Page 1

Kontakt

Jaargang 21,  december  2011  

Voorwoord We  leven  in  de  tijd  van  mailtjes,  tweets  en  app’s,  de  digitale  wereld.  Papier  raakt  uit,  zelfs  de   gemeenteraad  zet  binnenkort  de  stap  naar  papierloos  werken.  Dat  weerhoudt  de  redactie  er   niet  van  één  keer  per  jaar  dit  papieren  Kontakt  uit  te  brengen.    Het  is  een  traditie  en  die   houden  we  in  ere.   Dat  geldt  ook  voor  de  inhoud.  Zoals  u  gewend  bent  blikken  fractievoorzitter  Monique   Rosbergen  en  Pro’98-­‐voorzitter  Marcel  Godschalk  in  hun  bijdragen    terug  op  het  afgelopen   jaar.  Een  jaar  waarin  de  fractie,  aldus  Monique,  duidelijk  liet  zien  dat  Pro’98  andere  keuzes   maakt  dan  de  coalitie.  Maar  wel  op  zo’n  manier  dat  we  meedenken  en  ons  constructief   opstellen.  De  voorbeelden  die  zij  noemt  spreken  voor  zich.   We  blikken  ook  vooruit.    Marcel  Godschalk  geeft  aan  dat  er  over  2  jaar  alweer  verkiezingen   zijn.  Tijd  dus  om  nu  met  de  voorbereidingen  te  beginnen.     Andere  reden  voor  een  vooruitblik  is  de  verandering  in  de  samenstelling  van  de  fractie.     ‘Good  old’  Jaap  Beijer  stopt  er  over  een  maand  mee.  Daarom  toog  de  redactie  met  2  man   sterk  naar  huize  Beijer  om  met  hem  over  18  jaar  raadslidmaatschap  te  praten.       Jaap  wordt  opgevolgd  door  Arjen  Korevaar.  Hij  stelt  zich  in  dit  Kontakt  nader  aan  u  voor.   De  nieuwjaarsbijeenkomst  van  Pro’98  is  gepland  op  vrijdag  13  januari.  Bestuur,  fractie  en   redactie  hopen  dat  u  daar  massaal  aanwezig  bent.  Voordat  het  zover  is:  fijne  feestdagen  en   een  voorspoedig  2012!     Hilhardt  Brul        


Andere keuzes   Het  afgelopen  jaar  heeft  de  fractie  duidelijk  laten  zien,  dat  wij  andere  keuzes  maken  dan  de   coalitie,  maar  ook  dat  we  mee  willen  denken  en  een  constructieve  oppositiepartij  zijn.     Het  Schaffelaartheater   Het  begon  dit  jaar  al  met  de  zogenaamde  “redding”  van  het  Schaffelaartheater.  Er  werd  door   het  college  in  de  pers  een  beeld  gecreëerd  van  een  noodlijdend  theater  dat  in  financiële  en   bestuurlijke  wanorde  verkeerde.  André  heeft  in  zijn  bijdrage  in  de  gemeenteraad  het   tegendeel  kunnen  aantonen,  ondermeer  door  te  laten  zien  dat  ons  theater  minder  dan  de   helft  aan  gemeentelijke  financiering  nodig  heeft  dan  ander  theaters  in  Nederland.  Het   Schaffelaartheater  weet  zich  dus  met  een  relatief  lage  gemeentelijk  bijdrage  te  redden.   Pro’98  vindt  dat  we  in  Barneveld  een  fantastisch  theater  hebben.  Wij  vinden  het  niet  meer   dan  logisch  dat  een  theater  financiering  nodig  heeft.  Wij  zien  dat  als  een  investering  in  onze   samenleving.   Bijna  terloops  wist  André  tijdens  de  raadsvergadering  ook  nog  even  de  regeling  voor  de   culturele  verenigingen,  waarbij  ze  tegen  een  gereduceerd  tarief  van  het  theater  gebruik   kunnen  maken,  te  redden  van  de  bezuinigingen.   De  Harselaartunnel     Het  besluitvormingsproces  over  een  extra  bijdrage  van  5,9  miljoen  euro  voor  de   Harselaartunnel  kenmerkte  zich  door  een  gebrekkige  en  slechte  voorbereiding  door  het   college,  waarbij  wethouder  Van  den  Hengel  ook  nog  eens  de  raad  op  het  verkeerde  been   zette  en  onjuiste  informatie  verstrekte.  Het  voorstel  moest  twee  keer  van  de  raadsagenda   afgevoerd  worden.  Dat  heeft  bij  ons  tot  grote  irritatie  geleid.  Toch  hebben  we  besloten  –  na   interpellatie  –  geen  motie  van  wantrouwen  in  te  dienen,  omdat  het  wel  duidelijk  was  dat  de   coalitie  al  lang  had  besloten  de  wethouder  te  blijven  steunen  en  wij  alleen  stonden  in  onze   kritiek.     We  zijn  vervolgens  als  fractie  de  straat  op  gegaan  en  hebben  het  winkelend  publiek   gevraagd  wat  hun  mening  was  over  de  Harselaartunnel.  De  meningen  waren  zeer  verdeeld:   ongeveer  40%  vond  dat  we  maar  moesten  stoppen  met  die  tunnel,  maar  een  vergelijkbaar   aantal  vond  dat  we  wel  door  moesten  gaan,  alleen  dan  in  een  wat  eenvoudiger  variant   namelijk  een  2-­‐baans  weg  in  plaats  van  een  4-­‐baans  weg.  Ongeveer  20%  vond  dat  de  tunnel   4-­‐baans  moest  worden.     Tijdens  de  gemeenteraadsvergadering  heeft  Hilhardt  de  gemeenteraad  voor  gehouden  dat   5,9  miljoen  euro  extra  in  tijden  van  bezuinigingen  eigenlijk  niet  acceptabel  is.  Zijn  voorstel   om  te  kiezen  voor  een  variant  met  maar  twee  rijbanen,  waardoor  de  tunnel  wel  binnen  het   beschikbare  budget  gebouwd  kon  worden,  haalde  het  niet.  Maar  hij  wist  de  raad  wel  te   overtuigen  dat  het  college  dan  maar  op  zoek  moest  gaan  naar  een  andere  financieringsbron   voor  de  5,9  miljoen  euro.    


Segregatie in  het  Onderwijs   Op  24  februari  hebben  we  een  thema-­‐avond  over  zwarte  en  witte  scholen  georganiseerd,   oftewel  over  segregatie  in  het  openbaar  onderwijs.  De  avond  werd  druk  bezocht.  De   directeur  van  Eem-­‐Vallei  Educatief  stelde  klip  en  klaar  dat  de  gemeente  zich  actiever  moet   opstellen  om  te  komen  tot  een  betere  spreiding  van  allochtone  en  autochtone  kinderen  op   basisscholen.  Als  dat  niet  zou  gebeuren,  achtte  hij  het  zeer  wel  mogelijk  dat  straks  de  ene  na   de  andere  openbare  school  zou  omvallen.  Op  de  avond  zelf  hoorden  we  over   praktijkvoorbeelden  in  onder  andere  Nijmegen.     Het  voorstel  van  Jaap  voor  een  gemeentelijke  aanpak  van  segregatie  haalde  het  met  de   minst  mogelijke  minderheid  (15  –  16)  niet.  Toch  lazen  we  kort  geleden  in  de  krant  dat  het   college  geld  beschikbaar  heeft  gesteld  aan  een  ouderinitiatief  op  de  Plantijnschool  om   segregatie  tegen  te  gaan.  Zo  zie  je  maar,  zelfs  als  je  voorstel  het  niet  haalt,  kun  je  toch  je   doel  bereiken.  En  zoals  Jaap  het  dan  zou  zeggen:  “het  maakt  niet  uit  hoe  en  door  wie,  als  het   maar  gebeurt.”    Het  gaat  Jaap  vooral  om  het  resultaat  en  dat  siert  hem.   Stevige  inbreng   Maar  ook  op  andere  punten  heeft  de  fractie  stevige  inbreng  gehad.  Ik  denk  dan  maar  even   aan  de  Gebiedsvisie  Zeumeren  waar  Aat  geprobeerd  heeft  meer  balans  te  krijgen  tussen  de   belangen  van  de    recreatie,  de  ondernemers,  de  natuur  en  het  verkeer.  Dat  is  niet  op  alle   punten  gelukt,  maar  toch  heeft  hij  een  belangrijk  aantal  wijzigingen  weten  door  te  voeren.     En  Frank  die  het  college  en  daarmee  de  raad  wist  te  overtuigen  dat  een  skatebaan  niet   alleen  maar  sociaal  veilig  is,  als  die  in  een  woonwijk  wordt  geplaatst,  maar  dat  sociale   veiligheid  in  het  geval  van  een  skatebaan  vooral  om  zichtbaarheid  gaat.  En  dus  dat  de   gemeente  zo  snel  mogelijk  een  goede  locatie  voor  de  skatebaan  moet  vinden.   Ook  hebben  we  ons  ingezet  om  het  Biologisch  Centrum  in  ieder  geval  nog  tot  eind  dit  jaar   open  te  houden  en  hebben  we  ervoor  gezorgd  dat  de  kosten  voor  een   gehandicaptenparkeerkaart  –  indien  gewenst  -­‐  gespreid  betaald  kunnen  worden.   En  zo  hebben  we  nog  veel  meer  voorstellen  gedaan.  Hilhardt  houdt  dat  in  een  uitgebreid   overzicht  voor  ons  bij.  Dat  is  echt  te  veel  om  hier  allemaal  op  te  noemen.  Maar  mocht  u  het   precies  willen  weten,  dat  overzicht  is  bij  hem  op  te  vragen.   Burgemeestersbenoeming   In  het  afgelopen  jaar  heeft  burgemeester  Houben  te  kennen  gegeven  te  willen  stoppen  als   burgemeester.  Ik  begreep  zijn  beslissing,  maar  vond  het  jammer  dat  hij  vertrok.  Hij  is  een   uitstekend  bestuurder  die  van  grote  waarde  voor  de  gemeente  Barneveld  is  geweest.     Het  afgelopen  jaar  heb  ik  veel  tijd  gestoken  in  de  procedure  om  een  nieuwe  burgemeester   voor  onze  gemeente  te  vinden.  Ik  ben  er  van  overtuigd  dat  we  gevonden  hebben  wat  we   zochten:  een  goed  bestuurder,  een  procesmanager  die  ook  een  verbinder  is.  De  heer  Van  


Dijk heeft  dan  weliswaar  nog  geen  ervaring  als  burgemeester,  maar  wel  een  enorme   bestuurlijke  ervaring.     Vertrek  Jaap     “Onze”  Jaap  heeft  dit  najaar  te  kennen  gegeven  te  willen  stoppen  als  gemeenteraadslid  per   1  februari  2012.  Hij  wordt  dan  vijfenzestig    (dat  is  hem  niet  aan  te  zien)  en  voor  hem  is  dat   een  goed  moment  om  zich  te  gaan  richten  op  andere  zaken.     Jaap  is  dan  bijna  18  jaar  gemeenteraadslid  geweest.  Hij  heeft  zich  in  die  jaren  vooral  ingezet   voor  de  sport  en  het  onderwijs  en  dan  met  name  het  openbaar  onderwijs.  Jaap  is  een  echte   teamspeler,  altijd  denkend  aan  het  belang  van  diegenen  waarvoor  hij  zich  inzet  en  niet  aan   zijn  eigen  belang.  We  zullen  Jaap  missen  in  de  fractie.   Jaap  zal  worden  opgevolgd  door  Arjen  Korevaar.  Arjen  draait  al  een  tijdje  mee  in  de   steunfractie  en  weet  dus  goed  wat  hem  straks  als  raadslid  te  wachten  staat.  Ik  heb  er  het   volste  vertrouwen  in  dat  hij  gauw  zijn  plek  weet  te  vinden  in  de  Barneveldse  gemeenteraad.   Ik  hoop  dat  ik  u  weer  een  beetje  heb  bij  gepraat.  Ik  wens  u  en  de  uwen  prettige  Kerstdagen   en  een  gezond  en  gelukkig  2012!   Monique  Rosbergen  

Nieuwjaarsreceptie Pro’98     Vorig  jaar  zijn  we  hartelijk  ontvangen  op  de  Schietvereniging  de  Eendracht.  Het  bestuur   van  Pro’98  denkt  dit  succes  te  kunnen  herhalen,  met  de  nieuwjaarsbijeenkomst  2012.   Waar  en  hoe  laat  is  op  dit  moment  nog  een  verassing,  maar  hierover  krijgt  u  uiteraard  nog   bericht.  Gaat  u  er  maar  van  uit  dat  er  weer  een  hapje  en  een  drankje  voor  ons  klaar  staat.   De  datum  kunt  u  in  ieder  geval  al  vast  in  de  agenda  zetten!     Locatie:  ?   Tijd:  ?   Datum:  Vrijdag  13  januari  2011   Tot  dan!      

   


Nog (maar)  twee  jaar   Inmiddels  is  het  alweer  bijna  twee  jaar  geleden  dat  er  gemeenteraadsverkiezingen  werden   gehouden.  Er  resten  dus  nog  (maar)  twee  jaar  tot  de  volgende  verkiezingen.   In  maart  2010  haalden  we  een  goed  resultaat  al  bleek  dit  helaas  niet  goed  genoeg  om  een   plaats  in  de  coalitie  in  te  nemen.  Het  kostte  enige  moeite  om  PRO’98  buiten  de  coalitie  te   houden,  maar  door  bundeling  van  de  tegenkrachten  is  dat  helaas  toch  gelukt.   Vervelend  voor  ons  maar  eigenlijk  nog  vervelender  voor  Barneveld.  Nog  steeds  worden  onze   voorstellen  met  scepsis  bekeken  en  vaak  niet  overgenomen  omdat  ze  van  de  oppositie   komen.  Deze  handelwijze  vanuit  de  coalitiepartijen  heeft  met  duaal  bestuur  weinig  van   doen.     Het  is  wel  duidelijk  dat  deelnemen  aan  de  coalitie  in  Barneveld  een  vereiste  is  wil  je  invloed   van  betekenis  kunnen  uitoefenen.  Voor  2014  hebben  we  dan  ook  een  duidelijk  doel…..Een   nog  beter  verkiezingsresultaat  zodat  men  niet  meer  om  ons  heen  kan.  Men  moet  eigenlijk   niet  meer  om  ons  heen  willen     Zo’n  doelstelling  klinkt  u  waarschijnlijk  goed  in  de  oren,  maar  om  deze  doelstelling  te   verwezenlijken  zal  veel  werk  verzet  moeten  worden.  Een  goed  programma,  een  klinkende   campagne  en  ondertussen  een  operationele  fractie  die  de  PRO’98  punten  naar  voren  brengt   zonder  te  veel  weerstand  op  te  wekken.     Om  met  dat  laatste  te  beginnen  wil  ik  de  fractieleden  bedanken  voor  hun  adequate  inzet  en   zorgvuldig  opereren.  Ondanks  de  oppositiestatus  is  er  algemeen  respect  voor  de  kwaliteit  en   de  inbreng  van  de  fractieleden.   Helaas  gaat  het  ook  wel  eens  mis.  In  een  enkel  geval  bleek  het  onmogelijk  om  een  duidelijk   standpunt  in  te  nemen,  het  front  gesloten  te  houden  en  niet  tegen  de  schenen  van  de     coalitie  te  schoppen.  De  fractie  moest  in  dat  geval  snel  een  keus  maken  waarbij  is  gekozen   om  als  eenheid  op  te  treden.  Het  is  prettig  te  kunnen  constateren  dat  PRO’98  een  hecht   samenwerkingsverband  is  dat  eensluidend  optreedt  ook  onder  wat  mindere   omstandigheden.   Rest  de  eerder  gemaakte  opmerking  over  een  goed  programma  en  een  klinkende  campagne.     Eerst  natuurlijk  het  programma.  Het  programma  is  een  belangrijk  stuk  waar  alle  geledingen   van  ons  samenwerkingsverband  zich  in  moeten  herkennen.  Willen  we  dat  borgen  dan  ligt   het  voor  de  hand  dat  we  met  vele  leden  gaan  werken  aan  de  ontwikkeling  van  het  nieuwe   verkiezingsprogramma.   Fractie  en  bestuur  zien  graag  dat  we  tijdig  in  werkgroepjes  gaan  werken  aan  onderdelen  van   het  programma.  In  de  komende  maanden  willen  we  de  structuur  nader  bepalen  en  leden   uitnodigen  om  deel  te  nemen  in  één  of  meerdere  werkgroepjes.    


Met een  hecht  team  en  een  in  gezamenlijkheid  ontwikkeld  programma  zijn  we  vervolgens  in   staat  de  verkiezingsstrijd  aan  te  gaan  met  uitzicht  op  succes.  Let  nog  even  op  het  beoogde   doel……  Een  nog  beter  verkiezingsresultaat  zodat  men  niet  meer  om  ons  heen  kan  en  wil.       Marcel  Godschalk  

Jaap  Beijer:  sport-­‐  en  onderwijsman  na  18  jaar  uit  de  raad   Jaap  Beijer  legt  per  1  februari  a.s.  zijn  lidmaatschap  van  de  gemeenteraad  neer.  Hij  heeft  er   dan  maar  liefst  18  jaar  als  raadslid  opzitten.  Een  hele  lange  periode  voor  iemand  die,  zoals  hij   zelf  zegt,  ‘bij  toeval’  in  de  politiek  terecht  kwam.    Een  echte  sport-­‐  en  onderwijsman,  die  op   enig  moment  ervoer  dat  zijn  twee  opgroeiende  zoons  buiten  Barneveld  het  uitgaansleven   opzochten  omdat  er  hier  zo  weinig  te  doen  was.  ‘Toen  dacht  ik:  Wat  kunnen  we  daar  aan   doen?’  Het  was  in  dezelfde  periode  dat  Tom  Louman  hem  benaderde  met  de  vraag  actief  te   worden  in  een  nieuwe  progressieve  plaatselijke  politieke  partij.  De  PvdA,  waarvoor  Louman   in  de  raad  zat,  zat  middenin  de  WAO-­‐crisis  en  kampte  met  leden-­‐  en  stemmenverlies.  De   oprichting  van  Pro  Barneveld,  die  in  combinatie  met  de  PvdA  ging  opereren,  moest  er  voor   zorgen  dat  er  weer    een  aantrekkelijke  partij  voor  de  progressieve  kiezers  in  Barneveld  zou   zijn.     Voorkeurstemmen   Jaap  Beijer  zei  ‘ja’  en  ging  enthousiast  aan  het  werk.    Hij  kwam  met  voorkeurstemmen  in  de   gemeenteraad,  waar  fractievoorzitter  John  Kemper  hem  als  nieuwkomer  alle  ruimte  bood.   ‘John  zei:  Je  hebt  een  portie  gezond  verstand,  dus  ga  je  gang  maar.  Ik  werd  dus  gewoon  in   het  diepe  gegooid’.    In  de  eerste  de  beste  commissievergadering  was  het  al  raak.  Daar  lag   het  plan  op  tafel  om  aan  de  Nederwoudseweg  een  Turks  cultureel  centrum  neer  te  zetten.     Op  een  grasveld  waar  de  jeugd  uit  de  hele  buurt  altijd  speelde  en  pal  achter  de  wijk  waar   Jaap  zelf  woonde.  ‘Ik  zat  daar  in  de  commissie  dus  met  de  hele  wijk  hijgend  in  mijn  rug’.  Het   lukte  om  een  oplossing  te  vinden  die  voor  iedereen  acceptabel  was.  Het  centrum  zou  er  voor   een  periode  van  5  jaar  komen  en  een  deel  van  het  grasveld  kon  speelveld  blijven.  ‘Die  5  jaar   werd  15  jaar,  maar  daar  had  niemand  last  van’.    


Na het  Turks  cultureel  centrum  volgde  een  lange  reeks  andere  onderwerpen  waar  Jaap    zich   als  raadslid  mee  bezig  hield.  Daar  waren  voor  hem  veel  hoogtepunten  bij.  Hij  somt  op:  ‘De   BOS-­‐gelden  (buurt,  onderwijs  en  sport),  de  combinatiefunctionaris,  het  speelbeleidsplan,   openbaar  onderwijs,  segregatie,  sportaccommodaties,  breedtesport.  En  wat  denk  je  van  alle   terrassen  en  niet  te  vergeten  het  theater!’   Maar  het  was  in  die  18  jaar  niet  alleen  maar  rozengeur  en  maneschijn.    Dieptepunt  voor  Jaap   was  de  kwestie  ‘  familie  Mohammed’,  een  asielzoekersgezin  dat  uitgezet  dreigden  te  worden   en  om  die  reden  het  AZC  in  Voorthuizen  moest  verlaten.  De  fractie  van  Pro’98  maakte  zich  er   in  de  raad  sterk  voor  dat  de  burgemeester  in  Den  Haag  voor  dit  gezin  aan  de  bel  zou  trekken.     Dat  was  tegen  de  zin  van  coalitiegenoten  SGP  en  CDA.  Een  breuk  in  de  coalitie  dreigde  en  de   fractie  werd  gedwongen    in  te  binden.  ‘Ik  heb  dat  heel  erg  gevonden  en  me  voorgenomen   dat  me  dat  nooit  meer  zou  gebeuren’.    Voor  de  familie  Mohammed  liep  het  overigens  goed   af.  Het  gezin  kreeg  later  toch  een  verblijfsvergunning.   Een  ander  dieptepunt  in  zijn  politieke  loopbaan  was  het  opstappen  van  Dick  van  Rheenen,   die  later  het  initiatief  nam  voor  de  vorming  van  Burger  Initiatief.  ‘Jammer’,  zegt  Jaap  over  die   breuk,  ‘want  anders  waren  we  de  grootste  partij  van  Barneveld  geworden.  We  waren  hard   op  weg  een  grote  tegenhanger  van  de  christelijke  partijen  te  worden’.       Campagne  voeren   Campagne  voeren  in  verkiezingstijd  was  voor  Jaap  één  van  de  aantrekkelijkste  onderdelen   van  de  politiek.  Hij  vertelt  over  de  eerste  campagnebijeenkomst  die  hij  als  nieuwbakken  Pro   Barnevelder  organiseerde:  ‘Een  avond  in  de  zaal  van  Vinkeborg,  met  bandjes,  sport  en   cultuur.  Daar  spraken  we  ook    verenigingen  aan.  Dat  waren  ze  niet  gewend.  Ze  vonden  het   geweldig.    Het  was  een  fantastische  bijeenkomst’!   Zo’n  verkiezingscampagne  doe  je  met  z’n  allen.  Dat  spreekt  Jaap    aan.’Ik  ben  geen   partijleider  maar  een  teamspeler.  Ik    heb  ideeën  en  organiseer  graag.’  Ook  over  de  laatste   campagne  van  bijna  twee  jaar  geleden  toont  hij  zich  enthousiast.  Jaap  zag  met  plezier  en   verbazing  hoe  een  aantal  jonge  Pro’ers  met  speels  gemak  de  mogelijkheden  van  het  digitale   tijdperk    benutte.  ‘De  ballonnen  die  ik  in  Barneveld  bestelde  waren  langer  onderweg  dan  de   spullen  die  zij  uit  China  haalden’.   In  de  afgelopen  18  jaar  veranderde  er  veel.  Hij  omschrijft  het  treffend:  ‘John  Kemper  schreef   alles  met  potlood  en  nu  gaat  alles  met  de  i-­‐pad’.    En  dat  niet  alleen.  Ook  de   vergaderstructuur  werd  ingrijpend  gewijzigd.  ‘Vroeger  zaten  mensen  soms  uren  in  een   commissievergadering  te  wachten  tot  hun  zaak  aan  de  orde  kwam.  Als  het  uitliep  moesten   ze  soms  later  nog  eens  terug  komen.  Dat  is  helemaal  veranderd.  Je  weet  nu  precies  wanneer   iets  aan  de  orde  komt.  Het  is  er  alleen  maar  beter  op  geworden’.     Contacten   Wat  Jaap  straks  het  meest  gaat  missen  zijn  de  contacten  met  al  die  mensen  binnen  en  buiten  


de raad.  Daar  lag  misschien  wel  zijn  grootste  kracht:  altijd  goed  met  iedereen  op  kunnen   schieten.  In  zijn  beginperiode  waren    mensen  als  wijlen  John  Kemper,  Tom  Louman  en  Dick   van  Rheenen  in  hun  rol  als  ‘mentor’  belangrijk  voor  hem.  Maar  ook  buiten  de  fractie  waren   er  goede  contacten.  ‘Ik  had  het  bijvoorbeeld  altijd  goed  met  de  SGP,  die  ons  in  sociaal   opzicht  soms  voorbij  ging’.    Het  waren  overigens  niet  alleen  de  collega-­‐raadsleden  waar  zijn   contacten  goed  mee  waren.  Dat  gold  ook  voor  de  ambtenaren  in  het  gemeentehuis,  de   bodes  voorop.   Resteert  natuurlijk  de  vraag  wat  Jaap  gaat  doen  als  zijn  raadslidmaatschap  er  op  zit.  ‘In  ieder   geval  niet  thuis  zitten  want  zo  ben  ik  niet.  Ik  laat  het  maar  wat  op  me  afkomen.    Ik  ben  met   anderen  aan  het  brainstormen  over  de  oprichting  van  een  sportraad,  een  soort  koepel  voor   de  sportverenigingen.  Daarnaast  ben  ik  actief  met  de  g-­‐sport,  organiseren  Ineke  en  ik   groepsreizen,  gaan  we  zelf  graag  op  reis  en  zijn  we  druk  met  de  kleinkinderen’.     Hij  wil  betrokken  blijven  bij  Pro’98.  Dat  kan  op  verschillende  manieren.  Bijvoorbeeld  door     nog  eens  aan  te  schuiven  bij  de  fractie  of  dingen  uit  te  zoeken.    Maar  één  ding  is  zeker  voor   Jaap:  ‘Ik  ga  niet  in  het  bestuur  zitten’.  Waarvan  acte!       Frank  van  der  Lubbe  en  Hilhardt  Brul  

De  fractie  heeft  Jaap  voor  zijn  naderende  afscheid  een  rondleiding  bij  de  NOS  sportredactie   cadeau  gedaan.  Op  de  foto  Jaap  Beijer  bij  NOS  Langs  de  lijn  met  Toine  van  Peperstraten  en   Tom  van  ‘t  Hek  

 


De Benjamin  komt   Even  voorstellen,  mijn  naam  is  Arjen  Korevaar,  geboren  op  18  februari  1987,  te  Barneveld.     “As  the  present  now   Will  later  be  past“   In  maart  2012  zal  ik  de  stoel  van  Jaap  Beijer  in  de  Barneveldse  gemeenteraad  overnemen.  De   nestor  gaat,  de  benjamin  komt.  Mij  is  gevraagd  een  stukje  over  mezelf  te  schrijven  voor  dit   speciale  kerstnummer  waarin  u  ook  een  interview  met  Jaap  zelf  aantreft.  Ik  zeg  met  enige   nadruk  'de  stoel  van  Jaap',  want  zijn  kennis,  ervaring  en  vooral  humor  zijn  ongeëvenaard.  De   tijd  zal  leren  op  welke  manier  ik  daar  zelf  invulling  aan  kan  geven.   De  contacten  met  Pro’98  ontstonden  enkele  jaren  geleden.  Ik  schreef  samen  met  Luuk  Esser   aan  onze  eigen  lokale  nieuwswebsite.  We  wilden  de  kranten  voor  zijn  met  nieuwtjes  en   probeerden  wat  scherper  stelling  te  nemen  dan  de  'traditionele  media'.  Een  leuke  hobby   waaruit  ook  mailwisselingen  met  politici  voortkwamen.  In  het  jaar  2008  werd  ik  ziek  en   stond  mijn  wereldje  even  stil,  u  hebt  daar  zeer  waarschijnlijk  al  wel  eens  iets  over  gelezen.   Deze  stilte  werd  succesvol  verstoord  door  vele  kaarten,  mails  en  smsjes.  Pro'98  droeg  daar   regelmatig  aan  bij.   In  aanloop  naar  de  verkiezingen  van  2010  werd  ik  door  Frank  van  der  Lubbe  gevraagd  of  ik   plaats  wilde  nemen  op  de  lijst  van  Pro’98  in  Barneveld.  Dit  was  wat  lastig  omdat  ik  op  dat   moment  nog  officieel  ingeschreven  stond  in  Amstelveen,  waar  ik  op  kamers  zat.  Het   benodigde  formulier  om  mijn  stemgerechtigdheid  aan  te  tonen  werd  zo  weinig  verstrekt  dat   ik  daar  enige  tijd  op  heb  moeten  wachten  bij  het  gemeentelijke  loket.   Pro’98  deed  het  goed  in  de  verkiezingen  van  2010  en  ik  zou  met  mijn  zevende  plek  op  de  lijst   als  Jonge  Democraat  (D66)  in  de  raad  zijn  gekomen  mocht  een  coalitie  met   ‘verkiezingswinnaar’  Pro’98  realiteit  worden.  De  geschiedenis  is  u  bekend,  het  werd  opnieuw   oppositie.  Als  fractie-­‐ondersteuner  kreeg  ik  zo  de  tijd  om  vanaf  de  zijlijn  met  de  fractie  mee   te  kijken.  En  misschien  nog  wel  belangrijker,  ik  kon  in  relatieve  rust  mijn  master  Bestuur  en   Beleid  aan  de  Universiteit  van  Amsterdam  afmaken.  Afgelopen  november  was  het  feest  en   kon  ik  mijn  studententijd  officieel  met  een  buluitreiking  afsluiten.   Op  het  moment  dat  u  dit  leest,  ben  ik  nog  op  vakantie,  of  inmiddels  net  weer  terug.  Ik  heb   vier  weken  door  Azië  gereisd  om  kennis  te  maken  met  een  voor  mij  compleet  nieuwe   wereld.  Wat  een  mensen  en  wat  gaan  de  ontwikkelingen  razend  snel.  De  contrasten  zijn   echter  wel  overal  zichtbaar  en  voelbaar.  Tijdens  een  van  mijn  vluchten  zat  ik  naast  een   aantal  arbeiders  die  per  jaar  evenveel  verdienden  als  mijn  ticket  van  Amsterdam  naar  Hong   Kong.  Voor  een  halve  euro  per  uur  waren  deze  mannen  door  hun  Chinese  werkgever  op  pad   gestuurd  naar  een  plaats  waar  ik  vakantie  had  gevierd.  Weer  terug  in  Nederland  ga  ik  me  op  


de Nederlandse  banenmarkt  oriënteren.  Als  student  heb  ik  een  bedrijfje  opgezet  dat   websites  host  en  bouwt,  maar  daar  wil  ik  geen  hoofdactiviteit  van  maken.   Afgelopen  november  werd  Barneveld  in  Dialoog  georganiseerd.  Een  initiatief  dat  dicht  bij   mijn  motivatie  ligt  om  politiek  betrokken  te  zijn.  De  soevereiniteit  in  eigen  kring,  wat  voor   Abraham  Kuyper  het  fundament  vormde  waarop  hij  de  Vrije  Universiteit  stichtte  en  waar  ik   mijn  bachelor  volgde,  is  in  Barneveld  nog  sterk  geworteld.  Dit  levert  binnen  groepen  cohesie   op,  maar  tussen  groepen  onwetendheid.  De  Dag  van  de  Dialoog  vormde  een  poging  om  deze   ‘kloof’  te  overbruggen.   Ik  schoof  aan  bij  de  tafel  in  jongerencentrum  Villa29  in  Barneveld  waar  tafelgenoten  elkaar   vertelden  over  hun  persoonlijke  passies.  Wat  ons  bond  was  dat  wij  allemaal  op  onze  eigen   manier  een  bijdrage  willen  leveren  aan  onze  samenleving.  Ik  zie  het  als  een  uitdaging  om   deze  jonge  generatie,  waar  ik  zelf  ook  toe  behoor,  voor  Barneveld  te  behouden.  Mijn   leeftijdsgenoten  trekken  graag  naar  de  stad  om  te  studeren  en  te  leven,  maar  om  onze   gemeenschap  ook  in  de  toekomst  dynamisch  te  houden,  zie  ik  hen  graag  in  Barneveld  blijven   of  weer  terugkeren  om  te  genieten  van  de  voorzieningen  die  we  in  Barneveld  hebben  weten   te  realiseren  en  de  prachtige  'achtertuin'  waar  wij  als  inwoners  van  kunnen  genieten  en  ik  op   mijn  racefiets  graag  doorheen  rijd.   We  leven  in  bijzondere  tijd  die  vraagt  om  zorgvuldigheid,  maar  zeker  ook  creativiteit.   Bezuinigen  staat  voor  mij  niet  gelijk  aan  saneren  en  investeren  hoeft  niet  altijd  geld  te   kosten.  Ik  hoop  de  komende  jaren  bij  te  kunnen  dragen  aan  een  groen,  sociaal  en   gelijkwaardige  gemeente.   “The  times,  they  are  a-­‐changin’.”   Arjen  Korevaar  


Schema raads-­‐  en  commissievergaderingen  2012   raads-­‐ voorstel  

raads-­‐ voorstel

cie Samen-­‐ leving  

cie Grond-­‐   gemeente-­‐ raad   gebied  

in b  &  w  

Agenda in   cie    Be-­‐   agendacie   stuur   (18.30  uur)  

bij secr   8  dec  

13 dec  

19 dec  

10 jan  

11 jan  

12 jan  

24 jan  

19 jan  

24 jan  

30 jan  

14 feb  

15 feb  

16 feb  

28 feb  

16 feb  

21 feb  

27 feb  

13 mrt  

13 mrt              *   15  mrt  

27 mrt  

15 mrt  

20 mrt  

26 mrt  

10 apr  

11 apr  

12 apr                   24  apr  

12 april  

17 april  

23 april                      8        m      ei  

9 mei  

10 mei  

22 mei  

Kadernota                                                                      woensdag  13  juni  hele  dag     24  mei      

29 mei  

do 31  mei   19  jun   19.00  u      **      

20 jun  

21 jun  

3 jul  

16 aug  

21 aug  

27 aug  

11 sep  

12 sep  

13 sep  

25 sep            

13 sep  

18 sep  

24 sep  

9 okt  

10 okt  

11 okt  

23 okt          

11 okt  

16 okt  

22 okt      

6 nov  

6 nov          ***       8  nov  

20 nov  

8 nov  

13 nov  

19 nov  

4  dec  

4 dec           ****  

18 dec

6 dec  

*i.v.m. Biddag        **i.v.m.  VNG-­‐congres    ***  i.v.m.  Dankdag    ****  i.v.m.  Sinterklaas         Vakanties/  Feestdagen    2012:   voorjaar     Biddag  en  Dankdag   Goede  Vrijdag  +  Pasen   mei       Hemelvaartsdag   Pinksteren    

 

: 18  t/m  26  feb     :  14  mrt    en  7  nov   :    6,  8  en  9    apr     :  28  apr  t/m  6  mei   :  17  mei     :  27  en  28  mei    

VNG-­‐congres   zomer:     Prinsjesdag   herfst     Kerst        

: 5  en  6  jun     :  7  jul  t/m  19  aug  (vo  t/m  26  aug)   :  18  sep   :  13  t/m  21  okt     :  22  dec  t/m  6  jan  


Samenstelling fractie  en  partijbesturen     Bestuur  Pro’98   Voorzitter       Marcel  Godschalk           dr.H.C,  Bosstraat  47                   3886  KG  Garderen                         tel.  0577-­‐460664                                 mc.godschalk@gmail.com      

Secretaris       Andre  van  de  Beek       Hoevelakenseweg  76                               3784WJ  Terschuur       tel.  0342-­‐462180             avdb@barneveld.com                                      

Penningmeester Joost  van  de  Beek   Hertespoor  7   3772  SB  Barneveld   tel.  06-­‐45028481   Joostvdbeek@hotmail.com  

Bestuurslid                         Jan  van  den  Brink     Valkseweg  88       3771  RG  Barneveld     tel.  0342-­‐408260     j.vandenbrink@bg.fnv.nl  

Bestuurslid Martin  Lentink     Bremstraat  1       3776  NA  Stroe       tel.  0342-­‐444543     martin@athenenoctua.nl  

 

Partij van  de  Arbeid   Voorzitter         Anja  Monster         Harderwijkerkarweg  8                                   3773  PS  Stroe                                                         tel.  0342-­‐472496                                                 a.monster-­‐gevoel@12move.nl      

Secretaris     Hilhardt  Brul       Weth.  Schimmellaaan  18         3771  KW  Barneveld                         tel.  0342-­‐416346       hilhardt.adri@tiscali.nl      

D66     Politiek  secretaris   Siebe  Bron           Jachtlaan  14         3772  RC  Barneveld       tel.  0342-­‐490759     syebebron@hetnet.nl      

           

Pro Barneveld           Contact  persoon   Jaap  Beijer   Geerstuk  12   3773  DC  Barneveld   tel.  0342  416188   j.beijer@chello.nl    

Fractie Pro’98   Monique  Rosbergen     Hugo  de  Grootlaan  35     3771  HK  Barneveld     Tel  0342-­‐415505     M.Rosbergen@barneveld.nl  

       

Aat Barendregt       André  van  de  Burgwal   Bijschoterweg  22     Kallenbroekerweg  95   3781  LP  Voorthuizen     3771  DC  Barneveld   Tel  06  17058740     Tel  0342  840108   A.Barendregt@barneveld.nl          A.vandeburgwal@barneveld.nl  

Frank van  der  Lubbe     Roggeakker  25       3773  AA  Barneveld     Tel  06  53607252     f.vanderlubbe@barneveld.nl  

       

Hilhardt Brul       Wethouder  Schimmellaan  18   3771  KW  Barneveld     Tel  0342  416346     h.brul@barneveld.nl          

           

Penningmeester Ronald  van  der  Lubbe   Lange  Voren  15   3773  AM  Barneveld   tel.  0342-­‐493753     r.vdlubbe@chello.nl    

Jaap Beijer   Geerstuk  12   3773  DC  Barneveld   tel.  0342  416188   j.beijer@barneveld.nl  

Kontakt 2012  
Kontakt 2012  

Magazine voor leden van Pro'98.

Advertisement