Pro1840 - Pro-gramma

Page 1

Ons programma

Zo willen we Londerzeel de toekomst binnenloodsen

iedereen is


Onze ploeg die Londerzeel de toekomst wil binnenloodsen Positief alternatief Samenwerken over partijgrenzen heen

vlnr: Tom Troch, Inge Hofmans, Kim van Elteren

vlnr: Roel Fonteyn, Inge De Meuter, CĂŠdric Engelen

vlnr: Yoeri Conickx, Tim Janssens, Marjolein Pas

vlnr: Jan Moyson, Inge Janssens, Tim Bolssens

vlnr: Neneh Moyson, Hilde De Proft, Moussi

vlnr: Lut Averhals, Jan Moyson, StĂŠphane Erb

vlnr: Pats Van Crombruggen*, Inge Janssens, Rita De Bondt

vlnr: Ann Roelands, Tom Vansteelandt, Inge Verstappen

* Geen kandidaat


Inleiding “Zo willen we Londerzeel de toekomst binnenloodsen” Beste inwoner uit Londerzeel Centrum, Malderen, Sint-Jozef en Steenhuffel, Het gaat goed, maar het kan nog beter! Londerzeel is eigenlijk de max om te wonen. Het heeft veel troeven, niet in het minst de vier mooie dorpskernen met elk hun eigen karakter. Tegelijk staat Londerzeel ook voor heel wat grote uitdagingen: we moeten onze beperkte ruimte beter gebruiken, mensen terug dichter bij elkaar brengen en zorgen dat iedereen mee kan. Wij willen deze uitdagingen aanpakken vanuit een positieve ingesteldheid, een vooruitstrevende visie en door samen te werken over partijgrenzen heen. Zo willen we Londerzeel de toekomst binnenloodsen. Hoe we dit concreet willen doen, vind je in ons programma. Dat staat al een hele tijd op onze website. We hebben intussen reacties verzameld en verwerkt in deze papieren versie.  Waarom op ons stemmen?

 Met het hand op het hart

Het antwoord op die vraag is eigenlijk simpel: lees ons

Ik weet dat er beslissingen zijn genomen waar niet

programma en laat je overtuigen. Maar we weten dat in

iedereen het mee eens is, maar ik durf met de hand op het

de praktijk vaak andere (strategische) overwegingen ook

hart zeggen dat ik als schepen heb laten zien dat ik kan

meespelen. We zetten ze graag even op een rijtje. Men zegt

samenwerken en beslissingen durf nemen die ik achteraf ook

soms dat je als deel van of kartel met een nationale partij

consequent uitleg en verdedig. Maar nog belangrijker is dat

iets kan gedaan krijgen in Brussel voor Londerzeel. Vanuit

we er met Pro1840 in geslaagd zijn om niet minder dan 17

mijn jarenlange nationale politieke ervaring, kan ik zeggen

nieuwe mensen warm te maken voor politiek, die allemaal

dat het zo niet (meer) werkt. Ook daar is alles geobjectiveerd

vanuit hun eigen achtergrond met frisse ideeën dé stap

en bovendien kent elke gemeente wel een minister of een

hebben gezet. De stap van commentaar aan de zijlijn naar

parlementslid. Als lokaal project zijn we bovendien volledig

zelf verantwoordelijkheid opnemen.

vrij om zelf te beslissen, zonder inmenging van bovenaf, zonder rekening te moeten houden met nationale thema’s.

Dus waarom op ons stemmen? Lees misschien toch maar eens ons programma en laat je overtuigen. En volg gewoon

 Over voorakkoorden

je hart, zonder al te veel strategie.

“Het heeft toch geen zin, want iedereen weet dat er een voorakkoord is dat jullie buitenspel zet”, krijgen we ook vaak

Tom Troch

te horen. Wel, stel dat er dat is, reden te meer om op ons te

Fiere lijsttrekker Pro1840

stemmen, want mensen moeten zelf kunnen beslissen. Een voorakkoord kan ook alleen maar werken als de betreffende partijen samen een meerderheid halen. En daarover beslist nog altijd de kiezer. Sommigen vrezen dat we te klein zullen zijn, anderen dat we te groot zouden worden. Het zou zonde zijn daar je stemgedrag op af te stemmen, want dat kan je nooit op voorhand voorspellen. Als we klein zouden zijn, is het goed dat een positieve stem de anderen bij de les houdt. Als we groot zouden zijn, is het goed dat we Londerzeel mee kunnen besturen en voorbereiden op de toekomst. Voor beide scenario’s zijn we klaar, want we hebben een goeie mix van vers bloed en ervaring.


Onze beperkte ruimte beter gebruiken Jaar na jaar neemt de hoeveelheid ruimte die we gebruiken toe. We hebben steeds meer plaats nodig om te wonen: Tussen 2006 en 2015 zijn er in Londerzeel netto 832 mensen bijgekomen. En de prognoses spreken van een groei (t.o.v. 2016) van 24-33% tegen 2060. Bovendien worden onze gezinnen kleiner: het aantal alleenstaanden is met 20% toegenomen op 10 jaar (2006-2016). Het aantal huishoudens groeide op 15 jaar met 12,5%). Deze groei is enkel te wijten aan de toename van alleenstaanden en koppels. Dat alles betekent dat we voor hetzelfde aantal mensen meer woningen nodig hebben. Daarnaast blijft het autobezit elk jaar toenemen. Op 10 jaar tijd (2007-2016) zijn er 800 wagens bijgekomen in Londerzeel. Dat heeft niet alleen gevolgen voor mobiliteit, gezondheid, verkeersveiligheid (zie verder), maar ook voor ons ruimtegebruik. Auto’s nemen veel ruimte in. Als je die 800 auto’s parkeert, heb je een ruimte nodig van ongeveer 10.000 m²! Bovendien staat auto’s gemiddeld 23u per dag stil. Tot slot neemt ook recreatie steeds meer ruimte in. We moeten dan ook dringend kiezen waar we al deze behoeften opvangen. Blijven we open ruimte aansnijden, ver weg van het dorp, of gaan we meer ruimte voorzien in de kernen? Wij kiezen voor:  Kernverdichting en inbreiding. Dichter bij elkaar wonen

 Ontmoetingsplaatsen – voor alle leeftijden

in de kernen heeft veel voordelen:

 Speelmogelijkheden kinderen

 Nabijheid winkels, horeca, diensten, …

 Hondenweides

 Gezondere en vlottere mobiliteit

 Waarom geen volkstuintjes?

(want auto veel minder nodig)

 Kwaliteitsvolle architectuur

 Minder uitsluiting (alles voor iedereen bereikbaar)

 Inzetten op veiligheid (cfr thema veiligheid)

 Groter potentieel voor lokale economie

 Inzetten op ‘propere gemeente’: sensibiliseren en

 Minder energie nodig

GAS-boetes voor wie vuil wegsmijt. Voldoende vuilbakken

 Goedkoper, want je kan veel infrastructuur bundelen

in het openbaar domein, liefst met mogelijkheid om te

 Meer sociaal contact

sorteren, ook voor sigarettenpeuken. De gemeentelijke

 Zelfredzaamheid van ouderen, want alles bij de deur

ploegen die instaan voor het onderhoud van onze gemeente uitbreiden.

 Investeren in aangename en veilige buurten  Kernverdichting en inbreiding kunnen alleen maar

 Om die kernverdichting mogelijk te maken, moet er niet

werken, kunnen het wonen alleen maar aangenamer

noodzakelijk veel hoger gebouwd worden, maar moeten

maken als tegelijkertijd ook veel wordt geïnvesteerd in:

we wel het aantal woonlagen verhogen, dit betekent

 Open ruimte: pleinen, brede lanen

dat binnen de huidige bestaande bebouwing meer

 Voldoende groen: je moet het groen aan de randen

wooneenheden toegelaten kunnen worden.

als het ware binnentrekken in het dorp. Verder kan je bestaande verharding vervangen door groene oases. Je kan ook groene wanden creëren.

 Wadi, die ervoor zorgen dat het water deel uitmaakt van ons dorp, en meteen ook gemakkelijker kan in de grond trekken. Ook kiezen voor

 Trage wegen die heel de kern doorkruisen

iedereen is

 Daarnaast moeten we nieuwe woonvormen mogelijk maken en promoten:  Cohousing, opsplitsen van bestaande woningen naar tweewoonst, zorgwonen, duowonen, tiny houses, …


 Betaalbaarheid. Als we de dorpen ‘the place to be’ maken om te wonen, mag dat niet leiden tot exuberante prijzen. Iedereen moet hier kunnen van genieten.  Blijvend inzetten op sociaal wonen

 Zorgt voor aanbod voor bepaalde doelgroep (niet alleen mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook jonge koppels en alleenstaanden)

 Bij voldoende groot aanbod drukt het ook mee op prijzen op privémarkt

 Met opbrengsten van het gemeentelijk reglement wonen, aangevuld met middelen uit de begroting: eigen grondregie/woonregie voeren via een autonoom gemeentebedrijf. Wij dromen er van dat de gemeente zelf gronden/panden kan kopen, deze vervolgens zelf kan ontwikkelen volgens de goeie principes van kernverdichting en vergroening, en dan kan betalen tegen betaalbare prijzen. Met de opbrengst kunnen weer nieuwe projecten worden opgestart.

 Intergenerationele wijken/buurten, mix van woontypes, mix van functies. Dit is een andere voorwaarden van goeie kernverdichting.  Steeds zorgen voor mix van verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, alleenstaanden, …)  Mix van soorten woningen (sociale woning, penthouse, tiny house, …)  Ook handel/horeca en zelfs kleinschalige bedrijvigheid moeten plaats krijgen in woonbuurt


Ons anders verplaatsen We zijn nog nooit zo mobiel geweest als vandaag, en tegelijkertijd heeft die mobiliteit nog nooit voor zoveel problemen gezorgd als vandaag: files, fijn stof, steeds meer ruimte die ingenomen wordt. Dat heeft uiteraard alles te maken met de keuze voor de auto. Het grootste deel van onze verplaatsingen gebeurt met de auto en het autobezit blijft elk jaar stijgen. De auto is natuurlijk vaak onmisbaar… maar niet altijd, zeker niet bij kleine verplaatsingen. Daarom moet we ook in Londerzeel zwaar inzetten op alternatieven. Daarom kiezen wij voor:  Maximaal inzetten op de fiets

 Gratis deelfietsen. De fietsen die gevonden worden en

 Blijven investeren in fietspaden en trage wegen

nooit opgehaald, krijgen een fris kleurtje en een gps.

 We stellen ons hiervoor volgende concrete doelstellingen:

Dan kunnen ze gratis gebruikt worden door bezoekers.

 Elke straat in Londerzeel moet op termijn een traject

We voorzien stallingen aan station, tramhalte, grote

krijgen voor fietsers dat even kort is en veilig. Dat kunnen

parkings. Maar wel gratis, dus geen personeel of duur

fietspaden zijn langsheen deze straat, de invoering van

uitleensysteem.

een zone 30, of een alternatief via trage wegen.

 Uitleendienst voor kinderfietsen. Kinderen groeien snel;

 Enkele voorbeelden:

voor elke leeftijd van je kinderen een aangepaste fiets

- Brusselsestraat, Kerkhofstraat, Robbroekstraat:

kopen is duur. Daarom een soort bib voor kinderfietsen.

fietspad vernieuwen samen met geplande werken

daar (respectievelijk riolering, werken aan oprit A12,

 Dorpen op termijn verkeersluw

extra bufferbekken)

 Doorgaand verkeer omleiden, bestemmingsverkeer beter

- Zwaluwstraat, Mechelsestraat, Handelsstraat: alternatieven via trage wegen

kanaliseren.  Is niet hetzelfde als verkeersvrij, gezien aanwezigheid van

 Functionele trage wegen moeten uitgevoerd worden in degelijk materiaal. Functioneel betekent dat het

bewoners en winkels  Stappenplan opmaken, in samenspraak met bewoners.

een verbinding is om snel op het werk, de school,

Zoiets kan immers niet op 1-2 ingevoerd worden. Moet

de sportclub, of in het dorp te geraken. Wij kiezen

ook gepaard gaan met ingrepen voor voldoende parkings

voor een uitvoering in ternair zand, zoals op de

langsheen de rand.

nieuwe verbindingswegen tussen Limmersweg en Steenhuffelstraat, of tussen Hoogveld en Schuurveld.

 Moet wel streefdoel zijn op termijn, omdat de dorpen dan

 Uiteraard moet er ook aandacht zijn aan recreatieve trage wegen (die vooral dienen om te ontspannen); maar deze

aangenamer en gezonder kunnen worden.  Intussen dorp fietsvriendelijker en

worden in tweede instantie aangepakt en krijgen een andere uitrusting  Inzetten op educatie. Automobilisten moeten rekening

voetgangersvriendelijker maken

 Straten aanpassen (cfr kasseien in Londerzeel Centrum)

 Plaats voor fiets op de weg en op de parkeerplaats (cfr

houden met fietsers. Maar fietsers moeten zich evengoed aan de verkeersreglementen houden. Daarom

zie boven)

permanente sensibilisering via alle gemeentelijke kanalen

 Voorrang voor fietsers door fietsstraten te veralgemenen.

met goeie en slechte voorbeelden, filmpjes, …

 Fietsdiefstal tegengaan (cfr zie thema veiligheid)

 Voorzieningen om elektrische fietsen op te laden.

 Mooie, brede voetpaden

Laadpalen niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsen.

 Intussen werken aan extra parking langsheen de rand van

 Meer fietsenstallingen. Wij kiezen niet voor 1 grote fietsstalling (want dan moet je nog ver stappen als je je

het dorp

fiets hebt gestald) maar fietsbeugels (1 à2) overal in het straatbeeld, zoals je nu ook overal parkeerplaatsen hebt voor de auto.

 Alternatief transport voorzien van aan de parking tot in het dorp

 Systeem van gratis deelfietsen


 Evolueren van autobezit naar autogebruik

 De tram!

 Auto’s staan gemiddeld 23u stil per dag. Zouden dus veel

 De Vlaamse regering heeft beslist om één halte te

efficiënter gebruikt kunnen worden.

voorzien in Londerzeel voor de tram, met name

 Aan de andere kant is een auto zeer duur, terwijl iedereen

aan kruising A12 en de spoorweg (ter hoogte van

er af en toe toch eens een nodig heeft.  Daarom op termijn evolueren naar de auto als een soort

Mechelsestraat).  Wij juichen dit toe, maar er moeten natuurlijk nog een

dienstverlening.  Inzet op autodeelsystemen. Door op te nemen in

aantal voorwaarden ingevuld worden de volgende jaren:

bouwvergunningen, door beginnende initiatieven van burgers te ondersteunen, door deelauto van de gemeente

het spoor, met voldoende fietsenstallingen.

extra te promoten.

 Goeie aansluiting via trage wegen vanuit het dorp, met omdraaien voorrang aan oversteek Mechelsestraat (zodat

 Inzet op en promotie van alternatieve vormen van vervoer: DAV, taxi, belbus die we zelf kunnen organiseren

 Goeie aansluiting op bestaande fietssnelweg langsheen

fietsers voorrang krijgen)

in het kader van de vervoersregio

 Bijhorende parking, bereikbaar voor inwoners uit de andere deelgemeenten

 Parking mag niet ontsloten worden via het dorp, anders

 Bewustwording

creëer je nieuw mobiliteitsprobleem; wel bijvoorbeeld via

 Iedereen zou zich voor elke verplaatsing bewust moeten

het industrieterrein

afvragen welk vervoersmiddel het meest geschikt is voor

de verplaatsing die hij/zij wil maken.

 Straten in de omgeving (Mechelsestraat, Bergboslaan, Molenveld, …) mogen geen alternatieve parking worden; afdwingen via blauwe zone of bewonersparkeren .

 Opwaardering van de buurt rond het tramstation.

 Blijven ijveren bij NMBS om trein- en tramhalte beter op elkaar af te stemmen.


Mensen terug dichter bij elkaar brengen Een van de uitdagingen voor de toekomst is mensen terug dichter bij elkaar brengen. We riskeren immers dat we in een toestand gaan komen waar we onze buren nauwelijks kennen, oudere mensen vereenzamen, het eigenbelang primeert op het algemeen belang en dat mensen ‘de gemeenschap’ zien als iets dat vanalles voor hen moet doen maar niet omgekeerd. Wij geloven dat we die uitdaging moeten aangaan door mensen terug dichter bij elkaar te brengen. Dat zorgt voor meer sociaal contact, mensen worden daar gelukkiger van, zullen elkaar spontaner helpen, vermindert de kans op conflicten, egoïsme en vereenzaming. Kortom, je krijgt meer gemeenschapsbinding. Dit moet gebeuren in een gemeenschap die mensen kennen, op mensenmaat. Daarom moet voor ons ‘de buurt’ de kern zijn van het beleid. Het is een van de redenen waarom we geloven in kernverdichting (zie onze voorstelling op vlak van ruimte en wonen). Dat alleen is natuurlijk nog niet voldoende. Daarom kiezen wij voor:  Buurt zorgt voor elkaar

 Dat mag uiteraard geen reden zijn voor de gemeente om

 In veel buurten gebeurt dit spontaan. Maar waar dat niet het geval is, moeten we initiatief nemen.

zich hier niets meer van aan te trekken. Integendeel.

 We willen graag per buurt een soort antennes opzetten.

handige app waar dat soort onderlinge hulp in geregeld

organiseren, waardoor mensen elkaar leren kennen en

wordt , inschakelen van de vrijwilligerscentrale, …

dingen samen doen. financieel, eventueel wat mankracht, om alles van grond te krijgen.  Zodra het vertrokken is, is het de bedoeling dat mensen zelf leven brengen in hun buurt.  De volgende stap is dat de buurt elkaar spontaan gaan

 De hulpverleners van de gemeente/OCMW kunnen dan actief op zoek gaan naar degenen die toch door de mazen van het net glippen en hen intensiever begeleiden.

 Zodra er een dynamiek is in de buurt, kunnen we de bewoners ook betrekken bij het inrichten van de openbare ruimte. Overal zijn er wel pleintjes, gazonnetjes, verloren hoekjes die we aangenamer kunnen maken

helpen in plaats van voor op alles te rekenen op officiële

om er ontmoetingsruimte van te maken, of speelruimte

instanties.

voor de kinderen, hangplekken voor de jongeren of extra

 Bvb bij winterprik elkaars voetpad mee vrij maken,

groen. Als gemeente moeten we dit niet zelf beslissen,

spontaan op bezoek gaan bij mensen die alleen zijn,

maar in dialoog gaan met de omwonenden.

elkaars kinderen naar de hobby’s brengen, boodschappen

gemeente (medewerkers OCMW), aanmaken van een

Een paar trekkers die de buren bij elkaar brengen, dingen

 Bij die eerste activiteiten helpt de gemeente logistiek,

 Coördinatie kan wel deels gebeuren met steun van

meebrengen voor wie niet goed te been is.

 Dan kan de gemeente, samen met de buurt, creatief te werk gaan om volkstuintjes, barretjes, buizen en bergen, meubels, wat dan in elkaar te knutselen en te plaatsen. De gemeente zorgt uiteraard voor de financiering.


 Een laatste stap is dat de gemeente eventueel ‘contractjes’ aangaat met de buurt voor het onderhoud van deze nieuwe inrichting en de omgeving (cfr thema participatie). In ruil krijgt de buurt extra financiële ondersteuning voor hun activiteiten of voor de inrichting.  Essentieel is mix van generaties en doelgroepen (cfr

 Geen onbestemde, vuile hoekjes openbare ruimte meer.  Alles inrichten met groen, speelruimte, bankjes, kunst (cfr kunst)  Indien nodig maatregelen tegen overlast (cfr thema veiligheid)  Alles onderling bereikbaar door autovrije verbindingen

thema ruimte en wonen)  Wanneer de buurt elkaar helpt, kunnen ouderen ook

 De buurten ook regelmatig een feel-good boodschap

langer in hun (aangepaste) woning blijven (cfr thema

meegeven door grappige tekening, tekst, mensen

sociaal beleid)

aanzetten tot gekke dingen (zoals een zebra waar je moet

 Daarnaast ook belangrijk dat jongeren hun plek vinden in

oversteken met een ‘silly walk’)

hun wijk; met hen in dialoog gaan.  Een proefproject opzetten met puntensysteem voor  Overal voldoende aangename openbare ontmoetingsruimte

vrijwilligers. Enkele jaren proberen, evalueren en dan al of niet behouden.

 Ook buiten de buurten waar mensen wonen, moet er meer aandacht komen aan de inrichting van onze openbare ruimte, zodat het allemaal potentiële plekken zijn waar mensen elkaar ontmoeten.

iedereen is


Iedereen moet mee – niemand mag achterblijven Ons leven, onze wereld draait aan een razend tempo. De ene revolutionaire ontwikkeling volgt op de andere. Wat gisteren nog een hebbeding was, is vandaag onmisbaar (denk maar aan de gsm of het internet). We leven ook steeds langer, en de gezinssamenstelling verandert; elkaar jaar zijn er meer eenoudergezinnen en alleenstaanden. Bovendien wordt ons lever er niet goedkoper op, denk maar aan de stijgende huur- en energieprijzen. Het gevaar is dus niet denkbeeldig dat mensen op een bepaald moment moeten afhaken, omwille van financiële redenen, eenzaamheid, gezondheid, digitalisering, … We moeten daarom met heel ons hart de uitdaging aangaan om te zorgen dat niemand achterblijft, dat iedereen mee is bij de volgende golf die er aan komt. Dit soort sociaal beleid moet een rode draad zijn doorheen alle beslissingen die een gemeente neemt: sociale woningen in het woonbeleid, isoleren van kleine huizen in het energiebeleid, buurtwerking opzetten, gelijke kansen via het onderwijs, … om te vermijden dat iemand in een situatie komt dat hij/zij niet meer mee kan. En uiteraard mag er niet bespaard worden op de specifiek ondersteuning van het OCMW voor mensen die het moeilijk hebben (leefloon, schuldbemiddeling). We geloven zelfs dat als we daar nog meer op inzetten, nog actiever en preventiever optreden, dat dit zich loont op lange termijn.


Daarom kiezen we dus voor:

 Opvoedingsondersteuning

 Alles wat we hebben geschreven bij ‘Mensen terug

 Jonge ouders weten niet altijd goed hoe ze sommige

dichter bij elkaar brengen’, omdat we geloven dat dit

problemen moeten aanpakken, ontbreken bevestiging

veel kan voorkomen en verhelpen.

dat ze het goed doen, …  Daarom een Huis van het Kind oprichten

 Intussen moet gemeente wel stevig inzetten op extra

zorg voor zwaarhulpbehoevenden.

andere ouders, zodat ze van elkaar kunnen leren.

 Oudere mensen moeten geholpen worden en

 Beginnen met praatgroepen, al dan niet onder begeleiding van maatschappelijk werker, desgevallend

gestimuleerd worden om zo lang mogelijk zelfstandig

 Een eerste stap kan zijn hen samen te brengen met

aanvullen met lezingen door experten,

te blijven wonen, weliswaar in een aangepaste

 uitleenmateriaal, pamperbank

woning of serviceflat.

 individuele begeleiding

Wij zien de ideaalsituatie als volgt: zodra mensen zekere

 Kinderarmoede aanpakken

leeftijd bereikt hebben, de kinderen het huis uit zijn, geen jonge kleinkinderen meer, verhuizen ze naar een

 Flankerend onderwijsbeleid

serviceflat of aangepast huis in de kern van het dorp (met

 Geen enkel kind zou om reden van achterstand of

alles bij de hand), zodat ze daar zo lang mogelijk kunnen

financiën een schoolactiviteit mogen missen

blijven. Het oorspronkelijk, groter huis komt dan op de

 Extra middelen voor opvang anderstaligen

markt voor jonge gezinnen.

 Extra middelen voor zorguren  Vrijwilligers inschakelen in school (cfr Centrumschool bij

 De reeds gestarte werking van praatgroepen met

begeleiding anderstaligen)

jongeren (die het moeilijk hebben) aanhouden en uitbreiden, zoals het Zomerhuis achter de serviceflats.

 Anderstaligen, andere culturen integreren  Met elkaar in contact brengen  Verder zetten initiatieven zoals babbeltafels  Actie naar handelaars om NL te laten oefenen


En wat met ons klimaat, het milieu? Als we tot nu toe gesproken hebben over 3 uitdagingen voor de toekomst, dan hebben we hier nog een joekel: ons klimaat en milieu vrijwaren voor de toekomst. Maar werken aan het klimaat op lokaal vlak is in de eerste plaats beseffen dat het altijd onvoldoende zal zijn. Ten eerste omdat de lokale impact altijd zeer klein zal zijn als er globaal geen maatregelen genomen worden. Ten tweede omdat het klimaat zo al omvattend is, zo fundamenteel, er zoveel mee gemoeid is, dat je daar in een programma niet allemaal kan op ingaan. Dat betekent echter niet dat er niets of weinig kan gebeuren, maar dat best prioriteiten gemaakt worden. Onze eerste twee prioriteiten zijn duidelijk: hoe we onze ruimte gebruiken en hoe we ons verplaatsen. Als we deze consequent volgen, zal ons klimaat er al sterk bij gebaat zijn. We moeten verder ook het warm water niet uitvinden. Zo is in de voorbije legislatuur de burgemeesterconvenant en de energienota unaniem goedgekeurd. De prioriteiten die daarin gelegd zijn (zoals werken aan energie) moeten gevolgd worden, gezien hier akkoord over is bij alle partijen. Wij zijn ook helemaal pro. Voor ons is het dus essentieel dat de keuzes en beleidslijnen van de burgemeesterconvenant en de energienota uitgevoerd worden. Je vindt de link op onze website www.pro1840.be


We halen hier graag enkele accenten uit:

 Extra groen/natuur

 Energie

 Overstromingsgebied

 Zonnepanelen op publieke plaatsen

 Aangelegd groen

 Op gebouwen (voor zover die er nog niet zijn via het

 Extra bos

EPC-contract), maar ook overdekken van parkings (cfr

Zwembad, Heldenplein, …), en waarom geen overdekte marktplaats, …

te leggen

 Inzetten op proefprojecten, meewerken aan

 Terug zelf aankoop en inplant (al dan niet via Natuurpunt)

experimenten

 Meer groen in het straatbeeld

 Bvb windtorens op gebouwen, warmtenetten,

waterkracht, …  Streven naar eigen energievoorziening

 Een ‘groen’ RUP opstellen, om ruimte voor bossen vast

 Niet alleen bomen, maar kan ook andere invulling krijgen

 Ook verkeersinrichting komt hiervoor in aanmerking:

 Dat kan door in te zetten op die proefprojecten,

ronde punten, verkeersremmers, aanduiding zones 30, …

maar ook via coöperatie zelf eigenaar worden van

kunnen allemaal wel wat groen gebruiken.

energieopwekking

 In wijken met weinig verkeer een stuk straat uitbreken

 Wijkwerking om energieverbruik te laten dalen

en vervangen door een groene zone. Dit is goed voor

 Specifieke ondersteuning voor het energiezuiniger maken

waterinsijpeling, kan helpen als snelheidsremmer en is

van woningen van gezinnen die financiële middelen hier niet voor hebben.

extra ontmoetingsruimte voor de omwonenden.

 Uiteraard zijn inbreiding en kernversterking hierin essentieel (cfr thema ruimte en wonen)

 Overstromingsgebieden verankeren en ook gebruiken als wandelgebieden

- Vb: Brusselsestraat, overzijde van de groene long, de weide tussen Molenbeek en eerstvolgende huis. Kan dan

 Kernverdichting – zie vorige bladzijden

bijvoorbeeld vondelpad in aangelegd worden.  Voortdurend bedacht zijn op kansen om extra

 Andere mobiliteit – zie vorige bladzijden

overstromingsgebieden, wandelgebieden, open ruimte te creëren.


Een aangename buurt is ook een veilige buurt We kunnen maar spreken van aangename dorpen en buurten als de bewoners er zich ook veilig voeren. Veiligheid kan je uitdrukken in cijfers (hoeveel feiten gepleegd worden), maar ook in een veiligheidsgevoel. Daarom moet beleidsmatig gewerkt worden aan het optreden tegen overtredingen, maar ook aan preventie, aan een propere buurt (geen vuil op straat) en verkeersveiligheid. Daarom kiezen we o.a. voor  De politie blijft uiteraard de eerste partner en behoeder van de veiligheid. Maar de politie is uiteraard ook beperkt

 Opvoeding verkeersveiligheid  Mensen bewuster maken van belang naleven verkeersregels, kennis van verkeersregels vergroten

in middelen en mensen, en heeft ook prioriteiten in het bestrijden van misdaad.

 Dat kan bijvoorbeeld door de gemeentelijke tekstkarren niet enkel te gebruiken voor wegenwerken, maar ook bewustwording, resultaat controles, waarschuwen, …

 Daarom nadenken over het eventueel inschakelen van gemeenschapswachten en BIN

(BuurtInformatieNetwerken)  Gemeenschapswachten: naast politie eigen gemeentelijke

dienst uitbouwen voor toezicht op overlast, fietsdiefstallen, sluikstorten, kleine verkeersinbreuken (vb verkeerd parkeren)

 Duidelijke taakverdeling met politie afspreken

 Meer permanent op zelfde locatie inzetbaar

 BIN: betrekken van bewoners om verdachte zaken op te merken

 Enkel informatie, geen optreden

 Bij voorkeur tijdelijk in geval van bepaalde fenomenen

 Dat kan door in alle gemeentelijke communicatie regelmatig een voorbeeld te bespreken  Wel altijd proberen te motiveren en positieve boodschap te brengen, misschien zelfs met humor

 Moet uiteraard ook samengaan met handhavingsbeleid van politie

 Inzetten op Smart City toepassingen  Kan bijvoorbeeld helpen om variabele snelheden in te voeren  Kan helpen om sneller mistoestanden te melden  Verhoogde aandacht voor veiligheid mag echter nooit

 Doordacht gebruik van camera’s

leiden tot heksenjacht, verdere verzuring of ‘big

 Op specifieke locaties, met specifiek doel, bij voorkeur

brother’

mobiel

 Sluikstorten

 Plaatsen met vaak avondlijke overlast

 Fietsdiefstal

 Meer preventief dan daadwerkelijk vatten daders

 M.a.w. kadering en positieve benadering = essentieel!


Lokaal winkelen en ondernemen Het is evident dat een bloeiende lokale economie een pluspunt is voor de gemeente. Voor ons maakt dit bovendien deel uit van het bredere verhaal dat we hier willen brengen. Werken en winkelen in de eigen gemeente, en een rechtstreeks lijn tussen producent en consument zijn immers een pluspunt op vlak van mobiliteit, sociaal contact, armoedebestrijding, korte keten, … Daarom gaan wij voor ondersteuning van korte keten, deeleconomie en lokale middenstand. Ook hier is het juiste ruimtegebruik essentieel, maar daarnaast kiezen we voor:  Ondersteunen lokale middenstand, en in het bijzonder starters  Stimuleren en organiseren van pop-up stores  Leegstand inhuren, inrichten en (goedkoop) verhuren aan

 Ondersteunen korte keten  Nog meer inzetten op boerenmarkten  Herplaatsing markt Londerzeel dorp, nieuwe dynamiek, samen met horeca

starters

 Nadenken over een overdekte marktplaats

 Dit kan door het autonoom gemeentebedrijf (cfr thema

 Ondersteuningsbeleid buurtwinkels

ruimte en wonen)

 Aantal buurtrestaurants verhogen

 Steunen jonge ondernemers (zelfs met in tijd beperkte subsidies)

 Stimuleren van nieuwe initiatieven zoals empty clothes shop, tweedehandswinkels, …

 Handelskernen versterken en verfraaien  Beleid om handel in de kernen te concentreren

 Met uitzondering van buurtwinkels (voeding) die in elke buurt passen, niet enkel in de kernen

 Dorp aantrekkelijker maken, want aantrekkelijk dorp = meer bezoekers = meer winkelende mensen = goed voor economie. En omgekeerd: meer winkelactiviteit = meer leven in het dorp = aangenamer dorp.

 Het dorp kunnen we aantrekkelijker maken door maatregelen op vlak van mobiliteit (cfr ons anders verplaatsen), meer groen, meer banken, enz. (cfr ruimte en wonen)

 Subsidie voor verfraaiing van winkelpanden  Openbare toiletten

iedereen is


Uw kennis en ervaring gebruiken De inwoners betrekken bij het beleid is niet alleen evident, maar essentieel om een goed beleid te voeren. Er is immers een enorm reservoir aan kennis en ervaring dat voor het rapen ligt. Dat is natuurlijk allemaal veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij proberen hier aan tegemoet te komen door te werken in 3 trappen: informeren, adviseren, mee beheren. Daarvoor doen we volgende voorstellen:  Transparantie en communicatie

 Medeverantwoordelijkheid

 Is de eerste stap en moet steeds en overal gebeuren

 Burger mee verantwoordelijk maken voor het beleid en

 Niet alleen communicatie over resultaat, maar ook over

uitvoering van het beleid, zoals we voorstellen bij Buurt

het proces, de weg ernaar toe

zorgt voor elkaar, bij de inrichting en onderhoud van

 Ook achtergrond en cijfers; waarom is een bepaalde

openbaar domein in je buurt.

beslissing genomen en alternatief niet.

 Kan ook interessant zijn voor het mee onderhouden van trage wegen, voor het bestrijden van zwerfvuil.

 Werkgroepen van deskundigen/geïnteresseerden

(ad hoc)

omgaan: in functie van wat buurt bereid is, wat haalbaar is

 De kennis en ervaring van inwoners ook gebruiken om mee beleid te bepalen.

op die plaats.

 Dat kan via goed werkende adviesraden zoals Gecoro en JAL  Maar niet enkel inspelen op klassieke adviesraden of geformaliseerde inspraakinstrumenten zoals referendum, omdat die vaak dezelfde problemen kennen van representativiteit of formalisme zoals klassieke politiek.  Daarom ad hoc deskundigen en geïnteresseerden bijeen brengen, Cfr. LaMA, cfr energiewerkgroep, cfr werkgroep Egmontsite

 Net zoals lange engagementen in vrijwilligerswerk steeds moeilijker zijn, kunnen we ook voor het gemeentebeleid mensen beter verzamelen rond een bepaald project, met een tijdelijk engagement

 Zorgt voor input voor dat project of beleid, en creëert draagvlak dankzij deze ‘ambassadeurs’

iedereen is

 Daar moeten we uiteraard flexibel en op maat mee

 Gemeente blijft uiteraard eindverantwoordelijk, mag ook geen excuus zijn om het werk van zich af te schuiven.

 Best contractueel aanpakken: afgelijnde opdracht en afgelijnde return; duurtijd zolang beide partijen zich aan afspraken houden


De jeugd van tegenwoordig Alles wat we in ons programma voorstellen, geldt natuurlijk ook voor jongeren. Zij zijn voor ons evenwaardige burgers. En vaak zelfs een voorbeeld. De boodschap “don’t drink and drive” nemen zij zeer bijvoorbeeld heel serieus, beter dan de oudere generaties. Maar dat neemt niet weg dat zij toch een aantal specifieke noden hebben. Daar willen wij graag een aantal concrete voorstellen voor doen:  Jeugdontmoetingsruimte

 Jeugdig cultuuraanbod

 Een (officiële) plek voor jongeren om elkaar te ontmoeten

 Er gebeurt al veel, maar moet meer gedragen zijn door

 Geen groots gebouw of centrum dat stukken van mensen kost. Maar een vaste plek waar activiteiten kunnen voorzien worden (kickertornooi, workshop breakdance, …), op initiatief van aanwezige jongeren, maar onder begeleiding van / met ondersteuning van monitors

jongeren zelf.  Daarom jongeren zelf kans geven een programmatie uit te werken.  Deze activiteiten laten doorgaan op verschillende locaties en i.s.m. bestaande verenigingen

 Concrete mogelijkheden voor locatie: loods Vermahal (zodra nieuwe loods op dienst Grondgebiedzaken klaar is),

 Jeugdhuizen

pop-up OCMW, Schaselberg (openlucht)

 Bestaand jeugdhuis op andere manier subsidiëren, zodat

 Maar wij denken evengoed aan een op-gepimpte tweedehands bus die op een vaste locatie blijft, of elke keer ergens anders kan staan.  Hangplekken  Naast het jeugdontmoetingscentrum zijn er plekken waar jongeren informeel afspreken. Jongeren kiezen die wel zelf.  Gemeente kan die plekken wat aangenamer maken, uiteraard in samenwerking met de jongeren: boomstammen, betonnen verhoog, afdakje, …

werking gegarandeerd blijft.  Nieuwe initiatieven ondersteunen door tijdelijke locaties toe te staan.


Mag er ook wat cultuur zijn? Kunst met grote K, de fanfare, de amateurfotograaf, de hobbyschilder, … allemaal cultuur, èn veelvuldig aanwezig in Londerzeel. Bovendien is er nog heel wat potentieel. Wij willen ondersteunen wat er reeds leeft en een impuls geven aan nieuwe initiatieven die onze gemeente nog aangenamer kunnen maken. Wij stellen daarom voor:  Tekenacademie

 Cultuursite op OCMW-campus

 De muziekacademie staat garant voor hoogstaand

 Het idee om de verbinding te maken tussen de academie

onderwijs op vlak van woord en muziek. Het aanbod

en het leegstaande OCMW-gebouw dringend uitvoeren.

op vlak van beeldende kunst is zeer beperkt. Daarom

 Hier kan de bib in gehuisvest worden

gaan wij voor de oprichting van een tekenacademie, een

 Hierdoor krijg je extra polyvalente ruimte en wisselwerking academie-bib

tekenatelier of een open atelier.

 Op termijn uitbouwen tot een heuse cultuur-campus  Bibliotheek  Afdeling in Malderen behouden

 Cultuuraanbod

 De vernieuwende initiatieven zoals laserprinting uitbreiden

 Wat vandaag al bestaat via de verenigingen blijven we

 Samenwerking met andere spelers in het Londerzeels cultuurveld  Nieuwe locatie in OCMW (zie verder)  Kunst in het openbaar domein

ondersteunen (vrijwilligersloket, subsidies, uitleendienst)  Enkel overnemen van verenigingen indien dit wegvalt  Zelf aanvullend beleid voeren waar er hiaten zijn:

 Meer aandacht voor lokale geschiedenis, erfgoed

 Evenementen met ander soort optredens dan SOS Rock,

 Veel meer plaats maken voor kunst op pleintjes, ronde punten, in openbare gebouwen, …

Vlaanderen Zingt, Oogstfeesten, …

 Hiervoor vooral kijken naar lokaal talent.

cultuurcentrum

discussie die al tientallen jaren loopt. Er is honger naar, maar tegelijk is de vrees voor de grote investering, concurrentie met omringende gemeenten en met eigen verenigingen terecht.  Zouden we niet beter gaan voor een toegankelijke polyvalente zaal (of zalen)? Een plaats waar toneelverenigingen, muziekensembles, en amateurkunstenaars terecht kunnen voor kleine optredens, repetities, tentoonstellingen en andere culturele events. Wij denken aan

 een vernieuwd Gerard Walschap

 het netwerk van bestaande zalen (Concordia, CBS, Forever) inschakelen

kalmkunstfestival van de provincie)

 Definitief beslissen over een polyvalente zaal /

 Moet Londerzeel een cultureel centrum krijgen? Een

 Cultuursite academie - OCMW

iedereen is

 Bvb: klassiek concert, opera, kleine kunsten (cfr  Workshops  Gemeente hoeft niet volledig zelf te organiseren, maar kan verenigingen laten samenwerken onder regie gemeente


De gemeentelijke financiën Uiteraard wil iedereen gezonde financiën, wij ook. Maar wat zijn gezonde financiën? Dat de gemeente geen enkele schuld heeft? Neen, want dat zou betekenen dat geen enkele lening mag worden aangegaan, en het met andere woorden quasi onmogelijk wordt om investeringen te doen. Aan de andere kant mag de gemeente ook niet gebukt gaan onder een zodanige schuldenlast dat elke euro die binnenkomt moet dienen om leningen af te betalen. Het is dus zaak een gezond evenwicht te vinden. De speelruimte van een bestuur is ook niet zo groot. Er zijn immers jaarlijkse terugkerende uitgaven waar een bestuur niet van tussen kan zoals de personeelskost, de aflossing van de aangegane leningen, dienstverlening die verplicht is (zoals alle administratie op dienst bevolking), of waar het moeilijk van tussen kan; wie gaat bijvoorbeeld verenigingen plots geen subsidies meer geven, of voetpaden/straten/fietspaden die stuk zijn niet meer herstellen? Wat dan nog overblijft is de zogenaamde ‘vrije ruimte’, dwz de inkomsten die (na aftrek van de verplichte uitgaven) nog niet vastliggen en waar je als bestuur over kan beslissen om al dan niet nieuwe initiatieven te nemen. Deze beslissingen vinden hun beslag in de jaarlijkse begroting waar inkomsten en uitgaven tegenover elkaar gezet worden. Om binnen dit kader het gezonde evenwicht min of meer te vinden, gaan wij uit van volgende principes:  We zullen op basis van bestaande belastings- en andere

 Dat betekent ook dat de uitgaven van de voorbije legislatuur

inkomsten zorgen dat we niet meer uitgeven dan dat we

in bijvoorbeeld het zwembad en in de nieuwe school ook bij

hebben.

de verplichte uitgaven komen voor de nieuwe legislatuur.

 We zullen deze uitgangspunten niet veranderen door de belastingen voor de inwoners te verhogen.  We zullen zelfs niet alle inkomsten uitgeven, maar een bepaald percentage per jaar voorbehouden aan

Dat betekent dat inkomsten die niet gerealiseerd zijn (bvb de verkoop van eigendom) moeten gecompenseerd worden door andere, of door minder uitgaven.  Het beschikbare budget, de autofinancieringsmarge, de

schuldafbouw. Dat betekent dat er een zeer geleidelijk

schuldratio, de rentevoeten, enz. worden dagelijks opgevolgd

afbouw komt, maar dat verkiezen wij boven een schok in de

door de financieel directeur van de gemeente en haar ploeg

zin van óf een belastingsverhoging óf gewoon geen initiatief

van beslagen ambtenaren. Zij zorgen er voor dat er niets

meer nemen omwille van zware besparingen.

ontspoort, dat we geen kansen missen, dat alles binnen het

 Vergelijk het met gezin: je beslist dagelijks wat je wel en

afgesproken budget blijft en bepalen bij het vastleggen van

niet uitgeeft, en daarbij maak je prioriteiten in functie van

het budget hoeveel marge (of ‘vrije ruimte’) er is. Zolang we

noden of van wat je zelf belangrijk vindt. Dit is inderdaad een

die richtlijnen volgen, kiezen we voor het gezonde evenwicht

heel simpel principe, maar zo werkt het ook bij gemeente.

en zullen de financiën van Zde gemeente niet ontsporen.

Alleen is dit eenvoudig principe in praktijk zeer moeilijk

 We zoeken naar een alternatief voor de belasting op

in uitvoering, omdat het betekent dat je telkens moet

drijfkracht, die nu sommige bedrijven en zelfstandigen

kiezen wat je wel doet en wat niet doet, dat je waardevolle

betalen en anderen niet. We zoeken naar een alternatief

initiatieven niet zal kunnen nemen omdat er geen budget is,

waardoor enerzijds bedrijven en vennootschappen wel

dat je uitvoering over meerdere jaren moet spreiden, en dat

moeten bijdragen aan onze gemeentelijke slagkracht, maar

je over dit alles nog eens een akkoord moet bereiken met je

die wel eerlijk en gelijk verspreid is.

partners.


Hier vind je al onze kandidaten met hun nummer Maak het jezelf gemakkelijk en kleur het bolletje bij al onze kandidaten. Ze zijn allemaal je stem waard.

11

5

Ann Roelands 3 19

Moussi (Moussaid)

Cédric Engelen

Hilde De Proft

Marjolein Pas Neneh Moyson 2

20

Yoeri Conickx Rita De Bondt 15 Roel Fonteyn 10 Inge De Meuter 16 Inge Hofmans 21 Stéphane Erb 13 Tom Vansteelandt 17 Tim Bolssens 14 Tim Janssens 18 Inge Verstappen 1 Tom Troch 12 Lut Averhals 9 Inge Janssens 4 Jan Moyson 6 Kim van Elteren 8

7

Je kan nog veel meer lezen over onze kandidaten op onze website en FB-pagina: in een blog vertellen ze over hun motivatie, hun favoriete plekje, hun visie, … Je vindt er ook bijdragen van mensen die niet op onze lijst staan, maar wel steunen zoals Jonas Van der Stighelen, Jo Baeyens, Nathalie Guidé, ...

Donderdag 11/10 – 20u @JH Onder De Toren

Wij tappen met Pro1840 in ODT Hoe geldig stemmen? Zolang je binnen dezelfde lijst blijft, mag je zoveel bolletjes kleuren als je zelf wil: enkel bij de lijstnaam, of enkel één kandidaat, of de lijstnaam èn een kandidaat, of verschillende kandidaten, of zelfs alle bolletjes. Dat laatste heeft onze voorkeur.

Het biedt de mogelijkheid om onze kandidaten wat beter te leren kennen en hen kritische vragen te stellen aan den toog. Iedereen is welkom: jong en oud, links en rechts, pro en contra. De opbrengsten gaan uiteraard integraal naar het jeugdhuis! Daar kunt ge toch niet tegen zijn ;-)

iedereen is


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.