Page 1

czerwiec 2013 | nr 189 | 12,60 z鲁 (w tym 5% VAT) | issn 1230-5987 | indeks 354163

magazyn dla digit@lmedi贸w, poligrafii i wydawnictw w Polsce


editorial

Londyn wzywa Z pewnoœci¹ w pierwszym pó³roczu targi Fespa s¹ najwa¿niejsz¹ i najwiêksz¹ imprez¹ wystawiennicz¹ w Europie. Bran¿a wielkiego formatu spotka siê w tym roku w londyñskim centrum wystawienniczym ExCeL i zaprezentuje najnowsze produkty i us³ugi. Wiele firm, takich jak Durst, Mimaki czy HP, zaplanowa³o premiery prezentacji nowych produktów w³aœnie na Fespê. Durst i Mimaki zaanonsowa³y ju¿ wczeœniej pokaz nowoœci, natomiast produkty HP by³y do 3 czerwca objête tajemnic¹. Wiadomo by³o tylko, ¿e firma poka¿e na Fespie wielkoformatow¹, produkcyjn¹ maszynê lateksow¹. Nowe urz¹dzenie HP Latex 3000 ma 3,2 m szerokoœci i zosta³o zaprojektowane do zastosowañ przemys³owych. Drukuje z prêdkoœci¹ 77 m2/godz. z jakoœci¹ „Indoor” i 120 m2/godz. w trybie „Outdoor “. Dodatkowo maszyna ta drukuje w szeœciu kolorach oraz posiada tak zwany „Latex Optimizer“, dziêki któremu nowe tusze HP-881-Latex mog¹ zadrukowywaæ pod³o¿a wra¿liwe na ciep³o. Równolegle do premiery lateksowej maszyny HP poka¿e równie¿ nowoœci w liniach produktowych HP Designjet i HP Scitex.

Nowy znak ekologiczny w Unii Europejskiej Wiosn¹ tego roku zosta³ zaprezentowany znak ekologiczny dla produktów poligraficznych. Nowe logo, które poka¿e siê na magazynach, ksi¹¿kach czy gazetach, u³atwi europejskim konsumentom rozpoznanie go³ym okiem ekologicznych produktów poligraficznych. To pierwszy ogólnoeuropejski znak ekologiczny, który uwzglêdnia ca³y cykl produkcyjny wyrobu poligraficznego. Podobne oznaczenie stosowano do tej pory tylko w Skandynawii. Nowy unijny znak ekologiczny uzupe³nia znaki poszczególnych krajów i gwarantuje rozpoznawalnoœæ. Na szczeblu europejskim podkreœla siê, ¿e to wa¿ne, by Unia Europejska mog³a w³aœciwie pozycjonowaæ swoje produkty. Nowe logo bêdzie przyznawane wyrobom, które zosta³y wykonane w minimum 90 proc. z papieru, kartonu, tektury lub sk³adników bazuj¹cych na papierze. Wlicza siê w to równie¿ wk³adki, wklejki czy wieczka na bazie papieru. Do ca³oœci procesu produkcyjnego musi byæ u¿yty papier posiadaj¹cy unijny znak ekologiczny. Kryteria, jakie musi spe³niæ taki papier, to g³ównie mo¿liwoœæ odizolowania farby w procesie recyklingu, mo¿liwoœæ ponownego przetworzenia, mniejsza emisja szkodliwych gazów w procesie produkcji, zmniejszona iloœæ odpadów oraz dba³oœæ o zdrowie pracowników zatrudnionych przy jego wytwarzaniu.

Mi³ej lektury! Izabela E. Kwiatkowska izabella@printernet.pl

print+publishing 189|13

3


w tym wydaniu

Tegoroczne targi Poligrafia i Euro-Reklama w Poznaniu ju¿ za nami. Czas na podsumowanie wystawy.

Firma Fujifilm stworzy³a unikatowe rozwi¹zanie do druku POP-ów. Sk³ada siê ono z plotera, atramentów i mechanicznego manipulatora.

Str. 14

Str. 40

Ju¿ niebawem targi bran¿y cyfrowego druku wielkoformatowego – Fespa 2013. Co w tym roku poka¿¹ wystawcy?

Sektor opakowañ i POS-ów rozwija siê bardzo szybko, wzbogacaj¹c siê o kolejnych graczy. Jednym z nich jest POSperita.

Str. 20

Str. 42

biznes

fespa 2013

06 News

20 Niesamowita podró¿ 22 Moc atrakcji ju¿ czeka 23 Zapowiedzi targowe

ludzie i wydarzenia 08 Heidelberg Packaging Days 08 Konferencja Epson Polska i API.PL 09 Ricoh Document Arena 10 News 12 News

prepress 36 News '

druk cyfrowy

poligrafia/euro-reklama

38 Dla druku transakcyjnego 38 Najlepsze na sam koniec

14 Bran¿a œci¹ga do Poznania 18 Z³ote Medale MTP 19 Agfa Graphics: Udany wystêp

druk wielkoformatowy 40 Zbawienna pró¿nia

Powered by

4

print+publishing 189|13


w tym wydaniu

Coraz wiêcej drukarñ przekonuje siê do innowacyjnego systemu suszenia Komori H-UV. Na czym polega to rozwi¹zanie?

Full HD Flexo – rozwój technologii wytwarzania form fleksograficznych osi¹gn¹³ szczytowy punkt dziêki firmie Esko.

Str. 46

Str. 62

Rynkowa oferta arkuszowych maszyn offsetowych jest bardzo bogata. Przedstawiamy zestawienie, które pomo¿e siê w niej zorientowaæ.

Wydaje siê, ¿e niektóre produkty s¹ tak dobre, ¿e nie da siê ich ju¿ ulepszyæ. Metsä Board udowadnia jednak, ¿e karton mo¿e mieæ jeszcze lepsz¹ jakoœæ.

Str. 50

Str. 64

druk opakowañ

papier

42 Czas POSperity 44 Etykieta, która mówi

64 Cudowna lekkoœæ kartonu 65 Kolorowo na bia³ym 65 Wokó³ Munken Design

druk 46 Na podbój rynku 48 Inspekcja wizyjna bez tajemnic 50 Arkuszowe maszyny offsetowe, cz. 1 61 Stara mi³oœæ nie rdzewieje

serwis/impressum 66 Impressum 66 Kalendarz wydarzeñ

fleksografia 62 Jeszcze lepiej 63 Przyk³ad dla Chiñczyków

print+publishing 189|13

5


biznes news news news news news news news news

EFI Bogatsza oferta MIS Firma EFI przejê³a amerykañskie przedsiêbiorstwo printLEADER – dostawcê oprogramowania MIS (ang. management information systems, czyli systemów zarz¹dzania informacj¹) dla bran¿y poligraficznej. Warunki finansowe, na jakich EFI zakupi³o pakiet akcji printLEADER, nie zosta³y ujawnione, a firma najprawdopodobniej nie uwzglêdni tego przejêcia w swoim raporcie finansowym za drugi kwarta³ i za ca³y 2013 rok. Oprogramowanie MIS marki printLEADER zostanie w³¹czone do linii produktów EFI PrintSmith Vision, która jest czêœci¹ portfolio EPS. EFI bêdzie obs³ugiwaæ dotychczasow¹ bazê klientów printLEADER, która obejmuje ponad 800 firm w ca³ych Stanach Zjednoczonych. Jednoczeœnie EFI nie zaprzestanie sprzeda¿y swoich sztandarowych rozwi¹zañ z portfolio EPS, do których zaliczaj¹ siê: EFI PrintSmith Vision, EFI Pace, EFI Monarch i EFI Radius.

news news news news news news news news news

Kornit Digital Trzy okazje Podczas targów FESPA, które odbêd¹ siê 26-29 czerwca w Londynie, firma Kornit Digital bêdzie œwiêtowaæ potrójny jubileusz: tysiêcznej sprzedanej maszyny drukuj¹cej, instalacji w stu krajach œwiata i dziesiêciu lat obecno- Kornit Avalanche to jedna z maszyn marki Kornit Digital przeznaczonych do bezpoœredniego œci na rynku. Kornit Digital zadruku ubrañ. jest producentem urz¹dzeñ przeznaczonych do bezpoœredniego zadruku ubrañ w technologii cyfrowej. Firma w³¹czy³a siê w tym roku aktywnie w organizacjê targów FESPA, podejmuj¹c siê roli sponsora pokazu Fespa Fabric. Kornit Digital zamierza pokazaæ w Londynie swoje sztandarowe urz¹dzenia oraz najnowsze produkty. Pochwali siê równie¿ swoim odœwie¿onym wizerunkiem. Kluczowym rozwi¹zaniem Kornit Digital jest NeoPigment – opatentowana technologia bezpoœredniego zadruku tkanin, która opiera siê na zastosowaniu tuszy wodorozcieñczalnych – w pe³ni biodegradowalnych i pozbawionych szkodliwych substancji. NeoPigment skraca czas druku i obni¿a koszty produkcji w porównaniu z technologiami, które wymagaj¹ wstêpnej obróbki w trybie offline.

news news news news news news news news news

Kodak Globalna certyfikacja Kodak wprowadza na ca³ym œwiecie program certyfikacji skierowany do u¿ytkowników systemu Flexcel NX. Drukarnia chc¹ca uzyskaæ certyfikat bêdzie musia³a wykazaæ, ¿e p³yty drukowe, które produkuje lub stosuje, odpowiadaj¹ miêdzynarodowym standardom wyznaczonym przez Kodaka. Firma okreœli cechy charakterystyczne p³yt drukowych, które zapewniaj¹ najlepsz¹ wydajnoœæ, stabilnoœæ i jakoœæ druku. U¿ytkownicy systemu Flexcel NX mog¹ uzyskaæ wiêcej informacji o programie certyfikacji na stronie internetowej www.kodak.com/go/flexcelnx.

6

print+publishing 189|13


news news news news news news news news news news news biznes

Agfa Graphics S³abszy pocz¹tek Firma Agfa Graphics podsumowa³a pierwszy kwarta³ bie roku finansowego. Wed³ug przeprowadzonej analizy okres by³ dla przedsiêbiorstwa zbyt pozytywny, do czego przy siê przede wszystkim gorsza koniunktura gospodarcza, skutki odczuwalne s¹ w ca³ej Europie. W omawianym mar¿a zysku brutto wynios³a 25,1 proc., czyli o 0,2 proc. przed rokiem. Zysk operacyjny z dzia³alnoœci podsta nieuwzglêdniaj¹cy kosztów restrukturyzacji i jednora wydatków (EBITDA), wyniós³ 13,6 mln euro (3,7 proc. ¿y). Z kolei zysk operacyjny z dzia³alnoœci podstawowej wyniós³ 4,4 mln euro (1,2 proc. sprzeda¿y).

¿¹cego ten nie czyni³a której kwartale mniej ni¿ wowej zowych sprzeda(EBIT)

news news news news news news news news news news news news

Reprograf Kolejny krok Reprograf podpisa³ z firm¹ Versor umowê o wspó³pracy, na mocy której bêdzie sprzedawa³ wszystkie produkty z jej portfolio. Versor zajmuje siê produkcj¹ sk³adarko-sklejarek dla przemys³u opakowaniowego. Bydgoskie przedsiêbiorstwo jest znane zarówno w Polsce, jak i za granic¹. Obie firmy zaczê³y wspó³pracê ju¿ rok temu, tworz¹c unikaln¹ maszynê do inspekcji kartoników. Obecne porozumienie znacznie zwiêksza zakres kooperacji i jest kolejnym krokiem, maj¹cym rozwin¹æ dzia³ opakowaniowy firmy Reprograf.

news news news news news news news news news news news news

Arctic Paper Widoczne os³abienie W pierwszym kwartale 2013 roku cena celulozy wzros³a o oko³o 26 dolarów amerykañskich za tonê. Firma Arctic Paper, która niedawno podsumowa³a pierwsze trzy miesi¹ce bie¿¹cego roku finansowego, wskazuje to jako g³ówny powód swoich z³ych wyników finansowych. Sytuacjê pogorszy³o dodatkowo os³abienie rynkowe i spadek cen sprzeda¿y. W efekcie wynik EBIDTA spad³ do 32,4 mln z³, czyli o oko³o 40 proc. w stosunku do pierwszego kwarta³u 2012 roku. Pierwszy kwarta³ bie¿¹cego roku przyniós³ Arctic Paper stratê netto w wysokoœci 6 mln z³. Firma zdo³a³a wypracowaæ przychody w wysokoœci 814,4 mln z³. Arctic Paper sp³aci³ równie¿ ostatni¹ transzê wyemitowanych w latach 2010 i 2011 obligacji na ³¹czn¹ kwotê 200 mln z³. Niekorzystna sytuacja w pierwszym kwartale spowoduje przyspieszenie restrukturyzacji fabryki w Grycksbo (Szwecja), w wyniku której pracê straci 45 osób.

news news news news news news news news news news news news

KBA Wsparcie w dystrybucji Firmy KBA i MBO podpisa³y na targach China Print w Pekinie porozumienie o wspó³pracy, która ma obejmowaæ dystrybucjê systemów do obróbki po druku marki MBO. W wybranych krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki £aciñskiej dzia³ arkuszowego druku offsetowego KBA bêdzie prowadzi³ wy³¹czn¹ sprzeda¿ i serwis maszyn MBO, natomiast w innych pañstwach bêdzie wspiera³ istniej¹ce jednostki MBO w ich dzia³aniach. Szczegó³y porozumienia nie s¹ jeszcze znane. W najbli¿szym czasie firmy poinformuj¹ o sposobie wspó³pracy w danych krajach.

print+publishing 189|13

Porozumienie o wspó³pracy podpisano na targach China Print 2013. Na zdjêciu od lewej: Frank Bahmer – dyrektor sprzeda¿y MBO, Ralf Sammeck – wiceprezes KBA ds. sprzeda¿y arkuszowych maszyn offsetowych, Frank Eckert – dyrektor zarz¹dzaj¹cy MBO oraz Klaus Schmidt – dyrektor marketingu KBA.

7


ludzie/wydarzenia

Heidelberg Packaging Days

Potê¿na dawka informacji W ppo³owie kwietnia firma Heidelbergg zapr za p os pr osi³i³i³aa do Wiesloch-Walldorf Wie W iesl ie sloc sl ochh-Wa oc Walllllldo dorf do rf ponad pon onad ad 150 150 zaprosi³a goœc go œcii z ca³ego œc ca³e ca ³ego ³e go œwiata œwi wiat iat ataa na PPac acka ac kagi ging ing D Day ayss, ay s, goœci Packaging Days, pod po dc zass kt dcza któ ór ychh za óryc zapr prez ezen enttowa t owa³³a ³a m o¿li o¿ ¿liliwo wopodczas których zaprezentowa³a mo¿liwoœ ci w pr œci prze zemy my s³ s³ow ³ owejj produkcji ppro rodduk dukcji kcji opakowañ oopa pakkowa kowaññ przemys³owej kkartonowych ka art rton t onow owyc ychh na lleki eki ek ki i ¿ywnoœæ. ¿ y wnoœ ¿ywn oœæ œ æ . Wa¿nym Wa¿ a¿ny ¿nym m

p y zapewnienie p j tematem spotkania by³o jak najn na j i¿ jn i¿sz szej sz ejj migracji m mig iggra racj cjji szkodliwych szko sz kodl ko dliw dl iwyc iw y h substancji yc subs su bsta bs tanc ta ncjijij nc najni¿szej opak op akow ak owan ow aniia an ia do do je jego zawartoœci. jego zaw z aw awar arto ar toœc to œcii.i. Uczestnicy œc Ucz Ucz czes estn es tniic tn ic y icy z opakowania Pack Pa ckag kagiing ing Days Days mogli mog moglili pprz rzek ekon konaææ siê, ssiiê, iê jak ja k Packaging przekonaæ post po stul ulat latyy o wydajnej wyddaj wy dajn jnejj ppro rodduk dukcji kcji opakowañ opa opakkowa kowaññ postulaty produkcji pr zy zapewnieniu zzap apew ewni nien ieniiu iu ni nniskiej iskiejj migracji iski miigra m igracj cjiji re alilizow al izowaaprzy realizowa-

Ponad 150 osób z ca³ego œwiata wziê³o udzia³ w Packaging Days zorganizowanych przez firmê Heidelberg w po³owie kwietnia. Tematem spotkania by³a produkcja opakowañ na leki i produkty spo¿ywcze.

y Heidelbergg zaprezentowa³ p ne s¹¹ w ppraktyce. p êc pi ê io ioko kolo ko loro lo row¹ ro w¹¹ m mas aszy as zyynêê SSpeedmaster p ed pe edma mast ma ster st er XL XL piêciokolorow¹ maszynê 162 ze sta sstacj¹ tacj cj¹ j¹ la kier ki ier uj uj¹c j¹c ¹c¹¹, ¹ , któ kktóra tóra tó ra ppra raco ra cowa co wa³a wa ³a 162 lakieruj¹c¹, pracowa³a po³³¹cz po ³¹czen eniiu iu z krajark¹ kkra rajja jark rk¹ k¹ Dyma D ymattri tr ix ix 106 106 PPro ro w po³¹czeniu Dymatrix CSB CS B. Innym IInn nnym ym przyk³adem pprz rz yk yk³ k³ad ³adem dem by³a by ³a by³ ³a maszyna mas m aszy zyna na SpeSpe SpeCSB. edma ed dmast ster t er XL XL 75 Duo, Duo Duo, na której kktó tóre tó rejj drukowano dr uk dr ukow kowan anoo edmaster opak op akow ak owan ow ania an ia z zzab abez ab ezpi ez piec pi ecze ec zeni ze niam ni amii,i, laminowane am lam lam amin inow in owan ow anee an opakowania zabezpieczeniami, zzim imno im no fol ffoli¹ oli¹ ol i¹ Foi FFoilStar oilS oi lSta lS tarr lu ta lubb wy wybi biór bi órcz ór czoo lakierocz laki la kier ki eroo er na zimno wybiórczo wane i poddawane pod odda dawa wane ne oobr brób óbce ce wykoñczeniowej wyk w y oñ yk oñcz czen enio iowe wejj wane obróbce pó³formatowejj krajarce kraja j rce Varimatrix 82 CS. na pó³formatowej Podczas Packaging Days zaprezentowano równ ró ówniie¿ ie ¿ mo¿liwoœci mo¿l mo ¿liiw ¿l iwoœœ cii klejarki kl klej leja jark rki ki do do opakowañ oopa pakkowa kowaññ równie¿ kart ka rton t on onow owyc ow ychh Diana yc Dian Di anaa X 80, an 80 która któór kt ór a pozwala óra pozw po zwal ala la na kartonowych szyb sz ybki yb kiee przygotowanie ki przy pr zygo zy goto go towa to wani wa niee pu ni pude de³e de ³ekk. ³e k . Uczestnicy Ucz U czes cz estn es tnic tn icyy ic szybkie pude³ek. spotkania uzyskali tak¿e wiele informacji ie Prinect Prinect i Pack P kaging i Workflow, Workf W kfllow, o systemi systemie Packaging któr kt óryy ca³kowicie ór ca³k ca ³kow ³k owic ow icie ic ie integruje int int nteg egru eg ruje ru je wszystkie wsz w szys sz ystk ys tkie tk ie etapy eeta tapy ta py który p od pr oduk ukcj cjji kartonowych kart ka rton onow owyc y h pude³ek yc p de pu de³e ³ekk sk³adanych sk³a sk ³ada dany nyych produkcji – od obs³ugi zlecenia, poprzez druk, a¿ po wysy wy sy³k ³kêê. Prezentacjom ³k PPre reze zent ntac t acjjom jom urz¹dzeñ urz¹ ur z¹ddz dzeññ i oprograoopr prog ogra rawysy³kê. mowa mo wani niaa to towa warz rzys y zyy ³yy równie¿ ys rrów ówni nie¿ e¿ warsztaty w war arsz szta taty tyy mowania towarzyszy³y dotycz¹ce takich zagadnieñ, jak: zarz¹dzanie infformacjj¹, rozwój ój opakowañ opakkowaññ i zarz¹dzania zarz ¹dza d nia i informacj¹, barw¹ w kontekœcie zast¹pienia kolorów dodatkowych drukiem wielokolorowym.

Epson Polska i API.PL

U samego źród³a wiedzy Ekosolwentowe plotery Epson SureColor SC-S, profesjonalne monitory EIZO z lightboxem, trymery Keencut, laminator Drytac oraz plotery tn¹ce Summa i Flexa – przy pomocy tych w³aœnie urz¹dzeñ prowadzone by³y warsztaty, które firmy Epson Polska i API.PL zorganizowa³y w po³owie maja w Warszawie. „Idea organizacji warsztatów pokazowych powsta³a po analizie potrzeb naszych klientów” – podkreœlaj¹ organizatorzy spotkania. „Zauwa¿yliœmy, ¿e w wielu przypadkach firmy kupuj¹ce od nas urz¹dzenia potrzebuj¹ wsparcia technicznego w zakresie prawid³owego przygotowania plików do druku, kalibracji i konserwacji urz¹dzeñ oraz ich zestawiania w ci¹gi produkcyjne”. Warsztaty by³y dobr¹ okazj¹ do tego, by zdobyæ praktyczn¹ wiedzê z najlepszych źróde³ – wykwalifikowani serwisanci chêtnie dzielili siê z goœæmi swoim doœwiad-

8

czeniem. Praca w kilkuosobowych grupach sprzyja³a wymianie informacji pomiêdzy prowadz¹cymi a uczestnikami. Ka¿da z grup wziê³a udzia³ w cyklu siedmiu æwiczeñ: 1. Zarz¹dzanie barw¹ w praktyce: postrzeganie barw, kalibracja programowa i sprzêtowa monitorów referencyjnych Eizo, zalecane (normatywne) ustawienia zarz¹dzania barw¹ w RIP-ach (profile wejœciowe + rendering intent); 2. Wieloprzebiegowy druk na ploterze Epson SureColor SC-S70610 z atramentami bia³ym i metalicznym; 3. Druk i ciêcie po obrysie: Epson, Summa, Cadlink – idealne trio; 4. Prawid³owa konserwacja drukarek wielkoformatowych: drukuj ³adniej, szybciej i taniej; 5. Zabezpieczanie i uszlachetnianie wydruków laminatami Drytac; 6. Pokaz produkcji nadruków wgrzewanych na odzie¿ i gad¿ety reklamowe metod¹ sublimacji.

Uczestnicy warsztatów Epson Polska i API.PL zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy. Ka¿da z nich przesz³a przez ca³y cykl praktycznych æwiczeñ prowadzonych przez specjalistów.

print+publishing 189|13


ludzie/wydarzenia

Ricoh Document Arena

6 miast, 12 dni pokazów Nietypow¹ Ni etyp et typ ypow ow¹¹ formê ow form form fo rmêê komunikacji komuni komu ko nik ika kacjji ze swoimi sswo woiim wo imi imi ddotychczasowymi dot oty tych chcz hczas asow owym y i klientami ym kliie kl ient ntam tamii i pr ppromocji omoc om ocjijij wœród wœœród w œród ppotencjalnych po tenc tenc te ncjja jaln lnyc lnyc y h nowych nowy no wyychh u¿ytkowników uu¿¿y ¿ytk tkow kowni nikó ikó ków w wybra³o wyybr bra³ a³o ³o w ty ttym ym ro rok ku R ku Ri icohh PPolska. ic ollsk ska. ka. PPrz rzeddsiiêb êbiors iorsttwo two – roku Ricoh Przedsiêbiorstwo wzor wz orem em niemieckiego nniie iemi miec iecki kieg ki eggo od odd ddzi dzia³ ia³u ³u Ricoh Riic R icohh – ppostaosttaos ta wzorem oddzia³u nowi no wi³o wi ³o zor zzorganizowaæ orga or gani ga nizo ni zowa zo waææ sp wa spot otka ot kani ka niaa na nnaj ni ajwi aj wiêk wi êksz êk szyc sz ychh yc nowi³o spotkania najwiêkszych stad st adio ad iona io nach na ch w naszym nnas aszy as zym zy m kraju. kraj kr ajuu. aj u. SSze zeœæ ze œæ ddwu wudn wu dnio dn iowy io wych wy ch stadionach Szeœæ dwudniowych wy ydarzeññ odb dby³ y³o siê iê w maju majju kkolejno ollejjno w: W arszawydarzeñ odby³o Warszawiee (S wi (Sta tadi ta dion di on Narodowy), N Nar arod ar odow od owy) ow y), Wr y) Wroc oc³a oc ³awi ³a wiuu (S wi (Sta tadi ta dion di on (Stadion Wroc³awiu (Stadion Miejski Œl¹ska Œl¹ska Wroc³aw), Krakowie (Stadion Miejski Cracovii), Poznaniu (Stadion Miejski Lecha Poznañ) , Bydgoszczy (Stadion Miejski im. Zdzis³awa Krzyszkowiaka) i Gdañsku (Stadion Miejski Lechii Gdañsk). „Dziêki takiej formie spotkania mamy wiêcej czasu dla klienta” – mówi Tomasz Nazaruk, prezes Ricoh Polska. „Ponadto, klienci mog¹ nam zadaæ tak¿e te trudne pytania, których podczas wystaw czy targów zadaæ nie sposób. Jest to tak¿e znakomity czas, ¿eby odnowiæ kontakty i pokazaæ Ricoh z zupe³nie innej strony. O ile nam starczy si³, œrodków i zaanga¿owania naszych pracowników – o co siê nie bojê – bêdziemy tego rodzaju inicjatywy

Nietypowy cykl spotkañ Ricoh Document Arena zorganizowany przez Ricoh Polska cieszy³ siê du¿¹ popularnoœci¹ i przyci¹gn¹³ wiele osób zainteresowanych rozwi¹zaniami do druku i zarz¹dzania dokumentacj¹.

kontynuowaæ w przysz³oœci”. Projekt Ricoh Document Arena pokaza³ zupe³nie inn¹ twarz firmy. Da³a siê ona poznaæ jako przedsiêbiorstwo, które dostarcza swoim klientom rozwi¹zania

biznesowe obejmuj¹ce takie procesy, jak archiwizacja, przep³yw pracy i zarz¹dzanie dokumentacj¹ – a wszystko to w po³¹czeniu z maszynami do druku cyfrowego i wielkoformatowego.


ludzie/wydarzenia news news news news news news news news news news news news news news news news

Studia podyplomowe Poligrafia i Media Cyfrowe

W kwietniu informowaliœmy o z³o¿eniu przez firmê Lüscher AG wniosku o rozpoczêcie procesu upad³oœciowego. Na pocz¹tku czerwca og³oszono, ¿e przedsiêbiorstwo – wraz z czêœci¹ pracowników – zosta³o przejête przez dwie firmy: szwajcarski Wifag-Polytype i niemiecki Heliograph. W wyniku tej transakcji utworzono now¹ spó³kê pod nazw¹ Lüscher Technologies Ltd. W przeci¹gu najbli¿szych trzech miesiêcy ca³a dzia³alnoœæ dawnego przedsiêbiorstwa Lüscher AG zostanie przeniesiona do nowej siedziby w Bleienbach w Szwajcarii. Na obszarze administracji, logistyki i produkcji Lüscher Technologies Ltd bêdzie korzystaæ z infrastruktury i wsparcia Daetwyler Graphics AG – firmy-córki Heliograph. Za serwis i sprzeda¿ maj¹ odpowiadaæ oddelegowane zespo³y firm Wifag-Polytype i Heliograph. Na czele Lüscher Technologies Ltd stanie Peter Berner, by³y dyrektor ds. technicznych Nowo utworzona spó³ka Lüscher Technologies Ltd Lüscher AG. Wifag-Pobêdzie kontynuowaæ produkcjê, sprzeda¿ i serwis urz¹- lytype to dzia³aj¹cy na dzeñ XPose!, MultiDX!, XDrum! i JetScreen. ca³ym œwiecie koncern, który zatrudnia oko³o 1200 pracowników. Jego poszczególne oddzia³y zajmuj¹ siê wytwarzaniem: linii do produkcji stalowych i aluminiowych pojemników na aerozole, butelek na napoje i tub (Mall+Herlan), maszyn do produkcji ekstrudowanych i laminowanych tub plastikowych oraz dekorowanych plastikowych kubków i pojemników (Polytype), linii laminuj¹cych dla opakowañ giêtkich i folii technicznych (Polytype), maszyn do druku gazet i ksi¹¿ek (Wifag), a tak¿e urz¹dzeñ i oprogramowania dla ró¿nych sektorów bran¿y poligraficznej (Wifac). Koncern Heliograph zatrudnia na ca³ym œwiecie oko³o 500 pracowników. Specjalizuje siê w produkcji urz¹dzeñ do prepressu i postpressu oraz systemów rotograwiurowych i fleksograficznych. Dla firmy Heliograph kluczowe s¹ rynki opakowañ giêtkich i druku czasopism.

Od przysz³ego roku akademickiego ruszaj¹ nowe studia podyplomowe na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Przez dwa semestry bêdzie tam trwa³a nauka na kierunku Poligrafia i Media Cyfrowe, który zosta³ uruchomiony w odpowiedzi na rozwój bran¿y poligraficznej i wydawniczej, zw³aszcza pod k¹tem informatyzacji poligrafii i rozwoju publikacji elektronicznych. Program nauczania bêdzie obejmowa³ trzy obszary: procesy i techniki poligraficzne, projektowanie i dystrybucjê treœci cyfrowych, kontrolê jakoœci i zarz¹dzanie barw¹. Kierunek oferuje nastêpuj¹ce przedmioty: technologie poligraficzne, podstawy estetyki i kompozycji, fotografia cyfrowa, grafika rastrowa i wektorowa, projektowanie i dystrybucja treœci cyfrowych, przygotowanie projektu do druku, technologie webowe, kolorymetria i zarz¹dzanie barw¹. Zajêcia bêd¹ prowadzone w laboratorium poligraficznym, wyposa¿onym w specjalistyczne oprogramowanie i urz¹dzenia. Ma³e grupy (10-13 osób) maj¹ zapewniæ komfort nauki. Aby aplikowaæ na studia, trzeba mieæ ukoñczone studia wy¿sze (minimum licencjackie lub in¿ynierskie). O kolejnoœci przyjêcia na studia decyduje lista rankingowa ocen uzyskanych na dyplomie studiów wy¿szych. Zg³oszenia kandydatów przyjmowane bêd¹ do 30 wrzeœnia. Zjazdy maj¹ siê odbywaæ dwa razy w miesi¹cu, w soboty i niedziele, w godzinach 9:00-16:00. Op³ata za studia wynosi 2500 z³ za semestr. Wiêcej informacji na stronie poligrafia.zut.edu.pl.

Foto Festiwal Zmagania fotografów

© Fotolia

20 maja wystartowa³ konkurs fotograficzny Foto Festiwal, który potrwa do 20 sierpnia bie¿¹cego roku. Jego g³ównym sponsorem zosta³o Ricoh Polska. Firma ufunduje nagrody za zajêcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca – drukarki Ricoh Aficio SP C220N. Zwyciêzcy poszczególnych kategorii otrzymaj¹ natomiast drukarkê Ricoh SP 100 e. W tegorocznej edycji konkursu uczestnicy mog¹ spróbowaæ swoich si³ w piêtnastu kategoriach: Wschód/Zachód, Pory Roku, Dzieci, Architektura/Zabytki, Przyroda, Krajobrazy, Portret, Makro, Czarno-Bia³e, Zdjêcia Nocne, Emocje, Sport/Reporta¿/Wydarzenie, Fotomonta¿/ Grafika, Zwierzêta, Fotografia Okolicznoœciowa/Studyjna. Konkurs to okazja do sprawdzenia swoich umiejêtnoœci i pokazania swoich prac osobom z ca³ej Polski. Organizatorem wydarzenia jest internetowy serwis informacyjno-konkursowy dla fotografów Foto-Festiwal.pl. „Wspó³praca z Ricoh jest dla nas wielkim zaszczytem i ukoronowaniem wielomiesiêcznej pracy. Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu bêdziemy w stanie przekonaæ jeszcze wiêksz¹ liczbê fotografów z ca³ej Polski do wspólnych dzia³añ. Bo jest o co walczyæ” – mówi Rados³aw Górniak, organizator konkursu.

10

news news news news news news news news news

Historia kserografii 10.22.38 Astoria W tym roku firma Xerox œwiêtuje 75. rocznicê wynalezienia kserografii. Bez tej technologii, która przynios³a s³awê jej twórcy, Chesterowi Carlsonowi, nie wyobra¿aj¹ sobie dziœ ¿ycia pracownicy biurowi czy studenci, mimo upowszechnienia siê zaawansowanej technologii skanowania. Mawia siê, ¿e to potrzeba jest matk¹ wynalazków, a historia powstania kserografii potwierdza prawdziwoœæ tego powiedzenia. Carlson, który jako student nie móg³ sobie pozwoliæ na zakup podrêczników, zacz¹³ zastanawiaæ siê Chester Carlson prezentuje nad stworzeniem maszyny do ich kopiowania. swój wynalazek. W 1938 jego wysi³ki przynios³y efekt: uda³o siê uzyskaæ pierwsz¹ kopiê napisanej rêcznie notatki o treœci „10.-22.-38 Astoria”. Od wynalezienia kserografii do wprowadzenia jej na rynek musia³o min¹æ jednak jeszcze jedenaœcie lat. Dopiero w 1949 roku firma The Haloid Company wypuœci³a pierwsz¹ kopiarkê wykorzystuj¹c¹ technologiê Carlsona. Kserografia, która stanowi³a olbrzymie u³atwienie w pracy biurowej, szybko podbi³a Stany Zjednoczone, a potem tak¿e ca³y œwiat. W Polsce pierwsze kserokopiarki pojawi³y siê Źródło: www.photocopiers.net.au w latach siedemdziesi¹tych. Dziœ urz¹dzenia te stoj¹ w niemal ka¿dej Pierwsza kserokopia napisanej rêcznie instytucji, s¹ podstaw¹ dzia³alnoœci notatki. punktów ksero i druku, a mniejsze modele mo¿na spotkaæ tak¿e w prywatnych mieszkaniach. Źródło: www.scienceclarified.com

news news news news news news news news news

© Fotolia

Lüscher Nowe ¿ycie firmy

print+publishing 189|13


ludzie/wydarzenia news news news news news news news news news news news news news news news news

KBA-Me-Print Przetasowanie w zarz¹dzie Po siedmiu latach w zarz¹dzie KBA-Metronic, a nastêpnie KBAMe-Print, Holger Volpert rozsta³ siê z koncernem KBA. Zast¹pi³ go Axel Thien, który dotychczas pracowa³ w firmie Presstek Deutschland i sprawowa³ funkcjê prezesa Presstek Europe. W czasie swojej d³ugoletniej kariery zawodowej Axel Thien Holger Volpert Thien by³ równie¿ zatrudniony miêdzy innymi w Agfa Graphics i Heidelbergu. Holger Volpert by³ przez 27 lat zwi¹zany z firm¹ Metronic, która zosta³a przejêta przez KBA w 2004 roku jako KBA-Metronic, a w 2010 roku w³¹czona w struktury KBA-Me-Print, któr¹ kieruj¹ obecnie Oliver Volland i German Stuis.

chowaniu czteroletniego odstêpu pomiêdzy kolejnymi edycjami. Sk³ad Komitetu ma z za³o¿enia odzwierciedlaæ ró¿norodnoœæ bran¿y poligraficznej, dlatego cz³onkami tego organu s¹ przedstawiciele firm z takich sektorów, jak: premedia, druk, postpress, produkcja opakowañ, obróbka papieru. Bran¿ê reprezentuj¹ równie¿ cz³onkowie kilku stowarzyszeñ. Obecnie w sk³ad Komitetu wchodz¹: Baumann, bielomatik, Blase Holding, bvdm, KölnWest, EFI, Heidelberg, HP, Jänecke + Schneemann, KBA, Kolbus, Leonhard Kurz Stiftung, manroland web systems, Mohr, Rheinische-Bergische Druckerei, Süddeutscher Zeitungsdienst Druckerei und Verlagsgesellschaft, Sun Chemical, technotrans, Thiele & Schwarz, UPM, VdL, VDP, VDMA, Windmöller & Hölscher, WPV, J.F. Ziegler KG. Komitetem targów drupa 2016 kieruje Claus BolzaSchünemann (dyrektor zarz¹dzaj¹cy KBA). Wspieraj¹ go dwaj wiceprezesi: Jürgen Vutz – dyrektor zarz¹dzaj¹cy Windmöller & Hölscher – oraz Rolf Schwarz – prezes Niemieckiej Federacji Przemys³u Druku i Mediów.

news news news news news news news news news

Durst Zmiana pokoleniowa

news news news news news news news news news

Labelexpo Europe 2013 Rekordowa edycja Ruszy³a rejestracja na kolejn¹ edycjê targów Labelexpo Europe. Po dwuletniej przerwie bran¿a etykiet znów spotka siê w Brukseli, w dniach 24-27 wrzeœnia. Tegoroczne targi maj¹ byæ najwiêksze w swojej 33-letniej historii. Organizatorzy chc¹ pobiæ dotychczasowy rekord ustanowiony przez edycjê z 2011 roku, w której wziê³o udzia³ 28 636 goœci ze 123 krajów œwiata. W tym roku wystawa zostania zorganizowana w a¿ siedmiu halach, w których swoje rozwi¹zania dla rynku etykiet zaprezentuje ponad 550 firm. Impreza skierowana jest do drukarñ etykietowych i opakowaniowych, przetwórców, w³aœcicieli marek, projektantów i dostawców materia³ów. Bêdzie ona okazj¹ do zademonstrowania najnowszych osi¹gniêæ w dziedzinie druku cyfrowego, zdobienia, „inteligentnych” etykiet, przygotowania do druku i produkcji ³¹cz¹cej ró¿ne materia³y. Aby zarejestrowaæ siê na Labelexpo Europe 2013, nale¿y odwiedziæ stronê internetow¹ wydarzenia pod adresem www.labelexpo-europe.com. Ci, którzy zg³osz¹ swój udzia³ do 18 wrzeœnia, zap³ac¹ za bilety tylko 50 euro.

news news news news news news news news news

drupa Nowi cz³onkowie Komitet targów drupa poszerzy³ swoje grono o siedmiu nowych cz³onków. W sk³ad tego presti¿owego organu wesz³y firmy: Baumann, bielomatik, EFI, HP, Leonhard Kurz Stiftung, manroland web systems i technotrans. Komitet, który liczy sobie obecnie 26 cz³onków, dzia³a od pocz¹tku istnienia targów drupa, czyli od 1951 roku. Razem z organizatorem targów, Messe Düsseldorf, stanowi najwa¿niejszy organ decyduj¹cy o tej miêdzynarodowej wystawie, w tym tak¿e o czasie jej trwania i czêstotliwoœci, w jakiej siê ona odbywa. Ostatni¹ g³oœn¹ decyzj¹ podjêt¹ przez Komitet by³o skrócenie targów drupa do jedenastu dni przy za-

12

Christoph Gamper zosta³ nowym dyrektorem generalnym firmy Durst Phototechnik AG. Zast¹pi³ na tym stanowisku dr. Richarda Piocka, który kierowa³ przedsiêbiorstwem przez ponad dwadzieœcia lat i znacznie przyczyni³ siê do jego restrukturyzacji. Dr Richard Piock do³¹czy³ do rady dyrektorów Christoph Gamper Dr Richard Piock i obj¹³ funkcjê prezesa firmy. Christoph Gamper ma 43 lata. Studiowa³ w Management Center Innsbruck i Boston Business School. „Zmiana pokoleniowa” na stanowisku dyrektora generalnego Durst Phototechnik AG by³a planowana od dawna. Ju¿ w lutym 2011 roku Christoph Gamper zacz¹³ przygotowywaæ siê do nowej roli, pe³ni¹c funkcjê wiceprezesa wykonawczego i kieruj¹c rozwojem nowego segmentu przedsiêbiorstwa – maszyn do druku na tekstyliach. Przed rozpoczêciem kariery w Durst Phototechnik AG Christoph Gamper – zapalony fotograf – sprawowa³ funkcjê dyrektora zarz¹dzaj¹cego na Europê i wiceprezesa gie³dowej spó³ki Datacolor AG, która specjalizuje siê w dziedzinie kolorymetrii.

news news news news news news news news news

WAN-IFRA Szwedzki wydawca prezesem Tomas Brunegård, dyrektor generalny szwedzkiej firmy medialnej Stampen Media Group, zosta³ wybrany prezesem Œwiatowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy i Wiadomoœci (WAN-IFRA). Zast¹pi³ na tym stanowisku Jacoba Mathew, który kierowa³ organizacj¹ przez ostatnie dwa lata, a który na co dzieñ sprawuje funkcjê redaktora naczelnego i wydawcy w indyjskiej firmie Malayala Manorama Group of Publications. Stampen Group to szybko rozwijaj¹ca siê firma medialna, nale¿¹ca do grona najwiêkszych wydawców prasy codziennej w Szwecji. W jej sk³ad wchodz¹ tak¿e firmy zajmuj¹ce siê mediami cyfrowymi, drukiem, dystrybucj¹ i reklam¹ zewnêtrzn¹. Tomas Brunegård jest zwi¹zany z firm¹ od 2004 roku. Wybór nowego prezesa nie by³ jedyn¹ zmian¹, jaka zasz³a ostatnio w WAN-IFRA. W tym samym czasie powo³ano równie¿ piêciu nowych cz³onków zarz¹du. Do tego grona zaliczaj¹ siê: Alessandro Bompieri, dyrektor zarz¹dzaj¹cy RCS Quotidiani (W³ochy), Liam Kavanagh, dyrektor zarz¹dzaj¹cy The Irish Times (Irlandia), Luis Enríquez Nístal, dyrektor generalny Vocento (Hiszpania), César Pérez, prezes AEDEP (Ekwador) i Dipankar Das Purkayastha, dyrektor zarz¹dzaj¹cy i generalny ABP Pvt Ltd (Indie).

print+publishing 189|13


poligrafia/euro-reklama

Podsumowanie targów

Bran¿a œci¹ga do Poznania Maj spuentowany zosta³ jednym z wa¿niejszych wydarzeñ w polskiej bran¿y poligraficznej i reklamowej – targami Poligrafia i Euro-Reklama. Tegoroczna wystawa – mimo ¿e mniejsza ni¿ poprzednie edycje – zdo³a³a przyci¹gn¹æ 8700 goœci chc¹cych byæ na bie¿¹co z ofert¹ rynkow¹, któr¹ w Poznaniu prezentowa³o 250 wystawców. Tekst: Jacek Golicz

W tym roku w Poznaniu 250 firm z bran¿y poligraficznej pokaza³o 8700 odwiedzaj¹cym swoj¹ bogat¹ ofertê produktow¹.

14

bby³y by y³y ³y spotkania sspo p tk po tkan kan aniia ia ze ze sta³ymi sta³ a³ym ³ym y i klientami kliie kl ient ient ntam amii i poznanie am p zn po znan aniie an ie ichh aktualnych ic aktu ak tual tu alny al nych ny ch ppot otrz ot rzeb rz eb, za eb zasi sile si leni le niee ba ni bazy zy kkli lilien entó en tów tó w potrzeb, zasilenie klientów nowy no wyymi podmiotami, pod odmi miot mi otam ot amii, uugr am g un gr unto towa to wani wa niee wi ni wize zeru ze runk ru nkuu nk nowymi ugruntowanie wizerunku oraz or az przedstawienie pprz rzed rz edst ed staw st awie aw ieni ie niee szerokiej ni szer sz erok er okie ok iejj grupie ie grup gr upie up ie kkli lilien entó en tów tó w klientów nowe no wejj of we ofer erty er ty”. ty nowej oferty”. Obie Ob ie imprezy iimp mpre mp rezy re zy przyci¹gaj¹ pprz rzyc rz yci¹ yc i¹ga i¹ gaj¹ ga j¹ te¿ te¿ goœci ggoœ oœci oœ ci z zagranicy. zzag agra ag rani ra nicy ni cy.. cy „„Jesteœmy „J Jestteœœmyy zad dowollenii z liczby lliic zby by osób, osób ób,, które ób k tóre odktó d zadowoleni wied wi edzi ed zi³y zi ³y nnas asze as ze stanowisko. ssta tano ta nowi no wisk wi skoo. Szczególn¹ sk SSzc zcze zc zegó ze góln gó ln¹¹ grup¹ ln grup gr up¹¹ up wiedzi³y nasze bylili przyjezdni by pprz rzyj rz yjez yj ezdn ez dnii z Litwy, dn Litw Li twyy, Rosji tw Ros R osjiji i B os Bia ia³o ia ³oru ³o rusi ru si. Nawi¹si Nawi Na wi¹wi ¹ Bia³orusi. zali liœœmy nowe kontakty, kkonttakt kty, kktó tóre – mamy nad dziiejjê zaliœmy które nadziejê – zaowocuj¹ wiêksz¹ ekspansj¹ naszej firmy na tamtejsze rynki” – mówi Piotr Markowski, wspó³w³aœciciel CNCtechnika. Warto zauwa¿yæ, ¿e poznañska wystawa nadal pe³ni w pewnym sensie rolê spoiwa bran¿y poligraficznej. „Targi Poligrafia traktujemy jako œwiêto poligrafii, celebrowane co dwa lata w Poznaniu” – podkreœla Josef Kurzok, prezes Weilburger Grafik-Polska. „Staramy siê braæ w nich udzia³, poniewa¿ czujemy siê czêœci¹ tej spo³ecznoœci, jak¹ stanowi szeroko rozumiana bran¿a poligraficzna. W miarê mo¿liwoœci wspieramy wszystkie inicjatywy,

© Fotobueno

to, ¿e ¿e targi ttar argi gi pozwalaj¹ poz ozwa walla wa laj¹ laj j¹ nnaa be bbezpoœredni bezp ezppoœ oœre œre reddn dni kontakt dni kontak kont ko akt kt to, klie ient ie ntam nt amii. „Po am Podc Po dcza dc zass im za impr prez pr ezyy mo¿na ez mo¿n mo ¿naa poznaæ ¿n pozn po znaæ zn aæ z kl klientami. „Podczas imprezy oppin inie ie klientów, kklililien entó en tów tó w, ale ale ttak ak¿e ak ¿e zzap appre reze zent ze ntow nt owaæ ow aæ opinie tak¿e zaprezentowaæ mo¿l mo ¿liw ¿l iwoœ iw oœci oœ ci urz¹dzeñ” uurz rz¹d rz ¹dze ¹d zeñ” ze ñ – komentuje ñ” kkom omen om entu en tuje tu je Wojciech Woj W ojci oj ciec ci echh ec mo¿liwoœci Ziel Zi eliñ el iñsk iñ skii, SSal sk ales al es M Man anag an ager ag er Pro PProduction rodu ro duct du ctio ct ionn Pr io Prin inti in ting ti ng Zieliñski, Sales Manager Printing firm rmie rm ie Canon. C Can anon an on.. „Podczas on „Pod „P Pod odcz czas cz as tegorocznej teg teg egor oroc or oczn oc znej zn ej edycji eedy dycj dy cjii cj w fi firmie kliiencii mogli kl mogl gli po p raz pierwszy pierwszyy w Polsce Pollsce zapozappoklienci znaæ siê siê z po³¹czon¹ po³ po³ o³¹c ¹czo ¹c zon¹ zo n¹ ofert¹ oofe fert fe rt¹¹ firm rt firm Canon Can C anon an on i Océ, O Océ cé, cé znaæ dlat dl ateg at egoo dla eg dla nas nas by by³a ³a ttoo im impr prez pr ezaa szczególna”. ez szcz sz czeg cz egól eg ólna ól na”. na dlatego impreza Tak¿ k¿e przedsiêbiorstwa przeddsiiêbi biorstwa t dzia³aj¹ce dziia³³aj¹ce j rynkku Tak¿e na rynku od niedawna dostrzegaj¹ w wystawie spory potencja³. „Nasza firma istnieje od dwóch lat, a w tym roku pojawiliœmy siê na Euro-Reklamie po raz pierwszy” – mówi Natalia Kowalska, Business Development Marketing Manager w Ultima Displays. „Zazwyczaj docieramy osobiœcie do naszych odbiorców, odwiedzaj¹c ich firmy, aby zaprezentowaæ nasze produkty i ofertê. Targi by³y doskona³¹ okazj¹, która pozwoli³a nam pokazaæ siê szerszemu gronu potencjalnych klientów”. Podobne szanse w uczestnictwie w targach dostrzega Andrzej Æwikliñski: „Celem DKS-u

© Fotobueno

Dlaa wi Dl wielu iel elu lu fi firm rm M Mi Miêdzynarodowe iêdz iê dz yn dzyn y arod odow dow owee Targi Targgi Maszyn, Targ Ta Masz Masz Ma szyn y , yn Mate Ma teri te ria³ ri a³ów a³ ów i Us³ug Us³ U s³ug s³ ug Poligraficznych PPol olig ol igra ig rafi ra ficz fi czny cz nych ny ch Poligrafia Pol Pol olig igra ig rafi ra fiaa fi Materia³ów to wydarzenie, wyd w yd y ar arze zeni ze niee, któ ni kktórego tóre tó rego re g nnie go ie mo¿ m o¿na o¿ na pprzegapiæ rzeg rz eggappiæ mo¿na z uwagi uwag uw agii na jego ag jjeg egoo d³ug¹ eg d³ug d³ ug¹¹ historiê. ug hist hi stor st oriê or iê. „To iê To sta³y sta³ st a³yy punkt a³ punk pu nktt nk na nnas asze as zejj mapie ze mapi ma piee bran¿owych pi bran br an¿o an ¿owy ¿o wych wy ch spotkañ, spo spo potk tkañ tk añ, dlatego añ dlat dl ateg at egoo eg naszej niee mo ni mog³ g³oo na g³ nass za zabr brak br akn¹ ak n¹ææ tak¿e n¹ tak¿ ta k¿ee w ty k¿ tym m ro roku ku mog³o zabrakn¹æ i zapewne zape p wne nie i zab brakknie i za rok” rok” k” – wyjaœnia wyyja jaœniia zabraknie Beat Be ataa Ja at Jaro rosz ro szew sz ewsk ew skaa, dyr sk ddyrektor yrek yr ekto ek torr op to oper erac er acyj ac yjny yj ny FFot otol ot olia ol ia Beata Jaroszewska, operacyjny Fotolia na Pol PPolskê. olsk ol skêê. „Targi sk „Ta Targ Ta rgii Po rg Poli liligr graf gr afia af ia oobc bcho bc hodz ho dz¹¹ te dz tera razz sw ra swoj ojee oj Poligrafia obchodz¹ teraz swoje czt terddziest i tollecie i – doskonale doskon k ale l pokazuje pokkazujje to t jak jakk czterdziestolecie wa¿n¹ i renomowan¹ s¹ imprez¹”. Z kolei Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych Euro-Reklama to najpopularniejsze miejsce spotkañ bran¿y reklamowej i sposób na dotarcie do klientów oraz partnerów z zachodniej Polski. „Impreza ma swoj¹ markê i znan¹ formu³ê – przyje¿d¿aj¹ na ni¹ profesjonaliœci, by porozmawiaæ z producentami i zebraæ informacje z pierwszej rêki – jesteœmy wiêc tam zawsze, by im tych informacji dostarczyæ” – zapewnia Tomasz Kuciñski, Pro Graphics Account Manager w polskim oddziale firmy Epson Europe. Firmy obecne w bran¿y poligraficznej doceniaj¹

Targi Poligrafia i Euro-Reklama ju¿ od lat s³u¿¹ nie tylko prezentacji maszyn, oprogramowania i us³ug, lecz tak¿e wymianie informacji i opinii pomiêdzy dostawcami a klientami.

print+publishing 189|13


© Fotobueno

© Fotobueno

poligrafia/euro-reklama

Czwarta edycja Car & Wrap Championship zapewni³a emocje zarówno uczestnikom, jak i widowni. W szranki stanê³y zespo³y zajmuj¹ce siê zawodowo car wrappingiem.

Zmiana Zmi Zm iana charakteru iana cch harakkter hara kteru u

© Fotobueno

„Teg „Tegoroczna Tegor oroc oczn znaa edycja edyc ed dycjja ja Poligrafii Pol oliligra igrafi fiii sk fi skup skupia³a kupiia ia³a ia³ ³a ssi siê iê iê bardziej ejj na rozwi¹zaniach rozwi¹ i¹¹zaniach cy y frowyc y h,, co jest j st je cyfrowych, natu na tura raln lnee pr przy zy sspa pada daj¹ j¹cy cych ch, ac aczk zkol olwi wiek ek zró¿zzró ró¿¿naturalne spadaj¹cych, aczkolwiek nicowanych nak³adach” – zauwa¿a Gabriela Swat, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Duplo Polska. Co za tym idzie, na poznañskich targach zabrak³o producentów maszyn do druku offsetowego. „Koszt wystawienia tego typu sprzêtu przy ³atwej dostêpnoœci do wiêkszych, zagranicznych imprez targowych jest zbyt wysoki” – zauwa¿a Andrzej Æwikliñski, Production Printing & Wide Format Account Manager w firmie DKS. „Natomiast dla poszukuj¹cych materia³ów eksploatacyjnych, rozwi¹zañ software’owych, maszyn cyfrowych, urz¹dzeñ wielkoformatowych i mniejszych maszyn introligatorskich oferta wystawców by³a szeroka”. Zdaniem niektórych wystawców taka oferta jest jednak

niewystarczaj¹ca. niew ni iew ewys y ta ys tarc tarc rcza zajj¹ za j¹ca j¹ca ca. „Organizatorzy „Orggan „O aniiz izat ator tor orzy zyy powinni pow owiin innii ppomyœleæ po myyœleææ o zaproszeniu zzap appro rosz szen eniiu iu jjak akk nnajwiêkszej ajjwiiêk êkszejj liczby lliic ic zb zby by wy yst staw tawcó ców, ów,, sszc zcze zegó gólni lnie ie ddu¿ych u¿yc u¿ ¿ yc y h pr pproducentów oduc od ducen entó tów ów wystawców, szczególnie masz ma szyn y ” – su yn suge g ru ge rujje je Bogus³aw B Bog oggus us³³aw ³aw Li chhoññsk ski ki, w³aw³³aw ³a maszyn” sugeruje Lichoñski, œcic œc icie ic iell Media ie Medi Me diaa Center di Cent Ce nter nt er Printware. Pri Pri rint ntwa nt ware wa re. re œciciel C Cz zêœ êœæ wspólna wspó póln lna targów lna targ ta rggów ów Poligrafia Pol olilig igra rafi fiaa i Euro-Refi Euro Eu ro-R ro Ree Czêœæ klam kl amaa – st stre treffa fa D Di igitall Printing igit Priint nti ting ing – ci cies ieszy zy³³a ³a siê ssiiê iê klama strefa Digital cieszy³a du¿y du ¿yym za zain inte in tere te reso re sowa so wani wa niem ni em.. Mo¿na em Mo¿n Mo ¿naa tam ¿n tam by³o byy³o du¿ym zainteresowaniem. sp otk ot tka kaæ producentów kaæ prod oduc ducen entó tów tó w reklam rekl re klam kl am w technologii ttec echhn hnol olog logiiii spotkaæ cy yfrowej ejj, urz¹dzeñ urz¹¹dzeñ do uszlachetniania druku cyfrowej, oraz or az materia³ów mat mater eria ia³ó ³ów w i ak akce ceso sori riów ów eeks kspl ploa oata tacy cyjn jnyc ychh. akcesoriów eksploatacyjnych. Wœród tamtejszych wystawców znalaz³y siê takie firmy, jak: Agfa Graphics, Canon, Drukomat. pl, DKS, Kodak, Follak, Czêstochowskie Zak³ady Graficzne i Viperprint. Targi zmieni³y siê nie tylko pod wzglêdem profilu wystawców, ale i swojego charakteru. Jak zauwa¿a Miros³aw Bartas, dyrektor dzia³u handlowego w firmie Derya, przekszta³caj¹ siê z imprezy o profilu handlowym, która pozwala oczekiwaæ okreœlonych korzyœci finansowych, w imprezê o charakterze towarzyskim: „Ten trend jest ogólnoœwiatowy. Z trzech imprez targowych dla bran¿y poligraficznej w s¹siednich Niemczech pozosta³a tylko jedna”. Podobne zdanie ma Bartosz Grzêda,

Na targach nie mog³o zabrakn¹æ uczniów i studentów szkó³ poligraficznych, dla których takie wydarzenie jest nieocenionym urozmaiceniem kszta³cenia zawodowego.

print+publishing 189|13

N Na ati tion ionall M Man anag an agger G Gra raph phic ic A rts rt t s w po ppolskim lski lski ls kim m National Manager Graphic Arts odd od ddzi dzial iale le firmy fi f irmy irmyy Fujifilm: Fujjif ifilililm: m: „Widzimy, „Wi Wid idzi dzimy, imy, ¿e ¿e targi targ ta rggi oddziale zmi zm ieniiajj¹ sw ie ojje pr pprzeznaczenie. zezn ze znac acze zeni nie. ie. Teraz TTer eraz az jest jes estt to to zmieniaj¹ swoje racz ra czejj miejscem m miiej iejs jsce cem m spotkañ sppot otk tkañ kañ z klientami, kliie kl ient ntam t amii, a nie nniie ie raczej sprz sp rzed rz eda¿ ed a¿y” a¿ y. sprzeda¿y”. Pod Po dc za dcza dc zass ostatnich osta os tatn ta tniic tn ich targów ich targ ta rggów ów drupa ddru rupa ru p wD pa Düs üsse üs sellse Podczas Düsselddorfie do orf rfi fie ie zaprezentowano zzap apre reze zent ntow towan anoo mnóstwo mnóóst mn óstwo two nowoœci, nowo no woœœci œci, któr kt óree w ci¹gu ór ci¹g ci ¹guu roku, ¹g roku ro ku,, jaki ku j ki min¹³ ja min m in¹³ in ¹ od ¹³ od momentu mome mo ment me ntuu nt które ich œwiatowej ich œwia œwi iatowe iat towejj premiery, prem pr emiiery iery, zd¹¿y³y zdd¹¿¿ y³ y³y ³y ju¿ ju¿ pojawiæ pojja po jawi wiæ iæ siêê na polskim polskim rynku. ryn y ku. W³aœnie ten fakt by³ y jedn je dnym ym z ppow owod odów ów, dla dla których któr kt óryc ychh tegoroczne tego te goro rocz czne ne jednym powodów, targi Poligrafia nie pe³ni³y funkcji sceny dla demonstracji najnowszych produktów, jak to mia³o miejsce w przypadku poprzednich edycji. Byæ mo¿e w przysz³oœci bêdzie podobnie. „Kolejna edycja Poligrafii bêdzie mia³a miejsce za dwa lata – rok przed nastêpnymi targami drupa, co najprawdopodobniej bêdzie mia³o swoje odbicie w liczbie prezentowanych przez wystawców nowoœci” – twierdzi Tomasz Ziêdalski, CEE Product Marketing Manager z Oki Systems Polska.

Po wiedzê i umiejêtnoœci Tegorocznej wystawie towarzyszy³ szereg bran¿owych spotkañ z udzia³em praktyków. Podczas

© Fotobueno

kktórych któ kt tór ór yc óryc y h celem celle ce lem jest lem jestt dzia³anie je dziia³ a³an ³an aniie ie na na rzecz rzec rz eczz rozwoju ec rozw ro zwojju PPoligrafii Poli oliligr g af gr afii fii w PPolsce, olsc ol lsce, e,, mam m amyy wi wiêc iêc ê w pplanach lanachh ud lana uudzia³ dzia³ dzi ia³ mamy w kol kkolejnych olej lejn jnyc y h edycjach edyc ed dyc y ja jachh targów tar targó gów Poligrafia Poliligr Poli g af gr afi fia ia w PoznaPoz Pozna naniu ni iu, ddoo cz czeg eggo ró równ ówniie¿ ie¿ se rdec rd deczn zniie ie nnam amaw awiiamy iamyy niu, czego równie¿ serdecznie namawiamy nasz na szyc sz ychh ko yc kole legó le gów gó w z in inny nych ny ch firm, fir firirm m, w m myœ yœll has³a yœ has³ ha s³aa s³ naszych kolegów innych myœl »s spo p tkkajjmyy siê si siê iê w Poznaniu«”. Poz Poz ozna nani niu« iu« u ”.. »spotkajmy

Na stoisku wydawnictwa European Media Group przez ca³y dzieñ t³umy goœci ogl¹da³y zmagania profesjonalnych aplikatorów w oklejaniu pojazdów i przedmiotów codziennego u¿ytku.

Tegorocznym targom towarzyszy³ szereg wydarzeñ, miêdzy innymi szkoleñ, wyk³adów i konferencji, podczas których specjaliœci omawiali tematy, którymi aktualnie ¿yje bran¿a.

15


poligrafia/euro-reklama

Mistrzowie sztuki oklejania

Blaski i cienie Dogodna lokalizacja, dobra infrastruktura, bogaty program wydarzeñ towarzysz¹cych – to

© Fotobueno

W tym roku po raz czwarty wydawnictwo European Media Group (EMG), publikuj¹ce miêdzy czasopisma bran¿owe: „Visual Communication”, „Print & Publishing” i „Packaging Polska”, zorganizowa³o spektakularne Polish Car & Wrap Championship, podczas których wy³oniono Mistrzów Polski w Aplikacjach Samochodowych oraz ustanowiono rekord œwiata w oklejaniu samochodu Porsche Cayman. Cztery lata temu EMG dostrzeg³o lukê, której na polskim rynku nikt jeszcze nie wype³ni³. Formu³a zawodów dla aplikatorów, która œwietnie sprawdza siê na targach zagranicznych, zadebiutowa³a w Poznaniu. Bardzo dobra wspó³praca z Miêdzynarodowymi Targami Poznañskimi, które s¹ wspó³organizatorem imprezy, oraz bardzo pozytywny oddźwiêk z rynku sprawi³y, ¿e wydarzenie o statusie oficjalnych Mistrzostw Polski jest nie tylko kontynuowane, ale i rozwijane. „Zaintere-

sowa so wani nie ie za zawo wodda wo damii jjest estt z ro es rok ku na ku na ro rokk co cora razz ra sowanie zawodami roku coraz wiiêk êksze”” – zauwa¿a zau zau auwa wa¿¿a wa ¿a £ukasz £uk ukas kas aszz Miko³ajczak, Mikko Mi ko ³a ko³ ³ajc ³aj jc za zakk, wiêksze” reda re dakt ktor or naczelny nnac acze zeln lnyy „Visual „ is „V isua uall Co Comm mmun unic icat atio ion” n. redaktor Communication”. „Now „N Now owee projekty, proj pr ojek oj ekty ek ty,, które ty któr kt óree pojawi³y ór poja po jawi ja wi³y wi ³y siê siê w tej tej edycji eedy dycj dy cjii cj „Nowe stre refa re fa Interior IInt nter nt erio er iorr Design io Desi De sign si gn oraz oora razz ustanawianie ra usta us tana ta nawi na wian wi anie an ie – st strefa reko re kord ko rduu œw rd œwia iata ia ta w ca³kowitym cca³ a³ko a³ kowi ko wity wi tym ty m oklejaniu okle ok leja le jani ja niuu Porsche ni Pors Po rsch rs chee ch rekordu œwiata Caym Caym Ca yman an – spr ssprawi³y, praw pr awi³i³i³yy, ¿e aw ¿e na nnas aszy as zym zy m stoisku sttoiisk sku ku Cayman naszym trud udno dno bby³o y³o y³ ³o pr zeci ze eci cisn sn¹æ sn ¹æ siê siê przez pprrz r zez rze ez t³um tt³³u ³um ludzi. ³um ludz lud lu dzi. Tak dzi Tak trudno przecisn¹æ du¿e zzai aint ai nter nt eres er esow es owan ow anie an ie oora razz bardzo ra bard ba rdzo rd zo pozytywne ppoz ozyt oz ytyw yt ywne yw ne du¿e zainteresowanie oraz opin op inie in ie p³yn¹ce pp³³y ³yn¹ ³yn¹ n¹ce ce ddoo na nass od kkli lilien entó en tów tó w, ppro roddu ro duce duce cennopinie klientów, producentów tó w, dystrybutorów, w, dys dys ystr tryb tr ybut yb utor ut orów or ów,, ap ów apli lilika kato ka toró to rów ró w or oraz az nnas aszy as zych zy ch tów, aplikatorów naszych p rt pa rtne neró rów w ut utwi wier erdz dzaj ajj¹ nas nas w przekonaniu, p ze pr zeko kona nani niuu, ¿¿ee te partnerów utwierdzaj¹ p trzebne na rynku”. po ryn y ku”. zawodyy s¹¹ potrzebne g dnia zawodów zespo³y zesppo³yy z³o¿one ze Pierwszego specjalistów od wrappingu okleja³y samochody folilili¹ O racal,l na kktórej tórej tó ó j nad drukowano k pr ojjekt kt foli¹ Oracal, nadrukowano projekt graf afi ficzn ic znyy pr przy zygo gottowa towany ny przez pprz rzez ez organizatorów. oorg rgan aniiz izat ator toróów. ów graficzny przygotowany Drug Dr ugii dz dzie ieññ zawodów zawo za wodó dów w przyniós³ przy pr zyni niós ós³³ wiêksze wiêk wi êksz szee wyzwawyzw wy zwaa Drugi dzieñ nie – dru¿yny musia³y stworzyæ na folii Avery Dennison w³asny projekt inspirowany ¿yciem i twórczoœci¹ Hipolita Cegelskiego (w 200. rocznicê jego urodzin). 1. miejsce zajê³a firma Apligraf Design (Krzysztof Kowina i Krzysztof Ruciñski), 2. miejsce – Zmienkolor.pl (Krystian Czy¿ i Marcin Spalik), a miejsce 3. – Studio Avalon (Krzysztof Sad³owski i Przemys³aw Chro³). Trzeci dzieñ zawodów wymaga³ pe³nej mobilizacji, poniewa¿ uczestnicy ustanawiali rekord œwiata w oklejaniu samochodu Porsche Cayman foliami zadrukowanymi na ploterach HP i Epson. Zadanie to zajê³o aplikatorom 70 minut i 44 sekundy. W sk³ad zespo³u ustanawiaj¹cego rekord weszli: Krzysztof Kowina, Krzysztof Ruciñski, Krystian Czy¿, Marcin Spalik, Krzysztof Sad³owski i Przemys³aw Chro³. W tej edycji mistrzostw po raz pierwszy zorganizowano specjaln¹ strefê Interior Design, w której oklejano przedmioty codziennego u¿ytku, w tym: kaski, szyby, sto³y, krzes³a, kosze na œmieci i naczynia.

Niew¹tpliw¹ zalet¹ targów bran¿owych jest mo¿liwoœæ zobaczenia na w³asne oczy oferowanych urz¹dzeñ, co pozwala przekonaæ siê o ich rzeczywistej jakoœci.

16

wszy ws zyyst stk tko ko zalety zallet ety t y targów targgów targ ta ów Poligrafia Pol olilig igra rafi fiaa i Euro-Reklafi Euro-R Euro Eu Rek ekl kla lalawszystko ma które któór kt óre doceniaj¹ óre doceniiajj¹ wystawcy. doce do wyyst staw taw awcy cyy. Firmy Firm Fi rmyy zaanrm zaan za anan ma, g ¿o ga ¿owa wane ne w udzia³ uudz dzia ia³³ w wystawie wyyst staw awie ie widz¹ w wid idz¹ z¹¹ jednak jed edna nakk ga¿owane równ ró wnie wn ie¿¿ pewne ie pewn pe wnee ni wn nied edoc ed oci¹ oc i¹gn i¹ gniê gn iêci iê ciaa. ci a. „„Na Najw Na jwiê jw iêks iê kszy ks zymi zy mi równie¿ niedoci¹gniêcia. „Najwiêkszymi atut at utam ut amii ta am targ rgów rg ów PPol olig ol igra ig rafi ra fiaa s¹ w ddal fi alsz al szym sz ym cci¹ i¹gu i¹ gu atutami targów Poligrafia dalszym ci¹gu ich renoma reno re noma no ma i d³ugoletnia dd³u ³ugo ³u gole go letn le tnia tn ia tradycja. ttra rady ra dycj dy cjaa. Nie cj Nie bez bez ich znac zn acze ac zeni nia ia je jjest estt ttak¿e ak¿ ak k ¿e ¿e œœwietne wiiet etne tne zzap aplle ap lecz lecz czee lo llogiogi gi-iznaczenia zaplecze st ycc zn zne ne. Myœlê, Myœ yœlê œlê lê, ¿e ppro robl ro blem bl emem em em jest jjes estt brak es brak dzia³añ dzi zia³ ia³ a³añ añ styczne. problemem mark ma rket rk etin et ingo in gowy go wych wy ch”” – mó ch mówi wi PPrz rzem rz emys em ys³a ys ³aw ³a w He Herc rczy rc zykk, zy marketingowych” Przemys³aw Herczyk, kier ki erow er owni ow nikk dzia³u ni dzia dzia dz ia³³u ³u marketingu m mar arke ar keti ke ting ti nguu w drukarni ng druk ukar kar arni ni int iinternter nt erer kierownik neto ne towe to wejj Viperprint. we Vipe Vi perp pe rpri rp rint ri nt.. Tak¿e nt Tak¿ Ta k¿ee £ukasz k¿ £uka £u kasz ka sz Chêciñski, C Chê hêci hê ciñs ci ñski ñs ki,, ki netowej w³aœ w³ aœci cici ciel el ddru ruka karn rnii Dr Druk ukpo p zn po znañ añ.ppl, uuwa wa¿a ¿a,, ¿e w³aœciciel drukarni Drukpoznañ.pl, uwa¿a, targgi po ppowinny winnyy by yæ rozp propa p go g wane – pprzede rzede targi byæ rozpropagowane wszyystkim w mediach, jak jak to mia³o miejsce miejjsce dawwszystkim niej. Firmy prezentuj¹ce siê w Poznaniu wyraźnie oczekkujj¹ wiêkszego wiiêkkszego wspar cia i medi dialnego l ze oczekuj¹ wsparcia medialnego stro st trony ny organizatorów. oorg rgan aniiz izat ator toróów. ów „Sami „Sam Samii wy staw st tawcy cy w³ w ³asnym ³asn ymii strony wystawcy w³asnymi si³a si ³ami mi nnie ie zap zzapewni¹ apew ewni ni¹¹ fr frek ekwe wenc ncjiji na na ta targ rgac ach” h – si³ami frekwencji targach” mówi Miko³aj Przyby³a, Brand Director, GL Optic. „Myœlê tu o zintegrowanej ofercie ze strony targów, wykorzystuj¹cej media nowe i tradycyjne: portale internetowe, prasê, radio czy telewizjê”. Z kolei Karina Krawiec-G³az, specjalista wsparcia sprzeda¿y w firmie Trodat Polska, wskazuje na inny aspekt wspó³pracy, nad którego polepszeniem mo¿na by popracowaæ: „Usprawnienia wymaga, moim zdaniem, komunikacja pomiêdzy wystawcami a organizatorem. W tym roku o wszystko trzeba by³o pytaæ, zabrak³o pakietu informacji w jednym mailu”. Przed Miêdzynarodowymi Targami Poznañskimi stoi teraz spore wyzwanie: trzeba dopilnowaæ, by nie straciæ swoich atutów, a ws³uchuj¹c siê w opinie wystawców i goœci – spróbowaæ poprawiæ mankamenty. „Poznañskie targi s¹ potrzebne zarówno dostawcom, jak i poligrafom dzia³aj¹cym na rynku us³ugowym. To, jak ocenimy wystawê, jakie zalety i korzyœci dostrze¿emy, zale¿y w du¿ej mierze od tego, jakie cele za³o¿ymy sobie przed targami i jak sami siê do nich przygotujemy. Jeœli jedynym d¹¿eniem by³aby szybka i du¿a sprzeda¿, to zapewne trudno by³oby dzisiaj o sukces” – podsumowuje Andrzej Æwikliñski.

© Fotobueno

kkonferencji ko onf nfer fer eren encjji naukowej nauk ukow kowejj Policon Pol olilic icon poruszano icon por orus usza us zano za no takie tak aki kie ie ttematy, tema te ema matty t y, ja jjak ak dr ddruk rukk 3D 3D cz czyy te ttechnologie ech chno hno nollo logi gie cy yfr frow frow owee. cyfrowe. Zapr Za p ez pr ezen ento towa wano no równie¿ rrów ówni nie¿ e¿ trzeci ttrz rzec ecii raport rapo ra p rt KPMG po KPM KPMG G Zaprezentowano o stanie stan st anie an ie ppol olsk ol skie sk iejj po ie poli liligr graf gr afiiiiii.. Po af Pols lska ls ka Izb IIzba zbaa Artyzb Arty Ar tyty polskiej poligrafii. Polska ku³ó ku ³ów ³ó w Pr Prom omoc om ocyj oc yjny yj nych ny ch zorganizowa³a zzor orga or gani ga nizo ni zowa zo wa³a wa ³a w war arsz ar szta sz taty ta ty ku³ów Promocyjnych warsztaty „Tre Tre reni ning ni ng eefe fekt fe ktyw kt ywne yw nejj komunikacji ne komu ko muni mu nika ni kacj ka cjii i st cj ster erow er owan ow ania an ia „Trening efektywnej sterowania g³ ³êbbokkoœœci ci¹ i¹ relacji”, rella re lacj cji” ji” i , kt któ óre po óre ór popr prow pr owaddzi zi³i³ Pi otr ot tr g³êbokoœci¹ które poprowadzi³ Piotr TTymochowicz Tymo Ty ymo moch choow ch owic owic iczz – autor auto auto au torr nowatorskiej nowa wato ato tors rski rs kiej ki ej koncepkon kon once ceppce pcjii wy cj wywi wier wi eran er ania an ia w wp³ p³yw p³ ywuu. yw u. C Cen entr en tral tr alny al ny O Oœr œrod œr odek od ek wywierania wp³ywu. Centralny Oœrodek Bada Ba dawc da wczo wc zo-R Roz ozwo wojo wo jowy jo wy Przemys³u PPrz rzem rz emys em ys³³u ys ³u PoligraficzPPol olig ol igra ig rafi ra ficz fi czcz Badawczo-Rozwojowy nego ne go przygotowa³ prz prz rzyg ygot yg otow ot owa³ ow a³ III III Konferencjê Kon Kon onfe fere fe renc re ncjê nc jê Edu EEdukacyjn¹ duka du kacy ka cyjn cy jn¹¹ jn „„Technologie „T Tec echn hnol olog oggie ccyf y ro yf rowe we w procesach pro roce cesa sach ch poligraficzpol olig iggra rafi ficz czcyfrowe ny ych”,, któr¹¹ poprowadzi³ popprowadzi³ Jacek Hamerliñski nych”, – doradca poligraficzny. p ligr po g aficzny. y W konferencjij wziêli udzia³ nie tylko profesjonaliœci z bran¿y, lecz ttak¿e akk¿e k ¿ uczniowie uczniiowie i szkó³ szkó kó³³ poligraficznych, kó polililigrafi ficznychh, który k tó tóry ó mi iel elili ok okaz kazjjê jê uucz czes esttni tniczy ic zyææ równie¿ równ ró ówniie¿ ie¿ w wyk³adach wyk³ wy k³ad adac dachh mieli okazjê uczestniczyæ Akad Ak adem emiiii Poligraficznej. Pol Polig igra rafi ficz czne nejj. Z kolei kkol olei ei seminarium ssem emin inar ariu ium m zorzor Akademii ganizowane przez Polsk¹ Izbê Druku dotyczy³o finansowania firm poligraficznych. Istotnym tematem, jaki poruszali prowadz¹cy, by³y dotacje dla poligrafii na lata 2014-2020.

Poznañska wystawa jest sta³ym miejscem spotkañ polskiej bran¿y poligraficznej, ale interesuj¹ siê ni¹ tak¿e firmy z zagranicy.

print+publishing 189|13


poligrafia/euro-reklama

Z³ote Medale MTP na Targach Poligrafia i Euro-Reklama

18

1. Maszyna do druku cyfrowego Océ VarioPrint DP Line Producent: Canon Zg³aszaj¹cy: Canon Polska

5. Panele podœwietlane LED Crystal Panel LED Producent: Duolux Zg³aszaj¹cy: Duolux

9. Ploter laserowy Seron SL9060 Producent: Seron Zg³aszajacy: Seron

2. Minispektrometr GL Spectis 1.0 Touch Producent: Just Normlicht Zg³aszaj¹cy: Zak³ady Artystyczne ART

6. P³yta bezprocesowa Kodak Sonora XP Producent: Kodak Zg³aszaj¹cy: Kodak

10. Internetowy system obs³ugi zleceñ poligraficznych PuzzleFlow WebToPrint Producent: Infosystems Zg³aszaj¹cy: Infosystems

3. Termiczna linia do laminowania papieru Europa System B2 Producent: ZFP Zak³ad Foliowania Papieru Zg³aszaj¹cy: ZFP Zak³ad Foliowania Papieru

7. Rozwi¹zanie wydawnicze Ksi¹¿ka-obraz Producent: Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne Zg³aszaj¹cy: Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne

11. P³yta fleksograficzna Kodak Flexcel NX Producent: Kodak Zg³aszaj¹cy: Kodak Polska

4. Urz¹dzenie do grawerowania alfabetem Braille’a Gravograph IS400 Producent: Gravograph Zg³aszaj¹cy: GravoTech

8. Pakiet oprogramowania dla przygotowalni :Apogee Suite 8.0 Producent: Agfa Graphcis NV Zg³aszaj¹cy: Agfa Graphics oddzia³ w Polsce

print+publishing 189|13


poligrafia/euro-reklama

Agfa Graphics

Udany wystêp W cz czas czasie asiie as ie ttar targów argó gów ów A Agfa gfa gf fa Gr G Grap Graphics rap aphi hics hi cs zzap zaprezentoapre ap reze re zent nto toowa³a wa a³a w praktyce pra rakt ktyc yce mo¿liwoœci mo¿l mo ¿liiwoœ ¿l iwoœ oœci ci zzin inte in tegr te g owan gr owan aneg eggo zintegrowanego sy stem st tem emuu, u, na na który któr któ kt ór y sk³ada³y óry sk³ sk k³a ³ada ³ad da³y da³ ³y siê ssiiê iê rozwi¹zania rroz ozwi wi¹z i¹z ¹zan aniia an ia systemu, iinformatyczne, inf in nfo form form rmat atyc at yczn yc znee, zn e, ttakie aki ak kie ie jjak akk :Ap ::Apogee Apog Ap ogee og ee PPre repr re pres pr esss, es s, Prepress, :Apo :A Apo poge geee Portal, ge Portal Port Po al,l, :A :Apo Apo poge geee StoreFront ge StoreF Stor St eFro Fro ront nt i JetiSoft Jet Jet etiS iSof oft ft :Apogee :Apogee RIP RI P, a ttak¿e P, ak¿e ak k ¿e pl pploter lote lote lo terr wielkoformatowy wiiel elk lko kofo kof form form rmat atow at owyy :Jeti ow :Jet :J etii 1224 et 1224 RIP, UV HDC. HDC DC. C. „T „„Trudno Tru ruddn dno po dno pporównaæ równ ró ównaææ tteg eggor oroc oczn oc znee ta zn ttargi targ arggi tegoroczne z impr iimprezami mpr p ez ezam amii sp przedd ddziesiêciu zies zi iesiiê iêci ciu iu lat, lat, ggdy lat dy ppoligrafia dy olilig ol igra rafi fiaa fi sprzed by³a by ³a w zupe³nie zzup upe³ e³ni niee innej inne in nejj kondycji, kond ko ndyc ycjiji, a targi targ ta rgii mieœci³y mieœ mi eœci ci³y ³y siê w kilku halach wystawienniczych” – stwierdzi³ Micha³ Œliz, dyrektor generalny polskiego oddzia³u Agfa Graphics. „Jednak w porównaniu z poprzedni¹ edycj¹, tegoroczne targi wypad³y o wiele lepiej. Wszyscy mieliœmy wra¿enie, ¿e odwiedzi³a je wiêksza liczba klientów ni¿ w 2011 roku. Uwa¿am, ¿e udzia³ w targach to, po pierwsze, idealna okazja by spotkaæ tam naszych klientów, a po drugie – jest to swego rodzaju obowi¹zek dla dobrze prosperuj¹cych firm. To, ¿e tegoroczne targi zlokalizowane zosta³y tylko w jednej hali, sprzyja³o klientom w dogodnym

Stefaan Vanhooren, prezes Agfa Graphics, Micha³ Œliz, dyrektor generalny polskiego oddzia³u firmy, oraz Frederik Dehing, wiceprezes Agfa Graphics Europe, na targach Poligrafia i Euro-Reklama.

przemieszczaniu siê pomiêdzy wystawcami. Tylko czy niewielk¹ liczbê wystawców mo¿na traktowaæ jako faktyczn¹ zaletê targów, czy raczej jako sygna³ ostrzegawczy dla organizato-

ró ów?? Prz PPrzekonamy rzek ekon kon onam amyy si am siê iê pe pewn wniie wn ie prz pprzy rzyy ko rz kkolejnej kol ole lejn lej jnejj edycji eeddy dycj cjiji rów? pewnie impr im p ez pr ezy” y”. Tak¿e Tak¿ Ta k¿ee Stefaan k¿ Stef St efaa ef aann Vanhooren, aa Vanh Va nhoo nh oore oo renn, kktó re tórry tó r y jjako akoo ak imprezy”. który prez pr ezes ez es A gfa gf fa Gr G Grap rap aphi hics hi cs bby³ y³³ nnaa Po PPoligrafii Poli oliligr graf afii fii ob oobecny becn becn be cnyy prezes Agfa Graphics po rraz az ppi ierw ierw ie rwsz szyy, sz y, docenia ddoc ocen oc eniia en ia rolê rol olê lê poznañskiej pozn po znaññsk ski kie iej wyiej wy pierwszy, staw st awy: aw y: „„W W sk kal alili gl lobbal alne lne nejj ch chce hce cemy my byæ byææ obecni ob obe becn becn cnii na stawy: skali globalnej chcemy targ ta rgac rg achh drupa, ac drup drup dr upaa, a, Fespa Fes Fes espa pa i World Wor W orld or ld Publishing Pub ubli blish shi hin ing Expo. ing Expo Ex po.. po targach Poza ttym Poza Po y sst ym tawi ta wiam iam amyy na iimp mppre rezy zyy specjalistyczne sspe p cjjal pe alilis isty ist tycz czne ne stawiamy imprezy i lok llokalne, okal kalne lne, rekomendowane rek ekom komen enddowa dowane ne pprzez rzez rz ez nasze nas nasze ze oddzia³y oodd ddziia³ a³y ³y z da dane nego go rreg egio ionu nu. Po Pols lska ka ttoo dl dlaa na nass bardzo bard ba rdzo zo danego regionu. Polska wa¿ny rynek, odnotowujemy tu stale wzrost w obu kluczowych segmentach dzia³alnoœci Agfa Graphics, st¹d te¿ nasza obecnoœæ na targach w Poznaniu”. Polski oddzia³ firmy Agfa Graphics mo¿e uznaæ tegoroczne targi za udane, przynios³y one bowiem podwójne wyró¿nienie: pakiet :Apogee 8.0 zosta³ nagrodzony Z³otym Medalem MTP, a stoisko firmy zyska³o uznanie jurorów konkursu Acantus Aureus. Impreza mia³a tak¿e prze³o¿enie na sprzeda¿ – prosto z Poznania ploter :Jeti 1224 UV HDC trafi³ do nowego nabywcy, wroc³awskiej drukarni Contra.

YOUR DESTINATION 25-29 CZERWCA 2013 R., LONDYN

SZANOWNI PAŃSTWO, LOT NA FESPA 2013 JEST GOTOWY NA PRZYJĘCIE PASAŻERÓW… LĄDUJEMY 25-29 CZERWCA 2013 R. W EXCEL EXHIBITION CENTRE W LONDYNIE. NA TARGACH DOSTĘPNE BĘDĄ NIEOGRANICZONE POŁĄCZENIA DO DRUKÓW SZEROKOFORMATOWYCH, SITODRUKÓW, DRUKÓW CYFROWYCH I NA TKANINACH. GLOBALNY PRZEMYSŁ DRUKARSKI. WYLEĆ W PRZESTRZEŃ NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI. Z ARE JESTRUJ SIĘ NA

WWW.FESPALONDON.COM

Corporate Sponsor

print+publishing 189|13

Platinum Sponsor

Platinum Sponsor

Platinum Sponsor

Digital Textile Sponsor

Global Technology Partner

19


fespa 2013

Fespa 2013

Niesamowita podró¿ Fespa to najwiêksze na œwiecie targi poœwiêcone drukowi wielkoformatowemu. Podczas ich tegorocznej edycji (25-29 czerwca) 650 wystawców zapewni emocje, zaprezentuje innowacje i dostarczy inspiracji dla 23 tys. goœci. Jednak atrakcje nie zaczynaj¹ siê (i nie koñcz¹) w bramie centrum wystawienniczego ExCel London. Zabawa rozpoczyna siê zaraz po przyjeździe do stolicy Wielkiej Brytanii. Paasa PPasa¿erowie Pasa sa¿¿e ¿erowi ¿ero wie ie l¹duj¹cy l¹du l¹ duj¹ duj j¹cyy na j¹cy na lo llotnisku lot otn tnis tni isku isk ku London LLon onddo on don don Cit Ci t y mog¹ mogg¹ dotrzeæ dottrzeææ na wystawê wys y t awêê w ci¹gu cii¹gu g City zale za ledw le dwie dw ie dziesiêciu ddzi zies zi esiê es iêci iê ciuu minut. ci minu mi nutt. nu t . Jednak Jed Jed edna nakk ci na ci,, kt któr óryc ór ychh yc zaledwie których port po rtem rt em docelowym ddoc ocel oc elow el owym ow ym jest jjes estt Heathrow, es Heat He athr at hrow hr ow, po³o¿one ow po³o po ³o¿o ³o ¿one ¿o ne portem ok. ok k 20 kilometrów kkilililom omettró rów ów odd centrum ccen enttr en tr um brytyjskiej trum bbry rytty ry t yjs tyj jskiejj jski st t olilicy, maj¹ maj¹ j przedd sob b¹ ffascynuj j¹c¹ ppodró¿ oddró¿ ó¿ stolicy, sob¹ fascynuj¹c¹ przez jedno jeddno z centrów centrów ó œwiata œwiiata poligrafii. poliligrafi fiii. fi

W ruchu ruch ru chu u Kto ma ok okazjê kazjê j przej przejechaæ jechhaææ siê siiê jedn¹ jedn¹ d ze znanychh na cca³ym a³ym ³ œœwiecie wieci i ie czarnychh llondyñskich onddyññski kichh

taks tak ta ksów ksó ówek ek, k pewnie p wn pe wniie ie siê ssiiê iê zdziwi, zzddz dziw dzi iwi, bowiem iwi bow bow owiie iem karoseria iem karo karo ka rose seri ria ia taksówek, niiekk tó tóry ó ychh z ni ichh jjest estt szczel lniie pprzykryta rz yk ykryy ta kkoloolol niektórych nich szczelnie row¹ foli¹. ffol oli¹ ol i¹.. Te w i¹ wsz szêd sz êdob êd obyl ob ylsk yl skie sk ie pojazdy ppoj ojaz oj azdy az dy stanowi¹ ssta tano ta nowi no wi¹¹ wi row¹ wszêdobylskie czês cz êsto ês to ruchome rruc ucho uc home ho me reklamy, rrek ekla ek lamy la my, ok my okle lejo le jone jo ne foliami ffol olia ol iami ia mi czêsto oklejone prze pr zekka ze kazu kazu zujj¹ j¹cymii najró¿niejsze j¹cy najjró ró¿ ó¿n ¿nie ¿ni iejs iej jsze komunikaty jsze kkom omun om unik un ikat aty t y – odd przekazuj¹cymi prosttejj nazwy firmy fi skkomplililikkowane kkoncepprostej po skomplikowane j wykorzystuj¹ce wykkorzystujj¹ce m edi dia spo³ ³ecznoœœciiowe. cje media spo³ecznoœciowe. Poddró¿ ó¿ do d centralnego centrallnego Londynu Londynu d Podró¿ zazwyczajj odb dbywa siê siiê ttras¹ A A4 4, wêz³ ³ em kkomunikacyjnym omunik ikacyjjnym odbywa A4, wêz³em najjwiiêkk szym w Europie Europie i natê¿eniu natê¿eniu i ruchu. ruchu. h o najwiêkszym Ka¿d ¿dego tygod dniia podró¿uje poddró¿ ó¿ujje tamtêdy tamtêddy nawet Ka¿dego tygodnia

mili mi ililion on osób osó sób ób i dlatego dlat ateg teggo odcinek oddci cine ine nekk ten ten stanowi te stan st t an anow owii nie ow niie milion ladda wyz y wanie i dl dla ma rkketeró t ów w ykorzyysttujj¹yk ¹ lada wyzwanie marketerów wykorzystuj¹cych noœniki nnoœ oœni oœ niki ni ki reklamy rrek ekla ek lamy la my zewnêtrznej. zzew ewnê ew nêtr nê trzn tr znej zn ej.. Na odcinku ej odc odc dcin inku in ku cych Crom Cr omwe om wellll Road we Roa R oadd mo¿na oa mo¿n mo ¿naa podziwiaæ ¿n podz po dziw dz iwia iw iaææ przyk³ady ia przy pr zyk³ zy k³ad k³ adyy ad Cromwell ich kreatywnoœci: ic krea krea kr eatty t y wnoœœci tywn ci:i: takie t aki taki ta kiee marki, mark rki ki, jjak akk Nike, Nik Nik ikee, ich Samsung czy Sony Sony u¿ywaj¹ u¿¿ ywajj¹ 7 75 5-mettrowego Samsung 75-metrowego noœœnik ika, obiektów ik obi biekk tów ó 3D i 2D 2D oraz specjalnych specjjalny l chh noœnika, effekk tów ó œwietlnych, œwiietlny l ch, h aby b przy ci¹gn¹æ i æ wzrokk efektów przyci¹gn¹æ kierowców ki ó i pasa¿erów. pasa¿¿erów. ó kierowców

Centrum Cent Ce ntru rum m me medi mediów diów ów ZZaa C Cromw Cromwell ellll Road Roadd ruchh kieruje kieruje ki j siê i w stronê t bbogatych boga ogatty t ychh okolic ookkoli kolilicc Knightsbride Knigh Kni ight ht sbbri rid ide de oraz ora orazz medialnej medi me dial alne lnejj M Mekk ekk kkii – Soho. Soho. Soh ho Funkcjonuje Funkkcj Fu cjon jonuj uje je tam t am du¿a du¿a du¿ ¿a liczba lliic ic zb zba ba Mekki wyda wy dawn da wnic wn ictw ic tw maj m aj¹c aj ¹cyc ¹c ychh w sw yc swoj ojej oj ej oofe ferc fe rcie rc ie wydawnictw maj¹cych swojej ofercie pows po wsze ws zech ze chni ch niee zn ni znan anee ma an maga gazy ga zyny zy ny ddla la bbiz izne iz nesu ne su powszechnie znane magazyny biznesu i konsumentów. Bran¿a kreatywna kreatyy wna to drugi g najwiêkszy sektor londyñskiej gospodarki, generuj¹cy ponad 20 miliardów funtów przychodów rocznie i zatrudniaj¹cy ponad 400 tysiêcy osób. Wiele z nich pracuje w Soho oraz w pobliskiej dzielnicy Fitzrovia. Krótki spacer przez Oxford Street i w górê Charlotte Street pozwala dotrzeæ do znanych na ca³ym œwiecie agencji reklamowych: Saatchi & Saatchi, TBWA czy Starcom MediaVest. To w³aœnie tutaj powstawa³y kampanie w rodzaju „Hello Boys”, „You’ve been Tango’d” czy „Does what it says on the tin”. Warto spêdziæ tam chwilê, aby posmakowaæ twórczej atmosfery (i wypiæ szklankê piwa w jednym z lokalnych wiktoriañskich pubów).

Idealny obraz

S³ynne na ca³ym œwiecie londyñskie taksówki przekszta³ci³y siê w ruchome noœniki reklamy zewnêtrznej.

20

Po drodze na Fespa 2013 warto te¿ zrobiæ krótki objazd przez Waterloo Bridge, gdzie znajduje siê jedna z najwiêkszych zewnêtrznych powierzchni reklamowych w Londynie – cylindryczny budynek IMAX. Usytuowana poœrodku zat³oczonego ronda obok jednej z najwiêkszych stacji kolejowych Londynu, ta powierzchnia o wymiarach 120 x 14 metrów ka¿dego tygoprint+publishing 189|13


fespa 2013

Na ulicach brytyjskiej stolicy rozgrywa siê pomiêdzy najwiêkszymi markami nieustanna bitwa o uwagê konsumentów.

dnia dn ia m mij mijana ijjan anaa je jjest st pprzez rzez rz ez 1 1,5 ,5 m ,5 mil miliona ililio iona io na oosó osób. sóbb. só b. Nic Nic ddziwnego, dzi dz ziw iwne iwne nego go,, ¿e przyci¹gnê³a go prz prz rzyc ycii¹ yc i¹gnê³ i¹gn ê³a ³a gigantów giga gi iga gant ntów nt ów w rodzaju rod odza dza zajju ju V Vod odaf dafone fone, Samsunga, Samsun Sams unga ga, D&G D&G czy cz y Nike. Nikke. Ni ke Vodafone, K Krót rót ótkka ka przechadzka pprz rzec echhad hadzk dzka ka wzd³u¿ w zd zd³ d³u¿ ³u¿ Tamizy Tami Ta mizy izy w kierunkkiieru ierunnKrótka ku wschodnim ku w wsc schhod hodni dnim im w wk krót krót ótce ce zzap apro rowa waddzi dzi nas nas do do wkrótce zaprowadzi gale ga leri le riii Ta ri Tate te M Mod oder od ernn. W er Wyb ybud yb udow ud owan ow anyy za an zale ledw le dwie dw ie galerii Modern. Wybudowany zaledwie 12 lat lat ttem emuu ob em obie iekt ie kt jest jjes estt obecnie es obec ob ecni ec niee najczêœciej ni najc na jczê jc zêœc zê œcie œc iejj ie temu obiekt odwi od wied edza zan¹ n¹¹ galeri¹ gal aler eri¹ i¹¹ sztuki sszt ztuk ukii wspó³czesnej wspó ws p ³c pó ³cze zesn snej ejj na na odwiedzan¹ œwiecie,, z liczb¹¹ goœci g œci siêgaj¹c¹ go siêg êgajj¹c ¹ ¹ 4,7 4,,7 miliona rocznie. Podobnie jak Fespa, miejsce to ma praw pr awddzi dziwi iwie ie globalny ggllob lobal balny lny ch char harak akt k ter ter. ŒŒwiadcz¹ wiiad adcz dcz¹¹ prawdziwie charakter. o ty tym m ju¿ ju¿ sa ju same me nnaz az wiisk ska ka ob obec bec ecny nychh tam t am nazwiska obecnych arty ar tyyst stów ów:: Li ów Lich chte ch tens te nste ns tein te in,, Matisse, in Mati Ma tiss ti ssee, ss e, Picasso, PPic icas ic asso as so,, so artystów: Lichtenstein, Kandinsky, Rothko czy Mondrian.

Most Mo st n nad ad przepaœci¹ prz p rzep epaœ aœci ci¹ ¹ Nad Ta Nad Tami Tamizê mizê zêê w wra wracamy raca camy myy pprzez rzez rz ez Bla B Blackfriars lack ckfr fria iars rs B Bri Bridge, ridg dgge,, po czy kierujemy siê na Old Street, stanowi¹c¹ prawd dziiwe zag³êbie zag³³êbi bie nowoczesnychh technotechnoh prawdziwe logi lo giii.i. Miejsce gi Mie Mie iejs jsce js ce to to – na wzór wzó wzó zórr Doliny Dolililiny Do ny Krzemowej Krz Krz rzem emow em owej ow ej logii. nazywane Krzemowym Rondem – to skupisko start-upów, wylêgarnia innowacji oraz prawdziwy tygiel kreatywnoœci. I choæ jego filarem jest Internet, druk wci¹¿ ma do odegrania niebagateln¹ rolê. Aby zwiêkszyæ efektywnoœæ kampanii marketingowych, firmy eksperymentuj¹ z ³¹czeniem reklamy zewnêtrznej oraz rozwi¹zañ cyfrowych w rodzaju augmented reality, QR czy NFC.

Rz¹dy trendsetterów Wschodni Londyn to równie¿ skupisko znanych projektantów mody. Od pocz¹tku lat 90. punktem centralnym jest w tej dziedzinie Horton. Druk na tekstyliach ma siê print+publishing 189|13

Centrum Wystawiennicze ExCel, goszcz¹ce tegoroczn¹ edycjê targów Fespa.

tutaj doskonale, a sektor generuje rocznie 21 miliardów funtów przychodów. Nawet krótki spacer po Horton pozwala zrozumieæ źród³a tego sukcesu.

hotel. Naturalnie, wszystko to generuje zapotrzebowanie na olbrzymi¹ iloœæ materia³ów reklamowych. Druk to tylko jeden ze œrodków maj¹cych przyci¹gn¹æ czêœæ z 4,1 miliona kupuj¹cych.

Sklepowe wojny Naszym ostatnim przystankiem w drodze na Fespê jest centrum handlowe Westfield Stratford City. Ten najwiêkszy obiekt handlu detalicznego w Europie ma powierzchniê niemal 600 kilometrów i mieœci ponad 300 sklepów, 70 restauracji, 17-salowe kino oraz

Ostatni przystanek Tak docieramy do koñca naszej przeja¿d¿ki po Londynie i stajemy przed bram¹ centrum wystawienniczego ExCel, aby wzi¹æ udzia³ w Fespie 2013. W tym momencie rozpoczyna siê nasza druga, równie ciekawa podró¿.

21


fespa 2013

Program targowy

Moc atrakcji ju¿ czeka Organizatorzy tegorocznej Fespy przygotowali dla zwiedzaj¹cych ca³y szereg atrakcji. Impreza umiejêtnie ³¹czy teoriê z praktyk¹, dostarczaj¹c przydatnej wiedzy oraz zapewniaj¹c pokazy jej realnych zastosowañ. Wspólnym mianownikiem obu tych sfer s¹ innowacje poligraficzne.

Organizatorzy Orga Or g ni ga niza zato za torz to rzyy po rz ppozostaj¹ zost zo staj st ajj¹ wi wier wierni erni er ni m mot mottu ottu ot tu iimp imprezy mppre rezy zyy „You You ourr De Dest stin st inat in atio at ionn for io for Print”. Prin Pr int” in t . Zwiedzaj¹cy t” Zwie Zw iedz ie dzaj dz aj¹c aj ¹cyy roz¹c rozzro „Your Destination ppoczynaj¹ po czyn y ajj¹ swoj j¹ po ppodró¿ dró¿ pprzez rzez œwiat druku pprzy rzyy swoj¹ wejœciu N1 w hali pó³nocnej, gdzie specjalnie odd ddellegowanii „towarzysze „ttowarzysze podró¿y” poddró¿ ó¿ y”” pomagaj¹ pomagajj¹ oddelegowani im poruszaæ por por orus usza us zaææ siê za siê po wystawie w wys ysta ys tawi ta wiee tak, wi takk, aby ta aby nie nie strasstr traatr

cili nic z bogatej oferty tegorocznej imprezy. W tr ttrakcie rakkci cie ie ob obec becne nejj ed edyc dycjiji po po ra razz pi pier ierws wszy zy odbêoodb dbêêdb obecnej edycji pierwszy dzie dz ie siê siê konferencja kkon onfe fere renc ncja ja Jet Jet Set. SSet et.. Na stoisku ssto tois isku ku B75N B75 B 75N N omawiane bêd¹ tematy zwi¹zane z istotnymi pperspektywami pe rspe rs p kt pe ktyw y am yw amii bi bizn znes zn esow es owym ow y i dl ym dlaa do dost staw st awcó aw ców có w biznesowymi dostawców us³ug poligraficznych. Zakres tematów obejmie ddruk dr rukk ccyfrowy yfro yf fro rowy wy ((równie¿ równ ró ówn wniie ie¿ na ttekstyliach), ie¿ ekst ek kst yl ylilia iach ch) h), bbudowê udow ud dow owêê sp prawnejj firmyy oraz produkcjê p odukcjjê na skalê pprzepr rzesprawnej my s³ow¹. ³ Wœ W œród ód prel legentóów znajd¹ znajd jd¹ siê: i Paul P l mys³ow¹. Wœród prelegentów Noble (Banner ( anner Box), (B Box) x)), Nick Del Verte (Advan(Advanced Digital Textiles), Nick Devine (The Print Coac Co ach) ac h),, An h) Andr drew dr ew H Hod odso od sonn (Icon-world), so (Ico (I conco n wo worl rld) rl d),, Chris d) Chri Ch riss ri Coach), Andrew Hodson Martin (Syntax121 i NooPix Ltd), Melanie Bowless (Chelsea le (Che (C hels lsea ea Col C olle lege ge ooff Ar Art) t) ora ooraz razz Ti Tim m Cl Clay aypo pole le College Claypole (WCPC, Swansea University). Krótki spacer po hali wystawowej prowadzi nieuchronnie do Fespa Fabric – „targów

22

w ra rama mach ma ch ttar argó ar g w” gó w . Ic Ichh g³ gg³ównym ówny ów nyym tematem tema te mate ma tem te m ramach targów”. jest je st druk ddru rukk te ru teks ksty ks tyln ty lnyy i de ln deko kora ko racy ra cyjn cy jnyy. Us³ujn Us³ U s³uus³ tekstylny dekoracyjny. ggodawcy go dawcyy zainteresowani nowymi nowym y i mo¿liwoœciami biznesowymi zapewne t³umnie od dwiiedz¹ d Promotional PPromoti tionall Products Prod P ducts t Business Business i odwiedz¹ Acad Ac adem ad emyy (PPBA). em (PPB (P PBA) PB A). Akademia, A) Akad Ak adem ad emia em ia, przygotowana ia przy pr zygo zy goto go towa to wana wa na Academy we wspó³pracy wsp w spó³ ó³pr prac acyy z CTCO, CTCO CT CO,, po podz dzie ielo lona na jest jjes estt na podzielona dwie strefy zwi¹zane z drukiem na odzie¿y oraz or az drukiem ddru ruki kiem ki em upominków. uupo pomiink nkó ków. ów Goœcie Goœœci cie ie mog¹ mog¹ zdob zd obyæ ob y tam yæ t am obszerne oobs bsze bs zern ze rnee infomacje rn info in foma fo macj ma cjje o pr pprodukcji oduk od ukcj uk cjji zdobyæ materia³ów promocyjnych – prezentowane bbêd¹ bêd êd¹ d¹ miêdzy miiêd m iêdzy dzy inny iinnymi nnymii prz pprzybory rzyb ybor boryy do do pisania ppiisan isaniia ia i inne iinn nnee arty ar tyyku ku³y ³yy biurowe, bbiu iuro rowe we,, ur urz¹ z¹¹dz dzen enia ia eele lekt ktro roni nicz czne ne,, artyku³y urz¹dzenia elektroniczne,

Obok Ob ok iinf nfor nf orma or macj ma cjji dotycz¹cych doty do tyycz cz¹c ¹ yc ¹c y h procesów p oc pr oces esów es ów i tretre tre re-informacji ndów nd ów w ppro rogr ro gram gr amie am ie zna zznajd¹ najd na jd¹¹ si jd siêê ró równ wnie wn ie¿¿ no ie nowe we programie równie¿ technologi g e i innowacj je. W dys y kusjji pa ppanelowej nelowejj technologie innowacje. dyskusji dotycz¹cej sitodruku wezm¹ udzia³ reprezenttanci ancii czt terechh nnajwiêkszych ajjwiiêkszych k h graczy rynku rynkku drud czterech ku ttek ekst ek styl st ylne yl nego ne go:: Ningbo go Ning Ni ngbo ng bo ((Ch Chin Ch iny) in y), ET y) ETFF (T (Tur urcj ur cja) cj a), a) tekstylnego: (Chiny), (Turcja), Lati La titu tude dess (USA) (USA (U SA)) oraz oraz Lynka LLyn ynka ka (Polska). ((Po Pols lska ka).). Latitudes

Dlaa po Dl posz szukkuj uj¹c j¹c ¹cyc ychh kr yc kkreatywnoœci krea rea eaty tywn ty wnoœœcii pprz rzez rz ezna ez nacz na czon cz onoo on poszukuj¹cych przeznaczono strefê Print Inspiration Runway w hali pó³nocnej PPrezentacj t je bazowaæ bbazowaææ bêd¹ bêd¹ d na rzeczywirzeczywiinej.j. Prezentacje styc st y h pr yc pproduktach oduk od ukta tach ch bran¿y bbra ran¿ n¿yy poligraficznej, p liligr po g af gr afic iczn znej ejj, a ka¿ka¿ stych dej ma towarzyszyæ studium przypadku. Dalsze inte in tere te resu re suj¹ su j¹ce j¹ ce iinf nfor nf orma or macj ma cjee mo cj mo¿n ¿naa bê ¿n bêdz dzie dz ie zzdo doby do byææ by interesuj¹ce informacje mo¿na bêdzie zdobyæ w bezpoœrednich rozmowach z wystawcami na ssto toiis to iska isk kach ch. h Za ZZakres Zak akr kres ttem kres emat em atóów at ów oob bejm bej be jmie jmi ie ttakie aki ak kie ie stoiskach. tematów obejmie sektory, jak: wystrój wnêtrz, odzie¿, elektronika ddrukowana, rukowana, k ef fekk ty sitod i drukowe, k wystrój ój ffi irmy efekty sitodrukowe, firmy czy rzeczywistoœæ rozszerzona. odzie¿ promocyjna, sportowa oraz u¿ytkowa, akcesoria oraz nakrycia g³owy. Poszukiwacze porad oraz praktycznych wskazówek dotycz¹cych zastosowañ druku na tekstyliach mog¹ je znaleźæ w strefie Pilot Briefing Zone. Bazuj¹c na dotychczasowym sukcesie Charlier’s Corner, Charlie Taublieb uzyska³ tym razem wsparcie od innych znacz¹cych graczy rynku odzie¿owego. Eksperci po³¹cz¹ wiedzê teoretyczn¹ z praktycznymi warsztatami, w trakcie których uczestnicy bêd¹ mieli okazjê zaprojektowaæ i wydrukowaæ w³asn¹ koszulkê. Zajêcia stopniowo nabior¹ coraz bardziej technicznego charakteru, a uczestnicy bêd¹ mogli swobodnie eksperymentowaæ i korzystaæ z rad specjalistów. print+publishing 189|13


fespa 2013 Kole Kol Ko lejn lej jnym interesuj¹cym jnym int nter ter eres esuj uj¹c j¹c ¹cym ym przystankiem pprz rzys rz ystta ys t ank nki kie iem mo¿e iem mo¿¿e mo ¿e Kolejnym byæ Crea by C reati tive ti ve C Cor orne nerr, pprzeznaczony rzez rz ezna nacz czon onyy pr pprzede zedde ze de byæ Creative Corner, wszy ws zyyst stki tki kim m dl dlaa pr pprojektantów, ojjek ekt k ta t ant ntó tów, ów, kierowników kier ki erow owni nikó ikó ków w wszystkim arty ar tyst ty styc st yczn yc znyc zn ychh or yc oraz az w w³a ³aœc ³a œcic œc icie ic ielili marek. ie m mar arek ar ek. St ek Stan anow an owii ow artystycznych w³aœcicieli Stanowi pprz rzes rz estr es trze tr zeññ dla ze dla rozbudowy rozb ro zbud zb udow ud owyy relacji ow rela re lacj la cjii miêdzy cj miêd mi êdzy êd zy on przestrzeñ us³ us s³ugo ³ugo g da dawc wcam c am amii a u¿ ¿ yt y tko kown wnik nik ikam amii ko am kkoñcowymi. koñ oñc ñcow ñco ow ym ymi.i. us³ugodawcami u¿ytkownikami ssta tano ta nowi no wisk wi skuu Q100N sk Q100 Q1 00N 00 N odbêd¹ odbê od bêd¹ bê d¹ siê siê seminaria ssem emin em inar in aria ar ia Na stanowisku p œwiiêcone grafice po grafi fice opakowaniowej, fi opa p kowaniow i ejj, wystrojowyystrojjo poœwiêcone w wnê nêtr nê trzz i dr tr druk ukow uk owii wi ow wiel elko el kofo ko form fo rmat rm atow at owem ow emuu. Weem We Wewi wnêtrz drukowi wielkoformatowemu. niichh ud dziia³³ mi iêdzy d innymi i iC oca-C Cola, l zm¹ w nich udzia³ miêdzy Coca-Cola, TBWA i H Hei eine neke ken. n. W ci¹gu cci¹ i¹gu gu komunikacyjnym kkom omun unik ikac acyj yjny nym m TBWA Heineken. hali pó³nocnej nie sposób te¿ pomin¹æ Fespa Hall of Fame – strefê poœwiêcon¹ drukarniom, które dostarczaj¹ inspiracji œwiatowej bran¿y poligraficznej. W drodze do hali po³udniowej ruch zwiedzaj¹cych masowo bêdzie kierowa³ siê w stronê

Na stoisku ssto tois to isku is ku Shenzhen SShe henz he nzhe nz henn Handtop he Hand Ha ndto nd topp (N55S) to ( 55 (N 55S) S)) nnaa targ ta rgac rg achh Fe ac Fesp spaa za sp zapr prez pr ezen ez ento en towa to wane wa ne zostan¹ zzos osta os tan¹ ta n¹ trzy ttrz rzyy rz targach Fespa zaprezentowane naj na jnowsz jnow szee pl lot oter t eryy UV. UV Od wiied edza dzajj¹cy j¹cy bbêd¹ êd¹ êd d¹ najnowsze plotery Odwiedzaj¹cy mo glili pr gl prze zete test stow owaææ uurz rz ¹d ¹dze dzeni nia ia i po poro rozm zmaamogli przetestowaæ urz¹dzenia porozmawi iaææ w jêzyku jjêz êz yk yku ku polskim pollski po lski kim m z przedstawicielami prze pr zeddst dsta t awiiciiel elam lamii wiaæ dyst dy stry st rybu ry buto bu tora to ra pplo lote lo teró te rów ró w Handtop Hand Ha ndto nd topp w Po to Pols lsce ls ce – dystrybutora ploterów Polsce firm fi rm¹¹ API.PL. rm APII.PL AP I.PL PL.. firm¹

stoi st oisk oi skaa, ggdz sk dzie dz ie ma ma mi miej ejsc ej scee wi sc wiel elki el ki fin ffina³ ina³ in a³ zaw zzawoawoo aw stoiska, gdzie miejsce wielki dó Wrap Wrap C Cup M Mast t er. Zapocz¹tkowane ZZapocz¹tk tkowane k dów Master. zosta³ st a³yy w 2010 2010 roku rrok okuu na targach tar t arga gach ch w Monachium, M Mon onac achi hium um,, sta³y a ich kolejne etapy odbywa³y siê w latach 2011-2013 na amerykañskiej, meksykañskiej oraz brazylijskiej edycji Fespy. W trakcie ka¿dego z etapów wybierano finalistów. W tym roku na stanowisku S90S regionalni zwyciêzcy bêd¹ siê zmagaæ o tytu³ Fespa Global

Wr ap C Wrap Wr Cup up M Mas Masters astte as t ers Champion. ters C Chha hamp hamp mpiio ion. ion n. W niedzielê nniie iedz ied dzie dzi ielê iel lê 29 ccze zerw rwca ca przyznany prz rzyz y na yz nany nyy zostanie zzos ostta tani nie ie ty ttytu³ y tu³ tu³ mi ist strz trzaa. czerwca mistrza. D Drug ruggiego iego g i trzeciego ttrz rzec eciiego iego g dnia dni nia ia na stoisku ssttoi toisk isku ku Wrap W Wra rapp Cup Cup Drugiego Mast Ma ster st er odbêdzie oodb dbêd db êdzi êd ziee siê zi siê te¿ te¿ impreza impr im prez pr ezaa rozpoczynaez rozp ro zpoc zp oczy oc zyna zy na-na Master j¹ca j¹ ca C Cup up ooff Na Nati tion ti onss, on s, mistrzostwa mis m istr is trzo tr zost zo stwa st wa œwiata œœwi wiat wi ataa w at Nations, okl ok kle leja lej jani niu iu po ppojazdów. jazd ja zdó dów. ów. Re R Repr epr p ezen ezen entta tacjje na naro roddo ro dowee oklejaniu Reprezentacje narodowe bêd¹ bê d¹ toczyæ ttoc oczy oc zyææ bój zy bój o upragniony upra up ragn ra gnio gn iony io ny ttyt ytu³ yt u³, a ka¿da u³ ka¿d ka ¿daa ¿d tytu³, z nich niichh zap pewne do³o¿y do³³o¿y ¿ y starañ, starañ, ñ, aby by to jjej ejj kraj k j zapewne znal zn alaz al az³³ si az siêê na nnaj ajwy aj wy¿s wy ¿szy ¿s zym zy m mi miej ejsc ej scuu po sc podi dium di um. um znalaz³ najwy¿szym miejscu podium.

Shenzhen Handtop Tech i API.PL

Plotery Handtop UV

Handtop Hand Ha ndto top p 31 3116 3116UV 16UV UV - produktywnoϾ pro p rodu dukt ktyw ywno noϾ Ͼ

Handtop Hand Ha ndto top p 25 2500 2500UV 00UV UV - u uni uniwersalnoϾ niwe wers rsal alno noϾ Ͼ

Handtop 3116UV to precyzyjny ploter UV z p³askim p³as p³ ³aski kim ki m sto³em sto³ o³em ³ em o wymiarach wym w ymiiara iarachh 3,1 3,1 1 x 1,6 1,6 6 m, m prze pr zezn ze znac zn aczo ac zony zo ny do do druku druk dr uku ku na sztywnych szt szt ztyw ywny yw nychh i giêtkich ggiiê iêtk tki kic ich ich przeznaczony ppod³o¿ach po d³o¿ d³ o¿ac o¿ achh o gruboœci ac g ub gr uboœ oœci oœ ci do do 10 cm. ccm m. Prêdkoœæ m. PPrê rêêdk dkoœ oœææ oœ druku siêga 74 m2/godz. dziêki zastosowaniu g³owic Kyocera wyposa¿onych w 2656 dysz, rozm ro zmiie zm iesz iesz szcz czon cz onyc on ychh na d³ugoœci yc d³ d ³u ³ ugo ³ugo goœœc œ ci 108 œci 108 mm. mm rozmieszczonych Tech Te chno ch nolo no logi lo g a grayscale gi g ayy sc gr scal alee i ro al rozd zdzi zd ziel zi elcz el czoœ cz oœææ 600 oœ 60 0 Technologia rozdzielczoœæ dpi oraz minimalna wielkoœæ kropli o pojemnoœ œ cii 6 pikolitrów pik ikolililitt róów gwara ntt uj¹ j ffotograficzott ogr afi f icznoœci gwarantuj¹ n¹ jakoœæ jjak akoœ ak oœææ druku. oœ druk dr ukuu. Dok³adnoœæ uk D Dok ok³a ok ³adn ³a dnoœ dn oœææ wykonania oœ wyko wy kona ko nani na niaa ni sto³u i powtarzalnoœæ prowadzenia karetki umo¿liwiaj¹ uzyskiwanie efektów druku 3D poprzez wielokrotne nak³adanie tego samego obrazu.

Trzecia propozycja to Handtop 2500UV – sz ybki yb bki i ddok³adny ok³ ok k³ad ³adny dny pl plot loter er hhybrydowy, ybry yb bryddowy dowy, przeznaprze pr zezn znaaszybki ploter czon cz onyy do on do druku ddru rukku ru ku z roli rol olili na rolê rol olê lê i na sztywnych sszt ztyw zt ywny yw nychh czony mate ma teri te ria³ ri a³ac a³ achh o gruboœci ac g ub gr uboœ oœci oœ ci do do 5 cm. cm. Jego Jego g stabilna ssta tabi ta biln bi lnaa ln materia³ach konstrukcja, funkcjonalny podsys pasa trans-

misyyjn j eggo oraz nowoczesne g³ gg³owice owice Spectra Sppectra misyjnego Polaris gwarantuj¹ wysok¹ produktywnoœæ na szer sz erok oki kiej iej gamie gami mie ie po pod³ d³ o¿ o¿y ¿ y. K Kom ombi bina bi nacj cja ja 15 -pik pik ikoo szerokiej pod³o¿y. Kombinacja 15-pikolilitr trow tr owyc ow ychh g³ yc g³ow ³ ow owiic ic CMYK CMY CMY MYK K oraz oraz 35-pikolitrowych 3 35 5-pi 5pik iko kolilitr koli trow tr owyc ow ychh yc litrowych g³owic dla atramentu atra at rame ra ment me ntuu bia³ego nt bia³ bi a³eg a³ eggo i lakieru laki la kier ki eruu cz er czyn y i¹¹ ttêê yn dla czyni¹ maszynê wyj¹tkowo uniwersaln¹.

Handtop 3116UV

Handtop 1610UV - kompaktowoœæ Z kolei Handtop 1610UV to ploter z p³askim sto³em o wymiarach 1,6 x 1,0 m, doskonale nadaj¹cy siê do druku gad¿etów reklamowych, elementów dekoracji wnêtrz, zadruku szk³a i drewna. G³owice Ricoh Gen IV, generuj¹ce kroplê o pojemnoœci 7-21 pikolitrów, gwarantuj¹ g³adkie przejœcia tonalne bez stosowania dodatkowych jasnych atramentów. Fotograficzna jakoœæ druku jest zachowana przy ni¿szym zu¿yciu tuszu ni¿ w rozwi¹zaniach konkurencji. G³owica z bia³ym atramentem umieszczona w osobnym rzêdzie pozwala na druk z pe³n¹ wydajnoœci¹, równie¿ na mediach kolorowych. Producent przygotowa³ na urz¹dzenie Handtop 1610UV specjaln¹ ofertê handlow¹. print+publishing 189|13

Handtop 1610UV

Handtop 2500UV

23


fespa 2013

Agfa Graphics

Pewny druk, pewny zysk W Londynie, oprócz wa¿nych nowoœci w rodzinach ploterów wielkoformatowych UV :Anapurna i :Jeti, Agfa Graphics zaprezentuje równie¿ :Asanti PDF – swoje najnowsze rozwi¹zanie do zarz¹dzania przep³ywem pracy w produkcji systemów oznakowañ i displejów. „A „Agfa Agf gfa Graphics Grapphi Grap Gr hics cs wyst¹pi wys wys y t¹ t¹pi pi na na targach targgac targ ta achh FESPA FESP FE SPA SP A pod p d po hhas³em ha as³ s³em ³em »Pewny »Pe Pewn Pewn wnyy druk drukk – pprzewidywalne dr rzew rz ewid ew idyw id y al yw alne lne doc ddochody«, ochho oc hody hod dy«,, kktóre któ kt tór óre pozwala óre pozw po zwal ala la na nam m po pozn znaææ ppotrzeby otrz ot trzeb eby by in iinwestycyjinwe nwest styc tycyj yj-j poznaæ ne z ppun unkkt un ktu wi ktu wid idz dzen dzen eniia ia nas nnaszych aszy as zychh kkli lilien entó tów” ów – mówi móów m ówi ówi punktu widzenia klientów” Will Wi llllyy Van Van Dr Va D Drom rom omme me,, Ma me M Mana ana nage gerr Ma ge M ark rket ket etiin ing Si ing Sign gn Willy Dromme, Manager Marketing & Di Disp sppla lay Ag lay A gfa fa Gra G raph phic ics. ics s. „„Na Na tteg Na eggor oroc oczn oc znyc zn yh yc Display Agfa Graphics. tegorocznych ttargach arggachh poka¿emy p ka¿¿emyy :Asanti po :A Asantii StoreFront SSttoreFFrontt i :Asanti :Asa A nti ti Prod Pr oduc od ucti uc tion ti on – zautomatyzowane zau zau auto toma to maty ma tyzo ty zowa zo wane wa ne ssys yste ys temy te my do do Production systemy zarz za rz¹d ¹dza zani niaa pr prze zep³ p³yw ywem em pra ppracy, racy cy, kt któr óree wz wzbo boga gazarz¹dzania przep³ywem które wzbogacaj¹ produkcjê wielkoformatow¹ o web to print, zarz¹dzanie barw¹ i wstêpn¹ weryfikacjê zleceñ. Rozwi¹zania te czyni¹ urz¹dzenia bardziej zintegrowanymi i wydajnymi”. Pierwsz¹ nowoœci¹ w serii :Anapurna jest :Anapurna M3200RTR – ploter œredniej klasy, oferowany w przystêpnej cenie. Maszyna bazuje na technologii UV i umo¿liwia zadruk pod³o¿y giêtkich o szerokoœci do

Agfa :Anapurna M3200RTR to najnowszy ploter z serii :Anapurna. Nale¿y do œredniej klasy urz¹dzeñ i zapewnia tym samym dobr¹ jakoœæ w atrakcyjnej cenie.

3,2 m w trybie z roli na rolê. Jest przeznaczona do produkcji wysokiej jakoœci banerów i displejów. Zastosowano w nim g³owice drukuj¹ce nowej generacji, które pozwalaj¹ mu osi¹gn¹æ du¿¹ prêdkoœæ i wysok¹ jakoœæ. Kolejn¹ nowoœci¹ jest

:Anapurna :Ana :A Ana napu p rn pu rnaa M2 M250 M2500 500 50 0 – pl pploter lot oter ter tak takk wszechstronny, wsz w szec sz echhs ec hstr hst tron tron onny nyy, jjak ja ak je jjego ego g poprzednik, popprzeddni nik ik, k, :Anapurna ::A Anappur Anap An urna na 2 205 050 05 0. M 0. Mas aszy as zyyna 2050. Maszyna ddrukuje dr rukkuj uje je sz eœœci ciom iom omaa ko kkolorami kol olo loramii ora lora ooraz razz dodatkowym ra doda dod do datk tkow kow owym ym szeœcioma bi a³ym a³ ³ym atramentem. aatr tram tr amen am ente en tem te m. Obs³uguje m. Obbs O bs³u bs³ ³ugu ³ugu gujje je zarówno zar zar aróów ówno giêtkie, ówno ggiiê iêtk tki kie ie, ie, bia³ym jak i sz jak ja szty tywn ty wnee po wn pod³ d³o¿ o¿a ¿a o sz szer erokkoœœcii ddoo 2,5 2,5 m. m. sztywne pod³o¿a szerokoœci PPosiada Po osiiad ada da un unik ikat ik atow at owyy system ow syyst stem em transportu ttra rans ra nspo ns p rt po rtuu mediów medi me dióów di ów unikatowy za ppomoc¹ omoc¹¹ pa ppasa sa ttransf ferowego g . W LLondynie ondyn dy ie transferowego. seri se riaa :J ri :Jet etii bê et bêdz dzie dz ie rrep epre ep reze re zent ze ntow nt owan ow anaa pr an prze zezz no ze nowy wy seria :Jeti bêdzie reprezentowana przez plot pl oter er :Jeti ::Je Jeti ti Titan TTit itan an X, X najbardziej najb na jbar ardz dzie iejj kompletny komp ko mple letn tnyy ploter i uniwersalny model linii :Jeti Titan. Jest to maszyna z p³askim ³o¿em, której parametry wstêpne mo¿na ³atwo ustawiæ zgodnie ze specyfikacj¹ danej pracy. :Jeti Titan X zadrukowuje pod³o¿a giêtkie i sztywne, dziêki czemu stanowi rozwi¹zanie odpowiednie dla producentów systemów oznakowañ, displejów i opakowañ.

news news news news news news news news news news news news news news news news

news news

3A Composites Materia³ na ka¿d¹ okazjê

Brett Martin Szerokie zastosowanie

Firma 3A Composites – dostawca pod³o¿y arkuszowych – oferuje szerok¹ gamê markowych produktów, takich jak Dibond, Forex, Smart-X, Kapa czy Foamlite. Na targach FESPA firma zaprezentuje najnowszy produkt w swojej ofercie – arkusze PET o wysokiej przezroczystoœci, które wzbogaci³y portfolio 3 A Composites po przejêciu irlandzkiego przedsiêbiorstwa Foamlite. Firma oferuje nowe arkusze PET w formacie B1, w wariantach o ró¿nej gruboœci. Kolejn¹ nowoœci¹, jak¹ zobaczymy w Londynie, bêdzie seria produktów Foamlite PVC. Pod³o¿e Foamlite Premium, dziêki swojej stabilnoœci wymiarowej, œwietnie nadaje siê do tworzenia form przestrzennych. Jest wodo- i ognioodporne, dlatego mo¿na je stosowaæ zarówno we wnêtrzach, jak i na zewn¹trz. Z kolei Foamlite x-press to pod³o¿e, które doskonale wch³ania tusz, a na jego bia³ej, g³adkiej powierzchni nadruk wygl¹da nieskazitelnie. Kolejn¹ nowoœci¹, któr¹ producent poka¿e na wystawie, bêdzie 19-milimetrowej gruboœci pod³o¿e Smart-X. Jest to materia³ z polistyrenu, który mo¿e zostaæ poddany ca³kowitemu recyklingowi. Linia Smart-X obejmuje ju¿ pod³o¿a o gruboœci 3 i 5 mm. Równie¿ kolekcja Dibond doczeka siê wa¿nej premiery. Producent opracowa³ now¹ formu³ê powierzchni, która ma teraz charakterystyczn¹ fakturê i wiêksz¹ trwa³oœæ dziêki zastosowaniu odpowiedniego lakieru. Specjalne miejsce na stoisku 3 A Composites bêdzie mia³o równie¿ pod³o¿e Kapa tex – lekka p³yta piankowa z p³ócienn¹ powierzchni¹.

Brett Martin poka¿e na targach pe³en asortyment mediów z tworzyw sztucznych. W Londynie swoj¹ premierê bêd¹ mia³y p³yty z serii Foamlux Colours w nowych wariantach kolorystycznych: Neon Pink, Neon Green, Raspberry i Black Sparkle. Linia Foamlux Colours, która obejmuje pod³o¿a w piêtnastu kolorach, jest najbogatsz¹ dostêpn¹ na rynku seri¹ p³yt piankowych z PVC. Zapewnia g³êbokie i intensywne barwy w druku cyfrowym i sitodruku. Z kolei Foamalux White to pod³o¿e, które gwarantuje wyj¹tkowe w³aœciwoœci optyczne, a jego nieskazitelnie bia³a powierzchnia ¿ó³knie zaledwie minimalnie pod wp³ywem promieni UV przy aplikacjach drukowanych cyfrowo. Brett Martin poka¿e na targach FESPA tak¿e p³ytê Foamalux Ultra o wysokim po³ysku, która jest odporna na dzia³anie promieni UV. Prezentowane bêdzie równie¿ pod³o¿e Foamalux Xtra. Sk³ada siê ono z trzech warstw, a warstwa œrodkowa zawiera 80 proc. materia³u z recyklingu. Dwie warstwy zewnêtrzne wykonane s¹ z PVC o wysokim stopniu bia³oœci, co sprawia, ¿e stanowi¹ idealne pod³o¿e do druku oznakowañ i displejów. Na stoisku Brett Martin nie zabraknie równie¿ kolekcji pod³o¿y przezroczystych. Wœród nich znajdzie siê nowa p³yta Marpet-g wykonana z tworzywa PETg. Jest lekka, a jednoczeœnie trwa³a, a co wiêcej, nadaje siê ca³kowicie do recyklingu. Z kolei Marcryl Acryl to p³yta akrylowa najwy¿szej jakoœci, któr¹ cechuje b³yszcz¹ca i idealnie przezroczysta powierzchnia odporna na zadrapania. Inna propozycja producenta to Marlon FS – p³yta o 200 razy wiêkszej odpornoœci na uderzenia ni¿ szk³o, ale o po³owê od niego l¿ejsza.

24

print+publishing 189|13


fespa 2013

Esko

Dla ca³ego cyklu produkcji Najwa¿niejsz¹ zalet¹ produktów Esko jest to, ¿e bez problemu mo¿na je w³¹czyæ w dowolny ³añcuch produkcji systemów oznakowañ czy displejów. Podczas targów Esko zaprezentuje miêdzy innymi stó³ tn¹cy-frezuj¹cy Kongsberg i-XP24 oraz oprogramowanie i-cut Suite. Stó³ St ó³ ttn¹ tn¹co-frezuj¹cy n¹¹co -ff re rezu zujj¹ zu j¹cyy K Kon Kongsberg ongs on g be gs b ergg i-XP24 berg i -X X P2 P24 4 ofer of f er ujje nieprzeœcignion¹ niep ni iepprz eœœ ci cign ign g io ion¹¹ jjakoœæ ion¹ akkoœ oœæ œ æ w dr ddruku r uk uku ku oferuje na ssze zero ze rokiiejj gamie ggam amiie am ie ppod³o¿y. od³ od d ³o ³ o¿y ³o¿ ¿ y. Ur ¿y. U Urz¹ r z¹ z¹ddz dz en dzen eniie iem iem szerokiej Urz¹dzeniem ster st er uj uje je oprogramowanie opro op rogr ro gram gr amow am owan ow aniie an ie i-cut ii-cc ut Vision Viis V isio isi ion pro, ion proo, pr o, steruje kktóre któ kt t ór ór e dz óre ddziêki dzi ziê iêki systemowi iêki ssys yste ys temo te mowii kamer kkam amer am er pozwala ppoz ozwa oz walla wa la na ddok³adne ok³ ok k ³a ³ adn ³ad dne dopasowanie dne dopa dopa do p so sowa wani nie ie œcie¿ki œ c ie œci œc ie ¿k ie¿k ¿kii ciêcia ciêc ci iêc ê ia ia llub ubb ffrezowania rezowaniia ddo wy ydr ukowan k ejj ggrafiki. rafi fiki fi ki. ki wydrukowanej Narz Na rzêd rz êdzi êd ziaa tn zi tn¹c ¹cee mo ¹c mo¿n ¿naa ³a ¿n ³atw twoo i sz tw szyb ybko yb ko Narzêdzia tn¹ce mo¿na ³atwo szybko wymi wy mien eniæ iæ, co uumo mo¿l ¿liw iwia ia dostosowanie ddos osto toso sowa wani niee sto³u sto³ st o³uu wymieniæ, umo¿liwia do obs³ugi ró¿nych pod³o¿y i produktów. Na stoisku firmy Esko bêd¹ prezentowane trzy stacje robocze obs³ugiwane przez specjalistów, którzy poka¿¹, w jaki sposób oprogramowanie Esko mo¿e staæ siê odpowiedzi¹ na wyzwania codziennej produkcji. Firma zamierza równie¿ pokazaæ i-cut Suite – zintegrowany system przygotowania do

Stó³ tn¹co-frezuj¹cy Kongsberg i-XP24 bêdzie najwa¿niejszym urz¹dzeniem na stoisku firmy Esko na targach FESPA.

druku i zarz¹dzania przep³ywem pracy, który optymalizuje ca³y proces produkcji

systemów sy y st stem t em emóów ów oznakowañ oozn znak akow kow aññ i ddi displejów, ispl is plejjów ów po ów, ppocz¹wcz¹w cz ¹ ¹w szyy odd pprojektu, sz rojje ro jekt ktuu, u, poprzed p opprz edd druk, ddru rukk, ru k , a na na wyciwyyci cii na niu ni iu sk koñ oñcz ñcz czyw ywsz yw szyy. sz y. O Opr prog pr ogra og ramo ra mowa mo wani nie ie ii-cut - cu cutt naniu skoñczywszy. Oprogramowanie Sui Su it e ob ite it b ej ejmu jmu mujje je w wst stêp st êpn¹ êp n¹ w wer er yf yfik f ik ikac acjjê ac jê zleceñ zzlle le ce lece ceññ Suite obejmuje wstêpn¹ weryfikacjê i db dbaa o za chow ch how owan aniie an ie zzgo goddn go dnoœœ cii z oory rygi gina ina na³³e ³ em ³em zachowanie zgodnoœci orygina³em w ca ca³ ³ y m cy ³y y kl kluu pr pprodukcyjnym. odduk ukcy kcyy jn jnym y . Na Na targach ttar arga ar g chh ga ca³ym cyklu FESP FE SPA SP A zo stan¹ t ¹ ttak¿e ak¿ k¿e zapr k¿ p ezentt owane pproroFESPA zostan¹ zaprezentowane gram gr amyy Su am Suit itee 12 i A it Art rtio rt iosC io sCAD sC AD, kt AD któr óree po ór poma mama gramy Suite ArtiosCAD, które pomagaj¹ ga j¹ uucz czyn yniæ iæ ppro roce cess pr prod oduk ukcy cyjn jnyy ba bard rdzi ziej ej uczyniæ proces produkcyjny bardziej efektywnym i wydajnym, a tak¿e pozwalaj¹ u¿ytkownikowi na wiêksz¹ kreatywnoœæ w projektowaniu przestrzennym. W Londynie Esko poka¿e tak¿e inne rozwi¹zanie do trójwymiarowego projektowania opakowañ, oznakowañ i displejów – Esko Studio, które umo¿liwia tworzenie wizualizacji ekspozycji produktu w sklepie.

news news news news news news news news news news news news news news news news

news news

Canon Ca³a oferta w jednym miejscu

Durst Plotery w akcji

Po raz pierwszy od przejêcia firmy Océ Canon zaprezentuje swoj¹ szerok¹ ofertê maszyn wielkoformatowych na jednym stoisku: od rolowych ploterów atramentowych i p³askich ploterów UV, poprzez oprogramowanie do zarz¹dzania przep³ywem pracy, a¿ po wielofunkcyjne sto³y tn¹ce do cyfrowej obróbki po druku. Nowy ploter p³aski UV Océ Arizona 480GT posiada osiem niezale¿nych kana³ów atramentowych, które s³u¿¹ równie¿ do nanoszenia lakieru i bia³ego atramentu. Maszyna nadaje siê do druku na ró¿nych materia³ach, w tym tak¿e szkle, pod³o¿ach soczewkowych i folii klawiatury. Umo¿liwia produkcjê wysokiej jakoœci materia³ów reklamowych, szyldów, displejów i opakowañ. Na stoisku Canona zobaczymy równie¿ maszynê Océ ColorWave 650 PosterPrinter z technologi¹ Océ CrystalPoint. Urz¹dzenie to drukuje plakaty i POS-y, które w momencie opuszczenia maszyny s¹ ju¿ ca³kowicie suche, co pozwala na szybk¹ produkcjê na ¿¹danie. Canon poka¿e równie¿ ekosolwentowy ploter Océ CS9360 przeznaczony do druku reklamowego, w tym folii do oklejania pojazdów, banerów, baklitów i plakatów. W Londynie bêdzie równie¿ prezentowany cyfrowy system do obróbki postpressowej Océ ProCut. Niezawodna technologia ciêcia zapewnia produkcjê wysokiej jakoœci displejów. Na stoisku Canona bêdzie pracowa³o tak¿e urz¹dzenie imagePrograf iPF6450, do którego mo¿na pod³¹czyæ nowy spektrofotometr. Funkcja ³¹cza kalibracji pozwala na jednoczesn¹ kontrolê modelu imagePrograf iPF6450 i kilku maszyn wielkoformatowych Canon pracuj¹cych w innej lokalizacji, co gwarantuje spójny przep³yw pracy.

W Londynie firma Durst zamierza pokazaæ swoje najnowsze maszyny atramentowe do druku wielkoformatowego. Zapewniaj¹ one szybki druk przy zachowaniu wysokiej jakoœci uzyskiwanej dziêki aplikacji kropli o zmiennej wielkoœci (technologia Variodrop). Na stoisku producenta zobaczymy, jak drukuj¹ plotery z p³askim ³o¿em z serii Rho 1000. Decyduj¹c siê na któryœ z modeli, klienci wybieraj¹ stopieñ automatyzacji urz¹dzenia, co pozwala dostosowaæ maszynê do potrzeb drukarni. Model Rho 1012 aplikuje kroplê o wielkoœci zaledwie 12 pikolitrów, osi¹gaj¹c rozdzielczoœæ 1000 dpi i prêdkoœæ 490 m2/godz. Durst zaprezentuje równie¿ najnowszy model z serii ploterów rolowych Rho 500R, które równie¿ zapewniaj¹ wysok¹ jakoœæ dziêki zastosowaniu ma³ej kropli atramentu. Maszyny te oferuj¹ du¿¹ dowolnoœæ w doborze pod³o¿y do zadruku. Co wa¿ne, obs³uguj¹ jednoczeœnie a¿ trzy rolki materia³u o szerokoœci 1,6 m ka¿da. Producent zamierza zaprezentowaæ tak¿e najnowsze urz¹dzenia Rhotex do druku na tekstyliach. Na stoisku nie zabraknie równie¿ serii Rho P10, która bazuje na technologii Variodrop, zwiêkszaj¹cej wydajnoœæ ploterów nawet o 25 proc. Jako przyk³ad wykorzystania technologii atramentowej w druku przemys³owym zostanie pokazana seria Rho IP, która œwieNa stoisku firmy Durst bêdzie mo¿na podziwiaæ tnie nadaje siê do po³¹czenia z au- miêdzy innymi nowe plotery z p³askim ³o¿em z serii tomatyczn¹ lini¹ do postpressu. Rho 1000.

print+publishing 189|13

25


fespa 2013 news news news news news news news news news news news news news news news news

Fujifilm Dla ka¿dego sektora Fujifilm pojawi siê na targach z wieloma rozwi¹zaniami dla dostawców us³ug druku, staraj¹c siê podkreœliæ ró¿norodnoœæ produktow¹ i technologiczn¹ swojej oferty. Stoisko producenta Stoisko firmy Fujifilm bêdzie podzielone na odrêbne sektozostanie podzielone na ry poœwiêcone ró¿nym segmentom rynku poligraficznego. kilka sektorów, a ka¿dy z nich poœwiêcony bêdzie innym zastosowaniom. Znajdzie siê tam miejsce zarówno dla najwy¿szej klasy ploterów p³askich Inca Onset, jak i dla prezentowanego po raz pierwszy piêciometrowego plotera rolowego Uvistar Pro8 czy dla znanych modeli z serii Acuity. Producent szykuje równie¿ ods³onê nowych rozwi¹zañ, ale nie ujawnia na razie szczegó³ów. Na swoim stoisku Fujifilm zaprezentuje ponadto ca³¹ gamê mediów do druku. Ci, którzy odwiedz¹ firmê na targach, bêd¹ mogli poznaæ dzia³anie niedawno wprowadzonego na rynek oprogramowania do zarz¹dzania barw¹ XMF ColorPath. Pozwala ono na pe³n¹ kontrolê wielkoformatowych maszyn drukuj¹cych, zapewniaj¹c ca³kowit¹ zgodnoœæ kolorystyczn¹, niezale¿n¹ od stosowanego urz¹dzenia. Jest to tym bardziej op³acalne rozwi¹zanie, ¿e nie trzeba go instalowaæ na ka¿dej maszynie osobno, poniewa¿ steruje siê nim poprzez przegl¹darkê internetow¹.

news news news news news news news news news

Guandong Dla mi³oœników pod³o¿y Na stoisku Guandong prezentowane bêd¹ noœniki reklamowe przeznaczone do ciekawych zastosowañ, które wzbogaciæ mo¿na o efekty specjalne. W Londynie firma poka¿e obszerne portfolio produktów, które obejmuje pod³o¿a plastikowe, bane- Folia Double Way Vision to tylko jeden z ca³ej masy produktów, które firma Guandong poka¿e na targach. ry, pod³o¿a magnetyczne i tkaniny. Szeroka jest zw³aszcza oferta rozwi¹zañ do druku aplikacji okiennych, w sk³ad której wchodzi miêdzy innymi folia Double Way Vision Image z efektem „see-through” czy folia One Way Vision Night&Day, która dziêki podœwietleniu od spodu jest widoczna zarówno za dnia, jak i w nocy. Na targach Fespa nie zabraknie równie¿ takich produktów, jak folia backlitowa PolyFlat czy PolyRafia i Crosswind Banner – pod³o¿a banerowe do druku lateksowego, przeznaczone do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych. Tak¿e mi³oœnicy folii magnetycznych znajd¹ coœ dla siebie, poniewa¿ producent szykuje dwie wielkopowierzchniowe instalacje – „The Magnetic World” i „The Ferrite World”. Maj¹ one pokazaæ mo¿liwoœci wykorzystania tego typu materia³ów.

news news news news news news news news news

Heytex Nowoœci do pary Firma Heytex obchodzi w tym roku stulecie swojego istnienia. Na londyñskich targach zaprezentuje dwie nowoœci. Heytex digitex decoflex to nowe tworzywo dekoracyjne na bazie poliestru – rozci¹gliwe, wytrzyma³e na rozrywanie i stabilne. To pod³o¿e o gramaturze 200 g/m2 jest przy tym lekkie i niepalne. Mo¿na je zadrukowywaæ na ploterach termosublimacyjnych i bez

26

trudu sk³adaæ. Nadaje siê przede wszystkim do druku POS-ów. Materia³ jest oferowany w rolach o szerokoœci 3,05 m. Drug¹ nowoœci¹, jak¹ Heytex poka¿e na Fespie, jest Heytex digitex eclipse – pierwsza tkanina z pow³ok¹ piankow¹, o szerokoœci 5 m. Dziêki matowej i nieprzezroczystej powierzchni oraz po³¹czeniu pianki na stronie frontowej i czarnego powlekania na stronie tylnej pod³o¿e to zapewnia idealne w³aœciwoœci optyczne. Œwietnie sprawdzi siê w druku displejów, oznakowañ czy tapet. Mo¿na je zadrukowywaæ tuszami UV i lateksowymi. Co wiêcej, jest to materia³ niepalny.

news news news news news news news news news

Hollanders Zaanga¿owani w bran¿ê Firma Hollanders zaprezentuje siê na Fespie z nowymi maszynami do druku oraz przebudowan¹ struktur¹ zarz¹dzania i finansów. Przedsiêbiorstwo, które jest g³ównym sponsorem konferencji Jet Set, wspiera równie¿ Zrzeszenie Europejskich Producentów Maszyn do Roland Biemans, kierownik marketingu i komunikacji Sitodruku (ESMA). Inaczej w firmie Hollanders, zosta³ niedawno cz³onkiem rady ESMA. ni¿ sugeruje nazwa, organizacja ta reprezentuje tak¿e interesy dostawców maszyn do druku cyfrowego i fleksograficznego oraz dostawców oprogramowania i materia³ów. Firma Hollanders poka¿e w Londynie now¹ maszynê drukuj¹c¹ ColorBooster DS oraz system klasy entry-level ColorBooster 250. Na stoisku producenta bêdzie mo¿na równie¿ zdobyæ informacje na temat najnowszych ulepszeñ w ploterze ColorBooster XL i systemach postpressowych.

news news news news news news news news news

Inca Digital Printers Œwiatowa premiera Inca Digital Printers i Fujifilm zaprezentuj¹ wspólnie nowy ploter atramentowy UV z p³askim ³o¿em Inca Onset Q40i. Za jego pomoc¹ mo¿na zadrukowywaæ pod³o¿a o maksymalnych wymiarach 3,14 x 1,6 i gruboœci do 50 mm. Ploter posiada najnowsze g³owice drukuj¹ce marki Fujifilm – Spectra Dimatix QS10, które generuj¹ kroplê atramentu o wielkoœci 10 pikolitrów, co pozwala osi¹gn¹æ rozdzielczoœæ 1200 dpi, przy której grafika, linie i tekst s¹ niezwykle wyraźne, a przejœcia tonalne – g³adkie. Maszyna osi¹ga prêdkoœæ 310 m2/godz.

print+publishing 189|13


fespa 2013

Mimaki

Urodzinowe niespodzianki Fespa 2013 to niepowtarzalna okazja, aby zaprezentowaæ nowe produkty œrodowisku poligraficznemu i jego klientom. Japoñska firma Mimaki zamierza przedstawiæ szereg nowych rozwi¹zañ. Wœród nich znajdzie siê maszyna drukuj¹ca JV400SUV, której prototyp zaprezentowano na Fespie 2012. Bran¿a od pocz¹tku by³a nastawiona entuzjastycznie do druku solwentowego utrwalanego diodami UV. Model Mode Mo dell JV400-130/160SUV de JV40 JV 400 40 0 -13 130/ 0/16 0/ 160S 16 0SUV 0S UV oferuje oofe feru fe ruje ru je druk ddru rukk ru w CM CMYK YK z sszy zybk zy bkoœ bk oœci oœ ci¹¹ do 18 ci 18 m2/g /godz. /god odzz. w tryod try try ry-szybkoœci¹ bie roboczym. bi robboczym. U rz¹ddzeniie ³³¹czy el lastycznoœæ œæ Urz¹dzenie elastycznoœæ solwentu z wytrzyma³oœci¹ wyt y rzym y a³oœci¹ rozwi¹zañ UV. W pr pprocesie ocesie druku solwent absorbowanyy jjest je st przez przez warstwêê powierzchni powierzchni przyjmuj¹c¹ przyj yjmuj¹ j¹c¹¹ atrament, a pi ppigment g ent wnika w zadrukowywany gm zadrukowyw y anyy materia³. Atrament jest nastêpnie utrwalany specj jallnymii diodami diodami d i UV, co ddaje aje j g³ ³adki dki i bb³ ³yszspecjalnymi g³adki b³yszcz¹c cz ¹cyy wy gll¹dd ssym ymulluj uj¹c j¹cyy po w³³ok okê kê, ale aalle le zzac achhowu howucz¹cy wygl¹d symuluj¹cy pow³okê, zachowuj¹cy w j¹cy wyr yraz aziisto istoœæ œæ kkolorów, olor ol loróów, ów jakiej jakiejj oczekuje jaki oocz czekkuj uje je siê siiê odd wyrazistoœæ pl lot oter ter eróów ów solwentowych. sol olwe lwent ntow tow owyc ychh. Zwiêkszenie yc Zwiiêk êksz ksz szen eniie en ie gêstoœci ggês êstto ês toœc toœ œci œci ploterów czar cz arne ar nego ne go atramentu aatr tram tr amen am entu en tu ppoz ozwa oz wala wa la oosi si¹g si ¹gn¹ ¹g n¹ææ os n¹ ostr trze tr zej-j-j ze czarnego pozwala osi¹gn¹æ ostrzejsze i bogatsze boga g tsze szczegó³y szczegó g ³yy wydruku. wyd y ruku. Utrwalanie diodami UV zapewnia tak¿e wysok¹ odpornoœæ na œœcieranie cierani i ie i warunki ki pog odowe. d Wydruki d ki pogodowe. Wydruki opus op uszc us zcza zc zajj¹ za j¹ mas m aszy as zynê zy nê cca³kowicie a³k a³ ³ko kowiici cie ie su che ch he i go got towe towe to opuszczaj¹ maszynê suche gotowe do nnat atyc at ychm yc hmia hm iast ia stow st oweg ow egoo da eg dals lsze ls zego ze go pprz rzet rz etwa et warz wa rzan rz ania an ia.. ia natychmiastowego dalszego przetwarzania. Podczas targów Fespa zadebiutuje równie¿ nowy model UJV500-160 UV, który pozwala na energooszczêdne utrwalanie diodami LED o wysokiej trwa³oœci i który jest wyposa¿ony w nowe atramenty. „Jednym z najciekawszych aspektów tej maszyny jest po³¹czenie marki 3M z naszymi nowymi atramentami LUS-200UV” – mówi Mike Horsten, g³ówny mened¿er ds. marketingu w Mimaki EMEA. – „Gdy atramenty te zostan¹ zaaplikowane na pod³o¿e 3M i zainstalowane

zgod zg odni od niee z wytycznymi ni wyty wy tycz ty czny cz nymi ny mi 3M, 3 3M M, posiadaj¹ M, ppos osia os iada ia daj¹ da j¹ ggwa wara wa ranc ra ncjê nc jê zgodnie gwarancjê 3M MCS, MCS M CS, która CS któr kt óraa jest ór jest uznawana uzn uzn znaw awan aw anaa w bran¿y an bran br an¿y an ¿y za za najnajj-jna bbardziej arddziiejj kkom plleksowym k ukkoññczony kompleksowym atestem na ukoñczony produkt graficzny. g aficzny. gr y Obejmuje Obejm j ujje ona blakniêcie, pêkniêcia, pêk ê niêc ê ia, ³uszczenie oraz inne aspekty asppektyy trwa³oœci gr ggrafiki. afiki. Cieszym y y siêê ze wspó³pracy wsppó³pr p acyy Cieszymy z 3M pprzy rzyy wprowadzaniu wpprowadzaniu tyc y h atramentów tych objêtych gwarancj¹, które bêd¹ dostêpne ddopiero opiero i latem, latem, ale alle zostan¹ pokazane pokazane k ju¿ na ju¿ targ ta rgac achh Fesp FFespa espaa 20 2013 13””. 13 targach 2013”.

Wszechstronne Wsze Ws zech chst stro ronn nnee oprogramowanie opro op rogr gram amow owan anie ie Na FFes Fespa espa es pa 2 201 2013 013 01 3 Mi Mima Mimaki maki ma ki zzap zaprezentuje apre ap reze re zent ze ntuj nt ujee ró uj równ równie¿ wnie wn ie¿¿ ie RIP RasterLink6,, wspó³pracuj¹cy wsppó³pr p acujj¹c ¹ y z JV400-SUV oraz innymi maszynami drukuj¹cymi. RasterLi nk6 k6 ofer f uje j iintuicyjny ntuiicyjny j wybór wybó bór wszystkich wszystki kichh opcji opcjiji Link6 oferuje na jjednym edny ed dny nym m ek ekra krani nie ie i um o¿li o¿ ¿liwi wia ia ³a ³³atw¹ ³at atw tw¹ ko tw¹ kkonwersjê konw onw nwer ersj sjê jê ekranie umo¿liwia wszy ws zyst zy stki st kich ki ch barw bbar arw ar w specjalnych spec sp ecja ec jaln ja lnyc ln ychh na odpowiadaj¹ce yc oodp dpow dp owia ow iada ia daj¹ da j¹ce j¹ ce wszystkich im barwy Pantone oraz CMYK, aby zapewniæ spójnoœæ kolorystyczn¹. U¿ytkownicy mog¹ zmierzyæ barwê docelow¹ za pomoc¹ opcjonalnego kolorymetru oraz wykorzystaæ system wyboru barw (Colour Picker System) RasterLink6 do dok³adnego odwzorowania barw docelowych. Mimaki przeprowadzi demonstracje produktu w „Akwarium Projektowym Mimaki”, którego ¿aden ze zwiedzaj¹cych nie powinien przegapiæ.

JV400-130/160SUV ³¹czy elastycznoœæ solwentu i trwa³oœæ UV, wykorzystuj¹c atramenty opracowane specjalnie dla tego modelu.

28

Skuteczny Skut Sk utec eczn znyy atrament atra at rame ment nt Atramentowe Atra At rame ra ment me ntow nt owee plotery ow plot pl oter ot eryy lateksowe er late la teks te ksow ks owee Mimaki ow Mima Mi maki ma ki JV40 JV 400 0-13 130/ 0/16 160 0 ddrukuj¹ rukkuj¹ j za pomoc¹ ek kologi l iczJV400-130/160 ekologiczny ych atramentów wodnych wodnyc y h na szerokiejj gamie gamie nych materia³ów, w ty ym na ppapierze appierze niep powlekanyym. tym niepowlekanym. Seria JV400LX wspó p ³ppracuje j z ppierwszym ierwszym y na wspó³pracuje œwiecie bia³ym y atramentem lateksowym, lateksowym y , dziê êki dziêki czemu mo¿liwy jest druk w ¿ywych kolorach na przezroczystychh materia³ach. materiia³ach ³ h. Opatentowana prze pr zezz firmê firm fi rmêê Mimaki Mima Mi maki ki ttec echhn hnol olog logiia ia cyr ccyrkulacji yrkkul kula lacj cjiji (M (MCT CT przez technologia – Mi Mima maki ki C Ci ircullati ircu lati tion on TTec echhn hnol olog logy)) zzap apew ewni nia ia Mimaki Circulation Technology) zapewnia st ta³ a³¹ ³¹ cy rkkul ulac lac acjjê jê bbi ia³e ia³ ia ³ego atramentu, ³ego aattr tram tram amen enttu en tu która tu, któór kt óra óra sta³¹ cyrkulacjê bia³ego zapo za pobi po bieg bi egaa wytr¹caniu eg wytr wy tr¹c tr ¹can ¹c aniu an iu ssiê iê ppig igme ig ment me ntuu mog¹cemu nt mog¹ mo g¹ce g¹ cemu ce mu zapobiega pigmentu mieæ niekorzys y tnyy wp³yw wpp³yyw na jakoœæ jakoœæ i wy ydajn j oœæ. niekorzystny wydajnoœæ. JV400LX jest odpowiedni dla szerokiej gamy zastosow añ, ñ za równo ó ddoo u¿ ¿ytku k wewnêtrznego, zastosowañ, zarówno u¿ytku jak i ze jak ja zewn wnêt êtrz trz rzne nego ne go. Kl go Kli ienc ienc ie ncii mog¹ mog¹ wybraæ wyb ybra bra raææ zestaw zest staw taw zewnêtrznego. Klienci atra at rame ra ment me ntów nt ów,, kt ów któr óreg ór egoo ch eg chci ciel ci elib el ibyy u¿ ib u¿yw ywaæ yw aæ ppod odcz od czas cz as atramentów, którego chcieliby u¿ywaæ podczas pierwszej instalacji: LX100 lub LX101. Nowy atrament lateksowy Mimaki zapewnia szersz¹ skalê barw, któr¹ osi¹ga siê dziêki procesowi druku szeœciokolorowego z wykorzystaniem atramentu pomarañczowego i zielonego. ¯ywe barwy pomarañczowego i zielonego atramentu pozwalaj¹ na wierne odwzorowanie pastelowych odcieni, doskonale nadaj¹ siê do druku wielokolorowych plakatów i ekspozytorów do produktów spo¿ywczych. Ponadto ulepszone

Atrament LX101, przeznaczony do u¿ytku z lateksow¹ maszyn¹ drukuj¹c¹ JV400130/160, jest ju¿ dostêpny w sprzeda¿y.

print+publishing 189|13


fespa 2013

Nowa seria ploterów tn¹cych CG-SRIII, pracuj¹ca z prêdkoœci¹ 70-100 cm/sek., to nastêpca linii CG-60SR oraz CG-100/130SRII.

zosta³o zo stta³ a³o ³o od odwz odwzorowanie dwz wzor orow or owan ow aniie an ie kkolorów olor ol lor oróów ów specjalnych, sspe p cjjal pe alny lnyych ch, h, co jest je st szczególnie sszc zcze zc zegó ze góln gó lnie ln ie w wa¿ a¿ne a¿ ne w pro pprodukcji rodu ro dukc du kcjiji szablonów kc ssza zabl za blon bl onów on ów wa¿ne op pakow k añ, ñ kt któ óre wymagaj¹ wyymaga g j¹ j¹ ddodatkowych oddatk tkowyychh barw. b opakowañ, które Dziê Dz iêki iê ki tym tym y atramentom atr atr t am amen e to en tom m mo¿liwe moo¿l ¿liw iwee jest iw jest drukowadruukoowa waDziêki nie ni ie pr proo oofó oo fów fó w i re repr proddukkcj cjiji zd zdj djê jêæ. jêæ proofów reprodukcji zdjêæ. ZZwiêkszaj¹c wiiêk szajj¹c j¹ gê gêst oœæ œ æ czarnego g atramengêstoœæ tu,, mo¿na tu mo¿n mo ¿naa osi¹gn¹æ osi¹ os i¹¹gn g ¹æ ¹ oost strz rzej ejjsz szee i bogatsze boga bo g ts ga tsze ze ostrzejsze szcz sz czeg cz egó³ eg ó³yy wydruku. ó³ wydr wy druk dr ukuu. uk u. Lepszy LLep epsz ep szyy po³ysk sz po³y po ³ysk ³y sk oznacza ozn ozn znac acza ac za szczegó³y ¿¿ywsze ¿yws ¿y y ws wsze ze kolory kol olor lor oryy i obraz obra ob bra razz bardziej barddziiejj zbli¿ony ba zzbl bli¿ bl i¿on i¿ onyy do on do ffotografii fot fo oto t ogr af togr afii f ii nni¿ i¿ tten en oof f ero fero fe rowa wany wa ny pprz rzez rz ez jakikoljak akik kikol oll oferowany przez wi iekk inny iinn nnyy atrament atra at t rame mentt lateksowy latt ek ekso k sowy wy ddos osttêpn t êpnyy wiek dostêpny obec b nie i na rynk ku. Z kkolei olleii warstwa warstt wa bia³ego bia³ego ³ obecnie rynku. atramentu umo¿liwia umo¿liliwia i osi¹gniêcie osii¹gniiêcie i ¿ywszy chh ¿ywszych barw na materia³ach przezroczystych (takich jak folia okienna), zaspokajaj¹c potrzeby bran¿y oznakowañ i materia³ów wystawienniczych. Plotery z serii JV400LX wyposa¿one s¹ w MCT, która zapobiega wytr¹caniu siê pigmentu, wymuszaj¹c sta³¹ cyrkulacjê bia³ego atramentu. Atrament wysycha wystarczaj¹co szybko, aby wydruk móg³ zostaæ natychmiast poddany nastêpnemu procesowi, na przyk³ad laminowaniu lub monta¿owi. Eliminuje to z procesu produkcyjnego czas potrzebny na schniêcie i znacz¹co poprawia ogóln¹ wydajnoœæ pracy.

Model UJV500-160 drukuje produkty, które s¹ ca³kowicie suche i gotowe do natychmiastowego przekazania do dalszej obróbki.

ppewnienia pe wniie wn ieni nia ia be bbezproblemowego bezp ezppro robl blem bl emow em oweg ow eggo i bezobs³ugowego bezo bezo be zobbs bs³u bs³ ³ugo ³ugo g we wego g go funk fu nkcj nk cjon cj onow on owan ow ania an ia ser sseria eria er ia C CGS GSRI GS RIII RI II oofe feru fe ruje ru je m mo¿ o¿lililiwo o¿ woœæ wo œæ funkcjonowania CGSRIII oferuje mo¿liwoœæ zd dalnego l g monitoringu. monit itoriingu g . IInformacje nfformacjje o w ydarzeyd zdalnego wydarzeniac ni acch, h, ttakich akic ak ichh ja ic jakk za zako kooñcczeeni niee pr ppracy accy b¹ b¹dź d bb³êdy, dź ³êêdy dy,, niach, zakoñczenie

mog¹ mo g¹ byæ byæ yæ wysy³ane wys w y y³ ys y³an anee e-mailem, e-ma mailililem em,, co ppozwoli em ozwo oz wolili zzwiêkwo wiiêk êkszyæ sz yæ eefe fekt fe ktyw kt ywno yw noœæ no œæ. Funkcja œæ Funk Fu nkcj nk cjaa ta obejmuje cj oobe bejm be jmuj jm ujee równie¿ uj równ ró wnie wn ie¿¿ ie efektywnoœæ. akt ktualilizacjje, ddziêki ziiêki czemu pploter lotter pr ppracowaæ acowaææ aktualizacje, bêdz bê d ie na dz na na najn jnow jn o sz ow s ej w wer e sj er sjii op opro roogr g am amow o an ow ania ia.. ia bêdzie najnowszej wersji oprogramowania.

Doœwiadczenie w ciêciu Nowoopracowana seria ploterów CG-SRIII, pracuj¹ca z prêdkoœci¹ 70-100 cm/sek., to nastêpca bestsellerowej serii CG-60SR i CG100/130SRII. Do cech wyró¿niaj¹cych nowy produkt nale¿y najlepszy w tej kategorii maszyn nacisk 500 g, co poszerza paletê obs³ugiwanych materia³ów. Dwukrotnie wy¿sza prêdkoœæ wycinania elementów krzywoliniowych pozwala zwiêkszyæ produktywnoœæ i u³atwia wykonywanie skomplikowanych zadañ. Dok³adnoœæ pracy zapewniana jest dziêki technice wykrywania znaczników Continuous Crop Mark Detection. System automatycznie wykrywa i œledzi do czterech znaczników, co daje precyzjê w wycinaniu konturów. Co wiêcej, nowa funkcja kompensacji segmentów Segment pozwala wykrywaæ znaczniki poœrednie, co umo¿liwia dok³adn¹ pracê z d³ugimi wydrukami. W celu dalszego zwiêkszenia jakoœci oraz zaprint+publishing 189|13

29


fespa 2013

MACtac

Zupe³nie jak w domu Na Fespie firma MACtac poka¿e tzw. folie architektoniczne, czyli folie samoprzylepne, za pomoc¹ których mo¿na oklejaæ œciany wewnêtrzne i fasady. Pod t¹ wspóln¹ nazw¹ producent oferuje zró¿nicowan¹ kolekcjê materia³ów, które ³¹czy jedno – idealnie nadaj¹ siê do wielkoformatowego druku cyfrowego. Stoisko St oiisk sko ko MA MACt MACtac Ctac Ct ac ssam samo amoo w sobie am sobi so biee ma do bi do z³udzenia z³³ud udze dzeni nia ia pprzypominaæ pr zyypo p mi minaæ i æ pr pprawdziwy awddziwy iwy budynek budy bud dyneek mieszkalny, mies mi ieszkkalny l y, któr kt óreg ór egoo œc eg œcia iany ia ny s¹ s¹ ok okle lejo le jone jo ne foliami ffol olia ol iami ia mi ppro rodu ro duce du cent ce ntaa. nt którego œciany oklejone producenta. Do ozdobienia Do ozddob obi bie ieni nia ia fasady fasaddy fasa dy pos³u¿¹ pos pos³³u¿ ³u¿¹ ¿¹ dwie dwi wie ie folie foliliee do foli do zadruzad adru drukkuu – WW WW 100 10 00 (b ((bia³a) bia³³a)) i WW 1 10 01 ((przezroczysta). 01 p zezroczyysta)). pr 101 Obie Ob ie cechuj¹ ccec echu huj¹ j siê j¹ siêê du¿¹ ddu¿ u¿¹¹ pr pprzyczepnoœci¹, zyycz czep eppno noœc œci¹ i¹¹, dlatego dlat dl ateg eggo mo¿n mo ¿naa je ¿n j nak³adaæ nnak ak³a ak ³ada ³a daææ be da bezp zppoœ oœre redn re dnio dn io na na beton, beto be tonn, to n, ceg³ê, cceg egg³êê, mo¿na bezpoœrednio ¿elb ¿e lbet lb eton et on i ttyn y k. yn k. Pod Pod w wp³ p yw p³ y em ciep³a ccie iep³ ie p a dok³adnie p³ dok³ do k³ad k³ adni ad niee ni ¿elbeton tynk. wp³ywem przy pr zyle zy lega le gaj¹ ga j¹ ddoo po powi wier wi erzc er zchn zc hnii œc hn œcia iany ia ny,, kt ny któr óraa dz ór dziê iêki iê ki przylegaj¹ powierzchni œciany, która dziêki temu te mu w wyg ygl¹ yg l¹da l¹ da ttak ak, ja ak jakb kbyy zo kb zost sta³ st a³aa be a³ bezp zpoœ zp oœre oœ redn re dnio dn io wygl¹da tak, jakby zosta³a bezpoœrednio zadr za druk dr ukow uk owan ow anaa. W ten an ten spo ssposób posó po sóbb mo só mo¿n ¿naa na ¿n nani nieœ ni eœææ na eœ zadrukowana. mo¿na nanieœæ fasa fa sadê sa dê reklamê rrek ekla ek lamê la mê czy czy artystyczne aart rtys rt ysty ys tycz ty czne cz ne graffiti, ggra raff ra ffit ff itii,i, bez it bez uszkauusz szka sz ka-ka fasadê dzan dz ania an ia ppow owie ow ierz ie rzch rz chni ch ni, po ni poni niew ni ewa¿ ew a¿ fol ffoliê oliê ol iê m mo¿ o¿na o¿ na ppoo dzania powierzchni, poniewa¿ mo¿na czas cz asie as ie odkleiæ. oodk dkle dk leiæ le iæ.. „Dom” iæ „Dom „D Dom om” MACtac MACt MA Ctac Ct ac zostanie zos zos osta tani ta niee us ni usta tawi ta wion wi onyy on czasie ustawiony przy pr zy „ulicy” „„ul ulic ul icy” ic y stworzonej sstw twor tw orzo or zone zo nejj z zadrukowanego ne zadr za druk dr ukow uk owan ow aneg an egoo laminatu eg lami la mina mi natu na tu ppod³ogowego po d³oggoweggo StreetLam,, któryy mo¿na stosowaæ zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz, na przyk³ad do umieszczania reklam na powierzchni chodników czy podjazdów.

Szykowne wnêtrze Równie¿ wnêtrze „domu” MACtac zostanie ozdobione tapetami producenta: Deco-Satin,

D Deco De eco-M Murall i D Dec ecoo-Iv ec Ivor Ivor oryy. D Dec ecoo-Sa ec Sati Sati tinn to to ttwo worz wo rzyw rz y o yw Deco-Mural Deco-Ivory. Deco-Satin tworzywo ppoliestrowe, po lilies esttrow o e, które kktó tóree wygl¹dem tó wyg ygll¹ yg l¹dem de przypomina p zyypo pr p mi mina i kkl lasy syycz cklasyczn¹, g³adk¹ n¹ g³ad g³ adk¹ ad k¹ tapetê. tap tap apet etêê. Z kolei et kkol olei ol ei Deco-Mural D Dec ecoo-Mu ec Mura rall to tapeta ra ttap apet ap etaa et o wy wyra raźźn źnejj sst truk tr ukt kturz turzee, a Deco D eco-Ivo Ivory ry – kolorowy kol olor lorow owyy wyraźnej strukturze, Deco-Ivory mate riia³³ na bbazie azie i pa ppapieru, pieru,, daj¹cy pi dajj¹c ¹ y niesamowite niesamowi i ite materia³ efek ef ekty tyy dekoracyjne. ddek ekor orac acyj yjne yj ne.. Te trzy ttrz rzyy samoprzylepne samo sa mopr p zyyle pr lepn p e tapety pn tape ta p tyy pe efekty mo¿n mo ¿naa za ¿n zadr druk dr ukow uk owaæ ow aæ w technologii ttec echn ec hnol hn olog ol oggii cyfrowej, ccyf y ro yf rowe wejj,j, twowe ttwo wowo mo¿na zadrukowaæ rz¹c rz ¹ nnie ¹c iepo ie p wt po wtar arza ar zaln za lnee ma ln mate teririria³ te a³yy do ddek a³ ekor ek orac or acjijij hoteli, ac hhot otel ot elii,i, el niepowtarzalne materia³y dekoracji rest re stau st aura au racj ra cjii,i, bbiu cj iurr cz iu czyy sk skle lepó le pów pó w, czyli w, cczy zylili wszêdzie zy wsz w szêd sz êdzi êd ziee tam, zi tam ta m, m, restauracji, biur sklepów, gdzi gd ziee wy zi wygl gl¹d gl ¹d w wnê nêtr nê trzz ma sszc tr zcze zc zegó ze góln gó lnee zn ln znac acze ac zeni ze niee. ni gdzie wygl¹d wnêtrz szczególne znaczenie. MACt MA Ctac Ct ac oozd zdob zd obii swoj¹ ob swoj sw oj¹¹ „kuchniê”, oj „kuc kuc uchn hniê hn iê”, „jadalniê” iê „ja jada ja daln da lniê ln iê” i „po iê pooMACtac ozdobi „pokójj dz kó dzie ienn ie nny” nn y nnow owym ow ymii t³oczonymi ym t³oc t³ oczo oc zony zo nymi ny mi laminatami llam amin am inat in atam at amii am dzienny” nowymi z se seri ririii Pe Perm rmaf rm afun af un, kt un któr óree mo ór mog¹ g¹ iimi mito mi towa to waææ drewno, wa drew dr ewno ew no, no serii Permafun, które imitowaæ kami ka mieñ mi eñ llub ub m met etal et al.. Ko al Kole lekc le kcja kc ja obejmuje oobe bejm be jmuj jm ujee równie¿ uj równ ró wnie wn ie¿¿ folie ie folililiee fo kamieñ metal. Kolekcja prze pr zezr ze zroc zr oczy oc zyst zy stee, st e, za za pomoc¹ pomo po moc¹ mo c¹ których kktó tóry tó rych ry ch mo¿na mo¿ m o¿na o¿ na nadaæ nnad adaæ ad aæ przezroczyste, ppowierzchniom po wierzchniom now¹¹ fakturê ê. fakturê.

Nie zabraknie samochodu Na wspomnianej ju¿ „ulicy”, tu¿ przed „domem”, MACtac zamierza umieœciæ prawdziwy samochód, który w czasie targów zostanie oklejony foli¹, ca³kowicie zmieniaj¹c¹ wygl¹d jego karoserii. Do realizacji tego projektu zostanie wykorzysta-

Firma MACtac chce pokazaæ goœciom odwiedzaj¹cym jej stoisko na Fespie, jakie mo¿liwoœci daj¹ najnowsze folie do oklejania pojazdów. Na stoisku oklejany bêdzie samochód.

30

na ffolia olilia ol ia TF TF 700 700 BF Sublime Sub ubli blilime me z serii sser eriiii TuningFilm, er Tun Tun uniin ingF gFililm m, ddostêpna do ost stêp têp êpna w piêtnastu piê iêtnasstu tu matowych mattow o yc y h i piêtnastu piêt pi êtnast stu tu b³ys b³ yszc ys zcz¹ zc z¹cy z¹ cych cy ch wersjach wer wer ersj sjac sj achh kolorystycznych. ac kolo ko lory lo ryst ry styc st yczn yc znyc zn ychh. Folia yc FFol olia ol ia ta ta b³yszcz¹cych nad na daje daj je si ssiê iê do iê do ca ca³k ³kow ³k owit iteg it egoo ok okl klej leja jani nia ia pojazdów, pojja po jazd zdó dów, ów nadaje ca³kowitego oklejania a ró¿ ó¿ne kkolory olloryy mo¿na mo¿na ¿ dowolnie ddowollnie i ³¹czyæ, ³¹czyæ yæ, co daje dajje ró¿ne nies ni esam amow owit ityy ef efek ekt. t. Ponadto, Pon Ponad adto to,, ma mate teri ria³ a³ jjest estt ba es bard rdzo zo niesamowity efekt. materia³ bardzo lekk le kkii dziêki kk dziê dz iêêki zastosowaniu zzas asto as toso to sowa so wani wa niuu w warstwie ni wars wa rstw rs twie tw ie kleju kkle leju le j sstr ju truk tr ukuk lekki struktury tu ryy Bubble-Free. Bub B ubbl ub blebl e Fr Free ee.. ee Na Fes FFespie espi es piee swoj¹ pi swoj sw oj¹¹ pr oj prem emie em ierê ie rê bêdzie bêd bêd êdzi ziee mia³a zi mia³ mi a³aa seria a³ seri se riaa ri premierê foli fo liliii TF 800 800 Stellar. Ste Ste tellllllar ar. Ob ar Obej ejmu ej muje mu je ona ona osi oosiem siem si em wersji wer wer ersj sjii kosj kofolii Obejmuje lory lo ryst ry styc st yczn yc znyc zn ychh o b³yszcz¹cym yc b³ys b³ yszc ys zcz¹ zc z¹cy z¹ cym cy m wykoñczeniu, wyko wy koñc ko ñcze ñc zeni ze niuu, kktó ni tóre tó re lorystycznych które jest je st zas³ug¹ zas zas as³u ³ug¹ ³u g¹ umieszczonych uumi mies mi eszc es zczo zc zony zo nych ny ch w folii ffol oliiii drobin ol ddro robi ro binn metalu. bi meta me talu ta lu. lu MACt MA Ctac Ct ac pok ppoka¿e oka¿ ok a¿ee ró a¿ równ wnie wn ie¿¿ po rraz ie az pie ppierwszy ierw ie rwsz rw szyy liniê sz lilini niêê TF ni MACtac równie¿ Velv Ve lvet lv et,, kt et któr ór¹¹ tworz¹ ór twor tw orz¹ or z¹ folie ffol olie ol ie w szeœciu ssze zeœc ze œciu œc iu kkol olor ol orac or achh. ac h. S¹ S¹ Velvet, któr¹ kolorach. onee pr on prze zezn ze znac zn aczo ac zone zo ne przede prz prz rzed edee wszystkim ed wszy ws zyst zy stki st kim ki m do oklejaokl okl klej ejaej a przeznaczone nia po ppojazdów, j zdów,, ale mo¿na je ja j stosowaæ tak¿e do tworzenia elementów zdobi¹cych œciany czy inne g³adkie powierzchnie.

Na stoisku MACtac powstanie pe³nowymiarowa makieta mieszkania, ozdobiona foliami samoprzylepnymi.

print+publishing 189|13


fespa 2013

Sun Chemical

Do zadañ specjalnych Sun Chemical oferuje farby i lakiery do wielu zastosowañ, w³¹cznie z drukiem na ploterach atramentowych, maszynach do produkcji displejów i systemów oznakowañ, urz¹dzeniach przemys³owych i do druku komercyjnego. Na Fespie poka¿e kilka nowoœci. PProdukty Pr rodduk ukt k ty t y Sun Sun C Ch Chemical hemi he mica ica call do do ddru druku rukku ru ku ccyfrowego yfro yf rowe wego we g go i si sit ito todr tod druk uku ku za zape pewn pe wniia wn iaj¹ iaj j¹ nnajwy¿sz¹ ajwy aj jwy wy¿¿s ¿sz¹ jjakoœæ ¿sz¹ akkoœ oœæ œæ re repr propr o sitodruku zapewniaj¹ reprodukc du kcjijiji. Zo kc Zost sta³ st a³yy op a³ opra raco ra cowa co wane wa ne po po to, to by zaspokoiæ zzas aspo as poko po koiiæ ko iæ dukcji. Zosta³y opracowane szyb sz y ko zmieniaj¹ce yb zzmi mien mi enia en iaj¹ ia j¹ce j¹ ce siê siêê potrzeby pot otrz rzeb rz ebyy rynku eb ryynk nkuu di disp spple lejó j w jó szybko displejów oraz or az takich tak aki kic ich sektorów, ich sekt se ktor kt oróów or ów, jak ów, jak motoryzacja, ja motto mo toryyzacjja, produktory pro roddu dukduk cjaa ka cj kart rt ppla last la stik st ikow ik owyc ow ychh czy yc cz y de deko kora ko racj ra cjaa szk³a. cj szk³ sz k³aa. k³ plastikowych dekoracja SunJ Su nJet nJ et, specjalizuj¹cy et spec sp ecja ec jalililizu ja zuj¹ zu j¹cy j¹ cy ssiê iê w oofe ferc fe rcie rc ie ddla la ddru ruku ru ku SunJet, ofercie druku atra at rame ra ment me ntow nt oweg ow egoo oddzia³ eg oddz od dzia dz ia³³ Sun ia Sun Chemical Chem Ch emic em ical ic al o glogglo lolo atramentowego bbalnym allnym zasi iêgu, przedstawi przeddstawii na targachh now¹ zasiêgu, markê atramentów pod nazw¹ Dimoda. Obejmuje ona produkty do zadruku cyfrowego paneli i p³yt laminowanych do wykañczania pod³óg i produkcji mebli. Rosn¹ca popularnoœæ druku atramentowego w jednym przebiegu, jak¹ mo¿na zaobserwowaæ w tym segmencie rynku, sk³ania producentów materia³ów do

ddruku dr ruk uku ku do do rozwoju rroz ozwo oz wojju wo ju spe sspecjalistycznej p cjjal pe alilis isty ist t ycz czne nejj of ne ofer oferty. fer ertty t y. SSeria Se eri ria ia Di Dimo modda mo da oob bejm bej be jmuj uje je atramenty atra at tra rame ment nty t y utwardzane utwa ut tward rdza dza zane ne Dimoda obejmuje UV i w wod odor od oroz or ozci cieñ ieñ eñcz czal cz alne al ne, których ne któr kt óryc ór ychh mo¿na yc mo¿n mo ¿naa u¿ywaæ ¿n u¿yw u¿ ywaæ yw aæ wodorozcieñczalne, z wi wiêk êksz êk szoœ sz oœci oœ ci¹¹ popularnych ci p pu po p la larn rnyc rn y h g³ yc gg³owic owic ow ic ppiezo iezo ie zo ddoo wiêkszoœci¹ ddruku dr ruk uku ku na ¿¹danie. ¿¹d ¹dan aniie ie S¹ ie. S¹ zop zzoptymalizowane oppty t yma malililizo zowa zo wane wa ne ppod odd k¹ kk¹¹tem te m za zadr druk dr ukuu ni uk niet etyp et ypow yp owyc ow ychh po yc pod³ d³o¿ d³ o¿yy, jjak o¿ ak ppap apie ap iery ie ry zadruku nietypowych pod³o¿y, papiery deko de kora ko racy ra cyjn cy jnee, drewno, jn ddre rewn re wnoo, p³yty wn pp³y ³yty ³y ty paździerzowe ppaź aźdz aź dzie dz ierz ie rzow rz owee czy ow cz y dekoracyjne, p³yt p³ ytyy la yt lami mino mi nowa no wane wa ne i ppol olim ol imer im erow er owee. M ow Mo¿ o¿na o¿ na jjee be bezz p³yty laminowane polimerowe. Mo¿na pr obl blemu lakierowaæ laki kierowaæ i laminowaæ. laminowaæ. i problemu Na Fespie SunJet zaprezentuje równie¿ rozwi¹zania opracowane wspólnie ze swoimi partnerami w zakresie OEM. Na targach zobaczymy nowe produkty, które wzbogac¹ ofertê atramentów UV i UV LED, dostosowanych do potrzeb sektora OEM pod wzglêdem szybkoœci zadruku i konstrukcji maszyny.

news news news news news news news news news news news news news news news news news news news

Lintec Graphic Films Folie na ka¿de okno

Mutoh Nowa generacja ploterów

W Londynie firma Lintec Graphic Films zaprezentuje seriê najnowszych folii okiennych niezawieraj¹cych PVC, a tak¿e pod³o¿y etykietowych do druku cyfrowego i sitodruku. Wielkie szklane panele, które producent zamierza umieœciæ na swoim stoisku, bêd¹ prezentowaæ odwiedzaj¹cym nowe koncepcje zastosowania folii okiennych do dekoracji i promocji. Wszystkie folie, które zaoferuje Lintec Graphic Films, zapewniaj¹ dobr¹ przejrzystoœæ, a jednoczeœnie wysok¹ jakoœæ nadrukowanej grafiki. Na Fespie zobaczymy miêdzy innymi folie E-2200ZC do zadruku atramentami UV oraz E-1000ZC do zadruku tuszami ekosolwentowymi. Druga z wymienionych serii bêdzie prezentowana wraz ze specjalnie do niej dobranymi foliami ochronnymi, które zapewniaj¹ odpornoœæ na zadrapania. Producent zamierza równie¿ pokazaæ foliê okienn¹ Lumisty o unikalnej w³aœciwoœci – w zale¿noœci od tego, pod jakim k¹tem na ni¹ patrzymy, przepuszcza tylko œwiat³o lub jest ca³kowicie przezroczysta, co daje ciekawy efekt, zw³aszcza w produkcji displeFolia Lumisty pozwala zakryæ nieprzyjemny widok rozci¹gajów promocyjnych. j¹cy siê za oknem.

Mutoh zaprezentuje poszerzony asortyment wielkoformatowych maszyn do druku cyfrowego i skomputeryzowanych urz¹dzeñ tn¹cych. Producent podzieli swoje stoisko na trzy sektory, w których bêd¹ demonstrowane systemy do produkcji oznakowañ i displejów, grafiki zewnêtrznej i wewnêtrznej oraz transferowego i bezpoœredniego zadruku tkanin. Nowy ploter ValueJet Hybrid VJ-1617H o szerokoœci 162,5 cm drukuje na pod³o¿ach giêtkich (z roli na rolê) oraz sztywnych. To równie¿ pierwszy ploter marki Mutoh drukuj¹cy bia³ym atramentem. Kolejn¹ propozycj¹ producenta jest 162,5-centymetrowa maszyna termosublimacyjna ValueJet 1624W, w której zastosowano najnowsze, oœmiokana³owe g³owice piezo do druku na ¿¹danie, gwarantuj¹ce najwy¿sz¹ prêdkoœæ i jakoœæ w swojej klasie. Ploter drukuje z prêdkoœci¹ od 9 do 38 m2/godz. Mutoh poka¿e równie¿ kompaktow¹ maszynê DrafStation RJ-900x o szerokoœci 108 cm, przeznaczon¹ do druku sublimacyjnego. Posiada ona g³owice drukuj¹ce z oœmioma rzêdami po 180 dysz, które aplikuj¹ kroplê atramentu o zmiennej pojemnoœci, pozwalaj¹c na osi¹gniêcie rozdzielczoœci pomiêdzy 360 x 360 a 1440 x 1440. Na stoisku Mutoha bêdzie mo¿na równie¿ zobaczyæ now¹ seriê ploterów tn¹cych ValueCut, która obejmuje modele o trzech ró¿nych szerokoœciach, przeznaczone do wycinania po obrysie wczeœniej zadrukowanych naklejek.

32

print+publishing 189|13


fespa 2013

Trotec

Zdalne sterowanie Austriacka firma Trotec zaprezentuje na Fespie Trotec Laser Remote, pierwsz¹ na rynku aplikacjê na iOS, za pomoc¹ której mo¿na sterowaæ rewolucyjnymi urz¹dzeniami laserowymi Speedy 300 flexx, Speedy 500 i Speedy 400. SSpeedy Sp pee eeddy dy 500 500 to to idealne idea id ealln ea lne rozwi¹zanie lne rozw ro zwii¹ zw i¹zani nie ie dla dla tych, tych ty ch, h, kktórzy któ kt tór órzy chc¹ órzy ch chc hc¹ pracowaæ hc¹ prac pr acow ac owaææ na na materia³ach matte ma teriia³ a³ac ³ac achh o du¿ej du¿e du¿ du ¿ej po¿ej po wier wi ier erzc zchn zc hnii pr hn przy zy zzac acho ac howa ho wani niu iu na naj jwy¿ jwy¿ jw y¿sz szejj pprê rêdk rê dkoœ dk oœcii wierzchni zachowaniu najwy¿szej prêdkoœci i pr pprecyzji. ecyz ec y jij . Z kolei yz kole ko leii Speedy le Sppee eedy dyy 400 400 posiada pos osia iada ia da obszar oobs bsza bs zarr roza ro bboczy bocz bo ocz czyy o wymiarach wyymi miar iar arac achh 10 ac 1000 00 x 6 610 10 mm, m mm m, ccoo sp prawi wia ia, sprawia, ¿e nadaje nad nad adaj ajee si aj siêê do oobr brób br óbki ób ki pod³o¿y pod pod od³o ³o¿y ³o ¿y o standardowej ssta tand ta ndar nd ardo ar dowe do wejj we obróbki wiel wi elko el koœc ko œcii. Speedy œc SSpe peed pe edyy 300 ed 300 flexx flex fl exxx wyró¿nia ex wyró wy ró¿n ró ¿nia ¿n ia siê siê na na tle tle wielkoœci. ca³e ca ³ejj se ³e seri riii, jes ri jjest estt bo es bowi wiem wi em pie ppierwszym ierw ie rwsz rw szym sz ym urz¹dzeniem uurz rz¹d rz ¹dze ¹d zeni ze niem ni em ca³ej serii, bowiem z tejj linii, liniiii, w kktórym po³ ³¹czono laser laser CO2 i llaser po³¹czono wi¹zkowy. Zapewnia to du¿¹ swobodê w obróbce ró¿norodnych materia³ów. Laser CO2 jest idealny do grawerowania plastiku, drewna, gumy, szk³a, skóry i wielu innych pod³o¿y. Z kolei z grawerowaniem metalu i zmian¹ koloru plastiku najlepiej radzi sobie laser wi¹zkowy. U¿ytkownik systemu Speedy 300 flexx mo¿e zatem zastosowaæ jeden

lub dr lub lu ddrugi drug ruggi ty ttyp yp la llasera, lase ase sera ra,, w za ra zal le¿n le¿ le ¿noœœcii oodd rodzaju roddz ro dzajju ma mazale¿noœci tteria³u, te eriia³ a³u ³u, u, który któ tóry óry chce cchhc hce poddaæ hce podd po ddaææ obróbce. ob obr brób brób óbce ce.. Wszystkie ce Wszyst Wszy Ws stki tki kiee te te masz ma szyn sz ynyy s¹ wyp yn w ypos yp osa¿ os a¿on a¿ onee w cy on cyf frow frow fr owyy sy syst stem st em do do maszyny wyposa¿one cyfrowy system obró ob róbk ró bkii wykoñczeniowej bk wyyko koñc ñcze ñc zeni ze niow ni owej ow ejj i-Cut. i-Cut Cut ut. Dziêki Dziê Dz iêêki takiemu ttak akie ak iemu ie mu obróbki ppo³¹czeniu po ³¹cz ³¹ czen eniiu en iu m o¿na o¿ ¿na dow ddowolnie owollni nie ie ci¹æ cii¹æ ¹æ materia³y mat ater ter eriia ia³y ia³ ³y POS, PPOS OS,, OS mo¿na disp di sple sp leje le je i systemy ssys yste ys temy te my oznakowañ ozn ozn znak akow ak owañ ow añ za za pomoc¹ pomo po moc¹ mo c¹ techttec echhec displeje nolo no logi lo giii la gi lase sero se rowe ro wejj. Gama we Gam G amaa obs³ugiwanych am obs³ ob s³ug s³ ugiw ug iwan iw anyc an ychh pod³o¿y yc pod³ po d³o¿ d³ o¿yy o¿ nologii laserowej. obej ob ejmu ej muje mu je zarówno zzar arów ar ówno ów no giêtkie, ggiê iêtk iê tkie tk ie, jak ie jak i sztywne szty sz tywn ty wnee mawn ma obejmuje te riia³y, ³ np. p³ ³yty ak kr ylowe, l MDF i ppoliestrowe, oliliestrowe, teria³y, p³yty akrylowe, tekturê, papier i wiele innych. Laser Remote pozwala operatorowi maszyn na zdalny przegl¹d aktualnie realizowanych prac i sprawdzenie, ile czasu pozosta³o do zakoñczenia grawerowania czy ciêcia. Informacje o statusie zakoñczonych lub oczekuj¹cych zamówieñ sprawiaj¹, ¿e przep³yw pracy

st t ajje si siê iê ba bbardziej arddziiejj eef f ekt fek fe k t yw ktyw y nyy. Powiadomienia Powiiad Po adom dom omiie ieni nia ia staje efektywny. o ew ewen enttu en t ual alny lnychh b³êdach bb³³ê ³ êda ³êd dachh pomagaj¹ ppom omag om agaj aj¹ j¹ z ko kkolei kol ole lei lei ewentualnych uni un ikn¹ ikn¹ ik n¹ææ d³ d³ug ugot ug otrw ot rwa³ rw a³yc a³ ychh przestojów yc prze pr zest ze st oj ojów jów m mas aszy as zynn zy unikn¹æ d³ugotrwa³ych maszyn i zm zmni niej ni ejjsz szaj ajj¹ lilicz czbê cz bê nnie iepr ie p aw pr awid id³o id ³owo ³o wo wykowyk w y oyk zmniejszaj¹ liczbê nieprawid³owo nany na nyychh pprac. racc . ZZaa po ra ppoœrednictwem œreddniict œr ctwe t we wem m aplikacji applilikka kacjji nanych Lase La serr Re se Remo mote mo te m mo¿ o¿na o¿ na sste tero te rowa ro waææ je wa jedn dnoc dn ocze oc zeœn ze œnie œn ie Laser Remote mo¿na sterowaæ jednoczeœnie kilk ki lkom lk omaa systemami om syst sy stem st emam em amii la am lase sero se rowy ro wymi wy mi. mi kilkoma laserowymi.

news news news news news news news news news news news news news news news news news news news

Neschen Ozdoba dla œciany Razem ze swoim brytyjskim partnerem, firm¹ ArtSystems, Neschen poka¿e nowe pod³o¿a do druku cyfrowego oraz folie ochronne i monta¿owe. Producent poœwiêci szczególn¹ uwagê tapecie Neschen Erfurt, któr¹ mo¿na zadrukowaæ atramentami wodorozcieñczalnymi i lateksowymi i która nie zawiera szkodliwych substancji, co zosta³o potwierdzone przez niezale¿ny instytut badawczy Oeko-Tex z Frankfurtu. Powlekana tapeta Neschen Erfurt zosta³a stworzona na bazie celulozy i w³ókien poliestrowych. Powsta³a jako efekt bliskiej wspó³pracy pomiêdzy firmami Neschen i Erfurt z Wuppertalu. Materia³, opracowany przez Erfurt, zosta³ powleczony przez Neschen specjaln¹ warstw¹, która u³atwia zadruk technik¹ atramentow¹.

news news news news news news news news news

Roland Narodziny bestii Na tegorocznej edycji targów Fespa firma Roland zamierza pokazaæ swój najnowszy, 64-calowy ploter Soljet Pro4 XF-640. Ta najszybsza jak dot¹d maszyna w portfolio firmy zyska³a sobie przydomek „bestii” dziêki osi¹ganym prêdkoœciom druku (nawet do 102 m2/godz.!) Ploter XF-640 jest przeznaczony do produkcji szerokiej

print+publishing 189|13

gamy materia³ów do zastosowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych: bannerów, oznakowania, folii do oklejania pojazdów, materia³ów wystawienniczych oraz POP, plakatów i wielu innych. Ploter obs³uguje najnowsze tusze eko-solwentowe marki Roland – Eco-Sol Max 2.

news news news news news news news news news news

Screen Europe R¹bek tajemnicy Podczas targów Fespa, które odbêd¹ siê w Londynie pod koniec czerwca, firma Screen Europe zaprezentuje swoje najnowsze plotery wielkoformatowe z serii Truepress Jet. Na stoisku producenta bêdzie mo¿na zobaczyæ miêdzy innymi maszynê UV JetW1632UV z p³askim sto³em. Zostanie ona zaprezentowana w po³¹czeniu z oprogramowaniem Screen Equios do automatyzacji przep³ywu pracy oraz PDF Polisher do optymalizacji plików produkcyjnych. W Londynie Screen Europe poka¿e równie¿ nowoœæ z serii Truepress Jet, na razie jednak szczegó³y najnowszego plotera trzymane s¹ w tajemnicy. Pewne jest jednak, ¿e maszyna ta, maj¹ca na targach Fespa swój œwiatowy debiut, przewy¿szy pod wieloma wzglêdami dotychczas dostêpne urz¹dzenia z serii Truepress Jet.

33


fespa 2013 news news news news news news news news news news news news news news news news

ImagePerfect Do ka¿dego zastosowania ImagePerfect zamierza pokazaæ szerok¹ gamê pod³o¿y do produkcji oznakowañ i do druku cyfrowego. Portfolio firmy obejmuje miêdzy innymi: kolorowe, samoprzylepne winyle, papiery, banery, folie do oklejania pojazdów, tkaniny, pod³o¿a odblaskowe, laminaty, siatki, folie okienne, taœmy monta¿owe, akcesoria i folie specjalne. ImagePerfect Signage to linia przyci¹gaj¹cych wzrok folii samoprzylepnych, które zosta³y zoptymalizowane tak, by mo¿na je by³o ³atwo ci¹æ, odklejaæ i nanosiæ. Seria ta jest przeznaczona do krótkoterminowych grafik oraz aplikacji zewnêtrznych o trwa³oœci do oœmiu lat. Z kolei kolekcja ImagePerfect Digital obejmuje nie tylko folie samoprzylepne i laminaty, lecz tak¿e ponad 25 modeli banerów i siatek, które mog¹ pos³u¿yæ do produkcji reklamy sezonowej i d³ugoterminowej. Dope³nieniem oferty jest seria ImagePerfect Accessories, w której mo¿na znaleźæ wysokiej jakoœci narzêdzia, na przyk³ad do oklejania pojazdów, czyszczenia materia³u czy usuwania kleju z pod³o¿a, jak równie¿ akcesoria do monta¿u banerów.

news news news news news news news news news

Seiko Instruments Kolor na czas Na Fespie swoj¹ œwiatow¹ premierê bêdzie mia³a nowa seria maszyn drukuj¹cych Seiko Instruments pod nazw¹ The Beauty. Producent poka¿e równie¿ ploter ColorPainter H2P o maksymalnej szerokoœci zadruku 104 cale. Model ten cechuje siê

Ploter ColorPainter H2P.

krótkim czasem przygotowania do druku (posiada oœmiolitrowe pojemniki na ka¿dy z kolorów CMYK) i obni¿onym kosztem atramentu (mniej ni¿ 1 euro za metr kwadratowy). Na stoisku bêdzie mo¿na ponadto zobaczyæ unikatowy w skali œwiata odblaskowy atrament solwentowy Nowe g³owice piezo. do zastosowania w maszynach z serii ColorPainter W. Domieszka fluorescencyjnych pigmentów sprawia, ¿e atrament ten daje niezwyk³e efekty w druku. W Londynie Seiko Instrument poka¿e równie¿ dwie nowe, piezoelektryczne g³owice drukuj¹ce: SPT1020GS i SPT512/20.

news news news news news news news news news

Spandex Oklejanie na ¿ywo Spandex oferuje najszersze portfolio marek, obejmuj¹ce produkty takich firm, jak: Avery, 3M, ImagePerfect, Arlon, Mactac, Epson, Roland i swissQprint. Podczas targów Fespa eksperci ze Spandex bêd¹ s³u¿yæ odwiedzaj¹cym informacjami o nowych materia³ach i przydatnymi poradami. Dystrybutor zaprezentuje

34

folie do oklejania pojazdów marki Avery, 3M, Arlon i ImagePerfect. Wszyscy goœcie stoiska bêd¹ mieli okazjê wygraæ legendarny skuter Vespa, oklejony foli¹ 3M Scotchprint Car Wrap Film Series 1080. Spandex zaprezentuje w Londynie tak¿e plotery drukuj¹ce takich firm, jak: Roland, Epson, Mutoh, swissQprint, Zund, Summa i Rollsroller. Codziennie na stoisku bêd¹ siê odbywaæ prezentacje najnowszych maszyn wprowadzonych na rynek przez firmy Epson i Roland. Dodatkow¹ atrakcj¹ ma byæ seria gotowych, modu³owych systemów oznakowañ pod nazw¹ Sign in a Box, obejmuj¹ca znaki w standardowych rozmiarach i kombinacjach.

news news news news news news news news news

Sihl Ca³a kolekcja materia³ów Na stoisku firmy Sihl bêdzie mo¿na podziwiaæ ca³¹ gamê materia³ów do tworzenia roll-upów i pop-upów, w tym Sihl DuraCURE roll-up 125 (3415) i Sihl DuraCURE pop-up 380(3416). Oba pod³o¿a mo¿na zadrukowywaæ atramentami utwardzanymi œwiat³em UV, jak równie¿ atramentami sta³ymi i farbami offsetowymi. Pierwszy z materia³ów ma gramaturê 125 g/m2, natomiast drugi – 380 g/m2. Do produkcji obu starano siê u¿yæ jak najmniej folii z tworzywa sztucznego i jak najwiêcej papieru, by by³y one ³atwiejsze w recyklingu. Ka¿de z pod³o¿y posiada warstwê Blockout, która zapewnia im Folia do roll-upów DuraCURE. wysok¹ nieprzezroczystoœæ, a jednoczeœnie zwiêksza odpornoœæ na zginanie i uszkodzenia mechaniczne. Dziêki temu, ¿e podstawê obu materia³ów stanowi folia, s¹ one stabilne pod wzglêdem wymiarów, a ich matow¹ powierzchniê cechuje dobra drukowalnoœæ. Sihl zademonstruje na Fespie tak¿e foliê do podœwietleñ Sihl LightCURE Backlit Film 140 DS (3418). Jest to folia poliestrowa, dwustronnie powlekana, o matowej powierzchni odpornej na zadrapania. Nadaje siê do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych. Mo¿na j¹ zadrukowywaæ cyfrowo atramentami UV oraz w technoloFolia do podœwietleñ LightCURE. gii offsetowej.

print+publishing 189|13


prepress news news news news news news news news news news news news news news news news news

Agfa Graphics Sklep w chmurze Agfa Graphics wprowadzi³a do sprzeda¿y now¹ wersjê dostêpnej w chmurze obliczeniowej us³ugi Apogee StoreFront 1.3. Jest to rozwi¹zanie typu web to print, które pozwala drukarniom tworzyæ sklepy internetowe. Najnowsza wersja oprogramowania umo¿liwia indywidualne dostosowanie zamawianego produktu, pe³n¹ kontrolê nad wygl¹dem sklepów internetowych oraz tworzenie tzw. mikrosklepów. W wersji 1.3 wprowadzono wiele nowych funkcji. Zaliczaj¹ siê do nich: kalkulacja rzeczywistych kosztów dostaw obs³ugiwanych przez UPS, powiadomienia o stanach magazynowych produktów oraz biblioteka zdjêæ, która jest dostêpna dla wszystkich personalizowanych dokumentów oferowanych w sklepie. Sklep Apogee StoreFront mo¿na zintegrowaæ z systemem workflow Apogee 8. Bêd¹cy jego czêœci¹ Apogee Prepress pobiera zamówienia z Apogee StoreFront i automatycznie je przetwarza. System Apogee mo¿e generowaæ raport zlecenia, co pozwala na wykorzystywanie go do przekazywania zleceñ na ró¿ne urz¹dzenia.

news news news news news news news news news

Fujifilm Europe Wypo¿yczalnia aparatów Od po³owy kwietnia w trzech miastach Polski dzia³aj¹ punkty, w których mo¿na wypo¿yczyæ aparaty oraz obiektywy marki Fujifilm do testów, jak równie¿ realizacji profesjonalnych i amatorskich sesji zdjêciowych. Oferta obejmuje miêdzy innymi takie aparaty fotograficzne, jak: Fujifilm X-Pro1, X-E1, X100S, X20 i XF1 oraz seriê obiektywów Fujinon i lamp. Koszt wynajêcia aparatu na jeden dzieñ to 1,5 proc. jego wartoœci, a obiektywu – 3 proc. (cena netto). Kaucja za wynajêty sprzêt wynosi 66 proc. jego wartoœci. Aparaty i obiektywy Fujifilm mo¿na wypo¿yczaæ w nastêpuj¹cych punktach: Fotoma (Poznañ, ul. Pó³wiejska 35), Sky Tower Fujifilm (Wroc³aw, ul. Powstañców Œl¹skich 73-95), ADStudio (Warszawa ul. Lwowska 2a/5). Wiêcej informacji mo¿na znaleźæ na stronie internetowej: http://www. fujifilm.eu/pl/wiadomosci/article/news/wypozyczalnia-aparatow-fujifilm/.

news news news news news news news news news

Xerox £atwe po³¹czenie Firma Xerox wprowadzi³a do swojego portfolio urz¹dzenia z serii ColorQube i WorkCentre z kontrolerem ConnectKey. Umo¿liwia on skanowanie i przesy³anie dokumentów do repozytoriów w chmurze, bezpieczne przetwarzanie informacji oraz drukowanie z urz¹dzeñ mobilnych. Dziêki otwartemu interfejsowi programowania aplikacji (ang. API, Application Programming Interface), u¿ytkownicy mog¹ tworzyæ i osadzaæ aplikacje na swoim urz¹dzeniu wielofunkcyjnym (ang. MFP, Multi-Functional Product), bez pomocy dodatkowego oprogramowania. Technologia ConnectKey pozwala na wiêksz¹ kontrolê nad informacj¹, co ma szczególne znaczenie dla firm operuj¹cych wra¿liwymi danymi, stanowi¹cych du¿¹ czeœæ rynku.

news news news news news news news news news

© Fotolia

Esko Pierwsza w Europie

news news news news news news news news news

GMG Sprawna korekta

© Fotolia

Oferta firmy GMG wzbogaci³a siê o now¹ wersjê oprogramowania GMG ColorMaster 2.0. Oferuja ona neutralny wobec procesu przep³yw pracy oraz uniwersalny format przechowywania danych. Program obs³uguje predefiniowane ustawienia i zoptymalizowane profile dla najpopularniejszych przestrzeni barwowych. Oferuje tak¿e przestrzeñ barwow¹, która obejmuje wszystkie powszechnie stosowane w druku gamuty. Narzêdzie ColorMaster jest stosowane jako profil podgl¹du dla programu

36

Photoshop i aplikacji softproofingowych. Wyœwietlaj¹c obraz w przestrzeni barw ColorMaster, u¿ytkownik mo¿e odpowiednio wczeœnie wykryæ problemy zwi¹zane ze œwiat³em lub zakresem tonalnym i ³atwo dokonaæ korekty, na przyk³ad zmieniaj¹c ustawienia œwiat³a lub barwy jeszcze przed wyeksportowaniem pliku obrazu do bazy danych. Po wykonaniu retuszu zdjêcia w ColorMaster plik g³ówny RGB mo¿na dowolnie wykorzystywaæ, maj¹c pewnoœæ, ¿e odpowiada on wszelkim standardom pod wzglêdem dok³adnoœci odwzorowania barw.

Firma Esko zainstalowa³a pierwszy w Europie egzemplarz maszyny CDI Spark 2420. Premierowa instalacja mia³a miejsce w niemieckiej drukarni etykietowej Label24.de, bêd¹cej czêœci¹ firmy Heinen. CDI Spark 2420 to naœwietlarka do p³yt fleksograficznych, która zast¹pi³a w niemieckim przedsiêbiorstwie wys³u¿one urz¹dzenie do naœwietlania filmów. Firma Label24.de szuka³a dla siebie rozwi¹zania, które zapewnia³oby wysok¹ jakoœæ produkcji form drukowych, by³o w pe³ni skalowalne i gwarantowa³o obs³ugê bez u¿ycia œrodków chemicznych. Odpowiedzi¹ na te potrzeby okaza³o siê w³aœnie urz¹dzenie marki Esko. Naœwietlarka CDI Spark 2420 zosta³a wprowadzona na rynek na pocz¹tku bie¿¹cego roku. Do³¹czy³a do grona innych rozwi¹zañ skierowanych do producentów etykiet: CDI Spark 1712, 2120 i 2530, które oferuj¹ produkcjê p³yt w ró¿nych formatach. CDI Spark 2420 mo¿e naœwietlaæ p³yty o maksymalnych wymiarach 609 x 508 mm. Obs³uguje ró¿ne rodzaje form drukowych, w tym: p³yty fleksograficzne, bezchemiczne, p³yty do druku wypuk³ego na bazie folii lub metalu, a tak¿e sita jedwabne. Klienci mog¹ wybraæ model CDI Spark 2420 ze standardow¹ rozdzielczoœci¹ 2000 x 2540 ppi oraz zapewniæ wy¿sz¹ jakoœæ naœwietlania, decyduj¹c siê na wersjê high res o rozdzielczoœci 2540 x 4000 ppi. Dostêpna jest równie¿ rozdzielczoœæ HD Flexo 4000 ppi, która zapewnia najwy¿sz¹ jakoœæ form drukowych.

print+publishing 189|13


druk cyfrowy

Xerox Color 8250

Dla druku transakcyjnego Ju¿ odd llilipca Ju¿ Ju ipca w PPolsce ip olsc ol lsc scee bê bbêdzie bêd êdz dzie dzi ie ddos dostêpny osttê os têpn p y najnownajjn na jnow owszyy sy sz yst stem tem produkcyjny pro rodduk dukc kcyj yjny jnyy marki m mar arki ki X Xer erox ox – Xerox Xer Xerox ox system Xerox C Col olor lor 8250. 8250 82 50. Mas 50 M asz yn yna s³ ³u¿y ¿ y do do kkolorowego olor ol lorooweg eggo Color Maszyna s³u¿y ddruku dr ruk uku ku tr ttransakcyjnego tran ran ansa sakkc sa kcyj yjne jne nego g zw go ykor yk orzy zyst stan tan aniie iem zm iem zmi ienien ie wykorzystaniem zmiennych ny ch dan ddanych. anyc an ychh. X yc Xer erox er ox coraz cor cor oraz az bardziej bar bar ardz dzie dz iejj ko ie konc ncen nc entr en truj tr ujee uj Xerox koncentruje siê si iê na ssektorze ekt ek ktorz torzee ur urz¹ z¹¹dz dzeññ produkcyjnych, pro rodduk dukc kcyj yjny jnyych ch, h, czego czeg cz eggo urz¹dzeñ wyra wy raze ra zem ze m by by³o ³o prz pprzejêcie rzej rz ejêc ej êcie êc ie wiosn¹ wio w iosn io sn¹¹ tego sn tego roku rrok okuu przedok prze pr zeddze dwyrazem si iêb êbiors iorstw twaa Impika. Impi pika. ka. Obecnie Obec Ob ecni nie ie Xerox Xero Xe roxx skupia skup sk kuppia ia siê ssiiê iê siêbiorstwa szcz sz czeg cz egól eg ólni ól niee na mas ni m aszy as zyna zy nach na ch do do druku druk dr ukuu transakcyjuk tran tr ansa an sakc sa kcyj kc yj-yj szczególnie maszynach nego g , cy ytujj¹c wy yniki iki bbadañ addaññ IInfoTrends, nffoTre T nds, d w ed³ d³ugg nego, cytuj¹c wyniki wed³ug któr kt óryc ychh rynek ryne ry nekk ten ten ro roœn œnie ie w tem ttempie empi piee 25 pro pproc. rocc. których roœnie rocznie. Xerox Color 8250 to najœwie¿szy owoc dzia³añ Xeroksa w tym sektorze. „Xerox Color 8250 pozwala outsourcerom na zdobycie wiêkszej liczby zleceñ” – mówi Stanis³aw Pieczara, PSG&Solutions Marketing Manager, Xerox Polska. „Produkt jest uzupe³nieniem naszej oferty urz¹dzeñ produkcyjnych, w tym takich rozwi¹zañ, jak Nuvera i iGen. Xerox posiada równie¿ najszersze na rynku portfolio narzêdzi wspieraj¹cych biznes”. Wed³ug producenta

mies mi ies esiiê iêcz iêcz czne ne obci¹¿enie oobbc bci¹ bci i¹¿e i¹¿ ¿eni nie ie maszyny masz ma szyn sz y y mo¿e yn mo¿¿e mo ¿e wynieœæ wyn w y ie yn ieœæ ieœæ miesiêczne nawe na wett 4 ml mln ln kol kkolorowych oloro lorowy wyychh wydruków. w yd ydru rukó ków. kó w. Urz¹Urz U rz¹¹ nawet dzen eniie ie pposiada osiiad os iada da sszereg zere eregg zalet, zal alet let, spoœród sspo p œród po œród których kktó tórr ychh tó dzenie sszczególn¹ zcze zc zegó góln ln¹ uw ln¹ uwag aggê za s³ug s³ ³uggujje mo mo¿l ¿liiw ¿l iwoœ oœæ œæ na szc uwagê zas³uguje mo¿liwoœæ jedn je dnop dn oprz op rzeb rz ebie eb iego ie gowe go wego we go ddru ruko ru kowa ko wani wa niaa w kolorze ni kolo ko lorz lo rzee rz jednoprzebiegowego drukowania bez wy ykony konyy wani nia ia wi iel elu lu us ust tawiieññ w ta stêp st têp êpny nyych ch. h. bez wykonywania wielu ustawieñ wstêpnych. Syst Sy stem st em posiada ppos osia os iada ia da zautomatyzowane zzau auto au toma to maty ma tyzo ty zowa zo wane wa ne funkcje, ffun unkc un kcje kc je, taje taSystem kie ja jjak ak op pcjjonal alny lnyy ppodajnik oddajjni nik ik ro rol lowyy oora lowy razz opcje oppcjje kie opcjonalny rolowy oraz

wyyko koñc koñ ñc zeni ñcze niow iow owee. e. D oddat atk tko kowyym at kowy tut utem tem jest jes estt wykoñczeniowe. Dodatkowym atutem zast stos tosow owan anaa tu tu ttec echhn hnol olog loggia ia Auto Aut uto to Density Densiit Dens it y Conity Con zastosowana technologia trol tr ol,l, która któóra kt óra w cczasie zas asiie ie pprodukcji roddukkcji ro kcjij wykrywa w yk ykr y waa i us suwaa trol, usuwa niiejjed edno dno noro roddn ro dnoœ oœæ œæ pokrycia, pokkr po kr yc kryc yciia ia co nie ia, nniie ie wymaga w wym ymag ym agga niejednorodnoœæ udzi ud zia³ zi a³uu op a³ oper erat er ator at oraa. O jakoœæ or jjak akoœ ak oœææ druku oœ druk dr ukuu dba uk dba równie¿ równ ró wnie wn ie¿¿ ie udzia³u operatora. wbbud udow dowan anyy spektrofotometr, sppek ekt k tr troffot otom tomet etr, tr,, dziêki dziiêk êki któremu k tórem któ kt óremuu wbudowany mo¿l mo ¿liw ¿l iwee jest iw jest odwzorowanie oodw dwzo dw zoro zo rowa ro wani wa niee kolorów ni kolo ko loró lo rów ró w we wed³ d³ug d³ ug mo¿liwe wed³ug stan st andda dard rdu du Pantone. Pant Pa nton one. e. standardu

Atlantic Zeiser Digiline Compact

Najlepsze na sam koniec Firm Fi rmaa At rm Atl lant la nti tic ic ZZeiser eise ei ise serr wp wpro rowa ro waddz wa dza na rynek dza rryn ynekk Firma Atlantic wprowadza nowy no wy system ssys yste ys tem te m do druku ddru ruku ru ku i kodowania kkod odow od owan ow ania an ia zmienzmi zmi mien enen nych ny ch danych ddan anyc an ychh na p³askich yc pp³a ³ask ³a skic sk ichh pude³kach ic pude pu de³k de ³kac ³k achh kartonoac kart ka rton rt onoon o wy ychh ora ooraz razz pojedynczych ra p je po jedy dync nczy zyychh arkuszach ark rkus kus usza zachh rró¿ ó¿ny ó¿ nyychh wych ró¿nych mate ma teri te ria³ ri a³ów a³ ów,, ta ów tak¿ k¿ee po k¿ pod³ d³o¿ d³ o¿yy et o¿ etyk ykie yk ieto ie towy to wych wy ch.. ch materia³ów, tak¿e pod³o¿y etykietowych. U Urz¹ Ur r z¹ z¹ddz dzen dzen eniie ie Digiline Diig D igililiin igil ine Compact ine Comp Comp Co mpac actt jest ac jestt skieroje sski kier ki eroo er Urz¹dzenie wane wa ne do do firm firm opakowaniowych oopa p kowa pa kowani niow iowyc y h i pr yc pproducenoduc od ducen entów tó w ka kart rton rt onuu or on oraz az ttek ektu ek tury tu ry,, ja ry jakk ró równ wnie wn ie¿¿ do ie kartonu tektury, równie¿ dost do staw st awcó aw ców có w le lekó ków kó w, kosmetyków kkos osme os mety me tykó ty ków kó w i produktów prod pr oduk od uktó uk tów tó w dostawców leków, sz ybk bkozbyw b alny l chh (FMCG), ((FM FMCG FM CG)), zzw³aszcza CG w³aszcza ³ szybkozbywalnych ¿y y wnoœci i nap pojjów. Producent po ppoleca leca now¹¹ ¿ywnoœci napojów. masz ma szyn y ê tak¿e yn tak¿ ta k¿ee drukarniom druk dr ukar arni niom om wykonuj¹cym wyk w y on yk onuj ujj¹c ¹ ym y maszynê druk dr uk z zzab abez ezpi piec ecze zeni niam amii, jjak ak rrów ówni nie¿ e¿ m ma³ a³ym ym zabezpieczeniami, równie¿ ma³ym drukarniom akcydensowym. Digiline Compact to system bazowy (ang. entry-level), który stanowi uzupe³nienie oferty Atlantic Zeiser do zadruku pude³ek kartonowych i pojedynczych arkuszy. To wolnostoj¹ce urz¹dzenie s³u¿y do produkcji niskonak³adowej. Po wykonaniu nadruku w³aœciwego na maszynie drukuj¹cej Digiline Compact wykonuje nadruk dodatkowy, umieszczaj¹c na produkcie na przyk³ad numer seryjny, kod czy logo. Urz¹dzenie Atlantic Zeiser mo¿e obs³ugiwaæ pod³o¿a o d³ugoœci od 45 do 430 mm i szerokoœci

38

od 64 do 368 mm. W zakresie kodowania Digiline Compact jest rozwi¹zaniem kompatybilnym ze wszystkimi modelami z serii Atlantic Zeiser Omega. Przy rozdzielczoœci 360 dpi urz¹dzenie osi¹ga prêdkoœæ 60 m/min. Ka¿dy egzemplarz maszyny Digiline Compact posia-

da dwa kluczowe elementy: g³owicê drukuj¹c¹ opart¹ na technologii DoD (ang. Drop on Demand, czyli kropla na ¿¹danie) oraz system susz¹cy. Dope³nieniem ca³oœci jest opcjonalna, niezale¿na kamera, za pomoc¹ której operator mo¿e kontrolowaæ produkcjê. print+publishing 189|13


druk wielkoformatowy

Fujifilm i produkcja POP-ów

Zbawienna pró¿nia Firma Fujifilm stworzy³a unikatowe rozwi¹zanie dla drukarñ zajmuj¹cych siê produkcj¹ materia³ów POP z tektury falistej. Ca³a system sk³ada siê z plotera p³askiego Inca Onset S40i, atramentów Fujifilm Uvijet OC oraz mechanicznego manipulatora. Jednym Jedn Je dnym dn y z ccha ym charakterystycznych hara ha rakt ra kter kt erys er y tyycz ys czny nyych pproblemów robl ro blem bl emów em ów w zad dr uk dr uku k ttektury ekkt k t y fali ktury ffalistej alistt ejj jest jestt odkszta³cenie odk od dks k s ztt a³ a³ce ³ ni nie i zadruku (wyg (w ygiê yg iêci iê cie) ci e) ppod od³o od ³o¿a ³o ¿a. W za ¿a zale le¿n le ¿noœ ¿n oœci oœ ci oodd st stop opni op niaa ni (wygiêcie) pod³o¿a. zale¿noœci stopnia znie zn ieks ie kszt ks zta³ zt a³ce a³ ceni ce niaa, ni a, mo¿na m mo¿ o¿na o¿ na kompensowaæ kkom ompe om pens pe nsow ns owaæ ow aæ je je za zniekszta³cenia, pomo po moc¹ c¹ ró¿nych rró¿ ó¿ny nyych metod, met m etod od,, niemniej niem ni emni niej ejj jednak jed edna nakk pomoc¹ w dalszym dalszyym ci¹g gu wp p ³yy wa to na jjakoœæ akoœæ druku. ci¹gu wp³ywa Co wiêcej, wysoka ch³onnoœæ typowych pod³ d³ o¿y ¿ spra wia, i ¿e ¿ czêsto czêstt o atrament att ramentt wsi¹ka wsii¹kka pod³o¿y sprawia, ttak, tak ta ak , ¿e ¿e po wier wi ier erzc zchhn zc hnia hni ia jest jjes estt nierównomiernie es nier ni ier eróów ównomi ówno mier ier ni nie ie powierzchnia mato ma towa wa.. Rodzi Rodz Ro dzii to koniecznoœæ kkon onie iecz czno noœæ œæ lakierowania lak lakie iero rowa wani niaa matowa. wydruków. Nowe rozwi¹zanie Fujifilm pomaga por pporadziæ or addzi ziæ iæ so sobi biee z ty bi tym m pr obl ob bleme lemem m. sobie problemem.

tyypo p we dla dla tradycyjnych ttra rady ra dyycyyjn j yc y h metod meto me todd transportu to tran tr ansp an sppor ortu tu typowe p d³o¿a. po ¿ Zastosowanie ZZasttosowani nie i technologii tech chnol h lo logi gii pró¿niop ó¿ pr ó¿ni nioi pod³o¿a. wej pozwala pozw po zwal zw alaa pr al prze zede ze de wszystkim w wsz szys sz ystk ys tkim tk im na na transport tran tr ansp an spor sp ortt or wej przede odks od kszt ks zta³ zt a³co a³ cown co wnyc wn ychh materia³ów yc mate ma teri te ria³ ri a³ów a³ ów (o (o ró¿nicy ró¿n ró ¿nic ¿n icyy ic odkszta³cownych siêg si êggajj¹c ¹cej ejj 2 20 0 mm nnaa me metr tr bbie ie¿¹ ¿¹cy cyy) w po pozy zyycjji siêgaj¹cej bie¿¹cy) pozycji p ziomejj (idealnie na p³asko), po p asko), co nie po p³ ppozostazostapoziomej

wia œladów œlad œl adów ad ów w obszarze oobs bsza bs zarz za rzee zadruku. rz zadr za druk dr ukuu. Ka¿dy uk Ka¿ K a¿dy a¿ dyy zadruzzad adru ad ruru wia ko y arkusz ark rkusz k je jjest estt pponownie onowni nie i zasy ysanyy pprzez rzez kowany zasysany auto au toma to maty ma tycz ty czn¹ cz n¹ gg³o ³owi ³o wicê wi cê i pprz rzen rz enos en oszo os zony zo ny na na stos stos automatyczn¹ g³owicê przenoszony wyk yk³a yk ³ada ³a dani da niuu. ni u. PPrz rzyy je rz jedn dnoc dn ocze oc zesn ze snej sn ej ppra racy ra cy obu obu na w wyk³adaniu. Przy jednoczesnej pracy g ow g³ owic ic wydajnoœæ w wyd y ajjno yd noœæ œæ pplo lote tera ra Inca IInc ncaa On Onse sett wz wzra rast staa g³owic plotera Onset wzrasta /godz. godz. nawet do 500 m2/g

Niezawodne Niez Ni ezaw ez awod aw odne od ne atramenty atr a tram tr amen am enty en ty Bazuj¹c na swoim wieloletnim doœwiadczeniu ni iu w pr oddukkcj cjiji at atra rame ra ment me ntóów nt ów U UV V or oraz az ffar arbb ar produkcji atramentów farb sitodrukowyc y h do druku materia³ów POP na sitodrukowych tekturze falistej, firma Fujifilm podjê³a siê nowe no wego go wyzwania. wyz w yzwa wani nia ia. W ykor yk korzy zystta³ a³a ³a sw oj¹ oj j¹ wi ied edzê dzê nowego Wykorzysta³a swoj¹ wiedzê i mo¿liwoœci technologiczne, technologgiczne,, byy op pracowaæ opracowaæ seriê atramentów zapewniaj¹cych wykoñczeniee ró ni ró¿n ¿neg ¿n egoo ro eg rodz dzaj dz ajuu – od llek aj ekko ek ko b³yszcz¹cego, b³y b ³y ³ysz szcz sz cz¹c cz ¹ceg ¹c egoo, eg ró¿nego rodzaju lekko poprzez satynowe, a¿ po wysoki po³ysk. Atramenty Uvijet OC gwarantuj¹ niezmienny wygl¹d zadrukowanej powierzchni jeszcze przez d³ugi czas po wykonaniu nadruku. Dziêki temu materia³y POS, które musz¹ zostaæ poddane dalszej obróbce – ciêciu, perforacji czy giêciu – mo¿na przechowywaæ tak d³ugo, jak wymaga tego cykl logistyczny.

Zwinne ramiê Wysokiej jakoœci atramenty to tylko jeden z elementów innowacyjnego rozwi¹zania Fujifilm. Jego kolejn¹ nieodzown¹ czêœci¹ jest nowy automatyczny system do transportu pod³o¿a, który wykorzystuje metodê przenoszenia za pomoc¹ technologii pró¿niowej. System ten sk³ada siê z ramienia robotycznego i kamery, która rozpoznaje lokalizacjê stosu tektury falistej. Manipulator zasysa pojedynczy arkusz z wierzchu stosu i transportuje go na stó³ pró¿niowy, w który wyposa¿ony jest ploter drukuj¹cy Inca Onset. Poniewa¿ materia³ jest zasysany, a nie chwytany, nie pozostaj¹ na nim ¿adne œlady

40

Nowy system opracowany przez Fujifilm podnosi prêdkoœæ plotera z p³askim sto³em oraz dok³adnoœæ zadruku odkszta³conej tektury falistej.

print+publishing 189|13


druk opakowañ

Rozmowa z Andrzejem K³opotowskim

Czas POSperity Warszawska drukarnia Print&Display, która na rynku dzia³a ju¿ od osiemnastu lat, mog³aby spokojnie dalej robiæ tylko to, na czym zna siê najlepiej – produkowaæ billboardy. Nie da siê jednak odcinaæ kuponów, gdy niepohamowana chêæ rozwoju ci¹gle podsuwa kolejne pomys³y. Jednym z nich by³o stworzenie nowej marki handlowej dla sektora opakowañ i POS-ów. POSperita, nomen omen, to symbol szczytowej aktywnoœci Print&Display na rynku. Porozmawialiœmy na ten temat z Andrzejem K³opotowskim, dyrektorem zarz¹dzaj¹cym firmy. Rozmawia³: Jacek Golicz Pr Prin intt & Pu Publ blis ishi hing ng g: D Dl laczeg go firma fi z doœwiaddoœœwiiad dPrint Publishing: Dlaczego cczeniem cz e ie en iem w druku druk dr uku u bi bill llbo boar a dó dów zd zdec ecyd y ow yd o a³ a³a a billboardów zdecydowa³a siêê we si wejœ j æ na rynek jœ ryn ryn y ek POS-ów POS P OS-óów i opakowañ? op pak akow owañ añ?? wejœæ Andr An drze dr zejj K³ ze K³op op pot otow owsk ow skii: Ka¿da sk Ka¿d Ka ¿daa firma firm fi rmaa szuka szuk sz ukaa Andrzej K³opotowski: nowy no wyych dróg dró drógg rozwoju. rozw ro zwoj ojju. N Naw awet et ppoo pr pprzebyciu zeby ze byyci ciuu Nawet nowych d³uggiejj drogi droggi nie warto stan¹æ ¹ w miejscu miejs j cu d³ugiej i cieszyæ siê z tego, gdzie siê jest. Zamiast tego wolilimy patrzeæ, patrzeæ, æ jaka jakka jest j droga droga przedd nami. nami.i wolimy Takk jju¿ u¿¿ mamy. ZZastanowiliœmy astanowil t iliœ iœmy si iê, jjak akk ef fekk Tak siê, efekt y wniie tywn ie mo¿emy mo¿ o¿em ¿emyy wykorzystaæ wykkorz wy korzys ysttaæ taæ nasze nasz na szee osiemnaosiiemn os iemnaatywnie stol st olet ol etni et niee doœwiadczenie ni doœw do œwia œw iadc ia dcze dc zeni ze niee w dr ni druk ukuu, uk u, ccoo no nowe wego we go stoletnie druku, nowego ryynkowi i odnieœæ sukces mo¿emyy zaoferowaæ rynkowi z naszymi klientami. Przeanalizowaliœmy ró¿ne mo¿liwoœci i ostatecznie zdecydowaliœmy siê pprodukcjê roddu ro dukc duk kcjê kcj jê i sspr prze pr zedda ze da¿ PO da¿ POS S-óów ów ora ooraz razz krótkich ra krót krót kr ótki kichh na pro sprzeda¿ POS-ów

seriiii op serii opakowañ pakow k aññ kki kierowanych ierowanyychh bbezpo bezpoœrednio p œreddnio i ddoo du¿y du ych ffir irm z se sekt ktor o a pr pprodukcji oduk od ukcj cjji opakowañ. oppak akow o añ añ. du¿ych firm sektora Jest Je stem em przekonany, prz rzek ekon onan any, y ¿¿ee na y, nasz szaa pr ppropozycja oppoz ozyc y ja yc j Jestem nasza wspó ws p ³ppra pó racy cyy jest jes estt atrakcyjna atra at rakc kcyj yjna yj na dla dla tego tteg eggo typu tyypu p wspó³pracy pprzedsiêbiorstw, pr zeds ze dsiê iêêbi bior orst stw w, poniewa¿ pon onie iewa wa¿¿ stanowi stan st anow owii doskona³e dosk do skon ona³ a³ee uzup uz uppe³ e³ni nien enie ie ich ich ofe ooferty. fert rty. y K y. Kró rótk tkie ie serie ser serie ie druku ddru ruku ku uzupe³nienie Krótkie s¹¹ coraz bardziejj po ppo¿¹dane ¿¹¹dane pprzez rzez ich klientów przed wdro¿eniem docelowej produkcji. P&P: Mówi¹c P&P: Mówi¹c i o klientach, klilient i tach, h do do kogo k dok³adnie dok³ k³ad dnie i ski sk kiero ierowa wana na jjes estt wa wasz sza a oferta? ofer of fertta? ta? skierowana jest wasza A. A.K. K.:: Kieruje j myy j¹ je j¹ do dwóch grup grupp docelowych. docelowyych. A.K.: Kierujemy Pierwsza z nich to producenci z bran¿y FMCG. Nie jest to dla nas ca³kiem nowy klient, poniewa¿ ws pó³ pó ó³p ³pra ³pra racu cujje cu jemy z firmami jemy fi firirma irmamii o ttym ym ppro rofi ro fillu fi lu wa¿ wspó³pracujemy profilu

Andrzej K³opotowski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy firmy Print&Display, wyjaœnia zalety nowej marki handlowej POSperita, jaka zosta³a utworzona w ramach przedsiêbiorstwa. Oferuje ona produkty i us³ugi dla sektora opakowañ i POS-ów.

42

latt – zaró ówno ppoprzez opprzez age g ncjje reklamowe, rekl klamowe,, odd lat zarówno agencje j k i z sa ja ssamymi myymi pproducentami. roodu duce centtami.i. Druga Druuga g grupa gruupa p ttoo jak firm fi rmyy z br bran an¿y ¿yy oopa p ko pa kowa wani niow owej ejj, z któr¹ któr kt ór¹¹ w³aœnie w³aœ w³ aœni niee firmy bran¿y opakowaniowej, zacz za czêl ê iœ êl iœmy myy wspó³pracê wsp w sppó³ ó³pr p ac pr acêê i w której któr kt órej ejj staramy sta stara ramy myy siê siêê zaczêliœmy p zyysk po skaæ aæ nnow owyc y h kl yc klie ient ntów ów. Nasza Nasz Na szaa oferta ofer of erta ta dla dla pozyskaæ nowych klientów. bran br an¿y ¿yy opa oopakowaniowej p ko pa kowa wani niow owej ejj stale ssta tale le siê siêê rozwija rroz ozwi wija j i maja ma bran¿y nadziejjê, ¿e dziê êki jej jejj kompleksowoœci kompl p eksowoœci i domyy nadziejê, dziêki datkowym us³ugom zdobêdziemy przewagê nad konkuren k cj¹. j konkurencj¹. P&P: Jak Jak wygl¹da wygll¹d ¹da da wasza wasz wa sza a oferta ofer of fertta ta dla dlla d la drukarñ dru d rukka karñ ñ P&P: opak op akow ak owan ow anio an iowy io wych wy ch?? ch opakowaniowych? A .K K.:: W tej chwili w drukarni pracuje ju¿ bardzo A.K.: wydajna, przemys³owa maszyna cyfrowa typu flat atb tbe bed, na bed na kt któ órejj m ór o¿em o¿ ¿em emyy wykonaæ wykko wy kona kona naææ w do ddobrej dob obr brejj flatbed, której mo¿emy jako ja koœc ko œcii sa œc samp mple mp le i m moc ocku oc kupy ku py oora razz kr ra krót ótki ót kiee serie ki seri se riee ri jakoœci sample mockupy oraz krótkie opakowañ. Maszyna drukuj¹ca ustawiona jest w ci¹g technologiczny z ploterem tn¹cym, który mo¿e wycinaæ w tekturze i bardzo wielu materia³ach sztywnych. Nasza oferta kierowana jest do du¿ych drukarñ opakowaniowych – fleksograficznych i offsetowych – które najczêœciej dostarczaj¹ swoim klientom produkty w tysi¹cach egzemplarzy. My oferujemy im podwykonawstwo w zakresie krótkich serii druku. S¹ to opakowania próbne przeznaczone do badañ fokusowych, a tak¿e ma³e i œrednie nak³ady opakowañ wykorzystywane w kampaniach marketingowych. Dziœ du¿e nak³ady s¹ podzielone na mniejsze serie produktów, personalizowane dla ró¿nych grup odbiorców. Oferujemy tak¿e wysokojakoœciowe mockupy i sample z ró¿nych materia³ów, drukowane w krótkich, testowych seriach i wykorzystywane w celach przedprodukcyjnych. Wszystkie oferowane przez nas produkty s¹ drukowane w dobrej print+publishing 189|13


druk opakowañ jako ja kooœc œcii i bo boga gate ga tejj ga te gami miee ko oloory ryst styc st yczn yc znej zn ej.. Mo ej Mog¹ g¹ jakoœci bogatej gamie kolorystycznej. bbyæ by yæ pe ppersonalizowane rson rs onal alilizow izowan anee za równ ró ównoo pr pprzez zezz ob ze obra braz, z,, jak jakk zarówno obraz, i tekst. teks te kstt. Nasza ks Nas N asza as za oferta ofe ofe fert rtaa to jednak rt jjed edna ed nakk nie na nie tylko tylk ty lkoo druk. lk druk dr uk. uk Sama Sa ma ppro rodu ro dukc du kcja kc ja poligraficzna ppol olig ol igra ig rafi ra ficz fi czna cz na stanowi ssta tano ta nowi no wi fundafun fun unda dada produkcja ment naszejj dzia³alnoœci, na który ym budujemy buduje j myy którym równie¿ dodatkowe us³ugi. Klientom oferujemy pe³e pe ³enn fi ³e fini nish ni shin sh ingg za in zamó mówi mó wion wi onyc on ychh pr yc prod oduk od uktó uk tów tó w. D w. Do ope³en finishing zamówionych produktów. Dodatkowo bezpoœrednim klientom proponujemy us³ us ³ugê magazynowania ³ugê mag m agaz azyn ynow owan aniia ia materia³ów mat ater teriia³ó ia³ó ³ów w reklamorekl re klam kl amoous³ugê wy ych ch,, w ty ym: kon kkonfekcjonowanie, onfe fekc kcjo j no jo nowa wani niee, pakowanie, pak akow owan anie ie,, wych, tym: przechowywanie i dostarczanie we wskazane mi iej ejsc jsc scaa. W pprz rzyp rz ypad adk dku ku pro pprodukcji roddu ro dukc duk kcji PPOS kcji OS-óów pr proc oces oc es miejsca. przypadku POS-ów proces wsparty jest tak¿e przez oprogramowanie umo¿liliwiaj¹ce wiiaj aj¹c j¹cee za zarz rz¹d ¹dza dzani nie ie kampaniami. kampan kamp aniia iami mi.i Je JJest estt to to na nasz sz zarz¹dzanie autorski pprogram rogr g am POSplanner. POSpl p anner. P&P: Jak P&P: Jak d dzi zia³ a³a a to roz rrozwi¹zanie ozwi wi¹z ¹ an ¹z anie ie i jakie jak akie ie kkor orzy zyyœc œcii dzia³a korzyœci przynosi klientom?

Ploter p³aski HP FB7600 to nieodzowny element ³añcucha produkcji w POSperita. Maszyna spe³nia wysokie wymagania firmy – drukuje z zawrotn¹ prêdkoœci¹ 500 m2/godz., a jednoczeœnie umo¿liwia druk personalizowanych prac i produkcjê ma³ych nak³adów.

A .K K.:: POSplanner to aplikacja, dziêki której firmy A.K.: z se sekt ktor oraa FMCG FMCG mog¹ mog m ogg¹ zamówiæ zamó za mówi wiææ ró¿ne ró¿n ró ¿nee rodzaje rodz ro dzaj ajje sektora materia³ów reklamowych i zarz¹dzaæ ca³¹ kampani pa ni¹¹ ma ni mark rket rk etin et ingo in gow¹ go w¹.. Za ppoœ w¹ oœre oœ redn re dnic dn ictw ic twem tw em tteg egoo eg pani¹ marketingow¹. poœrednictwem tego programu klient ma wgl¹d w to, co dzieje siê z je jego go zzam amów am ówie ów ieni ie niem ni em na na po posz szcz sz czeg cz egól eg ólny ól nych ny ch siê zamówieniem poszczególnych etapach ³añcucha dostaw, np. otrzymuje p tw po twie ierd rdze zeni niaa wys³ania wyys³ s³an ania ia mat m ater eria ia³ó ³ów w we wskawsk w skaa potwierdzenia materia³ów zane miejsce oraz zdjêcia z instalacji.

doœwiadczeniem w sektorze poligrafii. To jest to, co wyr w y ó¿ yr ó¿ni niaa nas nas na rynku. ryn r yn y ku ku. wyró¿nia

P&P: Mówi³ Pan o produkcji i postprodukcji. P&P: A czy zajmujecie siê równie¿ tworzeniem projektów POS-ów i opakowañ? A.K.: Mamy dwa studia. Jedno z nich jest studiem typowo projektowym, zajmuj¹cym siê projektowaniem form przestrzennych i w tej dziedzinie siê specjalizujemy. W drugim mo¿emy na ¿yczenie klienta zaprojektowaæ okreœlony rodzaj grafiki. W tej chwili najwiêkszy nacisk k³adziemy na projektowanie 3D, czyli tworzenie konstrukcji opakowañ i POS-ów oraz pracê z gotowymi projektami graficznymi klienta lub agencji. P&P: Rynek opakowañ i POS-ów rozwija siê bardzo dynamicznie. Jakie szanse dla siebie POSperita dostrzega w tym sektorze? A.K.: Obszarem naszego dzia³ania jest ca³a Polska, a nasz rynek produkcji POS-ów jest bardzo rozdrobniony. Nasz¹ przewag¹ jest to, ¿e posiadamy maszyny cyfrowe drukuj¹ce w wysokiej jakoœci. Dziêki nim nasz cykl produkcyjny jest du¿o krótszy ni¿ w przypadku tradycyjnych drukarñ. Bior¹c pod uwagê nasz park technologiczny, zapewniamy firmom z sektora opakowañ ograniczenie kosztów. W ich przypadku ma³e nak³ady s¹ pracoch³onne i nieop³acalne, a dziêki wspó³pracy z nami mog¹ realizowaæ krótkie serie zamówieñ dla swoich klientów. W tej chwili oferujemy nowoczesn¹ technologiê, wspart¹ unikalnym serwisem, a tak¿e d³ugoletnim print+publishing 189|13

P&P: Jakie P&P: JJak akie ak ie urz¹dzenia urz u rz¹d rz ¹dze ¹d zeni ze nia ni a sk sk³a ³ada ³a daj¹ da j¹ ssiê iê na na wasz wasz sk³adaj¹ nowoczesny park maszynowy? A .K K.:: Nasz ci¹g produkcyjny jest prosty i bardzo A.K.: efek ef ekty tyywn wny. y Mamy y. Mam M amyy maszynê masz ma szyn y ê cyfrow¹ yn cyyfr frow ow¹¹ HP Scitex Sci Scite texx efektywny. FB7600, która mo¿e zadrukowaæ arkusze o wyg je j ona dowolnyy miarach 3,2 x 1,6 m. Obs³ugu Obs³uguje rodzaj materia³u: pod³o¿a elastyczne, tekturê falist¹ czy p³yty PVC. Kolejny krok w cyklu produkcji to obróbka na ploterze Kongsberg XP 24 – ciêcie, giêcie, wycinanie w dowolnym kszta³cie. Nastêpnym etapem jest konfekcjonowanie materia³u: sk³adanie, monta¿ i wysy³ka. P&P: Dlaczego zdecydowaliœcie siê na wybór w³aœnie tych urz¹dzeñ? A.K.: Zadecydowa³a ³atwoœæ i elastycznoœæ konfiguracji oraz dobór materia³ów do zadruku. Jeœli chodzi o maszynê HP FB7600, jest to urz¹dzenie bardzo wydajne – drukuje do 500 m2/godz. Jednoczeœnie pozwala ono na personalizacjê wydruków i produkcjê krótkich serii. Z kolei marka Kongsberg wi¹¿e siê przede wszystkim z wieloletnim doœwiadczeniem w obróbce materia³ów sztywnych za

POSperita Awards Do udzia³u w konkursie zaproszeni s¹ wszyscy studenci technicznych i artystycznych szkó³ wy¿szych – pañstwowych i prywatnych. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 28 czerwca. Dla zwyciêzców przewidziane s¹ nagrody pieniê¿ne i rzeczowe. Wszystkie szczegó³y i regulamin znajduj¹ siê na stronie www. posperita.pl oraz stronie firmy na Facebooku. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w październiku. Partnerem technologicznym jest firma HP Scitex.

pomoc¹ wydajnych urz¹dzeñ do ciêcia, frezowaniaa i bi ni bigo g wa go wani niaa. Mod M odel el pprzez rzez rz ez nas nas wybrany wyb w y ra yb rany nyy jest jes estt bigowania. Model jednym z najszybszych na rynku. P& P&P P: Rynek, na którym dzia³acie, jest bardzo P&P: konk ko nkur nk uren ur ency en cyjn cy jnyy. jn y. W jak jjaki akii sp ak spos osób os ób p pró róbu ró buje bu jeci je ciee ci sposób próbujecie konkurencyjny. wyró¿niæ siê na tle konkurencji? A.K.: Dzia³amy na rynku od osiemnastu lat, j steœmyy firm¹ rozpoznawaln¹ i godn¹ je godn¹ zaufania. jesteœmy Relacje z klientami opieramy na jasnych zasadach wspó³pracy, wspieraj¹c ich w prowadzeniu biznesu i pomagaj¹c rozwi¹zywaæ problemy. Oferujemy tak¿e doskona³y serwis, którego zadaniem jest profesjonalna obs³uga klienta na ka¿dym etapie wspó³pracy. W zwi¹zku z tym, ¿e nie jesteœmy du¿¹ firm¹, nie trzeba przechodziæ u nas przez nieskoñczon¹ liczbê procedur, wszystko przebiega szybko i sprawnie. Kontakt z nami jest ³atwy i przyjemny, pozbawiony niepotrzebnej biurokracji. P&P: Jaki jest wasz przepis na dobry materia³ POS? A.K.: Najlepsze POS-y s¹ dopiero przed nami! Codziennoœci¹ jest rutynowa produkcja standardowych materia³ów, ale chcemy i potrafimy robiæ te¿ rzeczy nietypowe. Jeœli chodzi o dobry POS, to liczy siê dla nas zdanie klientów, a oni oczekuj¹ rozwi¹zañ ciekawych wizualnie i skutecznych marketingowo, jednoczeœnie op³acalnych i ³atwych w transporcie i monta¿u. I my jesteœmy w stanie na te oczekiwania odpowiedzieæ. Jednoczeœnie jesteœmy otwarci na m³odych, twórczych projektantów, dlatego postanowiliœmy zorganizowaæ konkurs skierowany do studentów uczelni artystycznych i technicznych – POSperita Awards. Uczestnicy maj¹ za zadanie stworzyæ niekonwencjonaln¹ formê przestrzenn¹ – display reklamowy. Zwyciêskie kreacje przedstawimy naszym klientom. Mam nadziejê, ¿e bêdzie to dla nich inspiruj¹ce.

43


druk opakowañ

HP Indigo dla Coca-Cola

Etykieta, która mówi Spersonalizowane etykiety Coca-Cola, które podbijaj¹ serca konsumentów w Europie od 1 maja 2013 r., powsta³y za pomoc¹ cyfrowych maszyn drukarskich HP Indigo z serii WS6000. Projekt ten by³ zwi¹zany z najwiêksz¹ w historii spersonalizowan¹ kampani¹ marki pod nazw¹ „Podziel siê Coca-Col¹”, której celem by³o zast¹pienie tradycyjnego logo firmy 150 najpopularniejszymi w 32 krajach imionami, pseudonimami i s³owami wyra¿aj¹cymi uczucia. W pr projekcie ojjekkci cie ie tym t ym po ty po³ po³¹czono ³¹cz ³¹cz ³¹ czon onoo dw on ddwie dwi wie ie ttec technologie echhn ec hnol olog log ogiie ie druk dr ukuu – tradycyjn¹ uk trad tr adyc ad ycyj yc yjn¹ yj n¹ i cyfrow¹ ccyf yfro yf row¹ ro w¹ HP HP Indigo, Indi In digo di go, aby go aby druku wypr oddukow k aææ 800 800 milionów mililiionów ó wysokiej wysoki kiejj jakoœci jakkoœœcii wyprodukowaæ spersonali lizowanychh etykiet ett yki kiett na bbutelkach uttelk lkachh naspersonalizowanych pojó jów Coca-Cola, jó Coca-C Cola, l Coca-Cola Coca-C C Colla Light Li Lighht ht i Coca-Cola Coca-C C Colla pojów ZZero. Zero Ze ero ro. „W W nowej nnow owejj kampanii kam kam ampa pani niiii fi fizy zycz zy czna cz na butelka bbut utel elk lka ka zostazzos osta os tata fizyczna ³a powi¹zana ³a ppow owii¹ ow i¹za i¹za zana na z kkan ana³ a³am ³am amii ko kkomunikacyjnymi komu omuni nik ika kacy kacy cyjjn jnym jnym ymii on onkana³ami liline ne, ta ne taki kimi ki mi jjak ak med m edia ed ia spo sspo³ecznoœciowe po³e po ³ecz ³e czno cz noœc no œcio œc iowe io we i treœci ttre reœc re œcii œc line, takimi media inte in tern te rnet rn etow et owee generowane ow g ne ge nero rowa ro wane wa ne pprzez rzez rz ez uu¿y ¿yy tk tkow owni ow nikó ków w. w. internetowe u¿ytkowników. Dziê êki zdolnoœci do personalizacji p rsonalizacjij tak wielkiejj pe Dziêki liczbyy etykiet etyykiet z zachowaniem jakoœci jakoœci i spójspó p j-j noœ œcii wymaganejj przez C oca-C Colê, l cyfrowe cyfrowe f noœci Coca-Colê, masz ma szyn ynyy dr ddrukarskie ruk ukar karsk ski kie ie H HPP In IIndigo Indi ndi digo go oot twie twi ierajj¹ iera j¹ nnow owee maszyny otwieraj¹ nowe pperspektywy pe rspe rs p kt pe ktyw y y w zakresie yw zakr za kres kr esie es ie kampanii kam kam ampa p ni pa niii kr krea eaty ea tyy ww kreatywnych” – powiedzia³a Marit Kroon, dyrektor ds. marketingu na Europê w firmie Coca-Cola.

Indi Indi In digo go stworzy³ ssttw twor twor orzy zy³³ specjalny zy spec sp ecjja ec jaln jal lny czerwony lny czer cz erwo er wony wo ny atrament aattr tram tram amen entt en Indigo Coca Co ca-C ca -C Col olaa Red Red Ink, Inkk, który In kktó tóry tó ry jest jjes estt standardem es stan st anda an dard da rdem rd em ddla la Coca-Cola wszystki tkichh materia³ów materi t ia³ó ³ów drukowanych drukowanych k h metod¹ mettodd¹ wszystkich tradyc d yjn¹ j oraz cyfrow¹ cyffrow¹ w ramach ramachh kampanii kkampaniiii tradycyjn¹ „PPoddziiell siê siiê Coca-Col¹” Coca-C C Coll¹”” i ma pos³ ³u¿¿yææ równi ó ie¿¿ „Podziel pos³u¿yæ równie¿ jako jak ja ko wzo w zorz zo rzec rz ec dla ddlla la materia³ów mat m ater at eriia er ia³ó ia³ó ³ów w reklamowych rekl re klam kl amow am owyc ow ychh firmy yc firm fi rmyy rm jako wzorzec przy zysz zy sz³³o sz ³oœc ³oœ œci. „Cyfrowe œci „C Cyfr Cyf Cy frow frow owee maszyny masz ma szyn sz ynyy drukarskie yn druk dr ukar karsk ski kie ie w pr przysz³oœci.

HP Indigo Ind ndi dig igo sprawdzi³y igo spra sp rawddzi zi³i³y ³y siê si siê iê znakomicie zzna nakko na komiici cie ie w d³ugich d³ug d³ ugiic ug ich ich cykl cy klac kl achh dr ac druk ukow uk owan ow ania an ia. Um ia Umo¿ o¿lililiwi o¿ wi³y wi ³y ter tterminow¹ ermi er mino mi now¹ no w¹ rree ecyklach drukowania. Umo¿liwi³y ali lizacjjê projektu projjekt ktu na tak takk wielk¹ wiielk lk¹ skalê, skkalê, l spe³niaj¹c spe³³niiajj¹c alizacjê równoczeœ ó œniie wys oki kie wymagani ia st tandardó d dów równoczeœnie wysokie wymagania standardów ma rki ki C oca-C Colla”” – powi ieddziia³³ Al Alon l Bar-Shany, Bar B -Sh Shany, marki Coca-Cola” powiedzia³ wice wi ice cepr prez pr ezes ez es i dyrektor ddyr yrek ekto kto torr generalny gene ge nera ne ralln ra lny dz lny ddzia³u dzi zia ia³u ia³ ³u maszyn m mas aszy as zynn zy wiceprezes ddrukarskich dr ruk ukar karsk ski kic ich In ich IIndigo Indi ndi digo go w HP. H HPP.

Zawsze Zaws Za wsze ze HP HP Projektem kierowa³ Peter Overbeek dyrektor zarz ¹dzaj d j¹cy w fi ffirmie irmie i ESHUIS, kktóry tóóry kkoordynooorddynozarz¹dzaj¹cy wa³³ pr wa prod oduk ukcj cjêê spersonalizowanych sper sp erso sona nalilizo zowa wany nych ch etykiet eety tyki kiet et na na produkcjê 12 cyfrowych maszynach drukarskich HP Indigo WS6000 w oœmiu drukarniach w ca³ej Europie. Maszyny pracowa³y 24 godziny na dobê przez oko³o trzy miesi¹ce, dziêki czemu uda³o siê wydrukowaæ prawie 800 milionów etykiet, co jest najwiêkszym jak dot¹d zadaniem zrealizowanym przez urz¹dzenia tego typu. Najpierw wydrukowano sta³¹ treœæ etykiet metod¹ tradycyjn¹ na folii BOPP o gruboœci 38 mikronów, a nastêpnie spersonalizowano te etykiety, nanosz¹c na nie imiona za pomoc¹ cyfrowych maszyn drukarskich HP Indigo WS6000. Wszystkie maszyny u¿yte w tym projekcie zosta³y skonfigurowane jednakowo, co zapewni³o spójnoœæ procesów produkcyjnych. „Urz¹dzenia HP Indigo WS6000 potwierdzi³y swoj¹ wyj¹tkow¹ niezawodnoœæ, osi¹gaj¹c rekordow¹ produktywnoœæ i wskaźnik czasu pracy bez przestojów równy 86 proc.” – powiedzia³ Peter Overbeek. Ponadto, aby firmowy kolor marki by³ zawsze identyczny, dzia³ HP

44

Dziêki wykorzystaniu HP Indigo WS6000 uda³o siê wyprodukowaæ 800 milionów spersonalizowanych etykiet CocaCola w 32 krajach w Europie.

print+publishing 189|13


druk

System suszenia UV Komori H-UV

Na podbój rynku Coraz wiêcej instalacji innowacyjnego systemu suszenia Komori H-UV sk³ania do tego, by przyjrzeæ siê bli¿ej tej technologii. Zosta³a ona wprowadzona na rynek jakiœ czas temu, a obecnie cieszy siê rosn¹cym zainteresowaniem drukarñ. Równie¿ w Polsce mia³o miejsce wdro¿enie pierwszej maszyny z systemem wykorzystuj¹cym to ciekawe i przynosz¹ce szereg korzyœci rozwi¹zanie.

Komori K Komo Ko omorii H-UV H-U U V to to po³¹czenie po³ o³¹c ³¹c ¹cze zeni nie ie zalet zalle za let druku let druk dr uku ku kkonwencjonalnego konw ko onw nwen encj cjon jonal alne lne nego go i UV: UV U V: b³ V: bb³yskawiczne ³ ysk ³y skaw kaw awiic ic zn iczn znee susu szen sz enie en ie w wyd y ru yd rukó ków kó w, kkró rótk ró tkie tk ie ccyk y le pprodukcyjne, yk rodu ro dukc du kcyj kc yjne yj ne,, ne szenie wydruków, krótkie cykle nat na t ychhmi ty mias ias astto towa ggotowoœæ towa otow ot towoœ oœæ œæ do do dalszej dal alsz lszejj oob brób brób br óbki ki,, ki natychmiastowa obróbki, mo ¿liliw ¿l iwoœ oœæ œæ drukowania druk dr ukow kow owan aniia an ia na na tr udny ud dnychh w zadruku zad adru dru rukku ku mo¿liwoœæ trudnych pod³ po d³o¿ d³ o¿ac o¿ achh, ac h, eliminacja eli elilimi mina mi nacj na cjaa prószenia, cj prós pr ósze ós zeni ze niaa, ni a, ³atwoœæ ³³at atwo at woœæ wo œæ pod³o¿ach, uszl us zlac zl ache ac hetn he tnia tn iani ia niaa, oodp ni dpor dp orno or noœæ no œæ m mec echa ec hani ha nicz ni czna cz na uszlachetniania, odpornoœæ mechaniczna oraz or az po³ysk ppo³ o³ys yskk wydruków wydr wy druk uków ów charakterystyczny ccha hara rakt kter erys ysty tycz czny ny dla dla technologii konwencjonalnej. Wyeliminowano tu jednoczeœnie wiele wad technologii UV, takich jak: wysoki koszt inwestycji, wysokie zu¿ycie energii czy emisja szkodliwych substancji do œrodowiska. H-UV jest wiêc rozwi¹zaniem ekonomicznym, proekologicznym i gwarantuj¹cym wysok¹ jakoœæ produktu.

Narodziny: N Naro Na aro rod dzin dzi dz iny: iny: y Ipex IIpe p x 2010 pe 2010 Koomorii H-UV Komori K Komo H-U UV to to innowacyjny iinn nnow nn owac ow acyj yjny jny system ssys ystte ys tem suszenia tem susz su szen sz eniia en ia UV,, wy UV yko korz rzys rz y tu ys tuj¹ j cyy ddoo suszenia j¹ susz su szen sz enia en ia œwie¿o œœwi wie¿ wi e¿oo zadrue¿ zadr za druudr wykorzystuj¹cy kkowanej kowa ko owa wane nejj od ne odbi dbi bitk tkii lampê tk lamppê ul lamp la ult ltr traf afi fio iole iol leto let tow¹¹ i ffar tow¹ arbby ar by odbitki ultrafioletow¹ farby UV o w wys ysok oki kie iej czu³oœci. iej czu³³oœœci ci.i. Firma Firm Fi irm rmaa Komori Komorii rozpoKomo Ko rroz ozpo oz po-po wysokiej czê³ cz ê³aa prace ê³ prac pr acee nad ac nad t¹ technologi¹ ttec echn ec hnol hn olog ol ogi¹ og i¹ kilka kkilililka ka lat lat tem ttemu, emuu, em u, czê³a twor tw orz¹ or z¹cc wyspecjalizowany z¹ wysp wy spec sp ecja ec jalililizo ja zowa zo wany wa ny ddzi zia³ zi a³ w sswo woic wo ichh ic tworz¹c dzia³ swoich zak³ za k³ad adac achh pr prod oduk ukcy cyjn jnyc ychh. Pracowa³ PPra raco cowa wa³³ on nad nad zak³adach produkcyjnych. nowym rozwi¹zaniem wspólnie z partnerami technologicznymi – dostawcami lamp UV oraz specjalnych farb. Pierwsz¹ arkuszow¹ maszynê offsetow¹ z bazuj¹cym na tej technologii, wbudowanym systemem suszenia H-UV zaprezentowano podczas targów Ipex 2010 w Birmingham. „Wydarzenie to mo¿na

Porównanie maszyn w technologii tradycyjnej (u góry) i H-UV (u do³u)

46

print+publishing 189|13


druk pporównaæ po równ ró ównaææ z iinn innym nnym nn y prze³omem ym prze³ e³om ³ om omem em technologiczttec echhn ec hnol olog loggic ic z icz ny ym,, jakim jak aki kim im by³o by³ y ³ o pokazanie p kaza po kazani nie ie pr pprzez zezz fi ze firm rmêê Komo K omorii nym, firmê Komori pier pi erws er wsze ws zego ze go na na œwiecie œwie œw ieci ie ciee systemu ci syst sy stem st emuu automatycznej em auto au toma to maty ma tycz ty czne cz nejj ne pierwszego zmia zm iany ia ny p³yt pp³y ³ytt podczas ³y podc po dcza dc zass targów za targ ta rgów rg ów drupa ddru rupa ru pa w 1990 1 199 990 99 0 zmiany roku ro ku” – mó mówi wi TTad adeu eusz sz Figurski, FFig igur ursk ski,i, wiceprezes wic w icep epre reze zess roku” Tadeusz firmy Reprograf – wy³¹cznego dystrybutora ma rki ki K omorii w naszym kraju. kraju. j „T Tu ró ówniie¿¿ marki Komori „Tu równie¿ mamy ma my ddoo czynienia czyn cz yniie ieni nia ia z rewolucj¹ rewo re wollu lucj cj¹ j¹ i to to pod podd wiel wi elom el omaa wzglêdami. om wzgl wz glêd gl êdam êd amii.i. K am Kró róts ró tsza ts za,, a przez za prze pr zezz to mniej ze mni mni niej ej wieloma Krótsza, kosztowna i zajm j ujj¹c ¹ a mniejj miej jsca maszyn y a zajmuj¹ca miejsca maszyna drukuj¹ca, wydajniejsze suszenie, pozwalaj¹ce na sszy zybbs zy bsz¹ oob bsz¹ brób brób br óbkkê kê wydrukowanych w yd ydru dru rukko kowa kowa wany nychh arkuszy, ark rkus kus uszy zy, zy szybsz¹ obróbkê oszc os zczê zc zêêdn dnoœ oœææ en oœ ener ergi er g i, a wiêc gi wiê w iêêc redukcja redu re dukc du kcja kc j kosztów ja kos kos oszt ztów zt ów oszczêdnoœæ energii, produkcji – zalety mo¿na by d³ugo wyliczaæ”.

Jak to dzia³a? Podobnie jak w tradycyjnych systemach suszenia UV ni UV, ró równie ie¿¿ tutaj tuttajj czynnikiem czynni niki kiem inicjuj¹cym iini nicj cjuj¹cym j równie¿ ca³y ca ³yy proces pro roce cess jest ce j st fotopolimeryzacja je fot fot otop oppol olim imer im eryz er y ac yz acja j uruchamiana ja uru uru ruch cham ch amia am iana ia na przez promienie UV. Istotnym elementem jest ffakt, fak akt k t ¿e kt, ¿e czu³oœæ cczu zu³³oœæ ³oœæ w ykor yk korzy zyst styw t ywan anyc ychh tu tu fotoinifottoiini ni-i wykorzystywanych cj jatorów zosta³a dostosowana do sp pecja j lnie cjatorów specjalnie zaprojektowanych lamp oraz farb UV. W efekcie ener en ergi giaa niezbêdna niez ni ezbê bêdn dnaa do uruchomienia uuru ruch chom omie ieni niaa lamp lamp U UV V, energia UV, a w konsekwencji do pracy systemu suszenia, jest tu wykorzystywana w znacznie wydajniejszy sposób. „Technologia H-UV jest energetycznie mniej wiêcej dwukrotnie bardziej wydajna od tradycyjnej technologii UV” – mówi Tadeusz Figurski. „Co wiêcej, wyeliminowano tu ca³kowicie ozon, który powstaje przy konwencjonalnych lampach UV i który jest szkodliwy dla wielu metalowych elementów maszyny”. Technologia H-UV sprawdza siê doskonale w druku jedno- i dwustronnym. Przy druku dwustronnym instaluje siê jedn¹ lampê H-UV nad przewrotk¹, gdzie nastêpuje suszenie pierwszej strony odbitki, i na krótkim wyk³adaniu, gdzie suszeniu poddawana jest druga strona. Dziêki temu oszczêdza siê miejsce na konieczne w technologii konwencjonalnej zespo³y susz¹ce przed systemem odwracania arkusza oraz wyd³u¿one wyk³adanie na koñcu.

Korzyœci z H-UV Do najwiêkszych zalet technologii H-UV nale¿y zdecydowane skrócenie ³¹cznego

czasu, czas cz asuu, as u, jaki jak aki ki jest jestt potrzebny je pot otrz trzeb ebny bnyy na na realizacjê real aliliz izac izac acjjê jê danego dan dan aneg eggo zlec zl lecen eniia. ia. Jest Jest ttoo mo mo¿l ¿liiwe ¿l iwe dziêki dziê dzi iêki temu, tem temu, u,, ¿e ¿e podp dpo zlecenia. mo¿liwe ³o¿a ddru ruko ru kowe ko we s¹ s¹ tu natychmiast nnat atyc at ychm yc hmia hm iast ia st suszone ssus uszo us zone zo ne we we ³o¿a drukowe wbud wb udow ud owan ow anym an ym w maszynê mas m aszy as zynê zy nê drukuj¹c¹ dru dru ruku kuj¹ ku j¹c¹ j¹ c¹ systemie ssys yste ys temi te miee mi wbudowanym H UV HUV.. Dz Dziê iêki ki temu ttem emuu cz czyn ynno noœc œcii in intr trol olig igat ator orsk skie ie H-UV. Dziêki czynnoœci introligatorskie mog¹ byæ wykonane niemal natychmiast po wyddrukowani k iu prod dukk tu. „W Wymaga to odd wydrukowaniu produktu. „Wymaga druk dr ukar karnii m niiej ejsz jszejj ppow owiierz ierzchhnii nnaa sk sk³ k³ad ³adowa dowadrukarni mniejszej powierzchni sk³adowanie wydrukowanych wydr wy druk dr ukow uk owan ow anyc an ychh arkuszy, yc arku ar kusz ku szyy, sz y, ni¿ ni¿ ma ma to miejsce mie m iejs ie jsce js ce nie p zyy tradycyjnych pr tradyycyyjn j yc y h sposobach spposobach suszenia” – przy podkreœla Tadeusz Figurski. – „Poniewa¿ nie trze tr zebba ze ba ccze zekka ze kaæ tu na kaæ na su susz szen sz eniie en ie zzadrukowanych adru ad dru rukko kowa kowa wany nychh trzeba czekaæ suszenie arku ar kusz ku szyy, sz y, wyd w y zi yd ziel elan el anie an ie ttak akie ak iego ie g m go mie iejs ie j ca w ddru js ruru arkuszy, wydzielanie takiego miejsca drukarni nie jest konieczne. Nie trzeba równie¿ rezerwowaææ dodatkowego doddatk tkowego czasu na schniêcie. schhniiêcie. i rezerwowaæ wiê iêêce cejj,j, maszyna mas mas aszy zyyna sama ssam amaa w so am sobi biee równie¿ bi równ ró wnie wn ie¿¿ ie Co w wiêcej, sobie zajmuje mniej miejsca”. Isttottn¹ zale lett¹ technologii ttechn hnol ologiiii H-UV H-UV UV jest jestt tak¿e ttak ak¿¿e fakt, ffak aktt, Istotn¹ zalet¹ mo¿l mo ¿liw ¿l iwia iw ia oona na suszenie ssus usze us zeni ze niee materia³ów ni mate ma teri te ria³ ri a³ów a³ ów niennie ie-ie ¿e uumo umo¿liwia ch³onnych, takich jak folie i tworzywa sztuczne, nawe na wett przy pr zy du¿ym du¿ u¿ym ¿ ym stopniu ssttopn topniiu iu ppokrycia okry ok kryci cia ia fa ffarb¹. arb rb¹ b¹. D Do onawet Doy ci¹¹ dla u¿yt y kownika sy ystemów,, datkow¹¹ korzyœ korzyœci¹ u¿ytkownika systemów, w których zastosowano technologiê H-UV, jest leps le psza za jakoœæ jjak akoœ oœææ koñcowego koñc ko ñcow oweg egoo produktu. prod pr oduk uktu tu. Jest Jest ona ona lepsza osi¹gana dziêki procesom bez proszkowania, co oznacza równie¿, ¿e linia wykorzystuj¹ca system H-UV jest przyjazna dla œrodowiska. Powierzchnia wydrukowanych i jednoczeœnie wysuszonych materia³ów jest g³adka, co czyni obróbkê postpress bardzo prost¹. Systemy drukuj¹ce, w których zastosowano tê technologiê, przynosz¹ u¿ytkownikom równie¿ oszczêdnoœæ energii (zapotrzebowanie energetyczne H-UV jest oko³o czterokrotnie ni¿sze ni¿ w konwencjonalnym UV) i niskie koszty eksploatacji.

Przyjazna technologia Warto podkreœliæ, ¿e – jak podaje producent – wielkoœæ emisji dwutlenku wêgla przy zastosowaniu systemu H-UV stanowi zaledwie czwart¹ czêœæ emisji konwencjonalnych systemów suszenia. Koszty eksploatacji – w tym wymiany lamp – równie¿ mog¹ zostaæ obni¿one przy d³ugim okresie u¿ytkowania. Poniewa¿ iloœæ ciep³a rozpraszanego przez lampê jest niezwykle ma³a, a podczas suszenia arkusz rozgrzewa siê zaledwie do 4-5°C (a nie do 40°C jak w klasycz-

ny ychh suszarkach ssus usza us zark rkac kac achh UV), UV)),), technologia UV ttec echhn ec hnol olog loggia ia ta ta zapobiezapo za p bi po bieenych g odkszta³caniu ga oodk dksz dk szta ta³³can ³caniiu iu ssi iê aarkuszy iê rkus rk kuszy zyy ppod odd w p³yw p³ y em siê wp³ywem temp te mper mp erat er atur at uryy. Warto ur War W arto ar to wspomnieæ, wsp wsp spom omni om nieæ ni eæ, ¿e ppoj eæ ojed oj edyn ed yncz yn czaa cz temperatury. pojedyncza lamp la mpaa je mp jest st w wys ysta ys tarc ta rcza rc zaj¹ za j¹ca j¹ ca ddoo wy wysu susz su szen sz enia en ia cztecczt ztezt e elampa wystarczaj¹ca wysuszenia roko ro kolo loro rowe wego go w wyd ydru ruku ku.. Po Poni niew ewa¿ a¿ ssys yste tem m HH UV rokolorowego wydruku. Poniewa¿ system H-UV jest montowany wewn¹trz maszyny drukuj¹cej, zespó³ ó³ zasilania zasililaniia energi i¹ el lekktryczn¹ jest j zwarty energi¹ elektryczn¹ i ni nie ie wy wyma maga ga ddodatkowej oddat atk tkowe kowejj pr prze zest strz trzen enii. Poniewa¿ PPon oniiewa iewa¿¿ wymaga przestrzeni. niee wy ni wydz dzie dz iela ie la on on ozonu ozon oz onuu i emituje on emit em ituj it ujee ni uj niew ewie ew ielk ie lkie lk ie iloœci iilo loœc lo œcii œc wydziela niewielkie ciep p³a,, po p jego jeggo wdro¿eniu nie je jjest st wym y agganyy ciep³a, wymagany specjalny uk³ad klimatyzacji z przewodami powiet wi iet etrz rzny rz nymii aani nii tte¿ e¿ sys ssystem yste ys tem te m od odpr dpr prow owad adze dzeni nia ia oz ozon onuu on wietrznymi odprowadzenia ozonu ppoza po za hal hhalê alêê ma al masz szyn sz y . Dz yn Dziê iêêki ttem emuu ko em kosz szty sz tyy w wst stêp st êpne êp ne maszyn. Dziêki temu koszty wstêpne wdro¿enia technologii H-UV s¹ znacznie ni¿sze ni¿ i¿ w przypadk dku kkonwencjonalnego onwencjon j alnego l systtemu przypadku systemu UV,, a mo UV mont nta¿ nt a¿ jjest estt ma³o es ma³o oobc bci¹ bc i¹¹¿a ¿aj¹ j¹cy j¹ cyy ddla la bbud ud¿e ud ¿etu ¿e tu monta¿ obci¹¿aj¹cy bud¿etu u¿ytkownika.

Coraz C oraz wiêcej wiêc iê ejj maszyn maszyyn Drukarze z ca³ego œwiata nie pozostaj¹ obojêtni na te te korz kkorzyœci. orzyœœci ci.i Kol K olej lejne jne instalacje insttal in alac lacjje je maszyn mas m aszy zynn z sysy Kolejne stemem H-UV dowodz¹¹ tego, tego g , ¿e technologia technologgia ta staje siê doskona³¹ alternatywn¹ dla tradycyjnych ny ch sposobów sspo poso sobó bów w suszenia susz su szen enia ia UV. UV U V. Jednoczeœnie JJed edno nocz czeœ eœni niee do tej pory nie zaproponowano konkurencyjnego rozwi¹zania. „Cieszy nas fakt, ¿e równie¿ w Polsce odnotowaliœmy pierwsze wdro¿enie systemu H-UV” – mówi Tadeusz Figurski – „W ubieg³ym roku drukarnia Chroma z ¯ar zdecydowa³a siê na zakup maszyny offsetowej Komori G-840P z systemem H-UV i przymierza siê obecnie do kupienia kolejnej maszyny wyposa¿onej w podobne rozwi¹zanie. Wiele innych zak³adów poligraficznych równie¿ interesuje siê t¹ technologi¹ z racji licznych korzyœci, jakie niesie ona ze sob¹. Jest ona tak¿e – co warto podkreœliæ – doskona³ym rozwi¹zaniem na czasy nieco gorszej koniunktury gospodarczej, poniewa¿ usprawnia produkcjê i znacz¹co skraca jej czas, a tak¿e otwiera przed u¿ytkownikami nowe mo¿liwoœci, np. drukowania na trudnych pod³o¿ach i ³atwiejszego uszlachetnianie. Co wiêcej, eliminuje wiele procesów utrudniaj¹cych produkcjê, takich jak prószenie. Jesteœmy przekonani, ¿e ju¿ wkrótce kolejne drukarnie w Polsce odkryj¹ zalety H-UV. Równie¿ zak³ady produkuj¹ce opakowania, bo tak¿e dla tego sektora rynku to doskona³e rozwi¹zanie”.


druk

EyeC Proofiler w Chesapeake

Inspekcja wizyjna bez tajemnic System inspekcji wizyjnej EyeC Proofiler uzupe³ni³ i znacz¹co wzmocni³ procesy kontrolne w drukarni Chesapeake Bia³ystok. Dotychczas opiera³y siê one g³ównie na systemach kontroli stanowiskowej, analogowej oraz inspekcji arkuszy w trakcie druku. Niee je Ni jjest estt tajemnic¹, taj t ajjemniic¹¹ , ¿e ¿e nawet nnaaw awett najbardziej nnaj ajjba bard rdziiejj ddrobiazgowa dr rob obi biazg iazggow owaa kontrola kont ko ntro trolla la oparta oopa p rt pa rta t a na zmys³ach zzmy myy s³ s³ac ³achh ludz lu dzki dz kich ki ch jjes estt zawodna. es zawo za wodn wo dnaa. Zmêczenie, dn Zmê Zmê mêcz czen cz enie en ie, nieodie nieo ni eoddeo ludzkich jest po wiieddnie i warunki warunki ki czy chwila chhwilila rozproszenia rozproszenia i powiednie konc ko ncen entr trac acjijij m mog ogg¹ mi mieæ eæ oop³ p ak p³ akan anee sk skut utki ki koncentracji mog¹ op³akane skutki dlaa fi dl fina naln na lneg ln egoo pr eg prod oduk od uktu uk tu.. Wœ tu Wœró ródd b³ ró b³êd êdów êd ów finalnego produktu. Wœród b³êdów najc na jczê jc zêœc zê œcie œc iejj pojawiaj¹cych ie poja po jawi ja wiaj wi aj¹c aj ¹cyc ¹c ychh si yc siêê w st stat atys at ysty ys tyce ty ce najczêœciej statystyce poli po liligr gr af afi f ic ic znej iczn ej,j mo¿na mo¿¿n mo ¿na wyró¿niæ ¿na wyró ró¿ ó¿n ¿niæ b³êdy ¿niæ b³ b ³ê ³ êdy ³êd dy tekstot ekk st sto to poligraficznej, we, których k t órychh źród³o któ źród ód³³ o najczêœciej ód najcz j ꜜ ciiejj ttk k wii jjeszcze eszcze tkwi w plik liku el lektroni k icznym, jak jakk równie¿ równi ó ie¿¿ b³êdy b³ êdy d pliku elektronicznym, gr afik f ikii, rozumiane rozumiiane jjako ako k bbrak r akk llub ubb ni iepo¿¹ddana grafiki, niepo¿¹dana mod dyfi fikkacja j czy zni iekk szt a³ce ³ nie i elementu l modyfikacja zniekszta³cenie graficznego. Ich przyczyna zwykle le¿y po stronie operatora, który przypadkowo lub poprzez niew³aœciwe atrybuty i funkcje programowe obarcza nieprawid³owoœci¹ plik źród³owy. Do katalogu b³êdów przygotowalni nale¿y dodaæ niezwykle rzadkie obecnie przypadki niew³aœciwego zinterpretowania monta¿u elektronicznego w trakcie rasteryzacji pracy i przygotowywania form drukowych. Same formy drukowe równie¿ s¹ noœnikami potencjalnych usterek – uszkodzeñ mechanicznych czy nieprawid³owych w³aœciwoœci fizycznych. Odbitka drukarska to kolejne potencjalne źród³o b³êdów wynikaj¹cych z niew³aœciwych parametrów procesu druku, z zabrudzeñ czêœci mechanicznych maszyny lub zu¿ycia form drukuj¹cych. Im wiêcej procesów uszlachetniaj¹cych i wykoñczeniowych,

System inspekcji wizyjnej EyeC Proofiler uzupe³ni³ i znacz¹co wzmocni³ procesy kontrolne w Chesapeake Bia³ystok.

tym wiêcej kolejnych okazji do usterek. „Systemy inspekcji EyeC zastosowane w Prepress, Press i Postpress, w trakcie i na koñcu procesu produkcji opakowañ skutecznie zabezpieczaj¹ przed b³êdami” – wyjaœnia Marcin Weksler

z EyeC Polska. „Zastosowanie systemu, który pozwala na porównanie pliku klienta z plikiem do druku umo¿liwia wykrycie potencjalnych niezgodnoœci ju¿ na samym pocz¹tku procesu. Systemy EyeC wyposa¿ane s¹ w skanery ró¿nych

Najczêœciej identyfikowane b³êdy to m.in. brakuj¹ce czêœci liter (tak¿e w piêciopunktowej czcionce), wype³nione œrodki liter, smugi w obszarze tekstu, braki lub odchylenia koloru czy plamki.

48

print+publishing 189|13


druk

Im wiêcej procesów uszlachetniaj¹cych i wykoñczeniowych, tym wiêcej okazji do usterek, dlatego przy z³o¿onych procesach tak wa¿ne jest stosowanie precyzyjnych narzêdzi inspekcyjnych.

fformatów form fo ormat ató tów ów i,i zale¿nie zalle za le ¿n le¿ ¿nie ¿ni ie od od potrzeb, pottr po tr ze trze zebb, pozwalaj¹ poz poz ozwa walla wa laj¹ laj j¹ na sska kano ka nowa no wani wa niee or ni oraz az iins nspe ns pekc pe kcjê kc jê aark rkus rk uszy us zy z ppro ro-ro skanowanie inspekcjê arkuszy proddukcji ukkcjijij i u¿ytków u¿¿ytk tkóów ggotowego otoweg t go opakowania, oppakowani k ia, gd ggdzie dzie i pporównywany po równ ró wnyw y an yw anyy je jjest st tzw. ttzw zw.. golden g ld go lden en image iima mage g ze ge ze skanem skan sk anem em arku ar kusz ku szaa lu sz lubb u¿ u¿yt ytkó yt ków kó w. Tym Tym sam ssamym amym am ym zamkniêty zzam amkn am kniê kn iêty iê ty arkusza u¿ytków. zo sttaj aje je cy cykl kl ins iinspekcji nspe ns pekkc pe kcji wizyjnej kcji wi wiz izyj yjne jne nejj odd pocz¹tku, poc poc ocz¹ z¹tk z¹ tkuu, a¿ tk a¿ zostaje ddoo koñca koñca ñ procesu produkcji proddukkcjiji opakowania. opakkowania. i

System, Syst Sy stem st em, który em któr kt óryy dzia³a ór dzia dz ia³a ia ³a Proces kontroli mo¿na ustawiæ dowolnie: od bardzo tolerancyjnego tolerancyj yjnego yj g do maksym y alnie maksymalnie restry ykcyj yjnego yj g , ale z biznesoweg go punktu p nktu wipu restrykcyjnego, biznesowego dzenia 100 proc. proc. kontrola ma sens tylko tyylko wtedy, y y, ggdyy stosunek ceny, gd y jjak¹ ak¹ klient jest jest gotowy g towyy go zap³aciæ, do ryzyka zwi¹zanego z pope³nieniem b³êdu, jest na odpowiednim poziomie. Oznacza to tylko tyle, ¿e koszty kontroli nie mog¹ przekroczyæ progu rentownoœci produkcji i jej gotowoœci w oczekiwanym przez klienta czasie. „Dostosowanie poziomu kontroli jakoœci poprzez jej skalowanie pozwala na dok³adne ustawienie systemu do potrzeb i oczekiwañ klienta, np. firmy farmaceutyczne z definicji oczekuj¹ najwy¿szego poziomu kontroli zgodnoœci opakowañ, z kolei w bran¿y spo¿ywczej, poza sektorem premium, restrykcyjna kontrola nie jest tak kluczowa” – dodaje Marcin Weksler. – „Praktyka codziennego wykorzystania systemu EyeC Proofiler pokaza³a jego skuteczprint+publishing 189|13

noœæ no œæ, przy œæ pr zy zadowalaj¹cej z ad adow dowallaj aj¹c j¹c ejj sszy zybk zy bkoœœ cii dzia³ania, dziia³ a³an ³an aniia ia ia, noœæ, szybkoœci powt po wtar wt arza ar zaln za lnoœ ln oœci oœ ci i ³at ³³atwoœci atwo at woœc wo œcii ob œc obs³ s³ug s³ ugi” ug i. powtarzalnoœci obs³ugi”.

sy nnas aszy as zychh kkli lilien entó en tów tó w na niedostêpnym nniie iedo ied dost stêp têp êpny nym ny m do do tej tejj naszych klientów pory po ry ppoz ozio oz iomi io miee, ggod mi odz¹ od z¹cc wysok¹ z¹ wyso wy sok¹ so k¹ skutecznoœæ ssku kute ku tecz te czno cz noœæ no œæ poziomie, godz¹c z kkomfortem omfort f tem u¿ytkowania”. u¿¿ yt y tkowaniia”.”

Sens Se ns i b bla blask lask la sk b biz biznesowy izne iz neso ne sowy so wy Firmy Firm Fi rmyy wy rm wyso wysoko soko so ko roz rrozwiniête, ozwi oz wini wi niêt ni êtee, kktó êt które tóre tó re ddzi dziêki ziêk zi êkii swojeêk swoj sw ojeeoj emu sst topn topn to pniio iowii rozwoju roz roz ozwo wojju wo ju s¹ s¹ w st stan t an aniie ie ope ooperowaæ pero pe rowa ro waææ wa stopniowi stanie na wymagaj¹cych wymagaj¹cych j h rynkach rynkach k h lub lubb w warunkach warunkach k h zwi iêk szonego g ryzyka, ryz y yk yka, szacuj¹c szacujj¹c j¹ koszty kosztt y kontroli kkonttrolili zwiêkszonego i wery y fikuj¹ j¹c je j z kosztami potencjalnych p tencja po j lnyc y h weryfikuj¹c b³êd ê ów,, pr pprêdzej ê zejj czyy później êd p źniejj dochodz¹¹ do pó b³êdów, wniosku,, ¿e inwestyc y je j w sys y temyy zapobiegazappobiega g inwestycje systemy nia lub wczesneg go wy ychwyy tyy wania wad maj¹ j¹ wczesnego wychwytywania gg³êboki g³ ê oki sens biznesowy. êb biznesowyy. Najczêœciej Najc j zêêœciejj jednak, j dnak,, je mimo chêci i ggotowoœci otowoœci do inwestyc y jij, ofertyy inwestycji, systemów inspekcyjnych wygl¹daj¹ doskonale w fazie prezentacji, natomiast w fazie testów stopniowo trac¹ blask. Oprogramowanie kontroli wizyjnej skonfrontowane z rzeczywistoœci¹ produkcyjn¹ czêsto nie daje zadowalaj¹cego rezultatu, zw³aszcza w obliczu wysokich kosztów zakupu. „Po fazie weryfikacji cech u¿ytkowych takich systemów, szesnaœcie zak³adów grupy Chesapeake, a wœród nich równie¿ polska fabryka, zdecydowa³y siê na inwestycjê w EyeC, które spe³ni³o stawiane przez nas wymagania” – mówi Magdalena Michalska z Chesapeake Bia³ystok. Z naszych doœwiadczeñ wynika, ¿e w³aœciwie ustawiony proces kontrolny i system inspekcji EyeC wprzêgniêty w ten proces zabezpiecza intere-

Wdro¿enie systemu inspekcji wizyjnej w Chesapeake Bia³ystok by³o czêœci¹ globalnego projektu, którego realizacji od strony instalacyjnej, kwalifikacyjnej i szkoleniowej dokona³a firma EyeC Polska. „Zamówiony przesz bia³ostock¹ drukarniê EyeC Proofiler jest systemem przeznaczonym do inspekcji zarówno w Prepressie, jak i do kontroli arkuszy u¿ytków” – informuje Marcin Weksler z EyeC Polska i dodaje: „ Jego instalacja i szkolenie przebieg³y sprawnie i skutecznie, g³ównie dziêki doœwiadczeniu osób z obu firm odpowiedzialnych za prowadzenie tego projektu. To szalenie wa¿ne pracowaæ z grup¹ profesjonalistów. Cieszê siê, ¿e Chesapeake dokona³ takiego wyboru, bo praktyka pokazuje, ¿e zastosowanie systemów inspekcji optycznej doskonale uzupe³nia portfolio narzêdzi, wspomagaj¹cych i wspieraj¹cych kontrolê jakoœci na ka¿dym etapie produkcji opakowañ. Ta instalacja jest presti¿owa zarówno pod k¹tem klienta, jak i samego zastosowania. System siê sprawdza i przynosi korzyœci ka¿dego dnia”.

49


druk

Klasy formatowe: — ma³y <B3 — œredni B2 — du¿y B1<

FORMAT

Arkuszowe maszyny offsetowe, cz. 1

MODEL

bd – brak danych nd – nie dotyczy

50

ZDJÊCIE 1

ZDJÊCIE 2

ZDJÊCIE 3

ma³y

ma³y

ma³y

Printmaster QM 46

Printmaster GTO 52

Speedmaster SM 52

PRODUCENT

Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG

DOSTAWCA

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Maksymalna liczba zespo³ów drukuj¹cych

1-2

1-4

2-4

Maksymalna liczba zespo³ów odwracaj¹cych

nd

nd

nd

Maksymalna liczba wie¿ lakieruj¹cych

nd

nd

nd

– UV

nd

tak (offline)

tak (offline)

– lakiery dyspersyjne

nd

tak (offline)

tak (offline)

– system dwuwa³kowy

nd

tak (offline)

tak (offline)

– rakiel komorowy

nd

nie

nie

490/460

400/400

915/535 lub 695

nie

nie/tak

tak/tak

Rodzaj systemu suszenia

brak

IR/UV offline

IR/UV offline

Maks. wydajnoϾ (ark./h)

10,000

8.000

15.000

papier, karton

papier, karton, folia

papier, karton, folia

Maks. gruboœæ pod³o¿a (mm)

bd

bd

bd

Maks. format pod³o¿a (mm)

460 x 340

360 x 520

370 x 520

Maks. format zadruku (mm)

453 x 330

340 x 505

360 x 520

– densytometryczny

nie

nie

nie

– spektrofotometryczny

nie

nie

tak

– automatyczny

nie

nie

nie

– pó³automatyczny

tak

nie

tak

– rêczny

nie

tak

nie

System zdalnego ustawiania ka³amarzy

nie

tak

tak

System automatycznego mycia

tak

nie

tak

– szczotkowy

tak

nie

nie

– z fizelin¹

nie

nie

tak

– cylindry gumowe

tak

nie

tak

– cylindry dociskowe

nie

nie

tak

– wspólne mycie obu cylindrów

nie

nie

nie

CIP3/4

nie

tak

tak

Przystawka do numeracji

tak

tak

tak

Przystawka do wdrukowywania

tak

tak

tak

Perforowanie wzd³u¿ne i poprzeczne

tak

tak

tak

DRUK

Typ wie¿ lakieruj¹cych

System dozowania lakieru

Wysokoœæ stosu/samonak³adaka/ wyk³adania (mm) Nak³adak/wyk³adak non-stop

POD£O¯A DRUKOWE Rodzaje pod³o¿y Zakres stosowanych gramatur pod³o¿y (g/m2)

POZOSTA£E Systemy kontroli jakoœci odbitek

System zak³adania p³yt

print+publishing 189|13


druk

ZDJÊCIE 6

ZDJÊCIE 7

ZDJÊCIE 8

ZDJÊCIE 9

ma³y

ma³y

ma³y

œredni

Speedmaster SX 52 Anicolor

Speedmaster SX 52

Lithrone L20

Speedmaster SM 74

Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG

Komori

Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Reprograf

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

4-10

2-10

6

2-4

1

1

0

1

1

1

1

nd

tak

tak

opcja

nie

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

nie

tak

tak

tak

nie

915/535 lub 695

915/535 lub 695

800

1090/1160

tak/tak

tak/tak

nie

tak/tak

IR/UV

IR/UV

IR/HL/UV

IR/UV

15.000

15.000

13.000

15.000

papier, karton, folia

papier, karton, folia

papier, karton, folia

papier, karton, folia

40 - 500 bd

bd

0,6

bd

370 x 520

370 x 520

375 x 520

530 x 740

360 x 520

360 x 520

360 x 510

510 x 740

nie

nie

opcja

nie

tak

tak

opcja

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

opcja

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

tak

tak

nie

nie

tak

tak

opcja

tak

print+publishing 189|13

tak tak

51


druk

Klasy formatowe: — ma³y <B3 — œredni B2 — du¿y B1<

FORMAT

Arkuszowe maszyny offsetowe, cz. 1

MODEL

bd – brak danych nd – nie dotyczy

52

ZDJÊCIE 1

ZDJÊCIE 2

ZDJÊCIE 3

œredni

œredni

œredni

Speedmaster SX 74

Speedmaster XL 75

ROLAND 200

PRODUCENT

Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG

manroland

DOSTAWCA

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

manroland

Maksymalna liczba zespo³ów drukuj¹cych

2-8

4-16

6

Maksymalna liczba zespo³ów odwracaj¹cych

1

1

0

Maksymalna liczba wie¿ lakieruj¹cych

1

3

1

– UV

tak

tak

nie

– lakiery dyspersyjne

tak

tak

tak

– system dwuwa³kowy

tak

nie

nie

– rakiel komorowy

tak

tak

tak

1060/1160

1120/1120

1200

tak/tak

tak/tak

opcja

DRUK

Typ wie¿ lakieruj¹cych

System dozowania lakieru

Wysokoœæ stosu/samonak³adaka/ wyk³adania (mm) Nak³adak/wyk³adak non-stop Rodzaj systemu suszenia

IR/UV

IR/UV

manualny

Maks. wydajnoϾ (ark./h)

15.000

18.000

13.000

papier, karton, folia

papier, karton, folia

cienki papier, karton

POD£O¯A DRUKOWE Rodzaje pod³o¿y Zakres stosowanych gramatur pod³o¿y (g/m2)

60-450

Maks. gruboœæ pod³o¿a (mm)

bd

bd

Maks. format pod³o¿a (mm)

530 x 740

605 x 750

B2

Maks. format zadruku (mm)

510 x 740

585 x 740

510 x 735

– densytometryczny

nie

nie

opcja

– spektrofotometryczny

tak

tak

opcja

– automatyczny

tak

tak

nie

– pó³automatyczny

tak

tak

opcja

– rêczny

nie

nie

tak

System zdalnego ustawiania ka³amarzy

tak

tak

opcja

System automatycznego mycia

tak

tak

– szczotkowy

nie

nie

tak

– z fizelin¹

tak

tak

opcja

– cylindry gumowe

tak

tak

tak

– cylindry dociskowe

tak

tak

nie

0,8

POZOSTA£E Systemy kontroli jakoœci odbitek

System zak³adania p³yt

– wspólne mycie obu cylindrów

nie

tak

nie

CIP3/4

tak

tak

opcja

Przystawka do numeracji

nie

nie

nie

Przystawka do wdrukowywania

nie

nie

nie

tak (CITO)

tak (CITO)

nie

Perforowanie wzd³u¿ne i poprzeczne

print+publishing 189|13


druk

Klasy formatowe: — ma³y <B3 — œredni B2 — du¿y B1<

FORMAT

Arkuszowe maszyny offsetowe, cz. 1

MODEL

ZDJÊCIE 3

œredni

œredni

œredni

ROLAND 500

Enthrone 29

Lithrone LSX 29

manroland

Komori

Komori

DOSTAWCA

manroland

Reprograf

Reprograf

Maksymalna liczba zespo³ów drukuj¹cych

10

5

10+

Maksymalna liczba zespo³ów odwracaj¹cych

1

1

0

Maksymalna liczba wie¿ lakieruj¹cych

2

0

2+

– UV

tak

nie

opcja

– lakiery dyspersyjne

tak

nie

opcja

– system dwuwa³kowy

nie

nie

nie

– rakiel komorowy

tak

nie

tak

Wysokoœæ stosu/samonak³adaka/ wyk³adania (mm)

1200

800

1000/1200

Nak³adak/wyk³adak non-stop

opcja

nie

opcja

Rodzaj systemu suszenia

UV, IR, TL

IR/HL/UV

IR/HL/UV

Maks. wydajnoϾ (ark./h)

18.000

13.000

16.000

folia, cienki papier, papier, karton

papier, karton, folia

papier, karton, folia

45-600

40-500

40-800

Maks. gruboœæ pod³o¿a (mm)

1

0,6

0,8

Maks. format pod³o¿a (mm)

530 x 740

530 x 750

610 x 750

Maks. format zadruku (mm)

520 x 740

520 x 740

585 x 740

tak

opcja

tak

opcja

opcja

tak

– automatyczny

nie

nie

tak

– pó³automatyczny

tak

tak

tak

– rêczny

nie

nie

nie

opcja

tak

tak

tak

nie

nie

– z fizelin¹

nie

tak

tak

– cylindry gumowe

tak

tak

tak

opcja

opcja

tak

DRUK

Typ wie¿ lakieruj¹cych

System dozowania lakieru

POD£O¯A DRUKOWE Rodzaje pod³o¿y Zakres stosowanych gramatur pod³o¿y (g/m2)

POZOSTA£E Systemy kontroli jakoœci odbitek – densytometryczny – spektrofotometryczny System zak³adania p³yt

System zdalnego ustawiania ka³amarzy System automatycznego mycia

– cylindry dociskowe – wspólne mycie obu cylindrów

nie

nie

nie

opcja

tak

tak

Przystawka do numeracji

nie

nie

nie

Przystawka do wdrukowywania

nie

nie

nie

Perforowanie wzd³u¿ne i poprzeczne

tak

opcja

opcja

CIP3/4

54

ZDJÊCIE 2

PRODUCENT

– szczotkowy

bd – brak danych nd – nie dotyczy

ZDJÊCIE 1

print+publishing 189|13


druk

ZDJÊCIE 6

ZDJÊCIE 7

ZDJÊCIE 8

ZDJÊCIE 9

du¿y

du¿y

du¿y

du¿y

Speedmaster SM 102

Speedmaster SX 102

Speedmaster CD 102

Speedmaster CX 102

Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

2-6

2-8

2-10

2-10

1

1

nd

nd

nd

1

3

3

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

1170/1135

1320/1295

1170/1135

1320/1295

tak/tak

tak/tak

tak/tak

tak/tak

IR/UV

IR/UV

IR/UV

IR/UV

12.000-13.000

14.000

15.000

16.500

papier, karton, tektura

papier, karton, folia

papier, karton, tektura, mikrofala, folia

papier, karton, tektura, mikrofala, folia

40 - 500 bd

bd

0,03-1,0

bd

720 x 1020

720 x 1020

720 x 1020

720 x 1020

710 x 1020

700 x 1020

710 x 1020

710 x 1020

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak (CITO)

tak (CITO)

tak (CITO)

tak (CITO)

print+publishing 189|13

55


druk

Klasy formatowe: — ma³y <B3 — œredni B2 — du¿y B1<

FORMAT

Arkuszowe maszyny offsetowe, cz. 1

MODEL

bd – brak danych nd – nie dotyczy

56

ZDJÊCIE 1

ZDJÊCIE 2

ZDJÊCIE 3

du¿y

du¿y

du¿y

Speedmaster XL 106

Speedmaster XL 145/162

ROLAND 700

PRODUCENT

Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG

manroland

DOSTAWCA

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

manroland

Maksymalna liczba zespo³ów drukuj¹cych

2-10

4-10

12

Maksymalna liczba zespo³ów odwracaj¹cych

1

1

1

Maksymalna liczba wie¿ lakieruj¹cych

3

3

2

– UV

tak

tak

tak

– lakiery dyspersyjne

tak

tak

tak

– system dwuwa³kowy

nie

nie

nie

– rakiel komorowy

tak

tak

tak

1320/1295

1550/1550

1300

tak/tak

tak/tak

opcja

DRUK

Typ wie¿ lakieruj¹cych

System dozowania lakieru

Wysokoœæ stosu/samonak³adaka/ wyk³adania (mm) Nak³adak/wyk³adak non-stop Rodzaj systemu suszenia

IR/UV

IR/UV

IR, TL, UV

Maks. wydajnoϾ (ark./h)

18.000

15.000

17.000

POD£O¯A DRUKOWE Rodzaje pod³o¿y

papier, karton, tektura, mikrofala, folia papier, karton, tektura, mikrofala, folia

Zakres stosowanych gramatur pod³o¿y (g/m2)

folia, cienki papier, papier, karton 60-450

Maks. gruboœæ pod³o¿a (mm)

bd

Maks. format pod³o¿a (mm) Maks. format zadruku (mm)

bd

1

750 x 1060

1210 x 1620

740 x 1040

740 x 1050

1190 x 1620

715 x 1020

– densytometryczny

nie

nie

opcja

– spektrofotometryczny

tak

tak

opcja

– automatyczny

tak

tak

opcja

– pó³automatyczny

tak

nie

tak

– rêczny

nie

nie

nie

System zdalnego ustawiania ka³amarzy

tak

tak

tak

System automatycznego mycia

tak

tak

– szczotkowy

nie

nie

tak

– z fizelin¹

tak

tak

opcja

– cylindry gumowe

tak

tak

tak

– cylindry dociskowe

tak

tak

opcja

– wspólne mycie obu cylindrów

tak

tak

nie

CIP3/4

tak

tak

tak

Przystawka do numeracji

nie

nie

nie

Przystawka do wdrukowywania

nie

nie

opcja

tak (CITO)

przecinanie arkusza, poprzeczne

opcja

POZOSTA£E Systemy kontroli jakoœci odbitek

System zak³adania p³yt

Perforowanie wzd³u¿ne i poprzeczne

print+publishing 189|13


druk

Klasy formatowe: — ma³y <B3 — œredni B2 — du¿y B1<

FORMAT

Arkuszowe maszyny offsetowe, cz. 1

MODEL

ZDJÊCIE 3

du¿y

du¿y

du¿y

ROLAND 700 DirectDrive

ROLAND 900

ROLAND 900 XL

manroland

manroland

manroland

DOSTAWCA

manroland

manroland

manroland

Maksymalna liczba zespo³ów drukuj¹cych

12

8

8

Maksymalna liczba zespo³ów odwracaj¹cych

1

1

1

Maksymalna liczba wie¿ lakieruj¹cych

2

2

2

DRUK

Typ wie¿ lakieruj¹cych – UV

tak

– lakiery dyspersyjne

tak

tak

tak

– system dwuwa³kowy

nie

nie

nie

– rakiel komorowy

tak

tak

tak

Wysokoœæ stosu/samonak³adaka/ wyk³adania (mm)

1300

13016

13016

Nak³adak/wyk³adak non-stop

opcja

opcja

opcja

Rodzaj systemu suszenia

IR, TL, UV

IR, TL, UV

IR, TL, UV

Maks. wydajnoϾ (ark./h)

17.000

13.000

11.000

folia, cienki papier, papier, karton

folia, cienki papier, papier, karton

folia, cienki papier, papier, karton

45-600

45-600

45-600

Maks. gruboœæ pod³o¿a (mm)

1

1,2

1,2

Maks. format pod³o¿a (mm)

740 x 1040

1000 x 1400

1300 x 1850

Maks. format zadruku (mm)

715 x 1020

900 x 1400

1290 x 1850

– densytometryczny

opcja

opcja

opcja

– spektrofotometryczny

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

– pó³automatyczny

tak

tak

tak

– rêczny

nie

nie

nie

System zdalnego ustawiania ka³amarzy

tak

opcja

opcja

tak

tak

tak

System dozowania lakieru

POD£O¯A DRUKOWE Rodzaje pod³o¿y Zakres stosowanych gramatur pod³o¿y (g/m2)

POZOSTA£E Systemy kontroli jakoœci odbitek

System zak³adania p³yt – automatyczny

System automatycznego mycia

– z fizelin¹

nie

nie

nie

– cylindry gumowe

tak

tak

tak

opcja

opcja

opcja

– cylindry dociskowe – wspólne mycie obu cylindrów

nie

nie

nie

CIP3/4

tak

tak

tak

Przystawka do numeracji

58

ZDJÊCIE 2

PRODUCENT

– szczotkowy

bd – brak danych nd – nie dotyczy

ZDJÊCIE 1

nie

opcja

opcja

Przystawka do wdrukowywania

opcja

opcja

opcja

Perforowanie wzd³u¿ne i poprzeczne

opcja

opcja

opcja

print+publishing 189|13


druk

ZDJÊCIE 6

ZDJÊCIE 7

ZDJÊCIE 8

ZDJÊCIE 9

du¿y

du¿y

du¿y

du¿y

Lithrone LS 29

Lithrone G 40

Lithrone GX 40

Lithrone S 40SP

Komori

Komori

Komori

Komori

Reprograf

Reprograf

Reprograf

Reprograf

10+

10+

10+

12

1

1

0

1

2+

2+

2+

2

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

800/1000/1100

1150/1450

1600

1450

opcja

tak

tak

tak

IR/HL/UV

IR/HL/UV

IR/HL/UV

IR/HL/UV

16.000

16.500

16.500

16.500

papier, karton, folia

papier, karton, folia

papier, karton, folia

papier

40-800

40-900

200-900

40-270

0,8

1

1

0,2

530 x 750

720 x 1030

750 x 1050

720 x 1030

520 x 736

710 x 1020

740 x 1040

710 x 1020

opcja

opcja

opcja

opcja

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

opcja

opcja

opcja

opcja

print+publishing 189|13

59


druk

Klasy formatowe: — ma³y <B3 — œredni B2 — du¿y B1<

FORMAT

Arkuszowe maszyny offsetowe, cz. 1

MODEL

bd – brak danych nd – nie dotyczy

60

ZDJÊCIE 1

ZDJÊCIE 2

ZDJÊCIE 3

du¿y

du¿y

du¿y

Lithrone LSX 40

Lithrone S 44SP

Lithrone LS 44

PRODUCENT

Komori

Komori

Komori

DOSTAWCA

Reprograf

Reprograf

Reprograf

10+

10

6

DRUK Maksymalna liczba zespo³ów drukuj¹cych Maksymalna liczba zespo³ów odwracaj¹cych

0

1

0

Maksymalna liczba wie¿ lakieruj¹cych

2+

0

1

– UV

opcja

nie

opcja

– lakiery dyspersyjne

opcja

nie

opcja

– system dwuwa³kowy

nie

nie

nie

– rakiel komorowy

tak

nie

tak

1370/1600

1450

1250/1550

tak

tak

tak

Typ wie¿ lakieruj¹cych

System dozowania lakieru

Wysokoœæ stosu/samonak³adaka/ wyk³adania (mm) Nak³adak/wyk³adak non-stop Rodzaj systemu suszenia

IR/HL/UV

IR

IR/HL/UV

Maks. wydajnoϾ (ark./h)

18.000

13.000

15.000

POD£O¯A DRUKOWE Rodzaje pod³o¿y

papier, karton, folia

papier

papier, karton, folia

Zakres stosowanych gramatur pod³o¿y (g/m2)

bd

bd

60-450

Maks. gruboœæ pod³o¿a (mm)

bd

bd

1

Maks. format pod³o¿a (mm)

750 x 1050

820 x 1150

840 x 1150

Maks. format zadruku (mm)

740 x 1040

810 x 1140

820 x 1140

– densytometryczny

tak

tak

tak

– spektrofotometryczny

tak

tak

tak

– automatyczny

tak

tak

opcja

– pó³automatyczny

tak

nie

tak

– rêczny

nie

nie

nie

System zdalnego ustawiania ka³amarzy

tak

tak

tak

– szczotkowy

nie

nie

nie

– z fizelin¹

tak

tak

tak

– cylindry gumowe

tak

tak

tak

– cylindry dociskowe

tak

tak

tak

POZOSTA£E Systemy kontroli jakoœci odbitek

System zak³adania p³yt

System automatycznego mycia

– wspólne mycie obu cylindrów

nie

nie

nie

CIP3/4

tak

tak

tak

Przystawka do numeracji

nie

nie

nie

Przystawka do wdrukowywania

nie

nie

nie

opcja

opcja

opcja

Perforowanie wzd³u¿ne i poprzeczne

print+publishing 189|13


druk

Genius 52UV w Paper & Board

Stara mi³oœæ nie rdzewieje Bezwodny druk offsetowy na maszynie Genius 52UV zyskuje sobie coraz wiêcej zwolenników, równie¿ w Polsce. W ostatnim czasie na zakup tego urz¹dzenia z portfolio KBA zdecydowa³a siê ³ódzka firma Paper & Board, która ju¿ nied³ugo bêdzie mog³a w pe³ni korzystaæ z zalet bezwodnych, krótkich zespo³ów farbowych.

Zaa³o ZZa³o¿yciel Za³ ³o¿y ³o¿ ¿yciiell i prezes pre reze zess drukarni ze druk dr ukar karnii Paper PPap apper & Board, Boa B oard rd, d WieWiee s³aw s³ ³aw D ziad zi iad adus usze zekk, jest jes estt z wykszta³cenia wyyks kszt zta³ ta³ a³ce ceni nia ia drukarzem druk ukar karze zem m Dziaduszek, offsetowym y . Mimo to w je jjego g firmie pr go ppracowa³y acowa³yy offsetowym. do tej tejj pory por oryy wy³¹cznie wyy³¹¹cz czni niee maszyny masz ma szyn y y do druku yn ddru ruku ku cyfrocyf cyf y ro rowego we g . Taka go Taka decyzja dec decyz y ja yz j by³a by³ by³ y a efektem efek ef ekte tem m prostej p os pr oste tejj kalkulakalk ka lkul ulaa wego. cj ji: coraz ccor oraz az ni¿sze nni¿ i¿sz szee na nak³ k³ad adyy mo mo¿n ¿naa by y³o oop³ p ac p³ acal alni niee cji: nak³ady mo¿na by³o op³acalnie pprodukowaæ pr oduk od ukow owaæ aæ tylko ttyl y ko w tej yl tejj technologii. ttec echn hnol olog oggiiii. Wiernoœæ Wier Wi erno noœæ œæ druk dr ukow owii cyfrowemu cyyfr frow owem emuu mia³a mia³ mi a³aa jednak j dn je dnak ak swoj¹ sswo woj¹ j¹ cenê cen cenêê – drukowi ³ódzka firma musia³a zapomnieæ zappomnieæ o ró¿norodnoœci ppod³o¿y, po d³o¿y, y, jakie jakie mo¿na stosowaæ w offsecie,, a liczne zlecenia na „przemys³owe” nak³ady trzeba bby³o y³³o kierowaæ kkiierowaææ do do podwykonawców. podwyk d konawcóów.

Wies Wi es³³a es ³aw Dziaduszek ³aw Dzia Dzi Dz iadu iad duszekk wielokrotnie dusz wiie w ielo iel lokr lok krottni nie ie zadawa³ zadda za dawa dawa wa³³ Wies³aw sobi so biee pytanie, bi pytta py t ani nie ie, dlaczego dla dla lacz czeg eggo nie niie ma na na rynku ryynk nku ku sobie takiejj maszy ynyy offsetowej,j, która mog³aby mogg ³abyy maszyny z je jjednej dnej dn ejj strony sstr tron onyy drukowaæ druk dr ukow owaæ aæ nawet naw nawet et najni¿sze nnaj ajjni ni¿s ¿sze ze nak³ na k³ad ady, y a z drugiej y, ddru rugi g ejj – nie gi nie stawia³aby ssta tawi wia³ a³ab abyy du¿ych du¿y du ¿yych nak³ady, og gra rani nicz czeñ eñ w dob ddoborze obor orze ze materia³ów mat m ater eria ia³ó ³ów w do druku. ddru ruku ku. ograniczeñ Okaz Ok aza³ a³oo siê, siêê, si ê, ¿e ¿e ju¿ j ¿ kilka ju kilk ki lkaa lat lat wc wcze zeœn œnie iejj nad nad Okaza³o wczeœniej ty ym pr pproblemem oble ob leme mem m zastanawiali zast za stan anaw awia ialili ssiê iêê iin¿ n¿yn y ie yn iero rowi wiee tym in¿ynierowie KBA-MePrint,, który ym uda³o siêê wreszcie którym op pracowaæ odpowiednie odpo p wiednie rozwi¹zanie rozwi¹¹zanie – Genius opracowaæ 52UV. Dla w³aœciciela Paper & Board urz¹ddzenie zeniie to t okaza³o okaz k a³o ³ siê i strz t a³em ³ w dziesi¹tkê. dziesi i i¹tk tkê. strza³em

Oficjalne z³o¿enie zamówienia na maszynê Genius 52UV w siedzibie KBA-MePrint w Veitshöchheim. Na zdjêciu od lewej: Martina Mejzlikova, regionalny kierownik sprzeda¿y KBA-MePrint, szef Paper & Board Wies³aw Dziaduszek z ¿on¹ oraz Holger Volpert, prezes zarz¹du KBA-MePrint.

print+publishing 189|13

ten sp te pos osób ób pporzucony orzu or zuco zu cony co nyy dla ddlla la cyfry c yf y fryy offset ooff ffse ff sett se W ten sposób zost sta³ t a³ zrehabilitowany. zre zreha habi ha bilililittowa bi towany nyy. zosta³

Lepiej Lepi Le piej pi ej n ni¿ i¿ dot d dotychczas otyc ot ychc yc hcza hc zass za Druk ooff Druk offsetowy ffse seto towy wyy wróci³ w wró róci ci³³ do ³ask, ³as ³ask, k,, ale ale bynajmniej bbyn y ajjmn yn mnie iejj niee w tr ni trad adyc y yj yc yjne nejj fo form rmie ie. Of Offs fset et bbez ezwo wodn dnyy el eli-i tradycyjnej formie. Offset bezwodny minu mi nuje j bbow je owie iem m s³abe s³ab s³ abee st stro rony nyy ddru ruku ku kkon onwe wenc ncjo j jo minuje bowiem strony druku konwencjonaln na lneg eggo. N Nie ie pposiada osia os iada da aani ni sstr tref ef ffar arbo bowy wyych ch,, an anii nalnego. stref farbowych, wa³ków nawil¿aj¹cych nawil¿aj¹ j¹cyych i farbowy ych. Nie trzeba farbowych. w nim tak¿e ustawiaæ trudneg go do osi¹gniêosi¹g ¹gniêê trudnego cia balansu farbowo-wodnego. Zmiana pracy na maszynie maszynie i Genius Genius i 52UV 52U 52UV V trwa trwa maksymalnie maksymal k lniie 7 mi minu inu nutt, a nnaa ro rozr zruc zr uchh po uc potr trze tr zebba ze ba zzaledwie alleddwi wie ie ok ko³ o³o ³o minut, rozruch potrzeba oko³o dzie dz iesi ie siêc si êciu êc iu aark rkus rk uszy us zy. Dz zy Dziê iêki iê ki ccyl ylin yl indr in drom dr om o ide iidentyczdent de ntyc nt yczzyc zdziesiêciu arkuszy. Dziêki cylindrom nejj œr ne œred edni ed nicy ni cyy ffar arba ar ba jjest estt pr es pprzenoszona zeno ze nosz no szon sz onaa w stosunku on stos st osun os unku un ku œrednicy farba 1:1, co sprawia, ¿e nie ma ryzyka powstania tzw. ghostingu. K róótki ótki zespó³ zespó³ ó ³ farbowy farbowy b zapewniia wysok¹ wysok¹ k jakoœæ jakkoœæ œæ Krótki zapewnia druk dr ukuu, która kktó tóra ra utrzymuje uutr trzy zymu muje je siê siê na na sta³ym sta³ st a³ym ym poziopoz pozio io-druku, mie od pierwszego do ostatniego arkusza. Inn¹ zalet¹ takiego zespo³u farbowego jest mo¿liwoœæ druku na pod³o¿ach o gruboœci do 0,8 mm. Mówi¹c o materia³ach do druku, nie mo¿na nie wspomnieæ o olbrzymiej ró¿norodnoœci kartonów, papierów oraz pod³o¿y niech³onnych, takich jak: PVC, PC, PS, ABS czy PET. Dodatkow¹ zalet¹ jest równie¿ szerokie spektrum formatowe – od 210 x 297 do 360 x 520 mm. Warto wspomnieæ, ¿e Genius 52UV osi¹ga prêdkoœæ 8 tys. ark./godz. Urozmaicenie cyfrowego parku maszynowego urz¹dzeniem do offsetu bezwodnego to pomys³ firmy Paper & Board na zwiêkszenie swoich mo¿liwoœci. Jak pokazuje przyk³ad ³ódzkiego przedsiêbiorstwa, poligrafia ca³y czas siê rozwija, a to, co by³o niemo¿liwe jeszcze kilka lat temu, dziœ jest w zasiêgu rêki.

61


fleksografia

Technologia Full HD Flexo od Esko

Jeszcze lepiej Dotychczas po³¹czenie techniki druku wypuk³ego z gêst¹ farb¹ do rotograwiury by³o problematyczne. Obecnie jest to prostsze dziêki usprawnieniu wytwarzania form drukowych do fleksodruku przez wprowadzenie technologii HD Flexo. Od czasu swojej premiery podczas ostatniej drupy zosta³a ona unowoczeœniona i udoskonalona, zw³aszcza pod k¹tem producentów opakowañ giêtkich.

O su sukc sukcesie kces kc esie es ie now nnowej owej ow ejj wer w wersji ersj er sjji œwiadczy œwia œw iadc ia dczy dc zyy fakt, ffak aktt , ¿e ak ¿e w pr pprzeci¹gu zeci ci¹g i¹g ¹guu ostatnich osta os tatn tniich ich miesiêcy mies mi iesiiê iêcyy zosta³a zzos osta ta³³a ³a ona ona wdro wd ro¿o ro ¿ona ¿o na w ppon onad on ad 2 20 0 pr prze zeds ze dsiê ds iêbi iê bior bi orst or stwa st wach wa ch wdro¿ona ponad przedsiêbiorstwach na cca³ a³ym a³ ym œœwi wiec wi ecie ec ie. ie ca³ym œwiecie. „Fle „F Fle leks ksog ks ogra og rafi ra ficz fi czni cz ni klienci kklililien enci en ci naszej nnas asze as zejj firmy ze firm fi rmyy domarm doma do ma-ma „Fleksograficzni ggalili ssiê ga iêê ttec echn hnol olog oggii ³¹cz¹cej ³³¹c ¹ z¹¹ce ¹c cejj korzyœci korz ko rzyœ y ci HD yœ HD technologii Flexo z wy y sok¹¹ ggêstoœci¹ ê toœci¹¹ opt ês p yc y zn¹¹ cechuj¹cechujj¹¹ wysok¹ optyczn¹ c¹ druk rotograwiurowy i w pe³ni kontrollowanego owanego cyfrowego c yfrowego f wytwarzaniia procesu wytwarzania form ddru form fo rukko ru kowych kowy ch. h Full Full HD Fu HD Flexo Flex Fl exoo spe³nia ex spe³³ ni nia ia te te drukowych. wy yma maga g ni ga niaa i wp wpro rowa ro wadz wa dzaa dr dz druk uk fle ffleksograficzleks le ksog ks oggra rafi ficz fi cz-cz wymagania wprowadza ny na na nowy nowy poziom ppoz oziom m jakoœci j koœci i powtarzalnoja powt po wtar arza zalnoo œci, bez ograniczeñ standardowego druku fl ekso ek k so. Nasza Naszaa opatentowana Nasz opat aten t enttowa t owana na technologia ttec echhn hnol olog logiia ia flekso. zwiê zw iêêks ksza za mo¿liwoœci mo¿ m o¿lililiwo o¿ woœc wo œcii druku œc druk dr ukuu fleksograficzneuk flek fl ekso ek sogr so g af gr afic iczn ic znezn e zwiêksza go, sprawiaj¹c, ¿e nie ustêpuje on jakoœci uzyski kiwanejj na pod³o¿ach pod³ d ³ o¿¿ achh gi iêtk tkiichh przez uzyskiwanej giêtkich roto ro togr to graw gr awiu aw iurê iu rê cczy zy ooff ffse ff set” se t – ssko kome ko ment me ntow nt owa³ ow a³ rotograwiurê offset” skomentowa³

Jürgen Jürg Jü rggen A And Andresen, ndre nd rese re senn, w se wic wiceprezes icep ic eppre reze zess dzia³u ze dzia dz ia³u ia ³u fleksoffle leks le ksoo ks ggraficznego gr afi af f iczn ic zneg eggo Esko. E sko. Esk ko .

Bez B ez kkompromisów ompromiisów ó Technologia Tech Te chno ch nolo no logi lo giaa HD Flexo gi Fle F le lexo xo szybko szy s zy zybk bkoo ustanowi³a bk usta us tano ta nowi no wi³a wi ³a nowe no we standardy ssta tand ndar ardy dyy w bbra ran¿ n¿yy dz dziê iêê ki m mo¿ o¿liliwo wobran¿y dziêki mo¿liwoœci uzys y kania w druku wartoœci tonalnych tonalnyy ch uzyskania w krytycznym dla flekso zakresie 1-10 proc., przejœ jœææ tonalnych tonallnychh ddoo zera, wyraźnej wyr aźnej ź j cz cionki i ki przejœæ czcionki i wy eksp ek k sp spon onow on owan ow anyc an ychh de yc ddetali det eta t ali graficznych. tali gra gra rafi ficz fi czny cz nych ch. h wyeksponowanych Wszy Ws zyy st stko ko ttoo je jjest st mo¿ m o¿lililiwe o¿ we przez prz prz rzez ez wykorzystawyk w yk y or orzy zyy st staa aWszystko mo¿liwe niee farb doo rotograwiury roto ro togr graw awiury ry o ssta ta³ejj gêstoœci, gêst gê stoœci,, sta³ej ¿ywych kolorów i powtarzalnego procesu wyt wy t warza twar zani nia ia kl kli is z dr isz ddrukowych. r uk ukow kowyc ychh. U nik ni ikal kalny ln y wytwarzania klisz Unikalny kszt ks zta³ zt a³tt punku a³ p nk pu nkuu Fu Fullll HD HD Flexo Flex Fl exoo pozwala ex p zw po zwal alaa al kszta³t otrzymaæ formê drukow¹ optymaln¹ dla ddruku r uku k jjasnych asnychh i ciemny i chh parti tiii pr ojjekt k tu ciemnych partii projektu oraz or az obszarów oobs bsza bs zaró za rów ró w apli. aplilili.. „Porzuciliœmy ap „Por „P Por orzu zuci zu cilililiœm ci œmyy dyskusjê œm dysk dy skus sk usjê us jê

Wprowadzona w 1995 roku technologia Digital Flexo stanowi³a prze³om w dziedzinie wytwarzania form drukowych do fleksodruku. W 2009 roku pojawi³a siê znacznie bardziej zaawansowana technologia HD Flexo, a ju¿ trzy lata później – Full HD Flexo, która zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ. Powy¿szy wykres pokazuje sta³¹ gêstoœæ optyczn¹ uzyskiwan¹ przy zastosowaniu poszczególnych technologii

62

na ttem temat emat em at pprzewagi rzew rz ewag ew aggi p³ pp³askich aski as kich ki ch punktów pun unkt któw kt ów nad nad okr¹ ok kr¹¹g³ g ³ ym y i lub lub od odwr dwrot otni nie ie i st stwo worz rz yl yliœ iœmy myy okr¹g³ymi odwrotnie stworzyliœmy najl na jljlep epsz ep sz¹¹ mo¿liw¹ sz mo¿l mo ¿liw ¿l iw¹¹ kombinacjê iw komb ko mbin mb inac in acjê ac jê punktów ppun unkt un któw kt ów na na najlepsz¹ jedn je dnej dn ej p³ycie. pp³y ³yci ³y ciee. Pozwoli³o ci Poz Poz ozwo wolilili³o wo ³o nam nam to t o na zró¿nicozró zró ró¿n ¿nic ¿n icoo ic jednej wani wa niee kr ni kryc ycia yc ia ffar arby ar by na na pod³o¿u pod³ po d³o¿ d³ o¿uu dla o¿ dla ró ró¿n ¿nyc ¿n ychh yc wanie krycia farby ró¿nych czêœ cz ê ci projektu êœ pro roje j kt je ktuu na jednej jed edne nejj p³ycie. p yc p³ y ie ie. To ogromny oogr g om gr omny nyy czêœci krok naprzód napprzód dla firm drukuj¹cych drukujj¹c ¹ yc y h na opakowaniach giêtkich, które podkreœlaj¹ równi ó ie¿¿ wysok¹ wysokk ¹ wydajnoœæ, w yddajnoœæ j œæ, powtarzalpowtarzall równie¿ noœæ no œæ i sszy zybk zy bkoœ oœæ œ æ dr ddrukowania” r uk ukow kow owan aniia an ia” – do ia” ddodaje dod o da daje daj je JJan an szybkoœæ Buch Bu chwe ch weit we itzz, it z , Senior SSen enio en iorr Product io Prod Pr oduc od uctt Manager uc Mana Ma nage na g r Digital ge Digi Di g ta gi tall Buchweitz, Flex exoo w firm rmie Esko. E o. Flexo firmie

Fleksograficzny Flek Fl ekso ek sogr so g af gr afic iczn ic znyy cu zn cud d Technologia Tech Te chno ch nolo no logi lo g a Full gi Full HD HD Flexo Flex Fl exoo opiera ex oppie iera ra siê siêê na na po³¹p ³¹¹po czeniu obrazowania w wysokiej rozdzielczoœci 4000 40 00 ppi ppii z cyfrowo c yfrowo f kont k trolowanym l œwiiat³ t³ em kontrolowanym œwiat³em UV w nnaœ aœwi aœ wiet wi etla et larc la rcee cy rc cyfr frow fr owej ow ej CDI. CDI C DI.. NaœwietlaDI Naœw Na œwie œw ietl ie tlaatl anaœwietlarce cyfrowej nie UV uzyskiwane jest za pomoc¹ œwiat³a LED-owego, które dostarcza potrzebnej mocy mo cy UV U V do zapewnienia zzap apew ap ewni ew nien ni enia en ia pe³nej ppe³ e³ne e³ nejj kontroli ne kont ko ntro nt rolili nad ro nad polimeryzacj¹. Cyfrowe sterowanie wszystkimi ustawieniami tego procesu zapewnia powtarzalnoœæ wytwarzania form drukowych, d³ugotrwa³¹ stabilnoœæ i wysok¹ jakoœæ, która przekracza mo¿liwoœci standardowego naœwietlania UV. Ponadto Full HD Flexo wspó³pracuje ze wszystkimi popularnymi p³ytami fleksograficznymi i tulejami (m.in. marek DuPont, Flint, MacDermid i Asahi), dziêki czemu pozostawia u¿ytkownikom wolnoœæ wyboru dostawcy i p³yty, na której najlepiej im siê pracuje. Obecnie Esko planuje uruchomienie programu certyfikacji dla klientów, dystrybutorów i partnerów, bazuj¹cego na standardach stosowanych dotychczas przy HD Flexo (ma on obejmowaæ m.in. weryfikacjê próbek produkcyjnych firmy ubiegaj¹cej siê o certyfikacjê). Producenci opakowañ giêtkich z ca³ego œwiata, którzy dotychczas korzystali z oprogramowania Esko, mog¹ bez problemu przejœæ na Full HD Flexo. Aplikacja dla wytwórców etykiet i tektury falistej ma byæ gotowa pod koniec 2013 r. print+publishing 189|13


fleksografia

Flexo Goes Green

Przyk³ad dla Chiñczyków Chiny to pod wzglêdem produkcji tektury falistej drugi co do wielkoœci rynek na œwiecie. Mimo to w dalszym ci¹gu nadruk na wiêkszoœci opakowañ tekturowych jest doœæ prosty, co odpowiada wy³¹cznie jednej z funkcji opakowania – transportowej.

Na tegorocznej Na teg teggor oroc oczn oc znejj eed edycji dycjji ta dy ttargów targ arggów ów SSi Sino-Corrugated ino-Co ino in Corr Corr rrug uggattedd w Szanghaju Szan Sz angh an g ajju fi gh firm rmyy Bo rm Bobs bstt, EEsk bs skoo i Fl sk Flin intt Gr in Grou oupp ou firmy Bobst, Esko Flint Group udow ud dowoddni ni³i³y ³y jednak, jed edna dna nakk, ¿e ¿e chiñskie chiñ ch hiñsk ski kie ie opakowanie oopa p ko pa kowani kowa nie ie udowodni³y z te ttektury tek ekt k tur ktur uryy mo mo¿ ¿e bbyæ ¿e yææ aat trak tr akcy kcy cyjjn jne i no jne nowo wocz wo czes cz esne es ne.. ne mo¿e atrakcyjne nowoczesne. Trze Tr zejj pa ze ppartnerzy rtne rt nerz ne rzyy za rz zapr p ez pr ezen ento en towa to walili zadrukowawa zzad adru ad ruko ru kowa ko wa-wa Trzej zaprezentowali ne pude³ko pudde³ e³k ³ko ko z tektury tek ekt k tu turyy falistej, tury fal alilis iste ist tej,j, które tej kktó tóre tó re szybko sszy zyybk bkoo zn alaz al laz³³o ³o ssi iê w ccen iê entr trum um uwa uuwagi wagii odwiedzaj¹cych. ooddwi dwied iedz dzaj aj¹c j¹cyc ychh. znalaz³o siê centrum Prezentacja odby³a siê pod has³em „Flexo Goes Green”, co ma kojarzyæ siê ze zrównowa¿onym rozwojem, wydajnoœci¹ i jakoœci¹. Opakowanie zosta³o wydrukowane na tekturze falistej (fala E), za pomoc¹ farby wodorozcieñczalnej Flexopak C marki Flint Group. Druk wykonano

print+publishing 189|13

na m mas aszy as zyyni nie ie Bobst Bobs Bob Bo bst Vision bst Viisi sion ion 160, 1 160 60,, przy 60 p zyy u¿yciu pr uu¿¿y ¿ yci ciu iu maszynie foto fo topo to p lilime po mero me rowe ro wejj p³yty we p yt p³ y y drukowej druk dr ukow uk owej ow ejj nyloflex nnyl y of yl ofle lexx ART le ART fotopolimerowej 284 28 4 Digital, Diigi gita tall, z liniatur¹ lliin inia ini iatu iatu tur¹ r¹¹ 1 133 33 llpi. pi. W przygotowapi p zyygo pr g to towa wawa niu ni iu do do ddru rukku ru ku w ykor yk kor orzy zyst stan tan anoo op opro rogr ro gram gr amow am owan ow aniie an ie druku wykorzystano oprogramowanie firm fi rmyy Es rm Esko ko. Ef ko Efek ektt okaza³ ek okaz ok aza³ az a³ siê siêê zdumiewaj¹cy: zzdu dumi du miew mi ewaj ew ajj¹c ¹ y: y firmy Esko. Efekt wy yso sokka ka jjakoœæ, akkoœ oœæ œæ, æ, ssze zero ze roki ro ki zakres zak akre kre ress tonalny tona tona to nalln lny i id lny idea ealln ea lne lne wysoka szeroki idealne pok po kr yciie kryc ie – to to wszystko wszy ws zyst stkko ko uda³o uudda³ da³o ³o siê ssiiê iê osi¹gn¹æ osi si¹g i¹gn¹ n¹ææ pr przy zy pokrycie du¿ej prêdkoœci druku. Pokaz tego ciekawego opakowania zainaugurowa³ inicjatywê firm Bobst, Esko i Flint Group pod nazw¹ uFlexo. W ramach tego projektu przedsiêbiorstwa zamierzaj¹ promowaæ w Chinach druk fleksograficzny.

63


papier

Ulepszone produkty Metsä Board

Cudowna lekkoœæ kartonu Firma Metsä Board ulepszy³a znane linie kartonów Avanta Prima, Simcote i Carta Elega. O najwa¿niejszych w³aœciwoœciach nowych produktów i korzyœciach, jakie mog¹ z nich czerpaæ u¿ytkownicy, opowiedzia³ nam Pasi Piiparinen, wiceprezes Metsä Board, który stoi na czele dzia³u pod³o¿y kartonowych. Print & Publishing: Czy Czyy mo¿ mo¿e mo¿ o¿ee na nam m Pan Pan krótko krót kr ótko ót ko wy yja jaœniæ œniæ iæ,, cz cczym y ss¹ ym ¹ „l „„l¿ejsze” l¿ej ¿ejs jszee” ka kkartony artton o y Metsä Metsä tsä wyjaœniæ, Boar Bo ard? ar d? Board? P asii Piiparinen: Piiiiparinen: P i „„Efekt Efek Ef ektt le lekk kkoœ oœci ci” uzyskujemy uzys uz y ku ys kuje j myy je Pasi lekkoœci” popr po p zeez zastosowanie zaast stos osow o an a iee specjalnej, spe pecj cjal a neej, najnowoczenaj ajnoowoocz c ee poprzez œniejs j zejj technologii technologi g i produkcji p odukcjji – przygotowania pr p zyygo pr g towania œniejszej w³ókien i ich przetwarzania. Dziêki specyficzne³o¿e ³o¿ ¿eni niu i w³ók ³ók ókiien ie na nasz llekki ekki ek kki karton kkar artton to posiada posiiad ada da mu u³ u³o¿eniu w³ókien taki ta kiee sa ki same me w³aœciwoœci, w³a w ³aœc ³a œciw œc iwoœ iw oœci oœ ci, co ciê¿sze ci cciê iê¿s iê ¿sze ¿s ze pod³o¿a. ppod od³o od ³o¿a ³o ¿a. ¿a takie Znac Zn aczn znie ie obni¿onej oobn bni¿ i¿on onej ejj gramaturze gra rama matu turz rzee pod³o¿a p d³ po d³o¿ o¿aa towatowa to waZnacznie rzyszy nawet wiêksza gruboœæ i odpornoœæ na zgiinaniie ni¿ i¿ w przyp adk dku ddotychczas otych t hczas oferowaf zginanie przypadku nychh kartonów. kkar artto ar tonó nów ów. Redukcja Reddukkcj cja ja gramatury gram gr amat atur tur uryy sp spra rawi wia ia, ¿e ¿e nych sprawia, edn¹¹ tonêê kartonu pr pprzypada zyypa p da wiê êksza liczba na jjedn¹ wiêksza arkuszy, co przek³ada siê na znaczn¹ oszczêdnoœæ materia³u mat ater ter eriia ia³u ia³ ³u w cca³ym a³ym a³ ³ym ³³añcuchu añcu añ ñcuch chu hu dostaw dost do staw taw – od od noœæ

Pasi Piiparinen, wiceprezes Metsä Board i kierownik dzia³u pod³o¿y kartonowych.

producenta do konsumenta. Ju¿ na etapie produkcji mniejsze zapotrzebowanie na drewno skutkuje obni¿onym wykorzystaniem surowców. L¿ejszy karton ma ni¿sz¹ wagê transportow¹. Redukuje to emisjê dwutlenku wêgla przez œrodki transportu na ka¿dym etapie: w fabryce, w firmie produkuj¹cej pude³ka sk³adane, u w³aœciciela marki i w handlu. Ma to równie¿ pozytywny wp³yw na utylizacjê oraz recykling opakowañ. Karton o obni¿onej gramaturze pozostawia po sobie mniejszy œlad wêglowy i pozwala osi¹gn¹æ znaczn¹ oszczêdnoœæ kosztów.

64

Producenci opakowañ na kosmetyki i leki doceni¹ obni¿on¹ gramaturê kartonu przy zachowaniu jego wyj¹tkowych w³aœciwoœci optycznych i mechanicznych.

P&P: Metsä Board wp prowadza na rynek ryn y ek karP&P: wprowadza tony Avanta Prima, Simcote i Carta Elega o leps llepszej epsze zejj jak jjakoœci. akoœ koœci œ ci. D Dl laczeg lacz egoo zd zdec decyd ydow dowal alili si siê iê Dlaczego zdecydowali Pañs Pa ñstw twoo na ulepszenie ule u leps p ze ps zeni niee swoich swoi sw oich ch produktów? pro rodu dukt któw ów?? Pañstwo P.P.: ZZos ostta³ t a³y ³ y one one zoptymalizowane zzop opttyma t ymalililizo zowa wane ne pod podd k¹tem k¹t ¹tem tem Zosta³y ró¿nyc y h zastosowañ. Przez ostatnie dwa lata ró¿nych zainwestowaliœmy wiele œrodków w badania i rozwój, aby móc zaoferowaæ naszym klientom nowe korzyœci. Ulepszenia w zakresie produkcji, w³aœciwoœci optycznych, kosztów i wp³ywu na œrodowisko to w³aœnie efekty tego programu inwestycyjnego. Optymalizacja kartonu jest ukierunkowana przede wszystkim na klienta. P&P: Jakie nowe w³aœciwoœci posiadaj¹ Pañstwa produkty? P.P.: Zarówno w przypadku kartonów Avanta Prima, jak i Simcote byliœmy w stanie zmniejszyæ gramaturê, nie wp³ywaj¹c na gruboœæ i sztywnoœæ. Dodatkowo poprawiliœmy odcieñ Avanta Prima i Carta Elega, aby lepiej spe³niaæ wymagania naszych klientów, zw³aszcza z bran¿y kosmetycznej i farmaceutycznej. Udoskonalona powierzchnia Avanta Prima pozwala na kodowanie za pomoc¹ dwuwymiarowych kodów matrycowych

DataMatrix,, które odgrywaj¹ odgr g yw y ajj¹ wa¿n¹¹ rolêê w produkcji opakowañ na leki. P&P: JJak ak zzmi mien eni³ i³yy si siêê pa p rame ra metr tryy produktów p od pr oduk uktó tów w zmieni³y parametry i jaki ma to wp³yw na ich dalsz¹ obróbkê? P.P. P. P.:: Wiêkszoœæ Wiêk ê szoœæ parametrów p rametrów pozostaje pa pozostaje j bez P.P.: zmian. Jeœli chodzi o Avanta Prima i Simcote, te same cechy, do których przyzwyczaili siê nasi klienci, osi¹gamy przy ni¿szym zu¿yciu materia³u. Drukownoœæ kartonów Avanta Prima, Simcote i Carta Elega jest co najmniej tak dobra, jak do tej pory, a to dziêki wyj¹tkowym w³aœciwoœciom naszych pod³o¿y. Oczywiœcie przed wprowadzeniem tych produktów na rynek poddaliœmy je szeregowi testów, zarówno laboratoryjnych, jak i produkcyjnych. Metsä Board to europejski lider w dziedzinie produkcji kartonu z w³ókien pierwotnych. Taka pozycja na rynku niesie ze sob¹ wiele zobowi¹zañ. Do optymalizacji naszych produktów podeszliœmy starannie, krytycznie i wszechstronnie. P&P: Od kiedy bêd¹ dostêpne nowe wersje kartonów Avanta Prima, Simcote i Carta Elega? P.P.: Zamówienia mo¿na sk³adaæ ju¿ od koñca maja, kiedy to pojawi³y siê nowe wzorniki. Pierwsze dostawy planujemy jeszcze w czerwcu. print+publishing 189|13


papier

Mondi

Kolorowo na bia³ym Agencja A Ag gencjja kreatywna krea krea kr eatty tywn wnaa Say Say Sa Sa Say Sa Say Say i pr Say pproducent oduc od duc ucen entt en papi pa pier pi eruu Mondi er Mond Mo ndii stworzyli nd stwo st worz wo rzyl rz ylii razem yl raze ra zem ze m niezwyk³¹ niez ni ezwy ez wyk³ wy k³¹¹ puk³ pupapieru blik bl ikac ik acjjê jê pod podd tytu³em ttyt y u³ yt u³em ³em „LookBook”. „„Lo Look okBo kBook ok”. k . Jest JJes estt to album aalb lbum lb um blikacjê prez pr ezen ez entu en tuj¹ tu j¹cy j¹ cy sztukê szt szt ztuk ukêê i wzornictwo, uk wzor wz orni or nict ni ctwo ct wo, wy wo wydr druk dr ukow uk owaaow aprezentuj¹cy wydrukowanyy na pa ppapierze pierze Bio pi Bi Bio Top T p 3 next marki marki ki M ondi di. Mondi. „Loo „L Loo ookB kBoo kB ook” oo k prezentuje pre pre reze zent ze ntuj nt ujee fotografie uj foto fo togr to graf gr afie af ie i ppro roje ro jekt je ktyy kt „LookBook” projekty gr afi af fic iczn iczn znee, kktó tóry tó rychh m otyw ot tyw ywam amii pr am prze zewo ze woddn wo dnim dni imi s¹ imi s¹:: graficzne, których motywami przewodnimi mod da,, sztuk ka,, ar chi hitektura, k , te chnol h logi gia,, ppiêkno, iêkno,, moda, sztuka, architektura, technologia, mi³o mi ³oœæ œæ i lluk uksu sus. s. W alb aalbumie lbum umie ie oobo bokk si sieb ebie ie pojawi³y pojjaw awi³i³yy mi³oœæ luksus. obok siebie siêê za si zaró równ ró wnoo pe wn pe³n ³nok ³n okol ok olor ol orow or owee, ow e, jak jak i czarno-bia³e ccza zarn za rnorn o bi obia³ a³ee a³ zarówno pe³nokolorowe, repr re prod pr oduk od ukcj uk cjee. Zastosowano cj ZZas asto as toso to sowa so wano wa no w nim nim równie¿ rów rów ówni nie¿ ni e¿ reprodukcje. bbogate, boga bo oga gatte te zró¿nicowane te, zró¿ zr ró¿ni nico icowa wane ane lit lliternictwo, iter it erniicttwo wo, o co sspr praawi pr awia ia ¿e ia, ¿e sprawia, publ blik bl ikacjja ta ik t sama w ssobie obi bie sta³a stta³³a si iê prz eddmioi publikacja siê przedmiotem o du¿ej wartoœci estetycznej. „Potencja³ papieru do reprodukcji projektu graficznego jest wyraźnie widoczny w »LookBooku«” – powiedzia³a Jutta Wacht z Say Say Say. „Bia³awy odcieñ Bio Top 3 next nadaje katalogowi bardzo wspó³czesny wygl¹d. Sztuka nie jest zdominowana przez silne kontrasty, zwykle widoczne na papierze o wysokiej bia³oœci. Obrazy mówi¹ same za siebie, co by³o naszym zamiarem przy tworzeniu »LookBooka«. Od czasu wydania tej publikacji kilku artystów, których prace zamieszczono w albumie, zwróci³o siê do nas z proœb¹, by ich katalogi wystawowe tak¿e drukowaæ na

„LookBook” to ekskluzywny album stworzony przez agencjê kreatywn¹ Say Say Say na papierze Bio Top 3 next marki Mondi.

papierze Bio Top 3 next”. Pod³o¿e to jest produkowane bez u¿ycia zwi¹zków chloru (TCF) oraz wybielaczy optycznych (OBA). „W przypadku sektora kreatywnego, odcieñ ³amanej bieli i naturalne cechy haptyczne papieru Bio Top 3 next stanowi¹ elementy projektu i zapewniaj¹ wydrukowanym materia³om unikalny styl oraz wyszukany charakter” – stwierdzi³ Johannes Klumpp, dyrektor ds. marketingu i sprzeda¿y

Mondi Uncoated Fine Paper, Europe & International. „»LookBook« potwierdza te s³owa. Jakoœæ druku jest wyj¹tkowa, a zarówno drukarze, jak i projektanci zauwa¿¹ nasycenie kolorami oraz równomiernoœæ, zw³aszcza przy du¿ych aplach”. Bio Top 3 next jest dostêpny w formatach SRA3 i folio, w gramaturach 80-300 g/m². Mo¿na go stosowaæ do druku cyfrowego, hybrydowego oraz offsetowego.

Arctic Paper

Wokó³ Munken Design Firma Firm Fi rmaa Arctic rm Arct Ar cti tic ic Paper PPap aper ap er wystartowa³a w wys ystta ys tart rtow towa³ a³a ³a z kolejn¹ kole kol ko lejn lej jn¹ jn¹ kamp ka mppan ani¹ i¹ rrek ekla ek lamo la mow¹ mo w¹. Po raz w¹ raz kolejny kkol olej ol ejjnyy ttem emat em atem at em kampani¹ reklamow¹. tematem pprzewodnim pr zewo ze wodn wo dnim dn im akcji akc akc kcjijij jjest estt proces es p oc pr oces es twórczy. twó twó wórc rczy rc zyy. W 2011 2011 roku ro ku ffir irirma ma ppok okaz ok aza³ az a³aa w kampanii a³ kamp ka mpan mp aniiii A an Art rt W Wor orke or kers ke rs firma pokaza³a Workers ludz lu dzii zw dz zwi¹ i¹za i¹ zany za nych ny ch z pro pprodukcj¹ rodu ro dukc du kcj¹ kc j¹ ppap apie ap ieru ie ru Munken, Mun M unke un kenn, ke n, ludzi zwi¹zanych papieru a w 20 2012 12 rroku oku ok ku wy yda da³a da³ ³a pprzewodnik rzew rz ewoddni nik ik po p papierze pappie ierz ierz rzee wyda³a niep ni iep epow owlle ow leka lek kany kany nym m Art Ar t Workshop. Ar Workksh Wo shop hop op. W tym t ym roku ty rokku ro ku niepowlekanym has³ ha s³oo kampanii s³ kamp ka mpan mp aniiii ttoo „H an „Hea Hea eart rt W Wor orks or ks”.. PPrz ks rzyg rz ygot yg otow ot owaow a ahas³o „Heart Works”. Przygotowana pprzez rzez A Arc tic ti i PPaper ape p r bbroszura roszura to t zbiór zbió bió iór zdjêæ, zdj djêæ jêæ, Arctic za pomoc¹ ppom omoc oc¹¹ kt któr óryc ychh 80 twórców ttwó wórc rców ów z 22 22 krajów kraj kr ajów ów których opowiada o miejscach, które ich inspiruj¹. Fotografie wydrukowano na szeœciu rodzajach papieru z serii Munken Design. Arctic Paper zaprasza wszystkich chêtnych do nadsy³ania swoich w³asnych zdjêæ pokazuj¹cych inspiruj¹ce miejsca. Maj¹ one szansê znaleźæ siê w kolejnym projekcie. Wiêcej informacji na temat kampanii mo¿na znaleźæ na stronie www.arcticpaper.com/heartworks. Arctic print+publishing 189|13

Broszura „Heart Works” jest ju¿ dostêpna w sprzeda¿y. Mo¿na j¹ zamówiæ na stronie www.arcticpaper.com/ munkenshop.

Paper przeprowadzi³ równie¿ w ostatnim czasie wa¿n¹ instalacjê w swojej papierni Munkedals. Nowe maszyny papiernicze zosta³y wyposa¿o-

k³ad ad, d, który któór kt ór y podczas óry poddc po dc za dcza zass formowania form form fo rmow owan ow aniia an ia nnow oweeow ne w uuk³ uk³ad, noweg arkusza aark rkus rk usza us za rrów ówno ów nomi no mier mi erni er niee rozprowadza ni rozp ro zppro rowa wadz wa dzaa masê dz masê go równomiernie w³ók w³ ókni ók nist ni st¹¹ we w st wsz szys sz y tk ys tkic ichh ki ic kier erun er unka un kach ka ch, a nie ch nie w³óknist¹ wszystkich kierunkach, jedn je dnym dn ym, jak ym jak standardowe stan st anda an dard da rdow rd owee ma ow masz szyn sz ynyy pa yn papi pier pi erer w jednym, maszyny papiernicz ni czee. cz e. IIns nsta ns tala ta lacj la cjaa no cj nowe wego we go ssys yste ys temu te mu zna zznacznie nacz na czni cz niee ni nicze. Instalacja nowego systemu p pr po p aw awi³i³i³aa ja jjakoœæ ako koœæ ppapierów koœæ appie ieró rów ów Munken Munk nken ken Design, D Des esiig es ign, n, poprawi³a zw³³a zw ³asz ³asz szcz czaa je cz jjeœli jeœl eœl œlii chodzi chhoddzii o pod³o¿a pod od³ d³o ³o¿a ³o¿ ¿a o wiêkszej wi wiê iêks iêk ksze ksze zejj gragraagr zw³aszcza matu ma turz tu rzee. rz e. JJak ak zzap apew ap ewni ew niaa pr ni prod oduc od ucen uc entt, en t, rrów ówno ów nomi no mier mi er-er maturze. zapewnia producent, równomierrozpr p owadze d nie i masyy w³ó ³ókkniisttejj sk ³ó kutk tkujje ne rozprowadzenie w³óknistej skutkuje jedn je dnol olit itym ym pokryciem ppok okry ryci ciem em w druku ddru ruku ku du¿ych ddu¿ u¿yc ychh apli. aplili. To ap jednolitym nie koniec nowoœci. Arctic Paper poinformowa³ tak¿e, ¿e trzy podstawowe papiery z serii Munken Design zosta³y ulepszone. Munken Polar, Munken Lynx i Munken Pure w gramaturach 80 oraz 90 g/m2 s¹ teraz bardziej spulchnione (stopieñ 1,3), a dziêki temu – sztywniejsze. Producent obni¿y³ tak¿e ich wilgotnoœæ, co sprawia, ¿e lepiej sprawdzaj¹ siê w druku laserowym i zastosowaniach typu preprint.

65


impressum Print & Publishing Sp. z o.o. 61-701 Poznañ, ul. Fredry 1/18 Tel./fax: 061 855 19 90 E-Mail: office@printernet.pl Internet: www.printernet.pl

Dyrektor generalny Redaktor naczelny Z-ca Redaktora naczelnego Reklama i marketing T³umaczenia Grafika i sk³ad Administracja Autorzy wydania Druk Uszlachetnienie ok³adki

Michael Seidl Izabela E. Kwiatkowska [izabella@printernet.pl] Anna Marciniak [anna@printernet.pl] [reklama@printernet.pl] Jacek Golicz Julian Prentki office@printernet.pl Izabela E. Kwiatkowska, Michael Seidl, Jacek Golicz Zak³ad Poligraficzny PAWDRUK Follak

PRINT & PUBLISHING jest cz³onkiem:

Wspieramy

Magazyn PRINT & PUBLISHING jest miesiêcznikiem. Ukazuje siê w jêzykach narodowych w Polsce, Rosji, Indiach, Czechach oraz na S³owacji i Wêgrzech.

Koordynacja miêdzynarodowa PRINT & PUBLISHING International Verlag GmbH, Rotenmühlgasse 11/10, A-1120 Wien, Telefon +43(0)1/983 06 40, Fax +43(0)1/983 06 40-18, E-Mail office@printernet.at

Wszelkie prawa zastrze¿one przez PRINT & PUBLISHING Sp. z o.o. Publikacja materia³ów lub ich czêœci tylko za pisemn¹ zgod¹ PRINT & PUBLISHING Sp. z o.o. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Redakcja nie odpowiada za treœæ artyku³ów autorskich. Artyku³y te nie musz¹ odzwierciedlaæ pogl¹dów wydawnictwa.

Prenumerata roczna wynosi 138,60 z³ (w tym 5% VAT). Cennik reklam wysy³amy na ¿yczenie.

Redakcja pracuje na urz¹dzeniach biurowych firmy OKI.

Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, a tak¿e zmiany tytu³ów.

Wszystkie zdjêcia zosta³y automatycznie przeliczone przez Elpical Claro Premedia Server. Dystrybucja – PM Software: www.pm-software.pl.

KALENDARZ WYDARZEñ 25.06 – 29.06 2013

Fespa London

Londyn, Wielka Brytania

www.fespalondon.com

04.09 – 06.09 2013

PostPrint

Lipsk, Niemcy

www.postprint-leipzig.de

23.09 – 26.09 2013

Pakfood

Poznañ, Polska

www.pakfood.pl

24.09 – 27.09 2013

Labelexpo Europe

Bruksela, Belgia

www.labelexpo-europe.com

07.10 – 09.10 2013

World Publishing Expo

Berlin, Niemcy

www.wan-ifra.org

07.10 – 09.10 2013

viscom düsseldorf

Düsseldorf, Niemcy

www.viscom-messe.com

66

print+publishing 189|13


Sappi The art of adding value How do you create remarkable content that not only attracts, but also seduces? Developing a paper quality that amplifies your message is what we strive for at Sappi. Challenge us to add value to your concepts – and we will prove to you why your business will follow. Let us help you bring your communications to the next level. We’re there to support your success. Learn more about Sappi’s paper and services on www.sappi.com Come and visit us at Drupa in Hall 2, Hall 4 and Hall 6 Image compiled with entries for the Sappi Printers of the Year Awards


Internet pp pl 189  

Print and Publishing 189