Page 1

INFORMĀCIJA PRESEI

T H EBO DYSH O P.COM

1


LAIPNI LŪGTI

BEAUTY WITH HEART

PIEVIENOJIES MŪSU JAUNAJAI SKAISTUMA KUSTĪBAI! SATURS

Mēs ticam, ka patiess skaistums nāk no sirds. Mums skaistums ir kas vairāk kā tikai glīta seja. Mums tas nozīmē justies labi un arī darīt labu. Savus produktus mēs izgatavojam rūpīgi un ar mīlestību. Mēs atrodam vislabākās sastāvdaļas no visas lielās pasaules. Izmantojam prasmīgu lauksaimnieku iemaņas, kam pievienojam paši savu pieredzi, lai radītu produktus, kurus lietojot Tu jutīsies brīnišķīgi. Mēs tirgojamies godīgi, lai no mūsu darbības labumu gūtu gan sabiedrība, gan Tu. Mūsu produkti ir simtprocentīgi veģetāri un netiek izmēģināti uz dzīvniekiem. Mēs ar entuziasmu rīkojam kampaņas par jautājumiem, kas mums ir svarīgi, jo būt aktīviem ir mūsu dabā. Mēs vienmēr domājam par cilvēkiem, dzīvniekiem un planētu. Tātad, iepērkoties pie mums, Tu izvēlies...

BEAUTY WITH HEART

2

T H E B O DYS H OP. C OM

P IE V IE N O JIES MŪSU JAUN AJAI SK AISTUMA KUSTĪBAI

03

IE N IR STI MŪSU BO UTIQ UE V E IK AL Ā

04

SV IN I MŪSU STILU

08

ESI SK AISTA

09

L ILY IESAK A

10

SAK I N Ē C IETSIR DĪBAI

12

ATR O DI SAV U STILU

14

PAR AKSTI MŪSU AP Ņ EMŠAN O S

16

MŪSU FAVO R ĪTI – N E K ĀDAS C IE TSIR DĪBAS

17

IZ Z IN I MŪSU PASAUL I

18

Ļ AUJIES SAP Ņ U BUR V ĪBAI

20

IE LŪKO JIES L ILY R O K ASSO MIŅ Ā

21

IESK ATIES AIZ KUL ISĒS

22

MĪLOT LO N DO N U

23


PIEVIENOJIES MŪSU JAUNAJAI SKAISTUMA KUSTĪBAI

BEAUTY WITH HEART

The Body Shop uzsāk jaunu skaistuma kustību

BEAUTY WITH HEART jeb SKAISTUMS NO SIRDS

IZSKATIES LABI... 21. gadsimta ikoniskais un avangardiskais zīmols The Body Shop uzsāk jaunu un atbildības caurstrāvotu skaistuma kustību, kas iedvesmos mūsu klientus paaudžu paaudzēs un radīs citu, plašāku izpratni par skaistuma robežām. Jaunā skaistuma kustība Beauty With Heart motivēs klientus apvienoties aktīvi domājošos skaistuma cienītājos.

Beauty With Heart– tā ir skaistuma izjūta, kas sniedzas dziļāk par ārējo izskatu. The Body Shop ar savu jauno kustību padara skaistumu cilvēcīgu, jo, lietojot šī zīmola produktus, klienti ne tikai izskatās labi, bet arī jūtas labi un dara labu. Tā cilvēki visā pasaulē tiek rosināti paust savu attieksmi un aktīvo nostāju.

... pateicoties inovatīviem un iedarbīgiem produktiem, kuru spēka avots ir daba un kuri ir veidoti no visaugstākās kvalitātes sastāvdaļām, nodrošinot patiesu skaistumu.

JŪTIES LABI... ... pateicoties produktu maigajām tekstūrām un vērtīgajām sastāvdaļām. Šos produktus radījis nemainīgi ētisks zīmols, kam rūp cilvēku, planētas un dzīvnieku labklājība.

DARI LABU... ... pievienojoties zīmolam, kas atbalsta un pats rīko pasākumus, lai palīdzētu citiem. Mēs to darām savas Godīgās Tirdzniecības programmas ietvaros, realizējot sociālās kampaņas, rūpējoties par dzīvnieku labklājību un cenšoties aizsargāt planētu.

Beauty With Heart ideja iegūs dzīvību un aprises mūsu jaunajos, mūsdienīgajos Pulse veikalos, kā arī pateicoties Lily Cole atbalstam. Šī jaunā aktīviste iemieso mūsu zīmola spēcīgās vērtības un ir viena no redzamākajām jaunās paaudzes personībām. „Mēs zinām, ka mūsu zīmols sniedz vairāk par skaistumu – mūsu produktos patiesi mīt arī sirds. Šodien mēs raugāmies nākotnē. Mēs dalāmies savā izpratnē par skaistumu ar jauno paaudzi, kam skaistums nozīmē labi izskatīties, labi justies un arī darīt labu.”

S O P H I E G A S P E R M E N T, T H E B O DY S H O P I Z P I L D D I R E K TO R E

T H EBO DYSH O P.COM

3


Pasaules sirdspuksti

AT V E R A M D U R V I S J A U N A I PIEREDZEI – PULSE V I S Ā P A S A U L Ē , S Ā KO T N O 1 5 . M A I J A . P U L S E I R V I E TA , K U R Ā D Z I M S T M Ū S U J A U N Ā S K A I S T U M A K U S T Ī B A . A R S E J A S U N Ķ E R M E Ņ A K O P Š A N A S P R O D U K T I E M , D E K O R AT Ī V O K O S M Ē T I K U U N PĀ R I V I S A M – M Ū S U V Ē R T Ī B Ā M – P U L S E R A D Ī S V I E N R E I Z Ē J U U N N E A I Z M I R S TA M U P I E R E D Z I , K A S I E D V E S M O S U N I Z G L Ī TO S . I N O V AT Ī V I , D A B A S I E D V E S M OT I P R O D U K T I U N I Z S M A L C I N ĀTA S , D A U D Z V E I D Ī G A S S A S T Ā V D A Ļ A S T E V Ē S T Ī S S A V U Ī P A Š O S T Ā S T U . M Ū S U K A M PA Ņ U PA S Ā K U M I V E I K A L Ā I E D V E S M O S C I LV Ē K U S U N A I C I N Ā S V I Ņ U S A K T Ī V I L Ī D Z D A R B OT I E S T H E B O DY S H O P K O P I E N Ā A R M Ē R Ķ I PA D A R Ī T PA S A U L I L A B Ā K U . P U L S E I R V I E TA , K U R S A T I K S I E S A K T I V I T Ā T E , S K A I S T U M S U N V I E N O T Ī B A !

T H E B O DYS H OP. C OM

I MAG E RY S H OW N M AY B E S U BJ E CT TO VAR I AT IO N

PUL 4


I MAG E RY S HOW N M AY B E S UB JE CT TO VAR I AT I O N

LSE

IMAGE FROM THE B ODY SHOP LONDON UK

T H EBO DYSH O P.COM

5


GALDI, KAS VĒSTA LEĢENDAS Iesaisties rotaļā! Katra Pulse veikala lepnums ir tā centrā izvietotie galdi, kur tiek demonstrēti mūsu izcilie produkti. Izmēģini, uzzini, eksperimentē! Dzīvot nozīmē izmēģināt ko jaunu, tāpēc ļaujies šai jūsmai!

MŪSU GODĪGĀS TIRDZNIECĪBAS SASTĀVDAĻAS Mūsu izmeklētās produktu sastāvdaļas ir dabas labākās veltes, un tās nāk no visām četrām zemeslodes pusēm.Tieši šīs neparastās, tīrās, vērtīgās, ar mīlestību un rūpēm audzētās un vāktās sastāvdaļas padara mūsu produktus apbrīnojamus.Taču vislabākais ir tas, ka ar tām mūs nodrošina mūsu Godīgas Tirdzniecības programma, kas palīdzējusi uzlabot vairāk kā 300 000 cilvēku dzīves visā pasaulē.

KOPIENU UN VĒRTĪBU SIENAS Iesaisties! Katrā Pulse veikalā būs ziņojumu dēlis ar mūsu globālās kampaņas jaunumiem, plakātiem un informāciju, kā arī vērtību siena, kas vēsta mūsu vērtību stāstu gan ar vārdiem, gan attēliem.Vēlies zināt, kas notiek? Vaicā mūsu veikala Vērtību vēstniekam, ekspertam mūsu vērtību jomā.

ENERGOEFEKTIVITĀTE Pulse veikals piedāvā jaunu, svaigu skatījumu uz The Body Shop ilgtspējīgo dizainu, un tā mērķis ir samazināt veikala ietekmi uz apkārtējo vidi, aizstājot dienasgaismas lampas ar LED joslām, kā arī samazinot griestu apgaismojumu, izmantojot 35 W spuldzes. Rezultāts? Salīdzinot ar parastajiem veikaliem, mūsu enerģijas patēriņš samazinās pat par 25%*.

KOKS, KOKS, KOKS

RATI UZ SLIEKŠŅA Mūsu antīkā stila rati, kas izmantoti kā produktu galdi, senāk bija atrodami tradicionālajos franču tirgos. Izgaismojot iecienītākos produktus ar lauciniecisku eleganci, mēs ceram, ka The Body Shop tiks piešķirts zināms je ne sais quoi**.

BEZMAKSAS PĀRVĒRTĪBAS Tīko pēc pārmaiņām? Ikvienā Pulse veikalā būs grima mākslinieks un ādas kopšanas eksperti, kuri ir apmācīti specializētu programmu ietvaros, lai palīdzētu Tev izskatīties un justies, cik vien labi iespējams. Celt pašapziņu vēl nekad nav bijis tik viegli. * Pamatojoties uz enerģijas patēriņa rādītājiem no Pulse eksperimentālajiem veikaliem 2011. gadā Kingsroudā un Īslingtonā, Londonā. ** Ļoti īpašs un no citiem atšķirīgs 6

T H E B O DYS H OP. C OM

I MAG E RY S H OW N M AY B E S U BJ E CT TO VAR I AT IO N

Mēs izmantojam FSC sertificētus kokmateriālus.Tas nozīmē, ka mūsu kokmateriāli nāk no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un mūsu veikali izskatās lieliski. Mūsu jaunais standarts Wood Positive nozīmē, ka mēs stādīsim vairāk koku, nekā izmantojam iepakojuma ražošanai.


I MAG E RY S HOW N M AY B E S UB JE CT TO VAR I AT I O N

IMAGE FROM THE B ODY SHOP LONDON UK

T H EBO DYSH O P.COM

7


SVINI MŪSU STILU

BEAUTY WITH HEART

Iepazīstinām...

MŪSU JAUNĀ VEIDOLA ĶERMEŅA SVIESTKRĒMS. ĶERMEŅA SVIESTKRĒMU JAUNĀ DZĪVE! Ķ E R M E Ņ A S V I E S T K R Ē M I I R P I E E J A M I A R 1 3 D A Ž Ā D I E M A R O M ĀT I E M , U N T I E I R V I E N I N O M Ū S U S L AV E N Ā K A J I E M P RO D U K T I E M – K AT R Ā S D I V Ā S S E K U N D Ē S K A U T K U R PA S A U L Ē T I E K PĀ R D OT S V I E N S Ķ E R M E Ņ A S V I E S T K R Ē M S . N U T I E I E G U V U Š I J A U N U I Z S K AT U . PA R A U G I E S ! K A S I R T I K AT Š Ķ I R Ī G S J A U N A J Ā D I Z A I N Ā ? •Krāšņa fotogrāfija ar galveno dabisko sastāvdaļu centrā •Fotografējot dabiskās sastāvdaļas, izmantots palielināmais stikls, lai izceltu to skaistumu •Logotips, kas apjož sastāvdaļu, ietver to kā gādīgas rokas, simbolizējot mūsu pārliecību aizsargāt planētu •Iepakojums ar matētu efektu rada taustāmāku sajūtu •Mazāk vārdu, vienkāršāka, tīrāka pieeja •100% pārstrādājams iepakojums

T H E B O DYS H OP. C OM

I MAG E RY S H OW N M AY B E S U BJ E CT TO VAR I AT IO N

8


E S I S K A I S TA

BEAUTY WITH HEART

IR PIENĀCIS LAIKS MŪSU JAUNĀKAJAI SKAISTUMA SENSĀCIJAI Mēs mīlam... Skaistuma eļļas S K A I S T U M A E Ļ Ļ A S I R K L ĀT ! SKAISTUMA EĻĻAS, KAS P A R E D Z Ē TA S L I E T O Š A N A I Ķ E R M E N I M , M AT I E M U N S E J A I , AC U M I R K L Ī N OV Ē R Š S AU S U M U, N O G L U D I N A U N PA B A R O, P AT E I C O T I E S T R Ī S R I E K S T U E Ļ Ļ U Ī PA Š A J A M M A I S Ī J U M A M .

JAUNUMS MŪSU GODĪGĀS TIRDZNIECĪBAS MARULAS RIEKSTU EĻĻA, KUKUI RIEKSTU EĻĻA, SALDO MANDEĻU EĻĻA VIENĀ L I E L I S K Ā P R O D U K TĀ Ķ E R M E Ņ I M , M AT I E M U N S E J A I

Kukui riekstu eļļa, kas iegūta no Havaju sveču koka riekstiem, satur vitāli svarīgās omega 3, 6 un 9 aminoskābes. Saldo mandeļu eļļa satur koncentrētu E vitamīnu. Mūsu Godīgās Tirdzniecības marulas riekstu eļļa no Namībijas mitrina un kopj ādu un matus. Skaistuma eļļu struktūra nav ne taukaina, ne lipīga – eļļas iesūcas ādā gluži kā pēc burvju mājiena. Lieto tās atsevišķi vai papildus ierastajam mitrinošajam produktam, lai acumirklī padarītu ādu starojošu, gludu un skaistu! The Body Shop Skaistuma eļļas, kas satur līdz 99,6% dabisku sastāvdaļu un ir pieejamas ar vienpadsmit iecienītiem aromātiem, piešķirs ķermenim, matiem un sejai dabisku starojumu. Tu izskatīsies un jutīsies lieliski!

NOVĒRŠ SAUSUMU

NOGLUDINA

I MAG E RY S HOW N M AY B E S UB JE CT TO VAR I AT I O N

P I E DĀVĀ J A M Š Ā D U S A R O M ĀT U S : kokosriekstu, šī, kakao sviesta, Chocomania, moringas, olīvu, zemeņu, mango, saldo citronu, rozā greipfrūtu, sacuma mandarīna.

PA D A R A S TA R O J O Š U

VIEGLA, AROMĀTISKA UN NAV LIPĪGA. MĒS TO MĪLAM!

NO SIRDS Marulas eļļu iegūst no gataviem marulas koka augļiem, kas aug Namībijā. Mēs to iepērkam no Eudafano sieviešu kooperatīva, kas palīdz gūt godīgus ienākumus 5000 sievietēm.Viņas izveidoja savu rūpnīcu, kas dod iespēju gūt uzņēmējdarbības iemaņas un palīdz iemantot cienījamu stāvokli kopienā.

T H EBO DYSH O P.COM

9


10

T H E B O DYS H OP. C OM


L I LY I E S A K A

BEAUTY WITH HEART

Iepazīsties – Lily Cole, mūsu jaunā ZĪMOLA VĒSTNIECE!

AKTĪVISTE MODELE AKTRISE L I LY C O L E I R V I S U L A I K U P I R M Ā M Ū S U Z Ī M O L A V I S PA S A U L E S V Ē S T N I E C E . B Ū D A M A A K T Ī V I S T E , M O D E L E U N A K T R I S E , L I LY I R PĀ R S T E I D Z O Š I G O D Ī G A , C I LV Ē C Ī G A U N T I E Š A S A VĀ PĀ R L I E C Ī B Ā , K A PA S A U L E V A R Ē T U B Ū T L A B Ā K A . Š A J Ā I N T E R V I J Ā L I LY AT K L Ā J , K A S P A D A R A V I Ņ U Ī P A Š U , K Ā P Ē C V I Ņ A I Z V Ē L A S T H E B O DY S H O P T I K PAT L I E L Ā MĒRĀ, KĀ MĒS ESAM IZVĒLĒJUŠIES VIŅU.

KĀPĒC JŪS NOLĒMĀT KĻŪT PAR THE BODY SHOP VISPASAULES VĒSTNIECI? Es jau ilgu laiku aizstāvu ideju, ka uzņēmējdarbībai un patērētājiem ir liela vara, kuras potenciālu var izmantot pozitīvu pārmaiņu radīšanai visā pasaulē. The Body Shop izjūt atbildību pret cilvēkiem un vidi, un tā ir apbrīnojama sajūta – atbalstīt zīmolu, kas savā darbības veidā bijuši pionieri. KO JŪS DOMĀJAT PAR TAGADĒJĀS PAAUDZES MAINĪGAJEIM UZSKATIEM PAR SKAISTUMU? Es jūtu, ka cilvēki apšauba virspusējās vērtības un to vietā meklē kaut ko īstu. Patiess skaistums nāk no cilvēka iekšējās būtības, sirds, un es jūtu, ka arvien vairāk un vairāk cilvēku to saprot. KO JUMS NOZĪMĒ SKAISTUMS NO SIRDS? Nav nekā pievilcīgāka par cilvēku ar skaistu sirdi – tā vienkārši staro. Tas ir tik divkosīgi – ārējā skaistuma meklējumos izmantot produktus, kas radīti uz citu dzīvu radību rēķina. Manuprāt, skaistums no sirds nozīmē, ka tas saskan ar iekšējām vērtībām. KĀ THE BODY SHOP IR ROSINĀJIS JŪS PAR SKAISTUMU DOMĀT CITĀDI? Fakts, ka The Body Shop tirgoja hennu, kad biju maza, pavisam noteikti rosināja domas, ka rudi mati – tas ir superīgi, vēl pirms es biju pietiekami gudra, lai pati to apzinātos! The Body Shop uzsver visa dabīgā skaistumu, akcentē cilvēka individualitātes izcelšanu, nevis maskēšanu. KĀ JŪSU PERSONĪGĀS VĒRTĪBAS IR SAVIENOJAMAS AR THE BODY SHOP PIECĀM PAMATVĒRTĪBĀM? The Body Shop ir piecas vērtības, kas jau sākotnēji noteikušas tā attīstību. Tās ir tuvas arī man.

Es joprojām mācos un augu. Savu prioritāšu atklāšana man ir izglītojošs un arī pavisam personīgs process. Viss ir savstarpēji cieši saistīts – gan vide, gan cilvēki, un es ticu, ka mūsu planēta un cilvēki, kuri uz tās dzīvo, ir ļoti īpaši. Ja es varu kaut nedaudz iedvesmot cilvēkus domāt par pasauli, kurā viņi dzīvo, un par to, kā ar savu personīgo rīcību un izvēli to padarīt labāku, tas mani dara laimīgu. Tas ir tikai viens no iemesliem, kāpēc es strādāju kopā ar The Body Shop. KĀ JŪS REALIZĒJAT SAVAS VĒRTĪBAS IKDIENĀ? Manas personīgās vērtības – būt zinošai, būt laipnai, būt godīgai un izdarīt atbildīgus lēmumus. Tas man nozīmē visu, lai gan realitātē reizēm nepiepildās. Neviens nav ideāls!

Nav nekā pievilcīgāka par cilvēku ar skaistu sirdi!

KAS IEDVESMOJA JŪSU AKTĪVISTES NOSTĀJU? Viss, kas vajadzīgs ļaunuma triumfam, ir tas, lai labi cilvēki neko nedarītu, teicis Edmunds Burke. Kad es augu, šis citāts karājās virs manas guļamistabas durvīm! Es nesaku, ka esmu labs cilvēks, bet, manuprāt, tiklīdz jūs uzzināt par netaisnību, jums ir pienākums izpētīt apstākļus un risināt problēmu... Domāju, ka daļēji to nosaka arī vainas sajūta! KĀ VAR IESAISTĪTIES CITI CILVĒKI? Es joprojām mēģinu atrast un izzināt pati savu patiesību, mēģinu būt bezbailīga. Es nezinu, vai tas jebkad beigsies. Mēģinu būt pietiekami stipra, lai noturētos šajā atšķirīgajā ceļā un panāktu savas balss sadzirdēšanu. Tas ir pirmais solis aktīvista virzienā. Es ticu, ka maziem soļiem ir liela nozīme. KO VĒL JŪS PAŠLAIK DARĀT? Šajā gadā iznāks trīs filmas ar manu piedalīšanos, un es strādāju pie ļoti aizraujoša, patiesi radikāla projekta sociālo mediju telpā. T H EBO DYSH O P.COM

11


SAKI NĒ CIETSIRDĪBAI

BEAUTY WITH HEART

L I LY C R U E LT YFREE MAKE-UP Sadarbojoties ar Lily Cole..

M Ē S A R L E P N U M U I E PA Z Ī S T I N Ā M A R J A U N U , I E R O B E Ž OTĀ D A U D Z U M Ā P I E E J A M U D E K O R AT Ī V Ā S K O S M Ē T I K A S K O L E K C I J U , K A S V E I D O TA S A D A R B Ī B Ā A R L I L Y C O L E - D E K O R A T Ī V Ā K O S M Ē T I K A B E Z C I E T S R I D Ī B A S ( C R U E L T Y- F R E E M A K E - U P ) . M Ē S S A K Ā M N Ē I Z M Ē Ģ I N Ā J U M I E M U Z D Z Ī V N I E K I E M ! M Ū S U J A U N Ā K O L E K C I J A I R T I K L I E L I S K A , K A L I LY P I E Š Ķ Ī R A TA I S A V U V Ā R D U . TĀ PAT K Ā V I S I M Ū S U M A K E - U P P R O D U K T I , A R Ī Š I E N E S AT U R D Z Ī V N I E K U I Z C E L S M E S S A S TĀ V D A Ļ A S U N N E K A D N A V I Z M Ē Ģ I N ĀT I U Z D Z Ī V N I E K I E M . S A T R I E C O Š I I Z T E I K S M Ī G A S K R Ā S A S , M I R D Z U M S U N I Z C I L I M Ī K S TA S OT I Ņ A S . . . T E I K T N Ē C I E T S I R D Ī B A I V Ē L N E K A D N A V B I J I S T I K VA L D Z I N O Š I ! G A I D Ā M A R N E PA C I E T Ī B U – C R U E L T Y- F R E E M A K E - U P K O L E K C I J A I E R O B E Ž T Ā D A U D Z U M Ā !

MINI HI-SHINE LŪPU SPĪDUMS Mūsu izcilais spīdums jaunos toņos – Go Pink, Go Wild, Go Play un Go Naked. Klājams tieši uz lūpām – seksīgam spīdumam. Produkts ar jautrības un ziedu aromātu, radīts panākumiem

Lily saka: “Maksimāls spīdums un izcila mitrināšana. Traks var palikt!”

2. MIRDZUMA PĒRLĪŠU BĀZE Šīs mirdzošās, gaismu atstarojošās pērles piešķir ādai tīru mirdzumu. Lieto pirms tonālā krēma vai atsevišķi. Ar vienu soli āda tiek mitrināta un ādas tonis kļūst ideāls.

Lily saka: “Nebaidies, staro!”

3. MINI OTIŅU KOMPLEKTS

Lily saka: “Iederas rokassomiņā, ļaujot Tev teikt nē cietsirdībai, lai kur Tu būtu!”

12

T H E B O DYS H OP. C OM

Lily saka: „Ceļu violeti violetajam!” I MAG E RY S H OW N M AY B E S U BJ E CT TO VAR I AT IO N

Četru miniatūru otiņu komplekts vaigiem, acīm un lūpām maciņā ar spoguli. Otas nav izgatavotas no dzīvnieku spalvām! Saki nē cietsirdībai ar šo ērto komplektu līdzi ņemšanai!

4. ACU KONTŪRTUŠA Mūsu visu laiku violetākais tonis! Ir viegli uzklājams un neizsmērējas. Smalkā otiņa nodrošina precīzu uzklāšanu.


SAKI NĒ CIETSIRDĪBA

5.MIRDZUMA PĒRLĪŠU PŪDERIS Ar pūdera sūklīti uzklājams mirdzuma pērlīšu pūderis zaigojoši rozā tonī. Ideāli piemērots sejai, vaigiem un dekoltē zonai. Pievērs uzmanību izcili mīkstajam pūdera sūklītim!

Lily saka: “Tagad tu vari mirdzēt viscaur!”

6. PERLAMUTRA ACU ĒNU PALETE Sajauc divus vai vairākus toņus un radi pati savu stilu. Perlamutra acu ēnu palete ir pieejama zaigojoši sārtos un violetos toņos. Think Pink, Live Lilac, Go Violet un Tint It Pink. Nesakrājas krociņās un ir piemērota kontaktlēcu valkātājām.

Lily saka: “Perlamutra acu ēnu palete ir noslēdzošais akords mix’n’match skaistuma receptē. Uz priekšu!” 7. L Ū P U U N V A I G U S Ā R T U M S

Krēmveida želeja ērti lietojamā, novatoriskā kupolveida formātā ir uzklājama tieši uz vaigiem vai lūpām. Pieejami Pinch Me Pink un Crazy For Coral toņi.

Lily saka: “ Kārtu kārtas un rozā triumfs!”

Lily saka: “Mans iecienītākais produkts šajā kolekcijā!”

L I LTYĀ K A I S

I MAG E RY S HOW N M AY B E S UB JE CT TO VAR I AT I O N

IECIENĪ

NO VISAS SIRDS V I S I M Ū S U P R O D U K T I I R V E Ģ E TĀ R I U N S A K A N Ē C I E T S I R D Ī B A I .

Nekādu vaboļu

Mūsu Cruelty-free make-up kolekcijas produkti nesatur vaboļu čaulu ekstraktu produktu iekrāsošanai. Jo mēs mīlam dzīvniekus, arī vaboles un kukaiņus.

Nekādu vēžveidīgo

Mirdzumu mūsu produktos nodrošina minerālā vizla, bet saistvielas ir izgatavotas no dabiskiem augu izcelsmes materiāliem, nevis no sasmalcinātiem vēžveidīgajiem. Jautājums nav apspriežams!

Nekādu dzīvnieku spalvu

Mūsu grima otās ir izmantotas nevis kazu spalvas, bet mākslīgie sariņi, tāpēc vari būt droša, ka Tava sirdsapziņa būs tīra un kazas – mīkstas un pūkainas. Galu galā, tā tam jābūt.

T H EBO DYSH O P.COM

13


AT R O D I S AV U S T I L U

BEAUTY WITH HEART

A T R O DU I S AV U STIL

Paud nostāju

ROZĀ REVOLŪCIJA!

1. solis

MIRDZUMA PĒRLĪŠU BĀZE Uzklāj pierei, deniņiem, vaigu kauliem, deguna centrā un zoda zonai.

2. solis.

PERLAMUTRA ACU ĒNU PALETE 24 / ŠĶIDRĀ ACU KONTŪRTUŠA Uzklāj Tint it Pink toni uz visas acs zonas, Live Lilac – pāri plakstiņam, dobuma līnijai un zem acs. Think Pink iekšējos kaktiņos un virs plakstiņa zonas. Go Violet ārējos kaktiņos. Dramatiskam efektam un intensitātei gar augšējo skropstu līniju uzklāj šķidro acu kontūrtrušu. Izveido uzacu formu, ietonē uzacis. Uzklāj Big and Curvy skropstu tušu divās kārtās.

3. solis

LŪPU UN VAIGU SĀRTUMS PINCH ME PINK TONĪ Pasmaidi un uzklāj The Body Shop lūpu un vaigu sārtumu uz vaigu galiem – ar augšup vērstām apļveida kustībām virzienā uz deniņiem.

HI-SHINE LŪPU SPĪDUMS Lūpu un vaigu sārtumu rozā tonī papildini ar Go Wild vai Go Pink toņa lūpu spīdumu.

L I LY S A K A :

Lai pārveidotu dienas grimu par vakara, padari acu ēnas intensīvākas – uzklāj Perlamutra acu ēnu paletes toņus ar samitrinātu acu ēnu otiņu. 14

T H E B O DYS H OP. C OM

I MAG E RY S H OW N M AY B E S U BJ E CT TO VAR I AT IO N

4. solis


AT R O D I S AV U S T I L U

BEAUTY WITH HEART

Nevainojami glīti

KORAĻĻU SKAISTUMS

AT R O D I S AV U STILU

1. solis

MIRDZUMA PĒRLĪŠU BĀZE Uzklāj pierei, deniņiem, vaigu kauliem, deguna centram un zoda zonai.

2. solis.

PERLAMUTRA ACU ĒNU PALETE 06 / ŠĶIDRĀ ACU KONTŪRTUŠA Uzklāj Marshmallow toni uz visas acs zonas. Choc Chip – pāri plakstiņam, dobuma līnijai un zem acs. Honeycomb – acs iekšējā kaktiņā, acs ielokā un ārējos kaktiņos. Dark Chocolate – ārējos kaktiņos. Dramatiskam efektam un intensitātei gar augšējo skropstu līniju uzklāj šķidro acu kontūrtušu. Izveido uzacu formu, ietonē uzacis. Uzklāj Big and Curvy skropstu tušu divās kārtās.

3. solis

LŪPU UN VAIGU SĀRTUMS CRAZY FOR CORAL TONĪ

I MAG E RY S HOW N M AY B E S UB JE CT TO VAR I AT I O N

Body Shop lūpu un vaigu sārtumu uz vaigu galiem – ar augšup vērstām apļveida kustībām virzienā uz deniņiem.

4. solis

HI-SHINE LŪPU SPĪDUMS Lūpu un vaigu sārtumu koraļļu tonī papildini ar Go Naked vai Go Play toņa lūpu spīdumu.

L I LY S A K A :

Lai iegūtu piesātinātu krāsu un īpašu mirdzumu, pāri sārtumam klāj The Body Shop Mirdzuma pērlīšu pūderi. T H EBO DYSH O P.COM

15


PA R A K S T I M Ū S U A P Ņ E M Š A N O S

BEAUTY WITH HEART

SAKI NĒ CIETSIRDĪBAI! Paraksti mūsu apņemšanos! T H E B O DY S H O P V I E N M Ē R I R B I J I S P R E T IZMĒĢINĀJUMIEM UZ DZĪVNIEKIEM. MĒS VIENMĒR ESAM IEVĒROJUŠI VISSTINGRĀKOS K O S M Ē T I K A S S TA N D A R T U S . Š O D I E N M Ē S T U R P I N Ā M D Z Ī V OT AT B I L S TO Š I S AVĀ M V Ē RT Ī B Ā M U N A R L E P N U M U P I E DĀVĀ J A M S AV I E M K L I E N T I E M I E S P Ē J U AT B A L S T Ī T O R G A N I Z Ā C I J A S C R U E L T Y F R E E I N T E R N AT I O N A L A I C I N Ā J U M U IZBEIGT KOSMĒTIKAS IZMĒĢINĀŠANU U Z D Z Ī V N I E K I E M I K V I E N Ā PA S A U L E S V A L S T Ī . M I C H E L L E T H E W, C R U E LT Y F R E E I N T E R N AT I O N A L Ģ E N E R Ā L D I R E K T O R E , S TĀ S TA M U M S P A R Š Ī S I N I C I A T Ī V A S UZSĀKŠANU UN MĒRĶIEM

KAS IR CRUELTY FREE INTERNATIONAL?

KĀ THE BODY SHOP PALĪDZ JUMS ŠAJĀ INICIATĪVĀ?

Cruelty Free International ir vispasaules bezpeļņas organizācija, kas ir apņēmusies izbeigt izmēģinājumus uz dzīvniekiem kosmētiskos nolūkos. To nodibināja Britu Savienība pret vivisekciju (British Union Against Vivisection – BUAV), viena no pasaules senākajām un cienījamākajām dzīvnieku aizsardzības organizācijām.

Sākot no 2012. gada 15. maija, The Body Shop klientiem visā pasaulē (Latvijā no 11.jūnija) būs iespēja veikalā parakstīt apņemšanos, paužot atbalstu Cruelty Free International spiedienam, lai visā pasaulē panāktu aizliegumu kosmētikas izmēģināšanai izmantot dzīvniekus. KO JŪS DARĪSIET AR VISIEM ŠIEM PARAKSTIEM?

VAI IZMĒĢINĀJUMI UZ DZĪVNIEKIEM KOSMĒTISKOS NOLŪKOS JOPROJĀM IR TIK LIELA PROBLĒMA?

VAI IZMĒĢINĀJUMI UZ DZĪVNIEKIEM KOSMĒTISKOS NOLŪKOS NAV APTURĒTI? 2009. gada 11. martā kosmētikas izmēģināšana uz dzīvniekiem Eiropas Savienībā (ES) tika pārtraukta, lielā mērā pateicoties divas dekādes ilgušai kampaņai, kurā piedalījās arī The Body Shop. Līdz 2013. gadam ES plānoja ieviest aizliegumu izmēģināt uz dzīvniekiem jaunus kosmētikas produktus. Tomēr pašlaik amatpersonas apsver šā termiņa pagarināšanu.

16

T H E B O DYS H OP. C OM

*Saskaņā ar Cruelty Free International veikto pētījumu. Reģistrētie dati.

WWW.CRUELTYFREEINTERNATIONAL.ORG

I MAG E RY S H OW N M AY B E S U BJ E CT TO VAR I AT IO N

Lielākoties izmēģinājumi uz dzīvniekiem kosmētiskos nolūkos joprojām turpinās, un 80%* valstu visā pasaulē to atļauj.

Cruelty Free International izmantos šos parakstus, lai demonstrētu sabiedrības spēku valdībām un lēmumu pieņēmējiem visā pasaulē. Šī apņemšanās arī palīdzēs mums risināt konkrētas problēmas katrā valstī. Mērķis ir pārliecināt valdības visās lielākajās pasaules valstīs aizliegt izmēģināt kosmētiku uz dzīvniekiem.


M Ū S U FAVO R Ī T I – N E K Ā DA S C I E T S I R D Ī B A S PERLAMUTRA ACU ĒNU PALETE

Piešķir valdzinājumu jebkurā laikā Lan saka: „Perlamutra acu ēnu palete ir mans iecienītais produkts. Tā padarīs Tevi valdzinošu jebkurā dienas vai nakts stundā! Mirdzuma efektu rada minerālā vizla, bet saistvielas ir izgatavotas no dabiskiem augu izcelsmes materiāliem, nevis no sadrupinātiem vēžveidīgajiem. Perlamutra acu ēnu palete piešķir intensitāti jebkuram ēnojumam.”

CRUELTY FREE MAKE-UP KOLEKCIJAS AIZKULISES T H E B O DY S H O P D E K O R AT Ī V Ā S K O S M Ē T I K A S K L Ā S T S T I K A A I Z S Ā K T S 1 9 8 6 . G A D Ā , U N TA G A D TA J Ā I E T I L P S T V A I R Ā K N E K Ā 2 5 0 P R O D U K T U A C Ī M , L Ū PĀ M , VA I G I E M U N S E J A I , K Ā A R Ī K O L E K C I J A S I E R O B E Ž O TĀ D A U D Z U M Ā . L A N N G U Y E N , L O N D O N A S M O D E S N E D Ē Ļ A S L I E L Ā K Ā N E AT K A R Ī G Ā PA S Ā K U M A F A S H I O N S C O U T VA D O Š Ā G R I M A M Ā K S L I N I E C E , J A U G A D I E M I Z M A N TO T H E B O DY S H O P G R I M A N O S L Ē P U M U S . V I Ņ A S TĀ S T A P A R S A V I E M I E C I E N Ī TĀ K A J I E M P R O D U K T I E M , K U R U S V I Ņ A I Z M A N T O F A S H I O N S C O U T, S A K O T N Ē CIETSIRDĪBAI.

LŪPU UN VAIGU SĀRTUMS

I MAG E RY S HOW N M AY B E S UB JE CT TO VAR I AT I O N

Dabiska izskata krāsa

Lan saka: „Šis ir divkāršas iedarbības produkts – tas piešķir lūpām un vaigiem dabiska izskata toni, bet to var izmantot arī, lai iegūtu intensīvāku krāsu. Tad produktu uzklāj zem lūpu spīduma. Tāpat kā visi The Body Shop grima produkti, tas nesatur vaboļu čaulu ekstraktu, tomēr tam ir lieliska krāsa, un tas pilnībā pielāgojas Tavam izskatam. Modeles tajā ir vienkārši iemīlējušās.”

MAKE-UP OTAS

Izcel, izpludini un nopūderē!

Lan saka: „The Body Shop makeup otas ir mīkstākas par jebkurām citām, un tās nav izgatavotas no dzīvnieku spalvām. Mana iecienītākā ir vaigu sārtuma ota – mīksta, ar noapaļotu formu, kas ir īpaši paredzēta pūderveida vaigu sārtumam. Izmanto, lai izceltu, izpludinātu un nopūderētu.”

T H EBO DYSH O P.COM

17


I Z Z I N I M Ū S U PA S A U L I

BEAUTY WITH HEART

Mūsu godīgās tirdzniecības programma

MŪSU DABISKĀS SASTĀVDAĻAS O R G A N I S K Ā A LV E J A Organisko alveju mēs pērkam no Gvastatojas zemniekiem Gvatemalas El Progreso reģionā. Mēs zinām, ka iegūsim augstākās kvalitātes sastāvdaļu, kas vākta ar rokām. No mūsu tirdzniecības gūtie ienākumi tiek izmantoti 110 skolu atbalstam.

18

KAKAO SVIESTS Pateicoties mūsu ilgtermiņa attiecībām ar Kuapa Kokoo kooperatīvu Ganā, mēs iegūstam augstākās kvalitātes kakao pupiņas, kurām ir brīnišķīgs aromāts un kuras bagātīgi satur dabiskos antioksidantus. Mūsu tirdzniecība palīdz izmaksāt taisnīgu algu un garantēt regulārus ienākumus 50 000 zemniekiem.

ORGANISKAIS SPIRTS

ORGANISKĀ SEZAMA SĒKLU EĻĻA

Organisko spirtu, izgatavotu no cukurniedrēm, mēs pērkam no CADO kooperatīva Ekvadoras Kotopaksi provincē. Tradicionālās zemkopības metodes palīdz saglabāt šīs teritorijas dabisko skaistumu, kā arī garantē mums iespēju izmantot augstākās kvalitātes cukurniedres. Mēs bijām CADO pirmais starptautiskais klients, un tas lauksaimniekiem palīdzējis atrast jaunus darījumu partnerus.

Mūsu augstākās šķiras sezama sēklu eļļa no Nikaragvas ir 100% dabiska un 100% pārsteidzoša visās izpratnēs. Tās ir labas ziņas Tev, kā arī 275 zemniekiem un viņu ģimenēm, kuri ir atkarīgi no mūsu Godīgās Tirdzniecības programmas sniegtās stabilitātes.

T H E B O DYS H OP. C OM


I Z Z I N I M Ū S U PA S A U L I

M Ē S C E Ļ O J A M U Z V I S Ā M Č E T R Ā M Z E M E S L O D E S P U S Ē M , L A I S AV I E M P RO D U K T I E M I E P I R K T U A U G S TĀ K Ā S K V A L I TĀ T E S D A B I S K A S S A S T Ā V D A Ļ A S . B E T V E I D S , K Ā T Ā S I E P Ē R K A M , I R A T Š Ķ I R Ī G S . T H E B O D Y S H O P, K A S I R C E L M L A U Z I S G O D Ī G A I T I R D Z N I E C Ī B A I K O S M Ē T I K A S N O Z A R Ē , U Z L A B O U N B A G ĀT I N A C I L V Ē K U D Z Ī V I V I S Ā P A S A U L Ē . D I R E K T O R S S T A R P T A U T I S K O V Ē R T Ī B U , P Ē T N I E C Ī B A S U N AT T Ī S T Ī B A S J A U TĀ J U M O S P A U L M C G R E E V Y S T Ā S T A P A R P A L Ī D Z Ī B U R E Ģ I O N O S , K U R T I E K I E G Ū TA S M Ū S U S A S T Ā V D A Ļ A S .

ANGĻU KAŅEPES

KOKA AKSESUĀRI

Mūsu izcili mitrinošā kaņepju sēklu eļļa tiek iegūta no Anglijā audzētām kaņepēm. Tās ražo mazo ģimenes lauksaimnieku kooperatīvs. Tirdzniecība ir palīdzējusi radīt darba vietas un atdzīvinājusi vietējo sabiedrību. Tādu alternatīvu kultūru audzēšana kā kaņepes arī dažādo ainavu.

Mūsu koka masāžas rīkus un kokvilnas somas izgatavo prasmīgi amatnieki Indijā. Mūsu sadarbība garantē Tev iespēju iegādāties skaistus, ar rokām darinātus aksesuārus, savukārt to radītājiem nodrošina pastāvīgus ienākumus, pieejamu veselības aprūpi un iespēju iegūt izglītību vairāk nekā 700 bērniem.

ORGANISKĀ OLĪVEĻĻA Mēs izmantojam eļļu, kas saņēmusi atzinības godalgas un tiek iegūta no 400 gadus vecu olīvu audzēm. Tādā veidā palīdzam atdzīvināt tradicionālo rūpniecību Itālijas sirdī. Mūsu tirdzniecība atbalsta lauksaimniekus, kuri vēlas aizsargāt vietējo vidi, izmantojot organiskas lauksaimniecības metodes.

MEDUS Mūsu vērtīgais, zeltainais medus tiek vākts Etiopijā, kur to iegūst, izmantojot tradicionālas metodes. Tās ir labas ziņas medus cienītājiem, kā arī Āfrikas bitēm, kuras dzīvo ilgāku un veselīgāku mūžu. 10% no mūsu maksātās cenas tiek piešķirti Bale Forestry Enterprise, kas veicina vides jautājumos atbildīgas lauksaimniecības attīstību.

ORGANISKĀ KOKOSRIEKSTU EĻĻA Mūsu organiskā augstākā labuma kokosriekstu eļļa tiek iepirkta no organizācijas Women In Business Development Initiative Samoa salās, kur kokosrieksti aug savvaļā. Uzskatām, ka šī vērtīgā, mitrinošā un atjaunojošā kokosriekstu eļļa ir labākā, kādu var nopirkt par naudu. Un vislabākais ir tas, ka mūsu tirdzniecība ir nodrošinājusi iedzīvotājiem alternatīvu migrācijai darba meklējumos un devusi ģimenēm iespēju gūt pašām savus iztikas līdzekļus.

MĒS IEGĀDĀJAMIES TIKAI VISLABĀKĀS SASTĀVDAĻAS UN AKSESUĀRUS NO VISĀM ZEMESLODES PUSĒM

T H EBO DYSH O P.COM

19


ĻAUJIES SAPŅU BURVĪBAI

LAI ACIS IEMIRDZAS! Ienāc veikalā!

L I LY N A V V I E N Ī G Ā , K U R A I I R M Ī Ļ A S M Ū S U S K A I S T U M K O P Š A N A S N E A T Ņ E M A M Ā S S A S T Ā V D A Ļ A S . A R Ī C I T A S S L A V E N Ī B A S I R A T Z I N U Š Ā S T Ā M M Ī L E S T Ī B Ā . V A I G R I B I Z I N Ā T, K A M U N K Ā P Ē C ? TURPINI LASĪT!!

MANGO ĶERMEŅA SVIESTKRĒMS

Pixie Lott

KOKOSRIEKSTU ĶERMEŅA SVIESTKRĒMS

Pixie ilgojas, lai saulē iegūtais zeltainais ādas tonis nekad nepazustu. Viņa saka: „Lai paildzinātu manu atvaļinājuma iedegumu... Dušā es lietoju The Body Shop Mango skrubi, pēc tam uzklāju Mango ķermeņa sviestkrēmu. Tas ir intensīvs, mitrinošs krēmveida produkts ķermenim, kas padara manu ādu zīdainu un starojošu.” Avots: Daily Mirror, 2010. gada aprīlis

Leona Lewis

Leona dievina mūsu ķermeņa sviestkrēmu un raksta saviem faniem tviterī: „Es no sirds mīlu The Body Shop! Es dievinu viņu kokosriekstu ķermeņa sviestkrēmu! Avots: Twitter, 2010. gada augusts

TĒJAS KOKA ATTĪROŠA ŽELEJA SEJAI

C VITAMĪNA SERUMS

Kylie Minogue

Kā popmūzikas princese Kylie Minogue uztur savu ādu valdzinošu un starojošu? Mēs nezinām visus viņas noslēpumus, bet zinām, ka viņa lieto The Body Shop C vitamīna sēriju. C vitamīna serums ir viņas īpaši iecienīts produkts. Avots: Novērots veikalā!

SLĪPĀ OTIŅA

Nicole Kidman

IEDEGUMA TOŅA PŪDERIS

Eva Longoria

Kā Eva saglabā bronzas krāsas iedegumu un skaistumu? Protams, ar The Body Shop Iedeguma toņa pūderi! Avots: Closer, 2008. gada februāris 20

T H E B O DYS H OP. C OM

MITRINOŠS TONĀLAIS KRĒMS: 06

Paloma Faith

Paloma Faith par savu nevainojami tīro ādas krāsu pateicas The Body Shop Mitrinošajam tonālajam krēmam. Tviterī viņa atklāj: „Mitrinošais tonālais krēms 06 ir vienīgais produkts, pret ko es neesmu alerģiska. Ļoti to mīlu.” Avots: Twitter, 2011. gada novembris

ŠĪ ĶERMEŅA SVIESTKRĒMS

Jennifer Lopez

J Lo patīk mūsu Šī ķermeņa sviestkrēms. Un kuram gan varētu nepatikt, ņemot vērā tā dziļi mitrinošās īpašības un tā sastāvā esošo Godīgās Tirdzniecības šī sviestu? Avots: Biba, 2007. gada decembris

I MAG E RY S H OW N M AY B E S U BJ E CT TO VAR I AT IO N

Ekrāna karaliene Nicole Kidman zina dažus noslēpumus, kā izskatīties labi gan uz ekrāna, gan dzīvē. Viens no viņas daudzajiem noslēpumiem? The Body Shop Slīpā make-up ota, kas ir ideāli piemērota acu ēnām un ir izgatavota no sintētiskiem sariņiem – nekādas cietsirdības! Avots: Glamour, 2008. gada februāris

Tinie Tempah

Tinie ir atbrīvojies no pūtītēm, pateicoties The Body Shop Tējas koka attīrošajai želejai. Viņš saka: „Tas ir labākais sejas tīrīšanas līdzeklis, kādu es jebkad esmu lietojis. Tas novērš ādas taukošanos, un man nav bijis nevienas pašas pūtītes vai defekta, kopš es sāku to lietot. Tagad es zvēru pie tējas koka.” Avots: Stella, 2010. gada oktobris


I E L Ū K O J I E S L I LY R O K A S S O M I Ņ Ā

12 lietas, bez kā Lily nevar iztikt...

SOMĀ IETILPST VISS

I MAG E RY S HOW N M AY B E S UB JE CT TO VAR I AT I O N

R O K A S S O M I Ņ A : V I S S VA R Ī G Ā K A I S A K S E S UĀ R S A K T Ī VA I S I E V I E T E I N E AT K A R Ī G I N O TĀ , V A I T U E S I Z Ī M O L U K A R A L I E N E V A I R E T U I Z S T R Ā D Ā J U M U C I E N Ī T Ā J A , V I S T I C A M Ā K , TA V A R O K A S S O M I Ņ A P A U Ž T A V U B Ū T Ī B U . L A I G A N S O M A S I Z S K A T S I R S V A R Ī G S , M Ē S V I S A S Z I N Ā M , K A P AT I E S Ī B Ā V I S S V A R Ī G Ā K A I S I R S O M I Ņ A S S A T U R S . L I L Y A T K L Ā J I K D I E N A S L I E TA S , B E Z K U R Ā M V I Ņ A N E V A R D Z Ī V O T. L I LY C O L E I R A K T Ī V I S T E , M O D E L E U N A K T R I S E , T A Č U S A V Ā B Ū T Ī B Ā V I Ņ A I R A R Ī Ļ O T I V I E N K Ā R Š A . P AT Ī K A M I !

01. iPAD. Es izmantoju savu iPad scenārijiem un grāmatu lasīšanai, ja man nav taustāmu kopiju. 02. TĒJAS KOKA EĻĻA. Ar tūkstoš un vienu pielietojumu. Es to ņemu līdzi visur, kur vien dodos. 03. BIG AND CURVY SKROPSTU TUŠA. Big and Curvy ir brīnišķīga – tāpat kā manas skropstas, kad es to lietoju. Tā ir lieliska! 04. COLOURGLIDE LŪPU KRĀSA. Manā rokassomiņā ir lūpu krāsa – lai es vienmēr izskatītos valdzinoši. 05. PASE. Mans darbs saistīts ar biežu ceļošanu, tāpēc es visur nēsāju līdzi pasi. 06. KAŅEPJU AIZSARGĀJOŠS ROKU KRĒMS. Mans slepenais ierocis pret sausām rokām. Pamatoti tas ieguvis kulta produkta statusu.

07. SKIČU BURTNĪCA UN ZĪMULIS. Man patīk skicēt, kad vien ir tāda iespēja. 08. iPHONE. Ja es neesmu pieslēgusies iPad, es fotografēju ar Instagram... vai tērzēju ar mammu. 09. THE BODY SHOP MINI MATU SUKA. Šīs sukas izgatavošanā nav izmantoti dzīvnieku sariņi, un tās izmērs ir ideāli piemērots rokassomiņai. 10. OYSTER KARTE. Es vairāk izmantoju metro, nekā taksometru. Tas ir daudz draudzīgāks videi un bieži vien arī ātrāks. Turklāt dažkārt taksometrs vienkārši nav noķerams! 11. MAKS. Mans iecienītais maks. Vivienne Westwood. Viņa ir iedvesmojoša sieviete un lieliska dizainere. 12. BODY & SOUL. The Body Shop patiesi iedvesmojošais stāsts. T H EBO DYSH O P.COM

21


I E S K AT I E S A I Z K U L I S Ē S

BEAUTY WITH HEART

Drīzumā!

PA ATSLĒGAS CAURUMU T U V Ā K O M Ē N E Š U L A I K Ā T H E B O DY S H O P P R O D U K T U K L Ā S T S T I K S PA P I L D I N ĀT S A R J A U N I E M P R O D U K T I E M . N E V A R I S A G A I D Ī T ? L Ū K , N E L I E L S I E S K AT S !

IZSMIDZINĀMAIS SMARŽŪDENS

VINEYARD PEACH

Izsmidzināmie smaržūdeņi visos iecienītākajos The Body Shop aromātos.

Iegremdēs Tevi vasaras saules staros un atgādinās par Vidusjūras vīna dārzos pavadītajām laiskajām dienām... Svētlaime!

Izsmidzini pa visu ķermeni

TĒJAS KOKA LĪDZEKLIS PORU SAMAZINĀŠANAI

Īpašā piedāvājuma līnija ierobežotā daudzumā

Perfektām porām

Attīri un samazini poras ar mūsu Godīgās Tirdzniecības tējas koka eļļas palīdzību. Svaiga, uzmundrinoša ādas kopšana, kas liek justies labi. .

ĶERMEŅA SMARŽŪDEŅI AR IECIENĪTIEM AROMĀTIEM!

THE BODY SHOP FOUNDATION LŪPU SVIESTKRĒMS

Pievienojies revolūcijai!

Tavas lūpas, Tava balss, Tavs viedoklis! Ar The Body Shop Foundation lūpu sviestkrēmu Tu veicināsi pozitīvas pārmaiņas visā pasaulē.

T H E B O DYS H OP. C OM

Smaržas no visas pasaules

Mēs esam ceļojuši uz piecām dažādām pasaules vietām un izmantojuši vissmalkākos ”degunus”, lai radītu Voyage. Labi smaržot nekad nav bijis tik dabiski.

ALL IN ONE BB KRĒMS

Jauna tehnoloģija Pirmais BB krēms, kas pielāgojas Tev, pateicoties inovatīvām tehnoloģijām.

I MAG E RY S H OW N M AY B E S U BJ E CT TO VAR I AT IO N

22

VOYAGE


M Ī L OT L O N D O N U

BEAUTY WITH HEART

Londonas pavasara dienasgrāmata 2012

KAS NOTIEK 14 . MAIJS

Sniegbaltīte un mednieks – filmas pirmizrāde Londonā (Latvijā – 8. jūnijā)

15 . MAIJS

The Body Shop visā pasaulē uzsāk kustību Beauty With Heart, prezentējot Lily Cole kā zīmola jauno vēstnieci

18. MAIJS

Regents Park brīvdabas teātris

19 . MAIJS

Ballgowns: British Glamour Since 1950 – izstāde V&A muzejā

2 2 . MAIJS

Chelsea ziedu skate.

2 . JŪN IJS

Karalienes dimanta jubileja

2 2 . JŪN IJS

Britu meistarsacīkstes reslingā ar kāju pirkstiem

2 3. JŪN IJS

BBC Radio One mūzikas festivāls Hackney Weekend

2 5 . JŪN IJS

32. pasaules meistarsacīkstes tārpu rakšanā.

T H EBO DYSH O P.COM

23


24

T H E B O DYS H OP. C OM

The Bodyshop layout2  

Adaptation, layout, printing

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you