Page 1


месечно издание на „Приста ойл“ АД година III, брой 7, юли 2006

СЪДЪРЖАНИЕ Сътрудничеството с Шеврон корпорейшън се задълбочава 2 Приста ойл и Комисията за защита на потребителите с общ проект 3 „ПЧМВ” АД – Варна откри най-съвременната брегова пречиствателна станция за отпадъчни води 4 Проф. Ганев: „Инсталацията е с уникални генератори“ 5 Приста ойл влезе в АЕЦ „Черна вода” – Румъния 7 Плаваща цистерна подобрява дейността на ПЧМВ в Порт Бургас 7 Агрегатите на Тракия папир се смазват с масла Prista 8 Студенти добиват професионални умения в Приста ойл 9 Темпо строй – София печели клиенти с качествена техника и коректност 10 1200 км адреналин от Ком до Емине, Маджо пети на финала 11 Масла за тежконатоварени дизелови двигатели 12,13 Рали „България 2006“: Безапелационна италианска победа 14, 15 16 Крум Дончев: „Да се шофира е изкуство, усет и опит“ 17 Българи проникнаха в базата на „Мицубиши рали арт“ в Мароко 19

Сътрудничеството с Шеврон корпорейшън се задълбочава В

исшето ръководство на Приста ойл сключи на 7 юли в Русе ново споразумение за производство и дистрибуция на

ти от страна на Приста ойл подписаха председателят на УС Пламен Бобоков и изп. директор Валентин Трифонов, а от страна на Шеврон глобъл продъктс – ви-

Вицепрезидентът на Шеврон корпорейшън Барбара Бъргър (третата от дясно на ляво) и Елс Деврийнт подписаха ново споразумение с Приста ойл

Издава: „ПРИСТА ОЙЛ” АД – гр. Русе Румен Николаев – главен редактор Христина Бобокова – редактор Албена Иванова–Василева – консултант тел.: 088 874 82 18; E-mail: rumkoni@prista-oil.bg Предпечат: ИК „Парнас“ Печат: „Дунав прес” АД За мнения и препоръки: spisanie@ prista-oil.bg

продукти с марката Texaco. Договорите предвиждат водещата в Югоизточна Европа българска компания да произвежда масла и греси с марката Техасо в блендинг инсталацията в Русе по поръчка на Шеврон корпорейшън за експорт, както и да продължи вноса и предлагането на пълната гама продукти на американската компания на българския пазар, включително и масла. Сключеното споразумение регламентира и използването на търговската марка на американския концерн. Стратегическите докумен-

цепрезидентът Барбара Бъргър и генералният мениджър за Югоизточна Европа Елс Деврийнт. Приста ойл произвежда продукти с марката Texaco от средата на 2001 година, които са предназначени основно за износ. Освен това по силата на досега действащия договор компанията бе оторизиран дилър на американския концерн за България. Подновяването на споразумението се оценява от двете страни като естествено продължение на взаимоизгодното сътрудничество, което ще се разширява.


Приста ойл и Комисията за защита на потребителите с общ проект

Председателят на КЗП Дамян Лазаров(в средата) и изп. директор на Приста ойл Валентин Трифонов декларираха готовността си за сътрудничество

С

поразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Комисията за защита на потребителите (КЗП) и „Приста ойл” АД подписаха в началото на юли председателят на Комисията Дамян Лазаров и изп. директор на Приста ойл инж. Валентин Трифонов. Комисията и дружеството се ангажират със съвместни действия да предотвратяват предлагането на пазара на стоки, които не отговарят на изискванията за безопасност според Закона за защита на потребителите. В случай на съмнения КЗП ще може да възложи на компанията да извърши

изпитания за съответствие на даден продукт с изискванията за безопасност. Има, например, сигнали, че в търговската мрежа се продават различни течности за автомобили – антифризи, течности за чистачки и др., които са потенциално опасни както за имуществото, така и за хората. „Приста ойл“ АД има една от наймодерните изпитвателни лаборатории за нефтопродукти на Балканите, чиято дейност е подчинена на изискванията на системите за управление на качеството, сертифицирани по ISO 9001 и БДС EN ISO/IEC 17025, обяви Валентин Трифонов. Тя единствена у

нас участва в програми за междулабораторни изпитвания, организирани от ASTM (American Society for Testing and Materials) – Американско общество за тестване и материали. ASTM е създадено през 1898 г. в САЩ, за да отстоява безопасността на обществото и днес е една от най-големите организации за създаване на технически стандарти за материали, продукти, системи и услуги. КЗП ще има задължението да разглежда всяка подадена от „Приста ойл” АД информация за съществуващ потенциален риск при използването на определена стока, да извърши необходимите проверки и действия и да подаде обратна информация. „Приста ойл” АД ще се присъедини към кампанията на КЗП „Потребителско обучение“. Двете страни ще си съдействат при изготвянето на информационни материали, свързани с осведомяването и обучението на потребителите и защитата на техните икономически интереси. Документът е в интерес както на потребителите, така и на икономиката на страната, каза инж. Трифонов. От своя страна председателят на КЗП изрази надежда, че в тази система на сътрудничество ще бъдат привлечени всички лоялни търговци и браншови организации.

Търговците в Македония разширяват теоретичните си знания

П

рез юли т.г. в Приста ойл – Македония бе проведено обучение на персонала на тема „Масла – нови продукти и приложения. Индустриални масла – специфични особености” от Диян Василев. Обучението премина под знака на спецификата на моторните и индустриалните масла, тяхната употреба, въведените нови продукти и използването им спрямо тяхното предназначение. Всички служители на фирмата взеха участие в

образователния семинар. Идеята бе да се актуализират и разширят знанията на търговците при решаване на професионални въпроси, възникнали в процеса на работа с клиентите в Република Македония. сп. Приста бр. 7 /2006
„ПЧМВ” АД – Варна откри най-съвременната брегова пречиствателна станция за отпадъчни води изключителната важност, която води. Пред гостите качествата на има опазването на природата. „За пречистената вода бяха демона 25.07.2006 г. заместникидните поколения няма алтерстрирани с аквариум, в който министърът на околната среда и натива освен подобно сериозно плуваха риби. водите Чавдар Георгиев и предотношение към екологията, какНормите след пречистване са седателят на Надзорния съвет на вото имат собствениците на тази под сега действащите изисквания „Приста ойл” АД Атанас Бобоков пречиствателна станция”, каза на Министерството на околнаЧавдар Георгиев. та среда и водите и отговарят „Гордеем се напълно на европейския стандарт с това модерно за замърсители в зауствани води в съоръжение, повърхностни водни обекти. Така което е важна по повечето показатели (един от част от бъдещето които са и нефтопродуктите) стена нашето препента на пречистване превишава красно Черно европейските изисквания. море и на нашите Станцията бе осветена с водосдеца”, сподели вет от отец Димитър. На откриваАтанас Бобоков. нето присъстваха заместник-обТой допълни, че ластният управител на Варненска опазването на област Иво Сеферов, генералният природата винаги директор на ДП „Пристанищна Зам.-министър Чавдар Георгиев и Атанас Бобоков е било сред осинфраструктура” към Минисоткриха модерното съоръжение новните приоритерството на транспорта Петър тети на „Приста Сеферов, директорът на Пристаоткриха във Варна обновената ойл” АД и заяви, че инвестициите нищна администрация – Варна брегова пречиствателна станция в подобни екологични проекти Румен Арабаджиев, директорът на за комплексно почистване на ще продължат. Морска администрация – Варна отпадъчни води, собственост на Съоръжението е създадено капитан далечно плаване Богдан „Поддържане чистотата на морот екип на „Елфи-Тех” ООД под Богданов, директорът на Басейските води” АД (част от групата ръководството на професор Жеко нова дирекция за ч ерноморски компании, които са собственост Ганев и въплъщава уникална район с център Варна Венцислав на „Приста ойл” АД). технология. След реконструкциНиколов, директорът на РИОСВ Съоръжението, което се намията, завършила през юли т. г., е – Варна Синан Мехмед и др. ра в Южната промишлена зона увеличен многона варненския залив в непосредкратно капацитествена близост до пристанището тът на станцията на „ПЧМВ” АД, технологично е и сега тя може най-съвременната пречиствателда обработва 30 на станция в България. В модерникуб. м води за 1 зирането й бяха вложени 350 000 час. Освен това евро. изключително В словото си на церемонията са завишени и по откриването заместник-мипоказателите на нистър Георгиев предаде личпречистване – те ните поздрави и благодарността практически са към собствениците от името на под нормите не министъра на околната среда и само за отпаводите Джевдет Чакъров. Заместдъчни, но и за Пречиствателната станция гарантира екологичното равновесие в района ник-министър Георгиев подчерта свободнотечащи

Нсп. Приста бр. 7 /2006


Проф. Ганев: „Инсталацията е с уникални генератори“ Проф. Жеко Ганев е на 55 години. Роден е в Стара Загора. Завършил е ВМЕИ – София (Технически университет) – специалност „Механично уредостроене”. По-късно е специализирал „Ядрена техника”. Работил е като научен сътрудник в Института по космически изследвания към БАН. Има докторска дисертация по квантова електроника и професура в Техническия университет на Санкт Петербург. Елфи–Тех е създадено през 1990 г. До 1992 г. е било в състава на Военно-техническия комплекс, когато се приватизира частично. От 1994 г. е 100 % частно дружество. Основната му дейност са електрофизичните технологии за модификация на полимери, горива и текстил. От 1995 г. главна дейност на дружеството е пречистването на отпадни води. Професор Ганев, как най-кратко бихте описали новото съоръжение? – Това е комплексна инсталация за пречистване на отпадни води. В случая тези води са замърсени до голяма степен с въглеводороди, бензони и тежки метали

– и трите са особено опасни замърсители. Принципът на пречистване е различен от този в природата. По биологичен способ за пречистването на тези води са нужни 6-7 месеца. Тук това става за 15-18 минути, като при това имаме такова комплексно третиране, което гарантира много висока степен на пречистване. Уникалното в инсталацията са генераторите на озон, които са чисто българска разработка. Над 1200 такива работят в България и Европа. Най-добрите генератори, които са американски, произвеждат един грам озон с 22-23 вата електроенергия, докато тук са нужни 14.5 вата. Този тип съоръжения са известни като озонатори за студен електростимулационен синтез. Те са патент на Елфи–Тех – други работещи на този принцип в света няма.

Отговаря ли на европейските изисквания тази инсталация? – Този тип инсталация позволява чрез компютърно управление и мониторинг в реално време не само да се покрият, но и да се надминат всички действащи в момента европейски норми. Станцията е съобразена с всички световни перспективи в областта на екологията. Около 350 000 евро бяха инвестирани в този проект. Едва ли са много бизнесмените, които дават подобни суми за екология. Далновидни ли са тези инвестиции? – Инвестицията в подобни съоръжения е инвестиция в бъдещето. Това е единствената станция от този тип у нас. В Унгария работят две подобни. Само от премахването на санкциите, които са прилагани до този момент, се оказва, че предприятието си е изплатило съоръженията за 6 месеца. Тук нямаме санкции – станцията работеше добре и досега, но тази инсталация е едно много важно допълнение, което позволява получаване на свръхчисти води. Видяхте, че в аквариума, пълен с пречистена от системата вода, плуваха риби.

сп. Приста бр. 7 /2006
Летни бележки за антифриза – IІ О

сновните съставки на антифриза са водата и етиленгликолът. Казано най-общо етиленгликолът е течността, която предотвратява замръзване. Както ще се види, обаче, това съвсем не е единствената му роля. Неподхоящото съотношение на водата и етиленгликола може да доведе до влошаване на топлоотвеждането и прегряване на системата. По-високото количество на етиленгликола увеличава вискозитета на охлаждащата течност и намалява нейната способност да отвежда топлина. При по-голямо количество вода пък има риск от замръзване, пораженията от което може да са много сериозни – например, да се спука радиаторът. С повишаването на ефективната мощност на двигателя и отчасти поради повишаване на температурата му от охладителната система трябва да се отвежда все по-голямо количество топлина. Допълнително охлаждане може да се осигури чрез увеличаване на налягането в системата и като се позволи на антифриза да циркулирасп. Приста бр. 7 /2006

при колкото е възможно по-високи максимални температури. Доста повисоката температура на кипене на етиленгликола спрямо тази на водата е много важен фактор, тъй като се намаляват: загубите от изпарение, кавитациите (хидравличните удари) по водната помпа, причинявани от мигновеното изпаряване (кипене) от всмукателната страна на помпата, и следващото кипене, причинено от остатъчната топлина при изключване на двигателя. Накратко казано, трябва да се търси баланс между съотношението вода–етиленгликол. За нашия географски район то най-често е 1:1. При него се постига температура на начало на кристализация минус 37 градуса. Контролът на съотношението вода–етиленгликол се гарантира чрез измерване на плътността на готовия антифриз, температурата на начало на кипене и температурата на начало на кристализация. Изключително важно и задължително свойство на антифриза е защитата от корозия на металните части на двигателя и охладителната система. Металите, които се нуждаят от защита, са четири основни групи (типа): – желязо, стомана и сив лят чугун; – алуминиеви сплави във вид на отливки или щамповани детайли; – мед и месинг; – припои на оловна основа. Летият сив чугун беше традиционният материал за производство на цилиндровия блок, главата и втулките, но се заменя от по-леки алуминиеви сплави, които са с по-добра термопроводимост. Традиционните медни или месингови радиатори се изместват от алуминиеви радиатори с преливни пластмасови резервоари. В системите на тежкотоварните дизелови двигатели, обаче, продължават да се ползват потрадиционните материали. Стоманата, чугунът и медните сплави все още са предпочитан материал и в по-модерните дизайни на такива части като перките на помпата на охладителната система и термостатите.

Очевидно е, че компонентите в рецептурата на един пакет антикорозионни добавки трябва внимателно да се балансират, за да се осигури защита и за алуминий, и за стомана, и за чугун, и за мед припой (сплав), и за месинг, тъй като всички те могат да се срещнат като материали в охлаждащата система. Проблемите, предизвикани от корозията, са най-различни и могат да включват: питинг (специален вид корозия върху металите, позната още като междукристална корозия, която се получава при шокови, често повтарящи се натоварвания) по радиаторните тръби, междинна (пукнатинна) корозия в уплътненията на цилиндровата глава, отложение (наслагване) на продуктите от корозията, кавитации в охладителната помпа и цилиндровите втулки, високотемпературна корозия в главата на двигателя и др. За изключително опасния враг на двигателя – корозията – сезон няма. Още една причина да се говори за антифриза и през най-горещите летни дни. Следва


Приста ойл влезе в АЕЦ „Черна вода” – Румъния П

риста oйл – Румъния спечели поръчка за доставка на масло „ТРАФО“ за Атомната електроцентрала „Cerna voda”. Досега румънският офис на Приста oйл не бе сътрудничил с първата и единствена АЕЦ в северната ни съседка. Сключеният договор е още едно доказателство за високата оценка относно качеството на продуктите на русенския производител. Други по-големи търгове, спечелени от Приста oйл – Румъ-

ния, са за доставки в енергийният комплекс „Говора” (Приста Тп32), Electrica – Dobrogea (клон на Electrica за Югоизточна Румъния), Compania Nationala a Uranului –Brasov (Национална компания за добив на уран – Брашов), Apaterm Galati (ВиК- Галац) и др.

новини

15 години МОТО-ПФОЕ С представителен автосалон и с концерти МОТО-ПФОЕ отбеляза 15-ия си юбилей в 13 града на страната. На кметовете бе връчван почетен плакет. Автосалонът включваше моделите: FORD Mustang GT, Ford S-MAX, Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Mondeo, Ford Tourneo Connect, Ford Transir, VOLVO S40, Volvo XC70, Volvo C70, Volvo XC90, LAND ROVER Discovery 3, Range Rover Vogue, YAGUAR S-type и др. За периода юли 1991 – юли 2006 г. са продадени 24 763 нови автомобили, от които 23 045 са с марката FORD. От 1995 до 2006 г. са изградени 7 нови търговско-сервизни комплекса.

Плаваща цистерна подобрява дейността на ПЧМВ в Порт Бургас В

състава на съдовете, обслужвани от „ПЧМВ“ АД, влезе в експлоатация нова плаваща цистерна „Antipollution“ с вместимост 300 м3. Този съд е предназначен да замени бракувания НТ – 35 ( несамоходен танкер) на преклонната възраст от 65 години. Цистерната е построена на територията на Бургас и е предназначена да съхранява нефтеводните смеси, събирани от корабите, посещаващи Порт Бургас. Самото събиране става чрез нефтосъбирачите на „ПЧМВ“ АД. Новото в експлоатацията на тази цистерна е, че тя има само 4 танка. Малка и компактна , тя може да се обслужва от един човек. По този начин ефективноста й значително

се повишава. Всичко това е резултат от последователната, дългосрочна програма на „ПЧМВ“ АД за постепенното обновяване на флота от високоспециализирани съдове,

които да обслужват корабите, акустиращи в пристанищата на Бургас и Варна.

сп. Приста бр. 7 /2006
Агрегатите на Тракия папир се смазват с масла Prista ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИИ ЗА ВЕЛПАПЕ

П

овече от 8 години „Дуропак – Тракия папир“ работи с продукти на Приста ойл. Това са масла за металоообработването Ролон – 68, 100, 150, 220 и 320, хидравличните MHL 40A и 46, моторни масла за автопарка – М 10 D и М 16 E. „ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР“ АД – гр. Пазарджик, е водещ производител в България на хартии за велпапе, велпапе и опаковки. Опитът от 60-годишната традиция, най-съвременното оборудване и модерният фирмен мениджмънт гарантират редица предимства на произвежданите в „ДУРОПАК–ТРАКИЯ ПАПИР“ АД продукти.сп. Приста бр. 7 /2006

Основното технологично оборудване за производство на многослойни хартии е машина КП-23, съветско производство „Артьома“, с вакуум формиращи устройства за отливане на отделните пластове. През 2000-2001 г. е извършена модернизация на производството – въведени са в действие автоматизираните системи за управление на влаговия профил на хартиите и за фино очистване на хартиената маса, производство на фирма „Метсо“ – Финландия. Годишният капацитет на КП-23 е 380 млн.кв.м.

гат е 130 млн.кв.м 3- и 5-пластно велпапе. ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВКИ И ОКОМПЛЕКТОВЪЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

„ДУРОПАК–ТРАКИЯ ПАПИР“ АД произвежда слотерни и щанцови опаковки на 5 основни линии за конфекционирането им: Мидлайн-924, Бобст 1600, Куриони-1800NT, Куриони 2800-NT, линия за производство на голямо-габаритни опаковки. Годишният капацитет на технологичното оборудване е 50 млн.кв.м. Техническото и продуктовото обновяване на амбалажното производство е мащабен проект, чиято реализация през 2004 г. намира израз в монтажа и въвеждането в експлоатация на линията за опаковки Мидлайн-924 с максимална производителност 18 хил.бр./час и възможности за четирицветен флексопечат. През май 2005 г. е въведена в редовна експлоатация линията за производство на големогабаритни опаковки от велпапе с дебелина 4–17 мм и максимални размери на плота: широчина – 2800 мм, и дължина – 4500 мм. Допълнителни производствени опции са: едноцветен флексопечат, шиене на опаковките, залепване с хартиена лепенка, изработка на различни по форУникалните машини ползват хидравлични масла Prista ма отвори.На базата на сключен договор с немската фирма BHS – Corrugated за ПРОИЗВОДСТВО НА доставка на втори велпапен агрегат с ВЕЛПАПЕ годишен капацитет 120 млн.кв.м велпапе от юни т.г. той е въведен в експлоатация. Реконструкцията на Инвестицията възлиза на 5 милиона евро. велпапното производРъководството на фирмата оценява ство е реализирана, като тази инвестиция за основен приоритет поетапно е въведен в в развитието й и нейното утвърждаване действие нов велпапен като лидер на пазара на велпапе в Бългаагрегат на фирма BHS – Германия. рия и балканския регион. Годишният капацитет на велпапния агре-


Студенти добиват професионални умения в Приста ойл П

риста ойл е една от малкото компании в страната, които разбират необходимостта от подпомагане на производствените стажове на студентите като найдобрия начин за подготовка на бъдещи специалисти. Това убеждение изрази ръководителката на групата студенти от Химико-технологичния и металургичен институт в София доц. д-р инж. Лиляна Топалова в края на едноседмичното им обучение в блендинг инсталацията в Русе. Студентите се запознаха с част от технологията за производство на масла и добиха практически знания по някои от изучаваните дисциплини, разказва доц. Топалова. От особено значение за тях е възможността да видят модерната лаборатория на Приста ойл, където се извършва контрол на целия технологичен процес. Колкото до обучението на студентите в университета, там те получават висока теоретична подготовка, но при остаряла материална база. Повечето от препо-

давателите от катедра „Органичен синтез и горива“ въвеждат постоянно в лекциите си новостите в света на нефта. Като сериозна подкрепа на университетското обучение доц. Топалова определя съвместните разработки на дипломни работи, в които участват и специалисти от Приста ойл. Тези разработки са свързани най вече с темите за производство на трансформаторни, турбинни и трансмисионни масла. В университетската лаборатория се правят изследвания на базови масла и възможностите им за производство на висококачествени продукти, като самите масла се предоставят от русенската компания. Онези студенти, които вече са завършили трети курс, определено проявяват интерес към бъдещата си професия, смята ръководителката на катедрата и стажа доц. Топалова. А в блендинг инсталацията в Русе техният професионален интерес се засилва. В потвърждение на казаното са позициите, които изразиха повечето от студентите след приключване на

стажа. Продължението на образованието на Александър, Никола и Вероника – от София, и на Даниела – от Плевен, в ХТМИ е последователност, тръгваща от техникумите по химия, които са завършили. Александър иска да стане широк специалист, Никола се прехвърля от неорганична в органична химия, а Вероника като първа специалност пише „Нефт“. Даниела смята да се реализира като еколог, но очаква това да стане извън страната. Олга от Дупница вижда своя шанс във фармацевтиката. За Стефан от София любовта към химията се ражда още в 4 клас. Тогава той помагал на по-големия си брат и така интересът към този предмет става траен. Очаква да стане специалист по горивата. Общото за всички тях е, че видяното в Приста ойл е значително повече от очакваното, признават бъдещите специалисти.


Темпо строй – София печели клиенти с качествена техника и коректност тото им добро качеството се прибавя и навременната им доставка от дистрибуемпо строй инженеринг” тора на русенската компания Ексон. ЕООД работи в един от най-динамичните Екипът от висококвалифицирани слуи бързо развиващи се в момента отражители гарантира оптимални стандарти сли в България – строителството. за качество. Фактът, че фирмата работи с нова техника и разполага с достатъчен ресурс за изпълнение на поетите ангажименти, е довел до значителен интеУправителят Станко Станков тества нов минибагер рес към работата Предметът на дейност на дружествой и сред чуждестранните то обхваща: изкопни работи, валиране, инвеститори. вертикална планировка, пътно строиКлиенти на Темпо телство. строй инженеринг са Само за две години от създаването й, български и чуждестранблагодарение на прецизното и коректно ни фирми – „Линднер изпълнение на поетите ангажименти, Бавария Строй“ ЕАД, фирмата заема стабилни позиции на „Линднер България“ ООД, строителния пазар. Инвестициите са „Алпине Майредер Бау насочени в придобиването на нова и ГМБХ“, „Ф–Тур“ АД, GF разнородна строителна техника на: MA-KHARAFI & SONS AGK, HUNDAI, KOMATSU, HIDROMEK, DYNAPAC, „Галчев Инженеринг Груп“ GEHLMAX и в тежкотоварни камиони на АД, „Софбилд Проджект“ фирмите: MERCEDES-BENZ, IVECO и BMC. ЕООД, „Евромаркет БРД“ Фирмата разполага с 40 самосвала, ООД, „Маркан“ ООД, 9 верижни, колесни и мини багера, 3 „Феърплей Интернешъчелни товарача /фадроми/ и 3 минитонъл“ АД, „Аркада 22“ ООД, варача, уточнява управителят й Станко СД „Аспекти Прима“, „Адже Станков. интернационал“ ООД, За следгаранционната поддръжка Бауер България, „Бигла на тази нова техника Темпо строй се е ІІІ“ ООД, „Билд 6“ ООД, доверила на продуките с марка Texaco и „Бългериън кънстръкшън Prista. Това са моторни масла Ursa super хаус“ АД и др. TD 15W40, хидравлични Rando HD 46, Фирмата участва в трансмисионни EP-C-SAE 80W90 и SAE изграждането на хpидро85W140, греси за централно мазане възел Цанков камък край Litium и K2 на Приста ойл. Към признаДевин, офис сгради в

„Т

10

сп. Приста бр. 7 /2006

Бизнес парк – София, хотел Холидей Ин, автосервиз Ман – Еврокамион, административни и жилищни сгради, бензиностанции и др. В момента техника на Темпо строй инженеринг работи и на обекти в Банско.


1200 км адреналин от Ком до Емине, Маджо пети на финала О

т 22 до 29 юли се проведе най-трудното и дълго състезание

ростен, но изпълнен с прах и остри завои. Те създаваха предпоставки за сериозни инциденти. За щастие до такива не се стигна, като се изклюснимка: BULPHOTO

Траялът край Ботевград отприщи майсторското управление на Младен Павлов

по офроуд за България Ком- Емине. Стартът бе даден пред Централни хали в столицата, а феновете посрещнаха финалистите при устието на река Велека. На старта застанаха 42 екипажа. Общата дължина на трасето бе с дължина 1200 км. Още в първия етап (от Бухово до Ботевград) десетина джипа се преобърнаха и сериозно се изпотрошиха. След прехода машините ги очакваше изненада – много тежък траял /затворен маршрут с големи препятствия/ . Екипажът Младен Павлов и новият му навигатор Ивайло Георгиев, който се състезава за Приста ойл, се представи блестящо и зае 3-то място. Вторият етап включваше преход 318 км от Ботевград до Хисаря. Трасето беше скоростно и всеки участник кара максимално бързо, стремейки се да заеме попредни позиции. След доста проблеми с навигацията, джипът на Маджо се движеше на 4-та позиция. Следващият етап, от Хисаря до Старозагорски бани, също бе ско-

чат многото разкачени ламарини, счупени стъкла и доста гръмнали гуми. Младен Павлов удържа 4-то място. Четвъртият етап включваше преход за време от Стара Загора до Ивайловград. Етап, пълен с изненади по горските пътища и по ожънатите ниви. В тези километри нисанът започна да изостава, поради загряване на мотора и много грешки на навигатора, който кара с Павлов за първи път. В крайна сметка екипажът изостана и във временното класиране зае 8-мо място.

След финала при Ивайловград имаше нова изненада – нов тежък траял. На него джипът на Приста ойл леко навакса и излезе на 6-о място. Петият етап от Ивайловград до Елхово също бе много труден. В него Маджо и навигаторът му трябваше да карат на включено парно при 35 градуса жега. Въпреки тежката атмосфера, те се държаха мъжки и запазиха 6-о място. Последният шести етап стартира от Елхово. До река Велека Маджо успя да даде повече от добър резултат и даде второ време. Това позволи да заеме престижното 5-о място в крайното класиране след толкова проблеми. Първи финишираха Десислав Славчев/Маргарита Стайнова с Мерцедес G класа, втори е екипажът Ивайло Върбанов/Георги Антов с Тойота ланд круизер, а Красимир Илиев/Борислав Борисов станаха трети.

сп. Приста бр. 7 /2006

11


Масла за тежконатоварени дизелови Забележки: 1. За двигатели < 85 kW 2. За двигатели > 85 kW 3. Само за двигатели с работен обем <0.75 dm3 и номинална мощност при >3000 min-1.

на европейската спецификация за моторни масла ACEA /Association des Constructeurs Europeans de l’Automobile/ 2004. Развитието на тази спецификация по години е дадена в Таблица 2.

За постигането на все по-занижаващите се норми за състава на изгорелите газове в конструкциите на двигателите с вътрешно горене се внедриха редица изменения. Въведоха се и допълнителни съоръжения за почистване на газовете. Това усъвършенстване на двигателите водеше до постоянно повишаване на цената на моторните превозни средства. Под натиска на потребителите, двигателостроителите потърсиха начин за частичното компенсиране на по-високите цени чрез увеличаване на мощността на двигателите при непрекъснатото намаляване на техните габарити с удължаване на сервизния пробег. Тези изменения наложиха съществени промени в качеството на използваните смазочни материали и намериха своето отражение в новите публикации

Всяка по-голяма двигателостроителна фирма има своя спецификация за контрол на качеството на смазочните масла – DAIMLER CHRYSLER, DAF, VOLVO, RENAULT V.I./MACK, SCANIA, MAN и др. От eвропейските двигателостроители изискванията на фирмата Daimler Chrysler се очертават като едни от найтежките за изпълнение. Пълно припокриване между отделните спецификации няма, но все пак може да се направи известно приравняване. В Таблица 3 са дадени приблизителните съответствия между спецификации на водещи европейски производители и АСЕА, предназначени за тежконатоварените дизелови двигатели. Един от най-дискутираните въпроси е определянето на срока за смяна на маслата. Препоръката за смяна на маслата се дава на базата на два основни фактора: изминатите километри и периода на експлоатация. Първият фактор от своя страна зависи от: условията на експлоатация, конструкцията на двигателя, квалификацията на шофьора, качеството на използваното масло. Почти всички фирми разделят

ст. н. с. д-р инж. В.Софрониев

Д

илемата за съществуването на човечеството или неговото самоунищожение постави проблема за опазване на околната среда сред приоритетните проблеми за решаване през 21 век. Едни от основните замърсители са двигателите с вътрешно горене. Ето защо още в края на 20 и особено в началото на 21 век усилията на конструкторите са насочени към създаването на колкото е възможно по-безвредни за околната среда двигатели. За това те бяха принудени и от новоразработените и приети от Европейския съюз наредби, намерили отражение в специално създадените спецификации EURO, в които са въведени норми за съдържанието на въглероден окис, азотни окиси, въглеводороди и частици (сажди) в изгорелите газове на различните двигатели. Развитието на тези спецификации по години може да се проследи от Таблица 1.

12

сп. Приста бр. 7 /2006


двигатели условията на експлоатация на леки, нормални и тежки. Като тежки условия на експлоатация се приемат следните случаи: – каране по черни пътища; – пробези на кратки разстояния/ка-

срокове за смяна на маслата в двигатели Actros Trucks – серия 500, на фирмата Daimler Chrysler /ДС/ са посочените в Таблица 4.

ране със студен двигател/; – честа работа на празен ход; – много рядко използване на превозното средство; – теглене на ремаркета или на буксир; – кормуване по пътища, обработени със солена луга. Под леки условия се подразбира каране по магистрални пътища и над 150 000 км/г. пробег, без ремаркета. Според втория фактор маслото трябва да се сменя всяка година/някои фирми дори предписват – на всеки 6 месеца/, независимо от изминатите километри. За различните свои модели, различните фирми определят различни срокове за смяна на маслата в зависимост от качеството на използваното масло и условията на работа на двигателя. Типичен пример за максимални

двигателостроителни фирми. От таблицата се вижда, че Daimler Chrysler отдава най-голямо значение на качеството на използваното масло и условията на експлоатация. Данните показват, че при едно и също масло,

Подобни таблици се дават от всички

но при различни условия на експлоатация, срокът за смяна на маслото може да се увеличи над 2 пъти, а при допълнителен филтър- дори до 4 пъти.

Разликата в срока за смяна на маслото при използване на масло в едни и същи експлоатационни условия, но от различни експлоатационни нива /Е 2 и Е 4 по АСЕА спецификация/, достига до 3 пъти. Ето защо при определянето на срока за смяна на маслото трябва да се използва предписаното от завода-производител на двигателя качество и да се съобразяваме с конкретните условия на експлоатация. Оптималният срок за използване на определено качество масло в конкретен модел двигател и конкретни условия на експлоатация може да се определи само чрез мониторинг на маслото по време на експлоатацията. Предлаганите от Приста ойл моторни масла за тежконатоварени дизелови двигатели и спецификациите, които те покриват, са посочени в Таблица 5.

При зареждане на тези масла в двигатели, за които са препоръчани масла с тяхното качество, могат да се постигнат максималните срокове за смяна при съответните условия за експлоатация. Предимството от използването на маслата с марка Prista е, че фирма Приста ойл винаги е в състояние да организира мониторинг, за да определи оптималния срок за смяна при всеки конкретен случай. ст. н. с. д-р инж. В.Софрониев

сп. Приста бр. 7 /2006

13


Рали „България 2006“

Безапелационна италианска победа Д

жандоменико Басо и неговият FIAT Punto Abarth S2000 не дадоха шанс на българските пилоти да спечелят нова победа в най-престижното ни автомо-

добре подготвени топпилоти, професионално подготвени автомобили. Като най-големи фаворити от нашите пилоти предварително бяха сочени Димитър Илиев и Крум Дончев. И двамата

Победителите Джандоменико Басо/Митя Дота, Димитър Илиев/Я. Янакиев и Крум Дончев/Ст. Вълчев

билно състезание след 35 години. Вече 35 години откакто български крак не е стъпвал на найвисокото стъпало на подиума на Рали „България“. Тази година бе поредната с надежди – много

са млади, но вече имат много натрупан опит, включително и от участия в Световния рали шампионат. И двамата имат отлично подготвени автомобили от група N. Но също така и двамата много добре знаеха, че ще им е много

Факти за Рали „България“ • Само трима пилоти имаха етапни победи в 37-то Рали „България“. Десет от 13-те скоростни отсечки в състезанието спечели екипажът Басо/Дота, две – Илиев/Янакиев, и една – Дончев/Вълчев. • Най-престижното българско автомобилно състезание не е печелено от българин в последните 35 години. За последен път на първо място се класира Илия Чубриков през 1971 г. • 59 екипажа минаха през арката на старта на Рали „България 2006“. От тях 42 успяха да завършат състезанието. • Само осем екипажа участваха в шекдауна на Рали „България“, който дава възможност на отборите да подготвят колите си по-добре. Други, като Крум Дончев/Стойко Вълчев, например, предпочетоха да заложат на физическата подготовка в деня преди състезанието. • През тази година от Рали „България“ отпадна скоростният етап Юндола-Белово, чиито финални 5 км са непроходими заради довлечени от водата канари. На негово място бе включен етапът Велинград–Варвара (12,7 км), който се кара от пилотите 3 пъти. Заради тази промяна общата състезателна дължина на ралито намаля на 265.3 км.

14

сп. Приста бр. 7 /2006

трудно срещу италианския екипаж Джандоменико Басо и Митя Дота. Италианците дойдоха като лидери в Европейския рали шампионат с уникалния автомобил FIAT Punto Abarth S2000. Според всички именно тази кола е бъдещето на рали спорта. Засега от нея са направени само няколко бройки в Европа и тази година просто се правят тестове, за да може догодина да се участва в Световния рали шампионат. Със своя автомобил Басо е карал само в 5 състезания и то винаги с различни настройки. Освен това Басо дойде и като победител от миналата година, познавайки добре трасето на Рали „България“. Единственияте шансове на нашите пилоти бяха два – че познават по-добре трасето и вероятността колата на италианците да не издържи тежкото състезание. Но FIAT Punto Abart S2000 се оказа освен много бърз и много здрав автомобил. Единствено в края на втория ден от ралито Джандоменико Басо имаше проблеми със съединителя, но успя да сe добере до финала, а преднината му беше толкова голяма, че конкурентите не можаха да го настигнат. Счупеният съединител бе поправен от изключително професионалния екип механици в последвалия сервизен парк и така надеждите за българска победа отново отшумяха. С тази своя победа Джандоменико Басо дръпна още по-напред във временното класиране на Европейския рали шампионат. Така в края на сезона италианецът най-вероятно ще продължи традицията този, който печели най-престижното ни рали да триумфира и с Европейската купа.


Втори още от самото начало на състезанието бе екипажът на Боила Автомотор Спорт Димитър Илиев и Янаки Янакиев. По време на цялото състезание Митко Илиев караше с максимално темпо, но единственото, което успя да направи бе да застане на достатъчна дистанция от третия в надпреварата, а за атака на Басо нямаше шанс. Със своето Mitsubishi Lancer Evo 9 екипажът безапелационно си осигури втората позиция. Екипът на Интерспийд Нова Генерация Крум Дончев и Стойко Вълчев бе този, който осигури най-доброто класиране на българите от 2003 г. насам – втора и трета позиция. Крум Дончев, на когото един от основните спонсори е Приста ойл, започна участието си в 37-то Рали „България“ внимателно, но уверено. Той се движеше на трета позиция, докато в края на втория ден не бе застигнат от екипажа Радослав Козлеков и Лазар Тевекелов. Именно между тях се проведе истинската борба в състезанието, която зарадва публиката, след като първите двама се бяха откъснали далеч напред. Козлеков, също много опитен пилот, знаеше какво иска да постигне в това състезание, но не можа дълго да задържи позицията си. Още в началото на третия ден Крум Дончев натисна своя съперник и само за две отсечки успя да натрупа солидна преднина. Тя му даде възможност

Рали „България 2006“

Крум Дончев (вдясно) и копилотът му Стойко Вълчев обсъждат стратегията за предстоящия старт

да кара по-спокойно и така се стигна до момента, когато екипажът на Интерспийд Нова Генерация спечели етапна победа. Дончев вече си беше осигурил третото място в класирането,

когато най-близкият му съперник Радослав Козлеков отпадна в края на ралито заради повреда в автомобила. Въпреки отпадането си Козлеков все пак се класира на 6-о

сп. Приста бр. 7 /2006

15


Рали „България 2006“

място, използвайки системата суперрали. От нея се възползва и екипажът на Ясен и Дилян Попови, които смениха резервоар, пропуснаха няколко скоростни отсечки, за които получиха наказание, и продължиха участието си. Първият автомобил от група

обаче, не е загубил надежди и ще продължава да гони лидерите до края на първенството. На спонсорирания от Приста ойл отбор му предстои да участва във всички ралита от националното първенство, както и на няколко кръга в чужбина от Европейския шампионат. Следващият старт за

Приста ойл подкрепи и младия Георги Янакиев

А6 в класирането бе на чешкия екипаж Антонин Тлустак и Владимир Дедич, които заеха осмата позиция. Те успяха да изпреварят Георги Янакиев-младши с навигатор Марин Костадинов и автомобил Subaru Impreza, също спонсориран от Приста ойл. Това класиране доказа, че асфалтовото Рали „България“ е най-подходящо за автомобили от група N с 4х4 задвижване, каквито карат повече от нашите топпилоти. Доказа се и друг факт – Рали „България“ се печели още в първия ден, когато се натрупва голяма преднина и след това има възможност просто да се поддържа едно добро темпо до финала. След Рали „България“ водач в националния ни шампионат продължава да е Димитър Илиев, който е спечелил и трите старта до момента. Вторият във временното класиране Крум Дончев,

16

сп. Приста бр. 7 /2006

сезона е в Пловдив, където от 4 до 6 август ще се проведе Рали „Хеброс“. motor show

S2000 е новата шампионска категория Както се очертава, новата категория Super 2000 ще стане хита в рали спорта. Първоначалната идея, когато FIA въведе този клас, бе да се намалят разходите за участие в ралитата. Автомобилите S2000 са с 2,0-литрови двигатели, но без турбокомпресори като сегашните WRC. Те имат 4х4 задвижване и редица допълнителни интервенции като класа на прототипите, но въпреки това се класират заедно със серийните автомобили в група N4. Поради липсата на турбокомпресор мощността им е около 280 конски сили. Това е по-малко, отколкото на най-популярните модели от N4  – Subaru Impreza WRX STI и Mitsubishi Lancer Evo IV, но пък колите от S2000 са с почти 200 килограма по-леки. Промените по окачването и 4х4 задвижването им позволяват да са много бързи и много стабилни. Автомобилите S2000 се появиха в края на миналата година, когато няколко частни отбора стартираха с модифицирани Volkswagen Polo S2000 и Toyota Corolla S2000 в Южна Африка. FIAT, обаче, е единственият заводски тим в Европа, който използва автомобили от категорията S2000, а моделът е Punto Abarth S2000, с какъвто Джандоменико Басо участва в Рали „България“. Засега на континента има само няколко такива автомобила, направени като прототипи. От следващата година се очаква и Peugeot да се включи в този сегмент с 207 S2000, който в момента се подготвя.

Участниците в Рали „България 2006“ позират за снимка за спомен


Интервю

Крум Дончев: „Да се шофира

е изкуство, усет и опит“ Кой ти се довери първи да се състезаваш? – Първи повярва в мен баща ми. Започнах със собствен автомобил Шкода Октавия и със средства на семейството ми. През първите 3 години от моята спортна кариера не сме имали помощ от външни спонсори. Беше много трудно. След вече това се появиха фирми, които проявиха интерес. През 2000 година навлязох в рали шампионата и започнах да трупам опит. Отначало участвах в група А с Пежо 306. На следващата година му направихме еволюция. През 2002 година седнах зад волана на Пежо 306 Макси. За съжаление този автомобил вече е забранен за участие в европейските първенства, тъй като води в много близка група до VRC класа. От 2005 година вече съм в група N 4. Това бе едно ново предизвикателство. Дотогава бях управлявал автомобили само с ... предно предаване. Решихме да заложим на N4, тъй като е с по-лесна поддръжка от финансова гледна точка. Може ли да се стане състезател само със Спортната академия, достатъчно ли е да се почувства човек готов да се състезава? – Националната спортна академия ми даде много. Тук определено се разви потенциалът ми като автомобилен състезател, благодарение на страхотните преподаватели, на методиките, по които учихме. Има много тънкости, които само там можат да се разберат и развият... Например? – Например управлението... Аз съм издал книжка, свързана с управлението на автомобила при екстремални условия. Това е опит от тестовете, придобит от различни трасета, различни настилки, различни видове автомобили /предно, задно предаване, постоянно зацепени 4x4/... На пръв поглед

Стойко Вълчев – копилот

управлението на автомобила изглежда твърде лесно – завой наляво и завой надясно, но в същността на това има много изненади. В НСА влязох в тази Крум Дончев е роден в София през 1978 година, зодия Дева. специалност, за да разбера тайните Женен, с едно дете, което е на 10 месеца. на управление на автомобила и Средно образование получава в техникум за ел. машини и тънкостите на този спорт. Доброто апарати „Ворошилов“. управление на автомобила е Завършва Националната спортна академия, специалност изкуство, усет и опит. „Автомобилизъм“ – бакалавърска степен, а след това и маНе бих казал, че който и гистратура. В момента изчаква резултатите от кандидатда е спорт в България на този стването си за докторант. етап може да бъде професия, но въпреки това, благодарение на спонсорите, се едно рали състезание? опитваме да се доближим до големите европейски Непременно трябва да спомена за изключителавтомобилисти. ното впечатление, което ми направи блендинг инстаЗащо водещите пилоти избрахте да се лацията на Приста ойл в Русе. Г-н Валентин Трифонов състезавате в група N4? ми показа при посещението преди месец съвре– Основно заради факта, че автомобилите са менното оборудване и технологии, които според твърде динамични. Освен това значение имат и мен определено я правят най-добрата на Балканите. климатичните условия- България е в зона, където Запознах се със спецификациите на маслата. Разбрах, и през лятото 40 на сто от времето предполага да че Приста прави масло за високи натоварвания е дъждовно. Автомобилите от група N са 4х4 и са на двигателя, което е тествано от Ради Козлеков, а подходящи за такова време. Супер 1600 е също наскоро е донесло победа и на други състезатели. много бърз автомобил, но не е устойчив на хлъзгаво Смятам и аз да проверя още преди старта в Пловдив трасе, а и поддръжката му е доста по-скъпа. как ще се отрази на моето Субару българското масло В момента се състезават основно две с доказани възможности Prista. марки – Мицубиши и Субару. Коя е по-добра? – Да, така е. Но трудно може да се определи с една дума коя е по-добра. В момента може би МиSubaru Impreza WRX STi, спецификация 2004 цубиши е една идея по-напред, тъй като разработи нов двигател. Субару се насочиха и работиха между Като изкарахме сезон 2005 с този автомомеждинните диференциали за по-голям тракшън. бил, в края на годината успяхме да извоюваме В момента двигателите на Мицубиши са по-добри южноевропейската купа. Така шампионатът за трасетата в България, тъй като са по-мощни. през 2006 г. започна добре за нас. Успяхме да си Смятам, че следващата година Субару ще отговори позволим един нов автомобил – Субаро Импреса, на предизвикателството и ще покаже също нова еволюция 2006 г. Той е с доста повече подобрееволюция двигател. ния – има нова спирачна система, по-големи Кои са „виновниците“ за сегашния ти и по-дебели дискове, нови спирачни апарати. успех? Подобрено е окачването. Стабилизаторните – Искам да благодаря на хората, които повярваха щанги са друг вид – увеличен е диаметърът им в нас, които залагат на нас. Без Приста ойл, Еко на 22 мм. Подобрения има на скоростната кутия, елда–България, АЕБТРИ, Булгартабак холдинг и още по-добро охлаждане. Някои от предавките, 3 и 4, няколко фирми трудно можем да си представим са по-къси. добро участие и класиране. Колкото до хората, които Подобрения има в управлението на двигатеми повярваха, то на първо място е баща ми. ля, най-ювече в електрониката. Така автомобиКакво е мястото на маслата за успешното лът придобива по-голяма агресивност. представяне и, разбира се, завършване в сп. Приста бр. 7 /2006

17


Prista oil Signs a Cooperation Agreement with the Trade and Consumer Protection Commission Prista oil signed a cooperation agreement with the Trade and Consumer Protection Commission on July 4. The agreement was signed by Damian Lazarov, the Chairman of the Commission and Valentin Trifonov, the Executive Director of Prista Oil. According to the agreement, the two parties combine their efforts to prevent consumer exposure to unsafe products under the Consumer Protection Law. This agreement is of great importance to both the consumers and the country, declared Valentin Trifonov. For his part, the Chairman of the Commission expressed hopes that the established cooperation mechanism will gain support from all loyal traders and branch organizations. Тhe Petroleum Products Testing Laboratory of Prista Oil is one of the best equipped and modern laboratories in the Balkan region. It is the only laboratory in the country that participates in the ASTM (American Society for Testing and Materials) Interlaboratory Crosscheck Programs. Students Acquire Professional Skills in Prista Oil AD Prista Oil is among the few companies in the country that realize the necessity to provide support for the students’ field practice as the best training approach for preparing future professionals. This opinion was expressed at the end of one-month field practice in the Rousse blending plant by Assoc. Pro. Liljana Topalova, Ph.D, tutor of the students from the University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia.

18

сп. Приста бр. 7 /2006

Further, Liljana Topalova said that the students received knowledge for the stages in the production technology of lubricants and acquired practical skills in some fields of study. She continued that the opportunity of seeing the modern Petroleum Products Testing Laboratory of Prista Oil is of great significance to the students. In the opinion of Assoc. Pro Liljana Topalova the collaboration between the students and the specialists of Prista Oil in writing the diploma theses is another major support for the University education. Most often, subjects of the graduate diplomas are issues related to the production of transformer, turbine and gear oils. Prista Oil Reestablishes Partnership with Chevron Corporation The management board members of Prista oil concluded renewed manufacturing and distribution agreement for Texaco branded lubricants, July 7. Under the agreement, the leading Bulgarian company in southeastern Europe will fulfill TEXACO’s orders for production of export marketed lubricants and greases in the Rousse based lubricant blending plant. Prista Oil will also continue to import and introduce on the Bulgarian market the complete product line of the American company. The trademarks license agreement governs the use of TEXACO’s trademarks. On behalf of Prista Oil the strategic documents were signed by Plamen Bobokov, Management Board Chairman and Valentin Trifonov, Executive Director and on behalf of Chevron Corporation the agreement was signed by Barbara Burger, Vice President Global Supply Chain and Els Devriendt, general manager SC Europe. Since the middle of 2001, Prista Oil

has been manufacturing TEXACO branded lubricants, mainly intended for export. Moreover, under the terms of current agreement the company is an authorized dealer of the American company in Bulgaria. Both contract parties define the renewed agreement as a natural consequence of mutually beneficial business and eye its further expansion. Krum Donchev Within Reach of the Top Position The team of Krum Donchev and Stoyko Valchev with Subaru Impreza WRX STi Spec 12 captured the third place in the general standings of the European Rally Championship and the second place at Rally Bulgaria. The 37 th Top Bulgarian Rally started in Borovetz winter resort, early July. Donchev’s new sponsor Prista Oil supported him. As a graduate from the National Sports Academy he was featured among the favourites at the National Championship. Second victory at the Rally Bulgaria won the crew of the Italian pilot Giandomenico Basso (FIAT Punto Abarth S2000). He kept the leadership throughout the competition and finished far ahead of his rivals. The team of Billa Automotorsport Dimitar Iliev and Yanaki Yanakiev with Mitsubishi Lancer EVO9 took the second place. Radoslav Kozlekov (Mitsubishi Lancer EVO 9) retired unluckily in the last kilometers of the rally. He was fourth position in the standings after SS12 but suddenly an engine damage stopped him in the liaison to SS13. The only fight among the favorites was between him and Donchev. Finally, Donchev took precedence and finish 25.1 seconds behind the second and 1:53.6 minutes behind the leader.


Българи проникнаха в базата на „Мицубиши рали арт“ в Мароко За първи път автомобилният концерн допуска външни А посетители по време на тестове за Рали „Париж–Дакар“

ко на времето към Мароко е проявяван колонизаторски интерес, сега освен атрактивно място за туризъм то е и стратегически терен за тестване на автомобили и провеждане на международни състезания. Рали „Париж–Дакар“ преминава през тези места, а на 100 км в пустинята Сахара е разположен и „полигонът“ за тестове и изпитания на „Мицубиши рали арт“. Петима българи, между които и управителят на Технотранс – Русе Иво Бацалов, имаха възможност тази година да посетят това потайно място. Всъщност за първи път японският концерн допуска външни посетители до базата в пустинята. В началото на юли те присъстваха на тестовете за подготовка на автомобила на Мицубиши за участие в Рали „Париж – Дакар 2007“. Тези незабравими дни са „подърак“ от BF GOODRICH, който е основен спонсор на Рали Opri Maroc. Състезанието се провежда по същото време, когато са и първите 15-дневни тестове на Мицубиши за Рали „Париж – Дакар“. Групата каца на летището в Казаблан-

на сол както в ястията, така и на масата. Запомняща се оказва подправката „куркума“, която се слага както на местните ястия, така и на ориза. Особено впечатление у българите са оставили палачинките със сладко от смокини. Тестовете се провеждат на 100 км във вътрешността на пустинята. Тук са Жан Пиер

Хуан Нано Рома

Иво Бацалов

ка, откъдето следва трансфер до Уарзазат /берберски бастион/. Оттук се продължава с автомобили 4x4 през Атласките планини до Ерфут. След преход от 400 км се стига до града, наричан и „врата към пустинята“. Жителите тук основно са маври и бербери и говорят предимно арабски. На гостите се предлага разнообразна храна, позната като продукти и интересна като начин на приготвяне, разказва Иво. Бил е доста изненадан заради липсата

Фонтене, шампион в Рали „Париж – Дакар“, и шестият в крайното класиране Хуан Нано Рома. И двамата са основни тест-пилоти на Мицубиши. Автомобилът, който се тества и от българите, е победителят в тазгодишното Рали „Париж – Дакар“ – Мицубиши Паджеро ЕVO 3. В непосредствена близост са правени и тестове на участника в ралито догодина, но снимки на машината е било забранено да се правят.

Най-силно ме впечатлиха с вниманието, което се отделя на амортисьорите и гумите, разказва Иво. Всяко колело е с по два амортисьора, а гумите, близки до BF Goodrich mud TERRAIN, но със състав, предвиден за скала и пясък. Състезателният автомобил е с три резервни гуми 235/85/216. Двигателят е с мощност от 280 к.с., но ограничен от правилата на „Париж – Дакар“. По време на демонстрационните обиколки наистина изпитах непознато досега чувство, споделя емоциите си Иво. Досега не бях „излитал“ със 180 км в час при дължина на „полета“ от 15 метра над дюната. Автомобилът от 45 градуса нагоре при отнемане на газта се спуска под 80 градуса, освобождава русенецът натрупания адреналин. Освен това да се движиш по пясък, който е по-ситен от този в ел. предпазителите е нещо впечатляващо. Дори за джипове 4x4 масово изпълнение е трудно проходимо тук. По време на ралито автомобилът се следи с два спътника. Чрез него се предават до базата всички данни и се отчита състоянието на всички агрегати във всеки един момент. Освен това два напълно оборудвани автомобила са в постоянна близост до състезателния с готовност да реагират във всеки момент. По време на тестовете хеликоптер и медицински екип следят за безопасността на участниците. сп. Приста бр. 7 /2006

19


Юли  

Сътрудничеството с Шеврон се задълбочава Студенти добиват професионални умения в Приста ойл

Юли  

Сътрудничеството с Шеврон се задълбочава Студенти добиват професионални умения в Приста ойл

Advertisement