Page 1

Jubileumuitgave mei 2014

Honderd jaar Eigen Bouw vieren we graag samen met u!


Voorwoord

Eigentijds Wonen Voor u ligt de jubileumuitgave van het infoblad ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van Eigen Bouw. Zoals het u wellicht is opgevallen heeft het blad een facelift ondergaan en een naam gekregen. Wij willen hiermee uitdrukken dat onze woningstichting ondanks haar respectabele leeftijd met de tijd is meegegaan. Het 100-jarig bestaansrecht van Eigen Bouw is een mijlpaal die je niet onopgemerkt voorbij mag laten gaan. Ik ben er trots op dat ik met de medewerkers invulling mag geven aan de festiviteiten die in het jubileumjaar zijn gepland. Ter voorbereiding op de organisatie van ons eeuwfeest hebben we een aantal uitgangspunten opgesteld. Zo vinden wij het niet gepast om gezien de tijdsgeest het jubileum erg uitbundig te vieren. Wij hebben dan ook goed nagedacht hoe we met beperkte middelen een zo’n hoog mogelijk rendement en zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Het grootste deel van het beschikbare budget zal ten goede komen aan onze huurders. Daarnaast willen wij de stichting op een positieve manier bij onze vele relaties onder de aandacht brengen en hen bedanken voor de jarenlange samenwerking en/of verleende diensten. Ook willen wij iets doen voor de kwetsbare groep(en) in de Deventer samenleving. En tot slot gaan we ook met de gezinnen van onze medewerkers

Ik ben ervan overtuigd dat onze medewerkers zich ook in de

de 100ste verjaardag sober vieren. Hoe het jubileumprogramma

toekomst daar 100% voor willen inzetten. Woningstichtingen als

er uit ziet leest u verderop in dit blad.

Eigen Bouw blijven immers nodig om te voldoen aan de vraag van middengroepen in onze samenleving, die niet (langer) door

Het bijzondere van vieren als je een eeuw bestaat, is dat je je

woningcorporaties bediend mogen worden en die om wat voor

gaat afvragen wat de komende 100 jaar zal brengen. Wat

reden dan ook geen woning willen/kunnen kopen.

duidelijk is, is dat er grote toekomstige uitdagingen voor Eigen Bouw liggen. Daarbij valt te denken aan vraagstukken als hoe

Maar ja,100 jaar Eigen Bouw is toch vooral de verdienste van de

houden wij onze woningen betaalbaar voor de doelgroep(en) die

mensen uit het verleden. Zij hebben onze woningstichting

wij willen bedienen? Hoe kunnen wij onze huurders een energie-

gevormd tot wat het nu is. Wij zijn hen veel dank verschuldigd.

zuinig, veilig en gezond thuis bieden? Wat zijn de consequenties van het langer zelfstandig moeten blijven wonen en hoe kunnen

Tot slot wens ik u veel plezier toe bij het lezen van deze

we onze woningen en organisatie daarop aanpassen?

“Eigentijdse” uitgave van ons infoblad en zie er na uit om u bij een van de activiteiten ter gelegenheid van 100 jaar Eigen Bouw

Hoe Eigen Bouw de komende 100 jaar doorkomt zal in grote

te mogen ontmoeten.

mate afhangen van de politieke agenda maar ook of wij in staat zijn om te veranderen en of wij kunnen blijven bieden wat de

Aerdt Nijland

woonconsument van ons vraagt.

Directeur-bestuurder

EigenTijds . pagina 2


Jubileumprogramma

100 jaar Eigen Bouw vieren wij graag met u! Op 25 mei 2014 bestaat Eigen Bouw 100 jaar. Dit jubileum willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Graag willen wij dit vieren door tot het eind van dit jaar activiteiten te organiseren met alle mensen die betrokken zijn bij Eigen Bouw. Zo organiseren wij bijvoorbeeld een symposium voor al onze relaties en gaan alle medewerkers een dagje vrijwilligerswerk doen in de Deventerse samenleving. Natuurlijk zijn wij bij deze activiteiten onze huurders niet vergeten. Hieronder geven wij een kort overzicht van de activiteiten speciaal voor onze huurders.

feestcheque korting krijgen op producten en diensten bij één van de tien ondernemers in Deventer en Colmschate die deelnemen. Deze ondernemers huren een bedrijfspand bij Eigen Bouw. Als u ervoor kiest om de feestcheque bij een ondernemer in te wisselen dan kan deze ondernemer de feestcheque vervolgens bij ons verzilveren. Dus de feestcheque is niet

Fietspuzzeltocht

ons inlevert, maakt u kans op een leuke

Bij dit jubileumblad heeft u een boekje

prijs. Bovendien ontvangt u als u de

ontvangen met een fietspuzzeltocht. Deze

oplossing persoonlijk bij ons inlevert,

tocht hebben wij speciaal voor u uitgezet.

een kleine attentie.

In het boekje staan naast de routebeschrijving ook vragen, waarvan u de antwoorden

Feestcheque

onderweg kunt vinden. Als u de puzzel

Bij dit jubileumblad krijgt u ook een flyer

oplost en uiterlijk 30 september 2014 bij

met een feestcheque. U kunt met deze

alleen ons cadeau aan onze huurders van de woningen, maar ook aan de huurders van onze bedrijfspanden. In de flyer bij de feestcheque zijn de ondernemers opgenomen die meedoen met deze actie, met de aanbieding die u kunt ontvangen bij het inleveren van de feestcheque. Weet u al waar u de feestcheque gaat besteden? Wij wensen u veel plezier met uw keuze.

Wensfonds Heeft u een idee of wens voor uw woonomgeving? Eigen Bouw stelt geld beschikbaar om wensen in vervulling te laten gaan die een positieve impuls geven aan de directe woonomgeving. Dus heeft u een idee om uw leefomgeving beter, groener, fleuriger, prettiger en dus leefbaarder te maken? Laat het ons uiterlijk 30 juli weten. Daarna beoordeelt een speciaal hiervoor ingestelde commissie welke wensen met het wensfonds De medewerkers van Eigen Bouw: achterste rij van links naar rechts: Wim Wesselink, Monique van den Brink, Jolanda de Haan-van den Beld, Judith Visschers, Rick

gerealiseerd kunnen worden. Lees ook verder op pagina 11.

Heisterkamp, Azra Kadic-Kadiric, Vincent Jansen, Rolf Pieter Forch, Jeroen Witte. Voorste rij: Aerdt Nijland, Lucy Daems-Lemmerman, Nathalie van ‘t Veld. Alle medewerkers van Eigen Bouw hebben persoonlijk meegeholpen met het bedenken, ontwikkelen of uitvoeren van de activiteiten in dit jubileumjaar. Wij hopen dan ook dat het een gedenkwaardig feestjaar wordt. EigenTijds . pagina 3


Bewoners aan het woord Huurders tevreden over Eigen Bouw

‘Een goede verhuurder heeft oog voor je’ Op 1 mei was het 51 jaar geleden dat

Tevreden

Soepel

Gerard en Riek van Dijk (beiden 87 jaar)

Het echtpaar Van Dijk kan al terugkijken

Ook de ervaring van de kersverse huurster

aan de Constantijn Huygensstraat gingen

op tientallen jaren dat Eigen Bouw hun

Jansen met Eigen Bouw is heel positief.

wonen. Gerard werkte net een jaar in de

‘huurbaas’ is. “Wij zijn zeer tevreden hoor.

“De inschrijving en afhandeling van het

Deventer Slagerij pal onder de flatwoning,

Als er eens wat is, een reparatie bijvoor-

huurcontract en de verhuizing is allermaal

waar tegenwoordig kapsalon Liz Coiffures

beeld, dan bellen we en wordt het altijd

prima verlopen. De overdracht van de

zit. “Toen de familie Wierda hier wegging,

vlot verholpen. Wim, de onderhoudsman,

woning ging heel soepel. Het is alleen wel

was het wel handig om boven de slagerij

kennen we onderhand al heel lang”,

gehoriger dan ik gewend was. Daar moet

te gaan wonen.” Maar Riek was daar eerst

vertelt Riek tevreden. Dat Eigen Bouw

ik wel aan wennen. Ik ben heel blij hoor,

helemaal niet gelukkig mee. “We hadden

sinds enkele jaren een servicepunt heeft

want de buurt waar ik woonde, rond het

een leuke woning met de slaapkamers

aan de Ruysdaelstraat vinden zij ook een

Spijkerpad, ging de laatste jaren erg

boven. Hier is alles gelijkvloers. Daar

pluspunt. “Ik ben er twee keer geweest”,

achteruit. Dan is het heerlijk om aan de

moest ik erg aan wennen. Maar nu wil

vertelt Gerard, bij veel Deventenaren

IJssel te wonen. Ik vind het wel heel

ik niet meer weg hoor, al kom ik tegen-

bekend als ‘de slager van Zandweerd’.

jammer om te horen dat de flats op den

woordig moeilijk de trap naar de eerste

“Maar ik fiets net zo lief even naar

duur waarschijnlijk weg moeten voor

verdieping op.”

Colmschate hoor.”

nieuwbouw.”

Rian Jansen (62) is nog maar een ‘groen-

Alleen de vervanging van de oude

tje’ vergeleken bij het opgewekte echt-

metalen kozijnen door kunststof met

paar. Zij huurt sinds eind november vorig

dubbel glas verliep een jaar of tien gele-

jaar een flat van Eigen Bouw aan de

den niet geheel vlekkeloos. “Dat lag niet

Rembrandtkade, net een half jaar dus.

zozeer aan Eigen Bouw maar aan de

“Twee zussen van me wonen ook aan de

werklui. Die werkten nogal grof, zodat we

Rembrandtkade, dus dat is wel gezellig.

met gaten in de muur achterbleven. En de

Gerard en Riek hebben in ruim vijftig

Het uitzicht aan de rivier is fantastisch. Ik

deur naar het voorbalkon gaat naar de

jaar Huygensstraat een hoop zien verande-

heb nooit een verrekijker gehad, maar heb

verkeerde kant open. Dat is onhandig,

ren. “De grootste verandering is wel dat

er laatst een gekocht om de uiterwaarden

maar er is wel mee te leven hoor.”

het veel minder gemoedelijk is dan

af te kunnen speuren. Geweldig!”

Rian Jansen: “Het is heerlijk om aan de IJssel te wonen”.

vroeger”, blikt Gerard terug. “Hier op de hoek stonden bijvoorbeeld de bezinepom-

Riek van Dijk: “Ik moest wel wennen, maar nu wil ik niet meer weg”.

EigenTijds . pagina 4

pen van garage Pouw. Als er dan WKvoetbal was, dan had een pompbediende precies die avond wel eens dienst terwijl hij heel graag voetbal wou kijken. Dan kwam zo’n jongen hier tv-kijken. Vanuit


De heer en mevrouw van Dijk en mevrouw Jansen (rechts op de foto)

de stoel konden we de pomp in de gaten

hebt voor elkaar. En Eigen Bouw is klein,

houden. Als er dan eens een klant kwam,

dus we hebben steeds met dezelfde

riep ik naar buiten: ‘Hij komt er aan hoor!’

mensen te maken. Dat is ook fijn.”

en rende die jongen snel naar beneden.” Voor Rian Jansen is het van belang dat alles Over het antwoord op de vraag wat het

goed is geregeld. “Goed en correct werken

echtpaar Van Dijk belangrijk vindt aan een

vind ik belangrijk. De flat zag er ook keurig

verhuurder, zijn ze het snel eens. “Dat ze

uit toen ik er introk. Ik heb heel plezierig

oog en aandacht voor je hebben. Dat je

contact met de huurconsulenten. Ik hoop

kunt overleggen over dingen en je respect

nog heel lang te huren bij Eigen Bouw.”

“Eigen Bouw is klein, dus we hebben steeds met dezelfde mensen te maken”

EigenTijds . pagina 5


Een blik in het verleden

Wat ging er vooraf aan de oprichting van Eigen Bouw

Bruynssteeg

Januari 1894: het Deventer Dagblad deed

Besmettelijk ziektes als cholera, pokken,

Diakenvereeniging der Hervormden een

hartje winter onderzoek en bracht op

dysenterie en tyfus teisterden regelmatig

pakhuis en een tuin achter de Golstraat

6 januari 1894 verslag uit: “Op het hofje

de bewoners van Deventer. Schoon

om haar eerste complex van 21 arbeiders-

in de Walstraat hebben in deze nacht de

drinkwater kwam pas in 1894 toen op de

woningen te kunnen bouwen. In 1883

bewoners van een huisje moeten slapen,

Klinkenbelt de Deventer Watertoren werd

werd een nieuwe wooncorporatie opge-

terwijl de voordeur er door de eigenaar

gebouwd. Dat betekende een forse

richt: de Coöperatieve Bouwvereniging De

was uitgenomen. De bedstede bevond

vooruitgang voor de gezondheidszorg.

Eendracht. In de naar haarzelf genoemde Eendrachtstraat in de Voorstad achter het

zich recht tegenover de voordeur op 3 à 4 meter afstand, terwijl er maar één enkele

Een aantal gegoede bewoners van

deken in huis was en dat in een nacht van

Deventer trok zich het lot van hun verpau-

27 à 28 graden vorst. De oorzaak was het

perde medeburgers aan en richtte in 1863

Er kwamen meer partijen die zich

niet betalen van de huur.”

de Vereeniging tot opbouw en verbetering

bewogen op de woningmarkt. In 1895 de

station bouwde de Eendracht 42 huisjes.

van Arbeiderswoningen op. Zij bouwde

Vereeniging tot Verbetering van den

Deze erbarmelijke omstandigheden

enkele tientallen arbeiderswoningen in de

Woningtoestand in den gemeente

kwamen veelvuldig voor. In het Berg-

Voorstad. In 1883 bouwde deze vereniging

Deventer (VtV), in 1918 zag Woning-

kwartier en Noordenbergkwartier waren

huizen in de Bergpoortstraat die nog niet

stichting Nijverheid het licht en in 1920

rond 1900 meer dan honderd sloppen en

zo lang geleden door de NV Bergkwartier,

Onze Woning die een socialistische

stegen waar nauwelijks zonlicht kwam en

Maatschappij tot stadsherstel, zijn

achtergrond had. De verzuiling was in

waar de hygiëne ver te zoeken was.

gerestaureerd.

die tijd sterk, want naast Onze Woning

In een groot deel van de negentiende

Ook in kerkelijke kringen ontstonden

werklieden vereniging St. Joseph en de

eeuw mocht men niet buiten de om-

initiatieven voor sociale woningbouw. In

protestantse werkliedenvereniging

walling bouwen, omdat Deventer een

1855 kocht de pas opgerichte

Patrimonium huizen te gaan bouwen.

besloten ook in 1920 de rooms-katholieke

vestingstad was en de stad schootsveld moest hebben tegen eventuele belegeraars. De binnenstad van Deventer slibde daardoor volledig dicht. Voor de opkomende industrie waren personeel en woningen nodig waardoor bouwvallige woningen toch tegen betrekkelijk hoge prijzen verhuurd konden worden. Ellendige woonomstandigheden waren het gevolg. Zo bouwde men huisjes tegen de stadsmuren of tegen de kerken en veel binnenterreinen en tuinen werden volgebouwd met woninkjes, waarvoor wij ons nu diep schamen dat daar gezinnen hebben moeten wonen. EigenTijds . pagina 6

Woningen Bergkwartier

Woningen Bergkwartier na de renovatie

Een blik in het verleden


Een blik in het verleden

Periode 1914 - 1940 21 maart 1914: de oprichtingsvergade-

kunnen aanvoeren’ een maand na schrif-

ring van de ‘Coöperatieve Vereeniging

telijke aanmaning nog de huurpenningen

Eigen Bouw’. De eerste bestuursleden zijn

niet hebben betaald. Wanordelijk gedrag

Anthon van den Sigtenhorst (secretaris der

van een gezinslid of het door opzet of

Vereenigde Gestichten), Siemon Veenstra

grove nalatigheid teweegbrengen van

(leraar), Adriaan Verburg (opzichter),

schade aan een eigendom van de

Egbert Peusken (kantoorbediende) en Harm

vereniging zijn ook reden voor schorsing.

Veenweg

Zeeven (inspecteur bij een verzekeringsJ.P. Sweelinckstraat

maatschappij). Verder zijn nog tien mensen bij de oprichting betrokken, op een handelsreiziger na allen kantoor-

en met 29 worden er veertien gebouwd

bedienden. Ieder lid dient 100 gulden in

met liefst vijf slaapkamers. Verder verrijzen

de kas van de vereniging te storten.

woningen aan de Alexander Hegiusstraat, de J.P. Sweelinckstraat, Reinckenstraat en

Het doel van de vereniging is ‘woningen

Radstakeweg.

te koopen of te doen bouwen en deze aan

1917: Go Ahead Eagles worden voor het

hare leden in huur te verstrekken met het

eerst landskampioen, na een seizoen

27 december 1924: Behanger Munster

vooruitzicht dat deze, na een zeker aantal

eerder te zijn afgetroefd door Willem II uit

krijgt de opdracht om de zestig woningen

jaren, eigenaar der door hen bewoonde

Tilburg. De Deventer voetballers halen nog

te voorzien van behang. De kosten

perceelen kunnen worden’. De laatste

drie keer de kampioensschaal naar de

bedragen 21,50 gulden per woning. De

bepaling komt zes jaar later te vervallen.

Koekstad: in 1922, 1930 en in 1933.

huurprijs bedroeg destijds tussen de 41,50 en 50,50 gulden per maand.

De woningen blijven in huur. De leden van de vereniging kunnen het

10 januari 1920

lidmaatschap worden ontzegd als zij

Eigen Bouw besluit tot het bouwen van

26 april 1929: het bestuur van de vereni-

zonder ‘afdoende verontschuldiging te

zestig woningen. Aan de Veenweg 3 tot

ging Eigen Bouw krijgt de bevoegdheid woningen van de vereniging te verkopen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de belangen van de betrokken ledenbewoners en met goedkeuring van de ledenvergadering. Eigenlijk is Eigen Bouw hiermee de tijd vooruit. Pas in 1996 staat de Rijksoverheid woningcorporaties toe huurwoningen te verkopen. Dit om forse investeringen in eenzijdig opgebouwde naoorlogse wijken te kunnen betalen.

Oprichtingsakte Coöperatieve Vereeniging Eigen Bouw EigenTijds . pagina 7


Een blik in het verleden

Periode 1940 - 1965 1940 Financieel gaat het slecht met Eigen Bouw. In de ledenraad is in december een discussie over het opheffen van de vereniging. Het bestuur besluit door te gaan, maar wel heel zuinig met de financiële middelen om te gaan. 29 juli 1948 De vereniging besluit het onderhoud van de woningen onder te brengen bij het Gemeentelijk Woningbedrijf. Een jaar later wordt H.J. de Boef administrateur van Eigen Bouw. 1952 Eigen Bouw dient het eerste plan in voor nieuwbouw aan de Ceintuurbaan. Het is het begin van de grote bouwstroom die de tweede fase van Eigen Bouw inluidt. In 1955 verrijzen aan de Zandweerd Noord

Ceintuurbaan twee keer zestien flats. In dat jaar wordt ook besloten tot de bouw van de Rembrandtflat (81 woningen), met

Bouw groeit in de jaren vijftig naar zo’n

Oktober 1962 wordt de kunstijsbaan aan

acht woonlagen de hoogste flat tot dan

650 woningen, dankzij de premieregeling

de IJssel geopend, na de Jaap Edenbaan in

toe in Deventer en de eerste met centrale

van het Rijk voor nieuwbouwwoningen en

Amsterdam de tweede kunstijsbaan van

verwarming. Het woningbezit van Eigen

bijdragen van bedrijven die onderdak voor

Nederland. Tot 1984 werden er zeven EK’s

hun werknemers zochten.

en WK’s verreden. Ook werden er acht Nederlandse kampioenschappen gehou-

1 juli 1958 De administratie van Eigen

den. In 1992 sloot de baan. In Colmschate

Bouw wordt vanaf deze datum gedaan

werd de nieuwe kunstijsbaan annex

door de Gemeentelijke Woningstichting.

zwemparadijs De Scheg geopend.

Het financiële beheer van ruim zeshonderd woningen kan niet meer in de avonduren

29 mei 1965 De Go Ahead Eagles verlie-

worden gedaan, maar is bijna een dagtaak

zen de bekerfinale van Feijenoord met 1-0.

geworden.

Frans Bouwmeester maakte in de 88e minuut het winnende doelpunt.

Rembrandtflat 1952 EigenTijds . pagina 8

Eind 1960 De grote nieuwbouwstroom

Feijenoord pakte hiermee ‘de dubbel’: de

van Eigen Bouw is klaar. Inmiddels zijn ook

club was ook al landskampioen. Go Ahead

nog negentig woningen in de Oranjebuurt

Eagles mag meedoen aan het Europacup II

gerealiseerd. Het totale bezit van de

toernooi. Na twee keer verlies tegen het

vereniging is nu 742 woningen, 6 winkels

Schotse Celtic is het Europese avontuur

en 117 garageboxen.

alweer voorbij.

Een blik in het verleden


Een blik in het verleden

Periode 1965 - 1990 Juli 1970 Op 1 juli 1970 wil Eigen Bouw

In tien gevallen is deze procedure ingezet,

een eenmalige huurverhoging van zes

maar tot ontruimingen is het niet

procent opleggen om de financiële positie

gekomen.

De balie van het kantoor rond 1985 mogelijkheid een ‘eigen gezicht’ te

te verstevigen. Het overgrote deel van de huurders protesteert tegen deze verho-

1975 Deventer wordt een van de 33

ging. In Deventer vindt vanaf 1 september

gemeenten die als proeftuin dienen voor

1970 een gedeeltelijk huurliberalisatie

de nieuwe individuele huursubsidie. De

13 december 1985 Eigen Bouw opent

plaats: huren boven de 100 gulden per

corporaties en Eigen Bouw brengen de

een eigen kantoor aan de Eerste

maand worden vrijgegeven en mogen

huursubsidie direct in mindering op de

Weerdsweg 132 en wordt daarmee na 38

meer stijgen dan het Rijk jaarlijks bepaalt.

huur. Deze regeling blijkt goed te werken.

jaar weer onafhankelijk van de

De huren van Eigen Bouw liggen boven de

Bij Eigen Bouw krijgen 55 huurders

Gemeentelijke Woningstichting. Het

100 gulden. Daardoor kan de

subsidie in de proefperiode.

woningonderhoud en de administratie

hebben of een eigen koers te varen.

komen weer terug in eigen beheer.

Huuradviescommissie geen advies over de kwestie uitbrengen. Het bestuur van Eigen

Mei 1982 De Gemeentelijke

J. Kooiman is dan al enkele jaren voorzitter

Bouw moet daarom de procedure volgen

Woningstichting (GWS) geeft aan dat deze

van de vereniging. Op 2 december 1987

die bij de huurliberalisatie is aangegeven.

niet meer in de toenmalige vorm zou

volgt A. Stieber de heer Kooiman op.

Huurders met wie geen overstemming is

blijven bestaan. Daardoor komt ook de

bereikt over de huurverhoging, krijgen een

discussie op gang over de zelfstandigheid

opzegging in de bus met een gelijktijdige

van Eigen Bouw. Door het ‘inwonen’ bij

aanzegging om de woning te ontruimen.

de GWS heeft Eigen Bouw amper de

Het Roessink in Colmschate 27 februari 1988 Eigen Bouw levert de laatste van in totaal 44 nieuwe premiehuurwoningen in Het Roessink op.

Het bestuur van Eigen Bouw in 1989: staand van links naar rechts: A.A. Alferink, lid, G.M. Holtkamp lid, D. Stoer, directeur. Zittend van links naar rechts: J. Preuter, penningmeester, A. Stieber, voorzitter, H. Brand, secretaris. EigenTijds . pagina 9


Een blik in het verleden

Periode 1990 - 2014 Koggeschip 1993: Eigen Bouw heeft met de gemeente

7 juni 1996: Het hoogste punt van de

Deventer overeenstemming bereikt over

nieuwbouw Keizerstaete (17 woningen)

de aankoop van de destijds door de

wordt bereikt. Het complex is ontworpen

gemeente in erfpacht uitgegeven gronden.

door het architectenbureau Kristinsson uit

Eigen Bouw kwam eerst niet tot overeen-

Deventer. De wat verderop gelegen

stemming met de gemeente over de te

nieuwbouwappartementen van de

hanteren uitgangspunten bij de aankoop.

Pikeurshof (20 woningen) worden meteen

Als Eigen Bouw er niet in geslaagd was

hierna gebouwd. De huren liggen tussen

de erfpachtgronden aan te kopen had

de 1.200 en 2.500 gulden.

Kantoor Eigen Bouw moest komen. “Een boot of zo,” merkte

Eigen Bouw de gronden met de woningen na 1994 als de erfpachtstermijnen waren

Mei 2002: Er werd aan de Holterweg

verlopen, over moeten dragen aan

archeologisch onderzoek gedaan vanwege

de gemeente.

de bouw van De Kogge. De vondsten:

Eind 2004: opening nieuw kantoor Eigen

Romeins kleingeld, de omringing van een

Bouw aan De Kogge. De organisatie is uit

1 januari 1994: het Gemeentelijk

Germaanse boerderij, potten en schalen,

het verouderde gebouw aan de Eerste

Woningbedrijf en woningstichting

een dierbegraafplaats en een boerderij uit

Weerdsweg gegroeid.

Nijverheid fuseren tot Entré, later Rentrée.

de IJzertijd uit 700-500 voor Christus.

Stoer op. En zo geschiedde.

Met 4.900 woningen wordt dit de grootste corporatie van Deventer.

November 2004: de eerste bewoners trekken in De Kogge, op de hoek

1994/95

Holterweg/Oostriklaan. De Kogge verwijst

Grootscheepse renovatie Rembrandtflat.

naar de Middeleeuwse schepen die

Deze duurde in totaal zestien maanden.

Deventer in de Middeleeuwen welvaart

Er komen onder andere nieuwe kozijnen

brachten. De vorm van het gebouw met

en mechanische ventilatie. Kosten:

75 appartementen, een parkeerkelder en

50.000 gulden per woning. Tussen 1985

winkelruimten begon als een grap. Op

en 1995 stak Eigen Bouw in totaal

11 november 2003 gaf directeur Stoer bij

Februari 2008: De sloop en nieuwbouw

18 miljoen gulden in het renoveren van

het eerste overleg met de architect aan

van de eerste flats aan de Rembrandtkade

tachtig procent van het woningbezit.

dat er op die plek een markant gebouw

beginnen. De eerste fase vervangende

Sloop flats Rembrandtkade

nieuwbouw voor de verouderde flatwoningen is niet onomstreden bij de zittende huurders. Mede dankzij een goede sociale regeling verloopt de operatie uiteindelijk vrij soepel. Op 25 mei 2009 worden de eerste sleutels aan de huurders van de nieuwbouw overhandigd. Door de economische crisis en de malaise in de woningbouw is de volgende fase van de vervangende nieuwbouw zeker tot Pikeursbaan voorheen EigenTijds . pagina 10

Pikeurshof tijdens de bouw

2017 uitgesteld.

Een blik in het verleden


Jubileum 100 jaar Eigen Bouw Wat wenst u voor uw buurt of wijk?

Doe nu een aanvraag voor het wensfonds Eigen Bouw wil haar 100-jarige jubileum graag vieren met haar huurders. Daarom hebben we speciaal voor dit jubileumjaar een wensfonds opgericht. Met dit fonds stellen wij geld beschikbaar om wensen van onze huurders die te maken hebben met hun directe woonomgeving in vervulling te laten gaan. Wilt u samen met uw buren uw woonomgeving leuker, veiliger, groener, kleurrijker of beter maken? En heeft u een idee hoe u dit wilt bereiken? Zijn er nog meer buurtbewoners enthousiast over dit idee? Laat het ons horen!

Maak uw wens kenbaar!

De selectie

Dit kunt u doen door uw wens uiterlijk

De ingediende wensen worden

1 augustus 2014 te sturen naar:

beoordeeld door een speciaal hiervoor

Stichting Eigen Bouw Wensfonds,

ingestelde beoordelingscommissie, waarin

Antwoordnummer 490, 7400 VB Deventer

afgevaardigden zitten van de

of te mailen naar info@eigenbouw.nl met

Huurdersvereniging Eigen Bouw en van

in het onderwerp: wensfonds. Geef een

Stichting Eigen Bouw. Deze commissie

duidelijke omschrijving van uw wens,

bepaalt welke wensen worden gehono-

Meer informatie

wat het kost om dit te realiseren, wat u

reerd. Bij alle wensen wordt gekeken of

Wilt u meer weten over het wensfonds?

hiermee wilt bereiken en namens hoeveel

het voldoet aan de voorwaarden. Als er

Kijk op onze site www.eigenbouw.nl voor

bewoners en welke bewoners (naam en

meer wensen zijn dan er geld beschikbaar

de spelregels. Hier vindt u ook een aan-

adres) u deze wens indient.

is, selecteert de commissie de wensen op

vraagformulier dat u kunt gebruiken voor

Wensen die ná 1 augustus 2014 binnen-

originaliteit en het verwachte positieve

het indienen van uw wens. Beschikt u

komen worden helaas niet meer in

effect op de leefbaarheid. Ook is het

niet over internet? Of heeft u toch nog

behandeling genomen.

streven om de gehonoreerde wensen

vragen? Neemt u dan gerust contact op

zoveel mogelijk over het woningbezit

met Stichting Eigen Bouw. De mede-

te spreiden.

werkers staan u graag te woord.

Er zit een bedrag van € 8110,- in het wensfonds. Dit is € 10,- per huurwoning.

Wilt u nieuw straatmeubilair? Of een fleurig schilderij in het trappenhuis? Dit is uw kans.

Voorbeelden van ideeën en wensen kunnen zijn: • Decoratie in trappenhuis (iets blijvends of voor bijvoorbeeld kerst) • Straatmeubilair rondom complex • Beplanting • Voorzieningen met het oog op de veiligheid • Gezamenlijke activiteit, barbecue, workshop, straatfeest, etc. (let wel eten en drank wordt niet vergoed) • Opruimactie (bijvoorbeeld onderhoud tuinen eengezinswoningen)

EigenTijds . pagina 11


Eigen Bouw onder de loupe Doornebos en Kamperman Leferink over Eigen Bouw:

‘Goed zorgen voor je mensen ook in de toekomst centraal’ “Een sympathieke en kleinschalige club, een beetje eigengereid. En niet ondergesneeuwd in een enorme schaalvergroting.” Je zou bijna denken dat het bijvoorbeeld over de Go Ahead Eagles gaat. Maar nee, als Bert Doornebos, oud-directeur van de voormalige woningbouwvereniging Onze Woning (nu Ieder1) en oud-wethouder, deze woorden spreekt, heeft hij het wel degelijk over Eigen Bouw. We zitten op de kamer bij Helma Kamperman Leferink, de directeurbestuurder van Stichting Ludgerus, dat in het wooncomplex aan de Karel de

“De mooiste plek van Deventer, verdient mooie gebouwen”

zou zitten, zou hij niet veel veranderen. “Als kleine speler op de woningmarkt moet je je onderscheiden. Dat Eigen Bouw de focus heeft op huurders van 55-plus is dan ook prima. De relatie met de zorgaanbieders wordt door de vergrijzing steeds belangrijker. Dat heeft Eigen Bouw door de samenwerking met Ludgerus al goed opgepakt. Ik vind Eigen Bouw vrij bescheiden: die mag bijvoorbeeld in de publiciteit best wat meer aan de weg timmeren.”

Grotelaan welzijn en zorg biedt aan Speciale aandacht vraagt Doornebos

ouderen. Ludgerus en Eigen Bouw werken sinds 2007 samen: de ene partij biedt

woningcorporaties. De sfeer sprak me

nadrukkelijk voor de kwaliteit van de

welzijn en zorg, de andere woonruimte.

echter wel aan. Er werkten bij die corpora-

architectuur aan de Rembrandtkade. “Ik

Helma kan de woorden van Bert helemaal

ties zeer betrokken, vrijwillige bestuurders.

heb architectonische kwaliteit altijd heel

onderschrijven. “Eigen Bouw en Ludgerus

Het waren mensen die echt begaan waren

belangrijk gevonden. Mensen moeten

zijn beide zo eigengereid. Zo willen we

met de huurders en knokten voor hun

tientallen jaren tegen gebouwen aankijken

bijvoorbeeld zelfstandig blijven en een

belangen. Dat was heel mooi om te zien.

en er tientallen jaren in wonen. De locatie

eigen koers varen. We geloven in onze

Eigen Bouw was een wat aparte club,

Rembrandtkade is uniek, is prachtig. Daar

eigen kracht en hebben elkaar gevonden

want het was geen zogeheten toegelaten

moet je iets bouwen dat bij de allure en

in onze eigenzinnigheid. Ons hoofddoel

instelling voor sociale woningbouw, maar

sfeer van die plek past.” Kamperman

bij Ludgerus is om mensen hier zo lang

een particuliere vereniging die wel een

Leferink is wel gevoelig voor deze kijk op

mogelijk zelfstandig te laten wonen en

sociale opgave had, veelal voor huurders

de zaak. “Voor ons komt daarbij dat het

indien nodig de ondersteuning te bieden

met een wat ruimere beurs. Daardoor

onze droom is aan de Rembrandkade

die de bewoners nodig hebben. Zorg en

wilde Eigen Bouw wel met allerlei dingen

samen met Eigen Bouw een bijzondere

wonen zijn hier al jaren gescheiden.

meedoen, maar soms toch weer een

zône te ontwikkelen met 420 woningen

Gezien de steeds ouder wordende doel-

uitzondering vormen.” Grappig toeval is

waar je niet alleen prettig en veilig kunt

groep van Eigen Bouw past onze samen-

dat Doornebos als directeur van Onze

wonen, maar ook welzijn en zorg op maat

werking perfect. Ook huurders van Eigen

Woning destijds in 1990 de huidige

kunt ontvangen. Het idee is om in het hart

Bouw willen zo lang mogelijk zelfstandig

directeur-bestuurder van Eigen Bouw

van dit gebied een soort sociëteit met

blijven wonen. Ludgerus kan hen daarbij

Aerdt Nijland nog aannam als opzichter.

allerlei voorzieningen te ontwikkelen die

steunen met welzijn en zorg.”

Je onderscheiden

toegankelijk is voor de hele omgeving. En dat op de mooiste plek van Deventer. Dat

Doornebos begon na zijn diensttijd in

Als de al jaren gepensioneerde Doornebos

verdient inderdaad ook mooie

1967 bij Onze Woning. “Ik wist niets van

nu een tijdje op de stoel van Aerdt Nijland

gebouwen.”

EigenTijds . pagina 12


Helma Kamperman Leferink, directeur bestuurder van Stichting Ludgerus en Bert Doornebos oud-directeur van de voormalige woningbouwvereniging Onze Woning (nu Ieder1) en oud-wethouder in gesprek over hun samenwerking met Stichting Eigen Bouw en hun visie op de toekomst van Eigen Bouw.

Samenwerking

Zo zoeken we naar samenwerkingsvormen

Over één ding zijn beiden het hartgron-

De samenwerking van Ludgerus en Eigen

waar de huurders van Eigen Bouw direct

dig eens: of je nu woonruimte biedt of

Bouw wordt de komende tijd geïntensi-

profijt van hebben.”

zorg, de mens moet daarbij altijd centraal

veerd. Dit vanwege de renovatie van de

staan. Kamperman Leferink: “Welke kant

Rembrandtflat, die binnenkort begint. “De

Bert Doornebos ziet dat dit soort

het de komende jaren ook opgaat, bij ons

bewoners van de flat zullen door de

samenwerking de toekomst heeft. “De

staat de oudere mens centraal die be-

renovatie overlast hebben. Wij gaan hen

vergrijzing zet de komende tien tot twintig

hoefte heeft aan veiligheid, geborgenheid

indien nodig ondersteunen met lichame-

jaar hard door. De huurders zullen steeds

en zekerheid. We willen goed voor onze

lijke en huishoudelijke zorg. Bovendien

ouder worden. Aan de ene kant willen zij

mensen zorgen: dat geldt voor Ludgerus,

gaan we in de Nicolaas Maesstraat

zo lang mogelijk zelfstandig blijven, aan

maar dat zie ik ook bij Eigen Bouw.”

activiteiten aanbieden, in de woningen die

de andere kant zal de zorgvraag door de

leegstaan en gesloopt gaan worden. Daar

vergrijzing flink toenemen. Maar je ziet

kunnen de mensen dan overdag terecht.

ook dat de overheid bezuinigt op de zorg. Ik denk dat nieuwe technieken en onder-

“De mens moet altijd centraal blijven staan”

steuning door gebruik van digitale mogelijkheden zullen groeien. Daar zullen Eigen Bouw en Ludgerus elkaar ook wel in vinden,” verwacht de oud-wethouder. EigenTijds . pagina 13


Toekomstvisie Op naar 2020

Van woningwetwoning tot domotica en robotica Onze woningen worden steeds beter en ‘slimmer’. Zo zijn moderne woningen vaak levensloopbestendig en kunnen deze relatief eenvoudig worden aangepast aan de veranderende behoeften in verschillende levensfasen. Ze zijn met duurzame materialen gebouwd en hebben relatief weinig energie nodig. Sterker nog: de eerste huurwoningen die meer energie leveren dan verbruiken zijn al gebouwd. En woningen worden steeds ‘slimmer’: we kunnen de thermostaat van de verwarming programmeren op ons eigen weekritme, we kunnen de verlichting en gordijnen via een afstandsbediening regelen, onderweg naar huis via de mobiele telefoon alvast de verwarming aanzetten of via de mobiele telefoon bekijken wie er heeft aangebeld bij de voordeur. Een volgende stap in deze zogeheten

‘vrouwtje’ beweegt en hoe zij reageert op

laat De Witte zien dat de ontwikkelingen

domotica (technologie in de woning) is

signalen. Ook geeft die aan wanneer

in de zogeheten zorgrobotica snel gaan.

bijvoorbeeld bewegingssensoren in huis

Marja haar medicijnen moet innemen.

Er zijn al verschillende ‘speelrobots’ voor

plaatsen, al dan niet in combinatie met

dementerende ouderen, en servicerobots,

camera’s. Dan kan op afstand worden

Sensoren op verschillende plekken in

die in combinatie met monitoring mensen

vastgesteld dat iemand langer in bed ligt

de woning registeren hoe en hoeveel

die zorg en ondersteuning nodig hebben

dan gebruikelijk of na een half uur nog

mevrouw beweegt of juist rust, maar ook

langer zelfstandig kunnen laten wonen.

niet van het toilet is gekomen. Vooral bij

haar gewicht, bloeddruk en bloedsuiker-

Deze systemen vervangen nooit de

ouderen kan dit een zinvolle aanvulling

spiegel. De gegevens worden opgeslagen

menselijke zorg, maar in deze tijd van

zijn op de professionele zorg en de

in het persoonlijke elektronische dossier

vergrijzing aan de ene kant en

mantelzorg. Maar de ontwikkelingen gaan

van Marja. Een verpleegkundige houdt op

bezuinigingen aan de andere kant kunnen

snel verder, zeker in de toepassingen van

afstand bij hoe het gaat met mevrouw.

zaken als automatisering, digitalisering,

zorgtechnieken in zelfstandige woningen.

Een keer per week komt de verpleeg-

elektronische dossiers, monitoring en

kundige een half uur langs om te

robotica er wel aan bijdragen dat schaarse

bespreken hoe het gaat, adviezen te

en duurdere menselijke zorg zo efficiënt

Een voorbeeld. Het is 2020. De butlerrobot

geven en te zien of er andere activiteiten

en zinvol mogelijk kunnen worden ingezet.

zet koffie en water klaar op het aanrecht,

of ondersteuning nodig is.

In 2020

zodat de 85-jarige alleenstaande bewoonster Marja makkelijk koffie kan

Zorgrobotica

zetten. Na de koffie rijdt de robot Marja

Dit scenario lijkt misschien verder weg

naar het toilet waar een transfersysteem

of onwaarschijnlijker dan het is. Volgens

mevrouw op en van het toilet helpt. Haar

professor Luc de Witte, hoogleraar

robothond volgt Marja trouw. Hij wil

Technologie in de Zorg in Maastricht,

graag aangehaald worden en blaft als hij

is het geschetste scenario zeker niet

wil worden opgeladen. De robothond

onrealistisch. In zijn beschouwing

houdt ook in de gaten hoeveel zijn

‘Thuiszorg in 2020: leve de technologie?’

EigenTijds . pagina 14

Contrast Hoe groot is het contrast met het jaar 1901, toen de Woningwet werd

“Robots helpen mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.”


Pikeursbaan 60-er jaren aangenomen en de eerste woningwetwoningen werden gebouwd? De Woningwet moest een eind maken aan de vaak erbarmelijke omstandigheden waarin

“Een douche is nog een onredelijke luxe.”

arme, kinderrijke arbeidersgezinnen en

Na de Tweede Wereldoorlog is er een enorme bouwachterstand van pakweg 400.000 woningen. De overheid ziet een nadrukkelijke rol voor zichzelf weggelegd. Huisvesting wordt een grondrecht en er

bejaarden moesten leven. Smerigheid,

winstoogmerk (de zogeheten ‘toegelaten

komt vanaf 1947 een apart ministerie. Er

stank, ongedierte, kou, ziekten: het was

instellingen’) konden voor nieuwbouw een

werd vooral veel gebouwd, met strenge

eerder regel dan uitzondering. Tussen

financieel voorschot krijgen. De nieuwe

normen die leidden tot sobere, eentonige

1850 en 1900 trokken veel mensen naar

mogelijkheden leidden niet meteen tot

woningen. Pas eind jaren tachtig is de

de stad. Woningbouw was een particuliere

een storm aan nieuwbouw. Tussen 1905

woningnood min of meer ingelopen. Veel

aangelegenheid en in uitbreidingswijken

en 1914 bouwden verenigingen en

naoorlogse woningen zijn of worden

verrezen snel goedkope, kleine, matige,

gemeente zo’n 10.000 woningen op een

alweer fors gemoderniseerd en van meer

dicht op elkaar gepakte woningen die

totaal van 210.000 nieuwbouwwoningen.

eigentijdse gemakken voorzien. Het accent

vanwege de grote vraag makkelijk werden verhuurd.

Crisismaatregelen

komt dan steeds meer te liggen op kwaliteit en comfort, op duurzaamheid en

Als door de Eerste Wereldoorlog de kosten

energieprestatie. De technische

Langzaamaan ontstond het idee dat de

voor nieuwbouw verdrievoudigen, haken

mogelijkheden zijn zodanig gevorderd dat

overheid misschien toch wel een taak had

particuliere bouwers af. De regering

domotica al gemeengoed is en robotica

op het vlak van de volkshuisvesting. In

neemt crisismaatregelen om de bouw aan

zijn intrede kan doen. Op naar 2020…

1901 was het zover: na veel politieke

te jagen. Het aantal toegelaten

discussie nam de Tweede Kamer de

instellingen groeit van 300 in 1913 naar

Woningwet aan. Deze wet gaf gemeenten

1.340 in 1922. De Woningwetwoningen

verregaande mogelijkheden om in te

krijgen afzonderlijke slaapkamers, een

grijpen in uitbreidingsplannen, er kwam

eigen kraan en toilet worden standaard en

een bouwverordening en toezicht op de

elke woonkamer krijgt een haard. Een

bouw. Erkende bouwverenigingen zonder

douche is nog een onredelijke luxe. EigenTijds . pagina 15


Het voormalig kantoor

Het huidige kantoor van Eigen Bouw

‘Eigentijds’ is een uitgave van Stichting

gekomen met medewerking van:

Colofon

Eigen Bouw. Deze eerste uitgave ‘nieuwe

Eric Boekel: tekstschrijver

Oplage: 1300

stijl’ is een speciale uitgave in verband met

Henk J. van Baalen: historisch publicist

De uitgave is verspreid onder al onze

het 100-jarig jubileum van Eigen Bouw.

Lex Olthof: fotograaf

huurders en relaties.

In deze special is een overzicht opgenomen

Vormgeving: Harry Prins grafisch ontwerp

van historische feiten van de afgelopen

Met dank aan: Stadsarchief en

Drukker: Gildeprint Drukkerijen

100 jaar. Deze artikelen zijn tot stand

Athenaeumbibliotheek Deventer

Eindredactie: Stichting Eigen Bouw

Postadres

Telefoon

Bezoekadres

Serviceloket, Samen met u!

Postbus 376

(0570) 61 45 40

Karveel 4

Pieter Bothstraat 112

7429 BJ Colmschate

7412 HM Deventer

7400 AJ Deventer Internet

E-mail

Openingstijden

Openingstijden Serviceloket:

www.eigenbouw.nl

info@eigenbouw.nl

maandag t/m vrijdag:

maandag:

8.30 tot 12.30 uur en

8.30 tot 12.30 uur

13.00 tot 17.00 uur

donderdag: 13.00 tot 17.00 uur

Let op: in de vakantieperiode van 7 juli tot en met 22 augustus is het serviceloket alleen open op donderdagmiddag.

Stichting Eigen Bouw jubileumuitgave 100 jarig bestaan  
Advertisement