Page 1

C

F

Am

D

E

Em

Fm

G

A

B

Bm

http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr


http://guillaume.henaud.free.fr

priso  

j,ijvfov,,o,vo,f,vfsvo,kvofs koskdf