Page 1

Nr. 5 • Maj 2009 •

Husrum

TEMA: En sponseret fritid Kom på besøg i et par af de sportsklubber, Frederiksberg Boligfond har valgt at sponsere.

3 TEMA: En målt tilfredshed

10 Ser du lyset?

18 Sikke en søndag

Læs om resultaterne af vinterens store tilfredshedsundersøgelse og mød to af de beboere som havde noget på hjerte.

Den traditionelle glødepære afløses i løbet af de næste par år af A-pæren. Læs mere om sparepærens mange fordele.

Husrum giver dig tre forslag til en anderledes søndagstur på Frederiksberg. Besøg for eksempel et kunstmuseum uden dagslys.

01_husrum_no5_09.indd 1

18/05/09 16:04:08


Husrum

Indhold TEMA: Tilfredshedsundersøgelsen Strategi for fremtiden .....................................................3 En målt tilfredshed .........................................................4 Forskellige boliger, forskellige behov ............................7 Det gode kan altid blive bedre ......................................8 Kort nyt .......................................................................................9 En lys fremtid........................................................................... 10 Helt i sort ................................................................................. 11 TEMA: Sponsoraterne En sponseret fritid........................................................ 12 Grib ordet ..................................................................... 13 På træk med falkene ................................................... 14 Græsset er altid grønnere på knæene ....................... 16 Sikke en søndag: For hele familien.......................................................... 18 For piger i alle aldre .................................................... 20 For de ekstra nysgerrige ............................................. 22 Topmoderne ren samvittighed ............................................... 23

09

Husrum er et lejerblad til Frederiksberg Boligfonds lejere. Frederiksberg Boligfond er en privat fond, der ejer 21 ejendomme på Frederiksberg. Fonden ønsker at tilbyde gode tidssvarende kvalitetslejeboliger på Frederiksberg. Alle 2400 lejligheder administreres af administrationsselskabet PrivatBo A.M.B.A, som også varetager blandt andet byggesager og informationsopgaver for Boligfonden.

02_husrum_no5_09.indd 1

12

Frederiksberg Boligfond C/O PrivatBo Dahlerupsgade 5, 4 tv 1603 København V husrum@privatbo.dk www.frederiksbergboligfond.dk

18

Redaktion Ansvarshavende redaktør: Nina Brinch Nielsen. Redaktionen: Martin Dahl, Karl-Christian Tuegaard Poulsen, Jan Busk, Torben Nygaard. Fotografer Klaus Sletting, Rikke Mandorf, Storm P. Museet, Vitaboost, Frederiksberg Svømmehal, Cisternerne.

20

Illustration Lars Andersen Grafisk design og produktion Highlight A/S Skrifttype Dax & Times Oplag 3000 stk.

19/05/09 11:39:18


Strategi for fremtiden Af: Martin Dahl, formand for Frederiksberg Boligfond

I det sidste halve års tid har Frederiksberg Boligfond arbejdet på et omfattende strategiprojekt, som skal være bærende for fondens arbejde i fremtiden. En del af dette arbejde har været at formulere og vedtage en vision og en række kerneværdier, der skal være med til at definere Frederiksberg Boligfond. Fondens nye vision er formuleret således: ”Frederiksberg Boligfond udvikler gode lejeboliger, påtager sig et socialt ansvar og sikrer en bæredygtig videreudvikling af fondens ejendomme“ Visionen understøttes af værdierne Åbenhed - ansvarlighed - kvalitet - bæredygtighed og respekt. Disse fem værdier udtrykker den måde, vi ønsker at fonden skal opføre sig på, når der træffes beslutninger og når beslutningerne føres ud i livet og får konsekvenser for vores mere end 4.000 beboere på Frederiksberg. Det er helt essentielt at Frederiksberg Boligfond til alle tider har en føling med hvordan stemningen er hos vores beboere. Derfor gennemførte vi i slutningen af 2008 en stor tilfredshedsundersøgelse, hvor alle havde mulighed for at svare tilbage. Undersøgelsen udmundede i en 62 sider lang rapport. Den samlede konklusion er, at 90,5 procent af besvarelserne udtrykker, at man er tilfreds eller meget tilfreds med at bo til leje hos boligfonden og at 86 procent vil anbefale fonden overfor andre. På bestyrelsens vegne kan jeg sige, at vi er rigtig glade for denne tilkendegivelse. Ud fra en samlet vurdering kan man sige, at vi har fået vist i hvilken retning, beboerne ønsker at Frederiksberg Boligfond skal gå. Resultaterne af undersøgelsen har fonden derfor brugt til at fastlægge tre strategiske temaer, nemlig • • •

Bæredygtighed/Miljø Fortsat udvikling af ejendommene Udvikling af effektiv drift, god service og høj kvalitet i opgavevaretagelsen

Og hvorfor har vi så peget på netop de tre temaer? Det har vi fordi, vi for eksempel kan se, at det at boligen har eller får installeret energibesparende foranstaltninger bliver vægtet højt af en stor del af fondens beboere. Det synes vi er meget positivt, da Frederiksberg Boligfond i fremtiden vil gøre bæredygtighed og miljø til et indsatsområde. Både i dagligdagen ude på ejendommene for eksempel ved at bruge elsparepærer på alle fællesarealer og affaldssorteringsstationer i gårdene, og på længere sigt når fonden renoverer ejendommene. Det kan man for eksempel gøre ved at bruge bæredygtige materialer og isolere på en sådan måde, at der ikke er varmespild. Vi kan også konstatere, at næsten halvdelen af vores lejere forventer at få brug for mere plads indenfor de næste 5 – 10 år, og det faktum skal fonden forholde sig til ved udvikling af ejendommene og eventuel tilpasning af ejendomsporteføljen. For hvis fondens beboere i fremtiden har behov for flere familieboliger, må det være noget, vi skal arbejde hen imod. Det betyder også meget for beboerne, at der er en synlig og tilgængelig administration og ejendomsmester, og derfor skal vi lægge os i selen for at opfylde de ønsker, som vores beboere måtte have til vores service. Vi skal for eksempel blive bedre til at komme med kvalificerede svar og vi skal arbejde på at komme beboerne nærmere. Tillid og gensidig respekt er målet.

Fremtidige undersøgelser Fordi resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen er så omfattende og specifikke, ser Frederiksberg Boligfond gerne, at der jævnligt bliver gennemført undersøgelser på ejendommene. Det vil nemlig give bedre analysemuligheder af målingsresultaterne efter endnu en tilfredshedsundersøgelse om to år (i 2011), da man så kan sidestille og sammenligne beboernes besvarelser med den forudgående undersøgelse og se om der er sket væsentlige forandringer siden sidste måling. Således kan tilfredshedsmålingerne være med til at holde Frederiksberg Boligfonds strategi på sporet, åbne op for nye tiltag og i det hele taget være med til at sikre, at Frederiksberg Boligfond fortsat kan tilbyde kvalitetsboliger nu og i fremtiden Du kan læse meget mere om Frederiksberg Boligfonds tilfredshedsundersøgelse og se rapportens resultater på de følgende sider.

3

03_husrum_no5_09.indd 3

19/05/09 14:05:30


Tema

rte Frederiksberg fø m ne n ge en er nt vi f a t I løbe blandt samtlige se el øg rs de un or st en nd fo Bolig beboere. ed den generelle m g lin fø en få at r va t Måle mme og få et do en ej 1 2 de på e ud ng stem ni behov beboerne og er sk øn e ilk hv , er ov ik overbl sider kan du læse de en lg fø de å P . ve ha e mått n samt møde et se el øg rs de un f a et at lt su om re agere og høre lt de s n se el øg rs de un f a r pa t. hvad de mener om tiltage

En målt tilfredshed! Som mange af beboerne måske har lagt mærke til, gennemførte Frederiksberg Boligfond i vinter en omfattende tilfredshedsundersøgelse på samtlige af Frederiksberg Boligfonds ejendomme. Svarprocenten endte med at komme op på 30,4 %, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Af: Nina Brinch Nielsen

Undersøgelsen blev foretaget i forbindelse med det omfattende strategiprojekt, som Frederiksberg Boligfond i de sidste seks måneder har arbejdet på. Som en afslutning på tilfredshedsundersøgelsen blev der i samarbejde med Rambøll Management udarbejdet en omfattende rapport, der redegjorde for den generelle tilfredshed blandt fondens lejere. Som de beboere der besvarede de udsendte spørgeskemaer nok har opdaget, så sigtede undersøgelsen meget bredt. Der er for eksempel interessante forskelle i tilfredsheden med administrationen på de enkelte ejendomme. Dette kan man måske forklare med de forskellige tiltag, for eksempel byfornyelse, der er blevet gennemført på mange af fondens ejendomme og beboernes opfattelse af disse forløb.

De unge forventer mest af boligen Vi spurgte også beboerne om, hvordan de vurderede at deres pladsbehov ville se ud i de følgende år. Som forventet var det hovedsageligt de lejere der var mellem 18-35 år, som vurderede, at de ville få brug for mere plads om 5-10 år. Dette hænger højst sandsynligt sammen med, at beboere i denne aldersgrupper har eller påtænker at stifte familie. Dette er også noget, fonden skal tage ind i sine overvejelser, når der lægges en strategi for ejen-

dommenes fremtid. I forlængelse af pladsbehovsspørgsmålet var der overraskende stort set ingen lejere, som vægter mere end et enkelt toilet i boligen særlig højt, og behovet for et fælles beboerlokale synes tilsyneladende kun at være til stede blandt beboerne i en enkelt ejendom. Af dem som har vurderet, at de får brug for mere plads i fremtiden, regner de fleste med, at der i alt skal 4-5 værelser til, for at de kan få dækket deres fremtidige pladsbehov. Ejendommenes overordnede fremtræden kunne godt trænge til en kærlig hånd, hvis man spørger beboerne, for her er de gennemgående kun omkring middel-tilfredse, men omvendt er de glade for servicen fra deres lokale ejendomskontor. Derimod er tilfredsheden med administrationen ikke helt i top. Beboerne efterspørger synlighed og en øget tilgængelighed. Dette er begge dele noget fonden selvfølgelig vil arbejde på at forbedre.

Generelt stor tilfredshed Helt generelt er beboerne utilfredse med boligernes indeklima. Dette gælder overraskende både for ikke-renoverede og renoverede ejendomme. Frederiksberg Boligfond er bevidst om indeklimaproblemerne og dette er også noget, der vil blive

4

04_09_husrum_no5_09.indd 4

19/05/09 16:12:45


Tema

Forventer du at få brug for MERE plads inden for de næste 5 –10 år (F.eks i forbindelse med familieforøgelse)

Nej

ja

Ved ikke

tænkt ind i den kommende strategi. Kun en enkelt ejendom har ikke noget at udsætte på indeklimaet. Beboerne blev også spurgt om hvor vigtigt det var for dem, at deres bolig havde fået installeret energibesparende foranstaltninger og tilbagemeldingen er enslydende: Beboerne vægtede hensynet til miljø og klima højt. Noget de har til fælles med Frederiksberg Boligfond, som i denne tid er ved at lægge sidste hånd på strategien for de kommende år. Her vil der også komme fokus på miljø og bæredygtighed og det er dejligt at se, at fondens beboere på forhånd bakker op omkring projektet.

Rapportens fokuspunkter: • Betydning for boligens behovsopfyldelse • Forventninger til øget pladsbehov • Ejendommen • Boligen • Ejendomskontoret • Beboerbladet Husrum • Byfornyelsessagerne • Lokalmiljøet • Administrationen • Samlet tilfredshed • Villighed til at anbefale

Beboere med en anden etnisk baggrund end dansk, forventer mere af deres bolig end etniske danskere, men ellers er der ikke egentlige udsving imellem de to kategorier. Når det kommer til den overordnede tilfredshed, er det beboerne i aldersgruppen 86-95 år, som er de mest tilfredse og de mest utilfredse kan findes i gruppen mellem 25-55 år. Sammenlagt er over 90 % af beboerne tilfredse eller meget tilfredse med at bo i en af Frederiksberg Boligfonds ejendomme. Det kan vi ikke være andet end stolte over! Nysgerrig? Se udvalgte diagrammer fra undersøgelsen på næste side. Du kan også gå ind på www.frederiksbergboligfond.dk og hente hele tilfredshedsrapporten.

5

04_09_husrum_no5_09.indd 5

20/05/09 10:47:26


Kun ca. 2% af beboerne er utilfredse eller meget utilfredse med at bo en af Frederiksberg Boligfonds ejendomme

Tema 100

Over 90% af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med at bo en af Frederiksberg Boligfonds ejendomme

Samlet tilfredshed med at bo i en af Frederiksberg Boligfonds ejendomme

90 80 70

Sådan læses diagrammerne:

60 50 40 30 20 10 0

En synlig og tilgængelig administration og ejendomsmester

At boligen har fået installeret energibesparende foranstaltninger

Betydning for boligens behovsopfyldelse (opdelt pr. ejendom)

Betydning for boligens behovsopfyldelse (opdelt pr. ejendom)

Meget plads Betydning for boligens behovsopfyldelse (opdelt pr. ejendom)

Samlet tilfredshed med at bo i en af Frederiksberg Boligfonds ejendomme

6

04_09_husrum_no5_09.indd 6

20/05/09 10:18:42


Tema

Beboer Pernille Thorndahl foran sit hjem i Nimbusparken

Forskellige boliger, forskellige behov Pernille Thorndahl kan godt lide idéen om, at hendes udlejer giver sig tid til at foretage tilfredshedsundersøgelser blandt beboerne, men hun mener ikke, at alle lejere kan få lige meget ud af undersøgelsens resultater, da deres boligsituation ikke er ens. Af: Nina Brinch Nielsen

Da Pernille Thorndahl, hendes mand og to teenagedrenge faldt over Nimbusparken på nettet, slog de til. De kendte nemlig til Frederiksberg Boligfond som et alsidigt boligudlejningsselskab med boliger af forskellig kvalitet og størrelser. Og nu, fire år senere, er de stadig glade for at bo i en af Frederiksberg Boligfonds ejendomme, men drømmer om at flytte hen i Den Sønderjyske By, på trods af de åbenlyse forskelle i de to boligers stand. Og det er netop disse forskelle i Frederiksberg Boligfonds ejendomsportefølge, der gør, at Pernille Thorndal ikke tror, at Frederiksberg Boligfond vil have held med at implementere undersøgelsens resultater på samtlige ejendomme: ’’Nogle af undersøgelsens spørgsmål var mere relevante end andre. Der er jo forskel på at bo i noget helt nyt contra noget gammelt, som ikke er sat i stand endnu. Det er en god idé med en tilfredshedsundersøgelse, men jeg ved ikke helt, hvad der kommer ud af undersøgelsen. Måske er det fordi vi bor i en ny ejendom, hvor næsten alt fungerer! Som lejere i FB har vi forskellige behov, alt efter hvilken ejendom vi bor i.” Men selvom Pernille ikke tror på, at en tilfredshedsundersøgelse vil komme alle beboere til gode, er hun alligevel positivt stemt over for tiltaget. ’’Jeg tror, det er en god ting at lave en tilfredshedsundersøgelse, for så kan Frederiksberg Boligfond få en idé om, hvad deres lejere syntes om at bo på de enkelte ejendomme. Resultaterne kan fonden så bruge til at udbedre de mangler, der er og opfylde de ønsker der eventuelt måtte være, i det omfang det kan lade sig gøre.”

Tilfredshed med forbehold Generelt føler Pernille, at hun bliver hørt af sin udlejer i forhold til hendes boligbehov. Men hun synes, at der i Nimbusparken mangler bedre udendørsfaciliteter for de lidt større børn. Og varslingen om storskraldscontainere og vand- og varmeaflæsning sker ofte for sent. Det finder Pernille er et irritationsmoment, men på den anden side, så boede hun også til leje før hun flyttede ind i en af Frederiksberg Boligfonds lejligheder og blev ifølge hende selv ’nok lidt forkælet’ det tidligere sted: ”For eksempel blev nytårsfyrværkeri fjernet med det samme den 1. januar, hvor jeg her oplever, at der godt kan gå et par dage, før det er væk omkring Nimbusparken. Til gengæld synes jeg, at folkene på mit lokale ejendomskontor altid er flinke og imødekommende, når jeg ringer med spørgsmål og problemer. Og gårdmanden Tom er meget synlig på ejendommen. Der bliver altid hilst og nogen gange hyggesnakket lidt.” Til spørgsmålet om hvorvidt Pernille Thorndahl kan forestille sig andre tiltag fra Frederiksberg Boligfonds side for at imødekomme beboernes behov, så mener hun ikke, at behovet er så stort for det. Men at der er et beboeromdelt blad som Husrum, synes hun, er et godt og vedkommende initiativ. Og det er der jo altid brug for, uanset hvor man bor.

7

04_09_husrum_no5_09.indd 7

18/05/09 10:55:22


Tema

Det gode

kan altid blive bedre

Svend Windahl fra Svalegården har både boet til leje og ejet sin egen bolig gennem årene, men uanset hvilken boligtype han har kaldt sit hjem, har han altid forventet det allerbedste. Derfor stiller han også store krav til sin udlejer, og forlanger, at Frederiksberg Boligfond skal være i stand til at følge op på tilfredshedsundersøgelsens resultater. Af: Nina Brinch Nielsen

Svend Windahl og hans kone Sonja flyttede ind i Svalegården for 11 år siden, efter de havde solgt deres hus. Før de flyttede ind, havde de været skrevet op hos KAB i ca. 30 år og der gik heller ikke lang tid fra de meldte sig som boligsøgende hos dem, til at de havde fået tilbudt deres nuværende lejlighed. Som noget af det første istandsatte de, for egen regning, det gamle bad og køkken. ”For tingene skal bare være i orden”, som Svend Windahl flere gange siger i løbet af vores snak. Derfor efterspørger han også, at udlejer bringer orden i de ting, der måtte være i vejen med ejendommen og de enkelte lejemål. Og det uanset hvor små disse ting måtte tage sig ud. Som udgangspunkt synes han, at det er et meget velkomment tiltag fra Frederiksberg Boligfonds side, at der bliver iværksat en stor undersøgelse blandt alle lejere, men for ham forudsætter det i høj grad, at fonden tager sig sit ansvar bevidst og så også gør sig det klart, hvad behovene på ejendommene er og lægger en prioriteret handlingsplan ud fra disse behov. På trods af at Svend Windahl er meget begejstret for ejendommens gårdmand, Flemming Lindgren, mener han, at der er flere problemer i Svalegården, der i årenes løb ikke er blevet vægtet højt nok fra udlejers side: ”Nu har der i snart syv år været snak om at få udskiftet vinduerne i ejendommen. Hele debatten omkring udskiftningen fører ikke til noget og det virker på mig, som om at sagen igen og igen bliver affejet fra udlejers side. Det samme synes jeg også er gældende for den tiltrængte renovering af opgangene og det dårlige varmeanlæg. Der er en masse snak om det, men der sker ikke noget”.

En forbedret synlighed For Svend Windahl er det meget vigtigt, at han føler, at han bliver hørt og at der er en løbende og fornuftig dialog mellem administration og lejer. Han har længe haft den opfattelse, at der ikke var nok kommunikation fra udlejers side. Men med de nye hjemmesider til både Frederiksberg Boligfond og PrivatBo og beboerbladet Husrum, synes han, at det er ved at blive bedre. Også de flere opslag i opgangene er med til at gøre Frederiksberg Boligfond til en mere synlig udlejer. Det finder han, er tilfredsstillende, især set i lyset af de mange års tovtrækkeri omkring renoveringen af vinduer og opgang. Den øgede synlighed fra udlejers side kan jo så betyde, at der også vil komme gang i andre tiltag, nu hvor Frederiksberg Boligfond virker oprigtigt interesseret i at høre, hvad deres beboere har at sige. ”Jeg synes, det er positivt, at fonden har igangsat en undersøgelse af tilfredsheden blandt beboerne. Især hvis den, som den har meldt ud, at den vil, gentager undersøgelsen hvert andet eller hvert tredje år. Men Svend mener også, at tilfredshedsundersøgelsen forpligter og at Frederiksberg Boligfond ikke bare kan hvile på laurbærrene uanset hvor stor tilfredsheden er blandt beboerne. ”Når man foranstalter en undersøgelse, skal man være indstillet på at gøre noget ved beboernes løftede pegefingre. Også selvom disse pegefingre måske ikke er så store eller betydelige. Det kan jo altid blive bedre”.

8

04_09_husrum_no5_09.indd 8

15/05/09 12:32:28


Kort nyt Vinderne af tilfredshedsundersøgelsens konkurrence I forbindelse med Frederiksberg Boligfonds tilfredshedsundersøgelse blev der udloddet tre gavekort à 1000 kr. til Frederiksberg Centret. Blandt de næsten 700 besvarelser på undersøgelsen blev der udtrukket følgende tre heldige vindere: Alice Dam Nielsen & Torben Brabrand, Den Sønderjyske By A Erling Poulsen, Solbjerggård Morten Lundberg, Roskildegården Et stort tillykke skal der lyde til alle vinderne her fra redaktionen.

Midtvejsgilde i Tvillingegården

Rejsegilde i Mønsterbo

Mønsterbo og Tvillingegården Begge byggesager er ved at være færdige og de sidste beboere vil være tilbageflyttet i løbet af sommeren 2009. I Tvillingegården er der kommet nye køkkener og badeværelser samt altaner i de lejligheder, hvor det har kunnet lade sig gøre. Mønsterbo har været igennem en lidt større renovering og således kan de tilbageflyttede beboere nu glæde sig over splinternye køkkener, badeværelser, altaner, mobilsug i gården samt udvendigt arbejde på ejendommen.

Rolfhus Beboerne har endeligt godkendt planerne for byfornyelse og arbejdet forventes påbegyndt i slutningen af 2009.

Dagens mand i førstehjælp Da en af PrivatBos ejendomsmestre Michael Petersen fra Vestergården meldte sig til et førstehjælpskursus, havde han aldrig regnet med, at han allerede ugen efter ville stå i en situation, hvor hans nye viden kom til at gøre forskellen på liv og død. Men ikke desto mindre var det det som skete en blæsende dag i november sidste år, da Michael ser en af sine ældre beboere komme gående med sit barnebarn, som er flink til at hjælpe hende. Pludselig opdager han, at beboeren begynder at svaje og synker sammen, og barnebarnet råber op om hjælp. Resolut løber han hen og konstaterer at kvinden er bevidstløs og højst sandsynligt har fået et hjerteanfald, hvorefter han bærer hende ind i den frisørsalon, der har til huse i ejendommen. Her begynder Michael at give hende hjertemassage og kunstigt åndedræt, som han havde lært det på kurset. Sådan fortsætter han i omkring fem minutter, indtil den tilkaldte ambulance kommer og tager over. De fem minutter, hvor han ydede førstehjælp, reddede højst sandsynligt kvindens liv. I dag er hun hjemme igen, har det efter omstændighederne godt og venter nu på at få opereret et par nye hjerteklapper ind.

Natteravnene I efteråret fik den nyåbnede frederiksbergske afdeling af det ungdomssociale initiativ Natteravnene brugsret til Lindebutikkens lokaler. Lindebutikken udgør nu en fast base for de frivillige natteravne imellem deres natlige ture rundt omkring på Frederiksbergs gader. Du kan få mere at vide om Natteravnene på www.natteravnene.dk.

9

04_09_husrum_no5_09.indd 9

15/05/09 12:32:28


En lys fremtid

Om Paul Klingsey ApS Firmaet er stiftet i 1921 og arbejder med ejendomsvedligeholdelse og renovering. Det ligger i hjertet af Frederiksberg, beskæftiger 9-10 mand og har konstant 3-4 lærlinge under uddannelse. Karl-Christian Tuegaard Poulsen er 3. generation installatør i firmaet.

Den traditionelle lysgiver - glødepæren – bliver i løbet af de næste par år udfaset, hvilket åbner op for uanede nye muligheder for fremtidens lyskilder. Elinstallatør Karl-Christian Tuegaard Poulsen fortæller her om hvilken betydning, det vil få. Af: Karl-Christian Tuegaard Poulsen, autoriseret elinstallatør.

Glødepæren udfases som følge af en EU-beslutning, som har til formål at fremme brugen af elsparepærer også kaldet A-pærer. I stedet for glødelampen er det A-pæren, også kaldet lysrørspæren, som vi skal bruge. En anden mulighed er LED-pæren (lysdiodepæren), som i øjeblikket i øjeblikket er under voldsom udvikling.

Forskellen på gamle og nye pærer Glødelampen afgiver et meget varmt lys. Myten siger, at A-pæren afgiver et koldt og dårligt lys. Dette var rigtigt i A-pærens begyndelse, men i dag findes der en god A-pære til næsten alt. Fordelene med de nye typer af pærer er, at A-pæren forbruger ca. 1/4 - 1/5 af den mængde strøm, som glødelampen gør, for at udvikle den samme mængde lys. Herved spares selvfølgelig strøm, hvilket jo ikke er uvæsentligt for den enkelte forbruger. Samtidig har det stor betydning for klimaet, idet udledningen af CO2 reduceres væsentligt. Og anvender man LED-pærer, er besparelsen endnu større, fordi en 3W LED-pære afgiver lige så meget lys som en 40W glødelampe!

Uanede muligheder Som almindelig borger skal vi ikke træffe nogen forholdsregler

i forhold til overgangen til de nye pærer, men vi skal vænne os til at opleve lys integreret på en ny måde. I fremtiden vil vi opleve lys som en del af både glas, spejle og akrylprodukter. Vi vil også få mange nye lampedesigns. A-pæren er jo en erstatning for glødepæren, som umiddelbart kan anvendes i vores eksisterende lamper, men fordi A-pæren i virkeligheden er et lille lysrør, kan den derfor formes på næsten enhver måde. Mulighederne for nye designs er uudtømmelige. Du kan læse mere omkring myterne om A-pærer og udfasningen af glødepæren på Elsparefondens hjemmeside: www.elsparefonden.dk

Om glødepæren - Glødepæren er vokslysets afløser - Opfundet af Amerikaneren Thomas Alva Edison i 1880 (1.patent udtaget) - Var oprindelig en kultråd i en lufttom glaskolbe og blev senere udviklet til den glødepære, vi kender i dag - Glødepæren forventes udfaset fra 2010 til 2012

10

10-11_husrum_no5_09.indd 10

15/05/09 12:16:48


Fordelene ved digitalt tv Udover adgang til flere tv-kanaler, får du med det nye digitale tv-signal også: - billede i bredformat (16:9) - bedre billed- og lydkvalitet - mulighed for at slå undertekster til og fra - elektronisk tv-programoversigt - forskellige interaktive tjenester - desuden vil der være forsøg med synstolkning samt hjælp til hørehæmmede

Du sætter dig i sofaen med en kop kaffe, læner dig tilbage, sukker mageligt og tænder for dit tv. Nu skal der slappes af og bare hygges. Men du bliver mødt af en skærm så sort som kaffen i din kop. Der er ingen Deadline, ingen Go` aften Danmark og ingen Kriminalkommissær Barnaby. Af: Torben Nygaard, Controller

Dette scenarie kan blive til virkelighed for mange. Du har sikkert hørt, at der den 31. oktober 2009 bliver slukket for det analog tv-signal og i stedet blændes op for digitale signaler. Men tag det helt roligt! Frederiksberg Boligfonds ejendomme er alle boliger tilsluttet fællesantenne og det er fællesantennen, der sørger for at ændre tv-signalet, sådan at du fortsat kan se fjernsyn og høre radio. Det kan dog ikke garanteres, at du kommer til at se tv med det digitale fjernsyns forbedrede billed- og lydkvalitet. YouSee har lovet, at signalet sendes ud både i analog og digital kvalitet de næste 10 år. Dit eksisterende tv behøver således ikke kun at skulle modtage signalet i digital kvalitet, for at du kan se fjernsyn.

Forskellige tv-signaler på FBs ejendomme Ejendommenes tv-signal varierer og derfor gælder der lidt forskellige vilkår. Tvillingegården på Nandrupvej er kablet om. Du skal, som tidligere meddelt fra YouSee, tilmelde dig YouSee som leverandør. Samtidig bestiller du selv den pakkeløsning, du er interesseret i og betaler direkte til YouSee. Du har også mulighed for at vælge en anden udbyder. I Peter Bangs Hus på Peter Bangs Vej leveres p.t. kun grundpakken, men der er mulighed for individuelt at tilvælge Fuldpakken. For øvrige ejendomme gælder det, at den nuværende løsning med fuldpakke fortsætter i en ny 2-årig periode. Fondsbestyrelsen, bakket op af fællesrepræsentationen, har indgået en forlængelse på 2 år gældende fra den 1. maj 2009. Det betyder, at udskiftning af antennenettet i ejendommene forbliver uændret i denne periode, og der bliver ikke mulighed for individuelle aftaler. Fuldpakken bliver ved med at blive leveret til alle beboere.

Alt dette leveres gennem det eksisterende antennenet. Enkelte ejendomme har særlige problemer med signalleverancen og disse gener arbejdes der på højtryk på at få gjort noget ved. Du skal være opmærksom på, at der er indgået kollektive aftaler om levering af tv- og radiosignaler til alle ejendomme bortset fra Tvillingegården. Hvis du har ønske om at få tv via ejendommens bredbåndskabling, det vil sige gennem din computer, så er der også mulighed for det. Der kan indgås aftale med Dansk Bredbånd eller Dansk Net, men du skal huske, at hvis du vælger denne løsning, kommer du også til at betale for tv-signalet via antennekablet. Du er nemlig kollektivt forpligtiget til at betale for leverancen fra YouSee. Analogt tv Det sendesignal vi har set tv via de sidste 50 års tid. Billederne og lyden sendes gennem radiobølger eller radiosignaler. Sendesignalerne varieres således, at de imiterer det billede eller den lyd, der skal overføres. Digitalt tv Det analoge signal laves om og sendes i stedet af sted som bits (små digitale enheder). Bits kan sendes af sted gennem både radiobølger, satellit, telefonlinjer eller kabler. Med en digital modtagerboks bliver signalerne omdannet, så dit fjernsyn kan sende dem som lyd og billeder. I nye tv-apparater er der indbygget en digital modtager i fladskærmene. Ellers kan du købe en af de eksterne digitale modtagerbokse. Få en ordentlig vejledning i butikken, så I sammen finder den helt rigtige løsning for dig.

11

10-11_husrum_no5_09.indd 11

19/05/09 11:31:41


Tema

TEMA:

En sponseret fritid

Når man bor i byen, er der langt til de åbne vidder og vidtstrakte natur, men det betyder ikke, at man nødvendigvis skal lægge en dæmper på sine fysiske udfoldelsesmuligheder. Faktisk er der på Frederiksberg en hel masse forskellige sportsklubber, som tilbyder kommunens borgere at gå til alt lige fra basketball til karate og fodbold. Sportsklubber der næsten udelukkende bliver holdt oppe af medlemmernes kontingenter og ildsjæles frivillige arbejdsindsats, og som tilbyder børn, unge og voksne et frirum i en travl hverdag. Dette frirum vil Frederiksberg Boligfond gerne være med til at bidrage til. I løbet af vinteren indgik fonden derfor sponsoraftaler med tre af Frederiksbergs lokale sportsklubber: FA 2000, Falcon Basketball Klub og Frederiksberg Boldklub. Støtten er i første omgang gået specifikt til klubbernes børne- og ungdomsafdelinger og hovedsageligt til nye kampdragter. På de følgende sider kan du komme på besøg på en helt almindelig kampdag i to af de tre klubber, som Frederiksberg Boligfond sponserer: basketballklubben Falcon Basket og fodboldklubben FA 2000. Du kan også læse formanden for boligfondens forklaring på, hvorfor den nu har valgt at gå aktivt ind og bidrage til lokalsporten på Frederiksberg. 12

12_17_husrum_no5_09.indd 12

26/05/09 10:03:55


Grib ordet

Fodbold i Frederiksberg Alliancen Frederiksberg Alliancen, eller FA 2000 som vi bliver kaldt til daglig, tilbyder fodbold til drenge og mænd i alle aldre. De yngste aktive af vores spillere er født i 2004 og den ældste har netop rundet de 75 år. Af: Jan Busk, formand for FA 2000

Frederiksberg Alliancen blev stiftet tilbage i år 2000 og er en sammenslutning af fodboldklubberne Frederiksberg Kammeraternes Idrætsforening, Boldklubben Dalgas og Boldklubben 1972. Siden den spæde og kulturelt hårde begyndelse med 230 medlemmer, er FA 2000 vokset sig op i en størrelse af 670 aktive medlemmer og 30 passive medlemmer. Der har været opgaver og udfordringer af større og mindre dimensioner undervejs, som vel altid kræver gode og rigtige beslutninger. Men en af årsagerne til den foreløbige succes har været, at grundholdningerne om at opbygge en fusionsklub er blevet holdt og bevaret samt en fornuftig tilpasning til den daglige udvikling - ikke kun på Frederiksberg, men så sandelig også under Københavns Boldspil Union (KBU). Der sker årligt en løbende udvikling på strukturen omkring børnefodbolden til stor glæde for det sportslige forløb. I FA 2000 handler hverdagen meget om det sociale forhold til foreningen og medspillerne, derfor arbejdes der altid ud fra løsningsmodeller om den enkelte spillers velbefindende i klubben. Det er lykkedes indtil videre og beviset er 49 turneringshold fra ungdom til fodbold for 60-årige og opefter. Det kræver en regelret ledelsesstruktur og et væld af frivillige og begejstrede ledere samt trænere, som lever og ånder for klubben i træningsperioderne mandag til fredag og på kampdage i weekenderne. Men lysten og viljen er desværre ikke nok i sig selv. For at drive en forening i sportens verden er det nødvendigt med alternative indtægter og her tænkes især på sponsorater. I disse finanskrisetider er vilkårene ikke blevet nemmere for de enkelte sponsorudvalg og derfor er alle bidrag velkomne som aldrig før.

FA 2000 og Frederiksberg Boligfond indgik et økonomisk samarbejde ved årets begyndelse i 2009 og begge parter har stor tiltro til det fremtidige samarbejde, som gerne skulle bidrage med opmærksomhed til det frederiksbergske folk om begges eksistens. Sponsoratet fra Frederiksberg Boligfond går ubeskåret til vores ungdomshold U-17 og U-13 holdene, der har fået nye spillerdragter, og FA 2000 er meget taknemmelige for støtten. Sportens verden er som mest en venlig verden og her stortrives alle aktive i det gode konkurrerende miljø. FA 2000 kan kun opfordre andre til at følge det positive økonomiske eksempel, som Frederiksberg Boligfond tog initiativ til sidste år. De sportslige visioner i FA 2000 har endnu ikke nået sine grænser og foreningen ønsker stadig flere medlemmer i alle aldersklasser. Dette kan sponsorater, som det vi for eksempel har indgået med Frederiksberg Boligfond, være med til at virkeliggøre for os. Du kan læse meget mere om FA 2000 på de følgende sider, hvor Husrum sætter fokus på to af de sportsklubber, der er sponseret af Frederiksberg Boligfond. Grib ordet er Husrums talerstol. Pladsen er afsat til en ny skribent, hver gang bladet udkommer. Det kan være en beboer, en administrationsmedarbejder, en leder eller noget helt fjerde. Det eneste krav er at personen har noget at sige og har grebet ordet. Har du noget på hjerte og vil du dele det med Husrums læsere, kan du sende en mail til Husrums redaktion på nina.brinch@privatbo.dk

13

12_17_husrum_no5_09.indd 13

18/05/09 10:57:04


Tema

På træk med falkene

En solbeskinnet søndag i april satte jeg et af basketballklubben Falcons pigehold stævne i Skovlunde, hvor de spillede kamp mod pigerne fra BMS – et konkurrerende hold i ligaen. Underholdningsværdien var i top. For selvom konkurrenterne fra BMS havde den bedste form på dagen, kæmpede de sort-gule falke og gav ikke op, på trods af at pointtavlen var imod dem. Af: Nina Brinch Nielsen

”vi er, vi er, Falcon, Falcon Vi er seje, vi er rå, vi er ikke til at slå. vi er, vi er, Falcon, Falcon” Sang basketpigerne igen og igen til Queens klassiske hit ’we will rock you’ og med taktfaste klap kæmpede de sig igennem 4 gange 10 minutters boldspil i hæsblæsende tempo. Der blev diskuteret taktik, teknik og de momentvise mangel på motorik i et væk og holdets assisterende træner gjorde sit for at holde falkenes kløer hvæssede i de fulde 40 minutter. Kampen endte på trods af alle gode takter 69-28 til BMS, men det så nu ikke ud til at genere pigerne fra Falcon, da de med store smil fnisende stillede op til holdfotografering i deres splinternye spillerdragter sponseret af Frederiksberg Boligfond.

En social funktion Jeg var blevet inviteret på besøg i klubben, der med sine godt og vel 500 medlemmer til daglig har til huse i det multifunktionelle samlingspunkt Bülowsvejhallen af Kim Wyon fra klubbens sponsorudvalg. Mens Kim indledte mit besøg med at vise rundt i ’Büllen’, som hallen bliver kaldt i daglig tale, fortalte han om sine to 13-årige tvillinger, der i mange år har været medlemmer af klubben og som næsten hver eneste weekend tilbringer de fleste af deres vågne timer henne i hallen, hvor der regelmæssigt spilles kampe mod konkurrerende basketballhold. ”Klubben opfylder også en stor social funktion for medlemmerne, unge som gamle. De får et tilhørsforhold til stedet og ved siden af sporten bliver der også skabt en masse sociale relationer, som man kan tage med uden for banen”, uddyber han. Selv

14

12_17_husrum_no5_09.indd 14

15/05/09 12:38:02


Tema spiller Kim spiller ikke selv basketball, men han synes Falcon er et vigtigt projekt og derfor lægger han gerne frivillige arbejdstimer til, hvor han er med i klubbens sponsorudvalg. Og det er blandt andet takket være indsatsen fra frivillige som Kim, at Falcon, på trods af det skrabede budget, alligevel udmærker sig ved at have flere spillere på landsholdet fra både herre- og damevoksenrækkerne. Efter rundvisningen i hallen gik turen videre til Skovlunde, hvor et af Falcons hold for piger mellem 10-12 år skulle spille udebanekamp. Her blev vi indenfor mødt af den karakteristiske lugt af sved og gymnastiksal blandet med duften af kage og kaffe fra den interimistiske café, der i dagens anledning var blevet stillet op. Langs væggene var entusiastiske forældre bænket og hvorfra de kom med opmuntrende tilråb, imens de af og til dukkede sig for en vildfaren bold. Stemningen var intens, men hyggelig og gennemsyret af den betryggende følelse af at alt var velkendt og så alligevel ikke, for måske dagen skulle bringe endnu en sejr over et konkurrerende hold?

ud af hvor deres egne grænser går. Det udgør et fast holdepunkt for dem at have en klub at gå i. Især hvis der er lidt svært derhjemme i en periode”. Flere af de spillere som klubben har været med til at ’opfostre’, har efter de er blevet større, valgt aktivt at engagere sig endnu mere i klubben. For eksempel har de fleste trænere assisterende trænere, der er større ungdomsspillere, og som hjælper til med at træne de mange hold og tager med ud på kampdagene, da 1. træneren jo kun kan være et sted af gangen. Dette var også tilfældet med den assisterende træner, jeg mødte i Skovlunde.

Fra spiller til træner Den 18-årige Mia Obbekjær har spillet basket i Falcon i otte år og begyndte at træne de yngre hold, fordi hun gerne ville videregive det, hun selv havde lært: ”Det er jo også en god udfordring at lære fra sig og tage sig det store ansvar bevidst, det er at træne et helt hold spillere.” Mia drømmer om at blive 1. træner i klubben en dag. Noget hun kan opnå ved at lære af de faste trænere og så findes der er en række trænerkurser, hun kan tage og som kvalificerer hende til det større ansvar, der følger med trænertitlen. Men indtil det bliver muligt, har hun nok at se til. For ved siden af jobbet som assisterende træner, er Mia med i det landsdækkende initiativ GAM3 i skolesommerferien. Hos GAM3 kan børn og unge i hele Danmark melde sig til sommerkurser og troppe op to gange om ugen i deres lokale sportshal for at få et turbokursus i basketballsportens mange glæder. Mia ser nemlig gerne, at sporten når ud til så mange som muligt. Ofte er det børn med en lidt belastet baggrund, som det er sværest at få med i klubben, men sammen med GAM3-initiativet rækker klubben hånden ud og søger at møde dem på halvvejen. For Falcon Basket kan og vil gerne rumme alle.

Kampen snakkes igennem efter slutfløjtet

Bygget på ildsjæle Kim fortæller under kampen historien om en basketballklub, som altid forsøger at få de sparsomme midler til at række og som hovedsageligt bliver drevet af frivillige ildsjæle. Mange af klubbens trænere er selv forhenværende professionelle basketspillere og som nu bruger en stor del af deres fritid på at inspirere andre til den samme glæde for spillet, de selv fik, da de i tidernes morgen startede deres spillerkarrierer. Den eneste aflønning trænerne får, er en beskeden kørselsgodtgørelse, der på ingen måde gør det ud for de ressourcer, de personligt lægger i klubben. Hele organisationen omkring Falcon er defineret af, at det er lysten, der driver værket. Kim fortæller om velorganiserede forældregrupper, der skiftes til at køre børnene til og fra de mange udekampe og som hjælper med at sætte stole frem til tilskuerne og rydde op efter at kampene er fløjtet af. Han tror, at det fungerer så godt med den frivillige arbejdskraft i klubben, fordi folk kan se, hvor meget det betyder for børnene: ”Ungerne lærer at tage ansvar for sig selv og holdet og finder

Vil du vide mere om Falcon Basket? www.falconbasket.dk Basketballklubben Falcon Bülowsvejhallen, Bülowsvej 34, 1870 Frederiksberg Telefon: 33224176 E-mail: katarina.ginnerup@falconbasket.dk

15

12_17_husrum_no5_09.indd 15

15/05/09 12:38:05


Tema

Græsset er altid grønnere

– på knæene

Det er som en helt anden verden at befinde sig på plænerne ved Jens Jessens Vej en lørdag morgen i forårssolen. Over området hænger en dis fra nattens fugt, der er ved at fordampe og gennem disen kan man se hundredvis af fodboldspillere i alle størrelser, som energisk er ved at varme op til formiddagens ligakampe. Af: Nina Brinch Nielsen

Det er kampdag i fodboldklubben FA 2000 og for drengeholdet U-13 betyder det to gange 30 minutter mod rivalerne fra GVI. Der er en løssluppen og familiær stemning omkring banen, hvor mange forældre har stillet sig op for at heppe på deres drenge og der snakkes lavmælt om taktik og om FA 2000s muligheder for at hive en sejr hjem. Jan Busk, formanden for FA 2000, er også blandt tilskuerne og han går hjemmevant rundt og småsnakker med de fremmødte. FA 2000 har ellers vokset sig op til at blive en stor klub siden stiftelsen for otte år siden, og der bliver spillet mange kampe på området denne lørdag. Klubben rummer i dag 700 medlemmer fordelt på 49 hold i alle aldersgrupper - lige fra 4-5-årige til spillere godt oppe i pensionsalderen. For i FA 2000 handler det først og fremmest om at have det sjovt og glæden ved at spille fodbold, så kan sejrene og ambitionerne komme i anden række.

Det er varmt at spille bold under forårssolen

Denne indstilling til sporten er også en af grundene til, at den forholdsvis unge fodboldklub har fået så fin succes. Ligesom det er tilfældet med de fleste andre lokale sportsklubber, er FA 2000 primært drevet af frivilligt arbejde og trænerne får kun en lille godtgørelse for deres besvær. Men det har ikke slækket på velvilligheden blandt klubbens frivillige, som med glæde stiller op i al slags vejr året rundt.

Engageret heppekor Kampen var egentlig sat til at starte klokken 10.00, men da

gæsterne fra GVI på mystisk vis pludselig havde mistet deres fodboldshorts under turen til klubbens baner, måtte FA 2000 stille fine hvide shorts til rådighed. Måske noget af GVIs gejst og kampvilje allerede før kampstart var blevet stækket af de lånte kampshorts, der ikke matchede deres dragter, for allerede fra kick off havde FA 2000 overtaget og dette billede ændrede sig stort set ikke i den næste times tid, hvor FA 2000 totalt dominerede kampen. Jeg falder i snak med ægteparret Maibritt og John Henriksen, som er mødt op for at heppe. Nærmere bestemt på spiller nummer seks, som er deres søn Nicolaj. Nicolaj startede allerede som 4-årig i klubben og har altså på flere niveauer været med lige fra den spæde begyndelse. Det samme har hun og John, fortæller Maibritt. Men altså kun fra sidelinjen. Til gengæld er man ikke i tvivl, når Nicolajs private fanskare møder op, for far John har påtaget sig ansvaret for at tage billeder og skrive kampreferater fra truppens kampe og lægger det hele ud på klubbens hjemmeside. Nogen gange bliver der også videofilmet, så alle tryllerierne på banen kan foreviges i levende billeder. Imens John mumler begivenhederne på banen ind i en medbragt diktafon, fortæller Maibritt om en de gode oplevelser, som tiden i klubben har bragt hele familien: ”Forrige år var John, Nicolaj, Nicolajs storesøster og jeg med fodboldholdet til en international fodboldcup, som blev afholdt i Limone ved Gardasøen. Holdet vandt stort set alle præmier den uge og det var en rigtig god måde at være sammen på. Fællesskabet omkring holdet er i det hele taget en stor bonus oven i Nicolajs glæde ved sporten”.

Flere klubber om buddet Ved siden af banen hvor U-13 truppen spiller, er der et andet opgør i gang. Det er et af holdene fra FA 2000s naboklub KB, som også spiller kamp denne formiddag. Jan Busk fortæller om den fodboldskole, som den mere pengestærke klub har oprettet for at talentudvikle deres børne- og ungdomsspillere og som FA

16

12_17_husrum_no5_09.indd 16

18/05/09 14:35:49


Tema

2000 af og til mister gode talenter til. ”Det er jo i 10-12 års alderen at deres evner begynder at udvikle sig i forskellige retninger. Nogen gange er der en spiller, hvis talent lyser klarere end de andres og som godt vil tage det næste skridt. Det kan de gøre ovre hos KB.” Men det er ofte et svært valg for den unge spiller. Han er splittet imellem kammeratskabet på holdet, som han har været en del af i mange år, og så sulten efter at blive endnu bedre til fodbolden. Jan fortæller, at der da også er flere gamle FA 2000 spillere, der efter et par sæsoner hos KB, beslutter sig for at vende tilbage til fællesskabet i deres gamle klub. For græsset er nemlig ikke altid grønnere på den anden side af banehegnet. ”De her unge spillere kan løbe solen sort, men det kommer ikke til at ske, hvis de ikke har det sjovt”, forklarer han. Når man en dag som denne er mødt op for at se U-13 holdet spille, kan man egentlig heller ikke være i tvivl om, at det må være svært at forlade FA 2000. Det gode sammenhold omkring holdet og deres forældre, skinner tydeligt igennem. En far, som kun går under navnet ”Samaritten”, står under hele kampen parat med sin lægetaske for at komme mere eller mindre tilskadekomne spillere til undsætning med gulerødder og andet godt, der skal få den faldne kriger på benene igen, andre forældre venter med kølige vanddunke til de udskiftede spillere og ind imellem scorer FA 2000 til tilskuerrækkernes begejstring. Og sådan går der en times tid, og før jeg ved af det, er kampen slut til stor jubel hos hjemmeholdet, som vinder 5-1. For det kan godt være, at det mest handler om at have det sjovt og glæden ved sporten, men det er nu engang sjovere, når de græsgrønne knæ akkompagneres af en sejr i sportstasken.

Har du også fået lyst til at få grønne knæ? www.fa2000.dk FA2000 Jens Jessens Vej 20 2000 Frederiksberg

17

12_17_husrum_no5_09.indd 17

18/05/09 14:35:54


3 forslag til en anderledes søndag på Frederiksberg

Af: Nina Brinch Nielsen

For hele familien

Tag ungerne i hånden, pak en madkurv og tilbring en dag i selskab med både Storm P., Hejremanden og alle de mange andre oplevelser i og omkring Frederiksbergs grønneste oase.

Grin med Storm P. ’De bidende bemærkninger kommer egentlig først, når man har mistet tænderne!’ Ingen kunne som Storm P. med ganske få velvalgte ord sætte hverdagssituationer og menneskelige relationer i spidsen og mestrede om nogen den hårfine balance mellem humor og satire. Så har du brug for at trække lidt på smilebåndet af dig selv og din omgangskreds, skal du unde dig selv og din familie et besøg på Storm P.`s forunderlige museum lige ved Frederiksbergs Runddel. Museet, der har til huse i Frederiksberg gamle lokalpolitistation, åbnede i 1977. Det er i besiddelse af ca. 50.000 af kunstnerens og satirikerens værker og udstiller et eksklusivt udvalg af især hans malerier og akvareller.

Om Robert Storm Petersen (1882-1949) - Humorist og satiriker - Skuespiller og revykunstner - Opvokset i København - Gik på teknisk skole - Uddannede sig på egen hånd som bladtegner - Arbejdede som satiriker og tegner for en lang række af danske ugeblade, aviser og magasiner. Blandt andet Ekstra Bladet, Svikmøllen, Politiken og BT. - Introducerede tegneseriemediet i Danmark og stod bag tegneseriesucceser som Peter og Ping, De tre små mænd og Nummermanden samt En underlig mand

Museets fokuspunkt er forholdet mellem humor og knivskarp satire, og gennem ni udstillingsrum, der hver især viser en side af Storm P.`s alsidige talent, kan museumsgæsten se både eksperimentalt moderne maleri, komiske bladtegninger og social satire. Hele tiden med farver og vid som gennemgående rød tråd. Udstillet på museet er også Storm P.`s imponerende private pibesamling. Det startede egentlig som en lille hyggehobby for Storm P., men udviklede sig til en hobby, som i den grad tog om sig, så samlingen i dag rummer ca. 450 piber, der har tilhørt kunstnerens nære venner og bekendte. På Storm P. Museet kan du endvidere få et særligt indblik i kunstnerens private verden ved at besøge hans arbejdsværelse, som også er udstillet.

Storm P. Museet Frederiksberg Runddel, 2000 Frederiksberg, Tlf.: 3886 0523, www.stormp-museet.dk Åbningstider: Maj – September: Tirsdag-søndag: kl. 10.00-16.00, Mandag: lukket Oktober – April: Onsdag, lørdag og søndag: kl. 10.00-16.00, Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: lukket.

18

18-23_husrum_no5_09.indd 18

18/05/09 11:00:58


Sikke en søndag

For hele familien

Frokost i ”Haven” Når I er færdige med at dykke ned i de finurlige afkroge af menneskets mere eller mindre logiske natur, kan I gå de få meter hen til Frederiksberg Have. Den gamle have, der er anlagt i den romantiske stil, har ikke kun de mest åbenlyse attraktioner som

For eksempel har de både været med en tur til Frederiksberg Politistation og Frederiksberg Rådhusplads uden for haven. Han har sågar sin egen hjemmeside, hvor man kan lære ham lidt bedre at kende: www.hejremanden.dk.

Frederiksberg Slot og udsigten til Zoologisk Haves nye imponerende elefantanlæg at byde på. Åbner man øjnene, kan man få øje på for eksempel Apistemplet fra 1801 og Det Kinesiske Lysthus fra 1799, som stadig står som små monumenter fra en tid, hvor den populære konge Frederik VI blev sejlet rundt på havens lille sø og lod sig tilbede af folket. Som menigmand kan du selv i dag tage dig en sejltur på søen. Fra maj til september sejler lystbådene med afgang ved slottets fod. Turen tager ca. 20 minutter og koster 28 kr. for voksne og 14 kr. for børn. Det Kinesiske Lysthus er åbent hver søndag fra 1. juni til 31. august mellem kl. 14.00-16.00.

Hvis lillepurken i familien ikke længere er så lille og skal til at sige farvel til bedstevennen Sut, er der et imponerende suttetræ i haven. Her kan man hænge sutterne med en lille afskedshilsen på, inden man stikker over på legepladsen ved siden af for at runde dagen af med en gyngetur.

Når det bliver frokosttid, så sæt jer med madkurven ved søens bredder og kig efter havens absolut mest interessante og hyppigste gæst: Hejremanden. Egentlig hedder han Erik, men har fået sit tilnavn på grund af sit helt unikke forhold til havens smukke hejrer. Det er som om, der er en helt særlig forståelse mellem ham og de gråhvide fugle. De venter på ham ved indgangen til haven og følger ham overalt.

Frederiksberg Have Indgang for eksempel fra Frederiksberg Runddel. Haven er omkredset af Pile Allé/Allégade, Smallegade, Søndre Fasanvej samt Roskildevej. Haven fortsætter på den anden side af Roskildevej under navnet Søndermarken. Åbningstider December og januar: kl. 7.00-17.00. Februar: kl. 7.00-18.00 Marts, dog kun til overgang til sommertid: kl. 7.00-19.00 Overgang til sommertid til ultimo april: kl. 7.00-21.00 Maj til august: kl. 7.00-22.00. September: kl. 7.00-21.00 Oktober, dog kun til overgang til vintertid: kl. 7.00-19.00 Overgang til vintertid til ultimo november: kl. 7.00-18.00

19

18-23_husrum_no5_09.indd 19

15/05/09 13:31:24


Sikke en søndag

For piger i alle aldre Trænger du til at skrubbe vinteren godt og grundigt af dig eller føler du dig lidt grå og slidt, så afsæt en hel dag sammen med kæresten eller veninderne og tag i Frederiksberg Svømmehals Kurbad, hvor I kan få gang i den vintertrætte krop og gløden tilbage i kinderne.

Vidunderlig velvære Frederiksberg Svømmehal er mere end bare en svømmehal. Faktisk gemmer der sig her et skønt kurbad, som tilbyder en lang række oplevelser. Lige fra diverse bassiner tilsat skønne aromaer som eukalyptus, mint, citrus og finsk birk til elektriske massagestole og dampbade. Alle over 15 år kan få adgang til dette velvære på højt niveau. Har du for eksempel altid spekuleret på, hvordan det mon må føles at flyde vægtløs rundt på Det Døde Hav? I Kurbadet kan du prøve det på egen krop i deres unikke saltbassin. Vandet er tilsat et højt koncentrat af salt og mineraler, som også findes i Det Døde Hav og som gør, at du bliver holdt flydende helt uden at gøre noget selv. Som bonus er vandets særlige sammensætning desuden utrolig velgørende for tør og eksemplaget hud. Som noget helt særligt tilbyder Kurbadet også ’sauna-gus’, der her bliver udført af nogle af de ypperste bademestre i landet. Faktisk arbejder de tre bedste ved Danmarksmesterskaberne i gus 2008 i Kurbadet, så man kan godt regne med en velværeoplevelse ud over det sædvanlige. Sauna-gus foregår ved, at bademesteren hælder vand og aromaer på saunaens gloende sten og fordeler luften rundt på gæsterne med et håndklæde. Gusen afsluttes ved, at man får tilbudt knust is at køle sig ned på, inden man igen kan begive sig ud til Kurbadets mange andre tilbud.

Massage på rad og række

Slut besøget af med en svømmetur i svømmehallens store bassin og en omgang under Kurbadets massagebrusere. Kurbadet i Frederiksberg Svømmehal Helgesvej 29 2000 Frederiksberg www.frederiksbergsvoemmehal.dk

Føl dig ”ovenpå“ i Kurbadets saltbassin. I Kurbadet er ren afslapning i højsædet

Åbningstider: Mandag-fredag: kl. 11.00-20.30 Lørdag og søndag: kl. 9.00-15.30 Helligdage: 9.00-15.30 Priser: Enkeltbillet: 135 kr. Giver adgang til Kurbad, svømmehal samt svømmehallens luksusafdeling. NB: Husk at tage en 20 krone med til skabslåsen eller køb en polet ved indgangen.

20

18-23_husrum_no5_09.indd 20

20/05/09 10:12:07


Sikke en søndag

For piger i alle aldre

Vilde vitaminer Når man så sådan er blevet renset igennem og har forladt Kurbadet velduftende og renskuret, hvorfor så ikke holde den sunde linje lidt? På Godthåbsvej ligger Vitaboost, en lille café og take away, der har gjort det til sin hjertesag at passe godt på vores helbred og – nå ja – vores hjerter. De har opgivet udførlig information på deres produkter, så man kan vælge de helt rigtige shakes og smoothies. Så hvad enten du har tømmermænd eller er på vej til eller fra sport, har Vitaboost skræddersyet en drik til dine behov. Og er du allergiker, kan du tilmed købe styrkende smoothies, der er med til at modvirke reaktionerne på for eksempel græspollenallergi. Der er også smoothies med sojamælk, hvis du vil skære ned på mælkeprodukter eller ikke kan tåle laktose. Og de velgørende drikke kan oven i købet bryste sig af så fine navne som Sunny Delight, Merry me, Berry! Og Go-b´ananas. Så vidt det er muligt, benyttes der økologiske råvarer og hver af Vitaboosts smoothies indeholder 300 gr. frugt og grønt, hvilket udgør halvdelen af kosteksperternes anbefalede daglige dosis. Der er altså mange gode grunde til at lægge vejen forbi den lille café. Om end ikke andet, så blot for at få stillet sulten i de lækre fedtfattige wraps og salater, som der også er på menukortet og

Det er bare om at tage for sig af retterne hos Vitaboost

som kan mætte selv dem mest sultne post-kurbadsgæst. Hos Vitaboost kan du fortsætte Kurbadets gode noter og mæske dig i lækker mad med god samvittighed. Vitaboost Godthåbsvej 6, 2000 Frederiksberg Tlf.: 78782222 www.vitaboost.dk Her kan du også finde information om kostteorier, allergier, vitaminer og mere. Åbningstider: Mandag-fredag og søndag: kl. 11.00-19.00 Lørdag: kl. 11.00-15.00

21

18-23_husrum_no5_09.indd 21

18/05/09 11:01:10


Sikke en søndag

For de ekstra nysgerrige Frederiksberg kan også byde på unikke og alternative kulturelle oplevelser. Man skal bare holde øjne og ører åbne. Vidste du for eksempel, at der i jorden under Søndermarken, lige over for Zoologisk Have, ligger et museum for moderne glaskunst?

Glas i undergrunden

Under Søndermarkens grønne plæner og gamle træer gemmer der sig et noget anderledes kunstmuseum. Det hedder Cisternerne og er indrettet i nogle kolossale vandreservoirer, der helt indtil 1981 sørgede for rent drikkevand til de københavnske borgere. I forbindelse med at København var Kulturby ’96, åbnede gallerist og billedhugger Max Seidenfaden museet, som i årenes løb har dannet rammerne omkring fascinerende glaskunst fra hele verden. Museets unikke beliggenhed gør, at den interesserede museumsgæst skal huske at klæde sig på efter omstændighederne. I de gamle reservoirer ligger temperaturen nemlig konstant på en 8-9 grader og fortiden lader sig heller ikke fornægte, men ligger på gulvet i pytter. Husk derfor også praktisk fodtøj til besøget. Indtil den 29. november 2009 kan du, udover museets faste udstilling, se særudstillingen ’Underground’, hvor 12 nyuddannede kunstnere fra Glas & Keramikskolen på Bornholm fremviser

værker, hvoraf flere er skabt helt specielt til netop Cisternerne. Derfor bliver der både leget med museets specielle arkitektur og mulighed for fuldstændigt at styre lyskilderne, hvilket skaber nogle enestående visuelle effekter. Cisternerne - Museet for Moderne Glaskunst Roskildevej 25, 2000 Frederiksberg Læs mere om museet og aktuelle udstillinger på: www.cisternerne.dk Åbningstider: Torsdag og fredag: kl. 14.00 til 18.00 Lørdag, søndag og helligdage: kl. 11.00 til 17.00 Lukket i december og januar. Åben efter aftale. NB: Cisternerne lukker kl. 17.00 torsdag og fredag i november og februar. Priser: Voksne 50 kr. Pensionister og studerende 40 kr. Børn under 14 år gratis. Grupperabat kan opnås ved min. 20 personer, billetpris 40 kr. pr. person. En rundvisning kan bestilles og koster Kr. 500,- + entré Bemærk at Cisternerne ikke modtager imod betalingskort.

22

18-23_husrum_no5_09.indd 22

15/05/09 13:31:48


Topmoderne ren samvittighed I forbindelse med de omfattende renoveringer på en del af Frederiksberg Boligfonds ejendomme, har mange af fællesvaskerierne også fået en overhaling. Det betyder blandt andet, at de nye vaskemaskiner fra Nortech er blevet forsynet med topmoderne automatisk doseringsudstyr til flydende tøjvaskemidler. Det kan både beboere og miljø få glæde af.

Nu kan du vaske dit tøj med ren samvittighed

Af: Nina Brinch Nielsen

Hvis der sidder en lille kasse på siden af vaskemaskinerne i din ejendoms vaskeri, så er du en af de heldige beboere, hvis lokale vaskeri har fået installeret det intelligente sæbedoseringssystem fra JD500. JD500 er udviklet af firmaet JohnsonDiversey, der arbejder sammen med Nortechs vaskemaskiner, således at der er overensstemmelse mellem tøjvaskemængden og sæbedoseringen. Dette bevirker, at der til hver en tid er præcis sæbedosering, hvilket er lig med altid rent tøj og den samme høje vaskekvalitet ved hver eneste vask. Det nye betjeningspanel er enkelt og overskueligt og kræver ikke ’ekspertviden’ at anvende.

Bedre for maskiner, tøj og miljø Du kan vælge mellem fem vaskemuligheder: hvidvask, uldvask/ finvask, kulørtvask, blegemiddel og skyllemiddel. Det korrekte vaskemiddel doseres naturligvis automatisk via systemet. Dette sikrer, at du ikke overdoserer vaskemidlet og derved undgår du unødvendigt slid på både vasketøj og maskiner. På denne måde

sikres det, at maskinerne altid er effektive og driftsklare, således at du og dine naboer til alle tider har det optimale antal maskiner til jeres rådighed. Der er jo ikke noget mere irriterende end at gå forgæves til vaskeriet. Samtidig behøver du ikke længere slæbe sæbe og skyllemiddel op og ned fra lejligheden. Dit vaskeri vil også se pænere, renere og mere indbydende ud, nu hvor der ikke vil være drysset sæbe på gulvet og ud over maskinerne. Tomme emballager fra vaskepulverpakkerne vil heller ikke længere være med til at rode. Samtidig er det nye vaskesystem meget miljøvenligt, da det både bruger mindre vand og mindre sæbe. Du kan selv vælge, om du vil have skyllemiddel i din vask eller ej, og alle vaskeprodukter er Svanemærkede, hvilket betyder, at det er uden farve eller parfume og derfor meget allergivenligt. Med andre ord kan du med det nye sæbedoseringssystem i bogstaveligste forstand vaske med ren samvittighed.

23 2 3

18-23_husrum_no5_09.indd 23

20/05/09 13:07:43


Telefon og e-mail

PrivatBos Administration Dahlerupsgade 5, 4 sal 1603 København V Tlf.: 33112080, privatbo@privatbo.dk Mandag til onsdag kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00 Torsdag kl. 13.00-17.00 og fredag kl. 10.00-13.00

Ejendomskontorer • Rolfshus, Møllehuset, Bjarkes, Storkereden og Tvillingegården Nandrupvej 8 st. th. 2000 Frederiksberg Leon Reingard: Tlf.: 38865891, 301fb@privatbo.dk Telefontid: Mandag-fredag kl. 8.00-9.00. Personlig henvendelse kl. 7.00-8.00. • Den Sønderjyske By, Sønderjyllandsgården og Solbjerggård Henning Matzens Vej 19 st. tv. 2000 Frederiksberg Bo Vinding: Tlf.: 38714449, 309fb@privatbo.dk Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-11.00 Onsdag kl. 13.00-14.30. Fredag lukket. • Peter Bangs Hus og Svalegården Peter Bangsvej 53 2000 Frederiksberg Flemming Lindgren: Tlf.: 38863478, 304fb@privatbo.dk Træffetid: Mandag-fredag kl. 7.30-8.30. Den første tirsdag i hver måned kl. 17.00-18.00.

24_husrum_no5_09.indd 24

• Malthe Bruuns Gård, Lindehuset, Lauritz Sørensen Gård, Wilkenbo, Barfoeds Gård, Mønsterbo, Nimbusparken Wilkensvej 42 st. th. 2000 Frederiksberg Lars Larsen: Tlf.: 38860941, 306fb@privatbo.dk Telefontid: Mandag-fredag kl. 8.00-8.30. Personlig henvendelse: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 8.30-9.30 og tirsdag kl. 7.00-8.00. Torsdag åbne for alle henvendelser mellem kl. 16.00-18.30. • Lineagården, Firkløveren og Trekanten P.G. Ramms Allé 74 st. tv. 2000 Frederiksberg Stig Gorm Petersen: Tlf.: 38194955, 322fb@privatbo.dk Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 9.00-11.00. Telefontid: Kl. 10.00-11.00. Torsdag: Personlig og telefonisk henvendelse kl. 16.00-18.00. Sommertid (30/4-20/8). Kontoret er lukket om fredagen. • Roskildegården Roskildevej 82 st. 2000 Frederiksberg John Hansen: Tlf.: 38713173, 326fb@privatbo.dk Telefontid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-10.00. Personlig henvendelse: Onsdag kl. 15.30-17.00

18/05/09 11:57:12

Profile for PrivatBo

Husrum 5 2009  

Frederiksberg Boligfond sponserer en række lokale sportsklubber på Frederiksberg. Målet er at fremme børne og ungdomsidrætten i kommunen. Ko...

Husrum 5 2009  

Frederiksberg Boligfond sponserer en række lokale sportsklubber på Frederiksberg. Målet er at fremme børne og ungdomsidrætten i kommunen. Ko...

Profile for privatbo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded