Page 49

MANAŽMENT

Jednota formy a obsahu Dôsledky pretrvávania tohto mýtu sú pre osobnostný rozvoj manažérov, ale aj obchodníkov, dosť kritické. Prakticky len ojedinele sa stretávame s dobrými tréningami verbálnej komunikácie založenými na rozvoji schopností identifikovať zjavný i skrytý obsah verbálnej správy, analyzovať ho a použiť pri ďalšej diskusii. Minimálna pozornosť sa venuje rozvoju schopností viesť dialóg s partnerom. Manažérska komunikácia je mnohokrát málo efektívna, alebo nie je optimálna, pretože manažéra od ľudí vzďaľuje, a nie približuje ho k nim. Keď očistíme Mehrabianove zistenia o tento mýtus, môžeme nájsť najmenej dve oblasti, kde sa bez efektívnej kontroly neverbálnej komunikácie nemôžeme pohnúť ďalej: • Pri akomkoľvek presviedčaní či získavaní ľudí na svoju stranu. V týchto situáciách je neverbalita mimoriadne dôležitá, pretože sebaistotu a úctu k druhým, ktorá je pre efektívne presviedčanie dôležitá, komunikuje hlavne neverbálne. Je dokázané, že v takýchto situáciách si ľudia viac pamätajú formu ako obsah povedaného. • Pri všetkých rozhovoroch, ktorých cieľom je pomôcť druhému človeku, rozvinúť jeho schopnosti, povzbudiť ho. Tu je veľmi dôležité komunikovať vzťah záujmu a náklonnosti k tomu druhému, na čo nám zas slúži neverbálna komunikácia. Vo všetkých ostatných situáciách je často dôležitejšia obsahová, čiže slovná zložka komunikácie, ako zložka neverbálna. Je to tak napr. pri zadávaní úloh, kde je význam zrozumiteľnosti dôležitejší ako vzťahový aspekt, aj keď ani v týchto situáciách nie je neverbálna komunikácia zbytočná. V praxi je široko známa tzv. Mehrabianova formula: • 7 % informácií o pocitoch a postojoch vnímame prostredníctvom slov • 38 % informácií o pocitoch a postojoch vnímame cez paralingvistické komunikačné kľúče (t. j. spôsob, ako človek hovorí) • 55 % informácií o pocitoch a postojoch vnímame prostredníctvom mimiky, gest a ostatných kľúčov neverbálnej komunikácie. Stačilo „vynechať“ z textu zmienku o postojoch a pocitoch (emóciách) a mýtus bol na svete... Jeho dôsledkom je podceňovanie rétorickej prípravy profesionálov v komunikácii, čo síce až tak nevadí pri televíznych moderátoroch a politikoch, ale pre manažment a obchod ide o dôležité zručnosti, na ktorých mnohokrát stojí úspech. Mehrabian jednoznačne zdôraznil význam konzistencie verbálnej a neverbálnej komunikácie – inak povedané, nestačí, ak sa pri hovorení pekne tváriš, treba dbať aj na to, aby tvoja reč mali hlavu a pätu. A naopak, ak nevieš svoje myšlienky dôveryhodne predniesť, málokto ti uverí. A sebadôveru komunikujeme skoro výlučne neverbálne.

Na záver Človek má dar slova. Počas jeho vývinu od hlbokého praveku si k znakovým a výrazovým informačným kanálom pridal aj reč. Komunikácia slúži na odovzdávanie informácií a na ovplyvňovanie iných ľudí, vrátane seba samého. Ako ľudia sme dostali do vienka oboje, a tak nie je dôvod na preceňovanie jednej alebo druhej zložky komunikácie. PhDr. Mojmír Kališ EMKAconsult, s. r. o.

ROČNÍK 2012 ❘ 01

49

Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Advertisement