Page 1

UUDISKIRI NR 3 2013

SÜNDMUSED: Kvaliteedikongress Suur võrgustike kohtumine AKTUAALNE: Hanketeema selgitus Primuse

u u d i s k i r i 3 /20 13


2 2 toimetaja SISUKORD toimetaja Uued tuuled, suvetuuled...

3

uudised Ilmunud on kõrgharidusvaldkonna uuringute kogumik Primuse büroo suvepuhkusel Mentorlus - õppimine kogemuse jagamise kaudu

4 4 5

aktuaalne Hanketeema selgitus

6

sündmus Quality Renaissance in Higher Education? Esitleti Primuse raames ilmunud raamatuid Suur võrgustike kohtumine Koolituskeskuste aruanne võrgustiku seminaril - Tallinna Ülikool Programmi Primus raames loodud koolituskeskused - Tartu Ülikool Diskussioon “Kas me saavutasime eesmärgi?” tähtsamad kuupäevad

SA Archimedes, Programm Primus Veebileht: primus.archimedes.ee, e-mail: primus@archimedes.ee Telefon: 730 0800. Aadress: Väike-Turu 8, I korrus, 51013, Tartu Rohkem pilte ning infot vaata ka meie Facebooki lehel! Esikaane foto: Terje Lepp

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13

9 12 14 15 16 17 20


3

toimetaja

JUHTKIRI

Uued tuuled, suvetuuled... Juuni on alati millegi lõpu ja alguse aeg. Ühest küljest saab läbi järjekordne õppeaasta ning hulk just lõpetanuid suunduvad tööturule. Lõpeb tööaeg ning algab puhkuste aeg. Eesti kliimas võib öelda, et lõpeb talv ja algab sügis, kuigi mõnikord mahub sinna vahele ka paar päeva suve. Primuse jaoks saab juuniga läbi viimane arendustele suunatud kevad. Ajalooliselt on see olnud aeg, mil mõeldakse Foto: Erakogu

välja ning viiakse ellu aasta peamised arendused ja tegevused. Millega oleme selle esimese poolaasta sisustanud? Käesolevast infokirjast võite lugeda mõnedest nendest tegevustest. Me

Suvetuuled lõpetavad ja alustavad –

esitlesime raamatuid ja kohtusime võrgusti-

lõpetavad aktiivse arendusperioodi ja alus-

kes, arutlesime kongressil kvaliteedi teema-

tavad kokkuvõtete aega. Suvetuuled küsivad,

del, lasime ennast igakülgselt auditeerida

kuid sageli ei vasta. Nad küsivad, kas me saa-

ning hankisime, küsisime pakkumisi, arvu-

vutasime eesmärgi, kuid vastuse sellele peate

tasime standardhindu ja viisime läbi VÕTA

andma teie, meie partnerid.

välishindamisi. Kõik oleks justkui nagu eel-

Primuse kontori poolt tahaks kõigile teile

mise uudiskirja ajal, aga mitte enam päris...

soovida ilusat suveaega, kaunist puhkust,

Suvetuuled mängivad nii Tartus kui Tal-

ilusaid suveilmasid ning kindlasti ka seda,

linnas kui kõikides teistes linnades, kus asu-

et meil kõigil õnnestuks vahepeal võtta liht-

vad meie partnerid ning kus on sageli kosta

salt aeg ning kuulata jutte, mida suvetuul

sõnu ’pärast Primust’. Suvetuuled toovad ja

meile vestab - need on sageli huvitavamad

viivad – peaks tooma peagi infot uue toe-

kui e-kirjad!

tusperioodi kohta ning viivad mind Primuse Tartu kontorist Tallinnasse SA Archimedese kõrghariduse välisturunduse valdkonda.

Raul Ranne P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


4 uudised

M

Foto: Terje Lepp

Ilmunud on kõrgharidusvaldkonna uuringute kogumik ai lõpus ilmus artilite kogumik “Higher Education at a Crossroad:

the Case of Estonia”, milla toimetajad on Ellu Saar ja René Mõttus. Raamat põhineb

viimasel ajal läbiviidud kõrgharidusvald-

Kogumiku “Higher Education at a Crossroad: the case of Estonia” esitlus toimus 17. juunil kvaliteedikongressi raames. Esitlust juhtis Einike Pilli.

konna uuringutel ning käsitleb väga laia teemade valdkonda, alates kõrghariduspoliitika kujunemisest, õppimisest, õpetamisest kuni tööturule sisenemiseni. Artiklites mõtestatakse ja analüüsitakse teadlaste poolt kõrghariduses toimunud muutusi ja protsesse, kõrvutades neid muu maailma arengutega ning selgitades neid teoreetilistest kontseptsioonidest lähtuvalt.

Primuse büroo suvepuhkusel

T

änavu algavad Primuse töötajate suvepuhkused juuni lõpus ja seetõttu

Raamatuga on võimalik tutvuda suurema-

on koordinaatorite tabamine suveperioo-

tes raamatukogudes, koopiad on saadetud

dil keerukam ning töö Primuse büroos

Haridus- ja Teadusministeeriumile, Rek-

vaiksema rütmiga. 22. nädalal ehk 22.-26.

torite Nõukogule, Rakenduskõrgkoolide

juulil puhkavad kõik Primuse koordinaato-

Rektorite Nõukogule ja Eesti Kõrghariduse

rid, seega sel nädalal saab kiirete küsimus-

Kvaliteediagentuurile. Kõigil huvilistel on

te korral pöörduda kõrgharidusosakonna

võimalik raamat endale soetada Peter Lan-

juhataja Urve Voolu poole. Enne seda on

gi kirjastuse kodulehel, amazon.com’st või

kontoris olemas Anu Lepik. Hiljem ka juba

kriso.ee’st.

teised koordinaatorid.

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


5

uudised

Mentorlus – õppimine kogemuse jagamise kaudu Merle Tammela, Sisekaitseakadeemia

S

isekaitseakadeemias käivitus 16.–17.

Mõned mõtted koolitusel osalenutelt:

mail 2013 programm Primuse toel

“Mentorite koolituse esimene moodul oli

80-tunnine mentorluse õppekava. Kooli-

õpetlik ja pani ennast kõrvalt vaatama ning

tusel osalevad 12 õppejõudu Sisekaitsea-

olukordadele teisiti mõtlema. Lektor Kadri

kadeemiast, Eesti Lennuakadeemiast ning

Ugur justkui tõi raamidest välja ning andis

IT-Kolledžist. Lektoriteks esimestel kooli-

mõtlemisainet pikemaks perioodiks.“

tuspäevadel olid Inga Karton Sisekaitseakadeemiast ja Kadri Ugur Tartu Ülikoolist.

„Koolituselt saadud tööriistakohvrit ja täh-

Koolitusel oli rõhuasetus grupi protsessidel

tede “T” ja “U” tasakaalukat kasutamist saab

ning oma kogemuse reflekteerimisel, men-

igapäevases õppetöös rakendada.“

torluse ja õppimise mõtestamisel laiemalt, et planeerida oma järgmisi samme tule-

„Sain teada, et iga juhendamine ei ole veel

vaste mentoritena. Mentorlus aitab mõtes-

mentorlus ja ka mentorluses on asju, mis

tada küsimuse: Mida saan mina õppijana

on võimsamad kui teooria.“

ja õppejõuna ja töötajana teha selleks, et muuta midagi meie ümber? Üks koolitusel

„Märksõnad, mida igapäevaselt kasu-

sõnastatud vastus kõlab nii: „Uskuge selles-

tada,

se, mida te teete ning uskuge inimestesse,

TUNNUSTUS, PIKAAJALINE TAGASISIDE,

kellega te koos midagi teete!“

ÕPIMOTIVATSIOON.“

SUUNANÄITAJA,

KOOSTÖÖ,

Foto: Merle Tammela

on

Mentorluse õppekava esimeses moodulis oli lektoriks ka Kadri Ugur (vasakul). Pildil juhendab ta tulevasi mentoreid.

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


aktuaalne

6

Hanketeema selgitus Urve Vool, SA Archimedes, kõrghariduse arenduskeskuse juhataja Programmi rakendamise juures on üks enam segadust tekitanud teema hangetega seotu. 2008. aastal oli pakkumiste võtmise kohustus alates 30 000 kroonist ja see andis ette üsna selged tegutsemise piirid. Täna räägime hangetest, sh pakkumiste küsimisest, juba väiksematest summadest alates. Tuleb tõdeda, et tollal ei pööranud me piisavalt tähelepanu Riigihangete seadusele (edaspidi RHS).

P

rogrammi tegevusi silmas pidades on riigihange asjade ja teenuste ostmine hankija (kõrgkooli või sihtasutuse) poolt. Kuna avalik õiguslik juriidiline isik (ülikoolid) või muu avaliku sektori valitseva mõju all olev isik (sh rakenduskõrgkoolid, sihtasutus Archimedes) kasutab oma tegevuseks vajalike asjade ostmisel või teenuste tellimisel avalikke vahendeid ehk maksumaksja raha, peab ta seetõttu riigihanke korraldamisel järgima järgnevalt toodud põhimõtteid ning tagama oma tegevuse ja otsuste läbipaistvuse.

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13

1. Säästlikkuse ja otstarbekuse põhimõte Eesmärgiks on tagada hanke objekti omandamine parimatel tingimustel. Põhimõtte järgimine eeldab korralikku planeerimist/hanke ettevalmistamist (mida ostame, millistel tingimustel jne). Parimate tingimuste all mõistetakse, et saame õige asja, õiges koguses, õigesse kohta ja seda parima hinna-kvaliteedi suhte eest. Sellest tulenevalt ei väljendu hanke ökonoomsus ainult madalaima hinnaga pakkumise vastuvõtmises, vaid tähtis on ka hangitava kauba või teenuse kvaliteet, garantiid jm. Samas ei tähenda see seda, et hind ei peaks olema


aktuaalne üks tähtsamaid pakkumuse edukaks tunnistamise kriteeriumitest. 2. Võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse põhimõte Kõikidele hankest huvitatud isikutele tuleb luua võrdsed võimalused hankelepingu saamiseks. Proportsionaalsus tähendab, et hankimisel kasutatavad piirangud (isikute ja menetluse liigi suhtes) peavad olema põhjendatud ning asjakohased. 3. Läbipaistvuse põhimõte

ja

kontrollitavuse

Info, mida hankest huvitatutele jagatakse peab olema kõigile võrdselt kättesaadav, piisav, oluline ja asjakohane ning kogu hankemenetlus peab olema avalik, dokumenteeritud (alus menetluse kontrollimiseks). Alati võiks vastav info olla avalikustatud kõrgkooli kodulehel ja pakkumuste esitamise tähtajaks peab olema määratud mõistlik tähtaeg, mis ei tohi olla lühem kui neli tööpäeva. 4. Konkurentsi põhimõte Just konkurents mitme pakkuja vahel aitab selgitada, milline neist on võimeline parimatel tingimustel pakkumise tegema.

7

5. Huvikonflikti vältimise põhimõte Isik peab hoiduma oma töökohustuste raames sellise otsuse tegemisest, mis oluliselt mõjutab tema enda, tema lähisugulaste või temaga seotud juriidiliste isikute majandushuve. 6. Keskkonnasäästlike põhimõte

lahenduste

Tuleb eelistada minimaalsete keskkonnamõjudega tooteid ja teenuseid.

Õigesti olete toiminud siis, kui teil on vastused/ põhjendused kõikidele neile küsimustele Kuidas on õige? Kuulete meilt korduvalt küsimusi: Miks telliti teenust just selle eksperdi käest? Kust te teate, et selle valdkonna asjatundjaid rohkem ei ole? Miks sõlmiti teenuse osutamise leping just selle koolitajaga? Miks te arvate, et maksate selle teenuse eest mõistlikku hinda? Millele teie arvamus põhineb? Kuidas teenuse ostusoovist potentsiaalseid müüjaid teavitati? Kuidas toimusid läbirääkimised jne. Õigesti olete toiminud siis, kui teil on P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


8

aktuaalne vastused/põhjendused kõikidele neile küsimustele ja te olete teinud kõik, et oleks tagatud konkurents, st teie ostusoov on avaldatud/avaldatakse kõrgkooli kodulehel või riigihangete registris (sõltuvalt hankemenetluse liigist). Kuidas tõendada telefonis sõlmitud kokkuleppeid? Kuidas põhjendada kauba ostu kõrgkooliga seotud ettevõttelt, eriti kui kauba hind on kallim kui teistel turul olijatel? Kuigi võlaõigusseadus lubab ka suulist lepingut, on selle kontrollitavuse tagamise kohustus ikkagi teil, tellijatel. Kõiki selliseid “nüansse“ tuleb arvesse võtta hanget planeerides ja valida selline protseduur, millega oleks tagatud läbipaistvus ja kontrolljälje olemasolu.

Kõigepealt tuletage meelde oma asutusesisene hanke kord ja selles olevad kohustused Soovitused Kõigepealt tuletage meelde oma asutusesisene hanke kord ja selles olevad nn kohustused. Samuti tehke kindlaks oma asutuses kehtivad hankelepingud (või rahandusministeeriumi või kellegi teise korraldatud hangete tulemusena

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13

sõlmitud hankelepingud, mis teile laienevad) ja kui neid on, siis kasutage! Kasutage hangete korraldamisel oma dokumendihaldussüsteemi, st registreerige kogu hangete dokumentatsioon, sh hinnavõrdlustabelid, dokumendisüsteemis (et ikka dokumendid oleksid kättesaadavad ja säilitatud kuni 31.12.2025).

Aga pole halba ilma heata Kindlasti on ka teil tuua näiteid sellest, kuidas võrdlevaid pakkumusi võttes olete saanud väga hea hinna-kvaliteedi suhtega teenuse. Samas on ka teistsuguseid näiteid, kus töö hanke kaudu leitud teenuse osutaja kvaliteet on alla igasugust arvestust. Meil, elluviijatel, on positiivseid näiteid palju ning tänaseks on isegi kõige suuremad „torisejad“ muutunud hanke eestkõnelejateks. Oluline tarkus, mis sellest õppida, on see, et kavanda/planeeri algul täpselt ja „kaua“. Mida täpsemalt sa tead, mida tahad, seda parema tulemuse saad. Paraku keerulisemate hangete puhul, nagu infotehnoloogilised lahendused, uuringud, tehnika soetamine vms, on pakkumiskutse kokkupanemine juba omaette teadus, aga ka selle me omandame või leiame abi. Soovin teile kannatlikku meelt!


9 Foto: Terje Lepp

sündmus

Kongressi käis graafiliselt salvestamas Martine Vanremoortele Belgiast koos oma tiimiga. Fotol tegutseb Martine eelkongressi sessiooni visualiseerimisega.

Quality Renaissance in Higher Education? Kadrin Kergand, SA Archimedes 17.-19. juunil kogunesid kvaliteedi arendajad üle maailma Tallinnas kongressile “Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future”. Tegemist on väga mõjuka Euroopa Kvaliteediühingu aastakongressiga, kus osalesid eksperdid kõikidelt kontigentidelt. Põhikongressile eelnes kõrgharidusele pühendatud eel-kongress “Quality Renaissance in Higher Education?”, mida toetas ja korraldas programm Primus koos partneritega Eesti Kvaliteedühingust ja Eesti Maaülikoolist. Korraldustoimkonna üks eestvedajaid oli Anneli Lorenz, kes tegi kongressil ettekande programm Primuse jooksul läbiviidud projekti “Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis” tulemustest. Edastan teile mõned kõlama jäänud mõtted eelkongressilt.

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


sündmus Foto: Terje Lepp

10

Oma ettekande alguses tegi Everard van Kemenade tahvlile märkmeid, et asi oleks kuulajatele ikka selgemast selgem.

1. Hariduse ja kõrghariduse fookusesse asetamine ei ole juhuslik, kaasaegne juhtimine, areng ning innovatsioon eeldab inimestelt uutmoodi oskusi. Nii nagu ütles üks esinejatest Everard van Kemenade, on pehmed oskused tõusnud kaasaegses kvaliteedijuhtimises fookusessse. Kahjuks ei kajastata seda kõrghariduse akrediteerimise standardites. 2. Roland K. Jahnke rõhutas oma plenaarettekandes, et: “...me ei saa rääkida haridusastmetest eraldiseisvana, vaid neid tuleb vaadelda ja arendada koos kui ühte tervikut.” 3. Cristiano Violani tegeles oma ettekandes probleemiga, kuidas motiveerida inimesi kvaliteediga rohkem tegelema. Meil võivad olla väga head mudelid ja süsteemid, aga kui ei ole kvaliteedikultuuri, ei saavuta me ka eesmärki. Kuna minul õnnestus osaleda ka põhikongressil, siis jagan teiega sealt saadud loomingulise koostöö retsepti: - leia õiged inimesed - lisa ühine arusaam ning selge eesmärk - sega juurde hea portsjon motivatsiooni - aseta tegevus avatud ja usaldusväärsesse keskkonda - vürtsita kire ja pühendusega. Naudi tulemust! P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


sündmus

Roland K. Jahnke

11

Cristiano Violani

Fotod: Terje Lepp

Kongressist võttis osa väga rahvusvaheline seltskond, sealhulgas delegatsioon Hiinast.

Kokku võttis kongressist osa ligi 400 huvilist. Eelkongressi avasessioonil oli saal pilgeni täis.

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


sündmus

Foto: Marianne Võime

12

Esitleti Primuse raames ilmunud raamatuid

M

ai lõpus esitleti programmi Primus raames ilmunud kahte raamatut: Mari Karmi käsiraamat „Õppemeetodid kõrgkoolis“ ning Jaanus Kiili kogumik „Ettevõtlusõpe kõrgkoolis”. Esitlus toimus Tartus, Ülikooli Kohviku kaminasaalis. „Õppemeetodid kõrgkoolis“ käsiraamat on mõeldud õppejõududele, kellel on tahtmist mitmekesistada õppemeetodite valikut oma aines ning kes on huvitatud, et üliõpilased õpiksid huvi ja rõõmuga nii kõrgkoolis kui ka edasises elus.

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13

„Ettevõtlusõpe kõrgkoolis“ kogumik on esimene terviklik kokkuvõte ettevõtlusõppest eesti keeles ning ta peegeldab ettevõtlusõppes valitsevat mitmekesisust nii teoorias kui ka praktikas. Ettevõtlusõppe kogumiku ühe artikli autoritest Marge Täks on tabavalt öelnud, et „Õppemeetodid kõrgkoolis“, „Projektipõhine praktika kõrgkoolis“ (esitlus toimus 26. aprillil) ning “Ettevõtlusõpe kõrgkoolis” moodustavad üheskoos praktilise, vajaliku ja tervikliku abimaterjali, millest igapäevatöö käigus inspiratsioon ammutada.


sündmus Soovime teile kasulikku ning head lugemist! Järgnevalt on ka välja toodud mõned fotomeenutused mai esitluselt.

13

Suurem galerii on nähtaval programm Primuse Facebooki lehel.

Raamatute .pdf versioonid: • Karm, M. (2013) “Õppemeetodid kõrgkoolis”

Fotod: Marianne Võime

• Kiili, J. (2013) “Ettevõtlusõpe kõrgkoolis” • Rutiku, S., Lorenz, A., Pedak, E. (2013) “Projektipõhine praktika kõrgkoolis”

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


14

Foto: Marianne Võime

sündmus

Suur võrgustike kohtumine sai alguse Tartust, programm Primuse ning SA Archimedese büroo juurest.

Suur võrgustike kohtumine

J

uuni keskel (13.-14. juuni) toimus Põlvamaal, kaunis Mooste Viinavabrikus Primuse koordinaatorite viimane suur võrgustike ühisseminar. Kahe päeva jooksul vahetati teadmisi, kogemusi ning tehti ka koostööharjutusi. Esimene päev sai alguse Tartus, kus käidi linna peal taga otsimas Tartu vaimu ning nii mõnigi tartlane avastas enda jaoks uusi kohti, rääkimata mujalt tulnudest, kelle jaoks oli koostööharjutus tõeline maiuspala linnaga tutvumiseks! Kahjuks jäi Tartu vaim huvitaval fotojahil tabamata.. või siiski? Pärast Tartuga tutvumist sõideti ühiselt Moostesse, kus esmalt tegi ettekande Primuse büroo, pärast mida andsid Anu Realo, Jüri Allik ning Evelin Kiive P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13

killukese ülevaate KAEMUSe projektist ehk sellest, mis tegurid mõjutavad kõrgkooli akadeemilist toimetulekut. Teist päeva alustasid nii Tallinna Ülikooli kui Tartu Ülikooli koolituskeskused oma ettekannetega ning sellele järgnes väga põhjalik ja põnev paneeldiskussioon teemal “Kas me saavutasime eesmärgi?”. Teise päeva ettekannetest saab aimduse järgnevatest artiklitest. Samuti on järgnevalt antud väike ülevaade ühisseminarist fotode näol. Rohkem fotosid leiab Primuse Facebooki lehel. Aitäh kallid partnerid ja koordinaatorid! Oli meeleolukas töönädala lõpp ning kohtumiseni kõik koos uuesti programm Primuse lõpuüritusel, eeldatavasti 6. märtsil 2014!


sündmus

15

Koolituskeskustest võrgustiku seminaril - Tallinna Ülikool Krista Tiit, Tallinna Ülikool

Foto: Marianne Võime

Tallinna Ülikooli personali arendus- ja mobiilsuskeskuse tegevuste kokkuvõttes võib öelda, et peamised sihid ja tulemused on saavutatud ning koolituskeskus täidab oma eesmärki. Aastate lõikes on näha nii koolituste kui osalejate arvu kasvu ning viimast nii Tallinna Ülikooli kui partnerite õppejõudude osas. On hea tõdeda, et koolituste hulgas on tekkinud palju püsivaid koolitusi, mis on igal aastal aktuaalsed ja leiavad alati suurt huvi ja positiivset tagasisidet. Lisaks töötame igal aastal välja uusi õppekavasid, et pakkuda õppejõududele laiapõhjalist ja vajadustele vastavat enesetäienduse võimalust. Koolitustel osalejad väärtustavad võimalust õppida koos teiste kõrgkoolide õppejõududega ning samuti on koostöös partneritega välja töötatud ühiskoolitusi ning korraldatud sisekoolitusi. Primus on andnud suure ja olulise tõuke Eesti kõrgkoolide vaheliseks koostööks ning usume, et see on kindlasti üks olulisemaid projekti tulemusi. Kuigi edasise tegevuse osas on nii koolituskeskustel kui partneritel küsimärke ja kriitilisi küsimusi, siis loodame, et ühise eesmärgi nimel jätkuvad tegevused ka peale projekti lõppemist.

Tallinna Ülikooli koolituskeskuse tegevusest andis ühisseminaril ülevaate Krista Tiit.

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


16

võrgustik Programmi Primus raames loodud koolituskeskused - Tartu Ülikool Mart Noorma, Tartu Ülikool Programmi Primus raames loodi 2008. aasta sügisel Tartu Ülikoolis õppimise ja õpetamise arenduskeskus, mis initsieerib ja koordineerib erinevate teaduskondade koostööd õpetamise arendamisel, korraldab koolitusi programmi partnerkõrgkoolide õppejõududele, algatab ja suunab nii Eesti-sisest kui rahvusvahelist koostööd erinevates õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskusi toetavates ja arendavates tegevustes. Viie aasta jooksul on keskus koos partneritega nende eesmärkide täitmise nimel sihipäraselt töötanud. Esimeseks ülesandeks sai koolituste valiku väljatöötamine, mis rahuldaks enamuse Eesti kõrgkoolide õppejõudude vajadustest. Alates 2010. aastast on Tartu Ülikoolis toimunud aastas keskmiselt 80 õpetamisalast täiendusõppekursust, millel on osalenud ligi 1400 õppejõudu ja koolitajat. Saadud kogemuste põhjal koolitusi edasi arendades on nüüdseks jõutud stabiilsete kõrge kvaliteediga kursuste komplektini, mis vastavad headele rahvusvahelistele praktikatele. Oma kogemusi jagas Eesti õppejõududega ligi kakskümmend maailmas tunnustatud kõrgkoolipedagoogika eksperti ja praktikut. Fulbrighti rahastuse toel viibis Eestis külalisprofessor Ameerika Ühendriikidest. Teiseks suuremaks väljakutseks on olnud teadlikkuse tõstmine. Tänu paljude õppejõudude positiivsele kogemusele koolitustel, on praeguseks Eestis tekkinud oma õpetamisoskuste arendamisest huvitatud õppejõudude kogukond. Oluliselt on vähenenud suhtlemisbarjäärid erinevate ülikoolide õppejõudude vahel. Sellele on kaasa aidanud ennekõike ühised koolitused ja seminarid, kus õppejõud omavahelise suhtluse kaudu mõistavad, kui ühised on erinevate kõrgkoolide probleemid. Mitmetes koolides ja instituutides on tekkinud aktiivsed õpikogukonnad, kus oma üksuse siseseid õpetamise kvaliteedi küsimusi arutatakse. Uuritakse oma õpetamise mõju üliõpilaste arengule, kasutatakse selleks rahvusvahelise kõrgkoolipedagoogika kogukonna kogemusi. Viie aasta jooksul on Eesti kõrgharidus palju arenenud. Välja on kujunenud teadusrühmad, koolitused, kogukond. Järgmistel aastatel peab koolituskeskus saavutatud tasemelt jätkama edukat rahvusvahelist koostööd Eesti õppejõudude toetamisel. P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


17

Foto: Marianne Võime

võrgustik

Paneeldiskussioonis arutlesid (vasakult): Mart Laidmets, Anneli Kannus, Heikki Päeva ning Urve Vool

Diskussioon “Kas me saavutasime eesmärgi?” Anu Lepik, Helen Jõesaar, SA Archimedes Suurel võrgustike ühisseminaril toimus peale koolituskeskuste ettekandeid arutelu programm Primus ootuste ja eesmärkide saavutamise teemadel erinevate osapoolte vaatenurkadest lähtuvalt. Diskussiooni juhtis Annika Tina, kes meenutas programmiteksti kirjutamise protsessi, kus püüti tagada tegevuste elluviimisel paindlikkus ja jätkusuutlikkus. Urve Vool tõdes, et algusest peale oli eesmärk: programm peab endast „jätma jälje“. Kuigi ega me päris täpselt ei teagi, mis on see „jälg“, mida programmist maha jätta. Tänaseks on selge, et programmi indikaatoritega loeme kokku pigem numbreid kui mõõdame mõju. Programmi edukust saab mõõta peale programmi lõppu, mõjutegurid ilmnevad pikema aja jooksul, mitte koheselt elluviidud tegevuste järgselt. Elluviijana oleme püüdnud anda kõikide tegevuste juures endast parima ning ennekõike püüdnud suunata ja soodustada partnerite koostöövalmidust, kogemuste vahetust. Anneli Kannuse tõdes - Tartu Tervishoiu kõrgkool saavutas eesmärgi 95%-liselt, seda mitte rahaliselt vaid just tegevuste näol. Esile võiks tõsta koolitused “Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis” ja “Keskastmejuhi koolitus”, mille tulemusena kõrgkooli, inimeste ja protsesside juhtimine on muutunud lihtsamaks ja efektiivsemaks. Keerulises ja vaidlusterohkes kvaliteedikindlustamise protsessis osalemine on edukalt kaasa aidanud institutsionaalsele akrediteerimisele. Lisaks on õppejõudude P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


võrgustik mentorluse ning üliõpilastele suunatud õppimisprotsessi toetamise rakendamine tänaseks viidud kõrgkooli igapäevategevustes lahutamatuks osaks. Programmile tagasivaatavalt tõi Mart Laidmets Haridus- ja Teadusministeeriumist välja Primuse positiivse rolli - kõrgkoolides õpetamist tähtsustatakse üha enam. Vähem on loosungeid, teatakse, et saadakse hakkama, isegi kõrgharidusreformi valguses. Programmi kaasabil on märgata ka rektorite tihedamat koostööd ja ühist huvi kõrghariduse eesmärkide saavutamiseks. Programmi juhtnõukogu liige, erakõrgkoolide esindaja Heikki Päeva meenutas programmi algusaastast koolituskeskuste loomise tähtsust, eesmärgiks oli suunata kõrgkoolides teadlikumat ja sihikindlamat akadeemiliste töötajate didaktilist täiendõpet. Praegu viiakse üliõpilastele karjääri –ja õpioskuste alaseid koolitusi läbi programmi toel ning õppekava väliselt, kuid loodetavasti on lähiaastatel suund teadlikuma õppetöö planeerimise poole, mis näitab õppija valmisolekut nende eest ise maksma. Jah-ei vastust küsimusele „Kas oleme saavutanud eesmärgi?“ on keeruline leida. Pigem võiksime mõelda, kuidas vastame 2014. aastal küsimusele: kas oleme programmi toel tegevustesse ja inimestesse investeerinud või kulutanud ligi 14,6 mln eurot? Tuginedes diskussioonis kõlama jäänud Anneli Kannuse mõttele, võiks kokkuvõtvalt öelda: programmi käigus peaks igaüks leidma need kohad, millesse edaspidi investeerida, on see siis mentorlus, VÕTA, algaja õppija kursused, tuutorlus, õppejõudude koolitus või mõni muu tegevus.

Fotod: Marianne Võime

18

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


võrgustik

19

Auditi õppetunnid Terve kevade on meie programmi auditeeritud. Auditeeritav periood on märts 2011 kuni veebruar 2012 ning summa enam kui 2,7 miljonit eurot. Kuna tegemist on väga mahuka auditiga, siis kolmel audiitoril on kulunud dokumentide läbivaatamiseks päris hulga aega ning konkreetseid tulemusi ei tea me praeguseni. Me ise suhtume audititesse kui võimalusse õppida ja näha kõrvaltvaataja pilku oma tööle. Tulenevalt audiitorite küsimusest, saab välja tuua mõned olulisemad tähelepanekud, mis on oluline ka teil arvesse võtta: 1. Hinnapakkumiste võtmine ning säilitamine on väga oluline (vt ka Urve Voolu artiklit hangetest), 2. Jälgida tuleb väga tähelepanelikult tegevuste sihtrühma ning seotust programmi eesmärkide ning tegevustega, 3. Lisaks seadustele, tuleb kindlasti jälgida ka sõna-sõnalt “Abimaterjali partnerile” .

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13


tähtsamad kuupäevad 15.07 Elektroonilise 29. VMT esitamise tähtaeg 20.07 Paberkandjal 29. VMT esitamise tähtaeg 15.08 Elektrooniliselt vahearuande esitamise tähtaeg 26.08 Uuringute infopäev 19.-20.09 “Mentorluse õppetunnid” mentorite võrgustiku seminar 16.-17.12 VÕTA konverents

primus.archimedes.ee

P r i m u s e u u d i s k i r i 3 /20 13

Primuse uudiskiri nr 3/2013  

Programmi Primus uudiskiri on mõeldud kõigile programmi partneritele, klientidele, huvilistele, fännidele aga ka kõigile Eesti kõrghariduses...

Primuse uudiskiri nr 3/2013  

Programmi Primus uudiskiri on mõeldud kõigile programmi partneritele, klientidele, huvilistele, fännidele aga ka kõigile Eesti kõrghariduses...

Advertisement