Page 1

D O R P E N K R A N T N U M M E R 1 2 ✱ J A A R G A N G 5 ✱ M E I 2 0 1 0 ✱ P R I M O N H , H E T K E N N I S C E N T R U M VA N D E S O C I A L E P R A K T I J K

Sint Pancras wil een dorp blijven PAGINA:

2

Slootdorp op de schop PAGINA:

3

PlattelandsParlement PAGINA:

Toekomst randmeer onzeker

4

PAGINA:

6

Minder gemeenten, meer dorpsraden PAGINA:

Wiekslag en Wijdenest Het West-Friese lintdorp Wijdenes ligt er mooi bij, zo vlak bij het IJsselmeer. Zo klein als het is heeft het een dorpshuis en al bijna tien jaar een brede school. De redactie ging erheen. In dorpshuis de Wiekslag tref ik Lammert Cornelius en Willeke Bakker-Droog, respectievelijk voorzitter en secretaris van het dorpshuis. Maar ook van de brede school. We beginnen het gesprek over het dorpshuis. Mijnheer Cornelius vertelt geanimeerd over het ontstaan. Hij is al sinds de oprichting in 1990 voorzitter. Toen er in 1986 geen onderdak voor het verenigingsleven meer was heeft de gemeente Venhuizen, op verzoek van de bewoners, besloten een nieuw dorpshuis te bouwen. Voor de verenigingen een grote en een kleine zaal, een keuken, toiletten en een berging. In hetzelfde pand is er voor schoolgym en de sportverenigingen een gymnastiekzaal opgenomen. De accommodatie is eigendom van de gemeente, die ook het groot onderhoud verzorgt. Mevrouw Bakker-Droog houdt de agenda bij voor het dorpshuis en de sportzaal, hoewel de sportzaal eigenlijk direct onder de gemeente valt. Dit tekent hoe er in Wijdenes wordt gewerkt: korte lijnen en de boel niet ingewikkelder maken dan nodig is.

dat allemaal in te plannen als je bedenkt dat een van de twee ruimten tijdelijk als klaslokaal wordt gebruikt door de basisschool. Het bestuur kijkt dan ook uit naar het moment dat ze daar weer kunnen vergaderen en er een biljart in kunnen plaatsen. Veel meer wensen zijn er niet. Het dorpshuis draait goed, de gebruikers voelen zich er enorm verantwoordelijk voor.

Winstuitkering Misschien komt dat door de ‘winstuitkering’ zoals Lammert Cornelius het noemt. Als leden van een vereniging de ruimte gebruiken zorgen ze voor zichzelf. Er is namelijk geen beheerder. De opbrengst van de consumpties rekenen ze af bij het bestuur. Wat er overblijft wordt jaarlijks naar rato van de drankomzet per vereniging verdeelt. Eens per jaar maakt de voorzitter op de bijeenkomst van gebruikers bekend hoeveel er is ‘verdiend’ op de consumpties. Lammert Cornelius: ‘zo is er in 20 jaar bij elkaar al 100.000 euro aan winst uitgekeerd!’

Brede school Activiteiten genoeg in De Wiekslag. Tijdens het seizoen wekelijks yoga, twee avonden toneel, ANBO, EHBO, zanglessen, seniorenkoor, kookcafé voor jongeren, fanfare, boerenkapel, knutselclub en vrouwen van nu. Niet wekelijks maar wel geregeld zijn er tieneravonden, uitvoeringen van de culturele verenigingen, klaverjassen, historische vereniging, vergaderingen en activiteiten van de brede school. En jaarlijks Koninginnedag, Sinterklaas en tweemaal een uitmarkt. Een hele prestatie om

Wijdenes kwam in 2001 in het nieuws omdat het als eerste in Noord-Holland subsidie kreeg om een brede school op te zetten. Het idee voor de brede school was afkomstig van de gemeente. Anno 2010 denkt iedereen bij deze term aan een onderwijsinstelling. Maar dat is in Wijdenes niet het geval. Het blijkt niet letterlijk een school te zijn. Nee, de brede school is de stichting ’t WijdeNest die ‘de ontwikkeling van bewoners van 4 tot 100 (of nog ouder) van Wijdenes

Kinderkookcafé in dorpshuis de Wiekslag, Wijdenes

en Oosterleek wil bevorderen’. De brede school doet dit door gebruik te maken van de in het dorp aanwezige faciliteiten en kennis. Er werken tien partners in samen, waaronder de voetbalvereniging, de gymnastiekvereniging, het dorpshuis, de peuterspeelzaal en de bibliotheek. Ook de naastgelegen school doet mee. In gezamenlijk overleg

worden er activiteiten aangeboden als samen koken (en eten) voor ouderen, huttendorp en legoweek, zangles, 16+ avonden voor de jeugd en een jeugdtheaterclub. Blijkt een activiteit aan te slaan dan wordt deze ondergebracht bij een van de partners. Voor de coördinatie stelt de gemeente Drechterland wekelijks vijf betaalde uren beschikbaar.

De besturen van het dorpshuis en de brede school bestaan uit dezelfde personen, wat in de praktijk handig is, maar feitelijk staan ze los van elkaar. Wilt u meer weten over ’t WijdeNest, kijk dan op de aantrekkelijke website www.hetwijdenest.nl. Jaap de Knegt

Werven en behouden van vrijwilligers In Noord-Holland bestaat een rijk vrijwilligersleven. Tal van vrijwilligers leveren een bijdrage aan een sterke sociale infrastructuur. De provincie Noord-Holland vindt het van belang mensen voor het vrijwilligerswerk te werven en te behouden. Bovendien wil de provincie de bovenlokale vrijwilligersorganisaties op maat ondersteunen bij hun kwaliteitsverbetering en professionalisering. Onder vrijwilligerswerk verstaat de provincie: onverplicht en onbetaald werk dat in enig georganiseerd verband voor anderen of de samenleving wordt verricht. Bovenlokale vrijwilligersorganisaties zijn organisaties die in meer dan één gemeente actief zijn. Er is subsidie beschikbaar voor het werven en behouden van vrijwilligers in de sectoren sport, zorg en welzijn. Hier is een maximumbedrag van 1500 euro mee gemoeid. Er is ook geld beschikbaar voor de kwaliteitsverbetering. Daar geldt een maximaal bedrag van 10.000 euro. Tussen 1 maart en 30 september kunnen aanvragen worden ingediend. De regeling stopt op 31 december 2012.

7


D O R P E N K R A N T

2

Al enkele jaren is Langedijk bezig met het maken van plannen voor de maatschappelijke organisaties in Sint Pancras. Het gaat onder andere om de toekomst van de basisscholen, een verzorgingshuis, de bibliotheek, een sportveld en het dorpshuis. Al deze organisaties gebruiken een accommodatie. De gemeente bracht in 2007 in kaart welke problemen en verwachtingen er waren voor het onderhoud en het gebruik. Een extern adviesbureau legde de gemeente een aantal scenario’s ter keuze voor. Van heel simpel, alles op z’n plek laten, tot drastische ingrepen met veel verschuiving van locaties en functies. In 2008 besloot de gemeenteraad dat alleen het meest ingrijpende scenario op haalbaarheid zou moeten worden onderzocht. Daarin zou bijvoorbeeld het sportcomplex dat midden in het dorp ligt naar de rand van de bebouwde kom moeten verhuizen. Een brede school en andere maatschappelijke voorzieningen zouden op de vrijgekomen plek kunnen.

Scenario 5 Dit plan, scenario 5 in de volksmond, ging de dorpelingen veel te ver. Tijdens de informatieavonden in het voorjaar van 2009 richtten bewoners zich met hun vragen en verwijten tot de gemeente. Waarom zoveel overhoop halen? Waarom geen andere varianten onderzocht? Was de keuze voor scenario 5 wellicht allemaal al bekokstoofd in het gemeentehuis? Dat er slechts sprake was van een vooronderzoek verdween helemaal buiten beeld. De weerstand heeft zo zijn geschiedenis. Tot 1990 was het dorp Sint Pancras een zelfstandige gemeente (zie kader). Tot op de dag van vandaag koesteren Pancrassers hun voorzieningen. Vele dorpelingen van boven de vijftig jaar hebben meegedaan met het bouwen ervan. Afbraak doet dan zeer.

Sint Pancras wil een dorp blijven De schrijvers van het collegeprogramma voor gemeente Langedijk hadden er een zware klus aan. Hoe verder met de ontwikkeling van het dorpshart van één van haar kernen, het dorp Sint Pancras? In 2009 is een jaar lang veel tijd besteed aan het peilen van de meningen onder bewoners. Daarnaast hebben er studenten rondgelopen die praktijkstudies hebben gedaan. De redactie maakte een reconstructie.

scenario’s via een schriftelijke enquête onderzocht op draagvlak onder de bewoners. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat de meeste mensen geen grote inbreuk willen op de huidige situatie. Daar komt bij dat men bang is voor een toename van de verkeersdrukte als er accommodaties moeten verhuizen. Een opvallend resultaat was de uitslag op de stelling: Sint Pancras moet een dorp blijven. Daarop scoorde 97% met een ja.

Studenten

Wijzer geworden door alle commotie startte de gemeente een uitgebreide peiling onder verschillende leeftijdsgroepen. Daarbij zijn meerdere wegen bewandeld. Bezoekers van de Koninginnemarkt konden reageren op stellingen. Uitkomst: de meeste bewoners willen geen forse ingrepen. In samenwerking met de ANBO zijn interviews met ouderen thuis georganiseerd. Ouderen bleken bang te zijn voor overlast als er een groot school-

gebouw komt. Bij dit alles speelde beeldvorming een belangrijke rol. De term ‘brede school’ riep veel weerstand op omdat mensen daarbij aan een groot gebouw denken waar alle kinderen uit het dorp de hele dag zijn. Dat past tocht niet bij de schaal van Sint Pancras? Een fotoproject op de basisscholen leverde heel veel beeldmateriaal op. Over plekken in het dorp die kinderen lelijk vinden, of juist heel mooi. Leerlingen kozen zelf de

beste foto’s en presenteerden die in het verzorgingshuis. Ondanks pogingen van de gemeente om uit te leggen dat het nog slechts om vooronderzoek ging, bleef in de beeldvorming hangen dat er in het gemeentehuis een voorkeur zou zijn voor scenario 5. Toen de gemeenteraad in augustus 2009 besloot om meerdere scenario’s in het vooronderzoek te betrekken was de angel uit het conflict. Vervolgens zijn vier verschillende

Sint Pancras is de zuidelijkste woonkern van de gemeente Langedijk. Het was, samen met Koedijk, tot 1990 een zelfstandige gemeente. Daarna moest het kiezen: ingelijfd worden bij Alkmaar of aansluiting zoeken bij Langedijk. Het werd Langedijk, omdat deze gemeente uit meerdere dorpskernen bestaat en nog een landelijk karakter heeft. Dit sloot beter aan bij de sfeer van Sint Pancras met zijn vele tuinders. Het dorp beschikte tot 1990 over alle voorzieningen die bij een volwaardige gemeente horen. Van brandweer tot zwembad. De meeste daarvan zijn er nog. Maar de tijd heeft niet stil gestaan. Zowel ten oosten (Heerhugowaard) als ten westen (Alkmaar) is de bebouwing opgerukt, waardoor het contrast met het dorpse karakter van Sint Pancras groter is geworden. Er wonen ongeveer 5500 mensen.

www.karavaan.nl De 18e editie van de Karavaan, het reizend theaterfestival in Noord-Holland, reist tussen 8 en 25 juli over de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is hét monument van de eeuwenlange strijd tegen het water en omsluit West-Friesland, een regio met een rijk cultureel verleden. Deze 126 kilometer lange dijk is vijfentwintig dagen lang de speellocatie voor het festival. Het landschap, de bewoners en lokale deskundigen vormen de inspiratiebron voor films, verhalen, foto’s en muzikale voorstellingen die u kunt bezoeken.

www.waardenvanhetland.nl In dit boek komen 26 ‘gewone’ Nederlandse boeren en burgers aan het woord over de kwaliteit van hun leven op het (platte)land. Ze laten zien hoe ze in het leven staan en hoe de waarden van het land hen inspireren. De auteurs laten twintig boeren en boerinnen en zes burgers aan het woord, afkomstig uit nagenoeg alle provincies. Het zijn grappige, ontroerende, maar vooral herkenbare verhalen,

zowel voor lezers met agrarische ’roots’ als voor andere liefhebbers van het (platte)land.

In het hele traject om informatie te verzamelen hebben studenten taken uitgevoerd. Najaar 2008 hebben studenten van de Universiteit van Wageningen een plan van aanpak gemaakt. Zij constateerden dat het uitwerken van scenario 5 met veel verschillende sectoren te maken heeft, waaronder verkeer, onderwijs, sport. Daarom moeten er 9 stappen gezet worden, waarbij steeds communicatie met de bevolking een essentiële rol speelt. De gemeente is met dit plan aan de slag gegaan. Studenten van de TH Delft hebben uitwerkingen gemaakt voor het geval het sportterrein verplaatst zou worden naar de rand van het dorp. Of dat werkelijk gaat gebeuren staat nog helemaal niet vast. Studenten van INHolland hebben interviews gehouden bij ouderen thuis. PABO studenten hebben kinderen op de basisscholen begeleid om foto’s te maken van het dorp. De universiteiten van Wageningen en Delft zijn zeer tevreden over deze manier om studenten te betrekken bij praktijksituaties. De gemeente Langedijk is content met de extra informatie die het heeft opgeleverd. Maar de dorpsbewoners begrepen niet altijd welke rol de studenten speelden. Luc Overman Meer weten? www.gemeentelangedijk.nl/ producten en diensten

Surfnieuws www.boekenvandekrant.nl

www.noordhollandsplattelandsparlement.nl Op 5 november vindt in Haarlem het eerste Noord-Hollandse PlattelandsParlement plaats. Aanmelden kan via deze website. Elk dorp kan ook meedoen aan een wedstrijd.

www.wijkaanzee.org Jan Budding, oud voorzitter van dorpsraad Wijk aan Zee gaat in de publicatie ‘Strategisch communiceren’ in op een vraag die iedere dorpsraad zich moeten stellen. ‘Namens wie en namens hoevelen spreekt u nu eigenlijk?’ Iedere dorpsraad zou zich zeker moeten weten van een stevig en breed draagvlak. Dat dit in de praktijk niet eenvoudig is, laat de auteur zien aan de hand van vele voorbeelden. ‘Doe het zo, dat de mensen uit het dorp gaan meeleven’ is zijn devies. Contact via: janbudding@netaffairs.nl Boeknummer: ISBN 978-90-815504-1-3

Stichting De Kunst en het Noordhollands Dagblad hebben Noord-Hollanders opgeroepen om een waargebeurd verhaal uit een ver of recent verleden op papier te zetten. Uit een grote stroom van inzendingen zijn de beste vijftig verhalen gekozen. In de bundel ‘Noord-Holland schrijft geschiedenis’ staan vijftig verrassende verhalen, stuk voor stuk de moeite waard om te lezen en te bewaren.


D O R P E N K R A N T

Slootdorp op de schop Op 15 april ontving de gemeente Wieringermeer een gezelschap uit de regio Kop van Noord-Holland. Ambtenaren, wethouders, leden van dorpsraden en welzijnswerkers kregen een excursie aangeboden naar Slootdorp en Middenmeer. Na jaren van stagnatie groeit Slootdorp weer, de teller staat nu op 1272 inwoners. Wethouder Galama vertelde wat er de afgelopen tien jaar is gedaan aan dorpsvernieuwing. En dat is veel. Samen met de Wooncompagnie heeft de gemeente allereerst de woningvoorraad van Slootdorp aangepakt. De verhouding huurversus koopwoningen was in Slootdorp jarenlang 60 - 40. In andere dorpen is dat meestal 20 - 80. Bovendien voldeden de

huurwoningen niet meer aan de eisen van deze tijd. Kleine woningen, slecht geïsoleerd, matige sanitaire voorzieningen. Het gevaar van leegloop lag op de loer, een neerwaartse beweging die moeilijk te keren is. Slootdorp ging rigoureus op de schop, met per saldo een positieve uitkomst. Aan de Brink, de brede weg die het dorp doorsnijdt, zijn bijna alle woningen gesloopt; er zijn nieuwe voor teruggekomen. Wethouder Galama, geboren en getogen in Slootdorp, legde zijn gehoor uit dat de weerstand aanvankelijk groot was. Moet dat nou zo? was een veelgehoorde klacht. De mensen waren toch tevreden? Maar na tien jaar slopen en bouwen was het geluid: dit hadden

we eerder moeten doen. Naast nieuwbouw zijn ook 77 woningen grondig opgeknapt om de levensduur met minimaal tien jaar te verlengen. Verder zijn er levensloopbestendige woningen gebouwd in de vorm van een hofje achter de voormalige Nederlands Hervormde kerk. Galama benadrukte ook hoe belangrijk het is om goed te communiceren met de bevolking. Als je zo’n ingrijpend proces start moet je vanaf het begin de bewoners erbij betrekken. Na een moeizame start groeide bij de samenwerkende partijen het besef van ‘samen één lijn kiezen’. En zo gebeurde het ook. Gemeente, Wooncompagnie en bewoners trokken samen op.

Onder water De Wieringermeer is in 1930 drooggelegd. Slootdorp was de eerste woonkern (1931). Het is aangelegd volgens een stratenpatroon van Granpré Molière, een vooraanstaand architect uit Delft. In de pioniersfase werd er nog rekening mee gehouden dat de polder aan 40.000 inwoners plaats moest gaan bieden, voornamelijk in de agrarische sector. Dat aantal is nooit gehaald. De mensen in de bebouwde kom hadden grote tuinen, omdat ze voor hun eigen groente moesten kunnen zorgen. Vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter de Wieringermeer onder water gezet. Zo konden de geallieerde troepen lastig doelwitten kiezen. De meeste huizen hebben zoveel schade opgelopen dat ze afgebroken zijn en op de bestaande fundering opnieuw opgebouwd. Dat proces was rond 1953 voltooid. Het stratenpatroon is intact gelaten.

De Wooncompagnie heeft de leegstaande N-H Kerk in Slootdorp gekocht. De Culturele Raad maakt er gebruik van. In 2005 legde de corporatie naast de kerk een jeu-de-boulesbaan aan en gaf die cadeau aan de bewoners. De baan is een groot succes. Sinds de ingebruikname speelt een vaste kern actieve ouderen er het hele jaar door, twee dagen in de week hun geliefde spel. Slootdorper Ad van Oers heeft van het hele proces foto’s en animaties gemaakt. Te vinden op www.slootdorp.com

3

Cursusaanbod najaar 2010 Besturen van dorpsraden en dorpshuizen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Bestuursleden hebben niet altijd een bestuurlijke achtergrond, maar worden wel geconfronteerd met een dynamische omgeving, die aan kennis en vaardigheden hoge eisen stelt. Om adequaat om te gaan met nieuwe ontwikkelingen is men soms zoekende naar de juiste kennis en informatie. Besturen kunnen veel leren van elkaar via kennisuitwisseling. Echter de behoefte aan specifieke vakkennis blijft bestaan. PRIMO nh biedt een uniek cursusaanbod voor vrijwilligers van besturen van dorpsraden en dorpshuizen: “Ruimte voor de jeugd” op 17 juni door adviseur Winny Veldhuijzen “Digitale communicatie” op 2 november door PRIMO nh webredacteur Freek Zegers “Fondsenwerving” op 16 november door Senior Adviseur drs. Anneke Wienema “Rol en taak van de dorpsraad” op 23 november door adviseur Jaap de Knegt Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via www.primo-nh.nl. De brochure wordt per post verzonden aan dorpsraden en dorpshuizen. Hierin vindt u een beschrijving van de inhoud van de onderwerpen. Dit aanbod geldt specifiek voor deze doelgroep en is met steun van Provincie Noord Holland tot stand gekomen.

Vraagbaak bestuur en beheer Snel antwoord op uw vragen, thuis achter de computer! Kijk op www.dorpshuizen.nl en klik door naar de Vraagbaak. U vindt er ruim 200 artikelen over bestuur en beheer van dorpshuizen, met voorbeelden van contracten, overeenkomsten, informatiewijzers, etc. Een aantal bijvoorbeeld Bestuur en beleid, zijn ook voor besturen van hoofdstukken, dorpsraden interessant.


D O R P E N K R A N T

4

Thema’s op het PlattelandsParlement Herindeling, welles-nietes

Aanmelden voor het PlattelandsParlement kan op www.noordhollandsplattelandsparlement.nl

VERENIGING VAN N KLEINE KERNEN D NOORD-HOLLAND Voorzitter Trudy Steenbergen, e-mail: secretariaat secretariaat@vvkknh.nl www.vvkknh.nl

Creatief met krimp

Het Noord-Hollands

PlattelandsParlement Op vrijdagmiddag 5 november organiseert de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland het eerste Noord-Hollands PlattelandsParlement. We zijn er al maanden lang mee bezig. Wij, dat zijn bestuursleden van de VvKkNH en medewerkers van PRIMO nh. In navolging van andere provincies en van de landelijke plattelandsparlementen, hebben we in 2009 een voorstel en subsidieverzoek ingediend bij onze provincie. Na de toezegging van de provincie konden we aan de slag. Ook de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij zegde een subsidiebedrag toe. Dat is ook wel nodig, want zo’n evenement kost naast al het werk een hoop geld.

Het doel Het doel van een plattelandsparlement is het in gesprek brengen van leden van dorpsbelangenorganisaties met politici en daardoor politieke aandacht te krijgen voor de kwesties, die dorpsbewoners politiek raken. Al heel wat provinciale politici hebben ons laten weten graag van de partij te zijn en te willen luisteren naar en praten met dorpsbewoners.

Twee thema’s Er zijn twee thema’s gekozen die volop de aandacht vragen. Dat zijn gemeentelijke herindeling en krimp. Beide thema’s hebben gevolgen voor de

Gemeentelijk herindeling is iets wat velen van ons raakt op dit moment. Door gemeentelijke herindeling ontstaan gemeenten met meerdere kernen. Er zijn veel vragen. Is het wel nodig, is samenwerking niet voldoende, kiezen we voor hoofdkernen of zijn alle kernen gelijkwaardig, is er een kernenbeleid, waar komen de nieuwe voorzieningen, waar verdwijnen misschien de oude, waaraan wordt ons belastinggeld besteed, houdt mijn dorp z’n eigen karakter en heb ik ook nog iets te vertellen?

inwoners van kleine kernen. Zie elders op deze pagina.

in neoclassicistische stijl. Absoluut de moeite waard.

Vier hoekgesprekken

Sterrendorpen

Naast de hoofdthema’s zal er ook aandacht zijn voor zaken in de huidige praktijk. Hoe maak je van een leeglopende kerk een multifunctioneel dorpscentrum? Wat kom je op de weg daar naar toe allemaal tegen en hoe maak je van de laatste winkel in het dorp een servicepunt, waar iedere dorpsbewoner en toerist terecht kan? Tijdens ons PlattelandsParlement kun je spreken met mensen, die het allemaal hebben doorgemaakt. Daarnaast zal de provincie uitleg geven over het werk van de provincie voor haar inwoners en zal de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij vertellen over haar projecten en subsidiemogelijkheden.

In aanloop naar het Noord-Hollands PlattelandsParlement willen we positieve aandacht voor het wonen in onze dorpen. Als het wonen in een dorp de voorpagina van de krant haalt, dan gaat het vaak om het verlies van voorzieningen; sluiting van een laatste winkel, de bank of het postkantoor en het tanende openbaar vervoer. We willen ook niet-dorpsbewoners eens laten weten hoe fijn het kan zijn in een kleine kern te wonen. Het NoordHollands Dagblad heeft medewerking toegezegd aan deze actie. De ruimte, het landschap, de kleinschaligheid, het omkijken naar elkaar en het rijke verenigingsleven staan voor wonen in een dorp. Veel is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en ondernemers, die iets voor het dorp doen. Ondernemers sponsoren allerlei evenementen in het dorp. Wie kent niet de sportevenementen, de veldlopen, het ringsteken, de kunstroutes, de kerkjes met hun toneel en concerten, de activiteiten voor de jeugd, de huttendorpen? Er valt heel wat te beleven. Burgemeester en wethouders van een kernenrijke gemeente hebben het er maar druk mee; ieder weekend is er wel een kern te bezoeken voor een evenement. De wedstrijd staat in het artikel hiernaast.

Speeddaten Speeddaten is in, ook wij gaan er voor. Onze gasten kunnen tijdens het PlattelandsParlement één op één praten met een statenlid of gedeputeerde. Spannend en informatief voor beide kanten. Dit is je kans, dus ik zou zeggen: grijp hem.

Rondleiding Paviljoen Welgelegen Vorig jaar heeft de koningin het gerenoveerde provinciehuis ‘Paviljoen Welgelegen’ geopend. De provincie biedt onze gasten tijdens het PlattelandsParlement een rondleiding aan door dit prachtige landhuis dat gebouwd is

Trudy Steenbergen, Voorzitter Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

Krimp is iets wat nog niet zo heel erg speelt in Noord-Holland, maar wel in andere provincies. We kunnen onze ogen er niet voor sluiten, omdat het ook hier gaat komen. De reden: afname van de bevolkingsgroei. Het krijgen van minder kinderen en het feit, dat meer mensen vertrekken dan dat er bij komen zijn hiervan de redenen. Demografen verwachten, dat de afname van inwonersaantal in de dorpen groter zal zijn, dan in het stedelijk gebied. Van oudsher trekken mensen voor scholing en werk naar de grote stad. Om dit ‘kwaad’ te bezweren denken lokale politici al gauw, dat door het bouwen van meer woningen in hun gemeente Krimp aan hen voorbij zal gaan en bij de buren zal toeslaan. Niets is minder waar, we zullen Krimp eerst moeten accepteren als onafwendbaar, de handen in elkaar moeten slaan en er creatief mee om moeten gaan om de kwaliteit van leven op het platteland te waarborgen. Hoe wil ik dat mijn dorp er over 5 jaar uit zal zien? Ook hierbij zijn inwoners aan zet.

Wedstrijd Sterrendorpen Wat zijn de sterrendorpen van Noord-Holland? Voorafgaande aan het PlattelandsParlement schrijft de Vereniging van Kleine kernen een wedstrijd uit. Daarmee bedoelen we niet het bereiken van topprestaties, maar het ervaren van een rijk leven. Daarom zijn er drie categorieën gemaakt: Sport Cultuur Lekker eten We willen wel eens weten hoeveel sportevenementen uw dorp organiseert. Hoeveel aandacht is er voor kunstuitingen? Hoe lekker kun je eten in het dorp voor een schappelijke prijs? We verbinden er zelfs een prijs van 500 euro in elke categorie aan voor het winnende dorp. De bekendmaking van de winnende sterrendorpen en de uitreiking van de prijzen zal gebeuren tijdens het Noord-Hollands PlattelandsParlement op 5 november. Alle genomineerden krijgen dan ook de gelegenheid hun dorp te presenteren. Reden dus om aan de slag te gaan en uw dorp op de kaart te zetten. Voor deelname en reglement zie www.noordhollandsplattelandsparlement.nl


D O R P E N K R A N T

5

PDNH PDNH

Voorzitter

Ger Praamstra, 0222 31 34 66

Secretaris

Gerard de Nooy, 0252 41 59 76 www.pdnh.nl

Gerard de Nooy

Van de bestuurstafel

Als u dit leest heeft de jaarvergadering van het Platform Dorpshuizen Noord-Holland reeds plaatsgevonden. Het was alweer de zesde jaarvergadering, in een periode waar de ondersteuning van PRIMO aan onze organisatie onder druk staat. Zie het laatste deel van dit artikel. Tijdens de jaarvergadering stond een aantal thema’s rondom de relatie dorpshuizen en overheid centraal.

De Provinciale Regeling ‘Uitvoeringsregeling Groot Onderhoud’ De Uitvoeringsregeling Groot Onderhoud is formeel afgelopen per 1 januari 2010. In augustus van 2009 hebben wij de bij ons aangesloten dorpshuizen nogmaals gewezen op deze regeling en de beëindiging hiervan. In de loop van

2009 was de pot leeg en werden er geen nieuwe aanvragen meer gehonoreerd. De regeling was een groot succes. Elders op deze pagina staan de uitslagen van een evaluatie. Gelet op de uitkomsten van deze evaluatie lijkt ons een voorzetting, al dan niet in afgeslankte vorm, wenselijk.

De Uitvoeringsregeling ‘Multifunctionele Accommodaties Noord-Holland’ Deze regeling was het centrale thema op de jaarvergadering. De Uitvoe-

ringsregeling Multifunctionele Accommodaties Noord-Holland van de provincie is door het bestuur met enthousiasme ontvangen. Op deze wijze wordt het voor veel dorpshuizen mogelijk om invulling te geven te geven aan het multifunctionele karakter van het dorpshuis. Hierbij kan o.m. de Wmo van groot belang zijn voor de invulling van dit multifunctionele karakter. Het bestuur heeft wel de provincie laten weten het er niet geheel mee eens te zijn dat deze subsidie uitsluitend aan gemeenten wordt toegekend. Individuele dorpshuizen in gemeenten die geen dorpshuisbeleid hebben zouden hier wel eens de dupe van kunnen worden. Een paar aangesloten dorpshuizen hebben reeds dankbaar gebruik gemaakt van de nieuwe regeling (Sint Maarten, Kreileroord).

Brochure PDNH ‘Dorpshuizenbeleid op maat’ Dat de relatie tussen gemeenten en dorpshuizen van groot belang is bij het realiseren van onze doestellingen moge duidelijk zijn. Uit de enquête blijkt dat de helft van de dorpshuizen niet bij hun eigen gemeente terecht kan voor ondersteuning in

Veiligheid goed geregeld Een vrijwilliger in een dorpshuisbestuur zet zich in voor de leefbaarheid van zijn of haar dorp. Dat vraagt niet alleen betrokkenheid en inzet, maar ook een dosis gezond verstand. Want een dorpshuis besturen is geen vrijblijvende bezigheid. Als bestuur ben je voor verschillende zaken verantwoordelijk, waarvan de veiligheid voor de vrijwilligers, de betaalde medewerkers en de gebruikers de zwaarstwegende is. Dorpshuisbesturen die een brand of een ongeval in hun accommodatie hebben meegemaakt weten hierover mee te praten. Bijvoorbeeld het bestuur van De Blinkerd in Schoorl, die er na een grote brand gelukkig weer bovenop zijn gekomen Dat een ongeluk in een klein hoekje zit weten ook de klussers in dorpshuizen die een verwonding opliepen tijdens de schoonmaak of onderhoudswerkzaamheden. Als bestuur zou je wel willen dat je al je medewerkers aan een touwtje had, maar dat kan natuurlijk niet. Wat een bestuur wel kan doen is de zaakjes goed regelen. Daarmee neemt de kans op ongevallen af en, ook belangrijk, het beperkt de kans dat het bestuur aansprakelijk wordt gesteld. Een voorbeeld van hoe het kan gaan met aansprakelijkheid: een bestuur is volgens de Arbo-wet verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Om het Arbobeleid vorm

te geven is een speciaal instrument ontwikkeld, de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Met deze checklist kunt u de gevaren in uw dorpshuis inventariseren en in een prioriteitenlijst aangeven welke geconstateerde gebreken worden aangepakt.

Letsel Sinds enkele jaren is het invullen van een RI&E voor organisaties die uitsluitend met vrijwilligers werken alleen nog maar verplicht bij zeer ernstige risico’s als valgevaar, het gebruik van gevaarlijke stoffen en voor kwetsbare groepen als jeugdige vrijwilligers en vrijwilligers die zwanger zijn. Het niet langer altijd hoeven invullen van een RI&E is bedoeld als vermindering van de regeldruk, maar voor de aansprakelijkheid schiet u er uiteindelijk niets mee op. Want als een vrijwilliger in het ziekenhuis terecht komt met letsel dat tijdens werkzaamheden in het dorpshuis is

ontstaan, stelt de arbeidsinspectie toch een onderzoek in. Ook als er geen RI&E nodig was omdat de werkzaamheden niet tot de zeer ernstige risico’s behoren. Als de arbeidsinspectie tot de bevinding komt dat het bestuur heeft nagelaten de zorg waartoe het Arbobeleid verplicht goed op te pakken, loopt het bestuur het risico toch aansprakelijk te worden gesteld. Het is de dorpshuisbesturen daarom aan te raden om de risico’s voor veiligheid en gezondheid te inventariseren met een RI&E en de maatregelen te treffen die daarbij horen. Want de zorgplicht blijft bestaan: een bestuur is verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Meer informatie over de RI&E en de Arbowet vindt u in de Vraagbaak, een website met ruim 200 artikelen over bestuur en beheer van dorpshuizen. In het kader van veiligheid en aansprakelijkheid zou u ook de volgende artikelen eens kunnen bekijken: Bedrijfshulpverlening, Brand, Verzekeringen en Bestuursaansprakelijkheid. U vindt de Vraagbaak op www.dorpshuizen.nl. Zoeken gaat goed met het zoekvenster. Tip: dorpshuisbesturen die zijn aangesloten bij het PDNH kunnen gebruik maken van zeer voordelige collectieve verzekeringen. Jaap de Knegt

onderhoud en of verbouwen. Ook het gegeven dat van de Uitvoeringsregeling MFA slechts gebruik gemaakt kan worden als de gemeente actief participeert in het project en daarbij het voortouw dient te nemen geeft aan dat de relatie dorpshuis - gemeente de basis vormt voor het succes. Wij vertrouwen er op dat de brochure deze kloof kan dichten en verwachten van zowel de gemeenten als de dorpshuizen een proactieve opstelling teneinde, op maat, invulling te geven aan het sociaal-culturele werk en een leefbaar platteland.

Ondersteuning aan PDNH door PRIMO nh

De provincie heeft aangegeven zij meerjarige ondersteuning van een organisatie door PRIMO vanaf 2011 niet meer zal subsidiëren. De provincie adviseert PRIMO nh dan ook om deze ondersteuning in 2010 af te bouwen, opdat het Platform Dorphuizen Noord-Holland zelfstandig verder kan functioneren. In de jaarvergadering van 2008 hebben de aanwezigen het beleidsplan “Positionering PDNH ten

opzichte van de PRIMO nh en de provincie Noord-Holland; Duidelijkheid in Beleid” vastgesteld. In dit beleidsplan gaat het PDNH ervan uit dat de huidige situatie zal worden gecontinueerd. Als de ondersteuning door PRIMO vervalt, zal het voor het PDNH onmogelijk worden gemaakt om verder te functioneren. Gelukkig bereikte ons onlangs het bericht dat ondersteuning van bovenlokale koepelorganisaties wordt genuanceerd en er dus ook in de toekomst financiële ondersteuning van de provincie mag worden verwacht. Wellicht heeft ons bezoek in januari aan de gedeputeerde, de heer R. Meerhof, hiertoe bijgedragen. In dit overleg bleek overigens nogmaals dat de provincie groot belang hecht aan een leefbaar platteland en het in stand houden van de voorzieningen. Met de bovengemeentelijke uitvoeringsregelingen geeft de provincie hier ook daadwerkelijk invulling aan. Veel gemeenten zouden hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Gerard de Nooy, secretaris.

Zelfstandig blijven of in een MFA Dorpshuizen in nieuw te bouwen multifunctionele accommodaties onderbrengen. Dat lijkt de trend. De laatste tijd groeit het aantal plannen hiervoor explosief. Enkele projecten zijn al gerealiseerd, zoals in Zuidoostbeemster. Andere dorpen (Oudkarspel, Neck en Zwaagdijk-Oost) hebben vergevorderde plannen. Het gaat meestal om combinaties van een dorphuis met onderwijs en soms ook zorg.

Wij denken met u mee Bestuursleden van dorpshuizen vinden het vaak moeilijk om een keuze te maken. Geven ze de zo gekoesterde zelfstandigheid op of doen ze mee in een mooie, nieuwe accommodatie? Daar komt veel bij kijken. De gemeente wordt meestal eigenaar van de accommodatie, het dorpshuis wordt huurder. Soms tegen een huurprijs die alleen is te betalen met een subsidiegarantie van de gemeente. Maar hoe hard is zo’n garantie? Het bestuur zal ook willen dat de gebruikers zich in het nieuwe dorpshuis net zo thuis voelen als in het oude. Moet je dan zelf zeggenschap houden over de agenda en het beheer, of kun je dat uit handen geven? En hoe houden de vrijwilligers van een dorpshuisbestuur zich staande in een commissie waarin een woningcorporatie, de gemeente en andere professionals zitten? Met dit soort vragen kunt u terecht bij de adviseurs van PRIMO nh. Wij denken graag met u mee of brengen u in contact met besturen die het proces al eens hebben doorlopen. Voor meer informatie: jdeknegt@primo-nh.nl Nieuw MFA in Zuidoostbeemster


D O R P E N K R A N T

6

Veel verkeer rijdt vanuit Middenmeer via De Haukes naar de N99. Dit is een sluiproute richting Den Helder. In het plan voor het Wieringerrandmeer zou de haven van De Haukes veel groter worden. En dan wordt het nog drukker.

MIDDENDOORGANG VOOR ALLE VERKEER

LANDBOUWGROND WIERINGERMEER NIET ONDER WATER ZETTEN

Het is al enige tijd stil rondom het plan voor een Wieringerrandmeer. Om de economie in de Kop van Noord-Holland te stimuleren is het idee ontstaan van Wieringen weer een echt eiland te maken. Daarmee zou ook ruimte voor waterberging ontstaan. Daarvoor moet landbouwgrond onder water worden gezet in de Wieringermeer. Sinds de provincie en een bouwconsortium een overeenkomst sloten in 2006 heeft het plan een roerig traject doorlopen. De dorpenkrant zet de historie op een rij en sprak een woordvoerder van het Wierings Beraad, tegenstander van het grootschalige plan.

Toekomst randmeer onzeker Het ambitieuze karakter van het plan heeft vanaf het begin voor veel beroering en verdeeldheid gezorgd. De gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer waren gevoelig voor het argument van de economische impuls van het plan. Er zouden 2100 nieuwe woningen komen, de recreatie zou aantrekken. Maar de plaatselijke politici hadden ook tal van vragen. Hoe zit het met het zoute kwelwater? Er gaat er goede landbouwgrond verloren, willen we dat wel? Hoe blijft Wieringen verkeerstechnisch goed bereikbaar? Volgens velen in de Kop zijn op dit soort vragen geen bevredigende antwoorden gekomen. De zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen van dit grootschalige plan zijn gegroeid. De plaatselijke politiek raakte sterk verdeeld, het draagvlak voor het plan kalfde af. Daarop heeft de toenmalige gedeputeerde Hooijmaijers de gemeenten buitenspel gezet door te stelen dat urgente bovenlokale belangen in het spel zijn.

Argwaan De argwaan leeft niet alleen bij de individuele bewoners, maar ook bij organisaties die willen meedenken over de toekomst van de Kop van Noord-Holland. Vanaf het begin heeft LTO Noord gehamerd op deugdelijk onderzoek naar mogelijke schadelijke effecten voor de landbouw. Er is een overlegplatform opgericht van verontruste bewoners en maatschappelijke organisaties, onder de titel het Wierings Beraad. Ook een buurtvereniging uit De Haukes op Wieringen en de Stichting Landschapszorg Wieringen zijn kritisch. Inmiddels is in Haarlem de twijfel ook toegenomen. Door de financiële crisis worden de kansen om 2100 woningen te slijten kleiner. Daarmee zou een belangrijke inkomstenbron wegvallen die nodig is om dure voorzieningen te betalen voor de staande-mast-route. In het plan zijn beweegbare bruggen opgenomen om zeilers doorgang te geven zonder dat zij hun mast hoeven te strijken. Inmiddels is Gedeputeerde Hooijmaijers opgestapt. De opvolgster van Hooijmaijers, mevrouw Driessen durft de samenwerkingsovereenkomst met de grote ondernemingen Boskalis en Volker Wessels niet eenzijdig op te zeggen, uit angst voor schadeclaims. Op 15 maart hebben provinciale staten een besluit genomen om door te gaan met de voorbereiding van het Wieringer Randmeer. Vorige maand zijn alle uitvoerende werkzaamheden tijdelijk stil gelegd vanwege de verdenking dat frauduleuze handelingen hebben plaats gevonden.

MAXIMAAL 750 WONINGEN BIJ DE WOONKERNEN

UITBREIDING ROBBENOORDBOS

Woordvoerder Bart Lankester van het Wierings Beraad heeft in de Volkskrant een pleidooi gehouden voor een grotere inbreng van bewoners bij gebiedsontwikkeling. De dorpenkrant zocht contact met hem. Hoe kijk je tegen de huidige situatie aan? ‘Wij schatten de huidige situatie in als stilte voor de storm. Alle tekenen wijzen erop dat het project in zijn huidige ambitieuze vorm geen doorgang zal vinden. Misschien gaat de stekker er wel uit. We worden geholpen door de crisis. De angst neemt toe dat het realiseren van grote aantallen waterwoningen op een flop uitdraait. Het ministerie van LNV heeft gezegd dat er geen woningen gebouwd mogen worden in het Robbenoordbos. De provincie zit officieel nog op de lijn van Ton Hooijmaijers. Zijn opvolgster, mevrouw Driessen zegt dat het plan moet doorgaan omdat anders schadeclaims dreigen. Volgens mij moet je voor zo’n dreigement niet bang zijn.’ Het Beraad heeft in mei 2007 een brief gestuurd naar VROM. Heeft dat iets opgeleverd? ‘Volgens ons heeft die brief veel impact gehad. Wij kregen een antwoord van de inmiddels vertrokken minister Cramer. Zij zei dat er geen rijksbelang mee is gemoeid. Maar twee jaar later komt er van het ministerie - mede namens andere ministeries - een uitgebreide zienswijze op de milieueffectrapportage waarin het wemelt van de rijksbelangen: de doorsnijding van rijksweg A7 met een brug, woningen in het beschermde Robbenoordbos, de toekomstige functie van het IJsselmeer als wateropvang.’ Een van jullie kritiekpunten is dat de kosten-baten analyse van het plan niet transparant is. Bart Lankester: ‘het is lastig vechten tegen een partij die vitale informatie geheim houdt. Wat nou werkelijk de maatschappelijke kosten en baten zijn van zo’n grootschalig project, daar kom je niet goed achter. Er doen beursgenoteerde ondernemingen aan mee. Die kunnen schermen met geheimhoudingsplicht. Het heeft met grondtransacties te maken. Wij noemen het een spooktegenstander.’

Milieu Bij dit soort grote projecten is een milieueffectrapportage verplicht. Daarop kan gereageerd worden. Dat heeft het Wierings Beraad gedaan, samen met LTO Noord, Landschap Noord-Holland, de Milieufederatie Noord-Holland en Staatsbosbeheer. Dit is een opvallend breed front van tegenstanders, die op basis van hun deskundigheid gegronde twijfels hebben. LTO Noord is bang dat de waterkwaliteit voor de landbouwgronden achteruit gaat. Landschap Noord-Holland en de Milieufederatie zijn fel gekant tegen het bouwen van 2100 woningen. Ook is er grote weerstand tegen het plan om voorzieningen aan te leggen voor zeilers die met hun bootjes zonder gestreken mast willen kunnen doorvaren. Dit heeft geleid tot een alternatief plan: het Andere Wieringerrandmeer. Luc Overman Nieuws van de stuurgroep Wieringer randmeer op www.wieringerrandmeer.nl Info over het alternatieve plan op www.landschapszorg.nl Regionale berichtgeving op www.wieringernieuws.nl

Kunnen jullie tegen zo’n machtig consortium op? ‘Het projectbureau heeft al tonnen, zo niet miljoenen zitten in de voorbereiding van de plannen. Onze middelen zijn daarbij vergeleken peanuts. Wij hebben toevallig in onze kennissenkring een paar deskundigen zitten. Die zijn zonder betaling aan het schetsen gegaan. Wij hebben ons plan door een extern bureau laten doorrekenen. Dat geld hebben we zelf bij elkaar gesprokkeld. Toch kom je met die bescheiden middelen al een heel eind. In het Provinciehuis zoemt onze naam nu opvallend vaak rond.’


D O R P E N K R A N T

7

Provinciaal geld voor dorpshuizen goed besteed De provincie Noord-Holland heeft van 2006 tot 2009 een subsidieregeling gehad voor dorpshuizen. Deze regeling stond bekend onder de naam: ‘Uitvoeringsregeling Groot Onderhoud en verbouwen dorpshuizen’. De aanleiding was om achterstallig onderhoud bij dorpshuizen weg te werken. Dorpshuizen in woonkernen tot 15.000 inwoners in Noord-Holland konden er in de periode 2006-2010 één keer gebruik van maken. De maximale bijdrage van de provincie was 75.000 euro per dorpshuis. In totaal hebben 49 dorpshuizen gebruik gemaakt van deze subsidie. De regeling voorzag in een duidelijke behoefte. Al het beschikbare geld is besteed. In 2010 is de subsidie voor groot onderhoud gestopt. De provincie heeft de regeling geëvalueerd. Voor de evaluatie heeft de provincie aan PRIMO nh gevraagd een enquête te houden onder dorpshuizen. De vraag was om de stand van zaken rondom het achterstallig onderhoud in kaart te brengen. Ook is onderzocht of dorpshuizen voor de nabije toekomst genoeg kunnen reserveren om groot onderhoud te betalen. En of zij verwachten hiervoor bij de gemeente aan te kunnen kloppen. Groot onderhoud is namelijk een taak van de gemeente als het dorpshuis niet geprivatiseerd is. Is dat wel het geval dan is het

bestuur van het dorpshuis verantwoordelijk.

Uitslagen van de enquête De regeling heeft zijn nut bewezen. De bedoeling was om achterstallig onderhoud eenmalig weg te werken. 49 dorpshuizen hebben er tussen 2006 en 2009 gebruik van gemaakt. Zij hadden het onderhoud zonder die regeling niet kunnen uitvoeren. Ook staat vast dat zij er allemaal eigen middelen bij hebben ingezet, ofwel in geld ofwel in uren van vrijwilligers. Ongeveer een derde heeft vanuit de regeling niet al het onderhoud kunnen doen dat op dat moment nodig was. Er is dus ook onderhoud blijven liggen. Ongeveer een derde van de geënquêteerde dorpshuizen wist

niet dat de regeling in 2009 is stopgezet. Ongeveer de helft geeft aan dat dit geen grote gevolgen heeft voor de toekomst. Er wordt naar een alternatief gezocht of er zijn andere financieringsbronnen beschikbaar. Tweederde geeft aan dat een gedeelte van het onderhoud niet kan worden gedaan of dat het verbouwingsplan moet worden gewijzigd. Op dit moment is er bij ruim een derde sprake van achterstallig onderhoud. Zeventig procent van de dorpshuizen geeft aan dat er binnen 5 jaar iets nodig is.

Daarbij gaat het om forse bedragen. Negentig procent van de dorphuizen heeft meer dan 25,00 euro nodig. Bijna een kwart heeft zelfs meer dan een ton nodig.

Zorgelijke toekomst Dat de regeling gestopt is betekent voor veel dorpshuizen dat de financiering van het groot onderhoud via andere kanalen, zoals de gemeente of fondsen moet worden geregeld. Slecht een kleine groep dorpshuizen heeft genoeg middelen om zelf onderhoud te plegen of te verbouwen. Bijna de helft

van de dorpshuizen kan daarvoor bij de eigen gemeente niet terecht. En weet ook niet uit welke andere potjes dat geld zou moeten komen. 35 van de 51 ondervraagde dorpshuizen zijn bang in de problemen te komen. Daarbij is er geen verschil tussen grote en kleine dorpshuizen. Ze maken zich evenveel zorgen. Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de dorpshuizen voor financiële ondersteuning niet bij de eigen gemeente zegt te kunnen aankloppen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Het onderzoeksrapport is te vinden op www.pdnh.nl

De provincie Noord-Holland heeft in 2009 een subsidieregeling De Buurtweg in Akersloot. In opdracht van kopervereniging ‘De vrije geest’ worden in 22 starterswoningen gebouwd.

in het leven geroepen om het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te bevorderen. CPO houdt in dat een groep particulieren voor eigen gebruik woningen laat bouwen.

CPO regeling verlengd Via een CPO project kunnen woonwensen gerealiseerd worden die niet alledaags zijn, zoals atelierwoningen of woningen met aanpassingen voor zorg. Bovendien kunnen de kosten voor allerlei tussenschakels worden gedrukt zodat de prijs van de nieuwe woning lager ligt dat bij een commerciële bouwer. De provincie wil het collectief particulier opdrachtgeverschap stimuleren. ‘Haarlem’ wil toe naar een situatie dat particulieren in groepsverband aan de slag gaan en daarbij geen projectontwikkelaar nodig hebben. Samenwerking met een woningcorporatie wordt wel aangemoedigd, omdat zo’n partij een deel van het risico kan dragen. FOTO: ARCHITECTENBUREAU KERSSENS EN DE RUITER IN ALKMAAR

Gemeente Anna Paulowna

Dorp / buurt Anna Paulowna

Aantal woningen 15

Omschrijving Goedkope koopwoningen voor starters

Anna Paulowna Castricum Harenkarspel Harenkarspel Opmeer Niedorp Texel

Wieringerwaard Akersloot Tuitjenhorn Waarland De Weere ’t Veld Oosterend

Circa 14 22 16 kavels 25 Circa 14 24 15

In een appartementencomplex Starterwoningen in een hofje Planfase Nieuwbouwwijk Oost V Kopersvereniging Waarland bouwt zelf Jongeren richten een vereniging op Nieuwbouwwijk ’t Veld-Noord Starters en senioren

Texel

Oudeschild

15

Starters en senioren

De meeste projecten worden begeleid door de Regie, een adviesbureau in Amsterdam. www.deregie.nl www.sev-realisatie.nl/uploads/file/CPO

Daarnaast verwacht de provincie dat CPO kansen biedt voor specifieke doelgroepen. Ook verwacht de provincie dat dit soort projecten de doorstroming bevordert, omdat het voor starters of mensen met een zorgvraag de kans biedt op een koopwoning. Het huidige woningaanbod is vaak te eenzijdig en sluit niet goed aan op de vraag. Uit een landelijke potje van acht miljoen om initiatieven te stimuleren heeft Noord-Holland ruim een miljoen gekregen. Sinds november 2008 is er een deelverordening van kracht. Aanvankelijk was het plan om de subsidieregeling per 1 mei 2010 stop te zetten. Die subsidie is bedoeld om kosten in de planfase te subsidiëren, bijvoorbeeld om een deskundige in te schakelen. Het is voor de gemiddelde burger immers geen dagelijkse kost om een eigen huis te laten bouwen. Het blijkt dat aanvragers meer tijd nodig hebben. Daarom is de regeling verlengd tot 31 december 2010.


D O R P E N K R A N T

8

Minder gemeenten, meer dorpsraden

COLOFON DORPENKRANT

In Noord-Holland is in tien jaar tijd het aantal dorpen met een bewonersbelangenorganisatie gestegen van circa 85 naar 115. Recent zijn dorpsraden van start gegaan in dorpskern

Luc Overman

Wervershoof (gemeente Wervershoof) en Kolhorn (gemeente Niedorp). Initiatieven voor oprichting van een dorpsraad zijn er in Noordbeemster (gemeente Beemster), Winkel, Haringhuizen/Moerbeek, Nieuwe Niedorp en Oude Niedorp

Anita Blijdorp

(gemeente Niedorp). Schaalvergroting Gemeenten blijken steeds vaker de oprichting van dorpsraden actief te stimuleren. De schaalvergroting in het lokaal bestuur is een van de aanleidingen voor het ontstaan van dorpsraden. Gemeentelijke herindeling is al een oud verschijnsel. Ten opzichte van 1960 is het aantal gemeenten in Noord-Holland meer dan gehalveerd. De oprichting van dorpsraden nam vooral sinds de jaren zeventig in de vorige eeuw een vlucht. De schaalvergroting in gemeenteland zet voorlopig nog door. In 2011 zullen Andijk en Wervershoof samengaan met de grote gemeente Medemblik (in 2007 ontstaan uit een fusie van Wognum, NoorderKoggenland en Medemblik). De huidige gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Niedorp en Anna Paulowna hebben de intentie uitgesproken op 1 januari 2012 te fuseren tot de nieuwe gemeente Hollands Kroon. Ook in andere regio’s staan fusies op stapel. Om ook in een grote gemeente met veel kernen het contact tussen de burgers en het bestuur vorm en inhoud te geven, zien veel gemeenten een dorpsraad als een welkome gesprekspartner en belangenbehartiger namens het dorp. En zo kan het gebeuren dat het aantal gemeenten afneemt terwijl het aantal dorpsraden groeit.

Jaap de Knegt

2010

DE HUIDIGE GEMEENTEN WIERINGEN, WIERINGERMEER, NIEDORP EN ANNA PAULOWNA GAAN OP 1 JANUARI 2012 FUSEREN. NIEUWE NAAM: HOLLANDS KROON. WWW.FUSIEAMSTELMEER.NL

Uitgever PRIMO nh www.primo-nh.nl

Redactie Anita Blijdorp Jaap de Knegt Elma Mijderwijk

Eindredactie

Agenda Een ander motief dat gemeenten aanvoeren om dorpsraden actief te stimuleren is de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO schrijft voor dat gemeenten zich inspannen voor het versterken van de sociale cohesie in buurt, wijk en dorp. Gemeenten zien dorpsraden als een nuttig instrument dat de participatie van bewoners bij de inrichting van de directe woon- en leefomgeving kan stimuleren. Beemster en Zeevang zijn voorbeelden van gemeenten die vanuit deze WMO-opgave graag zien dat bewoners zich organiseren in een dorpsraad. Voor alle gemeenten geldt dat het wijk- en dorpsgericht werken concreter handen en voeten krijgt. Contactambtenaren, kernconsulenten, dorpscoördinatoren zoeken een representatief klankbord waar ze mee om tafel kunnen. Er is steeds vaker sprake van een uitnodigende en faciliterende gemeente. De uitdaging is om te voorkomen dat gemeentelijke beleidsthema’s, en in het kielzog daarvan de technische en procedurele aspecten, de agenda’s van dorpsraden gaan domineren. Voor iedere dorpsraad, en zeker voor startende, geldt dat een goede communicatie met het dorp en met alle bewoners van het grootste belang is. Daarin zit de uitdaging: vanuit de eigen kwaliteiten en kracht een eigen agenda voor het dorp opstellen. Dat zou leidend moeten zijn in de contacten met gemeente en andere maatschappelijke partijen. Anita Blijdorp

Meer geld voor subsidieregeling Laag Holland Gemeenten, organisaties en scholen kunnen weer subsidie aanvragen voor kleinschalige projecten gericht op behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Laag Holland. Met deze regeling willen Provincie Noord-Holland en gemeenten er voor zorgen dat het gebied zijn mooie karakter behoudt en verder ontwikkelt. De regeling was in 2009 zo’n succes dat het subsidieplafond

Elma Mijderwijk

voor 2010 met 68.000 euro is verhoogd tot 268.000 euro, waardoor er meer projecten gehonoreerd kunnen worden. Het geld is onder meer bedoeld voor het vergroten van de bekendheid van het Nationaal Landschap Laag Holland en voor educatie over het gebied. Informatie: www.noord-holland.nl > digitaal loket > subsidies/actuele subsidies > natuur en milieu.

Luc Overman

Nieuws platform dorpshuizen Gerard de Nooy

Nieuws VvKkNH Trudy Steenbergen

Foto’s

ZIJPE, SCHAGEN EN HARENKARSPEL ZIJN IN BESPREKING OM TE FUSEREN

OP 1 JANUARI 2011 ZULLEN MEDEMBLIK, ANDIJK EN WERVERSHOOF SAMENGAAN IN DE NIEUWE GEMEENTE MEDEMBLIK. WWW.OPWEGNAARDEFUSIE.NL

2012

Archtitectenbureau Kerssens en de Ruiter Jaap de Knegt Luc Overman

Redactieadres PRIMO nh, Postbus 106, 1440 AC Purmerend, Tel: 0299 418 700 loverman@primo-nh.nl

Bezoekadres

Rectificatie In krant 11 stond een artikel over maatschappelijke stages. Daarbij werd de website vermeld waarop voorbeelden van stages zijn te vinden: www.masv.nl. Daar is een letter weggevallen. Het moet zijn www.masvb.nl. Waarvoor onze excuses.

PRIMO nh, Emmakade 4, 1441 ET Purmerend

Vormgeving Studio Stevens, De Rijp

Oplage 2000 exemplaren

Copyright Overname of nadrukken van artikelen, of van delen daarvan, is uitsluitend toegestaan na overleg met en toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding.

Dorpenkrant nr 12, 2010  

De Dorpenkrant verschijnt sinds december 2006 driemaal per jaar en is bedoeld voor dorpsraden, dorpshuizen en actieve dorpsbewoners.

Dorpenkrant nr 12, 2010  

De Dorpenkrant verschijnt sinds december 2006 driemaal per jaar en is bedoeld voor dorpsraden, dorpshuizen en actieve dorpsbewoners.

Advertisement