Page 1

ყოველკვირეული გაზეთი ფასი 2 ლარი

www.ptpress.ge

ირაკლი ალასანიას გამოუძიებელი საქმეები

ვინ აგებს პასუხს: სექტემბერი: 320 მოწამლული ჯარისკაცი თბილისში ივლისი: 52 მოწამლული ჯარისკაცი სენაკში ივნისი: 11 მოწამლული ჯარისკაცი ქუთაისში

რით იწამლებიან სამხედროები შეიარაღებულ ძალებში? დავით საგანელიძე: „შეიძლება, სიტუაციის აყირავება გინდოდეს და შედეგად ფეხი მოიმტვრიო“

„დიდი პოლიტიკა“ და ჯიჰადი „ÐÜ ÞáÚåØáØÐÝÜÐ èÞåÔÛÓËØäáÜÐ ÔÍÔáÜÐ ÊÔÜØ ÓÐâÚåÝÔÑØ ÖÐÜÐÚÔÍÔÑØÝÐ ÜÍÐåáÞÑØâ æÔåáÔÑéÔ. åØÝ ØËÔÑâ ÓÐÜÞäÚØÓÔÑÔÛ ÖÐÓÐæèåÔãØÛÔÑÔÑâ ÜÔÓØÐâÍÐÝ äáÍØÔáÍÞÑÐÌØ ÓÐ åØÝ – åÔáГ

`გადავწყვიტე, დამეწერა...~

პატარკაციშვილის ქვრივისა და წინა ხელისუფლების კავშირებზე სკანდალური კომპრომატები არჩევნებამდე გამოქვეყნდება EXCLUSIVE

„ეს დოკუმენტი მალე გასაჯაროვდება, საზოგადოება მზად უნდა იყოს სტერეოტიპების ნგრევისთვის“ „იცით, ეს რას ჰგავს? ნაციონალები თავის მაკომპრომეტირებელ კადრებს რომ იღებდნენ და ინახავდნენ“

22 წლის გოგომ 71 წლის ბურჯანაძე ქალი სექსუალური „კანონიერ ძალადობის ნიადაგზე მოკლა

SCA

EXCLUSIVE

დანაშაულებრივი სქემა ფინანსური პოლიციის, პროკურატურისა და ბანკის მონაწილეობით

`თიბისიმ~ შავი საქმე გაუკეთა ნაციონალებს და დღეს ამაზე ლაპარაკიც არ უნდა“ EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

N40 (238), ორშაბათი 7 ოქტომბერი 2013 წ.

EXCLUSIVE

NDA

ბრალდებულის დედა: „ჩემი შვილი მკვლელი არ არის, მას ლესბოსელი დაესხა თავს და მხოლოდ თავი დაიცვა“

L

ქურდებს“ გაურიგდა? ანზორიკო ბიწაძის საიდუმლო შეხვედრა იტალიაში

„პოლკოვნიკ ტაბაღუას, იგივე მამა ნიკოლოზის აღიარება“ სად არის ბაჩო ახალაიას მეგობარი სასულიერო პირი, როგორ არემონტებდნენ გირგვლიანის მკვლელებისთვის ციხის საკნებს? ÊåÔÝÔÑØÓÐÝ: „âÐáÔÜÞÝãÞ âÐÜäÌÐÞÔÑØ ÓÐÐçÛÞÔÑØÍ ÔáÍØ ÚåØáØâ ÜÐÝÏØÛéÔ ÜØÜÓØÝÐáÔÞÑÓÐ, áÐ ÓáÞâÐÒ èÞÕØÛØ ÜÔÓßäÝàãØâ ÕÐáÍÌØ ÜÞÔæèÞ ÞÍçØ ÞÍÐçØ, ÓÐÜÞäÚØÓÔÑÔÛØ âåÔÛØ æÔáãØÛÔÑØ, ÌÔØËÔÑÐ ÚÔÓÛÔÑØ, ØÐãÐÚØ ÓÐ âçå. âÐáÔÜÞÝãÞ âÐÜäÌÐÞÔÑØâ ÓÐâáäÛÔÑØâÍÐÝÐåÔ ÐÛÐÝØÐ, ËÐÎÐåÐ, ÐÕÒØÐäáØ ÓÐ ÑØÑØÛäáØÏÔ âÐÑÐÓáÐÖÞ âÐÜâÐçäáÜÐ ÜÞØèåÐÝÐ ÓÐæÔâÔÑäÛÔÑÐÌØ“

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

1


„დიდი პოლიტი my View

ინგა გრიგოლია

ÉÃÆÃÅÇÏËÕ ÇÀÇÔ¿Ë ÉÃÕØÎËÆÃÐ ÑÔË ÍØËÔËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÉÃÆÃØÙÛØËÖÇ, ÆÃÏÇÙÇÔà ¿ËÆÃÒÑÎËÖËÍ×Ô ÃÏÄÇÄÜÇ ËÏ ÉÃÆÃÅÇÏÇÄËÕ ÏËÚÇÆØËÀ, ÔÑÏÇÎËÅ ×ÍØÇ ÉÃØËÆà ÇÀÇÔ¿Ë. ÆÃØËÙÛÇÄ ËÏËÀ, ÔÑÏ ÃÔÃÕÑÆÇÕ, ÃÔÅ ÇÔÀË ÇÀÇÔËÕ ÙËÐ ËÕÇ ÃÔ ÏËÐÇÔØË×ÎËÃ, ÔÑÉÑÔÅ ÃÏÌÇÔÃÆ... ÃÔ ØËÅË, ËÏËÕ ÉÃÏÑ, ÔÑÏ ÕÃÏÙÎËÃÐË ÕÃÖÇÎÇØËÜËÑ ÒÃ×Üà ÏÓÑÐÆÃ, À× ËÏËÖÑÏ, ÔÑÏ ÕÔ×ÎËÃÆ ×ÅÐÑÄ ÃÔÚÜÇ ØËÙÛÇÄÆËÀ. ÒËÔØÇÎËØÇ ÕÖ×ÏÃÔË, ÔÑÏÎËÀ-

ÃÅ „ÆËÆË ÒÑÎËÖËÍËÕ“ ÉÃÚÕÐà ÏËÐÆÑÆÃ, ¼ÃÏËØÃÔÆÃ. ÏËÀÚÔÇÕ, ÔÑÏ ¼ÇÏÕ ÉÃÆÃÅÇÏÇÄÕ ÌÇÔ ÆÃÃÍØËÔÆÇÄËÃÐ Æà ÏÇÔÇ ÉÃÆÃÙÛØÇÖÇÐ, ÉÃÏÑ׿ØÇÄÇÐ À× ÃÔà ÇÀÇÔ¿Ë. ÉÃÏËÍØËÔÆÃ, ÏÇÙÛËÐÃ, ÏÃÉÔÃÏ ÕÚØà Ôà ÉÜà ËÛÑ... ÏÑÍÎÇÆ, ÉËÑÔÉË ÏÃÔÉØÇÎÿØËÎËÕÉÃÐ ×ÃÔË ÏËØ˾Ç. მეორე ადამიანმაც, ვისთანაც მო­ ლაპარაკება ვცადე, ასევე თავი შე­ იკავა. მეორე მცდელობა მთავარ პრ­ ოკურორთან მქონდა. კბილაშვილის პასუხი იყო, რომ დიდი ხანია „მაესტრ­ ოსთვის“ ჰქონდა პირობა მიცემული და ამ პირობას არ დაარღვევდა. გავი­ გე... მიყვარს, როცა რესპონდენტი პა­ ტივს სცემს ჟურნალისტს და დაპირე­

„პირველივე სტუმარი, რომლითაც „დიდი პოლიტიკის“ გახსნა მინდოდა, ჩამივარდა. მითხრეს, რომ ჩემს გადაცემებს ჯერ დააკვირდებიან და მერე გადაწყვეტენ, გამოუშვებენ თუ არა ეთერში“ 2

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

ბულ ექსკ­ ლუზივს აძლევს, თუმცა კბილაშ­ ვილის შემთხვევაში სხვა რამემ დამაბნია. მითხრა, რომ მან გადა­ ცემაში სტუმრობა პრემიერის პრ­ ესსამსახურთან უნდა შეათანხმ­ ოს... ძალიან გამიკვირდა... ორი ამაო მცდელობის შემდეგ, დიდხანს ვფიქრობდი, ვინ მომეწვ­ ია პირველ სტუმრად და თეა წუ­ ლუკიანს შევთავაზე. არასდროს დამავიწყდება, რომ მას არავის­ თვის უკითხავს ნებართვა, მოსუ­

ლიყო თუ არა. თავადვე გადაწყვიტა. ეთერი გა­ მოვიდა ძალიან საინტერესო და მე სულ მემახსოვრება, რომ სამი წლის შემდეგ პირდაპირ ეთერში მისი სტუმრობით დავბრუნდი. გადაცემა დაიწყო თუ არა, მის პირველივე პასუხზე მივხვდი, რომ ეთერი შედგა... არ მოუთხოვია არანაი­ რი პირობა გადაცემის წინ... ამ ორკვირიანმა ყოველდღიურმა ეთერმა ჩემი დასკვნები გამაკეთებინა მთავრობის წევრებზე. ვინ იღებს და­ მოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს მედი­ ასთან ურთიერთობაში და ვინ – ვერა.

მარგველაშვილისა და კბილაშვი­ ლისგან განსხვავებით, წულუკი­ ანი, ალასანია, ზაქარეიშვილი, სუბა­ რი, როგორც ჩანს, არავის უთანხმებ­ ენ ტელეეთერში გამოსვლას... არავის უთანხმებს ღარიბაშვილი. თითოეული მინისტრის „დიდი პოლიტიკა“ ძალიან საინტერესო გამოვიდა და თითოეუ­ ლის განცხადებები დღეების განხილ­ ვის საგანი იყო. ამასობაში კიდევ ერთი რამ აღმო­ ვაჩინე – აშკარა დაპირისპირება მთავ­ რობის გავლენიან ფიგურებს შორის და აშკარა დისონანსი „ნაციონალურ მო­ ძრაობაში“. ყველაფერი ჯიჰადის ცნობ­ ილი კლიპის გარშემო გამოიკვეთა, რო­ ცა ორშაბათის გადაცემაში თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ არ იცოდა, რა ეტაპზე იყო ამ საქმეზე გამოძიება და პირდაპირი ეთერიდან შეუთვალა ღარიბაშვილს, რომ, თუ შინაგან საქმ­ ეთა სამინისტრო დროზე ვერ გამოიძ­ იებდა, ის, ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად, თავად დაიწყებდა საქმის გამო­ ძიებას. ალასანიას ამ განცხადებიდან ზუსტად ორ დღეში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯიჰადის ვიდეოს საქმე გახსნილად გამოაცხადა. საღამოს კი ირაკლი ღარიბაშვილმა იმავე სტუდ­ იიდან უპასუხა ალასანიას, რომ, თუ აინტერესებდა, შეეძლო, აქამდე ეკით­ ხა მისთვის და ინფორმაცია ამ გამო­ ძიების შესახებ თავდაცვის მინისტრს ერთი თვის წინ ექნებოდა. ირაკლი ალ­ ასანიას ამაზე კომენტარი აღარ გაუკ­ ეთებია, თუმცა ამ ამბავმა ღიად აჩვე­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


EXCLUSIVE

იკა“ და ჯიჰადი ინგა გრიგოლია:

`გადავწყვიტე, დამეწერა...~ „ÐÜ ÞáÚåØáØÐÝÜÐ èÞåÔÛÓËØäáÜÐ ÔÍÔáÜÐ ÊÔÜØ ÓÐâÚåÝÔÑØ ÖÐÜÐÚÔÍÔÑØÝÐ ÜÍÐåáÞÑØâ æÔåáÔÑéÔ. åØÝ ØËÔÑâ ÓÐÜÞäÚØÓÔÑÔÛ ÖÐÓÐæèåÔãØÛÔÑÔÑâ ÜÔÓØÐâÍÐÝ äáÍØÔáÍÞÑÐÌØ ÓÐ åØÝ – åÔáГ

„კიდევ ერთი რამ აღმოვაჩინე – აშკარა დაპირისპირება მთავრობის გავლენიან ფიგურებს შორის და აშკარა დისონანსი „ნაციონალურ მოძრაობაში“

„ÍÐÝÐßÐáãØÔÛÔÑØâÖÐÝ ÐÜ ÖÐÜÞÏØÔÑØâ ÜØÜÐáÍ ÖÐÜÞçÐãäÛØ äÝÓÞÑÛÞÑØâ ÕÞÝéÔ, áÐãÞÜ ÜÐØÝÒÓÐÜÐØÝÒ äÖäÛÐåÐÜ ÖÐÓÐæèåØãÐ, ËØÐÓ ÓÐÔÎØáÐ ÜçÐáØ ËÐáØÑÐÌåØÛØâÍåØâ. ÐáØâ Íä ÐáÐ ÌÐÝâØ, âÐÐÚÐÌåØÛØâ æÐâåÛØâ ÌÔÜÓÔÖ äÖäÛÐåÐâÐ ÓÐ ÝÐÒØÞÝÐÛÔÑØâ ÖéÔÑØÒ ÖÐØèÐáÞâ?.. Ôâ, ÐÛÑÐÍ, ÌÔÜÓÔÖØ ÚåØáØâ „ÓØÓØ ßÞÛØãØÚØâ“ ÚØÍçåÔÑØГ

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ნა, რომ მოარული ხმები ღარიბაშვილ­ ალასანიას დაპირისპირებაზე მხოლოდ კულუარული ჭორები არ არის... როგორც წესი, უშიშროებაგამოვლილი სტაჟიანი დიპლომატი ალასანია შემთხვევით არას­ დროს არაფერს ამბობს და სავარაუდოდ, არც ღარიბაშვილის მისამართით ნათქვა­ მი ფრაზები იყო შემთხვევითი. შესაბამი­ სად, შეკითხვაც: შესაძლოა თუ არა, ახალი პრემიერის კაბინეტში ირაკლი ალასანია ვერ ვიხილოთ? სრულიად ლეგიტიმურია. მით უფრო, თუ პრემ­ იერ­მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გახდება.

ჯიჰადის ვიდეოს საქმემ გამო­ კვეთა დისონანსი „ნაციონალურ მოძრაობაშიც“. მაშინ როცა მთ­ ელი დღის განმავლობაში ნაციონ­ ალები ამ გამოძიებას სიცრუესა და ტყუილს უწოდებდნენ, სრულიად მოულოდნელად, დედაქალაქის მე­ რმა, რომელმაც პირველად სწორ­ ედ „დიდ პოლიტიკაში“ განაცხადა, რომ ისევ აპირებს კენჭისყრას მე­ რის პოსტზე, დღის ბოლოს თქვა, რომ ღარიბაშვილის გახსნილ საქმ­ ეში ეჭვი არ შეაქვს და, თანაგუნდ­ ელებისგან განსხვავებით, მას ამ საკითხთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ უნ­ დობლობა არ გასჩენია. ამ განცხა­ დების შემდეგ, ასევე ბუნებრივად გაჩნდა კითხვა გიგი უგულავას გარშემო. მთელი დღის მანძილზე, თანაპარტიელებისგან ამ გამოძი­ ების მიმართ გამოხატული უნდო­ ბლობის ფონზე, რატომ მაინცდამ­ აინც უგულავამ გადაწყვიტა, ღიად დაეჭირა მხარი ღარიბაშვილისთვ­ ის. არის თუ არა შანსი, სააკაშვი­ ლის წასვლის შემდეგ უგულავასა და ნაციონალების გზებიც გაიყარ­ ოს... მით უფრო, თუ ის მართლაც აპირებს მონაწილეობას მერის არ­ ჩევნებში 2014 წლის ზაფხულში და მით უფრო, თუ, როგორც ზევით უკვე დავწერე, პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი გახდება. ეს, ალბათ, შემდეგი კვირის „დიდი პოლიტი­ კის“ კითხვებია. ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

3


პატარკაციშვილის ქვრივისა და წ სკანდალური კომპრომატები არ my View

მირიან ბოქოლიშვილი ÆÑÍ×ÏÇÐÖÇÄË, ÔÑÏÇÎËÅ ËÏÆÇÐÃÆ ÕÍÃÐÆÃÎ×ÔËÃ, ÔÑÏ ÀØËÀ ÒÔÇÏËÇÔ-ÏËÐËÕÖÔÕÃÅ ÍË „ÀÏÇÄË ÛÃÎÛÜÇ ÆÃ×ÛÇÐÓ, ÕÃØÃÔÃ×ÆÑÆ, ×ÃÚÎÑÇÕ Æ¾ÇÇÄ¿Ë ÉÃÏÑÓØÇÛÐÆÇÄÃ. ÕÃ×ÄÃÔËà ÄÃÆÔË ÒÃÖÃÔÍÃÅË¿ØËÎËÕ ÏÇ×¾ÎÇÕà Æà ÙËÐà ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄÃÕ ¿ÑÔËÕ ÆÃÆÇÄ×Î ÕÍÃÐÆÃÎ×Ô ÉÃÔËÉÇÄÃÜÇ, ÔÑÏÇÎÕÃÅ ÃÏ ÆÔÑÏÆÇ ÉÔËÈË „ÕÃËÆ×ÏÎÑ“ ÇÆÑ. ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÏÀÃØÔÑÄÃÏ ÃÏ ÆÑÍ×ÏÇÐÖÇÄÜÇ ÉÔËÈËÕ ÏÑÚÕÐà ÉÃÆÃÙÛØËÖà Æà ÔÑÉÑÔÅ ËØÃÐË¿ØËÎË ÃÏÄÑÄÕ, ÕÃÃÍÿØËÎËÕ ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄà Æà ÒÃÖÃÔÍÃÅË¿ØËÎËÕ ÑÌÃÚË ÀËÀÓÏËÕ ÙÃÔÏÑ×ÆÉÇÐÇÎ ÒËÔÑÄÇÄÜÇ ÃÙÇÔÇÐ ÚÇÎÕ. ÉÃÏÑÏÆËÐÃÔÇ ËÓËÆÃÐ, ÔÑÏ ÒÃÖÃÔÍÃÅË¿ØËÎËÕ ÑÌÃÚÕà Æà ÌÑÜÇÈ ÍÇËÕ ¿ÑÔËÕ „Ô×ÕÀÃØËÕ ÈÑÎÃÆÀÃГ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄËÀ ÕÃÕÃÏÃÔÀÎÑ ÆÃØà ×ÍØÇ ÏÇÑÔÇ ËÐÕÖÃÐÅËÿËÅ ÌÑÜÇÈ ÍÇËÕ ÕÃÕÃÔÉÇÄÎÑÆ ÆÃÕÔ×ÎÆÃ, ×ÐÆà ØËØÃÔÃ×ÆÑÀ, ÔÑÏ ÆÑÍ×ÏÇÐÖÇÄËÕ ÉÃÏÑÓØÇÛÐÇÄà ÕÃÕÃÏÃÔÀÎÑÜÇ ÉÃØÎÇÐÃÕ ØǾÃÔ ÏÑÃÚÆÇÐÕ. ¿ÇÕÃÄÃÏËÕÃÆ, ÃÔ ÃÔËÕ ÉÃÏÑÔËÅÚ×ÎË, ÍÑÏÒÔÑÏÃÖÇÄË ÕÃÒÔÇÜËÆÇÐÖÑ ÃÔ¼ÇØÐÇÄÃÏÆÇÅ ÉÃÏÑÓØÇÛÐÆÇÕ. „ÒÔÃËÏÖÃËÏÀÃГ ÕÃ×ÄÔËÕÃÕ „ÓÃÔÀ×ÎË ÈÑÎÃÆËÕ“ ÆËÔÇÓÖÑÔË, ÐÃÀËà ÌÃÛÇÎË ÃÏÄÑÄÕ, ÔÑÏ ÃÏ ÆÑÍ×ÏÇÐÖÇÄËÕ ÉÃÏÑÓØÇÛÐÇÄËÀ ÕÃÜÑÉÃÆÑÇÄà ÐÃÀÎÃÆ ÆÃËÐÃÚÃØÕ, „ÔÑÉÑÔ ÂÃÔÅØÃØÆà ÕÃÚÇÎÏÙËÈÑ ÄË×ÌÇÖÕ ÒÃÖÃÔÍÃÅË¿ØËÎËÕ ÓØÔËØË ËÐà É×ÆÃØÃÂÇ „ÐÃÅËÑÐÃÎÇÄËÕ“ ÚÇοÇÙÛÑÄËÀ“. ÐÃÀËà ÌÃÛÇÎË, „ÓÃÔÀ×ÎË ÈÑÎÃÆËÕ“ ÆËÔÇÓÖÑÔË:

– პირველ ოქტომბერს, თბილისის სა­ აპელაციო სასამართლომ ძალში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 19 ივლისის გადაწყვეტილება, რომლის ძა­ ლითაც აღდგა პირვანდელი მდგომარე­ ობა და შპს „რუსთავის ფოლადისთვის“ მაქინაციებით გადაცემული ქონება საკუ­ თრებაში დაუბრუნდა „ქართულ ფოლა­ დს“. ამ რთული ქვეწყობილი წინადადე­ ბის უკან ერთი სიმართლეა – „ქართული ფოლადი“ თავის წართმეულ ქონებას იბ­ რუნებს! ძალიან მალე სამართლიანობა სრულად აღდგება და ნურავის ექნება ილუზია, რომ რაიმეს შეცვლას შეძლებს. ჩვენ რთულ და სამართლებრივად სწორ გზას დავადექით, ჯარითა და ძალადო­ ბით წართმეულს სასამართლოსა და კა­ ნონის გზით დავიბრუნებთ. ვერც სახე­ ლისუფლებო კულუარებში (ძველსა და ახალშიც), ინტრიგების ხლართვა, ვერც საზოგადოებისა და სასამართლოს დაშა­ ნტაჟების მცდელობა შედეგს ვერ გამო­ იღებს. ყველაზე დიდ სკეპტიკოსებსაც თუ რაიმე კითხვა ან ეჭვი ჰქონდათ, მჯ­ ერა, 2013 წლის 1­ლი ოქტომბრის გადა­ წყვეტილებამ პასუხი გასცა – რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა ჩვენია და იქ ძა­ ლიან მალე დავბრუნდებით. – ÏÑÆËÀ, ÏÍËÀÚØÇÎÕ ÉÃÐØ×ÏÃÔÖÑÀ, ÔÑÆËÕ Æà Ôà ÏÑÖËØËÀ ÆÃËÙÛÇÀ „Ô×ÕÀÃØËÕ ÈÑÎÃÆÀÃГ ÆÃØÃ? – სამართლებრივი დავის დაწყება „რუ­ სთავის ფოლადთან“ მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც სამართლიანობის აღდგენის საშუალება მოგვეცა და 2013 წლის 4 თებერვალს სს „ქართული ფოლა­ დის“ დირექტორად დავინიშნე. „რუსთავ­ ის ფოლადის“ მიმართ „ქართულ ფოლა­ დსა“ და „თუჯ XXI“­ს სამართლებრივი და ფინანსური პრეტენზიები აქვს და თავისი ქონების დაბრუნებას ითხოვს, რომელიც მაქინაციებით, გაყალბებითა და ძალადო­ ბით მიითვისა ინა გუდავაძემ და მისგან კონტროლირებადმა „რუსთავის ფოლა­ 4

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

უკავშირდება თუ არა გრიფით „საიდუმლო“ დოკუმენტებს „ქართული ფოლადის“ თანამშრომლების „სასტიკი მკვლელობა“?

დმა“. ძალადობა კი 2011 წლის 6 ივლისს დაიწყო: ყველა საინფორმაციო საშუ­ ალებამ გადმოსცა, რომ სახელმწიფოსა და ინა გუდავაძეს შორის „იმედსა“ და მთაწმინდის პარკზე დავა დასრულდა, შეთანხმება მიღწეულია... ორ საათში ვა­ ნო მერაბიშვილის ბრძანებით კახაბერ ლეგაშვილს საჯარისო ფორმირებები შემოჰყავს რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში... 15 წუთში ქარხნის ტერი­ ტორია დაგვატოვებინეს. შემდეგ იწყება განუკითხაობის, მაქინაციების, ბიუჯეტ­ ის ძარცვის კასკადი. რატომაც არა, ინა გუდავაძესა და ნაციონალებს ხომ შეთა­ ნხმება აქვთ – ერთი ძარცვავს, მეორე კი ამის უფლებას აძლევს, უფრო სწორად ეხმარება. – ÉÃØÔÅÇÎÆÃ ÀÓØÇÐË ÉÃÐÅÚÃÆÇÄÃ, ÕÃÆÃÅ ÄÃÆÔË ÒÃÖÃÔÍÃÅË¿ØËÎËÕ ÏÇ-

×¾ÎÇÕ, ËÐà É×ÆÃØÃÂÇÕ ÄË×ÌÇÖËÆÃÐ ÀÃÐÚËÕ ×ÍÃÐÑÐÑ ÏËÀØËÕÇÄÃ¿Ë ÃÆÃÐÿÃ×ÎÇÄÀ, ÃÏËÕ ÃÔÉ×ÏÇÐÖË Ôà ÃÔËÕ? – ზოგადად, რა ხდებოდა მთელი ორი წლის განმავლობაში, ვიცოდით, მაგრამ უკვე, როგორც „ქართული ფოლადის“ დირექტორსა და „თუჯი XXI“­ის ბენეფი­ ციარი ფირმის ერთადერთ ოფიციალურ წარმომადგენელს (ეს ორი სააქციო სა­ ზოგადოება აკონტროლებდა რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას 2011 წლის 6 ივლისამდე. – ავტ.), საშუალება მომეცა, ოფიციალურად გამომეთხოვა საბუთე­ ბი და იურისტებთან და ფინანსისტებთ­ ან გავიარე კონსულტაცია, მართლაც შოკისმომგვრელი რეალობა დაგვხვდა. იცით, ეს რას ჰგავს? ნაციონალები თა­ ვის მაკომპრომეტირებელ კადრებს რომ იღებდნენ და ინახავდნენ. ისეთი თეთრი

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


წინა ხელისუფლების კავშირებზე რჩევნებამდე გამოქვეყნდება „იცით, ეს რას ჰგავს? ნაციონალები თავის მაკომპრომეტირებელ კადრებს რომ იღებდნენ და ინახავდნენ“

„ეს დოკუმენტი მალე გასაჯაროვდება, საზოგადოება მზად უნდა იყოს სტერეოტიპების ნგრევისთვის“ ძაფით აქვს ნაკერი ინა გუდავაძესა და მის კრიმინალურ ჯგუფს თავისი მაქი­ ნაციები, რომ ხუთი წლის ბავშვიც კი გა­ ერკვევა. ეგონათ, ამ თემაზე ხმას არავინ არასდროს ამოიღებდა და ნაციონალ­ ებიც ყოველთვის იქნებოდნენ. აბა, რას ნიშნავს, რომ ერთ წუთში ხელოვნურად ქმნი 39 მილიონის დღგ­ს ზედმეტობას და შემდეგ ამას ანაღდებ კიდეც? თუმცა ეს არაფერია. ბიუჯეტიდან მითვისებულ უფრო დიდ თანხებზეც შეიძლება საუბ­ არი, ეს დაახლოებით რამდენიმე ასეული მილიონია. გუდავაძე იპარავდა, ნაციონ­ ალები კვერს უკრავდნენ და ამის ყველ­ აფრის გარანტი 2011 წლის 6 ივლისის გრიფით საიდუმლო დოკუმენტია. – ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÏÀÃØÔÑÄÃÏ ÛÑÈËÎË ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ÏþÃμËÐÑÕÃÐÕà Æà ÒÃÖÃÔÍÃÅË¿ØËÎÇÄËÕ ÑÌÃÚÕ ¿ÑÔËÕ

ÆÃÆÇÄ×Î ÉÃÔËÉÇÄÃÜÇ ÉÔËÈË „ÕÃËÆ×ÏÎÑÕ“ ÏÑÚÕÐËÕ ÉÃÆÃÙÛØÇÖËÎÇÄà ÏË˾Ñ. Ôà ËÐÈÑÔÏÃÅËÃÕ ÈÎÑÄÀ, ÉÔËÈËÀ ÆÃÅ×Î ÆÑÍ×ÏÇÐÖÜÇ, ÔÑÏÇÎÜÇÅ ÒÔÇÏËÇÔÏÃÅ ÏË×ÀËÀÃ, ÔÑÏ ÏËÕË ÉÃÅÐÑÄËÕ ¿ÇÏÆÇÉ, „ÀÏà ÛÃÎÛÜÇ ÆÃ×ÆÉÓ. ÇÕ ÆÑÍ×ÏÇÐÖË ÒÃÖÃÔÍÃÅË¿ØËÎËÕ ÓØÔËØËÕ ÏÃÍÑÏÒÔÑÏÇÖËÔÇÄÇÎË ¿ÇËÂÎÇÄà þÏѼÐÆÇÕ? – ადეკვატური შეფასებაა. სამწუხარ­ ოდ, მე დოკუმენტი არ მინახავს, მაგრ­ ამ სამი წელია, სხვადასხვა ადამიანები ერთი და იგივე შინაარსს მიყვებიან, თუ რა წერია ამ დოკუმენტში, სიცოცხლის ბოლომდე კი ზაზა ნინიძე დადიოდა და არკვევდა სიტუაციას, მექანიზმებს, რო­ გორ შეიძლებოდა მსგავსი დოკუმენტის გასაჯაროება. მისასალმებელია, რომ ყი­ ნული დაიძრა და ეს დოკუმენტი მალე გა­

საჯაროვდება, საზოგადოება მზად უნდა იყოს სტერეოტიპების ნგრევისთვის, მა­ თთვის წლების მანძილზე ბევრ დაგროვ­ ილ საინტერესო კითხვას გაეცემა პასუ­ ხი, ამ დოკუმენტზე თუნდაც თვალის გა­ დავლების შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ინა გუდავაძე კი არ იყო იძულებული, მს­ გავს ხელშეკრულებაზე მოეწერა ხელი, არამედ მან და მისმა ჯგუფმა აიძულა ნაციონალები, მსგავსი დოკუმენტი შეექ­ მნათ. თორემ რაში სჭირდებოდათ მიხე­ ილ სააკაშვილსა და გიგი უგულავას ბი­ უჯეტის ძარცვაში მოწილე?! უბრალოდ, ინა გუდავაძემ „იმედით“ კიდევ ერთხელ კარგად ივაჭრა. და ამ ვაჭრობას ახლაც აგრძელებს. დღევანდელ მთავრობაში ძლიერი და გავლენიანი ლობისტების წყალობით, ცდილობენ, დღევანდელი ხელისუფლებაც მხარედ აქციონ, რეალ­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ობა შენიღბონ და მათთვის სასურველი სიმართლე შესთავაზონ საზოგადოებას, მთავრობას, პროკურატურას, სასამართ­ ლოს. თუმცა იმედია, მსგავსი შანტაჟის დრო და ბიუჯეტის ქურდების, შანტაჟ­ ისტებისა და მოძალადეების დრო დასრ­ ულდა! ამის დასტური მთავრობის 5 სე­ ქტემბრის გადაწყვეტილებაა. – ÀÓØÇÐ „ÓÃÔÀ×ÎË ÈÑÎÃÆËÕ“ ÇÔÀÇÔÀ ÑÈËÕÀÃÐ, Ð×Å×ÄËÂËÕ Ó×¼ÃÜÇ ÏÑÏÚÆÃÔ ÃÈÇÀÓÇÄÃÕ, ÔÑÏÎËÕ ÆÔÑÕÃÅ ÀÓØÇÐË ÑÔË ÀÃÐÃÏ¿ÔÑÏÇÎË ÆÃ˾×ÒÃ, ÕÃÕÖËÍË ÏÍØÎÇÎÑÄà ×ÙÑÆÇÀ. À× ÉÃÓØÀ ËÐÈÑÔÏÃÅËÃ, Ôà ÇÖÃÒÜÇà ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë ÏËÏÆËÐÃÔÇ ÉÃÏÑÂËÇÄÃ? – როგორც გვარწმუნებენ, გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ რა მიმართულებ­ ით, ვერ გეტყვით, ჩემთვისაც გაუგებარ­ ია, ჯერ მუხლიც კი არ შეცვლილა, თუ­

მცა ჩვენი ექსპერტებიც ადასტურებენ, რომ შენობაში გაზი არ ყოფილა, ვიღაცამ აიღო გაზის ძველი მილი, შეყო სარკმე­ ლში, შემდეგ ეს მილი შეუერთა გაზის ცე­ ნტრალურ სისტემას და გახსნა დაკეტილი ონკანი! ვინმემ დამარწმუნოს, რომ მსგავს ქმედებაში შეიძლება იპოვო შემთხვევით­ ობა ან დაუდევრობა. ძალიან გაუჭირდება გამოძიებას ამ ვერსიის გამყარება. იმედ­ ია, საქართველოში დადგა დრო, როცა ყველაფერს თავის სახელს დავარქმევთ: როცა გაფეთქებენ და ადამიანი იღუპება, ეს მკვლელობაა; როცა ბიუჯეტის ფულს იპარავ და სხვის ქონებას ითვისებ – ქუ­ რდობა; როცა სახელმწიფოს აშანტაჟებ და ის შენთან 2011 წლის 6 ივლისს მსგავს აქტს აფორმებს – კრიმინალი! თანაც ორ­ მხრივი კრიმინალი. – Ôà ËÐÈÑÔÏÃÅËÃÕ ÈÎÑÄÆÐÇÐ ÉÃÔÆÃÅØÎËÎÇÄË Æà ¿ÇËÂÎÇÄà À× ÃÔÃ, ÔÑÏ ÕÙÑÔÇÆ ÃÏËÕ ÉÃÏÑ ÏÑÏÚÆÃÔËÛÑ ÏÃÀ ÏËÏÃÔÀ ÃÐÉÃÔË¿ÕÙÑÔÇÄÃ? – ალეკო მაისურაძე და ზაზა ნინი­ ძე არა მარტო ჩემი მეგობრები, არამედ „ქართული ფოლადის“ თანამშრომლები იყვნენ! თავის დროზე ერთად ვშრომო­ ბდით იმისთვის, რომ ქარხანა ფეხზე და­ გვეყენებინა და ეს მოვახერხეთ კიდეც. ისინი ჩართული იყვნენ იმ სამართლებრ­ ივ ბრძოლაში, რასაც ვაწარმოებთ. დიდი ხანია, ხმამაღლა ვაცხადებთ: ინა გუდა­ ვაძემ და ნაციონალებმა 2011 წლის 6 ივ­ ლისს შოკისმომგვრელ ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. რუსთავის მეტალურგ­ იული ქარხანა ნაციონალების შტაბ­ბი­ ნა იყო ოქტომბრის არჩევნებისას. ინა გუდავაძე ნაციონალების მხარდაჭერით ძარცვავს საქართველოს ბიუჯეტს. 2011 წლის 6 ივლისს ინა გუდავაძე, ნაციონ­ ალების მხარდაჭერის წყალობით, საჯა­ რისო შენაერთების დახმარებით, შევიდა რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში და მაქინაციებით, საბუთების გაყალბებითა და კრიმინალური გზით ორი სააქციო საზოგადოების ქონება გადაიტანა „რუ­ სთავის ფოლადის“ ბალანსზე! ეს მცირ­ ედი ჩამონათვალია იმ კრიმინალური ქმედებების, რაც ნაციონალებმა და ინა გუდავაძემ ერთად განახორციელეს ჩვენ მიმართ. ამას ემატება ქარხნის ტერიტო­ რიაზე კარიკატურების ჩამოყრის თემა, რამაც წონასწორობა დააკარგვინა ინა გუდავაძესა და მის ძველ და ახლანდელ მფარველებს, ამის ავტორები კი ალეკო და ზაზა იყვნენ! მკვლელსა და დამკვეთს სხვა ამოცანა ჰქონდათ, მთლიანად გაენ­ ადგურებინათ გუნდი, რომელიც მათ ცხ­ ოვრებას უმწარებს. ჯოზეფ კეისთვის კი ეს სიგნალი უნდა ყოფილიყო, რომ გაჩუ­ მებულიყო. სხვადასხვა მიზეზთა გამო, იქ ზაზა და ალეკო დაიღუპნენ, მათ პირველ რიგში მე და კიდევ შვიდ, რვა ადამიანს სიცოცხლე შეგვინარჩუნეს! დამკვეთისა თუ დამკვეთების გასაგონად: ჩვენ უკან არათუ დასახევი, მოსახედიც კი მოგვიჭ­ ერით! სამართლებრივი ბრძოლა სამკვდ­ რო­სასიცოცხლოდ აქციეთ! 24 ივნისს, დღისით, ქალაქის ცენტრში სასტიკად მოკლეს ორი ადამიანი! ხელისუფლებამ თავისი წილი პასუხისმგებლობა უნდა აი­ ღოს მომხდარ მკვლელობაზე! „რუსთავის ფოლადის“ ხელმძღვანე­ ლობა და პატარკაციშვილის ოჯახი კი „ქართული ფოლადისა“ და ჯოზეფ კეის გუნდის პრეტენზიებს უსაფუძვლოს უწ­ ოდებს. სასამართლოს კი „თაღლითების მხარდაჭერაში“ ადანაშაულებს. „რუსთავის ფოლადი“ შეშფოთებულ­ ია იმით, რომ ქართული სასამართლო ხელს უწყობს ჯოზეფ კეის კომპანიის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეში. განსაკ­ უთრებით, თუ გავითვალისწინებთ იმ გა­ რემოებას, რომ 2011 წლის დეკემბერში ქარხნის აქტივები გასხვისდა „რუსთავის ფოლადზე“ ზუსტად იმავე სასამართ­ ლოს მიერ წარმოებული გადახდის უუ­ ნარობის საქმის წარმოების პროცესში დამტკიცებული რეაბილიტაციის გეგმის პირობების შესაბამისად. ჯოზეფ კეის, როგორც ცრუ და თაღლითი ადამიანის რეპუტაცია, საჯაროდ ცნობილია. მაგა­ ლითად, გიბრალტარის სასამართლოში დასმულ კითხვაზე პასუხად, ჯოზეფ კეიმ ერთმნიშვნელოვნად აღიარა, რომ მესა­ მე პირებისთვის ფულის დიდი ოდენობ­ ით გამოძალვის მიზნით ის მზად არის, იცრუოს სასამართლოში“, – ნათქვამია „რუსთავის ფოლადის“ განცხადებაში, რომელიც ჯერ კიდევ პირველი ინსტან­ ციის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ გავრცელდა. ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

5


ირაკლი ალასანიას გა ÏÃÔËÃÏ ÐÃÆËÔÃÂÇ

ËÔÃÍÎË ÃÎÃÕÃÐËÃÏ ÑÈËÅËÃÎ×ÔÃÆ ¿ÇÕÀÃØÃÜà ÆÃÚÏÃÔÇÄà ¿Õ ÕÃÏËÐËÕÖÔÑÕ ÌËÊÃÆËÕ ÕÃÓÏÇÕ ÉÃÏÑÉÃÂËÇÄËÐÇÄÀÑ, ÔËÀÃÅ, ÃÎÄÃÀ ÕÃÍ×ÀÃÔ ÉÃÐÕÃÍ×ÀÔÇÄ×ÎÑÄÃÕ ÉÃ×ÕØà ÚÃÜË. ÃÏÃÕÑÄÃ¿Ë ÍË ÆÃÃØËÙÛÆÃ, ÔÑÏ ÌÇÔ ÍËÆÇØ ÑÀÚË ÀØËÕ ÙËÐ Ó×ÀÃËÕËÕ ÄÔËÉÃÆÃ¿Ë ÌÃÔËÕÍÃÅÇÄËÕ ÏÑÙÃÏØÎËÕ ÈÃÓÖÜÇ ÉÃÐÃÅÚÃÆÃ: ÆÃÏÐÿÃØÇÕ ÉÃÏÑØÃØÎÇÐÀ, ÆÃØÕÌËÀ Æà ÀÃØÇÄÕÃÅ ÆÃØÃÛÔÇØËÐÇÄÀÑ. ƾÇÕ ÄÃÖÑÐ ÏËÐËÕÖÔÕ, ÔÃÖÑϾÃÅ, ÃÔÅ ÉÃÏÑÕÃÂËÇÄÇÎË ÕÃÓÏÇ ÃÚÕÑØÕ Æà ÃÔÅ ÏÑÙÃÏÎ×ÎË ÌÃÔËÕÍÃÅÇÄË. ÕÃÐÃÏ ÏÍËÀÚØÇÎÕ ÌÃÔ¿Ë ÕÃÏÚÇÆÔÑÇÄËÕ ÏÑÙÃÏØÎËÕ ÃÚÃÎË ÈÃÓÖÇÄËÕ ¿ÇÕÃÚÇÄ Ø×ÃÏÄÑÄÆÇÀ, ¿ÇØÃÚÕÇÐÇÄÀ, ÔÑÏ ÔÃÏÆÇÐËÏÇ ÀØËÕ ÙËÐ Ó×ÀÃËÕËÕ ÄÔËÉÃÆÃ¿Ë 11 ÌÃÔËÕÍÃÅË ÏÑËÙÃÏÎà Æà ÏÿËÐ ÏËÐËÕÖÔÏÃ, ÏÑÏÚÆÃÔÀÃÐ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄËÀ, ÕÃÍÏÃÑÆ ÏÛØËÔÃÎà ÉÃÐÅÚÃÆÇÄÃÅ ÉÃÃÍÇÀÃ: „დაველოდებით გამოძიებას და ყვ­ ელა, ვინც უპასუხისმგებლოდ ეკიდება თავის მოვალეობას, – განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ჩვენი ჯა­ რის კვებას, რომელსაც მე და თავდაცვის სამინისტროს მთელი ხელმძღვანელო­ ბა ვთვლით, რომ ისევე უნდა მოეკიდო, როგორც შენი შვილის კვებას, – იქნება კანონის მთელი სიმკაცრით დასჯილი. როგორც კი გამოძიება დასრულდება და თუკი გამოიკვეთა დამნაშავეები, ჩემ მი­ ერ აუცილებლად იქნება უმკაცრესი ზო­ მები მიღებული და თავები დაგორდება. თავები დაგორდება ყველასი, ვინც ვერ იაზრებს, რა პასუხისმგებლობაა, როდე­ საც შენ გაბარია ჯარის კვება და ჯარის მომსახურება“. გამოძიების შედეგი არ გასაჯაროებ­ ულა, არც არავინ დასჯილა სისხლის სა­ მართლის კოდექსის გათვალისწინებით. თუმცა, მოდით ვნახოთ ამ ცვლილე­ ბის პარალელურად რა შეიცვალა არ­ სებითად ჯარის კვების მხრივ. ამასთან დაკავშირებით „პრაიმტაიმს“ „ÃÚÃÎÉÃÜÔÆà ÃÆØÑÍÃÖÀÓ ×ÈÎÇÄÃÆÃÅØËÀË ÑÔÉÃÐËÜÃÅËËÕ ÚÇÎϾØÃÐÇÎË, ÃÔ¼ËÎ ÍÃËÍÃÅË¿ØËÎË ×ÃÏÄÑÄÕ: ­ ჯერ კიდევ ზაფხულში გავავრცე­ ლეთ საჯარო განცხადება იმის თაობაზე, რომ სენაკის ბაზაზე მოიწამლა 52 ჯარი­ სკაცი. მივმართეთ თავდაცვის მინისტ­ რს, რომ მოეხდინა რეაგირება, თუმცა მინისტრის მრჩევლებმა და ზოგიერთმა სამხედრო ანალიტიკოსმა სიცრუის ტი­ რაჟირებაში დაგვადანაშაულეს. ჩვენ მივუთითებდით, რომ ეს ჯარისკაცები მოიწამლნენ საკვები პროდუქტებით, რომლითაც მათ „ქართული კვების კომპ­ ანია“ უზრუნველყოფს. - ÀÓØÇÐË ËÐÈÑÔÏÃÅËà ÔÃÏÆÇÐÃÆ ÕÃÈ×ÂØÎËÃÐË ËÛÑ? ­ ეს ინფორმაცია ჩვენ მივიღეთ მო­ წამლული ჯარისკაცების ოჯახის წევრ­ ებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ­ აერთხელ უარყვეს, აგვისტოში მივიღეთ ოფიციალური დოკუმენტი თავდაცვის სამინისტროდან, რომელიც ადასტუ­ რებდა, რომ სენაკის სამხედრო ბაზაზე, ივლისში, 52 ჯარისკაცი მოიწამლა და იქვე დასძინა, რომ უკვე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდ­ ინარეობს გამოძიება. ჩვენი ორგანი­ ზაცია არაერთხელ შეეცადა მიეღო პასუხი, თუ რა შედეგით დასრულდა გამოძიება, მაგრამ სამინისტროს ამ­ აზე ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებია და შესაბამისად, საზოგა­ დოებისთვის უცნობია, დაისაჯა თუ არა რომელიმე უფლებამოსილი პირი, ან რა სანქციები და ზომები იქნა მიღებული. - ÏÑÆËÀ, ¼ØÇÐÕ ÏÍËÀÚØÇÎÕ Ð× ¿ÇØËÛØÃÐÀ ¿ÇÅÆÑÏÃ¿Ë Æà ÃÓØÇ ØÀÓØÃÀ, ÔÑÏ À× ÉÃÏÑÂËÇÄà ÃÉØËÕÖÑ¿Ë ÆÃËÙÛÑ, ÌÇÔ ÕÃÉÃÏÑÂËÇÄÑ ØÃÆÇÄË ÃÔ ÃÔËÕ ÉÃÕ×ÎË Æà ÕÃÐÓÅËÇÄÜÇ ÕÃ×ÄÃÔËÅ ÐÃÃÆÔÇØËÃ... ­ ეს ფაქტი 25 ივლისს მოხდა და გამო­ ძიებაც მაშინ დაიწყო. ახლა არის ოქტო­

6

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

რითი იწამლე სამხედროები შეიარაღებულ ძა მბერი. როდესაც ამ ფაქტზე არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, მის გამოძიებას არ სჭირდება სამი თვე. გა­ მოძიება დასრულდა თუ არა, ამაზეც არ გვაქვს პასუხი. ჩვენი აზრით, საპროცესო კანონმდებლობიდან გამომდინარე, გა­ მოძიება დასრულებული უნდა იყოს. ახლახან მივიღეთ ინფორმაცია 320 ჯარისკაცის მოწამვლასთან დაკავშირ­ ებით სამ ბრიგადაში ­ მე­11, საინჟინრო და 31 ქარხნის ტერიტორიაზე არსებული სამხედრო ნაწილში. როდესაც ამასთან დაკავშირებითაც მივმართეთ სამინისტ­ როს, რომ მოეწოდებინა ინფორმაცია, დაედასტურებინა, ან არ დაედასტურე­ ბინა ეს შემთხვევა, სამინისტრომ კომე­ ნტარი საერთოდ არ გააკეთა. ის კვლავ აცხადებს, რომ თითქოს „ახალგაზრდა ადვოკატებს“ შეცდომაში შეჰყავთ საზო­ გადოება. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ჩვენი ინ­ ფორმაცია უტყუარია. ინფორმაციის წყ­ აროა ჯარისკაცების ოჯახების წევრები. ჩვენ ვთხოვეთ მათ, იმისთვის, რომ სამი­ ნისტროს მხრიდან მანიპულაციას ადგი­ ლი არ ჰქონოდა, თავად გაეკეთებინათ განცხადება, მაგრამ მათ მაინც კონფიდ­ ენციალობა არჩიეს, რადგან ეშინიათ. - ÔËÕ? ­ ეს შიში დაკავშირებულია მათი ოჯ­ ახის უსაფრთხოებასთან. ვარწმუნებდ­ ით, რომ შეცვლილია ხელისუფლება, მიდგომები და გამოხატვის თავისუფლ­ ება, მაგრამ მაინც კონფიდენციალურად

დარჩენა არჩიეს. ამიტომ ჩვენ ვერ წავა­ ლთ მათი სურვილის წინააღმდეგ და რო­ დესაც სამინისტრო მოითხოვს წყაროს დასახელებას, ჩვენ ვიღებთ პასუხისმ­ გებლობას ამ ინფორმაციის სისწორეზე და მან პასუხი ჩვენ უნდა გაგვცეს. მათი სიჩუმე უფრო მეტ ეჭვებს ბადებს, რომ სიტუაცია ლოჯისტიკის სფეროში არ­ ის მოუწესრიგებელი და საგანგაშო. ამ სფეროში კვლავაც სისტემური და სამა­ რთლებრივი პრობლემებია. მართალია, შეიცვალა რა „ქართული კვების კომპ­ ანიის“ მენეჯმენტი, ჩვენ გავხდით მისი და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრის მონაწილე. ჩვენ შორის მაშინ შედგა დიალოგი, თუმცა ეს უფრო გამო­ კითხვას ჰგავდა ­ მოგწონთ თუ არა „ქა­ რთული კვების კომპანიის“ მენეჯმენტი, ამაზე ყველა დათანხმდა, რომ ძალიან კარგია. შემდეგ, კრწანისის პოლიგონზე სახელდახელო სადილზე მიგვიწვიეს. იქ, ბუნებრივია, ყველაფერი წესრიგში იყო. თუმცა ამის შემდეგ მაინც გაირკვა, რომ ჯარში 33 ჯარისკაცი მოიწამლა. მაშ რა გამოდის? კომპანია, რომელმაც შეცვალა მენეჯმენტი, მაინც ვერ უზრუნველყოფს ეფექტურ მართვას, მაშინ, როდესაც ლო­ ჯისტიკის სფერო არის ქვეყნის უსაფრთ­ ხოების შემადგენელი ნაწილი. გახსოვთ, ალბათ, თავდაცვის მინისტრის განცხა­ დება, რომ თუ ეს სფერო არ იქნებოდა გამართული, უფლებამოსილი პირების თავებს დააგორებდა. ამის მიუხედავად,

მაინც აღმოჩნდა, რომ უსაფრთხოების ერთ­ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი კვლავ მოუწესრიგებელია. თუ „თავების დაგორების პოლიტიკა კვლავ ძალაშია“ და უფლებამოსილი პირების პასუხისმ­ გებლობის საკითხი პრიორიტეტულია ამ სფეროსთან მიმართებაში, რატომ არ ხდება კომპანიის მესვეურების მიმართ სერიოზული პრეტენზიების წაყენება. და თუ ხდება, მაშინ აცნობონ საზოგადოებ­ ას. როდესაც ჯარისკაცები იწამლებიან, ლოჯისტიკის სფეროში კვლავ პრობლე­ მებია, არ ჩანს პასუხიმგებლობის და კო­ ნკრეტული გადაწყვეტილებების საკითხი და ამასთან, მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს კომპანია მონოპოლისტია ჯარის კვების სფეროში, რა უნდა ვიფიქროთ? ხომ არ გვაქვს საქმე მფარველობასთან, გავლენ­ ებთან? თუკი სამინისტრო ვერ უზრუნვ­ ელყოფს ამ მხრივ ჯარის უსაფრთხოებ­ ას, მაშინ გამოაცხადოს ახალი ტენდერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს ყველაფერი განზრახ დივერსიული ქმედებები იქნება ახალი ხელისუფლების პოლიტიკის მიმა­ რთ. ეს არც ირაკლი ალასანიას რეიტინგს აწყობს, არც ახალი ხელისუფლების პო­ ლიტიკას და არც ჯარის უსაფრთხოებას. - ÔÑÆÇÕÃÅ ÃÅÚÃÆÇÄÀ. ÔÑÏ ÌÃÔËÕÍÃÅÇÄË ÏÃÕÑÄÔËØÃÆ ÏÑËÙÃÏÎÐÇÐ ÕÃÍØÇÄË ÒÔÑÆ×ÓÖÇÄËÀ, ÃÏÃÕ ÕÇÔËÑÜ×ÎË ÆÃÕÃÄ×ÀÇÄà ÕÁËÔÆÇÄÃ, ØËÐÃËÆÃÐ ÏÑÙÃÏØÎà ¿ÇÕÃÂÎÇÄÇÎËà ÏÑÚÆÇÕ ÊËÉËÇÐ×ÔË ÐÑÔÏÇÄËÕ ÆÃÔ¾ØÇØËÀÃÅ...

ÀÓØÇÐË ÆÃÕÍØÐà ÔÃÖÑÏ ÃÔËÕ ÃÕÇÀË ÍÃÖÇÉÑÔË×ÎË? ­ ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ჯარისკაც­ ები მოიწამლნენ საკვები პროდუქტით. - ÏÿËÐ ËÕËÅ ÉÇÅÑÆËÐÇÄÃÀ, ÍÑÐÍÔÇÖ×ÎÃÆ Ôà ÒÔÑÆ×ÓÖËÀ ÏÑËÙÃÏÎÐÇÐ... ­ ეს ხდებოდა ერთი კვირის მანძილზე. როგორც ჩვენ ოჯახის წევრებმა გადმ­ ოგვცეს, ისინი ხორცით მომზადებული საკვებით მოიწამლნენ. ეს ინფორმაცია ჩვენთვის უტყუარია. ამ ბოლო შემთ­ ხვევაში, მართალია კონკრეტული დო­ კუმენტი არ გვაქვს, მაგრამ მტკიცების ტვირთი აქვს სამინისტროს და მან უნდა დაადასტუროს ან უარყოს ეს ფაქტი კო­ ნკრეტული დოკუმენტებით. - ÔÑÉÑÔÅ ØËÅË, „ÓÃÔÀ×ÎË ÍØÇÄËÕ ÍÑÏÒÃÐËÓ ÏÁËÆÔÑÆ ÀÃÐÃÏ¿ÔÑÏÎÑÄÕ ÀÓØÇÐÀÃÐ... ­ ჩვენი ერთჯერადი შეხვედრის შე­ მდეგ დასრულდა ჩვენი კომუნიკაცია. მივესალმები, თუ მონიტორინგის საშუ­ ალებას მოგვცემენ. უფრო მეტსაც გე­ ტყვით, როდესაც ამ კომპანიას ვკითხეთ ივლისში სენაკის ბრიგადაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ, მან 20 არასამთა­ ვრობოს წინაშე თქვა, რომ ასეთ ფაქტს ადგილი არ ჰქონია, საბოლოოდ კი ეს შემთხვევა სამინისტრომ დაადასტურა. რატომ იცრუა „ქართული კვების კომპ­ ანიამ“ არასამთავრობოების წინაშე? ასე უნდა ჩვენთან მჭიდრო თანამშრომლ­ ობა?

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


ამოუძიებელი საქმეები

ებიან ი ალებში? ÔÑÉÑÔÅ ×ÍØÇ ÏÑÉÃÚÕÇÐÇÀ, Ó×ÀÃËÕËÕ ËÐÅËÆÇÐÖËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÓÃÔÀ×ÎË ÍØÇÄËÕ ÍÑÏÒÃÐËÃ¿Ë ÏÇÐÇÌÏÇÐÖË ÑÔÌÇÔ ¿ÇËÅØÃÎÃ. „ÒÔÃËÏÖÃËÏËÕ“ ÍËÀÚØÇÄÕ „ÃÚÃÎÉÃÜÔÆà ÃÆØÑÍÃÖÇÄËÕ“ ÏËÇÔ ÉÃÚÏÑØÃÐÇÄ×Î ÈÃÓÖÜÇ ÃÏÌÇÔÃÆ ÍÑÏÒÃÐËËÕ ÉÇÐÇÔÃÎ×ÔË ÆËÔÇÓÖÑÔË, ÉËÑÔÉË ÔÑÉÃØà ÒÃÕ×ÚÑÄÕ:

­ ციფრი, რომელიც „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ წარმოადგინეს, პირდ­ აპირ გეტყვით, რომ ძალიან გადაჭარბ­

ებულია. როგორც კი ეს ფაქტი დაფი­ ქსირდა, ჯარისკაცები გადავიყვანეთ გორის ჰოსპიტალში, მაგრამ მათი რა­ ოდენობა ბევრად მცირე იყო, ვიდრე 320 კაცი. - ÔÃÏÆÇÐËà ÇÕ ÅËÈÔË, ÀÓØÇÐË ÏÑÐÃÅÇÏÇÄËÀ? ­ ზუსტ ციფრს ვერ დაგისახელე­ ბთ, მაგრამ დასახელებულ ციფრთან შედარებით გაცილებით ნაკლები. მათ სამი დღის განმავლობაში ჩა­ უტარდათ სამედიცინო გამოკვლევა, რომლის პასუხადაც მივიღეთ, რომ საჭმლით მოწამვლის ბაქტერიები არ ამოითესა. ეს იყო დიარეა. ეს არის მოწამვლის ძალიან მსუბუქი ფორმა, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს რა­ იმე ინფექციურმა დაავადებამ, ენ­ ტეროვირუსმა, ან თუნდაც ელემენ­ ტარულად, ჰიგიენური ნორმების და­ რღვევამ. ასე რომ, „ქართული კვების კომპანია“ უარყოფს ჯარისკაცების მოწამვლის ფაქტს საკვები პროდუქ­ ტებით. - ¼ØÇÐË ËÐÈÑÔÏÃÅËËÀ ÌÃÔ¿Ë ÒÔÑÄÎÇÏÇÄË ËÕÇØ ÏÑ×ÉØÃÔÇÄÇÎËà ÍØÇÄËÕ ËÐÈÔÃÕÖÔ×ÓÖ×ÔÃÕÀÃÐ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄËÀ. ÌÇÔ ÍËÆÇØ ÃÔ ÃÔËÕ Ã¾Á×ÔØËÎË ÕÃÕÃÆËÎÑÇÄË ¿ÇÕÃÄÃÏËÕË ÖÇÓÐËÍËÀà Æà À×ÐÆÃÅ ÄÔËÉÃÆËÕ ÃÀÃÕÑÄËÀ ÒËÔÃÆË ¿ÇÏÃÆÉÇÐÎÑÄËÕÀØËÕ ÏÑÏÕÃÚ×ÔÇ ÒÇÔÕÑÐÃÎÕ Á×ÔÁÎËÕ ÔÇÅÚØÃ Æ¾Ç¿Ë ÕÃÏÌÇÔ ÚÇÎËÀ ×ÙÇØÕ... ­ სასადილოების ძირითად ნაწილში ამ დროისთვის სარემონტო სამუშაოე­ ბი მიმდინარეობს. ჩვენ უკვე შესყიდ­ ული გვაქვს ახალი ინვენტარი, რომე­ ლიც უკვე ჩვენს საწყობებში ინახება. ეს ახალი დანადგარები ყველა სასადი­ ლოს რემონტის დასრულებისთანავე გადაეცემა. ამას გარდა, მენეჯმენტის ცვლილების შემდეგ ორმაგად გავამკ­ აცრეთ კონტროლი სანიტარულ­ჰი­ გიენური ნორმების დაცვაზე. ჩვენს სამსახურში მუშაობს კონტროლის და მონიტორინგის დეპარტამენტი, რომე­ ლიც ყოველდღე ამოწმებენ იმას, რომ რამე ხარვეზი არ გაგვეპაროს. ახლა, ორშაბათს გვექნება ახალი უნიფორ­ მების პრეზენტაციაც. ყველა თანამშ­ რომელს შევუკერეთ ის სპეციალური სტანდარტების დაცვით. ამ თვის ბო­ ლომდე იგეგმება სპეციალური ტრენ­ ინგების ჩატარება თანამშრომლების აბსოლუტურად ყველა რგოლისთვის. როცა სარემონტო სამუშაოები დასრ­ ულდება, უკვე ყველა პირობა გვექნე­ ბა იმისთვის, რომ ასეთი ფაქტი აღარ დაფიქსირდეს. - ÉÃÏÑÆËÕ, ÔÑÏ ÀÓØÇÐË ÍÑÏÒÃÐËà ÃÆÃÕÖ×ÔÇÄÕ ÏÚÑÎÑÆ ÔÃÏÆÇÐËÏÇ ÌÃÔËÕÍÃÅËÕ ÏÑÙÃÏØÎËÕ ÈÃÓÖÕ, ÏÃÉÔÃÏ ÃÔà ÕÃÍØÇÄË ÒÔÑÆ×ÓÖÇÄËÀ, ÃÔÃÏÇÆ ÊËÉËÇÐ×ÔË ÐÑÔÏÇÄËÕ ÆÃÔ¾ØÇØËÕ ÉÃÏÑ? ­ რა თქმა უნდა, ეს მოწამვლის ფა­ ქტი არ არის და ამას ჩვენ კი არა, კო­ ნკრეტული სამედიცინო დასკვნები ადასტურებს. - ÔÑÆÇÕÃÅ ËØÎËÕ¿Ë, ÕÇÐÃÍ¿Ë, 52 ÏÑÕÃÏÕÃÚ×ÔÇ ÏÑËÙÃÏÎÃ, ÀÓØÇÐË ÍÑÏÒÃÐËà ÏÿËÐÃÅ ×ÃÔÛÑÈÆà ÃÕÇÀË ÈÃÓÖËÕ ÃÔÕÇÄÑÄÃÕ, À×ÏÅà ÃÉØËÕÖÑ¿Ë ÀÃØÆÃÅØËÕ ÕÃÏËÐËÕÖÔÑÏ ËÕ ÆÃÃÆÃÕÖ×Ôà Æà ÑÈËÅËÃÎ×ÔÃÆ ÉÃÐÃÅÚÃÆÃ, ÔÑÏ ÏÑÏÚÆÃÔÀÃÐ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄËÀ ÕËÕÚÎËÕ ÕÃÏÃÔÀÎËÕ ÕÃÓÏËÕ ÉÃÏÑÂËÇÄÃÅ ÆÃËÙÛÑ. ÃÏÌÇÔÃÆÃÅ ËÉËØÇÕÀÃÐ ÚÑÏ ÃÔ ÉØÇÓÐÇÄà ÕÃÓÏÇ? ­ ამ მომენტისთვის შემიძლია ოფ­ იციალურად დაგიდასტუროთ, რომ საქმე გვაქვს დიარეასთან, ისიც, არა რამდენიმე ასეული, არამედ რამდენ­ იმე ერთეული ჯარისკაცის მისამართ­ ით და არ დასტურდება საკვები პროდ­ უქტით მოწამვლის ფაქტი. - ¼ØÇÐË ËÐÈÑÔÏÃÅËËÀ, ÀÓØÇÐ ÃÔÃÕÃÏÀÃØÔÑÄÑ ÑÔÉÃÐËÜÃÅËËÕ ÇÔÀ ÐÃÙËÎÀÃÐ ÏÁËÆÔÑ ÀÃÐÃÏ¿ÔÑÏÎÑÄà ÙÃÏÑËÙÛÇÀ, ÔÑÏÇÎÀà ¿ÇÏÃÆÉÇÐÎÑÄÃ¿Ë „ÃÚÃÎÉÃÜÔÆà ÃÆØÑÍÃÖÇÄËÅ“ ¿ÇÆËÃÐ. ÃÂÎÇØÀ ÏÃÀ ÏÑÐËÖÑÔËÐÉËÕ ÉÃÐÚÑÔÅËÇÎÇÄËÕ Õÿ×ÃÎÇÄÃÕ? ­ მართალი ბრძანდებით, ჩვენ კო­ მპანიის ფარგლებში შევქმენით სამუ­ შაო ჯგუფი. ბატონი არჩილ კაიკაციშ­ ვილთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთო­ ბა აქვს ჩვენს მენეჯმენტს. ასე რომ, კომუნიკაციის პრობლემა ჩვენთან მას არასდროს ჰქონია და სანამ ამ ინფო­ რმაციას გამოაქვეყნებდა, შეეძლო დაგვკავშირებოდა და ეს ფაქტი ჩვენ­ თან გადაემოწმებინა. ახლა კი დასკვნა თავად გააკეთეთ. P.S. „პრაიმტაიმი“ იმედს იტოვებს, რომ თავდაცვის სამინისტრო, და­ პირებისამებრ, ორშაბათს გაგვცემს პასუხს, რა ხდება რეალურად საინჟი­ ნრო ბრიგადაში, მე­11 ბრიგადაში და 31­ე ქარხნის ტერიტორიაზე დისლ­ ოცირებულ სამხედრო ნაწილში.

ვინ აგებს პასუხს: სექტემბერი:

320 მოწამლული ჯარისკაცი თბილისში ივლისი: 52 მოწამლული ჯარისკაცი სენაკში ივნისი: 11 მოწამლული ჯარისკაცი ქუთაისში

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

7


დანაშაულებრივი სქემა ფინანსური პოლიციის, ÏÃÔËÃÏ ÐÃÆËÔÃÂÇ ¼ØÇÐÅ Æà ÀÓØÇÐÅ ÄÇØÔË ËÕÖÑÔËà ØËÅËÀ ËÏËÕ ÀÃÑÄÃÜÇ, ÔÑÏ ÄÃÐÍËÕ „ÚÇοÇÙÛÑÄËÀ“ Ø˾ÃÅÃÏ ÓÑÐÇÄà ÆÃÍÃÔÉÃ, Ø˾ÃÅÃÏ – ÄËÜÐÇÕË, ÜÑÉÏà – ÕËÅÑÅÚÎÇÅ ÍË. ÇÕ ÃÏÄÃØË ÍË ÕÚØÇÄËÕÉÃÐ ËÏËÀ ÉÃÐÕÚØÃØÆÇÄÃ, ÔÑÏ ÕÃÓÏÇ ÕÃÚÇÎÏÙËÈÑÕ ÏËÇÔ ¿ÇÓÏÐËÎ ÆÃÐÿÃ×ÎÇÄÔËØ ÕËÕÖÇÏÃÕ ÇÚÇÄÃ, ÔÑÏÎËÕ ÇÔÀ-ÇÔÀ ÏÃÏÑÂÔÃØÇÄÇÎ ÍÑÏÒÑÐÇÐÖÃÆ ÍÑÐÍÔÇÖ×ÎË ÄÃÐÍË ÕÃÚÇÎÆÇÄÃ, ÔËÕ ¿ÇÆÇÉÃÆÃÅ ÏËÎËÑÐÇÔË ÌÇÔ ×ÓÑÐÇÎË ÉÃÚÆÃ, ¿ÇÏÆÇÉ ÍË ÒÃÖËÏÃÔË. À×ÏÅÃ, ËÕËÅ ×ÐÆà ËÀÓØÃÕ, ÔÑÏ ÌÇÏÃÎ ÎÇÑÐËÂÇ Æà ÏËÕË ÍÑÏÒÃÐËà „ÏÃÉÐÃÖË“ ÃÏ ÕÓÇÏËÕ ÇÔÀÃÆÇÔÀË ÏÕÚØÇÔÒÎË ÃÔ ÛÑÈËÎÃ. À×ÏÅà ÆÃÐÃÔ¼ÇÐÇÄËÕ ÀÃØÕ ÉÃÆÃÚÆÇÐËÎË ÃÏÄÇÄË ¿ÇÏÆÇÉË ÕÃ×ÄÔËÕ ÀÇÏÃÃ. მაშ ასე, როგორც ახლობლები ყვებიან, ამ კაცმა ნიჩბით დაიწ­ ყო მუშაობა და დროთა განმ­ ავლობაში უზარმაზარი ქონება შექმნა. ნავთობის ბაზარზე საქა­ რთველოში ის, პრაქტიკულად,15 პროცენტს ფლობდა. მის კომპან­ იას – „მაგნატს“ 4 ნავთობბაზა და 42 ბენზინგასამართი სადგური ჰქონდა. დღეს კი ეს ყველაფერი „გალფის“ საკუთრებაა, რომლის მთავარი წილის მფლობელი თა­ ვის დროზე თავდაცვის მინისტ­ რი, დავით კეზერაშვილი გახლ­ დათ. ჯემალ ლეონიძე დღესაც მი­ იჩნევს, რომ „მაგნატი“ სახელმ­ წიფო მანქანამ ბანკების მეშვეო­ ბით წაართვა. სანამ კონკრეტულ რესპონ­ დენტთან დიალოგზე გადავიდო­ დეთ, მოკლედ გიამბობთ ისტო­ რიის არსს: უკვე ცნობილი ამბავია, რომ ნავთობიმპორტიორთა კარტელ­ მა საქართველოში სხვა კომპან­ იები შევიწროება 2008 წლიდან დაიწყო. მათი საერთო რაოდენ­ ობა იმ დროისთვის 120­ს აღწე­ ვდა. იმ დანაშაულებრივი სისტ­ ემის წყალობით კი, რომელიც ბიზნესს დაუნდობლად უსწორდ­ ებოდა, საბოლოოდ 5 კომპანია დარჩა, რომელიც თვლიდა, რომ ამ ბიზნესიდან შემოსული მოგე­ ბა მეექვსესთვის უკვე ზედმეტი

როგორ დაინაწილა მილიონერი ლეონიძის ბიზნესი და ქონება ნაციონალურმა ელიტამ და როგორ შეუწყო ხელი მათ „თიბისი“ ბანკმა? იქნებოდა. სწორედ ამ დროიდან დაიწყო ჯემალ ლეონიძის გასაჭირიც. „თიბისი“ ბანკ­ მა, რომელიც მას წლების განმავლობაში საბრუნავ თანხებს კრედიტით აძლევდა და მათ შორის უთანხმოება მანამდე არ ყოფილა, მას 25­პროცენტიანი წილის შესყიდვა 5 მილიონ დოლარად შესთავ­ აზა. მოლაპარაკების ეტაპზე, იმ მოტი­ ვით, რომ მაინც უნდა გაეცა მასზე ახ­ ალი თანხა, მილიონ­ნახევარი კრედიტი ჩამოაჭრა. დაპირებული თანხის მიცემას კი არ ჩქარობდა, რითაც ხელოვნურად შეუქმნა მის ბიზნესს პრობლემა იქამდე, რომ, როგორც ბატონი ჯემალი ამბობს,

ÜØÛØÞÝÔáØ ÙÔÜÐÛ ÛÔÞÝØÏÔ âÐÚäÍÐá ÚÞÜßÐÝØÐÌØ æØÛØâ ÖÐáÔÌÔ ÓÐáÊÐ. „ÍØÑØâØÜ“ ÚØ „ÝâÚ“-â çÔÛØÍ 28 ÜØÛØÞÝÐÓ ÌÔÕÐâÔÑäÛØ àÞÝÔÑÐ 13 ÜØÛØÞÝÐÓ ÖÐÓÐâÒÐ ÚÔéÔáÐÌåØÛØâ „ÖÐÛÕâ“ 8

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

იქით დაეწყო კომპანიას ბანკისთვ­ ის ხვეწნა. ომის დროს ფორსმაჟო­ რის შექმნის მოტივით წინსწრებით ვალის დაფარვა მოითხოვა ბანკმა „რესპუბლიკამაც“. „მაგნატი“ საბრ­ უნავი თანხების გარეშე დარჩა. „მაგნატი“ ერთ­ერთი მსხვილი კომპანია იყო. თვეში 8 მილიონ ლი­ ტრ საწვავს ყიდდა. კომპანიის წლ­ იური ბრუნვა 150 მილიონი ლარი იყო. საბრუნავი თანხებისთვის მას რამდენიმე ბანკიდან სესხიც ჰქონ­ და აღებული. მათ შორის „თიბისი“ ბანკიდან. 2008 წელს ჯემალ ლეონ­ იძემ, რომელსაც 75­პროცენტიანი წილი ჰქონდა კომპანიაში, ბიზნესი სრულად დაკარგა და ციხეში აღმო­ ჩნდა. კრიზისის დასაძლევად 2009 წე­ ლს გამოსავალი ისევ რატომღაც „თიბისიმ“ შესთავაზა. ამ შეთავაზე­ ბით ლეონიძეს უნდა შეექმნა ნავთ­ ობის სადისტრიბუციო კომპანია, ე.წ. „ნსკ“, რომელშიც „მაგნატის“ ქონება გადავიდოდა. ამიერიდან „ნსკ“ შემოიტანდა საწვავს და გა­ ნახორციელებდა მის რეალიზაც­ იას. მაგრამ ეს კორპორაცია უნდა ემართა „თიბისის“ მიერ შეთავაზე­ ბულ შემადგენლობას, რომელსაც ლეონიძე ჯენტლმენური შეთანხმე­ ბით წილებს გადააბარებდა, მაგრ­ ამ ამავდროულად გაფორმდებოდა უკან დაბრუნების ხელშეკრულებე­ ბი თითოეულ ასეთ აქციონერთან. როდესაც „ნსკ“ „თიბისისთვის“ სასურველ თანხას ამოიღებდა, შე­ მდეგ ეს გადაბარებული წილები უკან დაუბრუნდებოდა ჯემალ ლე­ ონიძეს. მაგრამ ამასობაში, 2009 წელს ბიზნესმენი კეზერაშვილის უწყებამ, ფინანსურმა პოლიციამ დოკუმენტების გაყალბების ფაქტ­ ზე დაიჭირა, სასამართლომ კი მას 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. შესაბამისად, ხსენებული უკან დაბრუნებების ხელშეკრულე­ ბების შედგენა ვერ მოესწრო. ლე­ ონიძის სისხლის სამართლის საქმე კიდევ სხვა თემაა, რომელიც ჩვენს მკითხველთან საუბარს შორს წა­ იყვანს. თუმცა, მოკლედ შეიძლება ის ითქვას, რომ ამ სისხლის სამა­ რთლის საქმეში ბრალდებულები იყვნენ საჯარო რეესტრის ყოფილი თანამშრომლებიც, რომელთა მსგა­ ვსი დანაშაულიც სხვა პირების ეპ­ იზოდებშიც ფიქსირდებოდა. ამის მიუხედავად, გამოძიებამ მხოლოდ ერთი მოწმის ჩვენებაზე დაყრდნ­

ობით გადაწყვიტა, რომ ლეონიძე ამ დანაშაულის შესახებ საქმის კურსში იყო და ბრალდებულთა 15­კაციანი ჯგუფიდან თითქმის ყველასთან გა­ აფორმა საპროცესო შეთანხმება, ლე­ ონიძის გარდა. რაც შეეხება „თიბისი“ ბანკთან დადებულ ჯენტლმენურ გა­ რიგებას, დაახლოებით ერთი წლის წი­ ნათ ბანკი ჩემს კოლეგებს პასუხობდა, რომ „ნსკ“­ს წარმატებით რომ ემოღ­ ვაწევა ნავთობის ბაზარზე, ეს ლეონ­ იძის დამსახურება სულაც არ იქნებო­ და. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ მათთვის გაუგებარი იყო პატიმრობაში მყოფი ბიზნესმენის იმედები იმის თაობაზე, რომ კომპანიის მუშაობის შედეგად ის საბოლოოდ თავის კომპანიას უკან და­ იბრუნებდა. როდესაც ლეონიძესა და ბანკს შო­ რის მემორანდუმი შედგა, რომელიც გვაუწყებს, რომ „ნსკ“ შეიქმნა, „მა­ გნატის“ მაშინდელი ქონება და სხვა კომპანიებში წილი სულ 28 მილიონ დოლარად შეფასდა. მოგვიანებით კი „თიბისი“ აცხადებს, რომ ეს ციფრები მას თავად „მაგნატმა“ მიაწოდა, იმ­ ის მიუხედავად, რომ არაერთი პირი ადასტურებს მემორანდუმამდე მაგნ­ ატში „თიბისის“ გამოგზავნილი აუ­ დიტების მუშაობას. მათ შორის არის ფინანსთა დღევანდელი მინისტრიც, ნოდარ ხადურიც, რომელიც თავის დროზე „მაგნატის“ აღმასრულებელი დირექტორი გახლდათ. მოვლენებ­ ის მიმდინარეობა გვაჩვენებს იმასაც, რომ „თიბისის“ გენერალური დირექტ­ ორის, ბატონი ვახტანგ ბუცხრიკიძის კატეგორიული მოთხოვნით, ლეონიძ­ ეს „ნსკ“­შიც 24­პროცენტიანი წილი ხუთამდე შეუმცირდა, ვინაიდან აღმო­ ჩნდა, რომ 11 ნავთობგასამართი სა­ დგური კერძო მევალეებისგან იყო და­ ყადაღებული და მის მოსახსნელად 5 მილიონი იყო საჭირო, რასაც პატიმრ­ ობაში მყოფი ლეონიძე ვერ გადაიხდი­ და. საბოლოოდ მილიონერი საკუთარ კომპანიაში წილის გარეშე დარჩა. „თი­ ბისიმ“ კი „ნსკ“­ს ხელით 28 მილიონად შეფასებული ქონება 13 მილიონად გა­ დასცა კეზერაშვილის „გალფს“. ამასობაში, შეიცვალა ხელისუფლ­ ება. ჯემალ ლეონიძე პოლიტპატიმარ­ თა რიგებში მოხვდა. ახლა, როგორც „პრაიმტაიმმა“ შეიტყო, „თიბისი“ მზ­ ად არის, მას გადასცეს „ნსკ“ ჩუქების ხელშეკრულებით. მან ერთი პროცესი უკვე მოუგო ბანკ „რესპუბლიკას“, მე­ ორე კი – თბილისის მერიას. უკვე და­ იბრუნა თავისი მილიონნახევრიანი სახლი, რომლის მფლობელიც, „რე­

სპუბლიკის“ წყალობით ერთ­ერთი გახმაურებული ნაციონალის სიდე­ დრი აღმოჩნდა. თუმცა ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით „პრაიმტაიმის მკითხველს უკვე ბატონი ÎÇÑÐËÂËÕ ÃÆØÑÍÃÖË, Ü×ÔÃÄ ÀÑÆ×à ×ÃÏÄÑÄÕ: – გეტყვით, როგორ გააკოტრეს „მაგნატი“ და როგორ მიიყვანეს იმ კონდიციამდე, რომ მისმა მფლობე­ ლმა დაუთმო თავისი წილი კრედ­ იტორს. ეს სცენარი საქართველოში „ნაცმოძრაობის“ მიერ აპრობირებუ­ ლი და დამუშავებული იყო, როგორ ჩამოეშორებინათ არასასურველი ბიზნესმენები და როგორ ჩაეგდოთ მათი აწყობილი ბიზნესი ხელში. ამ დანაშაულებრივ სქემაში ყველას თავისი როლი ჰქონდა – ბანკს, პრ­ ოკურატურას, ფინანსურ პოლიცი­ ას და საბოლოოდ ეს ყველაფერი სასამართლოში გვირგვინდებოდა. ეს ტრიუმვირატი ატერორებდა ბი­ ზნესს. – ÎÇÑÐËÂÇ ÔÃÖÑÏ ËÛÑ ÃÔÃÕÃÕ×ÔØÇÎË ÄËÜÐÇÕÏÇÐË? – „მაგნატი“ ფლობდა ბაზრის 15 პროცენტს. ანუ, თვეში საშუალ­ ოდ ყიდდა 6 მილიონ ლიტრამდე საწვავს. ეს ხელისუფლებისგან არ კონტროლდებოდა. ამ პერიოდში დაიწყო კეზერაშვილმა ბაზარზე აქ­ ტიური შემოსვლა „გალფის“ სახით. სჭირდებოდა ქსელი, რომელიც „მა­ გნატს“ უკვე გამზადებული ჰქონდა. კარტელური გარიგების შედეგად შეიძლებოდა ლეონიძე ამოეგდოთ ამ სიიდან. ის ცდილობდა, რომ ის­ იც ყოფილიყო მათთან, მაგრამ, რო­ გორც ჩანს, მეექვსეს ადგილი აღარ იყო, მათთვის 5 სუბიექტი უკვე სა­ კმარისი იყო. იმისთვის, რომ ბაზა­ რზე დარჩენილიყვნენ – „გალფი“, „ვისოლი“, „სოკარი“, „რომპეტრო­ ლი“ და „ლუკოილი“. მეექვსე აღ­ არ დასჭირდათ. ამიტომ კომპანიას შეუქმნეს პრობლემები. არ მისცეს პროდუქციის შემოტანის შესაძლებ­ ლობა. თუ ამას მაინც გააკეთებდა, საბაჟოზე ისეთ პრობლემებს აწყდ­ ებოდა, რომ იძულებული ხდებოდა, ეს საწვავი საბოლოოდ გაეჩუქებინა. შიდა ბაზრიდან, ანუ „სოკარისგან“ რომ ეყიდა, ისეთი დაბალი მარჟა იყო, რომ ამით კომპანია მხოლოდ თავს თუ შეინახავდა. კარტელის სუბიექტებისთვის ყველაფერი სხ­ ვაგვარად იყო. იძულებული გახა­ დეს, რომ კომპანია გაეყიდა. ამაში ჩართეს პროკურატურაც, სისხლის სამართლის დანაშაული შეუთით­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


პროკურატურისა და ბანკის მონაწილეობით ხნეს, რომ თითქოს თაღლითურად დაეუფლა სახელმწიფო საკუთრ­ ებაში არსებულ ქონებას. 10 წელი მიუსაჯეს. კომპანიის წართმევაც არ აკმარეს, ოჯახის ქონებაც კი წა­ ართვეს. სახლიც კი არ დაუტოვეს ადამიანს, რომელსაც მისი ოჯახი მთელი ცხოვრება აშენებდა მცხე­ თაში, მილიონ­ნახევრად შეფასე­ ბული სახლი სიმბოლურად ჩაიგდო ხელში ბანკმა „რესპუბლიკამ“. – ÕËÏÄÑÎ×ÔÃÆ ÔÃÖÑÏ? – დღეს უკვე ყველაფერი გა­ იშიფრა. „მაგნატის“ მფლობელის მილიონნახევრიანი სახლის პატრ­ ონი გახდა ნატალია კვანტალიანი, „ნაცმოძრაობის“ სიდედრი, ცნობ­ ილი ჩხიტუნიძის სიდედრი, იმ ჩხ­ იტუნიძის, რომელსაც მთელი სა­ ქართველო დაეძებს. ეს ის კაცია, გირგვლიანის მკვლელებს სასათბ­ ურე პირობებში რომ ამყოფებდა. შემდეგ ეს სახლი ქალბატონმა ნა­ ტალიამ აჩუქა თავის ქალიშვილს, ჩხიტუნიძის მეუღლეს, ნათია ჩა­ ჩუას. ეს სახლი აუქციონზე მოიგო კვანტალიანმა. ეს ყველაფერი უკვე გაშიფრულია. რატომ ჩემმა სიდე­ დრმა, ან თქვენმა დედამთილმა ვერ იყიდა ასეთი სახლი? ახლა კი, რაც შეეხება სქემის ერთ­ერთ მთავარ პერსონაჟს: ეს „თიბისი ბანკია“. მოგეხსენებათ, საბანკო ურთიერ­ თობის გარეშე ვერც ერთი ბიზნესი ვერ იარსებებდა საქართველოში. ამ ბანკთან ნორმალური ურთიერ­ თობა ჰქონდა ლეონიძეს. სასესხო ვალდებულებებში იყო მასთან და ყველაფერი ნორმალურად მიდი­ ოდა. ახლა ისე ჩანს, რომ თითქოს „თიბისიც“ ამ კარტელური გარი­ გების მსხვერპლია, მაგრამ რატო­ მღაც ამის შესახებ არ აცხადებს და რბილი პოზიცია უჭირავს წინა ხელისუფლების მისამართითაც. სინამდვილეში „თიბისი“ მართავდა მაშინ „ნსკ“­ს. მისი იყო ეს კორპორ­ აცია. „თიბისის“ კარნახით შექმნა ლეონიძემ ეს სადისტრიბუციო კო­ მპანია. შემდეგ პაკეტების სახით დაუთმო წილები აქციონერებს. მა­ რთვის პაკეტი „თიბისიმ“ ჩაიგდო ხელში. თვითონ უნდა შემოეტანა საწვავი... ლეონიძე იყო მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. პრაქტიკულად ლეონიძის ბიზნესს იმ დროიდან „თიბისი“ მართავდა. 2009 წლის ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერი კარგად იმუშავეს. ოქტომბერში ბრუნვამ უკვე 5 მი­ ლიონი ლიტრი შეადგინა. – ÃÏ „ÐÕÍ“-Õ ¿ÇÓÏÐËÀ ÄÃÐÍÏà ÔÇÃÎ×ÔÃÆ ÉÃÏÑÕÃØÃÎË ÐÃÚà ¼ËÚ×ÔË ÕËÖ×ÃÅËËÆÃÐ, À× ÀÃØËÆÃÐØÇ ÊÓÑÐÆà ¼ÃÈËÓÔÇÄ×ÎË ÃÏ ÉÜËÀ „ÏÃÉÐÃÖËÕÀØËÕ“ ÄËÜÐÇÕËÕ ÙÃÔÀÏÇØà Æà ÆÃËÐÖÇÔÇÕÇÄ×ÎË ÒËÔËÕÀØËÕ ÉÃÆÃÅÇÏÃ? – ყველას ფეხი ჰქონდა აწყობი­ ლი მაშინდელი მამაძაღლური სი­ სტემისთვის, რომელიც ზემოდან იყო დანერგილი. ყველა ცდილობ­ და, თავისი ბიზნესიც განევითარე­ ბინა და ხელისუფლებასაც მიტმ­ ასნოდა. ასე იყო „თიბისიც“. ნაცი­ ონალურმა ხელისუფლებამ სახე­ ლმწიფოს მართვის ისეთი სისტემა შექმნა, რომ ფაშისტურ გერმან­ იასაც შეშურდებოდა და კომუნი­ სტებსაც. ისეთი სისტემა შექმნეს, რომელიც აიძულებდა ნებისმიერ ბიზნესმენს, ან მისულიყო მასთან, ან დაეღუპა თავი. „თიბისიმ“ ამ ყვ­ ელაფერს ფეხი აუწყო. რაც უფრო აქტიური იქნებოდა, მით მეტი ნა­ ჭერი შეხვდებოდა სახელმწიფოს სიკეთის ნამცხვრიდან. ასე თუ არ მოიქცეოდა, საბანკო სექტორიდან გააძევებდნენ. ის, მართალია, უჩ­ ინარი სცენარისტის პიესაში გარკ­ ვეულ როლს ასრულებდა, მაგრამ სამაგიეროდ საბანკო სექტორში შეეძლო თავისი სიჩქარით გაექ­ როლებინა თავისი ავტომობილი. ასეთი მოქმედებების სანაცვლოდ, ვთქვათ, სასამართლო ხელისუფლ­ ებაში მას არავითარი დაბრკოლება აღარ ექნებოდა. ყველა საქმე ბა­ ნკს მოგებული ჰქონდა სასამართ­ ლოში, რაც მას მიღებული ჰქონდა სახელმწიფოსგან საჩუქრად იმის გამო, რომ ის ფარულად, ნებით თუ უნებლიეთ, მონაწილეობდა სახე­

ზურაბ თოდუა

„ÐÜ ÓÐÝÐÌÐäÛÔÑáØå âàÔÜÐÌØ èåÔÛÐâ ÍÐåØâØ áÞÛØ ×àÞÝÓÐ – ÑÐÝÚâ, ßáÞÚäáÐãäáÐâ, ÕØÝÐÝâäá ßÞÛØÒØÐâ ÓÐ âÐÑÞÛÞÞÓ Ôâ èåÔÛÐÕÔáØ âÐâÐÜÐáÍÛÞÌØ ÖåØáÖåØÝÓÔÑÞÓÐ. Ôâ ãáØäÜåØáÐãØ ÐãÔáÞáÔÑÓÐ ÑØéÝÔââ“

„თიბისიმ“ შავი საქმე გაუკეთა კეზერაშვილს და ნაციონალებს და დღეს ამაზე ლაპარაკიც არ უნდა“

EXCLUSIVE

ლმწიფოს მიერ დადგმულ სპექტაკლ­ ში. ასე იყო „მაგნატის“ შემთხვევაშიც: ბანკმა თავისი შავი საქმე გააკეთა, სა­ მაგიეროდ სასამართლოში ნებისმიერ მისთვის საინტერესო საქმეს იგებს. წარმოიდგინეთ, კანონის დაუწერლად ეს სისტემა შექმნეს ნაციონალებმა. სოციალური ინჟინერია ჰქვია ამას. მათი პოლიტიკა ასეთი იყო – ან ამყე­ ვი, ან წასულია შენი საქმე და „თიბისი“ აჰყვა. ყველა ბანკი აჰყვა ამას. რომ არ აჰყოლოდა, ნებისმიერ მათგანს იმას გაუკეთებდნენ, რაც „მაგნატს“ გაუკეთეს. მაგრამ მე მიკვირს, დღ­ ეს რატომ არ არის აქტიური ეს ბანკი და რატომ არ საუბრობს ამ თემებზე. „ნსკ“­ც ასეთი კარტელური გარიგების მსხვერპლია. არ შეეძლო თავისუფლ­ ად ემუშავა მასაც, რომ არ ყოფილიყო კეზერაშვილის დაწერილი კანონები? რა, ფული არ ჰქონდა, რომ შემოეტანა ნავთობპროდუქტი? 43 სადგური და 4 ტერმინალი ჰქონდა. რა, ნავთობპრ­ ოდუქტის შემოტანას ვერ შეძლებდა? რა, 50­თეთრიან მარჟაზე მეტი მოგე­ ბა არ დარჩებოდა? მაგრამ არ ამუშავ­ ეს. უთხრეს, შენ, ძმაო, რაც გააკეთე, ეს უკვე კარგია, ახლა წადი, საბანკო საქმეს მიხედე, ეს ბიზნესი ჩვენიაო. „თიბისიმ“ შავი საქმე გაუკეთა კეზე­ რაშვილს და ნაციონალებს და დღეს ამაზე ლაპარაკიც არ უნდა. – ÎÇÑÐËÂËÕ ÉÃÐÀÃØËÕ×ÈÎÇÄËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÔÃÏÇ ¿ÇËÅØÃÎà ÄÃÐÍÀÃÐ ×ÔÀËÇÔÀÑÄÿË?

– დღეს ისინი მზად არიან, რომ წი­ ლობრივი პაკეტი„ ნსკ“­ში ისევ უკან დაუბრუნონ ლეონიძეს, მაგრამ ერ­ თადერთმა გარემოებამ შეგვიშალა ხელი. ამ კორპორაციაში ახლა უკვე ფინანსურ შემოწმებას ახორციელებს ფინანსური პოლიცია. – ÙËÎËÕ Ôà ÒÔÑÅÇÐÖÕ ×ÄÔ×ÐÇÄÇÐ ÎÇÑÐËÂÇÕ? – მთლიანად, 100 პროცენტს. ამაზე თავიდან ვიყავით მოლაპარაკებული. ლეონიძის განთავისუფლების შემდეგ რამდენიმე შეხვედრის შედეგად ჩვენ შევთანხმდით, რომ „ნსკ“­ს საკუთრ­ ებაში გადმოსცემენ მას ჩუქების ხე­ ლშეკრულებით. – À× ÏËÕË ÓÑÐÇÄà ×ÍØÇ „ÉÃÎÈÕ“ ÃÓØÕ, ÔÃ¿Ë ÕÁËÔÆÇÄà ÎÇÑÐËÂÇÕ ÓÑÐÇÄËÕ ÉÃÔÇ¿Ç ÆÃÔ¼ÇÐËÎË ÍÑÏÒÃÐËÃ? – ამ კორპორაციას ბევრი რამ აქ­ ვს ისეთი, რომლითაც მე შემეძლება „გალფს“ ვედავო იმ კარტელურ გა­ რიგებაზე. მაშინ, როცა 2009 წლის მონაცემებით, „მაგნატის“ უძრავი ქონება შეფასდა 29 მილიონ 700 ათ­ ას დოლარად, 1 თვეში 13 მილიონად როგორ იყიდა? რა მოუვიდა ამ ქონე­ ბას? ეს ქონება „თიბისი“­ს აუდიტებმა შეაფასეს. „გალფის“ ბაზა წყალსადე­ ნის ქუჩაზე 3 მილიონი ღირდა და 2 მილიონად გაიყიდა. საწვავის ბიზნ­ ესთან დაკავშირებული ყველა ქონება „გალფმა“ წაიღო „თიბისის“ ხელშეწ­ ყობით, სამი რესტორანი წაიღო ბა­ ნკმა „რესპუბლიკამ“. მერე ეს ქონება

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

რესპუბლიკამ გაყიდა და ამ ქონების 70­პროცენტიანი წილის მფლობელი აღმოჩნდა ვინმე თამარ მერაბიშვილი, რომელიც გამოძიებამ ამდენ ხანს რა­ ტომღაც ვერ დაადგინა, ვინ არის. რესტორან „გვირილას“ მესაკუთრედ ის წერია. მე აღმოვაჩინე, რომ მისი მისამართი შეცდომით წერია – ახალ­ ქალაქი, მცხეთის ქუჩა. მესხეთის ქუ­ ჩა უნდა იყოს. იმ 58 ნომერს ძალიან საინტერესოდ ემთხვევა ვანო მერაბი­ შვილის სანათესაოს საცხოვრებელი. რესტორანი „მწვანე კონცხი“, მცხე­ თაში ბანკმა „რესპუბლიკამ“ წაიღო, „გვირილაც“, მეფრინველეობის ფაბრ­ იკაც. ეს ფაბრიკა ეკონომიკის სამინი­ სტრომ წაიღო 61 ათასი ლარის ვალის სანაცვლოდ. მერე კი ჩუქებით გადა­ სცა ბანკ „რესპუბლიკას“. წარმოიდგ­ ინეთ, რა სქემა იყო აწყობილი. – „ÔÇÕÒ×ÄÎËÍËÕ“ ØÃÎË 1 ÏËÎËÑÐ 900 ÃÀÃÕË ËÛÑ ÃÔÃ? – მარტო რესტორანი „გვირილა“ ღირდა 2 მილიონი და ბანკმა 645 ათას ლარად მიჰყ­ იდა კომპანია „დანს“, სადაც 70 პროცენტის მესაკუთრე არის ეს ქალბატონი თამარ მე­ რაბიშვილი. ახლა ვეუბნები ფინანსურ პო­ ლიციას, გაარკვიეთ, რა კავშირი აქვს ივანე მერაბიშვილთან თამარ მერაბიშვილს­მეთქი და რატომღაც ძალიან დიდხანს ფიქრობენ. პოტენცია აქვთ დაქვეითებული დღევან­ დელ სამართალდამცავ ორგანოებს, ჩვენი პროკურატურის თაოსნობით. იმპოტენცია სჭირთ და სჭირდებათ მისი ასამაღლებელი საშუალებები. ყალბი დოკუმენტების საფუ­ ძველზე არის ნასყიდობები გაფორმებული.

ადამიანზე განახორციელეს ზეწოლა, გააძევეს ბაზრიდან, ჩამოართვეს ბი­ ზნესი, მეწარმე სუბიექტი ჩამოაცილეს მთლიანად. 195­ე მუხლი არაჩვეულ­ ებრივად არის დაწერილი სისხლის სა­ მართლის კოდექსში. რა უნდათ მეტი, ვერ გავიგე. 200 გვერდამდე მასალა დავუდე. ახლა გადაწყვიტეს, მოდი, ჩა­ ვატაროთ ფინანსური რევიზია, რა შე­ დეგებს მოგვცემს, ვნახოთო. ატარონ, მაგრამ რამდენ ხანს შეიძლება ასე გა­ გრძელდეს? აჩიკო კბილაშვილს პირდ­ აპირ ვუთხარი, პოლიტიკურ ვიაგრას საჭიროებ­მეთქი. ძალიან რბილი კაცი ხარ, ასე არ შეიძლება­მეთქი. თუ და­ ჰპირდით ხალხს, გააკეთეთ, თუ არადა, აქედან ძალიან ცუდად გაგაბუნძულებ­ ენ­მეთქი. – ÏÃÉÔÃÏ ÕÚØÇÄÀÃÐ ¿ÇÆÃÔÇÄËÀ ÕÃÙ×Ù×ÐÑ ÆËÆÃÆ ÃÔ ×ÐÆà ÉÓÑÐÆÇÀ. 2 ÒÔÑÅÇÕË ÏÑËÉÇÀ ×ÍØÇ... – ყოჩაღ მოსამართლე თამარ ონია­ ნს. მან ბათილად ცნო აუქციონის შედე­ გები და მცხეთის სახლი ჯემალ ლეონ­ იძის ოჯახს დაუბრუნდა. მეორე პროც­ ესი მერიას მოვუგეთ. როგორც ჩანს, მერს გაუჩნდა „აპეტიტი“ ლეონიძის ქონებაზე და იჩივლა, მისი დასაკუთრ­ ებული ერთ­ერთი ნაკვეთი 210 ათასი მიღირდაო. პირველივე ინსტანციაში ეს პროცესი მოვიგეთ. როგორც ბატონ ზურაბ თოდუას­ თან საუბრიდან ირკვევა, სააკაშვილის ხელისუფლების ტრიუმვირატიდან ნაწყენი არც ბაჩანა ახალაია უნდა და­ რჩენილიყო. „თიბისი“ ბანკიდან გამო­ ტანილი სესხით შეძენილი 60­ათასდო­ ლარიანი ლეონიძის „ლენდ კრუიზერი“ ერთ მშვენიერ დღეს სწორედ ახალაიას წყნეთის აგარაკზე ნახეს და გაირკვა, რომ მის ესკორტში იყო. ÇÔÀË ÕËÖÛØËÀ, ÎÇÑÐËÂËÕ ÓÑÐÇÄËÕ ÉÃÛÑÈËÕÃÕ „ØÇÔÚ׿ÍÓ ÍÏÃÛÑÈËÎË ÆÃÔ¼Ã. À×ÏÅà ÍÏÃÛÑÈËÎËà À× ÃÔà „ÀËÄËÕË“ ÄÃÐÍË ËÏ ÔÑÎËÀ, ÔÃÅ ÀÑÆ×ÃÕÉÃÐ ÉÿËÈÔ×Î ÕÓÇÏÃ¿Ë ÊÓÑÐÆÃ? ÃÐ ÔÃÖÑÏ ÉÃÆÃÙÛØËÖà ÏÃÐ ÍÑÏÒÃÐËËÕ ÆÃÀÏÑÄà ÌÇÏÃÎ ÎÇÑÐËÂËÕÀØËÕ Æ¾ÇÕ? ÃÏ Æà ÕÚØà ÍËÀÚØÇÄÜÇ ØÅÆËÎÑÄÆËÀ ÒÃÕ×ÚËÕ Ï˾ÇÄÃÕ, ÔÑÆÇÕÃÅ „ÒÔÃËÏÖÃËÏË“ „ÀËÄËÕË“ ÄÃÐÍËÕ Ë×ÔËÕÖÕ, ÉѼà ÕØÃÐËÂÇÕ ÆÃ×ÍÃØ¿ËÔÆà Æà ÃÕÇÀË ÒÃÕ×ÚË ÏË˾Ñ: – თუ ბატონ ჯემალ ლეონიძეს ვი­ ნმემ შეუქმნა პრობლემა, ეს არც ერთ ეტაპზე „თიბისი“ ბანკი არ ყოფილა. ის უბრალოდ იცავდა თავის გაცემულ სე­ სხს, რომელიც უნდა დაბრუნებულიყო. – ÐÇÄËÕÏËÇÔ ÈÃÕÃÆ? – ეს რას ნიშნავს? რა თქმა უნდა, კა­ ნონიერების ფასად. – À×ÏÅÃ, ÃÏ ËÕÖÑÔËÃ¿Ë ÕÚØà ÕÓÇÏà ËÍØÇÀÇÄÃ... – მოდით, ასე შევთანხმდეთ, ამ თე­ მაზე სხვა კომენტარს არ გავაკეთებ. თუ თვლიან, რომ ადგილი აქვს სისხ­ ლის სამართლის დანაშაულს, მიმართ­ ონ პროკურატურას, თუ მიიჩნევენ, რომ ვინმემ მათი სამოქალაქო უფლება დაარღვია, მიმართონ სასამართლოს. კი, ბატონო, ჩვენ თანახმა ვართ. – ÔÃÖÑÏ ¿ÇØËÆà „ÐÕÍ“-¿Ë ÈËÐÃÐÕ×ÔË ÒÑÎËÅËÃ?.. – არ ვაპირებ სხვა კომენტარის გა­ კეთებას. ბატონ გოჩას, ალბათ, ავიწყდება, რომ ის კომენტარს აკეთებს არა ერთი კონკრეტული ჟურნალისტისთვის, არ­ ამედ გაზეთის უკან მდგარი ათასობით მკითხველისთვის, რომლებიც იმავდრ­ ოულად ბანკის არსებული, ან პოტენც­ იური კლიენტები არიან. მით უმეტეს, რომ ამ უსიამოვნო ისტორიაზე ბატონი იურისტის ასეთი პასუხი ბანკის იმიჯზე სასიკეთოდ ნამდვილად არ ზრუნავს.

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

9


საზარელი მკვლელობა my View

მირიან ბოქოლიშვილი ÕÃÚοË, ÔÑÏÇÎÕÃÅ ÃÚÎà ÀÓØÇÐ ÈÑÖÑÜÇ ÚÇÆÃØÀ, ÕÃÜÃÔÇÎË ÏÍØÎÇÎÑÄà Õ×Î ÅÑÖà ÚÐËÕ ÙËÐ ÏÑÚÆÃ. ÆÃÐËÀ ÏËÛÇÐÇÄ×ÎË ÏÔÃØÎÑÄËÀË ÁÔËÎÑÄÇÄËÀ ÚÃÐÆÃÜÏ×ÎË ÓÃÎÄÃÖÑÐËÕ ÅÚÇÆÃÔË ÕÙÑÔÇÆ ÃÓ, ÏËÕ ÕÃÅÚÑØÔÇÄÇÎ ÕÃÚÎ¿Ë ËÒÑØÇÕ. ÉÃÔÆÃÅØÎËÎË 71 ÙÎËÕ ÜÑËà Ï-ÃÃ. „ÒÔÃËÏÖÃËÏËÕ“ ËÐÈÑÔÏÃÅËËÀ, ÏÍØÎÇÎÑÄËÕ ÄÔÃÎÆÇÄËÀ ÕÃÏÃÔÀÃÎÆÃÏÅØÇÎÇÄÏà ÏÇÑÔÇ Æ¾ÇÕØÇ ÆÃÃÍÃØÇÕ ÉÃÔÆÃÅØÎËÎËÕ ÏÇÜÑÄÇÎË 22 ÙÎËÕ ÉÑÉÑÐÃ, ÔÑÏÇÎÕÃÅ ÕÃÕÃÏÃÔÀÎÑÏ ÉÃÐÜÔÃÚ ÏÍØÎÇÎÑÄËÕ ÄÔÃÎÆÇÄËÀ ×ÍØÇ ¿Ç×ÈÃÔÆà 7-ÙÎËÃÐË ÒÃÖËÏÔÑÄÃ. რა გახდა მკვლელობის მოტივი და რამდენად რეალურია ადგილო­ ბრივებში გავრცელებული ხმები იმის შესახებ, რომ მკვლელობა სე­ ქსუალური ძალადობის ნიადაგზე მოხდა? აიძულებდა თუ არა 71 წლ­ ის მოხუცი 22 წლის ნანა ბ­ს არატ­ რადიციულ სექსუალურ კავშირზე დათანხმებას? მკვლელობისა და ბრალდებულის შესახებ ინფორმაც­ იას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, თუმცა საგამოძიებო ორგანოში დეტალების დაკონკრე­ ტებისგან თავი შეიკავეს. „შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებ­ მა, განზრახ მკვლელობის ფაქტზე, 1991 წელს დაბადებული პირი და­ აკავეს. დაკავებულმა საკუთარ სა­ ცხოვრებელ სახლში მოკლა მეზობე­ ლი, 71 წლის ქალბატონი, რომელიც დანით მიყენებული მრავლობითი ჭრილობებით შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. ჩატარებული ოპ­ ერატიულ­სამძებრო ღონისძიების შედეგად სამართალდამცველებმა ბრალდებული მომხდარიდან მეორე დღეს, საკუთარ სახლში დააკავეს. მან დანაშაული აღიარა და მკვლელ­ ობის მოტივად შურისძიება დაასახ­ ელა“, – განუმარტეს „პრაიმტაიმს“ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. საქმის დელიკატურობიდან გა­ მომდინარე, ჩვენ თავი შევიკავეთ მკვლელობის ზუსტი გეოგრაფიული მდებარეობის დასახელებისგან, ის­ ევე, როგორც ფიგურანტების იდ­ ენტიფიცირებისგან, თუმცა ვესა­ უბრეთ ბრალდებულის დედასა და ადგილობრივებს, რომელთა ნაწილი – 22 წლის გოგონას მიერ გამოჩენილ სისასტიკეზე, ნაწილი კი მოხუცის მხრიდან გამოვლენილ სექსუალურ ძალადობაზე საუბრობს. ÇÔÀ-ÇÔÀË ÏÇÜÑÄÇÎË „პრაიმტ­ აიმთან“, კონფიდენციალურობის დაცვის გარანტიით, ყვება, რომ ზო­ ია მ­სა და ნანა ბ­ს გასული წლის ნოემბრიდან „მეგობრული“ ურთიერ­ თობა ჰქონდათ და 71 წლის ქალი 22 წლის გოგონას საჩუქრებითაც ხშირ­ ად ანებივრებდა. – ეს ქალი მარტოხელა იყო და ამ გოგოს ოჯახთან ახლობლობდა. რაღაც საქმიანი ურთიერთობაც კი ჰქონდა მის მშობლებთან. ბოლო დროს, გოგონა ხშირად დადიოდა ზოიასთან სახლში, ეხმარებოდა კი­ დეც, მაგრამ რა ვიცი, რა გითხრათ... ყველაფერზე ლაპარაკი არც ღირს. – ÔÃÕ É×ÎËÕÚÏÑÄÀ? – რას და თვითონ ეს ქალი ადრეც იყო შემჩნეული ასეთ რაღაცებში. აქ, სოფელში, ყველამ იცის, რომ მაგას ქალები მოსწონდა, მაგრამ ასეთ სი­ კვდილს, მე მგონი, არ იმსახურებდა. დიდი სისასტიკით იყო ჩადენილი ეს მკვლელობა, შვილო. არ ვიცი, ეს გო­ გო ამ ზომამდე როგორ მივიდა, ან რა გაუკეთა ასეთი. ÍËÆÇØ ÇÔÀË ÏÇÜÑÄÇÎË კი იმ დე­ ტალებს იხსენებს, რომლის შესახე­ ბაც სოფელში ღიად არა, მაგრამ პი­ რად საუბრებში ხშირად გაიგონებთ. ერთ­ერთი ადგილობრივი, ბრალდე­ ბულის მიერ ოჯახის წევრებისა და საგამოძიებო ორგანოებისთვის მო­ ნაყოლზე დაყრდნობით, ასეთ სურა­ თზე მიუთითებს: ნანა ბ. გვიან საღამოს სტუმრად მიდის ზოია მ­სთან. ამ დროს პენს­ იონერი ქალბატონი უკვე ძილისთვის 10

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

EXCLUSIVE

„ხმის დასახშობად სახეზე ბალიშს აფარებს, სამზარეულოდან გამოაქვს დანა და ყელის გამოჭრას ცდილობს. საბოლოოდ მან 71 წლის ზოია მ-ს მუცლისა და ყელის არეში დანით არაერთი ჭრილობა მიაყენა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ ცხედარი დანით მთლიანად იყო დასახიჩრებული“

ბრალდებულის დედა: „ჩემი შვილი მკვლელი არ არის, მას ლესბოსელი დაესხა თავს და მხოლოდ თავი დაიცვა“ ემზადება, თუმცა სტუმრად მისულ მეზობლის გოგონას მაგიდასთან ჩაის დასალევად მაინც იწვევს. სა­ უბრის დროს ზოია მ. ნანა ბ­სთვის ხელზე მოფერებასა და მასთან ინ­ ტიმური ხასიათის დიალოგის წამო­ წყებას ცდილობს, 71 წლის ქალბ­ ატონი გოგონას კოცნასაც სთხოვს, რის შემდეგაც ნანა ბ. სწრაფად დგ­ ება სკამიდან შინ დაბრუნების მი­ ზნით, გვერდზე გავლისას კი ზოია მ. გოგონას ხელს ავლებს და იწყებს სექსუალური ხასიათის ქმედებებს, რა დროსაც ნანა ბ. თავში არტყამს ხის „დუბინკის“ მსგავს საგანს, რო­ მელსაც ის თან ატარებდა. თავში ჩარტყმის შედეგად ზოია მ. იატაკზე ეცემა და ცდილობს, ყვირილით მე­ ზობლებს საშველად უხმოს, თუმცა

ნანა ბ. მას ხმის დასახშობად სახეზე ბალიშს აფარებს, სამზარეულოდან გამოაქვს დანა და ყელის გამოჭრას ცდილობს. საბოლოოდ მან 71 წლის ზოია მ­ს მუცლისა და ყელის არეში დანით არაერთი ჭრილობა მიაყენა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ ცხ­ ედარი დანით მთლიანად იყო დასა­ ხიჩრებული. დანაშაულის სისრულეში მოყვ­ ანის შემდეგ, ნანა ბ. აქრობს შუქს და ტოვებს ზოია მ­ს სახლს. მკვლ­ ელობის იარაღს – დანასა და ე.წ. დუბინკას კი, გზად, ხევში აგდებს. ამჟამად განზრახ მკვლელობაში მხილებული გოგონა სასჯელაღსრ­ ულების ქალთა და არასრულწლო­ ვანთა დაწესებულებაშია მოთავს­ ებული. ჩვენ დავუკავშირდით მს­

ჯავრდადებულის დედას, რომელიც შვილს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლად მიიჩნევს. Ì.¼., ÄÔÃÎÆÇÄ×ÎËÕ ÆÇÆÃ: – ჩემი შვილი ნამდვილად არ არ­ ის დამნაშავე, თავდასხმა იყო ბავშ­ ვზე, ლესბოსელი დაესხა თავს და თავი დაიცვა. სხვა რა უნდა ექნა. ეს ქალი ძალადობდა ბავშვზე, ჩე­ მი შვილი ისეთი დათრგუნულია ამ ამბის შემდეგ, რომ ყველაფერს მეც არ მეუბნება, იმდენად ამაზრზენი ქალი იყო ის. ბავშვი არც მოელ­ ოდა მსგავს რამეს, შვილიშვილად ეკუთვნოდა, მის ხელში გაიზარდა და ასეთი რამ აკადრა. იმდენად შე­ ეშინდა და გადავიდა ჭკუიდან, რომ ემოციები ვეღარ გააკონტროლა და მოხდა ის, რაც მოხდა.

– ÃÐ× ÀÓØÇÐË ÓÃÎË¿ØËÎË ÏÚÑÎÑÆ ÀÃØÕ ËÅÃØÆÃ? – დიახ, ეს იყო თავდაცვა, ემოც­ იის ნიადაგზე ბავშვმა ვერ გააკონ­ ტროლა, რას სჩადიოდა. როგორც შეეძლო, ისე დაიცვა თავი. მართ­ ალია, გადააჭარბა და დიდი ცოდვა ჩაიდინა, მაგრამ შეშინებული იყო. – ÏÃÐÃÏÆÇ À× ÊÓÑÐËà ÃÏ ÓÃÎÕ ÕÇÓÕ×ÃÎ×ÔË ÂÃÎÃÆÑÄËÕ ÏÅÆÇÎÑÄÃ? – არ ვიცი, შვილო, ბავშვი არაფ­ ერს ამბობს, დათრგუნული იყო და ძლივს გამოდის მდგომარეობიდან. ფსიქიატრთანაც კი გვქონდა რა­ მდენიმე სეანსი. პოლიციას მოუყვა ყველაფერი, თავის ფეხით გაჰყვა განყოფილებაში და აღიარა, რაც გააკეთა.

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


სექსუალურ ნიადაგზე ქვემო ქართლში 22 წლის გოგომ 71 წლის ქალი სექსუალური ძალადობის ნიადაგზე მოკლა

– À× ÉÕ ÇÏ Ëà ÐËÀ, ÕÚ Øà ØË ÐÏ ÇÕÀÃÐ À× ÊÓ ÑÐ Ëà ÃÙ Éà ÔÆ ÃÅ ØÎËÎÕ ÏÕ Éà ØÕË Âà Îà ÆÑ ÄËÕ ÏÅ ÆÇÎÑ ÄÃ? – ჰქონია და თანაც ძალიან ბე­ ვრთან. ახლა გავიგე ეს ყველაფერი, თორემ მანამდე ეჭვიც არაფერში შემპარვია. ოჯახში მოდიოდა ხო­ ლმე ჩვენთან და პატივს ვცემდით, რითაც შეგვეძლო. ადრე ჩემს ქმარ­ სა და მაგას რაღაც საერთო საქმეც ჰქონდათ და ჩვენს ოჯახთან ახლო­ ბლობდა. რას წარმოვიდგენდი, რომ ასეთ რამეს იკადრებდა. ბავშვი მე­ უბნება, დედიკო, მე კი დავაშავე, მაგრამ მე თვითონ ვარ ძალადობის მსხვერპლიო. მე იმის საშუალება არ მქონდა, რომ ან გირაო შემეტანა, ან საპროცესო გარიგებაზე დაგვეწყო ფიქრი. – ÅËÚÇ¿Ë Ôà ÒËÔÑÄÇÄ¿Ë ËÏÛÑÈÇÄÃ? ÔÃÏÇ ÒÔÑÄÎÇÏà ÚÑÏ ÃÔ ¿ÇÓÏÐËÃ? – არა, იქ ნორმალურად არის, მე­ უბნება, კარგად მექცევიანო. სულ ლოცვებსა და ფსალმუნებს კითხ­ ულობს. ძალიან პატივს სცემენ ცი­ ხეში, სხვათა შორის. მოძღვართან მოინანია დანაშაული, ხვდება, რა ცოდვაც ჩაიდინა. უკეთილშობილე­ სი ბავშვია, ეს მთელმა სოფელმა იცის, მაგრამ აი, ამ ზომამდე მიიყ­ ვანა იმ ქალმა. ფსიქიატრს უთხრა, ჩემს თავს აღარ ვეკუთვნოდიო, არ ვიცი, რა დამემართაო. მასეთი ხა­ ლხის ატანა არ მაქვსო. იქ, ციხე­ შიც, ყველას უთხრა, ახლოს არავინ მომეკაროს და არაფერი მაკადროს, თორემ ჩემს თავზე პასუხს არ ვაგე­ ბო. თავიდანვე გააფრთხილა ადმი­ ნისტრაციაც. ნუ, შიშები აქვს ბავშ­ ვს ისევ.

დავა მემკვიდრეობისთვის my View

მირიან ბოქოლიშვილი ÀÄËÎËÕ¿Ë ÅÐÑÄËÎË ÏÚÃÖØÔËÕ, ÑÏÃÔ Æ×ÔÏË¿ËÂËÕ ÍÑÎÇÓÅËà ÕÃÕÃÏÃÔÀÎÑ ÆÃØËÕ ÕÃÉÃÐË ÉÃÚÆÃ. 200ÜÇ ÏÇÖË ÆÃÕÃÚÇÎÇÄËÕ ÈÇÔÙÇÔ×Î ÖËÎÑÕà Æà ÏÚÃÖØÔËÕ ÒËÔÃÆ ÃÔÓËØÕ ÇÔÀÏÃÐÇÀÕ ÇÆÃØÇÄËÃÐ ÑÏÃÔ Æ×ÔÏË¿ËÂËÕ ÓÃÎË¿ØËÎË Æà ÏÑÓÃÎÃÓÇ Ü×ÔÃÄ Í×ÚÃÎÿØËÎË. ×ÍÃÐÑÐÑÆ ÏËÀØËÕÇÄ×ÎË ÓÑÐÇÄËÕ ÆÃÄÔ×ÐÇÄà – ÃÏ ÕÃÈ×ÂØÎËÀ ÙÃÏÑËÙÛÑ ÕÃÕÃÏÃÔÀÎÑ ÆÃØà ÀÇà Æ×ÔÏË¿ËÂÇÏ, ÔÑÏÇÎËÅ ÀÃØÃÆÃÅ ÈÇÔÏÙÇÔË ÉÃÚÎÃØÀ. ØËÐ ÃÔËÕ Ü×ÔÃÄ Í×ÚÃÎÿØËÎË Æà ÔÑÉÑÔ ¼ÃËÉÆÑ ÚÇÎ¿Ë ÅÐÑÄËÎË ÏÚÃÖØÔËÕ ÖËÎÑÇÄË? ÕÃÐÃÏ ÃÏ ÆÇÖÃÎÇÄÕ ÉÃÉÃÅÐÑÄÀ, ÉÇÖÛØËÀ ËÏÃÕ, ÔÑÏ ÑÏÃÔ Æ×ÔÏË¿ËÂÇ 1994 ÙÇÎÕ ÉÃÔÆÃËÅØÃÎÃ, ÏËÕË ÐÃÏ׿ÇØÔÇÄË ÃϽÃÏÃÆ ÃÔÃÇÔÀË ÍÇÔÂÑ ÍÑÎÇÓÅËÑÐÇÔËÕ ÕÃÍ×ÀÔÇÄÃÃ, À×ÏÅà ÏÚÃÖØÃÔË ÙÎÇÄËÕ ÉÃÐÏÃØÎÑÄÃ¿Ë ÇÔÀÃÆÇÔÀË ÓÃÎË¿ØËÎËÕÀØËÕ ÓÏÐËÆà ÍÑÎÇÓÅËÃÕ, ÔÑÏÇÎËÅ ÃÔÃÕÆÔÑÕ ÉÃ×ÕÚØËÕÇÄËÃ. Æ×ÔÏË¿ËÂÇÕ ÕÃÚÇÎÑØÐÇÄÑ ÙÔÇÇÄ¿Ë „¾ÃÏËÕ ÏÚÃÖØÔËÕ“ ÏÇÖÕÃÚÇÎËÀÃÅ ËÅÐÑÄÇÐ, ÔÃÆÉÃÐ ÄÇØÔ ÏËÕ ÐÃÏ׿ÇØÃÔ¿Ë ÕÙÑÔÇÆ ¾ÃÏËÕ ÀÄËÎËÕËÕ ÒÇËÜýÇÄËà ÃÕÃÚ×ÎË. ÏËÕÀØËÕ ÆÃÏÃÚÃÕËÃÀÇÄÇÎË ÉÃÚÎÆÃÀ ÚÃÖØËÕ ÉÃÐÕÃÍ×ÀÔÇÄ×ÎË ÖÇÓÐÑÎÑÉËÃ, Ç.Ù. ÐÃÍÃÙÔË... ƾÇÕ ÑÏÃÔ Æ×ÔÏË¿ËÂËÕ ¿ÇÏÑÓÏÇÆÇÄËÀË ÏÇÏÍØËÆÔÇÑÄÃ, ÔÑÉÑÔÅ ×ÍØÇ ÉËÀÚÃÔËÀ, ÆÃØËÕ ÕÃÉÃÐË ÉÃÚÆÃ. ÔÃÖÑÏ ØÇÔ ËÄÔ×ÐÇÄÕ ÏËÕË ÇÔÀÃÆÇÔÀË ÏÇÏÍØËÆÔÇ ÏÃÏËÕ ÍÑÎÇÓÅËÃÕ, ÃÏÃÕ ÏÚÃÖØÔËÕ ÓÃÎË¿ØËÎË, ÀÇà Æ×ÔÏË¿ËÂÇ ÀÃØÃÆ ÉØËÃÏÄÑÄÕ: – მამას სახლში ჰქონდა ნახატე­ ბის მთელი კოლექცია, რომელსაც არ ასხვისებდა. ამ კოლექციას მიგროვ­ ებდა მე, მის ერთადერთ შვილს. თუ ვინმეს ამ კოლექციიდან რომელიმე ნამუშევარი მოეწონებოდა, ანალ­ ოგიურს უხატავდა, თუმცა თვითონ კოლექციას ხელს არ ახლებდა. აც­ ხადებდა: ეს არ იყიდება, თეასიაო! მამას ჰყავდა მეორე მეუღლე. დე­ დინაცვალთან მამას გარდაცვალე­ ბის შემდეგაც შესანიშნავი ურთიერ­

ვის დარჩება ცნობილი მხატვრის ტილოები? თობა მქონდა. ამ ქალბატონმა მამას ბინა გაყიდა, რაზეც ერთი წუთითაც არ გამომითქვამს პრეტენზია, სხვა სახლში გადავიდა და შესაბამისად, მთელი კოლექცია ამ სახლში გადა­ ვიტანეთ, ვინაიდან დედინაცვალი მა­ რტო ცხოვრობდა და ამის საშუალება იყო. მე თვითონ დაცული სათავსი იმ დროისთვის არ მქონდა და მამას მი­ ერ ჩემთვის დატოვებული კოლექც­ ია, ჩვეულებრივ, იქ ინახებოდა. ერთი წუთითაც არ დამიშვია, რომ შეიძლე­ ბოდა რაიმე პრობლემა შექმნილიყო ამ ნამუშევრებთან დაკავშირებით. გარდა ნახატებისა, იქ არის მამას მთ­ ელი არქივი, პირადი ნივთები, ჩანა­ წერები და ათასი რამ. ვფიქრობდი,

სახლ­მუზეუმი გამეკეთებინა, მაგრამ იმ ეტაპზე ეს არ მოხერხდა. მამას გა­ რდაცვალების შემდეგ მისი არაერთი გამოფენა მოვაწყვეთ და ჩვეულებრ­ ივ, ასე ვურთიერთობდით მე და ჩემი დედინაცვალი. – ÆÃ ÔÑÆËÕ ¿ÇËÓÏÐÃ ÒÔÑÄÎÇÏÇÄË? – ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ჩე­ მი დედინაცვალი გარდაიცვალა და ნასყიდობის ხელშეკრულებით ბინა ძმისშვილს გადასცა, თუმცა, ბინის გარდა, ამ ადამიანის ხელში აღმოჩნ­ და მამაჩემის ნახატები და პირადი არ­ ქივი. მე ბინაზე არანაირი პრეტენზია არ მაქვს და მხოლოდ იმ კოლექციის დაბრუნებას ვითხოვ, რომელიც მა­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

მამ ჩემთვის შექმნა. ჩემ გარდა, ომარ დურმიშიძეს შვილი საერთოდ არ ჰყოლია. დღეს კი ეს ადამიანე­ ბი მიმტკიცებენ, რომ მთელი ეს შემოქმედება ეკუთვნის არა მხატვრის პირდაპ­ ირ მემკვიდრეს, არამ­ ედ მეორე ცოლის ძმისშვილს. ჩემი დედინაცვ­

ალი ავადმყოფობის გამო გარდაიცვ­ ალა, გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი წინასწარ განზრახვას ჰგავს, რომ და­ პატრონებოდნენ არა მარტო ბინას, არამედ მამას შემოქმედებას. – ÃÐ× ÀÓØÇÐ ÏËÚØÇÆËÀ ÄÃÖÑÐË ÑÏÃÔËÕ ÐÃÏ׿ÇØÔÇÄËÕ ÙÃÏÑÕþÇÄÃÆ Æà ÃÔ ÉÃÏÑÉÃÖÃÐÇÕ? – დიახ, ჩემი დედინაცვლის გარდ­ აცვალებიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ მივედი კოლექციის წამოსა­ ღებად, რაზეც მითხრეს, შენ არაფ­ ერი გეკუთვნის, ყველაფერი ჩვენიაო. ავადმყოფობის დროს ამ ქალს დააწ­ ერინეს ნასყიდობის ხელშეკრულება, მისი გარდაცვალების შემდეგ კი გა­ აკეთეს სამკვიდრო. როდესაც მოლა­ პარაკების დონეზე არაფერი გადაწყ­ და, აქეთ მემუქრებოდნენ, რომ მთელ ნახატებს დაწვავდნენ. შევიტანე სა­ რჩელი სასამართლოში. ამჟამად სა­ ქმე სააპელაციო სასამართლოშია და ნოემბერში ველოდებით გადაწყვეტი­ ლებას. ერთი სული აქვთ, ამ ნახატე­ ბს ოფიციალურად დაეპატრონონ და შემდეგ გაყიდონ, რადგან იციან, რომ მამაჩემის ნახატები საკმაოდ ძვირად ფასობს. მე პრეტენზია არ მექნებოდა, ეს ნამუშევრები მუზეუმში, ან ისეთი ადამიანების ხელში მოხვედრილიყო, ვისაც რეალურად ესმის ეს სფერო და, ზოგადად, ხელოვნება. ეს ხალხი კი მხოლოდ მერკანტილური მიზნების­ თვის ცდილობს ამ კოლექციის ხელში ჩაგდებას. მე ხელში მაქვს მამაჩემის სამკვიდრო, საავტორო უფლებების დამადასტურებელი დოკუმენტი ამ ნახატებზე, ასევე მყავს მოწმეები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ მამა­ ჩემი ამ კოლექციას ჩემთვის ქმნიდა, თუმცა ეს პირველი ინსტანციის მო­ სამართლემ არ გაითვალისწინა და მე, მის ერთადერთ შვილს, ომარ დურმიშიძის ნახატები „წამა­ რთვა“, ზურა კუხალაშვ­ ილის სასარგებლოდ... ვნახოთ, რა გადაწყვე­ ტილებას მიიღებს სასამართლო.

„ეს ადამიანები მიმტკიცებენ, რომ მთელი ეს შემოქმედება ეკუთვნის არა მხატვრის პირდაპირ მემკვიდრეს, არამედ მეორე ცოლის ძმისშვილს“ ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

11


პოლკოვნიკ ტაბაღუას, იგივე my View

მირიან ბოქოლიშვილი ÕÃÐÆÔÑ ÉËÔÉØÎËÃÐËÕ ÏÍØÎÇÎÑÄËÕ ÕÃÓÏÇ¿Ë ÃÀÑÄËÀ ÒËÔËÕ ¼ØÇÐÇÄà ÈËÉ×ÔËÔÇÄÕ. ÏÃÀ ¿ÑÔËÕ ÏÃÀËÅ, ØËÐÅ ÆÇÖÃÎ×ÔÃÆ Ã¾ÙÇÔÕ, Ôà ÒÔËØËÎÇÉËÇÄËÀ ÕÃÔÉÇÄÎÑÄÆÐÇÐ ÕÃÕÌÇÎþÕÔ×ÎÇÄËÕ ÆÃÙÇÕÇÄ×ÎÇÄÃ¿Ë ÛÑÈÐËÕÃÕ ÉËÔÉØÎËÃÐËÕ ÕÃÓÏÇÜÇ ÉÃÕÃÏÃÔÀÎÇÄ×ÎË Í×Æ-ËÕ ÑÀÚË ÏþÃμËÐÑÕÃÐË. ÉÃÏÑÂËÇÄÃÏ ÃÏ ÏËÏÃÔÀ×ÎÇÄËÀ ÆÃÍËÀÚà ÕÃÕÌÇÎþÕÔ×ÎÇÄËÕ #10 ÆÃÙÇÕÇÄ×ÎÇÄËÕ ÛÑÈËÎË ÆËÔÇÓÖÑÔË ÀÇÏ×Ô ÖÃÄþ×ÃÅ, ËÉËØÇ ÏÃÏà ÐËÍÑÎÑÜË, ÔÑÏÇÎËÅ ÃÏ ÆÔÑËÕÀØËÕ ×ÍØÇ ÕÃÕ×ÎËÇÔÑ ÒËÔË ÉÃÚÎÆÃÀ Æà ϾØÆÇÎÏÕÃÚ×ÔÇÄÃÕ ÇÙÇÑÆÃ. ÒÔÑÍ×ÔÃÖ×ÔÃ¿Ë ÆÃÍËÀÚØËÆÃÐ ÔÃÏÆÇÐËÏÇ Æ¾ËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÕÃÕ×ÎËÇÔÑ ÒËÔÏà ÒÔÑÍ×ÔÃÖ×Ôà ÜÇÙÑÎÃ¿Ë ÆÃÃÆÃÐÿÃ×Îà Æà ÉÃÐÃÅÚÃÆÃ, ÔÑÏ ÕÃÉÃÏÑÂËÇÄÑ ÑÔÉÃÐÑ ÏÃÕ ÄÃ¼Ñ ÃÚÃÎÃËÃÕ ÙËÐÃþÏÆÇÉ ¼ØÇÐÇÄËÕ ÏËÅÇÏÃÕ ÃËÂ×ÎÇÄÆÃ. ÏËÕ ÃÏ ÉÃÐÅÚÃÆÇÄÃÕ ÍË ÏÃÎÇØÇ ÏÑÊÛØà ÕÃÒÃÖÔËÃÔÓÑÕ ÉÃÆÃÙÛØÇÖËÎÇÄÃ, ÔËÀÃÅ ÏÃÏà ÐËÍÑÎÑÜÕ Ï¾ØÆÇÎÏÕÃÚ×ÔÇÄà ¿Ç×¼ÇÔÆÃ. „ÒÔÃËÏÖÃËÏËÕÀØËÕ“ ÅÐÑÄËÎË ÚÆÇÄÃ, ÔÑÏ ÏѾØÃÔË, ÔÑÏÇÎÕÃÅ ÒÔÑÍ×ÔÃÖ×ÔÃÕÀÃÐ ÆÃÒËÔËÕÒËÔÇÄËÕ ÉÃÏÑ ÌØÃÔË ÃÚÕÐÇÕ, ÕÃÒÃÖÔËÃÔÓÑÏ, „¿Ç×ÈÇÔÇÄÇÎË ÕÃÓÅËÇÎËÕ ÉÃÏÑÕÃÕÛËÆÃÆ, ÔÇÉËÑпË, ÇÔÀ-ÇÔÀ ÏÑÐÃÕÖÇÔ¿Ë ÉÃ׿ØÓ. „მამა ნიკოლოზი ნანობს ასეთ ნაბიჯს, ის გარემოების მსხვერპლი გახდა და ძალაუნებურად აღმოჩნ­ და გაუგებრობაში ჩართული. ამ­ ჟამად ის მონასტერში გაგზავნეს და სინანულშია“, – გვიყვება პირად საუბარში საპატრიარქოსთან დაახ­ ლოებული პირი. ძნელი სათქმელია, იყო თუ არა ზეწოლა და მართლაც აიძულებდ­ ნენ თუ არა მამა ნიკოლოზს ახალ­ აიას წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას, თუმცა ფაქტია, რომ საქმეში დევს მისი დაკითხვის ოქმი, რომელსაც პირობითად შესაძლოა, მოძღვრის აღიარებაც კი ვუწოდოთ. „პრაიმტ­ აიმისთვის“ ცნობილი გახდა თემურ ტაბაღუას, იგივე მამა ნიკოლოზის ჩვენება, რომელიც, ვფიქრობ, ჩვ­ ენი მკითხველისთვისაც საინტერე­ სო უნდა იყოს, თუმცა მანამდე გე­ ტყვით, რომ თემურ ტაბაღუა 2012 წლის 23 დეკემბერს აღიკვეცა სასუ­ ლიერო დიაკვნად მამა ნიკოლოზის სახელით და მსახურობდა სამების საკათედრო ტაძარში. ბერად აღ­ კვეცამდე, 2002 წლიდან მუშაობდა სასჯელაღსრულების დეპარტამენ­ ტში სხვადასხვა თანამდებობებზე და ბაჩო ახალაიას ახლო მეგობრად ითვლებოდა. 2006 წლის ივნისში, ახალაიამ თემურ ტაბაღუა დანიშნა სასჯელაღსრულების #10 საერთო რეჟიმის დაწესებულების ხელმძღ­ ვანელად. ეს დაწესებულება განთ­ ავსებული იყო ზაჰესში და განკუთ­ ვნილი გახლდათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისა და მათთან გათანაბრებული პირე­ ბის სასჯელის მოსახდელად. ციხის უფროსად თემურ ტაბაღუას დანი­ შვნიდან რამდენიმე დღეში ხსენებ­ ულ დაწესებულებაში გადაჰყავთ სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმეზე გასამართლებული კონს­ ტიტუციური უსაფრთხოების დეპა­ რტამენტის ყოფილი თანამშრომლ­ ები: გერონტი ალანია, ალექსანდრე ღაჭავა, ავთანდილ აფციაური და მიხეილ ბიბილურიძე. „მათ გადმოყვანამდე დაახლოებ­ ით ერთი კვირით ადრე ჩემთვის უკ­ ვე ცნობილი იყო ზემოაღნიშნული პირების ჩვენს დაწესებულებაში შე­ საძლო მოთავსების თაობაზე, რის შესახებაც მე მითხრა სასჯელაღსრ­ ულების დეპარტამენტის დირექტ­ ორის მოადგილე კახა ბუცხრიკიძემ. მისივე მითითებით, სად­ის სამეურ­ ნეო ნაწილის თანამშრომლების მი­ ერ მოხდა პატიმართა საცხოვრებე­ ლი კორპუსის ერთი ნაწილის, კერძ­ ოდ, მედპუნქტისთვის დათმობილი ოთახების გარემონტება. აღნიშნ­ ულით თავიდან უნდა აგვეცილები­ 12

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

„მათ ნებისმიერ დროს შეეძლოთ, ციხის ადმინისტრაციულ შენობაში და მათ შორის, ჩემს კაბინეტში შემოსვლა“

„ყველასთვის ცნობილი იყო გერონტი ალანიას კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორ დათა ახალაიასთან ახლო მეგობრული დამოკიდებულების შესახებ. ვფიქრობ, რომ სწორედ აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა მისი და დანარჩენი პატიმრების პრივილეგირებული ყოფნა ჩვენს დაწესებულებაში“ ნა გერონტი ალანიას, ალექსანდრე ღაჭავას, მიხეილ ბიბილურიძისა და ავთანდილ აფციაურის სხვა პატი­ მრებთან ურთიერთობა და შესაძლო კონფლიქტები, რადგან ეს უკანასკნ­ ელნი შესაძლებელი იყო, რომ მათ მი­ ერ ყოფილიყვნენ დაკავებულნი. სა­ რემონტო სამუშაოები დაახლოებით ერთი კვირის მანძილზე მიმდინარ­ ეობდა, რა დროსაც ყოფილი მედპუნ­ ქტის ფართში მოეწყო ოთხი ოთახი, დამოუკიდებელი სველი წერტილები, შეიღება კედლები, იატაკი და სხვ. სა­ რემონტო სამუშაოების დასრულებ­ ისთანავე ალანია, ღაჭავა, აფციაური და ბიბილურიძე საბადრაგო სამსახ­ ურმა მოიყვანა დაწესებულებაში“, – ყვება პროკურატურისთვის მიცემულ ჩვენებაში მამა ნიკოლოზი, იგივე თე­ მურ ტაბაღუა. მისივე თქმით, ხსენებული პატი­ მრები ციხეში სასჯელაღსრულების

დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებმა მიაცილეს, რომელთა მხრიდან გაიცა მითითება, რომ ესენი არიან განს­ აკუთრებული პატიმრები და მათზე ციხის შიდა განაწესით დადგენილი არც ერთი წესი და ვალდებულება არ უნდა გავრცელებულიყო. მათ უნდა მისცემოდათ ციხის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილების შესა­ ძლებლობა, მობილური ტელეფონით შეუზღუდავად სარგებლობის უფ­ ლება, ხოლო მათთან მისული მნახ­ ველები არ უნდა შეზღუდულიყვნენ დროში, არ უნდა შემოწმებულიყვნენ არც მნახველები და არც მათ მიერ მიტანილი ამანათები. მამა ნიკოლო­ ზი ჩვენებაში ასევე მიუთითებს, რომ პატიმრების მოყვანის დღესვე საბა­ დრაგო ავტომანქანით ციხეში მოიტ­ ანეს ავეჯი და სხვა ნივთები, რომე­ ლიც განთავსდა „განსაკუთრებული პატიმრებისთვის“ განკუთვნილ ოთ­

ახებში. სხვებისგან განსხვავებით, პრივილეგირებულ პატიმრებს ჰქონ­ დათ ხის საწოლები, ტელევიზორები, მაცივრები, სხვადასხვა კომპიუტე­ რული ტექნიკა, ჰაერის გამაგრილ­ ებლები და სხვა ნივთები. მათ კო­ მფორტულად მოწყობილ ოთახებში შეუყვანეს საკაბელო არხები და ინ­ ტერნეტი, საჭმელს კი მიირთმევდნენ მათთვის სპეციალურად გამოყოფილ სამზარეულოში. „მათ ნებისმიერ დროს შეეძლოთ ციხის ადმინისტრაციულ შენობაში და მათ შორის, ჩემს კაბინეტში შემო­ სვლა. არ მოწმდებოდნენ მნახველები და იყო შემთხვევები, როდესაც ისინი გვიან ღამემდე რჩებოდნენ, იმარ­ თებოდა სუფრები და ქეიფები. მეც მომიწია რამდენიმე ასეთ სუფრაზე ყოფნა, რა დროსაც ალკოჰოლური სასმელებიც მიუღიათ სუფრის წევრ­ ებს... ზემოდასახელებულ პირებთან

გერონტი ალანია ხშირად მომსვლელთაგან შემიძლია დავასახელო იუსტიციის სამინისტ­ როს გენერალური ინსპექციის თანა­ მშრომელი დავით ჩხიტუნიძე, ასევე, გენინსპექციის თანამშრომელი ია პაიჭაძე, მეგის ქარდავა და სხვები“, – ყვება სასჯელაღსრულების #10 და­ წესებულების ყოფილი დირექტორი. ჩვენებაში თემურ ტაბაღუა ასევე იხსენებს იმ ფაქტებს, როდესაც გი­ რგვლიანის მკვლელობის საქმეზე გასამართლებული პირები საერთოდ ტოვებდნენ დაწესებულებას. „2008 წლის აგვისტოში, ბაჩანა ახ­ ალაია, მისი მოადგილე კახა ბუცხრი­ კიძე, დავით ჩხიტუნიძე და კიდევ რა­ მდენიმე პირი ვიმყოფებოდით თურქ­ ეთში დასასვენებლად. აგვისტოს და­ საწყისში რუსეთთან გართულებული სიტუაციისა და დაწყებული საომარი მოქმედებების გამო, მე, ბაჩანა ახ­ ალაია, კახა ბუცხრიკიძე და კიდევ

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


`

მამა ნიკოლოზის აღიარება იმართებოდა სუფრები და ქეიფები. მეც მომიწია რამდენიმე ასეთ სუფრაზე ყოფნა, რა დროსაც ალკოჰოლური სასმელებიც მიუღიათ სუფრის წევრებს... ზემოდასახელებულ პირებთან ხშირად მომსვლელთაგან შემიძლია დავასახელო დავით ჩხიტუნიძე, გენინსპექციის თანამშრომელი ია პაიჭაძე, მეგის ქარდავა და სხვები...

`

სად იმყოფება ამჟამად ბაჩო ახალაიას მეგობარი სასულიერო პირი, რომელსაც საპატრიარქომ მღვდელმსახურება შეუჩერა? რა­მდ­ენ­იმე პი­რი სა­ქა­რთ­ვე­ლო­ში და­ ვბ­რუ­ნდ­ით 8 აგ­ვი­სტ­ოს და მა­ში­ნვე გა­ვე­მა­რთ­ეთ სა­ომ­არი მო­ქმ­ედ­ებ­ებ­ის ეპ­იც­ენ­ტრ­ში (და­ვით ჩხ­იტ­უნ­იძე ჩვ­ენ­ ზე ად­რე ჩა­მო­ვი­და სა­ქა­რთ­ვე­ლო­ში). კე­რძ­ოდ, ზე­მო­ხს­ენ­ებ­ულ პი­რე­ბთ­ან და სა­სჯ­ელ­აღ­სრ­ულ­ებ­ის დე­პა­რტ­ამ­ ენ­ტის სპ­ეც­და­ნი­შნ­ულ­ებ­ის რა­ზმ­თან ერ­თად ვი­მყ­ოფ­ებ­ოდ­ით ერ­ედ­ვში, სა­დაც მო­ვყ­ევ­ით და­ბო­მბ­ვა­ში და მე მი­ვი­ღე მძ­იმე კა­ნტ­უზ­ია. სა­ბო­ლო­ოდ თბ­ილ­ის­ში და­ვბ­რუ­ნდი 11 აგ­ვი­სტ­ოს და რო­ცა მი­ვე­დი #10 და­წე­სე­ბუ­ლე­ ბა­ში, ჩე­მმა მო­ად­გი­ლემ, მუ­რად გა­ ბუ­ნი­ამ და­მა­ხვ­ედ­რა და­ახ­ლო­ებ­ით 25 პა­ტი­მრ­ის სია, რო­მე­ლთ­აც სუ­რვ­ილი ჰქ­ონ­დათ, სა­ომ­არ მო­ქმ­ედ­ებ­ებ­ში ჩა­ ბმ­ულ­იყ­ვნ­ენ. პა­ტი­მრ­ებ­ის სა­ომ­არ მო­ქმ­ედ­ებ­ებ­ში შე­სა­ძლო ჩა­ბმ­ის შე­ სა­ხებ და ას­ეთი სი­ის შე­დგ­ენ­ის მი­თი­ თე­ბა მი­ვი­ღე პი­რა­დად და­ვით ჭა­კუ­ ას­გან, რო­მე­ლიც ამ პე­რი­ოდ­ში ბა­ჩა­ნა

ახ­ალ­აი­ას მო­ად­გი­ლედ მუ­შა­ობ­და. #10 და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში სა­სჯ­ელ­აღ­ სრ­ულ­ებ­ის დე­პა­რტ­ამ­ენ­ტი­დან მი­იტ­ ან­ეს სა­მხ­ედ­რო ფო­რმ­ები, მა­გრ­ამ სა­ ბო­ლო­ოდ ის­ინი არ გა­მო­უყ­ენ­ებ­იათ, რა­დგ­ან პა­ტი­მრ­ები სა­ომ­არ მო­ქმ­ედ­ ებ­ებ­ში არ ჩა­რთ­ულ­ან. თუ­მცა იმ­ავე დღ­ეს მო­ბი­ლუ­რით და­მი­კა­ვშ­ირ­და ჩე­ მი მო­ად­გი­ლე და შე­მა­ტყ­ობ­ინა, რომ #10 და­წე­სე­ბუ­ლე­ბი­დან და­ვით ჩხ­იტ­ უნ­იძ­ემ გა­იყ­ვა­ნა გე­რო­ნტი ალ­ან­ია, ალ­ექ­სა­ნდ­რე ღა­ჭა­ვა, ავ­თა­ნდ­ილ აფ­ ცი­აუ­რი და მი­ხე­ილ ბი­ბი­ლუ­რი­ძე. მე მა­ში­ნვე და­ვუ­კა­ვშ­ირ­დი ბა­ჩა­ნა ახ­ალ­ აი­ას და მო­ვა­ხს­ენე ზე­მო­ხს­ენ­ებ­ული პი­რე­ბის ცი­ხი­დან გა­ყვ­ან­ის შე­სა­ხებ, თა­ვი­დან მან გა­იკ­ვი­რვა და მი­თხ­რა, რომ ყვ­ელ­აფ­ერს გა­არ­კვ­ევ­და და და­ მი­კა­ვშ­ირ­დე­ბო­და, თუ­მცა მე იმ­ავე დღ­ეს პი­რა­დად შე­ვხ­ვდი ბა­ჩა­ნა ახ­ალ­ აი­ას, რო­მე­ლმ­აც მი­თხ­რა, რომ ყვ­ელ­ აფ­რის სა­ქმ­ის კუ­რს­ში იყო და იც­ოდა,

რომ ხს­ენ­ებ­ული პი­რე­ბი მო­დუ­ლის შე­ნო­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბო­დნ­ენ. აგ­ვი­სტ­ოს ბო­ლოს, ანუ და­ახ­ლო­ებ­ით ათი დღ­ ის შე­მდ­ეგ, კა­ხა ბუ­ცხ­რი­კი­ძე და­მი­ კა­ვშ­ირ­და და მი­თხ­რა, რომ ცი­ხი­დან გა­ყვ­ან­ილი პა­ტი­მრ­ები უკ­ან მო­ჰყ­ავ­ და და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში და მე უნ­და გა­ მე­ფრ­თხ­ილ­ებ­ინა თა­ნა­მშ­რო­მლ­ები“, – ყვ­ება ცი­ხის ყო­ფი­ლი დი­რე­ქტ­ორი თე­მურ ტა­ბა­ღუა. მა­მა ნი­კო­ლო­ზი სა­გა­მო­ძი­ებო ორ­ გა­ნო­ებს ას­ევე უყ­ვე­ბა, რომ ცი­ხე­ში და­ბრ­უნ­ებ­ული „გა­ნს­აკ­უთ­რე­ბუ­ლი პა­ტი­მრ­ები“ კვ­ლა­ვი­ნდ­ებ­ურ­ად სა­ რგ­ებ­ლო­ბდ­ნენ პრ­ივ­ილ­ეგ­იე­ბით და მა­თზე თი­თქ­მის არ ვრ­ცე­ლდ­ებ­ოდა არ­ან­აი­რი შე­ზღ­უდ­ვა. „გე­რო­ნტი ალ­ან­იას, ალ­ექ­სა­ნდ­რე ღა­ჭა­ვას, მი­ხე­ილ ბი­ბი­ლუ­რი­ძი­სა და ავ­თა­ნდ­ილ აფ­ცი­აუ­რის პრ­ივ­ილ­ეგ­ირ­ ებ­ულ მდ­გო­მა­რე­ობ­აში ყო­ფნა გა­გრ­ ძე­ლდა მათ სა­ბო­ლოო გა­ნთ­ავ­ის­უფ­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ლე­ბა­მდე, ანუ 2009 წლ­ის სე­ქტ­ემ­ბრ­ ამ­დე“, – ყვ­ება ტა­ბა­ღუა. ის ხს­ენ­ებ­ული პა­ტი­მრ­ებ­ის პრ­ივ­ ილ­ეგ­ირ­ებ­ულ მდ­გო­მა­რე­ობ­ას კუდის ხე­ლმ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბა­სთ­ან, კე­რძ­ოდ კი, და­თა ახ­ალ­აი­ას­თან მე­გო­ბრ­ობ­ით ხს­ნის და ამ­ბო­ბს, რომ შსს-ს სხ­ვა ყო­ ფი­ლი თა­ნა­მშ­რო­მლ­ები, რო­მლ­ებ­იც ას­ევე #10 და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში იხ­დი­დნ­ ენ სა­სჯ­ელს, მს­გა­ვსი უპ­ირ­ატ­ეს­ობ­ ებ­ით არ სა­რგ­ებ­ლო­ბდ­ნენ. „ზე­მო­ხს­ენ­ებ­ული პი­რე­ბი­სთ­ვის თი­თქ­მის შე­უზ­ღუ­და­ვი უფ­ლე­ბე­ბის მი­ნი­ჭე­ბა, მი­უხ­ედ­ავ­ად მა­თი ცი­ხე­ში ყო­ფნ­ისა, არ უნ­და ყო­ფი­ლი­ყო კა­ხა ბუ­ცხ­რი­კი­ძის გა­და­სა­წყ­ვე­ტი სა­კი­თხი, ყო­ველ შე­მთ­ხვ­ევ­აში მის მი­ერ თქ­მუ­ ლმა სი­ტყ­ვე­ბმა, ას­ეთი შთ­აბ­ეჭ­დი­ლე­ ბა და­ტო­ვა. ამ­ას­თა­ნა­ვე, ყვ­ელ­ას­თვ­ ის ცნ­ობ­ილი იყო გე­რო­ნტი ალ­ან­იას კო­ნს­ტი­ტუ­ცი­ური უს­აფ­რთ­ხო­ებ­ის დე­პა­რტ­ამ­ენ­ტის დი­რე­ქტ­ორ და­თა

ახ­ალ­აი­ას­თან ახ­ლო მე­გო­ბრ­ული და­ მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ. ვფ­იქ­რობ, რომ სწ­ორ­ედ აღ­ნი­შნ­ულ­მა გა­რე­მო­ებ­ ებ­მა გა­ნა­პი­რო­ბა მი­სი და და­ნა­რჩ­ენი პა­ტი­მრ­ებ­ის პრ­ივ­ილ­ეგ­ირ­ებ­ული ყო­ ფნა ჩვ­ენს და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში“, – წე­რს სა­კუ­თარ ჩვ­ენ­ებ­აში თე­მურ ტა­ბა­ღუა. მო­გვ­ია­ნე­ბით მან პრ­ოკ­ურ­ატ­ურა ზე­წო­ლა­ში და­ად­ან­აშ­აუ­ლა. შე­სა­ბა­ მი­სად, უც­ნო­ბია, ამ ჩვ­ენ­ებ­იდ­ან რას ყვ­ება თა­ვი­სი ნე­ბით და რას ზე­წო­ლის შე­დე­გად. სა­პა­ტრ­ია­რქ­ოს­გან და­სჯ­ ილი სა­სუ­ლი­ერო პი­რი, რო­გო­რც უკ­ ვე გი­თხ­არ­ით, ამ­ჟა­მად ერთ-ერთ მო­ ნა­სტ­ერ­შია გა­გზ­ავ­ნი­ლი, „მღ­ვდ­ელ­ მს­ახ­ურ­ის­თვ­ის შე­უფ­ერ­ებ­ელი სა­ქც­ იე­ლის გა­მო­სყ­იდ­ვის მი­ზნ­ით“. თუ­მცა ცი­ხის ყო­ფილ დი­რე­ქტ­ორს სა­ჯა­როდ მა­ინც მო­უწ­ევს ჩვ­ენ­ებ­ის მი­ცე­მა. ეს მა­შინ, რო­დე­საც სა­ქმ­ის არ­სე­ბი­თი გა­ნხ­ილ­ვის ეტ­აპ­ზე თე­მურ ტა­ბა­ღუ­ას სა­სა­მა­რთ­ლო­ში გა­მო­იძ­ახ­ებ­ენ. ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

13


ÕÃÒÃÔÎÃÏÇÐÖÑ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄÃ¿Ë ÆÃÒËÔËÕÒËÔÇÄà ÔÑÏ ÃÔËÕ, ÇÕ ÒÔÇÏËÇÔÏà ÀÃØÃÆ ÆÃÃÏÖÍËÅÃ. ÄËÂËÐà ËØÃÐË¿ØËÎËÕ ÉÃÐÅÚÃÆÇÄËÀ, ÒÃÔÎÃÏÇÐÖ¿Ë ÑÔË-ÕÃÏË ÍÃÅË ÕËÖ×ÃÅËËÕ ÃÛËÔÃØÇÄÃÕ ÕÃÒÔÇÜËÆÇÐÖÑ ÃÔ¼ÇØÐÇÄËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ¿ÇÇÅÆÇÄÃ. Ä×ÐÇÄÔËØËÃ, ÃÔÃØËÐ ÕÃ×ÄÔÑÄÕ ÍÑÐÍÔÇÖ×Î ÉØÃÔÇÄÜÇ, À×ÏÅà ÃÏÛËÔÃØÇÄÎÇÄËÕ ÕËà ÏËÃÚÎÑÇÄËÀ ÃÔËÕ ÅÐÑÄËÎË. ÇÕ ËÕ ÆÇÒ×ÖÃÖÇÄË ÃÔËÃÐ, ÔÑÏÎÇÄÕÃÅ ÕÃÒÔÇÜËÆÇÐÖÑ ÃÔ¼ÇØÐÇÄËÕÀØËÕ ÔÇÉËÑÐÇÄËÕ ÕÃÃÔ¼ÇØÐÑ ¿ÖÃÄÇÄËÕ ÚÇÎϾØÃÐÇÎÑÄà ×ÐÆÑÆÃÀ. ÃÏËÕ ×ÈÎÇÄà ÏÃÀ ÆÃØËÀ ÕÃÉÃÐÇÎËÂÇÏ ÃÔ ÏËÕÅÃÀ. ¿ÇÕÃÄÃÏËÕÃÆ, ÏÀÃØÃÔË ÆÃÒËÔËÕÒËÔÇÄÃÅ ÕÃÒÃÔÎÃÏÇÐÖÑ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄËÕ ÎËÆÇÔÕà Æà ÏÃÀ ¿ÑÔËÕ ÆÃËÙÛÑ. ÕÃÉÃÐÇÎËÂÇ ÃÔÅ ¿ÖÃÄËÕ ÚÇÎϾØÃÐÇÎÑÄËÕ ÏÕ×ÔØÇÎÇÄÕ ÃÕÃÚÇÎÇÄÕ. À×ÏÅà ÈÃÓÖËÃ, ÔÑÏ ÉÃÆÃÌÉ×ÈÇÄËÕ Ã×ÅËÎÇÄÎÑÄÃÕ ÀÃØÃÆ „ÑÅÐÇÄËÕ“ ÙÃÔÏÑÏÃÆÉÇÐÎÇÄËÅ ÚÇÆÃØÇÐ. ÏÃÉÃÎËÀÃÆ, ËÔÃÍÎË ÃÎÃÕÃÐËÃÏ ¾ËÃÆ ÆÃÃÈËÓÕËÔà ÕÃÍ×ÀÃÔË ÏÑÕÃÜÔÇÄÃ, ÔÑÏ ÕÃÒÔÇÜËÆÇÐÖÑ ÃÔ¼ÇØÐÇÄËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÍÑÃÎËÅËà ×ÍØÇ ¾ËÔÇÄ×ÎÇÄÇÄËÕ ËÔÉØÎËØ ÉÃÇÔÀËÃÐÆÇÄÃ. ÕÙÑÔÇÆ ÃÎÃÕÃÐËÃÕ ÉÃÐÅÚÃÆÇÄËÕ ÈÑÐÜÇ ÉÃØÔÅÇÎÆà ËÐÈÑÔÏÃÅËÃ, ÔÑÏ „ÈÑÔ×ÏË“, ×ÈÔÑ ÍÑÐÍÔÇÖ×ÎÃÆ ÍË É×ÄÃÜ ÕÃÐËÍËÂÇ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄËÕ ÆÃÖÑØÇÄÃÕ ÃÒËÔÇÄÕ... ÎÑÉËÍ×ÔÃÆ ÇÄÏËÕ ÑÔËØÇ ËÐÈÑÔÏÃÅËà ÇÔÀÏÃÐÇÀÕ, ÔÃÆÉÃÐ ÑÔËÇÐÖÃÅËÃÕÀÃÐ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄËÀ „ÈÑÔ×ÏËÕ“ ÏËÏÃÔÀ ÌÇÔ ÍËÆÇØ ÆËÆË ÚÐËÕ ÙËÐÃÀ ÃÔÕÇÄÑÄÆà ÍËÀÚØÇÄË. ÆÃØËÀ ÕÃÉÃÐÇÎËÂÇ, ÕÃÒÃÔÎÃÏÇÐÖÑ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄËÕ ÎËÆÇÔË: – შეიძლება ყველაზე ვიფიქრო, მა­ გრამ გუბაზ სანიკიძეზე მაგ ინფორმ­ აციას ნამდვილად ვერ დავუშვებ. ტყ­ უილი ინფორმაციაა. – ÃÎÃÕÃÐËÃÏ ÉÃÐÃÅÚÃÆÃ, ÔÑÏ ÃÔ¼ÇØÐÇÄËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÍÑÃÎËÅËà ¾ËÔÇÄ×ÎÇÄÇÄËÕ ËÔÉØÎËØ ÉÃÇÔÀËÃÐÆÇÄÃ, ØËÅËÀ, ÔÑÏ ÍÑÃÎËÅËÃ¿Ë ÕÃÉÃÔÇÑ Í×ÔÕÀÃÐ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄËÀ ÃÜÔÀà ÕÚØÃÆÃÕÚØÃÑÄÃÃ, ¿ÇËÂÎÇÄà ÔÑÏ ÆÃÕÃØÎ×ÔË ÑÔËÇÐÖÃÅËËÕ ÒÃÔÖËÇÄË ÅÃÎÍÇ ØËÚËÎÑÀ? – ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ კო­ ალიციაში აზრთა სხვადასხვაობაა ამ საკითხთან დაკავშირებით... – ÅÐÑÄËÎËà ÏÔÇÙØÇÎÇÄËÕ ÒÑÜËÅËà ÐÃÖÑÕÀÃÐ ÏËÏÃÔÀÇÄÿË. – კოალიციას ერთიანად აქვს გა­ ცხადებული თავისი პროგრამაცა და ორიენტაციაც. ეს არის მჭიდრო ინ­ ტეგრაცია ევროსტრუქტურებთან და პარალელურად ურთიერთობის დარეგულირების მცდელობა რუსე­ თთან, რადგან ის უნდა იყოს ჩვენი ეკონომიკური პარტნიორი, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენი ბაზრები ერთმ­ ანეთთან ძალიან მიბმულია და ან­ ალოგიურია. ჩვენი ეკონომიკისთვის რუსეთის ბაზრის დაკარგვა ძალიან დიდი ტრაგედია იყო. შესაბამისად, კოალიციაში ზოგს მეტი ინტერესი აქვს, ამერიკული პოზიციები იყოს დომინანტი ქართულ პოლიტიკა­ ში, ზოგი მხარს უჭერს ევროპული სტრუქტურებისკენ მეტად გადა­ ხრას... ეს სუფთა სუბიექტურია და მსჯელობის საგანია. თუმცა კამათი ამ საკითხზე კოალიციაში არ ყო­ ფილა. რაც შეეხება მრეწველებს, მათი პარტია დაარსებულია უფრო ეკონომიკური პრობლემების მოსა­ გვარებლად და ეკონომიკურ ღირე­ ბულებებს ეფუძნება. შესაბამისად, მათ შეიძლება მიაჩნიათ, რომ უმნი­ შვნელოვანესია რუსეთის ბაზრის, რაც შეიძლება სწრაფად ათვისება, მაშინ როცა კოალიციაში შემავალი სხვა პარტია თვლის, რომ რუსეთის ბაზარი მეორეხარისხოვანია და ბე­ ვრად მნიშვნელოვანია დასავლური ღირებულებების გატარება და მათი რეკომენდაციების გათვალისწინება. ყველაზე სწორი პოლიტიკური გზა ორივე მათგანის შერწყმაა. ვფიქ­ რობ, ჩვენი კოალიცია სწორედ ამას ახერხებს. – ÒËÔÃÆÃÆ ÀÓØÇÐË ¿ÇÚÇÆ×ÎÇÄà ÔÑÉÑÔËÃ, ÔÑÏÇÎË ×ÈÔÑ ÏÐË¿ØÐÇÎÑØÐÃÆ ÏËÉüÐËÃÀ? – რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის მომხრე ვიყავი და ახლაც მომხრე ვარ იმისა, რომ, რაც შეიძლება მაქსიმალ­ ურად უნდა გამოვიყენოთ ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ მოხდეს ჩვენი დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრ­ ირება. 14

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

დავით საგანელიძე: `უმრავლესობიდან დეპუტატების გასვლას გამოვრიცხავ~

`

`შეიძლება სიტუაციის აყირავება გინდოდეს და შედეგად ფეხი მოიმტვრიო. საერთოდაც, შეიძლება თავზე დაგეცეს ის, რის აყირავებაც გინდა. მგონი, ასეთი ორი-სამი ადამიანი თუ არის უმრავლესობაში და ვფიქრობ, ისინი საკუთარ ფეხებს გაუფრთხილდებიან“

რა ბერკეტები აქვს ბურჯანაძეს, რომ ფრაქცია შექმნას? ძალიან მაინტერესებს და იქნებ დამანახონ ის ადამიანები, ვისი მეშვეობითაც ბურჯანაძე ფრაქციას შექმნის?

`იმედი მაქვს, ბატონი კობა ერთხელ მაინც შეასრულებს თავის ნათქვამ სიტყვას. ერთერთი ტელევიზიის ეთერში მან განაცხადა, რომ, თუ არჩევნებში 3%-ს ვერ მოაგროვებს, პოლიტიკიდან წავა~ – ÒÔÇÏËÇÔËÕ ÉÃÐÅÚÃÆÇÄËÆÃÐ ÉÃÏÑÏÆËÐÃÔÇ, ÔÑÉÑÔÅ ¼ÃÐÕ, ÕÃÒÃÔÎÃÏÇÐÖÑ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄÃ¿Ë ËÕÇØ ÒÔÑÄÎÇÏÇÄËÃ... – ვიღაცებისთვის კომფორტული არ არის ის, რომ მე მათ უარი ვუთხარი სა­ არჩევნო შტაბების თავმჯდომარეობაზე. – ¿ÇËÂÎÇÄà ÇÕ ×ÍÏÃÛÑÈËÎÑ ÆÇÒ×ÖÃÖÇÄË ÉÃØËÆÐÇÐ Æà ¿ÇÓÏÐÃÐ ÃÚÃÎË ÈÔÃÓÅËÃ, ×ÈÔÑ ÕÙÑÔÃÆ, Ä×ÔÌÃÐÃÂËÕ ÈÔÃÓÅËÃ? – არა, ამაზე არ არის საუბარი. მათ განწყობა ჰქონდათ ასეთი, თორემ ეს სუ­ ლაც არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი ბურჯ­ ანაძის არარსებულ ფრაქციაში გადავლ­ ენ. თუ გადასვლა უნდათ, მიზეზად შეიძ­ ლება ყველაფერი მოიგონონ, მაგრამ კო­ ალიციიდან მათ გასვლას გამოვრიცხავ. – ÔËÕ ÕÃÈ×ÂØÇÎÜÇ? – არც ერთი არ არის ისეთი გამოუც­ დელი და გულუბრყვილო პოლიტიკოსი, რომ კოალიცია დატოვოს. ეს უფრო აგ­ ორებული თემაა და მეტი არაფერი. – ÈËÓÔÑÄÀ, ÔÑÏ Ä×ÔÌÃÐÃÂÇ ÈÔÃÓÅËÃÕ ØÇÔ ¿ÇÓÏÐËÕ ÒÃÔÎÃÏÇÐÖ¿Ë? – როგორ შექმნის? რა ბერკეტები აქ­

ვს ბურჯანაძეს, რომ ფრაქცია შექმნას? ძალიან მაინტერესებს და იქნებ დამანა­ ხონ ის ადამიანები, ვისი მეშვეობითაც ის ფრაქციას შექმნის? – ÏÃÉÃÎËÀÃÆ, ÃÏÄÑÄÇÐ, ÔÑÏ ÕÑÕÑ ÌÃÁØÎËÃÐË, ÉÑÉË ÓÃØÀÃÔÃÂÇ Æà ÍËÆÇØ ÔÃÏÆÇÐËÏÇ ÃÆÃÏËÃÐË ÉÃÆÃØÎÇÐ ÃÚÃÎ ÈÔÃÓÅËÿË... – რატომ გადავლენ? ისინი უმრავლ­ ესობაში არიან და მსგავსი მოსაზრება არც გამოუთქვამთ. ძალიან გული მწყდ­ ება, რომ გოგი ქავთარაძეზე, ჯაჭვლი­ ანსა და ქანთარიაზე ასეთი ხმები ვრცე­ ლდება. შეიძლება ბევრჯერ გვქონდეს კამათი კონკრეტულ თემებზე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი აუცილებლ­ ად წავლენ სადმე. – ÒÔÇÏËÇÔÏà þÐË¿ÐÃ, ÔÑÏ ÑÔ-ÕÃÏ ÍÃÅÕ ÕËÖ×ÃÅËËÕ ÃÛËÔÃØÇÄËÕ Õ×ÔØËÎË ÃÓØÕ, ÃÐ× ÇÕ ÃÆÃÏËÃÐÇÄË ÕÇÔËÑÜ×Î ÂÃÎÃ×ÈÎÇÄÃÕ ÈÎÑÄÇÐ? – ყველა დეპუტატს აქვს ძალაუფლე­ ბა, თუმცა ბატონმა ბიძინამ ეს ტერმინი ისე იხმარა. ისე, აყირავებაც არის და აყირავებაც. შეიძლება, სიტუაციის აყ­ ირავება გინდოდეს და შედეგად ფეხი

მოიმტვრიო. საერთოდაც, შეიძლება თა­ ვზე დაგეცეს ის, რის აყირავებაც გინდა. მგონი, ასეთი ორი­სამი ადამიანი თუ არ­ ის უმრავლესობაში და ვფიქრობ, ისინი საკუთარ ფეხებს გაუფრთხილდებიან. – À×ÏÅà ÀÓØÇРþÐË¿ÐÇÀ, ÔÑÏ ÃÔ ÃÔËÕ ÉÃÏÑÔËÅÚ×ÎË, ÔÃÏÆÇÐËÏÇ ÃÆÃÏËÃÐÏà ÅÃÎÍÇ ÈÔÃÓÅËà ¿ÇÓÏÐÃÕ. ÕÃØÃÔÃ×ÆÑÆ, ÇÕ ËÕ ÃÆÃÏËÃÐÇÄË ËÓÐÇÄËÃÐ, ØËÕÜÇÅ ÒÔÇÏËÇÔÏà ËÕÃ×ÄÔÃ? – ვერ გეტყვით, რომელ ერთ­ორ ად­ ამიანს გულისხმობდა ბატონი ბიძინა. ამასთან დაკავშირებით გარკვეული შე­ ხედულებები და მოსაზრებები, ბუნებრ­ ივია, მაქვს, მაგრამ გვარების დასახელე­ ბისგან თავს შევიკავებ, მით უფრო, რომ მათ პრემიერი არ ასახელებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, არიან უმრავლესობაში ადამ­ იანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი პოლიტიკური მომავლისთვის უკეთესი იქნება, ცალკე ფრაქცია გააკეთონ, ეს არ არის გამორიცხული. ფრაქცია, რომე­ ლიც მეტ თავისუფლებასა თუ დამოუკ­ იდებლობას მისცემს მათ, იმიტომ, რომ არ მოსწონთ რაღაც, რაც პოლიტიკაში ხდება. ეს მათი საქმეა და მათი პოლი­

EXCLUSIVE

ხათუნა მგალობლიშვილი

`

my View

ტიკაა. შეიძლება რვა, ათი და თორმეტი ადამიანი განაწყენებულია იმით, რომ მეტად აქტიურობის საშუალება არ აქვს, თუმცა ეს მხოლოდ თავიანთ თავს უნდა დააბრალონ – ის, რომ აუცილებლად შტ­ აბის ხელმძღვანელები უნდა ყოფილი­ ყვნენ, მათ აქტიურობას არ განსაზღვ­ რავდა. ამის მაგალითად დავითაშვილის მოყვანა შემიძლია. დავითაშვილი ყოვე­ ლთვის გამოირჩეოდა თავისი არასტა­ ბილურობით. ამას წინათ ვიხსენებდით, რამდენი პოლიტიკური პარტია გამოიც­ ვალა და ყველა პარტიიდან სკანდალით წამოვიდა. პოლიტიკაში ასეთი ადამიანე­ ბი არიან, თუმცა ერთი მინდა ვთქვა: იმ­ ედი მაქვს, ბატონი კობა ერთხელ მაინც შეასრულებს თავის ნათქვამ სიტყვას. ერთ­ერთი ტელევიზიის ეთერში მან გა­ ნაცხადა, რომ, თუ არჩევნებში 3%­ს ვერ მოაგროვებს, პოლიტიკიდან წავა. მიმა­ ჩნია, რომ ასეთი ადამიანების პოლიტი­ კიდან წასვლა ნამდვილად კარგი იქნება. კარგი იქნება, პოლიტიკა გაიწმინდოს ისეთი ადამიანებისგან, რომლებიც პო­ ლიტიკაში მარტო პოპულიზმსა და საკუ­ თარ სარგებელზე ფიქრობენ.

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


გადაჰყვება თუ არა სოზარ სუბარი „ახალაიას სკანდალს“? ადვოკატები მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას ითხოვენ და სტრასბურგისთვის სარჩელს ამზადებენ ÏËÔË ÃÐ ÄÑ ÓÑ ÎË ¿Ø ËÎË ÕÑ ÜÃÔ Õ×ÄÃÔË ÔÑÏ ÃÔ¼ÇØÐÇÄ ËÕ ¿ÇÏÆ ÇÉ ÒÑ ÕÖËÕ Æà ÖÑØÇ ÄÃÕ ÉÇÉÏÃØÕ, ÃÏËÕ ¿Ç Õà ÚÇÄ „ÒÔ ÃË ÏÖ ÃË ÏË“ Õ×Î ÅÑÖà ÚÐËÕ ÙËÐ ÙÇÔÆÃ. ÕÚØÃÀà ¿ÑÔËÕ, Õà ÕÌÇÎþÕÔ ×ÎÇÄËÕ ÏË ÐË ÕÖÔÕ ¼Ø ÇÐÀÃÐ ÕÃ×ÄÃÔ ¿Ë ÇÕ ¿ÇÕà ÂÎÇÄÎÑ Äà ÚÃÜÉ ÃÕ ÏËÀ ÃÔÅ ×à ÔÛØËÃ. „Ôà ËÓÐÇÄà ÃÔ¼Ç ØÐÇÄËÕ ¿ÇÏÆ ÇÉ, ÃÏÃÜÇ 27 ÑÓ ÖÑÏÄÔËÕ ¿ÇÏÆ ÇÉ ØË Õà ×Ä ÔÑÀ“, – þÐË ¿Ðà „ÒÔ ÃË ÏÖÃË ÏÀ ÃГ Õà ×Ä ÔË ÕÃÕ ÕÑ ÜÃÔ Õ×Äà ÔÏÃ. ახ ალაი ას საკნიდან გა ვრ­ ცე ლებული ფარული კა დრ ების სკ ან დალმა კი სუბარის წა სვ ლა შე სა ძლ ოა, კი დევ უფ რო და აჩ­ ქა როს. უკვე გაისმა მო თხ ოვ­ ნა, რომ „ფარული მი ყუ რა დე ბის გამო მი ნი სტ რმა პა სუ ხისმ გე­ ბლ ობა უნდა აი ღოს და თა ნა მდ­ ებობა დატოვოს“. ამ მო თხ ოვ­ ნას ბაჩო ახალ აი ას ადვო კა ტე ბი აყ ენ ებ ენ, თუმცა, რო გო რც ამ­ ბობენ, სუბარის გა და დგ ომ ით არათუ ახალ აი ას გა რე მო ცვა, არამ ედ თვით სა მთ ავ რო ბო გუ ნდის ნაწი ლიც აქ ტიურ ადაა დაინ ტერესებული. ჩვ ენ ას ევე ვწ ერდით, სასჯელ აღსრ ულების სამინი სტ როსთან გა მა რთ ული ერთ­ერთი საპროტ ეს ტო აქ ცი­ ის შე სახებ, რომელიც, რო გო რც ამ ბობენ, სწ ორედ სა მთ ავ რო ბო კუ ლი სები დან იყო მა რთ ული. კე რძ ოდ, ჩვენი ინფო რმ აციით, სოზარ სუბარის უწყე ბა მთ ავ­ რობის ერთი ან პი არ სტრა ტე გი­ ას ხშ ირად არ ემორ ჩილე ბა და საკუ თარ პოლი ტი კას ატარ ებს, რის გამოც მავანი და მა ვა ნი გა­ დაუმტერებია. აქედან გა მო მდ­ ინ არე, არ არის გამო რიცხ ული, ბაჩო ახალ აი ას საკა ნში გა და­ ღე ბული ფარული მი ყუ რა დე ბის კა დრ ები სწორედ ამ გუ ნდის მიერ იყოს გავრცელე ბუ ლი სო­ ზარ სუბარის დი სკრე დიტა ცი­ ის მიზნით. ჟურნალის ტი გე ლა მთ ივ ლი შვილი, რომე ლმ აც ეს კა დრ ები გაასაჯაროვა, წყ არ ოს დასახელებას არ აპირ ებს, შე სა­ ბამისად, კვლავ პასუ ხგ აუ ცე მე­ ლია კი თხვა: ვინ დგ ას სკ ან და­ ლუ რი კადრებ ის უკან? პრ ოკ­ ურატ ურა საქმეს რიგი ჩინო სნ­ ების მხრი დან სამსახ ურ ებრივი გუ ლგრი ლობის ფაქტზე იძ იე ბს. „პრაი მტ აი მის“ კი თხ ვა ზე: რა იგ ულ ისხმება უფლე ბა მო სილე­ ბის გადამეტებაში – უკ ან ონო ჩა წე რა, თუ ჩანაწერის გა ვრ ცე­ ლე ბა? – კბ ილაშ ვი ლის უწ ყე ბა­ ში გვიპასუხეს, რომ „გა მო ძიება მუ შა ობს ორივე მი მა რთ ულებ­

EXCLUSIVE

ით და ძიების პრ ოცესში და დგინ­ დე ბა ზუ სტი კვ ალიფიკაცია“. თა ვად სა სჯელაღ სრ ულებ ის სა­ მინისტრო ში კი გა ნმარ ტა ვენ, რომ ბრ ალდე ბულ ბა ჩა ნა ახალაიაზე ელექ ტრ ონ ული მეთვალყურეობა სა სჯელაღსრ ულ ებ ის დეპა რტ ამენ­ ტის თა ვმ ჯდ ომ არ ის 2012 წლის 13 ნო ემ ბრ ის ბრ ძა ნების სა ფუძველზე მიმდინ არ ეო ბდა. უწყების მიერ გა­ ვრ ცე ლე ბულ განცხა დება ში წერია, რომ აღნიშნ ულის თა ობ აზე შედგა სა თა ნა დო ოქ მი, რო მელსაც ხელს აწ ერს ბრ ალდე ბული, რაც იმას ნი­ შნ ავს, რომ მის მიმა რთ ელექტრ ონ­ ული მე თვ ალყურეობ ის გა ნხორ ცი­ ელების შე სა ხებ ის ინფო რმირ ებ­ ული იყო და თა ნხმო ბა და და სტ ურ­ ებულია მისი ხელმოწერ ით. „ჯერ კიდევ 2012 წლის 14 ნო­ ემ ბე რს სა სჯელაღ სრ ულებ ის, პრ­ ობაციისა და იურიდიული და ხმარ­ ების სა კითხ თა მინისტ რმა სო ზარ სუ ბა რმა სა ჯა როდ გა ნა ცხადა, რომ ბრ ალდე ბულ ახ ალაიას უსაფრთ ხო­ ების უზრუ ნვ ელ ყო ფის მიზნით, სა­ კა ნში და მო ნტაჟებ ული იყო ვიდე­ ოკ ამ ერა და ბრ ალდებული ამის შე­ სა ხებ ინ ფო რმ ირ ებ ული იყო. ამავე პე რიოდ ში მას სა შუალება ჰქონდა, მნ ახ ვე ლე ბს სპეცია ლურად გა მო­ ყო ფილ სივრ ცე ში შეხვედრო და, სა­ დაც ელექ ტრ ონული მეთვალყურე­ ობა შე მო იფ არ გლებ ოდა მხოლოდ ვიზუ ალური კო ნტ რო ლით. პა ტიმრ­ ობის კო დე ქს ის მე­9 მუხლის მე­3 ნა წილის მიხე დვით, პა ტიმრ ობ ის და წე სე ბუ ლე ბა ში ბრ ალდებულები გა ნთ ავ სე ბუ ლი არ იან სპეცია ლურ სა კნ ებში, სა დაც მა თი ან სხვა პი­ რე ბის უს აფ რთ ხო ებ ის ინტერესე­

ბიდან გა მო მდინარე და და წესებუ­ ლების დებულების მო თხოვნა თა და ცვის მიზნით, შესა ძლებ ელია, გა ნხორ ციელდეს ვიზუალური და ელექტრ ონული მეთვალყურეობა. ამავე კო დექსის 54­ე მუხლის პი­ რველი ნა წილის მიხედვით, ადმი­ ნისტ რა ციას უფლება აქვს, სა ქა­ რთ ველოს კა ნო ნმდებლობ ით და­ დგენილი წესით გა მო იყენოს აუ­ დიო, ვიზუალური, ელექტრ ონული ან კო ნტ რო ლის სხვა ტექნიკური სა შუალებ ები და წესებულებიდან გა ქცევის, სხვა და ნა შა ულისა და სა მა რთ ალდა რღ ვევა თა თა ვიდან აცილებ ისა და ბრ ალდებულთა ან მსჯა ვრ და დებულთა ყო ფა ქცევის შესა ხებ აუცილებელი ინფო რმაც­ იის მიღების მიზნით. პა ტიმრ ობ ის და წესებულება ში ბრ ალდებულთა ელექტრ ონული მეთვალყურეობა არ ის კა ნო ნიერი. რაც შეეხება ვი­ დეოჩ ანაწერ ის გა ვრ ცელებას, სა­ თა ნა დო რეაგირ ებ ისთვის მა სა ლე­ ბი გა და ეგზა ვნება პრ ოკურ ატ ურ­ ას“, – ნა თქვა მია უწყების გა ნცხა­ დება ში. სუბა რის უწყებას კა ნო ნმდებლ­ ობ ის ინტერპრეტა ციაში ადანაშ­ აულებენ ბა ჩო ახალაიას ადვო კა­ ტები, რო მლებ იც მიიჩ ნევენ, რომ უწყებამ უხეშად შელა ხა მა თი და­ ცვის ქვეშ მყოფის უფლებები. ად­ ვო კა ტი გო გა ონია ნი „პრ აიმტ აი­ მთ ან“ სა უბ რისას აღ ნიშნავს, რომ სა სჯელაღ სრ ულებ ის სა მინისტ რო­ დან მო ით ხო ვა დეპა რტ ამენტის თა­ ვმჯდომარ ის ბრ ძა ნება, რის სა ფუ­ ძველზეც ბა ჩო ახალაიას სა კა ნში ელექტრ ონული მეთვალყურეობა და წესდა, თუმცა ამ დრ ომდე ადვო­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

კატი სთვის ეს ბრძანება არ გადა­ უც იათ. გოგა ონიანის თქმით, უკ­ ვე მზადდება სარჩელი, რომელსაც დაცვის მხარე ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში წარადგენს.

ÉÑ ÉÃ ÑÐ ËÃÐË, ÃÆØÑ ÍÃÖË: – დღეს სასჯელაღსრულების სა­ მი ნი სტრო აპელირებს „პატი მრობ­ ის შესახებ კოდექსის“ მე­9 და 54­ე მუხლებით, თუმცა ახდენს მათ ინ­ ტერპრეტაცი ას, უფრო ზუსტად კი არასრულად კი თხულობს და იშვე­ ლი ებს მხოლოდ იმ ნაწი ლს, რომე­ ლიც მათ აძლევს ხელს. რეალურად მე­9 მუხლში წერია, რომ შესაძლ­ ებელია, განხორცი ელდეს ვი ზუალ­ ური და ელექტრონული მეთვალყუ­ რეობა, 54­ე მუხლში კი წერია, რომ „ადმი ნი სტრაცი ას უფლება აქვს,

სამინისტრო: „ბრალდებულთა ელექტრონული მეთვალყურეობა არის კანონიერი. რაც შეეხება ვიდეოჩანაწერის გავრცელებას, სათანადო რეაგირებისთვის მასალები გადაეგზავნება პროკურატურას“

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოიყენოს აუ­ დიო, ვი ზუალური, ელექტრონული, ან კონტროლის სხვა ტექნიკური საშუალებები. მე­9 მუ ხლ ის გან გა­ ნს ხვ ავ ებ ით, 54­ში წე რია ფრ აზა – „კა ნო ნმ დე ბლ ობ ით და დგ ენ ილი წე სის“, ანუ მე­9 მუ ხლ ის გა მო ყე­ ნე ბით შე უძ ლი ათ ნე ბი სმ იერ შე­ მთ ხვ ევ აში გა ნა ხო რც იე ლონ მე­ თვ ალ ყუ რე ობა, ოღ ონდ მხ ოლ ოდ ელ ექ ტრ ონ ული და ვი ზუ ალ ური. 54­ე მუ ხლი კი ით ვა ლი სწ ინ ებს აუ დი ოჩ აწ ერ ას აც, თუ მცა ად გე ნს „კა ნო ნმ დე ბლ ობ ის მო თხ ოვ ნე ბს“, რაც გუ ლი სხ მო ბს იმ ას, რომ მს გა­ ვსი ჩა წე რა არც ერთ შე მთ ხვ ევ აში არ უნ და ხო რც იე ლდ ებ ოდ ეს სა­ სა მა რთ ლოს ნე ბა რთ ვის გა რე შე. ბა ჩო ახ ალ აი ას ნა მდ ვი ლად ხე ლი აქ ვს მო წე რი ლი მის ელ ექ ტრ ონ­ ულ და ვი ზუ ალ ურ მე თვ ალ ყუ რე­ ობ აზე, თუ მცა მას წა რმ ოდ გე ნაც კი არ ჰქ ონ და, რომ ხდ ებ ოდა მი სი აუ დი ოჩ აწ ერ აც. ეს ხდ ებ ოდა სრ­ ულ იად უკ ან ონ ოდ, სა სა მა რთ ლოს ნე ბა რთ ვის გა რე შე. მე, რო გო რც ბა ჩო ახ ალ აი ას ად ვო კა ტმა, მო ვი­ თხ ოვე დე პა რტ ამ ენ ტის თა ვმ ჯდ­ ომ არ ის ბრ ძა ნე ბა, თუ მცა აღ ნი­ შნ ული ბრ ძა ნე ბის ას ლი დღ ემ დე არ გა დმ ოუ ცი ათ. აუ ცი ლე ბლ ად, ბო ლო მდე გა მო ვი კვ ლე ვთ ამ ფა­ ქტს, გა მო ვკ ით ხა ვთ იმ პი რე ბს აც, რო მლ ებ იც პა ემ ან ზე იმ ყო ფე ბო­ დნ ენ ბა ჩო ახ ალ აი ას სა კა ნში და მათ სა უბ არ საც ას ევე უკ ან ონ ოდ იწ ერ დნ ენ, რი თაც ას ევე შე ილ ახა მა თი უფ ლე ბე ბი. ყვ ელა ეს მა სა ლა გა ნხ ილ ვი სთ ვის გა და ეც ემა სტრა­ სბურგის სასამართლოს.

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

15


16

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


კობა დავითაშვილი: „მარგველაშვილი შეიძლება მეც დავამარცხო, თუ მეორე ტურში გავედი“ ÚÃÀ×Ðà ÏÉÃÎÑÄÎË¿ØËÎË ÍÑÄà ÆÃØËÀÿØËÎÏà ÕÃÒÃÔÎÃÏÇÐÖÑ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄËÕ ÎËÆÇÔÕ ÏÃÈËËÕ ÙÇØÔÑÄÃ¿Ë ÆÃÕÆÑ ÄÔÃÎË Æà ÛØÇÎà ÃÏÑÏÔ¼ÇØÇÎÕ, ØËÐÅ ÃÒËÔÇÄÕ, ÔÑÏ ÚÏà „ÑÅÐÇÄËÕ“ ÍÃÐÆËÆÃÖÕ ÏËÕÅÇÕ, ÉÃÐÏÃÔÖÇÄà ÉÃ×ÍÇÀà – „ÏÃÔÉØÇÎÿØËÎËÕÀØËÕ ÚÏËÕ ÏËÅÇÏËÀ ÃÆÃÏËÃÐÇÄË ÚÏÃÕ ÃÔà ÄËÂËÐà ËØÃÐË¿ØËÎÕ, ÃÔÃÏÇÆ ÆÃØËÀ ÕÃÉÃÐÇÎËÂÇÕ ÃÂÎÇØÇÐ, ÔÃÆÉÃÐ ÄËÂËÐà ËØÃÐË¿ØËÎË ÒÑÎËÖËÍËÆÃÐ ÏËÆËÕ, ÕÃÉÃÐÇÎËÂÇ ÍË Ô¼ÇÄÓ... ÆÃØËÀÿØËÎËÕ ÉÃÐÏÃÔÖÇÄËÀ, ÕÃÉÃÐÇÎËÂÇ ÃÔ¼ÇØÐÇÄËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÔÇÃÎ×Ô ÂÃÎÃ×ÈÎÇÄÃÕ ¼ÃËÉÆÇÄÕ ÚÇÎ¿Ë Æà ÏÃÕ ÃÔà ÓØÇÛÐËÕ, ÃÔÃÏÇÆ ÒËÔÃÆË ËÐÖÇÔÇÕÇÄËÕÀØËÕ ÉÃÏÑËÛÇÐÇÄÕ. ÆÃÏÃÆÃÕÖ×ÔÇÄÇÎ ÈÃÓÖÃÆ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄËÕ ÎËÆÇÔËÕ ÂÏËÕ¿ØËÎËÕ ÕÃÏÕÃÚ×ÔË ÏÑËÛØÃÐà Æà ÏÇÆËÃÕ „ÃÔÓËÏÇÆÇÕ“ ÉÃÍÑÖÔÇÄËÕ ÆÇÖÃÎÇÄËÀ ÆÃËÐÖÇÔÇÕÇÄà ×Ô¼ËÃ. „ÚÃÎÚËÕ ÒÃÔÖËËÕ“ ÎËÆÇÔÕ ÏËüÐËÃ, ÔÑÏ ÀÃØÃÆ ÃÔËÕ ÒÑÎËÖËÍÑÕË, ÔÑÏÇÎËÅ ØÇÔÃÕÆÔÑÕ ØÇÔÅ ÇÔÀ ÏÀÃØÔÑÄÃÕ ØÇÔ ÇÉ×ÇÄÃ. ÕÙÑÔÇÆ ÕÃÍ×ÀÃÔË ÀÃØËÕ ÃÐÖËÒÑÆÃÆ ÏË˼ÐÇØÕ ÕÃÉÃÐÇÎËÂÇÕ Æà ÃÅÚÃÆÇÄÕ, ÔÑÏ ËÕ ÛÑØÇÎÀØËÕ ÛØÇÎà ÏÀÃØÔÑÄÃÕ ÉÃÆÃÕÃÔÇØÃÆ ÇÔÉÇÄÑÆÃ. ÒÔÇÜËÆÇÐÖÑÄËÕ ÍÃÐÆËÆÃÖË ØÃÔÃ×ÆÑÄÕ, ÔÑÏ ÕÃÒÔÇÜËÆÇÐÖÑ ÃÔ¼ÇØÐÇÄ¿Ë ÏÇÑÔÇ Ö×ÔË ÕÙÑÔÇÆ ÕÃÉÃÐÇÎËÂËÕ ÙÛÃÎÑÄËÀ ¿ÇÆÉÇÄÃ, ÔÃÆÉÃÐ ËÕ ¿ÖÃÄ¿Ë ÓÃÑÕ×Ô ÕËÖ×ÃÅËÃÕ ÓÏÐËÕ Æà ÕÃÍ×ÀÃÔË ÍÃÐÆËÆÃÖËÕ ÉÃÏÃÔÌØÇÄÃÜÇ ÏÇÖÃÆ ÕÚØà ÏËÜÐÇÄÜÇ ÜÔ×ÐÃØÕ... ÍÑÄà ÆÃØËÀÿØËÎË, ÕÃÒÃÔÎÃÏÇÐÖÑ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄËÕ ÎËÆÇÔË: – სხვათა შორის, არჩევნების გაყალბებას არ მოველი, ვთვლი, რომ თავად ივანიშვილი არ დაუშ­ ვებს ამას პოლიტიკიდან წასვლის წინ. ეს მაინც შეუძლია გააკეთოს ხალხისთვის და ამას აუცილებლ­ ად გააკეთებს. ელემენტარული არითმეტიკაა, თუ ხელისუფლ­ ებას ჰყავს მხარდამჭერების რა­ ოდენობა, ისინი მიზანმიმართუ­ ლად მიდიან არჩევნებზე მათი კანდიდატის ხმის მისაცემად. თუ გულგატეხილი ადამიანები სახლ­ ში დარჩებიან, ბუნებრივია, მისი ხმა ამ არჩევნებს მოაკლდება და ხელისუფლების პროცენტი გაიზ­ რდება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება ამ ხმებს გააყალ­ ბებს. უბრალოდ, თუ აქტივობა არჩევნებზე დაბალი იქნება, შე­ იძლება ხმების იგივე რაოდენობა ბევრად მეტი იყოს პროცენტუ­ ლად. ასეთ შემთხვევაში შეიძ­ ლება პირველივე ტურში დასრ­ ულდეს არჩევნები. მეორე ტური ჩატარდება თუ არა, ეს დამოკი­ დებულია ხალხის აქტიურობაზე. – ÃÓÖË×ÔÑÄà ËÓÐÇÄÃ?

„შეიძლება ივანიშვილი გულისხმობდა იმ ხალხს, ვინც უკმაყოფილოა საგანელიძის მოქმედებებით. ეს აბსოლუტურად შესაძლებელი და ლოგიკურია“

EXCLUSIVE

– მე ვამჩნევ ორივე ტენდენცი­ ას, მხვდება ამომრჩევლის დიდი რა­ ოდენობა, რომელიც აპირებს არჩე­ ვნებზე წასვლას და ასევე, მხვდება ამომრჩევლის დიდი რაოდენობა, რომელიც არ აპირებს მონაწილეობ­ ის მიღებას. ჩემი კამპანიის ერთ­ერთ მნიშვნელოვან მომენტად სწორედ ის მიმაჩნია, რომ მოსახლეობას მოვუ­ წოდო, არჩევნებში მიიღოს მონაწი­ ლეობა. თუმცა ამას სხვა კანდიდატ­ ებს ვერ ვამჩნევ. – ÀÓØÇÐ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄËÕ ÛÑÈËÎË ÙÇØÔË ÚÃÔÀ, ÉÃÓØÀ ËÐÈÑÔÏÃÅËÃ, ØËÐ ËÉ×ÎËÕÚÏà ÒÔÇÏËÇÔÏà ÃÏÛËÔÃØÇÄÎÃÆ? – მე არ ვიცი, ვინ იგულისხმა ივ­ ანიშვილმა, თუმცა შეიძლება ივანიშ­ ვილი გულისხმობდა იმ ხალხს, ვინც უკმაყოფილოა საგანელიძის მოქმედ­ ებებით. ეს აბსოლუტურად შესაძლ­ ებელი და ლოგიკურია. ამას ადასტუ­ რებს ისიც, რომ გავრცელებული ხმ­ ები, საგანელიძის უმრავლესობიდან

წასვლისა თუ გაშვების შესახებ, არ მართლდება. მე პირშიც მითქვამს ივ­ ანიშვილისთვის, რომ მისი საკადრო პოლიტიკა ძალიან სუსტი იყო. პო­ ლიტიკა რომ გადავდოთ გვერდზე, „ქართუ ბანკის“ ორივე ხელმძღვანე­ ლი ერთმანეთზე სუსტია, ძიძავაც და ჩრდილელიც. ჩრდილელზე ივანიშ­ ვილი ურთიერთგამომრიცხავ განც­ ხადებებს აკეთებდა. ჯერ ამბობდა, რომ შემოგზავნილი იყო, შემდეგ თქ­ ვა, ვიცოდი, შემოგზავნილი რომ იყო, მაგრამ იქით ვიყენებდიო. რაც შეეხ­ ება ძიძავას, მან საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენა ივანიშვილს. აქედან გამომდ­ ინარე, ჩანს, რომ ის ადამიანებში კა­ რგად ვერ ერკვევა. – ÀÓØÇÐ ÃÏÄÑÄÀ, ÔÑÏ ËØÃÐË¿ØËÎË ØÇÔ ÚØÆÇÄÃ ÕÃÉÃÐÇÎËÂËÕ ÏËÜÃÐÕ? – არ ვიცი, რისი ბრალია. არ მინდა ფსიქოანალიზში შესვლა. უბრალოდ, მარტივად ვიტყვი, რომ ყველა ადამ­ იანს სიამოვნებს ქება, ოღონდ ისეთი

კობა დავითაშვილი: `იმის გათვალისწინებით, რომ შტაბის უფროსი საგანელიძეა, მე ველოდები, რომ საქმე მეორე ტურამდე მივა~ © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ქება, რომ არ მიხვდეს თავად, რომ ქე­ ბისთვის აქებენ. როგორც ჩანს, საგა­ ნელიძე ამას ახერხებს. საგანელიძის მიმართ უკმაყოფილება ძირითადად უკავშირდება წინა ხელისუფლების ჩინოვნიკების დატოვებას და უფრო მეტიც, გაძლიერებას რეგიონებში. – ÔÃÏÆÇÐÃÆ ¿ÇËÂÎÇÄÃ, ÔÑÏ ×ÍÏÃÛÑÈËÎÇÄÃÏ ËÕÇÀË ÕÇÔËÑÜ×ÎË ÕÃÚÇ ÏË˾ÑÕ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄÿË, ÔÑÏ ÀÃØÃÆ ÒÃÔÖËÃÏ ÏÑËÀÚÑØÑÕ ÕÃÉÃÐÇÎËÂËÕ ¼ÃÏÑ¿ÑÔÇÄÃ? – მე როგორც ვიცი, ვიღაცებმა ეს მოთხოვნა ივანიშვილთან დააყენეს, მაგრამ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ამ საკითხის დამყენებლები ამრევე­ ბად და ამყირავებლებად შერაცხა. აქედან გამომდინარე, ცხადია, რომ ეს ადამიანები ან გაჩუმდებიან და დანებდებიან, ანუ მიზანს მაინც ვერ მიაღწევენ. – ÏÿËÐ ÃÔ ÃÔËÕ ÉÃÏÑÔËÅÚ×ÎË, ÃÚÃÎË ÈÔÃÓÅËÃÅ ¿ÇËÓÏÐÃÕ ÒÃÔÎÃÏÇÐÖ¿Ë ÃÐ Õ×ÎÃÅ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄËÕ ¿ÇÐÃÔ¼×ÐÇÄËÕ ÒÔÑÄÎÇÏà ÆÃÆÉÇÕ? – ეს დამოკიდებულია ძალიან ბევრ რამეზე, მათ შორის არჩევნების შე­ დეგებზე. ვინ რამდენ პროცენტს აი­ ღებს, ეს ბევრ რამეს განსაზღვრავს. თუ ბურჯანაძე სერიოზულ პროცენ­ ტებს აიღებს, მაშინ არ გამოვრიცხავ, რომ პარლამენტში ფრაქცია შექმნას. მე თუ ვაჩვენე კარგი შედეგი, ჩემს ირგვლივ დაიწყება გაერთიანება. – ÍÃÔÉ ¿ÇÆÇÉ¿Ë ÔÃÕ É×ÎËÕÚÏÑÄÀ? – კარგი შედეგი იწყება 5%­დან. 5% – ეს არის საპარლამენტო არჩე­ ვნებში ბარიერის გადალახვის ტო­ ლფასი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ივანიშვილი ბევრი საპარლამენტო დეპუტატის მიმართ აფიქსირებს უკ­ მაყოფილებას, მან ჯერ მსახიობებს მისცა შენიშვნა, შემდეგ მაჟორიტა­ რებს და ახლა გაჩნდა ახალი ჯგუფი – ამყირავებლები. აქედან გამომდინ­ არე, ცხადია, მომავალი საპარლამენ­ ტო არჩევნების შედეგად, მინიმუმ, ამ სამი ჯგუფის მოხვედრა საკანონმ­ დებლო ორგანოში მცირდება. ბუნე­ ბრივია, ეს ადამიანები სხვა გზების ძიებას დაიწყებენ პარლამენტში მო­ სახვედრად. ამიტომ საპრეზიდენტო კანდიდატები, რომლებიც ხმების სე­ რიოზულ რაოდენობას მიიღებენ, გა­ ხდებიან მიზიდულობის ცენტრი ას­ ეთი დეპუტატებისთვის. თუმცა არის სხვა საკითხი. ჩვენ არ ვიცით, ვინ გა­

იმარჯვებს, ამაზე საუბარს მხოლოდ არჩევნების შედეგებით შევძლებთ. – ÇÁØË ÉÇÒÃÔÇÄÃÀ, ÔÑÏ ÏÃÔÉØÇÎÿØËÎË ¿ÇËÂÎÇÄà ØÇÔ ÉÃØËÆÇÕ? – კი, რა თქმა უნდა, სერიოზულად მეპარება ეჭვი. – ØËÐ ¿ÇËÂÎÇÄà ÏÑ×ÉÑÕ? – მარგველაშვილი შეიძლება მეც დავამარცხო, თუ მეორე ტურში გა­ ვედი. იმის გათვალისწინებით, რომ შტაბის უფროსი საგანელიძეა, მე ველოდები, რომ საქმე მეორე ტურა­ მდე მივა. რადგან შტაბში სრული ან­ არქიაა. ასევე კარგად მახსოვს, რას აკეთებდა ოქტომბრის არჩევნების პერიოდში საგანელიძე შტაბში. მით უფრო, მაშინ სტიმული იყო, ხალხს რეჟიმის მოშორება უნდოდა და ეს გააკეთა არა ქუჩაში გამოსვლით, არამედ საარჩევნო უბნებში და იქ დარჩა იქამდე, სანამ საკუთარი ხმ­ ები არ დაიცვა. დღეს ასეთი სტიმ­ ული არ არსებობს, ველოდები მე­ ორე ტურს. ზოგადად, მეორე ტური ქვეყანაში დემოკრატიის დამკვიდრ­ ებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოში მეორე ტური არას­ ოდეს ყოფილა, ის უნდა ყოფილიყო 2008 წელს, თუმცა ნაციონალებმა ეს არ დაუშვეს. ახლა თუ შედგება მეორე ტური, საზოგადოების ცნობ­ იერების გაჯანსაღებისთვის ძალიან კარგი იქნება. ის ავტორიტარული ცნობიერების დამსხვრევას შეუწ­ ყობს ხელს. – ÃÐ× ÀÓØÇÐ ÉÃÏÑÓØÇÛÐÇÄ×Î ÔÇËÖËÐÉÇÄÕ ÃÔ Ã¾ËÃÔÇÄÀ? – ვის რეიტინგებს? სააკაშვილის თუ ნავაროს რიეტინგები უნდა ვაღი­ არო? ორივე ისეთია, ერთი უნდა შე­ წვა და მეორე მოხარშო. ნავარო ბე­ ვრჯერ შეცდა პირველი ოქტომბრის არჩევნებიდან დაწყებული, ბევრად ძველი დროით დასრულებული, როცა ერთიანი საბჭო გვქონდა ოპოზიციას. მაშინ ივარაუდა, რომ 2008 წლის არ­ ჩევნებში 1%­ს ავიღებდით, მაგრამ 7% ავიღეთ. – À× ÕÃÒÔÇÜËÆÇÐÖÑ ÃÔ¼ÇØÐÇÄÜÇ ÆÃÄÃÎË ¿ÇÆÇÉË Ã¼ØÇÐÇÀ, ÒÑÎËÖËÍÃÕ ÆÃÖÑØÇÄÀ? – გადავიფიქრე, სტიმული მომცა დავით საგანელიძემ პოლიტიკაში და­ რჩენის. მივხვდი, რომ ნერვებს ვუშლი და აუცილებლად დავრჩები პარლამ­ ენტში, რადგან მთელი ცხოვრება ვერ ვიტანდი მისნაირ პოლიტიკოსებს და მუდამ ვებრძოდი.

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

17


`

ყველაზე პოპულარული ყველაზ არ გამოვრიცხავ, რომ ირაკლი ალასანიას აღარ ჰქონდეს იმის გარანტია, რომ მომავალ კაბინეტში თავდაცვის მინისტრის პოსტს ისევ დაიკავებს, ამიტომაც ასეთი ტელედუელებით პოლიტიკური ქულების მოპოვებას ცდილობს

ÓÃÔÀ×Î ÒÑÎËÖËÍÃ¿Ë ¿ÇËÂÎÇÄà ÄÇØÔË ÔÃÏ ÏËÍØËÔÕ, ÏÃÉÔÃÏ ÑÔË ÔÃÏ ÏÃËÐÅ ÏÇÔØÇ ÕÃÑÅÔÇÄÃÕ ÊÉÃØÕ – ÇÕ ÃÔËÕ ÐËÐÑ Ä×ÔÌÃÐÃÂËÕ ÄѾÏà Æà ËÔÃÍÎË ÃÎÃÕÃÐËÃÕ ÃÏÄËÅËÇÄË. ÔÑÉÑÔÅ ¼ÃÐÕ, ÑÔËØÇ ÏÃÀÉÃÐË ÍËÆÇØ ÄÇØÔÌÇÔ ÉÃÉØÃÑÅÇÄÕ ÕÃÍ×ÀÃÔË ÃÆÃÏËÃÐ×ÔË ÕËÕ×ÕÖÇÇÄËÀ ÒÑÎËÖËÍÿË. ÑÔËØÇ ÏÃÀÉÃÐÕ ÊÓÑÐËÃ, ÔÑÏ ÔþÃÅ ÇÍ×ÀØÐËÕ Æà ÃÔ ÃÂÎÇØÇÐ, ÃÏËÖÑÏÃÅ ÇÔÀË ×ÈÔÑ ÃÉÔÇÕË×ÎÃÆ Æà ÏÇÑÔÇ ×ÈÔÑ ËÐÖÔËÉ×ÎÃÆ ÃÏ ÔþÃÅËÕ (ÃÏ ¿ÇÏÀÚØÇØÿË, ÂÃÎÃ×ÈÎÇÄËÕ) ÚÇÎ¿Ë ¼ÃÉÆÇÄÃÕ ÅÆËÎÑÄÇÐ. ინტრიგები ნინო ბურჯანაძემაც სც­ ადა ჯერ კიდევ ადრეულ „ასაკში“, როცა მიხეილ სააკაშვილს უთხრა: მე და შენ ჟვ­ ანიას წინააღმდეგ ალიანსი შევკრათო. ეს „ვარდების ხელისუფლების“ მმართველ­ ობის პიკი იყო. მაგრამ შიდაკულუარული ინტრიგებით რომ ვერაფერი გაახერხა, აგრესიასა და რადიკალიზმზე გადავიდა. ჯერ კიდევ ინტრიგების ფაზაშია ირაკლი ალასანია, პოლიტიკაში მისი შემოსვლის მომენტიდან. როგორც ერ­ თხელ ერთ­ერთ ეთერში გია ბარამიძემ ალასანიას მართებულად შეახსენა, შენ მაშინ წახვედი და დატოვე დიპლომატის პოსტი, როცა ქვეყანას ყველაზე მეტად სჭირდებოდა შენი გაეროში ყოფნა და დახმარებაო. შეგახსენებთ: ალასანიას პოლიტიკაში მოსვლის მოტივი 2008 წლ­ ის ომი გახდა. ნინო ბურჯანაძის მსგავს­ ად, ისიც, არა პუტინზე, არამედ სააკაშ­ ვილზე გაბრაზდა. შემდეგ ინტრიგების დიდი კასკადი იყო. ერთ­ერთი ყველაზე გახმაურებუ­ ლი მის შესაძლო გაპრეზიდენტებას ეხ­ ებოდა. ეს ინფორმაციები კულუარებიდ­ ან ჟურნალისტებს რომ გამოეტანათ, რა თქმა უნდა, დაიწყებოდა საუბარი: ეს და­ კვეთილი პიარია ჩემს წინააღმდეგო. თუ­ მცა, თავად პრემიერს ეს ვეღარ გაუბედა. მეორე მხრივ, შესაძლოა, ალასანიამ თა­ ვი მოტყუებულადაც კი იგრძნო. პოლი­ ტიკაში ამ მდგომარეობას ერთი სიტყვით გამოხატავენ ხოლმე – „გადაგდებული“. ანუ ალასანია გადააგდეს. არადა, ჯერ კიდევ ზუგდიდში მისი 18

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

მაჟორიტარად წარდგენის დროს ბიძინა ივანიშვილმა თქვა ის, რაც ძალიან ლო­ გიკური იყო და დამაიმედებელიც ალას­ ანიასთვის: – რატომაც არა, მე სიამოვნებით გა­ ვიმეორებდი, რომ ირაკლი ალასანია შეიძლება ვიხილოთ საქართველოში ნე­ ბისმიერ მაღალ პოსტზე. რაც შეეხება საპრეზიდენტო კანდიდატს, დღეს ჩვენ არ ვაცხადებთ ამას, თუმცა ალასანიას რესურსი ნამდვილად აქვს... ბიძინა ივანიშვილის ამ სიტყვების შე­ მდეგ, ბუნებრივია, ალასანია დიდი იმ­ ედებით აღივსო. თუმცა, ივანიშვილმა მაჟორიტარად ის თბილისში არ დააყენა, სადაც მას გამარჯვების მაღალი შანსები ჰქონდა, და ზუგდიდში გაუშვა, საკმაოდ რთულ რეგიონში, შესაბამისად, ალასან­ იამ არჩევნები ვერ მოიგო. შესაძლოა, ზუგდიდი რთული იყო, მაგრამ ახალაიების წინააღმდეგ სერი­ ოზული კამპანია გახლდათ უკვე აგორ­ ებული და, წესით, ალასანიას უნდა და­ ემტკიცებინა, რომ გასუფთავებულ ბრ­ ძოლის ველზე მაინც შეუძლია ბრძოლა, თუმცა მაინც წააგო. მაგრამ ნინო ბურჯანაძეს – ბოღმა, ალასანიას კი ამბიცია მოსვენებას არ აძლევს. მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ზუგდიდში წაგება ოფიცია­ ლურად აღიარა, ალასანიას მაინც გაუჩ­ ნდა გაპრეზიდენტების სურვილი. უკვე არჩევნების შემდეგ ÄËÂËÐÃ ËØÃÐË¿ØËÎÏÃ განაცხადა: – ის, რომ ალასანიას პრეზიდენტობა უნდა, მას ჩემთვის პირდაპირ არ უთქვ­ ამს, თუმცა ხმები მომივიდა, რომ ეს ასეა. კოალიციას ეს საკითხი ჯერჯერობით ოფიციალურად არ განუხილავს. თუ ალ­ ასანიას მართლა სურს პრეზიდენტობა, მას ამის უფლება აქვს... მე ვთვლი, რომ ორ­სამ თვეში კოალიცია განიხილავს ამ საკითხს და დაასახელებს კანდიდატს. ეს იქნება კოალიციის მიერ არჩეული კანდ­ იდატი, რადგან კოალიციის ყველა წევრს აქვს უფლება, თავისი პოზიცია დააფიქ­ სიროს. თუმცა, ეს ჯერჯერობით დროის საკითხია და ჩვენ ჯერ ამ გადაწყვეტი­ ლების მიღებისთვის მზად არ ვართ. როგორც პრემიერის ერთ­ერთი პრ­ ესკონფერენციიდან გავიგეთ, მართალ­ ია, ირაკლი ალასანიას პრემიერისთვის

არაფერი უთქვამს, მაგრამ „ქართული ოცნების“ კულისებში აქტიურად მუშა­ ობდა – კოლეგებს მხარდაჭერას სთხო­ ვდა. და თითქოს აქაც არაფერია ცუდი და გაუგებარი. მაგრამ, როგორც ოფიც­ იალურადვე ითქვა, ის თავად ივანიშვი­ ლის მეგობრებსაც კი სთხოვდა მხარდა­ ჭერას, ისე რომ თავად პრემიერმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა. პირველად კულუარული უთანხმოება გარეთ სწორედ ÃÎÃÕÃÐËÃÏ გამოიტანა, როცა ეკა კვესიტაძის გადაცემაში თქვა: – ჩვენ საკმაოდ მძიმე საუბარი გვქო­ ნდა პრემიერ­მინისტრთან რამდენიმე დღის წინ. პრემიერ­მინისტრს ჰქონდა გარკვეული შეშფოთება იმასთან დაკა­ ვშირებით, რომ „თავისუფალი დემოკრ­ ატების“ შიგნით, მომავალი საპრეზიდ­ ენტო კანდიდატების განხილვა ხდებოდა მასთან შეუთანხმებლად... მე მთლიანად ვეთანხმები პრემიერ­მინისტრს იმაში, რომ ეს კანდიდატურა უნდა იყოს შე­ ჯერებული კოალიციის მიერ. მე თავად ძალიან არ მესიამოვნა, რომ ასეთი უხერ­ ხული საუბარი შედგა და მიზეზი გაჩნდა უხერხულობის. თუ ვინ იქნება მომავალი საპრეზიდენტო კანდიდატი, კიდევ ერ­ თხელ ვიტყვი, ეს არის კოალიციის გადა­ საწყვეტი და კოალიციის ლიდერის ბიძი­ ნა ივანიშვილის გადასაწყვეტი და ასეც მოხდება... ÄËÂËÐÃ ËØÃÐË¿ØËÎÏÃ ÏÑÉØËÃÐÇÄËÀ ÉÃÐÏÃÔÖÃ: – საქართველოს ყველა მოქალა­ ქეს, მათ შორის ალასანიას, ყველაფრის უფლება აქვს. თვითონ თუ მოუნდება, გუნდის ნებისმიერ წევრს შეუძლია, ეს გააკეთოს, ოღონდ ფორმები დაიცვას სწორად. თუ კოალიციაშია, კოალიციას შეეკითხოს, თუ მის აზრს არ გაიზიარებს, გადის კოალიციიდან და აკეთებს იმას, რისი სურვილიც აქვს. კოალიციაში ამის განხილვა არ დაგვიწყია, შესაბამისად, პასუხი არ გვაქვს, თუმცა ჩემი პირადი გადმოსახედიდან, ალასანია ამ ეტალ­ ონს, რაზეც უკვე ვისაუბრე, ვერ ერგება, მაგრამ მე მარტო არ გადავწყვეტ ამ სა­ კითხს, გარწმუნებთ... დაპირისპირება იმდენად გამწვავდა, რომ პრემიერმა საკუთარ თავდაცვის მინისტრს ოფიციალურად შეახსენა, რომ ოჯახი მთავარი ღირებულებაა და

ღალატი არ ღირს. მოგვიანებით კი ის პირველი ვიცე­პრემიერის პოსტიდანაც გადააყენა. ËÔÃÍÎË ÃÎÃÕÃÐËÃÕ ÍË ÏÑ×ÙËÃ, ÍÑÃÎËÅËËÕ ÀÃÏÿËÕ ÙÇÕÇÄËÀ ÇÀÃÏÿÃ. ÀÃØÆÃÅØËÕ ÏËÐËÕÖÔÏà ÏÿËÐ ÀÓØÃ: – ჩვენ გვქონდა პრემიერთან საუბარი ორი დღის წინ. პრემიერმა მიიღო გადა­ წყვეტილება, რომ იმდენად მნიშვნელ­ ოვანია თავდაცვის სტრუქტურა, თავდ­ აცვის მიმართულება, რომ მე მომეხსნას სხვა დამატებითი ფუნქციები და ეს ეხ­ ება ვიცე­პრემიერის პოზიციას. აქედან გამომდინარე, არ მინდა, ვინმემ არასწო­ რი დასკვნები გააკეთოს. არანაირი გა­ უგებრობა ჩემსა და პრემიერს შორის არ არსებობს, ყველა კითხვა მოხსნილია... მაგრამ ყველა კითხვა მოიხსნა ამბი­ ციების მორიგ შემოტევამდე. ალბათ, ეს მაშინ ყველას კარგად ესმოდა. ყველას, ვინც ირაკლი ალასანიას კარგად იცნობს. მაშინ ვის ებრძოდა ირაკლი ალასანია, უცნობია. სავარაუდოდ, უფრო ივანიშ­ ვილზე ცდილობდა ზეწოლასა და შთ­ აბეჭდილების მოხდენას. მაგრამ ახლა, როგორც ჩანს, ან კულუარული ინფორმ­ აცია აქვს ან უბრალოდ ინტუიციით გრ­ ძნობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი პრემ­ იერი გახდება. შესაძლოა, უბრალოდ, მის უფრო მეტ აქტივობას ხედავს და ამბი­ ციებს ვერ თოკავს. მოკლედ, რაც არ უნდა იყოს ალასან­ იას მოტივი, ის პრემიერის ფავორიტად წოდებულ ირაკლი ღარიბაშვილს ღიად დაუპირისპირდა. პირველად მაშინ, რო­ ცა ეგრეთწოდებული ჯიჰადის კადრი სოციალურ ქსელებში აიტვირთა. ËÔÃÍÎË ÃÎÃÕÃÐËÃÏ ÏÑ×ÎÑÆÐÇÎÃÆ ÉÃÐÃÅÚÃÆÃ: – უნდა დაისაჯონ ის სულმოკლე ადამიანები, რომლებმაც „ჯიჰადის ვი­ დეოები“ დაამზადეს და გაავრცელეს... ვიმედოვნებ, რომ გამოძიება მალე წარმ­ ატებით დასრულდება. არ გამოვრიცხავ იმასაც, რომ გამოძიებაში თავდაცვის სამინისტროს სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლებიც ჩაერთონ... ÃÎÃÕÃÐËÃÕ ÃÏ ÚÏÃ×ÔËÃÐ Æà ÏÑ×ÎÑÆÐÇÎ ÉÃÐÅÚÃÆÇÄÃÕ ËÔÃÍÎË ¾ÃÔËÄÿØËÎÏà ÏÑÍÎÇÆ ×ÒÃÕ×ÚÃ: – ერთი მინდა ვთქვა, რომ არავის მი­ ვცემ უფლებას, ჩემი სამინისტროს საქმ­

`

ÓÇÀË ÚÃÖËÿØËÎË

იანობაში, მუშაობაში ჩაერიოს. მე არავის საქმიანობაში არ ვერევი და ნურც ნუ­ რავინ ჩაერევა. ეს ძალიან მარტივია და ნურც ნურავინ შეეცდება, რომ გამოძი­ ებაზე რაიმე ზეწოლა განახორციელოს. ეს არის ძალიან პრინციპული და სენსიტ­ იური საკითხი. ამ საქმეში ჩართულია ამ­ ერიკული მხარე, ამიტომ მე მოვუწოდებ ყველას, მოთმინება იქონიონ... ირაკლი ალასანია მოთმინებით რომ იყოს ცნობილი, რაღა უჭირდა, გარკვე­ ულ ეტაპზე სიჩუმეს მართლაც ინარჩუ­ ნებდა, თუმცა, რაც უფრო ახლოვდება პრემიერის მემკვიდრის დასახელებისა და კურთხევის დრო, მით უფრო კარგავს ალასანია მოსვენებას. ამიტომაც, გარკ­ ვეული ხნის შემდეგ, თავდაცვის მინი­ სტრმა ისევ გაიხსენა ეგრეთწოდებული ჯიჰადის კლიპის თემა და ღარიბაშვილს მსუბუქად უკბინა, ამდენი ხანია ძიება გრძელდება და ეს სამწუხარო ფაქტიაო. – მე დიდი იმედი მაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში გარკვეულწილად ნათელი მო­ ეფინება ამ საკითხს, ან ყოველ შემთხვევ­ აში, შეიარაღებულ ძალებსა და თავდაც­ ვის სამინისტროს ექნება ინფორმაცია, რამდენად შესაძლებელია პროგრესი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი სადა­ ზვერვო შესაძლებლობები გაგვაჩნია, ჩვენ ჩვენი პარტნიორები გვყავს იმ საქმ­ ეში, რასაც ვაკეთებთ და ამიტომ, მაშინ ალტერნატიულ გზებს მივმართავთ ჭე­ შმარიტების დადგენის. თუკი პროგრესი არ იქნა მიღწეული გამოძიებაში, რომე­ ლსაც აწარმოებს შინაგან საქმეთა სა­ მინისტრო, ბუნებრივია, ჩვენ ჩავრთავთ ჩვენს საერთაშორისო და სადაზვერვო რესურსს, რაც გააჩნია თავდაცვის სამი­ ნისტროს, იმიტომ რომ ეს იყო პირდაპ­ ირი თავდასხმა ქართულ შეიარაღებულ ძალებზე. მე მესმის, რომ ეს რთულია. თავად ღარიბაშვილმა და გამოძიებაში ჩართულმა სხვა პირებმაც ამიხსნეს, რომ მართლაც რთულია გამოსაძიებლად, მა­ გრამ უნდა გამოვიძიოთ. მეორე დღეს უკვე შს სამინისტრომ განაცხადა, რომ საქმე გამოძიებულ­ ია, თუმცა, ძიება გრძელდება. ალასანია მიხვდა, რომ წააგო, ამიტომაც იძულ­ ებული გახდა, ღარიბაშვილისთვის ოფ­ იციალურად მიელოცა. ფაქტობრივად, ამით თავდაცვის მინისტრმა ოფიცია­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


`

ზე გავლენიანის წინააღმდეგ არავის მივცემ უფლებას, ჩემი სამინისტროს საქმიანობაში, მუშაობაში ჩაერიოს. მე არავის საქმიანობაში არ ვერევი და ნურც ნურავინ ჩაერევა. ეს ძალიან მარტივია და ნურც ნურავინ შეეცდება, რომ გამოძიებაზე რაიმე ზეწოლა განახორციელოს

`

ლურად ბოდიში მოიხადა: – ყველას ძალიან ახარებს ის ფაქტი, რომ დანაშაული გამოძიებულია. ვულო­ ცავ შსს­ს. რა თქმა უნდა, ყველას იმედი გვქონდა, რომ მართლაც გაირკვეოდა ობიექტური ჭეშმარიტება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, მალე ნათელი მოეფინება იმ შეკითხვებს, რომლებიც გვქონდა: არ­ ის თუ არა ეს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახ­ ურების მიერ დაკვეთილი; არის თუ არა ეს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წინააღმდეგ მიმართული; იყო თუ არა ეს კამპანია, რომელიც იმ ტრაგიკულ დღეებში აგორდა საქართ­ ველოს შეიარაღებული ძალების წინააღ­ მდეგ. დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მა­ ლე გამოძიება საზოგადოებას პასუხებს აცნობებს... ÇÓÕÒÇÔÖË ÍÃÚË ÍÃÚË¿ØËÎË ÃÏÄÑÄÕ, ÔÑÏ ÃÎÃÕÃÐËÃÕ ÏÚÔËÆÃÐ ÕÃÖÇÎÇØËÜËÑ ¿Ñ×ÇÄËÆÃÐ ÉÃÍÇÀÇÄ×ÎË ¿ÇÀÃØÃÜÇÄÇÄË ¿ÇÅÆÑÏÃÃ: – ის, რომ ტელეშოუებიდან ერთი მინისტრი მეორეს დახმარებას სთავაზ­ ობს, გამოძიებაში არასწორი და გაუმ­ ართლებელია. თუ ირაკლი ალასანიას მართლაც ჰქონდა რაიმე რესურსი, ამის შესახებ ტელევიზიით კი არ უნდა განე­ ცხადებინა, არამედ წერილით მიემართა შსს­სთვის და საკუთარი ინფორმაცია მიეწოდებინა ან რესურსი შეეთავაზებ­ ინა... ეს ხომ ერთი პოლიტიკური გუნდია და ახლა, როცა ვითარება არასტაბილუ­ რია, არ არის მიზანშეწონილი ტელევი­ ზიებით ურთიერთობების გარკვევა. – ÇÕ ÆÃÒËÔËÕÒËÔÇÄà ÃÎÃÕÃÐËÃÕ ÏÚÔËÆÃÐ ¾ÃÔËÄÿØËÎËÕ ¿ÇÕÃÂÎÑ ÉÃÒÔÇÏËÇÔÇÄÃÕ ¿ÇËÂÎÇÄà ×ÍÃØ¿ËÔÆÇÄÑÆÇÕ? – არა მგონია... ალასანია ვერ გახდება პრემიერ­მინისტრი და ვფიქრობ, არც ღარიბაშვილი იქნება პრემიერი. ირაკ­ ლი ღარიბაშვილს ეს არ სჭირდება ახ­ ლა. შეგახსენებთ, ვანო მერაბიშვილიც კი შესუსტდა, როცა შს მინისტრობიდან პრემიერად გადაიყვანეს... შესაძლოა, უწყებრივ კონკურენციასთან გვქონდეს საქმე.. – À× ÏÚÑÎÑÆ ÍÑÐÍ×ÔÇÐÅËÃÃ, ÃÎÃÕÃÐËà ÔÃÖÑÏ ÀÃØËÕ ÕÃÓÏÇÇÄÕ ÃÔ ËÂËÇÄÕ? À×ÐÆÃÅ ËÉËØÇ ÌÃÔËÕÍÃÅÇÄËÕ ÏÑÙÃÏØÎËÕ ÕÃÓÏÇÕ?

– ირაკლი ალასანიას ბევრი საქმე აქ­ ვს თავის უწყებაში გამოსაძიებელი. მათ შორის ორი ტერორისტული აქტი ავღა­ ნეთში. და სხვა ბევრი ისეთი გარემოებ­ აც დახვდა უწყებაში, რომ სამხედრო პო­ ლიცია სერიოზული დატვირთვით უნდა მუშაობდეს... ირაკლი ალასანია ახლა კობა დავითა­ შვილს დაემსგავსა, რომელიც თითქოს საბაბს ეძებს იმისთვის, რომ რაიმე „გმ­ ირული“ მიზეზით კოალიცია დატოვოს. ერთხელ ასეთი „გმირული“ საბაბი იპ­ ოვა – 2008 წელი. ახლა, როგორც ჩანს, ქართველი ჯარისკაცების სახელითა და ღირსებით აპელირებს. თუმცა, სწორედ მისი მინისტრობის დროს მოხდა ჯარი­ სკაცების მასობრივი მოწამვლის ფაქტ­ ები და ალასანია რატომღაც ამ საკითხის გამოძიებაზე არაფერს ამბობს... ალასანიას ამბიციებმა შესაძლოა, მისი ქართული ოცნება – პრემიერ­მინი­ სტრი მაინც გახდეს – აუხდენელი დატო­

განიხილა საკუთარ პარტიაში, მაგრამ თანამოაზრე ვერ იპოვა. როგორც ჩანს, ვერც ახლა იპოვის. შემთხვევითი არ იყო, რომ ზურაბ აბაშიძემ თავის კომენტარში დაახლოებით ასეთი რამ თქვა: სკეპტი­ კოსებისთვის ეს გაკვეთილი იყოო. ეჭვი მაქვს, ამ სკეპტიკოსებში მხოლოდ ოპ­ ოზიცია, ანუ „ნაციონალური მოძრაობა“ ეგულისხმა. ირაკლი ალასანიას საკუთა­ რი სკეპტიციზმი არ დაუფარავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ინგა გრ­ იგოლიას გადაცემაში აღნიშნა, თეა წუ­ ლუკიანმა იცოდა, საქმე გახსნილი რომ იყოო. რატომ იცოდა იუსტიციის მინი­ სტრმა და არ იცოდა თავდაცვის მინი­ სტრმა? ღარიბაშვილის განმარტებით, წულუკიანი დაინტერესდა და ამიტომაც ჩავაყენეთ საქმის კურსშიო. ირაკლი ალ­ ასანია არ დაინტერესდა. ირაკლი ალასანია გუნდიდან ამოვ­ არდნილია. ამ დაპირისპირებით მან არა მხოლოდ საკუთარი ამბიცია დააფიქსი­

ვოს. და უკვე მერამდენედ ვრცელდება ინ­ ფორმაცია ალასანიას შესაძლო გადადგ­ ომასთან დაკავშირებით. ერთხელ თითქ­ ოს მან კოალიციიდან წასვლის საკითხი

რა, არამედ ისიც, რომ ირაკლი ღარიბა­ შვილს პრემიერ­მინისტრად არასოდეს აღიარებს. ანუ კოალიცია „ქართულ ოც­ ნებაში“ პრობლემებია. ასეთი დაპირისპ­ ირება შევარდნაძის დროს ბევრი იყო.

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

სააკაშვილის ხელისუფლებაში გუნდი მაინც ცდილობდა, საკუთარი ერთიან­ ობა ყოველთვის დაეფიქსირებინა. თუ­ მცა, ირაკლი ოქრუაშვილმა თავიდანვე დაიჭირა ამ გუნდისგან დისტანცია. ის გავლენებით ლამის სააკაშვილს უტ­ ოლდებოდა. მის უწყებაში კონტროლის პალატაც კი ვერ შედიოდა. ღიად კი ის გია ბარამიძეს დაუპირისპირდა, როცა თავდაცვის სამინისტროში მივიდა. კო­ ნფლიქტი იმდენად გამწვავდა, რომ ბა­ რამიძე და ოქრუაშვილი, ჟვანიასთან ერ­ თად, სააკაშვილის კაბინეტში შეარიგეს. ესეც ღია ეთერში გავიდა იმის საჩვენებ­ ლად, რომ გუნდში პრობლემები არ იყო. მოგვიანებით კი, როცა ოქრუაშვილი თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან გადა­ აყენეს, მან ძლიერი ოპოზიციური მოძრ­ აობის აგორება სცადა. თუმცა, დამარც­ ხდა. ირაკლი ოქრუაშვილი წავიდა მაშინ, როცა გული, როგორც თავად აღნიშნა, თავდაცვაში დაატოვებინეს, გონებამ კი ეკონომიკის მინისტრის სტატუსი ვერ მიიღო. ÇÓÕÒÇÔÖ ÍÃÚË ÍÃÚË¿ØËÎËÕ ÉÃÐÏÃÔÖÇÄËÀ, ¿ÇÕÃÂÎÑÃ, ËÔÃÍÎË ÃÎÃÕÃÐËÃÕ ÉÃÔÃÐÖËÇÄË Ã¾ÃÔ ÃÓØÕ: – არ გამოვრიცხავ, რომ ირაკლი ალ­ ასანიას აღარ ჰქონდეს იმის გარანტია, რომ მომავალ კაბინეტში თავდაცვის მინისტრის პოსტს ისევ დაიკავებს, ამ­ იტომაც ასეთი ტელედუელებით პოლი­ ტიკური ქულების მოპოვებას ცდილობს. – ÔÑÉÑÔ ÈËÓÔÑÄÀ, ÆÃ×ÁÇÔÕ ÏÃÕ ÏÚÃÔÕ ÕÃÍ×ÀÃÔË ÒÃÔÖËÃ, À×ÍË ÍÑÃÎËÅËÃÕ ÆÃÖÑØÇÄÕ? – შეიძლება ითქვას, რომ ალასანიას პარტია აღარ ჰყავს... კოალიცია რომ და­ ტოვოს, ალბათ, ერთი­ორი კაცი გაჰყვე­ ბა და ძირითადად ისინი, ვინც საკუთარ პერსპექტივას „ქართულ ოცნებაში“ ვერ ხედავენ. ასე რომ, ალასანიამ ხმაური დაიწყო, თუმცა ჯერ ძნელი სათქმელია, რისთვის ემზადება ის. ჯერ იმის თქმაც ძნელია, ალასანიაზე მიანიშნა თუ არა ბიძინა ივ­ ანიშვილმა, როცა თქვა: ვიცი ერთი­ორი ადამიანი, რომელიც სიტუაციის აყირავ­ ებას შეეცდებაო. თუმცა, იქვე დასძინა, ამით ისინი მხოლოდ საკუთარ თავს ავ­ ნებენო. ÄËÂËÐà ËØÃÐË¿ØËÎË:

– ერთი­ორი არის პარლამენტის უმ­ რავლესობაში ისეთი, ვინც გაგებაში არ არის. ვინც ფიქრობს, რომ გადახტება­ გადმოხტება და რაღაცებს გადაალაგ­ ებს. ასეთ ქმედებებს მე ვამჩნევ, მაგრამ ისინი არა სიტუაციას, არამედ საკუთარ თავს ააყირავებენ. ვერავინ მოახერხებს სიტუაციის გადატრიალებას... ეს ადამ­ იანები მხოლოდ საკუთარ თავებს ააყი­ რავებენ. ÒÔÇÏËÇÔÏÃ ÀÃØËÕ ÏÇÏÍØËÆÔÇÜÇÅ ÉÃÃÍÇÀÃ ÉÃÐÏÃÔÖÇÄÃ: – წინასწარ გავივლი კონსულტაციებს უმრავლესობასთან, რაც საკმარისია. როცა პრემიერს დავასახელებ, ნახეთ, რა კარგი შერჩეული იქნება, პრეზიდენტი გვეყოლება უნიკალური და საუკეთესო, პარლამენტის თავმჯდომარე უსუფ­ აშვილი არის ძალიან მაგარი და კარგი თავმჯდომარე და პრემიერიც ზუსტად ისეთი იქნება, როგორიც სჭირდება მთ­ ავრობას... არ ვიკადრებ, რომ პრემიერ­ მინისტრს შევთავაზო და ამავდროულად ვუთხრა, ამ გუნდში არ გაბედო და რამე არ შეცვალო­მეთქი. სურვილის შემთხვ­ ევაში, მზად ვარ, ახალ პრემიერს კონს­ ულტაციებიც მივცე. კაცს თუ დანიშნავ, მას მართვის საშუალება უნდა მისცე. ას­ ეთი მენეჯერი ვიყავი. ერთხელ ბიძინა ივანიშვილმა ასეთი უფლება განათლების მინისტრს უკვე მისცა. მარგველაშვილის მემკვიდრემ განათლების სამინისტროში „რესპუბ­ ლიკური პარტიის“ ერთ­ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი მოადგილეობიდან გადააყენა. და თუკი ირაკლი ალასანიას უკვე აქ­ ვს ინფორმაცია, რომ შეიძლება ვიცე­პრ­ ემიერობის შემდეგ თავდაცვის მინისტ­ რის პოსტიც დაატოვებინონ, მაშინ მისი მხრიდან სკანდალების აგორების მცდე­ ლობა გასაგებია, მაგრამ არა მისაღები. მიუხედავად იმისა, რომ NDI­ს კვლე­ ვებით ირაკლი ალასანია ყველაზე რეიტ­ ინგული ფიგურაა, ირაკლი ღარიბაშვილ­ მა უკვე მოასწრო ყველაზე გავლენიან ფიგურად ჩამოყალიბება. რეიტინგი, მით უფრო, როცა გუნდიდან გადიხარ და მძიმე ომში ერთვები, საკმაოდ ფუყე საყრდენია... წავა თუ არა ირაკლი ალას­ ანია ვა­ბანკზე? მისი კოლეგები ამბობენ, რომ ალასანიას გამბედაობა არ ეყოფა. ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

19


ვინ დგას სამარ ჩო my View

მირიან ბოქოლიშვილი ÏÇÑÔÇ ÛØÇÎÃÜÇ ÏÃÕ¿ÖÃÄ×ÔË ÕÃÓÏÇ, ÔÑÏÇÎËÅ ¾ÃÔËÄÿØËÎËÕ ×ÙÛÇÄÃÏ ÉÃÚÕÐËÎÃÆ ÉÃÏÑÃÅÚÃÆÃ, ÀÃÎËÄÃÐËÕ ÕÃÚÇÎËÀ ÉÃØÔÅÇÎÇÄ×Î ÕÍÃÐÆÃÎ×Ô ØËÆÇÑÔÉÑÎÇÄÕ ×ÍÃØ¿ËÔÆÇÄÃ. ÒËÔØÇÎË Æà ÃÔÃÐÃÍÎÇÄ ÔÇÜÑÐÃÐÕ×ÎË ÍË ×ÒÔÇÅÇÆÇÐÖÑ ÔÃÑÆÇÐÑÄËÕ „ÊÇÔÑËÐËÕ“ ÃÏѾÇÄà ÉÃÚÎÆÃÀ. ÉÃÉÃÚÕÇÐÇÄÀ, ÔÑÏ ËØÎËÕ¿Ë ¿ËÐÃÉÃÐ ÕÃÓÏÇÀà ÕÃÏËÐËÕÖÔÑÏ ÄÑÎÑ ÙÎÇÄËÕ ÉÃÐÏÃØÎÑÄÃ¿Ë ÐÃÔÍÑÖËÍÇÄËÕ ÛØÇÎÃÜÇ ÆËÆË ÒÃÔÖËÃ, 116 ÍËÎÑÉÔÃÏË „ÊÇÔÑËÐË“ ÃÏÑ˾Ñ. ე.წ. ჯიჰადის ვიდეორგოლების ავტორის დადგენა, შეიძლება ითქვ­ ას, ირაკლი ღარიბაშვილის ღირსებ­ ის საკითხი გახდა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა საქმე პირად კონტრო­ ლზე აიყვანა და კოლეგებს მიანიშ­ ნა, რომ მის უწყებას სრული შესა­ ძლებლობები აქვს იმისთვის, რომ საქმე ბოლომდე მიიყვანოს. გასულ კვირას კი შსს­მ საქმე ოფიციალუ­ რად გახსნილად გამოაცხადა და სკანდალური ვიდეორგოლების ინ­ ტერნეტში განთავსებაში ამჟამად სოხუმში მყოფი ყირგიზეთის მოქა­ ლაქე, 24 წლის სამარ ჩოკუტაევი ამხილა. ხელისუფლების ოპონენ­ ტებმა შსს­ს მიერ შემოთავაზებული ვერსია ეჭვქვეშ დააყენეს, თუმცა თვით „ნაციონალურ მოძრაობაშიც“ კი შეფასებები არაერთგვაროვან­ ია. მაგალითად, თუ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ამბობს, რომ არსებული ვერსია ნდობას არ იმსახურებს, დედაქალაქის მერი, გიგი უგულავა აცხადებს, რომ ეჭვის შეტანის საფუძველი არ არსებობს. პრინციპში, ლოგიკურია, ვინაიდან ქართველი სამართალდამცველები ამ დანაშაულს ამერიკის სპეცსამს­ ახურების დახმარებით იძიებდნენ, რაც თავისთავად გაცილებით მა­ ღალ ლეგიტიმაციას სძენს შსს­ს მი­ ერ შემოთავაზებულ ვერსიას. რას ფიქრობენ ექსპერტები და IT­ სპეციალისტები ბოლო დროის ერთ­ ერთი ყველაზე სკანდალური დანა­ შაულის გახსნაზე? ვინ დგას სამარ ჩოკუტაევის უკან და რა სქემით მო­ ახერხა მან ტერორისტული აქტისკ­ ენ მოწოდების ინტერნეტსივრცეში გავრცელება? სანამ ამ კითხვებზე პასუხის გა­ ცემას შევეცდებით, მოდით, კიდევ ერთხელ გადავხედოთ შინაგან საქმ­ ეთა მინისტრის განცხადებას, რომე­ ლიც მან ამ საქმის შესახებ ინგა გრ­ იგოლიას გადაცემაში გააკეთა. „მინდა სიამაყით განვაცხადო, რომ ჩვენი სამინისტროს თანამშ­ რომლებმა ძალიან მაღალი პროფ­ ესიონალიზმი გამოავლინეს და ეს ურთულესი საქმე გახსნეს. ამერ­ იკული მხარე აქტიურად გვეხმა­ რებოდა აღნიშნული დანაშაულის გამოძიების საქმეში. დანარჩენი დე­ ტალებისგან თავს შევიკავებ, სანამ არ გავარკვევთ რეალურ მიზეზებს, რატომ დამზადდა ეს ვიდეო, რატომ აიტვირთა, რას ემსახურებოდა, რა მოტივაცია ჰქონდა ამ ადამიანს და ვინ იყო მისი მხარდამჭერი, რადგან გამოძიება გრძელდება. ვფიქრობ, ამ ეტაპისთვის საზოგადოებას სა­ კმარისი ინფორმაცია მივაწოდეთ“, – აღნიშნა ირაკლი ღარიბაშვილმა. შსს­ს ინფორმაციით, სამარ ჩო­ კუტაევმა 2013 წლის 4 ივნისს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერი­ ტორიიდან ინტერნეტსივრცეში, მომხმარებელ Hammad Zaman­ის სახელით, განათავსა ვიდეორგოლი, რომელიც შეიცავს ავღანეთში მყ­ ოფი საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და საქართველოს პრეზ­ იდენტის მიმართ მუქარას. კვალის დაფარვის მიზნით სამარ ჩოკუტა­ ევმა გამოიყენა ქართული GSM ოპ­ ერატორების USB ინტერნეტმოდე­ მები, მალაიზიაში წინასწარ მომზ­ ადებული სერვერის გამოყენებით შეაღწია თბილისში მდებარე კერძო სტრუქტურათა ოფისების ინტერნ­

20

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

შსს-მ ყველაზე რეზონანსული და რთული საქმე

გახსნილად გამოაცხადა

ეტქსელში და კვალის არევის მიზნით იმდაგვარად ატვირთა ინტერნეტში მუქარის შემცველი ვიდეორგოლე­ ბი, რომ შექმნილიყო შთაბეჭდილება, თითქოს დანაშაული ამ ოფისების მი­ მდებარე ტერიტორიაზე ჩაიდინეს. სპეციალისტების თქმით, იმის მი­ უხედავად, რომ ოკუპირებულ ტერი­ ტორიაზე ოფიციალურად ქართული GSM ოპერატორების („მაგთიკომი“, „ჯეოსელი“, „მობიტელი“) დაფარვის ზონა არ ვრცელდება, მაინც შესაძლ­ ებელია, რომ იქ მყოფმა პირმა ამ ქს­ ელების USB ინტერნეტ­მოდემები გა­ მოიყენოს. IT სპეციალისტის ნიკა ტუ­ ღუშის განმარტებით, ქართული GSM ოპერატორების ანძები აფხაზეთში, ოკუპირებული ტერიტორიის საზღვა­ რთან მდებარეობს და სავსებით შე­ საძლებელია, დაახლოებით 35­40 კი­ ლომეტრის რადიუსზე მისი დაფარვის ზონა საქართველოს არაკონტროლირ­ ებად ტერიტორიაზეც გავრცელდეს. „ქართული GSM ოპერატორებს

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სიხშ­ ირის გავრცელების უფლება არ აქვთ. თუმცა ანძიდან დაახლოებით 35­40 კილომეტრის რადიუსზე დაფარვ­ ის ზონა ვრცელდება, შესაბამისად, დასაშვებია, რომ „ჯიჰადის“ ვიდე­ ომასალა USB ინტერნეტ­მოდემების გამოყენებით ატვირთულიყო. როგო­ რც ჩანს, კვალის დაფარვის მიზნით, მალაიზიის სერვერი გამოიყენეს. ვი­ დეოს ამტვირთავმა უკაბელო, დახუ­ რული კავშირით ეფექტი შექმნა და ვიდეო მალაიზიის გავლით თბილისში აიტვირთა. ამის გაკეთებას ძალიან დიდი პროფესიონალიზმი სჭირდება. რეალურად კი ვიდეო აფხაზეთშია ატვირთული“, – ამბობს ტუღუში. ექსპერტები კი იმაზე მსჯელობენ, ვინ შეიძლება იდგეს სამარ ჩოკუტა­ ევის უკან? ანუ ვინ არის დანაშაულ­ ის რეალური დამკვეთი? ექსპერტი კახი კახიშვილი ეჭვობს, რომ ვიდეო ავღანურმა ძალებმა შექმნეს. ამას­ თანავე, ექსპერტი არ გამორიცხავს,

რომ ვიდეოს შემქმნელები რომელიმე ქვეყნის სპეცსამსახურები, ან კონკ­ რეტული დანაშაულებრივი ჯგუფი იყოს, რომელთა მიზანიც საქართვე­ ლოში დესტაბილიზაციის შექმნაა. „21­ე საუკუნეში კიბერდანაშაული ერთ­ერთი ყველაზე ფაქიზი დანაშა­ ულია, რომლის გახსნისთვის ძალიან მაღალი ტექნოლოგიებია საჭირო. ად­ ამიანები, რომლებსაც მსგავსი დანა­ შაულს ჩადენა აქვთ განზრახული, კა­ რგად არიან მომზადებულები. შს სა­ მინისტროს მიერ საზოგადოებისთვის მოწოდებული მასალა ადასტურებს, რომ კვალის ასარევად ეჭვმიტანილმა კარგად იმუშავა. ახლა მთავარია, და­ დგინდეს, ვის ინტერესებში შედიოდა ამ ვიდეოების გავრცელება. იმედს ვიტოვებ, რომ საქმე ბოლომდე გაიხ­ სნება. ყირგიზეთის მოქალაქის ძებნ­ აში ინტერპოლიც ჩაერთვება. ვიდეოს ავტორების წარმომავლობაზე შეიძ­ ლება სამი ასპექტით ვისაუბროთ. პირველი – სავარაუდოდ, ეს არის

ავღანური ძალების მიერ გაკეთებუ­ ლი ვიდეო, რომელთაც სურთ, ჩვენს საზოგადოებაში გაჩნდეს ამ ქვეყნი­ დან ჩვენი სამხედროების გამოყვანის მოთხოვნა; მეორე – ეს არის კონკრე­ ტული ქვეყნის სპეცსამსახურების მი­ ერ შექმნილი მასალა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო უსაფრთხოების ეჭვქვეშ დაყენებას ემსახურება; და მესამე – ვიდეო შექმნა კონკრეტულმა დანაშაულებრივმა ჯგუფმა, და ამ მა­ სალებით სახელმწიფოს დარტყმას აყენებენ“, – ამბობს კახი კახიშვილი. სამხედრო­ანალიტიკურ ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი კი „ჯიჰადის“ საქმეში ცალსახად კონკრეტული ქვ­ ეყნის სპეცსამსახურების კვალს ხე­ დავს. ალადაშვილის განცხადებით, მხოლოდ ერთი პიროვნება, ამ შემთ­ ხვევაში სამარ ჩოკუტაევი ხსენებ­ ულ ქმედებას დამოუკიდებლად ვერ განახორციელებდა. ალადაშვილი შს სამინისტროს ეფექტურ მუშაობაზეც

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


ოკუტაევის უკან? სამი ვერსია, რომელსაც გამოძიება ამუშავებს: „პირველი – სავარაუდოდ, ეს არის ავღანური ძალების მიერ გაკეთებული ვიდეო; მეორე – ეს არის კონკრეტული ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ შექმნილი მასალა; და მესამე – ვიდეო შექმნა კონკრეტულმა დანაშაულებრივმა ჯგუფმა“

`

`

ირაკლი ღარიბაშვილი:

მინდა სიამაყით განვაცხადო, რომ ჩვენი სამინისტროს თანამშრომლებმა ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმი გამოავლინეს და ეს ურთულესი საქმე გახსნეს

„გამოძიება გრძელდება, სანამ არ გავარკვევთ, ვინ იყო მისი მხარდამჭერი“ საუბრობს და აცხადებს, რომ საქმე დინჯად, მაგრამ ეფექტურად იქნა გამოძიებული. „ძალიან კარგია, რომ შსს­მ ამ კო­ ნკრეტულ შემთხვევაში მოთმინება გამოიჩინა და არ მოიქცა ისე, როგო­ რც ეს უწყება წინა წლებში იქცეოდა, როცა საქმეებს სწრაფად, მაგრამ არაეფექტურად ხსნიდა. შსს­ს მიერ გამოქვეყნებული ფაქტები ლოგიკა­ სთან ახლოსაა, ახლა მთავარია, IT სპეციალისტებმა დადონ დასკვნა, რამდენად რეალურია ის, რასაც შსს აცხადებს. თვითონ შსს­საც ძალიან სერიოზული IT სპეციალისტები ჰყ­ ავს. რაც შეეხება საქმეს, ყველაზე მთავარი ისაა, რომ ამ ვიდეოების დამკვეთმა კვალის დაფარვა და მისი საქართველოსთან მოტანა სცადა. ამ საქმეში არ შეიძლება ეჭვმიტანილ­ ად მხოლოდ ყირგიზეთის მოქალაქე ფიგურირებდეს. როგორც ჩანს, სა­ ქმეში რომელიღაც ქვეყნის სპეცსა­ მსახურებიც იყვნენ ჩართულნი, ეს

რიგითი ჰაკერის ვიდეოს არ ჰგავს“, – აცხადებს ირაკლი ალადაშვილი. მამუკა არეშიძე კი თავიდანვე ეჭ­ ვობდა, რომ ვიდეო იმიტაცია იყო და არ გამორიცხავდა, რომ ეს ვიდეო შესაძლოა, აფხაზეთიდან ან ცხინვა­ ლის რეგიონიდან ატვირთულიყო. „ჩემთვის საინტერესოა, თვითონ ამ ყირგიზი მოქალაქის პერსონა, ვის და­ ვალებას ასრულებდა ის. ძალიან მნ­ იშვნელოვანია ეს საკითხი. მიმაჩნია, რომ შს სამინისტრომ ძალიან ეფექტუ­ რად იმუშავა ამ საქმის გახსნის თვალ­ საზრისით“, – ამბობს მამუკა არეშიძე. ამჟამად, „ჯიჰადის“ სახელით გა­ ვრცელებული ვიდეოს დამზადებაში ბრალდებული ყირგიზეთის მოქა­ ლაქე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ცხოვრობს და ხშირად მოსკოვსაც სტუმრობს, რაც კიდევ უფრო ამყარებს მოსაზრებას, რომ ჩოკუტაევის უკან რუსული სპეც­ სამსახურები დგანან. ამჟამინდელი ადგილსამყოფელის შესახებ ჩოკუ­

ტაევს „ფეისბუკის“ პირად გვერდზ­ ეც აქვს მითითებული, თუმცა მას შემდეგ, რაც შსს­მ საქმე გახსნი­ ლად გამოაცხადა, ჩოკუტაევმა სო­ ციალურ ქსელში საკუთარი გვერდი გააუქმა. IT ტექნოლოგიების სპეც­ იალისტი სამარ ჩოკუტაევი ყირგიზ­ ეთის დედაქალაქ ბიშკეკში დაიბადა. აქვე მიიღო უმაღლესი ტექნიკური განათლებაც. მან 2011 წელს ყირგ­ იზეთის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი დაამთავრა. უნივ­ ერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ჩოკუტაევმა კომპანია „ტურ ტელე­ კომში“ ქსელის ადმინისტრატორის თანამდებობაზე დაიწყო მუშაობა. ამის პარალელურად, იმავე წელს ჩო­ კუტაევმა მუშაობა დაიწყო „National Information Technology Center“­ში, კომპიუტერული ტექნოლოგიების საკითხებში მრჩევლად. რამდენიმე თვეში მან ორივე სამსახური დატო­ ვა და 2011 წლის აპრილში მუშაობა სოხუმში, კომპანია „აქუაფონში“ გა­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ნაგრძო, სადაც ამ დრომდე მუშაობს. ჩოკუტაევი პროფილზე ღიად გამო­ ხატავს აღფრთოვანებას აფხაზეთის მიმართ. მის პროფილზე მრავლადაა ახალი ათონისა და სოხუმის ფოტო. ოჯახის შესახებ ინფორმაციაში მო­ ნიშნულია ბიძაშვილი გოგონა, ალ­ ენა ჩიკიშევა­კუდინოვა. ეჭვმიტან­ ილი გატაცებულია ბუნებით. მის ფოტოებში მრავლადაა სხვადასხვა ქვეყნების პეიზაჟი. მისავე სურათე­ ბში გვხვდება ახალგაზრდა მეგობარ გოგონასთან ერთად გადაღებული ფოტოები, სადაც „როლიკებზე“ სე­ ირნობს ქუჩებში. ჩოკუტაევი, ასევე, გატაცებულია ჯომარდობით. მისივე პროფილზე ხშირადაა გაზიარებული სხვადასხვა იუმორისტული ვიდეო და ფრაზა. სამარ ჩოკუტაევის ბოლო აქტივობა სოციალურ ქსელში 1­ელ ოქტომბერს ფიქსირდება. ამ დღეს მან რამდენიმე ფოტო გამოაქვეყნა. ცნობილი გახდა ისიც, რომ შსს­ს მი­ ერ ტერორიზმის ბრალდებით ძებნ­

ილი სამარ ჩოკუტაევი, გასული წლის 6 თებერვლიდან 2 მარტამდე, ორ კო­ ლეგასთან ერთად, აზიის ქვეყნების IT სპეციალისტების გადამზადების პროგრამაში მონაწილეობდა, რომე­ ლიც ყირგიზეთის დედაქალაქში ინ­ ფორმაციული ტექნოლოგიების ნა­ ციონალურ ცენტრში გაიმართა. ეს კურსი, ჩოკუტაევთან ერთად, სამმა ავღანელი სპეციალისტმაც გაიარა. ამ კურსის მიზანი სახელმწიფო უწ­ ყებების IT სისტემების ადმინისტრი­ რების შესწავლა იყო. ÅÐÑÄËÕÀØËÕ: სამარ ჩოკუტაევს ბრალი „ჯიჰადის“ სახელით ვიდეოს შექმნა­გავრცელებაში ედება. ვიდეო საქართველოს ავღანეთის მისიაში მონაწილეობის წინააღმდეგ იყო მი­ მართული და საქართველოსა და მი­ სი პრეზიდენტის მიმართ მუქარას შეიცავდა. ჩოკუტაევს საქართველო­ ში წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებ­ ლად შეეფარდა, ინტერპოლი კი მა­ სზე ძებნას აცხადებს.

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

21


სახელმწიფო და ბიზნესი -ევ ვაჟა ბერიძე: `დიდი ფულის კონტროლის გარეშე წარმოუდგენელი იყო შევარდნაძის, სააკაშვილის რეჟიმების სტაბილურობის უზრუნველყოფა~ ÓÇÀË ÚÃÖËÿØËÎË „ÏÃÉÀË“, „ÌÇÑÕÇÎË“ Æà ËÕÇØ „ÏÃÉÀË“... „ÀË-ÄË-ÕË“, „ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÄÃÐÍË“ Æà „ÓÃÔÀ× ÄÃÐÍË“? ÇÕ ÕÃÔÇÍÎÃÏÑ ÎÑÜ×ÐÉË ÃÔ ÃÔËÕ. ÇÕ ÏÃÔÖËØË ÉÃÐÎÃÉÇÄà ÏÚÑÎÑÆ ËÏËÕ ÏÃ×ÙÛÇÄÇÎËÃ, ÔÑÏ ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄà ¿ÇËÅØÃÎÃ. ÃÕÇ ÏÃÉÃÎËÀÃÆ, ¿ÇØÃÔÆÐÃÂËÕ ÆÔÑÕ ÍÑÏ×ÐËÍÃÅËÇÄ¿Ë „ÏÃÉÀË“ ÎËÆÇÔÑÄÆà Æà ØÇÔÖËÍÃÎËÕ ÏÃÉÀËÈËÍÃÅËà ÏËÆËÑÆÃ, ÕÃÃÍÿØËÎËÕ ÆÔÑÕ ØÇÔÖËÍÃÎË „ÌÇÑÕÇÎÜÇ“ ÉÃÆÃÇÙÛÑ, ÃÚÎà ËÕÇØ „ÏÃÉÀË“ ÆÃÄÔ×ÐÆÃ... შევარდნაძის დროს „თი­ბი­სი“­ს ბა­ ზარზე კონკურენტი არ ჰყავდა, სააკაშ­ ვილის დროს მის ზურგს უკან ძალიან ახლოს სუნთქავდა „საქართველოს ბა­ ნკი“... გახდება თუ არა ახლა ბაზარზე ლიდერი „ქართუ ბანკი“, ჯერ ძნელი სა­ თქმელია. ალბათ, ასეთი მაგალითი ბევრია. შევარდნაძის დროს ხელისუფლებ­ ასა და ბიზნესს შორის ურთიერთობა კორუმპირებული და მონოპოლისტური იყო. ძირითად ბიზნესსფეროებს შევა­ რდნაძის სიძე (კომუნიკაციები), შევა­ რდნაძის ძმისშვილი და მძახალი (ნავთ­ ობპროდუქტები) აკონტროლებდნენ და ასე შემდეგ... მთელი ფინანსური შემო­ სავლები მხოლოდ ამ ერთი ოჯახის პი­ რად კომფორტს ხმარდებოდა. სააკაშვილის დროს ვითარება რადი­ კალურად შეიცვალა. შეიქმნა სისტემა, როცა ოჯახი სახელმწიფომ ჩაანაცვლა. აკრეფილი ფული სახლში არავის მიჰქ­ ონდა. ექსპერტებიც კი თანხმდებიან, რომ ხელისუფლება მსხვილ ბიზნესებს აიძულებდა, სახელმწიფო მნიშვნელობ­ ის სხვადასხვა პროექტები დაეფინანსე­ ბინა. და არამხოლოდ ექსპერტები ამბო­ ბენ, რომ სააკაშვილი აკონტროლებდა მსხვილ ბიზნესებს, იმისთვის რომ მათი ფული პოლიტიკურ ბაზარზე არ მოხვ­ ედრილიყო. ანუ ოპოზიციაში ფული არავის არ ჩაედო. არ არის ფინანსური რესურსი, არ არის კონკურენცია. პი­ რველად ბადრი პატარკაციშვილის ფუ­ ლმა შეარყია სერიოზულად მაშინდელი ხელისუფლება, თუმცა გაუძლო. ივან­ იშვილის შვიდი მილიარდი კი სერიოზ­ ული გამოწვევა აღმოჩნდა. ივანიშვილი პოლიტიკიდან მიდის. შეიქმნება თუ არა ბიზნესისთვის თა­ ვისუფალი გარემო? შეძლებენ თუ არა ბიზნესმენები ისეთივე ცივილიზებული ურთიერთობები ააწყონ პოლიტიკურ პარტიებთან, როგორც ეს ევროპაშია? თუმცა, აქ ერთი ფაქტორი მაინც არის: საქართველოში ფულს მაინც ხე­ ლისუფლების გადატრიალებისთვის ეძებდნენ და არა ოპონირებისთვის. ახლა ძირითადად ორი მთავარი პო­ ლიტიკური მოთამაშე იკვეთება – „ქა­ რთული ოცნება“ და „ნაციონალური მოძრაობა“. რამდენადაც ძლიერი და გავლენიანი იქნებიან ისინი, მით უფრო მეტი ინტერესი ექნება ბიზნესს. ისეთ გიჟურ იდეებს, როგორიც არის: გადა­ ვაყენოთ, შევვარდეთ და დავარბიოთ, ბიზნესი არ დააფინანსებს და არც ერ­ თკაციანი პარტიების ერა გაგრძელდ­ ება. 22

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

თუმცა, რამდენად ექნება ახალ ხე­ ლისუფლებას ამის ნება, ექსპერტებს ამის თქმა ჯერ უჭირთ. მოვლენების განვითარებას ელოდებიან და ეს ლო­ გიკურიცაა. რამდენად შეიძლება ხელისუფლებ­ ასა და ბიზნესს შორის ევროპული სტ­ ანდარტის ურთიერთობა აეწყოს, რო­ გორ იცვლებოდა ამ ორ სფეროს შორის თამაშის წესები. აქამდე მსხვილი მოთამაშე იყო მხ­ ოლოდ ხელისუფლება, ბიზნესის მხარ­ ეს კი – ნავთობი, კომუნიკაციები, საფი­ ნანსო სექტორი... ხელისუფლება ეძებდა მათი კო­ ნტროლის მექანიზმებს, ბიზნესი კი ცდილობდა ვერტიკალის კეთილგან­ წყობის მოპოვებას, სერიოზული შეღა­ ვათების ან სტაბილურობის შესანარჩ­ უნებლად. ასე რომ, ეს მაინც ორმხრივი მოძრაობა იყო... ახლა ბიზნესს შეიძლება ხელი გაუშ­ ვან. მზად არის თუ არა ბიზნესსექტ­ ორი თავისუფლებისთვის? ÏÃÉÔÃÏ ÏÃÐÃÏÆÇ ÒÑÎËÖËÍà Æà ÄËÜÐÇÕË ¿ÇØÃÔÆÐÃÂËÆÃÐ Æà ƾÇÏÆÇ. „ÒÔÃËÏÖÃËÏË“ ÃÏ ÀÇÏÃÜÇ ÒÑÎËÖÑÎÑÉ Øýà ÄÇÔËÂÇÕ ÇÕÃ×ÄÔÃ: – შევარდნაძის მმართველობას თუ ავიღებთ, მაგალითად, ნავთობპროდ­ უქტების იმპორტიორთა ბიზნესს, აქ შევარდნაძის ნათესავი, ვთქვათ, ნუგზ­ არ შევარდნაძე და მისგან ხელდასხმ­ ული სხვა ადამიანები დომინირებდნენ, თუმცა იქ იყო ქაოსის ელემენტებიც, პატარა პარტიებად ბენზინის შემოტანა და სხვა. სააკაშვილის მოსვლის შემდეგ ყვ­ ელა ეს ბიზნესი, ყველა კომპანია, ჩემი აზრით, მათ დაქვემდებარებაში გადა­ ვიდა და ჩამოყალიბდა მონოპოლიური სისტემა, როდესაც ფასები ბაზარზე, ფაქტობრივად, შეთანხმებით დგინდე­ ბოდა. ამ ბიზნესებს, კონკრეტულად „ვისოლს“, „ლუკოილსა“ და სხვა კომპ­ ანიებს ხელისუფლების ძალიან ბევრი ახალი პროექტი ჰქონდათ დასაფინანს­ ებელი და აქედან გამომდინარე, ამ მა­ ღალ ფასებს ხელისუფლება უშვებდა, გარიგების მეშვეობით აძლევდა მათ ფასის აწევის საშუალებას, რადგან შე­ მდეგ მისი პროექტები დაეფინანსები­ ნათ. ასე იყო ბიზნესის თითქმის ყველა სფეროში. – ÐÃØÀÑÄËÕ ÀÇÏà ÔÑÏ ÉÃØÃÉÔÂÇÎÑÀ, Ôà ÏÆÉÑÏÃÔÇÑÄÃà ÃÚÃÎË ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ÒËÔÑÄÇÄ¿Ë. ËÛÑ ÕÃ×ÄÃÔË, ÔÑÏ Ú×ÚÿØËÎË ÃÔÍØÇØÆà ×ÔÀËÇÔÀÑÄÇÄÕ ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄÃÕà Æà ÐÃØÀÑÄÉÃÆÃÏÜËÆÃØ ÍÑÏÒÃÐËÇÄÕ ¿ÑÔËÕ. ÔÑÉÑÔ ¼ÃÏÑÛÃÎËÄÆà ÕÃÄÑÎÑÑÆ ÀÃÏÿËÕ ÙÇÕÇÄË? – ახლა პოლიტიკური ნება და გაცხ­ ადებული პრინციპები არის შესანიშნ­ ავი, ადეკვატური და კეთილშობილური. ივანიშვილის პრინციპი, რომელიც მან ბიზნესმენებთან შეხვედრისას გამოხა­ ტა... მან უთხრა ბიზნესმენებს: დაიჭ­ ირეთ თავი შორს ხელისუფლებისგან, თუ ვინმე მოვიდა თქვენთან, ატეხეთ წივილ­კივილი. ეს არის ივანიშვილის გაცხადება. თუმცა ამავე დროს, როდე­ საც მას ხუხაშვილის როლზე დაუსვეს კითხვა, მან თქვა, რა გინდათ ამ ხუხა­ შვილისგან, მან დაალაგა ურთიერთობა

ვაჟა ბერიძე

EXCLUSIVE `ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, ბიზნესის სურვილია სტაბილურობის მოპოვება და ამ მხრივ მისი სურვილი – მთავრობაში დასაყრდენი იპოვოს, ბუნებრივია. სხვათა შორის, ამ ფაქტებს ფართო გასაქანი ჰქონდა შევარდნაძის დროს, სააკაშვილის დროს და მე დღესაც ვხედავ ამის სიმპტომებს~

ბიზნესთან. ბუნებრივია, როცა ურთი­ ერთობას ბიზნესთან აგვარებს ეკონ­ ომიკის მინისტრი, ფინანსთა მინისტ­ რი, ამას შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით უნდა არეგულირებდეს და არა უშუალოდ მათთან კონტაქტით. სხვათა შორის, ძალიან საინტე­ რესო მაგალითია ბიზნესმენი ცეზარ ჩოჩელი. მიმაჩნია, რომ ის ლაკმუსის ქაღალდივით არის. ეს კაცი გუბერნ­ ატორი იყო და რა თქმა უნდა, მისდამი განწყობა და იმიჯი, რომელიც მას სა­ აკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში შეექმნა, არის უარყოფითი, მაგრამ ეს კაცი მეწარმეა. მან ცარიელ ადგილას ხუთი უმსხვილესი საწარმო შექმნა. მას რომ არ ჰქონოდა გარკვეული ურ­ თიერთობა წინა ხელისუფლებასთან, ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. რაკი ის გუბერნატორი იყო, არის ვერსია, რომ მას მერაბიშვილი „კრიშავდა“. მისი ბი­ ზნესის დანგრევით, 3000 კაცი დარჩ­ ება უმუშევარი და ჩვენ ისევ იმავე წრ­ ეზე წავალთ, როდესაც ხელისუფლება

კარნახობდა ბიზნესს, როგორ უნდა მოქცეულიყო და რა უნდა ეკეთებინა. – ÀÓØÇÐ ÐÃØÀÑÄÒÔÑÆ×ÓÖÇÄË ÃÚÕÇÐÇÀ, À×ÏÅÃ, ¼ÇÏÀØËÕ ÍÎÃÕËÍ×ÔË ÏÃÉÃÎËÀËà ¿ÇØÃÔÆÐÃÂËÕ ÆÔÑÕ „ÏÃÉÀË“, ÕÃÃÍÿØËÎËÕ ÆÔÑÕ „ÌÇÑÕÇÎË“ Æà ËØÃÐË¿ØËÎËÕ ÆÔÑÕ ËÕÇØ „ÏÃÉÀË“. ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ÏÚÔËÆÃÐ ÃÏ ÍÑÏÒÃÐËÇÄËÕ ÏËÏÃÔÀ ÏÚÃÔÆÃÁÇÔËÕ ÅØÃÎÇÄÃÆÑÄà ÔÃÜÇ ÏÇÖÛØÇÎÇÄÕ? – ისინიც ისე აგვარებდნენ ხელისუ­ ფლებასთან ურთიერთობას, როგორც გვარდებოდა. მე ამ კომპანიებს ვერ დავწამებ იმას, რომ ისინი ხელისუფლ­ ების მიერ იყვნენ მხარდაჭერილი. მი­ მაჩნია, რომ ეს ხელშეწყობა ამ კომპან­ იების წარმატებულობაში გადამწყვეტ როლს თამაშობდა. – ¼ØÇÐ ØËÕÃ×ÄÔÇÀ ÀÃÏÿËÕ ÙÇÕÇÄÜÇ. ÔÑÏ ÉÃÐØËÚËÎÑÀ, ¿ÇØÃÔÆÐÃÂËÕ ÆÔÑËÆÃÐ ÏÑÛÑÎÇÄ×ÎË, ÔÑÉÑÔ ËÅØÎÇÄÑÆà ÀÃÏÿËÕ ÙÇÕÇÄË. ÏÃÉÃÎËÀÃÆ, ÉÇÀÃÐÚÏÇÄËÀ, ÔÑÏ ¿ÇØÃÔÆ-

ÐÃÂËÕ ÆÔÑÕ ËÛÑ ÓÃÑÕ×ÔË ÕËÖ×ÃÅËà Æà ÃÏÃØÇ ÆÔÑÕ ÍÑÔ×ÏÒËÔÇÄ×ÎËÅ, ËÏ ÀØÃÎÕÃÜÔËÕËÀ, ÔÑÏ ÍÑÔ×ÈÅË×ÎË ÉÃÔËÉÇÄÇÄË ÉÃÚÎÆÃÀ ÃÏÑÕÃØÃÎË ÄËÜÐÇÕÕà Æà ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄÃÕ ¿ÑÔËÕ. ÕÃÃÍÿØËÎËÕ ÆÔÑÕ ØËÀÃÔÇÄà ¿ÇËÅØÃÎÃ, ÇÔÀË ÏÑÐÑÒÑÎËÕÖË ÃÔ ËÛÑ, ÏÃÉÃÎËÀÃÆ, ËÉËØÇ ÐÃØÀÑÄ¿Ë. À× ÃÔ ØÅÆÇÄË, Ú×ÀË ÈËÔÏà Ï׿ÃÑÄÆÃ, ÔÑÏÇÎËÅ, ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄÃÕÀÃÐ ¿ÇÀÃÐÚÏÇÄËÀ, ÕÃÇÔÀÑ ÀÃÏÿËÕ ÙÇÕÇÄÜÇ ¼ÃÏÑÛÃÎËÄÆÃ. ÃÚÎà ÀÃÏÿËÕ ÙÇÕÇÄË ÔÑÉÑÔËÃ, ×ÈÔÑ ÆÇÏÑÍÔÃÖË×ÎËÃ? – ჯერჯერობით პროცესს უნდა და­ ვაკვირდეთ. გეთანხმებით ანალიზში, რომელიც გააკეთეთ. რა თქმა უნდა, ეკონომიკა და ბიზნესი შევარდნაძის დროს კლანური იყო; რა თქმა უნდა, ცენტრალიზებული იყო და სახელი­ სუფლებო ვერტიკალს ექვემდებარებ­ ოდა ბიზნესი სააკაშვილის დროს; და ახლა პოლიტიკური ნება ისეთია, რომ ბიზნესი პოლიტიკური წნეხისგან გა­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


ვროპა თუ ჩრდილოეთ კორეა როგორი თამაშის წესები იყო და რა იცვლება ახლა

ნთავისუფლდეს. თუმცა, თუ ნავთობ­ პროდუქტების იმპორტიორების საქმ­ იანობას ჩავხედავთ, დავინახავთ, რომ აქ მსოფლიო ბაზრის კონიუნქტურა არ მოქმედებს. რატომ? იმიტომ რომ აქ­ აც სპეციფიკური მდგომარეობაა. აქ ის მომენტი ერთვება, რომ აზერბაიჯან­ ული სახელმწიფო კომპანია „სოკარს“ დაფუძნებული აქვს „სოკარ პეტროლ­ იუმ ჯორჯია“ და „სოკარ გალფ ჯორჯ­ ია“. ფაქტობრივად, ის არის ამ სფერ­ ოში მონოპოლისტი. ის არის საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ტონის მიმცემი, დანარჩენი ქვეყნებიდან შემოსული ნა­ ვთობპროდუქტების წილი დაბალია... – ¿ÇÉËÂÎËÃÀ ÀÓØÃÀ, ÔÑÏ ÄÇÐÜËÐËÕ ÈÃÕ¿Ë ÇÔÀË ÎÃÔË ÏÃÔÀÎÃÅ ÒÑÎËÖËÍÃ¿Ë ÏËÆËÑÆÃ? – მე ვერ გეტყვით ამას, ვერ დაგიდა­ სტურებთ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნავთობპროდუქტთა იმპორტიო­ რთა კომპანიებიდან ასევე სერიოზული თანხები მიემართებოდა სხვადასხვა პროექტების დასაფინანსებლად. მა­

გალითად, რაბათის მშენებლობა, სი­ ღნაღის მშენებლობები, გარკვეული პროექტები... პირდაპირ ავალებდნენ ამ კომპანიებს, რომ აეშენებინათ. ეს შესაძლოა, არ იყო პირდაპირ შეწერი­ ლი ფული, მაგრამ ამდაგვარმა დამოკი­ დებულებამ ლამის გაკოტრების პირას მიიყვანოს სადაზღვევო კომპანიები. – ÕÃÆÃܾØÇØÑ ÍÑÏÒÃÐËÇÄÕ Ð× ¿ÇØÇÚÇÄËÀ, ÇÕ ÕÚØà ÀÇÏÃÃ... ÄÃÐÍÇÄÜÇ ÏËÐÆà ÉÍËÀÚÑÀ, ÔÑÉÑÔÅ „ÌÇÑÕÇÎË“ Æà „ÏÃÉÀË“ ØÃÚÕÇÐÇÀ, ÃÕÇØÇ ¿ÇÉØËÂÎËà ØÀÓØÃÀ, ¿ÇØÃÔÆÐÃÂËÕ ÆÔÑÕ ËÛÑ „ÀË-ÄË-ÕË“, ÕÃÃÍÿØËÎËÕ ÆÔÑÕ – „ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÄÃÐÍË“, ÃÚÎà Ôà ÒÔÑÅÇÕÇÄË ÏËÏÆËÐÃÔÇÑÄÕ, ÀÓØÇÐË ÃÜÔËÀ, ÕÃÄÃÐÍÑ ÕËÕÖÇÏÿË? – ვახერხებთ, რომ საბანკო სისტემა ჯანსაღ მდგომარეობაში შევინარჩუნ­ ოთ. თუმცა პრობლემები ძალიან სე­ რიოზულია. ერთ დეტალში არ დაგეთა­ ნხმებით, რომ შევარდნაძის დროს იყო „თი­ბი­სი ბანკი“, სააკაშვილის დროს­ აც იყო „თი­ბი­სი ბანკი“ და ახლაც იქ­

ნება... – ÃÄÕÑÎ×Ö×ÔÃÆ ÉÇÀÃÐÚÏÇÄËÀ, ÏÃÉÔÃÏ ÂÃÎËÃÐ ÏÜÃÔÆË ËÛÑ „ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÄÃÐÍË“ Æà ÍÑÐÍ×ÔÇÐÅËà ÕÃÍÏÃÑÆ ÚÇοÇÕÃÚÇÄË ÉÃÚÆà „ÀË-ÄËÕË“-ÕÀØËÕ, ÏÚÑÎÑÆ ÃÏËÕ ÀÓÏà ÏËÐÆÑÆÃ. ¿ÇØÃÔÆÐÃÂËÕ ÆÔÑÕ ÍË ËÕ ÇÔÀÒËÔÑØÐ×ÎË ÎËÆÇÔË ËÛÑ ÄÃÜÃÔÜÇ... – გეთანხმებით, „საქართველოს ბა­ ნკი“ სერიოზულად გაძლიერდა... – „ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÄÃÐÍÏÓ ÉÃÔËÕÍà Æà ÏÑÏÕÃÚ×ÔÇÄà Õÿ×ÃÎÑ ÈÇÐÃÕ ÉÃ×ÙËÃ, ÑÆÐÃØ ÆÃÄÃÎ ÈÇÐÇÄ¿ËÅ ¿ÇØËÆÃ. ÃÎÄÃÀ, ÕÃÚÇÎÏÙËÈÑÕ ÏÚÔËÆÃÐ ÕÇÔËÑÜ×ÎË ÉÃÔÃÐÖËÇÄË ÔÑÏ ÃÔ ÊÓÑÐÑÆÃ, ¿ÇËÂÎÇÄà ÃÕÇÀË ÔËÕÍËÅ ÃÔ ÉÃÇÙËÃ... – გეთანხმებით. ამ თვალსაზრისით საბანკო სისტემაში განსაკუთრებული საფრთხე შეიქმნა 2008 წლის ომის დრ­ ოს და რომ არა ის რამდენიმე მილიარ­ დიანი დახმარება, რომელთაგან დიდი ნაწილი ბანკების ვალდებულებების დაფარვაში წავიდა, ეს სისტემა სერი­ ოზული პრობლემის წინაშე აღმოჩნდე­ ბოდა. – ÏÃËÐÖÇÔÇÕÇÄÆÃ, „ÓÃÔÀ× ÄÃÐÍË“ À× ¿ÇËÖÃÐÕ ÔÃËÏÇ ÆËÕÑÐÃÐÕÕ ÃÏ ¼ÃÏÑÛÃÎËÄÇÄ×Î ÕÃÄÃÐÍÑ ÕËÕÖÇÏÿË? – ვფიქრობ, არ შეიტანს, რადგან ეს არის ძალიან ძლიერი ზურგის მქონე ბანკი, რომელსაც არ აქვს პრეტენზია, რომ ბაზრის მნიშვნელოვანი წილი და­ იკავოს. „ქართუ ბანკი“ უფრო ივანიშ­ ვილის ბიზნესების მომსახურე ბანკი იყო. ასე რომ, ის ფუნქციას არ შეიც­ ვლის და ის არ გახდება „თი­ბი­სი“­ს, „საქართველოს ბანკისა“ და სხვა ბანკ­ ების კონკურენტი. – ÃÚÎà ÄÇØÔÕ ÕÃ×ÄÔÑÄÇÐ, ÔÑÏ ÕÃÕÃÏÃÔÀÎÑÏ ×ÐÆà ¿ÇÂÎÑÕ ÆÃÏÑ×ÍËÆÇÄÎÃÆ ÃÔÕÇÄÑÄÃ, ÀÓØÇÐ ÃÚÕÇÐÇÀ, ÔÑÏ ÄËÜÐÇÕÕÇÓÖÑÔÏà ÀÃØËÕ×ÈÎÃÆ ×ÐÆà ÉÃÃÉÔÂÇÎÑÕ Ï׿ÃÑÄÃ, ÉÃÏÃÚÕÇÐÆà ÔÇÕÒ×ÄÎËÍÇÎÇÄËÕ Ù×ÚËÎÇÄË: ÄËÂËÐà ËØÃÐË¿ØËÎË ÔÑÏ ÙÃØà ÒÑÎËÖËÍËÆÃÐ, ¼ØÇÐ Ôà ÉØÇ¿ØÇÎÇÄÃÑ, ËØÃÐË¿ØËÎÏÃÅ ÀÓØÃ, ÔÑÏ ÏÃÀË ÏÚÔËÆÃÐ ÃÕÇÀË ¿ÇÍËÀÚØÇÄË ÆÃËÕØÃ. ÃÓÇÆÃÐ ÉÃÏÑÏÆËÐÃÔÇ, ÏËÐÆà ÉÍËÀÚÑÀ, ÔÑÆÇÕÃÅ ÄËÜÐÇÕÕà Æà ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄÃÕ ¿ÑÔËÕ ×ÔÀËÇÔÀÑÄÃÜÇ ØÕÃ×ÄÔÑÄÀ, ÔÃÏÆÇÐÃÆ ËÛÑ ÇÕ ÅÃÎÏÚÔËØË ÏÑÂÔÃÑÄÃ, ÃÐ× ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄÃÕ Õ×ÔÆà ÏÃÀË ÍÑÐÖÔÑÎË Æà ÄËÜÐÇÕË ÃÔ ÇÂÇÄÆà ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ÕÃÚËÀ ÂÎËÇÔ ÏÑÍÃØ¿ËÔÇÕ? ÚÑÏ ÃÔ ËÅØÎËÃÐ ÒÑÎËÖËÍ×Ô ÒÃÖÔÑÐÇÄÕ ÄËÜÐÇÕÏÇÐÇÄË, ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ÅØÎÃÕÀÃÐ ÇÔÀÃÆ? – ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქა­ რთველოა, ბიზნესის სურვილია სტაბ­ ილურობის მოპოვება და ამ მხრივ მისი სურვილი – მთავრობაში დასაყრდენი იპოვოს, ბუნებრივია. სხვათა შორის, ამ ფაქტებს ფართო გასაქანი ჰქონდა შევარდნაძის დროს, სააკაშვილის დრ­ ოს და მე დღესაც ვხედავ ამის სიმპტო­ მებს. – ÔÑÆÇÕÃÅ ¼ØÇÐ ØÕÃ×ÄÔÑÄÀ ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕà Æà ÄËÜÐÇÕËÕ ×ÔÀËÇÔÀÑÄÃÜÇ, À× ÆÃÃÍØËÔÆÇÄËÀ, ÔÑÉÑÔ ØËÀÃÔÆÇÄÑÆà ÒÔÑÅÇÕÇÄË ¿ÇØÃÔÆÐÃÂËÆÃÐ ÏÑÛÑÎÇÄ×ÎË Æ¾ÇÏÆÇ, ÃÎÄÃÀ, ¿ÇØÃϼÐÇØÀ, ÔÑÏ ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄà ÅÆËÎÑÄÕ, ÏËÕ ÍÑÐÍ×ÔÇÐÖ ÃÐ ÑÒÑÐÇÐÖ ÂÃÎÇÄÕ ÏÑ×ÕÒÑÕ ÆÃÈËÐÃÐÕÇÄËÕ ÙÛÃÔÑÇÄË Æà ÉÃÏÑÃÅÃÎÑÕ ËÕ ÄËÜÐÇÕÇÄË, ÕÃËÆÃÐÃÅ ¿ÇËÂÎÇÄà ÆÃÈËÐÃÐÕÇÄà ÏË˾ÑÕ. ¼ØÇÐ ÀØÃÎÕ ØÃÆÇØÐÇÄÆËÀ ÃÏ ÒÔÑÅÇÕÕ, ÔÑÆÇÕÃÅ ¿ÇØÃÔÆÐÃÂËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÕÃÃÍÿØËÎË ÏÑØËÆÃ, ËÓ ÙÃØËÆà ÃÚØÎÇÆËÃÐÇÄËÕà Æà ¿ÇØÃÔÆÐÃÂÇÇÄËÕ ¼ÃÐÃÅØÎÇÄËÕ ÒÔÑÅÇÕË. ÏÑÓÏÇÆË ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄÃ, ËÉËØÇ ¼Ñ¼ÇÎËÕ ÏÃÉÃÎËÀÜÇÅ ÔÑÏ ØÀÓØÃÀ, ×ÍØÇ ÅÆËÎÑÄÕ, „ÐÃÅËÑÐÃÎ×Ô ÏÑÂÔÃÑÄÃÕ“ ÉÃÏÑÃÅÃÎÑÕ ÒÑÖÇÐÅË×ÔË ÕÒÑÐÕÑÔÇÄË. ÚÑÏ ÃÔ ÈËÓÔÑÄÀ, ÔÑÏ ÃÚÎà ÏÃËÐÅ ×ÐÆà ¼ÃÏÑÛÃÎËÄÆÇÕ ÕËÕÖÇÏÃ, ÔÑÆÇÕÃÅ ¾Ëà Æà ÉÃÏÁØËÔØÃÎÇ Æà ÔÃÅ ÏÀÃØÃÔËÃ, ÀÃØËÕ×ÈÃÎË ËÓÐÇÄà ÄËÜÐÇÕË ÀÃØËÕ ÒÑÎËÖËÍ×Ô ÃÔ¼ÇØÃпË... ¿ÇËÂÎÇÄà ÃÕÇÀË ÕÓÇÏà ÃÇÙÛÑÕ? – გეთანხმებით. იყო ასეთი სურვ­ ილი და მცდელობა. რა თქმა უნდა, დიდი ფულის კონტროლის გარეშე წა­ რმოუდგენელი იყო შევარდნაძის, სა­ აკაშვილის რეჟიმების სტაბილურობ­ ის უზრუნველყოფა. მაგალითად, მე ისევ კულუარულ ხმას დავეყრდნობი, თურმე სააკაშვილს უთქვამს ერთგ­ ან, რომ ვინც წელიწადში ასი ათასზე

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

`ისეთი სისტემა თუ არ შეიქმნა, სადაც პარტიებს თავისი საქმიანობის ეკონომიკური საფუძველი ექნებათ, არც ეკონომიკას ეშველება, არც ბიზნესს და არც ქვეყანას~

მეტს გააკეთებს, ყველას შესახებ ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ და ვა­ კონტროლოთო. შევარდნაძის დროს კიდევ სხვა სისტემა იყო. მეწარმეთა გაერთიანების მეშვეობით აკონტრ­ ოლებდა ის მაშინდელ ბიზნესკლასს და ყველა შეძლებული ადამიანი თა­ ვისი ფრთის ქვეშ ჰყავდა. ასე აღარ იქნება ივანიშვილის დროს, რადგან გაცხადებული პრინციპები ამას ხე­ ლს შეუშლის და ასეთი სიტუაციის ჩამოყალიბებას ვერანაირი ბიზნეს­ თან ურთიერთობის დამლაგებელი ვერ უზრუნველყოფს. თუ დემოკრატია გვინდა და ევ­ როპისკენ მივდივართ, დემოკრატია და სახელმწიფო ასეთ პირობებში არ არის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტ­ უტი, ის არის ინტერესთა ჯგუფების შეჯიბრების არენა. მათ შორის, ბი­ ზნესჯგუფების შეჯიბრების არენა, რომელიც საკუთარი ინტერესების სარეალიზაციოდ, ბუნებრივია, აფინ­ ანსებს პოლიტიკურ ორგანიზაციებს,

რომლებიც შემდეგ მათ კანონიერ ლობირებას ეწევიან. თუ ამაზე თვ­ ალს დავხუჭავთ და რაღაც ოაზისის შექმნას დავიწყებთ, წავალთ არა სა­ მხრეთ კორეისკენ, არამედ ჩრდილო­ ეთ კორეისკენ. უეჭველად უნდა გა­ ჩნდეს სხვადასხვა ბიზნესჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა პარტიებს და­ აფინანსებენ. დღევანდელ პირობებში პარტიე­ ბი რა არის? ეს არის ბუტაფორიები, ცალკეული ადამიანების პატივმოყ­ ვარეობების დაკმაყოფილების არენა. ისეთი სისტემა თუ არ შეიქმნა, სადაც პარტიებს თავისი საქმიანობის ეკონ­ ომიკური საფუძველი ექნებათ, არც ეკონომიკას ეშველება, არც ბიზნ­ ესს და არც ქვეყანას. ჯერ კიდევ არ ვიცით, მაგალითად, იგივე ჩოჩელი თავისუფალი ბიზნესგარემოს პირო­ ბებში კიდევ დააფინანსებს თუ არა „ნაციონალურ მოძრაობას“. იქნებ მას უნდა რომელიმე სხვა პოლიტიკურ პარტიას დაუჭიროს მხარი? ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

23


ე. წ. სამეცნიერო სტანდარტები ქართულ-გერმანული არქეოლოგიური ექსპედიციის კვლევებში Ç.Ù. „ÕÃÛÆÔËÕËÕ ×ÂØÇÎÇÕË ÑÓÔÑÕ ÏþÃÔÑÕ“ ÕÃÍËÀÚËÕ ¿ÇÏÕÙÃØÎÇÎË ÕÒÇÅËÃÎ×ÔË ÍÑÏËÕËËÕ ÙÇØÔÇÄÏà Æà ÕÚØà ÓÃÔÀØÇÎÏà ÏÇÅÐËÇÔÇÄÏà ÕÒÇÅËÃÎ×ÔË ÏËÏÃÔÀØà ÉÃÃØÔÅÇÎÇÕ ÕÃÛÆÔËÕËÕ ÑÄËÇÓÖËÕ ËÔÉØÎËØ ÃÖÇÚËÎ ÕÍÃÐÆÃÎÀÃÐ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄËÀ. þÐË¿Ð×ÎË Ò×ÄÎËÍÃÅËà ÉÃÏÑÓØÇÛÐÆà ÔÑÉÑÔÅ ÓÃÔÀ×Î Æà ×ÅÚÑ×Ô ÄÇÁÆ×Ô ÏÇÆËÿË, ÃÕÇØÇ ÆÃÇÉÜÃØÐà ÕÃÇÔÀÿÑÔËÕÑ ÕÃÏÇÅÐËÇÔÑ ÕÃÜÑÉÃÆÑÇÄÃÕ. მიმართვის გავრცელებას ქართ­ ულ­გერმანული არქეოლოგიური ექსპედიციის წევრის ბატონი შტ­ ოლნერის საპასუხო წერილი მოჰყ­ ვა, სადაც მას ქართველი მეცნიერე­ ბის კომპეტენციასა და პროფესიო­ ნალიზმში შეაქვს ეჭვი. გთავაზობთ ქართველი მეცნიე­ რების პასუხს, რომლებიც ბატონ შტოლნერს ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებაში ამხელენ. გავეცანით ბატონი შტოლნერის პასუხს ქართველი მეცნიერებისა­ დმი, რამაც კიდევ ერთხელ დაგვარ­ წმუნა ჩვენი მოსაზრებების სისწორ­ ეში. მიუხედავად ბ­ნი შტოლნერის ხმამაღალი განმარტებისა, რომ იგი ეწინააღმდეგება სამეცნიერო კვლე­ ვების ხარისხის სტანდარტის დარღ­ ვევას, სინამდვილეში მისი კვლევები სწორედ საპირისპიროს ამტკიცებს. საკმაოდ მწირი ინგლისურის ფო­ ნზე ბატონი შტოლნერი თავს უფ­ ლებას აძლევს ეჭვი შეიტანოს ჩვენს ზოგად განსწავლულობაში და უც­ ხო ენების ფლობაში. გვინდა დავა­ წყნაროთ ბატონი შტოლნერი, რომ სახელმწიფო კომისიის წევრები უმ­ აღლესი რანგის პროფესიონალები არიან – მეცნიერების (და არა აკ­ ადემიური) დოქტორები. მათ რიგში შედის საქართველოს საბუნებისმ­ ეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე­პრეზიდენტი. ამ მეცნიერებს ათობით მონოგრაფია და სამეცნიე­ რო სტატია აქვთ გამოქვეყნებული, მათ შორის აშშ­ში, კანადაში, გე­ რმანიაში, ჰოლანდიაში, დიდ ბრიტ­ ანეთსა და სხვა ქვეყნების წამყვან გამომცემლობებში, მონაწილეობა აქვთ მიღებული მრავალ საერთა­ შორისო კონგრესსა და კონფერენ­ ციაში, ზოგ მათგანს ინგლისურენ­ ოვანი ლექციები აქვთ წაკითხული აშშ­სა და ევროპის წამყვან უნივერ­ სიტეტებში. ასე, რომ ბ­ნ შტოლნე­ რის მიერ გამოთქმული მოსაზრება უბრალო შეურაცხყოფაა. ზოგადად, აღსანიშნავია ბ­ნი შტოლნერის ზერელე, უპასუხისმგ­ ებლო და აგდებული დამოკიდებუ­ ლება იმ ქვეყნის კონსტიტუციისა და ენისადმი, სადაც ის მუშაობს და რომელი ქვეყნის პატრიოტადაც ას­ აღებს თავს. გვინდა შევახსენოთ ბ­ნ შტოლნერს, რომ საქართველოში სა­ ხელმწიფო ენა ქართულია, ამდენად საქმის წარმოება ქართულ ენაზეა და არც ერთი სახელმწიფო ორგა­ ნოს მოვალეობაში ან ვალდებულ­ ებაში არ შედის ეძებოს სხვადასხვა უცხოენოვანი პუბლიკაციები ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. პირიქით, სწორედ მკვლევართა ჯგ­ უფის ვალდებულებაა წარადგინოს შესაბამისი მასალები სახელმწიფო ორგანოებში და სახელმწიფო ენაზე – სამწუხაროა, რომ ეს ელემენტა­ რული ჭეშმარიტება ბ­ნ შტოლნერმა არ იცის ან, კიდევ უარესი, პატივს არ სცემს მას. თუმცა, როგორც ცნობილია, 2004­2005 წ.წ. კვლევების მასალა საერთოდ არ მოიძებნა არც ერთ ენაზე და არც ერთ სახელმწიფო უწყებაში – ის ფიზიკურად არ არსე­ ბობს, არ არსებობს აგრეთვე არქე­ ოლოგიური კომისიის დასკვნა, რაც აუცილებელი პირობაა ძეგლისთვის სტატუსის მისანიჭებლად; რაც მთ­ ავარია, არ არსებობს არც კულტ­ ურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტ­ რის ბრძანება სტატუსის მინიჭების თაობაზე. პარადოქსია, მაგრამ ჩვ­ ენთვის გაუგებარი მანიპულაციით „საყდრისის უძველესი ოქროს მაღა­ რო“ აღმოჩნდა სულ სხვა ბრძანების დანართში, რომლის მიხედვითაც კომუნისტური რეჟიმის დროს, კე­ რძოდ, 1978­1989 წლებში არსებულ

არქეოლოგიურ ძეგლებს კვლავ აღ­ უდგინეს (დიახ, აღუდგინეს და არა – მიანიჭეს!) ეს სტატუსი. იქნებ გვიპ­ ასუხოს ბ­ნმა შტოლნერმა – როგორ მოხვდა ასეთ ბრძანებაში 2004 წ. „აღმოჩენილი“ე.წ. საყდრისის ოქროს მაღარო? არის თუ არა ეს ფალსიფიკ­ აცია? მისი განცხადება, რომ „თუ და­ ირღვა კანონი, ეს არ მომხდარა ჩვენი კვლევის ჯგუფის გამო“ – არაფერს ცვლის. არ შეეფერება სინამდვილეს ბ­ნი შტოლნერის ის მტკიცებაც, რომ თი­ თქოს გათხრები მხოლოდ 2004­2005 წ.წ. წარმოებდა და აღარ გაგრძელდა მომდევნო წლებში. მოგვყავს ციტატა მისივე კვლევითი ჯგუფის 2007 წ. ან­ გარიშიდან: „საველე სამუშაოები და კვლევები გაგრძელდა აქედან (2007 წლიდან) შემდგომ სამ წელიწადს. ამ ახალი კვლევების შედეგებიც აქ ას­ ევე მოკლედ არის გადმოცემული“. ÔÑÉÑÔ ÉÃØËÉÑÀ, ÔÑÆËÕ ÃÏÄÑÄÕ ÕËÏÃÔÀÎÇÕ Ä-ÐË ¿ÖÑÎÐÇÔË? ÃÐ ËÓÐÇÄ ÃÉØËÚÕÐÃÕ, Ôà ÕÃÕÙÃ×ÎËÀ ÏÑÚØÆà 2007Ù. ÃÐÉÃÔË¿¿Ë 2008, 2009 Æà 2010 ÍØÎÇØÇÄËÕ ¿ÇÆÇÉÇÄË? Ôà ÃÔËÕ ÇÕ, À× ÃÔà ÈÃÎÕËÈËÍÃÅËÃ? ჩვენ ასევე დაბეჯითებით ვამტ­ კიცებთ, რომ იმ გვირაბების ასაკი, რომელთა ფოტოებიც „ფეისბუქზეა“ განთავსებული (საყდრისის ოქროს მაღარო), 30 წელს არ აღემატება და მათი 5 000­წლიან უძველეს გვირაბ­ ებად გასაღება ასევე ფალსიფიკაც­ იაა! საბედნიეროდ, დღესაც ცოცხ­ ალია ის ხალხი, ვისაც ეს გვირაბები საკუთარი ხელით გაჰყავდათ და მათ ამის დადასტურება არ გაუჭირ­ დებათ! რაც არ უნდა განმარტებები აკეთოს ახლა „პოსტ­ფაქტუმ“ ბ­ნმა შტოლნერმა, ფაქტი ფაქტად რჩება – მონოგრაფიაში გამოქვეყნებული ფოტო სინამდვილეში სპილენძის და რკინის მეორად მინერალებს ასახ­ ავს და ნამდვილად არ არის „ოქროს მადნის ძარღვი“, როგორც ამის წარმ­ ოდგენას ბ­ნი შტოლნერი ცდილობს – რა არის ეს თუ არა ფალსიფიკაცია? მეტიც, როგორც ბ­ნი შტოლნერი აც­ ხადებს, „წარმოდგენილი ძარღვები მოიცავს აგრეთვე ოქროს, რომლის შემცველობა ზოგ შემთხვევაში იზ­ რდება 50 პპმ­მდე“. მაგრამ ეს „სა­ მეცნიერო დასკვნა“ არ დასტურდება არც ერთი ანალიზით, მათ შორის მის მიერ ჩატარებულითაც, არის თუ არა ეს ფალსიფიკაცია? ÔÑÉÑÔÅ Ä-ÐË ¿ÖÑÎÐÇÔË ÙÇÔÕ, 2007 ÙÎËÆÃÐ ¼ÃÖÃÔÇÄ×ÎËà „ÖÛØËËÕ Æà ÑÕÏË×ÏËÕ ËÜÑÖÑÒË×ÔË ÍØÎÇØÃ, ÔÑÏÎËÕ ¿ÇÆÇÉÇÄËÅ ÃÚÎÃÅ Ô¼ÇÄà ÏÇÅÐËÇÔ×ÎË ÍÃÏÃÀËÕ ÕÃÉÐÃÆ, ÚÑÎÑ ÑÓÔÑÕ ¿ÇÏÅØÇÎÑÄà ˿ØËÃÀ ¿ÇÏÀÚØÇØÇÄ¿Ë Ã¾ÏѼÇÐËÎà ÜÑÉËÇÔÀ ÐËÏ׿ÜÇÅ (ÂØÎËÕ ËÃÔÃ¾Ë Æà ÕÚØ.), À×ÏÅà ÏÑÐÃÅÇÏÇÄË ÌÇÔÃÅ ÃÔ ÉÃÏÑÓØÇÛÐÇÄ×ÎÓ. ÉÃÕÃÑÅÃÔËÃ: ÑÄËÇÓÖÕ ÌÇÔ ÂÇÉÎËÕ ÕÖÃÖ×ÕË ÃÓØÕ ÏËÐËÁÇÄ×ÎË 2006 ÙÇÎÕ, ÚÑÎÑ ¿ÇÕÃÄÃÏËÕË ÍØÎÇØÇÄË 2007 ÙÎËÆÃÐ

ÏËÏÆËÐÃÔÇÑÄÕ, À×ÏÅà ÜÑÉË ÏÃÀÉÃÐËÕ ¿ÇÆÇÉÇÄË Æ¾ÇÕÃÅ, 2013 ÙÇÎÕÃÅ ÍË, ÃÔ ÃÔËÕ ÉÃÏÑÓØÇÛÐÇÄ×ÎË! Ôà ÇÙÑÆÇÄà ÃÏÃÕ, À× ÃÔà ÈÃÎÕËÈËÍÃÅËÃ? ბ­ნ შტოლნერს აქვს ერთგვარი სნ­ ობისტური მიდგომა და სახელმწიფო კომისიის წევრებს ემუსაიფება, რო­ გორც ნამდვილი მენტორი, უფროსი ძმა. ამასთან იგი მრავალ საკითხში სრულ უმეცრებას ავლენს. რად ღირს მისი მოსაზრება, რომ პლატინოიდე­ ბის შემცველობამ ოქროში შეიძლება მისი წარმოქმნის გეოგრაფიული არ­ ეალი გამოავლინოს. გვინდა ვამც­ ნოთ ბატონ შტოლნერს, რომ ოქროს ტიპომორფიზმის (არ ვიცით, იცის თუ არა ბატონმა შტოლნერმა ამ ტე­ რმინის არსი) დასადგენად გამოყენე­ ბადია მხოლოდ ოქროს იზომორფუ­ ლი მინარევები და ასეთებია მხოლოდ და მხოლოდ ოსმიუმი და რუთენიუმ­ ის ჯგუფის მეტალები (ნაწილობრივ – ირიდიუმი), განსაკუთრებით კი მისი იზოტოპები, მაგრამ არავითარ შემთ­ ხვევაში სხვა პლატინოიდები. ÃÐ ÔËÀ ÃØÚÕÐÃÀ ËÕ ÈÃÓÖË, ÔÑÏ À× ÃÓÃÏÆÇ ×ÔËÕ ÆÇÆÑÈÃÎÕ ÕÃÛÆÔËÕËÕ ÑÓÔÑÕÃÉÃÐ ÆÃÏÜÃÆÇÄ×ÎË ÕÃÏÍÃ×ÎË ÃÏÍÑÄÆÃ, ÃÚÎà ÇÕ ÑÓÔÑ ÍÃØÍÃÕË×ÔË ÃÐ ËÔÃÐ×ÎËÃ. ÏÑÉØÛÃØÕ ÅËÖÃÖÃ: „×ÔÕà Æà ÕÃÛÆÔËÕ¿Ë Ã¾ÏѼÇÐËÎ ÑÓÔÑ¿Ë ÐÃÒÑØÐË ÍÑÐÍÔÇÖ×ÎË ÒÎÃÖËÐËÕ-ÌÉ×ÈËÕ ÇÎÇÏÇÐÖÇÄËÕ ÏËÚÇÆØËÀ ÃÔÕÇÄÑÄÕ ×ÔËÕ ÑÓÔÑÕ ÍÃØ¿ËÔËÕ ÏüØÇÐÇÄÎÇÄË ÍÃØÍÃÕËÃÕÀÃÐ ÃÐ ËÔÃÐÀÃГ (ÃÏ „ÏÇÅÐËÇÔ×ÎË ÀÇÜËÕËÕ“ ÕÃÏÇÅÐËÇÔÑ ¾ËÔÇÄ×ÎÇÄÃÜÇ ¼ØÇÐË ÏÑÕÃÜÔÇÄÇÄË ÜÇÏÑÀ ×ÍØÇ ÏÑØËÛØÃÐÇÀ). საკითხავია – საერთოდ რა კვლე­ ვები ჩატარდა 2006 წლამდე და რის საფუძველზე მიენიჭა ძეგლს სტატ­ უსი? მხოლოდ დათარიღება ოქროს უძველესი მაღაროს არსებობას ვერ დაასაბუთებს, თანაც კოლუვიური ნალექებისა და ჰუმუსური ფენის და­ თარიღება! სპეციალისტებმა განსაჯ­ ონ რამდენად სარწმუნო და სანდოა ასეთი დათარიღება! მისასალმებელია, რომ ბ­ნი შტ­ ოლნერი განსაკუთრებით ეწინაა­ ღმდეგება ნებისმიერ სამეცნიერო კვლევის ხარისხის სტანდარტის და­ რღვევას – მაგრამ გვინდა ვკითხოთ: რა არის მისთვის კვლევის ხარისხის სტანდარტი? ჯერ ძეგლის სტატუსის მიღება, შემდეგ კი მისი დასაბუთება? ანუ ჯერ შედეგი და შემდეგ კვლევა? შემდეგ კვლევის შედეგების წინასწ­ არ დეკლარირებულ, არაფრით დასა­ ბუთებულ იდეაზე მორგება? ეს არის სტანდარტი? საყდრისის საბადო დიდი ხნის მა­ ნძილზე დეტალურად არის შესწავ­ ლილი, მარაგები დამტკიცებულია სახელმწიფო კომისიის მიერ, კარგ­ ად არის ცნობილი შემცველობებიც – 1­2 გ/ტ­ს ფარგლებში, ამის ფო­ ნზე უაღრესად არაპროფესიული, არაკომპეტენტური განცხადებაა,

რომ თურმე საბადოზე ოქროს შემც­ ველობა 50­500 გ/ტ­ს ფარგლებშია „ერთ­ერთი გეოლოგის ზეპირი ინ­ ფორმაციით“ და ამას ბ­ნი შტოლნე­ რი იყენებს, როგორც უტყუარ ჭეშმ­ არიტებას, თუმცა მალავს, რომ სინა­ მდვილეში ეს უიშვიათესი, ერთეული შემთხვევაა და ისიც მხოლოდ ძალიან ღრმა ჰორიზონტებზე, სად არის მე­ ცნიერული კეთილსინდისიერება და მეცნიერული კვლევების ხარისხის სტანდარტი? თუ Niton XL­ით ოქროს შემცველობისა და რაოდენობის და­ დგენაა „მეცნიერული“? რა კომენტ­ არი უნდა გავაკეთოთ იმ სიყალბეზე და დილეტანტიზმზე, რაც კვლავ საბადოში ოქროს შემცველობებს უკავშირდება? „ბოლო კვლევებმა დაამტკიცეს 50­500 გ/ტ შემცველო­ ბები“. ეს თუ არა ტყუილი, სრული უმეცრებაა, ვინაიდან საქმე გვაქვს ე.წ. „ქარიშხლურ“ შემცველობებთან. თუ ბატონმა შტოლნერმა არ იცის, რა არის „ქარიშხლური შემცველობა“, ვურჩევთ გადაათვალიეროს ნებისმ­ იერი სახელმძღვანელო ეკონომიკურ გეოლოგიაში დამწყები სტუდენტე­ ბისთვის. ასევე აბსურდულია იმის მტკიცება, რომ ოქროს მინიმალუ­ რი საშუალო შემცველობა 15 გ/ტ­ის ტოლია. გასაოცარია, მაგრამ თურმე საბადოზე დღეს იმიტომ არის დაახ­ ლოებით 1 გ/ტ ოქროს შემცველობა, რომ ძველ სამთოელებს ამ მადნებიდ­ ან უკვე მოუპოვებიათ 14 გ/ტ ოქროს ხარისხის მადანი! თურმე პრეისტორ­ იულმა ადამიანმა გააღარიბა ჯერაც ხელშეუხებელი მეორადი კვარციტე­ ბის მასივები, რომლის მასა ათეულო­ ბით მილიონ ტონას აღემატება! და ასეთ ადამიანს ეჭვი შეაქვს ჩვენს პრ­ ოფესიონალიზმში! ციცერონისა არ იყოს, O tempora, O mores! გავაგრძელოთ. თურმე ძველ ადამ­ იანებს მოუპოვებიათ 6 000 ტ მადანი, 300­400 წლის მანძილზე, საშ. შემც­ ველობით 15­30 გ/ტ­ზე, სულ 90­150 კგ­ის ფარგლებში (სახელმწიფო კო­ მისიის სხდომაზე კი მტკიცდებოდა, რომ ზუსტად 220 კგ ოქრო იყო მო­ პოვებული!), ანუ წელიწადში 0,3­0,5 კგ! და ამ ოქროთი ჩვენი წინაპრები ამარაგებდნენ თურმე მთელ შუამდი­ ნარეთს! კომენტარი ზედმეტია, აღარ ვლაპარაკობთ იმ გარემოებაზე, რომ ასეთივე წარმატებით შეგვეძლო გვ­ ეთქვა – 10 000 ტ მადანი საშ. შემც­ ველობით 150­300 გ/ტ იყო მოპოვე­ ბული, და ა.შ. და როგორც ეს უკანას­ კნელი არაფრითაა დასაბუთებული, ისევე არ არის დასაბუთებული ბ­ნი შტოლნერის ზემოაღნიშნული მისტ­ იფიკაცია. სამწუხაროა, რომ ამაზე აქამდე ხმა არავის ამოუღია. მიგვაჩნია აგრეთვე, რომ არავით­ არი „სამეცნიერო კვლევის ხარისხის სტანდარტში“ არ ჯდება იმის მტკი­ ცება, რომ „პატარა გორაკის საექსპ­ ლუატაციო სიმძლავრეა ერთი­ორი წელი ბულდოზერით მუშაობა არაუ­ მეტეს ოცი მუშით“ და რომ თურმე

„ბოლნისის რეგიონში ბევრი ოქროს საბადოა“ და რომ ყაჩაღიანი „მაღალ ეკონომიკურ მოგებას მისცემს მათ რუს მფლობელებს და ქართველ „მო­ კავშირეებს“. შევახსენებთ ბ­ნ შტ­ ოლნერს, რომ ინვესტორის ეროვნუ­ ლი ნიშნით დაყოფა – ელემენტარუ­ ლი ქსენოფობიაა, ხოლო „საბადო“, უპირველეს ყოვლისა, დამტკიცებულ სამრეწველო მარაგს გულისხმობს. საქართველო დიდად მადლობელი დარჩება, თუ ბ­ნი შტოლნერი ერთ მათგანს მაინც მიგვითითებს „ბოლნ­ ისის რაიონში არსებულ ბევრი ოქ­ როს საბადოებიდან“. რაც შეეხება ეკონომიკურ სარგებელის შედარე­ ბას, ერთი მხრივ საბადოს დამუშავე­ ბიდან და მეორე მხრივ ტურისტული არქეოლოგიური ობიექტიდან, თუ­ ნდაც ძეგლიდან, ეს აბსოლუტურად არათანაზომადი სიდიდეებია, ვწუხ­ ვართ, რომ ბ­ნი შტოლნერი ამას ვერ ხვდება. დამოუკიდებელ ექსპერტებად ბა­ ტონი შტოლნერი რამდენიმე ქართ­ ველი მკვლევარის აზრს იშველიებს (თუ საჭირო იქნება, შეგვიძლია ამ მკ­ ვლევარების ვინაობაც გავამხილოთ). მაგრამ სინამდვილეში დოკუმენტებ­ ის ზერელე მიმოხილვაც კი ააშკარ­ ავებს, რომ ეს მკვლევარები არ არიან დამოუკიდებლები და არიან პროექტ­ ის „ოქრო საქართველოში“ თანამო­ ნაწილენი, რაც ნათლადაა ასახული თვით ბ­ნი შტოლნერის მიერ გავრ­ ცელებულ დოკუმენტებში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ნათელია, რომ ბატონი შტოლნერის სამეცნიერო კვლევები ვერავითარ ხარისხის სტანდარტს ვერ აკმაყო­ ფილებს, რადგან იგი უბრალოდ მი­ სტიფიკაცია­ფალსიფიკაციაზეა აგ­ ებული. და ბოლოს, დიდად მადლობელი დავრჩებოდით, თუ ბატონი შტოლნე­ რი არა ზოგადად ისაუბრებდა ჩვენს სამეცნიერო არაკომპეტენტურობასა და მიკერძოებულობაზე, არამედ ზუ­ სტად დაასახელებდა (სახელი, გვარი) თავისი კრიტიკის ობიექტს. მაშინ ჩვენ მოგვეცემოდა მის წინააღმდეგ გერმანიაში სარჩელის შეტანის შესა­ ძლებლობა დიფამაციის ბრალდებით. ÒÃÖËØËÕÅÇÏËÀ: Ã. ÀØÃÎÁÔÇÎËÂÇ ÉÇÑÎÑÉËÃ-ÏËÐÇÔÃÎÑÉËËÕ ÏÇÅÐËÇÔÇÄÃÀà ÆÑÓÖÑÔË Ð. ¿ÇÛÔËÎÃÂÇ ÖÇÓÐËÍ×Ô ÏÇÅÐËÇÔÇÄÃÀà ÆÑÓÖÑÔË Ñ. Ó×ÅÐÿØËÎË ÉÇÑÎÑÉËÃ-ÏËÐÇÔÃÎÑÉËËÕ ÏÇÅÐËÇÔÇÄÃÀà ÆÑÓÖÑÔË Ô. ÏËÚÇÎÕÑÐË ÖÇÓÐËÍ×Ô ÏÇÅÐËÇÔÇÄÃÀà ÆÑÓÖÑÔË Æ.ÎÑÏËÖÿØËÎË ËÕÖÑÔËËÕ ÏÇÅÐËÇÔÇÄÃÀà ÆÑÓÖÑÔË A

24

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


ხატზე დაფიცებულთა რიცხვი დღითი დღე იზრდება ზემო სვანეთის 17 თემი „ხუდონჰესის“ წინააღმდეგ ერთიანდება EXCLUSIVE

„სულაც რომ შევაკვდეთ, არ დავთმობთ!“ my თა View მარ

გორთამაშვილი

„Ú×ÆÑÐÊÇÕËÕ“ ÒÔÑÇÓÖÀÃÐ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄËÀ ÚÃË¿¿Ë ØÐÇÄÃÀþÇÎØà ÃÔ ÅÚÔÇÄÃ. ÏË×ÚÇÆÃØÃÆ ËÏËÕÃ, ÔÑÏ Ï¿ÇÐÇÄÎÑÄÃÜÇ ÌÇÔ ÕÃÄÑÎÑÑ ÐÇÄÃÔÀØà ÃÔ ÉÃÅÇÏ×ÎÃ, ÚÃË¿ÇÎÇÄË ÙËÐÃÕÙÃÔ ÃÈÔÀÚËÎÇÄÇÐ ËÐØÇÕÖÑÔÕ, ÔÑÏ ÙÃÔÏÑÆÉÇÐËÎË ÒÔÑÇÓÖËÀ Ï¿ÇÐÇÄÎÑÄÃÕ ÃÔ ÆÃ׿ØÇÄÇÐ. ÙËÐà ÍØËÔÃÕ ÃÏ ÀÇÏÃÜÇ „ÒÔÃËÏÖÃËÏ¿Ë“ ÉÃÏÑÓØÇÛÐÇÄ×Î ÕÖÃÖËÃÕ, ÕÃÆÃÅ ÍÑÏÒÃÐËà „ÖÔÃÐÕÇÎÇÓÖÔËÍÓ ÌÑÔÌËÃÕ ÙÃÔÏÑÏÃÆÉÇÐÇÎË ÃÅÚÃÆÇÄÆÃ, ÔÑÏ ÃÔÅ ËÕÇ ÙØËÏÕ, ÔÑÉÑÔÅ Ó×ÚÕ, ÚÃÖÜÇ ÆÃÈËÅÇÄ×ÎË ÚÃË¿ÇÎÇÄË ÇÚÏÃ×ÔÇÄËÃÐ. ËÕËÐË ÃÏÄÑÄÇÐ, ÔÑÏ ÊÇÕËÕ Ã¿ÇÐÇÄÃ, ËÐØÇÕÖÑÔÕ ÏÃÀ ÂØÎÇÄÜÇ ÏÑ×ÙÇØÕ, ÔÃÆÉÃÐ ËÕËÐË ÈËÅËÕ ÉÃÖÇÚÃÕà Æà „ÕØÃÐÇÀËÕ ÏÇÕÃÈÎÃØÇÇÄÃÆ“ ÛÑÈÐÃÕ ÃÔ ÃÒËÔÇÄÇÐ. Ü×ÔÃÄ Ð˽ÃÔÃÂÇ: მომავალი გვიჩ­ ვენებს, როგორ ქუხს და როგორ წვ­ იმს. მუქარის ტონით რომ გველაპარ­ აკებიან და კუთხეში მომწყვდევის ტო­ ნით, ავიწყდებათ, რომ ქმედება იწვევს უკუქმედებას, ჩვენი მხრიდან გვაქვს ნათქვამი – ჩვენ ყველა მშვიდობიანი ფორმით გავუწევთ წინააღმდეგობას. არ ვაპირებთ კედებით სირბილსა და ქვების სროლას, მაგრამ ყველა მშვი­ დობიანი ფორმით გავუწევთ წინააღ­ მდეგობას. არსებობს უამრავი ხერხი, თუნდაც შიმშილობა. ჩვენ არ დავთმო­ ბთ ჩვენს პოზიციებს. სვანეთი არის ძა­ ლიან მცირე, მაგრამ არის უნიკალური და მთელი მსოფლიო აღიარებს ამას. ნამდვილად არ გვაქვს იმის პრეტენ­ ზია, რომ ყველაზე უკეთესები ვართ, მაგრამ სვანეთი რომ განუმეორებელ­ ია თავისი ისტორიით, კულტურით, ეთნოგრაფიით, სვანური სამართლით, არქიტექტურითა თუ მდებარეობით, რომელი ერთი ჩამოვთვალო... მთელი მსოფლიო აღიარებს. სვანეთი შეყვან­ ილია მსოფლიო კულტურული მემკ­ ვიდრეობის ნუსხაში. ჩვენ მიწის ამ ნა­ გლეჯზე ვცხოვრობთ და რა უფლება მაქვს მე ან ნებისმიერ ადამიანს, რომ 850­ზე მეტი საფლავის ამოთხრაზე თანხმობა განაცხადოს ნებისმიერ სა­ ფასურად და მით უმეტეს, ტაძრის წყ­ ალქვეშ დაფვლაზე. – ÑÔËÑÆÇ ÍØËÔËÕ ÙËÐ ÀÓØÇÐÀÃÐ ËÛØÐÇÐ ÏÑÕ×ÎË ÍÑÏÒÃÐËËÕ ÙÃÔÏÑÏÃÆÉÇÐÎÇÄË, Ôà ÒÃÕ×ÚË ÏË˾ÇÀ ׿×ÃÎÑÆ ÏÃÀÉÃÐ?

– მშენებლობის მოსურნეებთან ჩვენი საუბრის საწყისი და ამოსავალი წერტ­ ილი იყო ის, რომ ისინი განიხილავდნენ ამას, როგორც მხოლოდ ხაიშის თემის პრობლემას. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ხაიშის თემის პრობლემა, ეს არის მთლიანად ზემო სვანეთის პრობ­ ლემა და შესაბამისად, მთელი ქვეყნისაც, იმიტომ რომ თუნდაც წლევანდელი პერი­ ოდი გვიჩვენებს, რომ საშინელი სინესტ­ ეა, საშინელი წვიმებით მიდის წელიწადი. პრობლემაა ის, რომ დანესტიანების ხა­ რისხი გაიზრდება იმდენად, რომ რაიონში შეუძლებელი გახდება ცხოვრება. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს კა­ რგავს ზემო სვანეთი ამ ტერიტორიის წყ­ ალქვეშ მოქცევით. წარმოიდგინეთ, 530 ჰა წყალქვეშ უნდა მოექცეს, 1100 ჰა ტყე უნდა გაიჩეხოს. ამასთანავე, მყინვარე­ ბს ახასიათებს გამაგრილებელი ეფექტი, მყინვართა დნობის ინტენსივობა უკვე მომატებულია, ეს კი უფრო გაზრდის ამ ინტენსივობას. ამას გარდა, უამრავი ფა­ ქტორია კიდევ, წარმოიდგინეთ, დაახლო­ ებით 10% ზემო სვანეთის მოსახლეობის უნდა აიყაროს, უნდა გავიდეს თავის სა­ მკვიდრო ტერიტორიიდან. იკარგება ენა, ტრადიცია, კულტურა ეთნოგრაფია და ა.შ. ამიტომ ლოკალურად თუ შევხედავთ, ეს გახლავთ მთლიანად ზემო სვანეთის პრობლემა. უფრო მასშტაბურად კი ეს საქართველოს პრობლემაცაა. ჩვენთვის ეს ძალიან მტკივნეული თემაა და ვფიქ­ რობ, ყველას ტკივილი უნდა იყოს, რა­ დგან საქართველო ერთი სხეულია, ერთი ორგანიზმია. – ÀÓØÇÐ ÏËÇÔ ¿ÇÀÃØÃÜÇÄ×ÎË ÃÎÖÇÔÐÃÖË×ÎË ØÃÔËÃÐÖËÕ ÉÃÐÚËÎØËÕ ÒËÔÑÄà À× ÏË˾ÇÀ? – არანაირი პირობა არ მიგვიღია. ალ­ ტერნატიული ვარიანტი არა მხოლოდ მოსახლეობამ შევთავაზეთ, არამედ სპ­ ეციალისტებიც ეუბნებიან ამას. თანამე­ დროვე ტექნოლოგიები დღეს იმ დონეზეა მისული და ისეა განვითარებული, რომ შესაძლებელია, სხვა ვარიანტის განხილ­ ვა. ეს პროექტი 30 წლის წინანდელია, 30 წლის შემდეგ რამდენი ცვლილება მოხდა ტექნოლოგიებში, ხომ წარმოგიდგენიათ. ეს არის საბჭოთადროინდელი პროექტი, მაშინ ცნობიერება სხვა დონეზე იდგა და ამჟამად სულ სხვა დონეზე დგას. ენგუ­ რის ენერგეტიკული სიმძლავრე ქვეყნის საკეთილდღეოდ უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ არა ასეთი მასშტაბებით, როგო­ რც მაშინ იყო დაპროექტებული. იგივეს თუ გავიმეორებთ, რაღა აზრი აქვს. ჩვენ ადრევე შევთავაზეთ ალტერნატიული ვა­ რიანტი, 2007 წლის განხილვები რომ იყო

და შემდგომ პერიოდშიც, მათ ჰქონდათ კიდეც მონახაზი გაკეთებული, საუბარი იყო ადგილმონაცვლეობაზე, თუმცა შემდეგ თქვეს, რომ არანაირი ალტერნ­ ატიული ვარიანტი არ განიხილება და თავდაპირველ ვარიანტზე გადავიდნენ. ეს ჩვენთვის მიუღებელია და ვერ განხ­ ორციელდება. – ÉÃËÜÃÔÆà ÆÃÈËÅÇÄ×ÎÀà ÔËÅÚØË? – რა თქმა უნდა, გაიზარდა, არამხო­ ლოდ ხაიშელები არიან დაფიცებული, რამდენიმე დღის წინ სხვა თემებიდანაც შემოგვიერთდა მოსახლეობა. ჩვენი რი­ ცხვი დღითი დღე იზრდება. ხაიშელები და არამარტო ხაიშელები იფიცებიან. ჩვენ დავიწყეთ და სხვა თემებმაც აიტა­ ცეს. სულ 17 თემია ზემო სვანეთში, ყვ­ ელა თემის წარმომადგენელი მოდის და ხელს აწერს ფიცს, რომ სამკვიდროს არ დათმობენ. ჩვენ ჩვენი ქვეყნის მომავალს ეჭვქ­ ვეშ ვერ დავაყენებთ და არაფრით არ დავეთანხმებით არსებულ პროექტს. თუ შემოგვთავაზებენ ალტერნატივას, და­ ველაპარაკებით და შევაჯერებთ აზრე­ ბს და ამათი ყოველი მოსვლა იყო დაან­ ონსება იმისა, რომ „ხუდონჰესი“ უნდა აშენდეს იმ ტერიტორიაზე და იმ მასშ­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ტაბებით და ეს არ არის მოლაპარაკების პროცესი, ეს არის ფაქტის დაფიქსირება. პირდაპირ გეტყვით, საზოგადოების აზ­ რი არის ასეთი – სულაც რომ შევაკვდეთ, არ დავთმობთ! ამ პროექტს, ამ მასშტაბე­ ბით არ განვახორციელებინებთ. თუ გა­ ნხორციელდება, ჩვენ ცოცხლები აღარ ვიქნებით და ჩვენს ძვლებზე თუ ააშენე­ ბენ, არ ვიცი... გამორიცხულია, ჩვენ არ­ ათუ უკან არ დავიხევთ, ვერ დავიხევთ, იმიტომ რომ სვანი კაცისთვის დაფიცება წმინდათაწმინდაა. ჩვენ ვერ დავარღვევთ ფიცს. ჩვენ სვანეთის მომავლის ეჭვქვეშ დაყენების საფასურად არანაირ ფულს არ ავიღებთ. 250 000­ია თუ 300 000, რო­ მელსაც, სავარაუდოდ, გვთავაზობენ, ვის არ უნდა ფული, მაგრამ რის ხარჯზე? საკუთარი სულის წაბილწვის ხარჯზე ამ­ ას ხელს არავინ არ მოაწერს. – ÃÏ ÑÆÇÐÑÄËÀ ÉÀÃØÃÜÑÄÇÐ ÍÑÏÒÇÐÕÃÅËÃÕ? – კონკრეტული თანხა არ ყოფილა დასახელებული, კულუარულად შემოაგ­ დებენ ხოლმე, ჯერ 100 000 თქვეს, მერე 150 000, მერე გაზარდეს, მაგრამ ჩვენთვ­ ის ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. თვითონ ესენი ავრცელებენ ხმებს, ხაიშ­ ელები ვაჭრობენო. გამორიცხულია, რა ვაჭრობა, ტყუილია ეს ყველაფერი, რა ვა­

ჭრობაზეა ლაპარაკი, ჩვენ ხატზე და­ ვიფიცეთ და ამ ფიცს არ გადავალთ. – À× ÃÔËÕ ÏÑÕÃÚÎÇÑÄËÕ ËÕ ÐÃÙËÎË, ÔÑÏÇÎËÅ ÀÓØÇÐÕ ÒÑÜËÅËÃÕ ÃÔ ËÜËÃÔÇÄÕ Æà ×Ô¼ÇØÐËÃ, ÍÑÏÒÇÐÕÃÅËà Ã˾ÑÕ Æà ÙÃØËÆÇÕ? – ქრისტეს ამდენ მეგობარში ერთი იუდა აღმოაჩნდა და არ არის გამორი­ ცხული, აქაც იყვნენ ასეთები. თუმცა ხმამაღლა ვერავინ აფიქსირებს ას­ ეთ პოზიციას. იმდენად მტკივნეული თემაა ეს მთელი სვანეთისთვის, რომ შეიძლება მხოლოდ ერთეულები იყვნ­ ენ სხვა პოზიციაზე. ჩვენ არასდროს დაგვითმია ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და არც დავთმობთ, უკვე ვეღარ დავთმობთ, რადგან ხა­ ტის წინააღმდეგ, ღვთის წინააღმდ­ ეგ ვერ წავალთ. როგორ შეიძლება, ნორმალურმა ადამიანმა თანხმობა მისცეს ტაძრის წყალქვეშ მოქცევას, ან წინაპრების საძვალის ამოთხრას... გამორიცხულია. არსებობს ალტერნატიული ვა­ რიანტები და იფიქრონ იმაზე. თა­ ნამედროვე ტექნოლოგიები იმ დონეზეა დღეს მისული, რომ ენ­ გურის ენერგიის გამოყენება ბევრ­ ად უფრო ეფექტურად შეიძლება, ისე, რომ სვანეთი არ დაზიანდეს და შესაბამისად, საქართველოს არ მიადგეს ზიანი. ვისაც პრაგმა­ ტული აზროვნება აქვს, ის გაიგებს ამას და ვისაც არ აქვს, ისეთი არც ინვესტორი არ უნდა შემოვუშვ­ ათ და არც მთავრობაში არ უნდა გვყავდეს. გარემოს დაცვამაც და ყველა სამინისტრომაც რომ თანხ­ მობა განაცხადოს, მთელი სვანეთი დავდგებით ფეხზე და ჩავშლით ამ პროექტს. კომპანია „ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია“ მდინარე ენგურზე 700 მეგავატიანი ჰესისა და 200 მეტრი სიმაღლის კაშხლის მშენებლობას გეგმავს, რომლის შედეგად დაიტ­ ბორება 500 ჰექტარზე მეტი ტერი­ ტორია და, მათ შორის, რამდენიმე სოფელი, ასევე ხაიშის წმინდა გი­ ორგის ეკლესია და სასაფლაოს ტე­ რიტორია. ადგილობრივები და ექსპერტები ინვესტორს ალტერნატიულ ვარი­ ანტს სთავაზობენ, თუმცა „ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია“ მის განხილ­ ვას არ აპირებს. ინვესტორს მშენ­ ებლობის ნებართვისთვის, სამინი­ სტროში შესწორებული პროექტი შეაქვს, რომლის თავდაპირველ ვა­ რიანტზეც, გარემოს ზედამხედვე­ ლობის შეფასების კომისიას შენი­ შვნები ჰქონდა. კომპანიაში აცხა­ დებენ, რომ პრობლემა რომელიც ადგილობრივებთან წარმოიშვა მო­ გვარებადია. რაც შეეხება სვანების ფიცს, კომპანიაში ფიქრობენ, რომ „არც ისე წვიმს, როგორც ქუხს“... „ხუდონჰესის“ მშენებლობის პრ­ ოექტთან დაკავშირებით საქართვე­ ლოს მთავრობის პოზიცია ცნობილ­ ია ­ ხუდონის პროექტი ერთ­ერთი სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი პროექტია, რომლის მშენებლობაც მოსახლეობის ინტერესების გათვალ­ ისწინებით უნდა მოხდეს.

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

25


„ყაზტრანსგაზ-თბილისი“

გაფრთხილებთ

!

• გაუმართავი გაზის ხელსაწყოებისა და არასტანდარტული საკვამლე და სავენტილÐÒØÞ ÐáçÔÑØâ çÜÐáÔÑØâÐâ ÌÔâÐÏÛÔÑÔÛØÐ âÐÍÐåâÌØ ÜçäÍÐåØ ÐØáØâ – CO-â ÖÐÜÞèÞÕÐ, áÞÜÔÛØÒ äÕÔáÞ, äâäÝÞ, äÖÔÜÞ ÓÐ ÏÛØÔá ÜÞÜæÐÜÛÐåØÐ. ÖÐáÔÜÞÌØ CO-â 0.5%-â ÓÐÖáÞåÔÑÐ 20-30 æäÍÌØ ÐçÓÔÝâ ÐÓÐÜØÐÝéÔ âÐâØÚåÓØÛÞ éÔÜÞàÜÔÓÔÑÐâ, çÞÛÞ 1% ÌÔâäÝÍàåØâÐâ 1-2 æäÍÌØ ØæåÔåâ âØÚåÓØÛâ. • უსაფრთხოების პირობების დაუცველობა დიდ საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ გაéØâ ÓÐÝÐÓÖÐáÔÑØâ ÜÞÜçÜÐáÔÑÔÛâ, ÐâÔåÔ ÜØâØ ÜÔéÞÑÛÔÑØâ ÙÐÝÜáÍÔÛÞÑÐâÐ ÓÐ âØÒÞÒçÛÔâ. ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ: • ნუ მიანდობთ გაზის დანადგარების სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარებას პირს, áÞÜÔÛâÐÒ Ðá ÖÐÐÊÝØÐ ÌÔâÐÑÐÜØâØ ÚåÐÛØÕØÚÐÒØÐ; • სათავსი, სადაც დამონტაჟებულია გაზის ხელსაწყოები, უზრუნველყოფილი უნდა ØàÝÐâ åÔÝãØÛÐÒØØÍ; ÖÐéØâ çÔÛâÐæèÞÔÑØÍ âÐáÖÔÑÛÞÑØâ ÓáÞâ çÌØáÐÓ ÖÐÐÝØÐåÔÍ âÐÍÐåâØ; • გამათბობლის ან წყალგამაცხელებლის ჩართვამდე შეამოწმეთ კვამლსადენში წევა; • შენობაში გაზის სუნის შემჩნევისას შეწყვიტეთ გაზის მოხმარება, გადაკეტეთ გაზის ÞÝÚÐÝÔÑØ, ÖÐÜÞÐËÔÍ ÚÐá-ÕÐÝÙáÔÑØ, ÖÐÐÝØÐåÔÍ âÐÍÐåâØ. Ðá ØçÜÐáÞÍ ËØÐ ÒÔÒçÛØ, ÔÛÔàãáÞçÔÛâÐæèÞÔÑØ ÓÐ Ðá ÊÐáÍÞÍ ÐÝ Ðá ÖÐÜÞáÍÞÍ ÌäàØ.

ÓÐáÔÚÔÍ 114-éÔ!

• გაზის მიწოდების შეწყვეტის შემთხვევაში აბონენტი ვალდებულია, შეამოწმოს, გაÓÐÚÔãØÛØÐ Íä ÐáÐ ÞÝÚÐÝÔÑØ: ÖÐéØâ ÜáØÒçåÔÛÍÐÝ, ÖÐéàäáÐâÍÐÝ, æèÐÛÖÐÜÐÒçÔÛÔÑÔÛÍÐÝ ÓÐ ÖÐÜÐÍÑÞÑÔÛ çÔÛâÐæèÞÔÑÍÐÝ; • ნება მიეცით გაზის მეურნეობის მუშაკს, შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მიერ ÖÐÒÔÜäÛØ âÐÜâÐçäáÔÑáØåØ ÜÞæÜÞÑØâ æÐáÜÞÓÖÔÝØâ ÌÔÜÓÔÖ, ÌÔÜÞåØÓÔâ ÍàåÔÝâ ÑØÝÐÌØ ÜáØÒçåÔÛØÓÐÝ ÐÝÐÍåÛÔÑØâ ÐËÔÑØâ, ÖÐéÖÐèåÐÝØÛÞÑÔÑØâ, ÖÐéØâ çÔÛâÐæèÞÔÑØâ ÓÐÍåÐÛØÔáÔÑØâÐ ÓÐ ãÔàÝØÚäáØ ÜÞÜâÐçäáÔÑØâ ÊÐâÐãÐáÔÑÛÐÓ. კატეგორიულად აკრძალულია! • საცხოვრებელ სახლებში, სკოლებში, ბაგა-ბაღებში, საზოგადოებრივი დანიშნულÔÑØâ ÌÔÝÞÑÔÑÌØ ÖÐééÔ ÜÞÜäÌÐåÔ èåÔÛÐ âÐçÔÞÑØâ ÖÐÜÐÍÑÞÑÔÛØ ÓÐ æèÐÛÖÐÜÐÒçელებელი მოწყობილობების მონტაჟი და ექსპლუატაცია, რომელთა გამოყენებისას æåØâÍåØâ âÐÎØáÞ ×ÐÔáØ ÐØËÔÑÐ âÐÍÐåâØÓÐÝ ÓÐ æåØâ ßáÞÓäàãÔÑØâ ÖÐæÞåÐ Ðá çÓÔÑÐ ÚåÐÜÛâÐÓÔÝÔÑØâ ÜÔÌåÔÞÑØÍ (åØÝÐØÓÐÝ æåØâ ßáÞÓäàãÔÑØ âÐÍÐåâÌØåÔ áÊÔÑÐ); • სავენტილაციო არხების საკვამლე არხებად გამოყენება; • არასტანდარტული და თვითნაკეთი გაზის ხელსაწყოებისა და სანთურების გაÜÞèÔÝÔÑÐ; • გაზის ხელსაწყოებისა და გაზგაყვანილობის თვითნებური მონტაჟი, გადაადგიÛÔÑÐ, ÌÔÔáÍÔÑÐ, ÖÐéÖÐèåÐÝØÛÞÑØâ ÌÔÒåÛÐ, ÜØâØ ÖÐÙØâ, ÒÔÜÔÝãØâ çâÝÐáØâ, ÌßÐÛÔáØâ, çØâ ßÐÝÔÛØâ, ÚÐáÐÓÔÑØâ àåÔÌ ÜÞàÒÔåÐ, âÐåÔÝãØÛÐÒØÞ ÒçÐäáØâ ÓÐÕÐáåÐ (ÓÐÖÜÐÝåÐ); • დასასვენებლად და დასაძინებლად იმ სათავსების გამოყენება, სადაც დამონტაჟებულია გაზის ხელსაწყოები, გარდა სახელმწიფო სტანდარტით გათვალისæØÝÔÑäÛØ ÖÐÜÐÍÑÞÑÔÛØ ËäÜÔÛØâÐ; • გაზის ხელსაწყოების ჩამკეტი მოწყობილობების, საკვამლე-სავენტილაციო არხეÑØâ ÐáÐáâÔÑÞÑØâ ÌÔÜÍçåÔåÐÌØ ÑäÝÔÑáØåØ ÖÐéØâ ÖÐÜÞèÔÝÔÑÐ; • ანთებული გაზის ხელსაწყოების უმეთვალყურეოდ დატოვება; • გაზსადენიდან ან გაზის ხელსაწყოებიდან გაზის გაჟონვის დადგენის მიზნით ღია ÒÔÒçÛØâ ÖÐÜÞèÔÝÔÑÐ. გახსოვდეთ, რომ: • პასუხისმგებლობა საცხოვრებელ სახლებში გაზის საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებØâ ÔàâßÛäÐãÐÒØÐéÔ ÔÚØâáÔÑÐÍ ÜÞÜçÜÐáÔÑÛÔÑâ. პატივცემულო მომხმარებლებო! ÖÍçÞåÍ, ÓÐØÒåÐÍ ÖÐéØâ äâÐÕáÍçÞÓ âÐáÖÔÑÛÞÑØâ æÔâÔÑØâ ÜÞÍçÞåÝÔÑØ. 26

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


რუსეთის მცოცავი ოკუპაცია ეიფელის კოშკთანაც გააპროტესტეს ÏÃËà ÉËÑÔÚÇÎËÂÇ, ÕÒÇÅËÃÎ×ÔÃÆ „ÒÔÃËÏÖÃËÏËÕÀØËÕ“ ÒÃÔËÜËÆÃÐ ÄÑÎÑ ÚÃÐÕ ÉÃÃÓÖË×ÔÇÄ×Î ÏÅÑÅÃØ ÑÍ×ÒÃÅËÃÕ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë ÃÔÃÇÔÀË ÕÃÒÔÑÖÇÕÖÑ ÃÓÅËà ÏÑÊÛØÃ, ÒÔÑÈÇÕËËÕà Æà ÒÑÎËÖËÍ×ÔË ¿ÇÚÇÆ×ÎÇÄÇÄËÕ ÏË×ÚÇÆÃØÃÆ, ÓÃÔÀØÇÎÑ ÚÃÎÚË (ÏÅËÔÇ ÔÇÃÓÅË×ÎË ÂÃÎÇÄËÕ ÉÃÏÑÍÎÇÄËÀ) Ô×ÕÇÀËÕ ÃÉÔÇÕË×ÎË ÐÃÄËÌÇÄËÕ ÙËÐÃþÏÆÇÉ Ï¿ØËÆÑÄËÃÐË ÃÓÅËÇÄËÕ ËÔÉØÎËØ ÉÃÇÔÀËÃÐÆÃ, À×ÏÅà ÃÔà ÏÚÑÎÑÆ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë... Ô×ÕÇÀËÕ ÏÅÑÅÃØË ÑÍ×ÒÃÅËà ÉÃÕ×ÎÕ ÍØËÔÃÕ ÒÃÔËÜ¿Ë ÇËÈÇÎËÕ ÍÑ¿ÍÀÃÐÃÅ ÉÃÃÒÔÑÖÇÕÖÇÕ. „ÒÔÃËÏÖÃËÏË“ ÕÃÈÔÃÐÉÇÀËÕ ÆÇÆÃÓÃÎÃÓ¿Ë ÉÃÏÃÔÀ×ÎË ÃÓÅËËÕ ¿ÇÕÃÚÇÄ ¼ØÇÐË ÓØÇÛÐËÕ ÇÎ¼Õ ÕÃÈÔÃÐÉÇÀ¿Ë ÇÍÃÖÇÔËÐÇ ÕËÔÃÂÇÆÇÎÑÐÇÕà Æà ÓÃÔÀØÇÎÀà ÕÃÀØËÕÖÑÏÑÕ ÚÇÎϾØÃÐÇÎÕ ÑÀÃÔ Ü×ÔÃÄË¿ØËÎÕ ÇÕÃ×ÄÔÃ. ÇÍÃÖÇÔËÐÇ ÕËÔÃÂÇ-ÆÇÎÑÐÇ, ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÇÎ¼Ë ÕÃÈÔÃÐÉÇÀ¿Ë: – მიგვაჩნია, რომ მცოცავი ოკ­ უპაცია ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეული თემაა და, ბუნებრივია, მივესალმებით ყველა მცდელობას, ყველანაირ მობილიზაციას, განს­ აკუთრებით კი სამოქალაქო საზო­ გადოების ინიციატივას, რომელიც მიმართული იქნება ამ მნიშვნელ­ ოვანი საკითხის მიმართ ინფორმ­ ირებისა და საერთაშორისო ყურა­ დღების მობილიზებისკენ. ამავდრ­ ოულად, საქართველოს საელჩო საფრანგეთში აქტიურად მუშაობს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამის უწყებებთან მიიტანოს ინფორმაცია და ამ წრეების აქტი­ ური მხარდაჭერა მოიპოვოს. ჩვენ თითქმის ყოველდღე ვხვდებით სა­ ფრანგეთის პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებს, რომელთაც ვა­ მცნობთ დვანსა და დიცში მიმდინ­ არე პროცესებს. უნდა აღინიშნოს, რომ საფრანგეთი აღიარებს და ცა­ ლსახად უჭერს მხარს საქართვე­ ლოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და გმობს რუსე­ თის ქმედებებს. რაც შეეხება აქცი­ ის ადგილმდებარეობას, ქართული სათვისტომოს მიერ ინტერნეტით გავრცელებული ინფორმაციით შე­ ვიტყვე. სამწუხაროდ, აქციასთან დაკავშირებულ დეტალებზე, ალ­ ბათ, მისი ორგანიზატორები უფრო დაზუსტებით გიპასუხებენ. ქართველთა სათვისტომოს პრ­ ეზიდენტის, ოთარ ზურაბიშვილის განცხადებით, პარიზში გამართულ საპროტესტო აქციას ქართველები სხვა ევროპული ქვეყნებიდანაც შე­ უერთდნენ. ÑÀÃÔ Ü×ÔÃÄË¿ØËÎË, ÕÃÈÔÃÐÉÇÀËÕ ÓÃÔÀØÇÎÀà ÕÃÀØËÕÖÑÏÑÕ ÒÔÇÜËÆÇÐÖË: – ÔÃÖÑÏ ÉÃÆÃÙÛØËÖÇÀ ÕÃÒÔÑÖÇÕÖÑ ÃÓÅËËÕ ÖÔÑÍÃÆÇÔÑÕ ÏÑÇÆÃÐÜÇ ÉÃÏÃÔÀØÃ? ÒÃÔËÜËÕ ÏÇÔËÃÏ Ô×ÕÇÀËÕ ÕÃÇμÑÕÀÃÐ ¿ÇÍÔÇÄËÕ ×ÈÎÇÄà ÃÔ ÏÑÉÅÃÀ, À× ÃÏËÕ ÕÚØà ÏËÜÇÜË ÃÔÕÇÄÑÄÕ? – ამ ადგილს ტროკადეროზე „ადამიანის უფლებების კარიბჭე“ ჰქვია და რაკი ჩვენ ვიცავთ ქართ­ ველების ტერიტორიული საკუ­ თრების უფლებებს, ეს არჩევანი, ვფიქრობთ, გამართლებულია. ამ­ ასთან ერთად, ეიფელის კოშკის დანახვა, რომლის მახლობლადაც ტარდება აქცია, მყისიერად ახდე­ ნს საფრანგეთისა და პარიზის იდ­ ენტიფიკაციას. – ƾÇØÃÐÆÇÎË ÃÓÅËà ÏÚÑÎÑÆ Ô×ÕÇÀËÕ ÙËÐÃþÏÆÇÉ ËÏÃÔÀÇÄà À× ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÏÀÃØÔÑÄËÕ ÏËÏÃÔÀÃÅ ÃÔÕÇÄÑÄÕ ÉÃÔÍØÇ×ÎË „ÏËÏÃÔÀØÓ Æà ÏÑÀÚÑØÐÇÄË? – საფრანგეთის ქართველთა სა­ თვისტომოს მესიჯი არის მკაფიო და არაორაზროვანი – გაფრთხ­ ილება რუსეთის ხელისუფლების მიმართ, რომელიც საერთაშო­ რისო კანონების დარღვევით, არა მარტო ქართული მიწის ოკუპირ­ ებას ახდენს, არამედ სახლების, ნარგავების ლეგიტიმური მფ­ ლობელების უფლებების უგულ­

ეკატერინე სირაძე-დელონე: „საფრანგეთი აღიარებს და ცალსახად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და გმობს რუსეთის ქმედებებს“

ებელყოფით მავთულხლართებს აღ­ მართავს. საფრანგეთის ქართველთა სათვისტომო საერთაშორისო არენაზე ახმოვანებს ყველა ქართველისა და მა­ თი მეგობრის პროტესტს, რაშიც ჩვენ ერთიანნი ვართ და პოლემიკას ადგი­ ლი არ აქვს. ამასთანავე, ჩვენ საქართ­ ველოში მცხოვრებ თანამემამულეებს ვუტოვებთ საშუალებას, ადგილზევე შეაფასონ, რამდენად ადეკვატურია რუსეთის ამ ვანდალურ ქმედებაზე სა­ ქართველოს ხელისუფლების პასუხი. ჩვენი აზრით, უპირატესობა უნდა მიენ­ იჭოს საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების მიპყრობას, რათა მათ ისმინონ ჩვენი ერთიანი მოთხოვნა და უკან დაახევინონ რუსეთის ხელისუ­ ფლებას. ის, რომ ჩვენს საპროტესტო მოწოდებას გამოეხმაურა როგორც საფრანგეთში, ასევე მის გარეთ მცხო­ ვრები უამრავი ქართველი და გამო­ თქვა მზადყოფნა აქციაში მონაწილე­ ობაზე, ცხადყოფს, რამდენად სერიოზ­ ულია დღევანდელი მდგომარეობა.

ოთარ ზურაბიშვილი:

„საფრანგეთის ქართველთა სათვისტომო საერთაშორისო არენაზე ახმოვანებს ყველა ქართველის პროტესტს, რაშიც ჩვენ ერთიანი ვართ და პოლემიკას ადგილი არ აქვს“

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

27


საქართველოში ტერორ ÏÃÔËÃÏ ÐÃÆËÔÃÂÇ

ÃÏ ¿ËÐÃÃÔÕËÕ ÕÍÃÐÆÃÎ×ÔË ÉÃÐÅÚÃÆÇÄà ÔÃÏÆÇÐËÏÇ Æ¾ËÕ ÙËÐ, ÃÔÅ ÏÇÖË, ÃÔÅ ÐÃÍÎÇÄË, ¿ÃÎØà ÐÃÀÇÎÿØËÎÏà ÉÃý¾ÇÔÃ. ÉÃÒÔÇÜËÆÇÐÖÇÄËÕ Õ×ÔØËÎËÀ ÉÃÖÃÅÇÄ×ÎÏà #1-Ïà ÎÇËÄÑÔËÕÖÏà ÈÃÔÀÑ Ã×ÆËÖÑÔËËÕ ÙËÐÃ¿Ç ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë Ô×Õ×ÎË ÑÍ×ÒÃÅËËÕ ÆÃÏÃÔÅÚÇÄà ÃÕÇ ËØÃÔÃ×ÆÃ: „¿ÇØÙÛØÇÖÀ ¼Ç¼ÇÐË ÄÑÇØËÍÇÄËÕ ÏÑÏÜÃÆÇÄÃÕ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë, ÔËÕ ÉÃÏÑÅ Ô×ÕËÕ ÖÃÐÍÇÄË ¿ÇÏÑØËÆà ÅÚËÐØÃοË... ÇÕ ÚÆÇÄÑÆà 10 ÙÎËÕ ÙËÐÃÀÃÅ. ¿ÇØÃÔÆÐÃÂËÕ ÆÔÑÕ ÆÃËÙÛÑ“... ÕÃÐÃÏ ¿ÃÎØà ÐÃÀÇÎÿØËÎË ÃÏ ÉÃÐÅÚÃÆÇÄÇÄÜÇ ÉÃÐÏÃÔÖÇÄÃÕ ÉÃÃÍÇÀÇÄÕ, „ÒÔÃËÏÖÃËÏË“ ÏËÕ ÀÃÐÃÒÃÔÖËÇÎÕ, ÉËÑÔÉË É×ÉÃØÃÕ ÇÕÃ×ÄÔÃ: – რუსეთის ფედერაცია ყოველთვის გრძნობს საშიშროებას, რომ კავკას­ იაში შესაძლოა, სიტუაციის აფეთქება მოხდეს. ეს ეჭვები ხშირ შემთხვევაში გადაჭარბებულია, ზოგ შემთხვევაში კი ფაქტები არსებობს იმასთან დაკავშირ­ ებით, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის აფ­ ეთქება შესაძლებელია იმ ადამიანების მეშვეობით, რომლებიც გადამზადებას გადიან საქართველოში, ჩეჩნებზეა სა­ უბარი. რუსეთს მუდმივად აწუხებდა ეს საფრთხე და ამაზე საკმაოდ მწვავედ რეაგირებდა. გახსოვთ შევარდნაძის დროს პანკისის ხეობაში ჩატარებული ოპერაციები, გილაევის ჯგუფის გადა­ ადგილებები?.. ისიც კარგად მოგეხს­ ენებათ, რა ხდებოდა ნაციონალების ხელისუფლების პირობებშიც. როგო­ რც ჩანს, ეს საკითხი დღესაც მწვავედ დგას. – ÔÃÏÆÇÐÃÆ ÕÃÈ×ÂØÎËÃÐÃÆ? – ის ქმედებები, რასაც დღეს ღიად, საჯაროდ, მეტსაც გეტყვით, უტიფრად ახორციელებს რუსეთი, მცოცავ ოკუპ­ აციასთან დაკავშირებით, არ არის მხ­ ოლოდ ძალის დემონსტრირება. ეს რა­ ღაცის პასუხია, რაღაცის გამო ხდება ეს ყველაფერი, თორემ ბოძები რომ იქ ვერაფერს შეცვლის, საბოლოო ჯამში, და ადრე თუ გვიან ის იქიდან ასაღები იქნება, ეს ცხადია. ეს პასუხია იმისა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ამას გარდა, ივანიშვილმა რუსეთს დაპირება მისცა, რომ საქართველოს ევრაზიის კავშირ­ ის ფორმატში საბაჟო კავშირში შეიყ­ ვანდა. თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი დაპირება. ამ ხელისუფლებამ თავიდან გააკეთა განაცხადი რკინიგზის აღდგ­ ენის თაობაზე. მერე უკან დაიხია. ანუ, სააკაშვილის არ იყოს, ესენიც დებენ პირობას და მერე არ ასრულებენ. რუ­ სეთი ქართველი ამომრჩეველი არ არ­ ის, რომელიც სულგრძელია და რაღა­ ცებს პატიობს. როდესაც ამას რუსეთს უკეთებ, შედეგები ძალიან მძიმეა. – ÀÓØÇÐË ÕÃ×ÄÔËÆÃÐ ¼ÃÐÕ, ÔÑÏ ÀÓØÇÐÅ ËÜËÃÔÇÄÀ ÀÓØÇÐË ÎËÆÇÔËÕ ÉÃÐÅÚÃÆÇÄÃÕ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë ÄÑÇØËÍÇÄËÕ ÏÑÏÜÃÆÇÄÃÕÀÃÐ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄËÀ... – ნუ გამორიცხავთ, რომ ამ მთლიან სურათში, რაც მე წარმოვადგინე, ერთ­ ერთი საკითხი ესეც იყოს. – Ð× ÉÃÏÑØÔËÅÚÃØÀ, À× ÃÕÇÃ? ÇÕ ÂÃÎËÃÐ ÕÇÔËÑÜ×ÎË ÉÃÐÅÚÃÆÇÄÃà ÀÓØÇÐË ÎËÆÇÔËÕ ÏÚÔËÆÃÐ... – გამორიცხული არ არის, ამ მიმა­ რთულებით გარკვეული ჯგუფების მომზადება ხდებოდეს. ოღონდ ამას სერიოზული კვლევა სჭირდება. ეს და­ კავშირებულია უსაფრთხოებასთან, სახელმწიფოებრივ საკითხებთან და ამ ინტერესებიდან გამომდინარე, ბევრ ინფორმაციას ვერ გაგიმხელთ. მაგრამ ზოგადი სიგნალები შალვა ნათელაშვ­ ილის მხრიდან გაკეთდა ყველა მიმა­ რთულებით. იმედია, გაითვალისწინებ­ ენ ამას და არ გავხდებით მსხვერპლი მავთულხლართების, ტანკებისა, თუ საზენიტო დანადგარებიდან გამოსრ­ ოლილი ჭურვებისა. – ÉÃÓØÀ ÍÑÐÍÔÇÖ×ÎË ËÐÈÑÔÏÃÅËà Æà ÆÇÖÃÎÇÄÕ ÃÔ ÃϽ¾ÃØÐÇÄÀ?.. – საქართველოა ეს და გარკვეული ინფორმაციები ტრიალებს. შალვა ნა­ თელაშვილი პასუხისმგებლიანი პო­ ლიტიკოსია. გარკვეული მინიშნებები გააკეთა. გამგები გაიგებს. – ÏÃÉÔÃÏ, ÔÑÆÇÕÃÅ ÃÏ ÉÃÐÅÚÃÆÇÄÃÕ ÃÍÇÀÇÄÕ ÕÃÒÔÇÜËÆÇÐÖÑ ÍÃÐÆËÆÃÖË, ÉÃÏÉÇÄË ¿ÇÕÃÂÎÇÄÇÎËà Õ×Î ÕÚØà þÏѼÐÆÇÕ Æà ËÕ Õ×ÎÃÅ ÃÔ ËÛÑÕ „ÍÃÔÉË ÉÃÏÉÇÄË“. ÈËÓÔÑÄÀ, ÔÑÏ Ô×ÕÇÀË ÃÏ ¿ÃÐÕÕ ÚÇÎËÆÃÐ ÉÃ׿ØÇÄÕ? – საქართველოში რუსეთს ინფორმ­ აციული ვაკუუმი ნამდვილად არ აქვს. მას ინფორმაციის მიღების უამრავი წყარო გააჩნია. სხვა თუ არაფერი, მათ შეუძლიათ კოსმოსიდან მთლიანად გა­ აკონტროლონ ჩვენი ტერიტორია, მას ნამდვილად არ სჭირდება შალვა ნათე­ 28

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

გიორგი გუგავა: „გამორიცხული არ არის, ამ მიმართულებით გარკვეული ჯგუფების მომზადება ხდებოდეს“

გიორგი თავდგირიძე:

„შალვა ნათელაშვილი პოლიტიკური სპეკულაციისთვის იყენებს თითიდან გამოწოვილ ფაქტებს“

ლაშვილის განცხადებები. აქ კი მინიშნება იყო, რომ უნდა მოვიქცეთ შექმნილი სი­ ტუაციის ადეკვატურად და საქართველო ვაქციოთ არა დაპირისპირების, არამედ თანამშრომლობის ადგილად. როდესაც რიტორიკაში ერთი გაქვს და ზურგსუკან მეორეს აკეთებ, ამას ის შენი მეზობელი არ გპატიობს. მე უკვე დაგისახელეთ ფა­ ქტორები, მარტო ამ ერთ კომპონენტზე ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას. სწორ­ ედ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით რუსეთი ახდენს ძალის დემონსტრირებ­ ას, საქართველოს ხელისუფლება კი იქ­ ცევა ისე, როგორც ადამიანი, რომელიც რაღაცას ჩაიდენს და მერე მიიმალება. დღეს ეს ხელისუფლება მიმალულია და დვანში არც კი ჩასულა. ამ მიმართულ­

ებით არის გასატარებელი სწორი სახე­ ლმწიფოებრივი პოლიტიკა, რომელიც იქნება არა კულუარული შეთანხმებიდან და გადაგდებიდან, რასაც სააკაშვილი აკ­ ეთებდა და ომი მივიღეთ. ამ გზას დაად­ გა ივანიშვილიც და აგერ რამდენი ათასი ჰექტარი მიჰყვა ამ ვირეშმაკულ თამაშს. þÏѼÐÆÃ, ÔÑÏ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë ¼Ç¼ÇÐË ÄÑÇØËÍÇÄËÕ ÏÑÏÜÃÆÇÄËÕ ÃÎÄÃÀÑÄÃÕ ÇÓÕÒÇÔÖÀà ×ÆËÆÇÕË ÐÃÙËÎË ÉÃÏÑÔËÅÚÃØÕ. À×ÏÅÃ, ÃÔÕÇÄÑÄÕ ÏÑÕÃÜÔÇÄà ËÏËÕ ÀÃÑÄÃÜÇ, ÔÑÏ, À× ÏÕÉÃØÕË ÔÃÏ ÏÃËÐÅ ÚÆÇÄÃ, ÇÕ ¿ÇÕÃÂÎÑÃ, ÏÚÑÎÑÆ ÓÃÔÀ×ÎË ÕÒÇÅÕÃÏÕÃÚ×ÔÇÄËÕ Ï׿ÃÑÄËÕ ÕÒÇÅËÈËÍËÆÃÐ ÉÃÏÑÏÆËÐÃÔÇÑÄÆÇÕ Æà ÇÕ Õ×ÎÃÅ ÃÔ ÐË¿ÐÃØÕ ÖÇÔÑÔËÕÖÇÄËÕ ÏÑÏÜÃÆÇÄÃÕ. ÃÏ ÏÑÕÃÜÔÇÄÃÕ

„ÒÔÃËÏÖÃËÏÕ“ ÕÃÏÚÇÆÔÑ ÇÓÕÒÇÔÖË“ ÉËÑÔÉË ÀÃØÆÉËÔËÂÇ ×ÜËÃÔÇÄÕ: – თუ პოლიტიკური პარტიის ლი­ დერმა იცის, რომ მის ქვეყანაში ხდება ისეთი რამ, რამაც შეიძლება მისი სახე­ ლმწიფო დაღუპოს, ის დღეს და ღამეს უნდა ათენებდეს პრემიერ­მინისტრის მისაღებში და ითხოვდეს ამის აღკვეთას. თუ, რა თქმა უნდა, მას აქვს კონკრეტუ­ ლი, დადასტურებული ინფორმაცია. მა­ გრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ მას ასეთი ინფორმაცია არ აქვს. საქართველოს უა­ ხლეს ისტორიას ახსოვს არასასიამოვნო ფაქტები, თუნდაც რუსლან გილაევთან დაკავშირებით, რომლის ჯგუფიც საეჭ­ ვო მარშრუტით გადაადგილდა საქართ­ ველოს ტერიტორიაზე. გაურკვეველი

იყო მიზნები – რა მოსაზრებები ჰქონ­ და მაშინდელ ხელისუფლებას: მართ­ ლა უნდოდა გამოეყენებინა გილაევი აფხაზების წინააღმდეგ, თუ ეს იყო იმდროინდელი მთავრობის უბრალო უსუსურობა, რომელმაც ამ ჯგუფს ვერაფერი მოუხერხა და შესთავაზა, ამ გზით გასცლოდა საქართველოს. ეს საქმე არასდროს გამოძიებულა და კითხვები კვლავაც რჩება. – À×ÏÅà ÏÿËÐ ÃÔÃØËÐ ÕÃ×ÄÔÑÄÆà ËÏÃÜÇ, ÔÑÏ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë ÃÏÜÃÆÇÄÆÐÇÐ ÉËÎÃÇØËÕ ÔÃÜÏÕ... – ამის მერე დაიწყო რუსეთმა აქტი­ ური მოქმედება და საქართველოსთ­ ვის იმის დაბრალება, რომ ჩვენ გვაქვს ტერორისტული მომზადების ე.წ. ცე­ ნტრები. მე თვითონ ვმონაწილეობდი ცნობილ ანტიტერორისტულ ოპერ­ აციაში, ეს იყო პანკისში და ბარისახოს მიმართულებით. ორივე შემთხვევაში ეს იყო ღია ოპერაციები, რადგან რე­ ალურად არავითარი მოსამზადებელი ცენტრები არ არსებობდა. მაშინ კარგ­ ად ახსოვს ყველას, როგორი დაუცვე­ ლი იყო ჩვენი საზღვრები. ადგილობრ­ ივი მოსახლეობაც ადასტურებდა, რომ ჩრდილოეთ კავკასიიდან კონკრეტუ­ ლი ადამიანები შემოდიოდნენ, ყიდუ­ ლობდნენ პროდუქტს და ბილიკებით ისევ გადიოდნენ. იმ რაიონში, სადაც მე ვმუშაობდი, ვერ წავაწყდი ინფორმ­ აციას, რომ თუნდაც ამ მიზნით რაიმე ტიპის დაჯგუფება მოქმედებდა. ყო­ ველთვის საუბრობდნენ ერთ, ორ, ან სამ ადამიანზე, რომელიც არაფერს ერჩოდა ადგილობრივ მოსახლეობას და არ ჰქონდათ მუდმივი დისლოც­ ირების ადგილი. ისეთი ფაქტებიც კი არ ყოფილა, რომ, ვთქვათ, რომელიმე მთიელ ოჯახს თბილისში ეყიდა პრ­ ოდუქტი, დაესაწყობებინა და მერე ჩეჩნებისთვის მიეცა. საკმაოდ კარგად იმუშავა მაშინ სამხედრო დაზვერვამ. ყოველ შემთხვევაში, იმ ინფორმაციე­ ბში, რომელიც მაშინ ჩემს ხელში გა­ დიოდა, სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსი ვიყავი, ერთი ასეთი ფაქტიც კი არ დაფიქსირებულა. პანკისის შესა­ ხებაც ვიყავი საქმის კურსში და ვიცი, რომ რაიმე შეტაკება რომელიმე დაჯგ­ უფებასთან, ან რამე მოსამზადებელი ცენტრების განადგურება არ მომხდა­ რა, ერთი უბრალო მიზეზის გამო – ას­ ეთი ცენტრები არ არსებობდა. სულ სხვა თემაა, რომ ვთქვათ, სამი, ოთხი, ხუთი ან ექვსკაციანი ჯგუფი ხეობაში რომელიმე ადგილობრივი მოსახლის ოჯახს თავს აფარებდა. მაგრამ ეს არ არის ბოევიკის მომზადება. რაც შე­ ეხება სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდს, მართალია, დახურული სი­ სტემა იყო ძალოვანი სამინისტროები, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, რომ ბო­ ევიკების მომზადება არ არის მარტივი საქმე. ეს ითვალისწინებს გარკვეულ ტერიტორიებს, სადაც მოწყობილი იქნება სასწავლო ცენტრები, ამას სჭ­ ირდება ინსტრუქტორი, კვების ბლ­ ოკი, დაცვა, ანუ მთელი ინფრასტრ­ უქტურა. აქ საუბარია ბოევიკების და არა ცალკეული, ერთი, ან ორი კაცის მომზადებაზე. აქედან გამომდინარე, საიდუმლოს დაცვა ძალიან რთული იქნებოდა. მოსახლეობაც კი მათ მიერ განხორციელებულ რაიმე ღონისძიე­ ბას ძალიან სწრაფად იგებდა ხოლმე. ეს ჭორად მაინც ვრცელდებოდა. აქ­ ედან გამომდინარე, მეეჭვება, რომ ძა­ ლოვან სამინისტროებს მოეხერხებინა ინფრასტრუქტურის ისე აწყობა, რომ ეს ცნობილი არ გამხდარიყო რუსე­ ბისთვის და ამერიკელებისთვის. რაც შეეხება ამერიკელების დამოკიდებუ­ ლებას, მე თავს არ ვდებ ცალკეულ ოპ­ ერაციებზე, ყველაფრის გამორიცხვა ძნელია, მაგრამ ამერიკელები ვერანა­ ირად ვერ წაახალისებდნენ ასეთი ცე­ ნტრების არსებობას. ერთია, როცა შენ ამზადებ ჩეჩენ აჯანყებულს, რომელს­ აც დეკლარირებული აქვს, რომ მას სამშობლოსთვის ბრძოლა უნდა, გა­ დის გარკვეულ სამხედრო მომზადებ­ ას, ამის მერე ის არ არის ვალდებული საქართველოს წინაშე, მიდის სადღაც, ვთქვათ ავსტრიაში, ან დანიაში და ის არის კარგად მომზადებული პირი იმ­ ისთვის, რომ გახდეს ტერორისტი. არა უბრალოდ ფანატი ტერორისტი, არამ­ ედ უკვე სამხედრო გამოცდილებით. აქედან გამომდინარე, ასეთი ტიპის გა­ რკვეული მასის მომზადებას ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ტერიტორიაზე იმის ხარჯზე, რომ მე­ რე მიეღო პოტენციური მოწინააღმდ­ ეგე, ვერ დაუშვებდა. მოდით, კიდევ ერთი რამ ვთქვათ: საქართველოში მომზადებულ ჯგუფებს მერე სადღაც ხომ უნდა ემოქმედათ? სამხედრო მო­ ქმედებებზე მაქვს საუბარი. 2003 წლის

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


რისტებს არ ამზადებენ მერე ბუნებაში არ არსებობდა რაიმე მნ­ იშვნელოვანი ღონისძიებები, რომელიც ჩეჩნეთში ჩატარდებოდა. ასე რომ, ვერა­ ვინ იტყოდა, რომ ეს არის კარგად მომზ­ ადებული ახლად შექმნილი ჯგუფი, რო­ მელიც იბრძვის და შესაბამისად, სავარა­ უდოდ, საქართველოშია მომზადებული. ფაქტია, მხოლოდ ის ჯგუფები იბრძვიან ჩეჩნეთში, რომლებიც შემორჩენილია და თვითონ იღებენ შევსებას. მათთან ახ­ ლად მომზადებული ჯგუფები არ გაჩენი­ ლა. სულ სხვა საქმეა ლაფანყურის ინცი­ დენტი, რომლის გარშემოც ბევრი კითხვა და ლაქაა, მაგრამ ამას სჭირდება გამოძი­ ება. ეს შეიძლება იყოს პრეცედენტი და არა რეციდივი. ეს შეიძლება იყოს რომე­ ლიმე ჩინოვნიკის თავში მოსული გეგმა, რომელიც გაკეთდა ერთჯერადად, რო­ მელსაც ჰქონდა მოკლე მოსამზადებელი პერიოდი და გარკვეულ მიზნებს ემსა­ ხურებოდა. მაგრამ ამას ძიება სჭირდება და არა მარჩიელობა. ასე რომ, მარტივად რომ ჩამოვყალიბდეთ, ჩეჩენი ბოევიკების მომზადების ცენტრები საქართველოში არ არსებობს. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს ცალკეული ჩეჩენის მომზადებას, რომე­ ლიც ინდივიდუალურ რეჟიმში შეიძლება გამოყენებულ იქნას საქართველოს სპ­ ეცსამსახურების მიერ გარკვეული სპეც­ იფიკური დავალების შესასრულებლად. მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ ეს მა­ ინცდამაინც ტერორისტული აქტი იყოს. ეს ნებისმიერ სახელმწიფოში შეიძლება ხდებოდეს. გერმანელი დანიელს არ მო­ ამზადებს, მაგრამ სახელმწიფოები, რო­ მლებსაც ახლოს აქვთ საკმაოდ ფეთქებ­ ადსაშიში რეგიონები, ყოველთვის უნდა ისწრაფოდნენ იქითკენ, რომ ამ რეგიონ­ ზე ჰქონდეთ გავლენა და ინფორმაციის მოპოვების საშუალება. ამიტომ ამაზე ხმამაღალი საუბარი მარტივი სპეკულაც­ იაა. შალვა ნათელაშვილიც პოლიტიკური სპეკულაციისთვის იყენებს თითიდან გა­ მოწოვილ ფაქტებს. – ÏÃÉÔÃÏ ÀÃØÃÆ ÃÏÄÑÄÀ, ÔÑÏ ÃÔ ÉÃÏÑÔËÅÚÃØÀ ÅÃÎÍÇ×ÎË ÒËÔÇÄËÕ ÕÒÇÅÏÑÏÜÃÆÇÄÃÕ... – ეს არ არის დანაშაული. პირიქით, ასეთი რამ უნდა ხდებოდეს. უნდა მო­ მზადდეს არა მარტო ჩეჩენი და ინგუში, არამედ რუსიც, აზერბაიჯანელიც და

სომეხიც. ეს სპეცსამსახურების მუშა­ ობის სპეციფიკაა. – Ôà ÕÒÇÅËÈËÍÃÜÇ ÕÃ×ÄÔÑÄÀ? – დიდი განსხვავებაა ტერორისტის მომზადებასა და დივერსიულ ჯგუფს შორის. ტერორისტს არანაირი ვალდებ­ ულება არ ექნება შენს წინაშე, ის მზად­ დება ერთჯერადად, ის წავა და თვითონ დაუდგენს საკუთარ თავს დავალებებს. ის არ ჯდება კანონიერების ფარგლე­ ბში და აქვს რისკი, რომ იყოს აყვანილი, მოკლული და ა.შ. რაც შეეხება დივე­ რსიულ ჯგუფს, ან ცალკეულად მომზ­ ადებულ ასეთ ადამიანს, ეს არის პირი, რომელიც გარკვეულ ვალდებულებებს იღებს, ჯდება კანონიერების ფარგლე­ ბში, იღებს გარკვეულ ანაზღაურებას...

ის არის კონტროლირებადი. თუმცა შე­ საძლოა, გამოვიდეს კონტროლიდან. ლაფანყურის ინციდენტიც, ალბათ, სწ­ ორედ ასეთი რამ გახლდათ. – ÎÃÈÃÐÛ×ÔËÕ ¿ÇÏÀÚØÇØÃ¿Ë ÃÔÃÇÔÀË ÌÉ×ÈËÕ ÏÑÏÜÃÆÇÄÃÜÇ ËÛÑ ÕÃ×ÄÃÔË... – შესაძლოა, მე და თქვენ ჩვენს ქალაქებში, უბნებში ვემზადებოდ­ ეთ, მერე შეგვკრიბონ და გვითხრან, რომ შესასრულებელია ესა და ეს და­ ვალება. მეორეა, როდესაც ჩვენ ერ­ თად მივალთ კონკრეტულ ადგილზე, გავივლით ერთნაირ პროგრამას სამი თვის განმავლობაში, ვართ ერთი ჯგ­ უფი, რომელიც მიდის საბრძოლველ­ ად. ნაკლებად სავარაუდოდ მიმაჩნ­

ია, რომ საქართველოს გაერისკა ამ ტიპის დაჯგუფების შექმნა, რადგან ეს უკვე არ არის ერთჯერადი აქტი – ამ ჯგუფის წევრები ცხოვრობენ, იბრძვიან, ყვებიან ამბებს, ვიღაც იღუპება, ვიღაც ტყვედ ვარდება... ეს დიდი რისკია. თუ საქართველოს სახელმწიფო ამას საკუთარ თავზე აიღებდა, ის მზად უნდა ყოფილიყო, რომ გარკვეული შეცდომის შემთხვ­ ევაში მიიღებდა მსხვილმასშტაბიან აგრესიას რუსეთის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, ასეთი ტიპის ოპერ­ აციებს ატარებენ სახელმწიფოები, რომლებსაც გარანტია აქვთ, რომ, თუ სიტუაცია გართულდა, მათი შე­ იარაღებული ძალები მზად არიან,

კონფლიქტში შევიდნენ მეზობელთან. როგორც წესი, სუსტი სახელმწიფო­ ები ასეთ ოპერაციას არ ატარებენ. ამას შედეგი არ შეიძლებოდა მოეტანა საქართველოს სახელმწიფოსთვის. ასეთი ტიპის ოპერაციები გამიზნულ­ ია იმისკენ, რომ დაასუსტო მეზობე­ ლი და დასუსტებული მეზობლის წი­ ნააღმდეგ გამოიყენო შენი სამხედრო ძალა. სააკაშვილის ხელისუფლებაში მართალია, იყვნენ ავადმყოფები, მა­ გრამ ისეთი ავადმყოფებიც არ იყვნ­ ენ, რომ საკუთარი მოსაკლავი დანა გაელესათ. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად შეიძლებოდა კორუ­ ფციული გარიგება ყოფილიყო, რო­ დესაც ჩეჩნებს შეეძლოთ გარკვეული ქართველი ჩინოვნიკები მოესყიდათ, ან შესულიყვნენ სხვა ტიპის გარიგე­ ბაში, აემოქმედებინათ ზეწოლის სხ­ ვა მეთოდები და მიეღოთ გარკვეული კორიდორი. აფხაზეთის ომის დროსაც იყო ასეთი პრაქტიკა, რომ რომელიმე კორუმპირებული რუსი გენერალი გააკეთებდა ორსაათიან, არ ორ­სა­ მდღიან კორიდორს თავისი გავლენ­ ის რაიონში და ამ ხნის განმავლობაში დაინტერესებულ ჯგუფს უნდა მოეს­ წრო რაღაცის გაკეთება. სააკაშვილის ხელისუფლებაში იყვნენ ჩინოვნიკები, რომლებიც ცდილობდნენ, შეენარჩუ­ ნებინათ ძალაუფლება და ამიტომ ებ­ რძოდნენ ერთმანეთს. ეს გარეთ, რა თქმა უნდა, არ ჩანდა. ასე რომ, არც ის არის გამორიცხული, რომ ეს ყველ­ აფერი გამიზნული ყოფილიყო ერთი ჩინოვნიკის მიერ მეორის ჩაძირვაზე და ამისთვის გამოყენებულიყო გარკ­ ვეული კომბინაცია. ერთი სიტყვით, ერთია, როცა ქართული სახელმწიფო ამზადებს ჩეჩნებს, მეორე კი – რამდ­ ენიმე ჩინოვნიკის გადაწყვეტილება, რომ ხელი შეეწყო გარკვეული ტიპის ჯგუფის შექმნისთვის, შეეიარაღებ­ ინა ის, ეთქვა ადგილი, სად, როდის შეეძლოთ შეკრება, საკუთარი ძალა­ უფლების გამოყენებით გარკვეული კორიდორიც მიეცა ამ ჯგუფისთვის. მაგრამ ეს არის ამ ჩინოვნიკის დანა­ შაული სახელმწიფოს წინაშე და არა სახელმწიფოს პოლიტიკა.

„ერგოლაინური“ მასაჟი თქვენი ჯანმრთელობის და წარმატების საწინდარია

ÏÃÕýËÕ Ã¾ÙÇÔËÎÑÄËÕ ËÕÖÑÔËà ÕÃÀÃØÇÕ ËÐÆÑÇÀËÆÃÐ Æà ¼ËÐÇÀËÆÃÐ ÌÇÔ ÍËÆÇØ ¼ØÇÐÕ ÇÔÃÏÆÇ ÏÇÕÃÏÇ ÃÀÃÕÙÎÇ×Î¿Ë Ë¾ÇÄÕ. À×ÏÅà ÏÃÐÃÏÆÇ ÏÃÕÃ½Ë ÅÐÑÄËÎË ËÛÑ ÔÑÉÑÔÅ ÕÃÏÍ×ÔÐÃÎÑ Õÿ×ÃÎÇÄà Æà ÏÃÕ ÒËÔØÇÎÛÑÈËÎË ÃÆÃÏËÃÐÇÄË ÕÃÍ×ÀÃÔË ÉÃÐØËÀÃÔÇÄËÕ ÂÃÎËÃÐ ÃÆÔÇ×Î ÇÖÃÒÜÇÅ ÍË ÏËÏÃÔÀÃØÆÐÇÐ. ÂØÇÎ ÕÃÄÇÔÂÐÇÀ¿Ë ÀØÎËÆÐÇÐ, ÔÑÏ ÏÃÕÃ½Ë ÃÔà ÏÚÑÎÑÆ ÏÇÆËÅËÐÃ¿Ë ËÛÑ ÕÃÁËÔÑ, ÃÔÃÏÇÆ ÛÑØÇÎƾË×ÔÑÄÃ¿Ë Æà ÕÒÑÔÖ¿Ë. ХХI საუკუნეში მასაჟი ჯანსაღი ცხ­ ოვრების წესთან ერთად, სილამაზის და განტვირთვის საუკეთესო საშუალებად იქცა. მსოფლიოში აღიარებული გერმან­ ული, ნომერ პირველი კომპანიის „ერგო­ ლაინის“ საქართველოს წარმომადგენლ­ ობა „ერგოლაინ ლაიფ სთაილ სტუდიო“ სოლარიუმის მომსახურებასთან ერთად მომხმარებელს ჯანსაღი ცხოვრებისა და მეტი კომფორტის შესაქმნელად, მასაჟის მომსახურებას სთავაზობს. იმისთვის, რომ თქვენი გარუჯული კანი, სექსუალურად, მიმზიდველად და, რაც მთავარია, ჯანმრთელად გამოიყურ­ ებოდეს, „ერგოლაინში“ სხვადასხვა სა­ ხის მასაჟის მომსახურებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ. საერთო საკორექციო ლიმფო­დრენ­ აჟი და ანტიცელულიტური, საკორექციო და ზურგის მასაჟით, სარგებლობა მომხ­ მარებელს ახალ მისამართზე, აბაშიძის 22­ში შეეძლება. აქ სასიამოვნო და კომფორტულ მო­ მსახურებასთან ერთად გამოცდილი სპ­ ეციალისტები სხვადასხვა პროცედურ­ ებს, თაფლის მასაჟს, შიაცუს, ლიმნისა და ყავის პილინგს შემოგთავაზებენ. შიაცუ ეს არის იაპონური მასაჟი, რო­ მელიც მიმართულია შინაგანი ენერგი­ ის დაბალანსებაზე. ჩინური მედიცინის თვალსაზრისით, თუ ენერგია ადამიანის სხეულში თანაბრად მოძრაობს, ადამიანი ჯანმრთელია. შიაცუს ძირითადი მეთო­ დი არის ზემოქმედება ე.წ. მერიდიანებ­ ზე, რაც ენერგიის გამავალი არხია. გარდა ამისა, „ერგოლაინის“ მასაჟის კაბინეტში შეგიძლიათ ზოგად საკორე­ ქციო და სარელაქსაციო მასაჟით სარგ­ ებლობა.

ქმედებს კუნთების ტონუსზე. „ერგო­ ლაინის“ მასაჟის კაბინეტი მძიმე და დაღლილი სამუშაო დღის შემდეგ გა­ ნტვირთვის საუკეთესო საშუალებას გაძლევთ. ÜÞÜâÐçäáÔÑÐ ÓÐ ÕÐâÔÑØ „ერგოლაინური“ სიახლეებით მომხმა­ რებელს სარგებლობა ხელმისაწვდომ ფა­ სებში შეუძლია. ამიტომაც მასაჟის მომს­ ახურების მიღება სულ რაღაც 40 ლარშია შესაძლებელი. იყავით ჯანმრთელი, „ერგოლაინური“ მასაჟი თქვენი წარმატების და ჯანმრთ­ ელობის საწინდარია.

A

ზოგად საკორექციო მასაჟზე ძირითადი აქცენტი ხდება პრობლემურ ზონებზე. სი­ სხლისა და ლიმფის მიმოქცევის გაუმჯობე­ სების ხარჯზე ხდება ამ ზონების კორექცია. ზურგის მასაჟი არის საუკეთესო საშუ­ ალება ოსტეოხონდროზის პროფილაქტი­ კისთვის. ძირითადად იმ ადამიანებისთვის

ვისაც დიდი ხანი უწევს სავარძელში ყოფნა. რაც შეეხება საერთო საკორექციო მასაჟს, ის საკმაოდ დადებითად მოქმ­ ედებს ცენტრალურ ნერვიულ სისტემ­ აზე, ადამიანს ეხმარება ყოველდღიური სტრესის მოხსნაში. აუმჯობესებს სისხ­ ლის მიმოქცევას, რაც დადებითად მო­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

29


„მე თუ მკითხავთ, ჩემი მოსაზ ასეთია: გიგი უგულავა დამნაშ my View ხათუნა მგალობლიშვილი

ÕÃÍÔÇÄ×ÎÑÕà Æà ÏÇÔËÃÕ ¿ÑÔËÕ ÆÃÒËÔËÕÒËÔÇÄà ÒËÍÕ Ã¾ÙÇØÕ. À×ÏÅà ÇÕ ËÕ ¿ÇÏÀÚØÇØÃÃ, ÔÑÅà ÕÃÍÔÇÄ×ÎÑ ÅÆËÎÑÄÕ, ÃÔ ËÚÏÃ×ÔÑÕ Æà ÒÔÑÄÎÇÏÇÄË ÕÃÕÃÏÃÔÀÎÑ¿Ë ÏÑÃÉØÃÔÑÕ. ÕÙÑÔÇÆ ÃÏÃÕ ÃÒËÔÇÄÕ ËÔÃÍÎË ¿ËÚËÿØËÎË, ÜÃÜà ÉÃÄ×ÐËÃÕÀÃÐ ÇÔÀÃÆ. ÀÄËÎËÕËÕ ÏÇÔË, ÉËÉË ×É×ÎÃØà ÈËÐÃÐÕÀà ÏËÐËÕÖÔÕ ÓÃÎÃÓËÕ ÄË×ÌÇÖËÕ ÏÇÔËËÕ ÙËÐÃþÏÆÇÉ ÉÃÏÑÛÇÐÇÄÃ¿Ë ÃÆÃÐÿÃ×ÎÇÄÕ Æà ÃÅÚÃÆÇÄÕ, ÔÑÏ ×É×ÎÃØÃÕ ÉÃÏÑ ÀÄËÎËÕÕ ÄË×ÌÇÖËÕ ¿ÇÏÅËÔÇÄà ÇÏ×ÓÔÇÄÃ. À×ÏÅà ÕÃÍÔÇÄ×ÎÑÕ ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄËÕ ÎËÆÇÔË ÄÔÃÎÆÇÄÃÕ ÈÃÓÖÇÄËÀ ÒÃÕ×ÚÑÄÕ Æà ÃÄÕÑÎ×Ö×ÔÃÆ ÕÃÒËÔËÕÒËÔÑÕ ÃÏÖÍËÅÇÄÕ. ÜÃÜà ÉÃÄ×ÐËÃÕ ÉÃÐÅÚÃÆÇÄËÀ, ÀÄËÎËÕËÕ ÏÇÔËà ÅÇÐÖÔÃÎ×ÔË ÄË×ÌÇÖËÆÃÐ ËÏÃÜÇ ÏÇÖÕ Ë¾ÇÄÕ ÃÚÎÃ, ÃÚÃÎË ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ÒËÔÑÄÇÄ¿Ë, ØËÆÔÇ ÕÃÍ×ÀÃÔË É×ÐÆË ÃÂÎÇØÆÃ. ÉÃÄ×ÐËà ØÃÔÃ×ÆÑÄÕ, ÔÑÏ ÏÇÔËËÕ ÏÚÔËÆÃÐ ÆÃÒËÔËÕÒËÔÇÄà ÏÃÐÃÏ ËÓÐÇÄÃ, ÕÃÐÃÏ ÆÇÆÃÓÃÎÃÓËÕ ¿ÇÕÃÚÇÄ ÍÃÐÑÐ¿Ë ÅØÎËÎÇÄÇÄË ÃÔ ¿ÇØÃ. ÔÃÅ ¿ÇÇÚÇÄà ÅØÎËÎÇÄÇÄÕ ÕÃÍÔÇÄ×ÎÑ ÒÔÑÇÓÖÜÇ ×ÍØÇ Ï׿ÃÑÄÕ Æà ËÕ ÒÃÔÎÃÏÇÐÖÕ, ÕÃØÃÔÃ×ÆÑÆ, ÏÃÎÇ ÉÃÆÃÇÉÜÃØÐÇÄÃ. ÅØÎËÎÇÄÇÄËÕ ÏÀÃØÃÔË ÃÔÕË ËÕÃÃ, ÔÑÏ ÏÇÔËà ÕÃÍÔÇÄ×ÎÑÕ ÀÃÐÚÏÑÄËÕ ÉÃÔÇ¿Ç ØÇÔÅ ÄË×ÌÇÖÕ ÉÃÐÍÃÔÉÃØÕ, ØÇÔÅ ÉÃÏÉÇÄÎÇÄÕ ÆÃÐË¿ÐÃØÕ, ØÇÔÅ ÕÃÏÕÃÚ×ÔÇÄËÕ ÚÇÎϾØÃÐÇÎÑÄÃÕ Æà ÏÇÖËÅ, ÏÇÔË ÀÃØËÕ ÏÑÃÆÉËÎÇÇÄÕÃÅ ØÇÔ ÆÃÐË¿ÐÃØÕ, À× ÕÃÍÔÇÄ×ÎÑÕ ÏÚÃÔÆÃÁÇÔà ÃÔ ÇÓÐà ËÏ ÍÑÐÍÔÇÖ×Î ÍÃÐÆËÆÃÖÕ. ÉÃÄ×ÐËÃÕ ÉÃÐÅÚÃÆÇÄËÀ, ÒÔÑÇÓÖËÕ ÆÇÖÃÎÇÄË ÌÇÔ ÄÑÎÑÏÆÇ ÉÃÔÍØÇ×ÎË ÃÔ ÃÔËÕ, À×ÏÅà ÈËÐÃÐÕÇÄËÕ, ÀÃÐÃÏ¿ÔÑÏÎÇÄËÕà Æà ÉÃÏÉÇÄÎÇÄËÕ ÆÃÐË¿ØÐËÕ ÉÃÍÑÐÖÔÑÎÇÄà ×ÍØÇ ÆÃÄÃÎÃÐÕÇÄ×Î ÂÃÎÃ×ÈÎÇÄÃÆ ÏËüÐËÃ. ÔÃÆÉÃÐ, ÏËÕË ÉÃÐÅÚÃÆÇÄËÀ, ÃÓÃÏÆÇ ÕÃÍÔÇÄ×ÎÑ ÏÚÑÎÑÆ ÍÔËÖËÍËÀ ¿ÇÏÑËÈÃÔÉÎÇÄÑÆà Æà ÃÔ ÇÂÎÇÑÆà Õÿ×ÃÎÇÄÃ, „ÆÃÏÐÿÃØÇ“ ÉÃÏÉÇÄÎËÕÀØËÕ ×ÐÆÑÄÎÑÄà ÉÃÏÑÇÅÚÃÆÇÄËÐÃ, ÃÐ Õ×ÎÃÅ ÕÃÓÏËÃÐÑÄËÆÃÐ ¼ÃÏÑÇ¿ÑÔÇÄËÐÃ.

„ვვარაუდობ, რომ მერიის ხელმძღვანელობის მიერ ინსპირირებული დაპირისპირება კიდევ გაგრძელდება. თუმცა ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ყველაფერი კანონის ფარგლებში მოექცეს“

EXCLUSIVE ÜÃÜà ÉÃÄ×ÐËÃ, ÕÃÍÔÇÄ×ÎÑÕ ÈÔÃÓÅËà „ÓÃÔÀ×ÎË ÑÅÐÇÄà – ÆÇÏÑÍÔÃÖË×ÎË ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ“ ÚÇÎϾØÃÐÇÎË: – არ ვარ მომხრე, როგორც თბილ­ ისის მერია მოიქცა თავის დროზე, ისე გავაკეთოთ და შემდეგ გახდეს საჭი­ რო, რომ საკრებულოს ჩამოერთვას უფლებები დაბალანსების მიზნით. ეს არ იქნება სწორი და ასე არც მოხდ­ ება. ჩვენი და პირადად ჩემი ამოცან­ აა, დაბალანსდეს უფლებები და ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროცეს­ ში. დაბალანსებაში ვგულისხმობ იმ­ ას, რომ ერთმანეთის გარეშე არ უნ­ და შეეძლოს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ამ ორ ორგანოს. ისეთი თანამდებობა, რო­ 30

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

გორიც არის, მაგალითად, მერის მო­ ადგილეები, სამსახურის უფროსები, გამგებლები ძალიან მნიშვნელოვანია და ის აუცილებლად უნდა შეთანხმდ­ ეს საკრებულოსთან. – ÃÐ× ÏÇÔÕ ÀÃØËÕË ÏÑÃÆÉËÎËÕ ÆÃÕÃÐË¿ÐÃÆ ÕÃÍÔÇÄ×ÎÑÕ ÀÃÐÚÏÑÄà ÆÃÕÁËÔÆÇÄÃ? – დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, თუ­ მცა იქნება ერთგვარი პროცედურები, რომლის დაცვის ვალდებულებაც და­ ეკისრება მერიას. მთლიანობაში პრ­ ოცედურები იქნება პრეცედენტული, ანუ ისეთი, როგორიც არის ევროპის ქვეყნებში. შესაბამისად, გაიზრდება ანგარიშვალდებულება ერთმანეთის მიმართ. ახლა კი ასეთი სიტუაციაა: როდესაც გამგებელი ან მერის მოად­

გილე ინიშნება ერთი ადამიანის მიერ, შესაბამისად, ეს პიროვნებებიც ვა­ ლდებულებას გრძნობენ მხოლოდ მე­ რის წინაშე. ეს კი ძალიან არასწორია. თანამდებობის პირი ვალდებულებას არ უნდა გრძნობდეს მხოლოდ ერთი ადამიანის წინაშე, ის ვალდებული უნ­ და იყოს ორგანოს მიმართ. როცა ვა­ ლდებულება გაუჩნდება და ორმოცდ­ აათი დეპუტატის წინაშე წარდგება პასუხების გასაცემად, მისი ლეგიტი­ მაციაც უფრო მაღალი გახდება. – À×ÏÅà ÃÓÃÏÆÇÅ ¿ÇËÂÎÇÄÑÆà ÍËÀÚØÇÄËÕ ÆÃÕÏÃÅà Æà ÕÚÆÑÏÃÜÇ ÏÑÙØÇØÃÅ... – ჩვენ შეგვეძლო და ვიწვევდით კიდეც. ისინი ვალდებულები იყვნენ, მოსულიყვნენ და მოდიოდნენ კიდეც,

თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ვინც არ მო­ დიოდნენ. მაგრამ ჩვენ მხოლოდ კრ­ იტიკით შემოვიფარგლებოდით და ვე­ რც ვრეაგირებდით, ვერც ვნიშნავდ­ ით. ამის უფლებას კანონი არ გვაძლე­ ვდა. ეს არ იყო საკმარისი. საუბარია იმაზე, რომ თბილისის საკრებულოს უნდა შეეძლოს ვეტოს დადება. თუკი ჩვენ გვექნება ინფორმაცია ან ჩავთ­ ვლით, რომ კონკრეტული თანამდებ­ ობის პირი, მაგალითად, გამგებელი არ ასრულებს თავის მოვალეობებს და არ არის ჩვენთვის მისაღები, ბუ­ ნებრივია, უნდა შეგვეძლოს მისი გა­ ნთავისუფლება. ამაზე დავას, ვფიქ­ რობ, მერიაც არ წამოიწყებს, რადგან, როდესაც 2014 წელს, ნაციონალები საკრებულოს ოპოზიციაში იქნებიან,

თუკი საერთოდ მოხვდნენ საკრებულ­ ოში, მაშინ მათ შესაძლებლობა ექნე­ ბათ, დაიბარონ, გააკრიტიკონ ან და­ ნიშნონ თანამდებობაზე. ეს ფუნქცი­ ები არ უნდა იყოს მორგებული ერთ ადამიანზე, როგორც ეს გააკეთეს 2005 წელს გიგი უგულავას შემთხვევ­ აში. საქართველოს ბიუჯეტი იმიტომ ინახავს წარმომადგენლობით და აღ­ მასრულებელ ორგანოებს, რომ დაბა­ ლანსდეს ძალაუფლება და დაპირისპ­ ირება არ დაემსგავსოს ქუჩის ომსა და ჩხუბს. სამწუხაროდ, ნაციონალების მხრიდან ასეთ ფაქტებს ადგილი აქვს საკრებულოში. მე ვვარაუდობ, რომ მერიის ხელმძღვანელობის მიერ ინ­ სპირირებული დაპირისპირება კიდევ გაგრძელდება. თუმცა ჩვენ ვაპირე­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


ზრება შავეა“ ზაზა გაბუნია: „გიგი უგულავას იმდენი კატასტროფული შეცდომა აქვს ჩადენილი, რამდენად დაუშვებს მოსახლეობა, ამ შეცდომების გამო, ის პოლიტიკაში დატოვოს, ეს თავად მოსახლეობის გადასაწყვეტია“

ბთ, რომ ეს ყველაფერი კანონის ფა­ რგლებში მოექცეს. – ÒÔÑÇÓÖË ÆÃÏ׿ÃØÇÄËÕ ÒÔÑÅÇÕ¿ËÃ, À× ×ÍØÇ ¿ÇÏ׿ÃØÇÄ×ÎËÃ? – პროცესშია. არ ვამბობ, რომ ყვ­ ელაფერი დეტალურად ისე იქნება, როგორც ახლა გესაუბრეთ, ეს ჩემი ვარაუდი და მოსაზრებებია. პროე­ ქტში, ასევე, საუბარი იქნება საბი­ უჯეტო საკითხებზე. მე მაქვს ჩემი ვარიანტი, რომელიც მინდა, რომ და­ ვიცვა. თუ მერიას ექნება თავისი მო­ საზრებები, ორივე მხარე ვალდებული ვიქნებით, შევჯერდეთ. აქამდე ასე არ იყო. აქამდე თბილისის მერიას უნდო­ და და ისე აკეთებდა. – ÔÑÆËÆÃÐ ¿ÇØà ÇÕ ÛØÇÎÃÈÇÔË ÂÃÎÿË? – ამას ვერ გეტყვით. ახლა პარლ­ ამენტი წყვეტს მუშაობას საპრეზიდ­ ენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. როდესაც არჩევნების შემდეგ განაახ­ ლებს მუშაობას, ვნახოთ, რა ტემპებ­ ით მოხდება აღნიშნული საკითხის გა­ ნხილვა. ეს უკვე ჩვენზე აღარ იქნება დამოკიდებული, ეს მთლიანად პარლ­

ამენტის პრეროგატივაა. როდის შე­ ვა ცვლილებები, ეს დამოკიდებულია პარლამენტში მიღწეულ კონსენსუსსა და შეთანხმებაზე. საპარლამენტო უმცირესობაში არიან საღად მოაზ­ როვნე ადამიანები, რომლებიც, სავა­ რაუდოდ, დაგვეთანხმებიან და მხარს დაუჭერენ ამ მოთხოვნას. ჩვენ მზად ვართ, პარლამენტამდე ეს სიახლეები საზოგადოებას გავაცნოთ, მათ შო­ რის, თუკი მერიას ექნება განსხვავ­ ებული შეხედულებები, მზად ვართ, მოვისმინოთ. – ÃÐ× ÅØÎËÎÇÄÇÄÜÇ ÏÇÔËÃÕÀÃÐ ÇÔÀÃÆ ËÏ׿ÃØÇÄÀ? – მერიის ინტერესშია, რომ ამ საკი­ თხთან დაკავშირებით თავისი მოსა­ ზრებები გვითხრას, თუმცა ვფიქრობ, მერიას უფრო საკამათო შეხედულე­ ბები ექნება და ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. – ÕÃÆÃÏÆÇ ¿ÇËÂÎÇÄà ÏËØËÆÇÕ ÆÃÒËÔËÕÒËÔÇÄà ÏÇÔËÃÕà Æà ÕÃÍÔÇÄ×ÎÑÕ ¿ÑÔËÕ? – მერიასთან ჩვენ ძალიან ბევრ სა­ კითხში გვქონდა დაპირისპირება. არ ვიცი, კიდევ რას გამოიყენებს მერია საწინააღმდეგოს. ეს მერიის გადაწყ­ ვეტილებაა, რადგან ის გადასულია ოპონირების რეჟიმში. მას სურს, ახ­ ალი ხელისუფლების წინააღმდეგ ცე­ ცხლი გახსნას. ეს უფრო წინასაარ­ ჩევნო კამპანიას მაგონებს, რადგან ვიცით, რომ მომავალ წელს არის მე­ რის არჩევნები და გიგი უგულავა ცდ­ ილობს, ახლავე დაიწყოს საარჩევნო კამპანია. ამას უკავშირდება მისი შე­ მოტევა ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ასევე, ამხანაგობის ირგვლივ არსე­ ბული აზრთა სხვადასხვაობა. გამო­ სავალი ამ დაპირისპირებიდან იქნება საკანონმდებლო ცვლილებები. ამ შე­ მთხვევაში კამათი კი აღარ იქნება ამ ორ ორგანოს შორის, არამედ კანონი დაარეგულირებს და დააბალანსებს ურთიერთობას. – ÔÑÉÑÔ ÆÃÃÔÇÉ×ÎËÔÇÄÕ ÍÃÐÑÐË? – ახლა ერთ მუხლზე რომ ვისა­ უბრო, არასწორი იქნება. თბილისის შესახებ კანონი, რომელიც დედაქა­ ლის მერიაში საქმიანობას არეგულ­ ირებს, არის გაუმართავი. შესაბა­ მისად, მას ესაჭიროება გამართვა, ამის გაკეთებით საკრებულოს ავ­ ტომატურად დაუბრუნდება წართ­ მეული უფლებები. – ×É×ÎÃØÃÏ ÉÃÐÃÅÚÃÆÃ, ÔÑÏ Ã×ÅËÎÇÄÎÃÆ ÏË˾ÇÄÕ ÏÑÐÃÙËÎÇÑÄÃÕ ÏÇÔËÕ ÃÔ¼ÇØÐÇÄ¿Ë. ÔÑÉÑÔ ÈËÓÔÑÄÀ, ×ÍÃØ¿ËÔÆÇÄà ÇÕ ÏÑÕÃÜÔÇÄÃÕ, ÔÑÏ ËÕ ¿ÇËÂÎÇÄà ÆÃÃÒÃÖËÏÔÑÐ? ÏËÀ ×ÏÇÖÇÕ, ÇÕ ÀÃØÃÆ ÉÃÐÃÅÚÃÆÃ... – დააპატიმრებენ თუ არა უგულ­ ავას, მე არ ვიცი, თუმცა ეს არ არის გამორიცხული, რადგან ის ბრალდე­ ბულია ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან დანაშაულში. თავად, ალბათ, არც უნდა გამორიცხოს ეს, რადგან ბრ­ ალდებულია და სასამართლოში უწ­ ევს სიარული. თუმცა ვინმეს დაპა­ ტიმრებით არც საქმე გაკეთდება და არც სოფელი აშენდება. მე თუ მკითხავთ, ჩემი მოსაზრება ასეთია: გიგი უგულავა დამნაშავეა. ამ წლ­ ების განმავლობაში მე ვსწავლობდი თბილისის მერიის საქმიანობას და ჩემთვის ყველაფერი ნათელია. რომ იყოს შესაძლებელი, სასამართლოს გარეშეც კი ყველაფერი ნათელია, თუმცა ჩვენ ცივილიზებული ქვეყანა ვართ და ამიტომ საკმარისი არ არის მხოლოდ ჩემი მოსაზრება იმისთვის, რომ უგულავა დამნაშავედ გამოცხ­ ადდეს. ამისთვის სასამართლო არ­ სებობს, თუმცა მე ყოველთვის შემი­ ძლია, პოლიტიკური განცხადება და შეფასება გავაკეთო. ასევე, მისი უფ­ ლებაა, რომ მერის არჩევნებში იყარ­ ოს კენჭი. თუკი ვინმეს ჰგონია, რომ უარს ათქმევინებენ, ან აიძულებენ, უარი თქვას მონაწილეობაზე, ასე არ არის. გიგი უგულავა ახალგაზრდა კაცია და, ალბათ, სურვილი ექნება პოლიტიკაში დარჩენის, თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ ეს არჩევანი სწ­ ორედ პასუხისმგებლობიდან თავის დაძვრენის მიზნით იყოს განპირობ­ ებული. არა მგონია, ეს გამოსავალი იყოს. მერობის კანდიდატები კი არა, ბევრი მაგალითი გვინახავს, როდე­ საც მოქმედი მერები და გამგებლები დაუკავებიათ. მაგალითების მოყვანა ბევრი შეგვიძლია ამერიკის ისტორი­ იდან. უგულავას კი აქვს უფლება, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს, თუმცა მას იმდენი კატასტროფული შეცდომა აქვს ჩადენილი, რომ რა­ მდენად დაუშვებს მოსახლეობა, ამ შეცდომების გამო, უგულავა პოლი­ ტიკაში დატოვოს, ეს თავად მოსახლ­ ეობის გადასაწყვეტია.

ბურჯანაძე „კანონიერ ქურდებს“ გაურიგდა?

ანზორიკო ბიწაძის საიდუმლო შეხვედრა იტალიაში ÓÇÀË ÚÃÖËÿØËÎË Ôà ÉÃÔËÉÇÄà ÆÃËÆÑ ÃÔ¼ÇØÐÇÄËÕ ÙËÐ Æà ÕÃÃÔ¼ÇØÐÑÆ ÐËÐÑ Ä×ÔÌÃÐÃÂÇÕà Æà „ÍÃÐÑÐËÇÔ Ó×ÔÆÇÄÕ“ ¿ÑÔËÕ? ÔÃÕ ÕÀÃØÃÜÑÄÕ Ä×ÔÌÃÐÃÂÇ Ó×ÔÆÇÄÕ ÆÃÚÏÃÔÇÄËÕ ÕÃÐÃÅØÎÑÆ Æà Ôà ¿ÇÚØÇÆÔà ¿ÇÆÉà ËÖÃÎËÿË? „ÒÔÃËÏÖÃËÏÕ“ ÇÓÕÍÎ×ÜË×ÔË ËÐÈÑÔÏÃÅËà ÏËÃÙÑÆÇÕ. Ô×ÕÇÀÏà Õ×Î ÕÃÏË ÄÔÇÐÆË ¿ÇÓÏÐÃ, ÔÑÏÇÎËÅ ÏÚÑÎÑÆ ÏËÕ ÕÃÚÇÎÕ ×ÍÃØ¿ËÔÆÇÄÃ. ÇÕ ÃÔËÕ „ØÑÆÍÓ, „ÍÃÎÿÐËÍÑØË“ Æà „ÍÃÐÑÐËÇÔË Ó×ÔÆÇÄË“. ÕÚØà ¾ËÔÇÄ×ÎË, ÏÇ ÒËÔÃÆÃÆ, ÃÔ ÏÃÚÕÇÐÆÇÄÃ... À×ÏÅÃ, ÏÇ ÃÔ ÏÃÚÕÇÐÆÇÄÃ. ÕÃÏÃÉËÇÔÑÆ, ÏÃÉÃÎËÀÃÆ, ÐËÐÑ Ä×ÔÌÃÐÃÂËÕÀØËÕ ÏÀÃØÃÔË Ô×Õ×ÎË ÄÔÇÐÆË Ò×ÖËÐËÃ. რა ბედის ირონიაა, პარლამენტის თავმჯდომარე რომ იყო, ტეტჩერზე აფანატებდა, ახლა კი პუტინის ფა­ ნია. როგორც რუსები იტყვიან: Как вы докатились до такой жизни? ასე რომ, ახლა რუსული ბრენდების ჩამონათვალი ამგვარია: „ვოდკა“, „კა­ ლაშნიკოვი“, „კანონიერი ქურდები“ და პუტინი. „კანონიერი ქურდები“ სწორედ იმ უწყების შექმნილი და დალობირებუ­ ლია, რომელსაც წარსულში ვლადიმ­ ერ ვლადიმეროვიჩი წარმოადგენდა. ანუ „კაგებეს“. სწორედ მათი უშუალო დახმარებით აკონტროლებდა კომპარ­ ტია ხალხის მასებს. „კანონიერ ქურდ­ ებთან“ ირჩეოდა საქმეები. „კანონიერი ქურდები“ ყოველთვის ფრონტის წინა ხაზზე იდგნენ, მაშინაც, როცა ვერტ­ იკალზე გავლენებისთვის იბრძოდნენ. ეს საკმაოდ ძლიერი და მახინჯი სი­ სტემა იყო. შევარდნაძესაც კი ჰყავდა „კანონიერ ქურდებში“ საკუთარი და­ საყრდენი. მაგალითად, როცა მას ჯა­ ბა იოსელიანი აუჯანყდა, შევარდნაძემ მოსკოვში მის ერთ­ერთ ამხანაგ კო­ ლეგას მიმართა: თუ შენ მებრძვი, ეგებ დავზავდეთო. ჰო, მაშინ ამხანაგობით მიმართავდნენ ერთმანეთს და არა ბა­ ტონობით. შემთხვევითი არ იყო, რომ სააკაშ­ ვილის ხელისუფლებამ დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადა რუსეთის აგენ­ ტებსა და „კანონიერ ქურდებს“. ამით მან საყრდენი გამოაცალა რუსეთს აქ სამოძრაოდ. ამიტომაც, თითქმის ყვ­ ელა, უკლებლივ, რუსეთში გადაიხვე­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

წა, ევროპაში გადასულებმა კი ისევ რუსულ მაფიას შეაფარეს თავი. ახალმა ხელისუფლებამ რუსეთის აგენტები ციხიდან გამოუშვა, თუმცა კანონი, რომელიც „კანონიერი ქურდ­ ის“ ინსტიტუტს კრძალავს, ჯერ არ გა­ უუქმებია. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძე­ ლოთ, საქართველოში მოქმედი პრორ­ უსული ძალებისთვის არც „ვოდკაა“ უცნობი, არც „კალაშნიკოვი“ და არც „კანონიერი ქურდების“ სამყარო. ნინო ბურჯანაძის ოჯახის „კანონი­ ერ ქურდებთან“ კავშირი ახალი თემა არ არის. მაგალითად, როგორც ადრე მედიაში იწერებოდა, ბურჯანაძის პო­ ლიტიკურ კამპანიაში რამდენიმე წლის წინათ ფული ტარიელ ონიანმა ჩადო. ვარაუდობენ, რომ მხოლოდ ტარიელ ონიანი არ იყო საქმეში. კულისებში სხვების სახელებმაც გაიჟღერა. მათ შორის ქართველი ოლიგარქებისამაც, რომლებიც რუსეთში მოღვაწეობენ. საუბარია ებრალიძეზე. საერთო ჯამში, როგორც საქმეში კარგად ჩახედული ექსპერტები ასაბუთებენ, რეალურად ეს არც რუსეთის, ანუ კრემლის, ოფ­ იციალური ფულია და არც ქართველი ბიზნესმენების. „ობშიაკი“, რომელსაც აქ ნინო ბურჯანაძე ადრე ხარჯავდა და, სავარაუდოდ, ახლაც ხარჯავს, სწ­ ორედ „კანონიერი ქურდების“ დახმარ­ ებით ივსება. „კანონიერი ქურდებისთვის“ საქა­ რთველო ჯერ ისევ დახურულია, ამ­ იტომაც ისინი შეხვედრებს სხვადასხვა ქვეყნებში აწყობენ. უკვე გავრცელე­ ბული ინფორმაციით, ერთ­ერთი „სხ­ ადნიაკი“ თურქეთში შედგა. კონფიდ­ ენციალური წყაროს ცნობით, ამ „სხ­ ადნიაკზე“ „კანონიერ ქურდად“ ვინმე გიგა ბურდული აკურთხეს. ერთ­ერთი წყაროს ინფორმაც­ იით, „კანონიერ ქურდებთან“ შეხვ­ ედრებს ძირითადად ბადრი ბიწაძე აწარმოებს. რა თქმა უნდა, ასეთი შე­ ხვედრები საქართველოში ვერ განხ­ ორციელდება, ამიტომაც მას ბევრი მოგზაურობა უწევს. სწორედ ბა­ დრის დახმარებით შედგა იტალიაში ანზორიკო ბიწაძისა და გიგა ბურდ­ ულის შეხვედრა. მოტივი მარტივია – არჩევნები. ნინო ბურჯანაძემ ხომ ზუსტად იცის, რომ აგებს, ამიტომ­ აც მას ქურდების დახმარება სჭირ­ დება. ალბათ, გასაკვირი არ არის,

ბურჯანაძის ოჯახი, ფაქტობრივად, სწორედ საბჭოთა ნომენკლატურას წარმოადგენდა. შემთხვევით კი არ თქვა ნინომ თერჯოლაში: მამაჩემის მმართველობის დროს აქაურობა ყვაოდა. კომუნისტების მმართველ­ ობის დროს არაფერი არ ყვაოდა, ნომენკლატურის გარდა. ასე რომ, ბურჯანაძეების ოჯახი რომ ყვაოდა, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ თერჯ­ ოლაც შვებით სუნთქავდა. აბა, რა­ მდენმა თერჯოლელმა მიიღო ისეთი განათლება, როგორც ბურჯანაძემ? აბა, რომელმა თერჯოლელმა ჩაიც­ ვა გუჩი და დოლჩე­გაბანა? გაიკეთა კარიერა, შეძლო ისეთ ფეშენებე­ ლურ სახლებში ცხოვრება და ასე შემდეგ... ასე რომ, ბურჯანაძე ახლა, ალბათ, მიიჩნევს, რომ „კანონიერი ქურდები“ მისთვის მაშველი რგოლია და არამხო­ ლოდ ფინანსურად... ნინომ ხომ უკვე დააანონსა არეულობა არჩევნების შე­ მდეგ, ანუ წაგების შემთხვევაში. წაგება კი არა შემთხვევა, უკვე ფაქტია – რე­ იტინგებიც ამაზე მეტყველებს. ასე რომ, იტალიაში ანზორიკო ერთ­ ერთ „კანონიერ ქურდს“ შეხვდა. ასეთი ინფორმაცია მიაწოდეს „პრაიმტაიმს“. ნინო ბურჯანაძე მათ, დახმარების სა­ ნაცვლოდ, ფართომასშტაბიან ამნი­ სტიას ჰპირდება და კიდევ, კანონში იმ მუხლის გაუქმებას, რომელიც საქართ­ ველოში „კანონიერი ქურდის“ ინსტიტ­ უტს კრძალავს... ანზორიკო რომ პოლიტიკაში ერევა, ეს უკვე ახალი არ არის. 26 მაისის წინ გამოქვეყნებულ ნინოსა და ანზორიკოს სატელეფონო საუბრებში კარგად ჩანს, რამდენად ერევა ანზორიკო პოლიტი­ კაში, თანაც საკმაოდ აგრესიულად. სწ­ ორედ ის არწმუნებდა ნინოს, მოგებას შეიძლება სისხლისღვრა დასჭირდესო. ნეტავ, ახლა რა აქვთ ჩაფიქრებ­ ული? P.S. ¼ØÇÐ ÛØÇÎÃÐÃËÔÃÆ ØÇÅÃÆÇÀ, ÐËÐÑ Ä×ÔÌÃÐÃÂÇÕÀÃÐ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄÃÕ. ÏÃÕ ¿ÇÚØÇÆÔËÕ ÕÚØÃÆÃÕÚØà ÈÑÔÏÃÖËÅ ÍË ¿ÇØÀÃØÃÜÇÀ ËÏËÕÀØËÕ, ÔÑÏ ÛØÇÎà ¿ÇÍËÀÚØÃÜÇ ÒÃÕ×ÚË ÏËÉØǾÑ. À×ÏÅÃ, ׿ÇÆÇÉÑÆ. À×ÍË ÓÃÎÄÃÖÑÐË ÐËÐÑ ÉÃÆÃÙÛØÇÖÕ, ÃÏ Æà ÕÚØà ÕÃÍËÀÚÇÄÜÇ ÍÑÏÇÐÖÃÔËÕ ÉÃÍÇÀÇÄÃÕ, ËÏÇÆËÃ, ÃÚÎà ÏÃËÐÅ ËÐÇÄÇÄÕ ÏËÕË ÒÔÇÕÕÃÏÕÃÚ×ÔË ¼ØÇÐÀÃÐ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄÃÕ. ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

31


ქართულ ბაზარზე საერთაშორისო სავალუტო ბირჟის ბროკერი კომპანია MFX Group Georgia შემოდის

ÐÃÐà ¿Ñ ÐËà ÓÃÔÀ×Î ÄÃÜÃÔÜÇ ÕÃÇÔÀÃ¿Ñ ÔËÕÑ ÕÃØà Î×ÖÑ ÄËÔ½ËÕ ÄÔ ÑÍÇÔË ÍÑÏÒÃÐËà MFX Group Georgia ¿ÇÏÑÆËÕ. ÑÔÉà ÐËÜÃÅËËÕ ÆÃÏÈ×ÂÐÇÄÎ ÇÄÏà ËÉÑÔ ØÑ ÎÍÑØÏÃ, ÈËÐÃÐÕËÕ ÖÏà ÇØÉÇ ÐË ÍÑÉÃÐÏÃ, ÍÑÏÒÃÐËËÕ ÃÜ ÇÔ ÄÃËÌÃÐËÕ ÈËÎËÃÎËÕ ÚÇ ÎϾØÃÐÇÎÏà ÇØÉÇÐË ½ËÆÍÑØÏà Æà MFX Group Georgia-Õ ÆËÔÇÓÖ ÑÔÏà ÏÃÔÉÃÔ ËÖà ½ËÜÐÇØÕÍÃËÃÏ ÕÃÜÑ ÉÃÆÑ ÇÄ ÃÕ ÑÔÉÃÐËÜÃÅËËÕ ÏËÜÐÇÄ ËÕ ¿Ç ÕÃÚÇÄ ØÔÅÇÎË ËÐÈÑ ÔÏÃÅ Ëà ÏËÃÙÑÆÇÕ. კო მპანია ცნობილი სა ერთა­ შორი სო სავალუტო ბირჟის, „Forex“­ის ბაზა ზე მუშა ობს, თუმცა გააჩნია მომხმა რებლ­ ის თვის რამდენიმე გა ნმას ხვ­ ავებელი ბი ზნეს მიმა რთულ­ ება. MFX Group­ს მს ოფ ლიოში 30 ოფისი აქვს გა ხს ნილი, მათ სავალუ ტო ბი რჟის ქს ელ ში კი 300 000 ადამია ნა მდეა ჩა­ რთული. კო მპანიას სა ქა რთ­ ველო ში დი დი გეგმები აქვს და ქართ ველ მომხმა რებელს აქცი ების ყი დვა­გა ყიდვის გა­ რდა ბი ზნესის გა ნვითარებაში დახმარ ებას სთ ავაზ ობს. „ჩვენი კო მპანია ყველ ას აძ­ ლევს საშუალებას შეის წა ვლ­ ოს სავალუ ტო ბირჟის თეორ­ ია, ჩვენ გვინდა გა ვზ არდოთ ქა რთ ველი პრ ოფ ეს იონა ლები. სწ ავლება უფასო იქნება და შემდგომ, მო მდევნო სა ქმია­ ნო ბი სას, ყველა მოსწავლეს გავუწევთ კო ნს ულ ტა ციებს. ნები სმიერს შეეძლება Apple­ ის Газпром­ის თუ სხვა მს ხვ­ ილი კო მპანიების აქციების ყიდვა გაყი დვა“, ­ აც ხა დებს კო მპანიის დი რექტ ორი იგორ ვოლკოვი. რო გო რც ბიზნეს ჯგუფ ის წა რმომადგენელი, ევგენი კო­ განი განმარ ტავს, სა წა რმოე­ ბი სთვის ფი ნანს ური და ხმარ­ ება ბანკის სესხის გან გა ნს ხვ­ ავებული პრ ინციპით მოხდება. „ჩვენთან შეიძლება მოვი­ 32

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

EXCLUSIVE დეს სა წა რმოებისა თუ კომპან­ იების წა რმომად გენლები, მათ შეუძლიათ კონკრეტული თანხა მოითხოვონ, ან ბიზნესის გაფა­ რთოვების თვის, ან სხვა კონკრე­ ტული მიზნებისთვის. ეს იქნება და ფინა ნს ების ახალი სისტემა, რომელიც ბანკის სესხის სისტემ­ ის გან გა ნს ხვავებული იქნება, ჩვ­ ენ სისტ ემას ექნება ბევრად უფრო მომხიბვლ ელი პირობები, ვიდრე ბა ნკის შემოთავაზებებს, ჩვენ არ მოვითხოვთ ფართის თუ სხვა ქო­ ნების გირა ოს გაფორმებას“, ­ აც­ ხა დებს კოგანი. ორგა ნიზაციის თბილისის ფი­ ლიალის დირექტორის მარგარ­ იტა ჟიზნევსკაიას განცხადებით კომპანიამ თავისი ფილიალი ჭავჭ­ ავაძის გა მზირზე, „პიქსელის“ შე­ ნობა ში გა ხსნა. ÏÃÔÉÃÔËÖà ½ËÜÐÇØÕÍÃËÃ: „სა­ ქა რთველოში ორგანიზაცია MFX Group Holding გახსნა დაკავშირ­ ებული იყო კომპანიის შვიდი წლ­ ისთა ვთან. MFX Group­ი უკვე შვ­ იდი წელია არსებობს გლობალურ მა სშტა ბებში. კომპანიას მთელს მს ოფ ლიოში აქვს 30 ფილიალი და ჰყავს 300 ათასი კლიენტი და უა მრავი ჯილდო, რომელიც დაიმ­ სა ხურა ამ დროის მანძილზე. MFX Group­მა დაიმკვიდ რა ად გილი, როგორც სტაბილურმა პარტნი­ ორმა. ეს არის სავალუტო ბაზრ­ ები, რაც საქართველოსთვის სა­ ინტერესო თემაა, რადგანაც ის არ არის გა ნვითარებული საქართვე­ ლოში სა თა ნადო დონეზე. ჩვენ ვა­ პირებთ ამ ბაზრის განვითარებას და პროგრა მების შემოთავაზებას, როგორც ინდივიდუალურ ასევე კომპანიების დონეზე. გვაქვს მო­ ლა პა რა კებები უნივერსიტეტებთ­ ან რა თა დავნერგოთ შესაბამისი სწავლა. გვინდა, რომ „ტრეიდე­

რი“ ვაქციოთ პროფესიად, როგო­ რც ეს არის მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ევროპასა თუ ამერიკ­ აში. ჩვენთან სავალუტო ბაზრის განითარების პრობლემა არის ის, რომ მას ეპყრობოდ ნენ როგორც შემოსავლის წყაროს. ჩვენ გვინ­ და, რომ თქვენ თვითონ არა მხ­ ოლოდ შეხვიდ ეთ სავალუტო ბა­ ზარზე, არამედ თავად შექმნათ მომხმარებლების საინვესტიციო პორტფოლიო. კორპორატიული სექტორის განვითარება შექმნის დამატებით მოთხოვნას ტრეიდე­ რებზე. შესაბამისად, თუ სწორი მიდგომა იქნება სწავლის პროცეს­ ში, ნებისმიერ ად ამიანს შეუძლია ტრეიდერობა პროფესიად გადა­ აქციოს. ჩვენ გვაქვს ინოვაციური პროგრამა საქართველოს ბაზრ­ ისთვის, ვითვალისწინებთ როგო­ რც ქართულ მენტალიტეტს ასევე ინტერესის მომენტს. ამიტომაც საქართველოსთვის ინდივიდუალ­ ური პროგრამა იქნება შემუშავე­ ბული. ვებგვერდი იქნება ქართულ ენაზე, სავალუტო ბაზრის ისტო­ რიაში პირველად კი ად ამიანს შე­ ეძლება ლარში შეიტანოს თანხა, რაც ად რე არ იყო. კომპანია მა­ ქსიმალურად ინტეგრირებულია საქართველოს ბაზარზე. ეს არის, პირველ რიგში, მიმართული კო­ რპორატიულ სექტორზე და VIP კლიენტებზე. ამიტომაც კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს ინდი­ ვიდუალურ წინადადებებს, კაპი­ ტალის გაზრდას და ა.შ. - ÔÑÉÑÔ ¿ÇÂÎÇÄÇÐ ¼ØÇ×ÎÇÄÔËØË ÏÑÓÃÎÃÓÇÇÄË ÃÏ ÒÔÑÅÇÕÇÄ¿Ë ¼ÃÔÀØÃÕ? ­ მედიასთან შეხვედ რის დროს ბატონმა ვოლკოვმა ერთ­ერთი ჟურნალისტი პირადად ჩართო პრ­ ოცესში და ვიზუალურად აჩვენა როგორ შეიძლება 10 დოლარიდან

მარგარიტა ჟიზნევსკაია დაახლოებით ნახევარი საათის განმავლობაში მიიღო 140% მო­ გება. საწყისი კაპიტალი აქ არ არის განსაზღვრული, ამიტომაც პირს შეუძლია საქმიანობა დაიწ­ ყოს ერთი დოლარიდან. ამისთვის აუცილებელია შემოვიდეს ჩვენს ვებგვერდზე www. MFX.GE­ზე და გაიაროს რეგისტრაცია. ცვალებ­ ად ბაზრებზე საინტერესოა ორი

მომენტი, პირველი ეს არის ახალი მიღწევების ათვისება და მეორე პერსპექტივები, რაც სავალუტო ბაზარმა სწორი მიდგომით შეიძ­ ლება განახორციელოს. ეს არის კიდევ ერთი საშუალება ხალისთ­ ვის, რომ იპოვოს თავი და განვით­ არდეს. ამიტომაც ჭავჭ ავაძის 34­ ში მე­6 საართულზე ყველა დაინ­ ტერესებულ პირს ველოდებით.

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


რეზო ესაძე: „არავინ არ ვართ უშეცდომო“ my თა View მარ

გორთამაშვილი

ÅÐÑÄ ËÎË ÓÃÔÀØÇÎË ÔǽËÕÑÔË Æà „ÕÃÚÃÎÚÑ ÍÔÇÄËÕ“ ÙÇØÔË ÔÇ ÜÑ ÇÕ ÃÂÇ ÃÔ ÉÃÏÑÔË ÅÚÃØÕ, ÔÑÏ ÕÃÒÔÇÜËÆÇÐÖÑ ÃÔ¼Ç ØÐÇÄ ÜÇ ÙËÐÃÕÃÃÔ¼ÇØÐÑÆ ¼Ã ÖÃÔÇ Ä×ÎË ÍØÎÇØÇÄËÕ ÕÃÒË ÔËÕÒËÔÑ ¿Ç ÆÇ ÉË ÆÃËÆÑÕ. ÔÇÜÑ ÇÕ ÃÂÇ „ÒÔ ÃËÏÖ ÃËÏÀÃГ Õà ×ÄÃÔ ¿Ë ÐËÐÑ Ä×ÔÌÃÐÃÂËÕ ¿ÇÅÆÑÏÇÄ ÜÇÅ ÕÃ×ÄÔÑÄÕ Æà ÃÏ ÄÑÄÕ, ÔÑÏ ×¿ÇÅÆÑÏÑ ÃÔÃØ ËÐ ÃÔ ËÕ. ÔÃÅ ¿ÇÇÚÇÄà „ÓÃÔÀ ×ÎË ÑÅ ÐÇ ÄËÕ“ ÍÃÐÆËÆÃÖÕ, ÉË ÑÔ ÉË ÏÃÔÉØÇ Îà ¿ØËÎÕ, ÇÕÃÂÇ ÏËÕÀØËÕ ×Å ÐÑÄË ÒËÔÑØÐÇÄËÕ ¿Ç ÈÃÕÇ ÄÃÕ ÇÔËÆÇÄÃ. ÔÇ ÜÑ ÇÕÃÂÇ: ნი ნო ბურჯან­ აძე, ჩემი თვალსაზრის ით, შესა ­ ნიშნ ავი მო ღვაწ ეა. ის ერთ­ერ­ თი საუკეთესო პოლიტიკოსია და არ ამარ ტო საქართველოში. შინაგანად მო ბი ლიზებული ად­ ამ იანია, ურ ყევი ნებითა და მი­ მართულებით. ჭი რსა თუ ლხინ­ ში ერთნაი რად გამოცდილი, ის შე ცდომები კი, რაც ჩვენ ყველ ­ ამ ვი ცით, მარტო იმ მიზეზებზე არ არ ის დამო კი დებული, რა ­ ზეც ჩვენ ვსაუბრ ობთ ხოლმე, ხშირ ად ეს დამოკიდებულია ჩვ ენს ქართ ულ ხასიათსა და მე­ ნტალიტეტზე. არ ავინ არ ვა რთ უშეცდო მო. შეცდომა შეიძლება იყ ოს, რო დესაც დღეს რა ღაც გგ ონია სწ ორი და შემდეგ აღ­ მოჩნდება პი რი ქით. ნა ციონ­ ალებთან მი მართებაში ბევრი შე ცდა, არა ერ თი და ორი. ნა ­ ციონალები დასაწყის ში სხვა ნი იყ ვნ ენ და შემდეგ სხვა ნი გა ხდ­ ნენ. – ÔÃÅ ¿Ç ÇÚÇÄà 26 ÏÃËÕÕ, Ä×ÔÌÃÐÃÂÇÕ Ú¿ËÔ ÃÆ ×ÚÕÇÐÇÄÇÐ ÃÏ ÀÇÏÃÕ... – რაშია ნი ნო ბურჯანაძე და ­ მნ აშავე. ჩვენ გვინდოდა, სხვე­ ბთ ან ერ თად, შევხვედროდით 26 მაისს, რო გო რც სა ერთო დღ ეს ასწაულს. არ გვინდოდა, ეს ვიღაცის დღესას წა ული ყო­ ფილი ყო, გვინდო და, სა ხა ლხო დღ ეს ასწაული ყო ფილიყო. რა არის ამაში დანაშაული?! – ÅÐÑÄ ËÎË ËÛÑ, ÔÑÏ 26 ÏÃËÕÕ, ËÏ ÃÆÉËÎÃÕ, ÕÃÆÃÅ ÏËÖËÐÉË ËÛÑ, þÎ×ÏË ×ÐÆà ÉÃÏÃÔÀ ×ÎËÛÑ Æà ÏË×ÚÇÆÃØÃÆ ÉÃØÔÅÇÎÇ Ä×ÎË ËÐÈÑÔÏÃÅËËÕÃ, ÔÑÏ ¿Ç ÕÃÂÎÑ ËÛÑ ÏËÖËÐÉË ÆÃÇÔÄËÃÀ, ÎËÆÇ ÔÇÄÏà ÚÃÎÚË ÏÃËÐÅ ÃÔ ÆÿÃÎÇÕ... – ტყუი ლია ეს. ჭორებია ეს ყვ ელ აფერი. ჩემს ზურგს უკან თუ ხდებოდა რამე, არ ვიცი. – þÎ×ÏË ÔÑÏ ×ÐÆà ¼ÃÖÃÔÇÄ×ÎËÛÑ, ÇÕ ÚÑÏ ÛØÇÎÃÏ ËÅÑÆÃ? – რა თქმა უნდა, ვიცოდით, მაგრ ამ აღლუმის გა და ტა ნაც ხომ შეიძლებო და? გა რდა ამ­ ისა, აღლუ მი თუ სა დღეს ას წა ­ ულო ხასი ათს ატარებს, რა ტომ არ შეიძლებო და ეს სა დღეს ას ­ წაულო იერი და ტონუსი სხვე­ ბსაც გაენაწ ილებინათ? არავ­ ითარი სხვა აზრი იქ არ ყოფი­ ლა. იქ იყო მხოლოდ დგომა და პატი ვი სცემა იმისა, რაც ქვეყ­ ნის დღესასწაულს ეკადრება. – ÕÃÄÑ ÎÑ ÑÆ ÏËÖËÐÉË ÆÃÃÔÄËÇÕ. ËÛÑ ÏÕÚØÇÔÒÎË, ÏÃÀ ¿ÑÔËÕ Ä×ÔÌÃÐÃÂËÕ ÇÕÍÑÔÖ ËÕ ÏËÇÔ ÏÑ ÍÎ×ÎË ÒÑÎËÅËËÕ Àà ÐÃÏ¿ÔÑ ÏÇ ÎË... – ჯერ ერ თი, რომ ტყუილია ეგ ყველაფერი, მო გონილი ჭო­ რე ბია... მეორ ეც, მე ავადმყოფი კაცი ვარ და წამლების მიღების დრო მქონდა, ამიტომაც იმ დრ­ ოს იქ არ ვი ყავი. – Ä×ÔÌ ÃÐÃÂÇÕ Ú¿ ËÔÃÆ ÒÔÑÔ×Õ ÒÑ ÎËÖËÍÑ ÕÕ ×Ù ÑÆÇÄÇÐ, ÀÓ ØÇ ÐË ¿Ç ÈÃÕÇÄà ÔÑÉÑ-

„მე ვერც კარგს ვიტყვი მარგველაშვილზე და ვერც ცუდს, ეს ხომ თამაში არ არის, ქვეყნის ხელმძღვანელობაზეა საუბარი. არ შეიძლება, ადამიანს თავზე მოვახვიო თუნდაც კარგი, რომელიც არ ეყრდნობა არაფერს, არ ეყრდნობა ქმედებას, ქმედების შედეგს“

„âçåÐÝÐØáØ ßáÞáäâäÛÞÑÐ ÜÔ àÐÛÑÐãÞÝ ÝØÝÞÌØ ÐáÒ ÓÐÜØÝÐçÐåâ ÓÐ ÐáÒ æÐáÜÞÜØÓÖÔÝØÐ. ÜÐâÔ Íä ÜØåäÓÖÔÑØÍ âÐàÜÔâ, ÜÐÌØÝ ÜÔÒ ÓÐ ÊåÔÝ èåÔÛÐÝØ áäâÔÍäÜÔÔÑØ ÖÐÜÞåÓØåÐáÍ“

EXCLUSIVE ÔËÃ, ÍÃÔÉËà ÇÕ À× Å×ÆË? – არ არსებობს ისეთი საგანი, რომელს აც არ გააჩნდ ეს ორივე მხ­ არე, კა რგიც და ცუდიც. გააჩნია, ჩვენ თვითონ როგორ ვართ შინა­ გა ნად გა ნწყობილი ერთისა თუ მე­ ორის ადმი. მე ვერც პრორუსული და ვინა ხე მა სში და ვერც ანტირუ­ სული. მე და ვინახე მასში ად ამიანი, რომელიც იმისდა მიხედვით საზღ­ ვრავს იმ სა გა ნს, რომელთანაც ურ­ თიერთობა აქვს, რამდ ენად წაად ­ გება ის თა ვის ქვეყანას, ხალხსა და მომა ვა ლს. სხვანაირი პრორუსულ­ ობა მე ქა ლბატონ ნინოში არც და­ მინა ხა ვს და არც წარმომიდ გენია. მა სე თუ მივუდგებით საქმეს, მაშინ მეც და ჩვენ ყველანი რუსეთუმე­ ები გა მოვდივართ. ამხელა ქვეყანა გყავს გვერდით, ერთად გავლილი უბედობით, ზოგი მისი ბრალი იყო, ზოგიც – სხვისი. ამხელა შესაძლ­ ებლობებით, ამხელა კონტაქტე­ ბით, რაც მას გააჩნია, ამ ყველ­ აფ ერს გვერდი უნდა ავუაროთ და არ გა მოვიყენოთ ქვეყნის სასარგ­ ებლოდ? რა არის ამ განზრახვაში ცუდი?! და ნა რჩენი, თუ ვიღაც რუ­ სეთუმესთან სადილს შეექცეოდა, ამის ცნობები მე არ გამაჩნია. – ÔÃÅ ¿ÇÇÚÇÄà „ÓÃÔÀ×ÎË ÑÅÐÇÄËÕ“ ÕÃÒÔÇÜËÆ ÇÐÖÑ ÍÃÐÆËÆÃÖÕ, ÔÑÉÑÔ ÃÈÃÕÇÄÀ ÏÃÕ? – ეს იგივეა, რომ მკითხოთ ჩემთ­ ვის უც ნობ ნებისმიერ ად ამიანზე, რომელიც სა დღაც მოღვაწეობს და რა ღა ცას აკეთებს. მე ბატონ მა­ რგველა შვილს არ ვიცნობ, მასთან ურთიერთობა არ მქონია. – ÈÃÓÖ ËÃ, ÔÑÏ ÀÓØÇÐÀØËÕ ×ÅÐÑÄ ÍÃÐÆËÖ ÃÔÕ ÀÓØÇÐÕ ÎËÆÇÔÜÇ

ÉÃÅËÎÇÄËÀ ÏÇÖË ÃÆÃÏËÃÐË ×ÁÇÔÕ ÏÚÃÔÕ, ÔÑÉÑÔÅ ÇÕ ÄÑÎÑ ÍØÎÇØÇÄÏà üØÇÐÃ... – მერე რა მოხდა, ეს ხომ არჩე­ ვნებია, დღეს ასეა და ხვალ შეიძ­ ლება სხვანაირად იყოს. – ÃÐ× ÈËÓÔÑÄÀ, ÔÑÏ ÃÔ¼ÇØÐÇÄÜÇ ÕÚØà ¿ÇÆÇÉË ËÓÐÇÄÃ? – მე ვფიქრობ, როგორც ყოვე­ ლი ცოცხალი ად ამიანი, არაფერი მდ გრადი ჩვენს ირგვლივ არ არ­ ის, ყველაფერი იცვლება, პოლი­ ტიკაში კი – მით უმეტეს. აქ გა­ ცილებით მეტი კუთხითაა საჭირო ად ამიანის შეფასება, ვიდრე ამას ჩვენ ვაკეთებთ. და ამ კუთხეე­ ბის რაოდ ენობა დამოკიდებულია მასთან ურთიერთობის საშუალ­ ებით. ად ამიანს უნდა იცნობდე, რომ მასზე ილაპარაკო. კარგის თქმაც, თუ ის კარგი ჭეშმარიტ­ ებას არ ეყრდ ნობა, ცუდია პო­ ლიტიკის დროს. მე ვერც კარგს ვიტყვი მარგველაშვილზე და ვე­ რც ცუდს, ეს ხომ თამაში არ არ­ ის, ქვეყნის ხელმძღვანელობაზეა საუბარი. არ შეიძლება, ად ამიანს თავზე მოვახვიო თუნდ აც კარგი, რომელიც არ ეყრდ ნობა არაფერს, არ ეყრდ ნობა ქმედ ებას, ქმედ ების შედეგს და ა.შ. მე მას არ ვიცნობ, შესახედავად, რასაც ვხედ ავ, შე­ სანიშნავი პიროვნებაა, ვაჟკაცი ქართველი კაცი, ად ამიანი, რო­ მელიც პირველივე კონტაქტის დროს განგაწყობს მისდ ამი და­ დებითად. მაგრამ ეს ხომ არ არის ჩვენი მიზანი, ჩვენი მიზანი სხვა შეფასებები და დაკვირვებებიდან გამომდ ინარე გაკეთებული დასკ­ ვნებია, რომელიც მე არ გამაჩნია.

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

„არაფერი მდგრადი ჩვენს ირგვლივ არ არის, ყველაფერი იცვლება, პოლიტიკაში კი – მით უმეტეს“ ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

33


როგორ იბლოკებოდა საჯარო ინფორმაცია და რა საფრთხეებზე საუბრობს სამოქალაქო სექტორი? ÚÃÀ×Ðà ÏÉÃÎÑÄÎË¿ØËÎË ÃÔ¼ÇØÐÇÄËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÕÚØÃÆÃÕÚØà ÕÃÚÇÎÏÙËÈÑ ×ÙÛÇÄÇÄËÕà Æà ÍÑÐÍÔÇÖ×ÎË ¼ËÐÑØÐËÍÇÄËÕ ÏÚÔËÆÃÐ ÕÃÌÃÔÑ ËÐÈÑÔÏÃÅËËÕ ÉÃÅÇÏÃ, ÇÔÀË ¿ÇÚÇÆØËÀ, ÀËÀÓÑÕ ÒÔÑÄÎÇÏÃÕ ÃÔ ÙÃÔÏÑÃÆÉÇÐÕ. ÕÃÏÑÓÃÎÃÓÑ ÕÇÓÖÑÔËÅ ÒÑÜËÖË×Ô ÖÇÐÆÇÐÅËÃÜÇ ÏËÃÐË¿ÐÇÄÕ, À×ÏÅà ÔËÉËÀË ÏÑÓÃÎÃÓÇÇÄËÕÀØËÕ, ÃÏ ÏÚÔËØ, ¿ÇËÂÎÇÄà ËÀÓØÃÕ, ÄÇØÔË ÃÔÃÈÇÔË ¿ÇÅØÎËÎÃ. ÃÚÃÎË ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ÒËÔÑÄÇÄ¿Ë ÒËÔØÇÎË ÒÑÎËÖËÍÑÕË É×ÄÃÜ ÕÃÐËÍËÂÇ ËÛÑ, ØËÕÃÅ ÍÃÄËÐÇÖËÕ ÍÃÔË Ã×ÁÇÆÇÕ. Ó×ÀÃËÕËÕ ÏÑÕÃÚÎÇÑÄÃÏ ËÕ ÕÃÍ×ÀÃÔË ÏÑØÃÎÇÑÄËÕ ÃÔ¿ÇÕÔ×ÎÇÄÃ¿Ë ÆÃÃÆÃÐÿÃ×Îà Æà ÉÃÐÃÅÚÃÆÃ, ÔÑÏ ÕÃÐËÍËÂÇ ÆÇÒ×ÖÃÖËÕ ÕÃØÃÔÂÇÎ¿Ë ÏÑÍÃÎÃÀÇÄËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÇÔÀÚÇÎÃÅ ÍË ÃÔ ×ÐÃÚÃØÀ ÀØÃÎËÀ. ÕÃÐËÍËÂËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÔËÉËÀ ÏÇÑÔÇ ÜØËÃÆ ÂËÂËÉ×ÔË ÉÃÚÆÃ. Ô×ÕÀÃØËÆÃÐ ÏÑÓÃÎÃÓÇÇÄË ÒÔÇÏËÇÔËÕ ÕÃÕÃÚÎÇÕÀÃÐ ¿ÇËÍÔËÄÐÇÐ Æà ÏýÑÔËÖÃÔË ÒËÔÆÃÒËÔ ËØÃÐË¿ØËÎÀÃÐ „¼Ã׿ØÇÕ“ ×Û×ÔÃƾÇÄÑÄÿË. ÔÃÅ ¿ÇÇÚÇÄà ÃÔÃÕÃÏÀÃØÔÑÄÑ ÑÔÉÃÐËÜÃÅËÇÄÕ, ÏÃÀ ÃÏ ÇÖÃÒÜÇ ÕÃÌÃÔÑ ÏÑÚÇÎÇÇÄÀÃÐ ÍÑÏ×ÐËÍÃÅËËÕ ÒÔÑÄÎÇÏà ÃÔ ÃÓØÀ, À×ÏÅà ÏÑÕÃÎÑÆÐÇÎ ÕÃÈÔÀÚÇÇÄÜÇ ×ÍØÇ ÕÃ×ÄÔÑÄÇÐ. „ÕÃÇÔÀÿÑÔËÕÑ ÉÃÏÁØËÔØÃÎÑÄà – ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ“ ÚÇÎϾØÃÐÇÎËÕ ÉÃÐÅÚÃÆÇÄËÀ, ÃÚÃÎË ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ÒËÔÑÄÇÄ¿Ë ×ÍØÇ ÉüÐÆà ×ÙÛÇÄÃ, ÔÑÏÇÎËÅ ËÐÈÑÔÏÃÅËËÕ ÏÑÙÑÆÇÄËÕ ÒÔÑÄÎÇÏÃÕ ÓÏÐËÕ. ÇÍà ÉËÉÃ×ÔË, „ÕÃÇÔÀÿÑÔËÕÑ ÉÃÏÁØËÔØÃÎÑÄà – ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ“ ÚÇÎϾØÃÐÇÎË: – ზოგადად, არჩევნების შემდ­ ეგ გახსნილობით გამოირჩევიან აღმასრულებელი ორგანოების ხე­ ლმძღვანელობები. ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ მათგან. როდესაც ჩვენი ორგანიზაცია წე­ რდა ერთ ლარად გადაცემულ ქო­ ნებაზე, აბსოლუტურად მთლიანი ინფორმაცია მოგვაწოდეს. ასევე, როდესაც რამდენიმე კვირის წინ გამოვაქვეყნეთ საჯარო სამსახ­ ურებიდან განთავისუფლებულე­ ბის შესახებ ინფორმაციები, აქაც უწყებებიდან მიღებულ ინფო­ რმაციებს დავეყრდენით. გარდა ამისა, ჩვენ ხშირად ვხვდებით მი­ ნისტრებს ან მათ მოადგილეებს, ვცვლით ხოლმე ინფორმაციებს და ვაწვდით ჩვენს მოსაზრებებს. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ პრობლე­ მები არ არსებობს. მაგალითად, ერთ­ერთი სამინისტროდან ხუთი თვის განმავლობაში ვცდილობდ­ ით განთავისუფლებული თანამშ­ რომლების შესახებ ინფორმაციის მიღებას. – Ôà ÏËÜÇÜÕ ÃÕÃÚÇÎÇÄÆà ÇÕ ÍÑÐÍÔÇÖ×ÎË ÕÃÏËÐËÕÖÔÑ ËÐÈÑÔÏÃÅËËÕ ÆÃÉØËÃÐÇÄËÕ ÃÕÃÚÕÐÇÎÃÆ? – ამბობდნენ, რომ ინფორმაც­ ია გროვდებოდა, მორიგ შეხსენ­ ებაზე, გვითხრეს, რომ უკვე მზად არის და მალე მოგვაწვდიდნენ, თუმცა ფაქტია, რომ ძალიან გა­ აჭიანურეს პროცესი. ვერ მივხ­ ვდი, ეს იყო გამიზნული ნაბიჯი თუ ბიუროკრატიული აპარატი იყო ამის მიზეზი. მაგალითად, წი­ ნა ხელისუფლების დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდ­ აცვის სამინისტროში წერილის გაგზავნასაც კი არ ჰქონდა აზრი. როგორც წესი, პასუხს არასდროს ვიღებდით. ორივე უწყება ძალიან დახურული იყო და, ფაქტობრი­ ვად, შეუძლებელი გახლდათ ნე­ ბისმიერი ინფორმაციის მიღება. ძალიან სამწუხაროა, რომ პრეზ­ იდენტის ადმინისტრაციამ გააგ­ რძელა ეს ტრადიცია და არ მოგვ­ აწოდა ინფორმაცია, რომელსაც ვითხოვდით. სწორედ ამიტომ ჩვ­ ენ დავა გვაქვს ადმინისტრაცი­ ასთან და ჯერჯერობით ვიგებთ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ წინა ხელისუფლების დროს დავებს ყოველთვის ვაგებდით. ცალსახ­ ად მინდა ვთქვა, რომ მდგომარე­ ობა ბევრადაა გაუმჯობესებული. 34

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

„ÐçÐÛØ çÔÛØâäÕÛÔÑØâ ßØáÞÑÔÑÌØ ÊåÔÝ áÐÜÓÔÝØÜÔ ÓÐåÐ ÜÞåØÖÔÍ äÚåÔ. âÐÜâÐçäáØÓÐÝ äâÐÜÐáÍÛÞÓ ÖÐÝÍÐåØâäÕÛÔÑäÛÜÐ áÐÜÓÔÝØÜÔ ÜÞàÐÛÐàÔÜ ÜÞÖåÜÐáÍÐ, ÐÜ ÐÓÐÜØÐÝÔÑØÓÐÝ áÐÜÓÔÝØÜÔ ÐËåÐÓÖØÝÔÍ, ÜÐÍ ÌÞáØâ àäÍÐØâØâ ÞáØ åØÒÔ-ÜÔáØ“

„პირველ ეტაპზე „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებაც თანამშრომლობდა არასამთავრობო სექტორთან“ თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ წინა ხელი­ სუფლების ყველა უწყება დახურული იყო ინფორმაციის მოწოდების თვალ­ საზრისით. თავის დროზე მათ გააკეთ­ ეს ყველაფერი, რომ ელექტრონული მმართველობის სისტემები შემოეღ­ ოთ. მაგალითად, შესყიდვების ელ­ ექტრონული სისტემა. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი სიახლე გახლდათ, რომელიც ნაციონალების მმართველ­ ობის დროს განხორციელდა. სახელმ­ წიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით მართლაც ბევრი საჭირო ინფორმაც­ იის მიღება იყო შესაძლებელი. იგივე შემიძლია ვთქვა მოხელეების ქონე­ ბრივი დეკლარაციების შევსებასთან დაკავშირებით. ესეც ძალიან მნიშვნ­ ელოვანი ინიციატივა იყო, რომელიც მუშაობაში ძალიან გვეხმარებოდა. – ÀÃÐÃÏ¿ÔÑÏÎÑÄËÕ ÀØÃÎÕÃÜÔËÕËÀ, ÙËÐà ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ÆÔÑÕ ØËÐ ËÛÑ ÛØÇÎÃÜÇ ÃÓÖË×ÔË, ÔÑÏÇÎËÅ ÀÓØÇÐÕ ÔÇÍÑÏÇÐÆÃÅËÇÄÕÃÅ ËÀØÃÎËÕÙËÐÇÄÆÃ? – მიჭირს პასუხის გაცემა, პრინ­ ციპში, პრობლემა ყველასთან იყო. საკმაოდ რთული გახლდათ და არ გვ­ აწვდიდნენ არც ინფორმაციებს, არც შეტყობინებებს შეხვედრებთან დაკა­ ვშირებით, ისევ ჩვენ ვაქტიურობდით. ამ მხრივ, მაგალითად, მერიასთანაც გვქონდა დავა თავის დროზე. გვაი­ ნტერესებდა, რა თანხა დაიხარჯა ახ­ ალი მერიის მშენებლობაზე. ეს დავაც წავაგეთ მაშინ. მართალია, მერიამ ეს ინფორმაცია დაგვიმალა, თუმცა მა­ თთან ერთად განვახორციელეთ ის­ ეთი წარმატებული პროექტი როგო­ რიც არის „შეაკეთე შენი ქუჩა“. ამ პრ­ ოექტზე მერია მაშინვე წამოვიდა და თანამშრომლობაც შედგა. საკმაოდ წარმატებულ პროექტად იქცა. რაც შეეხება დავებს, მინდა ვთქვა, რომ ახ­ ალი ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რამდენიმე დავა მოვიგეთ უკვე. სამს­ ახურიდან უსამართლოდ განთავის­ უფლებულმა რამდენიმე მოქალაქემ მოგვმართა, ამ ადამიანებიდან რამდ­ ენიმე აღვადგინეთ, მათ შორის ქუ­ თაისის ორი ვიცე­მერი. რაც შეეხება ახალ ხელისუფლებას, შემიძლია ვთ­

ქვა, რომ, თანამშრომლობის თვალსა­ ზრისით, განსაკუთრებით გამოირჩევა პარლამენტი. ჩვენ გვაქვს საშუალება, აქტიურად ჩავერთოთ მათ საქმიანო­ ბაში. – ÀÓØÇРþÐË¿ÐÇÀ, ÔÑÏ ÃÚÃÎË ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄà ÌÇÔÌÇÔÑÄËÀ ¾ËÃÃ. ÇÎÑÆÇÄËÀ, ÔÑÏ ÉÃÔÍØÇ×ÎË ÒÇÔËÑÆËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ËÐÈÑÔÏÃÅËËÕ Ï˾ÇÄà ÏÃÀÉÃÐÃÅ ÉÃÁËÔÆÇÄÃ? Æà ÔÑÉÑÔË ËÛÑ ÐÃÅËÑÐÃÎÇÄËÕ ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄà „ØÃÔÆÇÄËÕ ÔÇØÑÎ×ÅËËÕ“ ¿ÇÏÆÇÉ? – „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი ადამ­ იანი გადავიდა არასამთავრობოები­ დან. შესაბამისად, მაშინ სამოქალაქო სექტორი ძალიან დასუსტდა, მეორე მხრივ, ხელისუფლებაში მომუშავე ადამიანები არასამთავრობოების ყო­ ფილი წევრები იყვნენ და ბუნებრივია, ძველ კოლეგებთან თანამშრომლობა პრობლემაც არ იყო. ანუ პირველ ეტ­ აპზე „ნაციონალური მოძრაობის“ ხე­ ლისუფლებაც თანამშრომლობდა არ­ ასამთავრობო სექტორთან. ყველაზე დიდი პრობლემა ჩაკეტილობასთან დაკავშირებით, როგორც წესი, სამა­ რთალდამცავ ორგანოებს, ანუ ძალო­ ვნებს აქვთ ხოლმე. მართალია, ჩვენ ჯერჯერობით არ გვქონია მსგავსი ფაქტი, მაგრამ უკვე მესმის ინფორმ­ აცია, რომ არასამთავრობოები კონკ­ რეტულ საკითხებთან დაკავშირებით დეტალურ სტატისტიკას ითხოვენ და ვერ იღებენ. – ¿ÇÉËÂÎËÃÀ, ÃÚÕÐÃÀ ÃÏËÕ ÏËÜÇÜË? – ზოგადად, ძალოვან უწყებებს, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურას, თავდაცვას, ბევრად სენსიტიურ თემებზე უწევთ მუშაობა. მათი საქმიანობა სამართლისა და წე­ სრიგის დაცვასთან, უსაფრთხოებას­ თან არის დაკავშირებული. ბუნებრივ­ ია, ისინი ნაწილობრივ დახურულებიც უნდა იყვნენ, თუმცა ვფიქრობ, მათ ყველაზე მეტად იმაზე უნდა იზრუ­ ნონ, რომ ზღვარი დაიცვან და საზო­ გადოებისთვის საჭირო ინფორმაცია გახსნან. როგორც წესი, როცა ბალა­ ნსი არ არის დაცული, არ არის ინ­

EXCLUSIVE

ტენსიური ზედამხედველობა იგივე პარლამენტის მხრიდან, არ ხდება სა­ მოქალაქო სექტორის, ჟურნალისტე­ ბის აქტიურობა, ეს ჩაკეტილობაც თა­ ვისთავად მოდის. – ÆËÆË ÕÚØÃÑÄÃà ÙËÐà ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄÃÕÀÃÐ ¿ÇÆÃÔÇÄËÀ? – წინა ხელისუფლების მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ არ ჰქონდათ დაბალანსებული სისტემა. პარლამენ­ ტშიც, სასამართლოშიც, აღმასრულ­ ებელ ხელისუფლებაშიც ერთი გუნდ­ ის წევრები იყვნენ. ისინი ერთმანეთს არ აბალანსებდნენ და არ ამოწმებდ­ ნენ. რაც შეეხება ახალ ხელისუფლ­ ებას, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ არჩევნებიდან ჯერ მცირე პერიოდია გასული და ამ ეტაპზე ახალი ხელი­ სუფლება გახსნილობით გამოირჩევა. თუმცა უკვე ვხედავთ, რომ მათთვი­ საც კი მიუღებელია ხოლმე ზოგიერ­ თი კრიტიკა. – Ôà ÖËÒËÕ ÍÔËÖËÍÃà ÏË×¾ÇÄÇÎË? – იყო შემთხვევები, იგივე ენერგე­ ტიკის, შინაგან საქმეთა მინისტრების მხრიდან, როცა მათ ჩვენს კრიტიკაზე კითხვითვე გვიპასუხეს, – სად იყვნენ აქამდე არასამთავრობოები და რატომ არ აქტიურობდნენო. თუმცა ეს ჩვენს ორგანიზაციას ნამდვილად არ ეხება, რადგან „საერთაშორისო გამჭვირვ­ ალობა – საქართველო“ ყოველთვის აქტიური იყო. – ÀÓØÇРþÐË¿ÐÇÀ, ÔÑÏ ÙËÐà ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ÏÀÃØÃÔË ÒÔÑÄÎÇÏà ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ÕÚØÃÆÃÕÚØà ×ÙÛÇÄÃ¿Ë ÇÔÀË É×ÐÆËÕ ÙÇØÔÇÄËÕ ÛÑÈÐà ËÛÑ. ÃÚÃÎË ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄËÕ ¿ÇÏÀÚØÇØÃ¿Ë ËÕ ÏÔÃØÃÎÒÃÔÖË×ÎËÃ, À×ÏÅà ÄÑÎÑ ÏÃÉÃÎËÀËÕ ÕÃÈ×ÂØÇÎÜÇ À× ØËÏÕÌÇÎÇÄÀ, ÀÃØÆÃÅØËÕ ÏËÐËÕÖÔË, ÔÑÏÇÎËÅ ÂÃÎÑØÃÐ ×ÙÛÇÄÃÕ ÙÃÔÏÑÃÆÉÇÐÕ, ÃÔ ÈÎÑÄÆà ËÐÈÑÔÏÃÅËÃÕ ËÕÇÀ ÏÐË¿ØÐÇÎÑØÃÐ ÕÃÍËÀÚÜÇ, ÔÑÉÑÔËÅÃà „ÌËÊÃÆËÕ ÕÃÓÏËÕ“ ÉÃÏÑÂËÇÄÃ... – ეს სუფთა კოორდინაციისა და ინ­ ფორმაციის გაცვლის პრობლემა იყო. ამ პრობლემის მოგვარება მარტივად შეიძლება – მთავრობამ უნდა უზრუ­

ნველყოს, რომ მისი წევრები მნიშვნ­ ელოვან საკითხებზე ინფორმაციას ფლობდნენ. კოორდინაციის პრობ­ ლემა რომ არის, ეს ყველაზე კარგად მაშინ ჩანს, როდესაც საუბარია ეკ­ ონომიკურ ინიციატივებზე. აღმასრ­ ულებელ ხელისუფლებაშიც და პა­ რლამენტშიც, ფაქტობრივად, ჩანს, რომ ეკონომიკურ ინიციატივებთან დაკავშირებით არანაირი კოორდინაცია არ არსებობს. ბუნებრივია, სჯობია, ხე­ ლისუფლების სხვადასხვა თანამდებობ­ ებზე სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის ხელმძღვანელობა იყოს. დაბალანსების სისტემის არსებობა, ამ მხრივ, ყოველთ­ ვის მომგებიანია. – ÔÃÏÆÇÐÃÆ ÃÔËÕ Õÿ˿ÔÑÇÄÃ, ÔÑÏ ÕÃÒÔÇÜËÆÇÐÖÑ ÃÔ¼ÇØÐÇÄËÕ ¿ÇÏÆÇÉ, À× ÉËÑÔÉË ÏÃÔÉØÇÎÿØËÎË ÉÃËÏÃÔÌØÇÄÕ, ËÉËØÇ ÒÔÑÄÎÇÏà ÆÃÆÉÇÕ? – გეთანხმებით, რომ საფრთხე ნა­ მდვილად არის. ამ შემთხვევაში ვფიქ­ რობ, ძალიან მნიშვნელოვანია პარლ­ ამენტის გაძლიერება. ასევე, კარგია ისიც, რომ ხელისუფლებაში არის კო­ ალიცია და სხვადასხვა ძალაა წარმ­ ოდგენილი. დღეს ჩვენ ხშირად ვხედ­ ავთ, რომ, მაგალითად, პარლამენტის წევრი აკრიტიკებს რომელიმე მინისტ­ რს. ეს უკვე კარგი ნიშანია. – ÏÿËÐ, ÔÑÆÇÕÃÅ Ú¿ËÔ ¿ÇÏÀÚØÇØÃ¿Ë ÃÔÃÕÃÏÀÃØÔÑÄÑÇÄÕÃÅ ÍË ÃÓØÀ ËÐÈÑÔÏÃÅËËÕ Ï˾ÇÄËÕ ÒÔÑÄÎÇÏÃ, ÔÃÏÆÇÐÃÆ ÏË×ÙØÆÑÏÇÎË ËÓÐÇÄà ÚÇÎËÕ×ÈÎÇÄà ¼ØÇ×ÎÇÄÔËØË ÏÑÓÃÎÃÓÇÇÄËÕÀØËÕ, ÃÐ× ÔÃÏÆÇÐÃÆ ¼ÃÍÇÖËÎË ÚÆÇÄà ÃÕÇÀ ÆÔÑÕ ËÕ ÕÃÜÑÉÃÆÑÇÄËÕÀØËÕ? – როდესაც უწყებების გახსნილო­ ბას ვამოწმებდით, წერილებს ვაგზავ­ ნიდით როგორც ჩვენი, ანუ არასამთა­ ვრობოების სახელით, ასევე ჩვეულე­ ბრივი მოქალაქეების სახელით. – ÃÐ× ÍÑÐÍÔÇÖ×Î ×ÙÛÇÄÇÄÕ ÉÃÏÑÅÆÃÕ ×ÖÃÔÇÄÆËÀ? – კი, ასე იყო. ეს ძალიან მნიშვნელ­ ოვანი მეთოდი გახლდათ. ჯერჯერ­ ობით ეს მეთოდი ახალი ხელისუფლ­ ების პირობებში არ გამოგვიყენებია, თუმცა მსგავს ტესტს, სავარაუდოდ, ჩავატარებთ.

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


Discovery-ს ცნობილი წამყვანი საქართველოში ÚÃÀ×Ðà ÏÉÃÎÑÄÎË¿ØËÎË ფრედ ფინი მსოფლიო მოგზ­ აურია. ის ერთადერთია მთელ დედამიწაზე, რომელიც გინესის რეკორდებში სწორედ ყველაზე ხშირი მოგზაურობის გამოა შე­ სული. ფრედ ფინის ანგარიშზე მალე 24 მილიონი მილი „გარბ­ ენი“ იქნება, ოღონდ საჰაერო ხომალდით. ყველაფერი სამა­ რთალმცოდნეობით დაიწყო... ფინს ხშირად უწევდა ერთი კო­ ნტინენტიდან მეორეზე სწორედ იურიდიული საქმიანობის გამო გადაფრენა. საბოლოოდ ის სწ­ ორედ მოგზაურად ჩამოყალი­ ბდა და დღეს კი მას საუკეთესო მოგზაურსა და მგზავრს უწოდ­ ებენ. ფრედ ფინისთვის არ არ­ სებობს უცხო ტერიტორია. ის დედამიწის ყველა მხარეს ნა­ მყოფია და ზოგან არაერთხელ. რიცხვები მარტივად რომ ავხს­ ნათ, ასე გამოიყურება: დედა­ მიწიდან მთვარემდე და უკან, მთვარიდან დედამიწაზე ოც­ დაათჯერ რომ იმოგზაურო 11 მილიონი მილის გავლა მოგიწე­ ვს. ფრედ ფინს კი მალე 24 მი­ ლიონი მილის იუბილე აქვს და სურს საპატიო ფრენა სწორედ ლონდონი­თბილისის მიმართ­ ულებით განახორციელოს. იდ­ ეა ფინმა პირადად შესთავაზა საქართველოს ტურიზმის დე­ პარტამენტის ხელმძღვანელს, თუმცა გიორგი სიგუამ იდეა მოიწონა და ყველაფერი ამით დასრულდა. ფრედ ფინი ბლოგერია, მის ბლოგებს საკუთარი მოგზაუ­ რობის შესახებ დაახლოებით მილიონი ადამიანი კითხულ­ ობს. გარდა ამისა, სხვადასხვა უცხოურ გამოცემებში ათავსე­ ბს პუბლიკაციებს და მიჰყავს საკუთარი გადაცემა „დისქავ­ ერზე“. ტურისტი­ელჩი საქა­ რთველოთი დაინტერესდა და თვლის, რომ ჩვენს ქვეყანას დი­ დი პოტენციალი აქვს უცხოელი ტურისტების ერთ­ერთი საყვ­ არელი ადგილი გახდეს.... ÈÔÇÆ ÈËÐË, ÏÕÑÈÎËÑ ÏÑÉÜÃ×ÔË: ­ წინა ჩამოსვლაზე მე მხ­ ოლოდ გემო შევიგრძენი საქა­ რთველოსი, ახლა ყველაფრის პირადად ნახვას ვაპირებ. რო­ დესაც თბილისობაზე მომიწვ­ იეს, სიამოვნებით დავთანხმდი, აღფრთოვანებული ვარ, განს­ აკუთრებით ქართული ღვინით და ქართული კონიაკით, ანუ ჭა­ ჭით. მიხარია, რომ კიდევ ერთხ­ ელ მომეცა აქ ჩამოსვლის შანსი და უკვე ერთხელ აღვნიშნე და კიდევ ვიტყვი, უამრავ ქვეყან­ აში ვარ ნამყოფი და საქართვე­ ლო ბოლო ტკბილ ლუკმად შე­ მოვიტოვე, ოღონდ ეს თავისთ­ ავად მოხდა. - Ôà ËÐÈÑÔÏÃÅËÃÕ ÈÎÑÄÆËÀ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÜÇ ÕÃÐÃÏ ÒËÔÃÆÃÆ ¼ÃÏÑÚØËÆÑÆËÀ? ­ მე ზოგადად ბევრს ვმოგ­ ზაურობ და ერთ­ერთი ასეთი ვიზიტის დროს, როდესაც მიუნ­ ხენში ვიმყოფებოდი იქ გავიცა­ ნი საქართველოს აეროპორტ­ ის ერთ­ერთი ხელმძღვანელი, რომელმაც მკითხა ვიყავი თუ არა ნამყოფი საქართველოში, როდესაც ჩემი პასუხი გაიგო, მირჩია, აუცილებლად მომენა­ ხულებინა ეს ქვეყანა. მართ­ ლაც დავუჯერე მის რჩევას და საკმაოდ დიდი გამოცდილებაც მივიღე.

რა გეგმებით ჩამოვიდა ფრედ ფინი თბილისში და რატომ ეუბნება ტურიზმის დეპარტამენტი უარს თანამშრომლობაზე? „âÐÚäÍÐá ÑÛÞÖéÔ ÓÐåÓÔ èÐéÑÔÖØâ çÔÓÔÑØâ âäáÐÍØ ÓÐ ÓÐåâåØ ÚØÍçåÐ, áÞÖÞá ÕØàáÞÑÍ, âÐÓ åØÜèÞÕÔÑØ? ßÐâäçÔÑØ ØèÞ èåÔÛÐÝÐØáØ, ÜØÍçáÔâ, áÞÜ åØÜèÞÕÔÑÞÓØ ÐåâãáØÐÌØ, ÐÛßÔÑÌØ, âÐÕáÐÝÖÔÍÌØ, ØãÐÛØÐÌØ, ÌåÔØÒÐáØÐÌØ... ÜÔ ßÐâäçÐÓ ÓÐåæÔáÔ, áÞÜ Ôâ ØèÞ âÐàÐáÍåÔÛÞ“

EXCLUSIVE

- ÔÑÉÑÔÅ ØËÅËÀ, ÀÓØÇÐ ËÏ ÓØÇÛÐÇÄËÕ ÒÑÒ×ÎÃÔËÜÃÅËÃÕ ÇÙÇØËÀ, ÔÑÏÇοËÅ ÏÑÉÜÃ×ÔÑÄÀ ÚÑÎÏÇ, ÔÃÕ ÛØÇÄËÀ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÜÇ ×ÅÚÑÇÎÇÄÀÃÐ Æà À× ÃÔËÕ ËÐÖÇÔÇÕË? ­ ერთ­ერთ მაგალითს მოვიყვან, როდესაც ყაზბეგს ვესტუმრე და იქ­ აურობა დავათვალიერე, საკუთარ

შესწორება

ÉÃÜÇÀËÕ 237-Ç ÐÑÏÇÔ¿Ë ÉÃÏÑÓØÇÛÐÇÄ×Î ÕÖÃÖËÿË, ÕÃÀÃ×ÔËÀ „ÉËÔÉØÎËÃÐËÕ ÏÍØÎÇÎÑÄÃ¿Ë ÉÃÕÃÏÃÔÀÎÇÄ×ÎÇÄË ÒÔÇÜËÆÇÐÖÏà ÛÃÎÄË ÄÔÂÃÐÇÄ×ÎÇÄËÀ ¿ÇËÙÛÃÎÃ?!“, ¼ØÇÐË ÔÇÕÒÑÐÆÇÐÖËÕ, ÉËà ÃÎÃØËÂËÕ ÅËÖÃÖÃ¿Ë ÉÃËÒÃÔà ¿ËÐÃÃÔÕÑÄÔËØË ¿ÇÅÆÑÏÃ: „ÔÑÆÇÕÃÅ ÇÕÇÐË (ËÉ×ÎËÕÚÏÇÄà ÉËÔÉØÎËÃÐËÕ ÕÃÓÏÇÜÇ ÉÃÕÃÏÃÔÀÎÇÄ×ÎÇÄË) 2008 ÙÎËÕ ÐÑÇÏÄÔËÕ ÄÑÎÑÕ ÂÎËØÕ ¿ÇÏÑÃÄÔ×ÐÇÕ ÜÑÐÿË, ÏÇÔÇ ÉÃÏÜÃÆÆà ÒÔÇÜËÆÇÐÖËÕ ¿ÇÙÛÃÎÇÄËÕ ¿ÇÕÃÚÇÄ ÄÔÂÃÐÇÄ×ÎÇÄÃ. ÔÑÏÇÎËÅ ÃÔÕÃÆ ÃÔ ÃÔËÕ ÔÇÉËÕÖÔËÔÇÄ×ÎË“. 2008 ÙÎËÕ ÐÑÇÏÄÔËÕ ÐÃÅØÎÃÆ ×ÐÆà ËÛÑÕ 2008 ÙÎËÕ 26 ÃÉØËÕÖÑ.

ბლოგზე დავდე ყაზბეგის ხედების სურათი და დავსვი კითხვა, როგორ ფიქრობთ, სად ვიმყოფები? პასუ­ ხები იყო ყველანაირი, მითხრეს, რომ ვიმყოფებოდი ავსტრიაში, ალ­ პებში, საფრანგეთში, იტალიაში, შვეიცარიაში... მე პასუხად დავწ­ ერე, რომ ეს იყო საქართველო. ამის შემდეგ „International property“­ში, რომელიც 54 ქვეყანაში გამოიც­ ემა, განვათავსე სწორედ ყაზბეგის სასტუმროს სურათი და აღწერა, თუ სად მდებარეობდა ეს ადგილი. როგორც წესი, ამ გაზეთს მილი­ ონიბით უცხოელი ნახულობს და სერიოზულად განიხილავენ, როდე­ საც უცხო ქვეყნებში მოგზაურობა სურთ. გარდა ამისა, მე მაქვს საკუ­ თარი ბლოგი, სადაც საკუთარ მო­ გზაურობის შესახებ სრულ ინფო­ რმაციას ვათავსებ. ბუნებრივია, იქ საქართველოს შესახებაც დიდი ინფორმაცია მოიპოვება. მე ძალი­ ან ბედნიერი ვარ, რომ ამირჩიეს საქართველოს საპატიო წარმომად­ გენლად. - ÔÃÏÆÇÐÃÆ ÏÐË¿ØÐÇÎÑØÃÐËà ÀÓØÇÐÀØËÕ ÏÕÉÃØÕË ÓØÇÛÐÇÄËÕ ÒÑÒ×ÎÃÔËÜÃÅËÃ, ÔÑÉÑÔËÅ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÃ? ­ ისევ მაგალითით გიპასუხებთ. არსებობდა კუნძული არუბა, რო­ მელიც ნაკლებად ცნობილი იყო. მე ვიმოგზაურე ამ კუნძულზე და მის შესახებ ინფორმაცია განვათავსე საკუთარ ბლოგზე, ყველას ვუყვ­ ებოდი თუ როგორი კარგი იყო, იმ პერიოდში ტურისტების რაოდენ­ ობა 4 ათასით გაიზარდა. შემიძლია კიდევ ერთი ისტორია გავიხსენო. 2012 წლის უკრაინის ოლიმპიად­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

აში წარმომადგენელი ვიყავი, ძა­ ლიან ბევრი პუბლიკაცია დაიბეჭდა ოლიმპიადის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ფეხბურთის გულშემ­ ატკივარი ნამდვილად არ ვარ. მე მჯეროდა, რომ უკრაინას ამ ნაბი­ ჯით კარგ საქმეს ვუკეთებდი და შემიძლია ვთქვა, რომ მილიონ 200 ათასი დოლარის ოდენობის და­ მატებითი შემოსავალი მოვუტანე ოლიმპიადის ხელმძღვანელობას. ამით იმის თქმა მინდა, რომ მე თქ­ ვენი ქვეყნისთვის ბევრი სასარგებ­ ლო საქმის გაკეთება შემიძლია. მე არ ვარ საქართველოში ჩამოსული იმისთვის, რომ მხოლოდ ქართული ღვინო დავლიო და მისი ლამაზი მხარეები ვათვალიერო. მე ამ ყვ­ ელაფერს მინდა პოპულარიზაცია გავუწიო უცხოეთში. თქვენ გაქვთ ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ ძალიან ბევრი უცხოელი ტურისტ­ ის ყურადღება მიიპყროთ. აქ მე ვნ­ ახე უარმავი ლამაზი ტბა, მდინარე, ქალაქი, ბუნება. - À× ÉÓÑÐÆÃÀ ¿ÇÚØÇÆÔà ÃÐ À× ÆÃËÐÖÇÔÇÕÆà ÀÓØÇÐËÀ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ Ö×ÔËÜÏËÕ ÆÇÒÃÔÖÃÏÇÐÖË? ­ როდესაც საქართველოში პი­ რველად ჩამოვედი, მაშინ შევხვდი ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმ­ ძღვანელს, გიორგი სიგუას. მე მას ვუთხარი ჩემი იდეის შესახებ. მა­ ლე მე უნდა აღვნიშნო 24 მილიონი მილის ფრენის თარიღი. მე მაქვს იდეა, რომ ლონდონიდან განვახ­ ორციელო სპეციალური რეისი სა­ ქართველოს მიმართულებით. ბუ­ ნებრივია, ინტერესი დიდი იქნება იგივე SKY NEWS, BBC, SNN და

სხვა ბევრი ცნობილი მაუწყებლობ­ ის მხრიდან და სწორედ მათ ჟურნ­ ალისტე ბთან ერ თად მინდა ჩა მო ­ ვიდე სა ქა რთვე ლო ში. ბუ ნე ბრ ივ ია, ეს ჟუ რნ ალის ტე ბი გა აშ უქ ებ ენ ამ ვიზიტს და სა ქა რთვე ლო ზეც მო ­ უყ ვე ბიან თა ვის ქვ ეყ ან ას. იდ ეა გი­ ორ გი სიგუ ას ძა ლიან მო ეწ ონა, ას ­ ეც მითხ რა, მა გა რიაო, თუ მცა მისი და ინ ტე რე სე ბა ამ სიტყ ვე ბს იქ ით აღარ წა სუ ლა. ამ ჯე რად უკ ვე სა ­ ქა რთვე ლო ში ვიმყ ოფ ები მე რა მდ ­ ენე დღეა და ტუ რიზმ ის დე პა რტ ­ ამ ენ ტიდან არ ავ ინ შე მხ მიან ებ ია. ფრ ედ ფინი სა ქა რთვე ლო ში უკ ­ ვე მე ორ ედ იმ ყო ფე ბა. ამ ჯე რად ის თბ ილის ის მე რიამ დე და ქა ლის დღ­ ეს ას წა ულის აღსა ნიშნ ავ ად მო იწ ­ ვია. ÉËà Ú× ÔÑ¿Ø ËÎË, Õà Ä× ÔÀ ÃÎ ÑÕ Éà ÏÉ ÇÄÇÎË: ­ რო დე საც ფრ ედ ის ნა ირ ად ამ ­ აიან ებ თან მა ქვს ხო ლმე ურ თიერ ­ თო ბა, მა ვიწყ დე ბა ოპ ოზ იც ია ში ვარ თუ პო ზიციაში, ამ დრ ოს მხ ­ ოლოდ ქვ ეყ ნის იმ იჯ ზე ვფ იქ რობ. ამ იტ ომ შე გნ ებ ულად არ შე ვე ხე ბი ტუ რიზმ ის დე პა რტ ამ ენ ტის და მო ­ კიდე ბუ ლე ბას, მხ ოლოდ ერ თს ვი­ ტყ ვი, მინდა მა თი მხ რიდან იგ ივე ინ ტე რე სი და ვინა ხო ის ეთი ად ამ ­ ია ნე ბის მიმა რთ, რო გო რიც ფრ ედ ფინია. ეს არ ის ად ამ ია ნი, რო მე ­ ლიც შე იძ ლე ბა მთელი მს ოფ ლიოს მა სშ ტა ბით იყ ოს სა ქა რთვე ლოს ტუ რისტ ული ელჩი. მს გა ვს ფო რმ ­ ატ ებს ქვ ეყ ნე ბი ეძ ებ ენ და მილი­ ონ ობ ით დო ლა რს ხა რჯ ავ ენ. ჩვ ენ ძა ლიან ბე ვრი რა მე უნ და გა ვა კე ­ თოთ ჩვ ენი ქვ ეყ ნის პო პუ ლა რიზა ­ ციისთვის.

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

35


ევრაზიული კავშირი – პრო ÐËÐÑ ÆÃÀÿØËÎË ÒÑÎËÖËÍÃ¿Ë ÛÑØÇÎÀØËÕ ÃÔÕÇÄÑÄÆà ÏËÏÆËÐÃÔÇÑÄà ×ÖÑÒËÕÖÇÄË, ÉÃÏÑÐÃÍÎËÕË ÃÔŠƾÇØÃÐÆÇÎÑÄÃÃ. ÕÚØà ÃÔÃÈÇÔË ÊÓØËà ÏÃÀ, ØËÐÅ ÈËÓÔÑÄÕ, ÔÑÏ ÇØÔÃÜË×Î ÍÃØ¿ËÔ¿Ë ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÉÃÇÔÀËÃÐÇÄà ¼ØÇÐÕ ÓØÇÛÃÐÃÕ ËÏ ÒÔÑÄÎÇÏÇÄÕ ÏÑ×ÚÕÐËÕ, ÔÑÉÑÔËÅÃà ÇÍÑÐÑÏËÍ×ÔË ÍÔËÜËÕË Æà ÖÇÔËÖÑÔË×ÎË ÏÀÎËÃÐÑÄÃ. ÀÃØËÕ ÆÔÑÜÇ „ÇÕÇÐÉÇ¿Ë“ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÉÃÇÔÀËÃÐÇÄÃÅ ÃÏ ÏÑÖËØËÀ ÏÑÚÆÃ, À×ÏÅà ÒÔÑÄÎÇÏà ÏÑ×ÉØÃÔÇÄÇÎË ÆÃÔ¼Ã. ÐÃÍÎÇÄÃÆ ÕÃØÃÔÃ×ÆÑà ÒÑÕÖ-ÕÃÄÁÑÀà ÓØÇÛÐÇÄËÕ ÒÑÎËÖËÍ×Ô ÉÃÇÔÀËÃÐÇÄÃ¿Ë ¼ØÇÐÕ ÓØÇÛÃÐÃÕ ÖÇÔËÖÑÔË×ÎË Æà ÇÍÑÐÑÏËÍ×ÔË ÒÔÑÄÎÇÏà ÏÑ×ÉØÃÔÆÇÕ. არასამთავრობოთა კოალიცია „ევრაზიული არჩევანი“ საქართვე­ ლოს ევრაზიულ კავშირში გაერთი­ ანების საკითხთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარებას მოითხო­ ვს. კოალიციის თანათავმჯდომარე ზურაბ ჯორბენაძე დარწმუნებულია, რომ ტერიტრიული მთლიანობის აღ­ დგენის და ეკონომიკური პრობლემე­ ბის მოგვარების ერთადერთი გზა, სწ­ ორედ ევრაზიული კავშირია. იმაშიც დარწმუნებულია, რომ საზოგადოებ­ ის უმრავლესობა არა ნატოს, არამედ „ევრაზიულ კავშირს“ აირჩევს. თუ­ მცა საპრეზიდენტო არჩევნების წინა­ სწარი შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, პროდასავლური ორიენტაციის მარგ­ ველაშვილი და ბაქრაძე, პრორუსულ ბურჯანაძეს საკმაოდ დიდი შედეგე­ ბით უგებენ. ესეც საკმარისია, გაიგო ხალხის განწყობები და მოთხოვნები, თუნდაც საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. Ü×ÔÃÄ ÌÑÔÄÇÐÃÂÇ, ÃÔÃÕÃÏÀÃØÔÑÄÑÀà ÍÑÃÎËÅËËÕ „ÇØÔÃÜË×ÎË ÃÔ¼ÇØÃÐËÕ“ ÀÃÐÃÀÃØÏÌÆÑÏÃÔÇ: ­ „ევრაზიული კავშირის“ იდეა მომდინარებს ძალიან ღრმა ეკონომ­ იკური და პოლიტიკური კავშირებიდ­ ან. საბჭოთა კავშირის დროს მთელი ეკონომიკა მთლიანად აწყობილი და მიბმული იყო რუსულ რესურსებზე. ნებისმიერი წარმოება, რომელიც სა­ ქართველოში იყო, ნედლეულს რუსუ­ ლი სივრციდან იღებდა. ევრაზიული კავშირი არის ამ პოსტსაბჭოთა სივრ­ ცეში არსებული ქვეყნების ეკონომიკ­ ური გაერთიანება. ეს ჯერჯერობით არ არის პოლიტიკური გაერთიანება და მიიღებს თუ არა პოლიტიკური გა­ ერთიანების სახეს, არავინ იცის. დღ­ ეს „ნაციონალური მოძრაობის“ მომხ­ რეები და ლიბერტალიანელები, ვინც ყველანაირი უზნეობის მომხრეები არიან, ეწინააღმდეგებიან ევრაზიულ კავშირს, რადგან „ევრაზიული კავშ­ ირი“ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარ­ ებას შეუწყობს ხელს, რაც მოგვცე­ მს იმას, რომ მოსახლეობას ოჯახის შენახვის და დასაქმების საშუალება მიეცემა. ამ შემთხვევაში ეს „ნაცი­

ზურაბ ჯორბენაძე: „საქართველო, როგორც მთელი ეკონომიკური სივრცე, ერთად იქნება გაერთიანებული ევრაზიულ კავშირში, ცხინვალთან და სოხუმთან ერთად“

EXCLUSIVE

ონალურ მოძრაობას“ და ქვეყანაში დამკ­ ვიდრებულ უცხო ქვეყნის აგენტურას არ აწყობთ, რადგან რაც უფრო დამონებულია ხალხი, მით უფრო ადვილია მართვა. შიდა ქართლში საზოგადოებას დიდი რაოდენობ­ ის ვაშლი აქვს გასატანი და ვერ გააქვს. ეს ლიბერტალიანული ფრთა აძლევს საშუალ­ ებას, რომ გაიტანონ პროდუქცია ევროპაში? რა თქმა უნდა, არა. - ÄËÂËÐà ËØÃÐË¿ØËÎËÕ ÒÑÜËÅËà À× ËÅËÀ, ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÇØÔÃÜË×Î ÍÃØ¿ËÔ¿Ë ÉÃÇÔÀËÃÐÇÄËÕ ÕÃÍËÀÚÀÃÐ ÆÃÍÃØ¿ËÔÇÄËÀ?

ÝØÚÐ ÊØãØÏÔ: „Ðá ÐáØâ ÖÐÜÞáØÒçäÛØ, „àÐáÍäÛØ ÞÒÝÔÑØâ“ ÌØÖÝØÍ ßáÞáäâäÛÐÓ ÞáØÔÝãØáÔÑäÛÜÐ ßÐáãØÔÑÜÐÒ ÖÐáÚåÔäÛØ ÛÞÑØáÔÑÐ ÖÐäæØÞÝ ÔåáÐéØäÛØ ÚÐåÌØáÌØ âÐàÐáÍåÔÛÞâ ÌÔâåÛØâ ØÓÔÐâ... åÖäÛØâçÜÞÑ, ÍäÝÓÐÒ, ßØáåÔÛ áØÖÌØ, „ÔáÞåÝäÛ ÕÞáäÜâ“ ÓÐ „ÜáÔæåÔÛÔÑâ“

36

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

­ ამ საკითხს ბატონ ბიძინა ივანიშვი­ ლთან არ ვათანხმებთ. ტყუილად ჰგონიათ ქართველ პოლიტიკოსებს, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებული. არა გენაცვალე, ჩვენს პოზიციებს ივანიშვი­ ლთან წინასწარ არ ვათანხმებთ და არ და­ ვდივართ იმის საკითხავად თუ რა პოზიცია აქვს მას... ჯერ გამოკითხვები ჩატარებუ­ ლი არ გვაქვს, მაგრამ ჩავატარებთ ამ თე­ მაზე გამოკითხვებს და რეფერენდუმსაც მოვითხოვთ. თუმცა ამას გამოკითხვა არც უნდა. ეს მარტივი ლოგიკაა... უკრაინ­ ელები ჭკვიანი და ბრძენი ხალხია და ნა­ მდვილად დაუჭერენ მხარს სლავურ ანუ რუსულ გაერთიანებას, ვიდრე გაუგებარ გაერთიანებაში შესვლას. იცით რა ხდება ევროპაში? ევროპა თავის ეკონომიკურ პრობლემებს ვერ აგვარებს. დააკვირდით ამერიკას, რა ხდება იქ. ამერიკაში კრიზ­ ისია და რომელ გაერთიანებაში გინდათ შესვლა? იქ, სადაც ეკონომიკური სტაგ­ ნაციაა და ამერიკა ვერ აქცევს ყურადღ­ ებას ეკონომიკას, იმ გაერთიანებაში გი­ ნდათ შესვლა? - Ô×ÕÇÀ¿Ë ÛØÃØËÕ ÇÍÑÐÑÏËÍÃ? ­ რუსეთში ეკონომიკა არ ყვავის. რუ­ სეთში ნედლეულია, წიაღისეული, პროდ­ უქცია, რომელიც შეიძლება შემოიტანო და შენი ეკონომიკა აამუშაო. ამას პოლიტეკო­ ნომია ჰქვია. საქართველო, როგორც მთ­ ელი ეკონომიკური სივრცე, ერთად იქნება გაერთიანებული „ევრაზიულ კავშირში“, ცხინვალთან და სოხუმთან ერთად. ეს ეკონ­ ომიკური ცვლილებები თავისთავად მოიტ­ ანს ვაჭრობის განვითარებას და შეგეძლება თავისუფლად ჩახვიდე ცხინლავში, იყიდო და გაყიდო პროდუქცია. ასევე, ჩახვიდე სოხუმში და დაისვენო. ეს არის სწორედ „ევრაზიული კავშირი“. თავისუფლად გა­ დაადგილების საშუალება გვექნება. - ÔÑÉÑÔ ÏÑÚÆÇÄà ¼ØÇÐË ¿ÇÕØÎà ÕÑÚ×ÏÕà Æà ÅÚËÐØÃοË? ÃÏ ¿ÇÏÀÚØÇØÃ¿Ë ¼ØÇÐ ¿ÇØÃÎÀ ÔÑÉÑÔÅ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÕ ÏÑÓÃÎÃÓÇ Ô×ÕÇÀËÕ ÖÇÔËÖÑÔËÃÜÇ? ­ არა. ეს რუსეთის ტერიტორია არ არის. ეს არის სააკაშვილის ტყუილები. რამდენ­ ჯერმე განვაცხადე, რომ საქართველო არ არის ოკუპირებული.

- Ô×ÕÇÀË ÃÏÄÑÄÕ, ÔÑÏ ÇÕ ÏÃÀË ÖÇÔËÖÑÔËÇÄËÃ. ­ მე ვამბობ, რომ საქართველო არ არის ოკუპირებული - ÃÄÃ, Ôà ÊÓØËà ÃÏ ÛØÇÎÃÈÇÔÕ? ­ ჩაიხედოს ვიღაცამ საერთაშორისო სა­ მართალში, ოკუპაცია ნიშნავს, უცხო ქვეყ­ ნის მიერ შენი ქვეყნის დაპყრობას და მის ადმინისტრაციულ მიერთებას. - Ô×ÕÇÀË ÃÔ ÃÔËÕ ×ÅÚÑ ÓØÇÛÃÐÃ? ­ უცხო ქვეყანა არის, მაგრამ მიერთებუ­ ლი არ აქვს ჩვენი ტერიტორიები.

- ÏÃÀË ÌÃÔÇÄË ÆÉÃÕ ÅÚËÐØÃÎÕÃ ÆÃ ÃÈÚÃÜÇÀ¿Ë... ­ ეს დგას სააკაშვილის სისულელის გამო. ის მავთულხლართები, რომელიც ახლა არის გაბმული და რომელსაც აბ­ ამს ცხინვალის სეპარატისტული ხელი­ სუფლება, სააკაშვილის განკარგულე­ ბით არის გაბმული. ამ ეტაპზე „ევრაზიულ კავშირში“ გა­ ერთიანებაზე ღიად თანხმობა მხოლოდ პრეზიდენტობის ერთ­ერთმა კანდიდატმა კობა დავითაშვილმა განაცხადა.

ÔÛÔÝÔ çÞÌãÐáØÐ: „ÑäáÙÐÝÐÏÔâ ÖÐÒçÐÓÔÑäÛØ Ðàåâ, áÞÜ ÜØâØ ßÞÛØãØÚÐ âæÞáÔÓ ÐÜ ÖéÐâ ÔÜçáÞÑГ

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


ორუსული ძალების უტოპია „მე ვი ქნ ები თანახმა, რომ „ევ­ რაზი ულ კავშირში“ გა წევრია ნების სა ნაცვლოდ ტერიტორიული მთლი­ ანობა მი ვი ღოთ, რადგან ჩემთვის სა მაჩა ბლო და აფხაზეთი უფრო მნ­ იშ ვნელოვან ია“, ­ განა ცხადა და ვი­ თა შვ ილ მა „რუსთავი 2“­ის ეთერში. რაც შე ეხ ება სხ ვა პო ლი ტი კურ ფი გუ რე ბს, ექ სპ ერ ტე ბის ნა წი ლი მი იჩ ნე ვს, რომ „ევ რა ზი ულ კა ვშ­ ირ ში“ სა ქა რთ ვე ლოს გა წე ვრ ია ნე­

სოსო ცისკარიშვილი

ბას მხ არს და უჭ ერს ნი ნო ბუ რჯ­ ან აძე. მი ზე ზად მი სი პრ ორ უს ული ორ იე ნტ აც ია სა ხე ლდ ება. თუ სა­ გა რეო ორ იე ნტ აც იის მი ხე დვ ით ვი მს ჯე ლე ბთ, გა მო რი ცხ ული არ არ ის „ევ რა ზი ული კა ვშ ირ ის“ მო­ მხ რე ები იყ ვნ ენ „მრ ეწ ვე ლე ბი“ და „ერ ოვ ნუ ლი ფო რუ მი“, ას ევე „ლე­ იბ ორ ის ტე ბი“. ვი ნა იდ ან მა თი სა­ გა რეო კუ რსი ჯე რჯ ერ ობ ით გა ურ­ კვ ევ ელ ია.

ÐË Íà ¼Ë ÖË ÂÇ, ÇÓ ÕÒ ÇÔ ÖË: ­ პი რვ ელ რი გში, რა თქ მა უნ და, ეს იქ ნე ბა ნი ნო ბუ რჯ ან აძე, რო­ გო რც პრ ორ უს ული ორ იე ნტ აც იის მა ტა რე ბე ლი პო ლი ტი კო სი. გა რდა ამ ისა, არ არ ის გა მო რი ცხ ული „ქა­ რთ ული ოც ნე ბის“ ში გნ ით პრ ორ­ უს ულ ად ორ იე ნტ ირ ებ ულ მა პა­ რტ იე ბმ აც გა რკ ვე ული ლო ბი რე ბა გა უწ იონ „ევ რა ზი ული კა ვშ ირ ში“ სა ქა რთ ვე ლოს შე სვ ლის იდეას. მე ვგულისხმობ, თუნდაც პირველ რი­ გში „ეროვნულ ფორუმს“ და „მრეწვე­ ლებს“. არ არის გამორიცხული „ლე­ იბორისტულმა პარტიამაც“ მხარი დაუჭიროს აღნიშნულ იდეას, რადგან ლეიბორისტები მეტ­ნაკლებად ეწინ­ ააღმდეგებიან ნატოს იდეას. ÇÎÇÐÇ ÚÑ¿ÖÃÔËÃ, ÇÓÕÒÇÔÖË: ­ ჩემი მხრიდან ამ თემაზე სპეკ­ ულაცია არასერიოზულია. არის ორ­ განიზაციები, რომლებიც ღიად სა­ უბრობენ და ან შესაძლებლობას არ გამორიცხავენ. ბურჯანაძეს გაცხად­ ებული აქვს, რომ მისი პოლიტიკა სწ­ ორედ ამ გზას ემხრობა. ასევე გედე­ ვან ფოფხაძის განცხადება იყო კო­ ალიციიდან, რომ აღარაფერი ვთქვათ პრემიერის ბუნდოვან განცხადებაზე, რომ ეს შესაძლებლობა შეიძლება გა­ ნხილული იყოს. საერთოდ ამ საკითხ­ ის დასმა არასწორად მიმაჩნია, რადგ­ ან ჰიპოთეტურია. ისტორიაში და პო­ ლიტიკაში ასეთ ჰიპოთეტურ საკითხ­ ებზე არ საუბრობენ ხოლმე, ამიტომ ცოტა სპეკულაციაა ამის ლაპარაკი. ზოგადად, ამ თემაზე დისკუსია არას­ ერიოზულად მიმაჩნია. დღეს საქართველოს დღის წესრ­ იგში დგას ევროკავშირში ინტეგრაც­ ია. არის რაღაც ძალები კოალიციაში, რომელთა გაურკვეველი განცხადე­ ბები ხელს არ უწყობს დასავლეთში ინტეგრაციას. თუმცა, რომ ვთქვათ, მთავრობა ამ საკითხს განიხილავს, ეს არასერიოზული იქნება.

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ÕÑÕÑ ÅËÕÍÃÔË¿ØËÎË, ÇÓÕÒÇÔÖË: ­ ის, რაც მოსმენილი მაქვს ბატო­ ნი პრემიერისგან, მას ჯერჯერობით „ევრაზიულ კავშირთან“ დაკავშირ­ ებით ჩამოყალიბებული პოზიცია არ გააჩნია. რაც შეეხებათ პოლიტიკურ ფიგურებს, ამ ეტაპზე ნამდვილად არავინ ასოცირდება ასეთ მოთხოვ­ ნასთან ანუ „ევრაზიულ კავშირში“ საქართველოს გაერთიანებასთან. შეიძლება რაიმე ტიპის არასამთავრ­

ობო ორგანიზაცია გამოჩნდეს ასეთი, რომელიც ამას მხარს დაუჭერს. ÉËà ØÑÎÕÍË, ×ÏÔÃØÎÇÕÑÄËÕ ÇÔÀ-ÇÔÀË ÙÇØÔË: ­ კოალიციაში აბსოლუტური თა­ ნხვედრაა ამ საკითხთან დაკავშირ­ ებით. შეუქცევადია ჩვენი გზა ევ­ როატლანტიკური სტრუქტურისკენ. წინასწარი მონაცემებით და ჩვენი ხევდით გამორიცხულია „ევრაზიული კავშირის წევრობა“.

ÖØÐ åÞÛâÚØ: „ÚÞÐÛØÒØÐÌØ ÐÜ âÐÚØÍçÍÐÝ ÓÐÚÐåÌØáÔÑØÍ ÜÞâÐéáÔÑÔÑÌØ ÐÑâÞÛäãäáØ ÍÐÝçåÔÓáÐГ

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

37


დეა თავბერიძე

ქართველი გამარჯვებული ექსტრემალურ სპორტში ¿ÇÌËÄÔË ÒÎËýÜÇ ÆÃËÙÛÑ, ÈËÐË¿Ë ÍË Ü¾ØËÕ ÆÑÐËÆÃÐ 1515 ÏÇÖÔÜÇ ËÛÑ. ÏÑÖÑÅËÍÎÏà ÔÃÏÆÇÐÌÇÔÏÇ ×ÏÖÛ×ÐÃ, ÏÃÉÔÃÏ ÏÃËÐÅ ÆÃÔÙÏ×ÐÇÄ×ÎË ËÛÑ, ÔÑÏ À×ÔÓÇÀËÆÃÐ ÉÃÏÃÔÌØÇÄ×ÎË ÆÃÄÔ×ÐÆÇÄÑÆÃ, ÃÕÇÅ ÏÑÚÆÃ, 18 ÙÎËÕ ÉËÑÔÉË ÑÂÇÎÿØËÎË ÏÕÑÈÎËÑ ¼ÇÏÒËÑÐÃÖÜÇ ØÇÔÅÚÎËÕ ÏÇÆÎËÕ ÏÈÎÑÄÇÎË ÉÃÚÆÃ. ÃÏÉØÃÔÏà ÉÃÏÃÔÌØÇÄÃÏ ËÏ ÕÒÑÔÖ¿Ë, ÔÑÏÇÎËÅ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë ÉÃÐØËÀÃÔÇÄ×ÎË ÃÔ ÃÔËÕ, ÄÇØÔË ÉÃÃÑÅÃ. þÏѼÐÆÃ, ÔÑÏ ¼ØÇÐÕ ÓØÇÛÃÐÃ¿Ë ÉËÑÔÉË ÇÔÀÃÆÇÔÀË ÕÒÑÔÖÕÏÇÐËÃ, ÔÑÏÇÎËÅ ØÃÔÌË¿ÑÄÕ Æà ÏËÕÆÇØÕ ÃÏ ÕÒÑÔÖÕ, ÕÒÑÔÖ×ÎÃÆ. ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë ÆÃÄÔ×ÐÇÄ×ÎË ÕÒÑÔÖÕÏÇÐË ÌÇÔ ÀÃØËÕ Ï˾ÙÇØÇÄÜÇ ÊÛØÇÄÃ, ÏÇÔÇ ÍË ÏÑÖÑÅËÍÎÕà Æà ÄÇØÔËÕÀØËÕ ÆÃ×ÌÇÔÇÄÇÎË ÕËÔÀ×ÎÇÇÄËÕ ÆÃÂÎÇØÃÜÇ. ÉËÑÔÉË ÑÂÇÎÿØËÎË: „შარშან, როცა ბრინჯაოს მედალი ავიღე, ვთ­ ქვი, მომავალში ბევრად უკეთ მოვე­ მზადები მეთქი და მართლაც ასე იყო, ვერცხლით ჩამოვედი, მაგრამ გული მაინც მწყდება, რადგან მოტოციკლ­ მა მიმტყუნა, ასე რომ არ მომხდარი­ ყო ოქროთი ჩამოვიდოდი, ოქრომდე ბევრი არ იყო დარჩენილი... იქ მოტო­ ციკლის ქირაობა გვიხდება ხოლმე... მუხრუჭი გაუფუჭდა... სამწუხაროდ, ყველაფერში მე ვიხდი ფულს, არავინ მაფინანსებს, ყოველი შეჯიბრის მე­ რე, როცა შედეგს ვაღწევ, ვფიქრობ, რომ ვიღაც დაინტერესდება, სპონსო­ რი გამოჩნდება და დამეხმარება, რომ სამომავლოდ ბევრად კარგი შედეგით ჩამოვიდე, მაგრამ... ერთადერთი, შე­ ჯიბრისას ექსტრემალური სპორტის ეროვნული ფედერაცია მეხმარება. შარშან ორკაციანი საგზურითაც კი დამაჯილდოვა და შეჯიბრის შემდეგ ეგვიპტეში ვიყავი. ამიტომ, მინდა მა­ დლობა გადავუხადო ფედერაციას, ას­ ევე „რედბულს“ და „ალფა ექსპრესს“. - ÔÃÏÆÇÐË ÚÃÐËà ÔÃÅ ÏÑÖÑÅËÍÎÕ ÏÃÔÀÃØ? ­ მეორე კლასში ვიყავი როცა ბიძა­ ჩემმა მინი მოპედი მომიყვანა, ასე 7­8

წლის თუ ვიქნებოდი. თავიდან არც მეგონა თუ ასე გავყვებოდი. მშობლე­ ბმა ფეხბურთზე შემიყვანეს და მეგო­ ნა, რომ ფეხბურთელი გამოვიდოდი, მაგრამ მოტოციკლის გამო მიღებუ­ ლმა ტრავმებმა მაიძულეს ფეხბურ­ თისთვის თავი დამენებებინა. ძალიან დიდი სიამოვნებაა. 30 მეტრზე როცა გადახტები, ყველაზე მაგარი ადრენა­ ლინია ჩემთვის. - ÔÑÉÑÔÅ ØËÅË, ÕÃÍÏÃÑÆ ÔÀ×Î ÖÔË×ÍÇÄÕ ÃÍÇÀÇÄ, ÔÃÏÆÇÐËÏÇ ÏÃÐÓÃÐÃÕ ÉÃÆÃÃÈÔËÐÆÇÄË ÚÑÎÏÇ, ÃÏ ÆÔÑÕ ¿Ë¿Ë ÃÔ ÉÃÓØÕ? ­ სიამოვნება ეგ არის, როცა გეში­ ნია და ამ შიშს ეჯიბრები. როცა ძა­ ლიან სწრაფად მიჰქრი და არ იცი წინ

რა ხდება. მერე ხედავ, რომ არაფერი ხდება, ან კედელია და შეძელი და გა­ აჩერე... ÑÀÑ Á×ÏÄ×ÔËÂÇ, ÇÓÕÖÔÇÏÃÎ×ÔË ÕÒÑÔÖËÕ ÈÇÆÇÔÃÅËËÕ ÙÃÔÏÑÏÃÆÉÇÐÇÎË: „გიორგიმ ისეთი შედეგი აჩვენა, რომელიც საოცნებოა ყველა სხვა ქვეყნისთვის, ამიტომ ბედნიერე­ ბი ვართ ამ გამარჯვებით. თუ გავითვ­ ალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ გიორგის

საქართველოში არანაირი სავარჯიშო პირობა არა აქვს, შეიძლება ამ შედე­ გით გავოცდეთ კიდეც. მსოფლიო ჩე­ მპიონატზე ვერცხლის პრიზიორი და მეორე ადგილის მფლობელი გახდა. შარშან ბრინჯაოთი ჩამოვიდა, თუ ხელს შევუწყობთ და პირობებს შევუ­ ქმნით, დარწმუნებული ვარ, რომ მო­ მავალ წელს ოქროს მედლით დაგვიბ­ რუნდება“.

ქეთი მელუას ოცნება „შვიდკაცამ“ აუსრულა... რამდენიმე დღის წინ, ლონდონ­ ის ისტორიულ დარბაზში Roundhouse­ ში ქეთი მელუამ და „შვიდკაცამ“ საქვ­ ელმოქმედო კონცერტი გამართეს. როგორც ქეთიმ აღნიშნა, მის კონც­ ერტზე ქართული მრავალხმიანობის აჟღერება ოცნებად ჰქონდა ქცეული და „შვიდკაცამ“ ეს ოცნება აუხდინა. ამ კონცერტზევე გაიმართა ქეთის ახალი ალბომის პრეზენტაცია. ლო­ ნდონელებმა ქართული მრავალხმია­ ნი სიმღერა „ბრავოს“ შეძახილებით დააჯილდოვეს და კონცერტის დასა­ სრულს „შვიდკაცას“ ბის­ზე მოუხმეს. ჩვენმა ბიჭებმა ქეთისთან ერთად „I cryed for you“ შეასრულეს. კონცერტა­ მდე ერთი დღით ადრე ყველა ბილეთი გაყიდული იყო. ქეთიმ კონცერტის მს­ ვლელობისას რამდენჯერმე მიმართა მაყურებელს, თემა კი მხოლოდ ერთი იყო ­ საქართველო!!!

38

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

მთის მუსიკა და უკვე ნაცნობი მუსიკოსები ÃÚÃÎÉÃÜÔÆà ÏÑϾÇÔÃÎË ÉËÑÔÉË ¼ËÖÃ×ÔË Æà ÆÃ×ØËÙÛÃÔË ÕÑÎÑ ÍÑÐÅÇÔÖË „ÃÔÖ ÊÑο˓. ÍÑÐÅÇÔÖ¿Ë ÏÑÐÃÙËÎÇÑÄà ÏÀËÕ ÕËϾÇÔÇÄËÕ ¿ÇÏÕÔ×ÎÇÄÎÇÄÏà Æà ÓÃÔÀ×ÎË ÇÕÖÔÃÆËÕ ÙÃÔÏÑÏÃÆÉÇÐÎÇÄÏà ÏË˾ÇÕ. ÏÑϾÇÔÃÎÏà ÏÇÉÑÄÔÇÄÀÃÐ ÇÔÀÃÆ ÅÐÑÄËÎË ÍÑÏÒÑÜËÅËÇÄË ¿ÇÕÀÃØÃÜà ÏÕÏÇÐÇÎÕ. ÉËÑÔÉËÕ ÏËÜÃÐË ËÛÑ ÕÅÇÐà ËÏ ÏÑϾÇÔÎÇÄËÕÀØËÕ ÆÃÇÀÏÑ, ÔÑÏÎÇÄÕÃÅ ÃÕÇ ÂÃÎËÃÐ ÕÙÛ×ÔËÃÀ ÍÑÐÅÇÔÖË Æà ÉÃÏѼÇÐà ÕÁËÔÆÇÄÃÀ. ¼ÇÏË Õ×ÔØËÎËà ÚÃÎÚÏà ÉÃËÅÐÑÕ ËÕËÐË - ÀÓØà ÏÑϾÇÔÃÎÏà Æà ÏÃÔÀÎÃÅ „ÃÔÖ ÊÑο˓ ¿ÇÍÔÇÄËÎÇÄÕ ÇÕ ÕþÃÏÑ Æà ËÓ ÏÛÑÈË ÏÑϾÇÔÎÇÄË ÃÔ ÆÃÃØËÙÛÆÇÄÃÀ. ÏÃÀ ¿ÑÔËÕ ÚÃÎÚËÕ Ã¾ÖÃÅÇÄà ×ÕËÐÃÀÎÑ ÉÑÉÑÐÃÏ ÏÃÉÆà ÄǽÃÐË¿ØËÎÏà ÉÃÏÑËÙØËÃ. ÏÃÉÆà ÄǽÃÐË¿ØËÎË: „ეს კო­ ნცერტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის და ძალიან სასიამ­ ოვნო. ამიტომაც გულდაწყვეტით დავტოვე „არტ­ჰოლი“, იმდენად თბილი და ლამაზი საღამო იყო, რომ მინდოდა კიდევ გაგრძელე­ ბულიყო. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ასეთი საღამოები, კიდევ ბევრი ჩატარდეს და მეტმა ხალხ­ მა სცეს მთის მუსიკას პატივი“.

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


თამარ გონგაძე

ნინო გაჩეჩილაძემ ბაქოელები მოხიბლა Óà ÔÀ ×Î-ÃÜ ÇÔ Äà ËÌÃÐ×ÎË ÕÇÔËÃÎËÕ - „ÃÎË Æà ÀÇÑÕ“ ÏÇÀÇÔÀÏÇÖÇ ÕÇÔËËÕ ÍÃÆÔÇÄËÕ ÉÃÆÃÕþÇÄÃÆ ÉÃÆÃϾÇÄË ÌÉ×ÈË ÄÃÓÑ¿Ë ÑÔË Æ¾ËÀ ËÏÛÑÈÇÄÑÆÃ. ÌÇÔÌÇÔÑÄËÀ ËÕÇØ ×ÅÐÑÄËà À× ÔÑÏÇÎ ÃÔÚÜÇ ÉÃØà ÕÇÔËÃÎË. ÏÃÕ ÏÃÛ×ÔÇÄÇÎË ÕÃØÃÔÃ×ÆÑÆ ÃÐ „Ô×ÕÀÃØË 2“-ÜÇ, ÃÐ „ËÏÇÆÜÇ“ ËÚËÎÃØÕ. ბაქოდან წამოღებულ შთაბეჭდილებებს ნინო გაჩეჩილაძე გვიზიარებს, რომელიც სერიალის მთავ­ არი გმირის, ალის ყოფილი ცოლის როლს ასრულებს. ალის როლს კი ცნობილი აზერბაიჯანელი მსახიობი ზაურ შახიევი. „გადავიღეთ სცენა, მე და ალი კაბრიოლეტში ვს­ აუბრობთ და ღამის ბაქოს ხედი ჩანს. საშინელ ამინდში მოგვ­ იხდა გადაღება. ქარი იყო. რეჟისორს (ლევან კიტიას) ვთხოვდი, გადაღებებს შო­ რის პაუზის დროს მანქან­ ას სახურავი დაახურეთ, ყურები გამეყინა და თმა ამეწეწა­მეთქი. ძალიან ციოდა. ქალაქი მომეწონა, ლამაზი ქალაქია. ბაქოელ­ ები ამბობენ, ბაქო წლიდან წლამდე უფრო ლამაზდებ­ აო“. მსახიობმა ბაქოს თბ­ ილისთან ერთი საერთო

უპოვა. „მე მეგონა მხოლ­ ოდ საქართველოში იყვნენ ხამი და უსაქმური ტიპები. გადაღების დროს დიდი მე­ რსედესის ჯიპი ჩვენს ახ­ ლოს დადგა, რამდენიმე ბიჭი გაბადრული სახეებ­ ით დადგნენ და გვიყურებ­ დნენ. ერთი საათი იდგნენ, არ მობეზრდათ. ზაურს ვკითხე, რატომ არიან ეს ადამიანები ასეთი ბედნიე­ რები­მეთქი? ზაურმა მი­ თხრა: უტვინობა ზოგჯერ ადამიანებს აბედნიერებსო. მერე მოვიდა „შევროლეს“ წარმომადგენელი. ეს სცენა „შევროლეს“ კაბრიოლეტში გადავიღეთ. სერიალის სიუჟეტი რომ გაიგო, დაიწყო ­ რატომ მი­ ატოვა ამ გოგომ ეს ბიჭი, ერთმანეთს ძალიან უხდე­ ბიანო :) ზაურ შახიევი კი მეუბნება, დარწმუნებული ვარ, აზერბაიჯანში შემდ­ ეგ წელს ახალ პროექტში მიგიწვევენ სათამაშოდო. ეტყობა, მას თვითონ უნდა თანამშრომლობა გავარგ­ ძელოთ. საყვარელი ბიჭია, წარმატებები მინდა ვუსუ­ რვო. - ÚÑÏ ÃÔ ÏÑÕÙÑÐÚÃÔ? ­ არა, მეგობრულად მი­ ყურებს. სავარაუდოდ შე­ ყვარებული ჰყავს. ფოტო­ ები უდევს „ფეისბუქზე“. არც მე მომწონს მისი ტი­ პის მამაკაცები.

„ღლონტები“ რძლების როლში მალე „რუსთავი 2“­ის ეთერში ახალი სახალისო სე­ რიალი გამოჩნდება. „ნათია და ნათია“ ასე ჰქვია ახალ პროდუქტს, რომელსაც „ფორმულა კრეატივი“ წა­ რმოადგენს. ეს ჯგუფი ამჯერად ერთ­ერთ ყველაზე პროდუქტიულ სერიალს ­ „ჩემი ცოლის დაქალებს“ აკეთებს. სცენარს ქეთი დევდარიანი წერს, სერიალს გიორგი ლიფონავა და მიშა მშვილდაძე იღებენ. მთავ­ არ როლებში „დები ღლონტებად“ ცნობილი თათული ედიშერაშვილი და თამუნა ნიკოლაძე გვევლინებიან. ÀÃÏ×Ðà ÐËÍÑÎÃÂÇ: „ზედმეტი შემართებით შევუ­ დექი ამ სერიალზე მუშაობას. ყველაფერს გავაკეთე­ ბთ იმისთვის, რომ მაყურებელი გავახალისოთ. მე და თათული რძლების როლებში ვართ. მე ოჯახში ახალი შესული რძალი ვარ. ჩემი ქმრის როლში გია ცინა­ ძეა, თათულის ქმრის როლში თემო გოგიძე. ძალიან გემოვნებიანი შემოქმედებითი ჯგუფია. ვნახოთ რა გამოვა. ტელემაყურებელთან შეხვედრა ძალიან მო­ მენატრა“.

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

39


არტისტერიუმი - თანამედროვე ხელოვანთა ვიზუალური ხელოვნება my View დეა თავბერიძე À× ÉÕ×ÔÀ ÐÃÚÑÀ Ôà ËÅØÎÇÄà ËÏ ÕËØÔÅÇ¿Ë ÕÃÆÃÅ ÀÃÐÃÏÇÆÔÑØÇ ÚÇÎÑØÐÇÄà ËÚÃÔ¿ÇÄÃ, ÃÔÖËÕÖÇÔË×ÏÕ ×ÐÆà ÇÙØËÑÀ... ÃÓ ÕÚØÃÆÃÕÚØà ÓØÇÛÐËÕ ÀÃÐÃÏÇÆÔÑØÇ ÃÔÖËÕÖÇÄËÕ ¿ÇÏÑÓÏÇÆÇÄÃÕ ÉÃÇÅÐÑÄËÀ. ÇÕ ÃÔËÕ ËÕ, ÔÃÅ ÔÇÃÎÑÄÃÕ Ã¿Ë¿ØÎÇÄÕ Æà ÚÇÎÑØÃÐÇÄÕ ÇÔÀÏÃÐÇÀÀÃÐ ÃÃÚÎÑØÇÄÕ, À×ÏÅà ËÕ, ÔÃÅ ÏËÕþÇÄËà ËÉËØÇ ÕËØÔÅÇ¿Ë ÏÅÚÑØÔÇÄË ÃÔÖËÕÖËÕÀØËÕ, ÔÀ×ÎË ÉÃÕÃÉÇÄËà ×ÄÔÃÎÑ ÏÑÍØÆÃØËÕÀØËÕ. ÃÎÄÃÀ ÃÏËÖÑÏÃÅ ËÛÑ, ÔÑÏ ÐÃÏ׿ÇØÔÇÄËÕ ÆÃÀØÃÎËÇÔÇÄËÕÃÕ ÚÇÎÑØÃÐÀà ¿ÇÈÃÕÇÄÇÄÕ ÉÃÏÑÈÇÐÃÜÇ ¿ÇÏÀÚØÇØËÀ ÏÑÚØÇÆÔËÎÀà ÉÃÍØËÔØÇÄà ÇÔÀØÑÆÃ... ¿ÇÏÑÓÏÇÆÀà ÀÓÏËÀ, ÕËÃÚÎÇ, ÔÑÏÇÎÕÃÅ ÆÃÏÀØÃÎËÇÔÇÄÇÎË ÃÓ ÐÃÚÃØÕ, ÕÃÏÑÏÃØÎÑÆ ÏÃÀ ÃÜÔÑØÐÇÄÃÜÇÅ ÃËÕÃÚÇÄÃ, ÔÃÅ ÆÃÏÑÍËÆÇÄ×ÎÇÄÃÕ ÄÇØÔÃÆ ÕÚØÃÐÃËÔÕ ÉÃÚÆËÕ. ÓÃÔÀØÇÎË À× ×ÅÚÑÇÎË ÚÇÎÑØÃÐÇÄËÕ ËÐÕÖÃÎÃÅËÇÄË, ÐÃÚÃÖÇÄË Æà ÈÑÖÑÇÄË ÀÄËÎËÕËÕ ËÕÖÑÔËËÕ Ï×ÜÇ×Ï¿Ë ÉÃÏÑËÈËÐÃ. ØËÜ×ÃÎ×ÔË ÚÇÎÑØÐÇÄËÕ ÈÇÕÖËØÃÎË, ÔÑÏÇÎËÅ Í×ÎÖ×ÔËÕ ÕÃÏËÐËÕÖÔÑÕ ÏÚÃÔÆÃÁÇÔËÀ ÖÃÔÆÇÄÃ, 14 ÑÓÖÑÏÄÇÔÕ, ÇÔÑØÐ×Î ÉÃÎÇÔÇÃ¿Ë ÆÃËÚ×ÔÇÄÃ. ÕÃÆÃÅ ÃÏÇÔËÍÃ¿Ë ÏÅÚÑØÔÇÄË ÓÃÔÀØÇÎË ¿ÇÏÑÓÏÇÆËÕ ÎÃÆÑ ÈѼÚ×ÃÕ ÐÃÏ׿ÇØÔÇÄË ÉÃÏÑËÈËÐÇÄÃ. ÎÃÆÑÕÀÃÐ ÇÔÀÃÆ ÔÃÏÆÇÐËÏÇ ×ÅÚÑÇÎË ÏÚÃÖØÔËÕ ÉÃÏÑÈÇÐà ÃÏÇÔËÍËÕ ÕÃÇμÑÕ ÆÃÈËÐÃÐÕÇÄËÀ ÚÑÔÅËÇÎÆÇÄÃ. ÃÔÖËÕÖÇÔË×ÏËÕ Í×ÔÃÖÑÔËÕ ÏÃÉÆà É×Ô×ÎËÕ ÀÓÏËÀ ÃÏÇÔËÍËÕ ÕÃÇÎ¼Ñ ÃÏ ¾ÑÐËÕÂËÇÄÃÕ ÏÚÃÔÆÃÁÇÔÃÕ ÛÑØÇÎ ÙÇÎÕ ×ÅÚÃÆÇÄÕ.

ÏÃÉÆà É×Ô×ÎË: „ამერიკის საელჩოს 2008 წლიდან წელი არ ჩაუგდია, სულ ჩვენთან ერთადაა, მათ გარეშე მართლა ძალიან გაგვიჭირდებოდა. ხოლო 2011 წელს, არამარტო ამერიკული ნაწილი, მთელი არტისტერიუმი დააფინანსა. ელ­ ჩიც იყო გახსნაზე მოსული, რაც საქა­ რთველოში თანამედროვე ხელოვნების ძალიან დიდი მხარდაჭერა გახლდათ. წე­ ლს კი ამერიკის საელჩომ სამი მხატვარი დააფინანსა. მათგან ორმა ქარვასლაში პერფორმანსი გააკეთა. აქვთ ასევე ერ­ თი პროექტი, ევროპის სახლში, ცეკვები მიმდინარეობს ვიდეო ინსტალაციით. 8,9,10 ­ში გააკეთებენ ვორქშოპს თეატ­

40

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

EXCLUSIVE

რისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტე­ ტში სტუდენტებისთვის. მესამე მხატვარი, რომელიც ამერიკის საელჩომ დააფინანსა, ლადო ფოჩხუაა, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილი ქართველია და ახლა ამერიკაში ცხოვრობს. ლადოს პროექტი ეროვნულ გა­ ლერეაში 14­ში 6 სათზე გაიხსნება. პროე­ ქტი სათაურით „ქართული მელანქოლიის ანატომია“ აფხაზეთის თემას ეძღვნება, გა­ მოიფინება ის ფოტოები, რომელიც ლადომ წყნეთში, ლტოლვილების ბანაკში ცხოვრე­ ბისას გადაიღო. ამ ფოტოებში ის სამყაროა, რომელიც მაშინ წყნეთში მის გარეშემო არ­ სებობდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამოფენა... საერთოდ კი „არტისტერ­ იუმის თემა წელს არის „ვარ მე შენ“. თემა იკვლევს ადამიანებს შორის ურთიერთო­ ბას, განსხვავებული ცხოვრების სტილს, განსხვავებულ მსოფლმხედველობას... რე­ ლიგია, სექსუალური ორიენტაცია და ა.შ... ჩვენ გვინდოდა რაღაცნაირად ყურადღება მიგვეპყრო ქსენოფობიისა და ჰომოფობიის პრობლემებზე, რომელმაც რატომღაც სა­ ქართველოშიც იჩინა თავი. ვფიქრობ, ეს გა­ მოფენა მაყურებელს საშუალებას მისცემს დაფიქრდეს ამ პრობლემებზე. გამოფენა ათი დღე გრძელდება... არტისტერიუმის ექვსწლიან ისტორიაში, წელს, პირველად გაიმართება აუქციონი, რომელზეც ქართველ მხატვართა ნახატები გაიყიდება. შემოსული თანხით სამხატვრო აკადემიის სამ სტუდენტს სტიპენდია დაენ­ იშნება. ამ ნამუშევრების ნახვას მსურველე­ ბი 6 ოქტომბერს, მთაწმინდის პარკში შე­ ძლებენ, აუქციონი კი იქვე 13 ოქტომბერს გაიმართება. მანამდე კი უცხოელებთან

ერთად ქარვასლაში ქართველმა ხელოვანე­ ბმა საკუთარი, ორიგინალური ნამუშევრები წარმოადგინეს, დათო მაჭავარიანის „უსათ­ აურო“ ერთ­ერთი ამ ორიგინალთაგანია.

ÆÃÀÑ ÏÃÁÃØÃÔËÃÐË, ÚÇÎÑØÃÐË: „ჩე­ მს ნამუშევარს უსათაურო ჰქვია, ეს არის ადამიანთა ურთიერთობის ორბი­ ტალური სისტემა... ყოველი ადამიანი ხომ ერთადერთი და განუმეორებელია, ანუ ყოველი ადამიანი არის მზე, რომე­ ლსაც აქვს თავის ორბიტაზე მოძრავი პლანეტები, შეიძლება მე ვიყო მზე და შენ იყო ჩემი პლანეტა, რომელიც ჩემს გარშემო ტრიალებს, ამასობაში შენ ხარ ჩემი მზე და მე ვტრიალებ შენ გარშემო, ყველა ადამიანი, მთელ დედამიწაზე, ერთმანეთს ასე ებმება, ამიტომ აქ არც რელიგია არსებობს, არც პოლიტიკური მოსაზრება, უბრალოდ, არსებობენ ად­ ამიანები, რომლებიც ერთმანეთზე არ­ იან დამოკიდებულები და ყველა ერთნი ვართ... ერთადერთი, რაც იცვლება, ეს არის დამოკიდებულება ცხოვრების მი­ მართ, ერთმანეთის მიმართ, ან რაიმე ახალის შეცნობით. არტისტერიუმი სწ­ ორედ ამას აკეთებს. დამოკიდებულე­ ბას უცვლის ადამიანებს არა მარტო ხელოვნების მიმართ, არამედ ერთმან­ ეთის მიმართაც. არტისტერიუმი ფესტ­ ივალივით არის, გარდა იმისა, რომ აქ დიდი „ტუსოვკაა“, რომელიც წლიდან წლამდე ერთმანეთს ასე გვახვედრებს, ეს არის ძალიან დიდი პიარი, სადაც ძა­ ლიან ბევრი ხელოვანი, ბევრი სიახლით ჩამოდის. არტისტერიუმი მხატვრული ისტერიკაა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია აფ­ გრეიდი გავიკეთოთ აზროვნებაში. არ­ ტისტერიუმი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საქართველოში რაღა­ ცნაირად გაიზარდოს მხატვრის მიმართ დამოკიდებულება. ხელოვნების დამო­ კიდებულება ჩვეულებრივი ხალხის მი­ მართ. ეს ყველაფერი საფუძველს იძ­ ლევა იმისთვის, რომ 20­30 წლის მერე ტექნოლოგიებთან ერთად გაიზარდოს სულიერება. რადგან ხელოვნება მხოლ­ ოდ და მხოლოდ სულიერებაა და არაფ­ ერი სხვა“.

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


გელა პატიაშვილი ქართველი შემოქმედი ნიცადან my View დეა თავბერიძე 25 ÙÇÎËà ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë ÒÇÔÕÑÐÃÎ×ÔË ÉÃÏÑÈÇÐà ÃÔ ÊÓÑÐËÃ. ÃÏÌÇÔÃÆ ÍË ÃÔÖËÕÖÇÔË×ÏËÕ ÆÃÏÕÃÚ×ÔÇÄËÀ ËÕ ÐËÅÃÆÃÐ ÕÃÏ¿ÑÄÎÑÕ ÒÇÔÕÑÐÃÎ×ÔË ÉÃÏÑÈÇÐËÀ ÇÙØËÃ. ÉÇÎà ÒÃÖËÿØËÎËÕ ÐÃÚÃÖÇÄËÕ ÆÃÀØÃÎËÇÔÇÄà ÏÕ×ÔØÇÎÇÄÕ ÎËÖÇÔÃÖ×ÔËÕ Ï×ÜÇ×Ï¿Ë 12 ÑÓÖÑÏÄÔÃÏÆÇ ¿ÇÇÂÎÇÄÃÀ. ÉÃÏÑÈÇÐÃÕ ÒÃÔÃÕÍÇØ ÕþÃÏÑÕ ÕÃÍ×ÀÃÔË ÙËÉÐËÕ ÒÔÇÜÇÐÖÃÅËËÀ ÆÃÚ×ÔÃØÕ. „ÒÑÎÍÑØÐËÍËÕ 40 ƾǓ ÃÏ ÙËÉÐËÕ ÒÔÇÜÇÐÖÃÅËà ÏÃËÕ¿Ë ÒÃÔËÜ¿ËÅ ÉÃËÏÃÔÀÃ. ×ÅÚÑÇÀ¿Ë ÏÅÚÑØÔÇÄË ÓÃÔÀØÇÎË ÚÇÎÑØÃÐË ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë ¼ÃÏÑÕØÎÃÕà Æà ÉÃÏÑÈÇÐÇÄËÕ ÏÑÙÛÑÄÃÕ ÕÃÏÑÏÃØÎÑÆ ×ÈÔÑ Ú¿ËÔÃÆ ÃÒËÔÇÄÕ. ÉÇÎà ÒÃÖËÿØËÎË: „ლაშა ბაქრაძ­ ესაც სურდა ჩემი გამოფენა, მაგდა გუ­ რულსაც და ისე დაემთხვა, რომ არტი­ სტერიუმის ნაწილი აქ იფინებოდა. მეც მიხარია, ერთი მხრივ, პერსონალური გამოფენასავით არის, რადგან ცალკე დარბაზშია და მეორე მხრივ, სხვა მხატ­ ვრებთანაც მიწევს შეხება. მსიამოვნებს, რომ ამ გამოფენას თან სდევდა თინიკო სამადაშვილის მუსიკალური გაფორმება. საერთოდ გამოფენას ჩემთვის განსაკ­ უთრებული მნიშვნელობა აქვს. მაქვს იმ­ ის შეგრძნება, რომ ძალიან სასარგებლო რამეს ვაკეთებ. ალბათ, ჩემი გამოცდ­ ილების განაწილება მსურს ქვეცნობიერ­ ად ქართველი დამთვალიერებლისთვის... აქ წარმოდგენილ ნამუშევრებში პირამი­ დების თემაა, როგორც გეომეტრიული და ისტორიული ფიგურა. პირამიდებს აშენებდნენ საამაყო ადამიანებისთვის, საამაყო ძეგლი იყო. გამოვიყენე უტილ­ იტარული საგნები, როგორიც არის ფო­ ტოაპარატები, კინოაპარატები, რადიო, მეტრონომები, ის, რასაც ყოველდღე ვხვდებით. ამისგან აწყობილი პირამიდე­ ბი ფაქიზ წონასწორობაში იმყოფებიან. წონასწორობის და უწონასწორობის თე­ ორიით, რადგან ფაქიზი წონასწორობის დარღვევა ადვილია. ამის გასაღები რაში მდგომარეობს, ყოველ ნივთს, რომელიც ერთმანეთთან ურთიერთობს და ერთმ­ ანეთთან რაღაც მიმართებაშია, პატარა ეტიკეტები აქვს გაკეთებული, რომელზ­ ეც არის სისხლის ჯგუფი ან სხვა რაიმე მითითებული, რომელიც ადამიანის ყო­ ფას განსაზღვრავს, ვის ეკუთვნოდა ეს საგანი. ამაშია ნამუშევრების დრამატიზ­ მი. ერთი მხრივ კითხვა იბადება, რომ ეს ნივთები სხვადასხვა ეპოქას ეკუთვნის, მაგრამ დღევანდელობაში ძალიან ნაცნ­ ობი ნივთები თუ ფუნქციონირებს, ვინ იყო მათი პატრონი და ადამიანის სიცო­ ცხლე რამდენად მდგრადია. მცველები ჰყავს, როგორც ეგვიპტურ მითოლოგი­ აშია. არის პირამიდების მცველი ანუბ­ ისები. დღეს, რადგან ტურები არ გვყავს, მოდერებად ძაღლები გამოვიყენე, რო­ მელსაც მუზარადები ახურავთ თავზე. ძაღლებს შორის მე ვარ. სიმართლე გი­ თხრა, არც მინდა, რომ აპლოდისმენტები იყოს. თბილისის მხატვრული ცხოვრე­ ბის ჩვეულებრივი ნაწილია“. გელა პატიაშვილის წიგნები საქა­ რთველოში მკითხველის მოწონებით სარგებლობს. „პოლკოვნიკის 40 დღის“

გელა პატიაშვილის ნახატები გამოიფინა ამერიკაში, გერმანიაში, საფრანგეთსა და ჰოლანდიაში

ÖÔÛÐ ßÐãØÐÌåØÛØ: „ÓËÔÜÓÔ âÐàÐáÍåÔÛÞ ÔÏÔÑâ ÍÐåØâØ èÞÕØÔáÔÑØâ ÕÞáÜÔÑâ, ÜÐÖáÐÜ ÏÐÛØÐÝ äÎØáâ ÜÞÏÔÑÝÐ, áÐÓÖÐÝ áÐÜÓÔÝØ ÐáÊÔåÐÝØÒ ÖÐÚÔÍÓÐ èåÔÛÐ ÜÒÓÐáØ ÐËÜÞÊÝÓГ

- ÉÃÏÑÆËÕ, ÔÑÏ ËÏ ÒÇÔËÑÆ¿Ë ÔþÃÅ ÆÑÉÏÇÄ¿Ë ÏÑÓÅÇØÃÕ ÉÃÇÓÇÅËÀ... ­ მე ყოველთვის მაინც თავისუფალ იდეებზე და თანამედროვე ხელოვნებაზე ვმუშაობდი. ერთმანეთს ეს ვერ ერწყმო­ და. წმინდა ქართული ისტორიული გადმ­ ოსახედიდან, როგორც ჩანს, თანამედრ­ ოვე ხელოვნება უფრო ვულგარული და აღვირაწყვეტილი შემოქმედებაა. ძნელი იყო, ერთ საზოგადოებაში ისეთი რაღა­ ცები გადაიკვეთა, რაც სირთულეებს ქმ­ ნიდა, თუმცა დღეს მაინც აქ ვარ. - Ôà ÃÔËÕ ×ÅÚÑÇÀ¿Ë ËÕÇÀË, ÔÃÅ ÃÓ ÃÔ ÃÓØÕ ÓÃÔÀØÇÎ ÚÇÎÑØÃÐÕ? ­ ძნელი სათქმელია. როდესაც საქა­ რთველოში მხატვრებს უყურებ, ეს არის იმედის მიცემის და იმედის გაცრუების კასკადი. ასვლა­ჩასვლის. იქაური ცხ­ ოვრება უფრო სტაბილურია და ასეთი ექსცესები არ ხდება. ფსიქოლოგიური, შეშფოთების ან აღფრთოვანების ფაქტ­ ები უფრო ნაკლებად არის. ამიტომ, ამ მხრივ, შეიძლება აქაურ მხატვრებს იქ­ აურობა მოსაწყენად მიაჩნიათ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ის, რაც მხატვრული სამყაროა, სხვა ფენაა, რომელიც სხვა ენ­ ერგეტიკით ცხოვრობს და ერთმანეთის უფრო კარგად ესმით, ვიდრე სხვას. ერ­ თი სალაპარაკო ენა აქვთ. მაინც დიდი ხელოვნების ერთი ნაწილია. - ÏÚÃÖØÃÔË ×ÈÔÑ ÚÃÔÀ À× ÏÙÇÔÃÎË? ­ მიჭირს არჩევანი გავაკეთო, როდე­ საც ვწერ, იქ მწერალი ვარ და როდესაც ვხატავ ­ მხატვარი. მაგრამ ორივე მჭირ­ დება. სიამოვნება ორივეგან ერთია. თე­ რაპიასავით არის. ÒÃÃÖà Ó×ÔÆÃÂÇ, ÏÙÇÔÃÎË, ÇÕÇËÕÖË: „ამ ყველაფერს ძალიან კარგად ვიცნობ საფრანგეთიდან. შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ნიცელ ძაღლებსაც ვიცნობ, რო­ მლებიც გელას აქვს დახატული. ძალიან ბევრი ნახატის ხატვის პროცესს შევს­ წრებივარ, იმიტომ რომ გელა ჩემი მეგო­ ბარია, ძალიან მიყვარს ის, რასაც გელა აკეთებს. ჩვენ ნაცრისფერ და ცოტა სე­ ვდიან ყოფაში კარგ ხასიათზე გაყენებს.

EXCLUSIVE გარდა, დღემდე, გამოცემული აქვს „თითი ბოთლში“ და „სინდიკატი“ . „პოლკოვნიკის 40 დღე“ პირველი წიგნია, სადაც მოქმედ­ ება სიუჟეტურად თბილისში ხდება. ამ წი­ გნში დღევანდელი ტრაგიკული რეალობა კომედიურ ჟანრშია ასახული. ÉÇÎà ÒÃÖËÿØËÎË: ­ მანამდე არ მინდ­ ოდა ხელოვნურად შემექმნა იმის ილუზია, რომ საქართველოში ვცხოვრობ, ან საქა­ რთველო ისე კარგად ვიცი. მე ვიცი 25 წლის წინანდელი საქართველო და დღეს რასაც ვხედავ, თავიდან აღვიქვამ, როგორც სხვა ქვეყანას, რადგან ეს უკვე სხვა ქალაქია. ხა­ ლხიც შეიცვალა, მეც შევიცვალე, ჩემი ხე­ დვაც. „პოლკოვნიკის 40 დღე“ არის პოლკ­ ოვნიკზე, რომელსაც უპენსიოდ ტოვებენ. ასე გგონია, რომ მისი ცხოვრების დასასრ­ ულია. არავის სჭირდება, ისევე როგორც

საზოგადოების დიდი ნაწილი უარაფროდ არის დარჩენილი, ძალიან კომედიური ფო­ რმით არის გადმოცემული, რაც საშუალებ­ ას იძლევა, ძალიან მსუბუქად წაიკითხო. - ÔÃÖÑÏ ÙÃÚØÇÆËÀ ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑÆÃÐ? ­ სანამ საქართველოდან წავიდოდი კორესპონდენტად ვმუშაობდი „ლიტერა­ ტურული საქართველოსთვის“. ძალიან ნაციონალური ტენდენცია იყო. ვწერდი უცხოელებზე რომლებიც ჩამოდიოდნენ, მხატვრებზე, მოგზაურებზე, ვინც ჩამოდი­ ოდა საქართველოში ყველას ვხვდებოდი, მაგრამ ეს არ აწყობდათ მაშინ. უნდოდათ, რომ ეს ყოფილიყო სუფთა ქართული გაზე­ თი, საქართველოზე და ქართველ მხატვრ­ ებზე გვეწერა. 1988­89, 9 აპრილს დაემთხვა ეს. ასე გვეგონა, რომ თუ საბჭოთა იმპერიას ვე­ ბრძვით, ჩვენ ვებრძვით ყველაფერს, რაც

„გელა ძალიან საინტერესო ადამიანია. როგორც მხატვარი ძალიან განსხვავებულია, თავისებური ხედვა აქვს. გელა ასევე საინტერესო მწერალიც არის“... © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ჩვენ არ გვგავს. თუმცა ახლა ყველაფერს ვაფასებთ ისე, რომ ეს იყო ქსენოფობიური მოვლენა და არა რაღაცა მიზნით გაკე­ თებული. დღემდე საქართველო ეძებს თავისი ყოფიერების ფორმებს, მაგრამ ძალიან უჭირს მოძებნა, რადგან რამდ­ ენი არჩევანიც გაკეთდა, ყველა მცდა­ რი აღმოჩნდა. იმედი მაქვს, რომ დაგრ­ ოვილი გამოცდილება საშუალებას მო­ გვცემს ისეთი ფორმა მოვძებნოთ, რაც საშუალებას მოგვცეს ნორმალურად ვიცხოვროთ, არ ვიყოთ ამ კატაკლიზ­ მებში გაჭედილი. გარემო შეიცვალა, მოვიდა ის ხა­ ლხი, რომელიც არსად არ გვინახავს არასდროს, რომლებიც ჩვენგან განსხვ­ ავდებოდნენ და ჩვენ წავაგეთ იმ მოედ­ ანზე რასაც კულტურული თუ ინტელე­ ქტუალური მოედანი ერქვა.

სხვა სამყაროში გადაყავხარ. მის ნამუშე­ ვრებში იუმორია, ყოველთვის თბილია, არააგრესიულია. ყოველთვის განახებს საგნების იმ მხარეს, რომელშიც რაღაც მშვენიერების ნაწილია. გელა სულ კო­ ნცენტრირებულია კარგზე და პოზიტი­ ურზე“. ÐËÍÑ ÅÇÅÚÎÃÂÇ, ÏÚÃÖØÃÔË: „ადრე ჩვენ ერთად ვმუშაობდით მარჯანიშვი­ ლის სახელოსნოში. პეტერბურგშიც ერ­ თად ვიფინებოდით. გელა ძალიან საინ­ ტერესო ადამიანია. როგორც მხატვარი ძალიან განსხვავებულია, თავისებური ხედვა აქვს. თუნდაც ეს გამოფენა. გე­ ლას მწერლობაც ძალიან საინტერესოა. ის უკვე დიდი ხანია ევროპაში ცხოვრობს და იგრძნობა ეს ევროპული სკოლა“. ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

41


ნანი ბრეგვაძე ცხოვრებისეული „მარტო მომღერლობა, როგორც დედაჩემი ამბობდა, არ არის მთავარი. შენი პატიოსნება, ადამიანობა და კეთილშობილებაა ყველაზე მთავარიო“ my View

დეა თავბერიძე

ÓÃÎË, ÔÑÏÇÎËÅ ÀÃØËÕË ÐËÁËÀ ×ÍØÇ ÃÀÇ×ÎË ÙÎÇÄËà ÏÕÏÇÐÇÎÕ ÚËÄÎÃØÕ, ÍØÎÃØ ÕÅÇÐÃÜÇ ÆÉÃÕ Æà ÆËÕÍËÕ ÒÔÇÜÇÐÖÃÅËÃÜÇ ÏÑÙØÇ×Î ÕÖ×ÏÔÇÄÕ ÅÑÅÚÎÃÆ ×ϾÇÔËÕ. ÆÃÕÃÙÛËÕËÕÀØËÕ ÍË ÏÑËÄÑÆË¿Ã, ÚÏà þÃÔ ÏÃÓØÕÑ, ÏÃÉÔÃÏ ÕËϾÇÔËÕ ÆÃÙÛÇÄËÕÀÃÐÃØÇ ÛØÇÎÃÕÀØËÕ ÏËÕÃÚØÇÆÔË ËÛÑ ÇÕ ÀÃØÏÆÃÄÎ×ÔË ÕØÎÃ... ÂÃÎËÃÐ ¾ÇÎÃØÆÃ, ÃÏËÖÑÏÃÅ ÆÃÕÁËÔÆà ÇÕ ÆÃܾØÇØà ÕÖ×ÏÔÇÄÀÃÐ... ÏÃÏÃÍÃÅÇÄË ÈÇÚÜÇ ÆÉÇÄËÃÐ Æà ÅÑÅÚÃÎË ÎÇÉÇÐÆËÕ ÙËÐÃ¿Ç ÓÇÆÕ ËÚÔËÃÐ. ÐÃÐË ÄÔÇÉØÃÂÇÕ ÀØÃÎÇÄË ÇÅÔÇÏÎÇÄà Æà ÃÅÚÃÆÇÄÕ, ÔÑÏ ×ÜÑÏÑÆ ÄÇÆÐËÇÔËà Æà ÇÕ ÄÇÆÐËÇÔÇÄà ÕÙÑÔÇÆ ÀÃØËÕË ÚÃÎÚËÕ ÕËÛØÃÔ×ÎÏà ÏËÃÐËÁÃ. ƾÇÕ, „ÄÔÃØÑ ÔÇÓÑÔÆÕËÕ“ ÆÃÏÕÃÚ×ÔÇÄËÀ, ÏÃÔÀÎÃÅ ÉÃÏÑÔ¼Ç×ÎË Æ¾Ç ÃÓØÕ, ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë ÏÑϾÇÔÎËÕ ÒËÔØÇÎË ÆËÕÍË, ÒËÔØÇÎË ÕÑÎÑ ÃÎÄÑÏË ÉÃÏÑËÅÃ. ÜÃÜà ¿ÇÐÉÇÎËÃ: „ეს ჩვენი საამ­ აყო მომღერლის მართლაც უნიკ­ ალური ალბომია, რომელზეც ორი წელია ვმუშაობთ. თავიდან, როდე­ საც ამაზე საუბარი დავიწყეთ, გა­ გვიკვირდა, არ გვჯეროდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეა. დისკში შესულია ყველა ის ჰიტი, რომელიც თავის დროზე ქალბატონი ნანისთვის და­ იწერა და რომელიც ძალიან უყვა­ რს ჩვენს მსმენელს. რაც ყველაზე მთავარია, განახლებული არანჟი­ რებებია, რომელიც ნიკა რაჭველმა გააკეთა. სწორედ მისი დაკავებუ­ ლობის გამო გაიწელა ასე ალბომი, თუმცა ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მინდა გითხრათ, რომ უნიკ­

42

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

ალური ჟღერადობის ფანტასტიკური ალბომი გამოვიდა. ვფიქრობ, ერთ­ ერთი შედევრია და მე ვამაყობ, რომ „ბრავო რექორდსის“ გუნდმა იმუშავა ამ პროექტზე, დიდი მადლობა, პირვ­ ელ რიგში, ქალბატონ ნანის და ყველა იმ კომპანიას, რომელმაც მხარდაჭერა გამოგვიცხადა ­ პსპ­ს, თიბისი ბანკს და ქალაქ თბილისის მერიას. განსაკ­ უთრებული მადლობა ქალბატონ მარი­ ნა ბერიძეს, რომელიც ამ შემთხვევაში, ჩვენი თხოვნით, ამ ალბომის ერთგვარი მუსიკალური პროდიუსერი იყო. ალბო­ მი კომერციულ გაყიდვაში ნოემბერში გამოვა, ასე რომ, დიდი სიურპრიზი და სიამოვნება ელის ჩვენს მსმენელს. მი­ ნდა აღვნიშნო, რომ ქალბატონი ნანი სტუდიაში მუშაობისას ყველაზე პუნქ­ ტუალური, ყველაზე მოწესრიგებული და ყველაზე თავმდაბალია. ძალიან დი­ დი სიამოვნება მოგვანიჭა მასთან, რო­ გორც პროფესიონალთან, მუშაობამ“.

ÐÃÐË ÄÔÇÉØÃÂÇ: „მინდა მადლობა ვუთხრა იმ გუნდს ვინც თავიდან ბო­ ლომდე ჩემ გვერდით იდგა. მართალი გითხრათ, შიშის გრძნობით ვიყავი შე­ პყრობილი. ამ ალბომზე ფიქრი 2 წლის წინათ დავიწყეთ, მაგრამ მე და ნიკაც ხშირად ვიყავით დაკავებულნი. ამ­ ასობაში დრო გავიდა. ხმა, რომელიც მაშინ შესანიშნავად მქონდა, ალბომის ჩაწერისას მაინცდამაინც კარგად აღ­ არ ჟღერდა, შიშით მივდიოდი სტუდ­ იაში, შიშით ვწერდი, როცა მეუბნებო­ დნენ ძალიან მაგარიაო, ვფიქრობდი, ალბათ, კარგად ვერ მისმენენ­მეთქი. მაგრამ განწყობა, რომელიც ჩემ მიმა­ რთ იყო, ის დიდი სიყვარული და პატი­ ვისცემა ძალას მმატებდა და თავს მა­ რთლა ბევრად უკეთ ვგრძნობდი, ამის წყალობით სიმღერაც უფრო და უფრო უკეთ გამომდიოდა... ამისთვის, ყველ­ ას, ვინც ჩემ გვერდით იყო, უღრმესი მადლობა, რომ არა ისინი, მე ვერასდ­ როს ჩავწერდი, თუ გვერდით ვინმე არა

მყავს ვერ გავაკეთებ, რადგან ბუნებით არა ვარ აქტიური. მე შემსრულებელი ვარ. აქ არ გიღალატებ... მთავარია, ეს ალბომი ჩემს მსმენელს მოეწონოს. რა თქმა უნდა, ბევრი აზრი არსებობს, ალბათ, ყველას არ მოეწონება, მაგრამ მთლიანობაში აქ ისეთი სიყვარულია ჩადებული და ისეთი ენერგია, რომ შე­ უძლებელია არ მოგეწონოთ. ამიტომ, კიდევ ერთხელ მადლობა მთელ ჩემს ქართველ ხალხს, თქვენ რომ არა, არ­ აფერი გამოვიდოდა. ახლა მეტირება კიდეც, ძალიან დიდ სიყვარულს ვგრძ­ ნობ, ეს არის მნიშვნელოვანი. - ÇÕ ÃÔËÕ ÀÓØÇÐË ÒËÔØÇÎË ÓÃÔÀ×ÎÇÐÑØÃÐË ÃÎÄÑÏË, ÔÑÏÎËÕ ¼ÃÙÇÔÃÅ „ÄÔÃØÑ ÔÇÓÑÔÆÕËÕ“ ÆÃÚÏÃÔÇÄËÀ ÏÑÚÇÔÚÆÃ, ÃÓÃÏÆÇ ÃÔ ËÛÑ ¿ÇÏÑÀÃØÃÜÇÄÇÄË? ­ არ იყო... ჩემგანაც არ მოდიოდა არანაირი დაინტერესება. როდესაც აზრად მომივიდა, რომ აუცილებელია, მე ქართული სიმღერები ჩავწერო და ქართული დისკი მქონდეს, აი, მაშინ გაჩნდა ჩემს ირგვლივ არაჩვეულებრი­ ვი ხალხი, რომლებმაც ამ წინადადება­ ზე დაიწყეს მუშაობა. ეს აზრი ნელ­ნე­ ლა მომდიოდა. ძალიან ბევრი ჩანაწერი მაქვს „ორერასთან“ ერთად, ასევე მე­ დეასთან ერთადაც. ამიტომაც მეგონა, რომ ეს დისკია, უფრო ფირფიტა, ამიტ­ ომ დიდი მოთხოვნილება და დიდი პრ­ ეტენზიებიც, რომ მე უსათუოდ უნდა ჩამეწერა, არ მქონია. მერე კი გაირკვა, რომ ცალკე დისკის სახით არ მქონია. ჩემი ალბომი მოსკოვში გამოიცემოდა. აქ არ იყო სტუდია, სადაც ხარისხიანად ჩაწერდი. ახლა კი ყველა, ვისაც კი ჩე­ მთვის სიმღერა დაუწერია, ამ დისკშია. თუმცა ბევრი სიმღერა მაინც ვერ შევი­ და, ყველას ვერ ჩავწერდით. - ÏËÀÚÃÔËÀ, ÔÑÏ ÕÖ×ÆËÃ¿Ë ¿Ë¿ËÀ ØÙÇÔÆËÑ, À× ¿ÇÉËÂÎËÃÀ ÉÃËÚÕÇÐÑÀ ÒËÔØÇÎË ÍÑÐÅÇÔÖË, ÏÿËÐÃÅ ËÛÑ ¿Ë¿Ë?

­ ძალიან დიდი განსხვავება ნამდ­ ვილად არ არის... შიშზე მეტად ეს უფ­ რო ღელვაა, ყოველთვის ვღელავდი, ახლაც ვღელავ. რუსეთში, უკრაინაში, ბელორუსიაში, იქ დიდი განცდა იმ­ დენად არა მაქვს, იქ ყველაფერი მო­ სწონთ, მაგრამ, როდესაც საქართ­ ველოში ვმღერი, ძალიან ვღელავ, აქ ჩემი ხალხია, მათ ყურს კი ვერაფერს გამოაპარებ. სიმღერა ზედმიწევნით დახვეწილი უნდა იყოს. პასუხისმგე­ ბლობა ბევრად მეტია. აქ უკვე მარტო სიმღერა არ არის, ყველაფერი ერთად მოდის, შენი დგომა, შენი სიარული, ლაპარაკი, განცდა, ჩაცმულობა... - ÃÚÎÃÅ ÔÇÒÇÖËÅËÑÄÀ ÚÑÎÏÇ ÕÃÚοË? ­ არავინ დამიჯერებს, მაგრამ მე და მედეა გონგლიაშვილს რეპეტიციები არასდროს გვქონია, ის ნამდვილი გე­ ნიოსი იყო. ტელეფონით დამირეკავდა, როიალს მიუჯდებოდა და ასე ვმუშაო­ ბდით. მერე, მოსკოვში ან პეტერბურ­ გში, კონცერტამდე ორი დღით ადრე მივდიოდით დარბაზში და იქ გავივლ­ იდით რეპეტიციას. ადრე, როცა „ორ­ ერაში“ ვმღეროდი, ისე ხშირად გამო­ ვდიოდით თბილისში, ამიტომ ძნელი არ იყო ჩვენი მუშაობა. რეპეტიციები „ორერასთან“ ერთად მქონდა. 30 კო­ ნცერტს ჩავატარებდით, ჩამოვიდო­ დით, ერთი კვირა დავისვენებდით და ისევ ვრეპეტიციობდით. ეს იყო სცენ­ აზე ჩემი ჩამოყალიბების ძალიან საინ­ ტერესო პერიოდი. ახლა რეპეტიციები უკვე აღარა მაქვს. ჩემი პიანისტი რე­ პეტიციობს. სხვა პიანისტი მყავს, ძა­ ლიან ნიჭიერი კაცია, თვითონ მოვიდა ჩემთან, მინდა დაგიკრათო. ნიჭიერი იყო, მაგრამ მედიკოსნაირად ვერ უკ­ რავდა და არ მომწონდა. მედიკო კი ვერ ჩამოდიოდა მოსკოვიდან. მე ვუთხარი, ისწავლე, როგორც მედიკო გონგლი­ აშვილი უკრავს და მერე მოდი ჩემთან

მეთქი... მთელი რეპერტუარი აქვს შე­ სწავლილი, მაგრამ, როდესაც ბისზე მინდა ვიმღერო, ვერ ვმღერი, იმიტომ რომ არ იცის. ისე ვერ დამიკრავს, რო­ გორც საჭიროა. ამიტომ მე კი არ ვრ­ ეპეტიციობ, ის რეპეტიციობს. იმდენს უკრავს და იმდენს მეცადინეობს, რომ არ შეეშალოს. თუ ერთი აკორდი შეეშ­ ალა, მერე უკვე წასულია საქმე... ვე­ ღარ მეწევა... ასეთ რამეს როცა აკეთ­ ებს, მისი მოკვლა მინდება. ყველაფერს ვპატიობ ადამიანს, ოღონდ, როდესაც მე ვმღერი და ცუდად უკრავს, ძალიან მოქმედებს ჩემზე, მაშინ რაღაც მემა­ რთება, თვალებზე ბინდი მეფარება. მუსიკაში თუ ხელი შემიშალე, ჩემი მტ­ ერი ხარ. - ƾÇØÃÐÆÇÎ ÃÚÃÎÉÃÜÔÆà ÏÑϾÇÔÎÇÄÕ ÔÑÉÑÔ ¿ÇÃÈÃÕÇÄÀ? ­ ძალიან კარგები არიან, მაგრამ ცუდია, რომ ქართულს არ მღერიან, ამდენი გადაცემაა და მეტირება, რომ ყველა ქართველი მომღერალი ევრო­ პულზე გადავიდა. რა ხდება? ამდენი ქართული სიმღერაა, მერე რა, რომ ჩე­ მი ნამღერია, შენ შენი ინტერპრეტაცი­ ით იმღერე. ნინო ქათამაძე ხომ არაჩ­ ვეულებრივად მღერის, თავისებურად. შენ მოგწონს, არ მოგწონს, სხვა საქმ­ ეა, მაგრამ ის მუშაობს ამაზე, არ მეორ­ დება. ქართულზე უკეთესი სიმღერები სად უნდა მოძებნო? გადაგვარდა ახ­ ალგაზრდობა, არავის არ უნდა ქართ­ ული სიმღერა, იცით რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ძნელია. - ÔÑÉÑÔÅ ØËÅË, ÏÑÕÙÃØÎÇ ÃÔÃÕÑÆÇÕ ÉÛÑÎËÃÀ, ÔÃÖÑÏ? ­ ერთი პერიოდი, ჩემი თანხმობით, თეატრალურ ინსტიტუტში საესტრ­ ადო კურსი გაიხსნა, მაგრამ მაშინ არ მქონდა დრო. ხშირად ვიყავი გასტრო­ ლებზე და ამის გამო იშვიათად მივდ­ იოდი... ერთხელ კი მოსკოვში კულტ­ ურის უნივერსიტეტში მასტერკლასებ­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


სინანულითა და ახალი დისკით

„მადლიერი ვარ ყველა იმ ადამიანის, ვინც ჩემს ცხოვრებას და შემოქმედებას მნიშვნელოვანი კვალი დაატყო. მადლიერი ვარ ჩემი მსმენელის, რომელიც მუდამ მანებივრებდა ერთგულებითა და სიყვარულით“ ნანი ბრეგვაძე: „არავის ვუნდივარ, თორემ რომ დამიძახონ ყველას ვეტყვი რა უნდა და როგორ. მაგრამ ჩემი თავი არა აქვთ მაგათ“...

EXCLUSIVE ის ჩასატარებლად მიმიწვიეს. გამიკვ­ ირდა, ალბათ, სახელი სჭირდებოდათ. მასტერკლასების ჩატარება ძალიან მიყვარდა და ახლაც მიყვარს. არავის ვუნდივარ, თორემ, რომ დამიძახონ, ყველას ვეტყვი რა უნდა და როგორ. მაგრამ ჩემი თავი არა აქვთ მაგათ, არ სურთ ჩაწვდნენ ქართული სიმღერ­ ის სიღრმეს. აქვთ თავიანთი სამყარო, რომელშიც იხარშებიან და ეს აკმაყო­ ფილებთ. როგორ შეიძლება ქართველი ადამიანი არ იყოს მუსიკალური, ან არ ჰქონდეს ხმა? მუსიკალურებიც არიან, ყველას გადასარევი ხმა აქვს, მაგრამ

წინ ვერ მიდიან, რადგან გემოვნება ნუ­ ლზე აქვთ. ამიტომ თუ ქართველი ხარ, უნდა ჩაწვდე ქართული სიმღერის სიღრ­ მეს. მე ძალიან მიყვარს ხალხური სიმღ­ ერები. შენი ფოლკლორი შენი ფუძეა, და კარგად უნდა იცოდე. ასეთი სიმდიდრე, როგორიც ჩვენ გვაქვს, ქართული ფო­ კლორი, სხვაგან არ არსებობს. მაშინ, როცა უცხოელები აფასებენ, გულს მტ­ კენს ქართველი მომღერლების ზედაპი­ რულობა. იაპონელები სულელები ხომ არ არიან გაგიჟდნენ ქართულ ფოლკ­ ლორზე და ისწავლეს, ამერიკელებიც მოდიან, სწავლობენ, მღერიან. იქ წასუ­

ლებიც გამუდმებით რეპეტიციობენ... ჩვენი მომღერლების დიდი უბედურება ამასთან ერთად იმაშიც არის, რომ გასტ­ როლებზე ვერ მიდიან, დრო მოვიდა ას­ ეთი. მე ამ მხრივ ბედმა გამიღიმა. - Ç.Ë. ÍÏÃÛÑÈËÎË ÚÃÔÀ ÀÓØÇÐË ÉÃÐØÎËÎË ÅÚÑØÔÇÄËÀ... ­ ამაზე მეტად ბედნიერი არამგონია ადამიანი იყოს. ჩემს ირგვლივ ყოვე­ ლთვის იყვნენ ჩვენი დროის საუკეთესო პოეტები და კომპოზიტორები. თითო­ ეული ადამიანის ცხოვრება მისთვის ძვირფას მოგონებებს ინახავს. ჩემთ­ ვის ასეთი მოგონებები იმ ნიჭიერ და

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

საინტერესო ადამიანებს უკავშირდება, რომლებთან მეგობრობით და შემოქმ­ ედებითი ურთიერთობით ძალიან გამა­ ნებივრა ცხოვრებამ. მე მერგო უდიდესი ბედნიერება და პატივი, მეთანამშრომლა ჩვენი ეპოქის საუკეთესო ხელოვანებთან. მათი დახვ­ ეწილი შემოქმედება შესრულების შესა­ ბამის ხარისხს მოითხოვდა, რასაც დღ­ ესაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდები, განსაკუთრებით მაშინ, რო­ დესაც მათ მიერ ჩემთვის შექმნილ სი­ მღერებს ვასრულებ. მადლიერი ვარ ყველა იმ ადამიანის, ვინც ჩემს ცხოვ­ რებას და შემოქმედებას მნიშვნელოვ­ ანი კვალი დაატყო. მადლიერი ვარ ჩემი მსმენელის, რომელიც მუდამ მანებივრ­ ებდა ერთგულებითა და სიყვარულით. მე სულ მომავლით ვცხოვრობ. მერე რა, რომ წლები მემატება, იცით, რამდ­ ენი გეგმები მაქვს? ვერც წარმოიდგ­ ენთ. სულ ნატალიაზე ვფიქრობ, რომე­ ლიც კლასიკურ მუსიკას მღერის. სულ ვამბობ, ღმერთო იქამდე მაცოცხლე, სანამ მას არ ვნახავ მეტროპოლიტენ ოპერაში. ასევე ბევრი ცხოვრებისეული გეგმა მაქვს განსახორციელებელი, მი­ ნდა გვერდით სულ მყავდეს და მყავდეს ხალხი, რასაც აკეთებდა დედაჩემი. ეს ტრადიცია მგონი გამომდის. სტუმარ­ თმოყვარეობა ხომ ყველა ქართველშია გამჯდარი. ეს გრძელდება ჩემს სახლში, სხვათა შორის, დედაჩემი ეკამ შეცვ­ ალა. ძალიან დიდი ძალა მაქვს ეკათი. ის ოჯახის ბურჯია. - ÂÃÎËÃÐ ÍÔËÖËÍ×ÎË ÚÃÔÀ ÚÑÎÏÇ ÕÃÍ×ÀÃÔË ÀÃØËÕ ÏËÏÃÔÀ, ÕÚØÇÄËÕ ÏËÏÃÔÀÃÅ ÃÕÇ ÚÃÔÀ? ­ ჩემი შვილისა და შვილიშვილების მიმართაც გამოვხატავ კრიტიკას, მა­ გრამ ზოგჯერ თავს ვიკავებ, ძალიან ბრაზობენ. ჩხუბის თავი არა მაქვს, მა­ გრამ გამოხედვაში მატყობენ. არავის არ უყვარს კრიტიკა, მაგრამ მე რატო­

მღაც კრიტიკას პატივს ვცემდი. ახლა არ არის კრიტიკა და ამიტ­ ომაც არ არის კარგად საქმე. - Ôà ÃÔËÕ ËÕ, ÔÃÜÇÅ É×ÎË ÂÃÎËÃÐ ÉÙÛÆÇÄÃÀ? ­ ძალიან ბანალურ რაღაცას გეტყვით, დედაჩემს და მამაჩემს ისე არ ვაფასებდი, როგორც ახ­ ლა ვაფასებ, ამის ძალიან დიდი სინანული მაქვს. მამაჩემი ძალიან ავად იყო, ვერ დადიოდა, ამიტომ არ ვუთხარი, რომ ჩემს ვარსკვ­ ლავს ხსნიდნენ, არ მინდოდა გუ­ ლი დასწყვეტოდა, რადგან ვერ წამოვიდოდა. მაგრამ ახლა ვფ­ იქრობ, ხომ შეიძლებოდა რაღაც მომეფიქრებინა, კიბეებზე ჩამო­ მეყვანა და ვარსკვლავის გახსნა­ ზე მიმეყვანა. ბევრი წვრილმანიც არის და დღეს ამ წვრილმანის გახსენება ძალიან დიდ სინანუ­ ლს მგვრის. რადგან სწორედ ამ წვრილმანებისგან შედგება ცხ­ ოვრება... მეტი კი, რასაც ღმერ­ თი გაძლევს, იმისი მადლობელი უნდა იყო და იმის მადლობელი ვარ. მე რომ დღემდე თქვენთ­ ან ერთად ვდგავარ და თქვენ მე მიღებთ, ეს ყველაზე მთავარია. მარტო მომღერლობა, როგორც დედაჩემი ამბობდა, მთავარი არ არის. შეიძლება ხმა დაკარგო... ამიტომ შენი პატიოსნება, ადამ­ იანობა და კეთილშობილებაა ყვ­ ელაზე მთავარი. ÐËÍÑÎÑÜ ÔÃÁØÇÎË, ÕÃÑÔÍÇÕÖÔÑ ØÇÔÕËÇÄËÕ ÃØÖÑÔË: „ღმერთს დიდ მადლობას ვწირ­ ავ, რომ წილად მხვდა პატივი, მასთან ერთად კონცერტმაი­ სტერისა და დირიჟორის რანგ­ ში არაერთხელ ვმდგარიყავი სხვადასხვა ქვეყნის სცენაზე, მაგრამ დღეს განსაკუთრებუ­ ლად მიხარია, რომ ჩემეული ჰარმონიითა თუ საორკესტრო ჟღერადობით შემოსილი უკვდ­ ავი ქართული მელოდიები ნანი ბრეგვაძის შეუდარებელი შესრ­ ულებით სამუდამოდ აღიბეჭდა აუდიოფირზე. ეს არის ის, რი­ თაც სიცოცხლის ბოლო წუთა­ მდე ვიამაყებ“. ÏÃÔËÐà ÄÇÔËÂÇ, Ï×ÕËÍÃÎ×ÔË ÒÔÑÆË×ÕÇÔË: „სპეციალუ­ რად მისთვის ქმნიდნენ სიმღერ­ ებს დიდი ქართველი კომპოზ­ იტორები და პოეტები მისთვის წერდნენ ლექსებს... (არამარტო ქართველი) ეს ალბომი მთელი მისი განვლილი ცხოვრების და შემოქმედების შემაჯამებელია. ძალიან დიდი პატივია ის, რომ ამ პროექტში კულტურ­ ის სამინისტრო მონაწილეობს, ძალიან გახარებული ვარ. პი­ რადად მადლობა გურამ ოდიშ­ არიას და ბადრი გრუზინსკის, რადგან პირველივე სიტყვაზე აიტაცეს ეს თემა და მიხვდნენ, რაოდენ ისტორიულ ფაქტთან ჰქონდათ საქმე. მე ყველაზე ბედნიერი ვარ, იმიტომ, რომ ნანისთან მომიწია მუშაობა. მა­ დლობა ზაზას და ნანის, რომ ასეთი პატივი დამდეს. ეს 21­ე საუკუნის დისკია. თუ გინდა, რომ ქართული სიმღერა იმღე­ რო, სწორედ ეს დისკი უნდა იყ­ ოს შენთვის სამაგიდო. ნანი დი­ დი მომღერალია, გამორჩეული თავისი ხელწერით, ინდივიდუ­ ალიზმით და მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი სიმღერის მა­ ნერით. ის არავის ჰგავს“... ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

43


გიგი გაჩეჩილაძე ნინი წი my View თამარ გონგაძე

2 ÑÓÖÑÏÄÇÔÕ ÏÑÅÇÍØÃØÇ ÉËÉË ÉüǼËÎÃÂÇ 26 ÙÎËÕ ÉÃÚÆÃ. ÃÏÄÑÄÕ, ÔÑÏ ÇÕ ÛØÇÎÃÜÇ ÆÃ×ØËÙÛÃÔË ÆÃÄÃÆÇÄËÕ Æ¾Ç Ã¾ÏѼÐÆà ÏËÕ ÅÚÑØÔÇÄÿË. ÒÔÇÕËÕÀØËÕ ÛØÇÎÃÈÇÔÕ ÃÔ ÛØÇÄÃ, À×ÏÅà ÇÓÕÍÎ×ÜË×ÔÃÆ ¼ØÇÐÀØËÕ ÂÃÎËÃÐ ÕÃËÐÖÇÔÇÕÑ ËÐÈÑÔÏÃÅËÃÕ ÒËÔØÇÎÃÆ ËÏÇÖÇÄÕ. ÉËÉËÕ ÒËÔÃÆ ÅÚÑØÔÇÄÃ¿Ë ÕËÃÚÎÇÃ! ¼ØÇÐÀØËÕ ÅÐÑÄËÎË ÉÃÚÆÃ, ÔÑÏ Õ×Î ÑÔË ÀØÇà ÏËÕ ÅÚÑØÔÇÄÃ¿Ë ÇÔÀË ÎÃÏÃÜË ÉÑÉÑÐà ÉÃÏѼÐÆÃ. ÐËÐË ÙËÍÎÃ×ÔÕ Ú¿ËÔÃÆ ÚÇÆÃØÇÐ ÕÖ×ÆËà „ÀÇÎÿ˓. „ÆÃÃÚÎÑÇÄËÀ ÑÅË ÙÎËÕ ËÓÐÇÄÃ. ÂÃÎËÃÐ ÕÃÛØÃÔÇÎË Æà ÎÃÏÃÜË ÉÑÉÑÃ. ÕþÃÏÑÑÄËÀ ÃÍËÀÚÃØÕ. ÉËÉËÕ ×ÐÆÃ, ÔÑÏ ÅÇÍØà ÃÕÙÃØÎÑÕ“ - ÏËÀÚÔà ÇÔÀÏà ÙÛÃÔÑÏ. ÉËÉË ÆÇÖÃÎÇÄÜÇ ÕÃ×ÄÃÔÕ ÌÇÔÌÇÔÑÄËÀ ÉÃ×ÔÄËÕ, À×ÏÅà ÚÏÃÏþÎà þËÃÔÇÄÕ, ÔÑÏ ¿ÇÛØÃÔÇÄ×ÎË Æà ÄÇÆÐËÇÔËÃ. ÉÃÕ×Î ÜÃÈÚ×ÎÕ ÏËÕË Æà ÕÃÎÑÏÇ ÁÃÁ×ÃÕ ÔØÃÙÎËÃÐË ÔÑÏÃÐË ÆÿÑÔÇÄËÀ ÆÃÕÔ×ÎÆÃ. ÉËÑÔÉË ØÃÔÆÑÕÃÐËÂÇÏ ÃÉØËÕÖÑÕ ÄÑÎÑÕ ÒËÔØÇÎÃÆ „ÒÔÃËÏÖÃËÏ¿Ë“ þËÃÔÃ, ÔÑÏ ÏËÕË Æà ÕÃÎÑÏÇÕ ÏÇÉÑÄÔÑÄà ÕËÛØÃÔ×Î¿Ë ÉÃÆÃËÜÃÔÆÃ. ÕÃÎÑÏÇ Æà ÉËÉË ÆÿÑÔÇÄËÕ ÏÇÔÇ ÇÔÀÏÃÐÇÀÀÃÐ ÏÇÉÑÄÔÑÄÆÐÇÐ, À×ÏÅà ÃÚÎà ÉüǼËÎÃÂÇ ÃÏÄÑÄÕ, ÔÑÏ ÏÃÀ ¿ÑÔËÕ ÔþÃÅ ËÕÇÀË ÏÑÚÆÃ, ÔËÕ ¿ÇÏÆÇÉÃÅ ÛÑØÇÎÉØÃÔË ×ÔÀËÇÔÀÑÄà ÉÃÙÛØËÖÇÕ. ÏÑÍÎÇÆ, ÅÚÇÎË, ÏÖÍËØÐÇ×ÎË Æà ×ÕËÃÏÑØÐÑ ÜÃÈÚ×ÎËÕ ¿ÇÏÆÇÉ ÉËÉËÕ ÅÚÑØÔÇÄÿËÅ ÆÃÆÉà ÉÃÜÃÈÚ×ÎË. ÀÃØÕ ÍÃÔÉÃÆ ÉÔÂÐÑÄÕ, ÕÃÚÇÜÇ ÊÑÎËØ×Æ×ÔË ¾ËÏËÎË ÆÃÕÀÃÏÿÇÄÕ Æà ÔÑÏ ÇÕÃ×ÄÔÇÄË, ¿ÀÃÄÇÁÆËÎÇÄà ÉÔ¼ÇÄÃ, ÔÑÏ ÉÃÔ¿ÇÏÑ É×ÎÇÄË ÇÐÀÇÄÃ. „ვერის უბნის მელოდიებში“ (გი­ გის ძმა ცეკვავს) და „ცეკვავენ ვა­ რსკვლავებში“ მონაწილეობაზე უარი თქვა. მიზეზად სხვა საქმეე­ ბს ასახელებს. „ზედმეტი

„ÝØÝØÜÓÔ âçåÐ ÖÞÖÞÝÔÑØÒ ÖÐÜÞÊÝÓÝÔÝ, ÜÐÖáÐÜ Ðá ÖÐÖáÏÔÛÔÑäÛÐ ÊåÔÝØ äáÍØÔáÍÞÑÐ. ÐÛÑÐÍ, ÜÐÌØÝ ÙÔá ØâÔå âÐÛÞÜÔéÔ åØèÐåØ ÊÐÒØÚÛäÛØ. èåÔÛÐ ÖÞÖÞÌØ ÜÐâ åÔÏÔÑÓØ“

ნინი წიკლაური შრომა იყო „ცეკვავენ ვარსკვლავები“ ჩემთვის. დრო არაფრისთვის მრჩებო­ და, არც სპორტული ცეკვების ეროვ­ ნული ფედერაციისთვის, არც სტ­ უდიისთვის. ამიტომ მასზე უარი ვთქვი“. - ËÓÐÇÄ Å×Æ ÏÑÉÑÐÇÄÇÄÕ Ã¾ÉËÂÔÃØÕ Æà ÃÏËÖÑÏ Ã¾ÃÔ ÏÑÐÃÙËÎÇÑÄ? ­ ცუდი არაფერი და­ უტოვებია... სურვილი არ მაქვს. მართალი გითხრათ, მე არც პოპულარობა მს­ ურდა. ამისთვის არაფერი გა­ მიკეთებია. სამეჯლისო ცეკვები და სტუდია „თე­ ლა“ მინდოდა გა მხ და რი ყო პოპულარუ­ ლი და ეს შე­ ვძელით. ახალ სეზონზე ჩემი მოცეკვავეები ­ ოთო ფოლადაშვილი, რამაზ ლაზარიშვილი, რეზი რობაქი­ ძე და ჯულიანა ბარგნარი გა­ უწევენ „თელას“ პოპულარო­ ბას. მე მხარს დავუჭერ.

მა

ლ უ ბ ე რ ა ს ის ვ ი ყ გ შე გი დორ ა ქ ა უ ბრ ი აჩ ა ლ კვ ლე

ÆÃ×ØËÙÛÃÔË ÆÃÄÃÆÇÄËÕ Æ¾Ç ÉËÉË ÉüǼËÎÃÂÇ: ­ სასწ­ აული დაბადების დღე მქონდა, ასეთი ცხოვრებაში არ მქონია. ყველაფრით გამორჩეული და­ 44

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

ბადების დღე გამოვიდა. 2 ოქტომბერი ჩემთვის დაუვიწყარი იყო. თავს უბედ­ ნიერეს ადამიანად ვგრძნობდი. უფრო მეტად დავაფასე, რა ძვირფასი სამე­ გობრო წრე მყავს­მეთქი. 26 წლის გა­ ვხდი. ეს ასაკი ჩემთვის უკვე სიბერე­ სთან ასოცირდება. ოთხ წელში ცხოვ­ რების მესამედი გავლილი მექნება. ეს იმ შემთხვევაში 90 წლამდე თუ ვიცო­ ცხლებ. მინდა მეტი და უკეთესი რამ მოვასწრო. ასაკს? თმის გაცვენაზე ვატყობ, რომ მომემატა. თავს ვუვლი, რომ თმა მეტად არ გამცვივდეს... მე­ გობრებმა ბევრი სიურპრიზი მომიწყ­ ვეს, ბევრი რამ მაჩუქეს. ყველაფერს პრესაში ხომ ვერ ვიტყვი?! ზედმეტად დაფასებულად მაგრძნობინეს თავი. ძალიან მინდოდა ლაბრადორის ლეკვი და ისიც მაჩუქეს. სამი კვირისაა ჩემი ლეკვი. ნინიმ მაჩუქა. - ¿ÇÛØÃÔÇÄ×ÎÏà ÐËÐËÏ? ­ :) ნინი მყავს, შეყვარებული, მაგრ­ ამ ამას ახლა რა მნიშვნელობა აქვს?! - ÔÑÉÑÔ ÃÔ ÃÓØÕ ÏÐË¿ØÐÇÎÑÄÃ?! ­ ჯერ ამაზე არ მინდა საუბარი. კა­ რგად ვარ, ურთიერთობის დასაწყის­ ია. ხალხს ძალიან უყვარს სხვის პირა­ დზე საუბარი... - ÅÐÑÄËÎË ÔÑÏ ÚÃÔ, ÍÃÔÉËÃ? ­ ცუდია. ანუ ჯერ გასარჩევი არ არის ჩემი ახალი ურთიერთობა. რო­ ცა დრო იქნება, მერე გაარჩიონ. პო­ პულარობა რაღაც მომენტში მინანია კიდეც. თუნდაც სალოსთან დაშორე­ ბისას. გიორგის და სალომეს „პრაი­ მტაიმისთვის“ მოცემულ ინტერვიუს ინტერნეტში კომენტარები მოჰყვა. ჩემთვის საწყენი იყო, რასაც სალო­

მეზე წერდნენ. მგონი საქართველოში ყველა ქრისტიანები ვართ. ბიბლიაში წერია, რომ უნდა მივუტევოთ ადამია­ ნებს. ნუ განსჯიან სალომეს ასე ძალი­ ან. ყველას თავისი ბედნიერება აქვს. თუ ეს არის მისი ბედნიერება, იყოს ბედნიერი. აი, რატომ არის ცუდი პო­ პულარობა. შენს პირადში ძვრებიან. „ÜÇÆÏÇÖÃÆ ÍÃÔÉË ÃÆÃÏËÃÐËÓ - ÄÇÆÐËÇÔË ÚÃÔ, ÉÇÖÛÑÄÃ... ­ დიახ, ასეა. ცხოვრებით ვარ ბედნ­ იერი. ახლა ჩემს ცხოვრებაში ყველაფ­ ერი კარგად მიდის. ზედმეტად მიხა­ რია ყველაფერი, რაც ხდება. - ÅØÎËÎÇÄà ¿ÇÐ ÒËÔÃÆ¿Ë ÕÃÕËÍÇÀÑÆ ÏÑÏÚÆÃÔÃ... ­ როგორც ჩანს, ასეა. ყველაფერი კარგად მიდის. აგვისტოს შუა რიცხვე­ ბის მერე ვარ ასე კარგად. - ÃÐ× ÏÿËÐ ÉÃËÅÃÐË ÐËÐË ÙËÍÎÃ×ÔË? ­ მარტო ერთ ადამიანზე რატომ აკეთებთ აქცენტს? ნინი ცოტა მერე გავიცანი. ნერვიულობა და ტკივილი, რაც მანამდე გადავიტანე, აგვისტოში მომეხსნა, უკვე ჩამოვყალიბდი. ეს ტკივილი რამდენიმე თვე გამყვა. მან გამზარდა და ვიცი, ჯერ კიდევ გავი­ ზრდები. ყველაფერი უკეთესობისკენ იცვლება. ალბათ, უნდა გადამეტანა ის, რაც გადავიტანე. ეს ჩემთვის ძა­ ლიან დიდი ტკივილი იყო. ახლა მართ­ ლა კარგად ვარ. - ÐËÐË ÕÃÁËÔÑ ÆÔÑÕ ÉÃÏѼÐÆà ¿ÇÐÕ ÅÚÑØÔÇÄÿË? ­ კი. მანამდე რომ გამოჩენილიყო, მართლა სხვანაირად იქნებოდა ყველ­

აფერი. ანუ არ გაგრძელდებოდა ჩვენი ურთიერთობა. ნინიმდე სხვა გოგონე­ ბიც გამოჩნდნენ, მაგრამ არ გაგრძე­ ლებულა ჩვენი ურთიერთობა. ალბათ, მაშინ ჯერ ისევ სალომეზე ვიყავი ჩა­ ციკლული. ყველა გოგოში მას ვეძე­ ბდი. შედარებებს ვაკეთებდი ­ ამას სალომე არ გააკეთებდა­მეთქი. - ÔÑÉÑÔË ÃÆÃÏËÃÐËà ÐËÐË? ­ ზედმეტად კარგი ადამიანია. ჩე­ მთვის მთავარი მომხიბვლელი ფაქტ­ ორი სწორედ მისი ადამიანობა იყო. - ÐËÐË ÃÍËÀÚÃØÕ ÕÖ×ÆËà „ÀÇÎÿ˓ Æà ÉËÉËÕ ×ÐÆÃ, ÔÑÏ ÅÇÍØÇÄË ÃÕÙÃØÎÑÕÑ, ÏËÀÚÔÇÕ. ­ საიდან გაიგე? ეგ ნინიმაც არ იც­ ის. ჩემთვის ვფიქრობ მაგაზე. ბავშვო­ ბაში ცეკვავდა. - ÏÃÐ ÎÇÍØË Éü×ÓÃ, ¿ÇÐ Ôà ü×ÓÇ? ­ იცოდი თუ გამომტეხე? ვაიბერი მჭირდებოდა, რომ მასთან მეკონტაქ­ ტა, ამიტომ ტელეფონი ვაჩუქე. - ÔËÀË ¿ÇÉÅØÃÎà ÃÏ ×ÔÀËÇÔÀÑÄÃÏ? ­ არაფრით და არც შევაცვლევინებ თავს. სალომესთან ურთიერთობამ იმ დონეზე შემცვალა, „ვჭამე“ უკვე და შეცვლას აღარ ვაპირებ. ჩემი თავი რეალურად დაკარგული მქონდა. ვი­ ყავი ის, ვინც არ ვარ. - Æà ÃÔ ÏÑÉÙÑÐÆà ¿ÇÐË ÀÃØË? ­ არა, არ მომწონდა... რამდენი ინ­ ფორმაცია ამომაცალე?! ÃÚÃÎË ÕÇÜÑÐËÕ ¿ÇÈÃÕÇÄà გიგიმ „ფეისბუქის“ გვერდზე და­ პოსტა სია, ვისაც გულშემატკივრობს „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ ამ სეზო­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


იკლაურზეა შეყვარებული „ÐÛÑÐÍ, äÝÓÐ ÖÐÓÐÜÔãÐÝÐ Øâ, áÐÒ ÖÐÓÐåØãÐÝÔ. Ôâ ÊÔÜÍåØâ ÏÐÛØÐÝ ÓØÓØ ãÚØåØÛØ ØèÞ. ÐçÛÐ ÜÐáÍÛÐ ÚÐáÖÐÓ åÐá“ , რაღაც ა ბ ო რ ა ლ უ „პოპ , მინანია მომენტში სალოსთან ნდაც კიდეც. თუ ებისას. ნუ დაშორ სე სალომეს ა ნ ა ი ჯ ს ნ ა გ ელას ძალიან. ყვ ერება დნი თავისი ბე ს არის აქვს. თუ ე რება, იე მისი ბედნ ერი“ ი იყოს ბედნ

„ცხოვრებით ბედნიერი ვარ. ყველაფერი კარგად მიდის“

ÍÃÔËÇÔÃ წელიწად­ნახევარია გიგი საქა­ რთველოს სპორტული ცეკვების ეროვნული ფედერაციის დირექტ­ ორია. ცეკვას ათი წელია ასწავლის, ბოლო სამი წელია, უკვე პროფეს­ იონალ მოცეკვავეებს. დიდებში 22 წყვილი ჰყავს, პატარებში ­ 50­მდე. ამდენი წყვილი არც ერთ მწვრთნ­ ელს არ ჰყოლია. მალე საერთაშო­ რისო კატეგორიის მსაჯი ხდება. ნო­ ემბერში ტალინში მეორე გამოცდას აბარებს. ამის შემდეგ უკვე ყოველ წელს 13 ქვეყანაში თავის წყვილე­ ბთან ერთად ტურნირებში მიიღებს მონაწილეობას.

„ჩვ ენ სფ ერ ოში ბე ვრს ნი­ შნ ავს სა ერ თა შო რი სო კა ტე­ გო რი ის მს აჯ ობა. ეს მი ნდ ოდა და ბე დნ იე რი ვარ. ას ევე მი ნდა „თე ლას“ ხუ თი ფი ლი ალ ის სკ­ ოლ ებ იდ ან კე რძო და რბ აზ ებ­ ში გა და ყვ ანა და გა ფა რთ ოე ბა. მი ნდა ყვ ელ აფ ერი მო ვა სწ რო. ამ ყვ ელ აფ ერ თან ერ თად გა­ რთ ობ ას აც ვა ხე რხ ებ. მი ყვ არს ის ეთი ად გი ლე ბის აღ მო ჩე ნა, ნა ნა ხი რომ არ მა ქვს. თა ვგ ად­ ას ავ ლე ბი მი ზი და ვს. ახ ლა ხან მე გო ბრ ებ თან ერ თად შვ იდ დღ­ ია ნი ტუ რით სა ქა რთ ვე ლო შე­ მო ვი არე“.

EXCLUSIVE

ნზე. ესენი არიან: ნინა და რეზი, გი­ ორგი და ჯულიანა, იულია და ოთო, სოფო და რამაზი. „გახსნაზე ნოე სულაბერიძემ და­ მპატიჟა და მადლობა მას ამისთვის. რაც შეეხება ჩემს ფავორიტებს, ეს ერთგავარად საფინალო ოთხეულ­ ია. ბევრი რამის გამო მეგონა, რომ ეს სეზონი ისეთი კარგი ვერ იქნე­ ბოდა. თუმცა მთლიანობაში მომე­ წონა. გაფორმება ბევრად მაგარია. ცირკში მყოფი მაყურებლისთვის ყველა რაკურსი არ არის კარგი, ანუ არენა არ არის წრეზე გამოყენებუ­ ლი, კარგი იქნება დადგმები წრეზე რომ იყოს. ჩემი აზრით, ჟიურიმაც ცუდად იმსაჯა. ბევრ ისეთ შეცდ­ ომაზე არ გაამახვილეს ყურადღ­ ება, რასაც დამწყები მოცეკვავეც კი მიხვდება. ისეთ რამეს ასახელ­ ებდნენ, რაც არ იყო შეცდომა. წინა სეზონზეც ასეთი ტენდენცია იყო. იწყებენ დაბალი ქულების დაწერით და ბოლოსკენ იღლებიან და მაღალ ქულებს წერენ. როგორ დავიჯერო, წყვილები ყოველთვის ბოლოსკენ ცეკვავენ კარგად? - ÕÃÎÑÏÇÕ ÅÇÍØÃÜÇ ÔÃÕ ËÖÛØË? ­ ძალიან კარგი არ იყო. ისე ძა­ ლიან არ მომეწონა, უფრო მეტს მო­ ველოდი. იმედია, შემდეგ ტურებში გააუმჯობესებენ და ამოქაჩავენ. სალომესაც აქვს ნათქვამი, კარგად ვერ ვიცეკვეო. - þÃÔ ÍÑÐÖÃÓÖÑÄÀ? ­ აღარ ვკონტაქტობთ. დაბადე­ ბის დღე მომილოცა, დამირეკა და ძალიან გამიხარდა. მადლობელი ვარ, ყურადღება რომ გამოიჩინა. დაშორების მერე რაღაც პერიოდი ვმეგობრობდით, კარგად ვიყავით. მერე ისეთი რამ მოხდა, რომ საერ­ თოდ გავწყვიტეთ ურთიერთობა. არ გეტყვით რა მოხდა... - ÉËÑÔÉËÕ ÕÃÆÏÇ ÃÔ ÉÃÆÃÛÔËÚÃÔ? ­ არა, ჩვენ საერთო სამეგობრო წრე არ გვყავს. - ÏÃÐ ÀÓØÃ, ËÏÇÆËÃ, ¼ØÇÐ ÃÏÄÃØÕ ÉËÉË ÅËØËÎ×ÔÃÆ ÏË˾ÇÄÕÑ. ­ რატომაც არა. არ მაქვს პრ­ ობლემა. ალბათ დარწმუნდა, რომ ცივილურად მივიღე. ჩვენ პრესა გვალაპარაკებს ერთმანეთში, ხო? ასე გამოდის :) ადამიანი გადაწყვე­ ტილებას რომ იღებს და აქედან იქ მიდის, პატივი უნდა სცე მის გადა­ წყვეტილებას. რაც უნდა ის უნდა აკეთოს. თავისუფლებაა! - ÐÃÐÑÄ ÔÃÏÇÕ? ­ როგორ არა. მერე რაღაცებს შემდეგისთვის ვითვალისწინებ. ხშ­ ირად ვსწავლობ შეცდომებზე.

„âÐÛÞÜÔâÍÐÝ äáÍØÔáÍÞÑÐÜ ØÜ ÓÞÝÔéÔ ÌÔÜÒåÐÛÐ, „åÎÐÜÔ“ äÚåÔ ÓÐ ÌÔÒåÛÐâ ÐËÐá åÐßØáÔÑ. ÍÐåØ áÔÐÛäáÐÓ ÓÐÚÐáÖäÛØ ÜàÞÝÓГ

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

45


„პროფილისა“ და „ცეკვავენ ვა my View თამარ გონგაძე

„ÒÔÑÈËÎËÕ“ ÃÚÃÎË ÕÇÜÑÐË ÅØÎËÎÇÄÇÄËÀ ÆÃËÙÛÑ. ÉÃÔÆà ËÏËÕÃ, ÔÑÏ ÉÃÆÃÅÇÏà ÏÛØËÔÃÎà Æà ÕÍÃÐÆÃÎ×ÔË ÉÃÚÆÃ, ÏËÕ ÒÔÑÆË×ÕËÐÉ¿Ë ÅØÎËÎÇÄÇÄËÃ. ÃÉØËÕÖÑÕ ¿×à ÔËÅÚØÇÄ¿Ë À×ÔÓÇÀËÆÃÐ ÆÃÄÔ×ÐÇÄ×Î ÏÃËà ÃÕÃÀËÃÐÕ ÉÃÆÃÅÇÏËÕ ÔǽËÕÑÔÏà Æà ÇÔÀ-ÇÔÀÏà ÒÔÑÆË×ÕÇÔÏà ÙÃÕØÎËÕ ¿ÇÕÃÚÇÄ ¿ÇÃÖÛÑÄËÐÇÕ. ÀÇÏ×Ô ÉÑÉÑÎÃÂÇ (ÏÇÖÕÃÚÇÎÃÆ „ÑÄÑÄÓ) Æà ÉØÃÐÅà ÍËÎÃÕÑÐËà ÖÇÎÇÍÑÏÒÃÐËà „GDS“-ÜÇ ÉÃÆÃØËÆÐÇÐ Æà ÃÚÃÎ ÒÔÑÇÓÖÜÇ Ï׿ÃÑÄÇÐ. ÕÃÏË ÙÇÎËà ÉØÃÐÅà „ÒÔÑÈËÎËÕ“ ÒÔÑÆË×ÕÇÔËÃ, „ÑÄÑÄÓ ÍË ÀËÀÓÏËÕ „Ô×ÕÀÃØË 2“-ËÕ ÆÃÃÔÕÇÄËÆÃÐ ÔÃÏÆÇÐËÏÇ ÉÃÆÃÅÇÏËÕ ÔǽËÕÑÔË ÉÃÚÎÆÃÀ. ÀÇÏ×ÔË ÀÑÔÐËÍÇ ÆÃÄÔ×ÐÆÿØËÎÏà (ÏËÕË ÏÃÔÌØÇÐà ÚÇÎË) ¼ÃÃÐÃÅØÎÃ, ÉØÃÐÅà - ÐËÍà ÚüËÂÇÏ. ÅÑÎ-ÓÏÔËÕ ÉÃÆÃÙÛØÇÖËÎÇÄà ÏÃËÃÕÀØËÕ ÏÑ×ÎÑÆÐÇÎË ÃÔ ÛÑÈËÎÃ. „ÏËÚÃÔËÃ, ÔÑÏ „ÒÔÑÈËÎË“ ÍÃÔÉË ÍÃÆÔÇÄËÕ ÇÔÀÉØÃÔË ÕÃÏÁÇÆÎÑ ÉÃÚÆÃ. À× ÃÓÇÆÃÐ ÙÃÕØÎà ÔÑÏÇÎËÏÇ ÀÃÐÃÏ¿ÔÑÏÎËÕÀØËÕ ÙËÐÕØÎÃÃ, Ôà ÀÓÏà ×ÐÆÃ, ÃÏÃÕ ÏËØÇÕÃÎÏÇÄË. À× ÃÓÇÆÃÐ ×ÍÇÀÇÕ ÒËÔÑÄÇÄ¿Ë ÏËÆËÕ, ÇÕ ËÏÃÕ ÐË¿ÐÃØÕ, ÔÑÏ ÔþÃÅ ÔÑÎË ¼ØÇÐÅ ¿ÇÉØËÕÔ×ÎÇÄËÃ. ÀÇÏ×ÔËÕ Æà ÉØÃÐÅÃÕ ÙÃÕØÎÃÜÇ ×ÃÔÛÑÈËÀË ÔÇÃÓÅËà ÃÔ ÏÓÑÐËÃ. ÃÔÅ ÏÑ×ÎÑÆÐÇÎË ËÛÑ. ÏÃÕ ¿ÇÏÆÇÉ, ÔÃÅ ÉÑÉÑÎÃÂÇÏ ÙÃÕØÎËÕ ÉÃÆÃÙÛØÇÖËÎÇÄà ÏË˾Ñ, ÇÔÀÏÃÐÇÀÀÃÐ ÉÃÔÍØÇ×ÎË ÉØÓÑÐÆà ÛØÇÎÃÈÇÔË. ¼ØÇÐ ÏÁËÆÔÑ ÏÇÉÑÄÔÑÄà ÉØÃÍÃØ¿ËÔÇÄÕ. ¿ÇÕÃÐË¿ÐÃØË ×ÔÀËÇÔÀÑÄà ÏÃÓØÕ ÉØÃÐÅÃÕÀÃÐ, ¼ØÇÐ, ×ÄÔÃÎÑÆ, ÇÔÀÃÆ Ã¾ÃÔ ØÏ׿ÃÑÄÀ. ÉØÃÐÅÃÕ ØÉ×οÇÏÃÖÍËØÔÑÄ „GDS“-ÜÇ Æà Ü×ÕÖÃÆ ØËÅË, ËÕËÅ ÉØÉ×οÇÏÃÖÍËØÔÑÄÕ. ÃÏÃÕ ÛÑØÇÎÉØÃÔË ÍÇÍÎ×ÅÑÄËÕ ÉÃÔÇ¿Ç ØÃÏÄÑÄ. ÔǽËÕÑÔË ÀÑÔÐËÍÇ ÆÃÄÔ×ÐÆÿØËÎË „ÒÔÑÈËÎËÕ“ ¿ËÆà ÕÃÏÜÃÔÇ×ÎÑÕ ÂÃÎËÃÐ ÍÃÔÉÃÆ ËÅÐÑÄÕ. ×Ï׿ÃØËà ¼ØÇÐÀÃÐ. ÃÔ ÃÔËÕ ÃÚÃÎË, ×ÕËÖÛØÑÆ ÉØÇÕÏËÕ ÇÔÀÏÃÐÇÀËÕ. ნიკა ხაჩიძეს, რომელმაც გვანცა ჩა­ ანაცვლა, წლებია კარგად ვიცნობ. „პრ­ ოფილის“ ერთ­ერთი დასაყრდენი ძალა ­ ქეთი ლომსაძე, თავის დროზე ჟურნალ „თბილისელებიდან“ წამოვიყვანე. ახლაც ამ ტიპის ბეჭდური მედიიდან წამოყვ­ ანილი კადრის ნაცად გზას დავადექი. ნიკას პრესის გარდა სატელევიზიო გა­ მოცდილებაც აქვს და რადიოში წარმ­ ატებული კარიერაც, კარგად იცნობს ამ სფეროს. სიამოვნებით დაგვთანხმდა. გვაქვს განსხვავებული და საინტერესო იდეები. ასეთი სტაჟის გადაცემას ახალი სისხლი სჭირდება. დარწმუნებული ვარ, ეს მაყურებელმა იგრძნო კიდეც. „რუ­ სთავი 2“ შეკრული გუნდი და კარგად გამართული ქარხანაა. ამდენად ძველი კადრების წასვლა, ადამიანური კუთხ­ ით, არის დანაკლისი, ისე კი დანაკლისი

სტუმართან ახლოს მოდის, მის ყოველ ამონ­ ასუნთქს გრძნობს. ეს ეხმარება სტუმარსაც და მეც, რომ გადაცემა ბევრად უფრო დინა­ მიკურად წარიმართოს“, ­ ამბობს წამყვანი.

„მე მეშინია სიყვარულის“

მაია ასათიანი: „პროფილი“ საათ-ნ ახევრიანი გადაცემაა, „ცეკვა ვენ ვარსკვლავები“ ორ საათ-ნახევრიანი. ჩვენს საეთერო ზო ლში თბილისის რეგიონ ში რეიტინგი მოგებულ ი გვაქვს. მათ რეიტი ნგი თბილისში მას შემ დეგ მოემატათ, რაც „პროფილი“ დასრუ ლდა“ 46

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

ÜÐØÐ ÐâÐÍØÐÝØ: „ÐáØâ ÏåÔÛØ ãÚØåØÛØ, áÞÜÔÛØÒ ÜÍáÖäÝÐåâ, ÜÐÚÞÜßÛÔàâÔÑâ ÓÐ ØÜÔÓØ ÜÐàåâ, ÜØâÖÐÝ âÐÑÞÛÞÞÓ ÖÐåÍÐåØâäÕÛÓÔÑØ ÓÐ ÜÐÜÐÚÐÒÔÑØâ ÝÓÞÑÐâ ÓÐåØÑáäÝÔÑ. ÐÜ ÍÔÜÐéÔ ÐáÐÕÔáØ ÜÚØÍçÞÍ, ÜØâØ ÓÐåØæèÔÑÐ ÜØÝÓÐ. ÌÔØÏÛÔÑÐ Ôâ èåÔÛÐÕÔáØ ÐÜØâ ÑáÐÛØÒ ÐáØâ. ÏÐÛØÐÝ ÓÐÜËÐÛÐ ÚØÍçåÐÜ áÐãÞÜ åÐá ÜÐáãÞ?“

არ იგრძნობა. ყოველთვის მოიძებნება ად­ ამიანი, რომელიც ყველაზე ძლიერ პროფეს­ იონალსაც ჩაანაცვლებს“, ­ აცხადებს მაია ასათიანი. ნიკა ხაჩიძე „პროფილისთვის“ ნამდვი­ ლად კარგი შენაძენია. შოუბიზნესს დიდი ხანია იცნობს და ახალი და კულუარული ამ­ ბების კარგი მაძიებელია. ამდენად გადაცე­

„Å×ÆË ÏÍËÀÚØÇÎË ØÃÔ“ უკვე ზედიზედ რამდენიმე წელია მაია შვებულებას, შვილთან ერთად, თურქეთში ატარებს. ვიცით, რომ არ უყვარს ხმაური­ ანად დასვენება და შესაბამისად, ამ დროს არც თავგადასავლების მაძიებელია. ცურა­ ვს, სძინავს, კითხულობს... „ვიცი, რომ ამ მხრივ მოსაწყენი რესპ­ ონდენტი ვარ, ვერ გიყვებით ხმაურიან თა­ ვგადასავლებს. წაღებული მქონდა ბორის აკუნინის „ერასტ ფანდორინის თავგადას­ ავლები“და ვკითხულობდი. უფრო სერიოზ­ ული საკითხავისთვის ძალიან დაღლილი ვიყავი. ცოდვა გამხელილი სჯობს, ცუდი მკითხველი ვარ, უგერგილოდ ვკითხულობ. ვაზიანებ წიგნებს. ბოლო პერიოდში ნაყიდი ჩემი წიგნების ფურცლები ზღვისგან დასვ­ ელებული და გაყვითლებულია. ზღვის და გასარუჯი საშუალებების სუნი აქვს. ჩემი ჩემოდანი წიგნების გამო ისეთი მძ­ იმე იყო, რომ საბაჟოზე თანხის დამატება დამჭირდა. ვერაფრით ვერ ვეგუები ქინდ­ ლის, წინა საუკუნის ადამიანი ვარ. ამიერი­ დან ჭკუას ვისწავლი. როცა მძიმე ჩემოდნის დამტარებელი არ გყავს, ჯობია ზედმეტი 8 კილო არ წაიღო“. Æ×ÇÎË - „ÒÔÑÈËÎÏÓ ÍÑÐÍ×ÔÇÐÖ ÃÔÚÜÇ Ú×À¿ÃÄÃÀÕ ÃÀ ÕÃÃÀÜÇ ÄÇØÔË ÉÃÆÃÅÇÏà ÉÃÏÑËÅØÃÎÃ, ÏÃÀ ¿ÑÔËÕ „ØÑËÕË“, „ËÐÖ×ËÅËÓ, „ÇÓÕÖÔÃÕÇÐÕÀà ÄÔÂÑÎÓ, „ÕÖ×ÏÔÃÆ Ë×ÏÑÔËÐÃÕÀÃГ... Æà ÃÚÎà „ÅÇÍØÃØÇÐ ØÃÔÕÍØÎÃØÇÄË“. ÔÑÉÑÔË Ã¾ÏѼÐÆà ÒËÔØÇÎË Æ×ÇÎË? ­ „ცეკვავენ ვარსკვლავები“ მსოფლიოში ერთ­ერთი ყველაზე წარმატებული პროე­ ქტია. მას მილიონობით მაყურებელი უყურ­ ებს. შესაბამისად თუ ასეთი მეგა პროექტი თვლის, რომ „რუსთავი 2“­ის ერთ პატარა ოთახში მოფიქრებული საავტორო გადაცე­ მის კონკურენტია, კეთილი იყოს მათი მო­ ბრძანება ხუთშაბათს საღამოს ათ საათზე. ეს ჩვენთვის დიდი პატივია. ამ კონკურენცი­ ით აჟიტირებული ვარ. რატომ უნდა მეში­ ნოდეს? ჩემ უკან ექვსი წელია. რაც შეეხება პირველ დუელს, ჩვენ მოვიგეთ. „პროფილი“ საათ­ნახევრიანი გადაცემაა, „ცეკვავენ ვარსკვლავები“ ორ საათ­ნახევრიანი. ჩვ­ ენს საეთერო ზოლში თბილისის რეგიონში რეიტინგი მოგებული გვაქვს. მათ რეიტინ­ გი თბილისში მას შემდეგ მოემატათ, რაც „პროფილი“ დასრულდა, რეგიონში კი არც „პროფილის“ დასრულების შემდეგ აწევიათ. ანუ საათ­ნახევრიანმა „პროფილმა“ უფრო მეტი რიცხვები დაწერა, ვიდრე ორსაათნა­ ხევრიანმა „ცეკვავენ ვარსკვლავებმა“, რაც მსოფლიოში უპრეცედენტო შემთხვევაა. მადლობა საქართველოს ყველა რეგიონის მაყურებელს. ვისაც შედეგები აინტერესებს, „ფეისბუქის“ ჩვენს გვერდზე ნახოს, რეიტინ­ გის დეტალური შკალა გვიდევს. „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ პროდიუსე­ რმა რეიტინგი და ეგზიტპოლის შედეგი (ერ­ თმანეთს დაემთხვაო) „ფეისბუქის“ თავის გვერდზე დადო. „ცეკვავენ ვარსკვლავები“ ­ 16.37, „პროფილი“ ­ 11.45 ÐÑÇ Õ×ÎÃÄÇÔËÂÇ ( ÒÔÑÆË×ÕÇÔË): „პა­ ტივს ვცემ „პროფილს“, მის აუდიტორიას.

ხალხს უყვარს და მოცულობითია. „პროფ­ ილთან“ ჭიდაობა არც თუ იოლია. ბევრი შეჭიდებია და დამარცხებულა. „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ მასშტაბის პროექტს კი, ბუნებრივია, რეიტინგი ექნება და ამ ორ გა­ დაცემას შორის დიდი კონკურენცია არც ექნება, მე ასე მგონია. „ცეკვავენ ვარსკვლა­ ვები“ რეიტინგით რომ უგებს, ეს არც არავის უკვირს. რასაც ველოდი, ის მოხდა. თუმცა რიცხვებს შორის ასეთ სხვაობასაც არ ვე­ ლოდი. „პროფილი“ ეთერში 15 წუთით ადრე შევიდა, რაც არასდროს მომხდარა“. ÏÃËÃ ÃÕÃÀËÃÐË: ­ არ მახსენდება არც ერთი წელი, როდესაც ჩვენს კონკურენტ არხზე რომელიმე გადაცემა დამკვიდრებას არ ცდილობდეს. თუმცა დღემდე, როგორც წესი, ესა თუ ის ძალიან პოპულარული და რეიტინგული გადაცემა შემდეგ საეთერო ბადეში დღეს იცვლიდა ხოლმე. ვთვლი, რომ „ცეკვავენ ვარსკვლავებისგან“ „პროფილის“ დროს ჩასმული გადაცემა თამამი ნაბიჯია და კოლეგებს ამ არჩევანს ვუწონებ. ეს ძა­ ლიან დიდი აზარტია. ბოლომდე მგონია, რომ „პროფილის“ ამდენწლიანი წარმატება განაპირობეს კონკურენტებმა. ცარიელ ზოლზე არც ერთხელ არ გვიასპარეზია. ამიტომ ჩვენთვის ამ ხელთათმანის გა­ დმოგდება დამატებითი სტიმულია. ამ კონკურენციიდან ყველაზე მოგებული, ვთვლი, რომ „პროფილის“ მაყურებელი დარჩება. დიდი შემართებით ბევრი სა­ ინტერესო პროექტი გვაქვს მოფიქრებ­ ული. გადაცემა ძალიან მასშტაბური და დინამიკური იქნება, გასცდება საქართ­ ველოს საზღვრებს. ბევრი არაქართვ­ ელი, ძალიან სასურველი და ცნობილი სტუმარი გვეყოლება, რომელსაც მაყუ­ რებელი არ ელოდება. ეთერში ვართ ათი თვე და ათი თვე უნდა დავუმტკიცოთ მა­ ყურებელს, რომ მისი სიყვარულის ღირსი ვართ. და ის თორმეტი ხუთშაბათი (როცა „ცეკვავენ ვარსკვლავები“ უნდა გავიდეს) ძა­ ლიან ცოტაა იმ ათ თვესთან შედარებით. ხა­ რისხს ავწევთ, ეს გარკვეული ადრენალინია. ძალიან გული მწყდება იმაზე, რომ „ცე­ კვავენ ვარსკვლავების“ კონკურსანტებს ჩემთან მოსვლა ეკრძალებათ. თუმცა მესმ­ ის მათი. თვითონ არ ვერიდები კონკურენტ არხზე მისვლას. - ÏÃËÃ, ÃÚÃÎË ÕÇÜÑÐËÕ ÆÃÙÛÇÄÃÏÆÇ ÁÑÔÇÄË ÉÃØÔÅÇÎÆÃ - ÃÕÃÀËÃÐË „ËÏÇÆÜÇ“ ÉÃÆÃÆËÕÑ... „ËÏÇÆË“-ÆÃÐ ÉÓÑÐÆÃÀ ¿ÇÏÑÀÃØÃÜÇÄÃ? ­ ზოგადად მე შიდა კულუარული ინფო­ რმაციის გარეთ გამოტანა არაეთიკურად მიმაჩნია. თუ ნებას მომცემთ, ამ კითხვას არ ვუპასუხებ. არ იქნება ლამაზი შიდა კუ­ ლუარული ამბავი ყველას გასაგონად გა­ რეთ გამოვიტანო. როგორც ხედავთ, „რუ­ სთავი 2“­ზე ვარ და ალბათ, კიდევ დიდხანს ვიქნები. მიყვარს ეს არხი. ÃÚÃÎË ÕÇÜÑÐË „ვთვლი, რომ ერთ­ერთი ყველაზე გუ­ ლახდილი და საინტერესო იყო ნანუკა ჟო­ რჟოლიანის ინტერვიუ. მინიმალისტური ფორმებით გადაცემა საგანგებოდ იყო დაგეგმილი. შოუ მხოლოდ ჩემი და რესპ­ ონდენტის საუბრისგან უნდა გაკეთებული­ ყო. ეს გამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები გვიახლოვდება, ყვითელ პრესასა თუ სოციალურ ქსელებ­ ში ძირითადი ფრაზები ჩვენი ინტერვიუდან იყო“.

მას ახალი სისხლი ნამდვილად დაეტყობა. ÐËÍà ÚüËÂÇ: „ეს შემოთავაზება იმით იყო კარგი, რომ ყველაზე რეიტინგულ გადაცე­ მაში მოვდიოდი. ჩემთვის ტელეგადაცემის პროდიუსერობა სიახლეა. ამიტომ გადავწ­ ყვიტე თავი გამომეცადა. შეკრული გუნდია და ერთი მიზანი აქვთ ­ რეიტინგული შოუ გააკეთონ. „პროფილის“ ყველა წევრს ვიცნ­ ობდი, ახლა უკვე ახალი მეგობრებიც შევი­ ძინე და მიხარია. მოკლედ, ეს ამპლუა ჩემთ­ ვის საინტერესო აღმოჩნდა. მეექვსე სეზონს სხვანაირი შემართება ეტყობა. ახალი სისხლი და მაჯისცემა უკვე თვალშისაცემია. „მეექვსე წელია ეთერში ვართ და საკუთარ თავს უნდა ვაჯობოთ. მგონია, „პროფილს“ სხვანაირი სიხალისე შეემატა და განსხვავებული გახდა. სტუდია მრავალფეროვანია, ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. ინტიმურიც არის. მაყურებელი

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება


არსკვლავების“ დუელი დაიწყო

EXCLUSIVE ნოე სულაბერიძე: „პროფილთან“ ჭიდაობა არც თუ იოლია. ბევრი შეჭიდებია და დამარცხებულა. რასაც მოველოდი, ის მოხდა. თუმცა რიცხვებს შორის ასეთ სხვაობასაც არ ველოდი. „პროფილი“ ეთერში 15 წუთით ადრე შევიდა, რაც არასდროს მომხდარა“ - ÔÃÖÑÏ ÀÓØËÀ - ÔÃ ÕÃÛØÃÔÎÇÄË ØÃÔÀ ÇÔÀÃÆÑ? ­ ამ ფრაზაში, ბუნებრივია, ირონია იყო. ეს გადაცემა არ იყო იმის მცდელობა, რომ გვეჩვენებინა თითქოს ჩვენ შორის არ არის დაპირისპირება. ასე არ არის. ჩვენ შორის მძაფრი კონკურენციაა, ეს არ არის მარტივი ურთიერთობა. მე პირადად, ამ ურთიერთო­ ბამ გამომბრძმედა. რთულად წასაყვანი და ბეწვის ხიდზე გასავლელი ინტერვიუ იყო. ვთვლი, ამ ხიდზე ორივემ წარმატებულად გავიარეთ. ბევრ საკითხთან დაკავშირებით მოზომილი უნდა ვყოფილიყავით. გამოგვ­ ივიდა. არასდროს იმაზე მეტად წინ არ მი­

ვდივარ, თუ ეს სტუმრის სურვილი არ არის. ჩემი ინტერესი სტუმრის უხერხულ მდგო­ მარეობაში ჩაგდება არ არის. 5 მილიონი მაყურებლის წინ სტუმარს როცა რაღაც შე­ კითხვას არ ვუსვამ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მის შესახებ რაღაც არ ვიცი. ჩემი მიზანი არ არის, ადამიანი დავაბნიო და მოულოდნე­ ლი შეკითხვისგან ენა გადაყლაპოს. არ არის ლამაზი ამდენი ადამიანის თანდასწრებით რესპონდენტის უხერხულ მდგომარეობაში ჩაგდება. მე და ნანუკას წინასწარი მოთელვა გაკეთებული გვქონდა. ნანუკა ყველა შეკი­ თხვისთვის აბსოლუტურად ღია იყო. ყველა თემა გავიარეთ, რაზე შეგვეძლო საუბარი,

„ყოველთვის მოიძებნება ადამიანი, რომელიც ყველაზე ძლიერ პროფესიონალსაც ჩაანაცვლებს“

„პროფილიდან“ რეჟისორი და პროდიუსერი წავიდა

რაზე ­ არა. როგორ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, ჩვენ ერთმანეთის ცხოვრების ყვ­ ელა დეტალი ვიცით, ლამის 20 წელია ვიცნ­ ობთ ერთმანეთს. - ÃÏ ¿ÇÏÀÚØÇØÃ¿Ë ÍÑÐÍ×ÔÇÐÖË ÉÃÆÃÅÇÏËÕ ÙÃÏÛØÃÐÏà ÏÑ×ÖÃÐà ÔÇËÖËÐÉË „ÒÔÑÈËÎÕ“? ­ ვერ ვიტყვი. გადაცემა რეიტინგული არის არა იმიტომ, რომ მასში ესა თუ ის რე­ იტინგული ადამიანია სტუმრად, არამედ ფორმის გამო, თუ როგორ შეფუთულს აწ­ ვდი. რეიტინგს წერს კარგად შეფუთული იდეა. ჩვენი დუელი საინტერესო იყო, თუ­ მცა ნინი ბადურაშვილის გამოჩენაც მოულ­ ოდნელი და საინტერესო იყო და ია ფარუ­ ლავას სიყვარულის ისტორიაც, რომელიც გათხოვებით დასრულდა. ამ ისტორიას „პრ­ ოფილში“, ცხადია, გაგრძელება ექნება. - É×ÎË ÃÔ ÆÃÉÙÛÆÃÀ ËÃÏ „ÒÔÑÈËο˓ ÔÑÏ ÃÔ ÆÃÃÕÃÚÇÎà ÕÃÓÏÔÑÕ ØËÐÃÑÄÃ, ËÕÇØÇ ÔÑÉÑÔÅ ËØÃÐà ÏÇÎÃËÏ ÀÃØËÕË Ô¼Ç×ÎËÕ? ­ ია ბევრად საინტერესო ისტორიებს მო­ გვიყვება. ჩვენ დავაანონსეთ ამბავი, თოფი დავკიდეთ პირველ განყოფილებაში, რომე­ ლიც მალე აუცილებლად გაისვრის. ივანას რაც შეეხება, ვიცოდი ვინც უყვარდა, უბრა­ ლოდ, ჩავთვალე, რომ ეთიკური არ იქნებო­ და ზედმეტი კითხვებით რომ ჩავძიებოდი. საერთოდ, უნდა გითხრათ, მეორე სე­ ზონმა არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწ­ ვია. საშუალო სტატისტიკური ნორმისგან განსხვავებული ადამიანები აგრესიას იწ­ ვევენ საზოგადოებაში. ეს ძალიან ცუდია. საზოგადოება ბევრად შეუწყნარებელი გა­ ხდა. წლიდან წლამდე რაღაც საკითხების მიმართ უფრო და უფრო ორთოდოქსული ხდება. ადამიანი, რომელიც ოდნავ მაინც განსხვავდება მასისგან, მაშინვე ხდება აგ­ რესიის ობიექტი. მე მახსოვს, სამი წლის წინ ჩემ წინააღმდეგ აგორებული აგრესია. ამ დიდი აგრესიის წინაშე ვიყავი აბსოლუ­ ტურად მარტო. ამ დროს ორი­სამი კოლეგა მედგა მხოლოდ გვერდში. ერთ­ერთი ინგა გრიგოლია იყო. დღემდე მისი მადლიერი ვარ. დანარჩენები სეირის მაყურებლებად იყვნენ, გავტყდებოდი თუ არა. სოციალური ქსელი ახალი ხილი იყო და ერთგვარ მოდად იქცა, თუ მაია ასათიანზე იტყოდნენ, რომ მდარე და გოიმია, საზოგადოებაში მიღებუ­ ლი ადამიანი ხდებოდა. ხომ შეუძლებელია, რომ ყველა ცნობილი ადამიანი ცუდი იყოს. მკერდზე მჯიღის ცემა და იმაზე საუბარი, როგორი ტოლერანტულები ვართ კი გვ­ ჩვევია. სინამდვილეში ოდნავ წარჩინებულ ადამიანს წარმატებას არ ვპატიობთ. მე გა­

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

ამ თემებზე საუბრისას უფრო მეტი ცეცხლი მა­ ქვს თვალებში. სანამ ამ ბალანსს არ შევცვლი, ისევ მარტო ვიქნები... მე ხომ ვამბობ, პრობ­ ლემა ჩემშია. ძალიან რთულია ასეთი ქალის სიყვარული. ყველა იმ მამაკაცის წინაშე ვიხრი ქედს, ვინც უძლებს და ეხმარება ჩემს კოლეგე­ ბს, რომ ისინი თავიანთ პროფესიებში რეალიზ­ ებულები იყვნენ. - ÔÑÉÑÔËà „ÒÔÑÈËÎË“, ÔÑÅà ËÕ Û×ÔÇÄÃÏÆÇ ¿ÇÛØÃÔÇÄ×Î ÏÃËÃÕ ÏËÊÛÃØÕ? ­ „პროფილი“ იმდე­ ნი წლის გადაცემაა, რომ მისი კეთებისას მე ყურებამდე შეყვარ­ ებული ვყოფილვარ. ის „პროფილი“, ოთხი წლის წინ, კარგად სა­ ყურებელი და ლაღი იყო. მეც მეტყობოდა შეყვარებული რომ ვიყავი. ეს ამბავი დღ­ ემდე მტკივა და მო­ მყვება. მე, როგორც ქალი, იმ ტკივილმა ძა­ ლიან დამაკომპლექსა. იმედია, მამაკაცების მიმართ დაკარგულ ნდობას დავიბრუნებ. მე ვთვლი, რომ ბე­ ვრად პროდუქტიული მაშინ გახდა გადა­ ცემა, როცა მარტო დავრჩი. მთელი ჩემი სასიცოცხლო ენერგია გადაცემაში ჩავდე. ახლა გრძნობა რომ მოვიდეს, ჯერ ამის­ თვის მზად არც ვარ. ძველი იარები უნდა მოვიშუშო. ნელ­ნელა გაივლის. ბევრად უფრო ლაღი ადამიანი ვიყავი. ბედნიერია ის ქალი, ვისაც არ ტკენია... რომ მეტკინა, ეს ჩემი ბრალია. წარსულზე ადვილია სა­ უბარი. ის წიგნი დახურული და თაროზე შემოდებულია. ახლა მეშინია, რომ კიდევ არ მეტკინოს. აი, ამიტომ ვარ მარტო. მე მეშინია სიყვარულის. საკუთარ თავს სხ­ ვანაირად ვუყურებ. 36 წლის ვარ და მაქვს შეგრძნება, რომ ცხოვრებას ახლა ვიწყებ. ბალზაკის ასაკი მომწონს. ბევრ რამეში ერკვევი, თავს კარგად იცნობ, ფლობ, აღ­ არ ხარ მიუსაფარი გოგო, რომელმაც არ იცის რა არის ცხოვრება. აღარ ხარ ისეთი მიამიტი და გულუბრყვილო. თუმცა ჩემი მოტყუება დღესაც იოლია. მიმტევებელი გავხდი, არავის ვკიცხავ.

ცნობიერებული მაქვს ­ ისეთი დიდი ბედნ­ იერება, რასაც საყვარელი საქმის კეთება ჰქვია, რაღაცად უნდა დაგიჯდეს. - ÔÃÆ ÆÃÉËÌÆÃÀ? ­ ძალიან შემოსაზღვრული ცხოვრება მა­ ქვს. ერთია ­ რა ჩანს ეკრანზე, მეორეა ­ რა არის ამ ყველაფრის მიღმა. მიღმა კი ჩარჩ­ ოში ჩასმული ცხოვრებაა, რომელიც მრავ­ ალფეროვანი არ არის. ის წამებში და წუთე­ ბშია გაწერილი. რომელიც ხშირად უწევს ანგარიშს საზოგადოებრივ აზრს. ეს ძალიან მძიმეა. ამ ყველაფრის მიღმა დღემდე დგას ქალი, რომელსაც არ აქვს პირადი ცხოვრება და ეს ჩემი არჩევანია. ამ საკითხთან დაკავშ­ ირებით ძალიან ბევრი კომპლექსი მაქვს. მი­ უხედავად ამისა, მე მაინც თვითკმარი ვარ. მაქვს ის, რაც ყოველთვის მინდოდა რომ მქ­ ონოდა. ჩემს საყვარელ საქმეს ვაკეთებ და მზად ვარ, რომ ამისთვის დიდი ხარკი გავი­ ღო. ის, რაც ჩამოგითვალეთ, არაფერია იმ დიდ სიამოვნებასთან ხუთშაბათის გათენე­ ბას რომ ველოდები და კიდევ უფრო დიდი აზარტით პარასკევის გათენებას. „ÏÇÖÛÑÄÑÆà ¿ÇÛØÃÔÇÄ×ÎË ÔÑÏ ØËÛÃØË“ - ÙÇÎÕ ÍÑÏÒÎÇÓÕÇÄËÕ ÆÃÂÎÇØÃÕ ÃÒËÔÇÄÆËÀ... ­ წინ მივიწევ, არ ვიცი რა გამომივა. თი­ თქოს საზოგადოების წინაშე თავის მართ­ ლება მიწევს ­ რატომ ვარ მარტო. ეს მომბ­ ეზრდა. ხშირად მეკითხებიან, რანაირად უნ­ და ვიყო მარტო, როცა ჩემ გარშემო მარტო არავინაა. მე არ შემიძლია შემთხვევითი ურთიერთობა, არ ვარ ამ ტიპაჟის ქალი (ეს შესაძლოა აღზრდის ბრალია, შესაძლოა პრ­ ოფესიის ან ბევრი სიყვარულის ისტორიის მოსმენის). დიდად ახლოს არც არავის ვუშვ­ ებ, რომ შემთხვევითი ურთიერთობა სერი­ ოზულ ურთიერთობაში გადაიზარდოს. ჩემს ცხოვრებაში არის ძველი ტკივილი, რომე­ ლიც მთრგუნავს, მაკომპლექსებს და იმედი მაქვს, მისგან საბოლოოდ გავთავისუფლდ­ ები და მამაკაცების ნდობას დავიბრუნებ. ამ თემაზე არაფერი მკითხოთ, მისი დავიწყება მინდა. შეიძლება ეს ყველაფერი ამის ბრალ­ იც არის. ძალიან დამღალა კითხვამ რატომ ვარ მარტო? - ÔÑÉÑÔ ÉÉÑÐËÃÀ, ËÕÇÀËØÇ ÔÇËÖËÐÉ×Î ÉÃÆÃÅÇÏÃÕ ÉÃÃÍÇÀÇÄÀ À× ÃÔÃ, ÔÑÅà ÏÃÔÖÑ Ã¾ÃÔ ËÓÐÇÄËÀ? ­ ჩემი ცხოვრების მთავარი ვნება ჯერჯ­ ერობით ჩემი საქმეა. მთავარი სიყვარული ­ ჩემი შვილი. ინტერვიუსაც ეტყობა, უფ­ რო დიდი გზნებით ვსაუბრობ კონკურენ­ ციასა და რეიტინგზე, ვიდრე მამაკაცებზე. ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

47


N40 (238) ორშაბათი 7 ოქტომბერი 2013 წ.

ყოველკვირეული გაზეთი ფასი 2 ლარი

www.ptpress.ge

ნანი ბრეგვაძე ცხოვრებისეული სინანულითა და ახალი დისკით ნინი წიკლაური

EXCLUSIVE

„პროფილისა“ და „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ დუელი დაიწყო

„ÝØÝØÜÓÔ âçåÐ ÖÞÖÞÝÔÑØÒ ÖÐÜÞÊÝÓÝÔÝ, ÜÐÖáÐÜ Ðá ÖÐÖáÏÔÛÔÑäÛÐ ÊåÔÝØ äáÍØÔáÍÞÑÐ. ÐÛÑÐÍ, ÜÐÌØÝ ÙÔá ØâÔå âÐÛÞÜÔéÔ åØèÐåØ ÊÐÒØÚÛäÛØ. èåÔÛÐ ÖÞÖÞÌØ ÜÐâ åÔÏÔÑÓØ“

EXCLUSIVE გიგი გაჩეჩილაძე ნინი წიკლაურზეა შეყვარებული

„პროფილიდან“ რეჟისორი და პროდიუსერი წავიდა „ყოველთვის მოიძებნება ადამიანი, რომელიც ყველაზე ძლიერ პროფესიონალსაც ჩაანაცვლებს“ 48

ორშაბათი, 7 ოქტომბერი, 2013

© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება

გაზეთი PrimeTime  

N 40 (238) სრული ონლაინ ვერსია

გაზეთი PrimeTime  

N 40 (238) სრული ონლაინ ვერსია

Advertisement