Page 1

VALSTS ASINSDONORU CENTRS

VALSTS ASINSDONORU CENTRS


Valsts asinsdonoru centrs (turpmāk – Centrs) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas ārstniecības iestādes ar kvalitātes un drošības prasībām atbilstošām asinīm un asins komponentiem. Lai realizētu šo uzdevumu, Centrs administrē asins un asins komponentu sagatavošanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus astoņās asins sagatavošanas nodaļās Latvijā (Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Jēkabpilī un vienu Rīgā) un uztur vienu savu filiāli Rēzeknē. Centrs arī veic asins komponentu kvalitātes kontroli, organizē apmācības nozares speciālistiem un aprobē jaunākās tehnoloģijas. Darbiniekam ir saistoši visi uz to attiecināmie iekšējie dokumenti, it 1

īpaši, Centra un attiecīgās struktūrvienības reglamenti, Darba kārtības noteikumi un Ētikas kodekss, kā arī darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības jautājumus regulējošie dokumenti. Tie pieejami Elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā (ELDIS) un Centra lokālā datortīkla koplietošanas resursos (informācijas mapē). Centra vīzija - Būt līderim transfuzioloģijas jomā un ar savu piemēru


veidot mūsdienīgu valsts asins dienestu.

atjaunošanai”; • Un citi ārējie normatīvie akti.

Centra politika - Nodrošināt augstas kvalitātes asins komponentu sagatavošanu un ārstnieciskos pakalpojumus, veicinot labu partnerattiecību veidošanu ar donoriem un pacientiem, personālu, veselības aprūpes iestādēm un piegādātājiem.

Centra funkcijas • Veikt pasākumus, lai veicinātu cilvēka asins un asins komponentu pašpietiekamību Latvijā. • Veicināt asins un asins komponentu bezmaksas ziedošanu. • Lai pasargātu sabiedrības veselību un nepieļautu infekcijas slimību pārnēsāšanu, tās savācot, apstrādājot, izplatot un lietojot, ievērot visus piesardzības pasākumus, atbilstoši zinātnes attīstībai asins pārliešanas transmisīvo slimības izraisītāju noteikšanā, inaktivēšanā un likvidēšanā.

Centra darbību reglamentē šādi normatīvie akti: • Valsts pārvaldes iekārtas likums; • Ārstniecības likums; • Pacientu tiesību likums • 2005. gada 22. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 138 „Valsts asinsdonoru centra nolikums”; • 2005. gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1037 “Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma

DARBS UN ATPŪTAS LAIKS Centra kā valsts pārvaldes iestādes darba laiku nosaka saskaņā ar augstākās iestādes izdotajiem aktiem par vienotu pamata darba laiku no 08:30 līdz 17:00. 2


Tavu darba laiku nosaka Tavas struktūrvienības vadītājs. Darbiniekiem (izņemot, ja Tu strādā ar summētā darba laika uzskaiti) ir noteikta piecu dienu darba nedēļa ar divām nedēļas atpūtas dienām. Ja Tev ir noteikts summētais darba laiks vai Tavs darba raksturs prasa nepārtrauktas darba gaitas nodrošinājumu, tad darba laika sākumu, pārtraukumus un darba laika beigas nosaka struktūrvienības darba grafiks. Pirmssvētku dienās, darbinieku darba dienas ilgums tiek saīsināts par vienu stundu. Ja Tev iestājusies pārejoša darbnespēja vai ir citi objektīvi iemesli, kas liedz pildīt darba pienākumus, nekavējoties paziņo tiešajam 3

vadītājam. ATCERIES: atgriežoties darbā, prombūtni attaisnojošos dokumentus nekavējoties uzrādi tiešajam vadītājam un nodrošini darbnespējas lapas A formas iesniegšanu un B formas uzrādīšanu Finanšu departamentā (Latgales filiālē – klientu apkalpošanas speciālistam) atzīmes izdarīšanai. Tev darbā ir tiesības uz 30 minūšu garu pārtraukumu ēšanai un atpūtai. Ēšanai, neatstājot Centra telpas, pārtraukumos izmantojamas attiecīgās struktūrvienības darbinieku atpūtas telpas vai Centra koplietošanas telpa Nr. 110, kuru var izmantot darbdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00. AIZLIEGTS: novietot pārtikas produktus uz darba procesā izmantojamām darba virsmām vai iekārtu tiešā tuvumā, kā arī ēšana pārtraukumos darba vietās.


ATLĪDZĪBA PAR DARBU Mēnešalgu izmaksā reizi kalendārajā mēnesī, ne vēlāk kā 10.datumā, savukārt avansu izmaksā pēc darbinieka pieprasījuma – ne vēlāk kā 22.datumā,bezskaidras naudas norēķinu veidā. ATCERIES: Uzsākot darbu Centrā, Tev pašam Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) ir jāiesniedz algas nodokļu grāmatiņa, kā arī tikai Tu pats atbildi par informāciju un atvieglojumu saņemšanu par savā aprūpē esošiem apgādājamajiem. Reizi mēnesī katram darbiniekam tiek izsniegts darba samaksas aprēķins, kurā norādīts: • Izmaksātā darba samaksa; • Ieturētie nodokļi; • Veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas;

• Nostrādātās stundas, tajā skaitā virsstundas, nakts laikā un svētku dienās. Ja Tu ikgadējā atvaļinājuma pirmajā dienā esi bijis nodarbināts Centrā ne mazāk kā sešus mēnešus un Tavs pēdējais novērtējums nav zemāks par “labi”, Tev, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, ir tiesības uz pabalstu. Iesniedzot rakstisku iesniegumu, Tu samaksu par atvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu vari saņemt kopā ar nākamā mēneša algu. Pamatojoties uz ikgadējās novērtēšanas rezultātiem, kas nav zemāki par “labi”, reizi gadā Tev var tikt izmaksāta prēmija. Ģimenes locekļa (laulātais, bērns, vecāki, vecvecāki, adoptētāji un adoptētie, brāļi un māsas) vai apgādājamā nāves gadījumā Tev ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu valstī noteiktās vienas 4


minimālās mēneša darba algas apmērā. Centrs apdrošina Tavu veselību, ja Tava darba pieredze valsts pārvaldē ir vismaz viens gads, pēdējo piecu gadu laikā un noslodze Centrā kopumā ir vismaz 0.5 amatu slodzes. Uzrādot arodārsta izdotu apliecinājumu par obligātu medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu lietošanu, Tev ir tiesības saņemt kompensāciju par speciālo medicīnisko optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi 50,- euro apmērā. Tev ir tiesības uz apmaksātām brīvdienām: • Vienu - pirmajā skolas dienā, bērnam uzsakot skolas gaitas 1.-4. klasē; • Vienu - izlaiduma dienā, Tev vai Tavam bērnam absolvējot izglītības iestādi (arī pirmsskolas izglītības iestādi); • Divām - sakarā ar laulātā, vecāku, 5

bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi; • Trīs (pēc kārtas sekojošām dienām, kad Tev būtu jāveic darba pienākumi) - sakarā ar stāšanos laulībā. Ja Tavā apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, vienu reizi kalendāra gada laikā Tev ir tiesības uz pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas. ATVAĻINĀJUMI Ikgadējo atvaļinājumu (četras kalendārās nedēļas) piešķir Centra direktors saskaņā ar apstiprinātu struktūrvienības atvaļinājumu grafiku, kuru sagatavo struktūrvienības vadītājs līdz kārtējā gada 7. decembrim. Izmaiņas atvaļinājuma grafikā var izdarīt pēc pamatotas Centra vai Tavas (vēršoties ar iesniegumu Administratīvajā departamentā ne vēlāk kā divas kalendārās nedēļas


pirms paredzētā atvaļinājuma sākuma) iniciatīvas, iepriekš to saskaņojot ar tiešo vadītāju un Finanšu departamenta galveno grāmatvedi. ATCERIES: ikgadējo atvaļinājumu var dalīt ne vairāk kā trīs daļās, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām k a l e n d ā r ā m nedēļām. Papildatvaļinājumu, kas piešķirts atbilstoši darbības un tās rezultātu novērtējumam, Tev ir tiesības izmantot pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājumaizmantošanas.Papildatvaļinājums ir izmantojams laika posmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.

Ja Tavā aprūpē ir viens vai divi bērni vecumā līdz 14 gadiem, Tev ir tiesības uz vienu papildatvaļinājuma dienu. Savukārt, ja Tavā aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam Tev ir tiesības uz trīs papildatvaļinājuma dienām. Šīs dienas Tu vari izmantot jebkurā laikā kalendārā gada ietvaros.

bu.

AT C ERIE S: Papildatvaļinājuma daļēja izmantošana ir atļauta, ja tā neatstāj negatīvu ietekmi uz struktūrvienības darba procesa nepārtrauktī-

Pamatojoties uz Tavu iesniegumu, kas iepriekš saskaņots ar tiešo vadītāju, Centra direktors var piešķirt atvaļinājumu bez darba 6


algas saglabāšanas. DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA Uzsākot darba attiecības, Tevi iepazīstinās ar darba drošības prasībām un to reglamentējošiem dokumentiem. Tavi pienākumi: • atrodoties Centra darba telpās un teritorijā darba laikā un ārpus tā, ievērot Centra darba aizsardzības un ugunsdrošības reglamentējošos dokumentus; • rūpēties par drošības pasākumu ievērošanu; • ja to nosaka amata pienākumu specifika, ierasties darba vietā pirms darba laika sākuma, lai savlaicīgi varētu sagatavoties darba pienākumu pildīšanai; • veikt nepieciešamos drošības pasākumus apsardzes signalizācijas un citu sistēmu ieslēgšanai vai 7

izslēgšanai, piekļuves kodu ievadīšanai, kā arī veikt citas darbības atbilstoši norādītajām prasībām; • atstājot darba vietu, pārliecināties, vai atbilstoši tehniskajām prasībām ir izslēgtas iekārtas: sildāmierīces, elektriskais apgaismojums, aizvērti logi. Atstājot darba telpas, ja tajās nepaliek neviens darbinieks, Tev tās jāaizslēdz. Ciešot nelaimes gadījumā vai arī kļūstot par tā aculiecinieku, nekavējoties ziņo tiešajam vadītājam un darba aizsardzības vecākajam speciālistam. Ja nepieciešams, cietušajam sniedz palīdzību un organizē neatliekamo medicīnisko palīdzību. Centrā (ieskaitot Latgales filiāli) pēc darbinieku kvoruma vai arodor-


ganizācijas pieprasījuma ievēl trīs uzticības personas, kuras Tu vari noskaidrot pie sava struktūrvienības vadītāja. Saņemot un uzrādot no Tehniskā departamenta izdotu caurlaidi, ar personiskā lietošanā esošu autotransportu atļauts iebraukt Centra teritorijā. BLAKUS DARBS ATCERIES: Tev ir tiesības strādāt blakus darbu pie cita darba devēja vai pašnodarbinātā darbu ārpus noteiktā darba laika Centrā tikai tad, ja par to iepriekš rakstveidā esi informējis savu tiešo vadītāju un saņēmis atļauju. Savukārt, ja darbs Centrā Tev ir tikai blakus darbs, tad par amatu savienošanu rakstveidā jāinformē tiešais vadītājs, lai varētu izvērtēt interešu konflikta esamību vai neesamību.

DARBINIEKU UZVEDĪBAS PAMATNOTEIKUMI • saudzīgi izturies pret Centra inventāru – mantu (t.sk. papīru), darba rīkiem, piederumiem un citu aprīkojumu, lieto tos tikai darba pienākumu veikšanai. • gadījumos, ja Tavā atbildībā atrodas datortehnika, lieto tikai Centra oficiāli apstiprināto programmnodrošinājumu. • izvairies no personiskā īpašuma lietošanas darba vajadzībām un lieto to tikai sevišķas nepieciešamības gadījumos. • ne retāk kā trīs reizes dienā pārbaudi ienākošos sūtījumus Tavā rīcībā esošajā Centra elektroniskā pasta adresē. • savlaicīgi sniedz mutvārdu vai rakstveida atbildes, saskaņojumus vai viedokli uz pieprasījumiem. • ievēro sabiedrisko kārtību, vispārpieņemtās ētikas normas gan 8


attiecībās ar klientiem un kolēģiem, gan darbā ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību, kā arī kontaktos ar ārvalstu institūcijām. • rūpējies, lai darba vieta būtu kārtībā, un tīra, un ievēro vispārējās un Centra specifiskās higiēnas prasības telpās un teritorijā. • amata aprakstā un darba līgumā, noteiktos pienākumus pildi rūpīgi, atbildīgi un efektīvi izmantojot darba laiku un resursus. ATCERIES: Centrā esošo informācijas tehnoloģiju sistēmu paroles ir aizliegts nodot citiem darbiniekiem vai citām personām. AIZLIEGTS: smēķēt Centra telpās, izbraukumu vietās un pie Centra mobilā autobusa, lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas darba laikā un darba vietā. Smēķēšana Centra teritorijā ir atļauta tikai tam norādītā vietā, un 9

ja Tu realizē tiešu saskarsmi ar Centra apmeklētājiem un klientiem, tad nodrošini smēķēšanas seku neesamība izelpā. Par būtiskiem darba kārtības noteikumu pārkāpumiem uzskatāms : • bez saskaņošanas ar savu tiešo vadītāju kavēt darbu vairāk nekā 15 minūtes divas reizes vai vairāk nekā vienu stundu vienu reizi kalendārā mēneša laikā; • bez pamatota iemesla atteikties pildīt likumīgus un pamatotus darba devēja rīkojumus, sagatavotus dokumentus vai nepakļauties Darba kārtības noteikumiem vai darba aizsardzības prasībām; • pārkāpt darba līgumā vai darba devēja, vai noteiktajā laika periodā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto ierobežotas pieejamības informāciju, vai aizsargājošo datu neizpaušanas nosacījumus, vai arī izplatīt šādu, vai Centra ētikas pamatprincipiem neatbilstošu informāciju, izmantojot Centra


vienoto iekšējo datortīklu; • apzināti sniegt darba devējam nepatiesas ziņas par savu veselības stāvokli, izglītību, vai kvalifikāciju, vai dokumentu, kas Tev piešķir veikt tiesības nolīgto darbu; • tīši vai aiz neuzmanības apdraudēt citu darbinieku vai klientu drošību un veselību; • pieļaut citu prettiesisku rīcību, kuras rezultātā Centram tiek nodarīts nemantisks vai mantisks kaitējums. Darba laikā nēsā darba pienākumu izpildei, vispārējām Centra darba kārtības un higiēnas prasībām piemērotu lietišķā stila, medicīnas vai speciālo apģērbu un apavus. AIZLIEGTS: atstāt Centra telpas medicīnas apģērbā, izņemot, ja to nosaka darba apstākļi.

SASKARSME AR APMEKLĒTĀJIEM Pildot darba pienākumus, esi lojāls savai darbavietai. Ievēro prasības valodas lietošanā, saziņā ar apmeklētājiem Tu nedrīksti lietot necenzētus izteicienus, izvairies no divdomīgi saprotamiem formulējumiem, sarežģītas medicīniska rakstura terminoloģijas lietošanas, sensitīva rakstura tēmu apspriešanas. Esi godīgs, atklāts, objektīvs, laipns, atsaucīgs, līdzsvarots un savaldīgs. Izrādi cieņu, uzklausi un esi ieinteresēts savstarpējā sadarbībā. Saskarsmes laikā izvairies no blakus nodarbēm, kā arī nevajadzīgas saskarsmes ar citiem apmeklētājiem vai darba kolēģiem un personisku jautājumu risināšanas. 10


Pieņemot apmeklētājus ievēro cilvēktiesības un nepieļauj diskrimināciju. Nebaidies uzņemties atbildību un risināt problēmas. Ja nejūties kompetents jautā padomu savas struktūrvienības vadītājam. Atbildot uz telefona zvaniem, sāc ar: • darba vietas nosaukumu; • vārdu, uzvārdu; • amatu Gadījumos, ja apmeklētājs uzvedas agresīvi, izaicinoši vai ir pamatotas aizdomas par apmeklētāja atrašanos apreibinošo vielu ietekmē, Tev ir tiesības pārtraukt saskarsmi ar apmeklētāju un vajadzības gadījumā vērsies pēc palīdzības pie kompetentiem darbiniekiem vai apkalpojošiem dienestiem. ATCERIES: Juridiski saistošas informācijas sniegšanai ir jāizvairās 11

no īsziņām (SMS) vai elektroniskā veida (e-pasts). PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS PAMATPRINCIPI Saskarsmē ievēro vienlīdzību, godīgumu un cieņas pilnu izturēšanos. Ar savu attieksmi Tev ir jāveicina sabiedrībā pozitīvas izpratnes veidošana par bezatlīdzības donoru kustību, donoriem un Centru. Veicot savus amata pienākumus, norobežojies no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes, balsties uz pārbaudītu informāciju un objektīviem faktiem. Nebaidies atzīt savas kļūdas un tās labot. Aicinām Tevi ar atbildību izturēties pret saviem amata pienākumiem, demonstrēt profesionālo kompetenci un radošumu. Attiecībās ar kolēģiem neesi augstprātīgs vai autoritārs. ņem


vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē, nepieļaujot mobinga vai bosinga izpausmes. Vadītājam jāsniedz atbilstošas, adekvātas un konstruktīvas atbildes uz Tavu vai citu darbinieku jautājumiem. Savu amata stāvokli un informāciju, kas iegūta, pildot amata pienākumus, izmanto tikai darba devēja labā un interesēs. AIZLIEGTS: 1) izmantot amata stāvokli un resursus mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu izpildi. 2) pieņemt labumus, ja to pieņemšana var radīt iespaidu, ka tādā veidā tiek ietekmēta darba pienākumu veikšana, vai var rasties šaubas par amatpersonas vai Centra darbības objektivitāti un neitralitāti. Atgādinām, ka tas neattiecas uz dāvanām, kuras likuma izpratnē ir – ziedi, suvenīri, grāmatas, reprezentācijas priekšmeti.

3) pieņemt viesmīlības piedāvājumus piedalīties bezmaksas informatīvos,prezentācijaspasākumos, ja tas var būt saistīts ar ieinteresētību panākt piedāvātājam labvēlīgu attieksmi lēmumu pieņemšanā. ATCERIES: ārpus darba laika Tev ir jāizvēlas tāds uzvedības modelis, kas nerada sabiedrībai, tajā skaitā kolēģiem, šaubas par objektīvu, godīgu un profesionālu pienākumu veikšanu, ievērojot arī medicīnas darbinieku ētikas prasības.

12


www.vadc.lv

Vadc book edit