Page 1

Čo je nový časopis PrintProgress

Výhodné ponuky na prezentáciu riešení v tlačiarenskom priemysle pre partnerov

Cenník samostatnej inzercie v časopise a špecializovanom vydaní

Cenník inzercie na web stránke časopisu a konferenčných služieb

Ponuka partnerských programov a cenník mediálnych služieb Odborný dvojmesačník pre tlačiarenský priemysel a súvisiace odvetvia


Obsah OBSAH V každom čísle PrintProgress 1.

Ofset – prepress, press, postpress, papier, technológie

2.

Digitálna tlač súčasnosť a budúcnosť tlačiarenského priemyslu, nové trendy

3.

IT a SW riešenia v tlačiarenskom priemysle a pre každú tlačiareň, ale aj kanceláriu

4.

Tlačiarenstvo, obaly a dotknuté odvetvia, marketing, reklama, médiá, trendy a kreatívne riešenia

5.

Zaujímavosti a krátke správy zo sveta tlače, hodnotenie vývoja trhu, osobnosti, informácie, podujatia, manažérska a marketingová problematika, riadenie

02 ročník 2011

03

Čo je PrintProgress PrintProgress je polygrafický dvojmesačník s osem ročnou tradíciou na slovenskom trhu...

04

Ponuka : Partnerstvá časopisu PrintProgress Potenciálnymi partnermi PrintProgress sú všetky subjekty, ktoré pôsobia na trhu polygrafického priemyslu a tlače...

06

Cenník inzercie v časopise a špecializovanom vydaní PrintProgress

07

Cenník inzercie na web stránke časopisu

08

Cenník konferenčných služieb

09

Dotazník pre adresátov a čitateľov


Čo je PrintProgress

s

Čo je PrintProgress P PrintProgress je polygrafický dvojmesačník s osem ročnou tradíciou na slovenskom trhu. V súčasnosti vychádza v náklade 2000 ks a je určený pracovníkom v polygrafickom priemysle, priaznivcom a záujemcom o polygrafiu a súvisiace odvetvia.

apier a polygrafia prechádza zmenou a od roku 2011 bude novým, mienkotvorným, komunikačným nástrojom a zdrojom informácií nie len pre pracovníkov v polygrafií a súvisiacich odvetviach, ale aj pre manažérov a pracovníkov v médiách, reklamnej produkcií, marketingových agentúr a oddelení firiem. Túto ambíciu majú noví spolumajitelia vydavateľstva. Výrazné posilnenie súčasných vlastníkov o skúsených manažérov s obchodnými, polygrafickými aj vydavateľskými skúsenosťami vytvárajú pre túto ambíciu všetky predpoklady. Zvýšime náklad na 3000 ks a atraktivitou tém, ich samotného spracovania sa stane časopis vyhľadávaným informačným zdrojom pre všetkých, ktorí s polygrafickou výrobou a súvisiacimi činnosťami pracujú, či prichádzajú do styku. Obsahová kvalita média bude podporená moderným webom, ktorý bude prinášať ešte viac informačných podnetov, zdrojov a námetov pre všetkých. PrintProgress sa stane komunikačnou platformou pre ľudí z brandže a všetkých, ktorí potrebujú informácie z nej. Zásadnú zmenu pripravujeme nie len v oblasti moderného grafického spracovania časopisu, ale aj jeho obsahu. Predovšetkým rozšírime jeho obsah o nové témy, trendy a orientáciu na progresívne technológie. To je výzva predovšetkým pre dodávateľov inovatívnych technológií a zariadení . Budeme prezentovať nie len súčasné ponuky, ale aj to, aké budúce generácie strojov a zariadení budú tlačiari nakupovať a na akých budú vytvárať hodnoty pre svojich zákazníkov. Úplne novým spôsobom vytvoríme priestor na prezentáciu digitálnych technológií a podporných, riadiacich softvérových riešení a informačných systémov.

Cieľom časopisu je stať sa skutočným mienkotvorným, odborným časopisom, komunikačným nástrojom, ktorý formuje názory, prináša nové informácie a trendy nie len z trhu polygrafie, ale všetkých oblastí, ktoré s ním súvisia, ovplyvňujú ho a formujú.

PrintProgress je nezávislý, objektívny, informačný a prezentačný servis pre všetkých o svete moderných technológií, trendoch, osobnostiach, produktoch a podujatiach súvisiacich s tlačou doma i v zahraničí. PrintProgress bude vychádzať 6-krát v roku, stabilne, podľa edičného plánu. Jeho šesť plánovaných vydaní bude doplnených o jedno odborné a tematicky zamerané špecializované vydanie. Bude spolupracovať v informačnom servise s inými médiami a usporiada odbornú konferenciu pre manažérov z polygrafického odvetvia, marketérov, pracovníkov v reklame, zadávateľov tlače, vydavateľov, IT manažérov,... PrintProgress má kvalitné a skúsené vydavateľské zázemie z radov interných žurnalistov a manažérov. Posilňujeme tím žurnalistov o nových externých prispievateľov a dopisovateľov. Na spoluprácu pozývame všetkých odborníkov z radov polygrafov, grafikov, IT manažérov, technológov, technikov, podnikateľov a záujemcov o rozvoj, trendy a komunikáciu o svete tlače a jeho budúcnosti.

ročník 2011 03


Partnerstvo s

Ponuka : Partnerstvá časopisu PrintProgress

Potenciálnymi partnermi PrintProgress sú všetky subjekty, ktoré pôsobia na trhu polygrafického priemyslu a tlače ako dodávatelia, výrobcovia, spracovatelia, servisné a vzdelávacie organizácie aj zákazníci. Cieľom partnerstva je v spolupráci s časopisom a web portálom www.printprogress.sk realizovať unikátne komunikačné projekty na mieru partnera, efektívne oslovujúce súčasných aj potenciálnych partnerov a zákazníkov.

Každý partner získava podľa druhu partnerstva priestor na dlhodobé ovplyvňovanie a formovanie trhu, dopytu a ponuky na seba prezentáciu. Partnerstvo s časopisom PrintProgress môže v istých formách zabezpečiť prezentáciu aj v iných médiách zameraných na marketing a manažment, ktoré priamo súvisia s tlačiarenským priemyslom.

Partnerom časopisu garantujeme až do 14.000 zásahov medzi cieľovými adresátmi ročne za bezkonkurenčnú cenu zásahu cca 1 EUR, pričom svoje cieľové skupiny si môžu partneri samy modelovať a vyberať.

Partnerstvá časopisu PrintProgress Služba/cena

Exkluzívny partner

Zlatý partner

Strieborný partner

Definovanie pozície

Exkluzívna pozícia v časopise pre klienta. Je vždy len jeden.

Patrí do skupiny 10 najvýznamnejších partnerov s vysokým objemom priestoru na prezentáciu na exkluzívnych stranách

Patrí do skupiny významných partnerov s priestorom na prezentáciu aj na exkluzívnych stranách.

S označením Exkluzívny partner

S označením Zlatý partner

S označením Strieborný partner

S označením Bronzový partner

S označením Partner

Podľa dohody 6-krát striedavo A4 inzercia na inzertných stranách obálky

Podľa dohody 4-krát striedavo A4 inzercia na inzertných stranách obálky

Podľa dohody 3-krát A4 inzercia na inzertných stranách obálky alebo priľahlých (iný ekvivalent)

Podľa dohody 2-krát A4 inzercia na inzertných stranách obálky alebo priľahlých (resp. iný ekvivalent)

Podľa dohody 1-krát A4 inzercia na inzertných stranách časopisu

Podľa dohody a požiadavky Exkluzívneho partnera na mieru

4-krát A4 2-4 strany PR článok

3-krát A4 2-4 strany PR článok

2-krát A4 2-4 strany PR článok

Sponzorovanie pravidelnej rubriky, resp. témy v časopise

Logo umiestnené na redakčných stranách časopisu v každom vydaní časopisu 100,-EUR/ vydanie Inzercia na obálke časopisu 2.300,-EUR/ vydanie ZSO * 1.900,-EUR/ vydanie VSO * 1400,-EUR/ vydanie ISČ * Tematické PR strany vo vnútri čísla 150,-EUR/ str. vydania

Bez obmedzenia k téme vydania, Ďalšie PR články predstavenie manažérskej a materiály malého Exkluzívneho informačného charakteru osobnosti partnera, Prioritné s max. rozsahom tlačových 10 riadkov na určených uverejňovania správ v časti Flash news stránkach časopisu. na základe dodaných podkladov, resp. 50,-EUR/ks spracovanie tlačových správ dodávateľsky

2-krát inzercia v špecializovanom vydaní časopisu v roku vo vnútri vydania

* Vysvetlivka: ZSO – zadná strana obálky, VSO – vnútorná strana obálky, ISČ – inzertná strana časopisu

Partner

Patrí do skupiny skupiny partnerov významných partnerov Patrí do s pravidelným s priestorom a opakovaným priestorom na prezentáciu na prezentáciu aj na exkluzívnych na stranách časopisu. stranách.

tlačových Prioritné uverejňovanie Uverejňovanie tlačových Uverejňovanie v časopise v časti tlačových správ správ v časopise v časti správ Flash News v časopise v časti Flash News na základe Flash News na základe dodaných podkladov, na základe dodaných dodaných podkladov, predstavenie manažérskej podkladov, predstavenie predstavenie osobnosti Bronzového manažérskej osobnosti manažérskej osobnosti partnera so zľavou Zlatého partnera Strieborného partnera z ceny 50%

A4 inzercia v špecializovanom vydaní 2-krát inzercia časopisu v roku – detto 2-krát A4 inzercia v špecializovanom ako v bežných vydaniach v špecializovanom vydaní časopisu v roku 2.300,-EUR/ vydaní časopisu v roku 1-krát na inzertnej strane vydanie ZSO * 1-krát na inzertnej strane obálky + 1, resp. 1.900,-EUR/ obálky + 1 priľahlých stranách vydanie VSO * obálky 1400,-EUR/ vydanie ISČ *

04 ročník 2011

Bronzový partner

1-krát inzercia v špecializovanom vydaní časopisu v roku vo vnútri vydania

Uverejňovanie tlačových správ v časopise v časti Flash News na základe dodaných podkladov, predstavenie manažérskej osobnosti partnera so zľavou z ceny 30%

1-krát inzercia v špecializovanom vydaní časopisu v roku vo vnútri vydania so zľavou z ceny 50%


­

Inzercia v časopise a špecializovanom vydaní do formátu pol strany formátu A4 (A5) 800,-EUR/ vydanie ISČ PR SERVIS – spracovanie, úprava, resp.výroba PR článkov na mieru 100,-EUR rozsah A4

50% zľava z ceny bez obmedzenia počtu

Partnerstvo

6-krát + 1-krát v špecializovanom vydaní 50% zľava z ceny

4-krát + 1-krát v špecializovanom vydaní 30% zľava z ceny

2-krát + 1-krát v špecializovanom vydaní 30% zľava z ceny

20% zľava z ceny bez obmedzenia

Zľava 50% na všetky pripravované materiály

Zľava 30% na všetky pripravované materiály

Zľava 20% na všetky pripravované materiály

Zľava 10% na všetky pripravované materiály

Bezplatne Na všetky pripravované materiály

Bezplatné zasielanie Bezplatné zasielanie Bezplatné zasielanie Bezplatné zasielanie 10 ks printovej verzie Zasielanie časopisu 20 ks printovej verzie 5 ks printovej verzie 2 ks printovej verzie časopisu a 10 ks a špecializovaného časopisu a 20 ks časopisu a 5 ks časopisu a 2 ks špecializovaného vydania vydania v mene špecializovaného vydania v mene Zlatého partnera špecializovaného vydania špecializovaného vydania objednávajúceho v mene Exkluzívneho v mene Strieborného v mene Bronzového na subjekty z vlastnej partnera na subjekty partnera na subjekty partnera na subjekty databázy 4,-EUR/jedno z vlastnej databázy z vlastnej databázy z vlastnej databázy Bezplatný prístup k číslo/jeden adresát Bezplatný prístup k Bezplatný prístup k Bezplatný prístup aktuálnym i archívnym aktuálnym i archívnym aktuálnym i archívnym k aktuálnym i archívnym vydaniam na webe vydaniam na webe vydaniam na webe vydaniam na webe

Umiestnenie loga partnera na úvodnej web stránke časopisu s prelinkovaním na aktívne stránky partnera

S označením Exkluzívny partner

S označením Zlatý partner

S označením Strieborný partner

S označením Bronzový partner

Bezplatný prístup k aktuálnym i archívnym vydaniam na webe

S označením Partner

300,-EUR/rok

50% zľava na všetky 50% zľava na všetky 40% zľava na všetky 30% zľava na všetky Partnerstvo konferenčné služby podľa konferenčné služby podľa konferenčné služby podľa konferenčné služby podľa 20% zľava na všetky na odbornej konferencii zameranej na konferenčného cenníka konferenčného cenníka konferenčného cenníka konferenčného cenníka konferenčné služby podľa polygrafiu konferenčného cenníka Bezplatný vstup Bezplatný vstup Bezplatný vstup Bezplatný vstup na konferenciu na konferenciu na konferenciu na konferenciu Podľa cenníka Bezplatný vstup pre 2 manažérov pre 2 manažérov pre 2 manažérov pre 2 manažérov konferenčných na konferenciu a 5 hostí a 3 hostí a 2 hostí a 2 hostí služieb pre 2 manažérov Partnera Exkluzívneho Zlatého Strieborného Bronzového partnera partnera partnera partnera Vkladanie materiálov do aktuálneho vydania časopisu, špecializovaného vydania a do konferenčného materiálu 0,15 EUR/ks

Bezplatne

50% zľava z ceny

30% zľava z ceny

20% zľava z ceny

10% zľava z ceny

Hodnota služieb spolu

23.610,- €+DPH

18.230,- €+DPH

13.690,- €+DPH

8.886, €+DPH

6.780, €+DPH

Partnerská zľava 25%

17.700,- €+DPH

13.700,- €+DPH

10.300,- €+DPH

6.700,- €+DPH

5.100,- €+DPH

Štvrťročne

4.425,- €+DPH

3.425,- €+DPH

2.575,- €+DPH

1.675,- €+DPH

1.275,- €+DPH

Zľava č. 2 - 15% pri ročnej úhrade vopred

15.045,- €+DPH

11.645,- €+DPH

8.755,- € + DPH

5.695,- € + DPH

4.335,- € + DPH

ročník 2011 05


Cenník Cenník inzercie v časopise a špecializovanom vydaní PrintProgress Celá strana formát A4 – na obálke - rozmer 210x297 mm + prídavok na spadavku zadná strana obálky 2.300,-EUR, 2. a 3. strana obálky (vnútorné) 1.900,--EUR Celá strana formát A4 – v čísle - rozmer 210x297 mm + prídavok na spadavku, 192x275 mm (formát sadzobného obrazca) priľahlé strany obálky vpredu a vzadu 1.900,-EUR , v čísle 1.400,-EUR. Polstrana (na výšku, na šírku) - 210 (+ prídavok na spad.) x 145 mm (+ prídavok na spad.), 210 (+ prídavok na spad.) x 135 mm, 192 x 135 mm, 104 (+ prídavok na spad.) x 297 (+ prídavok na spad.), 94 x 297 (+ prídavok na spad.), 94 x 275 mm - 800,-EUR Tretina strany (na šírku, na výšku) 101 (+ prídavok na spad.) x 145 mm (+ prídavok na spad.), 101 (+ prídavok na spad.) x 135 mm, 91 x 135 mm, 72 (+ prídavok na spad.) x 297 (+ prídavok na spad.), 62 x 297 (+ prídavok na spadavku), 62 x 275 mm - 600,- EUR Štvrťstrana (na šírku, na výšku, podľa plochy) 104 (+ prídavok na spad.) x 145 mm (+ prídavok na spad.), 210 (+ prídavok na spad.) x 65 mm, 198 x 65 mm, 55 (+ prídavok na spad.) x 297 (+ prídavok na spad.), 45 x 297 (+ prídavok na spad.), 45 x 275 mm – 450,- EUR Ostatné formáty podľa veľkosti na mieru – 2,70 EUR/cm2 Vkladanie materiálov do časopisu 1-krát A4 formát, 0,15 EUR/ks + rozdiel za zvýšenú poštovú tarifu pri distribúcií (ak nastane). Ku všetkým cenám bude účtovaná DPH vo výške podľa platného zákona.

06 ročník 2011


Cenník Cenník inzercie na web stránke časopisu

Ponuka štandardizovaných rozmerov inzercie na web stránke: 1.

banner (zobrazený v bočnom paneli webstránky) Rozmer px Rozmer v cm Šírka x výška Šírka x výška 100 x 100 3x3 logo 250 x 100 6,5 x 3 banner vodorovný 100 x 250 3 x 6,5 banner zvislý 250 x 250 6,5 x 6,5 inzercia štandardná

2.

plošná inzercia na vybranej stránke (zobrazená na vybranej dohodnutej stránke webu) Rozmer px Rozmer v cm Šírka x výška Šírka x výška 250 x 750 6,5 x 19,5 *inzercia zvislá veľká 750 x 250 19,5 x 6,5 *inzercia vodorovná veľká 750 x 750 19,5 x 19,5 *inzercia na celú stránku*

Základná cena za inzertný priestor na web stránke = 0,002 EUR /1px /mesačne * plošná inzercia na hlavnej (úvodnej) stránke = 0,004 EUR /1px /mesačne

Cenník štandardizovaných rozmerov inzercie na web stránke Cena za obdobie v EUR Rozmer v px

Rozmer v cm

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

12 mesiacov

Zľava 0%

Zľava 10%

Zľava 20%

Zľava 30%

100x100

3x3

20,00

54,00

96,00

168,00

250x100

6,5x3

50,00

135,00

240,00

420,00

100x250

3x6,5

50,00

135,00

240,00

420,00

250x250

6,5x6,5

125,00

337,50

600,00

1.050,00

250v750

6,5x19,5

375,00

1.012,50

1.800,00

3.150,00

750x250

19,5x6,5

375,00

1.012,50

1.800,00

3.150,00

750x750

19,5x19,5

1.125,00

3.037,50

5.400,00

9.450,00

ročník 2011 07


Cenník

Cenník konferenčných služieb Partnerstvá časopisu PrintProgress na konferencii Služba/cena

Exkluzívny partner konferencie

Zlatý partner konferencie

Strieborný partner konferencie

Bronzový partner konferencie

Partner konferencie

Definovanie pozície

Exkluzívna pozícia na konferencií. Je vždy len jeden pre konferenciu. Spolu s Exkluzívnym partnerom časopisu môžu byť dvaja.

Patrí do skupiny 10 najvýznamnejších partnerov s vysokým objemom priestoru na prezentáciu na konferencií

Patrí do skupiny významných partnerov s priestorom na prezentáciu na konferencií.

Patrí do skupiny významných partnerov s priestorom na prezentáciu na konferencií.

Patrí do skupiny partnerov konferencie.

Logo umiestnené v konferenčnej sále, vo foyer aj v reportáži z konferencie v časopise 300,-EUR

S označením Exkluzívny partner

S označením Zlatý partner

S označením Strieborný partner

S označením Bronzový partner

S označením Partner

Prezentácia (logo, banner, rollup) 200,-EUR

V konferenčnej sále aj vo foyer konferencie.

V konferenčnej sále aj vo foyer konferencie.

V konferenčnej sále aj vo foyer konferencie.

V konferenčnej sále aj vo foyer konferencie.

Vo foyer konferencie.

Vystúpenie na konferencií

Garantované podľa dohody a požiadavky Exkluzívneho partnera na jednu z tém konferencie, resp. vlastná voľby témy.

Garantované podľa dohody a požiadavky Zlatého partnera na jednu z tém konferencie.

Garantované podľa dohody a požiadavky Strieborného partnera na jednu z tém konferencie.

Garantované podľa dohody a požiadavky Bronzového partnera na jednu z tém konferencie.

Podľa dohody a požiadavky Partnera na jednu z tém konferencie.

Konferenčný zborník pre účastníkov – viď Cenník inzercie v časopise

1-krát inzercia A4 zadná strana obálky, resp. 1. Vnútorná strana obálky vpredu + prezentačné slidy.

1-krát inzercia A4 vo vnútri konferenčného zborníka + prezentačné slidy.

Umiestnenie loga partnera na web stránke časopisu s prelinkovaním na aktívne stránky partnera viď Cenník inzercie na webe

S označením Exkluzívny partner konferencie

S označením Zlatý partner konferencie

-Účasť na konferencií – účastnícky poplatok 60,-EUR

Bezplatný vstup na konferenciu pre 2 manažérov a 5 hostí Exkluzívneho partnera

Vkladanie materiálov do konferenčného materiálu, zložky 500,-EUR

Bezplatne

50% zľava z ceny pre Zlatého partnera časopisu

30% zľava z ceny pre Strieborného partnera časopisu

20% zľava z ceny pre Bronzového partnera časopisu

10% zľava z ceny pre partnera časopisu

Cena partnerskej pozície na konferencií

10.000,-€+DPH

7.500,-€+DPH

5.000,-€ + DPH

2.500,-€ + DPH

1.000,-€ + DPH

Cena partnerskej pozície na konferencií pre partnera časopisu

5.000,-€+DPH

3.750,-€+DPH

3.000,-€ + DPH

1.750,-€ + DPH

900,-€ + DPH

08 ročník 2011

Bezplatný vstup na konferenciu pre 2 manažérov a 3 hostí Zlatého partnera

50% zľava na uverejnenie 30% zľava na uverejnenie 20% zľava na uverejnenie Bronzového partnera, Partnera, Strieborného partnera, 1-krát inzercia tretina 1-krát inzercia štvrtina 1-krát inzercia polstrana A4 vo vnútri strany A4 vo vnútri A4 vo vnútri konferenčného konferenčného konferenčného zborníka zborníka zborníka + prezentačné slidy. + prezentačné slidy. + prezentačné slidy.

S označením Strieborný partner konferencie

S označením Bronzový partner konferencie

Bezplatný vstup Bezplatný vstup na konferenciu na konferenciu pre 2 manažérov pre 2 manažérov a 2 hostí Strieborného a 2 hostí Bronzového partnera pre Strieborného partnera pre Bronzového partnera časopisu partnera časopisu

S označením Partner konferencie

Bezplatný vstup na konferenciu pre 2 manažérov Partnera pre partnera časopisu


Dotazník s

ŽIVOT JE ZMENA PRIPRAVUJEME ZMENU – AKO BY SME VYHOVELI VÁM?

Vážení čitatelia časopisu PrintProgress, život prináša neustále zmeny a tie je potrebné vykonávať stále častejšie a častejšie. Po ôsmych rokoch existencie nášho časopisu je tu opäť čas, aby sme pre čitateľov pripravili isté novinky. O nich Vás budeme informovať už čoskoro. Dnes Vám však chceme dať príležitosť vyjadriť svoj názor na časopis PrintProgress a na Vaše očakávania od neho, resp. námety na zlepšenia, či zmeny. Svojimi námetmi a informáciami nám pomôžete dosiahnuť vyššiu kvalitu a Vaša spokojnosť s našim časopisom sa zvýši.

Odpovedzte nám prosím preto na tých pár otázok, ktoré obsahuje tento dotazník. Zaberie Vám to skutočne iba 2-3 minútky. Urobte tak podľa možnosti hneď, keď to odložíte, už tak neurobíte. Vážime si Váš názor a stojíme o neho. Vyplnené dotazníky pošlite naskenované na adresu papier.polygrafia@nextra.sk alebo printprogress@printprogress.sk, alebo faxom na číslo 033/5332386, alebo ho môžete vyplniť na web stránke www.printprogress.sk a odoslať automaticky. Ďakujeme redakcia Print Progress

DVADSIATICH ODMENÍME PRAKTICKÝMI DARČEKMI OD NÁS A NAŠICH PARTNEROV. MOŽNO TO BUDE PRÁVE PRVÝCH DVADSAŤ DORUČENÝCH VYPLNENÝCH DOTAZNÍKOV. Dotazník pre čitateľov Print Progress Informácie za účelom doručenia darčeku: Meno a priezvisko: Firma: e-mail:

adresa: telefón:

1.

Nachádzate v časopise témy, ktoré sú pre Vás zaujímavé? Áno Nie

2.

Aké témy by ste radi v časopise nachádzali? (vyberte max 3): Marketingový manažment a polygrafia Riadenie ľudských zdrojov Strategické riadenie polygraf. podniku Reklama a PR v polygrafii Riadenie a interná komunikácia v podniku Finančný manažment Informačné technológie v polygrafii Legislatívne témy Digitálna tlač Trendy v polygrafii Iné témy : ........................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................................

3.

Čo oceňujete na PrintProgress najviac? (vyberte max 3): Páči sa mi ako celok Rozsah periodicita (dvojmesačne) témy grafika reportáže Formát (veľkosť) Informácie Nepáči sa mi celkovo Ak ste uviedli možnosť nepáči sa mi celkovo uveďte prečo? .............................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................. Iné: ...................................................................................................................................................................................................

4.

Máte záujem stať sa spolutvorcami PrintProgress? Áno Nie Ak áno, mám záujem o: inzertné a reklamné partnerstvo rozposielanie obchodným partnerom predstavenie našich osobností prezentáciu našej spoločnosti tvorba reportáží a dopisovanie prispievať autorským materiálom Iné: ...................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................. ročník 2011 09


Dotazník 5.

Využívate informácie z PrintProgress ako zdroj informácií len pre seba, alebo ho poskytujete aj iným osobám (kolegovia, podriadení, známi, partneri,....? pre seba aj pre iných

6.

Čítajú Vaši zamestnanci časopis v rámci Vášho pracoviska? Áno Nie

7.

Ktorý článok Vás zaujal a zapamätali ste si ho? ..............................................................................................................................................................................................................

8.

Uveďte na škále 1 – 10 Vašu celkovú spokojnosť s časopisom, pričom 1 je najnižšia a 10 je najvyššia spokojnosť. (označte vhodné políčko krížikom)

1

2

3

4

5

6

7

8

Najnižšia spokojnosť

10

Najvyššia spokojnosť

9.

Vaše námety na zlepšenie PrintProgress? (uveďte v akej oblasti máte námety) Distribúcia : .................................................................................................. Obsah : .................................................................................................. Forma : .................................................................................................. Rozsah : .................................................................................................. Periodicita: .................................................................................................. Predplatné: .................................................................................................. Iné: ..................................................................................................

10.

Predplatili by ste si PrintProgress? (uveďte všetky vhodné možnosti) mám predplatený sám mám predplatený obchodným partnerom nepredplatil by som si

10.

9

mám predplatený zamestnávateľom predplatil by som si dostávam bezplatne

Čo by podľa Vás zvýšilo atraktivitu časopisu? Nová grafika Viac odborných tém Širšie spektrum informácii nie len polygrafických tém a udalostí Zavedenie tematicky ladených čísiel Vzdelávacie polygrafické témy Čitateľské súťaže Poradenská rubrika Iné (uveďte): .....................................................................................................................................................................................

10 ročník 2011


Predplatné a objednávky partnerských produktov na www.printprogress.sk Objednávky predplatného do 30.4. získavajú zľavu na predplatné 50%.

ročník 2011 11


„Táto pozícia na obálke časopisu PrintProgress musí byť Vaša, ak sa vyznáte v tlačenici“

PrintProgress - Cenník  

Komplexný cenník mediálnych služieb, partnerstiev ako aj individuálnych služieb inzercie, PR v časopise PrintProgress a na web stránke Print...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you