Page 1


месечно издание на “Приста ойл холдинг” ЕАД година VII, брой 1, Януари/Февруари 2010 г.

АКЦЕНТИ Развитието на компания като Приста ойл груп е изпълнен с динамика процес, който освен корпоративното развитие, трябва да отчита и предизвикателствата на постоянно променящата се пазарна среда. Това е от една страна. От друга, атакувайки нови пазарни територии, Приста ойл в движение трябва да създаде позиции, които да направят предлаганите от компанията марки разпознаваеми. Всичко това налага приемане на една стратегия, която да компенсира ограниченото потребление, без да се отрази това върху финансовите резултати. Постигането на една такава цел би била възможна единствено от екип, който е ориентиран в правилната посока и следва трудните задачи, които обещават финал с добър комплексен резултат. Впечатлява фактът, че търговците в различните задгранични дружества на хол-

Р. Николаев Гл. редактор

динга, трябва да решават еднакви проблеми, но по различен начин. Това от своя страна обогатява практиките, които маркетинговите и търговските екипи усвояват и обменят като ценен опит, който могат да използват в своята практическа дейност. От съществена важност е насочване на повече усилия за утвърждаване на произвежданите и предлагани марки в страната, постоянно атакувани както от конкуренти в масления бизнес, така също от административни промени, които възпрепятстват конкурентноспособността на българския производител. Постоянното разрастване на компанията налага и нови вътрешни правила по отношение на финансовия контрол. Те предполагат осигуряване на навременна и актуална информация на мениджмънта за правилна оценка на вътрешни и външни рискове, за адаптиране на компанията към международните финансови изисквания. Компания от ранга на Приста ойл трябва да отговаря по всичко на нейните крупни бизнеспартньори, доставчици и клиенти с утвърден световен авторитет. А това още по-ясно се усеща от участието на представители на холдинга в обучения на авторитетни търговски структури като Sealub Aliance.

Приста ойл груп с нова търговска и маркетингова стратегия

4 7

Sealub Alliance “Да продаваме по най добрия начин”

8

Атанас Бобоков: Само износът няма да дръпне българската икономика напред

10

Консумация /разход/ на масло и загуба на масло

12

Вътрешният финансов контрол висок стандарт за развитие на Приста ойл груп

16

Бъдещето на петролната индустрия – отвъд петрола?

17

MORGOIL and Morgan NoTwist Mill Fluid спецификации

20 23

Триумф на Prista Oil Rally Team и Havoline Racing за 2009-а

Новото BMW M3 вече със система старт-стоп

Издава: “ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ - ЕАД Румен Николаев - главен редактор моб.: 088 874 82 18; тел.: 082 810 123; E-mail:rumen.nikolaev@prista-oil.bg www.prista-oil.com

Албена Иванова - Василева - консултант Английски текст - Blue point Предпечат и печат:

За мнения и препоръки: spisanie@prista-oil.bg


Приста ойл груп с нова търговска и маркетингова стратегия Новите структури на търговска и маркетинг дирекции на Prista Oil Group бяха представена от главния търговски директор Иво Тодоров и Калин Трифонов, директор на дирекция „Маркетинг” на 19-20 януари в Русе. На тази корпоративна среща бе очертана организационната структура на двете дирекции, връзките помежду им, както и комуникацията между отделните задгранични дружества и с централата. В рамките на тази

презентация бяха очертани задълженията, отговорностите и целите, които стоят пред отделните структури в седемте страни, както и на групово ниво. Предстои регулярно изготвяне на отчети от всички външни офиси за търговската дейност. Един от приоритетите в работата на дружествата е подготовката им и участие в търгове. Техни ръководители и представители направиха преглед на изминалата 2009 г., като акцентът бе

Ето и някои основни моменти, свързани с дейността на задгранични дружества и офиси по отношение на бизнесклимата, конкретни и очаквани резултати: Приста ойл- Румъния планира ръст за 2010 година с близо 30 процента

поставен върху организационна структура на търговските екипи, анализ на 2009 г. по отношение на резултати, постижения и нови възможности. Участниците в тази важна за бизнеса на компанията среща представиха и своите планове за продажби през 2010 г. на база общия фирмен план, като с всеки филиал бяха детайлно обсъдени прогнозираните обеми по групи продукти и печалба. Бяха представени и разисквани възможностите и евентуалните пречки за постигане на заложените в плана за продажбите цели.

РО- Румъния се възползва от кризата, за да наложи още по-успешно сред потребителите марката PRISTA. Вниманието се насочва към фирми, които до този момент не са я ползвали, защото са били ориентирани към други марки. Така е постигнато и увеличение на пазарния дял. Официалните прогнози за икономиката на Румъния и през 2010 не са твърде оптимистични: нови 150 000 компании да затворят през първата половина на 2010 година. Дори и в тази ситуация, РО - Румъния си поставя за цел да повиши обема на продажби с 28% и да увеличи брутната печалба на всеки продаден литър.

Приста ойл - Румъния започна 2009 със сериозна оптимизация на своите разходи. След тези промени се направи крачка към инвестиране в нови хора, които найвече са свързани с работата с партньори и клиенти. Привлечени са нови търговци, чиято цел e да бъдат увеличени директните продажби. Следят се много внимателно фирмите, които имат задължения към компанията и се прилагат различни методи целящи мотивирането на тяхното погасяване и навременното плащане на извършените нови доставки. Трябва да се има предвид, че и румънската икономика претърпя сериозен удар през 2009 година: над 195 000 компании бяха затворени, а други 130 000 Ръководители и представители на задграничните дружества временно прекратиха работа. През 2009 година общото отчетоха дейността си за 2009-а год. потребление на масла в и очертаха плановете си за по - успешни продажби Румъния намаля с 45%.

4

сп. Приста бр. 1 ’10


новини

За постигане на тези амбициозни резултати колективът е планирал концентриране върху стратегия, насочена към две марки и реализиране на продажби както на Valvoline, така и на Prista. Изградената широка дистрибуторска мрежа ще се използва за засилване на продажбите на дребно на автомобилните продукти на Valvoline - моторни масла за леки автомобили, добавки (химикали) и специални течности. Друг важен момент в търговската политика е фокусът върху собствениците на тежкотоварни автомобили и извън пътна техника в Румъния. Персонално внимание към всеки, имайки предвид големите поражения на кризата в този сектор. Екипът на дружеството ще търси по-близък контакт със своите клиенти, като се отнася с разбиране към техния бизнес, като им предлага по-добро техническо обслужване, по-добра логистика и пълна гама от продукти с високо качество.

- изгради помещения за съхранение, производство и продажба на трансформаторни масла - включи се в дейността на Sealub Allianace като организира доставки на едро – от баржа на кораб - подписа партньорски годишен договор с ExxonMobil за производство на охлаждащи течности (антифризи) увеличи присъствието си на пазара с помощта на TPPD (Турска петролна дистрибуторска компания ) - изгради необходимата инфраструктура и помещения за производство и съхранение на AdBlue. - увеличи възможностите за износ – основно към Ирак - концентрира се маркетингово и логистично върху бизнеса

Сред основните цели на дружеството през настоящата година е да се увеличат продажбите с висока доходност, както и да се отбележи още по-висок ръст на пазарния дял в този сегмент.

Приста ойл - Турция След успешната 2008 година, Приста ойл Турция също е повлияна от световната финансова и икономическа криза. Фирмата посрещна изпълнената с предизвикателства 2009 година и успя да постави добри основи за работа през настоящата, както и в близък план, по отношение на инфраструктурни оценки, подготовка и инвестиции. Това ще позволи реализацията на предизвикателни обеми и печалба през 2010г. Основните затруднения в дейността на Приста ойл Турция през 2009-а год. произтичаха главно от: - промяната в цените на базовите масла - неизгоден за фирмата обменен валутен курс - намалени обеми и намалена ликвидност Повишението на специална такса „потребление” принуди бизнесмени от всички нива да удвоят, дори утроят своя нетен работен капитал, за да поддържат нивата на активност от 2008 година, което се оказа трудно. Наред с негативните моменти, през 2009 година Приста ойл Турция успя и показа добри резултати в следните направления: - придоби право да дистрибутира продукти Тексако в страната

- въведен бе нов подход към развитието на бизнеса, чрез който се определят различни работни модели и партньори - разработена и внедрена бе концепция за развитие на директен бизнес и осигуряване на необходимите за това инвестиции За изпълнението на плана за 2010 година ще се работи основно в следните направления: - продажби в брандирани сервизи и ОЕМ дилъри - фокусиране върху директни бизнес възможности в секторите - строителни компании, минни компании, транспортни фирми, трансформаторни масла, AdBlue и търгове. Във фокуса на търговията ще бъдат индиректни продажби, като се използва нов модел на работа със сдружението на автомобилистите, нови възможности пред “играчите” в автомобилния сектор за превръщането им в качествени дистрибутори, както и установяване на по-ясни и категорични правила за работа с дистрибуторите. Друга част от търговската политика предвижда концентриране върху търговията с корабни масла, износ на продукти за Близкия Изток, а така също и транзитни продажби на базови масла

сп. Приста бр. 1 ’10

5


Основни предизвикателства за Приста ойл Грузия през 2009-а и настоящата 2010г. Макар и отскоро на грузинския маслен пазар, активно се работи за налагане на марката Prista, като нов високо конкурентен продукт. Този силно динамичен пазар обаче предизвиква и редица трудности. Негативно се отразява върху презентирането и популяризирането на нова марка вносът на световно известни марки ( Mobil, Castrol, BP) , които са вече утвърдени на пазара. От друга страна е вносът на руски и ирански масла, които държат ниски цени при липсата на качество. Те се характеризират с високо потребление. Също така като част от бившия Съветски съюз, Грузия употребява базови масла по ГОСТ, които заемат индустриалния сектор и поддържат доста ниско ценово ниво. Друг, характерен за Приста ойл- Грузия проблем, е изграждането на единна ценова политика. Пречка за това се оказва липсата на контрол от страна на конкуренцията за еднакви крайни цени /един и същ продукт се продава на различни цени в различните райони и при различните клиенти/.Въпреки факторите, изброени по-горе и малкото време, за което марката Prista е на грузинския пазар, като успех се отчита изградената вече дистрибуторска мрежа с уеднаквени правила за всички търговци. Положена е основата на ефективна система за контрол на дистрибуторите. Резултатите, постигнати през изминалата година, както и прогнозните продажби (в литри) за тази, могат да се сведат до няколко основни момента: Най-голям ръст се залага при продажбата на полусинтетичните и минерални масла. Следват ги синтетичните. Увеличение на обема реализирана продукция се планира при охлаждащите течности, хидравличните и трансмисионните масла. Стабилизиране и укрепване на позициите и разширяване на пазарния дял са сред целите, които си е поставил екипът на Приста ойл - Грузия за 2010-а година. Освен това ще се работи целенасочено за достигане на по-

висок процент познаваемост на продуктите чрез утвърждаване на новата маркетингова стратегия, която предвижда привличането на големи клиенти, както и утвърждаване и разширяване на съществуващата дистрибуторска мрежа в страната.

Приста ойл Украйна очаква ръст на продажбите с 60 процента спрямо 2009-а г. 2009 се оказа трудна и за Приста ойл - Украйна, като основната причина за това се отчита икономическата криза. Влошените бизнес условия се оказват пречка пред екипа при изпълнение на предварително заложените цели. На база на извършените анализи и прогнозите за състоянието на масления пазар, през 2010 година екипът на дружеството планира да постигне 60% ръст и възстанови обемите от 2008-а год. За изпълнението на тази програма ще се разчита не само на настоящите партньори и клиенти, но и на привличане на нови такива. В стратегията си украинския екип предвижда разширяване на регионалната дилърска мрежа (достигане до 20% пазарно присъствие в основните региони). Акцент е и привличане на големи дистрибуторски компании и фирми с цел увеличение на директните продажби. За активизиране на търсенето на продуктите с марка Prista ще се организират целеви промоционални кампании в отделните региони, подкрепени от дилърската мрежа, като целта е постигане на ръст на крайните потребители и по-тясно сътрудничество със съществуващите. Екипът ще работи за засилване популярността на марката на пазара, утвърждаване на добрия имидж на търговската марка и засилване на нейната разпознаваемост. За изграждането на гъвкава логистична мрежа ще се отварят складове по места. Продължение на темата - в следващия брой

Изп. директор Милен Бойчев представи приоритетите на компанията за 2010-а

6

сп. Приста бр. 1 ’10


обучение

Sealub Alliance “Да продаваме по най - добрия начин”

Gulf Oil Marine и Sealub Alliance на търговско обучение в Макао 20 - 22 Януари 2010 От 20 до 22 януари 2010 в Макао се проведе търговско обучение под наслов „Sell to the Top“ /Да продаваме по най-добрия начин/ за представителите на Gulf оil Marin и Sealub Alliance. Освен ръководния състав на Gulf Oil Marine, участие взеха и представители на повечето клонове на Sealub Alliance от цял свят – Аржентина, Венецуела, САЩ, Холандия, Германия, Италия, Сингапур, Корея, Египет, Шри Ланка, Русия и България. След като разкри целите на обучението, г-жа Каролин Хюит направи кратък анализ на постигнатите резултати през изминалата година, както и на очакванията на клиентите в морския бизнес. Основните аспекти, залегнали в тренинга, бяха свързани със затвърждаване знанията на участниците за обхвата на Sealub Alliance и по - нататъшното развитие на тази световна мрежа, начините на изготвяне на оферти и водене на преговори.

Техническите директори на Гълф представиха на участниците технологията на производство на масла за корабни двигатели, кратко описание на продуктите, предлагани в мрежата на Sealub и тенденциите за бъдещо развитие в областта на производството на корабни масла. Практически примери и казуси, възникнали при предлагането на корабни масла, бяха дискутирани и използвани за разширяване и усъвършенстване знанията на участниците при водене на преговори, поведение при срещите с клиенти,

работа в екип и изготвяне на оферти. Обучението даде възможност на участниците да обменят опит и да разкрият особеностите при предлагането и доставките на корабни масла в своите региони. Всичко това ще допринесе за оптимизиране на обслужването в мрежата на Sealub Alliance и постигане на основната цел, залегнала при създаването на тази световна мрежа – предлагане на едни и същи продукти и услуги с едно и също качество във всички пристанища по света.

Във Westin Hotel в Макао се проведе годишно търговско обучение, организирано от Gulf Oil Marine


Атанас Бобоков:

Само износът няма да дръпне българската икономика напред

становяване тип W, защото това би усложнило нещата.

Г-н Бобоков, да очакваме ли трайно възстановяване на европейските пазари след излизане на еврозоната от рецесията? Кой е реалистичният сценарий за развитието на кризата в Европа според Вас? - Лошото е, че в последните месеци секторът на услугите е в застой, а те са основен фактор в западноевропейските икономики и формират около 75% от брутния им вътрешен продукт. Икономиката на Западна Европа няма да се възстанови бързо и нещата няма да се оправят до лятото, както се смяташе предварително. Когато има 10% безработица, без изгледи скоро тя да намалее, може да се очаква и по-слабо потребление. Надявам се да не се стигне до спирала в това отношение - увеличаваща се безработица, което още повече да свие потреблението. Това важи с пълна сила и за България. Не виждам бързо възстановяване. Ако си говорим на езика на буквите и цифрите, кризата върви към развитие под формата на корен квадратен - след кризата ни чака застой. Дано да не се сбъдне найпесимистичният сценарий за въз-

8

сп. Приста бр. 1 ’10

При подобен сценарий и тези бюджетни дефицити, държавите, в това число и големите, едва ли биха издържали втори шок. Трудно ще се намерят и нови пари за спасяване на банки и компании, за стимулиране на потреблението и т.н. Ние като компания обаче, няма да допуснем спадове и даже сме оптимисти за годината. След оповестяването на консолидирания отчет, до седмица ще представим на инвеститорите и прогнозите си за 2010 г. На този етап не мога да представя конкретни цифри, но считам, че годината ще е по-добра. Не се ли възлагат твърде много надежди на износителите ни да издърпат икономиката от стагнацията? Докъде се простират възможностите на експортно ориентираните компании? - Няма какво да се заблуждаваме. Българските експортно ориентирани компании не могат да направят чудеса. Високият икономически растеж няма да се върне скоро. Не защото не сме устремени напред. Погледнете какво носеше растежът от предишните години и ще видите, че износът беше на трето, даже четвърто

място. Двигателите - строителството и туризмът, ги няма вече като определящи сектори. Дори селското стопанство носеше значителен ръст, макар да има малък дял в БВП, просто защото тръгна от една много ниска база. Колкото и да им се иска на политици и икономисти, износът няма да дръпне българската икономика напред. Самите експортни компании са изправени пред проблеми, които в кризата ограничават възможностите им за механично увеличение на експорта. Конкуренцията на външните пазари е ожесточена, а опасността от изпадане в неплатежоспособност на клиентите там расте. Нещата не са розови и не бива да очакваме износът на нашите компании да се повиши кой знае колко. Единственото, което спасява експорта през януари, е ниската база от същия период на миналата година, когато нямаше газ. Сега нямаме проблеми със синьото гориво, но пък състоянието на международните пазари е лошо. Ако има някакъв ръст през първите три месеца на годината, той ще е на годишна база, но тенденцията е неблагоприятна.

Нужни са повече национални средства за експортно застраховане и кредитиране


интервю Необходима ли е специална връща ДДС в срок. Това е една добра секторна политика към износителите помощ. Защото когато държавата трябот страна на държавата? От каква ва да си събере данъците, го прави с подкрепа се нуждаят предприятията? голямо усърдие, но когато трябва да - Държавата няма много навъзстановява, нещата не стоят така и лични механизми. Хубаво е, че същеспредпочита да бездейства. твува Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). ДърНо пък така правителството жавата трябва да отдели повече си връзва бюджета. Вие нямате нищо средства за нея с ясното съзнание, че против бюджетния баланс, нали? агенцията няма да печели, а ще губи - Да, но все пак това са плапари. Целта на БАЕЗ трябва да е щания, които се дължат на бизнеса и не стимулиране на бизнеса, а не печалби. могат да се забравят. Ако не върнеш Нужни са повече пари и по–благоДДС-то на един износител три месеца приятни условия за застраховане за поред, той просто ще спре да изнася. За компаниите. Допреди кризата в какви помощи за експортните ни Германия и Франция имаше компании говорим изобщо и регистрирани 40 хил. какви схеми за подпомафалита и предпогане, ако държавата не лагам, че сега са си изпълнява най–осДържавата два пъти повече. новните задълже-

трябва да си оправи плащанията към бизнеса и да не бави ДДС

Можете да си представите колко голям е шансът българска фирма да попадне на компания, която е пред фалит. Тази ситуация е не само в двете страни, а и в повечето европейски държави. Освен експортно застраховане, държавата може да предложи и финансиране. Аз просто съм учуден от начина, по който експортната банка на САЩ - ЕxIm Bank, стимулира износа на американските компании. Видях го с очите си при разговори за доставка на оборудване от САЩ. Доставчиците там са готови да ни предложат продукция с минимално първоначално плащане и разплащане чак след доставка и монтаж в България. Това се случва за първи път. Ако експортното ни кредитиране е уредено добре, ще може да се помогне много на българските предприятия, работещи за износ.

ния.

Стабилността на бюджета се превърна в някаква фикс идея покрай стремежа да ни приемат в чакалнята на еврозоната, но, реално погледнато, ние си имаме голям валутен резерв и поне част от него можем да използваме, за да преодолее страната временните си затруднения. Трябва нещо да се направи, за да заработят тези пари за държавата и бизнеса. Нека не се заблуждаваме откъде идват парите в хазната бизнесът е този, който плаща данъци.

Те идват от частните, не от държавните предприятия. И когато се създават проблеми на частния бизнес, няма откъде да се попълни бюджетът. Получава се един омагьосан кръг и затова държавата, която е седнала върху една торба с пари, трябва да развърже кесията и да си оправи задълженията и плащанията.

не

Какво може да даде от себе си бизнесът, за да излезе страната ни по-бързо от кризата?

- Не знам към експортно ориентираните фирми да е имало нещо специално. Всяко правителство говори за бързо връщане на данък добавена стойност (ДДС), но това засега се оказват само обещания. Нищо не се е случило. И ако държавата може да направи нещо реално, то поне нека

- Да си плаща редовно данъците и, общо взето, в тази обстановка да се стреми да оцелее. Безработицата се увеличи до 10% и може да продължи да расте. Плащайки задълженията си, държавата помага и на финансите, защото на всеки безработен се плаща обезщетение.

Банката помага ли?

за

развитие

Доколко има реална алтернатива на банковите кредити в България за финансиране и не се ли преувеличава мощта на европейските фондове? - От всички 13 млрд. евро, които ЕС е предвидил по различните програми, ние сме усвоили засега само 1%. Това е толкова смешно. Питам се у кого е вината и не виждам тя да е на някой друг, освен на държавата. Ще ви дам пример. След провала на САПАРД, където банките кредитираха компании, които се оказа, че няма да получат еврофинансиране, независимо дали са изрядни или неизрядни, сега как ги виждате кредитните институции при всичките проблеми да отпуснат заем само срещу спечелен проект. Аз не го виждам. А цялата технология на европейските фондове е първо да спечелиш проект, да го финансираш със собствени средства или банков кредит и чак когато машините бъдат доставени и монтирани, идва комисия, пише се протокол и до 23 месеца се плащат парите. За да усвоиш европроект, трябва да имаш готови средства за инвестиция. За мен тук е мястото на държавата, която трябва да осигури механизъм за поне частично финансиране на тези проекти и целево да отпусне средства през Банката за развитие и търговските банки. По този начин ще подпомогне процеса на усвояване на еврофондовете. В противен случай единият процент най-много да се увеличи до два. Сега вместо в кризата да усвояваме тези милиарди, ние не правим нищо. Как се справя "Монбат" с усвояването на своя проект по програма "Конкурентоспособност"? - В началото наивно си мислехме, че ни чакат едни пари там. Няма такова нещо. Както споменах, компаниите първо си финансират инвестицията и едва след това си получават парите по фондовете. При нас се получи едно забавяне, защото технологията, която искаме да внедрим, все още не е разработена напълно. Чух, че ще има удължаване на срока на програмата и се надяваме да успеем. Иначе ще трябва да се откажем и да кандидатстваме отново догодина.

сп. Приста бр. 1 ’10

9


Консумация /разход/ на масло и загуба на масло Целта на настоящата статия е да помогне при търсенето на причините за повишения разход или повишените загуби на масло продължение на темата от предния брой

Да предотвратява корозията и отложенията от шлам (утайки)

?

И накрая, моторното масло играе важна роля за предотвратяване на корозията и натрупването на отложения от шлам. По време на изгарянето се образуват агресивни вещества, които след това се неутрализират от смазочното масло. Остатъците от изгарянето и външните частици (замърсители) (например след отваряне на двигателя за инспекция) се транспортират от масления поток до масления филтър. Те или могат да бъдат филтрирани, или да се натрупат като отложения в резервоара. За да се гарантира добър поток на маслото и добрите му почистващи свойства, е много важно маслото да отговаря на предписанията на производителя на автомобила. Тези предписания може да намерите в инструкциите за експлоатация на автомобила. Като цяло, има множество и различни задачи, които моторното масло трябва да изпълнява. Трябва да сте винаги сигурни, че има достатъчно масло в двигателя, тъй като някаква част от него ще бъде „изконсумирана“, или ще изтече по време на работа. Сега ще направим един по-обстоен преглед на различните причини за разхода на масло или загубата на масло.

РАЗХОДЪТ НА МАСЛО СЕ ДЪЛЖИ НА … 3.1. Прекалено голямата хлабина в лагерите на турбонагнетателя Ако лагерите в турбонагнетателя са износени, то тогава уплътненията на лопатката (перката) няма да могат да осигуряват много добро уплътняване, поради увеличената хлабина на лагерите. Тогава моторното масло ще бъде засмуквано и изгорено в горивната камера заедно с въздушно-горивната смес.

10

сп. Приста бр. 1 ’10

Лагерите на турбонагнетателя са подложени на високи натоварвания по време на шофирането. Износването им обикновено се дължи на големия пробег на двигателя, несменени в предписания пробег, замърсено или неподходящо моторно масло, или неадекватно смазване поради запушени маслени магистрали.


консултант

3.2. Запушване по възвратната маслена магистрала на турбонагнетателя Ако възвратната маслена магистрала от турбонагнетателя до цилиндровия блок стане прекалено гореща, маслото ще се коксува в магистралата. Причината за това прегряване може да е качеството на маслото или лошо общо охлаждане на двигателя като цяло. Коксуването на възвратната магистрала ще пречи на връщането на маслото в картера. Полученото в резултат високо налягане на маслото ще е причина маслото да "избяга" при лагерите на перката на турбонагнетателя. Маслото навлиза в смукателния тръбопровод и се за-

смуква в горивната камера заедно с всмукания въздух и изгаря там. Много често причината за прегряване е неправилно рутирани маслени магистрали за маслото под налягане, които например биха могли да са прекалено близо до изпускателния колектор. Освен това, друга причина за нежеланото прегряване биха могли да бъдат неизолираните магистрали или неправилно монтирани топлинни екрани (решетки), които биха могли да причинят нежеланото прегряване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се прави основен ремонт на двигателя или се сменя турбонагнетателят, винаги трябва да се проверява състоянието на захранващата (подаващата) маслото маслена магистрала и възвратната маслена магистрала в турбонагнетателя и, ако е необходимо, да се сменят.

3.3. Износена горивна инжекционна помпа Както се вижда от информацията, износената редова горивна помпа е виновна за 24% от случаите на повишен разход на масло. Смазването на подвижните части на една редова инжекционна помпа обикновено става посредством маслената схема на двигателя. Когато елементи на помпата се износят, моторното масло може

да навлезе в работните камери на елементите на помпата между цилиндъра и буталото на помпата по време на движението на буталото на помпата надолу (от горна мъртва точка до долна мъртва точка). Там моторното масло се смесва с дизеловото гориво и се впръсква в камерата по време на впръскването на горивото и след това изгаря.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се прави ремонт на дизелов двигател с редова инжекционна помпа заради повишения разход на гориво, винаги трябва да се проверява и самата помпа. Това обикновено се прави на специален стенд, като помпата се сваля от автомобила.

3.4. Разход на масло заради смукателната система Всмуканият въздух има доста дълъг път, докато достигне до горивната камера. По този път има много съединения и свързващи точки, които се уплътняват с помощта на уплътнения (гарнитури) или каучукови шлаухи. Ако последните станат порести и започнат да пропускат, тогава в тези точки ще се всмуква не филтриран, а замърсен въздух. Тогава този въздух достига до горивната камера. Същият ефект

има и неадекватното филтриране на всмуквания въздух, което се получава в резултат на липсващ, дефектен или неподходящ въздушен филтър. Навлезлите по този начин в цилиндъра прах и други замърсявания бързо причиняват смесено триене и увеличават по този начин износването по работните повърхности на цилиндрите, буталата и буталните пръстени. Резултатът е повишен разход на масло.

сп. Приста бр. 10 ’09

11


Вътрешният финансов контрол висок стандарт за развитие на Приста ойл груп

Завършва с отличие Английска гимназия в Русе. Показва отново отличен резултат и при обучението си в УНСС, гр.София - магистърска степен, специалност Международни икономически отношения. Успоредно учи и получава в УНСС и магистърска степен по специалността „Счетоводство и Контрол”.

Милен Маринов внедрява международния опит в бързо развиващата се мултинационална компания

В различни филиали на Прайс Уотърхаус Купърс по света има натрупани 11 години стаж. От тях: - 4 години в България 1996г. – 2000 - 3 години в Канада 2001г. - 2003 г. - 4 години в САЩ 2004г. - 2007 г. -Одитор на банки и големи публични предприятия – 9 години

Основни цели и задачи Подобряване и оптимизиране на финансовата, счетоводната и оперативната отчетност на дружествата и интеграция на счетоводните им системи Изграждане и развитие на контролна среда, която да гарантира навременността и верността на финансовосчетоводната информация на ниво група и да повиши стойността й за управлението на компанията Повишаване квалификацията на кадрите, изграждане на корпоративна култура, единен финансов екип на групата

През 1996 г. Милен завършва семестриално и кандидатства за работа в международни консултантски фирми, сред които: Прайс Уотърхаус и Артур Андерсън, в спедиторската фирма - Юнимастърс Лоджистикс и Крафт Якобс Сушърд - в областта на леката промишленост. Избира счетоводството за свое второ висше образование, защото специалността дава стабилна основа от познания, а също е и необходима предпоставка, за успешна реализация на ръководни постове във финансовите среди. След 4 години работа в Прайс Уотърхаус, Милен се чувства неудовлетворен от професионалното си

12

сп. Приста бр. 1 ’10

-2 години консултант по счетоводни разследвания на публични компании в САЩ, регистрирани на фондовата борса. Финансов директор на AIG Life за България – 5 месеца ? В Приста е на работа от ноември 2008 година. Милен Маринов е дипломиран експерт счетоводител по американските счетоводни стандарти, член на Калифорнийския съюз на дипломираните експерт счетоводители, притежава и сертификат за експерт по разкриване на измами от Асоциацията на сертифицираните разкриватели на измами, Остин, Тексас.

Постигане на ефективна координация и комуникация между различните дружества в групата и техните отдели с оглед подпомагане на компанията да развива бизнеса напред и да постига заложените стратегически цели Осигуряване на навременна информация за мениджмънта за адекватна оценка и адресиране на външни и вътрешни рискове за компанията Създаване на механизми и среда за отговаряне на всички нормативни изисквания на администрацията в България и в страните, в които компанията развива своя бизнес

развитие в България и решава да емигрира. Канада, Торонто, Онтарио Насочва се към Канада и кандидатства за постоянна виза, която е еквивалент на Зелената карта в САЩ. След 9 месеца е одобрен. В Торонто кандидатства в тамошния клон на Прайс Уотърхаус Купърс. (бел.р. през 1998 фирмата е най-старата и най-голяма в света с над 160,000 служители в 150 страни, над 30 млрд щ.д. приходи и над 100 години история). Междувременно е приет и да следва магистърска степен по финанси в Concordia University в

Монтреал. Решава да продължи професионалната си реализация във фирмата пред следването за още една магистърска степен. За бъде допуснат до изпитите за експерт счетоводител, му се налага да се яви на 9 допълнителни изпита по счетоводство в три различни канадски университети. Това успява да направи в рамките на само една година - 2003 г., като успоредно с това не спира да работи на пълен работен ден в консултантската фирма. И в Канада, и в САЩ, често работният му ден надвишава 12 часа, като в САЩ прибавя и трафик над 2 часа по магистралите, тъй като седалището на клиентът му е бил в Силиконовата долина – на 60 км от Сан Франциско.


профил Негови основни клиенти в Канада са двете най- големи банки - Royal Bank of Canada и Toronto Dominion Bank. За тези 3 години Милен Маринов успява да получи и канадско гражданство. САЩ, Сан Франциско, Калифорния Банков одитор Година по-късно решава да се премести в САЩ, защото следва стремежа си за по-добра реализация и придобиване на ценен опит. Има възможност да избира между Ню Йорк, Бостън и Сан Франциско като крупни финансови центрове, подходящи за специалността му „банкови одити”. Предпочита Сан Франциско заради концентрацията на финансови институции и непосредствената близост на Силиконовата долина, където са съсредоточени световни високотехнологични компании. След преместването си в САЩ през 2005г. Милен Маринов полага нови 5 сериозни изпита, за да получи през 2008-а година степента дипломиран експерт счетоводител по американските счетоводни стандарти. Като необходима предпоставка за допускането до посочените по-горе изпити са посочени редица условия, между които изискване за стаж по определена специалност, в определена компания, изискване за образование и т.н. (сходни с изискванията за дипломиран експерт счетоводител в България) Greater Bay Bank Corp е негов основен клиент в САЩ - малък регионален холдинг (с активи надвишаващи активите на Булбанк) от 12 банки, едно застрахователно и едно лизингово дружество, регистрирани на фондовата борса.

Счетоводни разследвания Две години след като изкарва в одиторския отдел и прави проверки на банки и инвестиционни дружества, Милен Маринов се премества в отдела за счетоводни разследвания на фирмата. Използва натрупания опит при разследването на счетоводни злоупотреби и измами в големи публични компании, регистрирани на борсата. Обектите, които проверява, са технологични компании от Силиконовата долина с годишен оборот измерван в милиарди долари. Има случаи, в които в една зала стоят над 30 одитори, юристи, консултанти, представляващи 4-5 екипа, разследващи компанията. Понякога тези срещи продължават по 12 часа за уточняване на последователност от събития и действия на компанията, дали те са били преднамерени и с цел измама. Работи се изключително с документи и интервюта на мениджмънта на компанията. Тези разследвания могат да бъдат с много тежки последствия, като в някои случаи компанията може и да фалира. В други, мениджмънтът може да бъде отстранен и да бъде назначен наблюдаващ консултант, който да контролира изпълнението на пакета оздравителни мерки. Целият този процес се възлага и управлява от Комисията по финансов надзор в САЩ (Security Exchange Commission), която регулира дейността на фондовите борси и има изключителни правомощия. За две години Маринов участва в около 10 разследванията. В България все още такава практика няма. Тук тази консултантска дейност се изпълнява на регионално ниво от

някои по-големите офиси на международните консултантски фирми в Централна и Източна Европа - Полша, Унгария, Чехия. Въпреки успешната си кариера зад граница, през 2008-а година семейни причини налагат Милен Маринов да се завърне в България. Година по-рано, през октомври 2007, се запознава с бъдещата си съпруга Ивелина в родния си град Русе и заедно отлитат за САЩ. Окончателното решение да се завърнат в България е взето през май 2008г. Година по-късно, през 2009 г. се ражда синът им Емил. Ивелина също е възпитаник на Английската гимназия в гр.Русе. Следвала е икономика в България и Виена, Австрия, където е живяла в продължение на 13 години. Преди 4 години се връща в България и започва собствен бизнес. Отново в България След завръщането си в България, Милен започва да търси възможности за професионална реализация у нас. През май 2008г. се запознава с Пламен Бобоков, като срещата им е по-скоро опознавателна. С Приста oйл установява контакти по линия на Прайс Уотърхаус Купърс, консултантската фирма, която понастоящем извършва международния финансов одит на Приста oйл Груп. Междувременно започва работа като финансов директор на американското живото застрахователно дружество AIG Life за България. В продължение на 5-те месеца работа там, осъществява още две срещи с мениджърския екип на Приста, които определят новото предизвикателство за Милен – назначението му в топ мениджмънта на Приста oйл.

Милен и Ивелина в САЩ Grand Canyon National Park

Торонто

сп. Приста бр. 1 ’10

13


Приста oйл Груп В Приста oйл постъпва през ноември 2008-а година като директор „Вътрешен контрол”. Работата му е на независим, от оперативния мениджмънт, контрольор по системата за вътрешния финансов контрол. Тя предполага по-скоро диагностика и е пряко свързана с предишната му работа извършване на финансов одит /одит, аuditus лат. - изслушване/ - определя подхода и плана за вътрешен одит на групата. В своята работа Милен използва 11 - годишния си опит, придобит при извършването на независими финансови проверки на над 60 компании и фирми, регистрирани на борсата в Канада и САЩ, както и всички големи български банки в периода 1996 - 2000 г. Приста oйл е бързо развиваща се компания и мащабите на бизнеса й налагат надеждни механи зми за организация на управление неизменна част, от които е и вътрешния контрол. В САЩ изискванията към системите за вътрешен контрол в публичните дружества са строго регламентирани със закон. До въвеждането му стигат, след избухването на финансови скандали в 2-3 големи публични компани (Енрон, Уърлдком и др.) през периода 2002-2003 г. В резултат на тях се подкопава доверието на инвеститорската общност във финансовите пазари. Така през 2004 г. се стига до приемането на закона „Сърбейнс и Оксли” - секция 404, по имената на неговите автори - сенаторите Сърбейнс и Оксли. Според този закон всяко едно предприятие, което работи с нает капитал и излиза на борсата, трябва да отговаря на строго определени изисквания на системата за вътрешен контрол - тази система защитава интереса на акционерите и на инвеститорите като цяло. У нас и в Европа такова законодателство няма, но се очаква да се въведат задължителни общоевропейски директиви, които по мнението на Милен Маринов няма да бъдат толкова конкретни и стриктни. Въвеждане на вътрешен финансов контрол в компанията В случая става въпрос за частично въвеждане на американската практика. Това, разбира се, не може да стане с магическа пръчка. Говорим за цялостна система, въвеждането на

14

сп. Приста бр. 1 ’10

която е свързано с преодоляване на проблеми, произтичащи от растежа на една компания, проблеми, характерни за компания на мултинационално ниво.

ративна култура, отколкото на експертно ниво.

Успехът от въвеждане на една такава система до голяма степен зависи и от мотивацията и общите усилия на всички служители. Това е бавен процес, свързан с промяна на нагласи, начин на мислене, изграждане на екипност и доверие. Необходимостта от промени в тази посока идва и по друга линия. Когато се говори за големи компании, те работят с определен кръг контрагенти, еквивалентни по размер - клиенти, доставчици, банки, бизнес партньори. В повечето случаи те са въвели конкретни, високи стандарти, а Приста oйл като участник на този пазар е длъжна да отговори на изискванията..

Извършена е диагностика на основните дружества. Определени са приоритетите за отстраняване на слабости и на ниво група, следвайки предварително заложена стратегия. Извършени са промени във финансово счетоводните отдели в Турция, Румъния, България. Проведено е финансово обучение на екипите през ноември 2009г. и запознаване с новосъздадената групова счетоводна политика. Обсъдени са счетоводният процес, правилата и процедурите. Въведени са периодични оперативни отчети, които се ползват от различните звена. Тези документи, позволяват да се вземат адекватни решения на базата на вярна и точна информация към всеки един момент. Това подпомага управлението на валутния риск, на ликвидността, на работния капитал като същевременно с това се дава възможност за контрол по изпълнението на заложения бизнес план от страна на търговския отдел. Целият този процес е още в самото начало. Необходимо е време за напасване и изглаждане на детайлите.

За постигане на по-големите цели е необходимо първо да бъдат осъществени по-малките. Тази цел налага преминаването на Милен Маринов в оперативния мениджмънт на компанията, с цел създаване на необходимите предпоставки във финансово - счетоводните отдели на холдинга за изграждане на необходимата контролна среда. Едва на един по-късен етап, след изграждане на въпросната структура, тя ще бъде обект на контрол. Така от независим консултант, от началото на 2010г. Милен става част от финансовия екип на висшия мениджмънт, на позиция групов директор „Счетоводство и финансов контрол”. Разрастването на Приста oйл налага в ръководството вече да има и конкретна длъжност, която цялостно да ръководи и контролира счетоводителите във всички дружества на групата като част от единен процес, следвайки обща методология и с оглед една стегната и навременна отчетност, която да подпомага бизнеса във всичките му нужди. Част от задачите, които в момента се решават, е оптимизация при използване на човешки ресурси и информационни технологии за постигане на максимално добри резултати в съответствие със стратегическите цели на компанията по отношение на финансово-счетоводната отчетност и поддържане на финансовата стабилност на компанията. Работата на този етап е поскоро управленска и свързана с изграждането на екипност и корпо-

Какви са първите резултати?

Свободно време Милен е любител на маунтинбайк, тенис на корт, плуване и голф, като през зимата намира време и за ски. Ценител е на джаза и на хубавите вина – удоволствия, които споделя с приятели. Напоследък приоритет на свободното му време е най-вече семейството.


новини

Бъдещето на петролната индустрия – отвъд петрола? На пръв поглед изглежда, че най-големите петролни компании в света имат сериозна причина да отпразнуват добрите си финансови резултати за изминалата година. Royal Dutch Shell натрупа печалба от 9,8 млрд. долара за цялата година, а British Petroleum отчете положителен резултат от 14 млрд. долара за същия период. Макар и внушителни, тези суми са разочароващи на фона на колосалните печалби на петролните компании от предишните години. Например Shell излезе на печалба от 31,4 млрд. долара през 2008 г., като заслуга за това имаха бързорастящите цени на петрола, които достигнаха рекордни нива от близо 150 долара за барел. В дългосрочен план обаче успехът на петролните компании зависи от способността им да поддържат своите резерви. Ето защо много големи западни петролни компании се опитват да се разширят чрез придобивания и инвестиции по целия свят. Възможностите за това обаче стават все по-оскъдни, пише The Economist. Петролната компания с най-голяма пазарна капитализация на света Exxon Mobil е похарчила 27,1 млрд. долара за проучване на находища и капиталови инвестиции през 2009 г. Това е с 4% повече спрямо 2008 г. За следващите пет години щатската компания очаква разходите да скочат от 25 до 30 млрд. долара годишно. British Petroleum на свой ред ще задели огромната сума от 20 млрд. долара през тази година за инвестиции в нови проекти и сондажи, което е близо до нивото на разходите от миналата година. Но дори и тази сума може да се окаже недостатъчна, защото съществуват ограничения за това, което може да се купи с пари. Държавните петролни компании в Близкия изток и Русия ревниво пазят петролните запаси в своя регион. През последните години бяха открити няколко достъпни и сравнително евтини за експлоатация петролни находища. Там, където се появят подобни възможности, като например в Ирак, западните петролни гиганти се борят помежду си и наддават големи суми на търгове, които биха им дали правото да експлоатират находището. Но в тези територии те трябва да се съобразяват с местното правителство, което винаги поставя стриктни ограничения на техните печалби. Именно в тези случаи конкуренцията от страна на китайските, руските и други държавни петролни компании може да бъде ожесточена. Защото тези държавни компании често са готови да платят за правото да експлоатират находището цени, които биха стреснали

16

сп. Приста бр. 1 ’10

акционерите в големите западни петролни компании. Ето защо все повече петролни гиганти търсят усилено нови начини за растеж. Единият вариант е да разгърнат своята експертиза и да намерят по-евтин начин за добиване на трудно достъпния петрол, какъвто е този дълбоко в морето например. Другият вариант е да търсят ефективен начин за добив на петрол от катранените пясъци, който е сложен за извличане и много скъп за рафиниране. Друг начин да се подсигурят е като ускорят инвестициите си в алтернативни източници на енергия. Френската петролна компания Total например вече се насочи към ядрената енергетика. Shell на свой ред обяви, че ще направи съвместно бизнес звено с бразилския производител на етанол от захарна тръстика Cosan. Освен това Exxon и Shell инвестират в разработки за производството на биогорива от второ поколение, които са произведени от водорасли или отпадъчни материали. Тези разработки обаче могат да отнемат години, за да се развият. За разлика от тях Shell може да продава горивата на Cosan чрез своята световна дистрибуторска мрежа. Засега обаче най-силно внимание привличат инвестициите в природен газ, като алтернатива на петрола. Около 40% от дневното производство на Shell в момента се състои от природен газ. Френската петролна компания Total и британската British Petroleum не изостават от Shell в това отношение. Природният газ постепенно се превръща във все по-важна за производство на електроенергия и топлоенергия суровина. Делът му се очаква да нарасне с 50% до 2030 г. и големите петролни компании, които имат желание да се разширяват, разбират, че това е една от най-добрите алтернативи на този етап.


MORGOIL and Morgan NoTwist Mill Fluid спецификации Какви са разликите между спецификации MORGOIL Lubricant, MORGOIL Advanced Lubricant и Morgan No-Twist Mill Fluid? Тези спецификации са издадени от Morgan Construction Company, която е разработчик, производител и доставчик на високооборотни прътови валцоващи машини, валцоващи машини на профилни изделия и комбинирани валцоващи машини и съоръжения, а също и на прокатни станове и системи за стомана и цветни метали. Поради едва доловимата разлика в тези спецификации, те често водят до известно объркване. Следващата информация има за цел да хвърли

светлина върху разликите между тези спецификации и специфичните изисквания за изпитване. Според действащата си политика, Morgan Construction Company не издава одобрения за смазочните продукти, които се използват в лагери MORGOIL. Конкретните спецификации описват общите изисквания към свойствата на тези смазочни продукти. Има две спецификации за масла MORGOIL стандартна и иновативна. Нека започнем с дефинирането и приложението на всяка една спецификация: MORGOIL се разделя на две спецификации: следва на стр. 18


1. MORGOIL Lubricant Specification (стандартна спецификация за масла MORGOIL) Смазочното масло за смазване на лагери MORGOIL трябва да е висококачествено минерално масло, трябва да притежава много висока стабилност на окисление и устойчивост на образуване на шлам, когато се подложи на условията на работа във валцоващите машини, и трябва много бързо да се отделя от водата, въздуха и останалите замърсители. Доставчикът на маслото отговаря за осигуряването на експлоатационните свойства на своя продукт, които са необходими по време на работа. И трябва също така да гарантира, че смазочният продукт няма да увреди най-често използваните материали в лагерните сборки или в смазочната система. Освен това, доставчикът на маслото трябва да осигури и съвместимостта на смазочния продукт с всички останали смазочни продукти в системата. 2. MORGOIL Advanced Lubricant Specification (иновативна спецификация за масла MORGOIL) Тази спецификация е много подобна на предходната (действащото издание е 1.1 от 27 януари 2005). Но основното различие е, че иновативната спецификация е предназначена за масла с високи деемулгиращи свойства. Тези масла трябва много бързо да се отделят от водата при нормалните работни температури при връщането им от лагерите (125F до 140F). Иновативната спецификация се отличава от стандартната основно по включения в нея тест "Dynamic Demulsibility Endurance Test" (Определяне на устойчивостта на деемулгиращите свойства в динамични условия). Смазочното масло за смазване на лагери MORGOIL трябва да е висококачествено минерално масло, трябва да притежава много висока стабилност на окисление и устойчивост на образуване на шлам, когато се подложи на условията на работа във валцоващите машини, и трябва много бързо да се отделя от водата, въздуха и останалите замърсители при нормалните работни температури. Доставчикът на маслото отговаря за осигуряването на експлоатационните свойства на своя продукт, които са необходими по време на работа. И трябва също така да гарантира, че смазочният продукт няма да увреди най-често използваните материали в лагерните сборки или в смазочната система. Във формулацията на маслата не трябва да участват ЕР добавки. Освен това, доставчикът на маслото трябва да осигури съвместимостта на смазочния продукт с всички останали смазочни продукти в системата.

18

сп. Приста бр. 1 ’10


Morgan No-Twist Mill Specification Много често тази спецификация се бърка със спецификации MORGOIL. Най-важната особеност обаче за спецификация "No-Twist" е участието на антиизносни и ЕР добавки във формулацията на смазочния продукт. Маслото е типично индустриално редукторно масло, тъй като се изисква покриване на степен 12 на FZG тест. Спецификацията изисква влагане на антиизносни добавки, като в нея се казва, че може да участват и 'меки' ЕР добавки. Тази течност трябва да осигурява защита за високо натоварените ролкови и плъзгащи лагери, работещи при високи обороти, и трябва да продължи да работи добре дори и когато е замърсена с вода от охладителната система и железни окиси, идващи от валцоващата машина. Morgan Construction Company няма система за издаване на одобрения, но има списък с търговските марки на продукти, за които те знаят, че се използват в момента или са били успешно използвани някога в системите Morgan No-Twist Mill. Изисква се минерално базово масло с вискозитетен клас по ISO 100.

Изисквания към изпитванията

сп. Приста бр. 1 ’10

19


Триумф на Prista Oil Rally Team и Havoline Racing за 2009-а

Състезателните клубове на Приста ойл холдинг по моторни спортове през 2009 година се радват на двоен успех - успяха да спечелят шампионските титли на писта и рали, като към тях се

прибави и шампионската титла за Източна Европа на пилота Крум Дончев. Трите автомобила участваха общо в 30 състезания през годината, като в тези стартове заеха

Крум Дончев - шампион за 2009-а в рали шампионата и за втора поредна година шампион на Източна Европа: След приключването на успешната за него в спортно отношение година, Крум Дончев споделя в сп. „Приста”: „През годините Приста ойл ни помагаше неизменно. Благодарение на подкрепата на компанията успях да участвам в доста престижни български и чуждестранни надпревари. Така натрупах жизненоважен опит и умения. Затова съм изключително щастлив, че оправдах доверието в мен и през 2009 г. успях да запиша на името на отбора шампионска титла, и то в условията на криза”. Ето и една равносметка относно резултатите на Prista Oil Rally Team през Сезон '09. В Европейския рали шампионат екипът се състезава в първите 5 кръга, финиширайки успешно във всеки от тях – с победа в рали Хърватска, две втори места в Турция и България, пета позиция в Белгия и шесто място в Италия. В средата на сезона Дончев излезе начело във временното класиране. Ранното отпадане на Крум Дончев /Рали Сърбия бе първото състезание, което Prista Oil Rally Team пропуска да вземе от 13 юли 2008 г. насам/. С това серията му от 9 последователни ралита, в които Дончев е №1, бе прекъсната в Байна Баща.

20

сп. Приста бр. 1 ’10

общо 11 първи места. Освен двете шампионски титли, Prista Oil Rally Team с миналогодишния победител на пистовия шампионат Боби Борисов прибави и третото място.

В България представянето и победите в 5 последователни старта от общо 7 за годината са още по-красноречиви, дотолкова, че Крум Дончев и Приста oйл Рали Тим си бяха осигурили титлата предсрочно. За отбелязване е, че трагичен инцидент попречи на пилота да атакува за втора поредна година първото място на авторитетното рали „България” и поради прекратяването му остана втори в крайното класиране въпреки, шанса си за победа.

Крум Дончев


моторни спортове

Румен Дунев Румен Дунев - шампион за 2009-а в пистовия шампионат Румен Дунев, който се състезава в другия отбор на Приста ойл - Хаволайн рейсинг клуб, спечели състезанието на Писта „Бургас” в края на шампионата. Тези 10 точки му донесоха и шампионската титла за 2009 г. в обединената група A и N над 1600 куб. см., в която се състезаваше за първи път с Мицубиши Лансър Ево 9. От особена важност за крайния му успех бе и победата на писта Дракон край Пловдив, където успя да стигне до почетната стълба след като стартира от четвърта позиция.

Боби Борисов Републиканският шампион от 2008 г. Боби Борисов от отбора на Приста ойл Рали Тим /Субару Импреза WRX/ в последния кръг от състезанията на писта нямаше шанс да защити титлата си. С 5-ата си позиция в Бургас той прибави към актива си още 4 точки и зае 3-то място в генералното класиране. В предпоследната гонка на писта Дракон край Пловдив Борисов беше фаворит с най-много точки. В старта за полпозишъна той даде и найдобро време въпреки лошите атмосферни условия, но двоен удар не му даде възможност дори да завърши. До този момент той имаше две победи - за втори път победи на пистата във Варна

сп. Приста бр. 1 ’10

21


Прототипът на електрически автомобил Opel Almera се придвижи на собствен ход от Рюселсхайм до автомобилното изложение в Женева Първият прототип на Ampera днес бе зареден с електричество за първи път от инсталираната наскоро станция в централата на Opel. Електромобилът с удължен автономен пробег Ampera ще използва енергията от литиево-йонната

акумулираща батерия с капацитет 16 кВтч, за да направи първото си пътуване от 600 километра от Рюселсхайм, Германия, до автомобилното изложение в Женева, Швейцария, без никакви емисии на CO2. След като бъдат изминати около 60 километра и батерията се изтощи, двигателят с вътрешно горене на борда на Ampera ще започне да произвежда необходимата енергия за останалата част от пътуването. Електромобилът трябва да открие станция с възможност за зареждане с електричество, където ще престои няколко часа за зареждане на батерията, преди да продължи пътуването си. При всички случаи Ampera ще може да се движи без вредни емисии и без ограниченията, които конвенционалните електромобили имат. Тя може да измине без прекъсване над 500 километра, преди отново да бъде включена за зареждане в домакинската електрическа мрежа или заредена с бензиново гориво. Серийното производство на Opel/Vauxhall Ampera е планирано да стартира в края на 2011 година.

MINI официално представи Countryman в Женева MINI готви официална премиера на новия си модел Countryman на 80-ия международен автомобилен салон в Женева. За пръв път модел на MINI ще разполага с четири врати и голям заден капак, както и с гъвкав интериор, който предлага място за пет пътници. Освен това MINI Countryman е първият модел, чиято каросерия е по-дълга от 4 метра и който по желание може да бъде оборудван с двойното задвижване ALL4. При въвеждането му на пазара той ще предлага избор между три бензинови и два дизелови двигателя. Палитрата на вариантите с бензинов двигател включва MINI One Countryman с мощност 98 к.с., MINI Cooper Countryman със 122 к.с., както и MINI Cooper S Countryman с мощност 184 к.с., чийто 1,6-литров 4-цилиндров двигател е признат за най-ефективния агрегат в своя клас. Освен това ще се предлагат и дизеловите модели MINI Cooper D Countryman със 122 к.с. и MINI One D Countryman с 90 к.с. Всички двигатели отговарят на нормите за вредни емисии EU5.

22

сп. Приста бр. 10 ’09

На автомобилния салон MINI ще покаже новаторска и уникална в световен мащаб форма на забавление в автомобила - In-Car Entertainment.


автосвят

Новото BMW M3 вече със система старт-стоп BMW M3 ще предлага в стандартното си оборудване системата старт-стоп. Още тази година тя ще бъде интегрирана във всички модели – купе, седан, кабриолет. Според компанията благодарение на нея разходът на гориво ще се намали с до 8%, а вредните емисии CO2 с до 24 г/км. При версиите със 7-степенна скоростна кутия с двоен съединител и Drivelogic разходът ще бъде 11,2 л на 100 км. Тези с 6-степенна механична трансмисия ще изразходват 12,4 литра на 100 км. При откритата версия разходът на гориво ще се увеличи с 0,3 литра. Новото BMW M3 ще получи също нов спортен пакет Competition Package, предназначен за купе и седан. Той ще включва олекотени 19-цолови джанти, ново окачване, снижаващо колата с 10 мм, карбонови крило и престилка в задната част и обновена програма за контрол на управлението. Стоп - старт система Системата старт/стоп, разработена от Bosch може да намали консумацията на гориво и отделянето на CO2 на леките автомобили с 4% при (Нов европейски цикъл на шофиране)NEDC и до 8% при градско шофиране. Старт/стоп системата на Bosch включва много издръжлив стартиращ мотор, Електронния контролен блок (ECU) на двигателя с интегриран старт/стоп координатор и сензор за изчисляване на напрежението и очакваното състояние на заряд на акумулатора. Поради това, че компонентите на системата не са по-големи от конвенционалните, системата старт/стоп на Bosch може да се интегрира без проблем на практика във всяко превозно средство.

Двигателят се изключва малко след като превозното средство е спряло на място. По време на така наречената фаза на спиране електрическата система в автомобила продължава да бъде захранвана с електричество а разходът на енергия се следи. Веднага щом автомобилът трябва да потегли, е достатъчно само да натиснете леко педала за ускорение (в зависимост от оперативната стратегия), за да запалите двигателя отново. Всяко спиране си заслужава Вместо да оставите двигателят да работи бавно непродуктивно, позволете на Старт/Стоп Системата на Bosch да го изключва докато автомобилът е в престой. Това означава нулев разход на гориво и нулев шум.

Особено бързо и тихо автоматично запалване се осигурява не само от високо продуктивния Мотор със Старт/Стоп Стартер, но и от електронния контрол на операцията по запалване и чрез впръскването на гориво. Това бързо запалване е толкова икономично, че дори спиранията за по-малко от секунда ви спестяват пари. Съответните функции за контролиране на запалването на двигателя и възпламеняването на гориво са интегрирани в контролния блок на двигателя. Зареждането на акумулатора на автомобила се следи от сензор. Така получената информация гарантира, че електрическата система на автомобила винаги има достатъчна резерва от електрическа енергия.

За един цикъл на шофиране в града от разстояние от 7 километра с 12 спирания по 5 секунди всяко. В реални условия на градски трафик времената на спиране могат да са значително по-дълги, съответно с още по-висок потенциал за икономия.

сп. Приста бр. 1 ’10

23


Prista Oil Group with new commercial and marketing strategy The new structures of the commercial and marketing directorates of Prista Oil Group were presented by the General Commercial Director Ivo Todorov and Kalin Trifonov, Marketing Director on 19-20 January in Ruse. At this corporate meeting was outlined the organizational structure of the two directorates, the links between them, as well as the communication between each foreign company and the head office. Within this presentation were outlined the

obligations, responsibilities and objectives set before the individual structures in the seven countries, as well as on group level. All foreign offices are expected to prepare business reports on a regular basis. The operations of the companies will be focused on preparation and participation in tenders. Their managers and representatives made a review of the past 2009 and the focus was on the organizational structure of the

commercial teams, analysis of 2009 with regard to results, achievements and losses. The participants at this meeting, which was very important for the business, presented their sales plans for 2010 on the basis of the general business plan and every affiliate explained its forecasted volume and profit. Opportunities were presented and discussed as well as possible hindrances for the achievement of the targets set in the sales plans.

Sealub Alliance teaches good business practices to its affiliates worldwide

From 20 to 22 January 2010 in Makau was conducted commercial training titled 'Sell to the Top' for the representatives of Gulf Oil Marine and Sealub Alliance. In addition to the managing staff of Gulf Oil Marine, representatives of most affiliates of Sealub Alliance from the whole world – Argentine, Venezuela, USA, Holland, Germany, Italy, Singapore, Korea, Egypt, Sri Lanka, Russia and Bulgaria attended the training. After setting the objectives of the training Mrs. Caroline Hewitt made a brief analysis of the results achieved during

24

сп. Приста бр. 1 ’10

the previous years, as well as the expectations of clients from the business of shipping. The key aspects underpinning the training were connected with strengthening the knowledge of the participants for the coverage of Sealub Alliance and the further development of that global network, methods of negotiating and submission of offers. The technical directors of Gulf presented to the participants the technology for manufacture of oils for ship engines, short description of products offered in the network of Sealub and the trends for future development in the field of manufacture of marine oils. Practical examples and cases occurring upon offering marine oils were discussed and used for expansion and improvement of the knowledge of the participants during negotiations, conduct upon meeting with customers, team work and preparation of offers. Training will provide opportunity to participants to exchange experience and to identify the specificities of offering and supply of marine oils in their regions. All that will contribute to optimization of service in the networks of Sealub Alliance and the achievement of the main objective set upon the establishment of that world network - offering one and the same products with one and the same quality in all ports worldwide.


Atanas Bobokov:

Export is not enough to boost the Bulgarian economy More national funds shall be allocated for export insurance and crediting The Government should set its accounts with the business and should not delay VAT reimbursement

recovery because it will complicate things very much.

Shall we expect stable recovery of the European markets once the Eurozone overcomes the recession? Which is the realistic scenario for crisis development in Europe in your opinion? - The bad news is that during the recent months the sector of services is stagnant; and services are the key factor of West European economies and form about 75% of the gross domestic product. The economy of West Europe will not recover quickly and things will not get better until summer, as we thought before. Considering that unemployment rate is 10% and it is quite unlikely that it decreases in near future, lower consumption could be expected too. I hope that this will not result in a spiral – increasing unemployment and shrinking consumption. This is fully valid for Bulgaria too. I do not foresee quick recovery. If we speak in the language of symbols and figures, the crisis develops in the form of square root – following crisis we will experience stagnation. Let's hope that the most pessimistic scenario will not come true i.e the scenario for type W

With similar scenario and the existing budget deficits, the countries including the big ones, would not bear a second shock. It will be difficult to find new markets to rescue banks and companies, to stimulate consumption, etc. Our company however will not let downturns and we are quite optimistic about this year. Following the announcement of the consolidated financial statements within one week, we will present to the investors our forecasts for 2010. At this state I may not give specific figures but I think that it will be a good year. Don't we pin too many hopes on exporters to pull the economy out of stagnation? How far go the opportunities for exportoriented companies? - We should not delude ourselves. Bulgarian export-oriented companies may not make wonders. The high economic growth will not come back soon. Not because we have no zeal. Look at the growth during the previous years and you will see that export was at third, even fourth place. The engines - building industry and tourism are not decisive sectors anymore. Even agriculture marked significant growth although it has a small share in GDP just because it had a very low starting point. Nevertheless politicians and economists wish so very much, export will not boost the Bulgarian economy. Export companies

are facing problems, which in the conditions of crisis limit the opportunities for mechanical increase in export. There is cutthroat competition on the external markets and the danger that clients there become insolvent is growing. The things are not rosy and we should not expect that the export of our companies will grow much. The only thing that rescues export in January is the low base for the same period the previous year, when there was no gas. Now we have no problems with the blue fuel, but the condition of the international markets is bad. If some growth is marked during the first quarter of the year, it will be on annual basis, however the trend is unfavourable. Shall government implement special branch policy for exporters? What kind of support do enterprises need? - Government has not many mechanisms available. It is good that there is Bulgarian Agency for Export Insurance. However government should allocate more funds for it with the clear view that the agency will not make but will lose money. The purpose of BAEI is boosting business and not profit-making. More money is needed and more favourable conditions for insurance for the companies. Before the crisis 40 thousand bankrupts were registered in Germany and France, I suppose that now they are twice more.

сп. Приста бр. 1 ’10

25


You could imagine how big is the chance that a Bulgarian company comes across a company, which is to become bankrupt. This is the situation not only in these two countries but in most European states. In addition to export insurance government may offer financing. I am impressed by the way the export bank of USA - ЕxIm Bank provides incentives for the export of the American companies. I saw it with my own eyes when I had talks for delivery of equipment from USA. Suppliers are ready to offer to us goods at minimum prepayment and

final payment only after delivery and installation in Bulgaria. This happens for the first time. If our export crediting is well arranged, it will help many export-oriented companies.

the fixed term. This will be helpful. Because when government should collect taxes it puts great efforts, but when it should reimburse, it prefers doing nothing.

Is the bank for development helpful? - I have no information for something special done for export-oriented companies. Every government talks about quick reimbursement of value added tax (VAT), however it turns out to be just a promise. Nothing happens. And if government is capable of doing something, then it should at least reimburse VAT within

What could business do itself so that Bulgaria overcomes crisis faster? - To pay taxes regularly and generally in this situation to try to survive. Unemployment reached 10% and it continues growing. Paying its debts the government helps for finances, because every unemployed receives compensation.

The in-house financial control – a high standard for the development of Prista Oil Group

Milen Marinov implements the global experience in the fastdeveloping multinational company. He joined Prista Oil in November 2008 on the position In-house Control Director. He is a controller of the inhouse financial control system independent of the operative management. His function refers rather to diagnostics and is directly connected with his previous experience – performance of financial

26

сп. Приста бр. 10 ’09

audit /audit, аuditus, Lat.- listening/, specifying the approach and the plan for internal audit of the group. Since the beginning of 2010 Milen has become a part of the financial team of the senior management occupying the position Director of Accounting and Financial Control of the Group. The expansion of Prista Oil requires a special management position to manage and control accountants of all companies within the group as a part of a common process following common methodology and in terms of stringent and prompt reporting, which supports all needs of the business. Key tasks and objectives Improvement and optimization of the financial, accounting and operational reporting of the companies and integration of their accounting systems Building and development of

a control environment ensuring promptness and correctness of the financial and accounting information on group level and increasing its value for company management Improvement of the staff qualification, building corporate culture, integrated financial team of the group Ensuring efficient coordination and communication between different companies within the group and their departments in terms of supporting the company to develop its business forward and to achieve the strategic goals. Ensuring prompt information about management for adequate assessment and addressing external and internal risks for the company Creating mechanisms and environment to meet all legal requirements of the administration in Bulgaria and in the countries where the company runs business


Януари - Февруари  

Приста ойл груп с нова търговска и маркетингова стратегия Консумация на масло и загуба на масло

Advertisement