Page 1

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

วันพฤหัสที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

จดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ผลงานที่ภาคภูมิใจ ของ ผอ.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร กว่า 3 ปี ใน สพป.นครปฐม เขต 2 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เผยในคราวประชุมบุคลากรสานักงาน ถึงความภาคภูมิใจ ในความสาเร็จของชาว สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. เพราะผลการปฏิบตั ิราชการตามคา รับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2554 ได้ คะแนนรวม 4.88220 เป็นลาดับที่ 1 ของประเทศ ทั้งยังได้รับเกียรติบตั ร แสดงว่าเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ประสบความสาเร็จ และมีผลการประเมินสูงเป็น 1 ใน 6 ของ ประเทศ ซึ่งเป็นความสาเร็จที่ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็น สานักงาน โรงเรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่าย....สุวรรณี อินทร์แก้ว

สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อม ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่องเด่น...ในฉบับ

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อ เตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 สานักงานเขต พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย สพป. ราชบุรี เขต 1 และ

กีฬาสัมพันธ์ 4 สพป. หน้า ๒

รอบรั้วนครปฐม 2 หน้า ๔

โครงการอาหารกลางวัน หน้า ๘

เขต 2 สพป.นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 ซึ่งในปีนี้สานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รับเป็นเจ้าภาพ มีการ แข่งขันกีฬา 5 ประเภท 11กิจกรรมสัมพันธ์ โดย ผู้อานวยการฯ ได้มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มแต่ละกลุม่ ช่วยกันดูแล แต่ละประเภท กีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเหรด ... นวเนตร/ภาพ/ข่าว

เยาวชนคนเก่ง

โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) ตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ต้อนรับเปิดเทอม ปี2555 นักข่าวเยาวชนของโรงเรียนวัดไทร(สิน ศึกษาลัย) จ.นครปฐม ใช้ภาษาสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นได้รับรางวัล สร้างสรรค์ผลงาน ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ในคอลัมน์ "ข่าวสดเยาวชน" ฝึกสอนโดย ครูเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์ มีดังนี้ 1.ด.ช. นรเศรษฐ์ มณีศรี 2.ด.ญ.ณัฐทิชา แก้วเพชร 3. ด.ญ.วาสนา กลิ่นพยอม 4. ด.ญ.กนกพร ลีเจริญ 5. ด.ญ.ประติมาพร สวยลึก และ 6. ด.ช.สุรชัย กันรมย์ : ข่าวจากเครือข่าย e-network ร.ร.วัดไทร


จดหมายข่าว หน้า 2

กีฬาสัมพันธ์ 4 สพป.

“กีฬาสัมพันธ์ 4 สพป.” หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า “กีฬา สัมพันธ์ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ซึ่งประกอบด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ถือกาเนิดขึ้นเมื่อปี 2553 หรือประมาณ 2 ปีที่แล้ว ถ้า เป็นเด็กก็เรียกว่ากาลังเข้าสู่วัยเตาะแตะ

“กีฬาฮาเฮ” เป็นชื่อของการแข่งขันครั้งแรก โดยสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และสนามกีฬา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 มีการแข่งขัน กีฬา 3 ชนิด และกีฬาฮาเฮ 10 ชนิด ปีต่อมา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ส้มโอเกมส์” ใช้สนามกีฬาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานที่แข่งขัน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม

“กีฬาสัมพันธ์ 4 สพป.” ถือกาเนิดขึ้น เพราะท่าน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 ท่าน คือ ท่าน ผอ.วินัย ศรีเจริญ สพป.ราชบุรี เขต 1 ท่าน ผอ.ประจบ โพธิ์ปาน สพป.ราชบุรี เขต 2 ท่าน ผอ.ทวีพล แพเรือง นครปฐม เขต 1 และท่าน ผอ.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร นครปฐม เขต 2 ต้องการให้บุคลากรในทั้ง 4 หน่วยงาน ได้มีความ สัมพันธ์กันมากขึ้น และ รู้จักช่วยเหลือในการพัฒนาทางด้าน การศึกษาร่วมกัน จึงดาริให้กิจกรรม “กีฬา” เป็นตัวช่วยใน การประสาน เพื่อให้บังเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว

2554 การแข่งขันครั้งนี้ถือว่า ทุก สพป.จัดทีมการแข่งขัน ไม่ว่า ด้านกีฬา ด้านกองเชียร์ หรือขบวนพาเหรด ได้อย่างพร้อม เพรียงและสวยงาม กันทุก สพป.อย่างที่ไม่ยอมน้อยหน้ากัน (ดู ภาพประกอบซิจะ๊ ) เป็นความสาเร็จที่ทุกฝ่ายต่างชื่นชม ใน กระบวนการจัดการแข่งขัน ที่เป็นระบบ ระเบียบ และทุ่มเท ของฝ่ายจัดการแข่งขัน และผลสาเร็จของการแข่งขัน (ที่ได้ถ้วย ไปครองกันถ้วนหน้า...แฮ่ม!!!) สาหรับปีนี้ สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพ จะจัดการ แข่งขันในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 โดยใช้สนามศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเลือก ซึ่งอยู่ติดสานักงาน และบริเวณโดยรอบ สานักงานเขตฯ (ที่กาลังเร่งปรับปรุง เพื่อเตรียมต้อนรับผู้มา เยือน) การแข่งขันประเภทกีฬา แบ่งเป็น 5 ชนิดคือ ฟุตบอล ชาย วอลเล่ย์บอลชาย / หญิง แชร์บอลหญิง ตะกร้อชาย และเปตองผสม และอีก 11 เกมส์การแข่งขัน นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ หน้า 3

กีฬาสัมพันธ์ 4 สพป.

ปชส.นครปฐม ๒


จดหมายข่าว หน้า 4

กิจกรรมไหว้ครู

รอบรั้วนครปฐม 2

ไทยรัฐวิทยา ๔

วัดจินดาราม

บ้านดงเกตุ

วัดเกษตราราม

วัดเวฬุวนาราม

วัดกลางบางแก้ว

ปชส.นครปฐม ๒


ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

รอบรั้วนครปฐม 2

หน้า 5

กิจกรรมไหว้ครู

ประตูน้าพระพิมล

วัดศรีมหาโพธิ์

วัดไทร

วัดบางช้างใต้

วัดไทยาวาส ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ http://prnakhonpathom2.wordpress.com

เว็บไซต์กลุม่ งานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2

ปชส.นครปฐม ๒


จดหมายข่าว

รอบรั้วนครปฐม 2

หน้า 6

กิจกรรมไหว้ครู

วัดประชานาถ

วัดสรรเพชญ

วัดเดชานุสรณ์

วัดบางหลวง

วัดบอนใหญ่

วัดท่าข้าม

ปชส.นครปฐม ๒


ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

รอบรั้วนครปฐม 2

หน้า 7

กิจกรรมไหว้ครู

วัดบึงลาดสวาย

บ้านกระทุ่มล้ม

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ เว็บไซต์กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2

http://prnakhonpathom2.wordpress.com

ส่งข่าวสาร ร่วมเป็นเครือข่าย e-networks ที่เวปไซต์ : http://web.chiangrai.net/npt2/e-networks/ ร่วมเป็นเครือข่ายFacebook งานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2 : http://www.facebook.com/Nakhonpathom2PrimaryEducation ปชส.นครปฐม ๒


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต ๒

หน้า 8

การอบรมโครงการทางเลื อ กใหม่ ใ นการจั ด อาหารกลางวั น ที่ มี คุ ณ ภาพส าหรั บ โรงเรี ย น โดยใช้โปรแกรม INMU- School Lunch โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นาร่อง จานวน ๖๐ โรงเรียน ผู้เข้าอบรมเป็นครู ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน จานวน ๖๐ คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ร่วมกับสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ อบรมโครงการทางเลือกใหม่ในการจัดอาหารกลางวันที่มี คุณภาพสาหรับโรงเรียน โดยใช้โปรแกรมจัดอาหารกลางวัน INMU- School Lunch ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหาร กลางวันของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้สามารถ จัดทาเมนูหมุนเวียนและพัฒนาตารับอาหารให้อาหารกลางวัน ในโรงเรียนมีบรรทัดฐานด้านคุณค่าสาร อาหารตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับวัตถุดิบอาหารหรือผลผลิตที่มีในท้องถิ่น และงบประมาณ ได้ด้วยตนเอง อันจะทาให้เด็กนักเรียนทุกคน ในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าสารอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการและ สุขภาพที่ดีขึ้น นางสาววีรวรรรณ เจริญสุข นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต ๒ เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ นางนวเนตร ยอดอุดม ; https://www.facebook.com/prnakhonpathom2 เครือข่ายประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ สพป.นครปฐม เขต ๒ เลขที่ ๑ ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐ โทร ๐๓๔ ๓๓๑๑๒๓ โทรสาร ๐๓๔ ๓๓๒๘๒๙ mail ; prnakhonpathom2@gmail.com; http://prnakhonpathom2.wordpress.com

จดหมายข่าว  

จดหมายข่าว สพป.นครปฐม เขต 2 ฉบับที่ 1

จดหมายข่าว  

จดหมายข่าว สพป.นครปฐม เขต 2 ฉบับที่ 1

Advertisement