Page 1

jaargang 6 oktober 2007

13

De Wmo brengt sociale samenhang in wijken en dorpen. Mantelzorgers kunnen rekenen op steun. Kwetsbare mensen krijgen hulp bij hun zelfstandig én maat-

schappelijk functioneren. Dat zijn slechts enkele idealen die de wetgever voor ogen stonden. Lukt het gemeenten ze te realiseren?

G

emeenten zijn verantwoordelijk voor de

moment dat de Wmo zich aankondigde actief

bij: in praktische zin en bij het uitstippelen van

invulling van de Wet maatschappelijke

meegedacht over de uitvoering van het nieuwe

nieuw beleid. Hoe gaat het in de lokale en

ondersteuning (Wmo). Zij staan, als regisseur,

beleid. Provincie Noord-Holland ondersteunt de

sociale praktijk nu de Wmo bijna een jaar is

voor de uitdaging om mét burgers en aanbieders

gemeenten, op hun verzoek, door het faciliteren

warmgedraaid? We polsten medewerkers van

van zorg en welzijn gestalte te geven aan de

van kennisontwikkeling en samenwerking.

gemeenten, de provincie, maatschappelijke

solidaire samenleving. Is de Wmo vooral trend-

Met provinciale subsidie kunnen gemeenten

organisaties en PRIMO nh.

volgend (zij verankert immers wat maatschappe-

en regio’s net wat extra’s op poten zetten,

Een themanummer boordevol informatie over

lijk al aan de gang was, zoals de wens zolang

waardoor processen aan kracht winnen.

de uitvoering van de Wmo in Noord-Holland.

mogelijk zelfstandig te zijn), gemeenten kunnen

In deze Primo staan de door de provincie

trendsetter zijn. Bijvoorbeeld door beleid en

geïnitieerde Wmo-activiteiten centraal. Zoals

voorzieningen goed op de wensen van de burgers

de Masterclass Wmo en Ketenaanpak, de

en op elkaar af te stemmen, zodat er minder

Kennisbank Wmo en regionale Wmo-projecten.

beroep op zorg wordt gedaan. Of door samen

PRIMO nh voert, samen met anderen, de

te werken en daardoor kosten te besparen.

provinciale initiatieven uit. Daarnaast staat een

In Noord-Holland heeft de provincie vanaf het

groot aantal adviseurs van PRIMO nh gemeenten

TH EMA: WM O

IN DIT NUMMER: KENNISBANK WMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 DE WMO ALS REDDINGSBOOT. . . . . . . . . . . . . . . . 4 REGIONALE PROJECTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 WMO-LOKET ZIJPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 MASTERCLASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 PUBLICATIES & SITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 AGENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

W W W.P R I MO -N H.N L

De Primo nummer 13

Van de redactie


Contact

Provincie Noord-Holland

H

et adagium van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) luidt: iedereen moet (kunnen)

Provincie Noord-Holland, is één van de

meedoen. De Wmo betekent een nieuwe visie op de relatie tussen gemeente en burgers.

provinciale activiteiten rond de Wmo.

De Kennisbank Wmo, een initiatief van

Enerzijds doet de gemeente een groter beroep op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Zowel voor het eigen welbevinden als dat van anderen in hun sociale kring, leef- en woonomgeving. Anderzijds kunnen burgers die in een kwetsbare positie verkeren rekenen op ondersteuning, met name bij het versterken van hun zelfredzaamheid. De dienstverlening van professionele welzijns- en zorgorganisaties wordt zoveel mogelijk vraaggericht georganiseerd. Ook investeert men in effectieve samenwerking in netwerken en ketens van aanbieders op het gebied van zorg en welzijn.

Andere zijn het in 2007 en 2008 het subsidiëren van regionale Wmo-projecten en van de Masterclass Wmo en Ketenaanpak. De initiatieven vormen een extra impuls om gemeenten te ondersteunen bij de invulling

De Wmo brengt grote veranderingen met zich mee voor het gemeen-

en uitvoering van de Wmo. Subsidiëring

telijk beleid en voor het functioneren van de lokale en regionale

van activiteiten rond de prestatievelden

sociale infrastructuur. Gert-Jan Cornel Directeur PRIMO nh GJCornel@primo-nh.nl

Allereerst een vernieuwde focus, namelijk het stimuleren van participatie en actief burgerschap én het organiseren van een voorzieningenen een dienstenpakket dat goed toegankelijk is en optimaal is afgestemd op de maatschappelijke vraag. Voor gemeenten is bovendien nieuw dat zij hierbij de rol vervullen van regisseur. Professionele aanbieders van welzijn en zorg zullen steeds meer als maatschappelijk

Wmo mantelzorg, vrijwilligerswerk, participatie van zorgvragers en burgers en de bestrijding van huiselijk geweld, grotendeels door PRIMO nh uitgevoerd, vallen onder bestaand provinciaal beleid.

ondernemers moeten functioneren. Het is duidelijk, dat deze verandeHan Sleven Projectleider Wmo hsleven@primo-nh.nl

ringen niet vanzelf tot stand komen. Er is veel behoefte aan informatie,

Op verzoek van Noord-Hollandse gemeen-

aan consult, aan uitwisseling van ideeën en ervaringen en aan het

ten wordt ook een provinciale Wmo-data-

vergelijkenderwijs bespreken van Wmo-beleid en van de praktijk. bank opgezet. Gemeenten kunnen aange-

PRIMO nh neemt in dit proces een bijzondere positie in binnen de Noord-Hollandse infrastructuur van welzijn en zorg. Als centrum voor maatschappelijke ontwikkeling (CMO) zijn wij goed bekend met lokale en regionale vraagstukken en ontwikkelingen en met partijen die daarin een rol spelen. Als kenniscentrum, ondersteuner, adviseur en makelaar tussen uiteenlopende actoren, spelen wij een eigen rol bij de implementatie van de Wmo. Via de Kennisbank Wmo verzamelen, selecteren en distribueren wij informatie, modellen, concrete voorbeelden en ervaringen uit de Wmo-praktijk in deze provincie. Wij bieden advies en begeleiding ter ondersteuning van de ontwikkeling van Wmo-beleid op lokaal en regionaal niveau. Zoals de herijking van beleid en innovatie van dienstverlening. Doelen zijn een

ven aan welke data zij behoefte hebben. “Gemeenten zijn goed op schema wat betreft het uitvoeren van wettelijke Wmotaken als de aanbesteding van de huishoudelijke verzorging,” zegt Jan Willem Mollema van de provincie. “Zij staan nu

grotere participatie van burgers en een betere dienstverlening. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het versterken van vraagsturing, het verbeteren van ketensamenwerking en het adequaat

voor de uitdaging ketensamenwerking tot

toerusten van professionals.

stand te brengen en de preventieve taken

De afgelopen periode legden gemeenten en maatschappelijke organisaties een stevig fundament voor nieuw Wmo-beleid. De komende tijd staat vooral de concrete uitwerking en uitvoering van dat beleid centraal. Wij willen vanuit onze positie als knooppunt in deze ontwikkeling en samen met bestaande en nieuwe partners verder inhoud en vorm geven aan de Wmo-praktijk. PRIMO nh komt ook in 2008 met een ondersteuningsaanbod, gebaseerd op de met de provincie Noord-Holland overeengekomen plannen

van de Wmo uit te voeren, zoals preventief jeugdbeleid. De provincie heeft flink ingezet om gemeenten desgewenst bij te staan. Ook in 2008 kunnen zij voor ondersteuning bij ons terecht. Daarna evalueren we het

en afspraken. Daarnaast voeren wij als partner van gemeenten en organisaties een toenemend aantal opdrachten uit ter implementatie van de Wmo.

provinciaal beleid.”

Wij hopen u met deze speciale Wmo-editie een helder beeld te verschaffen van onze activiteiten en diensten. Mogelijk is dat voor u aanleiding voor een hernieuwd contact of een verkennend gesprek. Neemt u gerust met ons contact op! Gert-Jan Cornel, Han Sleven 2 | D E P R I M O CO L U M N

Meer informatie: Jan Willem Mollema, t: 023 51 44 297 e: mollemajw@noord-holland.nl


Ervaringen uitwisselen via de Kennisbank Wmo M I N JA H O LZ HAU S

Zomer 2007 is de Noord-Hollandse site www.wmo-nh.nl de lucht ingegaan, onderdeel

gesubsidieerde regionale Wmo-projecten. Maar ook gemeenten zonder provinciale subsidie kunnen via de website laten zien

interessant wordt en gaat functioneren als

hoe zij uitvoering geven aan de Wmo.

gemeenten hem voeden met informatie over

gemeenten kunnen via de Kennisbank Wmo

De gemeente Haarlemmermeer is de eerste

hun Wmo-beleid. “Essentieel is dat gemeenten

ervaringen met de uitvoering van de wet uit-

gemeente die hier gebruik van heeft gemaakt.

www.wmo-nh.nl zien als een handig beleids-

wisselen, de site is daarvoor een belangrijk

Wij gaan de gemeenten de komende periode

instrument. Wij nodigen hen dan ook van harte

actief benaderen om gebruik van de Kennis-

uit een bezoek te brengen aan de site. Om daar

bank Wmo te stimuleren.”

hun Wmo-beleid kenbaar te maken. Zij kunnen

van de Kennisbank Wmo. “Noord-Hollandse

instrument,” zegt projectleider Minja Holzhaus van PRIMO nh. De gemeente Haarlemmermeer

zich op de site profileren. Een eenvoudige

maakte er al gebruik van. Zij presenteert het

Wat is het voordeel van een eigen Noord-

manier daarvoor is een link op www.wmo-nh.nl

Wmo innovatiefonds, waar projecten zijn

Hollandse site?

te plaatsen naar de wmo-informatie op de

ingediend als ‘jong en oud samen in de klas’

“Een voordeel is dat je als gemeente, bij het

website van de gemeente.”

en ‘het paard als therapie’. “Andere gemeenten

zien van een interessante aanpak elders, makkelijker contacten legt en samenwerkt met

Interactief

een gemeente in dezelfde provincie. Verder is

Als volgende stap wil PRIMO nh de site inter-

Maar vooral ook met hun eigen plannen

op de site te zien met welke gemeenten

actief maken, zodat bezoekers kunnen reageren

naar buiten treden.”

PRIMO nh contacten onderhoudt en waar we

op elkaar. Minja Holzhaus: ”Als je als gemeente

kunnen hun voordeel doen met het idee.

P

ondersteuning bieden bij de uitvoering van de

worstelt met bepaalde problemen rond de uit-

RIMO nh geeft uitvoering aan de site en

Wmo. Gemeenten en organisaties kunnen zo

voering van de Wmo, dan kun je dat inbrengen.

de andere elementen van de Kennisbank

kennis maken met ons aanbod. We gaan ook

Andere gemeenten kunnen dan reageren.”

Wmo. Doel is Noord-Hollandse gemeenten

nadrukkelijker investeren in het ontwikkelen van

te ondersteunen bij het in praktijk brengen van

een Wmo-netwerk.

hun Wmo-beleid. Minja Holzhaus: “Uit een onderzoek van Provincie Noord-Holland, de Vereniging Noord-Hollandse gemeenten en

Wmo en de website?

”De site www.wmo-nh.nl is

PRIMO nh is gebleken dat gemeenten behoefte

een belangrijk beleids-

hebben aan uitwisseling van kennis en erva-

instrument voor gemeenten.

ringen met de Wmo. Bij voldoende input kan

Wij nodigen hen van harte uit

de website dé toegangspoort worden naar de Wmo praktijken van alle Noord-Hollandse

Wat is het verschil tussen de Kennisbank

een bezoek te brengen.”

gemeenten.”

De website is een belangrijk onderdeel van de Kennisbank Wmo. Holzhaus: “De Kennisbank is meer dan alleen een site. Mensen kunnen ons ook telefonisch benaderen met vragen over de Wmo. In 2008 brengt PRIMO nh tweemaal een Wmo Nieuwsbrief uit. Deze wordt per post toegezonden. Daarnaast organiseren we netwerk- en themabijeenkomsten over

De specifieke aandacht voor Noord-Holland

verschillende onderwerpen met betrekking

Er zijn nogal wat sites over de Wmo. Gaan de

betekent overigens niet dat er voor interessant

tot de Wmo in Noord-Holland.”

bezoekers door de bomen het bos nog zien?

nieuws van buiten de provincie geen plek is

“Onze website richt zich specifiek op Noord-

op de site. Als bijvoorbeeld de regio Twente

Heeft u wensen, vragen of suggesties?

Holland. Daarmee onderscheidt zij zich van

iets ontwikkelt dat de aandacht trekt, is dat

Neem dan contact op met Minja Holzhaus

andere Wmo-sites. Op www.wmo-nh.nl is de

terug te vinden bij de nieuwtjes.”

t: 0299 418700 of

voortgang te volgen van de door de provincie

Minja Holzhaus benadrukt dat de site pas

e: mholzhaus@primo-nh.nl ●

3 | D E P R I M O K E N N I S BAN K W M O


Reddingsboot Hans Walter is jongerenwerker bij welzijnsstichting Welschap in Heemskerk. Al heel wat jaren. Soms betrapt hij zichzelf op een soort ervaringsblindheid. “Ik denk het allemaal wel te weten, maar de praktijk is steeds anders. Er zijn geregeld spanningen tussen oudere en jongere wijkbewoners. Daar moet je rekening mee houden wanneer je bijvoorbeeld praat over de locatie van een sportvoorziening in de wijk. Soms ga je echter te vanzelfsprekend uit van angst van ouderen voor jongeren. Die is er niet altijd.” De Wmo legt de nadruk op zelfredzaamheid en sociale samenhang. Daar kan Hans Walter mee uit de voeten. Hij ervaart dat een gemeenschap in een wijk meer veerkracht heeft en meer kan incasseren dan vaak wordt gedacht. “Wijkbewoners willen best praten en beschikken over doorzettingsvermogen. Als welzijnswerker moet je ook op zoek gaan naar verborgen talenten en mogelijkheden in de buurt. Jongeren zeggen al snel dat er niks voor ze is. Maar als je iets wilt kan er veel, er is genoeg te doen, houd ik hen voor. Ze moeten niet alleen klagen. Dóe wat met je leven, zeg ik vaak.” Walter volgt bij PRIMO nh de nieuwe leergang Wmo-vakmanschap, welzijnswerk voor gevorderden. Voor hem betekent de cursus, na zoveel jaar hard werken, een pas op de plaats maken. En zien hoeveel potentie zijn werk heeft. “Wij zijn als welzijnswerkers van veel markten thuis. Vanuit dat zelfbewustzijn leer je makkelijker wat je anders kunt doen.” De Wmo doet een beroep op praktische vaardigheden van mensen zoals hij en komt wat hem betreft als geroepen. “Ik zie de Wmo als een reddingsboot voor ons werk. In beleidsplannen lijkt het soms alleen nog maar om productie en cijfertjes te draaien. Dat is theorie, die wordt ingehaald door de praktijk. Het echte werk moet toch op straat gebeuren.” ●

Prestatievelden van de Wmo Gemeenten moeten beleid voeren op negen prestatievelden. PRIMO nh

4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

ondersteunt hen daarbij en heeft op vrijwel alle terreinen een aanbod ont-

5. Het bevorderen van maatschappelijke deelname en het zelfstandig

wikkeld. De prestatievelden zijn hieronder kort samengevat. In dit nummer geven wij per prestatieveld een schets van wat PRIMO nh doet. 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorp,

functioneren van mensen met een beperking of psychosociaal probleem 6. Het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking of psychosociaal probleem 7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang,

wijk en buurt 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders bij problemen met respectievelijk opgroeien en opvoeden 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

en beleid ter bestrijding van huiselijk geweld 8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 9. Het bevorderen van verslavingsbeleid

W M O - VA K M A N S C H A P, E E N N I E U W E L E E R G A N G

Prestatieveld 1: Bevorderen sociale

Daarbij is het van belang vanuit de klant te

Hoe bouw je aan zorgzame wijken en welke

samenhang en leefbaarheid

denken. Burgers moeten invloed kunnen uit-

plaats heeft welzijn in de keten van zorg, wonen

Welzijnswerkers staan voor een nieuwe uitda-

oefenen op het aanbod, dat aan moet sluiten

en onderwijs? De leergang loopt van april tot

ging om in te spelen op vragen over zelfred-

op hun situatie.”

oktober 2007. Inleiders zijn deskundigen uit het

zaamheid, vrijwillige inzet, maatschappelijke

Samen met welzijnsinstellingen en Hogeschool

werkveld, onderwijs of wetenschap. In 2008

participatie van burgers en het bevorderen van

INHOLLAND ontwikkelde PRIMO nh een nieuwe

start een nieuwe leergang voor HBO-ers.

sociale samenhang. Welke professionele instru-

leergang: Wmo-vakmanschap, welzijnswerk

Ook onderzoekt PRIMO nh of het de leergang

menten en vaardigheden zijn daarvoor nodig?

voor gevorderden.

kan aanbieden aan MBO-professionals.

Lian Smaal: “Professionals moeten bijvoor-

De leergang is ambachtelijk en geeft HBO-

Meer informatie: Lian Smaal, Hillie van Netten

beeld gebiedsanalyses kunnen maken of

professionals, met jaren ervaring in het wel-

en Els Diepenmaat, e: lsmaal@primo-nh.nl,

kwetsbare burgers kunnen coachen naar

zijnswerk, de kans nieuwe competenties en

hvnetten@primo-nh.nl en ediepenmaat@

deelname aan buurtactiviteiten.

ondernemingslust te verwerven.

primo-nh.nl.

4 | D E P R I M O A AN BO D P R I M O N H


Regionale Wmo-projecten Provincie Noord-Holland stelt gedurende twee jaar

e

490.000,- per jaar beschikbaar

voor regionale Wmo projecten van samenwerkende gemeenten. Alle regio’s dienden in 2007 een subsidieaanvraag in. Zeven aanvragen zijn gehonoreerd. Wij bezochten er twee: de IJmond en Amstel- en Meerlanden. Van de andere regionale projecten leest u een korte beschrijving. Meer informatie over de regionale projecten vindt u op www.wmo-nh.nl. Informatie over de regeling en het aanvraagformulier voor subsidie in 2008 zijn te vinden bij het subsidieloket van de provincie op www.noord-holland.nl.

IJmond: gezamenlijk aanbesteden Gemeenten in de IJmond weten elkaar te

stemming tussen de vier gemeenten vooraf.

vinden. Velsen, Beverwijk, Heemskerk en

Het zelf uitvoeren trekt een zware wissel op

Uitgeest werken al jaren projectmatig samen.

de ambtelijke capaciteit van gemeenten. De provinciale subsidie voor regionale Wmo-

Daar zijn activiteiten op het gebied van de

projecten bood uitkomst: de regio IJmond

uitvoering van de Wmo bijgekomen, zoals

huurde een extern bureau in om dit specialis-

het Europees aanbesteden van de indicatie-

tische en tijdrovende karwei te klaren. Gemeente Velsen was initiatiefnemer van het project.

adviezen en de verstrekking van individuele

“Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat één van de Ruimte voor verschil

gemeenten met meerdere verstrekkers van

De gemeenten moesten het eens zien te worden

hulpmiddelen gaat werken, terwijl een ander

over de eisen die zij stellen aan hun toekomstige

het alleenrecht geeft aan één organisatie. Je

“Dit project biedt ons de gelegenheid samen

indicatieadviesorgaan en verstrekker van

moet dat wel allemaal goed vastleggen in het

te werken met behoud van identiteit.”

hulpmiddelen. Zo’n proces leidt nog wel eens

Programma van Eisen voorafgaande aan de

tot onderlinge spanningen. Wat is het geheim

aanbesteding.”

voorzieningen. Wederom blijken zij goed door één (IJ)mond te kunnen spreken.

Vorig jaar besloten de vier gemeenten tot het

van de IJmondse harmonie?

gezamenlijk inkopen van huishoudelijke verzor-

“De basis voor samenwerking was er al, daarom

Europees aanbesteden brengt ook nadelen met

ging, via een Europese aanbesteding. Dit jaar

konden we snel werken”, zegt Huber Stoop,

zich mee. Burgers met een hulpvraag zouden

komt daar het vaststellen bij of mensen recht

hoofd Bureau Zorg en Ondersteuning in Velsen.

volgend jaar bijvoorbeeld te maken kunnen

hebben op zorg of hulpmiddelen, zoals rol-

“Er is onderling vertrouwen. Angst voor identi-

krijgen met een organisatie of bedrijf waar ze

stoelen. De IJmondgemeenten willen zowel

teitsverlies van afzonderlijke gemeenten kun je

nog nooit van hebben gehoord. Ook zou het

de indicatieadviezen als de verstrekking van

wegnemen door het zorgvuldig formuleren van

huidige arsenaal aan hulpmiddelen ingeruild

hulpmiddelen op eenzelfde wijze laten uit-

het Programma van Eisen. Iedere gemeente

kunnen worden voor hulpmiddelen van een

voeren voor het hele gebied. Dat is goedkoper

wil en moet zich kunnen herkennen in de

nieuwe verstrekker. Dat kan maatschappelijke

voor de gemeenten en overzichtelijker voor

afspraken. Dankzij de provinciale subsidie

onrust veroorzaken. Voor Huber Stoop reden te

de klant.

hebben we bovendien een extern bureau

meer om de aanbesteding regionaal op te pak-

Europese regels schrijven voor dat dienstver-

kunnen inschakelen. Hun onafhankelijkheid

ken. De voordelen van samenwerking wegen op

lening op een dergelijke schaal moet worden

voorkomt ook problemen.”

tegen de bureaucratische nadelen van Europees

aanbesteed. De regels voor aanbesteding zijn

Het eindresultaat bevat een grote gemeen-

aanbesteden. “De samenwerking met de andere

talrijk en streng. Aan de regionale samenwerking

schappelijke deler met daarnaast ruimte voor

gemeenten heeft absoluut meerwaarde. Regio-

gaat bovendien een intensief proces van af-

plaatselijke wensen en verschillen. Huber Stoop:

naal kun je meer kwaliteit bieden.” ●

5 | D E P R I M O R EG I O N A L E P RO J E CT E N


Amstel- en Meerlanden: de meerwaarde van samenwerking Het aantal kilometers N201 tussen de gemeenten is niet veranderd. Maar samenwerking

REGIO WATERLAND Vijf kleine gemeenten in de regio Waterland willen een gezamenlijke uitvoeringsnota Wmo opstellen over de terreinen waarop zij samenwerken, zoals jeugdbeleid, mantelzorg en OGGZ.

rond de Wmo heeft Aalsmeer en Uithoorn dichter bij elkaar gebracht. Beleidsmakers uit deze

Daarnaast maken zij lokale Wmo-beleidsplannen.

gemeenten in de regio Amstel- en Meerlanden werken in duo’s aan invulling van hun nieuwe

De onderlinge afstemming voor de regionota

taken. De burgers praten inhoudelijk mee. “Door de subsidie van de Provincie Noord-Holland

moet in korte tijd gebeuren. Burgers moeten in

hebben we extra kunnen investeren in samenwerking en participatie.”

de gelegenheid zijn in te spreken op de plannen. Met de provinciale subsidie huurt Waterland

De samenwerking van afgelopen anderhalf jaar

ook de inspraakprocedure gestart. Ten slotte

een extern bureau in voor de coördinatie en

is Aalsmeer en Uithoorn goed bevallen. Zij gaven

zullen beide gemeenteraden zich er over buigen.

begeleiding van de regionale (burger)participa-

in onderling overleg vorm aan de Wmo-loketten.

Ook bij het schrijven van het vierjarige beleids-

tie en het opstellen van de gezamenlijke nota.

De huishoudelijke verzorging besteedden zij

plan is soepel omgegaan met onderlinge ver-

gezamenlijk aan. Dit jaar staan het voorbereiden

schillen tussen de gemeenten. Bart Zonnenberg:

en opstellen van het vierjarig Wmo-beleidsplan

“Aalsmeer is bijvoorbeeld een fase verder met

op het programma. Hiervoor maken de

het vrijwilligersbeleid. Zo willen wij jongeren

De negen gemeenten in de Kop van Noord-

gemeenten gebruik van provinciale subsidie.

meer betrekken bij vrijwilligerswerk. Uithoorn

Holland zijn apart aan de slag gegaan met het

Met geld van de provincie is ook expertise

is weer verder met de ondersteuning van

schrijven van de Wmo-beleidsplannen. Na 1

ingehuurd om de bevolking en instellingen

mantelzorgers. Daar kunnen wij van leren.”

januari 2008 leggen ze de verschillende resulta-

uit beide gemeenten te betrekken bij de

REGIO KOP VAN NOORD-HOLLAND

ten naast elkaar. Doel is de plannen op elkaar af

plannenmakerij. Zo is extra cachet gegeven

Toekomst

te stemmen, zodat er uiteindelijk een samen-

aan burgerparticipatie. Er zijn bijeenkomsten

De vaststelling van de Wmo-beleidsnota zal niet

hangend regionaal Wmo beleid komt in de Kop.

gehouden waar intensief is gesproken over de

het einde betekenen van de samenwerking.

thema’s sociale samenhang, mantelzorg en

“Bij de praktische uitwerking zullen we verder

vrijwilligers. De voorbereiding was gezamenlijk,

samenwerken. Daarnaast loopt er momenteel

de bijeenkomsten vonden in Aalsmeer en

een onderzoek naar de wensen in Uithoorn en

De negen gemeenten in deze regio willen

Uithoorn apart plaats.

Aalsmeer ten aanzien van de instelling van Wmo-

samenwerken op de Wmo/WWZ-terreinen

Welzijn en zorgwethouder Jaap Overbeek van

adviesraden” zegt Bart Zonnenberg. “Rond

die daarvoor in aanmerking komen. Zowel

Aalsmeer waardeert het zeer dat beide gemeen-

mantelzorg denken wij aan een beleidsoverleg,

gemeenten als maatschappelijke organisaties en

ten samenwerken én elkaar de ruimte laten

waarvoor we alle betrokkenen bij mantelzorg

instellingen moeten op regionale schaal gaan

eigen accenten te leggen als dat nodig is.

willen interesseren. Ook gaan we door met de

werken en ketens vormen. Een kwartiermaker

“Op het gebied van sociale samenhang en

welzijnstaken. Wij willen wijkgericht werken aan

gaat met gemeenten, organisaties en instellingen

leefbaarheid zijn er verschillen tussen de

zorg en welzijn. De invulling zal lokaal zijn, maar

aan de slag om de samenwerking structuur

gemeenten,” zegt hij. “Wijken hebben een eigen

visieontwikkeling doen we samen met Uithoorn.”

te geven. Daarna wordt een regionaal samenwerkingsprogramma 2008-2009 opgesteld.

kleur en hun eigen knelpunten. Onze aanpak is anders als in Uithoorn. Het is positief dat wij op

REGIO NOORD-KENNEMERLAND

basis van onze eigen identiteit invulling kunnen geven aan sociale samenhang en leefbaarheid.”

REGIO GOOI EN NOORD. VECHTSTREEK

REGIO WEST-FRIESLAND Acht gemeenten in de regio Noord-Kennemerland werken samen op verschillende terreinen,

De zorg- en welzijnsaanbieders in West-Fries-

Van elkaar leren

waaronder mantelzorg en vrijwilligers, geeste-

land werkten ook vóór de Wmo al regionaal

Verschillen staan samenwerking dus niet in de

lijke gezondheidszorg en ambulante versla-

samen. De Wmo vereist lokale verordeningen.

weg. Bart Zonnenberg, beleidsmedewerker Wmo

vingszorg. De problematiek op deze terreinen

Omdat de oude samenwerking goed bevalt en

in Aalsmeer, heeft vele uren doorgebracht met

speelt zowel lokaal als regionaal. De aanpak

efficiënter is willen de gemeenten de Wmo-

zijn Uithoornse collega’s om tot één Wmo-beleids-

ervan zou dat ook moeten zijn.

subsidies inbedden in hun regionale structuur.

plan te komen. “We zijn begonnen de doelen

Om goed in beeld te brengen wat regionaal

Ook andere Wmo-prestatievelden lenen zich

vast te stellen. Die hebben we voorgelegd aan

is en wat specifiek voor de gemeenten,

voor samenwerking. De regio denkt daarbij

de raadsleden uit beide gemeenten. Burgers,

wordt met hulp van experts een probleem-

onder andere aan het regionaal vrijwilligers-

zorgaanbieders en organisaties konden hun

verkenning uitgevoerd. Daarna stellen de

beleid, de ondersteuning van persoonsgebon-

standpunten inbrengen op drie inhoudelijke

regiogemeenten een meerjarenplan op

den budgethouders en het OGGZ-beleid.

bijeenkomsten. Vervolgens is de beleidsnota

met de meest effectieve aanpak van de

West-Friesland gaat de mogelijkheden op die

opgesteld.” Het co-product is door de twee

gesignaleerde problemen. Centrumgemeente

terreinen verkennen en komt volgend jaar

colleges van B&W vastgesteld. Inmiddels is

Alkmaar heeft de regie.

met concrete regionale beleidsvoornemens.

6 | D E P R I M O R EG I O NA L E P RO J E CT E N


We zijn net sponzen, zegt Wil van der Plaat, consulent van het Wmo-loket in Zijpe. “We leren veel en kunnen de klant goed van dienst zijn. Als een oudere huishoudelijke hulp aanvraagt, kijken we meteen of er meer hulp nodig is, zoals personenalarmering. We kunnen mensen attenderen op bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning

“Wij kunnen het verschil maken voor klanten.”

W

en hebben formulieren liggen voor aanvullende bijstand. Het totaalplaatje dat je van klanten krijgt: dat is de grote winst van de Wmo.”

il van der Plaat is een van de drie consulenten van het Wmo-loket

bijdrage voor hulpmiddelen, de andere keer over het persoonsgebonden

in Zijpe, in de kop van Noord-Holland. Ze is enthousiast. Het contact

budget.” Senioren uit Zijpe willen dat het Koppunt-loket ook spreekuren

dat ze heeft met klanten, het geven van adviezen: Van der Plaat doet het

gaat houden in verschillende kleine kernen, bijvoorbeeld in dorpshuizen.

met veel plezier. Gemeenten moeten sinds de inwerkingtreding van de

Dat zou de drempel verlagen. Wil van der Plaat: “Dat gaan we onderzoeken.

Wmo allemaal een zorgloket hebben. Mensen kunnen zich daar informeren

We hebben eerder een avondopenstelling van het loket geprobeerd, maar

en hulp aanvragen.

daar werd helemaal geen gebruik van gemaakt.”

In Zijpe gaat het om een groot grondgebied, met wel tien dorpskernen. Dat vergt extra aandacht voor de bereikbaarheid van het loket. Het loket

Regiosamenwerking

is vijf ochtenden in de week open. Telefonisch is het loket zowel ’s ochtends

Het Wmo Koppunt-loket van Zijpe werkt samen met de loketten in vijf andere

als ’s middags te bereiken. Mensen kunnen ook mailen. Dat gebeurt in

gemeenten in de regio. Wil van der Plaat: “We hebben dezelfde aanvraag-

Zijpe minder. “Onze doelgroep is over het algemeen ouder, we krijgen

formulieren, hetzelfde digitale systeem om gegevens te verwerken en

vooral telefoontjes. De meeste klanten hebben zorg of een hulpmiddel

bespreken ook onze werkwijze samen. Binnenkort onderzoeken we de tevre-

nodig. Als de vraag daar aanleiding toe geeft of mensen slecht ter been

denheid van klanten over het loket. Ook dat laten we gezamenlijk uitvoeren.”

zijn, gaan de consulenten op huisbezoek.” De loketmedewerkers beslissen steeds vaker zelf of iemand recht heeft Bekendheid

op een voorziening en zo ja, welke. Alleen als er een dokter naar moet

In de zomer ging Wil het gesprek over het loket aan met de Wmo Advies-

kijken of sprake is van moeilijk te beoordelen psychische beperkingen,

raad, waarvan PRIMO nh het onafhankelijk voorzitterschap verzorgt.

schakelt het loket het Centrum Indicatiestelling Zorg in.

De Adviesraad vroeg de gemeente meer aandacht te besteden aan de

Wil van der Plaat handelt de verzoeken om hulp liever zelf af. “Het CIZ

bekendheid van het Wmo-loket. Van der Plaat: “Men vond de bekendheid

heeft een achterstand en wij willen zo snel mogelijk werken. Wij hebben

onvoldoende. We zetten de informatie over het Wmo Koppunt-loket,

veel kennis in huis, ook van regelingen rond bijvoorbeeld de sociale

zoals het hier heet, wekelijks in een opvallend kader in het Zijper Nieuws.

zekerheid. Sinds de Wmo hoeven we mensen minder van het kastje naar

Zo heet de gemeentelijke pagina in huis-aan-huisblad het Schager Weekblad.

de muur te sturen. Wij willen dat verder verbeteren. Je merkt dat je het

Er staat elke keer een informatief artikel bij: de ene keer over de eigen

verschil kunt maken voor klanten, dat is leuk.” ●

7 | D E P R I M O W M O- LO K ET Z I J P E


CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN

Prestatieveld 2: Preventief jeugdbeleid Politiek en samenleving vinden momenteel het signaleren van problemen bij kinderen en het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders erg belangrijk. Er komen Centra voor Jeugd en Gezin, die ouders en jeugdigen tot 23 jaar beter en sneller hulp op maat moeten bieden. Iedereen moet er terecht kunnen voor informatie, advies en opvoedingsondersteuning. De centra maken afspraken over vroegtijdig signaleren van problemen met o.a. huisartsen, scholen en welzijnsinstellingen. Eventueel verwijzen zij door; de coördinatie blijft echter bij hen. PRIMO nh organiseert in oktober 2007 een informatieve bijeenkomst over de vormgeving van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Aan bod komen onder meer de landelijke richtlijnen van programmaminister Rouvoet voor Jeugd en Gezin, ontwikkelingen in Noord-Holland, samenwerking tussen de verschillende partners en het opzetten van centra in kleine en middelgrote gemeenten. PRIMO nh ondersteunt gemeenten bij het opzetten van Centra voor Jeugd en Gezin, bijvoorbeeld door draagvlakonderzoek, advisering en procesbegeleiding. Ook geven we advies over het vinden van aansluiting bij de jeugd en hun ouders en kunnen we samenwerkingsafspraken tot stand brengen. In oktober is een folder beschikbaar over enkele centra die in Noord-Holland in ontwikkeling zijn. Meer informatie: Jonneke Kruse, e: jkruse@primo-nh.nl

Masterclass Wmo en Ketenaanpak Sinds maart 2007 draait op Hogeschool INHOLLAND te Haarlem een Masterclass over de Wmo. Deelnemers werken aan de hand van zes kernthema’s aan de vergroting van

taakopdracht. Voor de deelnemers is een aantal uur coaching beschikbaar. In een brede netwerkbijeenkomst kunnen zij de leeropbrengst van de Masterclass ook ten goede laten komen aan personen uit hun functionele

hun deskundigheid op het gebied van de Wmo. Ketensamenwerking neemt hierin een

netwerk. Zij nodigen hen zelf hiervoor uit.

centrale plaats in. De veertien cursisten zijn afkomstig uit gemeenten en maatschappelijke

Op de backbench van de Masterclass is een

organisaties in de provincie Noord-Holland. Zij zijn op verschillende posities en manieren

sturend netwerk actief, bestaande uit beleids-

verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de Wmo, zowel lokaal als regio-

makers en bestuurders uit Noord-Holland.

naal. De Masterclass besteedt onder andere aandacht aan onderwerpen als vraagsturing,

Zij denken mee over de inhoud en ontwikkeling

participatie, regie en kwaliteit.

van de Masterclass.

De Wmo stelt nieuwe eisen aan gemeenten,

inbrengen. De Masterclass wordt afgesloten met

Nieuw aanbod

instellingen en organisaties op de terreinen

een kleine slotconferentie. Deelnemers kunnen

De Masterclass Wmo en Ketenaanpak 2007

wonen, welzijn en zorg. Meer dan voorheen

hiervoor ook personen uit hun functionele

wordt begin 2008 afgesloten. Thans is een

wordt verwacht dat zij een dienstverlenende

netwerk uitnodigen.

nieuw aanbod in voorbereiding, waarbij we rekening houden met de verdere ontwikkeling

keten vormen: samenwerken en hun aanbod optimaal afstemmen op de vragen en behoef-

Lerend netwerk

van de Wmo en de ervaringen met het huidige

ten van burgers. Gemeenten gaven de provin-

Tijdens de gehele Masterclass werken de

programma verwerken. Dit najaar verschijnt een

cie Noord-Holland in de aanloop naar de Wmo

deelnemers in twee- of drietallen aan de ver-

brochure met het programma voor het jaar 2008.

te kennen behoefte te hebben aan kennis-

dere uitwerking van hun casus: kleine lerende

Meer informatie: Han Sleven, projectleider

ontwikkeling en uitwisseling.

netwerken. Zij geven elkaar feedback en advies

Wmo, e: hsleven@primo-nh.nl, telefoon

De Masterclass Wmo en Ketenaanpak is één

over de ontwikkeling van de eigen functie of

0299 418 700. ●

van de onderdelen van het provinciale Wmobeleid dat uit deze behoeftepeiling is voortge-

RESPIJTZORG: MANTELZORGER EVEN VRIJAF

komen. Het is een coproductie van PRIMO nh, de Hogeschool INHOLLAND, Stichting Keten-

Prestatieveld 4: Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

netwerk en Bureau Ketenpartners.

Het beroep op mantelzorgers neemt de laatste jaren toe. Mantelzorg is zorgen voor iemand uit de eigen omgeving, of het nu om een familielid of een vriend/in gaat. Omdat die zorg zwaar en

Programma

langdurig kan zijn, lopen mantelzorgers het risico overbelast te raken. Gelukkig is het mogelijk

De Masterclass bestaat uit zes werkbijeen-

de zorg even volledig uit handen te geven. Aan een (vrijwillige) oppas aan huis bijvoorbeeld,

komsten, waaronder een start- en een terug-

of aan verzorgenden in een logeerhuis. Dat heet respijtzorg. Het geeft mantelzorgers de kans

kombijeenkomst. Op het programma staat een aantal kernthema’s van de Wmo: kernbegrippen, netwerken, vraagsturing en participatie, regie en ketenaanpak, leiderschap, kwaliteit en borging. In het ochtenddeel komen vooral theorie en inhoudelijke onderwerpen aan de orde. Experts

op adem te komen en is daarom ook in het belang van de verzorgde. Als de mantelzorger op de been blijft kan de verzorgde persoon langer thuis blijven wonen. PRIMO nh organiseert van 20-27 januari 2008, in samenwerking met andere organisaties, de Week van de Respijtzorg. Zij willen, in opdracht van Provincie NoordHolland, meer bekendheid geven aan de

houden per onderdeel een presentatie. In het

respijtzorg. De aandacht en activiteiten zul-

middagdeel wordt de informatie uit het ochtend-

len zich niet alleen richten op mantelzorgers,

programma afgezet tegen de eigen praktijk van

ook op beleidsmakers en medewerkers van

de deelnemers. Dat gebeurt met name aan de

hulp- en vrijwilligersorganisaties.

hand van de casussen (praktijkbeschrijvingen)

Meer informatie: Wendy van der Veen,

die de deelnemers tijdens de Masterclass

e: wvanderveen@primo-nh.nl of www.wwz-nh.nl.

8 | D E P R I M O M A ST E RC L A S S


P L AT F O R M V R I J W I L L I G E R S O R G A N I S AT I E S I N D E Z O R G

“Samenwerken om de klant het beste te bieden.” Eén van de deelnemers aan de Masterclass is Stef Braamhaar, projectmedewerker van welzijnsorganisatie Versa & SIS in het Gooi. Hij vindt het leerzaam dat hij in de Masterclass mensen uit verschillende disciplines treft. “Het dwingt je ook eens vanuit de invalshoek van een ander naar maatschappelijke problemen te kijken. De Wmo heeft de verhoudingen in gemeenten opgeschud. Niet de instelling of gemeente maar de klant staat centraal.” Het eigen instellingsbelang kan daarmee op gespannen voet staan, weet Stef. Hij ziet dat bij de Centra voor Jeugd en Gezin die nu worden opgezet: “Er is getouwtrek, elke partner wil zich profileren.” Maar hij merkt het ook aan zichzelf. Het stoort hem dat de Wet maatschappelijke ondersteuning vooral als zorgwet wordt beschouwd, ook door docenten en medecursisten in de Masterclass. De welzijnssector lijkt er niet of maar heel marginaal toe te doen. “Hoofddoel van de Wmo is toch de zelfredzaamheid en het meedoen van burgers. Dat geldt niet alleen voor mensen met een beperking maar voor alle burgers.”

Eigen belangen De in de Masterclass opgedane kennis komt hem

Prestatieveld 4: Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Noord-Holland kent sinds 2000 een Provinciaal Platform Vrijwilligersorganisaties in de Zorg. Het Platform komt vier keer per jaar bij elkaar. Doel is het vrijwilligerswerk een duidelijker profiel te geven. “Vrijwilligers staan bekend als mensen die hun mouwen opstropen en aan de slag gaan. Ze zijn het cement van de samenleving, maar als het erop aankomt zijn ze sluitpost op de begroting,” zegt Anton van Bergen, gewestmanager van het Nederlandse Rode Kruis en actief deelnemer. “We willen als vrijwilligersorganisatie geen taken over de schutting gegooid krijgen. De professionele zorg is probleemgericht. Vrijwilligers in de zorg zijn vaak persoonsgericht bezig. Zij hebben een belangrijke waarde in zorg en welzijn. Die betekenis willen we erkend zien en moet tot uitdrukking komen in beleid.” Het Platform wil serieuze gesprekspartner zijn van de provincie, gemeenten en andere beleidsmakers. Voor dat doel zijn de vrijwilligers en hun organisaties zich aan het professionaliseren. PRIMO nh ondersteunt het platform en organiseert themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over de Wmo. Ook worden vrijwilligers getraind, onder andere in pr en communicatie. Meer informatie: Eveline Tijmstra, e: etijmstra@primo-nh.nl.

in zijn werk van pas. Versa & SIS en andere organisaties werken aan een project rond vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning. Stef Braamhaar. “Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen door de komst van de Wmo een andere positie. Zij zijn nadrukkelijk in beeld. Het is een uitdaging hun positie samen met collega-organisaties in het Gooi verder in te kleuren. We brengen de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in kaart. Daarna volgt een (mini-)conferentie onder de noemer:

I N F O R M AT I E S T E U N P U N T G G Z

Prestatieveld 5: Bevorderen maatschappelijke deelname en zelfstandigheid Kwetsbare mensen moeten kunnen deelnemen

‘Vraag niet wat de Wmo voor u kan doen maar wat

aan het maatschappelijk verkeer. PRIMO nh

kunt ú doen binnen de Wmo?’ Door de samen-

ondersteunt in dat kader het provinciale Informa-

werking ontstaat een netwerk waarmee we de

tieSteunPunt 1ste lijn geestelijke gezondheids-

hele doelgroep bereiken. Dat is positief.”

zorg in Haarlem. Het steunpunt biedt ‘lastige

De vraag en het aanbod van vrijwillige inzet zijn

types’ een luisterend oor en adviseert mensen

erg versnipperd, dat is historisch zo gegroeid in

met psychische of maatschappelijke problemen.

de regio. Door de extra aandacht voor vrijwillige

PRIMO nh werkt aan kwaliteitsverbetering van

inzet is het noodzakelijk onze diensten beter op

de dienstverlening van het steunpunt. In 2006

elkaar af te stemmen. Dat gaat met behoud van

deden 323 cliënten een beroep op het informa-

de eigen identiteit van de organisaties.”

tiesteunpunt. Velen van hen zijn er inmiddels zelf begonnen als vrijwilliger. Meer informatie: Jan Post, e: jpost@primo-nh.nl.

9 | D E P R I M O A AN B O D P R I M O N H


BUNDELING DOELGROEPENVERVOER KOP NOORD-HOLLAND

Prestatieveld 6: Verlenen individuele voorzieningen

Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

Regulier openbaar vervoer is schaars geworden in de Kop van Noord-Holland

De pilot bestaat uit een elftal projecten voor de Kop. De projecten zijn

en de vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking zijn versnip-

allemaal gericht op een verbetering van vervoer voor de inwoners van de

perd. De neuzen van de provincie, de vervoersautoriteit, en gemeenten

regio, betere informatievoorziening over de beschikbaarheid van vervoer

staan niet allemaal dezelfde kant op. En de Wmo stelt nieuwe eisen aan

en een meer efficiënte opzet van het vervoer. Het gaat zowel om open-

vervoer van zogenoemde doelgroepen. Zo moeten gemeenten de handi-

baar vervoer als om Awbz-, Wmo-, leerlingen- en vrijwilligersvervoer.

cap of beperking van burgers zoveel mogelijk compenseren, onder andere

De gemeenten voeren de projecten zelf uit. Een vervoerskundig project-

door goed toegankelijk openbaar en doelgroepenvervoer. Meedoen in de

leider van Boersma Management en Advies voorziet hen van extra in-

maatschappij is immers een van de belangrijkste doelen van de nieuwe wet.

houdelijke deskundigheid. PRIMO nh ondersteunt het proces, treedt op als onafhankelijk voorzitter voor de projectgroep en verzorgt de nieuws-

Door bundeling van krachten kon begin mei een pilot onder de naam

brief over de voortgang van het project. De financiering is afkomstig van

Bundeling Doelgroepenvervoer van start gaan. Acht gemeenten in de Kop

de provincie, gemeenten en verschillende ministeries.

van Noord-Holland doen mee: Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel,

Meer informatie: Heleen de Jong, e: hdejong@primo-nh.nl

O P VA N G E N P R E V E N T I E H U I S E L I J K G E W E L D

Prestatieveld 7, 8 en 9:

Maatschappelijke opvang, OGGZ en

PRIMO nh fungeert als vraagbaak en ondersteunt het provinciaal Platform

verslavingsbeleid

Huiselijk Geweld in Noord-Holland. Op de platformbijeenkomsten wordt

De aanpak van huiselijk geweld is breder dan wat de Wmo op prestatie-

kennis uitgewisseld, bijvoorbeeld over de samenwerking tussen politie

veld 7 voorschrijft. Behalve voor slachtofferopvang, moeten gemeenten

en hulpverlening. Vanuit het Platform is ook het project deskundigheids-

zorgen voor lokaal beleid tegen huiselijk geweld. Dat is in ontwikkeling.

bevordering vormgegeven: Training voor verschillende beroepsgroepen

Een aantal gemeenten werkt daarbij samen in

die een taak hebben bij het vroegtijdig signaleren

regionaal verband. Al vóór de inwerkingtreding

van huiselijk geweld en kindermishandeling.

van de Wmo zijn in heel Noord-Holland regionale

Zij doet dat in samenwerking met de ASHG’s

Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s)

en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

gekomen. De steunpunten zijn zowel voor slachtoffers als voor daders, omstanders en instanties

Meer informatie: Julia Koeman,

die met huiselijk geweld te maken krijgen.

e: jkoeman@primo-nh.nl

10 | D E P R I M O P R ESTATI E VE L D E N


INTERESSANTE

ONDERZOEK ZWERFJONGEREN

WEBSITES

Op verzoek van Provincie Noord-Holland onderzocht PRIMO nh de maatschappelijke opvang

www.wmo-nh.nl

Niko de Groot en Jan Post doen aanbevelingen ter verbetering ervan. Hun belangrijkste aan-

www.info-wmo.nl Publieksinformatie over de Wmo.

bevelingen zijn: zorg voor een centraal meldpunt en een goed digitaal volgsysteem zwerf-

www.wwz-nh.nl Dé site over wonen, welzijn en zorg in Noord-Holland voor WWZ-vakgenoten

tussen de gemeentelijke regie en ketensamenwerking. PRIMO nh gaat een vergelijkbaar onder-

www.minvws.nl/dossiers/wmo/ Informatie van het ministerie van VWS www.vng.nl Website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zoeken op het trefwoord ‘Wmo’ levert informatie op over bestuurlijke, juridische en financiële aspecten van de Wmo. www.invoeringwmo.nl Een site waar VWS en de VNG u informeren over de Wmo. Een website voor iedereen die op professionele wijze betrokken is bij de uitvoering van de Wmo. www.wonenzorgwelzijn.nl Portaal ‘Wonen met zorg en welzijn’, een zoekmachine helpt u uw weg te banen op de 130 geselecteerde websites op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Prestatieveld 7, 8 en 9: Maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingsbeleid van zwerfjongeren in de regio Noord-Kennemerland, met name Alkmaar. Onderzoekers

jongeren, werk de woonvorm ‘kamers met kansen’ verder uit en verbeter de afstemming zoek uitvoeren in de regio Den Helder. De provincie beschikt over stimuleringsgeld om de opvang van zwerfjongeren te verbeteren. Meer informatie: Niko de Groot, e: ndegroot@primo-nh.nl

DOSSIERS De PRIMO nh website biedt een overzicht van al onze activiteiten: de projecten van 2007-2008, informatie over cursus- en studiedagen, publicaties en nieuwsbrieven. Ook vindt u informatie over belangrijke actuele onderwerpen en thema’s in onze dossiers: Brede School

Intergenerationeel

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Huiselijk geweld

Jeugd en fysieke ruimte

Vitaal oud worden

Jeugdparticipatie

Domotica in WWZ

Preventief Jeugdbeleid

Leven in de stad

Sociale competenties van jeugd

Multifunctionele Accommodaties

Publicaties PRIMO nh bij dit themanummer Hieronder vindt u een aantal recente publicaties van PRIMO nh. De meeste zijn te downloaden vanaf www.primo-nh.nl/publicaties of te bestellen bij Servicepunt@primo-nh.nl (hulpverlenings)instellingen die met tienermoeders werken en in (keten)samenwerking. Naast gesprekken met de jonge moedergroep

Vrijwillige thuishulp in NoordHolland (thema: Vrijwilligers)

in Alkmaar zijn ook andere relevante voor-

Resultaten van de inventarisatie naar de

beeldprojecten bekeken.

ondersteuningsbehoefte van organisaties die vrijwillige thuishulp bieden. In het rap-

Voor je familie zorgen, dat is gewoon zo (thema: Wonen, Welzijn en Zorg)

port staan aanbevelingen voor de provin-

Probleemverkenning jonge moeders (thema: Sociaalculturele omgevingskwaliteit)

Mantelzorg bij allochtonen - Mantelzorg

schillende organisaties.

Deze probleemverkenning geeft een globaal

onder Antillianen, Surinamers, Marokkanen

beeld van het aantal en de problematiek

en Turken in Nederland.

van alleenstaande tienermoeders in de

Met aanbevelingen over de rol van zorg-

gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard.

ketens, steunpunten mantelzorg, de ge-

Ook geeft het inzicht in het aanbod van de

meenten en het persoonsgebonden budget.

11 | D E P R I M O P U B LI C AT I E S E N S I T E S

bij Antillianen, Surinamers, Marokkanen en Turken in Nederland. Het rapport Voor je familie zorgen beschrijft de mantelzorg

cie Noord-Holland, de organisatie voor Vrijwillige thuishulp en voor PRIMO nh. Ook vindt u de adresgegevens van de ver-


Agenda Cursus- en Congresbureau Het Cursus- en Congresbureau van PRIMO nh organiseert elk jaar een groot aantal cursussen, congressen en expertmeetings. U vindt het actuele aanbod voor najaar 2007 op www.primo-nh.nl. Meer informatie krijgt u bij Manja Greutert, tel: 0299 418 700 of congres@primo-nh.nl. Training levensverhalen 30 oktober, 13, 20 en 27 november en 18 december, Van der Valk Hotel, Purmerend, 9.00 - 12.30 uur. Anne van Delft traint begeleiders van verhalenprojecten in het aanboren van de rijkdom van verhalen in buurten en dorpen. Doelgroep: ouderenwerkers, sociaal-cultureel werkers en anderen.

Tandem Masterclass Veiligheid 31 oktober, 14 en 29 november, Burggolf Hotel, Purmerend, de eerste twee bijeenkomsten van 12.00 - 16.00 uur, de laatste van 10.00 - 16.00 uur. Een actief programma van vier dagdelen

SERVICEPUNT PRIMO NH PRIMO nh is het kennis-, informatieen adviescentrum voor sociaal beleid in Noord-Holland. Het is actief voor de provincie N-H, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Voor vragen of het bestellen van publicaties kunt u terecht bij het Servicepunt van PRIMO nh. Het Servicepunt is via het centrale telefoonnummer van PRIMO nh bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur, t: 0299 418 700. U kunt uw vragen aan het Servicepunt ook stellen door een e-mail te sturen naar servicepunt@primo-nh.nl.

waarin mensen van gemeenten, politie, woningcorporaties en welzijnsorganisaties zich buigen over verschillende aspecten van veiligheid. Met deskundige inleiders. In koppels van twee oefenen leidinggevenden en operationele medewerkers uit de vier sectoren samenwerken aan veiligheid. De casussen komen uit de eigen praktijk. Doelgroep: beleidsmakers en uitvoerenden vanuit gemeenten, politie, woningcorporaties en welzijnsorganisaties.

Signaleren en handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling in het Voortgezet onderwijs 2 (9.00 - 16.30 uur) en 16 november (13.30 - 16.30 uur), PRIMO nh. Een training in het interpreteren van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Doelgroep: leerkrachten in het Voortgezet onderwijs.

Voorkomen voortijdig schoolverlaten 14 november, locatie volgt, 12.00 - 17.00 uur. Een bijeenkomst over de rol van het welzijnswerk in het streven schooluitval tegen te gaan. Doelgroep: jeugd- en jongerenwerkers, opbouwwerkers.

Grenzen aan de vermaatschappelijking 15 november, PRIMO nh, 9.00 - 14.00 uur. De grenzen van de vermaatschappelijking staan in deze bijeenkomst centraal. Inleiders komen uit de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor

Colofon De Primo geeft informatie over het werk van PRIMO nh. Het verschijnt drie keer per jaar. Overheden en maatschappelijke organisaties in Noord-Holland krijgen de Primo gratis toegestuurd. Uitgever PRIMO nh

verstandelijk gehandicapten en de ouderensector. Doelgroep: medewerkers van gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties.

Veiligheid en ramp 16 november, Tulpenzalen, Zaandam, 12.30 - 16.00 uur. Een conferentie waar wordt ingezoomd op de risico’s van noodsituaties voor mensen met een beperking en de preventieve maatregelen die gemeenten, hulpdiensten, zorgaanbieders en woningcorporaties kunnen nemen. Doelgroep: cliëntenorganisaties, medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en hulpdiensten.

Netwerkbijeenkomst Vrouwen met bestuursambitie 22 november, Golden Tulip Hotel, Zaandam, 9.30 - 13.00 uur. In deze bijeenkomst veel aandacht voor netwerken. Doelgroep: vrouwen die een bestuursfunctie overwegen.

Jeugd en Jongerenparticipatie 26 november, PRIMO nh, 17.00 - 20.00 uur. Een bijeenkomst over de leefstijlbenadering als middel om vraaggericht te werken en de doelgroep te bereiken. Doelgroep: jeugd- en jongerenwerkers, opbouwwerkers en gemeenteambtenaren.

Redactie Wil Spanjer Teksten en eindredactie Annemiek Onstenk Gastredactie Eveline Tijmstra Fotografie Marco Bakker Yvonnne Jonkman Redactieadres PRIMO nh Postbus 106, 1440 AC Purmerend tel: 0299 418 700

Excursie Brede School 29 november, 10.00 - 15.00 uur, startpunt wordt nog bekend gemaakt. Een excursie naar de Brede School in Amsterdam Zuidoost. Hier werken een islamitische, een openbare en een levensbeschouwelijke school samen. Met inspirerende sprekers. Doelgroep: betrokkenen bij de Brede School.

Bezoekadres PRIMO nh Emmakade 4, 1441 ET Purmerend

Rondom Jeugd: De boel bij elkaar houden 11 december, ’t Stamhuis, Purmerend, 13.00 -16.30 uur. Een themabijeenkomst over het overbruggen van verschillen tussen jongeren. Met good practices en vier gasten die vertellen over hun ervaringen met verschillende methoden en manieren van werken. Doelgroep: tiener- en jongerenwerkers, ambulant werkers, jongerenopbouwwerkers, beleidsambtenaren.

WWZ-ideeënbeurs 12 december, Philharmonie, Haarlem, 10.00 - 15.00 uur. Op de jaarlijkse WWZ-ideeënbeurs met als titel: Een passend huis voor iedereen, staat het thema ‘passende huisvesting’ centraal. Doelgroep: beleids-

Vormgeving Studio Stevens, De Rijp Druk Zwaan printmedia, Wormerveer Oplage 2.000 exemplaren

ambtenaren, wethouders en medewerkers van maatschappelijke organisaties. ©Overname

Leergang Wmo Vakmanschap Vanaf 23 januari 2008, PRIMO nh, 9.30 - 16.00 uur. Leergang om het vakmanschap Wmo van sociaal-cultureel werkers op een hoger plan te brengen, met wetenschappers, docenten hogescholen en uitvoerenden in de praktijk. Doelgroep: uitvoerende welzijnswerkers met HBO en enkele jaren werkervaring. 12 | D E P R I M O A G E N DA

of nadrukken van artikelen, of van delen daarvan, is uitsluitend toegestaan na overleg met en toestemming van de redactie en altijd met bronvermelding.

De Primo nr 13 De Wmo oktober 2007  

De Wmo brengt sociale samenhang in wijken en dorpen. Mantelzorgers kunnen rekenen op steun. Kwetsbare mensen krijgen hulp bij hun zelfstandi...