Page 1

PR’ NAS Gorenjska BREZPLAČNI OGLASNIK Št. 7, april 2014

3. Festival čokolade

Linhartov trg · Radovljica 12. in 13. aprila 2014 · 9 00-19 00 • »Čokoladni« Body painting • Cooking showi: čokolada ≠ sladica • Čokoladna modna revija • Konjak, cigare & čokolada • Čaj & čokolada • Kava & čokolada • Ulične predstave: V afriški vasi, Čarovniški triki s čokolado, Charlie na hoduljah • Afriški pevski zbor Sankofa • Delavnice za otroke • Degustacija čokoladnih izdelkov • Sejem čokoladnic

več na www.festival-cokolade.si


www.seisenberg.eu

1:43 resin & diecast 1:18

AUTOMODEL

Zbiralci so zelo zahtevni kupci, ki skrbno izbirajo modele za svojo zbirko. Modeli iz naĹĄe ponudbe ]DGRYROMXMHYHĂžLQRSRWUHEQRYHGQRREVWDMD PRĂĽQRVWGDNDWHUHJDRGPRGHORYNLELJDĂĽHOHOL ni v ponudbi. V tem primeru nas kontaktirajte.

www.ustvarjalnidotik.si ďż˝ ďż˝snove za Ä?estitke s kuvertami ďż˝ ďż˝stvarjalni papirji, kovinske ĹĄablone ďż˝ ďż˝tampiljke s slovenskimi napisi ďż˝ ďż˝aterial za izdelavo nakita ďż˝ ďż˝tojala za prezentacijo izdelkov ďż˝ ďż˝lago, ďż˝ilc, gumbi, trakovi,ďż˝

. OTIK D.O.O D I N L JA R USTVA orjul 4a, 1354 H Butajnova 806 T: 059 710 i rjalnidotik.s info@ustva

Spletna trgovina www.ustvarjalnidotik.si z ustvarjalnim materialom vseh vrst.

SPLETNE TRGOVINE

NOVO

!

Rubrika namenjena spletnim trgovinam

Od tokratne ĹĄtevilke naprej naĹĄ oglasnik ponuja tudi posebne oglasne prostore za podjetja, ki se ukvarjajo s spletno prodajo. Ker naĹĄ oglasnik prejme okoli 41.000 gorenjskih gospodinjstev, skuĹĄamo s tem korakom spletnim trgovinam utreti pot do ĹĄirĹĄe populacije, predvsem do tistih ljudi, ki ĹĄe nimajo navade poslovati prek spleta. Na drugi strani Ĺželimo obÄ?anom pribliĹžati zanimiv naÄ?in nakupovanja, ki je za posameznika lahko ĹĄe bolj priroÄ?en in prijazen, kot obisk obiÄ?ajne trgovine. 08.april 2014

Kreativa

OGLASNIK PR’ NAS

Gorenjska

IZDAJATELJ: Kreativa, Cankarjeva ulica 12, 4240 Radovljica, M: 070 851 277, E: luka@prnas.si, www.prnas.si

NE SPREGLEJ! NAĹ E POSLANSTVO rubrike NE SPREGLEJ na naĹĄi spletni strani:

www.prnas.si

Z naĹĄim brezplaÄ?nim oglasnikom, ciljamo na 40.842 gospodinjstev, s paketom SIMBIOZA pa v kombinaciji tiskanih in spletnih oglasov opozarjamo na ponudbo naĹĄih podjetij. 40.842 gospodinjstev

ÄŒe bi se Ĺželeli predstaviti v naĹĄem oglasniku tudi vi nam piĹĄite na luka@prnas.si ali pokliÄ?ite na 070 851 277.


A J I C K A EMNA

R´ NAS*PR S*P NA NA

IZJ

´ NAS*PR´ N PR AS S*

NAS*PR´ NAS R´ *P *P

N PO U K S*PR´ NAS*P NA R´ R´

Almir Ćatić s.p., Razstavni salon, Cankarjeva 78, Radovljica

‡$GDSWDFLMHLQSUHQRYH fasaderska dela ‡3RODJDQMHNHUDPLNH ‡)DVDGHUVNDGHOD ‡'REDYDLQPRQWDæDRNHQLQYUDW ‡*UDGQMDVWDQRYDQMVNLKREMHNWRY ‡=DNOMXĀQDGHODYJUDGEHQLäWYX ‡8UHMDQMHGYRULäĀ LESENO OKNO GHEHOLQHLQPP ALU vhodna vrata in zasteklitev

PVC OKNA IN VRATAL]GHODQDL]39&XPHWQH PDVHRGOLNXMHPDVLYHQSURILO]HVWHWVNLPYLGH]RPWHU WHKQLĀQRGRYUäHQRVWMR9LVRNRWRSORWQRLQ]YRĀQR L]RODFLMR]DJRWDYOMDäHVWVHGHPNRPRUYSRGERMXWHU äHVWRVHPNRPRUYNULOXLQSRNRQĀQLNXWHUGYDWUL WUDMQRHODVWLĀQDEUH]NRQĀQDWHVQLODNLäHGRGDWQR SUHSUHĀXMHMRYGRU]UDNDLQ]YRND7UGQRVWLQ VWDELOQRVWHOHPHQWDRPRJRĀDMRSRFLQNDQH RMDĀLWYHYRNYLUXLQNULOX

20% POPUSTA NA OKNA www.prnas.si

adaptacija

3


)VNVTLBMJGPSOJKTLJIEFŧFWOJLPW

Izdelki Carbohum na bazi biooglja

Kompostna meťanica za vrt Poleg tega letos ponujamo tudi kasete s LBMJGPSOJKTLJNJEFŧFWOJLJ )VNVTLBMJGPSOJKTLJIEFŧFWOJLPW Biooglje z dodatki zeolitov, komposta in vulkanskih peskov za izboljťanje zemlje na vrtu ,PNQPTUWWFúKJILPMJúJOBI Vse vrste zemlje za cvetje, zelenjavo, grmovnice in druge okrasne rastline

ZZZDQWRQQRYDNVL 3RJUHEQHVWRULWYH1RYDNLPDVHGHÌY+UDäDKSUL /HVFDK-HGUXÌLQVNRSRGMHWMHRGOHWD ´2EL]JXELQDMGUDÌMLKVPR9DPYWHÌNLKWUHQXWNLK YHGQRYSRPRĀLQRSRUR¾ 1DäHSRGMHWMHLPDNRQFHVLMH]REĀLQDPL5DGRYOMLFD %OHG*RUMHLQ%RKLQM 8SUDYOMDPRSDWXGLSRNRSDOLäĀHY5DGRYOMLFL 97(ü.,+75(187.,+9$018',02 ‡XUHGLWHYSRNRMQLND ‡XUHGLWHYGRNXPHQWDFLMH ‡SUHYR]RGNUDMDVPUWLQDXSHSHOLWHYYPUOLäNRYHÌLFRQD GRPDOLGUXJDP ‡SRVWDYLWHYRGUD ‡GRVWDYDÌDOQLKLNLEDQYHQFHYVYHĀ ‡SURGDMDSRJUHEQHRSUHPH NUVWHäNROMNHÌDUQHKLäH

‡QDURĀLORSHYFHYDOLWUREHQWDĀD ‡QDURĀLORRVPUWQLFH QD5DGLR7ULJODY

‡SRYHĀDYDVOLNHDOLIRWRJUDILUDQMHSRJUHED

4

Humko d.o.o., Bled Podnart 33a, 4244Podnart T: 04-532-53-20 E: info@humko.si www.humko.si

Humus dezevnikov je najbolj naravna in aktivna oblika organskega gnojila in izboljsevalca tal. Dezevniki predelujejo organske odpadke v simbiozi z bakterijami zato je gnojilo mikrobiolosko aktivno, z uravnotezenimi hranili, vsebuje veliko huminskih in fulvinskih kislin ter organske mase. Pri nas pridelujemo humus dezevnikov po lastni metodi tako, da v pripravljeno hrano dezevnikov vmesamo biooglje in zeolit, ki se med pridelavo gnojila aktivirata z mikroorganizmi in hranili. Zaradi visoke kationske izmenjalne kapacitete, taksno humusno gnojilo dolgotrajno zadrzuje vodo, hranila in mikrobiolosko aktivnost. Humusno gnojilo dezevnikov je povsem naravnega izvora, pridelano iz slamnatega konjskega gnoja lokalnih konjusnic, kateremu dodamo listje, biooglje in zeolite. Poleg humusa nudimo tudi kasete z dezevniki za domaco pridelavo humusa. Zraven dodamo vrecko zeolita in biooglja, ki jih dodajate organskim odpadkom.

1XGLPRWXGLIRWRJUDILUDQMHSRURNH L]GHODYRSRURÄ€QHWRUWHWHUL]ELUR SRURÄ€QHREOHNH

ZZZSRURNDQRYDNVL &9(7/,ÿ1,$5$1ü0$-,SRURĀQLäRSNLQDSUVQL DUDQÌPDMLDYWRäRSNLNUDVLWHYJRVWLOQHNUDVLWHY FHUNYHPRJRĀHNRWLĀNDYQDUDYL 1XGLPRWXGLGRVWDYRQDÌHOMHQRORNDFLMR 35(92=,6.2ÿ,-2QXGLPRSUHYR]HVNRĀLMRSRFHOL 6ORYHQLML6NRĀLMRYDVSRSHOMHPR]DUD]QHSULORÌQRVWL NRWVRSRURNHREOHWQLFHSULUHGLWYHURMVWQRGQHYQH ]DEDYHWHURVWDOHSULUHGLWYH

www.prnas.si


TRGOVINA

VABILO , kluba ljubiteljev IA A G A B LU K JE na PREDAVAN vrtnarjenja, , ob 10. ki bo 10.04.2014 RoŞna dolina 50. uri v KGZ Lesce, vam bo Loreta Vlahović, a, ai G ba lu K a Strokovnjakinj predstavila temo:

SADIT BALKONSKE ZA

VE ZA POLETJE

krba, stlin, dosledna os Izbor odpornih ra in prave kombinacije jem prilagojenost pogo za muhasta poletja. rastlin so reĹĄitev

JENI! VLJUDNO VABL ELJE! SEDE IN PRIJAT SO , E C N A N Z I D enec prejme POVABITE TU aÄ?no, vsak udeleĹž pl ez br je je an av Pred skromno darilo. ODEVA! LEVA, GAIA RAZ E V A AV R A N R A K

7

- semenski krompir UGODNE CENE VDGLNH]HOHQMDYHMDJRGLĂžHYMDLQFYHWOLF ĂŁLURNL]ERUVXEVWUDWRYEODJRYQH]QDPNH+80.2 1292NRQRSOMLQDPRNDLQROMHEXĂžQRROMH 1292$MGRYDPRNDL]ODVWQHSURL]YRGQMH - Jabolka, sok in kis iz sadovnjaka RESJE

Odprto pon-pet 8:00-19:00 sob 8:00-12:00 3URGDMDYVDGRYQMDNX5HVMHSRWHND VUHGDLQSHWHN VRERWD WHO

âLURNL]ERU6(0(16.(*$.5203,5-$ 9VHLQIRUPDFLMHLQQDURÞLOD]ELUDPRQD 7 DOL (WDGHMDNXQFLF#NJ]VDYDVL

5RĂĽQDGROLQD/HVFH T:E:LQIR#NJ]VDYDVL ZZZNJ]VDYDVL

AKCIJA

$NFLMDYHOMDRGGR

www.prnas.si

5


AVTOTEHNA VIS, PE KRANJ &HVWD6WDQHWDĂĽDJDUMDD 4000 Kranj www.avtotehna-vis.si

L PRODAJA NOVIH VOZI

OPEL

na zalogi bogata ponudba vozil DQFLUDQMD XJRGQHPRĂŚQRVWLILQ 74, KONTAK T: 04 281 71 DVL SURGDMDNU#DYWRWHKQ

&+(952/(7

322%/$ĂŁĂž(1,6(59,623(/,1

QQDVYHW NDNRYRVWQDVWRULWHYLQVWURNRYH OQHQDGRPHVWQHGHOH GYROHWQDJDUDQFLMDQDRULJLQD 9727(+1(9,6 VHGHPOHWQD]ODWDJDUDQFLMD$ PRĂŚQRVWSODĂżLODQDREURNH VNU#DYWRWHKQDVL .217$. 7VHUYL

&(17(55$%/-(1

,+92=,/

ERJDWDSRQXGEDUD EOMHQLKYR]LO]JDU DQFLMR JRWRYLQVNLRGNXS UDEOMHQLKYR]LO PHQMDYDVWDUR]D QRYRDOLVWDUR]DV WDUR EUH]SODĂżQDFHQLWHY YR]LO .217$. 7 UDEOMHQDN U#DYWRWHKQD

VL

VSE ZA VAĹ AV TO nje vozila registracija in zavarova UDYLOD NOHSDUVNROLĂżDUVNDSRS zil in prijava ĹĄkode cenitev poĹĄkodovanih vo vulkanizerstvo tna oprema nadomestni deli in doda

PAKET 4K Ob nakupu novega Opla vam za 4 leta podarimo kasko zavarovanje. 6

PAKET SERVIS 3+ Popust na originalne nadomestne dele ter servisne storitve za vozila Opel in Chevrolet, starejĹĄa od treh let. www.prnas.si


1(= 237,.$. /HVFH W R S D N V M O 3R 7  M ]VL SWLNDNQH (LQIR#R DNQH]VL ZZZRSWLN ÿ$6 '(/$91, H  XU SRQSHW XUH LQ XUH VRE

ÿHVWHPHGWLVWLPLNLYVDNGDQ XSRUDEOMDWH.25(.&,-6.$2ÿ$/$ ODKNRWRREUQHWHVHEL YSULGLQVRYDPKNUDWLPRGQLGRGDWHN 9HQGDUMHNRWVDPYL]XDOQLL]JOHG SRPHPEQRGDVRNRUHNFLMVND RĀDODQDUHMHQDSRYDåLK PHUDKLQLQGLYLGXDOQRSULODJRMHQDYDP

ne spreglej

$.&,-$

9QDÃ¥LRÄ€HVQLRUGLQDFLMLQXGLPR NYDOLWHWQHXVOXJHVSHFLDOLVWD RNXOLVWDRIWDPRORJDGUPHG 3URVHQFD2NXOLVWLÄ€QHSUHJOHGH L]YDMDPRHQNUDWGRGYDNUDW WHGHQVNRSRSUHGKRGQHPQDURÄ€LOX

NXSLÃ¥HQDSURJUHVLYQD RÄ€DODLQ]DVLPEROLÄ€QR FHQRGRELÃ¥GUXJD

3RJRGEHQLGREDYLWHOM PHGLFLQVNRWHKQLÄ€QLK SULSRPRÄ€NRY

GLRSWULMVNDRUJDQVND VWHNODçH]D(85

'HORYQLĀDV PONEDELJEK 09:00 - 15:00 TOREK 09:00 - 15:00 SREDA 09:00 - 15:00 ÿ(757(. PETEK 09:00 - 15:00 SRSROGDQSRGRJRYRUX

8/75$=92. =QDMVRGREQHMÃ¥LP8=DSDUDWRPRSUDYOMDPR PHUMHQMHQXKDOQHVYHWOLQH]L]UDÄ€XQRPWYHJDQMD]D 'RZQRYVLQGURP OLFHQFD)HWDO0HGLFLQH)RXQGDWLRQ

RFHQDPRUIRORJLMHSORGDRFHQDSUHWRNRYYQRVHĀQRVWL ''8=JLQHNRORåNL8= +,3127(5$3,-$ +LSQR]DMHVWDQMHSULMHWQHJORERNHVSURåĀHQRVWLLQ NRQFHQWUDFLMHSULNDWHUHPVHODKNR]DYHVWRGGDOMLRG YVDNRGQHYQLKVNUEL+LSQRWHUDSLMDQDPSRPDJDGD VSUHPHQLPRRGQRVGRVHEHSRVWDQHPRVDPR]DYHVWQHMåL LQXVSHåQHMåLSULGHOXåWXGLMXåSRUWX8ĀLQNRYLWRVH ]QHELPRåNRGOMLYLKUD]YDGNRWMHQSUNDMHQMHLQ VKXMåDPR3RVHEQRNRULVWQDMH]DQRVHĀQLFHNLVHY VSURåĀHQHPVWDQMXUD]EUHPHQLMRWHVQREHLQVWUDKRYLQ WDNRRPRJRĀLMRRWURNXPLUHQLQSUDYLOHQUD]YRMWHU QHçHQSRURGLQSRSRURGQRREGREMH]GRMHQMHP GINEKOLOGIJA NUHALNA SVETLINA www.prnas.si

MLA

DO

POD JETJE Medicinski ce nter Podnar, 3RVORYQDFRQ D$ã HQĀXU T: 059 057 5 70, 064 177 7 www.mc-pod 44, nar.si, info@m c-podnar.si

267$/(6725,79( 2EUDYQDYDPHQRSDY]HJLQHNRORÃ¥NLSUHJOHGL YRGHQMHQRVHÄ€QRVWL NIFTY 7HVWSURVWRFHOLÄ€QHSORGRYH'1$WHVW]DRGNULYDQMH SORGRY]'RZQRYLPVLQGURPRP]DQHVOMLYRVWWHVWD YHÄ€NRWHQRVWDYHQYDUHQ5H]XOWDWLY'1(+

='5$9/-(1-(85,16.(,1.217,1(1&(=0$*1(727(5$3,-2 8ULQVNRLQNRQWLQHQFRODKNRVHGDMRGSUDYLWH QDSRYVHPYDUHQQHEROHĀLQSULMHWHQQDĀLQ EUH]QHSRWUHEQHJDSRVHJDQMDYWHORWHUDSLMD XVSHåQRSRPDJDWDNRçHQVNDPNRWPRåNLP] QHKRWHQLPXKDMDQMHPXULQDDOLEODWDRPLOL NURQLĀQHEROHĀLQHYNULçXDOLNRONLK SULSRURĀOMLYDMHSRRSHUDFLMDKYXURJHQLWDOQHP SRGURĀMXåHSRVHEHMSDSRSRURGX]D KLWUHMåRUHKDELOLWDFLMRPLåLFPHGHQLĀQHJDGQD

MAGNETOTERAPIJA HORMONSKA TERAPIJA 3D/4D UZ HIPNOTERAPIJA

7


—†‹‘’‡•–”‘‹œ„‹”‘‘’”‡‡‹•”‡†•–‡˜œƒ‡‰‘ƒŽ‹Šā‹˜ƒŽ‹ –‡”ƒ˜ƒ”‹Œ‡ǡ–‡”ƒ”‹Œ‡ǡ‹–†Ǥ‹œ†‘ƒ«‡‰ƒ’”‘‹œ˜‘†‡‰ƒ‘„”ƒ–ƒǤ

INSEKTICIDI IN REPELENTI PROTI KU BOLHAM IN KLOPOM PO N popust pri nakupu enega insekticida ali repelenta AS*PR´ NAS*P ´N R PR

S*PR´ N ´ NA AS PR * S*

10%

POPUSTI SE MED SEBOJ NE SEŠTEVAJO IN NE VELJAJO ZA ARTIKLE V AKCIJI.

‘•‡„‘’‘œ‘”‘•–’‘•˜‡«ƒ‘’ƒ•Œ‹Š”ƒ‹ǡ•ƒŒŒ‡•Žƒ„ƒ‹…‡‡ƒ Š”ƒƒ˜˜‡«‹‹’”‹‡”‘˜˜œ”‘œƒƒŽ‡”‰‹Œ‡Ǥƒæ‹Š„‘‰ƒ–‘œƒŽ‘ā‡‹Š

–”‰‘˜‹ƒŠŽƒŠ‘‹œ„‹”ƒ–‡‡†˜‡«‘–†‡˜‡–ƒŒ•–‹‹ƒŒ˜ƒŽ‹–‡–‡Œæ‹‹ ’”‘‹œ˜ƒŒƒŽ…‹Š”ƒœƒ’•‡‹ƒ«‡Ǥ

VRHUNSKA HRANA …ƒƒǡ ‘Ǩǡ‹Ž›́•‹–…Š‡ǡ ƒ–—”ƒŽƬ‡Ž‹…‹‘—•ǡ‘™Ǩ ”‡•Šǡ ”‹Œ‡ǡ‘™‡”‘ˆƒ–—”‡ ƒ•–‡‘ˆ–Š‡‹Ž†

´ NAS*PR´ NA *PR AS

´ NAS*PR´ NA PR S* S*

PR´ NAS*P AS* RN ´N

KVALITETNA HRANA ‘•…Šǡ‹„ƒ—ǡ—ƒ—„ƒǡ ƒ’’›‘‰ǡ ‹ŽŽ́•…‹‡…‡Žƒǡ ‘‰‡ǡ—–”ƒ ‘Ž†ǡ‡‰ƒŽ ‘›ƒŽƒ‹ǡƒƒ„‡ŽŽ‡ǡ ‡…Š‹ƒŽ

ON P KU

N KUPO Œ‡–‡ –‡—’‘‘ ’”‡ 10% —’Ǥ ’‘’—•–ƒ…‡Ž‘–‡ƒ

AS*PR´ NAS *P ´N R PR

OJ NE SEŠTEVAJO POPUSTI SE MED SEB  Ǥ   8

´ NAS *PR´ N *PR A AS

*PR NAS *PR´ AS N ´N

TRGOVINA S HRANO, OPREMO IN SREDSTVI  ~ 

‘†Œ‡–Œ‡”‘†Ǥ‘Ǥ‘ǤŒ‡†”—ā‹•‘ ’‘†Œ‡–Œ‡ǡœ˜‡«‘–͢͠Ž‡–‘–”ƒ†‹…‹Œ‘Ǥ –‡«ƒ•—•‘•‹ƒ„”ƒŽ‹˜‡Ž‹‘ ‹œ—懐Œ‹œƒŒǡ‹Œ‹Š”‡†‘ ƒ†‰”ƒŒ—Œ‡‘Ǥ–”ƒ‡ǡ‹•‡ œƒ†‘˜‘ŽŒ‡˜”ƒ«ƒŒ‘ƒǡ•‘ƒ ˜†‘ƒœǡ†ƒ†‡Žƒ‘†‘„”‘Ǥ ”‡’”‹«ƒ‹•‘ǡ†ƒŽƒŠ‘••˜‘Œ‹ œƒŒ‡‹‹œ—搌ƒ‹•˜‡–—Œ‡‘ –—†‹˜ƒǤ

ne spreglej Se vaš pes grize, praska? Mu prekomerno izpada dlaka? Rešitev je preprosta!

Zamenjajte hrano! NOVO!

Zbiranje nalepk za popust ‡•‡«‡ƒ…‹Œ‡”ƒœŽ‹«‹Š˜”•– hrane za pse tudi do

-33%

Aro d.o.o., ”‰‘˜‹ƒœƒƒŽ‡ā‹˜ƒŽ‹‹’”‘‹œ˜‘†Œƒ ~ e,  ŠKOFJA LOKA ‡Žƒ˜•ƒ…‡•–ƒͤ ’‘†Œ‹–”‰͟͢ ͜͜͜͠”ƒŒ ͜͠͞͞e‘ƦƒŽ‘ƒ T: ͜͠Ȁ͟͞Ǧ͝͡Ǧͤ͜͜ T: ͜͠Ȁ͡͝Ǧ͜͞Ǧͤͤ͟ SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si E: ‹ˆ‘̿ƒ”‘Ǥ•‹ www.prnas.si


ƮƝƬΎƣƤơƦơƣƙΎƤƝƫƛƝΎƜ˷Ƨ˷Ƨ˷ ƣȺȷȼȷȹȯΎȷȼΎɂɀȵȽɄȷȼȯΎɈȯΎȻȯȺȳΎ˂ȷɄȯȺȷ ƙȺȾɁȹȯΎȱȳɁɂȯΎ̸̳˴Ύ̷̳̱̳ΎƤȳɁȱȳ ƦȯΎƣȺȷȼȷȹȷΎɈȯΎȻȯȺȳΎ˂ȷɄȯȺȷΎɄΎƤȳɁȱȯȶΎɁȳΎ˂ȳΎɄȳɗΎȹȽɂ Ύ̴̰ΎȺȳɂΎɂɀɃȲȷȻȽΎɈȯΎɁɂɀȽȹȽɄȳȼΎȷȼΎȾɀȷȸȯɈȳȼΎȽȲȼȽɁΎ ȲȽΎ˂ȷɄȯȺȷΎȷȼΎȼȸȷȶȽɄȷȶΎɁȹɀȰȼȷȹȽɄ˷ΎƫΎɁȽȲȽȰȼȽΎ ȽȾɀȳȻȽΎȷȼΎɁɂȯȺȼȷȻΎȷɈȽȰɀȯ˂ȳɄȯȼȸȳȻΎɈȯȾȽɁȺȳȼȷȶΎ ɁȹɀȰȷȻȽ˴ΎȲȯΎɁȺȳȲȷȻȽΎɁȻȳɀȼȷȱȯȻΎɁȽȲȽȰȼȳΎ ɄȳɂȳɀȷȼȯɀɁȹȳΎɁɂɀȽȹȳΎȷȼΎɂȯȹȽΎȼɃȲȷȻȽΎȹɄȯȺȷɂȳɂȼȽΎ ȽɁȹɀȰȽΎȼȯʤȷȻΎ˂ȷɄȯȺɁȹȷȻΎȾɀȷȸȯɂȳȺȸȳȻ˷ΎƨȽȺȳȵΎ ȽɁȼȽɄȼȳΎɁȹɀȰȷΎɈȯΎɈȲɀȯɄȸȳΎȶȷʤȼȷȶΎȺȸɃȰȺȸȳȼɗȹȽɄ˴Ύ ȷȼɂȳɀȼȳΎȻȳȲȷȱȷȼȳ˴ΎȲȳɀȻȯɂȽȺȽȵȷȸȳ˴ΎȽɀɂȽȾȳȲȷȸȳ˴Ύ ɁɂȽȻȯɂȽȺȽȵȷȸȳ˴ΎȽȴɂȯȺȻȽȺȽȵȷȸȳ˴ΎɀȳȾɀȽȲɃȹȱȷȸȳΎȷȼΎ ȯȹɃȾɃȼȹɂɃɀȳΎȼɃȲȷȻȽΎɂɃȲȷΎȺȯȰȽɀȯɂȽɀȷɁȹȽΎ ȲȷȯȵȼȽɁɂȷȹȽ˴ΎɃȺɂɀȯɈɄȽɗȼȳΎȾɀȳȷɁȹȯɄȳ˴ΎɀȳȼɂȵȳȼɁȹȳΎ ȾɀȳȵȺȳȲȳΎȷȼΎȳȼȲȽɁȹȽȾɁȹȳΎȾɀȳȷɁȹȯɄȳΎȷȼΎȾȽɁȳȵȳ˷

ƜȳȺȽɄȼȷΎɗȯɁ˶ ȾȽȼ˹Ⱦȳɂ ̷˷̯̯˹̸̰˷̯̯ ɁȽȰ ̷˷̯̯˹̰̱˷̯̯

ƦƭƜơƥƧΎƮƙƥ

ȶɀȯȼȽΎɈȯΎȾɁȳΎȷȼΎȻȯɗȹȳΎɀȯɈȺȷɗȼȷȶΎȾɀȽȷɈɄȯȸȯȺȱȳɄ ȾɀȷȰȽȺȸʤȹȳΎȰɀȳɈΎɃȻȳɂȼȷȶΎȲȽȲȯɂȹȽɄ ȶɀȯȼȽΎɈȯΎȵȺȽȲȯɄȱȳ˴ΎɀȷȰȳ˴ΎȾȺȳɈȯȺȱȳ˷˷˷ ȽȾɀȳȻȽΎɈȯΎȻȯȺȳΎ˂ȷɄȯȺȷ ɀȳʤȷȺȼȳΎȸȽȾȷɗȳΎȷȼΎȶȺȯȲȷȺȼȳΎȽɄɀȯɂȼȷȹȳ ȷȲȳȼɂȷ˛ȹȯȱȷȸɁȹȳΎȽȰȳɁȹȳΎȷɈΎȼȳɀȸȯɄȳɗȳȵȯΎ ȻȯɂȳɀȷȯȺȯ

s a V o m e m u z a r r sa Ke p a g e š a V o m i n in ce

'ROJROHWQHL]NXäHQMHQDSRGURĀMXäRODQMD razstavljanja in sodelovanja z znanimi vzreditelji LQVWURNRYQMDNLWHUäWHYLOQDL]REUDæHYDQMDYWXMLQL QDPRPRJRĀDMRGDYDPSRQXGLPRYUKXQVNH VWRULWYHYYUKXQVNRRSUHPOMHQHPVDORQX

MLA POD DO JETJE

.HUUD]XPHPRYDVYDPQXGLPRWXGLEUH]SODĀQL ZLILEUH]SODĀQRNDYLFRLQEUH]DONRKROQRSLMDĀRWY GQHYQLĀDVRSLVGDYDPERPHGĀDNDQMHPQD OMXEOMHQĀNDNDUVHGDSULMHWQR 'RVWRSREJODYQLFHVWL]D9HULJR]DJRWRYOMHQR YHOLNRSDUNLULäĀHSUHGVDORQRP

ne spreglej

salon z opremo prilagojen za velike pasme

96$..8å$'2%,2%359(0 2%,6.8352)(6,21$/12 %5(=3/$ÿ12.57$ÿ2'$ =$'292/-,0235,0(5(1 67$1'$5'+,*,(1(0('1(*2 18',0278',%5(=3/$ÿ(1 35(92==$9$6,19$ã(*$36$ 96$/21,11$=$-1$ '20'2.0

KUPON LAHKO UPORABITE V MESECU APRILU IN MAJU 2014 R´ NAS*P R´ S *P N NA

´ NAS*PR´ *PR NA AS

TOP D.O.G. Tina Kuruc s.p. 1DYUWDĀLD 4248 Lesce T: E: tina@topdog.si www.topdog.si facebook.com/topdogslo

AS*PR´ NAS* ´N PR PR

Pohvalimo se lahko s sodobno opremljenim salonom, HOHNWULĀQRGYLæQREDQMR NLRPRJRĀLODKHNYVWRSLQ L]VWRS]DYHOLNHSDVPHDOLVWDUHMVHSVH HOHNWULĀQRGYLæQR mizo, sistemom Bath Master, ki meša šampon z vodo in DSOLFLUDVSULMHWQLPPDVDæQLPXĀLQNRP]DKLWUR XĀLQNRYLWRLQSVXSULMHWQRNRSDQMHSUH]UDĀHYDQMHLQ NOLPDWL]LUDQSURVWRU]DKLWURVXäHQMHREXSRUDELSULPHUQLK VXäLOFHY3RQXMDPRWXGLWUHQLQJWHNDQDWHNODQLVWH]L WUHDGPLOO ]DEROMäRNRQGLFLMRSVD]DSVHNLMLPRUWRSHG SULSRURĀLHQDNRPHUHQWHNDOLKRMRYNODQHF]DUD]VWDYQH SVH]DSVHNLVHQDVSUHKRGLKQHXWUXGLMRGRYROMNHUVH VSUHKDMDMRVDPRQDSRYRGFX

www.prnas.si

ƤȳɂȯΎ̱̯̰̰ΎɁȻȽΎȾȽȺȳȵΎȹȺȷȼȷȹȳΎɃɀȳȲȷȺȷΎɂɃȲȷ ɂɀȵȽɄȷȼȽΎɈȯΎȻȯȺȳΎ˂ȷɄȯȺ˴ΎɄΎȹȯɂȳɀȷΎɄȯȻΎȺȯȶȹȽ ȾȽȺȳȵΎɄȳȺȷȹȳΎȷɈȰȷɀȳΎȶɀȯȼȳ˴ΎȽȾɀȳȻȳ˴ΎȷȵɀȯɗΎȷȼ ȲɀɃȵȷȶΎȯɀɂȷȹȺȽɄ˴ΎȾȽȻȯȵȯȻȽΎɂɃȲȷΎɁΎ ɁɂɀȽȹȽɄȼȷȻȷΎȼȯɁɄȳɂȷ

-10 %

ON KUP POPUSTI SE MED SEBOJ NE SEŠTEVAJO ´ NAS*PR´ NA PR S* S*

95+816.$1(*$675,å(1-( ,132575(7,5$1-(3629 Z AKRILNIMI BARVAMI

Ʉȳɂ˹ȺȳɁȱȳ˲ɁȷȽȺ˷ȼȳɂ ɅɅɅ˷Ʉȳɂ˹ȺȳɁȱȳ˷Ɂȷ

ƣƤơƦơƣƙΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎ̯̳Ύ̴̲Ύ̶̶Ύ̰̯̯ ƬƪƟƧƮơƦƙΎΎΎΎΎΎΎΎΎ̯̳Ύ̴̲Ύ̶̶Ύ̰̯̲

9


6(1ÿ,/$/(6&(322%/$ãÿ(1,352'$-$/(&2.(195$767(./$7(502*/$6'22 H, 6HQÄ€LOD/HVF URL]YRGQMD WUJRYLQDLQS DNXSRYLÄ€VS VHQÄ€LO1HMF 5RæQDGROLQD /HVFH T1HMF 6DORQ LODOHVFHVL ELQIR#VHQF OHVFHVL ZZZVHQFLOD

ALFA MODERN 13*5-*ù+&N /"%45301+&N 4,61"+N

ÿHYDPVRQFHQDJDMDLQVHQFDXJDMD 6HQĀLOD/HVFHVRYDäDSUDYDSRVWDMD 6ODGNLRYLQHNPLPR*RUHQMNHLQæH QDMGHWHQDVYQDäHPVDORQX] QDVPHKRPSULĀDNXMHPRYDV3RVNXVLOL ERPRQDUHGLWLYVHGDYDäH æHOMHXUHVQLĀLMRVH

V podjetju CI PRODUKT lesena gradnja, d. o. o. izdelujemo lesene nizkoenergijske in pasivne stanovanjske ter poslovne objekte. Objekte J[EFMVKFNPQPŧFVWFMKBWMKFOJUFIOPMPHJKJ TLFMFUOFHSBEOKFJOUFIOPMPŋLPOBQSFEOF NBTJWOFHSBEOKFJ[LSJŧOPMFQMKFOFHBMFTB )JŋFJ[EFMVKFNPEPSB[MJúOJIHSBECFOJIGB[ JO TJDFSWBNMBILPJ[EFMBNPMFPTOPWOPMFTFOP konstrukcijo s krovsko kleparskimi deli, zunaj EPLPOúBOPCKFLU EFMOJLMKVúJOLMKVú WLMKVúOP z vsemi gradbenimi deli.

BETA TREND 13*5-*ù+&N /"%45301+&N 4,61"+N 10

CI PRODUKT d.o.o. Moste 80g 1218 Komenda T: 031-869-623 www.skeletnehise.si www.prnas.si


NAJBOLJŠA PONUDBA NA GORENJSKEM Trgovina z avtodeli Jesenice Cesta Maršala Tita 16 4270 Jesenice T: 04/583-61-20 F: 04/583-61-21 E: istjesenice@ist.si

NOVO Gume za osebna vozila vseh blagovnih znamk. www.ist.si

KUPON -30%

TRGOVINA Z AVTODELI IN OPREMO

S*PR´ NAS* NA PR R´

´ NAS*PR´ N *PR AS AS

R´ NAS*PR ´N S *P NA

N PO U K

ZA VSA MOTORNA OLJA

sD>/WK͗ϭ>͕ϰ>/Eϱ> KUPON VELJA DO 31.05.2014

<ƵƉŽŶůĂŚŬŽŝnjŬŽƌŝƐƟƚĞǀŬĂƚĞƌŝŬŽůŝƚƌŐŽǀŝŶŝ͘WŽƉƵƐƟƐĞŵĞĚƐĞďŽũŶĞƐĞƓƚĞǀĂũŽ͘

NAS*PR´ NA S* R´ P *P

Pestra ponudba izdelkov za vse znamke vozil. Motorna olja, deli za servis, deli motorja, karoserijski deli, deli podvozja… Iz zaloge dobavljivo prek 200.000 izdelkov.

Trgovina z avtodeli PINTAR AVTODELI Koroška 53A 4000 Kranj T: 04/252-15-19 F: 04/-252-25-27 E: japin-pintar@siol.net

NOVO Gume za osebna vozila vseh blagovnih znamk. www.ist.si www.prnas.si

11


KOMPLETNA PONUDBA SERVISNIH STORITEV ZA VSA VOZILA AV TO MONY d.o.o. Alpska cesta 43 4248 Lesce T: 04-53-53-805 E: info@avtomony.si www.avtomony.si

Vse vrste mehaničnih, kleparskih in ličarskih storitev Priprava vozil na tehnični pregled Kompletne vulkanizerske storitve: o Akcijska prodaja letnih pnevmatik o Premontaža in centriranje že od 29,90 € dalje o Hramba pnevmatik že od 10 € dalje Odkup rabljenih vozil za GOTOVINO Sklepanje zavarovanj in pogodbeni servis za:

*PR´ NA NAS S*P R´ *P

´ NAS* PR S *PR ´ NA

´ NAS*PR *PR ´N AS A N

R

ON P U K

BREZPLAČNO

´ NAS*PR´ NA PR S S*

Zunanje pranje vozila! Z izpolnjenim kuponom vam v naši poslovalnici na Alpski cesti 43 v Lescah brezplačno operemo vozilo (zunanje pranje).

12

IME IN PRIIMEK NASLOV KRAJ IN POŠTA ELEKTRONSKA POŠTA

www.prnas.si


AKCIJA

=$1$52ý,/$'29$0 18',02'2'$7125% POPUSTA .,6(832â7(9$=,=5(=.202*/$6$

5D]OLþQLPRGHOLDOXPLQLMDVWLKRJUDM 2JUDMHVRODKNR]XQDQMHDOLQRWUDQMH EDONRQVNHRJUDMHVWRSQLãþQHRJUDMH

,]JOHGRJUDMHQDNNRWLQR[±URVWIUHLRJUDMH

ALU OGRAJE

/DKNRQDURþLWHVDPR$/8 PDWHULDO]DRJUDMHLQ39& OHWYLFHNLMLK]PRQWLUDWH VDPLDOLSDYDPMLK]PRQWLUD QDãHSRGMHWMH PRODAJA IZDELKOV: GIVOS d.o.o., Srednja vas 73, 4208 Šenčur, T: 04 257 78 00 F: 04 257 78 02 M: 040 568 000

www.prnas.si

PVC OGRAJE

5D]OLþQLPRGHOLEDONRQVNLKLQYUWQLKRJUDM 'YRULãþQDYUDWD RVHEQLSUHKRGGYRNULOQD LQGUVQDYUDWD QDPRWRUQLSRJRQDOLQD URþQRRGSLUDQMH 39&SURILOLVR89VWDELOL]LUDQL±REVWRMQL 39&RJUDMHQHSRWUHEXMHMRY]GUåHYDQMD 9LVRNDNYDOLWHWD39&PDWHULDORY

13


REDNI SERVIS VOZIL SERVIS PODVOZIJ VULKANIZERSTVO IN PRODAJA 31(90$7,.7(53/$7,ĂŁĂž KONTROLA IN POLNJENJE KLIMATSKIH NAPRAV 6 1,Ăž$ 0, '(/29 0 in 13.00-17.0 .0 2 8.00-1 ZAPRTO pon-pet in PRAZNIKI sob, ned

Je izpuh vaĹĄega vozila glasen? Smo pravi naslov za vas -popravilo izpuĹĄnih sistemov za vse vrste vozil -katalizatorji za vsa vozila -PDF filtri (filter sajastih delcev) in FAP filtri AG Gantar Naklo, d.o.o. Ulica bratov Praprotnik 10 4202 Naklo

Tel: 04/25 76 052 Fax: 04/25 76 051 Gsm: 051 / 628-957

info@aggantar.si, www.aggantar.si

R NAS *PR´ NA S*P NA

PR´ NAS*P AS* R´ ´N

S *PR´ N ´ NA AS PR * S*

AS*PR´ NAS *P ´N R PRKU PO N

.8321YHOMDGR 3RSXVWLVHPHGVHERMQHVHäWHYDMR

vodovodni material material za centralno ogrevanje SHÄ&#x20AC;LQDYVHYUVWHJRULYRJUHYDQMH zunanja in hiĹĄna kanalizacija 7'0VLVWHP]DYRGRYRGQRLQ centralno inĹĄtalacijo 8QLGHOWDDONDWHQVSRMNHLQFHYL radiatorji Korado in Vogel&Noot VDQLWDUQDNHUDPLND'RORPLWL NRSDOQLäNHDUPDWXUH'LYD+HDYHQ.XELN0LVWUDO0RRQ2PHJD2YHU 6N\OLQH6WDU6W\OHWHUPRVWDWVNHLQVHQ]RUVNHNRSDOQLäNHDUPDWXUH nj d.o.o. AQUAHIT, Kra DJDUMD &HVWDVWDQHWDĂĽ 4000 Kranj T:  M: HW Q RO E:DTXDKLW#VL VL LW ZZZDTXDK

2ELäÄ&#x20AC;LWHWXGLQDäRQRYRVSOHWQRWUJRYLQRZZZDTXDKLWVLNLQXGLSHVWUR L]ELURNRSDOQLäNLKDUPDWXUVLIRQRYLQFHYL]DXOLÄ&#x20AC;QRNDQDOL]DFLMR

14

99.50 - 143.65 105.00 158.60 42.10 -

62.61 -

172.00 -

66.10 -

www.prnas.si


5

=ODWDUVWYR0RKRULฤ€ /LQKDUWRYWUJ5DGRYOMLFD 7

ย‡SRSUDYLOD]ODWHJDLQ VUHEUQHJDQDNLWD ย‡RGNXS]ODWDLQVUHEUD ย‡SURGDMD]ODWHJDLQVUHEUQHJD QDNLWD ย‡VYHWRYDQMHLQSURGDMD SRURฤ€QLKSUVWDQRY ย‡L]GHODYDQDNLWDSRQDURฤ€LOX

ne spreglej 129$.2/(.&,-$ 65(%51(*$1$.,7$

=ODWDUVWYR0RKRULฤ€MHGUXรงLQVNRSRGMHWMH NLL]GHOXMHLQSURGDMD]ODWHLQVUHEUQH L]GHONH0RรงQHVRWXGLPHQMDYHVWDUHJD QDNLWD]QRYLP=DYVHYUVWHQDNLWD9DP QXGLPRVHUYLVฤ€Lรฅฤ€HQMHLQGUXJDSRSUDYLOD 3RYDรฅLKรงHOMDK9DPL]GHODPRWXGL 9HOLNDL]ELUDSRURฤ€QLKSUVWDQRY/DKNRYDPMLK XQLNDWHQQDNLWNLJDERVWHQRVLOH] L]GHODPRWXGLSRODVWQLKรงHOMDKLQ]DPLVOLK ]DGRYROMVWYRP6HYLGLPR

=ODWDUVWYR0RKRULฤ€ &07LWD-HVHQLFH 7 www.prnas.si

'(/291,รฟ$6 3RQHGHOMHN3HWHNRGGRLQ RGGR 6RERWDRGGR 1HGHOMDLQSUD]QLNL]DSUWR

15


OKNA SLOVENSKIH IN NEMÅ KIH PROIZVAJALCEV VHODNA IN NOTRANJA VRATA

ne spreglej okna in vrata (PVC, alu, les) PHQMDYDLQPRQWDåDRNHQLQYUDW SRþLVWLPR]DVHERM

EUH]SODþQHPHULWYH svetovanje XUHGLPRYORJH]DHNRVXEYHQFLMH

S *UHJRU.RURãHFV 3ROMþH jskem Begunje na Goren T FD#JPDLOFRP EQRYDNRQNXUHQ

TESARSTVO KROVSTVO STAVBNO KLEPARSTVO 68+20217$å1,6,67(0, 9*5$'1-$675(ã1,+2.(1

25 LETNA TRADICIJA

16

PRENAVLJATE FASADO? DOBAVA OKEN V 14-IH DNEH UREDIMO EKO SUBVENCIJO ZA LESENA OKNA SALON PRIPELJEMO K VAM NA DOM

POPUST -25%

0LKD9RJULQÄ&#x20AC;LÄ&#x20AC;VS %OHMVND'REUDYD %OHMVND'REUDYD 7 ) (YRJULQFLFPLKD#JPDLOFRP

M: 041-341-446 ZZZWLNYRJULQFLFVL

www.prnas.si


%$1&$75 (% 3(75*2 1-(GRR, 9,1$.5$ 1 7DYĂžDUMHYD . UD QM T: E: LQIR#E DQ SRQSHW FDVL VRE  ZZZEDQF DVL

VSE ZA KOPALNICO ADAPTACIJE KOPALNIC

PODJETJE BANCA VAM NUDI NASLEDNJE STORITVE: VODOINŠTALATERSKA DELA-izdelava in popravilo inťtalacij ter odtokov, menjava kopalniťkih elementov 3(ý$56.$'(/$ PLESKARSKA DELA 68+20217$ä$L]GHODYDNQDXIVWURSRYLQVWHQ ELEKTRO DELA DELA NA CENTRALNEM GRETJU ZIDARSKA DELA 3ULQDVODKNRQDURÞLWHWDNRkompletno prenovo kopalnic, NRWWXGLSUHQRYRRVWDOLKSURVWRURYYVWDQRYDQMX ZA VAS OPRAVLJAMO TUDI MANJŠA OPRAVILA KOT 1$35,0(5PHQMDYD:&ãNROMNH:&GHVNHNRWOLÞND

V TRGOVINI BANCA VAM NUDIMO VSO OPREMO ZA KOPALNICO

35.00 -

293.00

299.00 35.00

-

ne spreglej Pri kompletni prenovi kopalnice vam PODARIMO vodoinĹĄtalaterska dela. www.prnas.si

249.00 -

79.00 17

-


3RREODãþHQLVHUYLVHU]D

Tel.: 04 598 12 00

0HKDQLþQDLQNDURVHULMVNDSRSUDYLOD]DYVH]QDPNHYR]LO VGRADNJA AVTOPLINA

'RRGVWRWNRYFHQHMãDYRåQMD

$NFLMVNDFHQDVLVWHPD]PRQWDåR¼

KUPON ZA GORIVO - 50,00 â&#x201A;¬ 9JUDGQMDY5HQDXOW1LVDQLQ'DFLDPRÃ¥QDWXGLYþDVXUHGQHJDUDQFLMH VHOMDYQRVWNXSRQDGR15.5.2014.XSRQODKNRSRGDULWHWXGLVYRMLPSULMDWHOMHP

Kupon za

POLNJENJE KLIMATSKE NAPRAVE SAMO 49 â&#x201A;¬

]DVLVWHPHGRJSOLQD PDQMãDR]QRYHMãDYR]LOD 59 â&#x201A;¬ ]DVLVWHPHGRJSOLQD 65 â&#x201A;¬ GRJSOLQD 8JRGQHFHQHSQHYPDWLN QDUD]SRODJRYVDMSURL]YDMDOFHY VHOMDYQRVWNXSRQDGR.XSRQODKNRSRGDULWHWXGLVYRMLPSULMDWHOMHP

9HOMDYQRVWNXSRQDGR .

AVTO ŠIVIC, d.o.o., Loka 80, 4290 TUåLþTel.: 04 598 12 00, GSM: 051 671 000, www.DYWRVLYLFVLLQIR#DYWRVLYLFVL

5(ä,79(=$8'2%-(35,+5$1.(.$.29267,1 )81.&,21$/126735,723/27,=$2*5(9$1-(9$ä(*$ '20$,16$1,7$51(92'(,=9('%$1$./-8þ

(1(5*,-6.$7(+1,.$GRR QMH 'YRUVNDYDVF%HJX W QH (IUDQFVWURM#VLRO LND ERR IDFH N6WURMHQHUJLMVNDWHKQ HIRQ =DYHÿLQIRUPDFLMSRNOLÿLWHQDWHO

04 53 33 070,

oglasite se v razstavnem MVLFRP WRUX SURV Y'YRUVNLYDVLZZZVWUR

1292

lesno uplinjevalni kotel 6752-/$0%'$832 izkoristek preko 93 % kotel in zalogovnik pelet, s peletnim gorilnikom STROJ 723/271(þ53$/.( za ogrevanje prostorov in sanitarne vode z notranjo enoto STROJ tudi do 50 % ceneje kot ostali ponudniki HQRVWDYQDLQXÿLQNRYLWDSRYH]DYDYNRPSOHW VLVWHPRJUHYDQMDYçHREVWRMHÿHNRWOHDOL hranilnike toplote STROJ 75$-12æ$51(.$0,16.(3(þ, SRÿDVQRJRUHQMHGRXU visok izkoristek izgorevanja zaradi dodatnih NDQDORYYNXULåÿXLQGLPQHPSULNOMXÿNX ÿLåÿHQMHSHSHODHQNUDWQDGYDPHVHFD VWHNORNDPLQDVHQH]DNDGL]DKWHYDPLQLPDOQRLQHQRVWDYQRÿLåÿHQMH

18

.20%,1,5$1,.27/, kombinacija sonce(ali brez), olje, SHOHWLGUYDSLUROL]DODPGDVRQGD GYDORÿHQDNXULåÿDLQGYDGLPQDL]KRGDL]NRWOD YVHHQHUJLMH]GUXçHQHYHQHPNRWOX zavzema malo prostora in se ga lahko montira v majhne kurilnice visoki izkoristki, majhne škodljive emisije AKUMULATORJI TOPLOTE, HRANILNIKI (bojlerji) ZA SANITARNO VODO L]GHODQLL]QHUMDYQHSORÿHYLQHLQR[/& DNXPXODWRUML]DORJRYQLNLWRSORWHYROXPHQGROLWURY z vgrajenim hranilnikom toplote za sanitarno vodo ali brez hranilniki (bojlerji) za sanitarno vodo kombinirani: sonce, centralna, elektrika YROXPHQRGGROLWURY

621þ1,.2/(.725-, GYRMQD]DVWHNOLWHYGYRMQRSUL]PDWLÿQRVWHNOR absorber kolektorja ima visokokvalitetni spektralno selektivni premaz EUH]WHNRÿLQHSURWL]PU]RYDQMX brez nevarnosti pregrevanja v poletnem ÿDVXDOLREL]SDGXHOHNWULÿQHHQHUJLMH ZAUPAJTE PODJETJU STROJ IZ DVORSKE VASI, S 40 LETNO 75$',&,-21$32'52þ-82*5(9$1-$,1,=5$%( $/7(51$7,91,+9,529(1(5*,-(6/29(16.$.$.29267 SLOVENSKI PROIZVOD, PODPRT Z MERITVAMI IN &(57,),&,5$1-,91(0ä.(0,1ä7,78787h96h'0h1&+(1 012*,621$0æ(=$83$/,=$83$-7(1$078',9,

ne spreglej

621þ1,.2/(.725-,,1.27/, VXEYHQFLMD Eko sklad Ljubljana www.prnas.si


´ NAS*PR´ *PR NA AS

AS*PR´ NAS* PR ´N PR

R´ NAS*PR S *P ´N NA

ON P U K S*P ´ NA R´ NA S* PR S*

GMT d.o.o. PE Lesce Alpska cesta 37a 4248 Lesce T: 04 531 81 58 E: lesce@gmt.si pon-pet 8:00-19:00 sob 8:00-13:00

KUPON

-15%

Kupon ne velja za avtoplašþe, originalne dele in dele naroþene posebej po naroþilu. POPUSTI SE MED SEBOJ NE SEŠTEVAJO

LETNE PNEVMATIKE

25/(12/-$=$027251(æ$*(

TRAKTORSKA OLJA

www.prnas.si

AKUMULATORJI

AKCIJA KMETIJSKEGA PROGRAMA od 1.3.2014 do 15.4.2014

19


t 20 le

AUTO M, Lesce, d.o.o. FinĹžgarjeva 5a, 4248 Lesce PE BLED: Za potokom 7a T: 04-576-76-80

POMOÄ&#x152; NA CESTI Nudimo kvalitetne, hitre in predvsem cenovno ugodne usluge na podrocju avtomobilskih prevozov: Zakaj izbrati AVTOVLEKO AUTOM? Smo hitri in zanesljivi Imamo zanesljiv vozni park Smo cenovno ugodni Kot prevoznik vozil sodelujemo z vsemi zavarovalnicami in smo pogodbenik AMZS

NUDIMO servis za vsa vozila diagnostika karoserijska storitve avtokleparstvo menjava vetrobranskih stekel popravilo vozil po toÄ?i avtooptika menjava in centriranje gum

A VTO-MOTO ZVEZA SLO

VENIJE

NaĹĄa sluĹžba deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni na leto. PokliÄ?ete nas lahko kadarkoli.

041 620 143

S E R V I S

Emisija CO 2: 115-135 g/km

92=,/$1$=$/2*,32./,Ăž,7(=$7(671292ĂĽ1-2 Sklepanje avtomobilskih zavarovanj Cenilno mesto +LWULVHUYLVWHUOLÄ&#x20AC;DUVNDLQNOHSDUVNDSRSUDYLOD ZA VSE ZNAMKE VOZIL 3RSUDYLODSRWRÄ&#x20AC;LEUH]ODNLUDQMD AVTO LUĹ INA d.o.o. D *RVWHÄ&#x20AC;HĂŁNRIMD/RN   T: E: SURGDMD#DYWROXVLQDVL ZZZDYWROXVLQDVL

20

ĂĽ(/(7 9$ĂŁ352'$-$/(& IN 6(59,6(5 =$92=,/$68=8., 9(/,.$,=%,5$92=,/68=8., 6ĂŁ7,5,.2/(61,032*2120

ĂŚHRG(85

Emisija CO 2: 141-149 g/km www.prnas.si


VELIK IZBOR KVALITETNIH IN UGODNIH GRMOVNIC, TRAJNIC

VRTNI CENTER URĹ A Ilovka 9 4000 Kranj Delovni Ä?as pon-pet 8.00-19.00 sob 8.00-15.00 nedelje in prazniki zaprto

TER OBLIKOVANIH DREVES ZA ZUNANJE ZASADITVE

$.&,-$ 0,65 OKRASNO SEZONSKO IN BALKONSKO CVETJE

CVETOÄ&#x152;A BRĹ LJANKA V LONCU 9cm

.25,7$=$52ä(6$',/1,68%675$7,,1=(0/-$ /8%-(35(9(17,91$,1=$âý,71$65('679$*12-,/$

5,50 -

CVETOÄ&#x152;E GRMOVNICE

MT Cvek

d.o.o.

1$6$-$1-(.25,785(-$1-(95729

Urejanje okolja in urbana oprema...

6,80 -

HORTENZIJE www.prnas.si

Trgovina MT CVEK, Center IBI, vhod C5, -HOHQĂžHYDXOLFD.UDQM T: E:WUJRYLQD#PWFYHNVL ZZZPWFYHNVL ZZZFODEHUVL

1XGLPRYDPYVHYUVWHQDPDNDOQLKVLVWHPRYYWUJRYLQL07&9(.

21


LESCE Alpska cesta 30 T: 04/531-73-00 pon-pet 6.00-16.00 sob 6.00-13.00

Domači mlečni izdelki kmetije in sirarne PR’FERČEJ iz Blejske Dobrave. SKUTE SIRI JOGURTI SIROTKE SVEŽE MLEKO

NOVO

JESENICE Tavčarjeva 8 T: 04/583-58-80 pon-pet 6.00-18.00 sob 6.00-13.00

RADOVLJICA Prešernova 12 T: 04/530-17-60 pon-pet 6.00-16.00 sob 6.00-12.00

VELIKA IZBIRA ROČNO NAREJENIH POTIC OREHOVA MAKOVA LEŠNIKOVA POTRATNA KOKOSOVA

URO PRED ZAPRTJEM TRGOVINE -40 % POPUST na kruh in pekovsko pecivo

22

www.prnas.si


ƥƛƤΎƥȳɁȼȷΎƛȳȼɂȳɀΎƤɃȹȯΎȲ˷Ƚ˷Ƚ˷ ƛȳɁɂȯΎƣȽȹɀʤȹȳȵȯΎƧȲɀȳȲȯΎ̵̱ ̸̳̱̳Ύƣɀȷ˂ȳ ƬƝƤ˶Ύ̯̳̯Ύ̸̱Ύ̳̳Ύ̳̳˴Ύ̴̯Ύ̸̸Ύ̲̲Ύ̴̲̳

ƚȺȳȲΎɃȼȷȽȼ ƤȸɃȰȺȸȯȼɁȹȯΎȱȳɁɂȯΎ̰̰ ̵̳̱̯ΎƚȺȳȲ ƬƝƤ˶Ύ̯̳Ύ̴̶̷Ύ̯̰Ύ̱̰

ƫƨƚ ƤȸɃȰȺȸȯȼɁȹȯΎȱȳɁɂȯΎ̷̱ ̰̱̲̯ΎƜȽȻ˂ȯȺȳ ƬƝƤ˶Ύ̯̰Ύ̶̸̱Ύ̷̳Ύ̶̳

ƜȳȺȽɄȼȷΎɗȯɁ˶ ȼȳȲΎȷȼΎȾȽȼΎɈȯȾɀɂȽ ɂȽɀ˹Ⱦȳɂ˶ΎΎ̷˷̯̯˹̷̰˷̯̯ ɁȽȰ˶Ύ̷˷̯̯˹̰̲˷̯̯

ƜȳȺȽɄȼȷΎɗȯɁ˶ ȼȳȲΎȷȼΎȾȽȼΎɈȯȾɀɂȽ ɂȽɀ˹Ⱦȳɂ˶ΎΎ̷˷̯̯˹̷̰˷̯̯ ɁȽȰ˶Ύ̷˷̯̯˹̰̲˷̯̯

ƜȳȺȽɄȼȷΎɗȯɁ˶ ȼȳȲΎȷȼΎȾȽȼΎɈȯȾɀɂȽ ɂȽɀ˹Ⱦȳɂ˶ΎΎ̷˷̲̯˹̷̰˷̯̯ ɁȽȰ˶Ύ̷˷̯̯˹̰̲˷̯̯

˷Ƚ˷ ƦƬƝƪΎƤƭƣƙΎȲ˷Ƚ ƥƛƤΎƥƝƫƦơΎƛƝ ΎȽȲɀȳȲȯΎ̵̱ ƛȳɁɂȯΎƣȽȹɀʤȹȳȵȯ ̸̳̱̳Ύƣɀȷ˂ȳ ̳Ύ̳̳̳ ƬȳȺȳȴȽȼ˶Ύ̯̳̯Ύ̸̱ ȳɁȯɀȷȸȯ˹ȺɃȹȯ˷Ɂȷ Ɲ˹ȻȯȷȺ˶ΎȷȼȴȽ˲Ȼ

ƮƝƤơƣƧƦƧǁƦƙΎƨƧƦƭƜƚƙ ƨɀȷɁȽɂȼȷΎɁȻȽΎɂɃȲȷΎȼȯΎȵȺȯɄȼȷΎȾȽȹɀȷɂȷΎƨȺȳɗȼȷȹȽɄȷΎ ɂɀ˂ȼȷȱȷΎɄΎƤȸɃȰȺȸȯȼȷ˴ΎȼȯΎɂɀ˂ȼȷȱȷΎɄΎƩɃȺȯȼȲȷȷΎɄΎ ƣɀȯȼȸɃ˴ΎȼȯΎɂɀ˂ȼȷȱȷΎɄΎƛȳȺȽɄȱɃ̐ƣȺȯȵȳȼȴɃɀɂɃΎȼȯΎ ƚȳȼȳȲȷȹɂȷȼȳɀȻȯɀȹɂ˹ɃΎΎɂȳɀΎɀȯɈȼȷȶΎɂɀ˂ȼȷȶΎȲȼȳɄȷȶ˷

ǁȳΎɁȷΎɈȯ˂ȳȺȷɂȳΎɄɀȶɃȼɁȹȳȵȯΎɁɄȳ˂ȳȵȯΎȻȳɁȯΎ ɁȺȽɄȳȼɁȹȳȵȯΎȾȽɀȳȹȺȯΎȷȼΎȽȹɃɁȼȷȶΎȲȽȻȯɗȷȶΎ ȻȳɁȼȷȶΎȲȽȰɀȽɂΎȾȽΎɂɀȯȲȷȱȷȽȼȯȺȼȷȶΎɁȺȽɄȳȼɁȹȷȶΎ ɀȳȱȳȾɂȷȶ˴ΎƮȯɁΎȺȳȾȽΎɄȯȰȷȻȽΎɄΎȼȯʤȳΎȻȳɁȼȷȱȳΎɁΎ ̴̯ΎƤƝƬƦƧΎƬƪƙƜơƛơƢƧ˷

S*PR´ NAS* NA PR R´

´ NAS*PR´ N *PR AS AS

R´ NAS*PR ´N S *P NA

N PO U K NAS*PR´ NA S* R´ P *P

̰̯Ύ͊Ύ ȾȽȾɃɁɂ www.prnas.si

ȹɃȾȽȼΎɄȳȺȸȯΎɈȯΎȳȼȹɀȯɂȼȷΎȼȯȹɃȾ ȽȲΎ̷˷̳˷ΎȲȽΎ̲̯˷̳˷̱̯̰̳ ƨƧƨƭƫƬơΎƫƝΎƥƝƜΎƫƝƚƧƢΎƦƝΎƫƝȌƬƝƮƙƢƧ˻

23


POKLICNI VOZNIKI KODA 95: Večini poklicnih voznikov septembra letos poteče veljavnost poklicne Preverite v vozniškem dovoljenju. Skupaj bomo poskrbeli za podaljšanje.

VOZNIKI ZAČETNIKI Vozniki začetniki, v vozniškem dovoljenju preverite veljavnost vozniškega dovoljenja. Pred podaljšanjem bomo skupaj opravili trening za voznike začetnike.

ŠOLA VOŽNJE B&B info@bb.si

031 624 000

www.bb.si

www.prnas.si

Pr' nas gorenjska april 2014 splet