Page 1

2


ตอนที่ 2: นวัฒกรรมทางการเงินใหม่ ล่าสุด I ผมเดินฝ่ าเปลวแดดยามบ่ายตะวันอยูเ่ หนือหัวแล้ วจึงนัง่ ลงหน้ าคอมพิวเตอร์ ในร้ านอินเทอร์ เน็ต รอบตัวผมมีแต่เด็ก นักเล่นสวมหูฟังกาลังวาดลวดลายอยูใ่ นโลกเสมือนจริง บางคน ยังเก็บชายเสื ้อนักเรี ยนเข้ าเสื ้อยืดไปมิดชิดแต่ไม่มีใครใส่ใจ แน่นอนว่าผมเองก็ไม่ร้ ูสกึ ว่าต้ องใส่ใจพวกเขาอีกแล้ ว เพราะ วันนี ้ผมต้ องใส่ใจตัวเองก่อน ผมเปิ ดเว็บไซด์ตามที่เด็กหนุ่ม แนะนา affiliateme.com หน้ าแรกเป็ นการอธิบายลักษณะธุรกิจ ผมอ่านดูคร่าว ๆ และรู้วา่ ที่เด็กคนนันแนะน ้ ามาเป็ นเพียงแค่คร่าว ๆ เท่านัน้ ความจริงแล้ ว เอเอฟเป็ นองค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่มีนวัฒกรรม ทางการเงินที่ทรงประสิทธิภาพทาให้ สามารถจ่ายเงินให้ สมาชิก ได้ เยอะกว่าที่อื่น ๆ ทางด้ านขวามือจะมีปมให้ ุ่ สมัครสมาชิกอยู่ ตลอด ผมกดปุ่ มนัน่ โดยไม่ลงั เล 3


เมื่อถึงคราวต้ องใส่รายละเอียดส่วนบุคคล ตอนแรกผมใส่ ไปมัว่ ๆ แต่เมื่อมาถึงช่อง “เลขที่บญ ั ชี” ผมก็ร้ ูสกึ ว่าจาเป็ นต้ อง ใส่ของจริง ทาให้ ต้องกลับไปแก้ ข้อมุลทังหมดแล้ ้ วจึงกดส่ง ข้ อมูล ...และผมก็ได้ เป็ นสมาชิกระดับทองแดงของเอเอฟ... เอเอฟแท้ จริงแล้ วเป็ นตัวกลางให้ บริการทางอินเทอร์ เน็ต ต่าง ๆ นานา ผมได้ ลองเล่นเกมเพื่อได้ เงินไปแล้ วผมจึงอยาก ลองบริการอื่นดูบ้าง หนึง่ ในนันที ้ ่ผมลองใช้ ในทันทีคือบริการ อีเมล์ที่ใช้ แล้ วได้ เงิน ผมปรับให้ อีเมล์เดิมของผมส่งอีเมล์ที่ได้ รับมาเข้ าอีเมล์ใหม่เพื่อให้ ทกุ ครัง้ ที่ผมเปิ ดอ่านผมจะได้ เงินแต่ ยังไม่ทนั ที่ผมจะได้ รับเงินอะไรก็มีอีเมล์ฉบับหนึง่ ถูกส่งเข้ ามา ผมรี บเปิ ดดูทนั ที “ยินดีต้อนรับสู่ Affiliate Me คลิ๊กที่นี่ชี ้ช่องรวย การที่คณ ุ ได้ รับอีเมล์ฉบับนี ้แสดงว่าคุณได้ เงินแล้ ว 0.01 ดอลล่าสหรัฐ”

4


เมื่อเห็นข้ อความนัน่ ผมก็รีบเปิ ดดูรายการบัญชีเอเอฟของ ตัวเอง ช่างน่ามหัศจรรย์จริง ๆ ที่เงินในบัญชีเพิ่มขึ ้นมาแล้ ว 30 สตางค์ ถ้ าแค่เปิ ดอ่านอีเมล์ฉบับเดียวยังได้ เงินตังขนาดนี ้ ้ ต่อไปผมคงจะยินดีที่ได้ รับอีเมล์ปัญญาอ่อนอย่าง “เพิ่มขนาด ท่านชาย” “ไวอากร้ าออนไลน์” หรื อแม้ แต่ “Postmaster: Document Delivery Failed” ...ทว่า กว่าผมจะได้ เงินยอดเงินของผมต้ องสูงถึงหนึง่ ร้ อย เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณสามพันบาท... ฉะนัน้ ผมจะชักช้ าไม่ได้ ผมต้ องรี บหาลูกข่ายและต้ องขยัน อ่านอีเมล์ คิดได้ ดงั นันผมก็ ้ จดั การเปิ ดอีเมล์เก่าของผม ลอกเอา ที่อยูผ่ ้ ตู ิดต่อทังหมดมาใส่ ้ อีเมล์ใหม่แล้ วส่งข้ อความไปในทันที “เพื่อน ๆ ทุกคน ไอ้ ไมค์เปลี่ยนเมล์แล้ ว ใช้ ฟรี ได้ เงินด้ วย” ผมพิมพ์หวั เรื่ องเสร็จก็สง่ ไป การใช้ งานอีเมล์ของเอเอฟนัน่ ง่าย สะดวกและรวดเร็ว มันดีเสียจนไม่น่าเชื่อว่าอีเมล์ระดับนี ้จะต้ องจ้ างคนมาใช้ มี 5


เพียงโฆษณาทางด้ านข้ างซ้ ายและขวาของหน้ าจอเท่านันที ้ ่ชวน ราคาญเล็กน้ อยแต่โฆษณาบางตัวก็น่าสนใจ เช่น บริ การรับ ฝากรูปที่ถ้ามีคนเข้ าดูรูปที่เราฝากไว้ เราก็จะได้ เงิน มันยิ่ง น่าสนใจยิ่งขึ ้นไปอีกเมื่อสมาชิกเอเอฟจะใช้ บริการและสร้ าง เครื อข่ายในเว็บฝากรูปนัน่ ได้ ด้วย เรี ยกง่าย ๆ ว่า ใช้ ของฟรี แล้ ว ได้ เงิน อุดหนุนโฆษณาในของฟรี นนั่ ก็ยงั ได้ เงินอีก มันได้ เงิน หลายต่อจริง ๆ ผมเริ่มจะสงสัยแล้ วสิวา่ ผมไปมุดหัวอยูท่ ี่ไหน มาถึงไม่เคยรู้เรื่ องพวกนี ้เลย ยังไม่ทนั ที่ใครจะตอบอีเมล์มา เพื่อนสมัยเรี ยนมัธยมปลาย ของผมก็ติดต่อมาทางโปแกรมแชท ผมรี บตอบไปทันทีและผมก็ ได้ ลกู ข่ายคนแรกในวันนี ้เลย...ช่างเป็ นนิมิตหมายอันดีเสียจริง II เวลาในโลกของอินเทอร์ เน็ตหมดลง ผมจ่ายเงินยี่สิบบาท สุดท้ ายแล้ วกลับไปยังห้ องพัก ก่อนขึ ้นอาคารผมกดเอทีเอ็ม ถอนเงินออกมาใช้ ห้าร้ อยบาท ผมเหลือเงินอีกแค่พนั ห้ า ดังนัน้ 6


ตอนนี ้ผมต้ องแข่งกับเวลา จะได้ เงินจากเอเอฟถึงหนึง่ ร้ อย เหรี ยญก่อนหรื อผมจะอดตายก่อนกันแน่... เมื่อมาถึงห้ องพัก ผมเก็บสมุดบัญชีแล้ วตรงไปยังเครื่ อง คอมพิวเตอร์ สว่ นตัว เปิ ดหน้ าจอเก่าเก็บแสดงภาพสีฟ้าอ่อน แล้ วจึงเปิ ดโปรแกรมสาหรับพิมพ์เอกสาร แม้ เอเอฟจะช่วยทา เงินได้ แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้ าผมไม่ได้ ทาตามความฝั น ระหว่างที่ลกู ข่ายคนแรกของผมกาลังหาเงินจากเอเอฟนัน้ ผมก็ พิมพ์ความฝั นของผมลงหน้ าคอมพิวเตอร์ อนั ว่างเปล่า วาด จินตนาการลงบนแผ่นกระดาษอีกครัง้ โดยหมายใจว่าคราวหน้ า จะไม่สง่ ต้ นฉบับไปยังสานักพิมพ์เดิมอีกแล้ ว III วันรุ่งขึ ้น ผมรู้สกึ ตัวแล้ วเช็ดน ้าลายออกจากแป้นพิมพ์ เมื่อ มองไปเบื ้องหน้ าผมก็เห็นต้ นฉบับยาวสามสิบหน้ ากระดาษอยู่ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่มนั ก็ยงั เป็ นแค่แบบร่างที่หนึง่ เท่านัน้ มันเป็ นเรื่ องของชายหญิงวัยใสที่มงุ่ มัน่ ในความฝั นและ 7


พยายามเติบโตอย่างที่หวัง เพื่อนผองของเขาจะสนับสนุน ครอบครัวของเขาจะเสริมส่งและในที่สดุ ก็จะจบอย่างแฮปปี เ้ อ็น ดิ ้ง ทังสองจะแต่ ้ งงานกันและอยู่อย่างมีความสุข ...ผมถึงคิดอยูเ่ สมอว่าการเขียนเป็ นงานขายฝั น เพราะสิง่ เหล่านี ้มันมีจริงซะที่ไหนกัน... ผมลุกจากเก้ าอี ้ไปเปิ ดประตูห้องน ้า กลิน่ เหม็นอับโชย ออกมาทาให้ ผมผิดหวัง ก่อนที่จะทาธุระเช้ านี ้ผมต้ องจัดการกับ ความฝั นที่ตนั ส้ วมอยูเ่ สียก่อน ว่าแล้ วก็ไม้ สบู ส้ วมที่ซื ้อมาเมื่อ วานอยูท่ ี่ไหนกันนะ... กว่าจะจัดการกับส้ วมที่อดุ ตันและชามบะหมี่เสร็จก็เกือบ เที่ยง ผมออกจากห้ องแล้ วมุง่ ตรงไปยังร้ านอินเทอร์ เน็ตทันที เพื่อดูวา่ ในวันหนึง่ ๆ ผมทาเงินจากเอเอฟได้ เท่าไร พอผมเปิ ด โปรแกรมขึ ้นดูก็ต้องตกใจ...ยอดเงินรวมทังสิ ้ ้นหนึง่ บาท...ที่ อัตรานี ้ผมต้ องใช้ เวลาสามพันวันถึงจะเบิกได้ คิดแล้ วต้ องรอไป อีกแปดปี แม้ ผมจะกินบะหมี่ถ้วยวันละเส้ นผมก็คงไม่สามารถ 8


รอได้ นานขนาดนัน้ แต่ระหว่างที่ผมกาลังสิ ้นหวัง เพื่อนคนเมื่อ วานก็ทกั ทายผ่านโปรแกรมแชทมาในชื่อ “โปลิ่งโหดกระโดด แจม” “ว่างายแสรด ดัยตั ้ งเยอะเป่ า” “บาทเดียวแสด” “รัยว้ า ราวดัยตั ้ งสิ ้ บบาด” “เฮ้ ย ทาได้ ไงวะ” “ก้ เล่นเกม เล่นเนต ดูหนังไปเร่ยเร่ย” “สิบบาทเลยเรอะ ขี ้โกงว่ะ ทาไมเราได้ บาทเดียว” “นายดูหนังดิ ดูหนังได้ ตงั เยอะขิง” “แต่มนั ต้ องดูนานดิ เราไม่มีตงั ค์คา่ เน็ตหรอก” “ก้ อหาดาวน์ไลน์จิ บื ้อจิง” ...ใช่แล้ ว เหมือนกับที่เด็กหนุ่มคนนันพู ้ ด ผมต้ องหาลูกข่าย เพื่อที่ผมจะได้ ไม่ต้องมานัง่ ดูหนังเอง... 9


คิดได้ ดงั นันผมจึ ้ งเปิ ดเว็บไซด์ตา่ ง ๆ นับสิบเว็บแล้ วระดม โพสข้ อความเชิญชวนให้ ทกุ คนรู้ถงึ ความยอดเยี่ยมของเอเอฟ เพื่อเงินในบัญชีผมจะได้ เพิ่มขึ ้น เพื่อความฝั นของผมจะเป็ นจริง ทว่า กลับมีแต่คนตอบข้ อความของผมด้ วยคาด่า ทาไมพวกเขา ถึงไม่ลองดูก่อนนะ ทาไมพวกเขาถึงตังแง่ ้ กบั การทาเงิน ออนไลน์แบบนี ้ มันไม่ดีตรงไหนกัน แต่ผมยังไม่ถอดใจ เมื่อออนไลน์ผมชักชวนหาลูกข่ายไม่ได้ ผมก็ต้องทาในโลกแห่งความจริ ง ผมเปิ ดโปรแกรมพิมพ์งาน แล้ วออกแบบกระดาษฉีก ใส่ข้อความเชิญชวนและลิ ้งค์สมัคร สมาชิกเอเอฟของผมลงไป สัง่ พิมพ์ออกมาแล้ วเอาไปติดตาม ห้ องน ้า ตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ผมใบเชื ้อชวนในทุก ๆ ที่ที่ผมไป... เพราะผมมัน่ ใจว่าคนที่อยากได้ เงินง่าย ๆ มีอยูท่ กุ ที่บนโลก กว่าผมกลับห้ องพักก็มืด ผมจ่ายเงินค่าอินเทอร์ เน็ตไปร้ อย กว่าบาทเป็ นครัง้ แรกในชีวิต ชวนให้ ผมสงสัยในสิ่งที่ผมทาอยู่ ว่ามันจะคุ้มค่าจริง ๆ น่ะเหรอ แต่ผมก็สะบัดความข้ องใจทิ ้งไป เพราะนี่คือสงครามเพื่อความอยู่รอด จะมีความลังเลไม่ได้ คิด 10


ได้ อย่างนันผมก็ ้ ตระเวนติดแผ่นกระดาษฉีกเชื ้อชวนไปตลอด ทางที่เดินพลางฉีกบัตรฉีกไปสักใบสองใบเพื่อให้ คนมาดูเห็นว่า มีคนอื่นสนใจเช่นกัน III เช้ าวันใหม่ ผมตื่นนอนบนเตียงอันแข้ งกระด้ าง เครื่ อง คอมพิวเตอร์ ของผมไม่ได้ เปิ ดมาตังแต่ ้ เมื่อวานแล้ วเพราะผมมัว แต่นาใบเชื ้อชวนไปติดตามที่ตา่ ง ๆ จนดึกดื่น มันเป็ นครัง้ แรก ในรอบหลายปี ที่ผมจบวันหนึง่ ๆ ลงโดยไม่ได้ แตะต้ องต้ นฉบับ เลย ทว่า แม้ จะขึ ้นวันใหม่แล้ วผมก็ยงั ไม่อยากที่จะเปิ ดเครื่ อง เพื่อพิมพ์ต้นฉบับในส่วนของวันนี ้และส่วนของเมื่อวาน ผม อยากจะออกข้ างนอกนัน่ ออกไปที่ร้านอินเทอร์ เน็ตแล้ วนัง่ กลาง วงล้ อมเด็กเกรี ยนพลางเปิ ดเว็บไซด์ตรวจดูยอดเงิน ยอดลูกข่าย ยอดรายได้ ที่ทาไปพลางเล่นเกมออนไลน์ไปพลาง...และผมก็ทา อย่างนันเป๊ ้ ะๆ 11


เมื่อผมรู้ตวั ผมก็อยูท่ ี่ร้านอินเทอร์ เน็ต ผมโยนถ้ วยบะหมี่ ลงถังขยะแล้ วเดินเข้ าไปตามปกติ ร้ านเน็ตวันนี ้ดูเจิดจ้ ากว่าทุก วันอาจจะเป็ นเพราะผมเข้ ามาตังแต่ ้ เช้ า เสียงในร้ านยังเอะอะ เหมือนเดิม เด็กหัวเกรี ยนตัวผอมยังเล่นเกมเดิม ๆ บนเก้ าอี ้หนัง สีดาตัวเดิม แต่วนั นี ้มันช่างเจิดจ้ าจริง ๆ ผมนัง่ ลงบนเก้ าอี ้แล้ วเปิ ดดูยอดรายรับ...วันนี ้ไม่ได้ เจิดจ้ า แต่เพียงบรรยากาศ มันเจิดจ้ าที่ตวั ผมด้ วย ...รายรับรวม 2 บาท... มันเพิ่มขึ ้นมา หนึง่ บาทกับเจ็บสิบห้ าสตางค์หรื อประมาณ 700% ...ลูกข่ายระดับหนึง่ ปั จจุบนั 3 ราย... มันเพิ่มขึ ้นจากเมื่อวานสองคน หรื อประมาณ 200% ...ลูกข่ายระดับสองปั จจุบนั 9 ราย... มันเพิ่มขึ ้นจากเมื่อวานหกคนหรื อเกินกว่า 300% 12


ถ้ าอัตราการเติบโตเป็ นอย่างนี ้ต่อไปล่ะก็ วันพรุ่งนี ้ยอดเงิน ของผมจะกลายเป็ นเกือบ 14 บาท ลูกข่ายของผมจะกลายเป็ น 6 คนและลูกข่ายของลูกข่ายจะกลายเป็ น 27 คน วันมะรื นผม จะมีเงิน 42 บาท และในสิ ้นเดือนผมจะมีเงินเป็ นหลักหมื่น มี ลูกข่ายเป็ นกองร้ อยและมีลกู ข่ายของลูกข่ายเป็ นกองพัน ในปี เดียวผมจะมีเงินมากขนาดที่นกั การเมืองจะต้ องหาโอกาสให้ ผม ซื ้อชาติจากพวกเขาและตารวจจะสงสัยว่าผมค้ ายา แต่ผมก็ไม่ ต้ องกลัวเพราะผมจะมีลกู ข่ายเป็ นกองทัพใหญ่พอที่จะต่อการ ได้ แม้ แต่กบั กองทัพของประเทศ ...ทว่า มันไม่ง่ายอย่างนัน... ้ มันผ่านมากว่าสัปดาห์แล้ ว...เงินในบัญชีของผมเพิ่งจะอยู่ หลักร้ อยและลูกข่ายของผมก็เพิ่มขึ ้นไม่มากอย่างที่ฝันกลางวัน เอาไว้ สิง่ ที่เพิ่มขึ ้นมากกลับเป็ นค่าใช้ จ่าย ค่าอินเทอร์ เน็ตและ ค่าน ้าค่าอาหารพุง่ สูงขึ ้นเพราะผมใช้ เวลาอยูแ่ ต่ในร้ าน อินเทอร์ เน็ต ซ ้ายังมีความรู้สกึ กดดันทุกครัง้ ที่ผมมาถึงห้ องพัก 13


แล้ วได้ แต่ยืนมองดูเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ เปิ ดเลยมาทัง้ อาทิตย์ ...ผมกาลังทาอะไรอยูก่ นั เนี่ย... IV ผมต้ องหาทางทาเงินให้ ได้ ต้ องทาให้ เร็วแต่ผมจะทาอย่าง ไงดี “อุจ้ ุ ว่างัย รายยาง” โปรแกรมแชทเด้ งขึ ้นมา เพื่อนคนเดิม ทักทาย “ยังว่ะ เพิ่งได้ สามร้ อยเอง อดตายก่อนได้ ตงั ค์พอดี” “ไรว้ า ด้ ายตังสามร้ ้ อยทาบ่น เค้ าด้ ายไม่ถงึ ร้ อยเยย” “แต่แกมีงานทานี่หว่า เราไม่มี เขียนต้ นฉบับส่งสานักพิมพ์ ก็โดนปฏิเสธ” “อ้ าว เหยอ แล้ วทางัยอะ” 14


“ก็เลยมาทาเอเอฟนี่ไง” “นายเขียนนิยยั ด้ วยเหยอ” “เออ แต่ไม่ผ่าน” “นายดูไอ้ นนั่ ยัง เอเอฟแอดเซนส์น่ะ” เขากาลังพูดถึงโปรแกรมของเอเอฟที่ผ้ สู มัครจะต้ องนา โฆษณาไปติดบนเว็บไซด์ของตัวเองและเมื่อคนเข้ าไปดูหรื อ คลิกโฆษณา ผู้แปะโฆษณาก็จะได้ เงิน แน่นอนว่าระบบลูกข่าย ก็มีผลต่อโปรแกรมนี ้ด้ วย “ดูแล้ วแต่ไม่ร้ ูจะทาอะไรกับมัน ไม่มีเว็บนี่นา” “อ้ าว ก้ อเขียนนิยายชิมิ สอนอพอไม่รับก็พิมเองเลยจิ” ...ใช่แล้ ว ถ้ าสานักพิมพ์ไม่รับผมก็พิมพ์เองบนเว็บไซด์ อย่างไงล่ะ... “ขอบใจมากเพื่อน” ผมพิมพ์ตอบไปแล้ วปิ ดโปรแกรมแชท ทันที จากนันผมก็ ้ เปิ ดเว็บไซด์ชื่อดังที่รวบรวมนิยายออนไลน์ 15


เอาไว้ ผมมีบญ ั ชีผ้ ใู ช้ และเคยโพสนิยายเรื่ องแรก ๆ อยูแ่ ล้ ว ผลงานของผมตอนนันติ ้ ดอันดับท็อปของเว็บแต่เมื่อมันจบลง มันก็ถกู ลืม ผลงานนันเป็ ้ นผลงานแรกและผลงานเดียวของผมที่ ได้ ตีพิมพ์อนั เป็ นแรงบันดาลใจให้ ผมมุง่ มัน่ จะยึดงานเขียนเป็ น อาชีพ ...ถ้ าผมรู้จกั เอเอฟเสียตังแต่ ้ ตอนนัน้ ผมคงเป็ นเศรษฐี ไป แล้ ว... ผมเข้ าใช้ บญ ั ชีแล้ วประกาศก้ องว่าผมกลับมาแล้ ว ผมติด โฆษณาเชื ้อชวนของเอเอฟในหน้ านิยายของผมและหน้ าบัญชี ผู้ใช้ ของผมด้ วย นอกจากนันผมยั ้ งเปิ ดนิยายเรื่ องใหม่...เรื่ องที่ สานักพิมพ์ปฏิเสธผลงานของผมอย่างไม่ใยดี ผมพิมพ์เรื่ องราว ของนิยายที่ฝังแน่นอยูใ่ นหัวลงไปบนเว็บและฝั งโฆษณาเอาไว้ จากนันก็ ้ อพั โหลดอย่างที่เคยทามา ความรู้สกึ อิ่มเอิบที่ได้ เขียน ต้ นฉบับกลับมาอีกครัง้ อย่างน่าประหลาด ผมรู้สกึ ดีใจและ อยากเขียนต้ นฉบับจนสุดจะทานทน ผมจึงออกจากร้ าน 16


อินเทอร์ เน็ตแล้ วกลับห้ องพักเพื่อเขียนต้ นฉบับและบันทึกนิยาย ที่ถกู ปฏิเสธลงแฟลชไดรฟ์ หมายใจว่าพรุ่งนี ้จะเอาไปลงเว็บไซด์ บัญชีวันนี ้ ค่าอินเทอร์ เน็ต ค่าพิมพ์ ค่ากระดาษและค่าใช้ จ่ายส่วนตัว รวมรายจ่าย 860 บาท รายได้ ...320 บาท V ทีม K อยูใ่ นห้ องประชุม พวกเขาวางเอกสารปึ กใหญ่ไว้ บน โต๊ ะและกาลังถกเถียงกัน “สุภาพบุรุษ...เรากาลังหาวิธีจบั กุมผู้ให้ งบสนับสนุนผูก่อ การร้ ายนะ ไม่ใช่เรื่ องความถูกต้ องตามกฎหมายของที่มาของ เงิน” หัวหน้ าทีมหัวล้ านไว้ หนวดขัดการถกเถียงเพื่อไม่ให้ ออก ทะเล เมื่อได้ ยินดังนันสมาชิ ้ กทีมทังสี ้ ่ก็เงียบลง

17


“แต่วา่ ...หมอนัน่ ไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณะชนเลยนะ มันจะปรากฏตัวให้ กบั พวกมันด้ วยกันเองเท่านัน้ แถมที่อยูข่ อง มันเราก็ไม่ร้ ู ไม่ใช่วา่ รู้แล้ วลาพังพวกเราจะเข้ าไปได้ ด้วยซ ้า” ชายหนุ่มผิวขาวผมดาหน้ าแขกพูด “อย่างน้ อยเราก็ควรจะรู้ก่อนว่าหมอนัน่ อยูท่ ี่ไหน ไม่อย่างนันเราก็ ้ คงจะทาอะไรไม่ได้ เลย” หญิงสาวที่ใบหน้ ายัง ซ่อนอยูใ่ ต้ เงาของห้ องประชุมว่า “ดูเหมือนวิธีที่เราจะเจอหมอนัน่ ได้ ...จะมีวิธีเดียวเท่านัน” ้ ชายหนุ่มที่มมุ ห้ องยกนิ ้วขึ ้นดันแว่นตาของตน “วิธีอะไร” ชายหนุ่มผิวดาร่างกายบึกบึนถาม “เราต้ องกลายเป็ นพวกมัน” ชายแว่นตอบ “เหรอ แล้ วจะทาอย่างไงล่ะ” ชายผิวขาวถาม “แทรกซึมและหลอกล่อ ทาให้ มนั คิดว่าเราเป็ นพวกมันด้ วย การปลอมเป็ นผู้ก่อการร้ ายที่รับการสนับสนุนจากพวกมัน เริ่มต้ นด้ วยการแต่งหน้ าปลอมตัว จัดการกับพวกผู้ก่อการร้ ายที่ 18


นัดรับของจากเป้าหมายแล้ วก็สวมรอยเข้ าไปพบกับคูค่ ้ าของ มัน แค่นี ้เราก็จะได้ เจอกับหมอนัน่ แล้ วใช่ไหมล่ะ” ชายแว่นตอบ “พวกนายนี่มนั ...ฉันไม่คิดว่ามันจะโง่ขนาดนันหรอกนะ” ้ หญิงสาวว่า “แล้ วเธอมีวิธีที่ดีกว่านี ้หรื อเปล่า” ชายหัวล้ านถาม หญิงสาวได้ ฟังก็เงียบไปครู่หนึง่ ก่อนจะบอก “ยังไม่มี...เอา ตามนันก็ ้ ได้ ” VI มันเป็ นนรกขุมที่เท่าไรก็ไม่มีใครรู้ เสียงลูกปื นกรี ดอากาศ ดังดุจเสียงกรี ดร้ องของเหล่าวิญญาณที่น่าเศร้ าในก้ นบึ ้งอันมืด มิดที่ไม่มีทางออก ท่าเรื อเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้ วยตู้คอนเทนเนอร์ กาลังลุกเป็ นไฟ ชายหน้ าแขกกาลังแบกหนุ่มแว่นเจ้ าของ แผนการสวมรอยขึ ้นบ่าแล้ วเดินหนีคมกระสุนของฝ่ ายตรงข้ าม

19


ท่ามกลางการคุ้มกันของเพื่อนทังสามที ้ ่หลบอยู่หลังตู้คอนเทน เนอร์ แผนการสวมรอยเพื่อให้ เจอกับผู้ให้ การสนับสนุนทาง การเงินของทีม K ล้ มเหลวไม่เป็ นท่า หมอนัน่ รู้ทนั แผนของเขา แล้ วแจ้ งให้ กลุม่ นักค้ าอาวุธที่นาของไปส่งรู้ตวั ทีม K กาลังถูก ตลบหลังและฆ่าทิ ้ง “เซบาสเตียน มาเร็วเข้ า” ชายหัวล้ านตะโกนพลันยื่นมือ ออกไปหมายจะคว้ าตัวเพื่อนทังสอง ้ ทว่า เสี ้ยววินาทีถดั มาเขา ก็ปลิวกระเด็นตีลงั กากลับหลังหลายตลบ เซบาสเตียนและหนุ่ม แว่นกลายเป็ นเศษเนื ้อและหมอกเลือด แขนขาของทังสองคน ้ กลายเป็ นก้ อนเดียวกันและกลิ ้งมาแทบเท้ าของหญิงสาวผม ทอง เธอกรี ดร้ องแต่เพื่อนผิวดาของเธอคว้ าปากเธอไว้ ให้ เธอ เงียบ “ใจเย็น ๆ ไว้ รี เบคก้ า ใจเย็น ๆ” ชายผิวดากระซิบ

20


หญิงสาวค่อย ๆ ทาใจให้ เย็นแล้ วแล้ วตบมือของเพื่อนผิว ดาเบา ๆ เขาปล่อยเธอและเธอกระแอมเล็กน้ อย “ขอบใจมาก ไอแซค ฉัน...ไม่เป็ นไรแล้ ว” รี เบคก้ าพูดอย่าง นันก็ ้ จริงแต่ภาพของหัวอันไม่สมประกอบของเพื่อนร่วมงานทัง้ สองคนยังติดตาอยู่ ตัวของเธอสัน่ มือที่ถือปื นพกอยูก่ ็สนั่ แม้ แต่ ปลายนิ ้วที่แนบไกปื นอยูก่ ็สนั่ อย่างหยุดไม่ได้ พวกศัตรูลงจากรถกระบะแล้ ว พวกมันกาลังย่างสามขุม เข้ ามาอย่างย่ามใจ ในมือของพวกมันมีทงปื ั ้ นกล ปื นจรวด ปื น ลูกดอก ระเบิดมือ ระเบิดแสง เบื ้องหลังของพวกมันทีรถติดปื น กล รถติดปื นใหญ่และเรื อลาโตที่เต็มไปด้ วยอาวุธสงครามรอ ส่งไปให้ ผ้ กู ่อการร้ ายในตะวันออกกลาง “ไอแซค รี เบคก้ า ช่วยไม่ได้ แล้ ว เราต้ องถอยกันก่อน” ชาย หัวล้ านว่าพลางทาสัญญาณมือ “ได้ เลยวัตสัน เดี๋ยวฉันนา” ไอแซคว่าพลางเช็ดเหงื่อออก จากหน้ าผากดา ๆ ของตน 21


“ไม่ ไอแซค นายยิงคุ้มฉันกับรี เบคก้ าด้ วย นายไปเป็ นคน สุดท้ าย” วัตสันสัง่ “ทาไมกันวะ เพราะข้ ามันคาดาเลยต้ องไปเป็ นคนสุดท้ าย หรื อไง” ไอแซคเถียง “ก็ใช่น่ะสิวะ นายตัวดา ตอนกลางคืนอย่างนี ้นายซ่อนตัว ได้ ง่ายที่สดุ คราวนี ้ก็หบุ ตูดของนายซะเพื่อนยาก ฟั นขาว ๆ จะ ทาให้ พวกมันมองเห็นนาย แล้ วก็ไม่ต้องมาบ่นเรื่ องเหยียดผิว ด้ วย” รี เบคก้ าว่าพลางตบไหล่ไอแซคอย่างสนิทสนม ไอแซคได้ แต่ทาน่าไม่อยากจะเชื่อในสิง่ ที่เขาเพิ่งจะได้ ยินแต่เขาก้ ต้องทา ตาม “โอเค...ก็ได้ ...เอาล่ะพวกนาย เตรี ยมเปิ ดตูดขาว ๆ ของ พวกนายแล้ ววิ่งเต็มแรงเลยนะ ในสาม...สอง...หนึง่ ...” ไอ แซคว่าพลางหยิบปื นพกอีกกระบอกออกจากซองที่ข้อเท้ า สิ ้น เสียงนับ ชายผิวดาก็เอี ้ยวตัว ยื่นมือออกจากที่กาบังพลันสาด

22


กระสุนเข้ าใส่ศตั รู พวกมันต่างวิ่งหลบกันจ้ าละหวัน่ และใน จังหวะนันทั ้ งวั ้ ตสันและรี เบคก้ าก็วิ่งกลับไปขึ ้นรถเก๋งสีดา “ไปเลย เจอกันที่เดิม” ไอแซคตะโกนพลันถอดเสื ้อผ้ าเหลือ แค่กางเกงในสีดาตัวเดียวแล้ วเขาก็วิ่งตัดท่าเรื อไปยังทะเลอัน มืดมิด ฝ่ ายศัตรูร้ ูวา่ พวกเขากาลังหนีก็ออกจากที่กาบังแล้ ว ระดมยิงใส่ไอแซคแต่เพราะคืนเดือนมืดทาให้ พวกมันมองเห็น เป้าได้ ลาบาก วัตสันกับรี เบคก้ ายิงออกจากหน้ าต่างรถพอให้ พวกมันสนใจแล้ วพวกเขาก็เหยียบคันเร่งหลบจรวดที่พงุ่ เข้ ามา ก่อนจะขับหายไปในความมืด ส่วนไอแซคก็กระโจนลงน ้าแล้ ว ดาหายไปเช่นกัน

23

Affiliate Me EP2  
Affiliate Me EP2  

Affiliate Me EP2

Advertisement