Page 44

❘ POLYGRAFIA V EÚ Budúcnosť európskej polygrafie podľa štúdie EÚ

Malé a stredné podniky sú prispôsobivejšie, veľké zápasia s prebytkom kapacít

n

asledujúca štúdia je výsledkom deviatich mesiacov skúmania problematiky európskeho polygrafického priemyslu. Bolo uskutočnených viac ako 45 interview s manažérmi, ktorí sú zodpovední za vedenie niektorých najväčších podnikov v odvetví, s vlastníkmi a senior manažérmi menších a stredných podnikov, vedúcich zástupcov odborov a zamestnaneckých zväzov. Okrem toho boli oslovení zákazníci a dodávatelia tlačiarní, aby sa dali získať názory z vnútra odboru. Predovšetkým išlo o aktuálny stav polygrafického priemyslu a súčasné výzvy.

Prebehli aj dva 1,5-denné workshopy, pričom jeden z nich sa týkal veľkých podnikov a druhý menších a stredných tlačiarní. Na workshopoch v Miláne sa zúčastnilo 90 zástupcov odborových zväzov, aby sa mohli poradiť a diskutovať o výzvach a formulovať riešenia problémov. Organizovaná bola aj on-line diskusia, ktorá zaručila široké spektrum názorov (148 účastníkov odpovedalo na otázky). Štúdia ukazuje, že vplyv externých faktorov (napr. vývoj komunikačných technológií, presuny na trhu a zmeny výrobných technológií) a reakcie podnikov na ne môžu byť značne rozdielne. Kým malé a stredné organizácie sú, ako sa

44

ROČNÍK 2012 ❘ 01

zdá, vystavené väčšiemu riziku, majú zároveň tú prednosť, že môžu agilnejšie a promptne reagovať na požiadavky trhu. Veľké podniky bojujú primárne s problémom prebytočných kapacít, ktorý viedol k cenovej vojne v celom priemysle. Projekt ukazuje na konsenzus medzi veľkými podnikmi a odbormi, ktorý by mal zabezpečiť väčšiu angažovanosť na celoeurópskej úrovni. Aktuálny podiel konkurzov v spojení s európskymi zákonmi o konkurencii, ktoré bránia koordinácii medzi veľkými podnikmi, môžu celý sektor oslabiť natoľko, že európske podniky skrachujú a na trhu budú dominovať buď tlačové importy z rozvojových krajín, alebo vznikne takpovediac monopol, ktorý spôsobí náchylnosť k akvizíciám, takže následne zostane na trhu len niekoľko málo aktérov. Každý z týchto scenárov má ďalekosiahle sociálne dôsledky pre zamestnancov. V tomto smere prevláda názor manažmentu aj odborov, že zo strany EÚ treba povoliť spoluprácu veľkých podnikov v rámci Európy. Umožnilo by to realizovať reštrukturalizáciu v nadväznosti na konzultácie a dohody s odbormi a zamestnancami a obmedzenie kapacít na základe koordinovaného rozhodovania a sociálne zodpovedným spôsobom. Zatiaľ čo problém nevyužitých kapacít a cenová konkurencia pôsobí na celý sektor, zmeny technológií sú hrozbou a šancou súčasne. Zmeny v správaní zákazníkov a presun na web a iné e-riešenia predstavujú zníženie dopytu po tlačených produktoch. Technológia však pomáha pri zvyšovaní produktivity a ponúka prístup k novým trhom pre podniky, ktoré sú dostatočne agilné, aby využili

Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Advertisement