Page 1

jaargang 1 december 2003

De Primo 2 is een themanummer over vrijwilligerswerk. U vindt artikelen over vrijwilligersorganisaties in al hun diversiteit. Zowel gemeentelijk als landelijk beleid passeren de revue. En natuurlijk het werk dat PRIMO nh op dit terrein doet.

H

et vrijwilligerswerk staat onder druk. Er is

Eind 2001 kwam het ministerie van Volks-

een tekort aan financiĂŤn en aan vrijwilli-

gezondheid, Welzijn en Sport met de Tijdelijke

IN DIT NUMMER:

gers, onder andere door de vergrijzing. En dat

Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk.

in een tijd dat - door terugval van de economie

Gemeenten en provincies kunnen daarop tot

LANDELIJKE STIMULERINGSMAATREGEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

en bezuinigingen van de rijksoverheid - juist een

2005 een beroep doen om vrijwilligersbeleid

VRIJWILLIGERS NIEUWE STIJL

groter beroep op vrijwilligers wordt gedaan.

te ontwikkelen en stevig te verankeren. Daar-

Het aantal vrijwilligers groeit nauwelijks, onder

naast is de landelijke Commissie Vrijwilligers-

meer door de veranderende tijdsbesteding en

beleid aan de slag gegaan om gemeenten aan

dagindeling van mensen. Zij die best eens hand-

te zetten tot het ontwikkelen van beleid rond

en spandiensten in de vrije tijd willen verlenen

dit thema. PRIMO nh zet haar know how in

MET HART EN ZIEL

stellen daar bovendien hogere eisen aan.

om dit proces waar nodig te begeleiden.

PROJECTEN VRIJWILLIGERSWERK . . . 10

alleen een probleem voor vrijwilligersorganisaties.

Het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Daarvoor is het maatschappelijke belang van

is een vaste taak van PRIMO nh. Het instituut

AGENDA

vrijwilligerswerk te groot.

speelt daarnaast op verschillende manieren

Het tekort aan mensen en middelen is niet

DORPSHUIZEN

4-5

..................................

ALLOCHTONE VRIJWILLIGERS PUBLICATIES

......

6

...........

7

.....................................

8

...........................

..........................................

9

12

W W W. P R I M O - N H . N L

De Primo nummer 2

2

Van de redactie


en met tal van projecten in op de actualiteit.

willen maatschappelijk ondernemen en steken

De blik is niet alleen gericht op het ‘cement

op een conferentie, waar 300 mensen uit de hele gemeente aan

vrijwilligers uit Limmen en Akersloot. Wij houden wat de aanbevelingen

PRIMO nh zorgt dat vernieuwende metho-

de handen uit de mouwen.

in de stad’. Juist op het platteland zijn veel

deelnamen. Vrijwilligers deden aanbevelingen aan de gemeente. Die gaat

betreft een vinger aan de pols. Bij de Stichting Welzijn en bij ambtenaren

dieken hun weg naar vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties moeten aansluiting

vrijwilligers actief. Dorpshuizen hebben de

nu met de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen van de

tref je een positieve houding tegenover vrijwilligerswerk. De Stichting

vinden. Om vrijwilligerswerk voor de toekomst

vinden bij nieuwe doelgroepen als jongeren

potentie uit te groeien tot de multifunctionele

conferentie een beleidsnota schrijven. Een lokaal Comité Vrijwilligers

organiseert leuke cursussen. De politiek staat niet altijd positief tegenover

te behouden moet het met de tijd meegaan.

en allochtone Nederlanders. Zij moeten elkaar

accommodaties die de provincie daar graag

ziet erop toe dat er wat met de aanbevelingen gebeurt.

initiatieven van burgers. Dan denk je al snel dat het belang van vrijwilligers-

Er moeten nieuwe organisatievormen worden

ook weten te vinden. In vaktermen zoals bij

ziet ontstaan. Dan moet er wel veel oog zijn

Karel van Meer, voorzitter van ouderenbond ANBO, is namens twee

werk vooral met de mond wordt beleden.”

gevonden om mensen in staat te stellen zich

het flexibiliseren en het interculturaliseren

voor de vrijwilligers die de boel draaiende

ouderenbonden lid van het Comité. “Die conferentie was enthousias-

voor korte of langere tijd aan vrijwilligerswerk

van het vrijwilligerswerk.

houden. ●

merend, vooral vanwege de kennismaking en uitwisseling met clubs en

Vrijwilliger van de toekomst De vrijwilligerscentrale van de Stichting Welzijn Castricum is zeer content

“Juist op het platteland zijn veel vrijwilligers actief”

over de extra impuls die het vrijwilligerswerk krijgt. Tineke Moll, coördinator: “De TSV heeft z’n waarde al bewezen. We hebben meer mogelijkheden

Tijdelijke Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk (TSV) tot 2005

om aan de slag te gaan. Zo zet de vrijwilligerscentrale een uitzendbureau voor vrijwilligerswerk op. Met TSV-geld is een (tijdelijke) medewerkster

2001 was het Internationaal VN Jaar van de Vrijwilliger. In het kader daarvan nam het

aangetrokken die de uitvoering ter hand neemt.” Het uitzendbureau is een

te binden. De veranderende dagindeling en

rijk het initiatief voor een (financiële) impuls voor het lokale en provinciale vrijwilligers-

kleinstedelijke versie van het dure FreeFlex. “We adverteren met vacatures

persoonlijke keuzes van mensen betekenen

werk. Er werd een Tijdelijke Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk (TSV) in het leven

in huis-aan-huisbladen en op internet, om ook jongeren aan te spreken.

geen verlies, maar vormen een uitdaging

geroepen. Jaarlijks is een bedrag van e 25 miljoen beschikbaar. Gemeenten en

We richten ons op de vrijwilliger van de toekomst, die minder tijd te beste-

voor vernieuwing van het vrijwilligerswerk.

provincies kunnen een beroep op de TSV doen voor 50% van de kosten van vrijwilligers-

den heeft maar wel wat wil doen. We nodigen mensen uit eens te komen

Een nieuwe groep mensen doet het vrijwilli-

projecten. De andere helft moet uit eigen kas komen. De maatregel gold voor de

kijken of er een klus voor hen bijzit. En het begint te lopen! De afgelopen

gerswerk gewoon onder werktijd: bedrijven

periode 2001-2004. De meeste gemeenten en provincies hebben pas in 2002 hun

maanden hadden we meer aanloop dan voorheen. Als we een kleinere

aanvragen ingediend en zitten middenin de uitvoering van de projecten. Op een lande-

tijdsinvestering van mensen vragen ervaren ze kennelijk een lagere drempel.”

lijke conferentie op 29 september jl. van CIVIQ, instituut voor vrijwillige inzet, is

Waar de vrijwilligerscentrale nog een hele kluif aan heeft is om ook

bekend gemaakt dat de regeling daarom is verlengd tot 2005.

vrijwilligersorganisaties op moderner leest te schoeien. “Verenigingen en instellingen houden graag vast aan de oude vrijwilliger die zich voor jaren bindt. We bieden hen aan te komen praten over wat nodig is om je organisatie zo in te richten dat je flexibel kunt inspelen op veranderingen

Extra investeren in vrijwilligers

in de maatschappij.” Vernieuwingsimpuls Inmiddels zitten de gemeenten die geld hebben gekregen volop in

Vaak komen aanzetten tot verandering van onderop. In dit geval kwam het initiatief van

de uitvoering van projecten die uit de TSV zijn voortgekomen. PRIMO nh ondersteunt gemeenten op verschillende manieren.

boven: de landelijke overheid kwam met een Tijdelijke Stimuleringsmaatregel Vrijwilligers-

Zij helpt gemeenten bij het verzamelen van gegevens over lokaal vrijwilligerswerk en/of de totstandkoming van een beleidsplan vrijwilligers-

werk om de vrijwilligersbranche een helpende hand toe te steken. De regeling betekent

werk. Ook organiseert PRIMO nh bijeenkomsten met betrokkenen. De ene keer met vrijwilligers, een andere keer met ambtenaren welzijn

in kwantitatief en kwalitatief opzicht een opsteker. PRIMO nh ondersteunt gemeenten

en lokale steunfunctionarissen vrijwilligerswerk. Heeft de TSV een tijdelijke of duurzame opleving van de bestuurlijke aandacht voor

om ruim baan te maken voor de vrijwilliger van de toekomst.

vrijwilligerswerk opgeleverd? Kor Berghuis: “De regeling heeft vrijwilligerswerk weer op de agenda gezet. De aandacht en extra middelen

P

RIMO nh heeft het gulle gebaar uit Den Haag met beide handen

Zij hebben niet altijd mensen en middelen om beleid te ontwikkelen

hebben een vernieuwingsimpuls gegeven aan het vrijwilligerswerk

aangegrepen. “We wachtten niet af. PRIMO nh wil vrijwilligerswerk

rond vrijwilligerswerk. Hierin is nog niet veel veranderd. Nieuw is wel dat

in de welzijnssector. De aandacht heeft ook geleid tot versterking van

graag stimuleren,” zegt senior adviseur Kor Berghuis. “We zijn zelf op

alle Noord-Hollandse gemeenten nu iemand hebben die op vrijwilligers-

de organisatie ervan. Gemeenten en provincies zijn sterker geatten-

gemeenten afgestapt om te polsen of ze iets en zo ja, wat ze naar aan-

werk is aan te spreken.”

deerd op het bestaan en belang van vrijwilligerswerk. Bestond hun

leiding van de TSV gingen ondernemen. We organiseerden een conferentie

bemoeienis eerst uit het al dan niet steunen van losse initiatieven

voor ambtenaren om vrijwilligerswerk bij gemeenten onder de aandacht

Castricum

van vrijwilligers, nu wordt in een aantal gemeenten een aanzet gegeven

te brengen en hen te stimuleren in actie te komen.

Castricum is één van de negen gemeenten waar PRIMO nh nauw betrok-

voor een samenhangend plan. Vrijwilligersorganisaties vinden nu

Wij wilden ook weten welke behoefte gemeenten aan ondersteuning

ken is bij het verder ontwikkelen van het vrijwilligerswerk. De gemeente

gehoor als zij bij de gemeente aankloppen voor steun en ze worden

hebben, zodat wij ons aanbod daarop konden afstemmen. PRIMO nh

is onlangs gefuseerd met Akersloot en Limmen. De dienstverlening van

uitgenodigd voor nieuwjaarsrecepties. Men ziet hen staan!

heeft negen gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen van plannen en

de Vrijwilligerscentrale Castricum moest worden uitgebreid naar de

Behalve voor het vrijwilligerswerk is er nu oog voor de mensen die

het doen van de aanvraag voor subsidie uit de TSV. De een wilde een

kleinere voormalige buurgemeenten. De gemeente deed met hulp van

het dóen. Om de verworvenheden te verankeren is het van belang

Vrijwilligerscentrale oprichten, anderen aansluiting bij het digitale uitzend-

PRIMO nh onderzoek naar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in

dat gemeenten beleidsplannen gaan maken. Zij moeten een visie

bureau voor vrijwilligers FreeFlex of scholing van vrijwilligers. Vooral kleine

‘nieuw-Castricum’. Vrijwilligers en verenigingen konden hun wensen kenbaar

hebben, anders beklijft het niet en verdwijnt het geld voor vrijwilligers

gemeenten konden en kunnen onze ondersteuning goed gebruiken.

maken. Ook knelpunten kwamen op tafel. De bevindingen zijn besproken

zo weer naar een andere bestemming. ●

2 | DE PRIMO

L A N D E L I J K E S T I M U L E R I N G S M A AT R E G E L

3 | DE PRIMO

L A N D E L I J K E S T I M U L E R I N G S M A AT R E G E L

W W W. P R I M O - N H . N L


Een nieuwe stijl

“De nieuwe vrijwilliger vindt het werk niet altijd vanzelfsprekend.”

om drie dingen. Ten eerste moet je iets weten over de inzetbaarheid van

de Quickscan ”Vinden en Binden”. Daarmee ga je stap voor stap na hoe

mensen. Wanneer willen mensen vrijwilligerswerk doen, wanneer niet?

een organisatie vrijwilligers vindt en bindt en hoe je dit kunt verbeteren.

Ten tweede moet je als organisatie goed weten wat je hen biedt. Ken de

Kortom: het zijn handige hulpmiddelen om het onderwerp in een

kwaliteiten van de club en profileer je daarmee. Als je het zelf moeilijk

organisatie aan de orde te stellen. Concrete oplossingen voor alle

vindt om deze te benoemen, vraag het dan aan een paar pas binnen-

problemen bieden ze echter niet. Met behulp van PRIMO maken we

gekomen vrijwilligers. Ten derde moet je kunnen spelen met motivaties

ons de instrumenten eigen, zodat we organisaties goed kunnen

van mensen. Welke motieven kun je bij mensen aanboren die leiden

begeleiden bij het inzetten van deze middelen.” ●

naar jouw organisatie? Hebben jullie een lange lokale traditie en weet je dat het dorp zonder jullie ‘dat leuke en vertrouwde’ dorp niet meer is? Of hebben ouders er alle belang bij dat hun kroost bij jullie terecht kan? Speel in op deze sentimenten en motieven! Voor een organisatie betekent het vervolgens dat men zich concreet richt op het flexibeler maken van taken, op het inpassen van flexibele vrijwilligers in de organisatie.” Voorbeeldfiguren Hoe doe je dat, het flexibeler maken van taken? Bart Wams: “We hebben een spel ontwikkeld - ‘Schudden, delen, geven’ - om organisaties te helpen vrijwilligerstaken beter behapbaar te maken. Zij kunnen het gebruiken voor een nieuwe, flexibeler taakverdeling, waarin je nieuwe vrijwilligers een afgebakende klus geeft. Meer parttime vrijwilligers vergt wel goede afspraken en regelmatige afstemming. Bij ‘los-vaste’ vrijwilligers die nauwelijks binding hebben met de organisatie, moet je extra attent zijn en af en toe een leuke verbindende activiteit bieden. Nog belangrijker wellicht zijn cultuuraspecten. Als je het prettig hebt met elkaar, maar weet dat de organisatie daardoor voor buitenstaanders een onneembare

INA BRUINS

vesting is, dan krap je even achter je oren. Een goede sfeer is goud waard, maar je moet wel blijven openstaan voor anderen. Voorbeeldfiguren die de nieuwe cultuur concreet maken door bijvoorbeeld met respect

Toegegeven. Het is even slikken om te erkennen dat de vrijwilliger van vandaag niet

en openheid nieuwe mensen te ontvangen, zijn dan belangrijk.”

die van gisteren is. De hedendaagse vrijwilliger zal geen lintje meer krijgen vanwege

Moed Inzicht in de behoeften van de ‘nieuwe vrijwilliger’ is een eerste stap

30 jaar trouwe dienst. Of neemt niet als vanzelfsprekend de club van vader over.

die lang niet elke vrijwilligersorganisatie zet. Soms staat men met de rug naar de samenleving en bouwt men voort op vertrouwde patronen.

Hij of zij ziet meer in een eenmalige uitdagende klus, waarbij het doel concreet voor ogen staat. En is overigens ook niet vies van eigenbelang. De condities moeten gewoon prettig zijn. Nieuwe contacten zijn mooi meegenomen. Hoe organiseer je dat?

B

1

2

3

Vaak is het ook tijdgebrek. Gesprekken in het bestuur gaan eerder over de lopende zaken dan over ‘gebrek aan vrijwilligers’. Het vraagt een beetje

1 Nederlandse Organisatie Vrijwilligers

moed om het onderwerp ter sprake te brengen. Vrijwilligerscentrales

2 Stichting Vrijwilligers Management

zien de noodzaak van het veranderingsproces en doen hun uiterste

3 Meer informatie op www.civiq.nl

best hieromtrent te adviseren. Ina Bruins is coördinator van Vrijwilligerscentrale Huizen: “We helpen

Zie ook onder PRIMO Projecten Vrijwilligerswerk: Kracht van verschillen (pag. 10 van dit nummer)

art Wams werkt bij CIVIQ - voorheen NOV en sVM - en is project-

ligerswerk doet. De nieuwe vrijwilliger daarentegen ziet het vrijwilligers-

organisaties graag bij dit proces, omdat we zien dat het nodig is. We worden

leider van projecten rond flexibilisering van het vrijwilligerswerk.

werk meer als een soort ruil. Hij of zij wil dingen leren, interessante

elke dag geconfronteerd met een tekort aan vrijwilligers en vergrijzing van

“Vrijwilligersorganisaties moeten zich leren instellen op de veranderende

contacten opdoen. Er is meer sprake van eigenbelang. De toenemende

het bestaande bestand. We willen een rol spelen in de bewustwording

maatschappij. Mensen gaan veel bewuster om met hun tijdsbesteding.

welvaart speelt ook een rol. Nederlanders hebben meer geld en vrije tijd

en willen adviseren en begeleiden. CIVIQ heeft een aantal instrumenten

Ze moeten wel, want de moderne mens wil niets missen en is druk

en zijn kritisch in hun tijdsbesteding. Vrijwilligerswerk wordt een steeds

ontwikkeld die door organisaties gebruikt kunnen worden. Er is een cultuur-

bezig. Wil je als vrijwilligersorganisatie een stukje van die vrije tijd pakken?

bewustere keuze. Het moet iets toevoegen aan hun vrijetijdsbesteding.

proef waarmee snel duidelijk wordt hoe de organisatie functioneert en

FreeFlex is een landelijke digitale databank voor kortdurend

Dan moet je je verdiepen in die ‘nieuwe’ vrijwilliger en je organisatie

En al weten verenigingen nog veel vrijwilligers aan zich te binden, toch

welke normen en waarden kenmerkend zijn. Voelen de mensen in de

vrijwilligerswerk. Deze relatief nieuwe formule voor het vrij-

daarop aanpassen. Flexibiliteit is daarbij het sleutelwoord. Veranderen

is er een grote groep die zich niet als vanzelfsprekend verbonden voelt

organisatie zich één grote familie, die moeilijk nieuwe mensen toe-

willigerswerk is bedacht door CIVIQ. Mensen kunnen zich als

is altijd lastig, maar tegelijkertijd noodzakelijk en uitdagend.”

met een maatschappelijk doel of organisatie. Het is een potentieel dat

laat? Of zijn het zelfstandig functionerende individuen die niet van

vrijwilliger inzetten met korte, afgebakende klussen. FreeFlex

op een andere manier aangeboord kan worden.

betutteling houden en open staan voor nieuwe ideeën? De proef

werkt. De databank blijkt zelfs nieuwe groepen vrijwilligers aan

Wat er veranderde

Tenslotte is duidelijk dat ook de emancipatie ervoor gezorgd heeft dat

maakt altijd veel los en leidt tot goede gesprekken. Behalve het spel

te trekken, zoals jongeren, tweeverdieners en hoger opgeleiden.

Een aantal maatschappelijke veranderingen spelen vrijwilligersorganisaties

veel vrouwen betaald werk laten prevaleren boven onbetaald werk.

‘Schudden, delen, geven’ is er de Flexwijzer die de vrijwilligerstaken en de

Voor meer informatie: www.freeflex.nl

parten. Zo vindt de traditionele vrijwilliger het vanzelfsprekend dat hij vrijwil-

Bart Wams: “Bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers draait het eigenlijk

pool van vrijwilligers waar je over beschikt in kaart brengt. Tenslotte is er

4 | DE PRIMO

VR I JWI LLI G E RS N I E UWE STI J L

5 | DE PRIMO

VR I JWI LLI G E RS N I E UWE STI J L

FreeFlex

W W W. P R I M O - N H . N L


Allochtone vrijwilligers en autochtone vrijwilligersorganisaties weten elkaar nog niet goed De vitaliteit van dorpshuizen

Vrijwilligers op het platteland

te vinden. In Den Helder is een begin van samenwerking. Het is meer onbekendheid dan onwil, meent Petra Hoekstra, coördinator van de Vrijwilligerscentrale Den Helder en Schagen. “Zodra ze elkaar gevonden hebben wil ik af van het praten over allochtoon en autochtoon. Iedereen hoort wel bij een groep. We zijn allemaal mensen uit Den Helder.” De Primo nam poolshoogte.

D O R P S H U I S S PA A R N D A M

“Anderen hebben een opstapje nodig, zij komen via via bij ons terecht,” aldus Petra Hoekstra.

“Dorpshuizen hebben een imago van oubollige zaaltjes waar ouderen zitten te kaarten. Het kunnen echter dynamische plekken zijn waar mensen van alle leeftijden

huizen is een van de activiteiten van PRIMO nh.

“Vaker mannen dan vrouwen trouwens.

Het organiseert voor hen themabijeenkomsten

Zij begeleiden activiteiten van bewoners in het

over de mogelijkheden van ICT, sociale vaardig-

verzorgingshuis of zijn gastvrouw.” Vrijwilligers-

heden en het onderhoud van gebouwen.

organisaties op hun beurt kijken soms nog vreemd aan tegen vrijwilligers uit een andere

bijeen komen. Waar jongeren breakdancen, plattelands-

Multifunctionele centra

cultuur. Om het wederzijdse wennen te bevor-

Hoe moeilijk sommige dorpshuizen het ook

deren is in Den Helder met geld uit de Tijdelijke

vrouwen vergaderen en het oudheidkundig genootschap

hebben, het zijn bepaald geen sterfhuizen.

Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk een voor-

Menig dorpshuis heeft grootse plannen. Zo leeft

lichtingscampagne gestart.

lokale vondsten bewondert. Vrijwilligers vormen de spil,

in verschillende kleinere gemeenten, verspreid

Petra Hoekstra: “We hebben onze folders laten

over de provincie, de wens de voorzieningen

vertalen en gaan naar buurtcentra en het asiel-

die er nog zijn in het dorp onder één dak te

zoekerscentrum om bekendheid te geven aan

brengen. Daartoe moeten vrijwilligers samen-

ons werk. Laatst is een allochtone vrijwilliger in

zij houden de voorzieningen draaiende. De overheid moet dat kapitaal koesteren.” Dat is de uitgesproken mening van adviseur sociaal beleid Tim Boyenk. Hij houdt zich sinds een paar jaar met dorpshuizen bezig.

werken met de kinderopvang, de bibliotheek en commerciële uitbaters als de nailstudio en de fitnessclub. “De provincie wil multifunctionele accommodaties stimuleren,” zegt Tim Boyenk, “dat sluit mooi op elkaar aan. Maar je kunt dat

Allochtone vrijwilligers: een groeiende minderheid

niet alleen aan vrijwilligers overlaten, je moet ze wel helpen.” PRIMO nh organiseert kader-

O

het zonnetje gezet in de plaatselijke krant. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Daarnaast praten we met vrijwilligersorganisaties. Het is onze taak hen te wijzen op de mogelijkheden van allochtone vrijwilligers. Soms is een heuse cultuuromslag nodig.”

H

et overheersende beeld van de vrijwilliger

project leiden we nu verlies, terwijl de instellingen

is dat van een Hollandse, wat oudere

er veel belang bij hebben dat de communicatie

Oud papier

vrouw of man. Maar er zíjn ook andere vrijwilli-

goed verloopt,” zegt Marlies Pfann, coördinator

Vanuit het IVC treden vrijwilligsters ook naar

meegedacht over de rechtsvorm en financiering

gers. Jongeren bijvoorbeeld, en allochtonen.

van het IVC.

buiten. Coördinator Marlies Pfann: “In een galerie

van de plannen.

Bij het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) in

Ook voor de vrouwen zelf heeft dit vrijwilligers-

hebben we acht avondvullende multiculturele

“Dat wil zeggen dat we aan de eisen voor

Spaarndam heeft al sinds eind jaren zeventig

Den Helder zijn tientallen vrijwilligers actief. Het

werk een belangrijke functie. Marlies Pfann:

programma’s verzorgd. Surinaamse, Indonesische,

brandveiligheid voldoen. En nu moeten we

een multifunctioneel dorpscentrum. Behalve

IVC heeft een vertaalproject met een pool van

“Zij kwamen hier oorspronkelijk zelf als hulp-

Antilliaanse en Marokkaanse vrouwen lieten iets

ook waar autochtonen en welvarende nieuw-

weer een duur ontruimingsalarm aanschaffen.

het dorpshuis is er een sporthal, bibliotheek,

twintig tolken en vertalers. Zij vergezellen land-

vrager. Nu zijn ze hulpverlener geworden en dat

uit hun cultuur zien, zoals een bruiloft, een ver-

komers uit de stad elkaar ontmoeten. Vanuit

Subsidie krijgen we niet meer, het dorpshuis is

kinderopvang en medisch centrum in gevestigd.

genoten die het Nederlands niet machtig zijn bij

geeft een kick. Ze hebben een zwijgcode en

jaardag en een theeceremonie. Het publiek kreeg

de dorpen - kleine kernen in bestuurlijk jargon

geprivatiseerd. Als we geld nodig hebben, bij-

Ook tal van verenigingen vinden er onderdak.

bezoek aan de huisarts, de specialist, Bureau

maandelijks overleg, het is allemaal heel officieel.

vervolgens een uitgebreide maaltijd en tal van

- werd geklaagd dat beleidsmakers bij sociale

voorbeeld voor een verbouwing, organiseren

Buiten de zomermaanden bezoeken wel 1000

Nieuwkomers, de tandarts of het kantongerecht.

Zij ervaren dat als persoonlijke waardering en

lekkere hapjes opgediend. Alle vrouwen werkten

problematiek alleen aan steden denken.

vrijwilligers een evenement om extra inkomsten

mensen per week het centrum. Tim Boyenk

Zij hebben één of twee dagen ‘dienst’ en zijn

erkenning. Het is ook een sociaal gebeuren.

vrijwillig aan het project mee. Om de kaartjes van

“We ontvingen signalen dat dorpshuizen maar

te verwerven. Laatst hadden we een muziekdag.”

komt er geregeld. Het is naar zijn mening een

vanuit het IVC oproepbaar. De (allochtone)

De tolken hebben contact met voormalige land-

e

met moeite het hoofd boven water kunnen

Uit het onderzoek van PRIMO kwam ook dat

voorbeeld van de wijze waarop je verschraling

vrouwen werken allemaal op vrijwillige basis.

genoten die hun hulp hard nodig hebben.

elkaar. Het vooroordeel dat allochtonen geen

houden. Dat was drie jaar geleden aanleiding

het door veranderde leefpatronen steeds

van voorzieningen in een dorp kunt keren.

Zij worden aangemeld bij de Vrijwilligerscentrale,

Het werk is bovendien in meerdere gevallen

vrijwilligerswerk doen kan bij het oud papier.

onderzoek te doen naar de functie en het

moeilijker is om aan vrijwilligers te komen.

“Het centrum in Spaardam functioneert als

krijgen een vrijwilligerscontract, een onkosten-

een opstap geweest naar opleiding en werk.”

Marlies Pfann: “De Marokkaanse gastvouw van

draagvermogen van de dorpshuizen,” aldus

Aan hen die zich wel belangeloos inzetten

kweekvijver voor nieuwe initiatieven.

vergoeding en jaarlijks een training deskundig-

Tim Boyenk.

worden hogere eisen gesteld. Ze moeten weten

Het leeft en bruist. Levende dorpscentra zie

heidsbevordering. Het IVC heeft veel talen in

Wederzijds wennen

Tafeltje Dekje en helpt in bejaardentehuizen.

Het onderzoek wees uit dat het met verreweg

welke subsidiemogelijkheden er zijn, kunnen

je ook in Warmenhuizen, Lisserbroek, zelfs in

huis: Somalisch, Arabisch, Spaans, Chinees,

Tussen de honderden vrijwilligers waarvoor de

Anderen zitten bij de Wereldwinkel. Je hebt altijd

de meeste dorpshuizen goed gaat. Sommige

samenwerken en een relatie met de gemeente

het verstedelijkte Heerhugowaard-Noord.

Servo-Kroatisch en nog talloze andere talen. Het

Vrijwilligerscentrale Den Helder en Schagen jaar-

mensen die zeggen: ‘Ik doe geen vrijwillig werk,

lijden onder de regels waaraan zij volgens de

kunnen onderhouden.

Tim: “Er liggen kansen genoeg, die moet je

centrum overweegt om voor het tolken een

lijks bemiddelt, zitten enkele tientallen allochtone

ik wil betaald werk.’ Maar dat hoor je onder

Arbowet, de brandweer, de gemeente en

Het ondersteunen van vrijwilligers in de dorps-

nu verzilveren!” ●

financiële bijdrage te vragen. “Op het vertaal-

vrijwilligers. Zij zijn zelf op de centrale afgestapt.

autochtone Nederlanders net zo goed.” ●

p het Noord-Hollandse platteland zijn

anderen moeten voldoen. Zoals het dorpshuis

trainingen voor bestuurders die hen in staat

125 dorpshuizen, allemaal gerund

in Warmenhuizen. “Niet zo lang geleden ont-

stellen professioneler te werken. Ook wordt

door vrijwilligers. Na het verdwijnen van de

vingen wij een gebruiksvergoeding,” vertelt

bus, de dokter, de school en de winkels is

(vrijwillig) bestuursvoorzitter de heer A. Dekker.

het dorpshuis in veel gevallen een van de laatst overgebleven voorzieningen. Een plek

6 | DE PRIMO

DORPSHUIZEN

7 | DE PRIMO

A L LO C H TO N E V R I J W I L L I G E R S

40 werd ruzie gemaakt!” Werelden naderen

de inloopochtenden in het IVC zit ook bij

W W W. P R I M O - N H . N L


Publicaties over vrijwilligerswerk Quickscan Vinden en Binden: Een instrument voor vrijwilligers-

Interessante websites

management in de praktijk

www.tsvproject.nl:

Met de Quickscan gaat u stap voor stap na hoe u als organisatie, afde-

de site van het project Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk

ling of groep, vrijwilligers vindt en bindt en hoe u dit kunt verbeteren.

(TSV-project) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De Quickscan bestaat uit een uitgebreide vragenlijst. Na het invullen

Op deze site vindt u informatie die van belang is voor gemeenten, provincies

daarvan heeft u meteen een actieplan op papier staan.

en organisaties die betrokken zijn bij de TSV-projecten.

Marit Hottentot. Uitgave: CIVIQ, 2003, Prijs: e 6,-

www.civiq.nl:

I R FA N B AY R A K

Met hart en ziel

de website van CIVIQ is nog in ontwikkeling, veel informatie staat nu nog Schudden, delen, geven, een instrument om vrijwilligers-

op www.nov.nl of www.svmgroep.nl

organisaties te flexibiliseren.

www.freeflex.nl:

Het spel ‘Schudden, delen, geven’ geeft u inzicht in de taken binnen uw

FreeFlex is een (digitaal) uitzendbureau voor kortdurend vrijwilligerswerk

organisatie en welke omgevormd kunnen worden tot korte flexibele

Een project van de stichting VrijwilligersManagement en wordt financieel

klussen. ‘Schudden, delen, geven’ biedt de mogelijkheid om het talent

mogelijk gemaakt door het VSBfonds en het ministerie van VWS.

en de motivatie van vrijwilligers te koppelen aan de juiste klussen of taken.

www.vrijwilligerscentrale.nl:

U kunt dit spel gratis downloaden van de website www.svmgroep.nl

het Vrijwilligerscentrale Netwerk, met meer dan 130 vestigingen,

(wordt binnenkort vervangen door www.civiq.nl)

bemiddelt tussen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Via de site wordt je gelinkt naar lokale vacaturebanken.

Trendrapport vrijwilligerswerk 2002 , ‘Onvoltooide toekomst‘

www.vrijwilligersplein.nl:

In dit vierde Trendrapport Vrijwilligerswerk wordt een zevental maatschap-

de site van Vrijwillig Nederland. Een plek waar vrijwilligers en hun orga-

pelijke trends doordacht op hun consequenties voor het Nederlandse

nisaties elkaar kunnen treffen en informatie met elkaar uitwisselen.

vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersplein is gerealiseerd door CIVIQ

René de Vos. Uitgave: CIVIQ, 2002, Prijs: e 17,50

www.betrokken.nu:

Irfan Bayrak: “Ik wist niet dat het vrijwilligerswerk was.” “Als ik niks onder handen heb, ga ik wat zoeken. Als m’n telefoontje niet gaat, denk ik dat ‘ie stuk is.” Zonder de zorg voor anderen is hij maar een half mens: Irfan Bayrak. Hij houdt van mensen en is, zonder dat hij het wist, al jarenlang vrijwilliger.

over betrokken ondernemen; een website van CIVIQ, Maatschap in TwerkT, magazine

Betrokkenheid (MiB) Dit programma van CIVIQ stimuleert structurele

Magazine voor bestuurders en beleidsmakers die zich actief bezighouden

samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

met vrijwilligerswerkbeleid binnen gemeente en provincies. TWERKT verschijnt

www.staptwee.nl:

4 keer per jaar en is een uitgave van de commissie Vrijwilligersbeleid in het

op deze site kunt u alles vinden over het project Stap Twee van CIVIQ en

kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligersbeleid. U kunt de artikelen die verschenen zijn in TwerkT ook lezen op de website van de commissie: www.vrijwilligersbeleid.nl

I

rfan Bayrak is een drukbezet man. Hij werkt

Hij hield ermee op toen de cultureel werker

Allochtone maatjes

in de schoonmaakbranche, volgt een oplei-

waar hij mee werkte toestond dat jongeren

Anderhalf jaar geleden kwam Irfan bij het

ding voor maatschappelijk werker en is 24 tot

drugs gebruikten en alcohol dronken. “Ik kon

Maatjesproject voor de Gooi en Vechtstreek.

30 uur per week als vrijwilliger in touw. Hij en

dat niet verenigen met m’n geloof. Later ben

Hij is er zowel vrijwilliger als stagiaire.

FORUM. Tevens informatie over publicaties over het onderwerp inter-

zijn vrouw hebben drie opgroeiende kinderen.

ik overgestapt naar de Turkse vereniging

Het opbouwwerk dat hij voorheen deed,

cultureel vrijwilligerswerk.

Irfan, type gulle gever en graag geziene gast,

Milli Görüs. Die organisatie moest alles

paste minder goed bij zijn opleiding tot

vrijwilligerswerk.pagina.nl: een startpagina voor vrijwilligerswerk.

steekt verschillende keren groetend zijn hand

zonder subsidie doen. Dat was wat anders

maatschappelijk werker. Hij heeft zes mensen,

op als we naar de Vrijwilligerscentrale in

dan het centrum waar ik eerst actief was!

of deelnemers zoals de maatjes hen noemen,

Hilversum rijden. Tijdens het gesprek heeft

Overal moesten we voor vechten.”

onder zijn hoede. Ex-psychiatrische patiënten

hij een krantenknipsel en papieren in zijn

Hij praat met respect over de imam, die

en mensen die in een isolement leven, die

hand van het Maatjesproject waaraan hij ver-

psycholoog, maatschappelijk werker en

uitzien naar het ene uur per week dat hij op

bonden is. Hij heeft eerder met journalisten

opbouwwerker tegelijk is. Irfan is door zijn

bezoek komt. Maar ook Turkse ouderen die

te maken gehad. Onlangs haalde hij de Gooi

activiteiten goed op de hoogte van de sociale

worstelen met hun identiteit. “Mensen uit de

en Eemlander. Samen met andere actieve

kaart van Hilversum. Hij is inmiddels steun en

eerste generatie die niet terug willen naar

Nieuwe PRIMO publicaties De straat als werkterrein,

Prijs: e 20,- voor de provincies Noord-Holland, Overijssel, Gelderland

allochtone wijkbewoners kreeg hij het certificaat

toeverlaat in de Turkse gemeenschap. “Ik zit

Turkije. Zij kampen met onzekerheid. Zij zitten

Met een aantal ervaren ambulante jongerenwerkers heeft PRIMO nh

Prijs: e 30,- voor de overige provincies

van de cursus wijkgericht werken Eigenwijks

zo drie of vier middagen bij de sociale dienst

niet in een isolement, ze gaan hier naar het

in een vijftal bijeenkomsten elkaars werkwijzen vergeleken, met als doel

van PRIMO nh. Allochtonen en vrijwilligerswerk,

om uit te zoeken hoe het met de uitkering

koffiehuis en de moskee. Maar ze moeten

de verdere ontwikkeling van de methodiek van de ambulant jongeren-

Cd-rom Dorpshuizen

dat is nieuws moet de krant gedacht hebben.

van iemand zit; dat vind ik leuk.” Maar ook als

wel een keus maken. Als de ouders een

werker. Deze notitie is het resultaat van deze besprekingen.

De CD-rom Dorpshuizen Noord-Holland geeft in beeld en geluid een

Mis!

er een oplossing gevonden moet worden voor

onduidelijke identiteit hebben, dragen ze dat

PRIMO nh, 2003, Prijs: e 4,50

indringend en sfeervol overzicht van de verscheidenheid aan activiteiten

een jongen die gokverslaafd is, weten ze Irfan

over op hun kinderen. Dan zie je bij de derde

en het belang van dorpshuizen. U vindt ook informatie over het pas

Steun en toeverlaat

te vinden. Bij voorkeur lost hij zoiets binnen

generatie ook problemen, zoals schooluitval

Informatiemap Personeelszaken Peuterspeelzalen

opgerichte Platform Noord-Hollandse Dorpshuizen.

Irfan is al zeventien jaar actief. Hij begon halver-

de Turkse gemeenschap op. “Dan neem je

en werkloosheid.”

Om tegemoet te komen aan de vele vragen van besturen op het gebied

Tijdsduur ca: 10 minuten. PRIMO nh 2003, Prijs: e 10,-

wege de jaren tachtig in een jongerencentrum.

zo’n schuld over. Mijn studiegenoten vinden

Het aantal allochtone deelnemers dat een

“Ik wist niet dat het vrijwilligerswerk was,

dat gek, die zeggen: ‘Je hebt toch de Stadsbank

beroep doet op het Maatjesproject groeit.

van personeelszaken, hebben een aantal steunfunctieorganisaties samen gewerkt aan een geheel vernieuwde Informatiemap voor besturen van

Een totaaloverzicht van de PRIMO publicaties die op dit moment

anderen noemden dat zo. Ik deed het gewoon

van lening of de schuldsanering?’ Ik doe alleen

Irfan wil graag als hartenkreet meegeven dat

peuterspeelzalen, maar ook gemeenten kunnen hun voordeel doen met

verkrijgbaar zijn, vindt u op onze website: www.primo-nh.nl

en vond het niks bijzonders. Ik organiseerde

een beroep op een professional als we het

dringend behoefte is aan meer allochtone

deze map. PRIMO nh, Spil, Spectrum 2003

van alles en zat meteen in het bestuur.”

echt niet zelf kunnen oplossen.”

maatjes. ●

8 | DE PRIMO

9 | DE PRIMO

P U B L I C AT I E S

M ET HART E N Z I E L

W W W. P R I M O - N H . N L


Centrum Bedrijf en Samenleving (CBS)

Primo Projecten vrijwilligerswerk

Een Centrum Bedrijf en Samenleving (CBS) bevordert maatschappelijk

PRIMO nh weet het niet alleen mooi te vertellen aan anderen. Het

betrokken ondernemen. Het biedt structuur en ondersteunt de samen-

heeft zichzelf ook niet onbetuigd gelaten. In het kader van de vorming

werking tussen bedrijven, organisaties en gemeente. In Hoofddorp is het

van PRIMO nh gingen de ongeveer zeventig medewerkers als vrijwilli-

eerste CBS van start gegaan. Sinds januari 2002 treden twee medewerkers

gers aan de slag. In januari 2003 verrichtten zij 200 uur hand- en

op als lokale bemiddelaar tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties.

spandiensten voor onder andere een sociaal pension, een verzorgings-

Verder zijn centra gerealiseerd in Alkmaar en Zaanstad. In Amstelveen en

huis en een kinderboerderij in Alkmaar. Het was een cadeau voor de

Ondersteuning vrijwillig en professioneel kader

Haarlem zijn medewerksters maatschappelijk ondernemen aangesteld

gemeente, waar een Centrum Bedrijf en Samenleving in oprichting

PRIMO adviseert, traint en begeleidt bestuurlijk en ander vrijwillig

bij de vrijwilligerscentrale, betaald uit de Tijdelijke Stimuleringsregeling

was. Het vrijwilligerswerk was overigens niet alleen goed voor Alkmaar.

kader, maar ook professionals in kleine (vrijwilligers)organisaties.

Vrijwilligerswerk. Zij hopen na 2005 door te kunnen gaan als CBS.

Het was ook ideaal voor de teambuilding in het kersverse PRIMO nh.

Het ondersteunt hen bij beleidsvorming en beleidsuitvoering. PRIMO

PRIMO nh heeft - samen met anderen - een aantal van de centra

beoogt hiermee dat (vrijwilligers)organisaties ‘beter gaan draaien’.

opgezet en zorgt voor begeleiding en inhoudelijke ondersteuning.

Meer weten? Raadpleeg bijvoorbeeld www.betrokken.nu

Meer informatie: Ton Veenings, tveenings@primo-nh.nl

Kracht van verschillen Flexibilisering van het vrijwilligerswerk, daar gaat het in dit project om.

Vrijwilligersbeleid

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Het is een van de speerpunten van PRIMO. Het resultaat moet zijn dat

PRIMO ondersteunt organisaties met veel vrijwilligers bij het formuleren

vrijwilligersorganisaties nieuwe vrijwilligers weten te vinden en binden.

van een breed gedragen vrijwilligersbeleid. Het resultaat moet zijn dat

PRIMO zorgt ervoor dat vrijwilligerscentrales en andere lokale onder-

organisaties in Noord-Holland een werkbaar vrijwilligersbeleid voeren.

Bankbedrijf: een dag geen geld maar zorg.

steuners in Noord-Holland elkaar rond dit onderwerp kunnen ontmoeten

Meer informatie: Ton Veenings, tveenings@primo-nh.nl

Bankemployés die met tientallen demente ouderen en meervoudig gehandicapte kinderen een dagje op stap zijn naar vogelpark Avifauna, collega’s die klein onderhoudswerk doen: de ruim honderd medewerkers van de Rabobank in Amstelveen werkten op

en voorziet hen van actuele informatie. PRIMO organiseert instructiemiddagen voor vrijwilligerscentrales om te leren werken met instrumenten

Versterking vrijwilligersorganisaties in de zorg

die flexibilisering van taken bevorderen.

Afstemming en samenwerking van vrijwilligersorganisaties in de zorg-

PRIMO adviseert individuele vrijwilligersorganisaties en begeleidt hun

sector is het doel van dit project. Daarnaast een sterkere profilering

In 2001, Internationaal Vrijwilligersjaar,

deden ze zelf. De verpleegkundigen kwamen

veranderingsproces. De training 5 x B! leert deelnemers creatief na te

van deze organisaties. Uiteindelijk moet deze tak van het vrijwilligers-

organiseerde de gemeente Amstelveen samen

alleen in actie als dat nodig was,” aldus

denken over het vinden en binden van vrijwilligers.

werk beter aan kunnen sluiten bij de vraag naar vrijwillige zorg.

met vrijwilligersorganisaties een symposium.

Jacqueline Ruighaver.

Meer informatie: Anneke Wienema, awienema@primo-nh.nl

Meer informatie: Kor Berghuis, kberghuis@primo-nh.nl

Leo van der Plas, algemeen directeur van de plaatselijke Rabobank, was erbij: “Wij waren

Om ook iets blijvends achter te laten deed een

Centra Bedrijf en Samenleving

Professionalisering vrijwilligerscentrales

al langer aan het broeden op het idee als

ander deel van het personeel die dag onder-

Duurzame samenwerking tussen bedrijven, organisaties en overheid is de

Vrijwilligerscentrales ondersteunen het vrijwilligerswerk, lokaal of regionaal.

bank iets te doen voor de maatschappij.

houdswerk in beide instellingen. Ze verfden

de Juniorkamer De Meerlanden,

inzet van dit project. Het gevolg moet zijn dat er na Hoofddorp, Alkmaar

PRIMO ondersteunt hen bij het proces om de bedrijfsvoering en het

Tijdens het symposium werd het bedrijfsleven

een personeelsruimte en de bankjes buiten

een club voor jonge managers,

en Amstelveen nieuwe Centra Bedrijf en Samenleving in Zaanstad,

dienstenaanbod aan te passen aan maatschappelijke veranderingen.

gevraagd de handen uit de mouwen te

en deden andere klussen. De trots aan eigen

Hilversum en Amstelveen ontstaan.

Dit gebeurt met name door overleg- en studiebijeenkomsten.

steken en diende zich een mogelijkheid aan.”

kant en de waardering van de ontvangende

Het Centrum onderscheidde zich van andere

Meer informatie: Kees Plugboer, kplugboer@primo-nh.nl

Meer informatie: Kees Plugboer, kplugboer@primo-nh.nl

De Rabobank Amstelveen wilde graag iets

zijde waren groot. Jacqueline: “Het is trouwens

genomineerden, aldus juryvoor-zitter Arnold

doen voor ouderen en jongeren. In overleg

ook een leuke manier om je collega’s eens

Heertje, ‘doordat zij in de huidige complexe

Lokaal vrijwilligerswerkbeleid

met de Vrijwilligerscentrale Amstelveen werd

op een andere manier te leren kennen en

maatschappij een essentiële rol vervult in de

2004 is het laatste jaar van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk

gekozen voor Brentano, een zorginstelling

samen iets te doen.” Een werkgroep gaat

interactie tussen bedrijfsleven en maatschap-

(TSV). Voordat de regeling afloopt wordt van gemeenten verwacht dat zij

voor demente ouderen en Nifterlake, een

binnenkort plannen maken voor volgend jaar.

pelijke organisaties.’ Het CBS ziet de titel en

de extra ondernomen activiteiten omzetten in structureel beleid.

voorziening voor meervoudig gehandicapte

De inzet van bank en personeel zal een andere

trofee als erkenning van haar pionierswerk.

PRIMO stimuleert dit proces.

kinderen.

bestemming krijgen dan dit jaar. Maar dat

Meer informatie: Kor Berghuis, kberghuis@primo-nh.nl

“We hebben de bewoners van beide instel-

de Rabobank Amstelveen weer een dag

lingen mee uitgenomen naar Avifauna in

vrijwilligerswerk zal verrichten, staat vast. ●

19 juni 2003 als vrijwilligers in de zorg. De bank was die dag - op een noodbezetting na - gesloten.

CBS Haarlemmermeer wint prijs Het CBS Haarlemmermeer in Hoofddorp heeft onlangs van

de Excellence Award gekregen!

Gefeliciteerd!

Alphen aan de Rijn. Een geheel verzorgde reis, met alles erop en eraan. We haalden ze met een bus op. Zowel de ouderen als de kinderen maakten een boottochtje en

Kadervorming allochtone vrouwen

Contactvrouwen

een wandeling door het park. De lunch

PRIMO organiseert jaarlijks kadertrainingen voor allochtone vrouwen.

De uitbreiding van zogenaamde contactvrouwen staat in dit project

gebruikten ze samen,” vertelt Jacqueline

In deze succesvolle trainingen leren vrouwen om een eigen organisatie

centraal. Allochtone vrouwen die in buurthuizen of wijkcentra (vrij-

Ruighaver, marketing- en communicatie-

op te zetten en om namens de achterban spreekbuis te zijn naar

willig) werkzaam zijn worden getraind en begeleid bij hun werk als

adviseur bij de bank. Er ging één vrijwilliger

overheden en maatschappelijke organisaties. Het resultaat moet

contactvrouw. Het resultaat moet zijn dat hierdoor vrouwen hun werk

per bewoner mee en enkele personeelsleden

zijn dat er in Noord-Holland een aantal nieuwe organisaties voor

beter kunnen uitvoeren en mogelijk een vervolgstap kunnen zetten

van de zorginstellingen voor de professionele

allochtone vrouwen gestart zijn.

in hun maatschappelijke carrière.

ondersteuning. “Ook voor hen was het ver-

Meer informatie: Juani Herrera, jherrera@primo-nh.n

Meer informatie: Juani Herrera, jherrera@primo-nh.nl ●

wendag. Alles wat de vrijwilligers zelf konden,

10 | D E P R I M O

LOPEN DE PRO J ECTE N

11 | D E P R I M O

M A AT S C H A P P E L I J K B E T R O K K E N O N D E R N E M E N

W W W. P R I M O - N H . N L


Agenda Cursus- en Congresbureau Het Cursus- en Congresbureau van PRIMO nh organiseert elk jaar een groot aantal cursussen, congressen en expertmeetings. U vindt het actuele aanbod op de site van PRIMO. Meer informatie krijgt u bij Manja Greutert, tel: 0299 418 700 of mgreutert@primo-nh.nl. Op de agenda voor de komende maanden staan de volgende bijeenkomsten: Basiscursus Jongerenwerk. 16 december 2003, 27 januari, 24 februari en 16 maart 2004, PRIMO nh, Purmerend van 9.00 - 17.00 u. Het vak van jongerenwerker wordt belicht aan de hand van theorie, tips en praktijkvoorbeelden. Doelgroep: beginnende beroepskrachten (MBO/HBO) in het tiener- en jongerenwerk. Thema-avond Hobrede. 16 december, Dorpshuis Hobrede van 20.00 - 22.15 u. Het Platform Dorpshuizen NH (PDNH) probeert de dorpshuizen met vereende krachten op de kaart te krijgen en te houden. Een thema-avond met kennisuitwisseling, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering. Doelgroep: dorpshuisbestuurders, beheerders en vrijwilligers in dorpshuizen. ‘Gelijk is gelijk’, versterking cliëntpositie. 17 december 2003, Concordia, Purmerend van 10.00 - 16.00 u. Een discussiebijeenkomst over de algemene Wet gelijke behandeling, die ingaat op 1 december 2003. Doelgroep: Platforms Gehandicaptenbeleid, ouderverenigingen (FVO), consulenten LG en patiënten- en consumentenplatforms (RPCP). Platform P&O. 18 december 2003, PRIMO nh, Purmerend van 13.30 - 16.30 u. Stress en burnout. Wat is het, hoe herken je het? En hoe voorkom je stress en burnout in de organisatie? Doelgroep: werkgevers in de welzijnssector (P&O-ers, directie en leidinggevenden). Tienerwerk centraal. 8 januari 2004, PRIMO nh, Purmerend 10.00 - 13.00 u. (inloop 9.30 u.) Het thema van de bijeenkomst is ‘Jeugdinformatie voor tieners, hoe doe je dat?’ Doelgroep: tienerwerkers. Wat nou lastig? 19 en 26 januari, 2 en 9 februari 2004, PRIMO nh, Purmerend van 10.00 12.00 u. Een cursus over omgaan met basisschoolleerlingen in de buitenschoolse opvang. Hoe kun je als begeleider op een prettige manier leiding geven aan de groep, prettig voor de kinderen en voor jezelf. Ook op momenten die je als lastig ervaart. Doelgroep: groepsleiding in de buitenschoolse opvang. Provinciaal Overleg coördinatoren peuterspeelzalen. 29 januari 2004, PRIMO nh, Purmerend 10.00 - 12.30 u. Thema: pedagogiekontwikkeling Doelgroep: coördinatoren van peuterspeelzalen. Peuterspeelzalen en welbevinden. 13 februari 2004, PRIMO nh, Purmerend 9.00 - 13.00 u. Het NIZW heeft een instrument ontwikkeld om systematisch aandacht te besteden aan het welbevinden van kinderen. Naast informatie over dit instrument wordt besproken wat het je oplevert als speelzaal en hoe je het kunt introduceren in de organisatie. Doelgroep: coördinatoren peuterspeelzalen. Introductiedag Saltimbanco. 26 februari 2004, PRIMO nh, Purmerend van 10.00 - 17.00 u. U krijgt een introductie van vier manieren om het contact met cliënten te versterken: provocatieve gespreksvoering, lichaamsprocessen, inzoomen op emoties, reageren op claimend of lastig gedrag bij ouderen. Op basis hiervan kunt u zich inschrijven op afzonderlijke vervolgbijeenkomsten, waarop deze thema’s verder worden uitgediept. Doelgroep: ouderenadviseurs en ouderenwerkers. Train de trainer - 5 x B!. 15 maart 2004 van 10.00 - 21.00u en 16 maart 2004 van 9.00 - 16.30 u. de Purmereend, Kwadijk. Een methode om het werken met bijzondere groepen vrijwilligers tot een succes te maken. Doelgroep: lokale ondersteuners van vrijwilligersorganisaties. Provinciaal overleg vrijwilligerscentrales. 1 april 2004, PRIMO nh, Purmerend van 9.30 -16.00 u. Informele uitwisseling. Doelgroep: overleg vrijwilligerscentrales en vrijwilligersvacaturebanken.

INFORMATIEPUNT PRIMO NH Heeft u vragen of wilt u publicaties bestellen, dan kunt u terecht bij het Informatiepunt van PRIMO nh. Het Informatiepunt is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 13.00 u via het centrale telefoonnummer van PRIMO nh: 0299 418 700 U kunt uw vragen ook stellen via internet. Dan stuurt u een e-mail naar informatiepunt@primo-nh.nl of via onze website: www.primo-nh.nl

Colofon De Primo geeft informatie over het werk van PRIMO nh. Het verschijnt drie keer per jaar. Overheden en maatschappelijke organisaties in Noord-Holland krijgen de Primo gratis toegestuurd. Uitgever PRIMO nh Redactie Marianne Reij Wil Spanjer Anneke Mienema Teksten en eindredactie Annemiek Onstenk, Amsterdam Redactieadres PRIMO nh, Purmerend Postbus 106, 1440 AC Purmerend tel: 0299 418 700 Bezoekadres PRIMO nh, Purmerend Emmakade 4, 1441 ET Purmerend Vormgeving Studio Stevens Oosteinde 30, 1483 AE De Rijp (emiel@studiostevens.nl) Druk Spinhex en Industrie Oplage 2500 exemplaren ©Overname

Wij wensen u voor 2004 succes in het werk en een goede gezondheid! Management en medewerkers PRIMO 12 | D E P R I M O

AG E N DA

of nadrukken van artikelen, of van delen daarvan, is uitsluitend toegestaan na overleg met en toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding.

De Primo nr 2 Vrijwilligerswerk december 2003  

De Primo 2 is een themanummer over vrijwilligerswerk. In dit nummer: ■landelijke stimuleringsmaatregel ■vrijwilligers nieuwe stijl ■dorpshu...

De Primo nr 2 Vrijwilligerswerk december 2003  

De Primo 2 is een themanummer over vrijwilligerswerk. In dit nummer: ■landelijke stimuleringsmaatregel ■vrijwilligers nieuwe stijl ■dorpshu...

Advertisement