Page 1

1 01/2011 nr1

Primus

Soovime teile uuel aastal veel rohkem koostegevust, avatust, positiivset uudishimu, värsket pealehakkamist ja naeratust suunurka! Oleme hoolivad ja mõistvad nii töökaaslaste kui koostööpartnerite suhtes!

Uudis: Vaatame tagasi 2010. aastale ja heidame pilgu 2011. aasta plaanidele. Sündmus: Primuse meeskond sai kokku Mooste mõisa vanas viinavabrikus.


2

Primus

01/2011

nr1

Sisukord toimetaja

Värsket pealehakkamist! 3

uudised

2010. olulisemad tulemused 4 Aastal 2011 7

sündmus/pilt

Primusega Moostes 8

Primus

raamat

Primuse toel anti välja 5 raamatut 10 tähtsad kuupäevad

Pane tähele, mis toimub 2011. aasta jaanuaris 12

SA Archimedes Programm Primus Tel: 730 0800 E-post: primus@archimedes.ee http://primus.archimedes.ee Postiaadress: Väike-Turu 8, I korrus 51013 Tartu


toimetaja 3

Värsket pealehakkamist!

A

asta 2010 on lahkunud, jõulude ajal saime tagasi mõelda eilsele, et minna edasi värskete mõtete ja uute tegudega. Programmile Primus oli 2010 edukas aasta. Võrreldes 2009. aastaga saime tehtud rohkem ning eesmärgipärasemalt. Kõiki 2010. aasta tulemusi ei ole veel võimalik välja tuua, kuid seda, kuidas meie tegevuskava elluviimist on toetatud, on küll võimalik - oleme täitnud oma 2010. aasta väljamaksete prognoosi 91% (prognoos 48,7 miljonit krooni, tegelikult välja makstud 44,1 miljonit krooni). Kindlasti tuleb sellest rõõmu tunda, kuid mitte loorberitele puhkama jääda. Me kõik teame, et saab veel paremini. Oma igapäevast tööd tehes tundub vahel, et meie ja partnerid teeme erinevaid asju. Aga kui mõtleme, siis me töötame ühise eesmärgi nimel: parem kõrgharidus, mis teenib Eesti arenguhuvisid ja innovatsiooni. Selles on meil kõigil eraldi ja ka tervikuna selge roll ja kõrged ambitsioonid. Seda peamegi oma igapäevast tööd tehes taustana tajuma. 2011. aastaks oleme koostanud tegevuskava – oleme oma lubadused ja eesmärgid üles kirjutanud. Kirjutamise ajal me mõtlesime, kirjutatu sisestas meie

alateadvusse kohustuse ja suure pühendumuse - need aitavad meid eesmärgile lähemale. Püüame oma tegevuskavad ellu viia, et tunda aasta lõpus tõeliselt, et oleme millegagi hakkama saanud. Jõuludeks saime teilt hulga ettepanekuid 2010. aasta heade tegijate premeerimiseks programmi raames – on rõõm tõdeda, et meie ja teie ei ole unustanud inimesi oma kõrval – tunnustame tegijaid ja naeratame ning püüame mõista ja abistada neid, kellel alati ei lähe kõige paremini.

Soovime teile uuel aastal veel rohkem koostegevust, avatust, positiivset uudishimu, värsket pealehakkamist ja naeratust suunurka! Urve Vool Programmi Primus tegevjuht


4 uudised

2010. olulisemad tulemused Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine

Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine

2010. a on astutud suur samm eesmärgi

Programmist toetati vähemalt 100 õppeka-

täitmise suunas – programmi raames koolita-

va õpiväljundi arendamist, kusjuures põhirõhk

ti üle 1600 õppejõu. Õppejõud on täiustanud

õppekavade arendamisel oli hindamiskritee-

oma õpetamispädevusi kõrgkoolididaktika, ju-

riumide sõnastamisel lähtuvalt väljunditest.

hendamise, mentorluse ja e-õppealastel kooli-

Kaheksa kõrgkooli läbis protsessi Kvaliteedijuh-

tustel. Kokku toimus rohkem kui 130 kursust,

timine kõrgkoolis ning protsessi alustas kuus uut

neist mitmed mitu korda. Võrreldes eelmiste

kõrgkooli.

aastatega on koolitustel õpetanud rohkem väliskoolitajad ja enam on jätkukoolitusi. Koo-

Jätkus koolitus Väljundipõhine õppekava

litati ja tööle asusid 20 uut mentorõppejõudu.

kõrghariduses, mille 2010. a lõpuks on läbinud 46 õppekavade arendusega tegelevat inimest. 2010. a viidi läbi kõrghariduse konverents teemal Ettevõtlus, ettevõtlikkus ja innovatsioon rakenduskõrgkoolis. Kutsekojaga koostöös toimusid kaks seminari, kus tutvustati esimest kõrghariduse kutsestandardit ja anti ülevaade kutsekvalifikatsiooniraamistikust. Tööandjate ja kutseliitudega jätkuvad aktiivsed arutelud õppekavade osas.

2010. a augustis toimunud Angi Malderezi mentorite koolitus Saaremaal. Mentor “pimedat” menteed toetamas.

Töötati välja ettevõtluse õpiväljundid mittemajanduserialade õppekavade jaoks.

Valmis õppejõu pädevusmudel, mis aitab õppejõul mõelda oma õpetamis- ja juhendamisoskustele ning planeerida koolitusi.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine - VÕTA

Välja anti 4 uut kõrgkoolididaktika alast raamatut, millest tasuks esile tõsta „Üliõpilastööde

2010 jätkusid VÕTAs mitmed varasemad al-

juhendamine ja tagasisidestamine“ ja „Õppe-

gatused ning juurde tuli mitmeid uusi ja põne-

jõu sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused“.

vaid arengusuundi. Valmisid VÕTA


uudised 5 põhimõtted, mille eesmärk on tagada ühtlane

Üheks selle aasta tippsündmuseks oli

VÕTA arengutase ning kvaliteet kõikides Primu-

kindlasti Kõrgharidusfoorum Tartus. Seal

se partnerkoolides ning mis on praeguseks liide-

tõstatusid mitmed probleemid nagu õppe-

tud ka rakenduskõrgkoolide kvaliteedileppega.

jõudude tasustamine või Euroopa rahade

VÕTA põhimõtted on aluseks ka mitmetele järg-

kasutamine ning vastutus selle kasutamise

nevatele tegevustele 2011. ja 2012. aastal.

eest. Kõik üritused said ka meediakajastuse, eriti palju kommentaare ja tähelepanu kogus

Esmakordselt viidi läbi VÕTA nädal, mille käi-

Kõrgharidusfoorum.

gus ilmusid mitmed VÕTA vahelehed, viidi nädala jooksul läbi VÕTA-alaseid avatud infopäevi, valmisid reklaamvideod ning uuendati VÕTA portaal.

Koostöö on oluline märksõna ka kõrgkooli sees, Primuse toel teevad kõrgkoolid juhtkonna arenguseminare, kus arutatakse kooli

Tegeleti ka hindajate poolega – Hogenschool

strateegiate elluviimist ja ka programmiga

van Amsterdam’i VÕTA hindajate koolitajad viisid

seotud valdkondade arendamist. Partnerite

läbi koolituse Eesti õppejõudude koolitajatele.

tagasiside on sellistele arenguseminaridele väga positiivne.

Samuti alustati tõlkimistöödega – VÕTA infovoldik on nüüdseks tõlgitud vene ja inglise keelde ning tõlketöödega jätkatakse – eesmärk on, et järgmiste aastate jooksul oleks kõik VÕTA-

Üheks selle aasta tippsündmuseks oli kindlasti Kõrgharidusfoorum Tartus.

alased materjalid ja juhendid kättesaadavad erinevates keeltes.

Programmi toel on toetatud enam kui 80 koolitust või seminari, kus olnud võimalik

Strateegilise juhtimise suutlikkuse tõstmise toetamine

täiendada oma oskusi ning teadmisi nt aja- ja projektijuhtimises, ressusside planeerimises, koosolekute juhtimisel jne.

2010. a märksõnadeks olid arutelu ja koostöö. Aasta algas partnerkõrgkoolide õppeprorektorite kohtumisega Rakveres. Ühiselt arutati

Uuringute ja analüüside läbiviimine

aktuaalseid kõrgharidusprobleeme nagu õppekavade dubleerimine, rahvusvahelisustumine,

Uuringute ja analüüside valdkonnas valmib

VÕTA jne. Räägiti ka ESFi vahendite tõhusamast

iga järgmise aastaga üha uusi analüüse ja uu-

kasutamisest kõrghariduse arendamisel. Järg-

ringuid. 2010. a valmisid 2 uuringut:

mine suurem diskussioon toimus juba mais, kus arutleti ülikoolide juhtimise ja rahastamise üle.

• Õiglane ligipääs kõrgharidusele Eestis (EÜL)


6 uudised • Täiskasvanud kõrgharidust omandamas:

stipendiumisüsteem.

õpingute ühildamine töö ja eraeluga (TLÜ). 2010 sügissemestril pakkusid partnerkoolid Uuringute eripärast johtuvalt valmib ena-

esmakordselt oma esmakursuslastele väljatöö-

masti ühe uuringuga mitmeid analüüse, ala-

tatud mahukat kursust Õppimine kõrgkoolis.

uuringuid ja raporteid. Nii näiteks valmis TLÜ

Koolid said e-toega kursust paindlikult kohan-

uuringu „Tööturu väljakutsed kõrgharidusele,

dada, keskendudes vastavalt oma õppijate va-

Eesti Euroopa kontekstis“ raames ligi 100-lk-

jadustele kas õpioskuste, enese- ja ajajuhtimise

line raport „Kõrgkoolilõpetaja tööturul: ma-

või karjääriplaneerimise teemadele.

jandus- ja tehnikaerialade vilistlaste hinnangud oma tööturuvõimalustele“.

Esmakursuslaste

toetamiseks

korraldati

kõrgkoolides programmi toel ka eelnädalaid Hea meel tõdeda, et meie haridusuurijad

jm sissejuhatavaid üritusi ning anti välja tu-

on heal rahvusvahelisel tasemel, mida kinni-

dengiteatmikke.

tab avaldatud ja avaldamiseks esitatud tea-

ning lisaks suurematele kõrgkoolidele toeta-

Jätkusid

tuutorikoolitused

dusartiklite arv (2010 a ligi 10 artiklit). Mitmed

vad kaasüliõpilastest tuutorid esmakursus-

uuringud on leidnud rahvusvahelist tagasidet

laste sisseelamist nüüd ka mitmes väiksemas

ning nende vastu on tundnud huvi ka välisüli-

kõrgkoolis.

koolid. Nii planeerib akadeemilise tööstressi (TTÜ uuring „Akadeemilise personali tööstres-

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumisüs-

si ja läbipõlemise ohjamise meetmed“) uurin-

teemi heast rakendumisest annab tunnistust

gumetoodikat rakendada Bordeaux Ülikool

see, et kui 2010 kevadsemestril sai Primuse

Prantsusmaal. TLÜ projekti „Tööturu väljakut-

stipendiumi 55 erivajadusega üliõpilast, siis

sed kõrgharidusele, Eesti Euroopa kontekstis“

sügissemestril oli taotlejaid juba üle 80 ning

planeeritakse ühisanalüüsi Iiri ja Saksamaaga.

stipendiaate 77. Tudengid on andnud asjalikku tagasisidet stipendiumiprogrammi täiendami-

Viidi läbi ka uus taotlusvoor uute uuringu-

seks. Erivajadusega õppijate tugevale õpimo-

ideede leidmiseks. Esitatud 20 idee seast valis

tivatsioonile viitab tõsiasi, et kõik kevadised

hindmaiskomisjon välja 7 ideed, mida tuleks

stipendiaadid jätkavad õpinguid - katkestanuid

edasi arendada. Lõplik otsus uute projektide

ei ole.

osas tuleb ilmselt veebruari lõpus.

Lisaks nõustamistehnikate koolitustele töö-

Õppija toimetuleku toetamine

tati õpi- ja karjäärinõustajate erialase pädevuse tõstmiseks välja karjäärinõustajate baaskursus.

Aasta 2010 tähtsaimateks märksõnadeks

Programmi rahastusel jätkavad partnerkõrg-

programmi 6. tegevuses olid kursus Õppimi-

koolides tööd kolm täiskohaga ning viis osalise

ne kõrgkoolis ning erivajadustega üliõpilaste

koormusega õpi- ja karjäärinõustajat.


uudised 7

Aastal 2011 Oleme võtnud 2011. aastaks suured kohustused. Kas me saame kõigega hakkama? Programmi tegevuskava elluviimiseks on eelarve maht 3,6 miljonit eurot (56,6 miljonit krooni). Teavituskulu

82 766

Tegevus 6

540 719

Tegevus 5

489 680

Tegevus 4

360 208

Tegevus 3

448 655

Tegevus 2

677 535

Tegevus 1

852 438 165 531

Administratiivkulud

Mõningad olulisemad tegemised 2011. aastal:

K T P 2

orraldame õppejõududele kõrgkoolididaktikaalaseid koolitusi, millel osaleb 1000 õp-

pejõudu, lisaks e-kursusi 300 õppejõule. oimub kõrgkoolididaktika alane konverents “Kas õpetamine on kunst või teadus?” artnerkõrgkoolides töötab 2011. a lõpuks 79 mentorõppejõudu ja neist 30 on uued ja

läbinud mentorõppejõu koolituse. 011. a lõpuks on 14 kõrgkooli läbinud protsessi Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis ning 8

kõrgkooli saanud hinnangu ka parendustegevustele jätkuprotsessi raames.

K T

infoga tõlgitud vene ja inglise keelde.

J

ätkub 2009. ja 2010. aastal alanud uuringute ja analüüsiprojektide toetamine (kok-

ku 8 jätkuprojekti) ning alustatakse 7 uue uuringuprojektiga.

T

utvustame uuringute tulemusi (sh meedia, kodulehekülg, trükised) ja korraldame uu-

ringute suvekooli partnerite projektide taotlemise (rahastamine) ja elluviimise võimekuse tõstmiseks.

K

ursuse Õppimine kõrgkoolis ja teised algaja õppija kursused on läbinud 785 üliõpilast.

Analüüsitakse algaja õppija kursuste läbinute

orraldame VÕTA nädala koos kõigi sellega

seas kõrgkooli katkestamist: kursuse läbinute

kaasnevate üritustega partnerkoolides.

katkestamise osakaal esimese õppeaasta jook-

oimub EHISe arendus VÕTA statistika ko-

sul on vähem kui 9%.

gumiseks,

partnerkoolide

õppeinfosüs-

teemides on võimalik esitada VÕTA taotlusi elektrooniliselt.

V

E

rivajadusega üliõpilaste õpingute toetamiseks töötab erivajadustega üliõpilastele

tugiteenuste osutamise süsteem ja vähemalt 75

alminud on uus VÕTA portaal ning uuen-

erivajadusega üliõpilast on saanud stipendiumi.

datud hindaja juhend, mis on koos part-

nname välja programmi uudiskirja, korral-

nerkoolide kodulehekülgedel oleva VÕTA

A

dame parima praktika päevi.


Foto: Lorem Ipsum

8 pilt

Primusega Moostes 16. detsembril Moostes, Eesti Fototurismi Keskuses, heitsime pilgu l천ppevale aastale ja sellele, mis ootab primuslasi ees uuel aastal. Hubaselt sisustatud Mooste m천isa endises viinavabrikus sai tunda end mugavalt, nautida j천uluh천ngu ning vaadata looduspilte fotograaf Arne Aderi lugude saatel.


pilt 9

www.dui.ee


10 raamat

Uus raamat

P

rimuse toel anti 2010. aastal välja 5 raamatut. Lisaks kolmele juhendmaterjalile, mis on suunatud laiemalt õppejõududele, andis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia välja kaks metoodilist õpikut koos CD(de)ga muusikaliste erialade õpetamiseks. Raamatud on saadetud partneritele vastavalt nende tellimusele. Täpsemat infot Primuse toel väljaantavate raamatute kohta saab Primuse büroost õppejõudude koolitamise valdkonna koordinaatorilt Karin Ruulilt: karin.ruul@archimedes.ee või 730 0803. Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused Tõnu Lehtsaar, SA Archimedes Materjal annab ülevaate õppejõu olulisematest suhtlemisoskustest ning annab teadmisi erinevatest käitumisviisidest. Raamat püüab õppejõudude suhtlemisoskuse arendamisele kaasa aidata ennekõike erinevate käitumisviiside teadvustamise ja oma suhete tähendusliku analüüsi osas. Raamat on mõeldud koolituse jaotusmaterjalina. Koolitusel materjali läbinu oskab paremini mõista iseennast, suhtlemispartnerit ja suhtlemissituatsiooni.

Tuulefantaasia. Trompetiõpetaja käsiraamat Aavo Ots, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Metoodiline materjal kõrgkoolide vaskpilliõpetajatele, aga ka teistele pedagoogidele. Õpikus on juhitud tähelepanu pillimängu õigete aluste õpetamisele, õpetaja eeskuju tähtsusele ja kirjeldatud Alexanderi tehnika kasutamise võimalusi puhkpilliõpetuses. Antakse nõu õige hingamise, tooni arendamise jm kohta, samuti selle, kuidas töötada tämbri ja mängu-ulatuse laiendamisega. Käsitletakse keha- ja pillihoidu, mänguvõtteid ning võimalike vigade vältimist.


raamat 11 Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskus

Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks

Juhendmaterjali sihtrühmaks on e-õppega tegelevad õpetajad/õppejõud ning materjali eesmärgiks on pakkuda tuge uute e-kursuste kavandamisel ja loomisel ning olemasolevate e-kursuste hindamisel. Juhend võimaldab hinnata oma taset e-õppes ning seada eesmärke e-kursuste arendamiseks. On õpetajale/õppejõule käsiraamatuks, mille abil parandada e-kursusi ning seeläbi saavutada e-õppes paremaid tulemusi. Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasisidestamine Piret Kärtner, SA Archimedes Raamat on mõeldud praegustele ja tulevastele juhendajatele, kes juhendavad aine-, kursuse-, seminari-, lõpu-, bakalaureuse-, magistri- või doktoritöid. Raamatus püütakse anda süsteemne ülevaade probleemidest, mis võivad tekkida uurimistööde juhendamisel. Käsitletakse juhendamise olemust ja tähendust, arutletakse juhendamist määravate ja mõjutavate tegurite üle, tegeletakse juhendamisprotsessi algusfaasiga, juhendamisprotsessi keskosaga ja lõppfaasiga ning pakutakse ideid, mõtteid ja võtteid tagasisidestamiseks. Prima volta? René Eespere, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Prima volta? on metoodiliselt õigesti järjestatud õppematerjal muusikalise kuulmise arendamiseks; uudne, naturaalsele häälestusele toetuv õppematerjal – käsiraamatu muusikanäited on salvestatud erinevate muusikainstrumentidega ning ka inimhäälega. Õpik-käsiraamat sisaldab harjutusi ja metoodilisi nõuandeid (274 lk) ning mille juurde kuulub salvestatud muusikaline materjal kuuel CD-l.


Tähtsad kuupäevad jaanuaris 2011 15.01 elektroonilise 14. VMT esitamise tähtaeg

19.01 programmi konkursikomisjon otsustab preemiasaajad 2010. aasta silmapaistvate töötulemuste eest

20.01 paberkandjal 14. VMT esitamise tähtaeg

20.01 programmi 2010. aasta aastaaruande esitamise tähtaeg

24.-26.01 konverents „Kas õpetamine on kunst või teadus?“, konverentsil antakse kätte preemiad 2010. aasta parimatele

Saame öelda, et programm Primus on edukalt käima läinud ja vaatamata jooksvatele probleemidele saadakse nende lahendamisega väga hästi hakkama. Partnerite tagasisidest selgus, et hinnang programmi juhtimisele ning probleemide lahendamisele on hea või väga hea. Tagasisideküsitlus 2010

http://primus.archimedes.ee/

Primuse uudiskiri  

Programmi Primus uudiskiri on suunatud programmi partneritele ja teistele huvilistele.

Primuse uudiskiri  

Programmi Primus uudiskiri on suunatud programmi partneritele ja teistele huvilistele.

Advertisement