Page 1


1


openbare basisschool De Regenboog

Â

2


openbare basisschool De Regenboog Inhoudsopgave Voorwoord

blz 5

Hoofdstuk 1

De school

blz 6

Hoofdstuk 2

Missie, visie en uitgangspunten

blz 10

Hoofdstuk 3

De vormgeving en organisatie van ons onderwijs blz 15

Hoofdstuk 4

De zorg voor onze kinderen

blz 20

Hoofdstuk 5

Ouders en oudercontact

blz 29

Hoofdstuk 6

Contacten met externe organisaties

blz 31

Hoofdstuk 7

De resultaten van ons onderwijs

blz 32

Hoofdstuk 8

Regelingen en afspraken

blz 34

Â

3


openbare basisschool De Regenboog

Â

4


openbare basisschool De Regenboog Voorwoord Beste ouders/ verzorgers, Voor u ligt het algemene gedeelte van de schoolgids (versie 2011). Dit algemene gedeelte is meerdere jaren hanteerbaar. Openbare basisschool De Regenboog is een school die hard werkt aan onderwijsontwikkelingen. Het doel is een school te zijn waar kinderen worden begeleid vanuit de volgende kernwaarden; -

welbevinden betrokkenheid ontwikkeling verantwoordelijkheid

Een school waar iedereen zich veilig voelt om zich op zijn of haar eigen manier zich te kunnen ontwikkelen. Een school waarin we streven naar plezier in werken voor zowel kinderen, ouders en leerkrachten. Waar we de kinderen in hun basisschooltijd aan de hand houden en langzaam loslaten op weg naar het voortgezet onderwijs. Hoe wij dit willen bereiken kunt u lezen in hoofdstuk 2 en 3 waarin onze missie, visie en vormgeving en organisatie worden toegelicht. Uw kind verblijft een groot gedeelte van zijn/ haar dag op onze school. Natuurlijk wilt u als ouder graag weten wat er allemaal op zo’n schooldag gebeurt. De juiste informatie is daarbij erg belangrijk. Deze schoolgids is slechts een onderdeel van deze informatievoorziening. In dit algemeen deel van de schoolgids vindt u informatie met betrekking tot de gang van zaken op onze school en de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven. Voor specifieke informatie betreffende het lopende schooljaar verwijzen we u naar het jaargebonden gedeelte, dat aan het begin van elk schooljaar aan u wordt uitgereikt. Naast de schoolgids wordt u in de loop van het schooljaar op de hoogte gehouden door onze nieuwsbrief, waarin u alle actuele ontwikkelingen en activiteiten kunt lezen. U kunt ook terecht op onze website www.obsderegenbooghelden.nl. Hier staat alle informatie nog eens op een rijtje. Ook kunt u er maar ook regelmatig foto’s, verslagen en werkjes van kinderen kunt bewonderen. We willen graag een open school zijn. Daarom stellen wij u in de gelegenheid om, naast bovengenoemde informatiebronnen, met eigen ogen te zien hoe het onderwijs wordt vormgegeven. Dit kan op diverse momenten tijdens het schooljaar, waarop ouders worden uitgenodigd voor een informatieavond en/ of een oudergesprek. Het is natuurlijk ook mogelijk, op uw verzoek, om op andere momenten de school te bezoeken. Voel u vrij om binnen te lopen bij de leerkracht of de directie om hier een afspraak over te maken. Met vriendelijke (onderwijs)groeten, mede namens het team, Johan van den Beucken directeur

5


openbare basisschool De Regenboog 1.

1.1

De school Naam

Openbare basisschool De Regenboog Schoutenring 32 5981 DS Panningen Telefoon: Email:

077-3074223 info@obsderegenbooghelden.nl

In augustus 1977 startte de school met drie groepen en in totaal 47 leerlingen. Sinds 1988 wordt er in het huidige gebouw onderwijs aangeboden. De school is gelegen op een schitterende locatie; aan de rand van het park op de grens van Helden en Panningen, gemeente Peel en Maas. We werken en leren in een basisschool met 8 lokalen, een speelzaal en een multifunctionele hal waar ook de inpandige peuterspeelzaal en BSO gebruik van maken. De openbare speelplaats bestaat uit een groot speelplein met een zandbak en een basketbalveld. Aan de buitenkant van het speelplein zijn speeltoestellen geplaatst. Aan de andere zijde van de school is een groot grasveld met aan elke zijde een doel. Tijdens mooi weer kunnen de kinderen hier ook gebruik van maken. 1.2

Richting

Onze school is een openbare school. Wat wil dat zeggen? In Nederland wonen ongeveer 16 miljoen mensen dicht op elkaar ‘op dat hele kleine stukje aarde’: witte, bruine, gele en zwarte mensen; katholieken, protestanten, moslims, humanisten, getuigen van jehova, joden, atheïsten enz. Openbaar onderwijs ontkent de verschillen tussen mensen niet. Het houdt alleen niet van hokjes en hokjesgeest, maar wil kinderen opvoeden in een geest van respect voor elkaar, en voor elkaars godsdienst of levensbeschouwing. Het moet niets hebben van racisme en discriminatie. ‘Niet apart maar samen’ is al jaren de leuze van de openbare school. In Nederland is er ook een Vereniging voor Openbaar Onderwijs (V.O.O.). Deze zet zich in voor goed en voldoende openbaar onderwijs en telt inmiddels ongeveer 35.000 leden. Een grote organisatie dus, waarvan elke ouder lid kan worden. In onze visie staan welbevinden, betrokkenheid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid centraal. We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten met plezier naar school komen. Dit zijn voor ons voorwaarden om goed te kunnen leren. We stimuleren dat kinderen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Ook bevorderen we dat kinderen samenwerken en op de juiste manier met elkaar communiceren, omdat we op deze manier veel van elkaar kunnen leren. Om dit alles te bereiken hanteren de leerkrachten verschillende werkvormen. Wij denken dat kinderen zo plezieriger leren en de kwaliteit van het onderwijs hierdoor wordt vergroot. 1.3

Directie

Basisschool De Regenboog is onderdeel van stichting Prisma. De school heeft een directeur die samen met de interne begeleider het managementteam van de school vormt.

6


openbare basisschool De Regenboog 1.4

Populatie

De school ligt op de grens van de dorpen Helden en Panningen. Het overgrote deel van de leerlingen komt uit de omliggende wijken naar De Regenboog. De schoolbevolking is ‘kleurrijk’; autochtonen en allochtonen leerlingen met verschillende godsdiensten en/ of levensopvattingen ontmoeten elkaar op school. 1.5

Schoolgrootte

De schoolt telt ruim 80 leerlingen. Het schoolteam bestaat uit, 5 leerkrachten , 1 interne begeleider en 1 directeur. 1.6

Schooltijden

De Regenboog heeft de volgende schooltijden; Groep 1 & 2

Groep 3 t/m 8

Maandag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Maandag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Dinsdag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Dinsdag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Woensdag

8.30- 12.15 uur

Woensdag

8.30- 12.15 uur

Donderdag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Donderdag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Vrijdag

---

Vrijdag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

1.7

Formatie

Het samenstellen van een formatieplan voor een nieuw schooljaar is afhankelijk van heel veel factoren. De groepsindeling, - verdeling en –toedeling van een nieuw schooljaar maken we bekend aan het einde van het schooljaar en zal worden opgenomen in het jaargebonden deel van de schoolgids. 1.8

Het schoolbestuur

Onze school valt onder het bestuur van stichting Prisma. Deze stichting is verantwoordelijk voor de aansturing van 13 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Peel en Maas. Het betreft zowel een openbare school en katholieke scholen alsook een school voor speciaal basisonderwijs. De stichting wordt geleid door een College van Bestuur bestaande uit 1 persoon; dhr. M. Rutten. Het College van Bestuur (CvB) stuurt in samenwerking met het directeurenberaad de scholen aan. In het directeurenberaad zijn alle directeuren van de stichting vertegenwoordigd. Het College van bestuur wordt ondersteund door een bestuurskantoor. Op dit kantoor is de nodige deskundigheid op het gebied van onderwijs, financiën, personeel en beheer aanwezig. Deze deskundigheid staat ook ten dienste van de scholen. Adres bestuurskantoor: Ruijsstraat 20 5981 CM Panningen Telefoon: Email:

Postadres bestuurskantoor: Postbus 7192 5980 AD Panningen

077 3079748 info@prisma-spo.nl

7


openbare basisschool De Regenboog 1.9

Raad van Toezicht

Stichting Prisma kent een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht en controle op: - het functioneren van het CvB - de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting - de naleving van het beleidskader/ managementstatuut - het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De samenstelling van de Raad van Toezicht is: - dhr. A. Joosten - dhr. T v.d. Laar - dhr. J. Ummenthum - dhr. H. Verburgt - dhr. H. Voesten 1.10

Relatie met de peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal “Kiekeboe” bevindt zich in het schoolgebouw. De peuterspeelzaal valt onder Stichting Kindcentra Peel en Maas. Wij proberen nauwe banden te onderhouden met de peuterspeelzaal omdat verschillende kleuters doorstromen naar De Regenboog. Over de doorstroom en aanname van de peuters vindt overleg plaats tussen De Regenboog en stichting Kindcentra Peel en Maas. Ook kunnen de peuters in overleg met school gebruik maken van de speelzaal of de zandbak. Tevens stelt de school de peuterspeelzaal in kennis van het merendeel van de informatie die naar ouders gaat. 1.11

Voor- en naschoolse opvang

Kinderopvang Helden is een professionele kinderopvangorganisatie die evenals als de peuterspeelzaal valt onder Stichting Kindcentra Peel en Maas. Deze voor en naschoolse opvang is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ook op De Regenboog kunnen kinderen gebruik maken van voor- en naschoolse opvang. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website www.kinderopvanghelden.nl . 1.12

PADXPRESS

Prisma presenteert de PADXPRESS! In schooljaar 2011-2012 starten alle basisscholen van stichting Prisma met de PADXPRESS; een breed aanbod van naschoolse activiteiten. Met de PADXPRESS bieden we alle kinderen een unieke mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief workshops, lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur. Waarom? Naschoolse activiteiten bieden veel mogelijkheden voor kinderen. Met het realiseren van een breed aanbod naschoolse activiteiten:  bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen binnen de acht intelligenties  bieden we kinderen de mogelijkheid om in hun vrije tijd zich verder te ontwikkelen of te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn  slaan we een brug tussen het kind en zijn of haar omgeving; in die omgeving fungeert de school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling.  leggen we een verbinding tussen school en de omgeving  versterken we de leefbaarheid in de kernen

8


openbare basisschool De Regenboog  zetten we een eerste stap in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) PADXPRESS is een onderdeel van stichting CultuurPAD die werkt in opdracht van stichting Prisma. Meer informatie? Kijk dan eens op www.padxpress.nl

Â

9


openbare basisschool De Regenboog 2.

Missie, visie/ uitgangspunten

2.1

Missie en visie

Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze geven we aan in onze missie en visie. In de missie is beschreven wat de bestaansreden van openbare basisschool De Regenboog is en worden de kernwaarden beschreven van waaruit het team wil werken. Het team wil deze kernwaarden tot uitdrukking brengen in de relatie die het met de betrokkenen heeft. In de paragraaf visie worden de uitgangspunten en koersuitspraken beschreven, die als leidraad worden gehanteerd met betrekking tot de ontwikkeling van de school 2.2

Missie

Wij zien openbare basisschool De Regenboog als een organisatie voor primair onderwijs die kwalitatief goed onderwijs biedt, dat voldoet aan de Wet Primair Onderwijs vanuit de overtuiging dat kinderen een intrinsieke behoefte hebben zich breed te ontwikkelen. De Regenboog is naast een leerinstituut ook een ontmoetingsplaats, waar kinderen kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelen die zij nodig hebben om op hun weg naar volwassenheid passend te presteren. Dit dragen we uit door invulling te geven aan vier kernwaarden:

 Op onze school staat welbevinden voorop. Welbevinden in de breedste zin van het woord: een omgeving waarin alle betrokkenen door het aanwezige klimaat optimaal kunnen functioneren. Welbevinden is voor ons de voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Een kindvriendelijke school met een veilig pedagogisch klimaat. Kinderen en andere betrokkenen geven elkaar de ruimte, respecteren en accepteren elkaar waardoor iedereen zich op zijn plek voelt.  Betrokkenheid naar ouders en kinderen toe. Met de ouders en kinderen wordt een goede band opgebouwd. Er wordt door leerkrachten met ouders en kinderen op een constructieve manier samengewerkt. Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich nauw betrokken bij alles wat op school gebeurt.  Een ieder die bij onze school betrokken is draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander door met zorg en toewijding te handelen in de verschillende situaties. Ouders en leerkrachten hebben de verantwoordelijkheid om samen op te trekken om recht te doen aan de ontwikkeling van het kind.  Van iedereen op openbare basisschool De Regenboog wordt verwacht dat hij/ zij zich kan ontwikkelen. - als individu: je groeit en leert je eigen capaciteiten en kwaliteiten ontdekken - als deelnemer in een groep: je groeit als gever en ontvanger binnen groepsprocessen

10


openbare basisschool De Regenboog Vanuit ons openbaar karakter willen we dat onze kinderen in de tijd dat ze bij ons op school zijn, zich de kernwaarden die wij fundamenteel achten, eigen kunnen maken en volop kansen krijgen om hun eigen levensbeschouwing te vormen. We gaan ervan uit dat levensbeschouwing een persoonlijke keuze is en dat het de taak van de basisschool is om een brede oriëntatie te bieden. Daarbij vinden wij het belangrijk de kinderen respect te leren opbrengen voor elkaar. Wij willen ons onderwijs eigentijds vorm en inhoud geven. De kerndoelen, zoals de overheid die stelt zijn daarbij een leidraad. Wij streven naar een bij het kind passende ontwikkeling op het gebied van kennis, vaardigheden en houding. Bij het geven van kwalitatief goed onderwijs hoort naar onze overtuiging dat het kind leert verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en voor anderen en voor zijn omgeving. Er is veel aandacht voor het ontwikkelingsproces van het individuele kind. De verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling wordt gestimuleerd. Alle partijen tonen betrokkenheid en zorgen er daardoor mede voor dat er een omgeving kan ontstaan waarin welbevinden centraal staat. Deze kernwaarden geven de richting aan de manier waarop wij ons onderwijs willen vormgeven, in onze visie wordt deze als volgt verwoord. 2.3

Visie

Evenals de missie is de visie van basisschool De Regenboog tot stand gekomen door met de verschillende geledingen na te denken en te spreken over ‘kwalitatief hoogstaand onderwijs’. Om de visie voor iedereen zo overzichtelijk mogelijk te houden hebben we deze opgedeeld in 4 thema’s;

Bij de formulering van de visie is rekening gehouden met de bedoelingen van andere organisaties, zoals de visie van stichting Prisma en de streefbeelden van het samenwerkingsverband Peelkwartier waarvan de school onderdeel is.

11


openbare basisschool De Regenboog

Pedagogisch handelen/ schoolklimaat Het pedagogisch handelen op De Regenboog heeft als uitgangspunt dat kinderen plezier beleven in het leren leren. Basisschool De Regenboog wil zorgen voor een veilige en prettige speel-leeromgeving waarin veiligheid, zelfvertrouwen, zelfsturing en rekening houden met de gevoelens van jezelf en de ander een belangrijke plek innemen. Veiligheid bieden vraagt om structuur en duidelijke afspraken in de klas en op school. Kinderen hebben een belangrijke stem bij het inrichten van het schoolklimaat. Kinderen hebben inspraak bij het opstellen van regels en afspraken en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen ze zorg voor het juist uitvoeren van deze regels en afspraken. Het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen met betrekking tot de groep, school en omgeving wordt daardoor aangesproken en ontwikkeld. Om een goed inzicht te krijgen in het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling vinden we het belangrijk om gesprekken met kinderen te voeren. Door deze gesprekken kan de leerkracht beter afstemmen op de begeleidingsbehoefte van de kinderen. Een ander uitgangspunt van deze gesprekken is dat kinderen leren reflecteren op hun eigen handelen; hiermee bedoelen we dat kinderen kunnen aangeven wat ze wel en wat zij nog niet zo goed kunnen of kennen.

Didactisch handelen/ leerstofaanbod Het didactisch handelen van de leerkracht is gericht op de optimale ontwikkeling van de kennis en vaardigheden bij de kinderen en kenmerkt zich door een effectieve instructie en zelfstandig werken waarin de effectieve leertijd zo hoog mogelijk wordt gehouden. We werken vanuit de overtuiging dat kinderen die betrokken zijn bij hun eigen leerproces en het leerstofaanbod zich kunnen ontwikkelen. Om tegemoet te komen aan deze individuele ontwikkelbehoefte van kinderen zorgen leerkrachten ervoor dat ze weten wat het individuele kind in combinatie met het leerstofaanbod nodig heeft. De leerkrachten kennen de inhouden van de leerlijnen, dragen zorg voor een beredeneerd aanbod en reflecteren op hun handelen. Het handelen van leerkrachten kenmerkt zich onder meer door het hanteren van diverse werkvormen met een verschillende mate van leerling-sturing. Leiden waar het moet, begeleiden waar het kan. De didactische manier van handelen, waarin het directe instructie model als uitgangspunt dient, komt in alle groepen op een voor de leerlingen herkenbare manier terug.

Â

12


openbare basisschool De Regenboog Afstemming en begeleiding Elk kind is uniek en daarmee is dus ook de ontwikkeling die de kinderen doormaken voor ieder individu anders. Dit is voor ons het uitgangspunt van waaruit we ons onderwijs inrichten. We volgen de ontwikkeling van het kind en denken daarom in kansen en mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het kind zich kan blijven ontwikkelen. Omdat elk kind zijn eigen ontwikkelingslijn heeft, is er ook bij elk kind sprake van een eigen onderwijsondersteuningsbehoefte; leiden waar het moet en begeleiden waar het kan! Als school hebben wij een inspanningsverplichting het leerstofaanbod af te stemmen en zodoende de begeleiding te geven die het kind nodig heeft. De begeleiding van kinderen vindt plaats in de eigen groep. Het volgen van de ontwikkeling op didactisch en sociaal-emotioneel gebied doen we middels ons leerlingvolgsysteem, methodegebonden toetsen en observaties. Hierin brengen we vorderingen van de kinderen op bovenstaande gebieden regelmatig in kaart. Op basis van deze bevindingen sturen wij bij waar dat nodig is. Deze vorderingen worden op systematische wijze besproken met de ouders, leerkrachten en de intern begeleider. Door ook met het kind zelf de vorderingen in zijn ontwikkeling te bespreken streven we ernaar het kind een belangrijk aandeel te laten hebben in de voortgang van zijn ontwikkeling.

Ouders/ verzorgers Ouders maken een bewuste keuze om hun kind onderwijs te laten volgen op De Regenboog. Onze samenwerking met ouders is gericht op eenzelfde doel; samen staan voor de meest optimale ontwikkeling van het kind. Openheid, duidelijkheid, betrokkenheid en vertrouwen in elkaar zijn daarbij de bouwstenen voor een goed overleg, waardoor we het onderwijs nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van de kinderen.Ouders en school hebben een gemeenschappelijk raakvlak in onderwijs en opvoeding. In dit raakvlak ontmoeten zij elkaar als gesprekspartner met ieder hun eigen expertise; Onderwijsinhoudelijke keuzes (het onderwijskundige proces) worden door de school gemaakt. Daar waar het onderwijsgerelateerde activiteiten betreft gaan we met ouders het partnerschap aan op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Â

13


openbare basisschool De Regenboog 2.4

Schoolplan

Iedere school maakt een vierjaarlijks schoolplan. Het meest recente schoolplan geldt voor de periode 2011-2015.In een schoolplan zijn o.a. opgenomen: de missie en visie van de school, het schoolconcept, de meerjarenplannen, het kwaliteitsbeleid, zorg en beleid en organisatieontwikkeling. Het is een levend document dat aangeeft waar de school voor staat en waar aan gewerkt wordt.

Â

14


openbare basisschool De Regenboog 3.

De organisatie en ordening van ons onderwijs

Het onderwijs is op De Regenboog voortdurend in ontwikkeling. Op dit moment wordt er gewerkt binnen een leerstofjaarklassensysteem. Binnen deze jaargroepen wordt er uitgegaan van de mogelijkheden van het kind (adaptief onderwijs). Hierbij proberen we onderwijs op maat te geven, passend bij de behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling. De leerkracht schept in de groep een klimaat waarin kinderen uitgedaagd worden, betrokken blijven, zich verantwoordelijk voelen en waarbij ze zich op hun niveau kunnen ontwikkelen. Elementen hiervan zijn;  Het creëren van een rijkere leeromgeving  Een flexibele schoolorganisatie, waarin het leerstofjaarklassensysteem wordt behouden, die wordt ingericht naar de behoeften en wensen van het individuele kind  De school werkt waar nodig met aangepaste leerdoelen/ leerlijnen voor kinderen  Dat kinderen de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de inrichting en momenten van uitvoering van het werk (dag- en weektaken)  Leerkrachten laten de leerlingen ervaring opdoen met verschillende werkvormen/ samenwerkingsvormen.  Door de samenwerking tussen leerkrachten streven we ernaar om de werkwijze en de gekozen organisatievormen verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Dit gebeurt door middel van teamvergadering, themavergaderingen, studiedagen, scholing, klassenconsultaties enz. Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen worden aangemoedigd om zowel deelnemer als organisator van hun eigen ‘leertraject’ te zijn in plaats van dat de leerkracht ‘alles’ aanstuurt. Sleutelbegrippen in dit proces zijn ‘zelfstandigheidsontwikkeling’ en ‘samenwerking’. In de klassen is dit merkbaar doordat;  In alle groepen gewerkt wordt met dag- en/ of weektaken  In de groepen 1 en 2 leren kinderen tijden de speelwerkles om taken te plannen.  In de groepen 3 t/m 8 er een ontwikkeling is van geleide dag- en/ of weektaken naar begeleide dag- en/ of weektaken.  In alle groepen wordt er instructie gegeven door middel van het ‘Directe Instructie Model’. Meer informatie vindt u onder het kopje ‘zelfstandigheidsontwikkeling’. 3.1

Manier van lesgeven

Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, vaardigheden, werkwijzen en manieren van informatie opnemen. In ons onderwijs proberen wij hier rekening mee te houden. Zoals hierboven al beschreven doen we dit door het inzetten van verschillende werkvormen. Doordat kinderen met elkaar leren samen te werken leren ze van en met elkaar. Wij geloven dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht maar ook van de interactie met elkaar. De verschillende werkvormen vinden altijd op een gestructureerde manier plaats. Als leerlingen actief met de leerstof bezig zijn en daarbij ook nog met elkaar hierover kunnen overleggen denken wij dat deze lesstof nog meer betekenis krijgt voor de leerlingen en dat ze ook nog samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de samenleving. Ook kunnen leerkrachten tijdens deze werkvormen de verschillen tussen leerlingen benutten; De ‘sterke’ leerlingen kunnen bijvoorbeeld model zijn voor de leerlingen die wat meer moeite met de leerstof hebben en hen helpen. Op hun beurt krijgen de ‘sterkere’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan de andere kinderen geven. Door samen te

15


openbare basisschool De Regenboog werken, leren de kinderen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. Er ontstaat een klimaat waarin welbevinden centraal staat. Door het inzetten van dag- en weektaken kunnen de leerkrachten meer tijd besteden aan het individuele leerproces. Er komen zo meer mogelijkheden om in tempo, niveau en lesmateriaal te differentiëren. Dit geldt voor de leerling die de basisstof vlot kan opnemen en verwerken als voor de leerling die naar de onder- of bovenkant toe een andere begeleidingswijze nodig heeft. Door het inzetten van de verschillende werkvormen kan de leerkracht ook goed observeren hoe de leerling met het werk of de andere kinderen omgaat. Het uitgangspunt zijn de kerndoelen van de basisschool, maar indien nodig sluit de leerkracht, waar mogelijk, aan bij de ontwikkeling van het individuele kind, zodat dit op een gezonde manier wordt uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. 3.2

Sociale vorming

Goed omgaan met elkaar is belangrijk in onze huidige maatschappij. Niet alleen in de thuissituatie maar ook op school leren de kinderen hoe ze met elkaar moeten omgaan en welke regels/ afspraken daarvoor gelden. Het gezamenlijk spelen op de speelplaats, opdrachten uitvoeren in groepsverband; dit zijn allemaal zaken die binnen ons onderwijs aan bod komen en waarvan wij denken dat ze bijdragen aan de sociale vorming van het kind. In iedere samenlevingsvorm ontstaan wel eens conflicten. Zo krijgen natuurlijk ook onze leerlingen wel eens te maken met meningsverschillen in de klas of op de speelplaats. Binnen onze school zijn er vaste regels over hoe om te gaan met ruzies en conflicten. We leren de kinderen dat ieder van de partijen zijn verhaal mag doen en dat ze daarna zullen moeten meedenken over hoe de ruzie samen op te lossen en hoe deze in het vervolg kan worden voorkomen. Er is tevens aandacht voor weerbaar gedrag, zodat kinderen bij conflicten duidelijk kunnen aangeven wat ze wel of niet leuk vinden. Hiermee hopen we een goede basis te leggen voor het voorkomen van pestgedrag. Bij het uitpraten van een conflict staat het respecteren van de verschillen in doen en laten tussen de leerlingen voorop. Door het leren kennen van elkaar en elkaars leef- en denkwijzen, leren de kinderen ook elkaar te begrijpen. Het leren respecteren en omgaan met de verschillen vinden wij een waardevolle ervaring bij het samen vormen van een prettig (school)klimaat. 3.3

Pestprotocol

Op school is er ook een pestprotocol aanwezig. Dit protocol geeft leerkrachten richtlijnen voor het voorkomen, signaleren en aanpakken van pestgedrag. De in dit protocol beschreven aanpak en richtlijnen zijn (deels) in samenspraak met de leerkrachten, leerlingen en ouders gemaakt. Deze richtlijnen maken deel uit van het beleid van school om leerlingen een veilig schoolklimaat te bieden waarin zij zich op de juiste manier kunnen ontwikkelen. Met de in het pestprotocol vermelde ‘omgangsregels’ en een ‘aanpak van ruzies en pestgedrag in vier stappen’, de zogenaamde ‘stop-methode’ streven wij er naar dat alle leerlingen zich thuis kunnen voelen op onze school. Het volledige pestprotocol kunt u onder andere vinden op de website van onze school.

16


openbare basisschool De Regenboog 3.4

Differentiatie

Om kinderen zoveel mogelijk de kans te geven op hun eigen niveau te werken en te ontwikkelen hebben wij meerdere middelen tot onze beschikking. Op deze plaats willen wij twee organisatievormen graag nader toelichten. Directe instructie Het aanleren van nieuwe vaardigheden doen wij aan de hand van het lesmodel ‘Directe Instructie’. Dit model kenmerkt zich door verschillende fases waarin leerlingen worden gemotiveerd om zelfstandig aan de slag te gaan, voorafgegaan door een heldere instructie van de leerkracht. De leerlingen die nog meer instructie nodig hebben blijven onder de hoede van de leerkracht en krijgen zodoende meer individuele aandacht. De kinderen die al zelfstandig verder kunnen worden niet afgeremd. Zelfstandig werken Zoals de naam al zegt, kenmerkt het zelfstandig werken zich door het zelfstandig aan de slag gaan van leerlingen. Dit kan zowel individueel als in groepjes plaatsvinden. Ook wordt hierbij regelmatig de computer ingezet. De kinderen werken volgens een dag- of weektaak. Op deze momenten kan de leerkracht bijvoorbeeld met leerlingen werken die op wat voor manier dan ook extra aandacht nodig hebben. Het zelfstandig werken heeft een curatieve werking voor de leerlingen die met de leerkracht werken en bevordert de werkhouding en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen die zelfstandig aan de slag zijn. Meer informatie over zelfstandig werken vindt u in hoofdstuk 3.5 (zelfstandigheidsbevordering) 3.5

Zelfstandigheidsbevordering

Zelfstandigheid is een voorwaarde om de wereld om je heen te ontdekken. Daarom vinden wij het op onze school belangrijk dat kinderen mogelijkheden aangereikt krijgen om zich als zelfstandig persoon te kunnen ontwikkelen in onze samenleving. Het kind zal zich daarom een aantal vaardigheden moeten eigen maken, bijvoorbeeld;  het leren omgaan met anderen  een eigen mening vormen  zich kunnen redden in het dagelijkse leven  verantwoordelijkheid durven nemen en dragen Een kind moet in zijn omgeving voldoende handvatten aangereikt krijgen om met vertrouwen in zichzelf de wereld in te kunnen stappen. Dag/ weektaak Op onze school stimuleren we kinderen al vanaf het moment dat ze op school komen om hun eigen werk te plannen. Vanaf groep 1/2 werken kinderen met een weektaak. Kinderen mogen dan tijdens de werkles zelf plannen wanneer ze welke werkjes maken. Ook in groep 3 wordt gestart met een dag- of weektaak. Het wordt voor de leerlingen steeds belangrijker om de beschikbare tijd die ze hebben zo goed mogelijk in te delen/ te benutten. De begeleiding/ leiding van de leerkracht blijft hierbij erg belangrijk. Tijdens het zelfstandig werken geeft de leerkracht instructie aan kleine groepjes, biedt extra hulp en/ of observeert het gedrag en het werken van de leerlingen. Werkstuk/ spreekbeurt/ boekbespreking/ boekverslag Vanaf groep 5 wordt er ook aandacht besteed aan het maken van spreekbeurten, boekverslagen enzovoorts. De leerkrachten maken samen met de kinderen aan het begin van het jaar een planning waarop vermeld staat op welke datum welke leerling bijvoorbeeld een spreekbeurt heeft of wanneer de leerling zijn boekverslag inlevert.

17


openbare basisschool De Regenboog Om informatie te zoeken voor het maken van boekverslagen, werkstukken, spreekbeurten kunnen kinderen onder andere gebruik maken van boeken uit de (school)bibliotheek en internet. Leerkrachten maken afspraken met de kinderen over hoe de gevonden informatie kan worden gebruikt/ verwerkt in bijvoorbeeld werkstukken. Informatie overschrijven of via het ‘knip-en-plak-principe’ overnemen is in de meeste gevallen niet gewenst. Tijdens het beoordelen van de werkstukken/ verslagen/ spreekbeurten wordt er door de leerkrachten op gelet of de kinderen er ook daadwerkelijk hun ‘eigen’ werkstuk van hebben gemaakt en dat de informatie niet allemaal letterlijk van bijvoorbeeld internet is overgenomen. Huiswerk Naast de dag- en weektaken, werkstukken, spreekbeurten ed. krijgen de kinderen vanaf groep 5 ook huiswerk mee naar huis. De rol van de leerkracht zal naarmate de kinderen ouder worden van een leidende in een begeleidende rol veranderen. Kinderen krijgen hierdoor een steeds grotere verantwoordelijkheid over hun eigen werk. 3.6

De ordening van ons onderwijs

In de tabel op de volgende bladzijde is af te lezen hoe wij de beschikbare onderwijstijd hebben verdeeld. Leerkrachten gebruiken deze tabel als richtlijn. Het is goed mogelijk dat er, om tegemoet te komen aan de begeleidingsbehoefte van de kinderen, er soms aanpassingen worden gedaan om in de omstandigheid te komen dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In groep 1 en 2 is per week 1215 minuten onderwijs te ordenen (81 kwartieren). In groep 3 t/m 8 is per week 1545 minuten onderwijs te ordenen (103 kwartieren).

18


openbare basisschool De Regenboog

Ordening van het onderwijs op OBS De Regenboog (omgerekend in kwartieren per vakvormingsgebied per week) vakvormingsgebied groep Werken met ontwikkelingsmateriaal groep 1& 2 (incl. 1 voorbereidend rekenen- lezen, techniek, tekenen, handvaardigh.) Taalontwikkeling groep 1 & 2 2 (incl. leesbeleving en dramatische vorming) Rekenen/ wiskunde 3

28

28

15

15

6

6

Woordenschat

4.1

Technisch lezen

4.2

Begrijpend lezen

4.3

3

4

5

6

7

8

20

20

20

20

20

20

18

18

15

13

11

9

6

10

9

9

8

8

20

10

8

8

6

6

3

4

4

6

6

8

6

6

8

9

9

4

4

Spelling (incl. werkwoordspelling)

4.4

Engelse taal

5

Schrijven

6

Wereldoriënterende vakken * (groep 1 t/m 4)

7

2

2

9

8

4

4

Aardrijkskunde **

8

Geschiedenis **

9

Natuuronderwijs (incl. bevordering gezond gedrag, techniek en milieu) Bevordering sociale redzaamheid waaronder verkeer ***

10 11

Muzikale vorming (incl. dansen)

12

Bewegingsonderwijs (incl. dansen

13

Buitenspel/ speelkwartier

16

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

Handvaardigheid

15

4

4

Tekenen

14

***

2

Nederlandse taal (incl. leesbeleving en dramatische vorming)

4

* **

1

14

14

in groep 1 & 2 wordt ook gewerkt met thema’s geïntegreerd in geschiedenis en aardrijkskunde zijn maatschappelijke vorming, actief burgerschap en sociale integratie, samenleving (bijv. staatsinrichting) sociale redzaamheid komt bij alle vakken aan de orde

19


openbare basisschool De Regenboog 4.

De zorg voor onze leerlingen

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de werkwijzen die wij binnen onze school hanteren met betrekking tot de leerlingenzorg voor alle leerlingen en werkwijzen die wij hanteren bij leerlingen die specifieke aandacht behoeven op didactisch en pedagogisch gebied. Een aanvulling op dit hoofdstuk is het zogenaamde zorgdocument dat op school voor u ter inzage ligt. 4.1

Passend onderwijs

In 2012 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen die extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs aan deze leerlingen te verbeteren. Vanaf 2012 kunt u uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Het bestuur van die school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat, als de betreffende school niet zelf een volledig aanbod voor uw kind kan verzorgen, een andere (speciale) school in de regio (een deel van) die uitvoering overneemt. De school van uw keuze, is verplicht om u uit te leggen waarom zij uw kind niet een passend zorgaanbod kan doen. Het uitgangspunt is dat de kansen en mogelijkheden van uw kind centraal staan. Daarbij is het de opzet dat ouders gelijkwaardige gesprekspartners van de school zijn. Om de positie van ouders te versterken, een belangrijk speerpunt van Passend onderwijs, zijn individuele ondersteuning, collectieve belangenbehartiging en meedenken over de kwaliteit in de school en in de regio duidelijk ingericht. Binnen deze richtlijnen is iedere regio vrij om hieraan een eigen invulling te geven. Een goed contact tussen ouders, leerkrachten en leerlingen werkt door in de kwaliteit van de school. Het komt de ontwikkelingen de leerprestaties van alle leerlingen ten goede. 4.2

De opvang en plaatsing van nieuwe leerlingen

Wanneer ouders hun kind hebben aangemeld/ ingeschreven op onze school wordt het kind uitgenodigd om enkele momenten mee te draaien in zijn/ haar nieuwe groep. Kinderen die vanuit de inpandige peuterspeelzaal naar groep 1 doorstromen ervaren in de meeste gevallen een ‘natuurlijke overgang’ omdat ze al bekend zijn met de school en de mensen die er werken. Voordat een kind instroomt in een hogere groep wordt er altijd overleg gepleegd met de school waar het kind op dat moment nog is ingeschreven. Daarbij wordt altijd een afweging gemaakt tussen de begeleidingsbehoefte van het kind en de begeleiding die De Regenboog aan het betreffende kind kan bieden. 4.3

Leerlingvolgsysteem en het leerling-dossier

Alle instroomgegevens, gesprekken, rapporten, resultaten en eventuele onderzoeksgegevens betreffende uw kind worden (bij voorkeur) digitaal bewaard. We gebruiken daarvoor het administratiesysteem ESIS. Ouders kunnen, op verzoek, op school inzage hebben in het dossier van hun kind. 4.4

Analysegesprekken

Drie keer per jaar vinden er analysegesprekken plaats. Elke leerkracht bespreekt dan zijn groep met de interne begeleider. Aan bod komt dan de sociale ontwikkeling, de ontwikkeling binnen het leerproces en eventuele extra behoeften van de groep of leerling.

20


openbare basisschool De Regenboog 4.5

Toetsing

De kinderen in de groepen 1 tot en met 8 worden gevolgd door het afnemen van CITO. Binnen onze school worden de volgende CITO-toetsen gebruikt. CITO-toets

Groep >

1

2

Rekenen voor kleuters

X

X

Taal voor Kleuters

X

X

3

Taalschaal

4

X

5

X

Leeswoordenschat

6

7

X

X

X

X

X

X

Rekenen en wiskunde

X

X

X

X

X

Begrijpend lezen

X

X

X

X

X

Woordenschat

X

X

X

X

Technisch lezen

X

X

X

X

Spelling

X

X

X

X

X

Leestempo en leestechniek

X

X

X

X

X

Entreetoets

8

X

X

CITO-eindtoets

X

Naast bovengenoemde toetsen zijn er nog twee methode-onafhankelijke toetsen;  Tempo Toets Rekenen (groep 4 t/m 8)  Herfst- , winter- en lentesignalering (groep 3)

Voor het volgen van de leerlingen binnen het technisch leesonderwijs nemen we op school de vernieuwde toetsen Technisch lezen, de (vernieuwde) AVI-toets en DMT (Drie Minuten Toets) af. Bij uitval van de AVI-toetsen kan er worden gekozen om de toets leestempo af te nemen. De uitslagen van CITO toetsen worden vertaald middels een letter. Daarbij worden 5 letters gehanteerd (A, B, C, D, E). Deze letters geven aan op welk niveau een kind heeft gescoord. CITO-niveau

A

Goed tot zeer goed

B

Ruim voldoende tot goed

C

Matig tot ruim voldoende

D

Zwak tot matig

E

Zeer zwak tot matig

21


openbare basisschool De Regenboog

4.6

De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Zodra leerkrachten, ouders/ verzorgers ervaren dat een kind extra instructie of ondersteuning nodig heeft, worden stappen ondernomen die moeten leiden tot de juiste afstemming en begeleiding van het kind. Niveaus van zorg Binnen het primair onderwijs onderscheiden we 6 verschillende niveaus van zorg. De eerste drie niveaus bevinden zich nadrukkelijk binnen de school zelf. Bij de laatste drie niveaus wordt de expertise van derden ingewonnen. “Niveau 0”: Op een “goede” manier onderwijs geven Eigenlijk een open deur. Maar ook van zo’n groot belang dat we het hier wel willen noemen. Door op een goede manier onderwijs te geven voorkom je in bepaalde situaties dat er handelingsverlegenheid ontstaat. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Onder goed onderwijs geven, verstaan we o.a. goed klassenmanagement, professionals voor de klas, een veilig schoolklimaat en een schoolorganisatie die het mogelijk maakt om “samen” met ouders de visie en de missie van onze school ten uitvoer te brengen. Niveau 1: Leerkrachten overleggen onderling Leerkrachten overleggen informeel met elkaar over leerlingen. Van belang is dat het niet alleen bij “delen van zorgen” blijft, maar dat er gezamenlijk gezocht wordt naar kansen en mogelijkheden. Niveau 2: Overleg tussen leerkrachten en de intern begeleider We spreken over het tweede niveau van zorg op het moment dat de leerkracht zijn zorgen deelt met de intern begeleider. Ook dit kan op een informele manier gebeuren. Daarnaast wordt drie keer per jaar de hele groep besproken tijdens de analysegesprekken. Er wordt hierbij gewerkt met een format waardoor alle gemaakte afspraken goed te volgen zijn. Aan bod komen zowel zorgen/ problemen van didactische als pedagogische aard. Hier geldt dat er nadrukkelijk gezocht wordt naar mogelijkheden en kansen om de ontwikkeling van het kind weer op gang te laten komen. Hiervoor kan in sommige gevallen een HGPD-formulier (Handelings Gerichte Proces Diagnostiek) worden ingevuld. Niveau 3:

Overleg tussen leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog: consultatie Op het moment dat er tijdens de analysebesprekingen of een leerlingbespreking kinderen besproken worden waarbij de leerkracht en/ of intern begeleider aangeven dat ze onvoldoende “grip” of inzicht hebben in de problematiek rondom de leerling en dat zodoende de ontwikkeling van het kind onvoldoende op gang gebracht kan worden, is overleg mogelijk met een orthopedagoog. Ook ouders kunnen aangeven de behoefte / noodzaak te voelen om met iemand buiten de school en met een andere expertise naar de ontwikkeling van het kind te kijken. De leerkracht vult, eventueel samen met ouders, dan altijd eerst een HGPDformulier in. Uit het consult volgen handelingsafspraken die in een handelingsplan komen te staan. Dit is een cyclisch proces.

22


openbare basisschool De Regenboog

Niveau 4: Overleg met externe instanties Op het moment dat de zorgen en/of problematiek van het kind dermate complex blijken te zijn dat de ontwikkeling van het kind ondanks alle inzet in vorige stadia onvoldoende effect heeft gesorteerd, is het van belang gebruik te gaan maken van de expertise van andere externe instanties. Dit kan in een MDO (Multi Disciplinair Overleg) of ZAT (Zorg & Advies Team)-overleg plaatsvinden. Ook zou ervoor gekozen kunnen worden om de leerling in te brengen in de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). Daarnaast behoort doorverwijzing naar instanties die diagnostiek (Mutsaersstichting – Riagg - anderen) plegen tot de mogelijkheden. Niveau 5: SO / LGF cluster 1-2-3-4 Als blijkt dat de problematiek van het kind dermate complex en zorgwekkend is dat het niet meer mogelijk is om op een adequate manier hier binnen het primair onderwijs een antwoord op te kunnen geven is het van belang om een cluster 1,2,3 of 4 aan te vragen, afhankelijk van de problematiek. Als een indicatie is afgegeven kunnen ouders in principe kiezen of ze hun kind op een reguliere school willen houden ( met ondersteuning van ambulante begeleiding) of dat ze hun kind willen plaatsen in het speciaal onderwijs. 4.7

Procedure voor een leerling met een minimumprogramma

In principe krijgen alle leerlingen gedurende 8 schooljaren alle leerstof aangeboden die in de kerndoelen is vastgesteld. Hat kan voorkomen dat een leerling zich minder snel ontwikkeld op één of meerdere vakgebieden, dan wat de leerlijn voor het betreffende vakgebied aangeeft. Soms kan er sprake zijn van een dermate afbuiging in de ontwikkelingslijn die vraagt om een aanpassing van de leerlijn voor een kind. We gaan dan een zogenaamde prognoselijn opstellen. Voor het opstellen van een prognoselijn zijn er altijd intelligentiegegevens nodig. Tevens is er gedegen onderzoek nodig om helder te krijgen op welk niveau de leerling functioneert om zodoende de leerstof en de begeleiding van de leerling te kunnen afstemmen op wat het kind nodig heeft. Daarnaast zijn het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind wezenlijke factoren bij het afstemmen van een juiste begeleiding. De gestelde doelen van een prognoselijn worden in een handelingsplan genoteerd en worden twee keer per jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 4.8

LGF (leerlinggebonden financiering)

Leerlingen met een bepaalde ‘stoornis’ kunnen binnen het reguliere basisonderwijs vastlopen. Zij hebben recht op extra onderwijszorg. Deze extra zorg kan op 2 manieren geboden worden;  De leerling krijgt een plaats op het speciaal onderwijs  De leerling blijft op het reguliere onderwijs en extra zorg wordt geboden middels Leerling Gebonden Financiering (LGF oftewel “het rugzakje”) Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor LGF moet er een volledig dossier toegezonden worden aan een onafhankelijke commissie voor indicatiestelling (CVI). Met een compleet dossier bedoelen wij;  Alle benodigde onderzoeken en diagnose van de stoornis door een erkende hulpverleningsinstantie.  De aangetoonde onderwijsbeperkingen.

23


openbare basisschool De Regenboog  De geboden zorg van de afgelopen periode.  De integraliteit van de problematiek Aan de hand van de indicatiecriteria beoordeelt de CVI de aanvraag en geeft al dan niet een positief indicatiebesluit af. Met een positief besluit van de CVI kunnen ouders vervolgens kiezen voor speciaal onderwijs of een reguliere school. Kiezen ouders voor het reguliere basisonderwijs dan krijgt het kind een zogenaamde ‘rugzak’ mee waarin extra middelen zitten voor ondersteuning en begeleiding van leerling en leerkracht. 4.9

Samenwerking met externen

Om de begeleiding van een kind zo optimaal mogelijk te kunnen afstemmen op wat het kind nodig heeft, kan het voorkomen dat wij samenwerken met externen. Zo werken wij onder andere samen met de volgende organisaties: GGD, Vorkmeer, Jeugdgezondheidszorg, logopedisten, ceasartherapeuten, fysiotherapeuten, home-start Noord-Limburg, (school) maatschappelijk werk. Giralis Op het moment dat wij als school vragen hebben over hoe we onze begeleiding beter kunnen afstemmen, maar daar binnen de school geen antwoord op hebben, hebben we de mogelijkheid om een orthopedagoog van Giralis te consulteren. Deze orthopedagoog geeft ons adviezen voor de verdere begeleiding van het kind. Wanneer de school verder onderzoek nodig vindt om te kunnen aansluiten bij de mogelijkheden van uw kind, kan de school dit onderzoek (bijvoorbeeld intelligentie-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, dyslexie-onderzoek, etc.) laten uitvoeren door een extern bureau, meestal Giralis. De kosten voor dit onderzoek worden dan door de school betaald. Als u zelf wilt dat speciaal onderzoek wordt uitgevoerd, maar de school vindt dat niet nodig, dan kan de school u adviseren waar u dit onderzoek kunt laten uitvoeren, maar draagt u als ouders de kosten. Zorg en Advies Teams (ZAT) Medewerkers binnen de Zorg en Adviesteams (ZAT), meestal iemand van Bureau Jeugdzorg of de GGD (schoolarts), kunnen de school adviseren over zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van het kind, waarbij ook zaken buiten de school een belangrijke rol (lijken te) spelen. Op onze school wordt meermaals per jaar een ZAT-overleg gepland. De GGD en Bureau Jeugdzorg zijn belangrijke partners in het bieden van zorg op maat voor alle kinderen. Hiermee wordt onderwijs en jeugdzorg meer op elkaar afgestemd, een belangrijk onderdeel van landelijk beleid. Meer informatie over de ZAT’s en Bureau Jeugdzorg is op school aanwezig. We zullen u als school op de hoogte stellen als we extern advies nodig denken te hebben, of als uw kind met externe adviseurs (bijv. in een ZAT) wordt besproken. Bij de voorbereiding van een gesprek met de adviseurs zullen we meestal onze hulpvraag en een samenvatting van de reeds uitgevoerde zorg voor uw kind aan hem/ haar overhandigen. Natuurlijk zullen we u informeren over wat er besproken is. Het komt ook regelmatig voor, dat u als ouder bij een overleg met externen wordt uitgenodigd. Dit is afhankelijk van welke vraag de school en u als ouder heeft.

4.10

Omgaan met leerlinggegevens

De gegevens van de leerlingen die de school verzamelt, maar ook de informatie die de school krijgt van de ouders komen allemaal in het leerlingdossier te staan. U kunt hierbij denken aan de naam en adres, het verzuim, toetsresultaten, gesprekken met ouders enz. Al deze informatie is nodig om de leerling goed onderwijs en goede zorg te kunnen geven.

24


openbare basisschool De Regenboog U kunt erop vertrouwen dat wij als school heel zorgvuldig omgaan met de aanwezige gegevens van de leerlingen. Daarom mogen de gegevens van het leerlingdossier alleen binnen school gebruikt worden. U als ouders moet ook altijd eerst toestemming geven als de school informatie over uw kind(eren) wil bespreken met derden, of als anderen informatie over leerlingen willen opvragen bij de school. Als u nog vragen hebt over het leerlingdossier dan kunt u contact opnemen met de Interne Begeleider. Een uitzondering op deze werkwijze wordt gemaakt als er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Dan geldt volgens de Wet op de Jeugdzorg een meldplicht van beroepskrachten, zoals de medewerkers van onze school. Daarvoor is geen toestemming van de ouders nodig. Om zorgvuldig om te kunnen gaan met vermoedens van kindermishandeling, hanteert elke school een Protocol Kindermishandeling. In dit protocol is vastgelegd hoe de school omgaat met vermoedens van kindermishandeling. U kunt het protocol opvragen bij de school. 4.11

Dyslexie

Om kinderen waarbij we dyslectische kenmerken zien, tijdig te signaleren hanteren we het “Protocol leesproblemen en dyslexie”. Dit is een stappenplan dat exact aangeeft hoe de leesontwikkeling van een kind vanaf de voorwaarden om te kunnen leren lezen (groep 1 en 2) tot en met begrijpend en studerend kunnen lezen (groep 8) gevolgd en begeleid dient te worden. Wanneer een kind met ernstige leesproblemen aan bepaalde criteria voldoet kan het in aanmerking komen voor (vergoed) dyslexie-onderzoek. 4.12

Hoog- en meerbegaafdheid

Ook voor het hoog- en meerbegaafde kind hebben we aandacht op De Regenboog. Wanneer we zien (door toetsing en observatie) dat een kind meer uitdaging nodig heeft op één of meer vakgebieden kunnen wij het volgende bieden:  Compacten en verrijken: de basisstof wordt compact aangeboden en daarnaast wordt er verrijkingsstof gegeven.  Versnellen: Indien een kind zo ver voor ligt op de leerstof die in de groep wordt aangeboden kan het nodig zijn een sprong te maken in de leerstof, zodat het aanbod aansluit op het niveau van het kind  Aandacht voor het leren leren (hoe pak ik het aan?)  Aandacht voor mogelijk onderpresteren en faalangst  Deelname aan de Young master class (BBC) in groep 8 Van belang is dat het welbevinden van het kind bij een beslissing in aanpassing van de stof altijd voorop staat. Een besluit hierover wordt in goed overleg met ouders genomen door de directie en interne begeleider. Het werken met hoog- en meerbegaafde kinderen is nog in ontwikkeling en zodoende opgenomen in ons schoolplan 2011-2015.

25


openbare basisschool De Regenboog 4.13

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

De leerlingen van groep 8 worden begeleid in het keuzeproces naar het voortgezet onderwijs. Wij nemen deel aan de CITO Eind Toets Basisonderwijs. In november/ december wordt een algemene ouderavond gepland met als doel ouders te informeren over het voortgezet onderwijs. In het begin van het schooljaar ontvangt de school informatie over de verschillende open dagen op het voortgezet onderwijs die kinderen en ouders kunnen bezoeken. Deze data worden ook aan de leerlingen en ouders van groep 8 bekendgemaakt. De overstap naar het voortgezet onderwijs in stappen.

Â

26


openbare basisschool De Regenboog 4.14

Overstap naar een andere basisschool

Als ouders tijdens het schooljaar van school wensen te wisselen, zullen wij ons houden aan de regels die op stichtingsniveau zijn afgesproken. Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen alleen van school wisselen na overleg tussen beide scholen. Als beide scholen het erover eens zijn, kan de wisseling plaatsvinden. Voorwaarde is daarbij wel dat het kind niet in het verwijzingscircuit van de regionale verwijzingscommissie verkeert. Aan het einde van het schooljaar kan er wel worden gewisseld. Ook dan zal er contact zijn tussen beide scholen.

4.15

Doubleren/ versnellen

In het algemeen doorlopen de leerlingen onze basisschool in acht jaar. Soms kan het nodig zijn dat een leerling doubleert. Doubleren (zittenblijven) heeft alleen zin als school verwacht dat de betreffende leerling zich nog voldoende kan ontwikkelen. Deze beslissing wordt tijdig en in goed overleg genomen door de school. Kinderen uit groep 2 die willen doorstromen naar groep 3 moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze lees- en rekenvoorwaarden worden in groep 2 getest. De uitslag kan in combinatie met de ervaringen van de leerkracht ertoe leiden dat kind groep 2 nog eens over doet. Ook kinderen die vroegtijdig zouden kunnen doorstromen moeten voldoen aan de juiste toetsresultaten in combinatie met de ervaringen van de leerkracht en interne begeleider. Wanneer er sprake zou zijn van versnellen wordt dit eerst ook tijdig met de ouders besproken. De zorg van de ouders en hun kijk op het kind neemt de school serieus mee. De definitieve beslissing wordt genomen door de directie, de interne begeleider en de leerkrachten. Leerlingen die twaalf jaar of ouder zijn en acht jaar basisonderwijs hebben gevolgd, kunnen in aanmerking komen voor vroegtijdige doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Ook dit gebeurt altijd in nauw overleg met de ouders.

4.16

Instroom en doorstroom kleuters

Voor de kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober tot en met 31 december gelden de volgende regels m.b.t. doorstromen:  Alle kinderen die geboren zijn van 1 oktober tot en met 31 december, zijn groep 1 kinderen voor de inspectie.  Als een kind langer dan 1½ jaar in groep 1/2 zit, werd er voorheen gesproken over een verlengde kleuterperiode. Vandaag de dag wordt er bij wet en inspectie geen onderscheid gemaakt tussen een verlengde kleuterperiode en een doublure. Concreet betekent dit dat er sprake is van een doublure (ofwel het kind blijft zitten). Er moet dan een goede verantwoording zijn, waarin onderbouwd wordt wat de meerwaarde is om het kind langer in groep 1 of 2 te laten. Deze verantwoording moet er overigens altijd zijn, ook als het kind doorstroomt naar een volgende groep.  Bij alle kleuters die langer dan 3 maanden onderwijs hebben genoten, worden de toetsen voor jongste kleuters afgenomen. Het betreft “taal voor kleuters” en “rekenen voor kleuters” van CITO. Er is op die manier “hard bewijs” voor wel of niet voldoende cognitief vermogen. Daarbij zijn de observaties erg belangrijk. Uw kind wordt geobserveerd en alle signalen over de ontwikkeling en het functioneren worden genoteerd. Ouders moeten kunnen vertrouwen op de deskundigheid en het beoordelingsvermogen van basisschool De Regenboog.

27


openbare basisschool De Regenboog Een kind moet vooral een goede kans kunnen krijgen om succesvol te zijn in zijn of haar prestaties en (leer)ontwikkeling. Dat is belangrijk voor zijn/haar welbevinden en pedagogisch van groot belang. Een kind moet zich thuis voelen in de groep, ongeacht welke groep. Uit het totaalplaatje van observaties (cognitief ĂŠn sociaal-emotioneel) en de uitslagen van de toetsen, zal duidelijk worden of een kind doorstroomt naar een volgende groep. Als aan alle voorwaarden is voldaan kan een kind naar een hoger leerjaar doorstromen. Dit laatste geldt voor alle kinderen in alle leerjaren, dus niet alleen voor de kinderen die zijn geboren tussen 1 oktober en 31 december. 4.17

Het ontwikkelverslag

Alle kinderen in groep 3 t/m 8 ontvangen drie keer per jaar een ontwikkelverslag. Alle ouders worden ook minimaal twee keer per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek. De data kunt u vinden in het jaargebonden deel van deze schoolgids

Â

28


openbare basisschool De Regenboog 5.

Ouders en oudercontact

Vanuit onze visie zien wij ouders als klant en als partner. Daarom willen we ouders waar mogelijk betrekken bij de gang van zaken op school. Deze betrokkenheid is één van onze kernwaarden en zien wij als een voorwaarde voor samenwerking tussen kinderen, ouders en personeel. 5.1

De medezeggenschapsraad

De wet medezeggenschap onderwijs regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school. Het doel van de MR is het bevoegd gezag (gevraagd en ongevraagd) van adviezen en diensten te voorzien ten aanzien van bijvoorbeeld het vakantie rooster, het formatieplan, de begroting en beleidswijzigingen. Voor bepaald zaken, vastgesteld in het MR-reglement, moet het bevoegd gezag instemming of advies vragen aan de MR. Na raadpleging van de achterban (ouders en team) adviseert de MR positief of negatief. De MR volgt zowel bestuurs- als schoolontwikkelingen en uitgestippeld beleid en zet zich waar nodig in voor veranderingen en ontwikkelingen. De zittingsperiode van MR leden is 2 jaar. Zittende leden kunnen herkozen worden. Voor eventuele vragen over de medezeggenschapsraad kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van de MR. Namen en telefoonnummers vindt u in het ‘jaargebonden deel’ van de schoolgids. 5.2

De oudervereniging

Onze school heeft een enthousiaste en betrokken oudervereniging. De oudervereniging (OV) is een onmisbare schakel tussen de ouders en school. Er worden projecten/ activiteiten (mee)georganiseerd, besproken en/ of geëvalueerd. Tevens worden er zaken besproken die de ouders en de school bezighouden. Bij deze vergaderingen is ook altijd een leerkracht aanwezig. Ouders hoeven geen lid te zijn van de oudervereniging om actief te kunnen zijn op school. Voor eventuele vragen over de oudervereniging kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van de oudervereniging. Namen en telefoonnummers vindt u in het ‘jaargebonden deel’ van de schoolgids. Jaarlijks wordt er door de OV aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt door de oudervereniging gebruikt om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het kamp van groep 5 t/m 8 als de schoolverlatersactiviteiten van groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd. 5.3

Contacten met ouders

Een goed contact en open communicatie vinden wij zowel voor school alsook voor ouders van groot belang. Wij willen voor alle ouders laagdrempelig zijn en nodigen ouders uit om hun vragen en opmerkingen met de leerkrachten of de directie te bespreken. Wij zien onszelf als een lerende organisatie; uw op- en aanmerkingen kunnen een bijdrage leveren aan veranderingen binnen onze school. Ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor een intakegesprek. De directeur of interne begeleider informeert ouders over de eigenheid van de school, maakt een rondgang door de school en maakt afspraken over een eventuele voortgang. Wanneer nieuwe kleuters instromen zal de groepsleerkracht van groep 1/2 het

29


openbare basisschool De Regenboog intakegesprek voor zijn/ haar rekening nemen. Aan het begin van elk schooljaar worden de ouders door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een kennismaking- informatieavond. Tijdens deze avond komt specifieke groepsinformatie aan bod, maar wordt er ook informatie gegeven over ontwikkelingen en inhouden van vak- en vormingsgebieden en komen regels en afspraken aan de orde. Ouders van de kinderen die in februari t/m juli zullen instromen, worden eveneens uitgenodigd voor de informatieavond aan het begin van het schooljaar. De data van deze informatiemomenten kunt u vinden in het jaargebonden deel van de schoolgids. Minimaal twee keer per jaar wordt u als ouder ook uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht waar de ontwikkeling van uw kind wordt besproken. Ouders zijn na schooltijd altijd welkom in de klas om te kijken waar hun kinderen mee bezig zijn. De leerkrachten hebben na school vele taken en verplichtingen; een bezoekje aan de klas betekent daarom niet automatisch een gesprekje met de leerkracht. Wanneer u als ouder een gesprek wilt met de leerkracht is het, om een teleurstelling te voorkomen, wenselijk om een afspraak te maken. Wanneer ouders gescheiden zijn en beiden belast met het ouderlijk gezag hebben zij beiden recht op informatie. Ons beleid richt zich in eerste instantie op de ouder die de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Deze ouder krijgt alle informatie en met deze ouder vinden de gesprekken plaats. Wij gaan ervan uit dat ouders elkaar informeren en bij voorkeur samen op gesprek komen. Wanneer de relatie een gezamenlijk gesprek niet toelaat, dan zal er op school een oplossing worden gezocht. In dergelijke situaties neemt de ouder die het anders wenst contact op met de directie.

Â

30


openbare basisschool De Regenboog 6.

Contacten met externe instanties

6.1

Stagiaires (uit het VO, MBO en HBO)

Om aanstaande leerkrachten en onderwijs- en klassenassistenten enz. de kans te geven ervaring op te doen zijn er jaarlijks stagiaires te vinden op onze school. Ze komen van verschillende opleidingen uit onze omgeving. Het is mogelijk dat er op onze school ook vierdejaars PABO-stagiaires aanwezig zijn. Deze stagiaires dragen voor een bepaalde periode de eindverantwoordelijkheid voor de groep waarin ze kunnen aantonen te voldoen aan de eisen die de opleiding en school aan hen stelt. 6.2

GGD

Waar de zorg van het consultatiebureau eindigt neemt de jeugdgezondheidszorg van de GGD de zorg over voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. Zij volgt de gezondheid van uw kind tijdens een aantal individuele onderzoeken en geeft uw kind de laatste inentingen. Ook kunt u, uw kind of de leerkracht een gesprek met een JGZ medewerker aanvragen als er risico’s voor de gezondheid of problemen geconstateerd worden. 6.3

Logopedie

De logopedist brengt jaarlijks een aantal keer aan bezoek aan de school. Hij/ zij onderzoekt de leerlingen op afwijkingen aan stem, taal, mondgedrag en gehoor. Standaard wordt er onderzoek gedaan in groep twee. Verder kan er logopedische hulp zijn voor kinderen die zijn aangemeld door ouders, leerkrachten en/ of jeugdarts. Kinderen kunnen het hele jaar door worden aangemeld. Soms is meer gespecialiseerd onderzoek en/ of behandeling nodig. Logopedisch onderzoek is belangrijk. Door in een vroeg stadium logopedische problemen op te sporen en te begeleiden helpen logopedisten een aantal zaken voorkomen zoals;  Leerproblemen m.n. lees- en schrijfstoornissen  Communicatieve problemen zoals het begrijpen en goed kunnen gebruiken van spraak en taal  Gedragsproblemen die kunnen ontstaan vanuit het niet begrepen worden.

6.5

Onderwijsondersteuning

Op stichtingsniveau zijn alle scholen een samenwerkingscontract aangegaan met Giralis. Giralis is een partner voor advies, begeleiding en behandeling bij onderwijs- en opvoedingsvraagstukken. Giralis biedt preventieve en resultaatgerichte hulpverlening, gericht op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Tussentijds en aan het einde van het schooljaar evalueert de intern begeleider de opbrengst van deze samenwerking. Meer informatie vindt u op de website www.giralis.nl . Zie tevens hoofdstuk 4.7 .

31


openbare basisschool De Regenboog 7.

De resultaten van ons onderwijs

Schoolsucces wordt niet alleen bepaald door intelligentie. Er zijn meerdere interne en externe factoren van invloed op de ontwikkeling van het kind zoals;

Bovenstaande factoren zijn van invloed op het leer- en ontwikkelingsproces dat onze kinderen doormaken. Met gezamenlijke inspanningen willen wij elk kind, binnen onze mogelijkheden, een optimale begeleiding geven.

Â

32


openbare basisschool De Regenboog 7.1

Doorstroom naar het voortgezet onderwijs en scores CITO Eindtoets Basisonderwijs

Praktijkonderwijs

VMBO basis/ beroepsgericht

VMBO kader/ theoretisch

VMBO theoretisch/ HAVO

HAVO/ VWO

VWO/ TTO

-

2

2

2

3

3

2

totaal

VSO

De cijfers van de doorstroom naar het voortgezet onderwijs zijn slechts één facet dat iets weergeeft van de resultaten en de kwaliteit van het genoten onderwijs. In onderstaande tabel is af te lezen welke uitstroom er in 2010-2011 heeft plaatsgevonden.

Groep 7 Groep 8 totaal

Overzicht van de scores van de CITO Eindtoets Basisonderwijs 2009 2010 2011

532,3 532,2 535,2

7.2

Beoordeling door de inspectie

De Inspecteur van het Onderwijs ziet met structurele bezoeken toe op de kwaliteit van ons onderwijs. Deze bezoeken gaan samen met een kort of diepgaand onderzoek. De resultaten van dit onderwijs worden intensief besproken met het team en met de directie. Na eventuele aanpassingen wordt het rapport van dit onderzoek geplaatst op www.onderwijsinspectie.nl

33


openbare basisschool De Regenboog 8.

Regelingen en afspraken

Naast interne regels heeft elke school te maken met externe regelgeving. Sommige regels zijn door de stichting bepaald, andere door de overheid. 8.1

De leerplichtwet in het kort

De complete wettekst kunt u vinden op het internet www.miniocw.nl Wanneer is een kind leerplichtig? Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden, is het kind volledig leerplichtig. Dit betekent dat uw kind vanaf groep 3, 5 dagen per week onderwijs dient te volgen. Voor leerlingen uit de kleutergroepen is dit 4 dagen. De leerplicht eindigt als uw kind 18 jaar wordt. Welke wettelijke verplichtingen heeft een school o.a. ten aanzien van de leerplichtwet?  de directeur is verplicht melding te maken van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar van de desbetreffende gemeente  de directeur kent extra verlof tot en met 10 schooldagen toe of wijst het af  de directeur is verplicht een aanvraag extra verlof van meer dan 10 schooldagen ter behandeling naar de woongemeente van de leerling te sturen Welke verplichtingen heeft een ouder o.a. ten aanzien van de leerplichtwet?  de ouder dient het leerplichtige kind in te schrijven op een school en dient het kind de school te laten bezoeken  de ouder dient het kind bij ziekte tijdig, voor aanvang van school, af te melden Welk schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar?  relatief verzuim (spijbelen)  luxeverzuim (vakantieverlof)  absoluut verzuim (een kind staat op geen enkele school ingeschreven) Wat kunnen o.a. de gevolgen zijn van een melding vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim?  een gesprek op school, bij de desbetreffende gemeente, bij de leerling thuis  verwijzen naar vrijwillige hulpverlening of het indienen van een zorgmelding bij Bureau Jeugdzorg indien de ontwikkeling van een kind (ernstig) bedreigd wordt  het opmaken van een proces-verbaal indien het schoolverzuim aanhoudt tegen de ouder en/ of leerling ouder dan 12 jaar. Tevens wordt er een onderzoek ingesteld door de Raad van de Kinderbescherming  er zal altijd een proces-verbaal worden opgemaakt tegen een ouder die na een afgewezen verlofaanvraag het kind toch ongeoorloofd van school houdt. Hoe te handelen bij een aanvraag extra verlof?  vakantieverlof tijdig schriftelijk indienen bij de directeur van de school.  voor 10 dagen en minder neemt de directeur hierover een beslissing en deelt dit ouders/ verzorgers schriftelijk mede, indien nodig met mededeling van de toekennings- of afwijzingsgrond  voor meer dan 10 dagen dan neemt het College van Burgemeester en Wethouders op advies van de leerplichtambtenaar een beslissing. De directeur zendt de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De ouders ontvangen van de gemeente een beschikking met de mededeling van de toekennings- of afwijzingsgrond  verlof wegens gewichtige omstandigheden schriftelijk indienen bij de directeur  vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering

34


openbare basisschool De Regenboog Wat is verlof onder een gewichtige omstandigheid (art. 11 onder g van de Leerplichtwet)? Het uitgangspunt bij de beoordeling van deze aanvragen is dat dit extra verlof alleen gegeven kan worden als daarmee een kennelijk onredelijke situatie vermeden kan worden. Er is dan sprake van een overmachtsituatie. Bij de afweging dient het belang van de leerling voorop te staan. Omstandigheden waarbij een leerling in aanmerking kom voor extra verlof:  bij een wettelijke verplichting, voorzover dat niet buiten de lesuren kan geschieden  bij verhuizing (1 dag)  bij het huwelijk van bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (1 of 2 dagen)  bij een ernstige ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (duur in overleg met de directeur)  bij de bevalling van moeder, verzorgster, voogdes  bij 12,5-, 25-, 40, 50-, 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad  voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen  vakantie is nimmer een gewichtige omstandigheid Wanneer wordt een aanvraag voor extra verlof zeker afgewezen?  familiebezoek in het buitenland  vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding  vakantie in verband met een gewonnen prijs  uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakanties te gaan  eerder of later vertrekken of later terugkomen in verband met verkeersdrukte  verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn  deelname aan sportieve culturele evenementen buiten schoolverband  bij een voor de ouder ongunstige verdeling van vakantieweken door de werkgever die buiten de reguliere schoolvakanties vallen Welke uitzondering van vakantieverlof kent de leerplichtwet (art. 11 onder f. van de Leerplichtwet)? Wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers is het slechts mogelijk buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een directeur kan verlof geven als de ouder/verzorger kan aantonen dat deze het merendeel van zijn inkomen slechts in de schoolvakantieperiodes kan verdienen. Er dient hiervoor een accountantsverklaring overlegd te worden. Omdat dergelijk verlof niet langer mag duren dan 10 schooldagen, is alleen de directeur in deze beslissingsbevoegd. De ouder/verzorger dient de benodigde bewijsstukken bij de verlofaanvraag te overleggen. Indien er met deze reden verlof wordt verleend, mag  dit maximaal éénmaal per schooljaar worden verleend en moet het ook de enige vakantie in dat schooljaar zijn voor ouder en kind  dit niet langer mag duren dan 10 schooldagen  dit nimmer kan plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Voor verdere vragen of inlichtingen over leerplichtzaken kunt u altijd terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Peel en Maas. De leerplichtambtenaar is bereikbaar via het 077-3066666 of leerplicht@peelenmaas.nl . Bezoekadres: Nijverheidstraat 16, 5981 TV Panningen

35


openbare basisschool De Regenboog Spreekuur: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 11.00 uur. 8.2

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval

Het kan gebeuren dat de leerkracht van uw kind ziek wordt. Dat is in de eerste plaats vervelend voor hem/ haar, maar ook voor uw kind, de collega’s en de organisatie. De directie doet zijn uiterste best om te zorgen dat de afwezige leerkracht vervangen wordt. Daarvoor beschikt de stichting over een digitale vervangerspool, waarvan we gebruik kunnen maken. Soms zijn er echter geen vervangers beschikbaar. De school staat dan voor het probleem om intern naar oplossingen te zoeken. Soms moet er besloten worden om leerlingen van verschillende groepen bij elkaar te voegen. Klassen worden hierdoor erg groot. Het kan voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Hiermee willen we uiteraard zeer zorgvuldig omgaan. Wij willen u ruimschoots de gelegenheid geven om voorbereidingen te treffen in uw thuissituatie om oplossingen te zoeken. Indien er geen vervanging is voor de leraar van uw kind, wordt er als volgt gehandeld:

Onze school verplicht zich om in deze situaties uiterst omzichtig te werk te gaan en alleen in uiterste noodzaak zo te handelen.

Â

36


openbare basisschool De Regenboog 8.6

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden. Af en toe worden er zelfs fouten gemaakt. Het is belangrijk deze zaken in eerste instantie te bespreken met de direct betrokkene/ de groepsleraar. U en uw kind zullen hierbij altijd serieus genomen worden en er zal naar de best mogelijke oplossing gezocht worden. Mocht u het gevoel hebben dat er geen gezamenlijk goede oplossing gezocht wordt of dat dit niet lukt, dan is het altijd mogelijk de directeur hierover aan te spreken. Wanneer u niet tot een oplossing van het probleem kunt komen in overleg met de groepsleraar en/of de directie van de school, is het mogelijk gebruik te maken van de vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon van onze school is: Kirsten Krebbekx. De vertrouwenspersoon zal bekijken of de eerste stappen voor het oplossen van het probleem zorgvuldig zijn uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon zelf oplossingen gaat zoeken. Wel wordt bekeken wie verder ingeschakeld moet worden om tot een oplossing te komen. Op elke school van Stichting Prisma is een klachtenregeling aanwezig. Deze garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school. We onderscheiden 3 soorten klachten; 1. Klachten betreffende schoolorganisatorische zaken 2. Klachten betreffende agressie, geweld en discriminatie 3. Klachten betreffende seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op de website van Stichting Prisma; www.prisma-spo.nl (onder het kopje ‘ouders’). 8.7

Toelating en weigering

De directie beslist over de toelating van de leerling. De directie is verplicht om schriftelijk aan de ouders uit te leggen waarom hun kind wordt geweigerd. De ouders kunnen dan binnen zes weken, eveneens schriftelijk, bezwaar maken. De directie moet daarna binnen vier weken een nieuwe beslissing nemen, nadat de ouders gehoord zijn. Bij tussentijdse instroom van een leerling neemt de directeur of de interne begeleider contact op met de school waar het kind vandaan komt. Als er sprake is van behoeftige zorg wordt zorgvuldig bekeken of basisschool De Regenboog in staat is deze zorg te bieden, met of zonder externe ondersteuning. Aan de hand van deze afwegingen wordt besloten of de leerling wel of niet kan starten op basisschool De Regenboog. 8.8

Schorsing en verwijdering

Leerlingen kunnen van school worden gestuurd, voor een tijdje (schorsing), of voorgoed (verwijdering). Meestal gebeurt zoiets alleen als het kind zich ernstig misdraagt. Men spreekt dan van wangedrag. De beslissing over het verwijderen van een leerling wordt door het schoolbestuur genomen. Voordat zo een besluit kan worden genomen, moeten eerst de groepsleraar en de ouders worden gehoord. Als het besluit eenmaal is genomen, mag een schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet namelijk eerst proberen om, binnen een termijn van 8 weken, een andere school te vinden voor de leerling. Alleen als dat niet lukt mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren. Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen dan moet het bestuur hierover met de ouders overleg plegen. Levert dat overleg niets op dan kunnen de ouders aan de onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen. Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen.

37


openbare basisschool De Regenboog 8.9

Gronden voor vrijstelling van onderwijs

Indien er gegronde redenen zijn om een leerling niet te laten deelnemen aan onderdelen van het lesprogramma van zijn/ haar groep dan kan er in overleg met de directie gezocht worden naar tijdelijk vervangend onderwijs in een andere groep. 8.10

Sponsoring

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of hun ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Bij sponsoring kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:  gesponsorde lesmaterialen, zoals lesboekjes, video’s, posters en spellen  sponsoren van activiteiten, zoals schoolfeesten, sportdagen of schoolreisjes  sponsoren van gebouw/ inrichting/ computerapparatuur Het doel van sponsoring in het onderwijs is om financiële middelen of diensten te verwerven die de school ten goede komen. Het mag echter absoluut geen afbreuk doen op de kwaliteit van het onderwijs of de school van sponsoring afhankelijk maken. Alle landelijke onderwijsorganisaties hebben binnen een zogeheten convenant afspraken gemaakt over sponsoring. Dit convenant, “scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring is te vinden op www.rijksoverheid.nl maar is ook op school aanwezig en voor iedereen ter kennisname beschikbaar. Enkele belangrijke onderdelen uit het convenant zijn:  scholen gaan zorgvuldig om met sponsoring  sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school  sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen en er mag geen geestelijke en/ of lichamelijke schade berokkend worden aan leerlingen  de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de school mag niet in gevaar worden gebracht  sponsoring mag de continuïteit en inhoud van het onderwijs niet beïnvloeden  klachten kunnen gericht worden aan de klachtencommissie  er mag geen blijvende afhankelijkheid ontstaan 8.11

Verzekering

Het kan voorkomen dat er op school een ongelukje met uw kind gebeurt, waarbij een arts of tandarts moet worden ingeschakeld. Het is dan uiterst belangrijk, dat de gegevens van uw kind kloppen. Eerst wordt u als ouder opgebeld. Indien er niemand thuis is, nemen we contact op met het werkadres of het ‘noodadres’. Krijgen we dan nog niemand te pakken, dan gaat een teamlid van school met de leerling naar de huisarts/ tandarts. Geef dus altijd wijzigingen tijdig door, om onnodige problemen te voorkomen. De Aansprakelijkheidsverzekering voor Onderwijsinstellingen dekt de aansprakelijkheid die voorvloeit uit een onrechtmatige daad of nalatig handelen van de school en/of haar personeel.

38


openbare basisschool De Regenboog  De onderwijsinstelling (of haar personeel) moet de daad verweten kunnen worden, dus de dader zijn;  De daad moet onrechtmatig zijn, dat wil zeggen: inbreuk maken op het recht van een ander of ingaan tegen een wettelijke bepaling;  Er moet sprake zijn van schade;  Er moet sprake zijn van een causaal verband. Dat wil zeggen: de schade moet rechtstreeks voortvloeien uit de daad. Indien een schade niet aan één van de bovengenoemde vier punten voldoet, is de onderwijsinstelling niet aansprakelijk. Het feit dat er schade tijdens een schoolse activiteit ontstaat, betekent nog niet dat de school hiervoor aansprakelijk is. Als een leerling zich op school bevindt, wil dat niet zeggen dat de school verantwoordelijk is voor alle schade die een leerling kan oplopen. Dit geldt ook wanneer een leerling schade toebrengt aan derden. Derden kunnen zijn: andere leerlingen, personeel van de school of anderen welke niet tot de school behoren. Als het ene kind het andere kind tijdens schooltijd schade toebrengt tijdens sport/spel situaties of tijdens een stoeipartijtje, zijn de ouders of verzorgers van de leerling die de schade heeft toegebracht aansprakelijk. De schade zal in een dergelijke situatie geclaimd dienen te worden op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Als de ouders geen verzekering hebben, zullen zij de schade uit eigen vermogen dienen te betalen. De wetgever heeft bepaald dat ouders 24-uur per dag aansprakelijk zijn voor kinderen tot 14 jaar. Kinderen van 14 en 15 jaar kan men rechtstreeks aansprakelijk stellen, maar daarnaast kunnen de ouders en voogden nog wel aansprakelijk gesteld worden. Kinderen vanaf 16 jaar zijn volledig aansprakelijk te stellen. Ook deze bepalingen zijn opgenomen in artikel 6:169 van het Burgerlijk Wetboek. Schade veroorzaakt door motorrijtuigen zijn uitgesloten van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Onderwijsinstellingen. De wetgever heeft bepaald dat de eigenaar of houder van een motorrijtuig aansprakelijk is voor schade veroorzaakt met zijn motorrijtuig. Het gaat hier om risicoaansprakelijkheid die niet overdraagbaar is aan derden (de onderwijsinstelling). Ouders, vrijwilligers of leerkrachten die tijdens schoolse evenementen (bijv. schoolreisjes of excursies) gebruik maken van hun eigen motorrijtuig, zijn aansprakelijk voor schade die zij veroorzaken aan derden. 8.12

Foto en video-opnames op school

Het kan voorkomen dat in de groepen foto- en video-opnames gemaakt worden door bijvoorbeeld de leerkracht, interne begeleider of stagiaires. Deze opnames zijn dan enkel voor intern gebruik en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De privacywetgeving wordt in acht genomen. Tijdens de diverse activiteiten op school worden er ook foto’s genomen. Deze foto’s kunnen bijvoorbeeld op onze internetsite of in het mededelingenblaadje worden geplaatst. Heeft u als ouder bezwaar tegen het plaatsen van dergelijk beeldmateriaal, waarop uw kind te herkennen is, dan willen wij u vragen om dit ons schriftelijk te laten weten. Er zullen dan geen foto’s van uw kind op de website of in het mededelingenblaadje worden geplaatst.

39


openbare basisschool De Regenboog

Â

40


1


openbare basisschool De Regenboog Inhoudsopgave Een woordje vooraf Hoofdstuk 1

blz 3 Het team 1.1 1.2 1.3 1.4

Hoofdstuk 2

blz 4 De directie De interne Begeleider De leerkrachten Onderwijsondersteunend personeel

De Groepen 2.1 2.2

blz 5 Groepstoedeling Groepsverdeling

Hoofdstuk 3

Vakanties en vrije dagen

blz 5

Hoofdstuk 4

Ontwikkelverslagen en ouderavonden

blz 6

4.1 4.2

Informatieavonden Ontwikkelverslagen en oudergesprekken

Hoofdstuk 5

Bewegingsonderwijs

blz 6

Hoofdstuk 6

Weerbaarheid

blz 6

Hoofdstuk 7

De Medezeggenschapsraad (MR) in 2011-2012 7.1 7.2

Hoofdstuk 8

De oudervereniging (OV) in 2010-2011 8.1

Hoofdstuk 9

9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

blz 7

OV leden

Praktische (groeps)informatie 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2

blz 7

MR leden Vergaderdata MR

blz 8

schooltijden en inlooptijd Schoolvieringen Vieren van verjaardagen van leerlingen Individuele vrijstelling voor lesactiviteiten en/ of vieringen Gebruik schrijfmaterialen school Pestprotocol Schoolreglement Hoofdluiscontrole Overblijven Eten en drinken tijdens speelkwartier Gevonden voorwerpen

Hoofdstuk 10

Jaarkalender

blz 11

Hoofdstuk 11

Belangrijke adressen

blz 12

Â

2


openbare basisschool De Regenboog Een woordje vooraf Beste ouders/ verzorgers, Voor u ligt het jaargebonden gedeelte van de schoolgids voor het schooljaar 2011-2012. Een gids waarin, samen met het algemeen gedeelte, belangrijke informatie staat voor ouders en verzorgers van de leerlingen en voor iedereen die zich een beeld wil vormen van de school. Een nieuwe gids betekent dat er weer een nieuw schooljaar voor de deur staat. De start van een nieuw schooljaar heeft altijd iets spannends. Een nieuwe leerkracht, nieuwe leerstof en misschien nieuwe klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes. Gaat ’t goed, wordt het een leuk jaar? Voor leerkrachten is dat niet anders. Met plezier kijk ik terug op de prestaties die we afgelopen schooljaar geleverd hebben. Een nieuwe missie en visie, een geweldige musical in groep 8, een zeer geslaagd zomeravondfeest, de speelplaats die door leerlingen van het BBC is ‘gepimped’, de nieuwe speeltoestellen met dank aan de gemeente, de burgemeester die voorleest bij het voorleesontbijt! Een team dat op een fijne manier met elkaar samenwerkt en een zeer prettige samenwerking met ouders. Dergelijke resultaten maken dat ik trots ben op de school, de kinderen, de leerkrachten en dus op het onderwijs dat op De Regenboog gegeven wordt. De school is dan een “stukje kleiner” geworden maar dat maakt de sfeer niet minder. Het is eveneens mooi om te zien; ~ hoe er door de hele school groepjes kinderen samenwerken of samen spelen ~ hoe de leerkrachten zorgen voor een rustige taakgerichte werksfeer in de groep ~ als kinderen en leerkrachten samen trots zijn op goede resultaten of samen hard hieraan werken ~als ouders enthousiast helpen bij allerlei activiteiten. Een nieuwe start brengt nieuwe kansen. We nemen alle goede dingen mee en we richten ons daarnaast op de verbeterpunten onder andere verwoord in het nieuwe schoolplan. Zo blijven we samen in ontwikkeling. Graag wens ik iedereen een bruisend schooljaar toe! Johan van den Beucken Directeur OBS De Regenboog

3


openbare basisschool De Regenboog 1.

Het team

1.1

De directie

naam

functie

Johan van den Beucken

1.2

directeur

De interne begeleider (IB)

naam Kirsten Krebbekx

1.3

De leerkrachten

naam Yvonne van den Beucken Ans van Lier Anneke Nevels Inge Smits Ellis Gommans

1.4

Onderwijsondersteunend personeel

Naam Ayse Ayar Mohamed Elamriti

Â

4


openbare basisschool De Regenboog 2.

De groepen

2.1

Groepstoedeling groep

leerkracht

1/2

Ans van Lier

3/5

Ellis Gommans

4/6 7/8

3.

Anneke Nevels Yvonne van den Beucken Inge Smits

Vakanties en vrije dagen van

t/m

Eerste schooldag

22 augustus 2011

Herfstvakantie

22 oktober 2011

Sinterklaas

6 december 2011

Kerstvakantie

24 december 2011

8 januari 2012

Carnavalsvakantie

18 februari 2012

26 februari 2012

Meivakantie

25 april 2012

6 mei 2012

Hemelvaart

17 mei 2012

18 mei 2012

Pinksteren

28 mei 2012

Zomervakantie

30 juni 2012

Studiemiddag 1

Donderdagmiddag 1 september 2011 vanaf 13.00 uur

Studiemiddag 2

Donderdagmiddag 10 november 2011 vanaf 13.00 uur

Studiemiddag 3

Dinsdagmiddag 17 januari 2012 vanaf 13.00 uur

Studiedag

29 juni 2012 (leerlingen hebben de hele dag vrij)

Â

30 oktober 2011

12 augustus 2012

5


openbare basisschool De Regenboog 4.

Ontwikkelverslagen en ouderavonden

4.1

Informatieavonden

Aan het begin van het schooljaar willen de leerkrachten graag met u kennis maken en u informeren over de gang van zaken het komend schooljaar. De algemene informatieavond waar de directeur en interne begeleider de ouders willen informeren is gepland op 20 september 2011 groep

datum

1-2

26 september 2011

3-5

28 september 2011

4-6

27 september 2011

7-8

29 september 2011

4.2

ontwikkelverslagen en oudergesprekken

ontwikkelverslag

datum

oudergesprekken

1

14 november 2011

21 & 22 november 2011

2

12 maart 2012

19 & 20 maart 2012

3

18 juni

5.

op aanvraag ouders of school 23 en 24 juni 2012

Bewegingsonderwijs

Op dinsdag of vrijdag gaan alle kinderen van groep 3 t/m 8 sporten in sporthal De Riet. Geef uw kind die dag een gymtas mee met sportbroek, T-shirt, gymschoenen (deze mogen niet buiten gedragen zijn ).Ook zijn gymschoenen met zwarte zolen niet toegestaan. De kinderen van groep 1 en 2 ‘sporten’ dagelijks in de gymzaal van de school. Zij gymmen op de blote voeten en hoeven geen gymkleding mee te nemen. De kinderen van groep 1 en 2 gymmen tijdens de ‘toestelles’ i.v.m. veiligheid in hun ondergoed. 6.

Weerbaarheid

Rots- en Water-training kan in een groep worden ingezet om de weerbaarheid van deze groep kinderen te vergroten en zodoende een positieve bijdrage te leveren aan het klassenklimaat/ het welbevinden van de individuele leerling. Wanneer Rots-en Water-training wordt ingezet, zullen de ouders/ verzorgers van de betreffende groep hierover worden geïnformeerd.

6


openbare basisschool De Regenboog 7.

De medezeggenschapsraad in 2011-2012

7.1

De MR van 2011-2012

naam

telefoonnummer

functie

Ilse den Mulder

077 3078604

Lid ouders

Irma van Bloemendaal

077 3077626

Lid ouders

Ans van Lier

077 3074223

Lid personeel

Kirsten Krebbekx

077 3074223

Lid personeel

De MR is ook bereikbaar per email; mr@obsderegenbooghelden.nl Op het moment dat de schoolgids werd gedrukt was het nog niet duidelijk welke personen de functies van voorzitter en/ of secretaris zou gaan blekleden.

7.2.1 Vergaderdata (onder voorbehoud) Vergaderdata MR Woensdag 7 september Woensdag 19 oktober Woensdag 30 november Woensdag 18 januari (samen met OV) Woensdag 7 maart Woensdag 25 april Woensdag 6 juni

8.

De oudervereniging in 2011-2012

8.1

De oudervereniging van 2011-2012

naam Jolanda Diepenhortst Fredericke Raijmakers

functie Voorzitter Penningmeester

Nicolle Hochhäuser

Lid

Pilar Coopmans

Lid

Paul Gielen

Lid

Cynthia Buskens

Lid

Â

7


openbare basisschool De Regenboog 9.

Praktische (groeps)informatie

9.1

Schooltijden en inlooptijd

De Regenboog heeft de volgende schooltijden; Groep 1 & 2

Groep 3 t/m 8

Maandag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Maandag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Dinsdag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Dinsdag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Woensdag

8.30- 12.15 uur

Woensdag

8.30- 12.15 uur

Donderdag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Donderdag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Vrijdag

---

Vrijdag

8.30-12.00 13.00-15.00 uur

Van 8.25 tot 8.30 uur en van 12.55 tot 13.00 uur kunnen de kinderen binnen komen in de klas. Dit noemen we de ‘inlooptijd’. Onze bel geeft de begin en eindtijd aan. We willen om 8.30 en om 13.00 uur meteen beginnen met het onderwijs aan de kinderen. Daarom willen we ook ouders vragen om hier rekening mee te houden, zodat we op tijd kunnen beginnen. Wat is het doel van de inlooptijd?  

9.2

De kinderen de kans geven om rustig binnen te komen. In de klas kunnen ze dan aan een werkje voor zichzelf beginnen. Ook kunnen kinderen bijvoorbeeld nog iets belangrijks aan de leerkracht vertellen. De ouders die dringends iets moeten vertellen, kunnen dat aan de leerkracht kwijt. Het doorgeven van afspraken m.b.t. huisartsenbezoek, tandarts enz. is ook mogelijk middels een briefje (voorzien van handtekening). Ook kunnen deze afspraken, voor aanvang vang de schooltijd, telefonisch worden doorgegeven Schoolvieringen en activiteiten

Tijdens het schooljaar zijn er een aantal gezamenlijke vieringen op De Regenboog. Deze vieringen gelden voor alle kinderen van de school. Voorbeelden van vieringen zijn; - Sinterklaas - de Jaarafsluiting - Zomeravondfeest - Carnaval Daarnaast zijn er ook nog vieringen/ activiteiten die alleen gelden voor bepaalde groepen (bijv. verkeersexamen voor groep 7) . Over de vieringen/ activiteiten wordt u van te voren geïnformeerd door middel van een aparte brief of het mededelingenblaadje.

9.2.1 Vieren van verjaardagen van leerlingen Kinderen kijken meestal uit naar de dag waarop ze jarig zijn. Dan is het in de regel feest. Ook in de groep wordt er aandacht besteed aan de verjaardag en wordt uw kind in het zonnetje gezet. Kinderen mogen als je jarig zijn trakteren, maar het is absoluut geen verplichting. In elke groep zijn zogenaamde traktatieklappers aanwezig waarin allerlei gezonde traktaties staan. Meer informatie over het trakteren of de traktatieklappers kunt u

8


openbare basisschool De Regenboog krijgen via de leerkracht van uw kind(eren). Bij de verjaardagen van de kinderen uit groep 1/2 zijn de ouders/ verzorgers van harte welkom. Het is niet de bedoeling dat uitnodigingen voor kinderfeestjes tijdens schooltijd worden uitgedeeld. 9.2.2 Individuele vrijstelling voor lesactiviteiten en/ of vieringen Hoewel de vieringen en activiteiten voor alle leerlingen van de basisschool worden verzorgd, kunnen er in de praktijk een aantal uitzonderingen voorkomen van hele of gedeeltelijke vrijstelling. Deze vrijstelling kan geschieden op grond van; - medische indicatie (bijv. tijdelijk niet deelnemen aan de lessen bewegingsonderwijs) - geloofsovertuiging (bijv. niet deelnemen aan vieringen) Ouders dienen de leerkracht van hun kind(eren) tijdig te informeren indien hun kind(eren) niet (kunnen) deelnemen aan vieringen of lesactiviteiten. Deze kinderen krijgen dan andere activiteiten aangeboden onder leiding van een andere leerkracht. 9.3

Gebruik schrijfmaterialen school

Op school krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 de volgende schrijfmaterialen; Jaarlijks krijgen de kinderen aan het begin van het schooljaar een potlood (HB) en een gum uitgereikt. Wanneer het potlood vervangen dient te worden is het afhankelijk van hoe de leerling met zijn potlood is omgegaan of hij een nieuw exemplaar krijgt of dat er een gekocht dient te worden. De school geeft alle leerlingen in groep 4 een vulpen. Vanzelfsprekend houden we rekening met rechts- of linkshandigheid van de kinderen. Wanneer deze vulpen door onzorgvuldig gebruik kapot gaat dient de leerling zelf voor een nieuwe vulpen te zorgen. Deze vulpen kan gekocht worden op school. Een liniaal wordt ook eenmalig aan de leerlingen verstrekt. Wanneer kinderen ervoor kiezen om zelf potloden en/ of (vul)pennen mee te nemen dan vallen deze spullen onder hun eigen verantwoordelijkheid. De leerkracht kan beslissen dat bepaalde pennen/ potloden enz. niet zijn toegestaan omdat deze bijvoorbeeld de taakgerichtheid niet bevorderen. 9.4

Pestprotocol

Op school is dit pestprotocol aanwezig en kunnen alle ouders dit altijd inzien. In dit pestprotocol staat hoe wij handelen naar de pester en de gepeste leerling als er sprake is van pesten. Ook vindt u het pestprotocol op onze website www.obsderegenbooghelden.nl Meer informatie is tevens te vinden in het algemeen gedeelte van de schoolgids. 9.5

Schoolreglement

In het schoolreglement staan de ‘alledaagse’ afspraken die er op school gelden. Het schoolreglement ligt op school ter inzage en is tevens via de website van de school te bekijken.

9


openbare basisschool De Regenboog 9.6

Hoofdluiscontrole

Alle leerlingen maken altijd gebruik van een ‘luizenzak’ waarin hun jas ed. wordt opgeborgen. Daarnaast worden alle leerlingen na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer deze controle plaats zal vinden, leest u in het mededelingenblaadje. We willen u als ouder vragen om ervoor te zorgen dat uw kind die dag geen vlechtjes of staartjes draagt en er geen gel/ haarspray is gebruikt. Als iedereen meewerkt, zorgen we samen voor een goede controle. Wanneer u thuis hoofdluis ontdekt, willen we u vragen om dit door te geven aan Kirsten Krebbekx. Marleen Timmermans is de contactpersoon inzake deze controle. Ze is te bereiken via het telefoonnummer 077 3076982. 9.7

Overblijven

Onder toezicht van overblijfkrachten kunnen de kinderen op OBS De Regenboog overblijven. Het is wel de bedoeling dat de kinderen zelf zorgen voor een broodmaaltijd en drinken. De kosten van het overblijven bedragen €1,25 per keer. Meer informatie over het overblijven kunt u inwinnen bij Petra Hovens, 077 3072801 . 9.8

Eten en/ of drinken tijden speelkwartier

Er mag niet gesnoept worden tijdens het speelkwartier. In het kader van gezonde voeding willen we u vragen om uw kind(eren) groente of fruit mee te geven. Indien u ook drinken meegeeft, mogen dat alleen niet-koolzuur-houdende dranken zijn. Wat wel kan zijn vruchtensappen, yoghurtdrink, melk e.d. in een beker of een pakje. Wij proberen ook de afval van het verpakkingsmateriaal terug te dringen. Dat betekent: zoveel mogelijk het groente en/ of fruit in plastic doosjes meenemen en het drinken thuis uit een literpak/fles overgieten in een beker. Zorg er wél voor dat er een naam op staat: op het bakje, pakje of zakje! Hartelijk dank voor uw medewerking. 9.9

Gevonden voorwerpen

Drinkbekers, tassen, regenkleding, fietssleuteltjes, gymspullen … Veel kinderen raken in de loop van het schooljaar iets kwijt. U kunt verlies voorkomen door de eigendommen van uw kind(eren) te merken met een labeltje of door met watervaste viltstift de naam op het voorwerp of in het kledingstuk te schrijven. Leert u uw kind ook dat het bijvoorbeeld sleutels goed opbergt. Bij de ingang van groep 5 t/m 8 van de school staat een rieten mand waarin alle gevonden voorwerpen worden bewaard. Er zijn twee ‘opschoonmomenten’; in januari en aan het einde van het schooljaar. Gevonden sleutels kunnen worden ingeleverd bij de directeur of de interne begeleider.

10


openbare basisschool De Regenboog 10.

Jaarkalender 2011-2012

Deze is te vinden op de website van de school; www.obsderegenbooghelden.nl De meest actuele jaarkalender vindt u altijd in het mededelingenblaadje.

Â

11


openbare basisschool De Regenboog 11.

Â

Belangrijke Adressen

12

schoolgids de regenboog 2011-2012  

schoolgids de regenboog 2011-2012