Page 1

DENTIST

Bovaird Dental Centre 12 – 10025 Humanitarian St, Brmpton L6Z 0E6. Tel: 905 846 9929. Fax: 905 846 9771 (Hwy 10/Bovaird)

DR.VANATHY T.JEEVA Open Mon – Friday 10.00 – 7.00 Sat 9.00 – 4.00 (Sun by Appt only)

Dundas Dental Centre 29C Dundas St East Mississauga, L5A 1V9 Tel: 905 281 0273/ Fax: 905 281 8792

ABS MR. P. SINGARAJ

Volume: 10

Feb 24 - Feb 01, 2012

www.suthanthiran.com / ooooor.com

,ytrk;

Issue: 227

2009 Nk 17y; td;dpg; Nghu;Kidapy; epfo;jit vd;d? nfhy;yg;gl;l Clftpayhsu; Nkup nfhy;tpdpd; rhl;rpak; ooooor.com cldb nra;jps;> tpsk;guq;fs;> epfo;Tfis njupe;J nfhs;s. . . . .

34

Pg

LOAN 50,000 $416 (416) 859 2564 Pay only

/Month

*some conditions apply

cUtikg;gpy; gj;jpupif cs;slf;fj;jpy; rQ;rpif


2

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

3


4

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Rje;jpud; ISSN 1703 - 9452

fz;zpYkpdpa Rje;jpuk; Nghdgpd; iffl;bg; gpisg;ghNuh? kz;zpypd;gq;fis tpUk;gpr; Rje;jpuj;jpd; khz;gpid ,og;ghNuh - ghujpahh;

Publisher: Selva Chelliah advertising Manager: CHELVAN 647 893 5049 DESiGn & LaYOut: SUGANTHAN EDitOr GANACHELVAN 416 917 5049 reporter Puthuvai Raman

COntaCt Tel: 416 840 9752 Tel: 416 917 5049 Fax: 416 321 6799

web site www.suthanthiran.com

e-mail: thesuthanthiran@gmail.com MaiLinG aDDrESS 780 Ellesmere Road (Ellesmere & Birchmount) Scarborough M1P 2W4

Office hours Monday to Friday 11am - 7pm

Rje;jpud; jkpo; thug; gj;jpupif fdlh> xd;uh upNah khepyj;jpy;> nuhud;Nuh khefupy;> gpuRupf;fg; gLfpd;wJ. ,g;gj;jpupifapy; ntspahFk; Mf;fq; fspy; cs;s fUj;Jfs; mtw;iw vOjpatU ila mgpg;gpuhaNk jtpu gj;jpupifapd; vz; zj;ij gpujpgypg;git my;y. ,t;tpjopy;> ntsp ahFk; tpsk;guq;fs;> midj;Jf;Fk; rk;ke;jg; gl;lth;fNs nghWg;ghthh;fs;. Rje;jpud; nghWg; Ngw;f khl;lhJ. vy;yh cupikfSk; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. Rje;jpud; mDkjpAld; khj;jpuNk> ,t; tpjopy; ntspahFk; tpsk;guq;fs;> KOikahfNth my; yJ gFjp gFjpfshfNth> kWgpuRuk; nra;a Kb Ak;. The Tamil weekley SUTHANTHIRAN is published in Toronto, Ontario, Canada. The views expressed by individual writers are those of their own and do not necessarily reflect the opinion of SUTHANTHIRAN. Advertisers are responsible for their respective advertisements. SUTHANTHIRAN will not bear any responsibility. All rights reserved. The contents of this publication may be reproduced in whole or in parts only with the consent of SUTHANTHIRAN.

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

5

Rje;jpupd; ghh;itapy; - thrfd; ul;zJiu

,yq;ifapy; Ml;rpkhw;w ; j;ij tpUk;Gk; Nkw;FyF jkpoUf;fhd jPh;itg; ngw;W nfhLf;fj; jaq;Fkh I.eh kdpjcupikfs; Nguitapd; $l;lj;njhliu Kd;dpWj;jp rpwpyq;fh murhq;fk; n[dpthtpy; Kf;fpakh dnjhU ,uh[je;jpug; Nghiu njhlq;fpAs;sjhf rpwpyq;fh ntsp tptfhu mikr;ru; [p.vy;.gPup]; njup tpj;Js;shu;. Nghupd; ,Wjpf;fl;lj; jpy; kPwy;fs; ,lk;ngw;wjhf Fw; wk;rhl;b rpwpyq;fhTf;F vjpuhf nfhz;L tuj; jpl;lkplg;gl;Ls;s jPu;khdj;ij Njhw;fbf;fNt ,e;j ,uh[je;jpug; Nghu; njhlq;fg;gl; Ls;sjhfTk; mtu; $wpAs;shu;. fle;j 20k; ehs; n[dpth te;j rpwp yq;fh ntsptptfhu mikr;ru; gPup]; n[dpthtpy; ,uh[je;jpupfS ldhd re;jpg;Gfis jPtpukhf Nkw;nfhz;L tUfpwhu;. mtUld; rpwpyq;fh mjpgupd; MNyh rfu; r[pd; th]; Fztu;j;jdTk;> rpwpyq;fh ntsptptfhu mikr;rpd; Nkyjpfr; nrayu; NrDfh nrdptp uj;dTk; ,e;jg; gug;Giufspy; <Lgl;Ls;sdu;. n[dpth nrd;Ws;s rpwpyq;fh ntsptptfhu mikr;ru; [p.vy;. gPup];> nfhOk;gpy; ,Ue;J mioj; Jr; nry;yg;gl;l Clftpayhsu;f Sf;F fhiytpUe;jspj;J fye;J iuahbdhu;. mg;NghJ mtu;> “mnkupf;fh jiyikapy; nfhz;L tug;glTs;s jPuk ; hdk; rpwpyq;fhtpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ey;ypzf;f el tbf;iffSf;F ghjpg;ig Vw;gL j;jptpLk;. jw;NghJ mnkupf;fh ,e; jj; jPu;khdk; ghjpg;gw;wJ vd;Wk; rpwpyq;fh mJFwpj;j ftiyg;glj; Njitapy;iy vd;Wk; $WfpwJ. Mdhy; mnkupf;fhtpd; gpe;jpa epiyg;ghl;il rpwpyq;fh Mjupf;f tpy;iy. ,J rpwpyq;fh tptfhuj;ij mid j;Jyf kag;gLj;Jk;. mnkupf;fh tpd; jPu;khdk; ghjpg;gw;wJ vd; gij ehq;fs; Mjupf;fkhl;Nlhk;. ey;ypzf;f Mizf;FOtpd; gupe; Jiufis eilKiwg;glj;jj; jtwpAs;shf fhuzk; fhl;bNa mnkupf;f ,e;jj; jPu;khdj;ijf; nfhz;Ltu KidfpwJ. Mdhy; mjw;F rpwpyq;fhTf;F fhy mtfhrk; Njit vd;gij ,uh[ je;jpupfSf;F tpsf;fTs;Nshk;. ,ej mwpf;if brk;gu; 17k; ehs; ehlhSkd;wj;jpy; rku;g;gpf;fg;gl; lJ. mJ xU gz;biff; fhyk;. Mdhy; [dtup 25k; ehs; vkf;F vjpuhd jPu;khdk; Fwpj;J vdf;F mwptpf;fg;gl;lJ. ,e;jg; gupe;Jiu fis eilKiwg;gLj;j ehd;F thu fhyk; NghJkhdjh? rpwpyq;fh murhq;fk; nghWg;Gf; $Wk; gzpfis Muk;gpj;Js;sJ. ,jw;fhd kpfg;ngupa Ntiy

xd;W njhlq;fg;gl;Ls;sJ. ehq;f Sk; rhl;rpaq;fis NrfupjJ ; kjpg; gPL nra;fpNwhk;. rpwpyq;fh ,uh Ztk; xU ePjpkd;wj;ij mik j;J tprhupj;J tUfpwJ. mtu;fs; rhl;rpfsplk; NgrTs;sdu;. ,og;Gfis kjpg;gPL nra;a> me; jg; gFjp kf;fsplk; rdj;njhiff; fzf;nfLg;G xd;iw Nkw;nfhs;s Tk; rpwpyq;fh murhq;fk; jpl;l kpl;Ls;sJ. ,e;j tptfhuq;fSf;F cs;Shu; R+oypNyNa gjpyspf;fg; gl Ntz;Lk;. midj;Jyf jiy aPL ,e;j eilKiwfspy; Fog; gij kl;LNk Vw;gLj;Jk;.“ vd;Wk; mtu; NkYk; $wpAs;shu;. ,Njrkak; rpwpyq;fhTf;F neUf;fb nfhLf;Fk; I.eh.kdpjcupikfs; Nguitia neUf;fbf;Fs;js; Sk; xU efu;thf> mjd; ntspg; gilj;jd;ik Fwpj;J typAWj;Jk; jPu;khdk; xd;iw n[dpthtpy; nfhz;Ltu rpwpyq;fh Kaw;rpfis Nkw;nfhz;Ls;sjhf jfty;fs; ntspahfpAs;sd. I.eh kdpj cup ikfs; Nguitapd; epjp> kw;Wk; gzpahsu;fs; epakdk; njhlu;ghf ntspg;gilj;jd;ik Ngzg;gl Ntz;Lk; vd;W typAWj;Jk; ,e; jj; jPu;khdk; ,e;jkhj ,Wjpapy; Muk;gkhFk; 19tJ $l;lj;njhlupy; Kd;itf;fg;glTs;sjhf n[dpth tpy; cs;s rpwpyq;fh ,uh[je;jpu tl;lhuq;fs; njuptpj;Js;sd. I.eh. kdpjcupikfs; Nguitf;F 80 tPjkhd epjpia mnkupf;fh kw;Wk; mjd; el;G ehLfshd typ ikahd ehLfNs toq;Ffpd;wd. mj;Jld; kdpjcupikfs; Nguit apd; Kf;fpa gjtpfspy; cs;stu;f spy; ngUk;ghyhNdhu; Nkw;gb ehLfspd; ntsptptfhu Nritfspy; gzpahw;wpatu;fshtu;. fpA+gh> ghfp]j ; hd; Mfpa ehLfS ld; ,ize;J ,e;jj; jPu;khdj; Jf;F rpwpyq;fh mDruiz toq; fTs;sJ. I.eh kdpjcupikfs; Nguitapd; ntspgg ; ilj;jd;ikia typAWj;Jk; jPu;khdj;Jf;F> rPdh> u];ah kw;Wk; my;[Pupah Nghd;w gy ehLfs; MjuT njuptpj;Js; sd. fle;j nrg;nuk;gupy; ele;j 18tJ $l;lj;njhlupy; ,JNghd;w jPu;khdj;ijf; nfhz;Ltu rpwp yq;fh Kaw;rpfis Nkw;nfhz;bU e;jJ. vdpDk; gy ehLfspd; Nfh upf;ifia mLj;J me;j Kaw;rp iftplg;gl;lJ. vdpDk;> me;jf; $l;lj;njhlupy; n[dPthTf;fhd rpwpyq;fhtpd; epue;ju tpjptplg; gpujpepjp jhkuh Fzehafk; I.eh kdpj cupikfs; Nguitapd; ntspg;gilj;jd;ik njhlu;ghd mwpf;ifnahd;iw tpLj;jpUe;jhu;. ,k;Kiw ,J njhlh;gpy; mth; xU gpNuuiziaf; nfhz;LtU

Suthanthiran Ta m il We e k ly

thh; vd;W vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ. ,e;jg; gpNuuizia itj;J jdJ rhh;ghd ehLfspd; MjuT gyj;ij ,yq;if muR ep&gpf;f Kidtjhff; $wg;gLfpd;wJ. jdJ rf Njhoik ehLfspd; cjtpAld; ,k;KiwAk; ,yq;if muR n[dpth khehl;by; xU fhy mtfrj;Jld; jg;gpj;Jf;nfhs;Sk; ; J. ey;ypzf;f vd;Nw ek;gg;gLfpdw Midf;FOtpd; gupe;Jiufis epiwNtw;w Ntz;Lk; vd;w mOj; jq;fSld; mJ jg;gpjJ ; f;nfhs;Sk;. MdhYk; mJ jw;NghJ vjph; nfhz;Ls;s nghUshjhu neUf; fbfis ,e;j ehLfspd; cjtpA ld; vjph;nfhs;s Kbahnjd;gij mnkupf;fh Nghd;w ehLfs; ed;F zh;e;Js;s. tpiutpy; kfpe;j uh[ gf;rtpd; Ml;rp fiyAk; vd;W mth;fs; ek;Gfpd;wdh;. jkf;Fr; rhh;ghd xU Ml;rp ,yq;ifapy; cUthFk; vd;Wk; mth;fs; vz; Zfpd;wdh;. ,jw;fhfj; jhd; mth; fs; Nghh;f;Fw;w tprhuiz vd;w Majj;ij itj;J kpul;LtJk; ,yq;ifiaj; jdpikg;gLj;Jtk;. ,e;j epiyapy; jkpoUf;fhd jPh;T njhlh;gpy; ve;j ehLk; ftiyg; gl;ljhfj; njupatpy;iy. Nghh;f; Fw;w tprhuiz vd;w xU Nfhrk; ,Uf;Fk; tiu jw;Nghija rh;t Njr MjuT ,Uf;Fk; tiujhd; jkpoh;fs; jkf;nfd;nwhU jPh;it vjph;ghh;f;fyhk;. ,yq;ifapy; xU Ml;r;p khw;wk; my;yJ rPdhit tpl;L tpyfp Nkw;FyFld; ifFYf;Fk; xU kdkhw;wk; epfOkhapd; - jkpoh; fis iftpl ,e;j ehLfs; jaq; fkhl;lhu;. vdNt ,e;jr; re;jh;gg ; j;jpy; jkpoh; fSf;fhd jPh;itg; ngWk; Kaw; rpapy; jkpoh; jug;G ngUk; vLg; gpy; Kidg;Gld; nraw;gl Ntz; Lk;. Gyk; ngah; jkpoh;fs; ,e;j thuk; n[dpthtpy; elj;Jk; Nghuh lq;fs; ntWkNd Nghh;f;Fw;wq; fis kl;Lk; Kd;itj;J elj; jg;glhky; ,dg;gpur;rpidf;fhd epue;ju jPH;T njhlh;gpYk; mOj; jq;fisf; nfhLf;Fk; tifapy; mikaNtz;Lk;. ,k;Kiw n[dpthtpw;F jjkpo;j; Njrpa $l;likg;G ehlhSkd;w cWg;gpdh;fs; nry;yTs;sdh;. mth;fs; ,e;jg;gzpia mq;F nra;a KayNtz;Lk;. jkpoh;fSf;fhd jPh;T vJntd;gj Ak; mjid rh;tNjrk; rpwpyq;fh tplk; typAWj;j Ntz;Lk; vd;Wk; mth;fs; mq;F itj;J rh;tNj rj;ij typAWj;j Ntz;Lk;. thrfd; ul;zJiu


6

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

jkpou; jfty; tpUJ tpoh fdlhtpd; jkpou; jfty; epWtdk; fle;j gy tUlq;fshf elj;jptUk; jkpou; jfty; tpUJ tpoh mz;ikapy; nuhnud;Nuh efurig kz;l gj;jpy; eilngw;wJ. Xd;whupNah khfhzj;jpd; cau; fy;tp mikr;ru; jpU KNw gpujk tpUe;jpduhf fye;J rpwg;gpj;jhu;.

toikNghy ,t;tUlk; vy;yhkhf gy Jiw rhu;e;j ntw;wpahsu;f Sf;F tpUJfs; toq;fg;gl;ld. ,yq;ifapd; %j;j ehlff; fiyQUk; nghwpapayhsUk; jw;NghJ ,q;fpyhe;jpy; tho;e;J tUgtUkhd v];. ghNye;jpuhtpw;F fiyj;Jiwf;fhd tpUJ toq;fg;gl;lJ. fdlhtpy; thoe;J tUgtu;fspy; vOj;jhsu; FU mutpe;jd; eld Mrp upia jpUkjp epNuhjpdp guuh[rpq;fk; Foe;ij kfg;NgW itj;jpa epG zu; lhf;lu; fpUgh Gy;yhq;Foy;f; fiyQu; m[e;jp kjdhfud; tPL tpw;gid Kftu; jpUkjp &gp jk;ikah Ngr;rhsu; rhkp mg;ghj;Jiu tu;j;jfg; gpuKfu; rpth Nubq; jpU rpth MfpNahu; cl;gl gyUf;F tpUJfs; toq;fg;gl;ld.

iffNsh> fhy;fNsh ,y;yhky; rhjpj;j ,isQd; NjdpytpYk; cw;rhfk;

gpwg;gpNyNa iffs; kw;Wk; fhy;fs; ,y;yhj epf; T[prpf; vd;w ,isQu; jd;dk;gpfi ; ff;F vLj;Jf;fhl;lhf tpsq;Ffpwhu;. rpWtajpy; ,tu; kpf rpu kg;gl;lhYk; gpdd ; u; kw;wtu;fSf;F mtu; ngUk; ce;Jrf;jpahf khwpdhu;. mz;ikapy; jpUkzk; nra;j mtu; jw;NghJ NjdpyTf;fhf nrd;Ws;shu;. Vida Nkw;Fyf NjdpyTj; jk;gjpfisg; NghyNt epf; T[prpf;Fk; mtupd; mofpa kidtpAk; flw;fiuapy; cy;yhrkhf kfpo;r;rp Ald; fhzg;gl;lhu;. 29 tajhd T[prpf;> jdJ kidtpia ePr;rYilAld; itj;J Gifg; glk; gpbj;j fhl;rp gyuJ ftdj;ij <u;jJ ; s;sJ. Bl;uh vnkypah vd;w Nehapdhy; ghjpf;fg;gl;l epf; T[f;> gpwf;Fk;NghNj iffs; kw;Wk; fhy; fspd;wp gpwe;jtu;. Mdhy; ,g;NghJ jdJ ,ayhikia xU nghUl;lhf vz;zhky; rhjhuz kdpju;fshy; nra;af;$ba midj;ijAk; jd;dhYk; nra;a KbAk; vd;gij fz;fhl;rpfspy; nra;Jfhl;LtJ ,tupd; ehshe;j eltbf;ifahf cs;sJ. ,tu; vOjpa 'mitaq;fs; ,y;yhky; tho;jy;' vDk; Gj;jfk; kpfg; gugug;ghf tpw;gidahfpAs;sJ. epf;> rhjhuz kf;fshy; nra;af;$ba vOJjy;> jl;nlOj;Jjy;> buk;]; thrpg;G> gy;Jyf;Fjy; vd midj;J NtiyfisAk; jhNd nra;Jnfhs;tJ Fwpg;gplj;jf;fJ. epf; T[f; jdJ 17 MtJ tajpy; Njthya FOnthd;Wld; ,ize;J jdJ mDgtq;fis kw;wtu;fSld; gfpu;eJ ; nfhs;Sk; eltbf;ifapy; <Lgl;lhu;. 2005 Mk; Mz;by; mtUf;F 'tUlj;jpd; rpwe;j ,sk; mT];jpNuypau;' vd;w tpUJ toq;fg;gl;lik Fwpg;gplj;jf;fJ. ngg;utup 10 Mk; jpfjp mnkupf;fhtpd; fypNghu;dpahtpy; itj;J fNd kpah`uh vDk; ngz;iz jpUkzk; nra;jhu;.Nkw;gb jk;gjpapdu; Njdpy Tf;fhf nrd;wNghJ T[f;> jdJ kiztpia flw;fiuapy; ePr;ry; cilapy; itj;J Gifg;glk; gpbj;Js;shu;. mg; NghJ mtu; fOj;jpy; Gifg;glf; fUtpia itj;J glk;gpbj;Js;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. Nkw;gb jpUkz jk;gjpapdUf;F cyfKOJk; cs;s urpfu;fs; Ng];Gf; %yk; tho;j;J njuptpj;Js;sdu;. ,tu; 25 ehLfspy; 30 yl;rj;jpw;F Nkw;gl;l kf;fs; Kd;dpiyapy; ciuahw;wpAs;sik Fwpg;gplj;jff;J.

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

7


8

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

,e;jpahtpy; ,Ue;J ,yq;iff;F tu ,Uf;Fk; NuhNgh N[hjplk;! tPjpfs;> G+qf ; hf;fs;> nghJ ,lq;fs; vd;W gy ,lq;fspYk; if Nuif N[hjplu;fs;> fpsp N[hjplu;fs; Nghd;w tu;fis fhzf;$bajhf cs;sJ. Mdhy; fpspfSf;F gjpyhf njU N[hjplu;fs; NuhNghf;fis gad; gLj;j njhlq;fp cs;sdu;. ,e;j NuhNghf;fs; fz;izf; ftUk; Njhw;wk; nfhz;lit. gy msTfspYk;> gy epwq;fspYk; cs;sd. ,e;j NuhNghf;fs; Neuj;ijAk;> vjpu;fhyj;ijAk; nrhy;yf; $ba njhopEl;gj;ij nfhz;L ,Uf; fpd;wd. ePq;fs; NuhNghf;fs; %yk; cq;fs; vjpuf ; hyj;ij> mjp~l ; j;ij mwpa Ntz;Lkhdhy; ,e;jpa 10& nrYj;Jfpd;wik NghJkhdJ. ePq; fs; NuhNghtplk; vjpu;fhyj;ij> mjp~;lj;ij Nfl;lwpa mDkjpf;fg;gLtPu;fs;. NuhNghTld; ,izf;fg;gl;L cs;s ikf;if cq;fs; fhJfspy; nghUj;jpf; nfhs;Sq;fs;. ,e;jp> jkpo;> fd;dlh> njYq;F ,tw;Ws; xU nkhopapy; cq;fs; vjpu;fhyk;> mjp~;lk; Mfpatw;iw NuhNgh cq;fSf;F nrhy;Yk;. NuhNghf;fs; nrhy;y Ntz;ba tplaq;fs; Vw;fdNt juNtw;wk; nra;ag;gl;L ,Uf;fpd;wd. gq;fShupy; NuhNghTld; N[hjplu; xUtu; thbf;ifahsu;fis vjpu;ghu;j;J fhj;jpUf;fpd;wikia glq;fspy; fhz;fpd;wPu;fs;. ,e;jpa fyhrhu ek;gpf;if NkNyhq;fp fhzg;gLfpd;w ehLfspy; xd;W may; ehlhd ,yq;if. Fwpg;ghf jkpo; kw;Wk; rpq;fs kf;fs; kj;jpapy; N[hjpl ek;gpf;if ,e;jp au;fSf;F <lhfNth my;yJ mjpfkhfNth NkNyhq;fp fhzg;gLfpd;wJ. vdNt tUk; ehl;fspy; NuhNgh N[hjplk; ,yq;iff;F tpiuthf nfhz;L tug;gLk; vd;W nrhy;fpd;wik kpif my;y.

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

Mdp 26 - Mb 1> 2011

9


10

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

$l;likg;igr; re;jpj;j rptpy; rKfk; kfpe;j uh[gf;rit re;jpj;j rk;ge;jd; ,yq;if murhq;fj;Jld; jkpo;j; Njrpa $l;likg;G elj;jpa Ngr;R thu;j;ijfs; Fwpj;J rptpy; r%fj; jpdUf;F Vw;gl;bUe;j re;Njfk; njhlu;ghd fye;Jiuahly; xd;W tTdpahtpy; eilngw;wJ. jkpo;j; Njrpa $l;likg;gpd; jiytu; ,uh. rk;ge;jd; jiyikapyhd $l;l ikg;gpd; Kf;fpa];ju;fs;> kd;dhu; Mau; ,uhag;G N[hrg; mtu;fspd; jiyikapyhd rptpy; r%fj;jpdu; MfpNahu; ,jpy; fye;J nfhz;l du;. ,e;jr; re;jpg;G %d;W kzpj;jp ahyq;fSf;F Nkyhf eilngw;wJ. murhq;fj;jpw;Fk; jkpo;j;Njrpa $l;likg;Gf;Fk; ,ilapyhd Ngr;R thu;j;ijfs; fle;j tUlk; [dtup khjk; Muk;gkhfpd. ,jpy; Ngrg; gl;l tplaq;fs;> Ngr;Rf;fspd; Kd; Ndw;wk;> Ngr;Rthu;j;ijfSf;fhd mbg;gil tplaq;fs; vd;gd Fwpj;J rptpy; r%fj;jpdu; re;Njfk; ntspapl;L> mjw;fhd tpsf;fk; Nfhup gfpuq;f fbjk; xd;iw ntspapl;bUe;jdu;. kd;dhu; Mau; ,uhag;G N[hrg; Mz;lif mtu;fis Kjd;ikah ff; nfhz;L> r%fj;jpd; gy;NtW JiwfisAk; Nru;e;j vOgJf;Fk; Nkw;gl;Nlhu; ,jpy; ifnaOj;jpl;b Ue;jdu;. jkpo;j;Njrpa $l;likg;G Raepu;za cupikiaj; iftpl;L tpl;L rkTupikfSf;fhfj;jhd; Ngr; Rf;fis elj;Jfpdw ; jh vd;w Nfs;tp ,f;fbjj;jpy; Kf;fpakhf vOg;gg; gl;bUe;jJ.

gpdu; jkf;F tpsf;fkspj;jpUe;jjh fTk;> ,d;iwa re;jpg;gpd; Nehf;fk; epiwNtwpapUg;gjhfTk; $wpdhu;. ePz;l fhykhf epytp tUfpd;w murpay; gpur;rpidf;F Ngr;Rthu;j; ijfspd; %yk; jPu;T fhz;gjw;F jkpo;j;Njrpa $l;likg;Gf;F rptpy; r%fj;jpdu; gf;fgykhf ,Ug;ghu;fs; vd;Wk; kd;dhu; Mau; Fwpg;gpl;lhu;. ,e;jr; re;jpg;G kpfTk; jpUg;jpfukhf mike;jpUe;jJ vdf; $wpa

jkpo;j;Njrpa $l;likg;gpd; jiy tu; ,uh.rk;ge;jd; mtu;fs; ntWk; Nfh\q;fSf;fhfj; jhq;fs; murhq; fj;Jld; Ngr;Rf;fis elj;jtpy;iy vdTk; Rl;bf;fhl;bdhu;. ''ehq;fs; vjid ngwg;Nghfpd; Nwhk; vd;gJjhd; Kf;fpak;. vkJ kf;fs; cz;ikahd Rahl;rpiag; ngwNtz;Lk; vd;gJjhd; Raepu; za cupik vd;gjd; cz;ik ahd tpsf;fk;. ehq;fs; RNyhfq;f spd; mbg;gilapy; Ngr;Rthu;j;ij elj;jtpy;iy. rptpy; r%fj;ijr; re;jpj;jJk; ,jd; mbg;gilapy; jhd;'' vd;whu; ,uh.rk;ge;jd;.

fhf vOjg;gl;ljy;y vd;W mth; fs; njuptpj;jdh;. mjdhy;j;jhd; $l;lk; gw;wp fUj;Jiuj;j Mah; mth;fs; ey;ytpjkhd gjpiy ntspapy; njuptpj;jpUe;jhh; vd;wdh;. jkpo;j;Njrpa $l;ikg;gpdUldhd re;jpg;gpd;NghJ 3tplaq;fs; njhlh; gpy; Nfs;tpfs; vOg;gpajhf jkpo; rptpy; rKfj;jpd; rhh;gpy; fye;J nfhz;l tpupTiuahsh; xUth; njup ; zk; vd;gd tpj;jhh;. Njrpak; Raepha ; py; njhlh;eJ ; ,Ug;gJ murpay; jPht njhlh;gpy; jkpo;j; Njrpa $l;likg; gpd; epiyg;ghL vd;d? tUk; khfh zrigj; Njh;jypy; $l;likg;gpd; epiyg;ghL vd;d? kf;fs; kj;jpapy; mbkl;lj;jpy; ,Ue;J xU murpay; fl;likg;ig Vw;gLj;jp – kf;fis xUq;fpizj;J murpay; nraw;ghL fis Vd; $l;likg;G nra;t jpy;iy Nghd;w Nfs;tpfs; Nfl;fg;

,d;iwa re;jpg;G Fwpj;J fUj;J njuptpj;j kd;dhu; Mau; ,uhag;G N[hrg; Mz;lif rptpy; r%fj;jpd upd; re;Njfq;fisj; njspTgLj;Jk; tifapy; jkpo;j;Njrpa $l;likg;

mjw;Fg; gjpyspj;j rk;ge;jd; mth;fs; - [dhjpgjpAldhd re;jpg; gpd;NghJ ,J njhlh;gpy; jhd; Nfl;ljw;F jd;dhy; vOj;J%yk; vijAk; ju KbahJ vd;W [dhjp gjp $wpajhfff; $wpdhh;. xd;iw

- Kfg;Gf; fl;Liu: thrfd; ul;zJiu gl;ljhf mth; njuptpj;jhh;. $l;l ikg;gpdupd; rptpy; rKfj;Jldhd re;jpg;gpd;NghJ kd;dhh;> kl;lf;f sg;G> aho;g;ghzk;> mk;ghiw gF jpfisr; Nrh;e;jth;fSk; fye;J nfhz;L Nfs;tpnaOg;gpapUe;jjhf tpupTiuahsh; njuptpj;jhh;. 13MtJ jpUj;jr; rl;lj;ij Kw; whf epuhfupg;gjhf $l;likg;gpdh; rptp;y; rKfj;jpdUldhd re;jpg;gpy;

mj;Jld; tlkhfhz rigf;fhd Nju;jypy; jkpo;j;Njrpa $l;likg;G gq;Fgw;wpdhy;> khfhz rig Kiwiaj; jkpo; kf;fs; Vw;Wf;nfhz;L tpl;lhu;fs; vd fUjg;gLk;. MfNt $l;likg;G ,e;jj; Nju;jypy; Neub ahfg; gq;F gw;wf; $lhJ vd;Wk; mtrpakhdhy; khw;W topfs; Fwp j;J mJ kf;fSld; Ngr;Rf;fis elj;j Ntz;Lk; vd;Wk; me;jf; fbjj;jpy; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. ,jw;Fg; gjpyspj;j jkpo;j;Njrpa $l;likg;G mjpfhuG+u;tkhf mwp tpf;fg;glhj tlkhfhz Nju;jy; Fwpj;J Kd;$l;bNa jPu;khdk; vLf;f Ntz;ba mtrpakpy;iy vd;Wk; murpay; jPu;T njhlu;ghd Ngr;Rf;fspd; cz;ik epiyik Fwpj;J rptpy; r%fj;jpdiu Neu bahfr; re;jpj;J tpsf;fkspf;f Kb Ak; vd njuptpj;jpUe;jJ. ,e;jg; gpd;dzpapNyNa ,e;jr; re;jpg;G ,lk;ngw;wpUe;jJ.

vLj;Jiuj;jJ. ,jw;F $l;likg; gpdh; Nghjpa gjpy; toq;ftpy;iy. mNjrkak; tlf;F fpof;F khfh zrigj; Njh;jypy; gq;Fnfhs;tjw; fhfth $l;ikg;G 13Mk; jpUj; jj;ij gad;gLj;j epidf;fpwJ vd;W rptpy; rKfj;jpdh; Nfl;l NghJ mjw;Fk; $l;likg;gpdh; gjpyspf;ftpy;iy vd;W FUgud; $wpdhh;. vOj;J%ykhd tpsf;fk; ,y;yhky; Ngr;Rf;Fg; Nghtjpy;iy vd;W Mf];l; 4 ,y;> $wpa $l;likg;G Vd; nrg;lk;gh; 16;Mk; jpfjp Ngr;Rf;fSf;Fj; jpUk;gpr; nrd;wJ vd;W Nfl;fg;gl;lJ.

vOjpdhy; mjid gpd;dh; khw;w KbahJ vd;W [dhjpgjp Fwpg;gpl; lhh;. mjw;Fg; gjpyhf Kd;ida re;jpuh murpd; jPhT ; g;nghjp> Kdrpqf ; mwpf;if> rh;tfl;rpf;FO mwpf;if vd;gtw;iw Kd;itj;J Ngryhk; vd;W jhk; njuptpj;jjhfTk; mjw;F kfpe;j uh[gf;rrk; kjpj;jjhfTk; rk;ge;jd; Fwpg;gpl;lhh;. ,J ve;jtifapy; $l;likg;gpd; Mf];l; 4 ntspg;gLj;jYf;F epahak; $Wtjhf ,Uf;fpwJ vd;w Nfs;tp rptpy; rKj;jhy; fz;ldf; Nfs;tpahff; Nfl;fg;gl;lJ. ,Nj rkak; Kd;dia muRfspd; Kd; nkhopTfspy; vijahtJ (re;jpuh murpd; jPh;Tg;nghjp> Kdrpq;f mwp f;if> rh;tfl;rpfF ; O mwpfi ; f) kfpe; jtpd; muR jdJ Ngr;Rf;fspd; NghJ Vw;Wf;nfhz;L jdJ jug;gpy; Kd;itj;Js;sjh vd;Wk; Nfl;fg; gl;lJ. mjw;Fk; ,y;iynad;Nw $l;ikg;gpduhy; gjpyspf;fg;gl;lJ. tlf;F fpof;F ,izg;G gw;wpa tplaj;jpy;. mJ fbdkhd tplak; vd;W Fwpg;gpl;l $l;likg;gpdh; mJ njhlh;gpy; njhlh;e;J Kaw;rpg; gjhf njuptpj;jjhf rptpy; rKfj;jp dh; $wpdhh;.

cz;ikapy; mq;F vd;d eilngw; wJ vd;gJ njhlh;gpy; mjpy; gq;F nfhz;l rptpy; rKfj;jpdh; rpyiuf; Nfl;Lj; njupe;J nfhz;Nlhk;. mq;F $l;likg;gpdh; Nghjpa tpsq;fisj; jutpy;iy vd;W mth; fs; ftiy njuptpj;jdh;. MdhYk; ,e;j re;jpg;ghfl;Lk;> my;yJ Kd; dh; vOjpa gfpuq;ff; fbjkhfl;Lk; $l;likg;gpdiuf; Fiwnrhy;tjw;

njuptpj;jdh;. Mdhy; $l;likg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdh; Rke;jpud; fdlhtpy; ciuahw;Wifapy; ‘je;jpNuhghaq;fspd; fPo; 13I gad; gLj;j Ntz;Lk;’ vd;W $wpaij rptpy; rKfj;jpdh; Rl;bf;fhl;bdhh; fs;. je;jpNuhghaq;fSf;fhf gad; gLj;jg;gLk; 13Mk; jpUj;jj;Jf;Fs; jkpoh;pd; jPh;T RUq;fpg; NghFk; mghak; cs;sjhf rptpy; rKfk;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

MdhYk; ehr;rpag;gdhy; ,e;jp ahtpy; elj;jg;gl;l jkpo;fl;rpfspd; re;jpg;gpd;NghJ $l;likg;gpdh; Vd; Raepah;zak; Njrpak; vd;w uPjpapy; mwpf;if rkh;g;gpf;ftpy;iy vd;Wk; Nfs;tpnaOg;gg;gl;lJ. kw;wa fl;rpfs; xU ,zf;fg;ghl;Lf;F tuhjjhy; ,e;j epiy Vw;gl;ljhf $l;likg;gpdh; $wpdh;. MdhYk; mjid Vw;f Kbahnjd;W $wpa njhlu;r;rp 13k; gf;fk;....


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

11


12

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Doctoriate

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Kfg;Gf;fl;Liu...

10k; gf;f njhlu;r;rp....

rptpy; rKfj;j;pdh; kw;wth;fis jkpoh;fspd; gpujpepjpfs; my;y ntd;W $Wk; $l;likg;gpdh; jhq;fs; Kjypy; mwpf;ifapy; ifnahg; gkpl;bUf;f Ntz;Lk; vd;W rptpy; rKj;jpdh; njuptpj;jdh;. nkhj;jj;jpy; ,e;jf; $l;lkhdJ ehq;fs; rptpy; rKfj;jpdUf;F gjp yspj;Jtpl;Nlhk; vd;gijf; fhl;L tjw;fhf $l;likg;gpdh; elj;jpjhfNt ,Ue;jJ vd;Wk; mth;fs; $wpdh;. rptpy; rKfj;jpdupd; fbjk; kw;Wk; fz;ldq;fs; njhlh;gpy; gyUk; gy tpjkhd tpkh;rdq;fis Kd;dh; Kd;itj;jpUe;jdh;. MdhYk; mth;f spd; tpkh;rdq;fs; ,d;W $l;l ikg;gpdhplk; ghupa khw;wq;fis Vw;gLj; jpAs;sijf; fhz KbfpwJ. kPz;Lk; Ngr;Rf;F tUkhW kfpe;j uh[gf;r ,uh.rk;ge;jid mioj;J ,e;jthuk; Nfl;Ls;shh;. Mdhy; rk;ge;jd; mjw;F kWj;Js;shh;. mJ kl;Lkd;wp ehlhSkd;wj; njup Tf;FOtpw;Fg; ngaiuj; jUkhWk; Nfl;Ls;shh;. mjidAk; rk;ge;jd; kWj;Js;shh;. n[dPth kdpj cupikfs; rig mku;tpd; NghJ ,yq;if murhq; fj;Jf;F vjpuhd gpurhuq;fis if tpLkhW murhq;fk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gplk; NfhupapUg;gjhf mur jug;G jfty;fs; $Wfpd;wd. ,dg;gpur;rpidj; jPu;T kw;Wk; ehlhSkd;w njupTf;FO vd;git njhlu;gpNyNa [dhjpgjp jk; Kld; Ngr;R elj;jpajhf jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; jiytu; Mu;.rk;ge;jd; njuptpj;jpUe;jNghJk;> n[dpth khehL njhlh;gpNyNa Ngr;Rf;fs; elj;jg;gl;ljhf murpd; %j;j mikr;rh; xUth; Fwpg;gpl;lhu;. ,NjNtis> n[dPth khehL eilngwTs;s epiyapy; mq;F $l;likg;G Nkw; nfhs;sTs;s gpurhuq;fis fhl;bYk; ehlhSkd;wf;FOTf;F ,e;j re;jpg;gpd;NghJ Kf;fpaj;Jtk; toq;fg;gl;bUf;Fkh vd;w Nfs;tp murpay; jug;gpy; vOg;gg;gl;Ls;sJ. ,Njrkak; tof;fkhf ntspehLfSf;Fr; nrd;W cah; kl;lj;jiyth;f isr; re;jpf;Fk; $l;likg;gpd; jiyth;fSf;Fg; gjpyhf NtW ehlhS kd;w cWg;gpdh;fis mDg;GkhW kfpe;j Nfl;Lf;nfhz;ljhfTk; $wg;gLfpd;wJ. Kd;djhf ehlhSkd;wj; njupTf;Fotpw;fhd ngah; gl;baiy ,ufrpa khff; nfhLf;f $l;likg;gpd; jiyik KbT nra;jpUe;jJ. ,J njhlh;gpy; ghuhSkd;wf; FOf; $l;lj;jpy; nuNyh kw;Wk; kl;lf;fsg;G ehlhSkd;w cWg;gpdh;fs; fLk; vjph;g;igj; njuptpj;jjhy; mJ iftpl g;gl;lJ. rptpy; rKfj;jpdupd; fbjk; fpilj;jjd; gpd;dh; ,t;thW KbntLg;gJ kf;fis gpuptjhfNt KbAk; vd;W mth;fs; vr;rupj;jpUe;jdh;. mNjrkak; ,e;thuk; n[dpthtpy; eilngwTs;s kdpj cupikfs; Nguitf; $l;lj;njhlupy; $l;likg;gpdh; gq;fnfhs;tJ vd;w KbAk; rptpy; rKfj;jpdupd; mOj;jk; kw;Wk; mth;fspd; tpkh;rdj;jpw;Fg; gae;Nj $l;likg;ghy; vLf;fg;gl;ljhff; $wg;gLfpd;wJ. ,e;jpah kw;Wk; ,yq;if muRfspd; epfo;r;rp epuYf;Ff; fPo; nraw;gL tjhfr; re;Njfpf;fg;gl;l $l;likg;gpduplk; ,g;NghJ nfhQ;rk; khWjy; fs; njupfpd;wd. rptpy; rKfj;jpdupd; mOj;jq;fs; mth;fis jkJjd; dpr;irahd nraw;ghLfspypUe;J nfhQ;rk; khw;wpAs;sijf; fhzyhk;. ,e;j epiyapy; n[dpth nry;Yk; $l;likg;gpdh; mq;F vd;d nra;t njd;gij njspthfg; Gupe;J nraw;gl Ntz;Lk;. ,yq;if muR mq;F xU ngupa FOit mDg;gpAs;sJ. mjpy; K];ypk;fs; rhh;gpy; ut+f; ffP ikAk;> jkpoh;fs; rhh;gpy; lf;s]; Njthde;jhitAk; mDg; gpAs;sJ. jhNd mjpf jkpo;kf;fspd; tpUg;G thf;Ffisg; ngw;wth; vd;w uPjpapy; jkpoh;fSf;fhfg; Ngrg; Nghtjhf lf;s]; $wpAs;shh;. jkpo; NgRk; kf;fSf;F NjitahdJ ,dq;fSf;fpilapy; my;yJ murhq;fj;jpw;Fk; jkpo;NgRk; kf;fSf;Fk; ,ilapyhd Kuz;ghLfis J}z;b tpLtJ my;y vd;Wk;> khwhf jkpo;NgRk; kf;fs; mila Ntz;ba murpaYupikfis miltNj gpujhd ,yf;F vd;Wk; fUjp nraw;gLk; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> ,itfs; Fwpj;J eilKiwr; rhj;jpakhd topKiwfis gd;dhl;L mur gpujpepjpfNshLk; fUj;Jf;fis gupkhwTs; shu; vd;Wk; <.gp.B.gp fl;rp njuptpj;Js;sJ. vdNt $l;likg;gpdh; kpfTk; tpopg;ghfr; nraw;glNtz;ba NeukpJ. Kd;dUk; gy jlitfs; ehk; ,g;gFjpapy; xU tplaj;ij $wpapUe; Njhk;. jkpoh;fspd; Njit vd;d? mth;fspd; mgpyhirfisj; jPh;f;Fk; jPh;T vJ vd;gij $l;likg;gpdh; ,ufrpakhf murplk; nfhLj;Js;sij Vd; gfpuq;fg;gLj;Jtjpy;iy vd;gNj mJ. ,k;Kiw n[dpth khehl;Lf;Fr;nry;Yk; $l;likg;gpdh; jkpoh;pd; mgp yhirfisg; g+h;j;jpnra;Ak; jPh;T vd;d ntd;gijAk; - mjw;Ff; Fiwe;jnjhU jPh;it jkpoh;fs; Vw;Wf;nfhs;sg; Nghtjpy;iy vd;g ijAk; gfpuq;fg; gLj;jNtz;Lk;. nra;thh;fsh?

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

13


14

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

gjpide;J 25f;F

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

midj;J tif nry;Nghd;fSf;Fk;

GLOBAL TRADERS Cellphones - Whole sale & Retail rfytpjkhd etPd nry;Nghd;fSk; kypT tpiyapy; ngw;Wf;nfhs;s

Mobilicity njhiyNgrpfisAk; ,q;Nf ngw;Wf;nfhs;syhk;

VIDEO 99 2852 EllEsmErE rOaD, scarbOrOugh (EllEsmErE & NEIlsON)

Tel: 416 897 5011, 416 564 4559, Fax: 416 283 8521 T.M.S V.nja;Nte;pjpudpd; nghd;khiyg;nghOJ

nghd;khiy nghOJ April, 14th 2012 Middlefield Collegiate Institute Markham

Norway Super Singer Shathiya mtu;fSld; ,ize;J nuhwz;Nlh fiyQu;fSk; gq;Fgw;Wfpwhu;fs;. njhlulGfSflF 647-895-5121

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

15


16

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

17


18

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

tpau;it kzk; jk;gjpfis <u;f;fpwJ: tpQ;Qhdpfs; njuptpg;G

epu;thzkhf jpUkzk; nra;j 9 N[hbfs;

ek;gpdhy; ek;Gq;fs;

xd;gJ N[hb fhjyu;fs; epu; thzf;Nfhyj;Jld; xNu itg tj;jpy; jpUkzk; nra;Jnfhz;l rk;gtk; [ikf;fhtpy; ,lk; ngw;Ws;sJ.

tpau;it fztd; kidtpf;F ,ilapyhd <u;g;ig Vw; gLj;j cjTfpwJ vd fhkk; kw;Wk; fhjy; vd;w Gj;j fj;jpd; ,iz Mrpupiaahd nfg;upnayh GNuhNgh]; njuptpj;Js;shu;.

[ikf;fhtpd; ePf;upy; flw;fiu apy; ,e;j jpUkz epfo;T ,lk; ngw;Ws;sJ. ,jpy; fye;J nfhz;l kzkfs;fs; Kfj;jp iufis khj;jpuk; mzpe;jpUe;j tpau;itapy; <u;g;ig Vw;gLj;Jk; ngNuhkd; vDk; du; . Mdhy; ,tu;fspd; clypy; ,urhadk; cs;sJ. ,J Mz;fspYk; ngz;fspYk; ngapd;Wfs; G+rg;gl;bUe;jd. njhopw;gLfpwJ vd mtu; $Wfpwhu;. 'rpy ngz;fs; mtu;fsJ fhjyupd; uP Nru;lf ; is mzpa cy;yhr N`hl;lnyhd;W mid tpUk;Gtu;. mNjNghy; ,isQu;fs; jkJ fhjypfspd; j;J jpUkzk nryTfisAk; jhNd Vw;Wf;nfhz;L FOthf uP N~u;l;il mzpa tpUk;gyhk;. epu;thz jpUkzk; nra;Jnfhs;s 10 fhjy; N[hbfis mioj; vdJ ,sk; gUtj; jpUe;jJ. Mdhy; xU fhjy; jpy; ehDk; vdJ N[hbahdJ ,e;epfo;T ,lk; fhjyUk; uP N~u;l;L ngWtjw;F Kjy; ehs; ,j; fis gupkhwpf;nfhs; jpl;lj;jpypUe;J thg]; ngw;wJ. Nthk;. vd;d nra;fp,e;j jpUkz N[hbfs; Nwhk; vdg; Gupahk Nfs;tpf;nfhj;njhd;wpd; %yk; NyNa ,g;gb nra; ,j;jpUkzk; itgtj;jpw;F Njhk;. Mdhy; mz; njupTnra;ag;gl;ldu;. ikapy; vdJ 19 ta jhd kfDk; jdJ 'Vd; ,tu;fs; epu;thzf;Nfhyj; fhjypAld; uP N~u;l; Jld; jpUkz tho;f;ifia Lfis gupkhwpaij Muk;gpf;f tpUk;GfpwPu;fs;?' vd; fz;lwpe;Njd;. gJk; xU Nfs;tpahFk;. Rkhu; ,J Vnddpy;> cq;f sJ Jiztupd; tpa u;it kdk; 100 N[hbfs; ,jw;F tpz; Milfspy; nfhQ;rkhtJ ,Uf;Fk;. mjdhy;jhd; zg;gpj;jpUe;jd. mtw;wpypUe;J me;j Milia ePqf ; s; tpUk;GfpwPuf ; s;' vd fg;upnayh 10 N[hbfs; njupTnra;ag;gl; njuptpj;Js;shu;. ld. ,e;j Gj;jfj;jpy;> jdJ Jizapd; tpau;it kdj;ij tpUk;gpa xUtuhf gpnuQ;R kd;dd; neg;Nghypad; Nghdghu;l; Fwpg;gplg;gl;Ls;shu;. jaT nra;J fOtp tplNtz;lhk;. 3 ehl;fspy; tUNtd; vd mtu; jdJ kidtp N[h]g;gpDf;F mDg;gpa ,ufrpa jftnyhd; wpy; njuptpj;Js;shu;. Milfis fOt Ntz;lnkd jdJ kidtpf;F neg; Nghypad; $wpapUf;f khl;lhu;. ,jD}lhf mtu; NtW xd;iw $w Kidfpd;whu; vd tuyhw;W Mrpupau;fs; xg;Gf;nfhs;tjhfTk; nfg;upnayh $wpAs;shu;. ',e;j Gj;jfj;jpy; tpau;it Fwpj;J gy Fwpg;Gfs; cs; sd. thridj;jputpaq;fs; gad;gLj;jpdhYk; tpau;it kdk; ,Uf;Fk;. tpau;it vd;gJ xU kl;lk;tiu Vw;Wf; nfhs;sg;glf; $baJ. msTf;F mjpfkhdhy; ey;y jy;y. vg;NghJ mjid epWj;j Ntz;Lk; vd;gij xt;nthUtUk; njupe;Jnfhs;s Ntz;Lk;.' vd mtu; $wpAs;shu;.

ikf;fy; fNuhy; vDk; ,e;j ,isQu; 2002k; Mz;L jdJ 19tJ tajpy; 9.7 kpy;ypad; gTz;fis nyhj;ju; rPl;bOg; gpy; ntd;whu;. Rj;jpfupg;ghsuhf gzpahw;wpf; nfhz;bUe;j mt Uf;F ,g;ngUe;njhif gzg; gupR fpilj;jNghjpYk; mij mtu; Kiwahf gad;gLj;jp jdJ tho;f;ifia tskhf;fpf; nfhs;stpy;iy.

nyhj;jupy; ntd;w 180 Nfhb &ghit nrytpl;L Kbj;j egu;kPJ rhd;l;tpr; jpUl;L Fw;wr;rhl;L

khwhf Nfspf;if tpUe;Jfs;> nfhNfapd; Nghijg;nghUs;> tpgrhupfs;> eiffs;> Mlk;gufhu;fs; vd;gtw;wpy; jdJ gzj;ij nrytpl;lhu;. jdJ cwtpdu;fSf;Fk; rpwpjsT nfhLj;jhu;.

tpau;it kzk; vd;gJ nghJthf tpUk;gg;glhj xd; whf fUjg;gLfpwJ. Milfspy; tpau;it milahsq; fs; gbAk;NghJ mJ mnrsfupaj;ij Vw;gLj;JtJ Kz;L. vdpDk; tpau;it mt;tsT NkhrkhdJ my;y vd tpQ;Qhdpfs; rpyu; $Wfpd;wdu;. Fwpg;ghf Gjpa fhjyp> fhjypia Njbf;nfhs;tjw;Fk; jw;NghJs;s JizAl dhd cwit NgzTk; tpau;it cjTtjhf Gjpa Ma;nthd;wpy; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.

2

002k; Mz;L nyhj;ju; rPl;bOg;gpy; 9.7 kpy;ypad; ];Nu ypq; gTz;fis (Rkhu; 180 Nfhb ,yq;if &gh) ntd;w gpupj;jhdpa ,isQu; xUtu; jdJ gzj;ij Cjhupj;jdkhf nrytpl;L Kbj;jepiyapy; rhd;l;tpr; xd;iw jpUbajhf ePjpkd;wpy; epWj;jg;gl;lhu;.

2004k; Mz;L mtu; Nghijg;nghUs; jLg;G rpfpri ; ff;F cl; glj; jtwpaikahy; rpiwapy; milf;fg;gl;lhu;. mg;NghJ mtu; ePjpkd;Wf;F tUifapy; ghupa jq;f eiffSld; Mlk;gukhf fhzg;gl;lhu;. mjd;gpd;dUk; njhlu;e;j jdJ Mlk;gut tho;f;ifapy; jdJ gzk; KOtijAk; mtu; nrytpl;L Kbj;jhu;. jdJ Rj;jpupg;ghsu; gzpf;F kPz;Lk; jpUk;gpa mtu; murhq;fj; jpd; cjtpj; njhifAld; fhyj;ij flj;Jfpwhu;. fle;j tUlk; ,U jlit mtu; jw;nfhiyf;Fk; Kaw;rpj;jhu;. mz;ikapy; mtu;Rg;gu; khu;f;nfl; xd;wpy; 11 ];Nuypq; gTz;fs; (Rkhu; 2000 &gh) ngWkjpahd rhd;lt ; pr; xd;iw vLj;Jf;nfhz;L gzk;nrYj;jhky; nrd;wik fz;fhzpg;G fnkuhtpy; gjpthfpaJ. ,jdhy; nghyp]hUf;F jfty; nfhLf;fg;gl;lJ. vdpDk; nghyp]hu; mtUld; njhlu;G nfhs;tjw;F Kd;du; mtu; jpUk;gp te;J gzk; nfhLj;jhu;. jhd; nghUl;fis vLj;Jf;nfhz;L gzk; nfhLf;f kwe;J tpl;L nrd;Wtpl;ljhf mtu; ePjpkd;wpy; xg;Gf;nfhz;lhu;. ePjpkd;wk; mtiu vr;rupj;J epge;jidAld;; tpLtpj;jJ. 9 khjq;fSf;Fs; kPz;Lk; Fw;wk; Gupe;jhy; mjpf jz;lid toq;fg;gLk; vd mtu; vr;rupf;fg;gl;Ls;shu;.

cq;fSf;F Xu; cjtp! fz;fspy; FSf;NhNfhkh gpur;rid cs;hstu;fSf;F TSN epWtdk; Kd;te;Js;sJ. FSf;Nfhkh gpur;rid nfhz;ltu;fs; miij itj;jpaupd; fbjj;Jld; cWjpg;gGj;Jk;NghJ ,ytrkhf Talking Computer - fzzp toq;fg;gLfpd;wJ cldbahf njhlu;G nfhz;lhy; ngWkjpahd fzzp toq;fg;gLk;

njhlu;GfSf;F mioAq;fs; TMS 647.388.2478 senaka22@hotmail.com

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

19


20

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Xk; rf;jp

mk;khit tzq;fhJ caH tpy;iyNa Nky;kUtj;J}H mUs;kpF Mjpguhrf;jp rpj;jHgPlj;jpd; Md;kpf FU gq;fhU mbfshH mth;fspd; 72 tJ jpUehs; kq;fyg; ngUtpoh md;idapd; JizMyakhf mike;jpUf;Fk; (fdlh) 1940 vy;];nkaH tPjpapy; a+dpw; ,yf;fk; 8,y; mike;jpUf;Fk; kd;wj;jpy; mtjhu gpwe;jehs; 03-03-2012 rdpf;fpoik khiy 4 kzpf;F ghjg+irAld; Muk;gkhfp tpN~l g+irAk; tpsf;Fg; g+irAk; eilngw;W Nff;Fk; ntl;b mUs; jpUmbfshH> tho;f tho;f gy;yhapuj;jhz;L tho;f tho;fntd kd;wj;jpd; rhHghfTk; midj;J nrt;thil rf;jpfs; rhHghfTk; tho;j;Jfpd;Nwhk;. fdpT epiwe;j gj;jpnewp fUJk; fhiuf;fhyk;ik kdpj chpik top ngz;bH topghlhw;Wk; khz;G je;jhH Gdpj kpfNt jkpohNy nja;tj; jpUTUit ,dpJ ehNk fUtiwapy; Vw;W tho;T tsk;je;jhH nrk;ikkpFe;j MilAld; nja;tk; Nghw;wp Nts;tp nra;j mk;ik mUs;NrH kUtj;J}H mbfs; vOgj;<uhz;L ,k;ik kWik Ngnwa;j ,dpJ toq;Fk; ew;gzpapy; tk;kpd; vd;W cyNfhiu tho;tpj;jpL ew;gzp thop|| Ntz;Le;jq;fsd;G rf;jp - tsHgpiw midtUk; tUf> md;idapd; mUs;ngWf! mk;khNt nja;tk; cyfpdpNy

g+ir eilngWk; Neuq;fs; jpq;fs; Kjy; nts;sptiu khiy 5kzp 9 kzp tiu rdpQhapW fhiy 10 kzp 2 kzp tiu Nkyjpf tpguq;fSf;F 416 438 4723 Nkyjpf tpguq;fSf;F: Nky; kUtj;J}h; Mjpguhrf;jp rpj;jh; thu topghl;L kd;wk;

1940 Ellesmere Road, Unit #8, Scarborough, ON (Bellamy & Ellesmere) njhlhGfSf;F: 416-438-4723

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

21


22

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

23


24

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

25


26

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

27


28

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

R+uparf;jpahy; ,aq;Fk; tpkhdk; Xl;Lk; gapw;rp

mit fhLfspYs;s <ug;gjk; kpf;f kzw;gug;G fspy; tho;git. Mg;gpupf;f fz;lj;jpy;jhd; ,e;j Gjpa capupdq;fspd; neUq;fpa cwTfs; tho;tjhfTk; tpQ;Qhdpfs; njuptpj;Js;sdu;.

R+upa rf;jpahy; ,aq;Fk; tpkhdk; xd;iw Xl;Lk; 3 ehs; gapw;rp André Borschberg vd;w ngaU ila Rtp]; tpkhdp xUtUf;F toq;fg;gltp Uf;fpd;wJ. ,t;tpkhdk; cyfk; KOtJk; R+upa rf;jpahy; Xl;lg;gLk; rf;jp tha;e;jJ vd;W mjd; Vw;ghl;lhsu;fs; njuptpj;jdu;.

nr]pypad;fs; kpfTk; ,ufrpakhd xU tho; f;if Kiwia nfhz;L <ukhd kzw;gug;Gf;F fPNoNa tho;git vd;gjhy; mtw;iw fz;L gpbg;gNj ngUk; rthyhd xU nray; vdTk; lhf;lu; gp[{ njuptpj;Js;shu;.

gy jpdq;fs; tpkhdj;jpypUf;Fk; NghJ kdpj clypy; Vw;gLk; khw;wq;fs; gw;wp ,g; gupNrhjid Kaw;rpapd;NghJ fz;lwpag;gLk;. R+uparf;jpahy; ,af;fg;gLk; ,uz;lhtJ tpkhdk; jw;NghJ jahupg;gpy; ,Uf;fpd;wJ. fle;j Nfhil fhyj;jpy; KjyhtJ R+uparf;jp tpkhdk; jdJ gazj;ij Kbj;Jf;nfhz;lJ. jw;NghJ jahupg;gpy; ,Uf;Fk; ,uz;lhtJ tpkhdk; KjyhtJ tpkhdj;jpYk; ghu;f;f ngupajhFk;. 2014 Mk; Mz;by; Ie;J fl;lq;fshf ,uz;lh tJ tpkhdk; Bertrand Piccard and Borschberg Mfpa tpkhdpfshy; nrYj;jg; gLk;. ,uz;lhtJ R+upa rf;jp tpkhdj;jpd; guPl;rhu;j;j Xl;lk; 2013 Mk; Mz;L ,lk;ngWk;.

,e;jpahtpd; tlfpof;fpYs;s midj;J khepyq; fspYk; fle;j 2006 Mk; Mz;L Kjy; 2010k;

epyk; ePupy; thOk; Gjpa capupdk; fz;Lgpbg;G epyk; kw;Wk; ePupy; thOk; xU Gjpa capup dj;ij jhq;fs; fz;Lgpbj;Js;sjhf tpQ;Qh dpfs; mwptpj;Js;sdu;. ,e;jpahtpd; tlfpof;Fg; gFjpapy; ,it fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sd. gy jrhg;jq;fspy; Kjy; Kiwahf> epyj;jpYk; ePupYk; thOk; fhy;fsw;w capupdj;ij jhq;fs; fz;Lgpbj;Js;sjhf> ,e;j Ma;Tf; FOTf;F jyikNaw;wpUe;j by;yp gy;fiyfofj;jpd; Rw;Wr;R+oy; fy;tpf;fhd ikaj;jpd; Nguhrpupau; lhf;lu; v]; b gp[{ njuptpj;Js;shu;. ,it nr]pypad; FLk;gj;ijr; Nru;e;jit vd;Wk;> thypy;yhj ,e;j capupdq;fspd; cl;Gw kw;Wk; ntspg;Gwj; Njhw;wq;fs;> ,it Nghd;w fhy;fsw;w NtW xd;gJ tifahd epy-ePu; tho; capupdq;fSld; xg;gpl;Nl> ,it Kw;wpYk; Gjp ait vd;W jhq;fs; fz;lwpe;jjhf me;j Ma;Tf; FOtpdu; $wpAs;sdu;. kugZr; NrhjidfSk; ,it Kw;wpYk; Gjpa capupdq;fNs vd;gij cWjpg;gLj;jpAs;sd. epyk; kw;Wk; ePupy; thOk; capupdq;fspNyNa ,e;j nr]pypad; FLk;gj;jpd; capupdq;fNs vspjpy; Gupe;J nfhs;s Kbahjit. ,e;j capupdq;fis Kjy; Kiwahf ghu;f;Fk; NghJ ,it GOf;fis Nghd;Nw Njhd;Wk;>

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

29

Mz;L tiu> gy gFjpfspy; ,Jtiu ,y;yhj tifapy; <ukz;iz Njhz;b Ma;Tfis Nkw; nfhs;Sk; fsg;gzp eilngw;wjhfTk;> mjd; tpisNt ,e;jf; fz;Lgpbg;G vdTk; ,jpy; <Lgl;bUe;j mwptpay; FOtpdu; $wpAs;sdu;. KJnfYk;Gld; $ba xU Gjpa capupdf; FLk; gj;ij fz;Lgpbg;gJ vd;gJ kpfTk; mupaJ vd;Wk; $Wk; tpQ;Qhdpfs;> cyfpd; 61 epy ePu; tho; capupdf; FLk;gq;fspy; ngUk;ghyhdit 19 Mk; E}w;whz;bd; kj;jpag; gFjpapNyNa Fwpf;fg;gl;Ls;sd vdTk; ,e;j Ma;Tf; FOtp du; njuptpj;Js;sdu;.


30

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

nja;tNk vd;whYk; mt jhuk; vLj;Jtpl;lhy; vLj;j gpwtpf;Nfw;g ele;Jnfhs;sj;jhd; Ntz;Lk; vd; gij mtNu ep&gpjJ ; f; fhl;bAs;shH. Mrpukq;fspy; $l nrd;W ghHj; jhy; mq;Fs;s Jwtpfspd; md;whl mYty;fspy; fhiy 11kzpf;Ff; fHkNahfk; vd;W Nghl;bUf;Fk;. mjd; nghUs; Mrpukj;jpYs;s khztHfs; Mrpukj;jpw;Fupa mj; jid NtiyfisAk; nra;a Ntz; Lk; vd;gJ. Mrpukk; KOtijAk; mjd; Rw;Wg; Gwj;ijAk; Jha;ik nra;jy;> Njhl;lj;ijg; guhkupj;jy;> fhy;eilfisf; Fspg;ghl;b cz tpLjy;> fha;fwp> g+f;fisg; gwpj; jy;> ghj;jp; uq;fisr; Rj;jk; nra;jy; Nghd;wit fHkNahfk; vd;w nga upy; mq;F nra;ag;gLk; vd;W FU nrhy;thH. ehk; xd;iwr; nra;fpd;wNghNj tuf; $ba gyid vjpHghHj;Jr; nra;af; $lhJ. ,ijr; nra;a vdf;F xU tha;g;G fpilj;jNj vd;w kd epiwNthL nra;tNjhL vd;d gyd; fpilj;jhYk; mtdUshy; fpilj; jJ vd;W epidj;Nj mij Vw;f Ntz;Lk; vd;gJ jhd; fHkNahfk;. ,ijj; jhd; fpU~;zH ‘flikiar; nra;! gyid vjpHghHf;fhNj!’ vd; whH. ,jd; Mo;e;j cl;nghUis ed;F rpe;jpj;Jg; Gupe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. ,J Gupahjjhy; jhd; mHr;Rdd; fz;zdplk;> vd;id ePq;fs; Fog;GfpwPHfNs! vd;fpwhd;.; “ehd; flTs;! ehd; Mj;kh! vd;W ePq;fs; $wpdPHfs;. mij czHtj w;Fk;> vdf;Fs; ,Uf;fpw Mj;khit ntspf;nfhzuTk; jdpikapy; kiyr;rhuypy; ,Ue;J jpahdKk;> jtKk; nra; vd;W nrhy;yhky; nray;gL! vd;W nrhy;fpwPHfNs> ,J Kuz;ghlhf ,Uf;fpwNj! Qhdk; ngWgtDf;Fr; nray; vjw;F?” vd;W mtd; Nfl;lhd;. vdf;Nfw;wJ Jwtwkh? ,y;ywkh? Qhdj;jpy; <LgLk;NghJ nray;gl

kdpjd; vd;gtd; nja;tkhfyhk;-12 Ntz;Lkh? Nfs;tp.

vd;gJ

mHr;Rddpd;

NkYk; mtd;> “nraypy; vd;id <Lglr; nrhy;fpwPHfs;. nray;gLk; NghJ gyd; tUk;. me;jg; gydpy; ntw;wp my;yJ Njhy;tp fpilf;Fk;. ,tw;wpy; Ra kjpg;gPL ,Uf;Fk;. Ra kjpg;gPL nra;fpd;wNghJ vdf; Fs; xU ngUkpjk; Vw;gLk;. me;jj; jd;kjpg;gpy; mfq;fhuk; ntspg;g Lk;. mfq;fhuj;jhy; mopT Vw;gLk;. nray;gLtjhy; ,g;gbj; njhlH tpisTfs; Vw;gLk;. vdJ fHkh mjpfupf;Fk;. ,J vdf;Fj; Njitah? vd;id tPo;j;Jtjw;Fj; jhd; ,g;gbnay;yhk; nrhy;fpwPHfsh?” vd;W tpdTfpd;whd;. “mHr;Rdh! eP nray;glhky; ,Uf;f KbahJ. nray;gLtjw;Fj; jhd; ,e;j cly; nfhL;ff ; g;gl;bUf;fpwJ. nray;glhj cly; NehAw;W moptilAk;. ruPuk; mOfpg;NghFk; jd; ikAilaJ. nray;gl;Lj;jhd; mij fhg;ghw;w KbAk;> cly; eyj;ijf; fhg;gjw;Nf eP ,aq;fpj;jhd; Mf Ntz;Lk;. Qhdk; ngw;w gpwF $l Rk;kh ,Ue;Jtpl KbahJ. kdjpy; rhe;jp Vw;gl;lhYk; cly; Njitf Sf;fhfr; nray;glNt Ntz;Lk;!” vd;W = fz;zd; gjpYiuj;jhH. “fHkk; nra;fpd;wtHfSf;F tpUg;G ntWg;G Vw;gLk;. El;gkhd urid cs;stHfSf;F El;gkhd gpur;id fs; Vw;gLk;. eP cyfj;ij cs;sJ cs;sgb ghHf;ftpy;iy. tpUg;G ntWg;G czHtpd; thapyhfg; ghHf; fpwha;. xt;nthUtupd; ghHitAk; mtutH mDgtq;fSf;Nfw;g> ngw;w

mwptpw;Nfw;g> nfhz;Ls;s tpUg;G ntWg;gpw;Nfw;g xU FWfpa tl; lj;jpw;Fs; jhd; mike;jpUf;fpwJ” vd;w fz;zdplk;> rupahd ghHit vJ? vd;W mHr;Rdd; Nfl;fpwhd;. vd;d ele;jhYk; mij mg;gbNa Vw;Wf;nfhs;tjd; %yk; gpur;id fis nty;y KbAk;. tpUg;G ntW g;G ,y;yhky; nra;a KbAk;. “vJ te;jhYk; mij mg;gbNa Vw;wy;” vd;w xU Nfhl;ghl;ilf; filg;gp bf;f Kaw;rpj;Jg; ghHg;gtHfSf; Ff; fHkhtpd; fhuzkhf tho;f; ifapy; jhq;f Kbahj Jd;g Ja uq;fs; Vw;gl;lhYk;> mit ,e;j kdg;ghd;ikAld; vjpHnfhs;sg;gL tjhy; ehsiltpy; rpwpJ rpwpjhff; Fiwe;J gpwF vy;yhk; rupahf te;JtpLk;. ,g;gb Vw;Wf;nfhs;t ijj; jhd; gpurhj Gj;jp vd;W fPij nrhy;fpd;wJ. ,g;gb ,Uf;fyhk;> mg;gb ele;jp Uf;fyhk; vd;nwy;yhk; tpUg;G ntWg;NghL rk;ge;jg;gLj;jp> ,Ug; gij khw;wpg; ghHf;fhky; vg;gb ,Uf;fpwNjh mg;gbNa mjid Vw;Wf; nfhs;fpd;w kdg;gf;Ftk; Vw;gl;Ltpll ; hy; gpwF rQ;rykpyi ; y. ,e;epiy ekf;F Vw;gl;Ltpl;lhy; gpwF tpUg;gkhdit epfo;fpd;w NghJ Js;sTk; khl;Nlhk; tpUk; jpUkjp tp[ah uhkd; (905)-474-9707

ghjit epfo;fpd;wNghJ JtsTk; khl;Nlhk;. mNjhL $l> tUfpd;w tw;iw vd; fHkhtpw;Nfw;wgb ,iw tdhy; mJ vdf;F mUsg;gl;lJ vd;w czHTld; vJ te;jhYk; mijg; gpurhjkhf Vw;fpdw ; kdepiy Vw;gl;LtpLk;. filapy; thq;Ffpd;w g+f;fSf;F ,y;yhj kupahij Nfhtpypy; ,iw td; ghjj;jpypUe;J vLj;J mHr;r fuhy; ekf;Fj; jug;gl;l kyUf;F Vd; fpilf;fpwJ? mjid gf;jpA ld; thq;fpf; fz;fspy; xw;wpf; nfhs;tJ Vd;? mJ ,iwtdpl kpUe;J ekf;Ff; fpilj;j gpurhjk; vd;W epidg;gjhy; jhNd! ,g;gbj;jhd; ekf;F tUfpd;w midj;ijAk; ehk; Vw;f Ntz;Lk;. ey;yJ te;jhYk;> ey;yJ my;yh jd te;jhYk; rkkhf Vw;f Ntz;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

Lk;. ,g;gb ehk; Vw;fpd;wNghJ ehshtl;lj;jpy; tpUg;G ntWg;G ,y;yhkw; Ngha;tpLk;. ajhHj;jj; ij Vw;fpd;w kdepiy rpwe;jJ. ,e;j ,lj;jpy; xd;iwr; nrhy;y tpUk;GfpNwd;. gfj;fPijia ];Nyh fk;> ];Nyhfkhf thrpj;Jg; nghUs; tpsf;fk; nfhLj;Jf;nfhz;L Nghdhy; mJ Urpf;fhJ. fPij ekf;F vd;d nrhy;fpwJ? vd;g ijj; jhd; ghHf;f Ntz;Lk;. Vnddpy; fPij tho;f;ifj; jj;Jt ,iwtNd ekf;fhf tpsf;fk;. ciuj;jJ. ,ijr; nrhy;tJk; ,iwtd;. ekf;Fs; ,Ue;J mijf; Nfl;gJk; mtNd. ,e;j mw;Gj mikg;G – gpuk;kNk nrhy;yp gpuk;kNk Nfl;fpwJ vd;w fUj;J> cyfpy; NtW ve;j EhypYNk ghHf;fKbahj XH mw;Gj tpsf;fk;. ek;ikg;gw;wpAk;> ekf;F Vw;gLfpd;w tptfhuq;fisg;gw;wpAk; NgRtJ jhd; fPij. mHr;Rdd; vd;d Nfl; lhd;? mjw;Ff; fz;zd; vd;d gjpy; nrhd;dhH? vd;gij kl;Lk; gbj; jhy; mJ ntWk; fPijg; ghlk; kl;LNk. mJ mwpit kl;Lk; mspg; gJ. mwpit tpl ehk; ngW fpd;w mDgtk; jhd; ekf;F cjtf;$b aJ. fz;zd; $wpatw;iw ekJ tho;f;iff;F Vw;wgb Nghl;Lg; ghHj;J> rpe;jpj;J ek;ikg; ghjpg; gtw;iwAk; Gupe;Jnfhs;tNj fPjh cgNjrk;. ,;g;gb cgNjrj;jpd; thapyhfj; jhd; kdpjd; jd;idj; nja;tj;jd;ikf;F caHj;jpfn ; fhs;s KbAk;. ,e;j tpjj;jpy; gftj;fPijia mwp tjhy; kdk; tprhykilAk;. tho;f; ifia cs;sJ cs;sgb kdk; Vw;Fk;. ,g;gb Vw;fpd;w NghJ eL epiyj; jd;ik Vw;gLk;. vdJ> cdJ vd;w NtWghLfspd;wp xw; Wik Vw;gLk;. tho;e;Jnfhz;L NghFk;NghNj tPo;r;rpaw;w> mikjp ahd> kfpo;r;rpahd kd epiy Vw;gLk;. ,g;gb rpe;jpj;Jg; ghHj;J Muha;eJ ; mwpfpd;wNghJ Vw;gLtJ jhd; Qhdk;. fPijiag; gbg;gNjhL epd;Wtplh ky;> md;whl tho;tpy; Vw;gLfpd;w gpur;idfspy; ehd; mwpTg+Htkhf tpUg;G ntWg;gpd;wp rkepiyapy; epd;W nray;gLfpd;Nwdh? my;yJ tpUg;G ntWg;Gfspy; rpf;fp> eL epiy jtwp> czHr;rpg+Htkhfr; nray;gLfpd;Nwdh? vd;gijj; njhlHe;J ftdpj;Jf;nfhz;Nl ,Uf;f Ntz;baJ ek; flik. (njhlUk;)


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

31


32

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

fdlhit Nerpf;Fk; ehLfspd; gl;baypy; mnkupf;fh Kjyplk; fdlhit Nerpf;Fk; ehLfisg;gw;wp fle;j ,UgJ Mz;Lfshf elj;J te;j Gjpa `yg; (Gallup) Ma;tpd; Kbtpy; mnkupf;fh Kjyplj; ijg; ngw;Ws;sJ. fle;j 1987 kw;Wk; 1989 Mk; Mz;L 93 rjtPjk; kf;fs; fdlhit Nerpj;jdu;. ,jid mLj;J fle;j ,UgJ Mz;Lfshf elj;jg;gl;L te;j Gjpa `yg; (Gallup) Ma;tpy; 96% Ngu; fdlhit Nerpg;gjhfj; njuptpj;Js;s du;. mjpy; mnkupf;fh Kjyplj;ij gpbj;Js;sJ. fdlhit mnkupf;fhTf;F mLj;jgbahf mT]; jpNuypa kf;fs; 93tPjKk; gpupl;ld; ehl;L kf;fs; 90tPjKk; Nerpf;fpd;wdu; vd Ma;T KbTfs; njuptpf;fpd;wJ. Mdhy; kj;jpa fpof;F ehLf shd <uhd; kf;fs; 10tPjKk;> tlnfhupa kf;fs; 13tPjKk;> Mg;fhdp];jhd; ehl;L kf;fs; 14tPjk; vd kpff;FiwthfNt fdlhit Nerpf;fpd;wdu;. fpAgh ehl;L kf;fs; 1996k; Mz;L 10tPjk; kl; LNk Nerpj;jhYk; gpd;G gbg;gbahf mjpfupj;J fle;j Mz;L 36 rjtPjkhfp jw;nghOJ 37 rjtPjkhf cau;e;Js;sJ. ,e;j Mz;L Nfy;fupapy; cs;s Foha; vupthA jpl;lj;jpw;F mnkupf;f [dhjpgjp xghkh jiltp jpj;jhYk; ,uz;L ehLfspilNa njhopy; xg;ge;jq;fspy; rpy gpur;idfs; ,Ue;jNghjpYk; mnkupf;f kf;fspd; md;G Fiwahky; ,Ug;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. fdlhtpd; Rw;Wg;Gwr; R+oy; Jiwapd; mikr;r uhd gPl;lu; nfz;l;> mnkupf;fhtpd; ntspAwTj; Jiw mikr;ru; `pyhup fpspz;ldplk;> fdlh cyf ntg;gkakhjiy vjpu;gg ; jpy; mnkupf;fhT ld; ,ize;J nray;gLk; vd;W njuptpjj ; rpy kzp Neuq;fs; fopj;J ,e;j `yg; (Gallup) Ma;T KbT ntspte;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

mnkupf;fhtpy; cs;s epA+ahu;f; efuj;jpd; fhty; Jiw mjpfhupfs; cs;Shu; ghJfhg;Gr; nray uhd N[dl; Neg;Nghypl;lhNdhtplk;> g/gNyh tpd; mikjpg;ghyj;ij Nrhjidr; rhtbahf mwptpf;FkhW typAWj;jpajw;F fdlh vjpu;g;G njuptpj;jJ. me;jg; ghyk; tu;j;jf Kf;fpaj;J tk; tha;e;jJ> vdNt mq;F Nrhjidr; rhtb mikf;ff; $lhJ vd;Wk; fdlhtpd; nlkhf; ul;bf; fhq;fpu]; fl;rpiar; Nru;e;j gpiuahd; `pf;fpd;]; typAWj;jpf; $wpdhu;.

tpj; jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;j Ntz;Lk; vd;W njuptpj;jhu;. nkf;fpy; gy;fiyf;fofj;jpd; khztu; xUtu; $Wifapy;> midj;Jk; ,ytrkhff; fpilj; jhy; ey;yJ jhd;. jtwhd murpay; KbTfNs ,e;j fl;lz cau;Tf;F fhuzk; vd;W $wpdhu;. fle;j Ie;jhz;Lfspy; kl;Lk; fy;tpf; fl;lzk; 2200 nlhyupy; ,Ue;J 3800 nlhyuhf cau;e;J tpl;lJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

,J Nghd;w fUj;J NtWghLfs; ,uz;L ehLf Sf;fpilNa ,Ue;j NghjpYk;> fdlhit mnk upf;f kf;fs; tpUk;g fhuzk;> fdlhtpd; nghU shjhuk; rpwg;ghf cs;sJ. NkYk; fdba kf; fs; mnkupf;f J}jufq;fis xUNghJk; jhf;fp aJk; ,y;iy VTfizfis mDg;gpajpy;iy. Nghijf; Fw;wq;fshy; my;yJ NtW mikg;G rhu;ej ; Fw;wq;fshy; gpur;id vJkpyi ; y. vdNt mnkupf;f kf;fs; cz;ikahfNt fdlhit Nerpf;fpd;wdu;.

Xupdr; Nru;f;if jpUkzr; rl;lj;jpy; jpUj;jk;

fdlhtpy; fy;tpf; fl;lz cau;it vjpu;j;J khztu;fs; Nghuhl;lk;

,jw;F Kf;fpa fhuzk; xNu ghypdj;ijr; Nru;e; jtu;fs; fdlhtpy; jpUkzk; nra;J nfhz;L NtW ehl;by; mjhtJ mtu;fspy; xUtupd; jha; ; dpy; tpthfuj;J Nfhupa tof;fhFk;. ehlhd gpupll gpupl;ldpy; Xupdr; Nru;fi ; f jpUkzj;jpw;F rl;lg; gb jpUkzj; jFjp toq;fg;gltpy;iy. ,jd; fhuzkhf ,j;jk;gjpau; tpthfuj;Jg; ngw kPz; Lk; fdlh te;jdu;. ,tu;fSf;Fr; rpy rl;lj; jpUj;jq;fisf; nra;jjd; %yk; tpthfuj;J toq;fg;gl;lJ.

fdlhtpd; fpA+ngf; khfhzj;jpy; fy;tpf; fl;lz ; 36000 khztu;fs; Nghuhl;lk; cau;it vjpu;jJ elj;jpdu;. ,JFwpj;J fpA+ngf; khfhz Kjy;tu; [Pd; Nfu ];l; $Wifapy;> fl;lz cau;T epahakhdJ jhd;. cjtpj;njhif ngWNthUf;F Gjpa fl;l zNk cjtpj; njhifahf toq;fg;gLk; vd;W njuptpj;Js;shu;. NkYk; ,e;j fl;lz cau;Tf;Fg; gpwFk; fdlhtp NyNa kpff; Fiwthff; fl;lzk; tR+ypf;fg;gL tJ fpA+ngf; khfhzj;jpy; kl;Lk; jhd; vd;W Fwpg;gpl;Ls;shu; ,JFwpj;J khztg; gpujpepjp ahd Nfg;upay; eNlA+Lgha; $Wifapy;> kw;w ehLfisg; Nghd;W fdlhtp Yk; ,ytrf; fy;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

P upf;fg;gl;l Xupdr; Nru;fi ; f jpU fdlhtpy; mq;ff kzj;jpw;F rpy rl;lj;jpUj;jq;fis muR Nkw; nfhz;Ls;sJ vd;W rl;lj;judp fpuhz;l; Nfhy;L njuptpj;jhu;. fdlhtpd; kj;jpa muR nrd;w nts;spf;fpoik md;W Xupdr; Nru;f;ifj; jpUk zr; rl;lj;jpy; cs;s jtWfis jpUj;Jk; tif apy; rpy khw;wq;fis nfhz;Lte;jJ.

NkYk; rl;lj;judp fpuhz;l; Nfhy;L $Wifapy;> fdlh xupdr; Nru;f;if jpUkzj;jpw;F mDkjp toq;fpdhYk; rl;l me;j];J toq;ftpy;iy vd Tk; ,g;NghJ rl;lj;jpy; nra;jpUf;Fk; khw;wq;f shy; Xupdr; Nru;fi ; f jk;gjpau; NtW ehLfspy; tho;e;J nfhz;bUe;jhYk; fdlhtpy; kztpyf; Fg; ngwyhk; vd;Wk; mtu; njuptpj;jhu;.


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

33


34

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

rp

wpyq;fh gilfspd; Nghu;f; rhl;rpahf Fw;wq;fSf;F ,Ue;jtUk;> Nghupd; ,Wjpf; fl;lj;jpy; ruzila Kd;te;j tpL jiyg; Gypfspd; jiytu;fSf;Fk; midj;Jyf r%fj;Jf;Fk; ,il apy; njhlu;ghsuhf nraw;gl;ltU khd yz;ld; rz;Nliuk;]; Clf tpayhsu; Nkup nfhy;tpd; Nk 25> 2009y; vOjpa fl;Liu mjd; fhy Kf;fpaj;Jtk; fUjp kPs;gpuRukh fpd;wJ. mJ ,Wjpahf Nkw;nfhs;sg;gl;l ftiyf;Fupa> Ntjidf;Fupa njhiyNgrp miog;ghf ,Ue;jJ. Mdhy; njhiyNgrp miog;ig vLj;j egu; Fwpg;gpl;l rpy kzpj; jpahyq;fspy; nfhy;yg;gl;L tpL thu; vd xUNghJk; vz;ztpy;iy. ,j; njhiyNggrp miog;ig Vw; gLj;jpa jkpo;g; Gypfspd; murpaw; jiytuhf nraw;gl;l ghyrpq;fk; eNlrdpd; Fuiy mjd; gpwF Nfl;f Kbatpy;iy. 'ehq;fs; vkJ MAjq;fis fPNo Nghl;Ltpl;Nlhk;' vd Nk 17 md;W> Gypfs; jkJ ,Wjp epiyia mikj;jpUe;j rpwpyq;fhtpd; tlfp of;F fiuNahuj;jpy; cs;s xLq; fpa rJg;G epyf; fhl;Lg; gFjp xd;wpy; epd;wthW gh.eNlrd; nra; kjp top njhiyNgrp %yk; vd;dp lk; ,Wjpahf njuptpj;jpUe;jhu;.

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

ehd; ,ilj;jufuhfr; nraw;gl;b Ue;Njd;. ehd; ,ilj;jufuhfr; nraw;gl;l ehl;fspy; gh.eNlrd; vd;dplk; %d;W Kf;fpa tplaq;fs; njhlu;gpy; cW ngw;Wj; jUkhW jpg;ghl;ilg; Ntz;LNfhs; tpLj;jpUe;jhu;. mjh tJ Gypfs; jkJ MAjq;fisf; fPNo NghLthu;fs; vdTk;> jkJ ghJfhg;Gj; njhlu;gpy; mnkupf;fhtp dJ my;yJ gpupj;jhdpahtpdJ cj;juthjj;ij mtu;fs; Nfhup epw; gjhfTk;> rpWghd;ikj; jkpo; kf;f spd; cupikfSf;F cj;juthjk;

ehl;fspd; ,Wjpapy; gJq;FFopapy; rpupj;jthW jhd; ,Uf;Fk; xspg;g lk; xd;iw vdf;F mDg;gp itj;jp Ue;jhu;.

Ws;sjhfTk;> mtu;fs; vy;NyhUk; "nts;isf; nfhb xd;iw cau;j; jpg; gpbj;jthW ruzila KbAk;" vdTk; ek;gpahu; vdf;F gjpyspjj ; hu;.

eNlrd; vd;dplk; njhlu;G nfhz;l NghJ> 'ruziljy;' vd;w nrhy; iyg; gad;gLj;j kWj;Jtpl;lhu;. Mdhy; ,jw;Fg; gjpyhf Gypfspd; ghJfhg;Gf;F ek;gpahu; cj;juthjk; toq;f Ntz;Lk; vd mtu; vd;dp lk; vLj;Jf; $wpdhu;.

Gypfs; ruzilAk; NghJ mjw;F rhl;rpahf ek;gpahu; rpwpyq;fhtpd; tlf;Fg; gFjpf;Fr; nry;yNtz;Lk; vd mtuplk; ehd; NfhupaNghJ> "ehd; tlf;fpw;Fr; nry;y Ntz;ba mtrpakpy;iy. rpwpyq;fh mjpgupd; cj;juthjk; ,jw;Fg; NghJkhdJ" vd mtu; vd;dplk; njuptpj;jhu;.

mjhtJ jpq;fl;fpoik> Nk 18> rpwp yq;fhtpy; fhiy 5.30> epA+Nahu;f;

2009 Nk 17y; td;dpg; Nghu;Kidapy; epfo;jit vd;d? nfhy;yg;gl;l Clftpayhsu; Nkup nfhy;tpdpd; rhl;rpak;

eNlrd; njhiyNgrpapy; vd;Dld; fijj;Jf; nfhz;bUe;j Ntisapy;> gpd;dzpapy; ,ae;jpuj; Jg; ghf;fpfspd; Fz;Lr; rj;jq;fis vd;dhy; Nfl;f Kbe;jJ. "ehq;fs; vkJ ghJfhg;G tplaj;jpy; xghkh kw;Wk; gpupj;jhdpa murhq;fq;fspd; cj;juthjj;ij vjpu;ghu;j;J epw;fpNwhk;. mt;thwhd ghJfhg;G cj; juthjk; vkf;F toq;fg;gLkh?" vd mtu; vd;dplk; tpdtpdhu;. jkpo;g; GypfSf;Fk; rpwpyq;fhtpd; ngUk;ghd;ik rpq;fsthjpfSf;Fk; ,ilapy; 26 Mz;L fhykhfj; njhlug;gLk; cs;ehl;L Aj;jj;jpy;> ntw;wp kkijAld; cs;s rpwp yq;fh ,uhZtj;jpd; iffspy; ru ziltnjd;gJ Mgj;J kpf;f xd; whf ,Uf;Fk; vd;gij eNlrd; ed; fwpe;jpUe;jhu;. vl;L Mz;LfSf;F Kd;du; Gypfspd; fl;Lg;ghl;Lg; gFjpiag; ghu;itap Ltjw;fhf mq;F nrd;wjpypUe;J> gh.eNlrd; kw;Wk; Gypfs; mikg; gpd; rkhjhdr; nrayfg; gzpg;gh su; rPtuj;jpdk; Gypj;Njtd; Mfpa ,UtiuAk; ehd; ed;F mwpe;J itj;Js;Nsd;. ,t;tpU Gypj; jiytu;fSk; jk; Kld; vQ;rpapUe;j 300 Gyp cWg;gp du;fisAk; mtu;fsJ FLk;gq; fspd; capu;fisAk; ghJfhg;gjw; fhf gy;NtW fbd Kaw;rpfis Nkw;nfhz;bUe;jdu;. ,tu;fSld; gy gj;jhapuf;fzf;fhd jkpo; kf;fs; mfg;gl;bUe;jdu;. Aj;jj;jpd; ,Wjpf; fl;lj;jpy; Fwpg;gpl;l rpy ehl;fshf Gypj; jiyikf;Fk; If; fpa ehLfs; rigf;Fk; ,ilapy;

QhapW gpd;dpuT tiu ehd; yz;ldpNyNa jq;fpapUe;Njd;. ehd; mg;NghJ eNlrdpd; nra;kjp top njhiyNgrpf;F njhlu;ig vLf;f Kad;wNghJk;> njhlu;G fpilf;f tpy;iy. ,jdhy; njd;dhgpupf;fh tpy; ,Ue;j Gypfspd; njhlu;ghsu; xUtUld; miog;ig Vw;gLj;jp "nts;isf; nfhb xd;iwf; ifapy; Ve;jpathW tUkhW eNlrd; kw;Wk; Gypj;Njtdplk; $Wk;gb" Nfl;Lf; nfhz;Nld;. jpq;fl;fpoik fhiy 5 kzp> njd; fpof;fhrpahtpypUe;j Gypfspd; gpwp njhU njhlu;ghsu; xUtuplkpUe;J vdf;F njhiyNgrp miog;G fpil j;jJ. eNlridj; njhlu;Gnfhs;s Kbatpy;iy vd mtu; vd;dplk; njuptpj;jhu;. "vy;yhk; Kbe;Jtpl;lJ vd ehd; epidf;fpNwd;. mtu;fs; vy;NyhUk; ,we;Jtpl;lhu;fs; vd ehd; epidf;fpNwd;" vd mtu; vd;dplk; njuptpj;jhu;. md;W gpd;Nduk; rpwpyq;fh ,uh Ztk; eNlrd; kw;Wk; Gypj;Njtd; Nghd;wtu;fspd; ,we;j clyq;f isg; glk; gpbj;Jf; fhl;baJ. Gypfspd; ruziljy; njhlu;gpy; vd;d ele;jJ? mjid tpiutpy; vd;dhy; czuKbe;jJ.

toq;ff; $ba murpaw; jPu;it rpwp yq;fh murhq;fk; Vw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gNj mk;Kf;fpa %d;W epge;jidfshf ,Ue;jd. gpupj;jhdpa kw;Wk; mnkupf;f mu rhq;fj;jpd; cau;kl;l mjpfhupfspd; Clhf nfhOk;Gf;fhd If;fpa ehL fs; rigapd; rpwg;Gj; J}Jtuhff; flikahw;wpatUk;> I.eh nrayhsu; ehafkhd ghd; fP %dpd; jiyik mjpfhupahfTk; flikahw;wpa tp[a; ek;gpahUld; njhlu;ig Nkw; nfhz;Nld;. ruziltJ njhlu;gpy; Gypfshy; Kd;itf;fg; gl;l %d;W epge;jidfs; njhlu; ghfTk; tp[a; ek;gpahuplk; vLj;Jf; $wpNdd;. rpwp yq;fh murhq;fj;jplk; ,j;jftiy gupkhwpf; nfhs;tjhf mtu; vd;dp lk; njuptpj;jhu;. rpwpyq;fhtpy; epytpa NkhjyhdJ ,Wjpf;fl;lj;ij mile;jpUe;j me;jg; nghOJfspy;> ,t;thwhd njhlu;ghly;fs; %yk; rkhjhd topj; jPu;T xd;W fpilf;Fk; Nghy; Njhd;wpaJ. Ntbf;ifahd> vg; NghJk; kfpo;Tld; fhzg;gLk; Gypj;Njtd;> vd;Dld; njhiyNgrp topj; njhlu;igg; Ngzpa me;j

fpy; cs;s I.ehtpd; fl;Lg;ghl;L miwapypUe;J ek;gpahuplk; njhlu;G nfhs;tjw;fhd miog;G fpilj;jJ. ehd; nfhOk;gpypUe;j ek;gpahuplk; njhlu;G nfhz;L> Gypfs; jkJ MAjq;fis fPNo Nghl;L tpl;lhu;fs; vdj; njuptpj; Njd;.

"

nts;isf; nfhbia cau;thfg; gpbf;fTk;> mtu;fs; cq;fisg; ghu;f;f Ntz;Lk;. ehd; cq;fis gpd;Nduk; re;jpf;fpNwd;

"

eNlrd; kw;Wk; Gypj;Njtd; MfpNahu; ghJfhg;ghd Kiwapy; ruz iltjw;fhd cWjpg;ghl;il rpwp yq;fh mjpgu; kfpe;j uh[gf;rtpl kpUe;J jdf;F fpilf;fg; ngw;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

rpwpyq;fh ehlhSkd;wpd; jkpo; ehlh Skd;w cWg;gpduhd nwhfhd; re;jpuNeUit Nk 17 ,uT eNlrd; njhlu;G nfhz;bUe;jhu; vd;gij Ak; nwhfhd; re;jpuNeU ,J njhlu; gpy; uh[gf;rit re;jpj;jpUe;jhu; vd;gijAk; ehd; tpiutpy; mwpe;J nfhz;Nld;. rpy kzpj;jpahyq;fspd; gpd;du; ehlhSkd;w cWg;gpdu; cz;ik apy; vd;d ele;jnjd;gij vLj;Jf; $wpdhu;: "eNlrd; kw;Wk; mtuJ FLk;gj;jtu;fSf;F jhd; G+uz ghJfhg;ig toq;Ftjhf mjpgu; vd;dplk; $wpdhu;. jd;Dld; 300Ngu; ,Ug;gjhfTk; mjpy; rpyu; fhakile;Js;sjhfTk; eNlrd; vd;dplk; njuptpj;jpUe;jhu;" vd nwhfhd; re; jpuNeU $wpdhu;. "Gypfs; ruzilAk; NghJ me;j ,lj;jpy; nrd;W mtu;fisg; nghWg; Ngw;gjhf ehd; mjpguplk; $wpa NghJ> 'ngUe;jd;ikAk; ew;gz;Gk; nfhz;l ,uhZtj;ijNa ehk; itj;jpUf;fpNwhk;. Aj;j tyak; xd;Wf;Fs; nry;tjw;fhd Njit cq;fSf;F ,y;iy. Mgj;jhd tho;it Nehf;fpr; nry;y Ntz;ba NjitAk; cq;fSf;F ,y;iy' vd

>>


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

<<

nfhy;yg;gl;l Clftpayhsu; Nkup nfhy;tpdpd; njhlu;r;rp..

mjpgu; gjpyspj;jhu;" vd nwhfhd; re;jpuNeU NkYk; vLj;Jf; $wpdhu;. mjpgupd; rNfhjuuhd grpy; jd; dplk; "mtu;fs; kpfg; ghJfhg;ghf te;jilthu;fs;. mtu;fs; nts; isf; nfhb xd;iw Ve;jpathW tu Ntz;Lk;" vd $wpajhfTk; mj;J ld; ruzilAk; Gypfs; ,uhZt epiyapd; Clhf ve;jg; ghijiag; gad;gLj;jp tuNtz;Lk; vd;gij Ak; grpy; jd;dplk; vLj;Jf; $wpajhfTk; ehlhSkd;w cWg;gpduhd nwhfhd; re;jpuNeU njuptpj;jhu;. fle;j jpq;fl;fpoik K.g 6.20 kzpf;F nwhfhd; re;jpuNeU> eNlr idj; njhlu;G nfhz;l NghJ> "ehq;fs; jahuhfp tpl;Nlhk;. ehd; nts;isf; nfhbia cau;j;jpg; gpbj;jthW Kjypy; nry;yTs; Nsd;" vd eNlrd; jd;dplk; njup tpj;jjhf jkpo; ehlhSkd;w cWg; gpdu; njuptpj;jhu;. "nts;isf; nfhbia cau;thfg; gpbf;fTk;> mtu;fs; cq;fisg; ghu;f;f Ntz;Lk;. ehd; cq;fis gpd;Nduk; re;jpf;fpNwd;" vd ,Wjp ahf eNlrdplk; nwhfhd; re;jpu NeU $wpapUe;jhu;. "nts;isf; nfhbia Ve;jpathW gy vz;zpf;ifahd Mz;fs; kw; Wk; ngz;fisf; nfhz;l FO

nthd;Wld; ,uhZt epiyfspd; Clhf eNlrd; kw;Wk; Gypj;Njtd; MfpNahu; ele;J nrd;wdu;. gpd;du; ,tu;fs; kPJ rpwpyq;fh ,uhZ tj;jpdu; Jg;ghf;fpg; gpuNahfq;fis Nkw;nfhz;ldu;" vd ,r;rk;gtj;ij Neupy; fz;ltUk;> kpfg; gaq;fu khd Aj;j tyaj;jpypUe;J jg;gp

"

rpq;fsg; ngz;zhd eNlrdpd; kidtp ,uhZtj;ijg; ghu;j;J> mtu; ruzila Kaw;rpf;fpwhu;. ePq;fs; mtiur; RLfpwPu;fs; vd rpq;fsj;jpy; cuj;Jf; fj;jpdhu;

"

te;j njhz;lu; mikg;igr; Nru;ej ; jkpo; gzpahsu; xUtu; njuptpj;Js; shu;. "rpq;fsg; ngz;zhd eNlrdpd; kidtp ,uhZtj;ijg; ghu;j;J> mtu; ruzila Kaw;rpf;fpwhu;. ePq; fs; mtiur; RLfpwPu;fs; vd rpq;f sj;jpy; cuj;Jf; fj;jpdhu;" vdTk; ,jid Neupy; ghu;j;j mj;jkpo; gzpahsu; njuptpj;Js;shu;. eNlrDld; nrd;w midtUk; nfhy;yg;gl;ldu; vdTk; mtu;

NkYk; njuptpj;jhu;. mtu; jw;NghJ jiykiwthf cs;shu;. rpwpyq;fh mjpguhYk; mtuJ rNfh juuhYk; mr;RWj;jg;gl;l epiyapy; jhd; ehl;il tpl;L ntspNawpajhf ehlhSkd;w cWg;gpdu; re;jpuNeU njuptpj;Js;shu;. If;fpa ehLfs; rigapd; J}Jtuh ff; flikahw;Wk; ek;gpahupd; flg; ghL fle;j rpy ehl;fspy; Nfs;tpf; FwpahfpAs;sJ. ,tuJ rNfhjuuhd rjP]; ek;gpahu; 2002k; Mz;b ypUe;J rpwpyq;fh ,uhZtj;jpw; fhd MNyhrfuhfr; nraw;gLfpwhu;. rpwpyq;fh ,uhZtj;jpd; jsgjp ahd n[duy; ruj; nghd;Nrf> "caupa ,uhZtj; jiyikf;F ,Uf;f Ntz;ba gz;Gfis jdJ nraw;ghLfspd; %yk; ntspf; fhl;bAs;shu;" vd rjP]; ek;gpahu; Kd;du; jdJ fl;Liu xd;wpy; vOjpapUe;jhu;. eNlrd; kw;Wk; Gypj;Njtd; MfpNahu; rpwpyq;fhj; jPtpy; njhlug; gl;l MAj NkhjYf;F rkhjhd topj; jPu;nthd;iw vl;l Kaw;rpj;j du;. mtu;fs; rpWghd;ikj; jkpo; kf;fspd; ek;gpf;iff;Fupa murpaw; jiytu;fshfr; nraw;gl;Ls;sdu;. ,e;jr; rk;gtj;ij vOJtjpy; Clftpayhsu; vd;w uPjpapy; ehd; kpfTk; ,f;fl;lhd epiyf;Fj; js;sg;gl;Ls;Nsd;.

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

35

rpwpyq;fh murhq;fj;jhy; jkpo; kf; fs; kPJ Rkj;jg;gl;bUe;j czT kw;Wk; kUe;Jj; jilfs; njhlu; ghf Muha;e;J jfty; Nrfupg;gij Nehf;fhff; nfhz;L ehd; Kjd; Kjypy; 2001y; rpwpyq;fhTf;Fr; nrd;wpUe;Njd;. MW Mz;Lfshf rpwpyq;fhtpy; jkpou; thOk; gpuNj rq;fSf;F gj;jpupifahsu;fs; nry; tjw;F jiltpjpf;fg;gl;bUe;jJ. xU ehspuT rpwpyq;fh ,uhZt epiyfisf; fle;J ehk; jkpou;fs; tho;e;j gpuNjrq;fSf;F nrd;W nfhz;bUe;j NghJ> vd;kPJ rpwp yq;fh ,uhZtk; RPG jhf;Fjiy Nkw;nfhz;lJ. ehd; "Clftpa yhsu;> Clftpayhsu;" vd fj;Jk; tiu mtu;fs; jhf;Fjiy Nkw; nfhz;ldu;. ,jpy; ehd; fhakile; Njd;. 2001 y; ehd; jkpo; kf;fSld; njhlu;igg; Ngz Muk;gpj;jjpyp Ue;J mz;ika khjq;fspy; mtu;f spd; jiyikapypUe;J njhiy Ngrp miog;Gf;fs; ngWk; tiu ahd ,ilg;gl;l fhyj;jpy; jkpo; kf;fSld; Mokhd neUq;fpa njhlu;ig ehd; Ngzpf;nfhz;Nld;. ve;jnthU fUj;Jf;fzpg;igAk; Gypfs; re;jpf;fj; jahuhf ,Ug;gjh fTk;> Aj;j epWj;jk; xd;W Nkw; nfhs;s Ntz;ba NjitapUg;gjh fTk; eNlrd; vd;dplk; njhiy Ngrp miog;gpd; %yk; njuptpj; jpUe;jhu;. Mdhy; ,tuJ Ntz;L Nfhs; gpd;du; rpwpyq;fh murhq;fj; jhy; epuhfupf;fg;gl;lJ.


36

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

37


38

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

uzpy; tpf;fpukrpq;f

kdpj cupik fz;fhzpg;gfk;

kdpj cupikfis ghJfhg;gjw;Fk; Cf;Ftpg;g jw;Fkhd murhq;fj;jpd; Njrpaf; nfhs;if nraw; jpl;lj;ij ehlhSkd;wj;jpw;F rku;g;gpf;fhky; I.eh. kdpj cupikfs; Nguitf;F rku;gg ; pjj ; ik murpayikg;Gf;F KuzhdjhFk; vd vjpu;f;fl; rpj;jiytu; uzpy; tpf;fpukrpq;f> ehlhSkd;wj; jpy; $wpdhu;. ehlhSkd;wj;jpw;F gjpyspg;gj w;F mikr;ruit mikr;ru;fs; $l;lhfTk; jdp ahfTk; nghWg;Gilatu;fs; vd;w murpayik g;gpd; 43 MtJ ~uj;ij ,e;j eltbf;if kPwp As;sJ vd mtu; $wpdhu;. Njrpa nraw; jpl;l j;jpd; gpujpfis ehlhSkd;wj;ij Gwf; fzpj;J tpl;L n[dPthtpy; murhq;fk; rku;g;gpj;Js;sJ. Kf;fpa jftnyhd;iw ehlhSkd;wj;jpw;F mikr;ruit nfhLf;fhky; tpl;Ls;sJ vd uzpy; tpf;fpukrpq;f njuptpj;jhu;.

jdf;F vjpuhfg; NgRgth;fSf;Fg; Gypr;rhak; G+Rk; - ,yq;if murhq;fj;jpd; Fw;wr;rhl;Lf; fis Vw;Wf;nfhs;s KbahJ vd kdpj cupik fz;fhzpg;gfk; njuptpj;Js;sJ. kdpj cupik fz;fhzpg;gfk; jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd;gpur; rhu Clfkhf nraw;gl;L tUtjhf ,yq;if murhq;fk; Fw;wk; Rkj;jpapUe;jJ. ,jid Vw;Wf; nfhs;s Kbahnjd kdpj cupik fz;fhzpg;g fj;jpd; Mrpa gpuhe;jpa gzpg;ghsu; gpul; mlk;]; njuptpj;Js;shu;. rpy Mz;LfSf;F Kd;du;> jkpoPo tpLjiyg; Gypfspdhy;Nkw;nfhs;sg;gl;l Fw;wr; nray;fs; njhlu;gpy; kdpj cupik fz; fhzpg;gfk; mk;gyg;gLj;jpa NghJ ,yq;if murhq;fk; mjid ghuhl;b tuNtw;wjhf mtu; Rl;bf;fhl;bAs;shu;. ,yq;if murhq;fj;jpd; Mizf;FOf;fspdhy; ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F ,Jtiuapy; vt;tpj epahaKk; fpilf;fg; ngw tpy;iy vd;W Fwpg;gpl;l gpul; mlk;]; -Aj;jj;jpd; NghJ fl ikah

tpf;fpyPf;]; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; jkpou; Gdu;tho;Tf;f of Copauhd jkpo; Atjp xU tiu fUzh FOtpdu; flj;jpr; nrd;W $l; lhf ghypay;

s; f ; h h ;d d h r n ; r b ;g g , ; s f ; h t ,

ty; Y wTf; F cl;gLj;jpa gpd; gL nfhiy nra;J cs;shu;fs; vd;W nfhOk;gpy; cs;s mnkupf;f J}juf mjpfhupfs; mnkupf;f ntspAwT mikr;Rf;F mwptpj;J ,Uf;fpd;wdu;. J}jufj;jpy; ,Ue;J 2007 Mk; Mz;L khu;r; 20 Mk; jpfjp mDg;gg;gl;l ,uh[je;jpu Mtzk; xd;wpy; ,Ue;J ,t;tpguq;fs; tpf;fpyPf;]; ntspapl;Ls;sJ.

j vy;lu;]; n[dpthtpy; ,yq;if muRf;F vjpuhf mOj; jq;fisf; nfhLf;FkhW - Mjupf;FkhW kdpj cupikfs; kw;Wk; mikjpia epiyehl;Ltjw; fhd cyfg; Gfo;ngw;w epWtdkhd j vy;lu;]; (the el-Ders) mikg;G If;fpa ehLfs; kdpj cup ikfs; Mizf;FOtpy; mq;fk; tfpf;Fk; mq; fj;Jt ehLfsplk; mtru Ntz;LNfhnshd;iw tpLj;Js;sJ. ,jdbg;gilapy;> me;j mikg;G n[dpthf; $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;Sk; ehLfspd; J}Jtu;fSf;F Kf;fpa fbjnkhd;iw mDg;gp As;sJ. ,yq;ifapd; ,Wjpg; Nghupy; ,lk; ngw;wjhff; $wg;gLk; kdpj cupik kPwy;fs; Fwpj;jhd ePjp tprhuizfSf;F ru;tNjr r% fj;jpd; mOj;jk; mtrpankd;Wk;> I.eh. kdpj cupikfs; Mizf;FOtpd; mq;fj;Jt ehLf Sf;F ,jw;fhd nghWg;G cs;snjd;Wk; 'j vy;lu;];' mikg;G me;jf; fbjj;jpy; Rl;bf; fhl; bAs;sJ. Kd;dhs; njd;dhgpupf;f [dhjpgjpAk;> [dehaf tpLjiyg; NghuhspAkhd ney;rd; kz;Nlyhitj; jiytuhff; nfhz;L cUthf; fg;gl;l ,e;j 'j vy;lu;];' mikg;gpy; Kd;dhs; gpd;yhe;J [dhjpgjp khu;l;b ml;]hup> Kd;dhs; I.eh. nrayu; nfhgp mdhd;> ngz;fs; Kd; Ndw;wj;jpw;fhf ,e;jpahtpy; Gul;rp nra;j ngz; kzpahd vyh gl;> my;[Pupahtpd; Rje;jpug; Nghuhsp vdf; $wg;gLk; yf;ju; g;uh`;kp> Nehu; Ntapd; Kjy; ngz; gpujku; f;Nuh g;uz;ly ; z;l>; Kd;dhs; gpNu]py; [dhjpgjp ngu;dhz;Nlh vr;.fhu;lhN]h> Kd;dhs; mnkupf;f [dhjpgjp [pk;kp fhu;l;lu;> nkhrhk;gpf; Rje;jpug; Nghuhspnad tu;zpf;fg;gLk; ru;tNjr ePjpgjp jpUkjp fpNu]h kr;ry;> mau;yhe;jpd; Kjy; ngz; [dh jpgjpAk; kdpj cupikfSf;fhd I.eh. rigapd; Kd;dhs; MizahsUkhd Nkup nuhgpd;rd;> njd;dhgpupf;fhtpd; fpwp];jt Nguhau; nl];kd;l; Ll;^ MfpNahu; ,ju cWg;gpdu;fshtu;.

w;wpa rf mjpfhupfis ePj thd;fshf epakpj;J elj;jg; gLk; tprhuizfspy; epahak; fpl;Lkh vd;gJ re;NjfNk vd njuptpj;Js;shu;.

uzpy; tpf;fpukrpq;f fw;Wf;nfhz;l ghlq;fs; kw;Wk; ey;ypzf;fj;jpw; fhd Mizf;FOtpd; mwpf;if njhlu;ghf If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; rhu;gpy; vjpu;f;fl;rpj; jiytu; uzpy; tpf;fpukrpq;f tpLj;j mwpf;ifiaapl;L murhq;fk; ftiyaile;Js;sjhf mikr;ru; epkhy; rpwpghy b rpy;th $wpAs;shu;. gyk; tha;e;j ehLfs; vd;W miof;fg;gLgit ehLfspd; murpay; gpujpikia khw;Wtjw;F Kaw;rpf;fpd;wd. kf;fspd; Nkyhz;ikf;F mit rthy; tpLf;fpd;wd. me;j ehLfSf;F cw;rhf kspg;gjhf uzpy; tpf;fpukrpq;ftpd; mwpf;if mike;Js;sJ vd;W epkhy; rpwpghyb rpy;th $wpAs;shu;. cs;ehl;by; murpay; fl;likg;gpy; VjhtJ khw;wk; ,lk;ngWkhdhy; mJ Nju;jy; %yk; kl;LNk ,lk;ngw;wpUf;f Ntz;Lnkd mikr;ru; epkhy; rpwpghy b rpy;th $wpAs;shu;.

Nguhrpupau; u[Pt tpN[rpq;f jw;NghJ tiuag;gl;LtUk; Njrpa ,zf;fg; ghl;L nfhs;if Kd;nkhopT> tpiutpy; nghJ kf;fs; fUj;jhlYf;fhf Kd;itf;fg;glTs;s jhf ,zf;fg;ghL njhlu;ghd [dhjpgjp MNyh rfUk;> ehlhSkd;w cWg;gpdUkhd Nguhrpupau; u[Pt tpN[rpq;f njuptpj;jhh;. jhd; mikr;rpd; nrayhsuhf ,Ue;j NghJ jahupj;j kdpj cup ikfs; Ntiyj;jpl;lk; ,g;NghJjhd; mikr;ru itahy; mq;ff P upf;fg;gl;Ls;sJ. ,ij mKyhf; Fk; nghWg;G mikr;ru; k`pe;j rkurpq;ftplk; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ tuNtw;fj;jf;fjhFk; vd mtu; $wpdhu;. ,ij NghyNt ey;ypzf;f Midf;FOtpd; mwpf;if njhlu;gpYk; nra;a Ntz;Lk;. ruj; mKDfk my;yJ bA+ FzNrfu Nghd;w Mw;wy; kpf;f xU mikr;ruplk; mjd; rpghupRfis nraw;gLj;Jg; nghWg;ig toq;f Ntz;Lnkd tpN[rpq;f $wpdhu;.

tpky; tPutd;r ,e;jpahtpd; Kd;dhs; gpujku; uh[Pt; fhe;jpapd; gLnfhiyr; rk;gtj;Jld; mnkupf;fhtpw;F njhlu;G ,Ug;gjhf tPlikg;G mikr;ru; tpky; tPutd;rFw;wk; Rkj;jpAs;shu;. mnkupf;f csTg;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

gpupthd rP.I.Vtpd; jpl;lj;jpd; gpufhuk; uh[Pt; gLnfhiy nra;ag;gl;ljhfj; njuptpj;Js;shu;. jkpoPo tpLjiyg; Gypfspd; jiytu; NtYg; gps;is gpughfud; Kl;lhs;jdkhd jPu;khdq; fis vLj;jpUf;f khl;lhu; vd tpky; tPutd;r Fwpg;gpl;Ls;shu;. gpuhgfud;> uh[Pit gLnfhiy nra;tjd; %yk; ,af;fj;jpw;F Vw;glf; $ba ghupa ghjf epiyikfs; Fwpj;J ftdk; nrYj; jhky; ,Ue;jpUf;f KbahJ vd mtu; njuptpj; Js;shu;. gpughfuDf;F njupahky; jkpofj;jpy; ,Ue;j jkpoPo tpLjiyg; Gypfsplk; mnkupf;f csTg; gpupT> uh[Pit gLnfhiy nra;Ak; xg;ge;jj;ij xg;gilj;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gNj jkJ ek;gpf;if vd mtu; Fwpg;gpl;Ls;shu;.

RNu~; gpNukr;re;jpud; jkpou; gpur;rpidapy; I.eh. jiyapLk; Kjw;gbNa n[dpthtpy; tUk; jPuk ; hdk; vd;Wk; mjid cU thf;fpaJ $l;likg;Ng vd;Wk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; Ngr;rhsh; RNu~; gpNukr;re;jpud; $wpdhh;. jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G ru;tNjr r%fj;Jf;Fk; Gyk;ngau; mikg;Gf;fSf;Fk; ru;tNjrj; jiytu;fSf;Fk; njhlu;r;rpahf cz;ik epiyg;ghl;il njupag;gLj;jp te;Js; sJ. ,jd; fhuzkhfNt I.eh. kdpj cupikg; Nguitahy; ,yq;if ,dg;gpur;rpid tptfhuk; Kd;ndLf;fg;gLk; msTf;F epiyik khwp As;sJ. n[dpthtpy; eilngwTs;s I.eh.kdpj cupikfs; Nguitapd; $l;lj; njhlupy; ,yq; ifapy; ,lk;ngw;w kdpj cupik kPwy;fs; Fwpj; Jj; jPu;khdk; epiwNtw;wg;gl Ntz;Lk; vd;W ru;tNjr r%fk; xd;wpize;J MjuT njuptpj; jpUf;Fk; re;ju;g;gkhdJ ,yq;if ,dg;gpur;rp idj; jPu;T tplaj;jpy; I.eh. jiyapLtjw;fhd Kjw;gbahFk; vd;W RNu~; gpNukr;re;jpud; $wp dhh;. Nghh;f;Fw;wq;fs; njhlh;gpy; ,uh.rk;ge;jd; rh;tNjrj;ij neUf;fbf;F cs;shf;fg; gae;j jhf tpff ; pyf P ] ; ; nra;jp ntspapll ; ik njhlh;gpy; New;iwa tTdpah $l;lj;jpy; gpu];jhgpf;fg; gl; lNghNj RNu]; gpNukr;re;jpud; ,t;thW$wpdhh;.

,uh rk;ge;jd; ,dpNky; Ngr;Rf;fspy; kw;wa fl;rpfs; $WtJk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; vd;W $l;likg;gpd; jiy th; ,uh rk;ge;jd; njuptpj;jhh;. tTdpah efrig kz;lgj;jpy; eilngw;w rkfhy murpay; fUj; juq;fpy; ciuahw;Wk; NghNj mtu; ,jidj; njuptpj;jhu;. Ngr;Rf;fs; Muk;g fhyj;jpy; rpj;jhu;jj ; d; jiyikapyhd Gnshl; mikg;Ngh Mde;jrq;fup jiyikapyhd jkpou; tpLjiyf; $l;lzpNah ekJ mikg;gpy; ,Uf;ftpy;iy. ,jd; fhuzkhfNt me;jf; fl;rpfspd; gpujpepjpfs; ,yq;if ,dg;gpur;rpid njhlu;ghd Ngr;Rf;fspy; cs;thq;fg;glhJ NghFk; epiy Vw;gl;lJ. ,g;NghJ mt;thwhd epiy ,y;iy. vjpu;fhyj;jpy; Njitahd khw;wq;fs; Nkw;nfhs; sg;gLk;. mjd; %yk; vdf;Fg; gjpyhf Mde;j rq;fupNah rpj;jhu;j;jNdh nrhy;tij ehd; kWf;fg; Nghtjpy;iy. ey;ypzf;f Mizf;FO gy;NtW tplaq;fs; njhlu;ghf rpghu;Rfis Kd;itj;Js;sJ. mt w;iw ehk; Kw;WKOjhf Vw;fhtpl;lhYk; ghjpf; fg;gl;l jkpo; kf;fs; njhlu;ghfTk; ,dg;gpur; rpidj; jPuT ; njhlu;ghfTk; Kd;itf;fg;gl;Ls;s rpghu;Rfis eilKiwg;gLj;j Ntz;Lk; vd;gij I.eh. mikg;G typAWj;jpAs;sJ. ehk; ,dg;gpur;rpid njhlu;ghf gy Nfhzq;fspYk; gy kl;lq;fspYk; Ngr;Rf;fis elj;JtJld; jPu;T tplaj;jpy; ,e;jpahtpd; gq;fspg;Gk; mtrp ak; vd typAWj;jpAs;Nshk;. Muk;g fl;lj;jpy; ,e;jpahtpd; mOj;jk; fhukhfNt ,yq;if muR jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gld; Ngr;Rf; fis Muk;gpj;jJ vd;Wk; ,uhrk;ge;jd; $wp dhh;.


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

mikr;ru; v];.vk;.fpU~;zh rPdhTld; rpwpyq;fh nfhz;Ls;s cwthy; ,e;jpahtpw;F vJtpjkhd gpur;ridAk; ,y;iy vd ,e;jpa ntspAwTj; Jiw mikr;ru; v];.vk;.fpU\;zh - ,e;jpahtpd; 'vf;nfhdkpf;]; iuk;];' ,jOf;F toq;fpa nrt;tpapy; njuptpj;Js; shu;. rpwpyq;fh cs;spl;l mz;ila ehLfSld; rNfhjuj; Jtj;Jldhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;tJ ,e;jpahtpd; nfhs;if vdTk; mz;ila ehLfspy;> ,d;dy;fis Vw; gLj;jy; kw;Wk; gpuptpidiaj; Njhw;Wtpg;gJ jkJ Nehf; fk; my;y vdTk; fpU~;zh Fwpg;gpl;Ls;shu;. Aj;j fhyg; gFjpapDs; ,Ue;j rpwpyq;fhTf;F ,ilNaahd rNfhjuj; Jtj;ij njhlu;e;Jk; Ngzp tUtjhff; Fwpg;gpl;bUf;Fk; mtu;> rPdhTld; rpwpyq;fh Nkw;nfhz;bUf;Fk; cwtpy; ,e;jpahtpw;F ve;jtpj gpur;ridAk; ghjfKk; ,y;iy vdj; njuptpj;Js;shu;. rpwe;j nghUshjhu tsu;r;rpia nfhz;Ls;s rpwpyq;fh ,e;jpahTld;> nghUshjhu uPjpahd cwtpid NgZtjhfTk; fpU];zh Fwpg;gpl;Ls;shu;.

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

39

rhwp gpsT]; kw;Wk; rfy

ijay; NjitfSf;Fk;

fyh gpupd;]; 416 278 0413

gh.mupaNej;jpud; tlfpof;F jkpo; murpay; fl;rpfs; fl;rp NtWghLfis kwe;J xd;Wgl;L nraw;gLtjd; %yNk murhrq;fk; Nkw;nfhz;LtUk; Mf;fpukpg;G eltbf;iffis jLj;J epWj;j KbAk; vd ghuhSkd;w cWg;gpdu; gh.mupaNej; jpud; njuptpj;jhu;. vq;fis ghuhSkd;wj; njupTf;FOtpNy ,Og;gjw;fhf ru;tNjr uPjpahf murhq;fk; nraw;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wJ. vkJ tpLjiyg;Nghuhl;lk; ru;tNjrj; jpw;Fr; nrd;wpUf;fpd;wJ. ru;tNjrj;jpd; kj;jpa];jj;jpd; %yk; vq;fSf;F xU jPu;T tuNtz;Lk; vd;gJ jhd; vq; fs; vjpu;ghu;g;ghFk;. mjw;fhf ehq;fs; njhlu;r;rpahfTk; cWjpahfTk; ciog;Nghk;. mjw;fhf jkpo; kf;fs; murpay; fl;rp Ngjkw;W midtUk; xd;WglNtz;Lk; vd mupa Nee;jpud; njuptpj;Js;shu;.

uzpy; tpf;fpukrpq;f vupnghUl;fspd; tpiyiaf; FiwAq;fs; ,y;iyNay; rk;gsj;ij mjpfupAq;fs; vd;W vjph;f;fl;rpj; jiyth; uzpy; tpf;fpukrpq;f ghuhSkd;wpy; ciuahw;Wifapy; njup tpj;jhh;. murhq;fj;jpd; Coy; Nkhrb tPz; nryTfspd; ghuj;ij kf;fspd; kPJ Rkj;Jtjw;Nf murhq;fk; vupnghUl;fspd; tpiyfis mjpfupj;Js;sJ. vupnghUl;fis kl;Lkpd;wp kpd;rhu fl;lzj;ijAk; mjpfupj;jJ. ,jw;F vjpuhf kf;fs; elj;jpa vjpu;g;G Mu;g;ghl;lj;jpd; kPJ jhf; Fjy;fis elj;jpaJ. mg;ghtp kf;fis nfhd;nwhopj;jJ. kf;fs; tho KbahJ jpz;lhLfpd;wdu;. kf;fis fhg;ghw;w Ntz;Lkhapd; vupnghUl;fspd; tpiyfis Fiwf;f Ntz; Lk; ,d;Nwy; mur kw;Wk; jdpahu; Jiwapdupd; rk;gsj;ij mjpfupf;f Ntz;Lk; vd;Wk; uzpy; tpf;fpukrpq;f $wpdhh;.

kq;fs rkutPu cyf epajpfis kjpf;fhJ ,yq;if Ml KbahJ; vd;W Kd;dhs; ntspehl;likr;rUk; If;fpa Njrpa fl;rp ehlhS kd;w cWg;gpdUkhd kq;fs rkutPu vr;rupj;Js;shh;. Rah jPd ehL vd;gjhy; cyf epajp> rk;gpujhaq;fis kjpf; fhky; MlKbahJ. mt;thW nra;Ak; gl;rj;jpy; [dehaf ehLfs; Ntbf;if ghu;f;fhJ. ypgpah> rpupah Nghd;w ehL fs; cyf epajpia kPwpr; nraw;gl;ljhNyNa mq;F mt yq;fs; Neu;e;jd vd;Wk; mtu; $wpdhu;. Aj;jj;ij Kb Tf;F nfhz;Lte;jjw;fhd KO cupikiaAk; [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ jdpj;J mDgtpf;f KbahJ. re;jpupfh> uzpy; Nghd;w jiytu;fSf;Fk; mjpy; gq;Fz;L vd;Wk; mth; $wpdhh;. jhd; ntsptptfhu mikr;ruhfg; gjtp tfpj;j fhyj;jpy; mnkupf;fh> fdlh kw;Wk; 26 INuhg;gpa ehLfspy; Gypfs; mikg;igj; jilnra;tjw;F eltbf;if vLj;jjhf kq;fs rkutPu Rl;bf;fhl;bdhh;.

kNdh fNzrd;> murpd; rYiffis epuhfupj;J cupikfisf; NfhUk; [dehafg; Nghuhl;lq;fis Kd;ndLf;f tlgFjp kf;fs; jahuhfTs;sjhf kNdh fNzrd; $wpdh;h. tlkhfhz r%f gw;whsu;fspd; miog;ig Vw;W tlgFjpf;F ,uz;L ehs; tp[aj;ij Nkw;nfhz;l kNdh fNzrd;> rdpf;fpoik ,uT jkpo; rptpy; r%f gpujpepjpfis re;jpj;J rkfhy murpay; tpthfhuq;fs; njhlu;gpy; fye;Jiuahbdhu;. njhlu;r;rp mLj;j gf;fk;...

Suthanthiran Ta m il We e k ly

fhh; wpNkhh;l; ];uhh;lh; Car rEMOrt StartEr

416 648 7150


40

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

ONE STOP FOR ALL YOUR IMMIGRATION

NEEDS

Packialuxmi Vasan ll.b Barrister, Solicitor & Notary Public FbtuT - mfjpr; rl;lk;

Federal Court Judicial Review

Refugee Claim

Group Sponsorship/ Family

Appeal for Rejected Claimant

Class Sponsorship and Appeal

Humanitarian and Compassionate Application

Ministerial Relief/Rehabilitation

Pre Removal Risk Assessment (PRRA) Detention Review (Bail Hearing) Independent Application/ Skilled Worker Entrepreneur / Investor Provincial Nominee Program

Stay of Removal Order Visitor Visa/Student Permit/ Work Permit Live in Care Giver program REAL ESTATE LAW HUMAN RIGHTS LAW

39k; gf;f njhlu;r;rp mjidj; njhlh;e;J nra;jpahsh;fis mth; re;jpj;jhh;. aho;> fpspnehr;rp khtl;l jkpo; kf;fs; jk;ik tisj;J NghLtjw;fhf jk;ik Nehf;fp ePl;lg;gLk; rYiff; fuq; fis epuhfupf;fpd;whu;fs;. mNjNtis jkpo; Njrpa murpay; mgpyhi~f isAk;> md;whl tho;thjhu NjitfisAk; ngw;Wf;nfhs;tjw;F jkf; Fs;s cupikfs; njhlu;gpy; njspT nfhz;ltu;fshff; fhzg;gLfpwhu; fs;. ,jd; fhuzkhf> jkJ cupikfSf;fhd rhj;tPf [dehaf Nghuhl;lq;fis Kd;ndLf;f tlgFjp jkpo; kf;fs; ,d;W jahu;epiyapy; ,Uf;fpd;whu;fs;. ,j;jid mopTfSf;F gpd;dUk; ,jw;fhd kNdhjplk; vdJ tlgFjp cld; gpwg;Gfsplk; epiynfhz;bUg;gJ vd;id trPfupf; fpd;wJ vd [dehaf kf;fs; Kd;dzpj; jiytu; kNdh fNzrd; njuptpj;jhu;.

ghypj nfh`Nz td;dpapy; ,lk;ngw;w Aj;jj;jpd;NghJ kdpj cupik kPwy;fs; eil ngw;wjhf $wg;gLk; Fw;wr;rhl;Lf;fs; ep&gpf;fg;gl;lhy; mjw;fhd rl;l eltbf;iffis Nkw;f;nfhs;sTs;sjhf If;fpa ehLfs; mikg;gpw;fhd ,yq;ifapd; tjptplg;gpujpepjp ghypj nfh`Nz njuptpj;Js;shu;. vt;thnwdpDk;> Fw;wr; nray;fs; njhlu;gpy; ntspr;rf;jpfspd; tprhuizfSf;F xUNghJk; ,lkspf;fg;gl khl;lhJ vd mtu; mwptpj;Js;shu;. cs;ehl;L uPjpahd nghwpKiwnahd;wpd; mbg;gilapy; tprhuiznra;ag;gl;L tUtjhf ghypj nfh`Nz Fwpg;gpl;Ls;shu;.

rpl;dp Nkhh;dpq;f fNuhy;l;

Legal aid certificate accepted

rl;l cjtpg;gj;jpuk; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. Services are offered in Tamil, English and Sinhalese. jkpo;> Mq;fpyk; kw;Wk; rpq;fsk; Mfpa nkhopfspy; Nritfs; toq;fg;gLk;. Law OfficeAvenue, of Luxmi Vasan 885 Progress Suite 208 3852 Finch Avenue East, Suite 300 Scarborough,Ontario 3G3 Scarborough, Ontario, M1T M1H 3T9

Phone: 416-335-8311 Fax: 416-335-8312 Email: luxmivasan@gmail.com

epuhAjghzpfshf ruzile;j Gypfis nfhiy nra;AkhW Nfhj;jgha uh[gf;rthy; toq;fg;gl;l fl;lis cz;ikahdnjdTk; ,jid jkJ Gydha;T mwpf;iffs; cWjpg;gLj;JtjhfTk; rpwpyq;fh murhq;fj;jplk; mnkupf;fh vLj;Jf; $wpajhf - mT];NuypahtpypUe;J ntsptUk; rpl;dp Nkhh;dpq;f fNuhy;l; Sydney Morning Herald njuptpj;Js;sJ. Aj;j kPwy;fs; njhlu;gpy; nghWg;Gf; $Wtjw;Nfw;w njhlu;ghly; Mtzj;ijg; ngWtnjd;gJ fbdkhdjhFk;. Mdhy; rpwpyq;fu;fisg; nghWj;jstpy;> cau; kl;l mjpfhupfs; $l jkJ ,ufrpaj; jfty;fis ntspg;gilahd nry; yplj; njhiyNgrpfspd; %yNk gupkhwpAs;sdu;. ,jdhy; ,t;thwhd ,ufrpaj; jfty;fisg; ghJfhg;gnjd;gJ mt;tsT Rygkhd fhupaky;y. rpwpyq;fh ,uhZtj;jpd; njhlu;ghly; rkpf;if mjpfhupahff; flikahw;wpa Nfhj;jhga uh[gf;r Nghd;wtu;fs; $l ,ufrpaj; njhlu;ghly; Kiwikiag; Ngztpy;iy. MfNt Fwpg;gpl;l Aj;j kPwy; njhlu;gpy; fpilf;fg; ngw;w xU njspthd Aj;j fhy rhl;rpa khfNt Nfhj;jgha uh[gf;rtpd; fl;lis mike;Js;sJ. ,J Neubahf toq;fg;gl;l fl;lisahFk;. rpwpyq;fhtpy; njhlug;gl;l Aj;jj;jpd; NghJ Neubahf toq;fg;gl;l fl;lisf;fhd rpwe;jNjhu; rhl;rpakhf ,J cs;s jhf mT];NuypahtpypUe;J ntsptUk; rpl;dp Nkhh;dpq;f fNuhy;l; Sydney Morning Herald njuptpj;Js;sJ.

,uh.rk;ge;jd; ,uhZt ePjpkd;wj;jpdhy; cz;ikfs; ntsptuhJ vd;W vd;W jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; jiytH ,uh.rk;ge;jd; njuptpj;jhu;. Fw;wk; ,ioj;j ,uhZtj;jpdiu gpwpnjhU ,uhZtf; FO tprhupf;fpd;wJ vd;why; mjid vtuhYk; Vw;Wf;nfhs;s KbahJ vd;gij cyfNk mwpAk; vd;Wk; rk;ge;jd; $wpdhu;. murhq;fj;jpdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s ,uhZt ePjpkd;wkhdJ Nghu;f; Fw;wr;rhl;Lf;fis tprhupg;gjw;fhdjhf mikatpy;iy. vt;thwpUg;gpDk; ,uhZtj;jpdhy; ,iof;fg;gl;l Fw; wq;fs; kw;Wk; mePjpfis ,uhZtj;ijf; nfhz;l gpwpnjhU FO tprh upf;fpd;wJ vd;why; mq;F ve;jnthU cz;ikAk; ntsptug;Nghtjpy;iy. vdNt ,e;j ,uhZt ePjpkd;wk; njhlu;gpy; $l;likg;G ek;gpf;if nfhz;bUf;ftpyi ; y. ey;ypzf;f Mizf;FOtpd; gupeJ ; iufSf;F mika jhk; nraw;gLtjhfTk; me;j gpNuuizia ehk; epiwNtw;wpapUg;gjh fTk; fhl;bf; nfhs;tjw;fhfNt muR ,t;thW nraw;gl;bUf;fpd;wJ vd;Wk; ,uh.rk;ge;jd; $wpdhh;.

ru;tNjr neUf;fbf;FO rpwpyq;fh murhq;fj;jpd; kPjhd ru;tNjr ed;kjpg;ig NkYk; mjpfupg;g jw;F rpwpyq;fh njhlu;gpy; RahjPd tprhuizfs; elj;jg;gl Ntz;Lk; vd ru;tNjr neUf;fbf;FO typAWj;jpAs;sJ. rpwpyq;fh ,uhZtk; jdJ ew;ngaiuj; jf;f itj;Jf; nfhs;s Ntz;Lkhapd; mjd; kPJ Rkj;jg;gl;Ls;s kdpj cupik kPwy; kw;Wk; Nghu;f; Fw;wr;rhl;Lf;fs; Fwpj;J RahjPd tprhuiz elj;jg;gl Ntz;baJ fhyj;jpd; Njit vd ru;tNjr neUf;fbf;FOtpd; rpwpyq;fhTf;fhd gzpg;ghsu; myd; fPdd; Fwpg;gpl;Ls;shu;. mNjNtis> If;fpa ehLfs; kdpj cupik fTd;rpy; $l;lj;njhlupy; rpwpyq;fh njhlu;gpy; mnkupf;fh vLj;Js;s epiyg;ghl;il mtu; tuNtw;Ws;shu;. rpwpyq;fhtpy; kdpj cupik kPwy; rk;gtq;fs; mjpfk; ,lk;ngw;w tUtjhff; $wp As;s myd; fPdd; - rpyhgj;jpy; kPd tu; gLnfhiy> ePjpkd;w tshfj;jpNyNa ifjp flj;jy; Nghd;w rk;gtq;fisr; Rl;bf;fhl;bAs;shu;. ,jdhy; Ieh kdpj cupik $l;lj; njhlupy; rpwpyq;fh njhlu;gpy; ft dk; nrYj;j Ntz;baJ kpfTk; mtr-

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

41


42

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

pakhdnjd typAWj;jpAs;shu;.

mikg;Gf;fs; rpwpyq;fhtpy; ,lk;ngw;w Nghu;fF ; w; wq;fs; njhlu;ghf nghWg;Gf; $W tjw;F midj;Jyf tprhuizg; nghwpKiw xd;iw cUthf;FkhW> mnkupf;fhitj; jskhf nfhz;L nraw;gLk; murrhu;gw;w cupik mikg;Gfs; mnkupf;fhtplk; Nfhup f;if tpLj;Js;sd. kd;dpg;Gr;rig> kdpj cupik fz;fhzpg;gfk;> [pk;kp fhl;lh; mikg;G cl;gl 15 mikg;Gf;fs; ,e;j Ntz;Lnfhis tpLj;Js;sd. Rje;jpukhdnjhU midj;Jyf nghWg;Gf;$Wk; nghwpKiw xd;iw epWTtij Nehf; fpa> gaDs;s eltbf;ifia vL j;J> ghjpf;fg;gl;ltu;fs; kw;Wk; mtu;fsJ FLk;gq;fSf;F ePjpia toq;Ftjpy; I.eh kdpjcupikfs; Nguit jdJ cWjpg;ghl;il ep& gpf;f Ntz;ba Neuk; ,J vd;W ,e;j mikg;Gf;fs; $l;lhiff; Nfl; Ls;sd.

yfd; yhy; nk`;Nuhj;uh ,yq;if - ,e;jpah ehLfSf;F ,ilapyhd cwTfs; tYthf ,Ue;jhYk;> rPdh ,yq;ifapy; jPtpukhf CLUtpAs;sJ. ,J ,e; jpa- ,yq;ifapd; cwtpy; ghupa rpf;fiy Vw;gLj;Jnkd ,e;jpah tpd; Kd;dhs; ntspAwT nrayu; yfd; yhy; nk`;Nuhj;uh njuptpj; Js;shu;. NkYk;> <oj; jkpou;fspd; ,dg;gpur;rpidf;Fj; jPu;thf> 13tJ rl;lj;jpUj;jj;ijf; eilKiwg;g Lj;Jtjhf ,e;jpahTf;F ,yq;if cWjpaspj;jpUe;jJ. Mdhy;> jw; NghJ jpBnud gpd;thq;FfpwJ. ,jdhy;> mjpfhug; gfpuT ; f;fhd Ngr; Rf;ffs; Klq;fpAs;sd. ,yq;if 13MtJ rl;lj;jpUj;jj;ij eil Kiwg;gLj;jtpy;iy vdpd;> mJ ,e;jpah – ,yq;if ,ilNaahd cwtpy; rpf;fiy Vw;gLj;Jk; vd;W yfd; yhy; nk`;Nuhj;uh NkYk; njuptpj;Js;shu;. yfd; yhy; nk`; Nuhj;uh ,e;jpa ntsptptfhur; nra yuhfTk;> nfhOk;Gf;fhd ,e;jpaj; J}JtuhfTk;> fk;Nghbah kw;Wk; ,e;NjhNdrpahTf;fhd I.eh J}J tuhfTk; gzpahw;wpatu; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

rpwpjud; Nghh;f;Fw;wq;fis tprhupf;f ,uh Zt ePjpkd;wk; mikf;fg;gl;Ls; sjhdJ kPz;Lk; fhyj;ij ,Oj; jbf;Fk; xU fz;Jilg;G eltb f;if vd;W jkpo;j; Njrpa $l;l ikg;gpd; ehlhSkd;w cWg;gpdh; rpwpjud; fdbaj; jkpo; thndhyp apy; njuptpj;jhh;. jpUkiyapy; rh; tNjr njhz;lh; epWtd gzpah sh;fs; 15 Ngh; nfhy;yg;gl;ljw;F epakpf;fg;gl;l tprhuizf;FOtpd; mwpf;if ,Jtiu ntspaplg;gl tp y;iy. jpUkiiyapy; Ie;J ,is Qh;fs; mjpubg;gilahy; nfhy;yg; gl;lij murhq;fk; Vw;Wf;nfhz;l NghJk; ,Jtiu mJgw;wpa jPh; tpy;iy. ,d;Wk; aho;g;ghzj;jpy; ,isQh;fs; flj;jg;gLtJk;> fhzhky; NghtJk; njhlh;fpwJ.

Suthanthiran Ta m il We e k ly

Gdh;tho;tspf;fg;gl;L tpLtpf;fg; gl;l Kd;dhs; Nghuhspfs; gyh; nts;isthd; kw;Wk; flj;jy;fshy; fhzhky; NghAs;sdh;. ,e;j epiy apy; ,uhZtk; tprhuiz elj;Jk; vd;gij Vw;Wf;nfhs;s KbahJ. murhq;fk; cyfj;ij Vkhw;Wtjw; fhd ,uh[je;jpu efh;Tfis Nkw; nfhs;fpwNj jtpu ,jdhy; vJtpj gaDk; jkpoh;fSf;F fpl;lhJ vd; gNj njspT. ,e;jj; njspTfis itj;Jf;nfhz;L jkpoh;fs; vd;d nra;ag; Nghfpwhh;fs; vd;gNj mu rpd; ,uh[je;jpu efh;Tfis cil f;Fk; vd;Wk; rpwpjud; $wpdhh;.

jkpo; Njrpa kf;fs; Kd;dzp Raeph;za cupik mq;fPfupf;fg; gl;L> ,U Njrq;fs; vd;w mbg;g ilapy; jPh;T mika Ntz;L nkd;W - jkpo; Njrpa kf;fs; Kd; tUlhe;j khehl;by; dzpapd; njuptpf;fg;gl;lJ. Qhapw;Wf; fpoik eilngw;w - jkpo; Njrpa kf;fs; Kd;dzpapd; tUlhe;j khehl;by; fl;rpapd; jiytuhf fN[e;jpuFkhh; nghd;dk;gyKk;> nrayhsuhf nry;tuh[h fN[e;jpuDk; njupTnra;ag;gl;ldh;. mj;Jld; Nghup dhy; ghjpf;fg;gl;lth;fspy; 20 NgU f;F mth;fsJ tho;f;ifia Nkk; gLj;Jk; Nehf;fpy; epjp cjptp toq; fg;gl;lJ. khfh ehl;bd; Kbtpy; jPu;khdq;fs; nghJr; rigapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;L epiwNtw;wg;gl; lJ. eilKiwr; rhj;jpakhd jPh; thf jkpo; kf;fsJ Raeph;za cup ik mq;ff P upf;fg;gl;L jkpo;j; Njrk; jdpj;Jtkhd ,iwik nfhz;l Njrk; vd;gJ mq;fPfupf;fg;gl;L ,iwikAs;s jkpo;j; NjrKk; rpq; fs NjrKk; ,ize;J xU ehl;L f;Fs; ,uz;L Njrq;fs; vd;w mb g;gilapy; jPh;T fhzg;gly; Ntz; Lk; vd;gjpy; cWjpahf cs;sjhf jkpo;j;Njrpa kf;fs; Kd;dzp njup tpj;jJ.

,uh.rk;ge;jd; Raepu;za cupik vd;wTld; jdp ehL vd;W jg;ghd mu;j;jk; gpupj; Jf; $wg;gLtjhf jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; ghuhSkd;wf; FOj; jiytu; ,uh.rk;ge;jd; $wpdhh;. ,ijf; Nfl;L gjwpj; Jbf;fpd;wdu;. xUehl;bd; ,iwik mq;F thOk; kf;fsplNk jq;fp cs;sJ. ,iwik %d;W mk;rq;fis cs;slf;fpaJ. Kjyhtjhf Ml;rp mjpfhuk;. mjpy; rl;lthf;fk;> epu;thf mjpfhuk; kw;Wk ePjp njhlu;ghd mjpfhuk; vd;gd cWjpg;gLj;jg;gl Ntz; Lk;. ,uz;lhtjhf mbg;gil cup ikfSk; kdpj cupikAk; %d;wh tjhf thf;Fupik mJjhd; cz; ikahd [dehafj;Jf;F capu; nfhLg;gJ. ,k; %d;Wk; jhd; ,iwik. jkpo; nkhopf;F> jkpo; nkhop NgRk; kf;fSf;F cs;shu;j; jkhd ,iwik Ntz;Lk;. ,jpy; VjhtJ xd;W kWf;fg;gl;lhy; mJ ,iwikNa kWf;fg;gl;ljw;F xg; ghFk; vd ,uhrk;ge;jd; njup tpj;jhu;.


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

43


44

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

45

gpujp jpq;fs; NjhWk; 6:30f;F fPjthzpapy; Neub xypgug;G

Suthanthiran Ta m il We e k ly


46

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

BASED ON A TRUE STORY We helped the client save their dream home, settled all the credit cards at 60% which gave them over $950 a month to spend on other stuff.

YEAR NO PAYMENT FOR A GE GA RT ON 2ND MO FOR DETAIL. LL CA 416.859.2564

WE ARE THE LENDERS!

email: sample Hi Suganthan,

I have a friend looking for a loan to save her life as soon as possible. They lost their job a few months ago and got behind on the mortgage. They need to clean up their credit (bad debts) and they are now a month behind on their first mortgage. What do you think you can do? - Shama ----------------------------------Dear Shama, Yes I can help your friend... Please advise your friend to call me at 416.859.2564 tPnld;d cyfj;ijNa thq;fyhk;! Suganthan Thavarajasingam alert: mortgage agents/bro kers Mortgage Agent, BDM call me for funds! Obsidian Mortgage Corp.

T 416.283.2377 X 216 | F 416.283.5820 | SUGANTHAN@OBSIDIANMORTGAGES.COM Agent: M08009621 FSCO 10473 oAq;fs;! ;epiyfspy; mi ,Wf;fkhd #o

we save you from power of sale!

MW tUlk; fle;J Nritapy;

Suthanthiran Ta m il We e k ly


‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

47


48

khrp 24 - gq;Fdp 01> 2012

‘Rje;jpud;’ thu ,jo;

Suthanthiran Ta m il We e k ly

Is 227  

tamil news paper

Is 227  

tamil news paper

Advertisement