Page 35

OFSET

Farebník

4 2 Formový valec

Ofsetový valec ( gumový valec )

3

1 9OKþLDFHYDOFH %URGLDFLYDOHF 'iYNRYDFtYDOHF 1DYDĐRYDFtYDOHF 0HG]LYDOHF

V\VWpPWODþRYpKRVWURMD.%A Rapida 75 )

stroja a je ovládané pneumaticky. Otáčky brodiaceho valca sú odvodené od regulovaných elektromotorov prostredníctvom riadiacej elektroniky stroja. K strojom RA66-2/RA75-2 sa štandardne dodáva agregát chladenia vlhčiaceho roztoku TECHNOTRANS, typ alpha.d 10. Teplota vlhčiaceho roztoku u tohto typu sa nedá regulovať, je nastavená od výrobcu na 10° C, dávkovanie izopropylalkoholu (IPA) sa dá nastaviť v rozsahu 0-15 %. U viacfarbových strojov (od RA66-4/RA75-4 a vyššie) sa dá teplotu vlhčiaceho roztoku nastaviť v rozsahu 8-15° C, dávkovanie IPA sa dá nastaviť v rozsahu 0-15 % (TECHNOTRANS, typ alpha.d 20). Pri tlačení sa z niektorých druhov papiera môžu uvoľňovať nečistoty, ktoré väčšinou priľnú k tlačovej platni a znehodnocujú výtlačok. Ako voliteľná výbava je preto ponúkaný modifikovaný náhon vlhčiacich valcov; jeho pôsobením dochádza k nepatrnému rozdielu obvodových rýchlostí povrchu formového a vlhčiaceho valca. Takto vzniknutý relatívny pohyb (šmyk) veľmi účinne odstráni mechanické nečistoty z tlačovej platne. V závislosti na nastavení valcov vlhčiaceho zariadenia môže pri využívaní uvedeného voliteľného vybavenia dochádzať k miernemu zvýšeniu opotrebenia vlhčiaceho valca. Vlhčiaci systém Alcolor – Heidelberg: Alcolor je päťvalcový vlhčiaci systém. Vlhčiaci roztok sa prenáša brodiacim valcom na dávkovací valec a prostredníctvom navaľovacieho valca na tlačovú platňu. Rýchlosť medzi brodiacim a dávkovacím valcom môže byť plynule nastaviteľná. Film vlhčiaceho roztoku na navaľovacom valci je zjemňovaný prostredníctvom matne pochrómovaného roztieracieho valca. Šírka medzery na formovom valci sa rovná presne jednej otáčke navaľovacieho valca vlhčenia. Rýchlosť vlhčiaceho systému je riadená v závislosti od rýchlosti tlače, čím je zabezpečená konštantná kvalita tlače. Funkcia Vario slúži na odstránenie nečistôt z tlačovej platne prostredníctvom dočasného zvýšenia rýchlosti medzi navaľovacím a formovým valcom. Rýchlosť je redukovaná o 12 % voči rýchlosti roztieracieho valca. Funkcia vario môže byť zapnutá alebo vypnutá počas tlače, bez nutnosti jej prerušenia. Tým sa zabezpečí nižšia makulatúra a konštantná kvalita tlače.

Vlhčiaci roztok Klasický roztok sa skladá z troch základných komponentov. Je to voda, pH stabilizant a izopropylalkohol (IPA). Nové vlhčiace roztoky určené pre tlač bez IPA obsahujú len dve

zložky, a to vodu a pH stabilizant, ktorý obsahuje náhrady IPA, napr. glykol. V minulosti bol štandardný podiel IPA vo vlhčiacom roztoku 12-14 %, dnes je to 5-8 %. IPA vo vlhčiacom roztoku má dôležitú úlohu; jeho vplyvom dochádza k potrebnej emulgácii tlačovej farby. IPA znižuje povrchové napätie vlhčiaceho roztoku a tým lepšie zmáčanie hydrofilného povrchu netlačiacich miest na tlačovej forme. Ak je však množstvo vlhčiaceho roztoku alebo IPA privysoké, nepriaznivo vplýva na emulziu tlačovej farby s vlhčiacim roztokom na farebníkových valcoch tlačovej jednotky. V súčasnosti sa otvára téma bezalkoholového vlhčenia, čo znamená zníženie alebo úplné vylúčenie IPA z tlačového procesu. Vlhčiace zariadenia prešli spolu s vývojom nových druhov valcov zásadnými zmenami a zdá sa, že prechod na bezalkoholové vlhčenie aj z ekologických dôvodov bude pokračovať; sprísnené ekologické normy v Európe smerujú v polygrafii k úplnému vylúčeniu všetkých prchavých organických látok (V.O.C., Volatile Organic Compound, t. j. prchavé organické látky). V.O.C. sú aj vlhčiace koncentráty s IPA a samotný IPA je vysoko prchavý, čo pri jeho používaní v tlačiarňach, najmä pri vyšších rýchlostiach rotačných strojov, možno cítiť v okolí rotačky. Navyše je IPA klasifikovaný ako vysoko horľavá kvapalina.

9OKþLDFHYDOFH

Formový valec

4

1. Brodiaci valec 2. Dávkovací valec 1DYDĐRYDFtYDOHF 4. Medzivalec 5. Roztierací valec

2

3

1 5

YOKþLDFLV\VWpP $OFRORU+HLGHOEHUJ

Ako ďalej bez alkoholu? Ofsetová tlač bez IPA je náročný projekt a jeho úplné zvládnutie bude vyžadovať ešte nejaký čas. Eliminácia IPA je momentálne skôr problém ako prínos pre ofsetovú, najmä hárkovú tlač. Dobré výsledky sa dosahujú pri rotačnom ofsete. Napr. v Poľsku nové rotačky už tlačia bez použitia IPA. U nás je príkladom Slovenská Grafia, KT Komárno a Neografia Martin. V hárkovom ofsete je problém vlhčenia bez IPA zložitejší. Klasický vlhčiaci roztok je nahradený roztokom s obsahom pH stabilizantov, ktoré nahrádzajú IPA a môžu spôsobovať sprievodné problémy. Najčastejšie to je napúčanie vlhčiacich brodiacich valcov. Treba počítať s častejšou kontrolou a nastavovaním valcov, častejším umývaním gumového poťahu a tlačovej formy ako pri používaní roztokov s IPA. Pri nasadení pH stabilizantu treba sledovať jeho znášanlivosť s tlačovými platňami. Pri používaní priamych farieb alebo nesavých materiálov, ale aj pri veľmi vysokom a extrémne nízkom prenose tlačovej farby môže byť tlač bez IPA mimoriadne náročná.

ROČNÍK 2011 ❘ 01

35

Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Advertisement