Page 1

r.t{(xl COITITINICAMOS CON ITT'ESTRO ET{TORI{O' PII\N DE ú¡(ITO ESIOOI¿AK cuRso 20lof20lr

Nombre del cuento q{rrbtr

Autoi/a

Bn.%*e.#\ ILnuur"t* Código"alurrlnola

8L Ilustradorla

\

Lo,i*,"wd"

Autor de LaversiÓrl-

C.E.LP. FEDERTCo

GARch loRca


is I

i

io

pI,¡rI{IDE

ifurrOrSCOf¡*

"NOS COüIIxICAIIIOS CON

c{rRso mrcnfi|r

C.ALP. FEDENrcO GARCÍ¡, TORCA

ilIIEStllO ENTOnNO'


PI,/\NIDE

CO}ÍIINICAIIOS CON NIIES'IIIO EI{TORÑO' cttRso mrofmrr

fuI'O TSIcloIáK R(N

C.tr..LP. TD,I}EruCO GARCÍA

IÍ}RCA


pLAN D[

fifrIo

ESTOOLAn: .rNOS

COutnuCAIIOS GOñ ñIIES'InO ENTOnNO' ct Rso z0romrr

C.tr..IJ. trnDF.RICO GARCÍA

IÍ}RCA

4


prlllif

DE

úxl'lo

ESOOI,¡In: .I{OS cOümfICAtrfOS cON NIIESIIIO EñTOn¡vO'

ct Rso mrcÍmfi

SF.LP. XEIDEruCO GARCÍA

I¡RCA


PÍáNIDE

útr¡O [$OOIAN: r.N(N¡ gOIifiINICAM(x¡

COI{ ÑTTES'IRO ENTORI{O'

ct Rs¡o2010/2011

c.E LP. FEDERTC0 GARcin roRcA

6


pIl\N

DE

ÉIilIO

ESOOLAn: ..NOS COIIIIINICATT(XI COlt IwIES'IttO ENTOnNO'

cttRso mrcf20lr

*rI

C.E.IJ. TEDERICO GARCÍA LORCA

7


¡¡ltoÉ¡ COMIr{ICI\M(X¡ OOI{ IYIIFI¡IRO EI{ttOnNO' rLAN rrr Étr¡O EslCtlLAB:

cttRso2010/2011

Ct¿iso?

au,t.

A,

i¡l,o,ba

.

c.E LP. FEIlERrco GARcf¡.' roRcA


PrltN rlE É¡crro EscoL/In!

fios

ooM[INrcÁlfos oot{ NTIESInO EltÍüOn¡fo' cuRso20r020ll

C.E.IJ. TEI'ERICO GARCÍA IORCA

9


PLII{

DE

fu¡O rSCOr¿* *!TOS COMTNUCAITOS cuRso

mrcmn

CON NITESIRO ENTORI{O,

c.E LP. FEDERTco GARcÍe mRcA .

1.:.

10


PI,AN DE ÍJÜNO ESCOLTK'I{OS COIIfi'NICAIIIOS COIT ITIIESIK) ENIOR¡{O',

cttRso 2orcnon

C.E.LP. FEIDERICO GARCÍA

IÍ}RCA

11


PLI\Itf DE úXrIIO ESTCOI,AN: .!fOS COMIA{ICAMOS GOl{ NTIESTRO ENTONNO'

ct Rgo mrcfm,I

C.E LP. FEIDERICO GARCÍA IORCA

t2


PLTIN DE

útrm Etnor,ak

.3N(N

coltfmüctuf,os coN N[tEt¡'rno E¡[r1omfo'

cttRso

mrono'I

c.E LP. FEDERTco GARcÍe r.oRcA

t3


PI,AT{ DE

ÉTülO ES{OOLTR "NOS COMINüCAMOS CON T{I'ESIK) ENIIORNO,

cuRso20r0/zlil


PLTN ITE ÉXrIO ESCOL\R "NOS COIIIT]NICAMOS CON NTIESTRO EÑIORNO,

cuRso

2}rcnür

C.E.f,P. TEDERICO GARCÍA

IORCA

15

82 CRISOL Y SU ESTRELLA  

Ilustradorla Nombre del cuento Autoi/a Código"alurrlnola q{rrbtr PII\N DE ú¡(ITO ESIOOI¿AK r.t{(xl COITITINICAMOS CON ITT'ESTRO ET{TORI{O' c...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you