri~a M. Vele` Travnik

crveni 1 3 2 4 4 3 2 4 3 7 1 2 2 3 6 5

Tabela 1. @eljezni~ar 2. Borac 3. [iroki Brijeg 4. Zrinjski 5. Sarajevo 6. Vele` 7. Leotar 8. Zvijezda 9. ^elik 10. Travnik 11. Slavija 12. Olimpik 13. Rudar 14. Sloboda 15. Lakta{i 16. Modri~a M.

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

14 14 11 11 11 11 10 9 8 8 8 7 8 8 6 6

5 2 5 5 5 3 3 3 5 5 5 8 4 3 4 3

4 7 7 7 7 9 10 11 10 10 10 8 11 12 13 14

Biv{i reprezentativac Bosne i Hercegovine sjajno je donio vodstvo Leotaru protiv Lakta{a. Efektno je petom skrenuo loptu u mre`u Lakta{a i postigao gol kakav rijetko vi|amo i {irom Evrope.

Penali ukupno 51 52 58 61 64 66 68 71 74 75 76 76 77 84 86 87

Borac ^elik Lakta{i Leotar Modri~a M. Olimpik Rudar Sarajevo Slavija Sloboda [iroki B. Travnik Vele` Zrinjski Zvijezda @eljezni~ar

doma}in za 3/2 2/1 -2/1 3/2 2/2 3/2 1/1 4/3 3/2 2/2 1/1 2/2 4/2 2/2 1/1 4/4

Doma}in 38:17 31:20 34:22 35:25 29:20 39:25 24:32 24:35 24:25 28:32 26:30 20:28 19:23 19:31 27:36 25:41

47 44 38 38 38 36 33 30 29 29 29 29 28 27 22 21

1. Vele` 2. Borac 3. @eljezni~ar 4. Sarajevo 5. Leotar 6. Travnik 7. Zrinjski 8. [iroki B. 9. Rudar 10. Sloboda 11. Slavija 12. ^elik 13. Zvijezda 14. Olimpik 15. Lakta{i 16. Modri~a M.

11 11 12 11 12 11 12 12 12 11 12 12 12 11 11 11

10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 4 4 4

1 0 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 4 2 1

0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 3 3 3 5 6

31:6 21:5 26:9 23:6 18:7 25:11 25:6 21:5 17:5 13:7 19:10 17:9 21:14 8:8 13:10 12:14

gost za protiv 1/1 1/1 3/1 3/3 3/3 1/1 1/1 2/2 4/4 1/1 3/2 1/1 2/2 4/3 1/1 2/2 1/1 3/2 4/1 2/1 4/3 3/3 3/3 1/1

protiv 1/1 1/1 1/1 3/3 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2

Gost 31 30 29 29 29 27 27 27 27 25 24 23 23 16 14 13

1. @eljezni~ar 2. Borac 3. Olimpik 4. [iroki Brijeg 5. Zrinjski 6. Sarajevo 7. Modri~a 8. Lakta{i 9. Zvijezda 10. ^elik 11. Vele` 12. Slavija 13. Leotar 14. Sloboda 15. Travnik 16. Rudar

11 12 12 11 11 12 12 12 11 11 12 11 11 12 12 11

5 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

3 2 4 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1

3 6 5 6 6 7 8 8 8 7 9 8 9 10 10 10

12:8 10:15 12:20 13:17 10:19 6:14 13:27 14:26 3:21 7:16 8:19 7:20 6:25 6:24 3:21 2:18

18 14 13 11 11 9 8 8 7 6 5 5 4 2 2 1


59

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

SARAJEVO Nijaz Merdanovi} uo~i izborne sjednice Skup{tine

Dobrodo{ao je svako ko nam `eli pomo}i Mislim da }e projekt „Bordo prijatelja 1946.“ dobiti podr{ku Fudbalski klub Sarajevo u ~etvrtak }e na izbornoj sjednici Skup{tine dobiti novo rukovodstvo, koje bi trebalo ozna~iti novi po~etak. Kriza u Sarajevu traje ve} mjesecima. Klub jedva da ima upravu, a i ona vi{e nema nego {to ima kvoruma, dok je predsjednik Hajrudin [uman odstupio. Nestabilnost se odra`ava i na ekipu, a sa ~ak sedmoricom fudbalera kojima ovog ljeta istje~u ugovori niko nije razgovarao o produ`avanju saradnje.

ave zadu`en za finansije, privode kraju svoj rad. Na adrese ~lanova Skup{tine, kojih je do sada bilo 65, upu}eni su pozivi, s tim {to }e taj broj biti uve}an na prijedlog Udru`enja „Bordo prijatelji 1946“. - ka`e Merdanovi}. Skup{tinu ~ine razli~iti ljudi iz svih sfera `ivota, od kapitena ekipe i biv{ih i sada{njih trenera pa do osoba iz dru{tvenih djelatnosti. Oni }e u ~etvrtak izabrati novih 11 ~lanova Upravnog odbora, me|u njima i predsjednika.

Izvje{taji odgovornih

Po`eljna sinteza

Predsjednik Skup{tine Nijaz Merdanovi} ka`e da pripreme za sjednicu teku prema planu. - Ljudi koji trebaju pre-

Merdanovi}: Pro{irivanje Skup{tine

dati izvje{taje, a to su predsjednik, direktor i ~lan upr-

Za sada je nepoznato kome }e biti ukazano povjerenje. Prema onome {to se zna, „Bordo prijatelji 1946.“ imaju ambicije da u|u u klub, pa

~ak i da preuzmu kontrolu, kako bi poku{ali implementirati svoj ambiciozni projekt „Sarajevo 2010. - 2014.“, za koji su, navodno, investitori ve} zainteresirani. Postavlja se pitanje kako }e na to reagirati ~lanovi Skup{tine i njihovi oponenti, koji, vjerovatno, postoje. - Sa zadovoljstvom smo prihvatili ideju da njihov projekt bude uvr{ten u dnevni red Skup{tine. Naravno da }e njihovi prijedlozi biti uva`eni i da }e njihovi ~lanovi u}i u klub. Mislim da }e projekt dobiti podr{ku, jer su nam dobrodo{li ljudi koji mogu doprinijeti napretku. Upravo su nam takvi entuzijasti i potrebni - dodaje MerM. T. danovi}.

[iroki Brijeg opet kiksao na Pecari

Naslov pre`aljen, za Evropu se valja oznojiti ostavi na klupi. I ba{ mu je kapiten u zavr{nici, nakon {to je u{ao u igru, sa dva lucidna poteza donio bod. Kara~i}u su na ovom potezu zamjerili svi, a on se pravdao nelogi~nom izjavom: - [ili}a sam ostavio na klupi `ele}i ga odmoriti za va`nu utakmicu sa Sarajevom u srijedu. Smatrao sam da zamjene mogu odgovoriti na `eljeni na~in, ali se to,

na`alost, nije dogodilo. Olimpik je zaslu`eno uzeo bod, a mi, uz sve probleme, jo{ uvijek, kada je rije~ o Evropi, odlu~ujemo sami o svojoj sudbini - kazao je Kara~i}. Nema sumnje da je sutra{nja utakmica sa Sarajevom iznimno va`na za [irokobrije`ane, ali znatno va`nije je bilo pobijediti Olimpik i sa dva boda prednosti gostovati izravnom

Kara~i}: Izjave bez logike

konkurentu za Evropu. Ina~e, ako je uop}e tinjala nada u naslov prvaka, poslije kiksa sa „Vukovima“, ona je uga{ena, a Kara~i}evim izabranicima do kraja se valja dobro oznojiti za poziciju koja jam~i nastup u EvrD. K. opskoj ligi.

Zrinjski oslabljen u gradskom derbiju

„Plemi}i“ bez povrije|enog @ur`inova @ur`inov: Trenira prema posebnom programu

Pod Bijelim brijegom morali su brzo arhivirati pobjedu nad Modri~om (4:0) s obzirom na to da trenera Dragana Jovi}a i njegove nogometa{e ve} sutra o~ekuje gradski derbi protiv Vele`a.

Kao i uo~i svake utakmice mostarskih rivala, u gradu na Neretvi opet su prednost ispred nogometnih tema dobile pri~e o sigurnosti i navija~ima. No, strateg „Plemi}a“ fokusiran je samo na teren.

- Sigurno je da ne}emo mo}i ra~unati na Igora @ur`inova, koji zbog povrede mora dva-tri dana raditi prema posebnom programu. Nadam se da }e ostali igra~i biti na raspolaganju Ma. P. izjavio je Jovi}.

Druga liga FBiH Centar, 22. kolo: Borac - Famos 3:0, Azot/Drina Ozren 3:2, Bosna - Radnik 2:0, Pobjeda - Vrbanju{a 2:0, Krivaja - Natron 2:1, Orli} - Usora 4:0, Mladost - Vratnik 2:0, TO[K - Rudar 3:0. Poredak: Radnik 47, Bosna S. A. 41, TO[K 36, Usora 34, Borac 33... Jug, 22. kolo: Sloga - ^apljina 3:1, Branitelj - Turbina 3:0, Brotnjo - Rama (nije odigrano, igra~i Brotnja stupili u {trajk), Kupres - Drinovci (prekid u 54. minuti kod rezultata 0:0, nogometa{ Drinovaca fizi~ki nasrnuo na pomo}nog sudiju), Lokomotiva - Blato 3:0, Troglav - Vi{i}i (odgo|eno), Soko Tomislav 2:0. Stolac je slobodan. Poredak: ^apljina 52, TurEr. B. bina 37, Troglav 33, Sloga 32, Brotnjo 32...

Ibrakovi}: Nadam se da }e sve biti crveno Imamo manjih problema sa povredama, ali }e svi igra~i biti spremni, ka`e trener Vele`a Ostao je dan do velikog derbija u gradu na Neretvi. Svi oni koji prate fudbal u Mostaru i Bosni i Hercegovini, znaju {ta sa sobom donosi duel Vele`a i Zrinjskog. Utakmica }e biti odigrana sutra s po~etkom u 16.30 sari u Vrap~i}ima. „Ro|eni“ su ju~er odradili trening u terminu me~a, danas }e jo{ jednom vje`bati, a onda oti}i u karantin. Posljednja dva prvenstvena duela Vele`a i Zrinjskog u pro{loj godini ponudila su vrlo dobar fudbal i dosta uzbu|enja. Zrinjski je na stadionu Pod Bijelim brijegom ostvario identi~ne pobjede (2:1), do kojih je do{ao u zavr{nicama utakmica. Abdulah Ibrakovi} je u oba slu~aja vodio „Ro|ene“, u srijedu }e prvi put biti u ulozi doma}ina u gradskim derbijima. - Imamo manjih problema sa povredama, ali mislim da }e svi igra~i biti spremni za utakmicu. Atmosfera derbija se osjeti u gradu, na{i navija~i sa nestrpljenjem o~ekuju utakmicu. Nadam se da

Ibrakovi}: Prvi put doma}in Zrinjskom

}e sutra na stadionu sve biti u crvenom, da }emo svi zajedno, i igra~i i navija~i i svi na{i prijatelji koji do|u na stadion, biti kao jedan. Iza nas je nekoliko te{kih utakmica u kojima smo pokazali koliko mo`emo, pogotovo u ovom proljetnom dijelu sezone. Bez obzira na to {to je ovaj susret poseban, ne}emo odstupiti od svoje igre, jer jednostavno, ne znamo druga~ije - ka`e F. IBRULJ Ibrakovi}.

Premijer liga BiH za omladince - 20. kolo

Kara~i}u svi zamjerili {to je kapitena Dalibora [ili}a ostavio na klupi Jesenji prvak [iroki Brijeg nastavio je rasprodaju na Pecari ovog prolje}a. Bod je a za [irokobrije`ane je prava sre}a da nije sva tri - u nedjelju odnio Olimpik, koji je do 87. minute imao 2:0 da bi doma}in spretno i sretno na kraju stigao do remija. Mnogo toga nije {timalo u igri doma}ih, a vrhunac lutanja je odluka trenera Tonija Kara~i}a da Dalibora [ili}a

Ususret mostarskom derbiju

Sjever, 21. kolo: Od`ak 102 - Gradina 1:1, Mladost (T) Bosna (K) 3:4, Hajduk - Mladost (M) 0:0, Mramor - Tuzla 4:3, Bosna (M) - Radni~ki 1:0, Radnik - Dinamo 2:1, Bratstvo - Ingram 2:0, Sloga - Posavina 108 2:0. Poredak: GraS. H. dina 44, Mramor 37, Bratstvo 36, Radnik 34... Zapad, 18. kolo: Vitez - Mladost DS 1:2, Sloga - Mutnica 3:1, Mladost (P) - Brekovica 78 2:0, Omladinac - @eljezni~ar 1:6, Klju~ - Radni~ki 1936 3:1, Radnik - Krajina 0:2, Podgrme~ -Bratstvo 0:0 prekid u 45. minuti zbog napada gostuju}ih igra~a na sudiju (3:0 bb). Zaostala utakmica 14. kola: Vitez - Mladost (P) 2:0. Poredak: Krajina 49, PoS. J. dgrme~ 44, Sloga 36, Radni~ki 1936 31...

Sjever

Jug

KADETI: Travnik Sloboda 0:2, Rudar ^elik 0:2, Drina - Borac 0:2, Lakta{i - Zvijezda 2:6. Slobodna je Modri~a. Poredak: Borac 39 (18), Sloboda 38 (17), ^elik 38 (18), Zvijezda 33 (18)... JUNIORI: Travnik Sloboda 1:1, Rudar ^elik 0:4, Drina - Borac 0:1, Lakta{i - Zvijezda 0:1. Slobodna je Modri~a. Poredak: ^elik 41 (18), Sloboda 35 (17), Borac 34 (18), Zvijezda 28 (18)...

KADETI: [iroki Brijeg - @eljezni~ar 1:5, Slavija - Zrinjski 0:6, Leotar - Sarajevo 1:1, Vele` - Radnik je odgo|eno. Slobodan je Olimpik. Poredak: @eljezni~ar 42 (17), Olimpik 42 (17), Radnik 32 (16), Zrinjski 30 (17)... JUNIORI: [iroki Brijeg - @eljezni~ar 1:1, Slavija - Zrinjski 0:4, Leotar - Sarajevo 1:0, Vele` - Radnik je odgo|eno. Slobodan je Olimpik. Poredak: Sarajevo 42 (18), Zrinjski 42 (18), @eljezni~ar 27 (17), Radnik 27 S. A. (17)...

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

sport


60

Neredi su po~eli na tribinama Olimpijskog stadiona

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

sport

(Foto: AP)

Bilans nereda u Rimu

Sedam povrije|enih i ~etiri uhap{ena navija~a U incidentima u Rimu prije i nakon fudbalskog derbija izme|u Lacija i Rome (1:2) povrije|eno je sedam navija~a, dok su ~etvorica privedena, prenijeli su ju~er italijanski mediji. Prema pisanju rimskog dnevnika „La Repubblica“, jedan je navija~ zadobio te`e povrede i zadr`an je u bolnici. Policija je intervenir-

ala na Olimpijskom stadionu kako bi sprije~ila incident ve}ih razmjera na tribinama uo~i samog po~etka me~a 34. kola italijanskog prvenstva. Sukobi izme|u navija~kih grupa gradskih rivala nastavljeni su i nakon utakmice na ulicama Rima, gdje su se huligani obra~unavali kame(A. Dr.) njem i fla{ama.

Nakon pucnjave na tribinama

Zvezda pet me~eva bez navija~a Crvena zvezda ka`njena je sa pet doma}ih utakmica bez prisustva gledalaca nakon pucnjave u kojoj je pro{le sedmice na tribinama „Marakane“ za vrijeme susreta Kupa Srbije protiv OFK Beograd jedna

osoba te{ko povrije|ena. Fudbalski savez Srbije imao je u vidu to {to je Crvena zvezda osudila incidente. Ipak, Zvezda je izrazila nezadovoljstvo te najavila da }e se `aliti i tra`iti bla`u kaznu. (M. T.)

Zavr{ena sezona za napada~a Liverpula

Tores operisao koljeno Napada~ engleskog fudbalskog premijerliga{a Liverpula i reprezentacije [panije Fernando Tores (Torres) operisao je u Tores: Upitan nastup na Mundijalu

nedjelju nave~er desno koljeno, saop}io je klub sa Enfilda. Tores }e morati pauzirati skoro mjesec i po, a povratak na teren o~ekuje se petnaestak dana prije po~etka Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi. Veliko je pitanje u kakvom }e stanju tada biti Tores i ho}e li, uop}e, dobiti poziv selektora evropskog prvaka Visentea del Boskea (Vicente Del Bosque) za Mundijal. (A. Dr.)

Mutu suspendovan do kraja oktobra

 Zbog upotrebe zabranjenih supstanci, napada~ Fior-

entine i rumunske reprezentacije Adrijan Mutu (Adrian) suspendovan je do 29. oktobra, objavilo je ju~er italijansko antidoping-tijelo. Tu`ilac je tra`io suspenziju u trajanju od jedne godine, ali su Mutuovi predstavnici uspjeli izboriti kra}u kaznu. (M. T.)

LIGA PRVAKA Ve~eras u Milanu prvi duel polufinala

Ima li Murinjo lijek za Mesija Barca bez Inijeste Kakvu je taktiku pripremio Portugalac Ima li Murinjo lijek za Mesija? Je li Barcelonu umorilo putovanje autobusom u Milano nakon razo~aravaju}eg remija sa Espanjolom? To su klju~na pitanja uo~i prve utakmice polufinala Lige prvaka, u kojoj }e ve~eras na San Siru snage odmjeriti Inter i Barcelona. U grupnoj fazi susret dva tima u Milanu zavr{io je sa 0:0, {to je jedna od rijetkih utakmica ove sezone u kojoj Barcelona i Lionel Mesi (Messi) nisu postigli gol. U Barceloni je bilo 2:0, a golove su dali Pike (Pique) i Pedro.

Duga~ak put Nadu Interu daje 985 kilometara duga~ak put do Milana, koji je Barcelona prevalila autobusom. Iako su Katalonci no}ili u Kanu, igra~i Intera smatraju da evropski prvak ne}e biti na svom nivou. - Toliki sati u autobusu pomogli su nam da se jo{ vi{e zbli`imo i dru`imo te da napravimo sjajnu atmosferu u ekipi uo~i me~a sa Interom - odgovara vezni igra~ Barcelone Serhio Buskets (Sergio Buskets) te dodaje: - To je bio duga~ak put i ne{to na {ta nismo navikli. Vrijeme smo proveli uz muziku i filmove i ~inilo se do-

Inter Stadion San Siro u Milanu. Kapacitet: 80.074 gledaoca. Sudija: Olegario Benkverenca (Portugal). INTER: Cezar, Maikon, Samuel, Lusio, Zaneti, Tijago Mota, Kambijaso, Sta-

Sa jesenjeg me~a: Ibrahimovi} prolazi Lusija, ~eka ga Tijago Mota

sta kra}e nego {to je bilo. Pep Gvardiola (Guardiola) ne}e mo}i ra~unati na povrije|enog Andresa Inijestu (Iniesta), ali se raduje povratku Zlatana Ibrahimovi}a i Erika Abidala (Eric). Ju~era{nji trening je zbog predostro`nosti propustio Mesi. U posljednjim me~evima Gvardiola je igrao sa dvojicom napada~a umjesto sa uobi~ajenom trojicom i uvodio je Danijela Alve{a (Daniel Alves) ili Maksvela (Maxwell) kao krila koja

Barcelona nkovi}, Snajder, Eto, Milito. Trener: @oze Murinjo. BARCELONA: Valdez, Alve{, Pike, Milito, Abidal, ^avi, Buskets, Keita, Mesi, Ibrahimovi}, Pedro. Trener: Pep Gvardiola.

su pomagala u veznom redu i napadu. No, protiv Espanjola takva taktika se nije pokazala u~inkovitom. Trener Intera @oze Murinjo (Jose Mourinho) vjerovatno se ne}e mnogo osvrtati na taktiku sa kojom je Espanjol zaustavio Barcelonu.

Maikon ide naprijed Portugalac sigurno kuje plan sli~an onom kojim je iznenadio ^elzi kada je u revan{u na Stemford brid`u zaigrao sa trojicom napada~a i stisnuo Engleze. Desni bek Maikon (Maicon) vjerovatno }e biti pomaknut naprijed u vezni red. - Moramo se pripremiti za utakmicu koja }e biti nevjerovatno brza. Ovakve utakmice dobivaju se pame}u, a ne nogama - rekao je napada~ Samuel Eto (Eto’o).

Kad udari brat na brata Me~ izme|u Intera i Barcelona obilje`it }e i duel bra}e Milito. Stariji Dijego (Diego) igrat }e u napadu Intera, dok bi Gabrijel (Gabriel) trebao zauzeti mjesto u odbrani Barcelone i, vjerovatno, imati mnogo posla pri ~uvanju brata. Murinjo nema na raspolaganju lijevog beka Davida Santona (Davide Santon), koji je imao manju operaciju koljena. Revan{-utakmica na stadionu Kamp nou bit }e odigrana 28. aprila. Sutra se u drugom polufinalu u Minhenu sastaju Bajern i Li(A. N.) on.


sport

61

Dnevni avaz, utorak, 20. april/travanj 2010.

KO[ARKA Bosna uzdrmana uo~i dana{njeg derbija u Zetri

Pare`anin ne sumnja u igra~e, [ehovi} najavljuje `estoku borbu protiv [irokog I trener i kapiten demantiraju da je utakmica protiv Zrinjskog prodata Poraz u Mostaru `estoko je prodrmao sve klupske strukture, ~ak je nagnao direktora Bosne ASA BH Telecoma Admira Bukvu da javno posumnja u po{tenje svojih ko{arka{a rekav{i da „nezalaganje prvotimaca protiv Zrinjskog ne ostavlja prostor ni za {ta drugo osim za naga|anje da li se igralo za Bosnin ili za ne~iji drugi interes“.

Tabela Parovi 8. kola Lige 6 za prvaka BiH za ko{arka{e: Danas: Bosna ASA BH Telecom - [iroki TT kabeli (17 sati), ^apljina Lasta Igokea (19). Sutra: Sloboda - Zrinjski HTM (19.30). 1. [iroki 2. Igokea 3. Bosna 4. Sloboda 5. Zrinjski 6. ^apljina

7 7 7 7 7 7

7 5 4 3 1 1

0 2 3 4 6 6

600:492 574:496 526:544 543:573 530:581 472:559

14 12 11 10 8 8

Iako je prije nekoliko sedmica nagovijestio da je spreman razgovarati o preuzimanju reprezentacije Bosne i Hercegovine, Bo`idar Maljkovi} vjerovatno vi{e nije u krugu kandidata za klupu bh. ko{arka{a. Kako saznajemo, trofejnom stru~njaku prioritet je klupski anga`man zbog ~ega nije spreman prihvatiti ponudu za preuzimanje reprezentacije. To, prakti~no, zna~i da je lista kandidata za selektorsku poziciju spala na dva imena - Emira Mutap~i}a, koji je trenutno

Maljkovi}: Prioritet klupski anga`man

bez anga`mana, i trenera italijanskog Benetona JaE. J. smina Repe{u.

Grahovac sufinansira neplanirani ostanak juniora u Portugalu Pare`anin o~ekuje bolji odnos prema igri

sao je kao „lo{ dan“. - Poraz od Zrinjskog zaista je sramotan za ekipu na{eg ranga i sve {to sada mo`emo u~initi jeste da se u narednim utakmicama poku{amo iskupiti - kazao je [ehovi} za „Avaz“. Ako je i postojala, nada da bi se Bosna mogla domo}i „jedinice“ za plej-of, ovim se porazom definitivno ugasila. „Studentima“ predstoji `estoka borba za drugu startnu poziciju, odnosno za prednost doma}eg terena barem u polufinalu. Prvi ispit na redu je ve} danas (17 sati) u Zetri u derbiju 8. kola Lige 6 protiv [irokog TT kabela, koji u sezoni ima 3-0 protiv „Studenata“. - Jesmo kiksali, ali i dalje smo u prednosti u odnosu na Igokeu i Slobodu. Iako nas je sve ovo uzdrmalo,

[iroki gostuje u Sarajevu

Ivan Veli} `eli 10-0 Bez obzira na formu protivnika, u ovom slu~aju „poljuljanih“ sarajevskih „Studenata“, duel Bosne ASA BH Telecoma i [irokog TT kabela uvijek plijeni posebnu pa`nju ljubitelja ko{arke. Bosni, koja je neo~ekivano pora`ena od Zrinjskog u Mostaru, aktuelni prvak sti`e u najgorem trenutku. Istina, ozljede su na~ele gostuju}u mom~ad, ali se to, barem za sada, ne osjeti na rezultatima. - Bosna uvijek posebno motivira. Svjesni smo da je na{ rival u krizi, ali se ne}emo optere}ivati tom ~injenicom nego }emo ulo`iti maksimum da eventualnom pobjedom potvrdimo „jedinicu“ uo~i doi-

U igri ostali Repe{a i Mutap~i}

Razumijevanje ministra sporta FBiH

Bez promjena u timu Iako je Bukva najavio sankcije prema igra~ima, portparol KK Bosna Danko Deliba{i}, koji se u odsustvu direktora kluba ju~er obratio novinarima, ka`e da se o tome nije zvani~no razgovaralo. - Ne postoje konkretne odluke niti bilo kakva promjena u ekipi - rekao je Deliba{i}. Kapiten tima Suad [ehovi} nije `elio komentirati Bukvinu izjavu, ali je naglasio da „nema govora o namje{tanju utakmice“, a duel u Mostaru okarakteri-

Kandidati za bh. selektora

(Foto: I. [ebalj)

Kojadinovi} nije trenirao Mirza Sarajlija, Zlatko Jovanovi}, Muhamed Pa{ali} i Feliks Kojadinovi}, uz ve} du`e odsutnog Seida Hajri}a, priklju~eni su listi povrije|enih i bolesnih igra~a Bosne uo~i me~a sa [irokim.

- Kojadinovi} nije trenirao u ponedjeljak ujutro zbog visoke temperature, ali se ipak nadam da }e biti u sastavu, kao i ostali igra~i, izuzev Hajri}a ka`e Pare`anin.

moramo se fokusirati na utakmicu sa [irokim koji je sigurno najbolji tim u Ligi, ali `elimo pokazati da im mo`emo ravnopravno parirati - dodao je [ehovi}.

dokazi, postoji i klupski Pravilnik, prema kojem }emo se, u tom slu~aju, ravnati. No, ponavljam, ne sumnjam u svoje igra~e. Ono na ~emu im mogu zamjeriti jeste odnos prema igri, koji ve} protiv [irokog mora biti na mnogo vi{em nivou. Pozivam navija~e da nas podr`e, jer vjerujem da uz pravi pristup mo`emo posti}i povoljan rezultat rekao je Pare`anin.

Postoje li dokazi Trener Dejan Pare`anin rekao je da ne sumnja u svoje igra~e, ali je kritizirao njihov odnos prema igri u Mostaru. - Na vjerujem da je bilo ko pomislio ili uradio ne{to sli~no, ali ako postoje neki

Sloboda nakon debakla protiv Igokee

Presudni me~ protiv Zrinjskog Za poraz u Mejdanu (71:87) Igokea je uzvratila ko{arka{ima Slobode vi{e nego dvostrukom mjerom na svom parketu u Aleksandrovcu (89:58) u 7. kolu Lige 6 za prvaka BiH. Pomo}ni trener Tuzlaka Azur Saki} ka`e da je njegov tim solidno parirao doma}inu u prvih 30 minuta da bi u posljednjoj dionici uslijedio ogroman pad. - Ne preostaje nam ni{ta

Veli}: Bodovi za potvrdu „jedinice“

gravanja. Mo`da je prepotentno, ali ne libim se kazati da Ligu 6 `elimo zavr{iti sa omjerom 10-0 - rije~i su trenera Ivana Veli}a, koji superiorno vodi [iroki ka obrani naslova prvaka BiH. [iroki }e i danas nastupiti bez vode}eg igra~a ^estera Mejsona (Chester Mason) i Branimira Longina. D. K. Razlog su povrede.

E. JESENKOVI]

drugo nego da se pripremamo za srijedu i mo`da klju~ni me~ za plasman u plej-of protiv Zrinjskog. Da imaju kvalitet, potvrdili su u pro{lom kolu pobjedom nad Bosnom, a mi smo sa njima u prvom dijelu Lige u Mostaru igrali dva produ`etka. Ako ih ponovo savladamo, mislim da }emo skoro sigurno osigurati polufinaE. M. le - rekao je Saki}.

NBA prvaci savladali Oklahomu

Lejkersi pobjedom otvorili plej-of Pobjedom nad Oklahoma siti tanderom (87:79) Los An|eles lejkersi po~eli su odbranu titule NBA prvaka u prvom krugu Zapadne konferencije. „Jezerane“ su predvodili Kobi Brajant (Kobe Bryant, 21 poen) i Pau Gasol (19 poena, 13 skokova).

Rezultati: ISTO^NA KONFERENCIJA: 2. Orlando - 7. [arlot 98:89 (10); ZAPADNA KONFERENCIJA: 1. LA lejkers - 8. Oklahoma siti 87:79 (1-0), 2. Dalas - 7. San Antonio 100:94 (1-0), 3. Feniks - 6. Portland 100:105 (0-1). (E. J.)

Rukometnom savezu BiH i juniorskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je zbog prekida avionskog saobra}aja {irom Evrope prinu|ena da ostane u Portugalu, gdje je prethodnih dana igrala kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u Slova~koj, sufinansiranjem tro{kova smje{taja pomo}i }e Ministarstvo kulture i sporta FBiH. Jedini koji je nai{ao na razumijevanje ~elnika Rukometnog saveza bio je ministar u tehni~kom mandatu Gavrilo Grahovac, koji je obe}ao da }e pomo}i na{oj

krovnoj rukometnoj ku}i. - @elimo zahvaliti gospodinu Grahovcu, kojem ovo nije prvi put da poma`e na{ Savez. Svaki put kada nam je pomo} zaista bila potrebna, nailazili smo na njegovo razumijevanje pa je i sada imao sluha za ovu situaciju, koja nas je nenadano zadesila. Ministarstvo }e sufinansirati tro{kove ostanka juniorske reprezentacije u Portugalu, a iskreno se nadamo da }e se na{a ekspedicija uspjeti vratiti do ~etvrtka - kazao nam je generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i}. A. ^.

Teniske ATP i WTA rang-liste

[etki}ev plasman karijere Aldin [etki} je na 346. poziciji teniske ATP liste, {to mu je najbolji plasman u karijeri. Nakon dva turnira u Turskoj, na{ najbolji igra~ napredovao je za 19 mjesta. Prvi je i dalje Ro`er Federer (Roger), ispred Novaka \okovi}a, Rafaela Na-

dala, Huana Martina del Potra (Juan)... Na WTA listi vodi Serena Vilijams (Williams), a slijede Karolina Voznjacki (Caroline Wozniacki), Dinara Safina, Venus Vilijams (Williams), Svetlana KuA. ^. znjecova...

BH Telecom Premijer liga u sjede}oj odbojci Rezultati 15. kola BH Telecom Premijer lige BiH u sjede}oj odbojci: Spid - Tigar 119 3:0, Op}ina Ilid`a - Fantomi 0:3, Maglaj Index Zenica 92 3:1, 15. maj - Sinovi Bosne 0:3. Me~ Drina - Zavidovi}i igra se 23. aprila.

1. Fantomi

15 15 0

45:3

45 42

2. Spid

15 14 1

42:5

3. Sinovi Bosne

15 11 4

35:12 33

4. Maglaj Index

15 8

7

25:30 21

5. Zavidovi}i

14 6

8

25:28 18

6. Zenica 92

15 6

9

23:33 17

7. Drina

14 5

9

20:33 15

8. Op}ina Ilid`a

15 5

10 18:37 13

9. Tigar 119

15 4

11 18:38 13

10. 15. maj

15 0

15 13:45

5

[panski tim osvojio Eurokup

Valensija izborila Euroligu Ko{arka{i Valensije su u finalu Eurokupa (biv{i ULEB kup), ~ija je zavr{nica igrana u {panskom gradu Vitoriji, savladali njema~ku Albu (67:44). Time je {panski klub, koji vodi hrvatski trener Neven Spa-

hija, izborio plasman u Euroligu u narednoj sezoni. Za najboljeg igra~a finala progla{en je centar Valensije Met Nilsen (Matt Nielsen), koji je imao sedam poena, {est skokova i {est iznu|enih prekr{aja. (V. B.)


UTORAK 20. 4. 2010.

20.25

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

NOGOMET, FEDERALNA TV

DNEVNIK

19.00

Liga prvaka: Inter Barcelona

16.55 KO[ARKA, BHT 1

Liga 6 BiH: Bosna ASA BH Telecom [iroki TT Kabeli TV Alfa 06.55 07.00 08.00 09.05 10.00 12.00 12.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.00 23.30 00.00 00.15

Alfa promocija Alfa mozaik Skrivena kamera, r. Zlatni portreti, r. Alfa mozaik Vijesti SMS Chat Vijesti U centru pa`nje - tema dana Rije~, slika, pokret Liberti Arena Poznati Volimo `ivot Vijesti SMS Chat Vijesti Jukebox

TV TK 17.15 U`ivo iz Ebi Rouda, dokumentarno-zabavni program 18.00 Bonaventura, porodi~ni magazin 18.30 Skrivena kamera

07.00 Dobro jutro 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Frenderi u~e slova, animirana serija 09.15 Mini school 09.20 Mali kuhari, animirana serija, 11/39 09.30 Nema problema 09.50 Intermeco 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 73/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 109/130, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Putevi zdravlja, magazin, r. 12.45 Moda je ..., magazin, r. 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Naked.TV, r. Program za djecu i mlade 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Frenderi u galaksiji brojeva, animirana serija 15.35 Mini school 15.40 Avenija Ocean, igrana serija, 110/130 16.25 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, 5/40 16.55 Ko{arka: Liga 6 BiH: Bosna ASA BH Telecom - [iroki TT Kabeli, prijenos Business News (u pauzi utakmice) 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Ubistvo Reinharda Heydricha, strana dokumentarna serija 20.05 Crta, politi~ki magazin 21.00 Hotel Babilon, igrana serija, 8/8 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 22.45 Business News 22.50 Kao kod ku}e, danski ig. film 00.35 Hotel Babilon, igrana serija, 8/8, r. 01.25 Crta, politi~ki magazin, r. 02.20 Pregled programa za srijedu 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bajke iz cijelog svijeta dje~iji program 19.45 Ulica ZOO vrta dje~iji program 20.05 Zabranjena ljubav, serijski program 21.00 Aktuelno, informativni program 22.00 Na kraju dana 22.15 Liberty TV 22.45 Skrivena kamera

TV Mostar 18.00 Grad, revijalni program 19.00 RTM Vijesti 19.30 Urban music puls, muzi~ka emisija 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 50. epizoda 22.30 El Cortez, igrani film

TV Gora`de 17.05 SMS chat 19.00 Dnevnik Muzi~ki program

20.00 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30

LOTO

20.05

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 66. epizoda, r. 10.00 Bo u pokretu: Bo i [mrcko nosi}, crtani film 10.30 Pozitivna geografija: Mediteranska avantura, zabavni program 11.00 Ekovizija, dokumentarni program 11.30 Magazin Lige prvaka u nogometu, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dolina sunca, igrana serija, 151. epizoda, r. 13.05 Trka}a staza, igrana serija, 1. epizoda 13.55 60 minuta, politi~ki magazin, r. 15.15 Vijesti 15.20 Slatka tajna, igrana serija, 67. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, igrana serija, 14. epizoda 16.45 Milan i Enis, ske~evi 16.50 Tomica i prijatelji, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 152. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 97. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 Tomica i prijatelji, crtani film 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.05 Loto, prijenos izvla~enja 20.25 Nogomet: Liga prvaka: Inter Barcelona, prijenos polufinala 21.30 Dnevnik, najava (u poluvremenu utakmice) 22.44 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.20 Nogomet: Liga prvaka, pregled 23.45 Zamr{eni oblici koje stvara priroda, japanski dok. film 00.30 Hayd u park, program za mlade 01.00 Pregled programa za srijedu Reporta`a Folk takt, muzi~ka emisija Bonaventura Balkandisc Dnevnik, r. Glas Amerike

19.25 19.30 20.00 21.00 21.10

07.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.45 Gusarska akademija, 03/13, crtani film 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/ 10.25 Skrivena kamera-PopCorn, 90/150, zabavna emisija ,r. 10.40 A la Carte, kulinarski show, r. 11.20 Stol za 4, kulinarski show,r. 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 OBN Top 10, glazbena emisija 13.30 Ke~eri, sportski program,r. 14.30 Zakon bra}e II, 07/22 (29/81), kriminalisti~ka serija (16), r. 15.30 Top Shop 15.55 Exkluziv, zabavna emisija, r. 16.25 Kralj Queensa VIII, 19/23 (191/207), humoristi~na serija 16.55 OBN Info 17.00 Skrivena kamera-PopCorn, 91/150, zabavna emisija,r. 17.30 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Okovani ~a{}u (18), film 23.30 Kralj rijeke (16), film, r. 01.00 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/

Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT Extra plus, kontakt emisija FIS SHOP Film, Kralj rijeke (16)

TV Kakanj

TV Visoko 18.35 Drugo poluvrijeme, sportski program r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.35 Aktuelnosti 21.00 Svijet mladih 21.30 Zabranjena ljubav 22.20 TV Liberty - inf. program 22.50 Aktuelnosti, r.

18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.25 21.00 21.30 22.00

Melodije Orijenta Svi vole Rejmonda, serija Denis Napast Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Druga~iji pogled Ostali Zabranjena ljubav, serija

TV USK

TV KISS 14.30 Kad narastem bit }u zvijezda, r. 16.00 Reporta`a 18.15 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 7. 18.50 FIS SHOP 19.00 DNEVNIK KISS

STOL ZA 4

18.20

16.15 Andrea Bocelli (r) dok. program 17.15 Gordost igrana serija (r) 17.50 TV izlo`ba 18.00 TV {kola obrazovni program 19.00 Dnevnik 1 TV USK

19.30 20.05 20.50 21.30 22.00

20.00

NAJBOLJE GODINE

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Pocoyo 2, crtani film 09.35 Aladin, crtani film 10.00 Winx, crtani film 10.40 Ple{i, ple{i, igrana serija 87.epizoda 11.30 Jingl televoting. Zaple{imo! 11.35 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.06 Victoria, igrana serija 13.00 Najbolje godine, igrana serija 14.00 Horizonti 14.35 Muzi~ki program 14.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 15.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 16.24 Sport centar 16.25 Nijemi svjedok, igrana serija 17.30 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.08 Jingl televoting. Zaple{imo! 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.40 Horizonti 19.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 50.epizoda 21.00 Zaple{imo!, zabavni program 22.30 El Cortez , igrani film 00.00 Nijemi svjedok, igrana serija 00.50 Sport centar 00.55 Zauvijek susjedi, igrana serija, 129.epizoda

Muzi~ki program TV intervju Veterani danas Dnevnik 2 TV USK Gordost

08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH netjutarnji program 10.00 Farma`ivo 11.00 Magi~na privla~nost 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand hitovi 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Farma `ivo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 17.00 Farma `ivo 17.45 Gusto, tv kulinarstvo 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Kuku Vasa, serija 18.55 Gusto, tv kulinarstvo 19.00 Magi~na privla~nost 20.00 Farma vtr 21.00 Mahala{i, serija 21.30 Grand parada 23.00 Farma `ivo 01.00 Vatrena zamka, film (Firetrap) 2001

program 22.15 Igrani program 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 21.30 22.00

Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja O tome se govori TV Liberty Dobro srce Zabranjena ljubav, igrana serija 23.00 Zenica danas, r.

18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30

Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph

TV Bugojno

TV Cazin 18.00 19.30 20.00 20.30

Razgovor s povodom, repriza Muzi~ki program, repriza TV panorama Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski

ija 21.00 Igrani film 22.30 El Cortez, igrana serija

BN

HIT TV

TV Zenica

18.00 Vijesti 18.10 Putevi spasa - vjerska emisija 18.40 Muzika 19.00 Informator 19.30 Aktuelno - inf. program 19.55 Vijesti 20.00 Najbolje godine - igrana ser-

18.25 19.00 19.30 20.10 21.00 22.15

12.25 U ZDRAVOM TIJELU

12.25 U zdravom tijelu 12.40 Trendseter, r. 13.25 @ivot je `ivot, dokumentarni program 14.10 Tito: crvenocrno (19431980), dokumentarni pr. 15.00 Vijesti 15.10 Pri|i bli`e, serija, r. 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Datum

Eurosport

20.00

U@IVO: BILIJAR

11.00 U@IVO: Bilijar 14.00 Champions Club 15.00 World Cup Rythm 15.30 U@IVO: Bilijar 18.30 Eurogolovi 19.00 Eurogolovi 19.10 Bilijar 20.00 U@IVO: Bilijar 23.00 YOZ Xtreme 23.30 Motorsport

Eurosport 2

18.30 HOKEJ NA LEDU

14.00 Superbajkeri 14.30 Ko{arka 15.30 Bilijar 18.30 Hokej na ledu 19.30 Vijesti 20.00 Bilijar 23.00 Hokej na ledu

Sportklub

National G.

TV HEMA

21.45 SERIJA, HRT 2

MTV Adria

RTL

PRO 7

PROFI BOKS

16.00 PLANETA MESO@DERA

19.00 JUST SEE MTV

22.15

15.15 Championship: Plajmot Njukasl 17.00 Real NBA 17.30 Pregled Championship 18.00 CH TV: Totenhem - ^elzi 20.00 Profi boks: Prizefighters 22.45 NBA Live 23.00 FullTilt Poker

16.00 Planeta meso`dera: Polarni medvjed 17.00 Svjetlost na kraju svijeta 18.00 Tunel do izgubljenog svijeta 19.00 Je li to istina? 19.30 Zagonetni dosjei 20.00 Megafabrike 21.00 Velik, ve}i, najve}i 22.00 Tabu: Poslovi

16.30 Real world 17.10 The City 17.40 3 from 1 18.00 Brand new 18.30 Mtv express: Ramirez 19.00 Just see mtv 21.10 Hip hop chart 21.50 3 from 1

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.45 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI: Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Monk, serija

20.00

Monitoring Sport fle{ BN monitor Sponzoru{e, tv serija Golt frket Loto

19.00 Narodna muzika - muzi~ki program 20.00 Na{i razgovori - intervju sedmice 21.00 Turizam plus - emisija o turizmu 22.00 Hema magazin informativni program 22.30 Vremenska prognoza, Najava doga|aja 22.50 Top shop

SATELITSKI TV PROGRAM RTS

LJUBAV JE VJE^NA

16.00

MONK

21.15 DVA I PO MU[KARCA

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 20.45 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 22.10 TV total

Zlo~ina~ki umovi Nakon serije ubistava u ruralnoj Vird`iniji, Jedinica za bihevioralnu analizu po~inje istra`ivati vezu izme|u ovih ubistava i sli~nog slu~aja prije dva desetlje}a.


UTORAK 20. 4. 2010. RTRS

HRT1

HRT2

Nova TV

[APAT ZVIJEZDA Priprema: Hedija MEHMEDI] Ljubav: Partner intuitivno osje}a da ne{to nije u redu. Umjesto da popri~a sa vama, okre}e se svojim obavezama. 21. III - 20. IV Posao: Postoji odre|eno nerazumijevanje u poslovnom krugu. Kolege ne mogu pratiti va{ strahoviti tempo. Zdravlje: Energija u porastu. OVAN

PAKOV SVIJET

23.55

09.00 Vijesti 09.10 Dolina sunca, tv novela **.** Mala tv 10.00 Plavi zmaj, crtana serija 10.25 Henrijeve zanimljive `ivotinje, program za djecu 10.50 Leonardo, crtana serija 11.05 Sve {to treba da znate, obrazovni program 11.30 Mts magazin, muzi~ki program 12.00 Vijesti 12.15 U fokusu, informativni program 13.00 Uspon velikih sila - SSSR, dokumentarna serija 13.50 Herbarijum vrba 14.00 Klinika, serija 14.50 Zoopis amazon 15.00 Vijesti 15.10 Tito, crveno i crno - titoizam stanjinizam, dokumentarni program 16.00 Banjalu~ka panorama 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Dolina sunca, tv novela 17.55 Ivan~i} i sinovi, zakupljen termin 18.00 U 18 19.00 Miniskule, animirana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Fudbal - liga {ampiona, sportski program 20.35 Fudbal - liga {ampiona - Inter - Barselona, 1/2 finale, direktan prijenos 22.50 Info profil 23.07 Sport 23.12 Finansijske novosti 23.15 Neko da me ~uva, serija 23.55 Pakov svijet, humoristi~ka serija

12.30 13.20 14.10 14.19 14.20 14.32 14.42 15.35 16.10 16.20 17.40 18.22 18.37 19.22 19.24 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 20.45 22.05 22.35 22.40 23.40 23.55 00.00 00.05 01.00 01.45 02.25 03.10 03.55 04.05 04.35 05.05

Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Moj grijeh, telenovela* McLeodove k}eri 6, serija* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra TV kalendar Skica za portret Me|u nama Etnoland Jo{ka Lokasa, emisija pu~ke i predajne kulture Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Najslabija karika, kviz* Kod Ane Dolina sunca, telenovela* HP - gdje ste vi, tu je i va{a po{ta, emisija pod pokroviteljstvom Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Globalno sijelo Dr`ava, selo, grad (5/7) Poslovni klub @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Otvoreno Vijesti Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Drugi format: Modne revolucije Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* Ru`na Betty 2, serija* Zlo~ina~ki umovi 3, serija (12)* Nabrijani 2, serija (15)* Skica za portret Globalno sijelo Poslovni klub Moj grijeh, telenovela*

Okovani ~a{}u

20.10 FILM, OBN

KOD ANE

18.22

12.00 12.11 12.13 12.15 12.27

Miklo, Pako i Kruz ne samo da su povezani krvnim srodstvom, nego i pripadno{}u istoj uli~noj bandi zvanoj „Vatos Locos“. Razmirice me|u bandama eskaliraju i „Vatos Locos“ kre}u u krvavu osvetu. Nakon krvoproli}a Miklo i Pako su uhap{eni. Miklo biva osu|en na dugogodi{nji zatvor, dok Pako za smanjenje kazne pristaje oti}i u marince. Uloge : Demian ^apa, D`esi Borego Reditelj: Tejlor Hekford

Vatrena zamka

01.00 PINK BH

FILM

Profesionalni lopov Maks Hoper je oslobo|en poslije tri godine zatvora, i dobija novu poslovnu ponudu da ukrade kompjuterski ~ip iz glavnog {taba kompjuterske firme. Prvi poku{aj }e biti neuspje{an, a lopov }e umjesto kra|e spa{avati ljude od po`ara koji je zahvatio firmu. Uloge: Din Kejn, Ri~ard Tajson, Mel Heris Reditelj: Heris Don

Dnevni avaz Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

DOCTOR WHO

19.25

07.45 TV vrti}: Brkovi Danica: Danica i klokan Gusarske pri~e: Cvrkutanja* Profesor Baltazar: Ro|endanska pri~a 08.15 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija* 08.40 Dvorac igra~aka, serija za djecu* 09.00 Hannah Montana, serija za djecu* 09.25 Zabavni program 10.00 Sutkinja Amy 6, serija 10.45 Sockless: An Einstein Project, izraelski film (81’)* 13.00 Dokuteka - M.Pei}-V.Lasta: Ljubav na putu - Skitnje po Istri i Primorju 13.30 Prijatelji 10, humoristi~na serija* 13.55 Moja `ena i djeca 4, humoristi~na serija* 14.15 Ru`na Betty 2, serija* 15.00 Kod Ane 15.10 Koga briga? Jezici 15.40 TV vrti}: Brkovi Danica: Danica i klokan Gusarske pri~e: Cvrkutanje* Profesor Baltazar: Ro|endanska pri~a 16.15 Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* 17.05 Drugi format: Modne revolucije 18.00 Vijesti na Drugom 18.17 Vrijeme 18.20 @upanijska panorama 18.50 Crtani film 19.25 Doktor Who 4, serija za mlade* 20.08 Ve~eras... 20.10 Nepokoreni grad: Dugi bijeg, serija (72’) 21.30 Vijesti na Drugom 21.42 Vrijeme 21.45 Zlo~ina~ki umovi 3, serija (12)* 22.35 Fawlty Towers 2, humoristi~na serija* 23.10 Nabrijani 2, serija (15)* 23.55 P.D.James: Sklonost prema smrti, serija (12)*

18.15

IN MAGAZIN

06.10 Na{i najbolji dani, serija 07.00 Jackie Chan, crtana serija 07.30 Tomica i prijatelji, serija 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 IN magazin 12.00 Farma, reality show 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.15 IN magazin 18.50 Upitnik, kviz 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija 20.40 Liga prvaka: Inter-Barcelona 22.45 Ve~ernje vijesti 23.00 UFC specijal (12)* 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 Seinfeld, serija 00.30 Bra~ne vode, serija 01.00 Za~arani, serija (15)* 02.00 Ezo TV, tarot show (18)* 03.00 Smrtonosna legenda, igrani film (15)* 04.30 Seinfeld, serija 04.55 Bra~ne vode, serija 05.20 IN magazin 06.00 Kraj programa

El Cortez

22.30

^ovjek koji tek izlazi iz mentalne bolnice uvla~i se u veliki posao, pravi rudnik zlata. Sve ote`ava policija koja mu se konstantno za petama, bijedni diler drogom i jedna feme fatale. Uloge: Lu Dajmond Filips, Brus Vajc, Glen Plamer Reditelj: Stiven Purvis

FILM, HAYAT TV

Hotel Babilon

21.00 BHT 1

SERIJA

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

D`ulijet i Sem su ponovo zajedno, ali }e njihovu sre}u pomutiti stari D`ulijetin prijatelj... Dok uprava hotela odlu~uje ho}e li Melani zadr`ati posao recepcionerke, osoblje je zaintrigirano rukopisom romana koji su prona{li, a ~iji su protagonisti upravo oni...

BIK

Ljubav: Mogu}e je da va{a veza prolazi odre|enu krizu. Nemojte o tome previ{e razmi{ljati, pro}i 21.IV - 22.V }e. Posao: Prvo dovr{ite zapo~ete poslove, pa tek onda razmi{ljajte o novim projektima koji vas privla~e. Zdravlje: Osjetljivost na alergene. BLIZANCI Ljubav: Pogotovo ako ste slobodni, ne}ete mo}i

odoljeti ~arima jedne osobe. Nova je u va{em okru`enju. Posao: Dan je izuzetno povoljan za ozbiljnije akcije. Naime, pru`a vam se nesvakida{nja prilika za napredovanje. Zdravlje: Budite umjereni, u svemu. 23.V - 22.VI

Ljubav: Nesporazum s osobom koju volite rje{avajte otresitije. Budite samouvjereniji, ne povla|ujte u svakoj situaciji. 23.VI - 22.VII Posao: Sre}a vas prati, samo joj i sami morati krenuti ususret. Finansijska situacija sve je povoljnija i bolja. Zdravlje: Bez problema. RAK

Ljubav: Ako `elite situaciju rije{iti {to prije i {to povoljnije, budite mek{i, otvoreniji i iskreniji prema partneru. 23.VII - 22.VIII Posao: Morate biti ~vr{}i, `rtvovati ne{to. Ne}ete za`aliti. Ali, prije toga, napravite temeljit, ~vrst plan. Zdravlje: Oprez, suvi{e tro{ite energiju. LAV

Ljubav: Osje}ate se sposobni za velike, mo`da i `ivotne promjene. Nau~ite u`ivati i u malim stvarima. 23.VIII - 22.IX Posao: Dolaze brojne, nove prilike. Frustriraju}e je donijeti pravu odluku, izabrati izme|u vi{e mogu}nosti. Zdravlje: Budite malo vedriji. DJEVICA

VAGA

Ljubav: Odnos sa partnerom dolazi u novu fazu. Morate pristati na odre|ene promjene, ako `elite 23.IX - 22.X biti sretni. Posao: Ako se bavite umjetni~kim ili zanimanjem vezanim za trgovinu, ulazite u posebno produktivnu fazu. Zdravlje: Vedri, dobrog zdravlja. [KORPIJA

Ljubav: Postajete koristoljubivi ili neiskreni. Ne zamarate se ne~ijim „ranjenim“ srcem, makar i 23.X - 22.XI voljeli tu osobu. Posao: Razmi{ljate o manje-vi{e opravdanom, du`em predahu od odgovornosti. Ipak, malo spustite kriterije. Zdravlje: Prili~no ste napeti. STRIJELAC Ljubav: Voljena osoba izvrsno procjenjuje va{e

trenutno stanje. Rado pristaje da smiri negativne strasti. Posao: Da stvari polako dolaze na svoje mjesto, da se uspostavlja normalna atmosfera, osje}ate prvo na sebi. Zdravlje: Nema razloga za nervozu. 23.XI-22.XII

Ljubav: Tjeskoba i napetost uvla~e se i u va{u vezu. To mo`e rezultirati sva|om ili nerazumijevanjem. 23.XII-21.I Posao: Za sve {to ste zamislili, studiozno i dugo pripremali, treba vam mnogo vi{e vremena nego {to mislite. Zdravlje: Nejasan osje}aj nezadovoljstva. JARAC

VODOLIJA

Ljubav: Vidno popravljenog raspolo`enja, odlu~ni ste da partneru ili va{oj vezi date maksimum od 22.I-19.II sebe. Posao: Izra`ene indivualnosti, kakva je va{a, `elite da uvijek budete u pravu. Kolegama to nije ba{ drago. Zdravlje: Oli~enje ste zadovoljne osobe. RIBE

Ljubav: Daljni razvoj doga|aja ovisi o va{oj zrelosti, svijesti o vlastitim emocijama, ali i partnero20.II-2O.III vim vrijednostima. Posao: Ne dopustite da vas uhvati panika. Dr`ite se svojih ciljeva, ako `elite ostvariti `eljene rezultate. Zdravlje: Napetost popu{ta.

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM


LJUDI I DOGA\AJI

TOP VIJESTI

Robajna: ^este nagrade

Umro otac kubanske cigare HAVANA - Alehandro Robajna (Alejandro Robaina), simbol i otac proizvodnje kubanskih cigara, umro je u 91. godini `ivota. Kubanska dr`avna televizija izvijestila je o njegovoj smrti dodav{i da je bolovao od te{ke bolesti. Njega je ~esto odlikovao kubanski lider Fidel Kastro (Castro) za „veliki doprinos Kubi i njenom narodu“.

Bulok: U `urbi odnijela originalnu Zlatnu malinu

Sandra Bulok odnijela original umjesto replike

MORA VRATITIZLATNUMALINU Ameri~ka glumica u jednoj godini dobila nagrade i za najbolju i za najgoru glumicu LOS AN\ELES - Amerikanka Sandra Bulok (Bullock) u{la je u historiju filmske industrije, jer joj je po{lo za rukom da u jednoj godini osvoji nagrade i za najbolju i za najgoru glumicu, odnosno Oskara i Zlatnu malinu, ali sada

jedno od priznanja mora vratiti, javljaju strani mediji. No, nije rije~ o oduzimanju titula nego je Sandra u `urbi ku}i ponijela originalnu Zlatnu malinu, a zapravo je trebala dobiti repliku koja se, ina~e, daje. Bulok

je jedina iz gluma~ke bran{e koja u svom domu ima originalnu Zlatnu malinu, kipi} vrijedan nekoliko hiljada funti, iako organizatori navode kako je „neprocjenjiv“. - Morat }emo napraviti presedan

i zamoliti dobitnicu da vrati Zlatnu malinu. Naime, u `urbi nakon dodjele Bulok je oti{la ku}i sa originalnom nagradom ru~ne izrade - kazao je D`on Vilson (John Wilson), pokreta~ dodjele ove „nagrade“.

Nesta{ica vode zbog proizvodnje LONDON - Koli~ina vode koja se koristi za proizvodnju hrane i robe zbog izvoza u razvijene dr`ave, dovodi do nesta{ice vode u zemljama u razvoju, objavili su ju~er nau~nici. U izvje{taju koji se fokusira na Veliku Britaniju, navedeno je da se u inozemstvu tro{e dvije tre}ine vode neophodne za robu koja se uvozi u ovu zemlju, isti~e Rod`er Falkoner (Roger Falconer) sa Univerzitetu u Kardifu. - Ako `elimo sprije~iti „savr{enu Hjuston: Lo{i vremenski uvjeti

(Foto: AFP)

Napad u Pakistanu PE[AVAR - U ju~era{njoj eksploziji bombe na prepunoj pijaci u sjeverozapadnom pakistanskom gradu ubijeno je najmanje 20 osoba, saop}ila je policija. Samoubila~ki napad desio se u centru grada u blizini policijske stanice, dok se u nekim izvje{tajima navodi da je me|u ubijenima visoki policijski zvani~nik, prenosi BBC.

Iskosa

Udarac pitonom za kraj sva|e

NASA odgodila slijetanje „Discoveryja“ HJUSTON - Povratak NASAinih astronauta u {atlu „Discovery“ odgo|en je za danas, jer su ju~era{nji poku{aji dolaska na Zemlju bili neuspje{ni zbog guste magle i ki{e, javljaju svjetske

oluju“, neophodna je hitna akcija - upozorio je. Izraz „savr{ena oluja“ upotrebio je pro{le godine glavni nau~nik britanske vlade D`on Bedington (John Beddington) da bi opisao budu}e nesta{ice energije, hrane i vode. Za proizvodnju pola litra piva potro{i se 74, za {olju kafe oko 140, pamu~nu majicu oko 2.000, dok je za jedan tele}i odrezak potrebno oko 15.000 litara vode, ka`u nau~nici.

Ubijeno 20 osoba

agencije. Svemirska letjelica poku{at }e danas u podne sletjeti u Svemirski centar „Kennedy“ u Floridi, dok se kao rezerva ~uva zra~na baza „Edwards“ u Kaliforniji.

ROK HIL - Amerikanac Toni Smit (Tony Smith, 29) uhap{en je nakon {to je D`efrija Kalfa (Jeffery Culf, 47) udario u glavu pitonom dugim 1,3 metra. Oni su se posva|ali u jednom hotelu u Ju`noj Karolini zbog Kalfovih pritu`bi na glasnu muziku iz Smitove sobe. Ranije je `rtva priznala napada~u kako ima fobiju od zmija.

Za {olju kafe treba 140 litara vode

Dnevni Avaz  

novine i tako

Dnevni Avaz  

novine i tako

Advertisement