Page 1

Versie: 12-04-10


Voorwoord Voor u ligt het Zorgplan 2010-2011 van het Samenwerkingsverband 5105 (SWV 5105). In augustus 2008 is de samenstelling van SWV 5105 gewijzigd en er is gekozen voor een nieuwe, toepasselijke naam voor ons samenwerkingsverband:

‘SWV Peelkwartier’

SWV Peelkwartier is een samenwerking tussen de scholen van Stichting Prisma (regio HeldenKessel) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om in goede onderlinge samenwerking een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in onze regio na te streven.

Panningen, dinsdag 23 maart 2010

Namens het Federatiebestuur SWV Peelkwartier:

Dhr. H. Verbugt, voorzitter

Dhr. F. Berben, bestuurslid

2


Afkortingen AB APS ASS BCO BAO BJZ CD CFI CITO CVI Fre GMR GOA-beleid IST IB’er ICT JGZ LGF LVS MDO MKD MR NT2 OALT OSG (P)AB PCL PSZ REC RT RVC RvT SBO SWV VO VVE WEC WPO WSNS ZAT

Ambulante Begeleiding Algemeen Pedagogisch Studiecentrum Autistisch Spectrum Stoornis Begeleidingscentrum Onderwijs en Opvoeding. Basisonderwijs Bureau Jeugdzorg Centrale Dienst Centrale Financiën Instelling Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling Commissie voor Indicatiestelling Formatierekeneenheid Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Integraal School Toezicht Interne Begeleider Informatie (en Communicatie) Technologie Jeugd Gezondheidszorg Leerlinggebonden Financiering Leerlingvolgsysteem Multi-Disciplinair Overleg Medisch Kleuter Dagverblijf Medezeggenschapsraad Nederlands als 2e Taal Onderwijs in Allochtone Levende Talen Onderwijs Service Groep Preventieve Ambulante Begeleiding Permanente Commissie Leerlingenzorg Peuterspeelzaal Regionaal Expertise Centrum Remedial Teacher Regionale Verwijzingscommissie Raad van Toezicht Speciaal Basisonderwijs Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs Voor- en Vroegschoolse Educatie Wet op de Expertisecentra Wet op Primair Onderwijs Weer Samen Naar School Zorg Advies Team

3


Inhoudsopgave

4

Inleiding Verantwoording Vaststelling Kwaliteitszorg

5 5 6 6

Hoofdstuk 1, Samenstelling en doel van SWV Peelkwartier 1.1 Visie en missie 1.2 Doel SWV Peelkwartier 1.3 Taken SWV Peelkwartier 1.4 Organisatie 1.5 Kengetallen

7 7 7 7 8 9

Hoofdstuk 2, Realiseren van passend onderwijs 2.1 Ontwikkelingen 2.2 Speerpunten van de scholen m.b.t. de zorg

10 10 12

Hoofdstuk 3, Resultaten 3.1 Kwantitatieve resultaten 3.2 Kwalitatieve resultaten 3.3 Checklist kwaliteitszorg

17 17 17 18

Hoofdstuk 4, PCL 4.1 Taken en bevoegdheden 4.2 Zorgarrangementen 4.3 Procedures 4.4 Klachtenprocedure

19 19 19 19 20

Hoofdstuk 5, Procedures onderzoek en plaatsing 5.1 Ordeningsmodel voor handelingsverlegenheid

21 21

Hoofdstuk 6, Inzet van middelen 6.1 Wijze van bekostiging van de zorgvoorziening 6.2 Inzet van de bekostiging

23 23 23

Bijlage 1, Namen en adressen Bijlage 2, Deelnemende besturen en scholen Bijlage 3, Huishoudelijk reglement PCL Peelkwartier Bijlage 4, Protocol Crisisplaatsing bij leerlingen van Peelkwartier Bijlage 5, Brochure Peelkwartier Bijlage 6, Zorgroute Stichting Prisma

24 25 27 30 31 34


Inleiding WSNS (Weer Samen Naar School) is een landelijk onderwijsproject dat beoogt dat basisschoolleerlingen hun schoolloopbaan zo lang mogelijk op hun eigen basisschool kunnen volgen. Stichting Prisma en Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel hebben zich in het kader van WSNS bestuurlijk verenigd in de federatie (‘vereniging’) SWV Peelkwartier. De samenwerkingscyclus loopt van 2008 tot 2012. De gezamenlijke plannen worden beschreven in het jaarlijkse zorgplan. Voor u ligt het zorgplan 2010-2011 van SWV Peelkwartier. Dit plan geeft de belangrijkste informatie met betrekking tot het onderwijsinhoudelijke en organisatorische beleid van SWV Peelkwartier. Besproken wordt hoe SWV Peelkwartier georganiseerd is en welke taken dit SWV uitvoert. Het plan gaat in op de zorgstructuur (de wijze waarop de scholen in SWV Peelkwartier de zorg voor de leerlingen vorm (willen) geven), de zorgprocedure (de wijze waarop de aanmelding bij de PCL en de toelating tot de school voor speciaal basisonderwijs plaats vindt) en de zorgvoorzieningen (de plaats en de rol van de school voor speciaal basisonderwijs binnen SWV Peelkwartier).

Verantwoording De overheid stelt een aantal eisen aan het zorgplan, vastgelegd in de WPO (art. 19): - De bevoegde gezagsorganen van de scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband stellen jaarlijks voor 1 mei een zorgplan vast voor het daaropvolgende schooljaar. - Het zorgplan bevat in elk geval: 1. de wijze waarop wordt voldaan aan artikel 18, eerste lid; 2. de wijze waarop de formatie, bedoeld in artikel 122, eerste lid onder c, en artikel 132, en het daaraan gerelateerde personeel worden ingezet, alsmede de basisscholen waaraan de formatie, bedoeld in artikel 132, wordt overgedragen; 3. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten ten aanzien van de onderwijskundige opvang van de leerlingen die extra zorg behoeven; 4. de samenstelling, werkwijze en financiering van een permanente commissie leerlingenzorg als bedoeld in artikel 23; 5. de procedures voor onderzoek van leerlingen en plaatsing van leerlingen op een speciale school voor basisonderwijs; 6. de wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de zorgvoorzieningen en de criteria die de permanente commissie leerlingenzorg hanteert; 7. de wijze waarop de ouders in de gelegenheid worden gesteld informatie te verstrekken aan de permanente commissie leerlingenzorg; 8. de wijze waarop de permanente commissie leerlingenzorg informatie verstrekt aan de klachtencommissie. - Het zorgplan wordt voor 15 mei voorafgaand aan het schooljaar waarop het betrekking heeft, toegezonden aan de inspectie.

5


Vaststelling De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) vraagt van ons SWV om jaarlijks het zorgplan vast te stellen. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks voor 1 mei het zorgplan vast, nadat hierover instemming is bereikt als bedoeld in de WMS met de betrokken medezeggenschapsraden, volgens onderstaande procedure. Actie 1. Opstellen eerste concept zorgplan 2. Concept zorgplan aan de algemene ledenvergadering / alle betrokken geledingen. 3. Definitief zorgplan 4. Bespreken zorgplan met leden van de MR / GMR 5. Verzoek om instemming aan MR / GMR 6. Instemming verlenen zorgplan 7. Definitieve vaststelling zorgplan 8. Toesturen zorgplan aan inspectie 9. CFI informeren besteding middelen

Door: Centrale Directie Centrale Directie

Termijn / data: Jan / half feb. 2de helft feb.

Raad van Toezicht Centrale Directie Centrale Directie MR / GMR Raad van Toezicht Centrale Directie Centrale Dienst

maart maart maart april april 01 mei v贸贸r 15 mei

Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg binnen SWV Peelkwartier krijgt vorm met behulp van de PDSA-cirkel (PDCA-cyclus):

PLAN Doelstelling en plannen Hoofdstuk 1 -

Plannen op de scholen -

ACT

Visie en missie Doel Taken Organisatie

Bijstellen en verbeteren

DO -

-

De plannen uitvoeren Hoofdstuk 2

Resultaten Monitoring Checklist -

STUDY/CHECK zelfevaluatie en externe beoordeling Hoofdstuk 3

6

Realiseren passend onderwijs Speerpunten scholen


Hoofdstuk 1 Doel en samenstelling van SWV Peelkwartier 1.1 Visie en missie -

-

We hebben te maken met verschillen tussen kinderen. Ieder kind is uniek, is anders. Het ene kind is nooit minder dan het andere. Dit anders zijn is het uitgangspunt bij het onderwijs en mag niet leiden tot uitsluiting. We spreken over onderwijsbehoeften van kinderen. De pedagogische gedachte is: Hoe is dit kind? Hoe kan ik mijn onderwijsaanbod afstemmen op dit kind? Wanneer duidelijk is wat er ter ondersteuning nodig is voor dit kind, deze leraar en deze school, dan wordt in faciliterende zin ondersteuning geboden binnen de mogelijkheden van ons budget.

Deelname % SBO: Het bestuurlijk streven voor SWV Peelkwartier is maximaal 2,0% verwijzing van kinderen naar speciaal basisonderwijs. Het streven is om zoveel mogelijk kinderen onderwijs te laten volgen op hun eigen basisschool, maar voor kinderen met een SBO-beschikking blijft er een SBO-voorziening binnen SWV Peelkwartier. Afstemming - Afstemming wordt in SWV Peelkwartier als volgt geïnterpreteerd: Scholen die streven naar afstemming nemen de verschillen tussen kinderen als uitgangspunt. Het doel is schoolproblemen voorkomen door het onderwijsaanbod af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van het kind. Daarbij streeft de school naar een evenwicht tussen uitdaging en competentie. De basisbehoeften van kinderen staan centraal: het kind moet ervaren dat het competent en autonoom is en goede sociale relaties heeft. De school is er om een veilig ontwikkelings- en leerklimaat te creëren voor het kind. Afstemming betekent ook: de norm voor succes in het onderwijs in het kind leggen. ‘Alles eruit halen wat erin zit’. Overplaatsing naar speciaal basisonderwijs is voor een school die zich richt op afstemming alleen aanvaardbaar als de school, zelfs na al haar interne mogelijkheden uitgepuurd te hebben, niet in staat blijkt om het betreffende kind die instructie en ondersteuning te bieden die het feitelijk vraagt. Afstemming richt zich niet enkel op cognitieve capaciteiten van kinderen; er wordt ook gedifferentieerd ingespeeld op verschillen in gedrag tussen kinderen en op verschillen in sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.

1.2 Doel van SWV Peelkwartier Het SWV stelt zich ten doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen de basisscholen te realiseren, in samenwerking met de school voor speciaal basisonderwijs “de Fontein”, zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.

1.3 Taken van SWV Peelkwartier De voornaamste taak van SWV Peelkwartier hangt samen met het project ‘Weer Samen Naar School’, afgekort als WSNS. WSNS is een landelijk onderwijsproject dat stimuleert dat kinderen waar mogelijk hun schoolloopbaan op de eigen basisschool kunnen voortzetten. Het project werkt er naar toe om scholen op maat te ondersteunen bij het kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Het merendeel van de taken die SWV Peelkwartier uitvoert, richt zich op het verschaffen van de extra ondersteuning en facilitering die nodig is voor dit Weer-Samen-Naar-School-idee.

7


1.4 Organisatie Raad van Toezicht

Centrale Directie Coördinatie

PCL

Management/ IB-ers

Centrale Dienst

Scholen Stichting Prisma en SKBM

Raad van Toezicht De RvT heeft vijf kerntaken: 1. De RvT is de opdrachtgever van de Centrale Directie. 2. De RvT fungeert als klankbord en heeft een adviesfunctie naar de Centrale Directie. 3. De RvT neemt besluiten als gevolg van statutaire bevoegdheden. 4. De RvT heeft een toetsende taak. 5. De RvT neemt verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren. De Raad van Toezicht bestaat uit twee bestuursleden van Stichting Prisma en twee bestuursleden van SKB Meijel. Centrale Directie De coördinatie is in handen van de Centrale Directie. De Centrale Directie geeft vorm en inhoud aan de bestuurlijke verantwoordelijkheden en is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van datgene wat in het zorgplan staat. De Centrale Directie bestaat uit de algemeen directeur van Stichting Prisma en de directeur van SKB Meijel. De Centrale directie ontvangt en is verantwoordelijk voor het beheer van de middelen van het Rijk: het zorgbudget. Centrale Dienst De Centrale dienst verzorgt in opdracht van de centrale directie bestuurlijke en ambtelijk secretariële werkzaamheden. Deze ondersteuning zal op ad hoc basis ingekocht worden. Management/ IB’ers De groep Management/ IB’ers wordt gevormd door inhoudsverantwoordelijken van alle scholen die deelnemen in SWV Peelkwartier. Deze groep heeft een richtinggevende functie. Zij bewaken dat de invulling van de zorg gekoppeld wordt aan de inhoud van het zorgplan. PCL De PCL is de formele instantie die beoordeelt of een leerling in aanmerking komt voor een SBObeschikking.

8


De PCL bestaat uit: - Een voorzitter vanuit SKB Meijel, niet zijnde het bestuur. - Een inhoudelijk deskundige die optreedt als vertegenwoordiger van Stichting Prisma. - De directeur van SBO De Fontein. - Een externe deskundige (orthopedagoge BCO). Het is ook mogelijk dat er op afroep deskundigen zitting nemen in de PCL. De leden van de PCL zijn op naam benoemd door de Raad van Toezicht van SWV Peelkwartier. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is mevrouw Anget Mestrom. Zij bemiddelt bij klachten naar aanleiding van PCL-besluiten of naar aanleiding van gevolgen van de structuur van de onderwijsondersteuning in ons SWV. Deelnemende besturen en scholen Zie bijlage 2

1.5 Kengetallen Aantal leerlingen per 01-10-2009 Stichting Prisma BS De Horizon BS De Kemp BS De Merwijck BS De Pas BS De Springplank BS De Wissel BS Dr. Poels BS De Liaan BS Panningen-Noord BS Panningen-Zuid BS St. Joseph OBS De Regenboog SBO De Fontein SKB Meijel

BS Den Doelhof

totaal Totaal aantal leerlingen basisschool Totaal aantal leerlingen speciale school Totaal aantal leerlingen SWV Deelnamepercentage SWV Aantal leerlingen volgens 2,0 %-deelname criterium

Brinnr: 05BN

Brinnr: 02EG

159 92 331 230 120 185 64 383 178 170 227 99 48

Brinnr: 09AH

558

Brinnr: 03VE Brinnr: 03VW Brinnr: 10KD Brinnr: 03VZ Brinnr: 12HF Brinnr: 07CI Brinnr: 10ZW Brinnr: 11XY Brinnr: 12PW Brinnr: 03VD Brinnr: 06AN

2844 2796 48 2844 1,68% 56

9


Hoofdstuk 2 Realiseren van passend onderwijs 2.1 Ontwikkelingen Om passend onderwijs te realiseren is het nodig dat er op regionaal (Noord-Limburg) en op bestuursniveau een grote diversiteit aan onderwijsarrangementen ontwikkeld wordt. Het streven is om zoveel mogelijk flexibele onderwijsarrangementen binnen het reguliere onderwijs te realiseren en kwalitatief hoogwaardige speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met zeer speciale onderwijsbehoeften te bieden. Beide besturen nemen deel aan de stuurgroep passend onderwijs voor de regio Noord-Limburg. Bij beide stichtingen is er een bovenschools zorgcoördinator (BZC) aangesteld. In het kader van passend onderwijs zijn de onderstaande ontwikkelingen op de basisscholen van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel en de Stichting Prisma al gaande. Eventuele plaatsing van leerlingen (bijvoorbeeld voor de sociale vaardigheidstraining of in de autigroep) gebeurt rechtstreeks vanuit de eigen stichting die hiervoor eigen middelen inzet. De PCL is niet bij de besluitvorming over deze plaatsing betrokken. Bij SKB Meijel: - Dyslexiespecialist Een van de leerkrachten van Den Doelhof heeft de opleiding tot dyslexiespecialist gevolgd. Haar deskundigheid wordt enkele dagdelen per week ingezet om te werken met kinderen die een grote leesachterstand hebben. -

Sociale vaardigheidstraining Twee keer per schooljaar wordt een cursus van 10 lessen sociale vaardigheidstraining gegeven aan kinderen die zijn aangemeld door hun leerkracht na samenspraak met de ouders. De training wordt verzorgd door twee leerkrachten, waarvan 1 leerkracht de opleiding gedragsspecialist heeft afgerond. Van elk kind wordt van tevoren duidelijk aangegeven door ouders en leerkracht waar het kind problemen ervaart op sociaal gebied. Er wordt met de leerling 1 vaardigheid gekozen die hij wil leren. Tijdens de lessen wordt zoveel mogelijk ingegaan op de vaardigheid die de leerling wil leren en de (huiswerk)opdrachten worden hierop aangepast. Het kind wordt eigenaar van zijn leerproces en gaat hierbij zelf op zoek naar mensen die hem hierbij kunnen helpen. Ook in de klas wordt hier aandacht aan besteed. Leerkrachten zijn steeds op de hoogte van wat tijdens een les aan de orde is gekomen en kunnen het kind hierdoor ook in de klas begeleiden.

-

Meerbegaafden Er is een deelzorgplan (hoog)begaafdheid op Den Doelhof. Dat is in schooljaar 2008-2009 herzien. Tijdens leerlingbesprekingen tussen leerkracht en IB’er wordt besproken wat dit deelzorgplan betekent in de praktijk van elke dag. Met name het compacten en verrijken zal daarbij telkens aandacht krijgen. In schooljaar 2010-2011 wordt het deelzorgplan geëvalueerd.

-

Expertise In schooljaar 2008-2009 heeft een groot deel van het team van Den Doelhof een cursus gevolgd over ADHD en autisme. In schooljaar 2009-2010 is daar een vervolg aan gegeven met een cursus over angst- en stemmingsstoornissen en gedragsstoornissen. Hierdoor zijn de leerkrachten beter toegerust om met allerlei vormen van gedragsproblemen in de groep om te gaan.

-

Motoriek In het schooljaar 2008/2009 is de Brede school Meijel uitgebreid met een aanbod voor fysiotherapie en ergotherapie. Dit aanbod richt zich specifiek op de motorische ontwikkeling van het jonge kind. Dit maakt het mogelijk ons sterker te gaan richten op het signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische problemen. Vanaf het schooljaar 2009/2010 volgt de vakleerkracht gymnastiek de opleiding MRT, waardoor de deskundigheid op het gebied van motorische remedial teaching vergroot wordt.

10


Bij Stichting Prisma: - Ontwikkeling groep hoogbegaafden Stichting Prisma wil Passend Onderwijs bieden aan hoogbegaafde leerlingen. Om hieraan tegemoet te komen, is een speciaal arrangement ontwikkeld voor deze groep, genaamd de Plusbus. De Plusbus is gehuisvest in BS Panningen-Zuid. Opdracht voor de Plusbus: 1. Scholen informatie geven over ‘Hoogbegaafdheid’ d.m.v. het aanbieden van een workshop. 2. Scholen begeleiden bij het signaleren, diagnosticeren van meer/hoogbegaafde leerlingen, waarbij communicatie met ouders en leerkrachten centraal staat. 3. Een moment in de week te creëren voor meer/hoogbegaafde leerlingen om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en samen te werken, de “Plusbus”. 4. Hanteren van een ‘Intakeprocedure’ bij het bepalen of een leerling in aanmerking komt voor de “Plusbus”. Doelstellingen met betrekking tot leerlingen: 1. Kansen bieden aan hoogbegaafde leerlingen om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten; 2. Ondersteuning bieden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen – het welbevinden van deze groep leerlingen; 3. Hoogbegaafde leerlingen kansen bieden om leerstof op een op hen afgestemde manier te verwerken en zich eigen te maken. -

Samenwerking SBO De Fontein en BS de Liaan Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een brede school in pedagogisch-didactisch opzicht, die moet zorgen voor een grote diversiteit aan onderwijsarrangementen voor kinderen met (zeer) speciale onderwijsbehoeftes. Als kinderen niet die instructie of ondersteuning kunnen krijgen op een basisschool, moeten ze opgevangen kunnen worden in deze speciale voorziening. De kleinschaligheid van deze voorziening maakt samenwerking met een basisschool (in dit geval BS de Liaan) noodzakelijk.

-

Onderzoek naar mogelijkheden voor een arrangement speciaal onderwijs REC 1, 2, 3.

-

Bureau Passend Onderwijs Er is één bovenschools loket voor begeleiding van leerlingen met een ‘rugzak’(LGF) (Bureau voor Passend Onderwijs) ingericht. Hoofddoelstelling hiervan is borging van de zorgroute Passend onderwijs (bijlage 6).

11


2.2 Speerpunten m.b.t. de zorg Elke school heeft een aantal speerpunten die betrekking hebben op de zorg. Deze worden hier kort genoemd. De uitwerking van die punten wordt beschreven in het schoolplan van elke school. BS De Horizon Monitoren van leerlingresultaten: trendanalyses maken. ( op leerling- groeps- en schoolniveau.). Vervolgens daar naar handelen. Het ontwikkelingsgericht werken in onderbouw koppelen aan tussendoelen lezen en rekenen. Nieuwe AVI-systeem invoeren. Invoeren Cito toetsen: leestechniek en leestempo. Vervolg van het invoeren van onderdelen LVS Cito. Spelling, rekenen, woordenschat. Op school meer differentiatie bij instructie: schoolbreed invoeren van DIM-model. Verdere uitvoering geven aan Taalverbetertraject. Invoeren van de methode Nieuwsbegrip bij Begrijpend Lezen. Maatwerk blijven bieden aan leerlingen met LGF. Leer- en ontwikkelbesprekingen: Iedere leerkracht is in staat om zelfstandig de taken, genoemd in zorgniveau 1 t/m 3 uit te voeren. Op zoek naar meer begeleidingsmogelijkheden voor hoogbegaafde leerlingen. BS De Kemp Meerbegaafden In schooljaar 2009-2010 is beleid meer-/hoog begaafdheid op de Kemp opgesteld. In schooljaar 2010-2011zullen we op teamniveau wederom bespreken wat dit beleid betekent in de praktijk van elke dag. Met name het onderwijsarrangement werken met het compacte, verrijken en het werken met een Plusgroep zal geëvalueerd worden en waarnodig bijgesteld worden. Ook onderwijs op de Kemp blijven verbinden met de Plusbus wordt verder doorontwikkeld. Verder ontwikkelen en borgen van methodieken Hieronder verstaan we het directe instructiemodel, de instructietafel, drie looprondes en elementen van coöperatief leren bespreken, evalueren, bijstellen en borgen binnen ons onderwijssysteem zodat in iedere groep deze routines naar voren komen. SEO Naast structureel aandacht voor goed sociaal gedrag via de Vreedzame School vindt op basis van meting, de veiligheidsthermometer en de succesindicatoren, maatregelen plaats om de basisveiligheid van het kind positief te beïnvloeden. Dit middel bezit een hoge mate van subjectiviteit. De Kemp onderzoekt welk leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling past bij de visie. Trendanalyses Laatste fase van invoer betreffende alle vernieuwde versies van cito spelling, rekenen & wiskunde en begrijpend lezen en technisch lezen. Na afname een goede trendanalyses a.d.h.v. vaardigheidsscores maken. Deze goed weten te interpreteren om vervolgens adequate interventies op zowel individueel- groeps- en schoolniveau te kunnen inzetten. De PDSA-cirkel zal in iedere groep min. 2x per jaar een plek krijgen en behoort hiermee tot één van de belangrijkste interventies op groepsniveau. Passend onderwijs - Middels methodisch aanbod met gedifferentieerde instructie en gedifferentieerde verwerkingsmodellen en het verder doorontwikkelen van thematisch onderwijs. - Zowel bij het methodische aanbod als het thematische aanbod vinden de tussendoelen een plek. - Herziene versie van het dyslexieprotocol invoeren - Starten met prognoselijnen met ontwikkelingsperspectief. BS De Merwijck Het in 2009-2010 uitgediepte HGPD-denken en –handelen verder eigen maken en borgen. Dit doen we door vaardigheidsenquête bij leerkrachten, terug laten komen in bouwvergaderingen, leerlingbesprekingen met de IB’er, nieuwe leerkrachten krijgen op dit punt een maatje, nog alerter zijn op het volledig en consequent invullen van de formulieren. Maatwerk bieden aan leerlingen met een leerlinggebonden financiering. Het maken van trendanalyses, in 2009 – 2010 ingevoerd onder begeleiding van BCO, nadrukkelijk blijven uitvoeren door directie en IB-ers, dat terugkoppelen naar leerkrachten en 12


-

-

-

-

steeds meer eigen verantwoordelijkheid daarvoor bij de leerkrachten neerleggen. We gebruiken hiervoor Cito LOVS. Gebruik van Cito LOVs voor trendanalyses en opbrengstgericht werken. Na elke toetsperiode (febr.-maart en juni-juli) wordt de uitkomst besproken in bouwvergaderingen en worden acties gepland tot welke verbeterpunten we overgaan. Idem op het gebied van de TTR. Gebruik maken van Cito-toets Viseon (sociaal-emotionele ontwikkeling) en de uitkomsten vertalen naar acties. Bijblijven op het gebied van nieuwe digitale Cito-toetsen. De Merwijck zit daartoe in de landelijke klankbordgroep van Cito. Concreter en efficiënter vorm en inhoud geven aan de ZAT-besprekingen 0-4 jaar en 4 -23 jaar. Meer duidelijk geven over taken en verantwoordelijkheden IB’ers. Beleid maken voor hoogbegaafdheid, waarbij ingezette trajecten ook in volgende jaren doorgezet worden. Duidelijkheid over het HDD-protocol (wie vult wat in en wie bewaakt het traject). Zoeken naar mogelijkheden om leden van de werkgroep hoogbegaafdheid te faciliteren in tijd en scholing. Prognoselijnen op beperkte schaal laten maken en de uitwerking daarvan vorm geven op de klassenvloer. Het borgen van het coöperatief leren, door regelmatige besprekingen in de bouw- en teamvergaderingen. Teamleden informeren over de stand van zaken bij bepaalde zorgleerlingen, waarbij we willen komen tot: grotere medeverantwoordelijkheid van alle teamleden, samen oplossingen bedenken en een eenduidige aanpak ook buiten de groep. Het verzorgen van het hoofdstuk “zorg” binnen het te maken schoolplan 2011 – 2015.

Kombischool De Pas Verder werken aan de vertaling maken van ons document ‘Hoe volgen wij kinderen op Kombischool ‘de Pas’ naar de dagelijkse praktijk. Hierbij gaan we uit van ‘de leerkracht als verantwoordelijke – de IB-er als ondersteuner’ Het digitaal maken van de leerlingdossiers Æ het leren werken met ESIS-B door alle leerkrachten Het ‘updaten’ van toetsen op basis van onderzoek en ervaringen van de verbetercirkels van het lopende schooljaar Æ o Nieuwe DMT en AVI invoeren Æ door alle leerkrachten o Nieuwe CITO SVS-toetsen invoeren Æ door alle leerkrachten o Analyseren van toetsgegevens en opbrengsten op een rijtje zetten Æ door alle leerkrachten o Trendanalyses maken Voor kinderen die niet voldoende hebben aan het reguliere aanbod en de extra ondersteuning gaan we aan de slag met prognoselijnen Æ o Prognoselijnen opstellen ism de SBO-school Æ leerkracht, IB-er en SBO o Volgens deze prognoselijnen aan de slag gaan Æ leerkracht en op vraag van leerkracht de IB-er o Resultaten naast deze prognoselijnen leggen en individueel volgen Æ leerkracht, IBer en SBO Vanuit het nog niet gebruiken van een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem Æ het best bij onze school en ESIS-B passende systeem aanschaffen en invoeren Æ door alle leerkrachten Deze thema’s gaan we integraal aanpakken en vormgeven. Hierbij maken we gebruik van de PDSAcirkel als kwaliteitsinstrument en geven we alle resultaten van deze processen weer in de vorm van kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten delen we regelmatig met alle teamleden waardoor we ook, als verschillende bouwen en zich ontwikkelende individuen, op elkaar afstemmen en een doorgaande lijn waarborgen. BS De Springplank Het aanbod Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling analyseren wij op basis van trendanalyses. Vervolgens daar naar handelen. Voor het schooljaar 2010-2011 ligt het accent op het Technisch Lezen en Begrijpend Lezen. Woordenschat verdient ook ruime aandacht op BS De Springplank. Het planmatig werken rondom Woordenschat gebeurt o.a. met ideeën vanuit Kansrijke Taal. 13


-

-

De invoering van de nieuwe regeling aangaande de vergoedingen rondom dyslexie draagt er mede toe bij dat in het schooljaar 2010-2011 het beleid rondom het protocol dyslexie per groep wordt geĂŤvalueerd en vastgelegd. Verdere uitvoering geven aan het Taalverbetertraject. Van Individuele Handelingsplannen naar Groepshandelingsplannen. Invoeren van de methode Nieuwsbegrip voor Begrijpend Lezen. Op zoek naar meer begleidingsmogelijkheden voor hoogbegaafde leerlingen.

BS De Wissel Begeleiding kinderen met leerlinggebonden financiering. Ontwikkelen leerkrachtcompetenties. Verbetering planmatig werken: N.a.v. toets- en observatiegegevens signaleren, analyseren en diagnosticeren en met gegevens groepsplan of individueel handelingsplan opstellen. SVIB inzetten m.b.t. competentieontwikkeling in het kader van oplossingsgericht werken Format intervisie koppelen aan methodiek Kid's skills. Kwaliteitscontroles organiseren Er worden kwaliteitscontroles georganiseerd. Leraren werken als team, dat afstemt, regelt en brede individuele verantwoordelijkheid neemt om onderwijsverbetering te realiseren. Groepsplan opstellen, uitvoeren en evalueren. BS Dr. Poels Verbetering planmatig werken: N.a.v. toets- en observatiegegevens signaleren, analyseren en diagnosticeren en met gegevens groepsplan of individueel handelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren. Kwaliteitscontroles organiseren. Er worden kwaliteitscontroles georganiseerd. Leraren werken als team, dat afstemt, regelt en brede individuele verantwoordelijkheid neemt om onderwijsverbetering te realiseren. Oplossingsgericht werken De leerkracht begeleidt de leerling in het bedenken van een oplossing. Hierbij ligt het accent op het ontsluieren van een oplossing i.p.v. het analyseren van het probleem. De leerkracht gaat systematisch en grondig verkennen wat de ideale situatie kan zijn d.m.v. creatieve vragen. De leerling wordt aangemoedigd om datgene te doen wat hem al eerder goede resultaten heeft opgeleverd en oplossingen te bedenken voor zijn/haar aandachtspunten. Koppeling met methodiek Kid’s Skills. Begeleiding kinderen met leerlinggebonden financiering We willen een school zijn, die zich tot het uiterste inspant om kinderen met speciale onderwijsbehoeften te begeleiden. Dit betekent, dat we bij de inrichting van onze schoolorganisatie rekening houden met de kansen en bedreigingen van deze kinderen. Dat kan betrekking hebben op de leerkrachtcompetenties, maar ook op de inrichting van de omgeving. BS De Liaan Zorgstructuur (formulieren/zorgroute/groepsplan/IHP/afstemming). In de nieuwe zorgstructuur is er sprake van samenhang en is de school in staat om te signaleren en vroegtijdig de juiste acties uit te zetten. Door middel van een systeem (Esis webbased) is er een transparante en overdraagbare zorgstructuur. Op deze manier wordt uniformiteit gecreÍerd. De Zorgniveaus (conform Zorgplan Peelkwartier) zijn ingesteld. Smart omschrijven van doelen op HP. Trendanalyses maken. Structureel plannen van groep- en leerlingbesprekingen. BS Panningen Noord Op basis van trendanalyses wordt het geplande aanbod op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling jaarlijks geanalyseerd en daar waar nodig bijgesteld. Door de komst van de nieuwe CITO toetsen, inspectienormen en de vernieuwde ESIS worden de trendanalyses in een nieuw format verwerkt, aangepast op de nieuwe normen. Het document profiel onderwijsbehoeften van Panningen-Noord wordt 2 keer per jaar geanalyseerd en daar waar nodig bijgesteld. In dit document staat alles op het gebied van zorg 14


-

-

beschreven. Binnen het team wordt komend schooljaar in elke groep een onderwerp opgepakt waarbij de PDSA verbetercirkel wordt ingezet. Het verbeterteam zal leren werken met de PDSA cirkel introduceren en begeleiden. Borgen van ontwikkelde doorgaande lijn groep 1 t/m 8 t.a.v. SEO. De doorgaande lijn wordt vastgelegd in een blauwdruk. Invoering van een Scol en de gegevens verwerken in ESIS webbased.

BS Panningen Zuid Aanscherpen Handelings Gerichte Procesdiagnostiek Trendanalyses maken LVS ( op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau) Verdere invoering nieuwe Cito-toetsen in LVS Verder invoering van nieuwe ESIS B, inclusief dossierbeheer. Verdere implementatie dyslexieprotocol in onderbouw en bovenbouw Implementatie van Kurzweil 3000, inclusief scholing teamleden. Definitief invoeren van een leerlingvolgsysteem sociaal/emotionele vorming 2e jaar opleiding Intern Begeleider 2e jaar Masteropleiding Specialist Hoogbegaafdheid Volgen, inzetten waar nodig prognoselijnen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. BS St. Joseph Aanbod van taalactiviteiten continueren/bijstellen met als doel vergroten woordenschat en voorkomen van lage scores. Nieuwe coöperatieve werkvormen uit proberen en eventueel toepassen. Onderwerpen van de teamcursus (2008 -2010) techniek toepassen in de praktijk. Bijstellen van het rekenonderwijs in alle groepen. uitgebreid naar onderbouw zodat we ook de basis goed in zicht hebben. In de tk-vergadering de pijlers van professionele gemeenschap regelmatig (1 keer per 6 weken) aan bod laten komen. OBS De Regenboog Implementatie zorgactiviteiten in de leerlijnen van het taalonderwijs volgens het concept van Kansrijke Taal. Vaststellen van de leerlijntechnisch lezen (van beginnende geletterdheid t/m voortgezet technisch lezen) passend binnen het concept van Kansrijke Taal Invoering en inroostering van een technisch leescircuit in de groepen 1 t/m 8. Herbezinning op pedagogische en didactische doelstellingen t.a.v. de kwaliteit van de instructie van de leerkrachten en differentiatievaardigheden van de leerkrachten. Duidelijkheid m.b.t. de verantwoordelijkheden van de leerkracht en de IB’er binnen de leerlingenzorg. Verdere invoering nieuwe Cito-toetsen in het Leerlingvolgsysteem. BS Den Doelhof (SKBM) Implementatie van het programma Startblokken bij de peutergroepen in het kader van voor- en vroegschoolse educatie. Hierdoor wordt een doorgaande lijn gecreëerd naar de basisschool, waar in de kleuterklassen ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gegeven. Optimaliseren van een soepele overgang van groep 2 naar groep 3. In het laatste kwartaal van het schooljaar wordt extra formatie ingezet om de kinderen die naar groep 3 gaan extra uitdaging te bieden op het gebied van beginnende geletterdheid en gecijferdheid. Coaching van leerkrachten in de groepen 1/2 op het gebied van ontwikkelingsgericht onderwijs. Implementatie en uitbreiding van de mogelijkheden van de takenkaart in de groepen 4 t/m 8. Ondersteuning van de leerkrachten bij de uitvoering van het dyslexieprotocol. Implementatie van het ict-programma “Kurzweil”, dat wordt ingezet voor de begeleiding van kinderen met leesproblemen/dyslexie. Ondersteunen van leerkrachten bij het uitvoeren van compacting in de groep. Zorgen voor een verantwoorde personele inzet van de leerlinggebonden financiering. Naast de inbreng van de IB’ers ook de inzet van de onderwijsassistente en het creëren van mogelijkheden voor “meer handen in de klas”.

15


SBO De Fontein - Optimaliseren van de ondersteuning van leerlingen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. De afgelopen jaren is er op de Fontein gewerkt met de methode “Stip”. Deze methode is afkomstig uit het ZMLK onderwijs. Verder worden er additieve materialen gebruikt. In schooljaar 2009-2010 hebben 8 leerlingen extra begeleiding gehad. (Rots en water). Met het aanbod dat we nu hebben, kunnen we onvoldoende differentiëren, onvoldoende inspelen op de diversiteit in onderwijsbehoeften van de kinderen. Ook de veranderingen in het team spelen een rol (nieuwe leerkrachten). Bij het optimaliseren van de begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, zullen de volgende punten aandacht krijgen: 1. Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling? 2. Hoe verloopt die bij de doelgroep op SBO De Fontein. 3. Aan welke criteria moet het aanbod voldoen om gedifferentieerd te kunnen inspelen op de ondersteuningsbehoeften. 4. Hoe implementeren we het aanbod/de aanpak? Bij 20% van de leerlingen op de Fontein is de situatie waarin ze opgroeien niet optimaal. Het team is momenteel onvoldoende in staat om signalen van eventuele kindermishandeling op te pakken. Vandaar dat samen met de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling er ook geprofessionaliseerd gaat worden m.b.t. kindermishandeling: de signalering en hoe te handelen. -

Veel kinderen op de Fontein hebben motorische problemen. In overleg met de fysiotherapeute wordt gekeken hoe we hiermee kunnen omgaan. We zullen ons buigen over onze huidige schrijfmethodieken en kijken, hoe we de begeleiding bij het schrijfonderwijs kunnen verbeteren en of daar een andere methodiek geschikter voor is dan de huidige methodieken.

-

Het kiezen van een nieuwe verkeersmethode. Onze verkeersmethode is verouderd en het verwerkingsmateriaal is niet meer verkrijgbaar. Er zullen criteria geformuleerd worden waaraan een methode moet voldoen en na aanschaf zal de methode planmatig worden geïmplementeerd. Hierbij zullen evaluaties van de geformuleerde criteria een rol spelen om uiteindelijk te besluiten hoe er met de methodiek gewerkt wordt.

-

Het voortgezet technisch lezen. In schooljaar 2009-2010 is het voorbereidend en aanvankelijk leesonderwijs aan de orde geweest. Voor augustus zal gekeken worden hoe er verder gewerkt gaat worden bij het voortgezet technisch lezen. Er zal een opdracht geformuleerd worden voor de werkgroep lezen.

16


Hoofdstuk 3 Resultaten 3.1 Kwantitatieve resultaten De kwantitatieve gegevens hebben betrekking op het deelnamepercentage aan het SBO en aan de leerlingenstromen van het BAO naar het SBO en de terugplaatsinggegevens van het SBO naar het BAO. Inkomend grensverkeer Uitgaand grensverkeer Verwijzing binnen eigen verband Terugplaatsing binnen eigen verband

Aantal leerlingen BAO Aantal leerlingen SBO Totaal leerlingen BAO/SBO Zorgopvang leerlingen BAO Uitgaand grensverkeer Terugplaatsing SBO – BAO SBO % deelname

1 3 0 0

01-10-04

01-10-05

01-10-06

01-10-07

01-10-08

01-10-09

3768 73 3841 5 1 2 1,90%

3710 53 3763 0 4 1 1,41%

3607 42 3649 0 1 0 1,15%

2936 40 2976 1 1 1 1,34%

2865 42 2907 1 3 0 1,44%

2796 48 2844 0 3 0 1,68%

1,93%

1,51%

1,18%

1,41%

1,55%

1,79%

2,06%

1,51%

1,23%

1,44%

1,58%

1,79%

(excl. Grensverkeer)

SBO % deelname (incl. Grensverkeer)

SBO % deelname met Zorgopvang BAO (incl. Grensverkeer + Zorgopvang BAO)

De aanmeldingen bij SBO De Fontein van 1997 – 2010 Jaar JRK Anders 1997-1998 1998-1999 11 19 1999-2000 5 20 2000-2001 5 15 2001-2002 9 7 2002-2003 5 6 2003-2004 2 6 2004-2005 2 5 2005-2006 3 6 2006-2007 3 4 2007-2008 2 6 2008-2009 2 2 2009-2010 0 15

Totaal 16 30 25 20 16 11 8 7 9 7 8 4 15

3.2 Kwalitatieve resultaten Deze zijn terug te vinden in de schoolplannen van de scholen.

17


3.3 Checklist kwaliteitszorg Aandachtspunten op het niveau van het samenwerkingsverband 1. Is de inhoud en vorm van het voorgestelde zorgbeleid helder en inzichtelijk gemaakt? 2. Zijn de gezamenlijke doelstellingen van SWV Peelkwartier duidelijk aangegeven? 3. Is er beschreven hoe deze gerealiseerd worden? 4. Is er aangegeven hoe en wanneer er gecontroleerd wordt? 5. Zijn er afspraken over de richting waarin scholen hun onderwijs willen ontwikkelen? 6. Zijn er afspraken waarop scholen de (zorg) leerlingen volgen, gegevens over hen vastleggen en deze communiceren met ouders/ verzorgers? 7. Is er duidelijkheid voor wat betreft de inzet van intern begeleiders en/ of remedial teachers? Aandachtspunten m.b.t. de PCL 1. Is er een heldere en eenduidige aanmeldingsprocedure naar de PCL? 2. Is de communicatie tussen de reguliere school, de ouders, de PCL en de speciale school voor basisonderwijs efficiĂŤnt geregeld? Aandachtspunten m.b.t. de school voor speciaal basisonderwijs 1. Is er een visie op de rol en de omvang van het SBO? 2. Is deze rol van het SBO in duidelijke afspraken (condities waaronder een beroep op de inzet van hun deskundigheid kan worden gedaan) vorm gegeven? 3. Is er een ondersteunende rol van de SBO naar de basisscholen? Aandachtspunten gericht op de (eigen) reguliere/ speciale school 1. Zijn de verschillende activiteiten die de scholen in het samenwerkingsverband ondernemen ter versterking van het zorgbeleid helder omschreven? - De doelen zijn duidelijk en meetbaar geformuleerd. - De benodigde faciliteiten staan aangegeven en worden verantwoord. - De momenten en wijze van evaluatie is beschreven. 2. Worden de gemaakte keuzes in het zorgplan verantwoord? 3. Passen de gekozen activiteiten van de eigen school binnen de afspraken van het SWV? 4. Dragen de activiteiten bij aan een verdere verdieping van de zorg en een spreiding ervan binnen de scholen van SWV Peelkwartier? 5. Is er een duidelijke relatie met het zorgbeleid in de eigen school zoals verwoord staat in de zorgparagraaf van het schoolplan? Checklist voor de inzet van personele- en materiĂŤle middelen 1. Is er zicht op het totaal van de beschikbare middelen en de herkomst in het SWV voor dit jaar? 2. Zijn er wijzigingen in de vaste lasten van het SWV t.o.v. het vorig jaar? 3. Zijn de argumenten voor die wijzigingen aanvaardbaar? 4. Is het budget toereikend of worden er prioriteiten gesteld? 5. Is er een overzicht van de personele inzet in het SWV en de daaraan verbonden kosten?

18


Hoofdstuk 4 PCL 4.1 Taken en bevoegdheden van de PCL: Kinderen verschillen. Het ene kind kan op onderwijsinhoudelijk en of sociaal-emotioneel gebied meer aan dan het andere. Leerkracht, school en samenwerkingsverband houden hier rekening mee. Toch kan het voorkomen dat ondanks hulp van de leerkracht en de intern begeleider (IB’er) de school niet meer tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Dan komt de PCL in beeld. Deze instantie kan een toelaatbaarheidbeschikking voor het speciaal basisonderwijs (SBO) afgeven. Zonder een dergelijke SBO-beschikking kan een kind niet toegelaten worden tot het speciaal basisonderwijs. De PCL bekijkt vooral met welke onderwijsondersteuning het kind het beste geholpen is. De PCL heeft de volgende bevoegdheid: - Afgeven of afwijzen van een SBO-beschikking; - Adviseren over plaatsing op een andere basisschool; - Adviseren over extra begeleiding op de eigen basisschool; - Doorverwijzen naar andere instanties.

4.2 Zorgarrangementen: Plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs Extra ondersteuning kan gegeven worden door het kind te plaatsen op een school voor speciaal basisonderwijs. In de praktijk zal de PCL pas voor deze vorm van ondersteuning kiezen als andere oplossingen niet voldoen. Crisisopvang Binnen SWV Peelkwartier is crisisopvang ingericht. De toelating daarvan gaat middels de Centrale Directie. De uitvoering ligt in handen van de directeur van SBO De Fontein. De middelen voor de crisisopvang worden door de eigen stichting bekostigd. Zie bijlage 4: Protocol Crisisplaatsing bij leerlingen van SWV Peelkwartier.

4.3 Procedures Zie hiervoor: De brochure Peelkwartier, bijlage 5 De website van SWV Peelkwartier: www.peelkwartier.nl

19


4.4 Klachtenprocedure SWV Peelkwartier geeft ouders/verzorgers de mogelijkheid een klacht in te dienen als ze het niet eens zijn met de besluitvorming of de inrichting van het SWV. Zie bijlage 1 voor namen en adressen. Als de klacht betrekking heeft op een besluit van de PCL, is de route als volgt: 1. De voorzitter van de PCL licht in een gesprek aan de klager toe waarom het besluit genomen is en probeert zo tot overeenstemming te komen. 2. Als dat de partijen niet bij elkaar brengt, kan de klager zich voor een second opinion wenden tot de RVC (Regionale Verwijzingscommissie). 3. Als dat de partijen niet bij elkaar brengt, kan de klager in contact treden met de vertrouwenspersoon van SWV Peelkwartier. Deze overlegt met de Centrale Directie van SWV Peelkwartier en de klager om zo tot de best mogelijke oplossing te komen. 4. Als ook dit overleg de partijen niet bij elkaar brengt, staat de klager de weg naar de Landelijke Klachtencommissie (VOS ABB) open. Als de klacht betrekking heeft op gevolgen van de wijze waarop SWV Peelkwartier is ingericht, is de route als volgt: 1. De klager kan in contact treden met de vertrouwenspersoon van SWV Peelkwartier. Deze overlegt de Centrale Directie van SWV Peelkwartier en de klager om zo tot de best mogelijke oplossing te komen. 2. Als dit overleg de partijen niet bij elkaar brengt, staat de klager de weg naar de Landelijke Klachtencommissie (VOS ABB) open. Als de samenwerking binnen het samenwerkingsverband problemen oplevert, kan het bevoegd gezag van een school (het schoolbestuur of het gemeentebestuur) bij de landelijke geschillencommissie Weer Samen Naar School in beroep gaan. Deze geschillencommissie is ondergebracht bij de Informatie Beheer Groep (IB-Groep).

20


Hoofdstuk 5 Procedures onderzoek en plaatsing Zodra ouders, verzorgers of leerkrachten ervaren dat een kind extra instructie/ ondersteuning nodig heeft, worden stappen ondernomen die moeten leiden tot de juiste afstemming in de ondersteuning van de onderwijsbehoeften van het kind.

5.1 Ordeningsmodel voor handelingsverlegenheid (Opgesteld i.s.m. Ben van der Heijden, adviseur leerlingenzorg BCO-Venlo)

Niveaus van zorg Binnen het primair onderwijs onderscheiden we 6 verschillende niveaus van zorg. De eerste drie niveaus bevinden zich nadrukkelijk binnen de school zelf. Bij de laatste drie niveaus wordt de expertise van derden ingewonnen. 0. Op een “goede” manier onderwijs geven Eigenlijk een open deur. Maar ook van zo’n groot belang dat we het hier wel willen noemen. Door op een goede manier onderwijs te geven voorkom je in bepaalde situaties dat er handelingsverlegenheid ontstaat. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Onder goed onderwijs geven, verstaan we o.a. goed klassenmanagement, professionals voor de klas, een veilig schoolklimaat en een schoolorganisatie die het mogelijk maakt om “samen” met ouders de visie en de missie die de school heeft ten uitvoer te brengen. 1. Leerkrachten onderling. Leerkrachten overleggen informeel met elkaar over leerlingen. Van belang is dat het niet alleen bij “delen van zorgen” blijft, maar dat er gezamenlijk gezocht wordt naar kansen en mogelijkheden. 2. Overleg tussen leerkracht en intern begeleider We spreken over het tweede niveau van zorg op het moment dat de leerkracht zijn zorgen deelt met de intern begeleider/teamleider van zijn school. Ook dit kan op een informele manier gebeuren, tijdens pauzes, wandelgang overleg enz. Daarnaast wordt meerdere keren per schooljaar elke groep doorgenomen. Er wordt gewerkt met een format waardoor alle gemaakte afspraken goed te volgen zijn. Aan bod komen zowel zorgen/problemen van didactische als pedagogische aard. Hier geldt dat er nadrukkelijk gezocht wordt naar mogelijkheden en kansen om de ontwikkeling van het kind weer op gang te laten komen. Hiervoor kan in sommige gevallen een HGPD-formulier worden ingevuld. 3. Overleg tussen leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog; consultatie Op het moment dat er tijdens de groepsplan besprekingen (niveau 2) leerlingen besproken worden waarbij de leerkracht en/of internbegeleider/teamleider aangeven dat ze onvoldoende “grip” of inzicht hebben in de problematiek rondom de leerling en dat zodoende de ontwikkeling van de leerling onvoldoende op gang gebracht kan worden, is overleg mogelijk met een orthopedagoog. Ook ouders kunnen aangeven de behoefte/noodzaak te voelen om met iemand buiten de school en met een andere expertise naar de ontwikkeling van het kind te kijken. De leerkracht vult, eventueel samen met ouders, dan altijd eerst een HGPD – formulier in. Uit het consult volgen handelingsafspraken die in een handelingsplan komen te staan. Dit is een cyclisch proces. 4. Overleg met externe instanties Op het moment dat de zorgen en/of problematiek van het kind dermate complex blijken te zijn dat de ontwikkeling van het kind ondanks alle inzet in vorige stadia onvoldoende effect heeft gesorteerd, is het van belang gebruik te gaan maken van de expertise van andere externe instanties. Dit kan in een MDO of ZAT overleg plaatsvinden. Ook zou ervoor gekozen kunnen worden om de leerling in te brengen in de PCL. Daarnaast behoort doorverwijzing naar instanties die diagnostiek plegen (Mutsaersstichting – Riagg – anderen) tot de mogelijkheden. 5. SO / LGF cluster 1-2-3-4 Als blijkt dat de problematiek van het kind dermate complex en zorgwekkend is dat het niet meer mogelijk is om op een adequate manier hier binnen het primair onderwijs een antwoord op te kunnen geven is het van belang om een cluster 1, 2, 3 of 4 aan te vragen, afhankelijk van de problematiek. Als een indicatie is afgegeven kunnen ouders in principe kiezen of ze hun kind op de reguliere school willen houden (met ondersteuning van ambulante begeleiding) of dat ze hun kind willen plaatsen in het speciaal onderwijs.

21


Schematisch zien de niveaus van zorg er zo uit:

5 4

3

2

1

0

Niveau van zorg 0 1

Soort overleg

deelnemers

Op een “goede” manier onderwijs geven Informeel overleg leerkrachten

Hoofdverantwoordelijk

leerkracht

Formulieren/documenten

Geen (notulen)

2

Leerlingbespreking

Leerkracht IB’er

IB’er

Groepsplan Mogelijk: HGPD-formulier Mogelijk: handelingsplan

3

4

5

22

Consultatie extern

MDO-overleg ZAT-overleg PCL-overleg

Indien gekozen voor regulier onderwijs: bespreking resultaten handelingsplan en voortgang

Leerkracht IB’er Orthopedagoog extern

IB’er

Leerkracht IB’er Schoolarts BJZ Maatschappelijk werk Politie Orthopedagoog Medewerker andere instantie Enz. Leerkracht Ouders IB’er AB’er

IB’er / directeur

HGPD-formulier Mogelijk: Onderzoeks-gegevens Mogelijk: handelingsplan

HGPD-formilier Indien PCL: OKR Mogelijk: onderzoeksgegevens

IB’er / directeur

Handelingsplan Begeleidingsplan


Hoofdstuk 6 Inzet van middelen De bekostiging is afhankelijk van het aantal leerlingen van de afzonderlijke basisscholen op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover de bekostiging plaatsvindt. De bekostiging wordt jaarlijks vastgesteld bij ministeriële regeling. Het aantal leerlingen bedroeg op 1 oktober minder dan 2% (1,68 %) van het totale aantal leerlingen van SWV Peelkwartier. Het bestuur laat de extra middelen (0,32 %) ten goede komen aan de school voor speciaal basisonderwijs. In het zorgplan wordt vastgelegd welk deel van de bekostiging dat samenhangt met de inrichting van de zorgstructuur, naar het SWV gaat. Het resterend bedrag wordt op basis van het aantal leerlingen aan de schoolbesturen toegekend.

6.1 Wijze van bekostiging van de zorgvoorziening Inkomsten SWV Peelkwartier Zorgbudget SWV Exploitatiekosten (m.i.) Grensverkeer inkomend 1 lln.

Totaal

Uitgaven SWV Peelkwartier € 404.000,€ 19.000,€ 3.900,-

€ 426.900,-

PCL : 8 dagdelen orthopedagoog Scholing Directieberaad/IB Exploitatiekosten zorgplan Grensverkeer uitgaand 3 lln. Zorgmiddelen naar besturen SKBM Stichting Prisma Totaal

€ 5.000,€ 4.000,€ 8.000,€ 11.700,-

€ 79.500,€ 318.700,€ 426.900,-

6.2 Inzet van de bekostiging Inzet middelen Stichting Prisma Inkomsten Uitgaven Totaal Specificatie uitgaven: Naar scholen op basis van formatieplan, IB’ers Hoogbegaafden Bureau Passend Onderwijs Totaal

€ 318.700,€ 318.700,€ 0,-

€ 246.000,€ 50.000,€ 22.700,€ 318.700,-

Inzet middelen SKB Meijel Inkomsten Uitgaven Totaal Specificatie uitgaven: Dyslexiegroep IB’ers (2) Sova-training projecten kwaliteitsverbetering Onderwijsassistente inzet expertise Totaal

€ 79.500,€ 79.500,€ 0,-

€ 7.500,€ 40.000,€ 4.000,€ 10.000,€ 10.000,€ 8.000,€ 79.500,-

23


Bijlage 1 Namen en adressen SWV Peelkwartier Centrale Dienst Federatie

Centrale Dienst Federatie SWV Peelkwartier Postadres: Postbus 7192 5980 AD PANNINGEN Tel: 077-307 97 48 Fax: 077-306 05 57 Bezoekadres: Ruijsstraat 20 5981 CM PANNINGEN E-mail: info@peelkwartier.nl Website:www.peelkwartier.nl

Raad van Toezicht - Dhr. H. Verbugt (voorzitter) - Mevr. M. van der Heijden (secretaris) - Dhr. A. Joosten (lid) - Dhr. F. Berben (lid) Centrale Directie - Dhr. M. Rutten - Dhr. P. Engels

PCL-leden Mw. K. Koldewijn-Engels (voorzitter) Mw. G. Matoug Mw. M. Radermacher Vertegenwoordiging SBO De Fontein

PCL-secretariaat: Postbus 7192 5980 AD PANNINGEN Tel: 077-3079748 E-mail: info@peelkwartier.nl Website: www.peelkwartier.nl

Vertrouwenspersoon van SWV Peelkwartier Mw. A. Mestrom

Landelijke Klachtencommissie

Regionale Verwijzingscommissie (RVC) Kamer Noord

24

Randweg 1 5768 XL MEIJEL Tel: 077-4663531 VOS/ABB Postbus 162 3440 AD WOERDEN Tel: 034-8405245 Fax: 034-8405244 Postadres: Postbus 829, 5900 AV Venlo Bezoekadres: Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo Voorzitter: Mevr. Drs. C. Maes Secretaris: Mevr. Drs. K. Ackermans Tel.: 077 – 3519284 ('s morgens bereikbaar) Email: k.ackermans@rvc-limburg.nl


Bijlage 2. Deelnemende besturen en scholen Deelnemende besturen Stichting Prisma Postbus 7192, 5980 AD PANNINGEN Tel.: 077- 3079748 e-mail: info@prisma-spo.nl werkgeversnummer: 47959 Algemeen directeur: Dhr. M. Rutten Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel Kerkstraat 7, 5768 BH MEIJEL Tel.: 077-4669210 Fax: 077-4669211 e-mail: info@dendoelhof.nl Werkgeversnummer: 74868 Directeur: Dhr. P. Engels Deelnemende scholen BS De Horizon Past. Kengenstraat 1 5985PV Grashoek Tel. 077-307 28 56 E: info@horizongrashoek.nl W: www.horizongrashoek.nl

Brinnr: 05BN

BS De Kemp Kempstraat 36 5987AH Egchel Tel.: 077-307 36 36 E: info@bsdekemp.nl W: www.bsdekemp.nl

Brinnr: 03VE

BS De Merwijck Merwijckstraat 16 5995XK Kessel Tel.: 077-462 14 31 E: info@merwijck.nl W: www.merwijck.nl

Brinnr: 03VW

BS De Pas Averbodestraat 19 5988AW Helden Tel.: 077-306 09 00 E: info@bsdepas.nl W: www.bsdepas.nl

Brinnr: 10KD

BS De Springplank Rector Isidorusstraat 3 5984NB Koningslust Tel.: 077-465 18 24 E: info@bs-despringplank.nl W: www.bs-despringplank.nl

Brinnr: 03VZ

Brinnr: 12HF 25


BS De Wissel Schoutenring 34 5981DS Panningen Tel.: 077-307 30 46 E: info@bs-dewissel.nl W: www.bs-dewissel.nl BS Dr. Poels Schoolstraat 7 5995NP Kessel-Eik Tel.: 077-462 12 62 E: info@drpoels.nl W: www.drpoels.nl

Brinnr: 07CI

BS De Liaan Past. Knippenberghstraat 29 5988CS Helden Tel.: 077-306 10 62 E: info@deliaan.nl W: www.deliaan.nl

Brinnr: 10ZW

BS Panningen-Noord Koninginnelaan 4 5981XZ Panningen Tel.: 077-307 21 67 E: info@bspn.nl W: www.bspn.nl

Brinnr: 11XY

BS Panningen-Zuid Raadhuisstraat 315 5981BE Panningen Tel.: 077-306 12 80 E: info@panningenzuid.nl W: www.panningenzuid.nl

Brinnr: 12PW

BS St. Joseph Kard. Van Rossumstraat 11 5986BH Beringe Tel.: 077-307 29 33 E: info@josephberinge.nl W: www.josephberinge.nl

Brinnr: 03VD

OBS De Regenboog Schoutenring 32 5981DS Panningen Tel.: 077-307 42 23 E: info@obsderegenbooghelden.nl W: www.obsderegenbooghelden.nl

Brinnr: 06AN

BS Den Doelhof Kerkstraat 7 5768BH Meijel Tel.: 077-466 92 10 E: info@dendoelhof.nl W: www.dendoelhof.nl

Brinnr: 09AH

26


Bijlage 3. Huishoudelijk reglement PCL PEELKWARTIER Vastgesteld door de PCL in haar vergadering van 24 februari 2010. Artikel 1 Aanmelding 1. De PCL hanteert het aangeleverde dossier voor de beoordeling van de noodzaak tot plaatsing van een leerling op de speciale scho(o)l(en) voor basisonderwijs. Formulieren die aangeleverd moeten worden zijn te downloaden via de website: www.peelkwartier.nl. 2. Indien de gegevens op het aanmeldingsformulier niet compleet zijn stelt de PCL de ouders in de gelegenheid de ontbrekende gegevens tot 3 weken voor de PCL vergadering in te sturen. Artikel 2 Procedure en taakverdeling 1. De PCL houdt bij de beoordeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, de volgende procedure aan: a. de aangemelde leerlingen worden geregistreerd overeenkomstig de gegevensindeling op het aanmeldingsformulier dat deel uitmaakt van de afspraken in SWV Peelkwartier en gebruik makend van de informatie in het onderwijskundig rapport; b. de geboden informatie over de leerling wordt vergeleken met de benodigde informatie voor besluitvorming. Besluitvorming / beoordeling vindt plaats op basis van deskundigheid; c. zonodig wordt aanvullende informatie verzameld bij de school/ouders en/of andere personen/instellingen die gegevens ten behoeve van de besluitvorming over de aangemelde leerling kunnen leveren. Mogelijk kan er in bijzondere gevallen nog verdiept onderzoek volgen middels een MDO (Multi Disciplinair Overleg); d. de beschikbare informatie wordt samengebracht in een dossier van de aangemelde leerling dat ten grondslag ligt aan beoordeling en advisering; e. het dossier wordt bestudeerd, waarna de bevindingen worden gedeeld en samengevat ten behoeve van de besluitvorming door de PCL (zie b); f. het oordeel over de noodzaak tot plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs wordt verwoord in een beschikking; een advies wordt geformuleerd volgens de aanwijzingen van de leden. Dit gebeurt door middel van een brief naar de school en ouders; g. van de gehele procedure en de uitkomsten vindt per leerling dossiervorming plaats. 2. De PCL hanteert voor de uitvoering van de onder het vorige lid genoemde taken de volgende taakverdeling: a. Voorzitter (i.s.m. Centrale Directie): Monitoring kengetallen | Waar in PCL-verband nodig: overleg met Interne begeleiders | Ambtelijk secretariaat | Aansturing PCL-administratie. b. Directeur school voor speciaal basisonderwijs: Bij positief besluit over plaatsing SBO verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit. c. Orthopedagoge PCL | contactpersoon SBO De Fontein, met bijzondere opdracht: MDO in gang zetten + probleemstelling daarvoor formuleren; secretariaat inseinen wanneer actie kan worden ondernomen / eventueel aanvullend onderzoek. d. IB’er vertegenwoordigt de PCL in IB-netwerk. 3. Zie ook taakverdeling. Per besproken kind fungeert de voorzitter als contactpersoon naar ouders en/of school tenzij anders wordt afgesproken. Artikel 3 De wijze van beoordeling en advisering

27


1. Het besluit tot plaatsing als bedoeld in artikel 23 lid 1 van de WPO komt tot stand in een beraadslaging waarbij tenminste 3 leden aanwezig zijn. 2. IB’er of directeur van de school waar de ingebrachte leerling momenteel onderwijs geniet, wordt uitgenodigd om de bespreking bij te wonen. Vragen die PCL-leden hebben naar aanleiding van het dossier kunnen door IB’er of directeur mondeling toegelicht worden. 3. Het besluit dat plaatsing van een leerling op een speciale school voor basisonderwijs noodzakelijk is, wordt met meerderheid van stemmen genomen, waarbij gestreefd wordt naar consensus en mondeling overleg. 4. Een besluit dat plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs niet noodzakelijk is, wordt direct gevolgd door een advies over plaatsing en opvang van de leerling in een andere vorm van onderwijs. Over een dergelijk advies neemt de PCL zo spoedig mogelijk een besluit. Aan de beraadslaging en de besluitvorming over het opgestelde advies nemen tenminste 3 leden deel. Het besluit over het advies wordt met meerderheid van stemmen genomen, waarbij gestreefd wordt naar consensus en mondeling overleg. 5. In het kader van de hoorplicht bij de voorbereiding van een besluit, als bedoeld in lid 1, verzorgt de (ambtelijke) secretaris de uitnodiging. Het daaropvolgend gesprek kan gevoerd worden met een van de leden van de PCL, die vervolgens verslag uitbrengt in de PCLvergadering. 6. De PCL kan aanvullende informatie inwinnen of de mening vragen van ter zake deskundigen. De PCL stelt vast welke personen en/of instellingen, respectievelijk welke deskundigen benaderd zullen worden en welke condities gelden voor de informatieverstrekking en raadpleging. Zie: artikel 2, lid 1c (MDO). 7. De PCL informeert de ouders en school schriftelijk binnen een week na de PCL-bijeenkomst over het besluit. 8. Wanneer een voorgenomen advies (zoals bedoeld in lid 3) plaatsing op een andere basisschool inhoudt, overlegt de voorzitter met de ouders over de eventuele te nemen vervolgstappen. 9. Kinderen uit een ander samenwerkingsverband met een PCL-beschikking worden eerst in de eigen PCL ingebracht alvorens plaatsing op de SBO-school kan plaatsvinden. 10. Een observatieplaatsing bij de SBO-school geldt maximaal één jaar op basis van mogelijkheden binnen de SBO-school. Artikel 4 Bekendmaking, bezwaar en beroep 1. De PCL maakt zijn beschikking over de noodzaak tot plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs schriftelijk bekend aan de aanvrager. Mogelijkheden tot bezwaar: zie Klachtenregeling. 2. De voorzitter en secretaris dragen er zorg voor dat in de bekendmaking en de verdere afhandeling van de beschikking alle geldende voorschriften inzake berichtgeving en termijnen in acht worden genomen. 3. RVC wordt ingeschakeld bij verzoek om second opinion. 4. In beroepszaken treedt de voorzitter op namens de PCL, tenzij de PCL anders beslist. In verband met de afhandeling van beroepszaken kan de voorzitter zich laten bijstaan door een juridisch adviseur, na goedkeuring door de Centrale Directie van SWV Peelkwartier. 5. De uitkomsten van het PCL-overleg worden verwerkt in het monitoringssysteem. Kengetallen op basis daarvan worden opgenomen in het jaarverslag van het SWV en kunnen gebruikt 28


worden bij landelijke enquêtes en /of informeren van andere samenwerkingsverbanden. 6. Een advies, zoals bedoeld in artikel 3 wordt schriftelijk bekend gemaakt aan de school en de ouders en desgewenst toegelicht op de in lid 1 beschreven wijze. Ook de PCL leden ontvangen een kopie van het schriftelijk besluit. 7. Als ouders vragen hebben of een gesprek willen met de PCL over het advies, kunnen zij zich wenden tot de voorzitter. 8. Bij bezwaren (schriftelijk) worden de wettelijke procedures gevolgd. Artikel 5 Kwaliteitszorg 1. De PCL evalueert jaarlijks haar werkzaamheden uit het voorgaande schooljaar en rapporteert dit aan de Centrale Directie. 2. Bij de onder het eerste lid genoemde evaluatie let de PCL speciaal op de gang van zaken bij de aanmelding van leerlingen en de daarop volgende besluitvorming. Met name de knelpunten die zich hebben voorgedaan, worden (zo nodig in overleg met de betrokkenen in het onderwijs) tot een oplossing gebracht. Artikel 6 Beraadslagingen 1. De PCL houdt gemiddeld 8 keer per jaar een reguliere, besloten beraadslaging volgens een rooster dat voor het begin van het kalenderjaar door de PCL wordt vastgesteld. Het vergaderrooster wordt gebaseerd op het te verwachten patroon in de aanmelding van leerlingen. 2. De convocaties worden verzorgd door de secretaris in overleg met de voorzitter. De agenda en de benodigde stukken voor de vergadering worden tenminste 1 week voor de vergaderdatum aan de leden verstuurd. 3. De agenda voor een vergadering wordt door de voorzitter en de secretaris voorbereid. Ieder lid heeft het recht om agendapunten voor te stellen. Artikel 7 Vaststelling en wijziging reglement Het huishoudelijk reglement kan worden vastgesteld en gewijzigd met instemming van alle leden van de PCL. Toelichting bij huishoudelijk reglement PCL - Algemeen Dit reglement wordt door de PCL zelf vastgesteld; het regelt de interne werkwijze van de PCL. Aangezien de WPO eist dat het zorgplan ook de werkwijze van de PCL regelt, is het verstandig om dit reglement als bijlage bij het zorgplan op te nemen. In het zorgplan zelf zal ook een beschrijving dienen te staan van de algemene werkwijze van de PCL in relatie tot de taken van de PCL. - Contacten tussen PCL’s In artikel 4 lid 5 is opgenomen dat PCL’s in dezelfde regio elkaar waar nodig op de hoogte houden van de verwijzingsproblematiek. Dit is onder meer van belang in verband met eventueel aanwezig grensverkeer en biedt tevens vergelijkingsmateriaal waarmee een PCL haar winst kan doen. 29


Bijlage 4. Protocol Crisisplaatsing bij leerlingen van SWV Peelkwartier Een leerling komt in aanmerking voor crisisplaatsing als een school niet langer de verantwoordelijkheid kan dragen voor een kind of de veiligheid van een kind en/of de veiligheid van andere kinderen. Bij crisisplaatsing worden de volgende stappen gevolgd: 1. De leerling wordt door de school aangemeld bij de Centrale Directie. 2. De school levert bij de Centrale Directie een zo compleet mogelijk dossier in waaruit in ieder geval de acute hulpvraag duidelijk is. 3. De Centrale Directie bespreekt binnen 5 werkdagen het dossier en het verzoek tot crisisplaatsing met de directeur van SBO De Fontein. 4. De Centrale Directie neemt een besluit over plaatsing op SBO De Fontein. Het gaat hierbij altijd om een observatieplaatsing van maximaal 6 maanden. 5. Er volgt een gesprek met de ouders door een afgevaardigde van de Centrale Directie en de directeur van SBO De Fontein. 6. Indien de ouders het niet eens zijn met het besluit, kunnen zij handelen volgens de klachtenprocedure. Indien de crisisplaatsing wordt toegekend, worden de volgende stappen gevolgd: 1. Aan de hand van het dossier van de basisschool wordt er door SBO de Fontein een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak wordt binnen 2 weken ingebracht bij de PCL. 2. SBO de Fontein bekijkt samen met de basisschool en ouders of deze leerling aangemeld wordt voor het speciaal basisonderwijs. Indien dit het geval is zal het volledige dossier binnen 6 maanden na start van crisisplaatsing worden ingebracht bij de PCL. De PCL besluit of de leerling een sbo-beschikking krijgt of geeft advies over het vervolgtraject. 3. Indien ouders besluiten dat hun kind niet wordt aangemeld voor het speciaal basisonderwijs, geeft de directeur van SBO De Fontein (na overleg met de Centrale Directie) een advies over het vervolgtraject. 4. Er vindt altijd een terugkoppeling plaats naar de aanleverende basisschool.

30


Bijlage 5. Brochure PEELKWARTIER

31


32


33


BIJLAGE 6 zorgroute Zorgniveau 0

Zorgniveau 2

Geen overleg

Formulieren: Mogelijk: GHP

Hulpvraag opgelost? ja

Algemene Leerlingbespreking leerkracht - IB-er

Zorgniveau 3

Zorgniveau 4

Overleg leerkracht – IB-er

Via IB-er: Observatie onderzoek Eventueel inzet RT

Zorgniveau 5

Hulpvraag-formulier Indienen bij BPO / HBG

Consultatie extern Of via BPO onderzoek

Overleg IB-er – (directeur) - BPO

nee Formulieren

Mogelijk: AB door BPO / HBG Zorgniveau 1

EINDE

Zorgniveau 1

Informeel overleg Leerkracht leerkracht

Formulieren: Format leerlingbespreking per school Groepsplan - (HGPD) Mogelijk: IHP - GHP

SBO beschikking aanvragen bij PCL

SO indicatie aangevraagd bij REC 1-2-3-4

Doorverwijzing Leonardoschool

Formulieren PCL

Formulieren

Aanmeldings traject Leonardoschool

Hulpvraag opgelost? ja

nee

EINDE Nog steeds een hulpvraag?

Handelingsplan Î gesprek ouders Î tijdspad aangeven

Overleg IB-er – (directeur) - BPO

Observatie – DHH / Dossieranalyse Gesprek lkr Gesprek ouders / lkr/ IB-er / directeur Plan van aanpak gaat in werking Evaluatie

ZAT of zorg overleg

Besluit CVI

Procedure PCL Formulieren: HGPD Handelingsplan Onderzoeksgegevens

Procedure ZAT-team

Hulpvraag opgelost? ja

Zie www.peelkwartier.nl

(in ontwikkeling)

nee Toekenning

Afwijzing

Overleg met BPO / HBG

EINDE Hulpvraag opgelost? Hulpvraag opgelost?

Hulpvraag opgelost? ja

ja

nee

ja

Zorgniveau 2

EINDE

Plaatsing SO

Rugzak financiering

Overleg BPO

Procedure Uitschrijving

LGF zorgroute

Zorgniveau 5

nee

EINDE EINDE

nee

Voortzetten AB / plaatsing Plusbus

Zorgniveau 3

Procedure Plusbus

Zorgniveau 4

Hulpvraag opgelost? ja EINDE

nee Zorgniveau 5


Zorgroute - Afkortingen

-

AB

Ambulante Begeleiding

-

BPO

Bureau Passend Onderwijs

-

DHH

Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid

-

GHP

Groepshandelingsplan

-

HBG

Hoogbegaafdheid

-

HGPD

Handeling Gerichte Proces Diagnostiek

-

IB-er

Intern Begleider (Leerkracht met IB-taken)

-

IHP

Individueel Handelingsplan

-

LGF

Leerling Gebonden Financiering

-

REC

Regionaal Expertise Centrum

-

SBO

Speciaal Basisonderwijs (SBO De Fontein)

-

SO

Speciaal Onderwijs

-

ZAT

Zorg Advies Teams

35


Zorgplan Peelkwartier  

Zorgplan Peelkwartier

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you