Page 1

PraN ur ú':mo

rscor¡*,'

*H;38HTffiir*

t*

ry

Nornbre del cuento

i

$* ,"-tt-'e ,,&e' k# A¡ltor/a

Tr {,g-Fe¡*

$**p*ñ,o.-

Ilusftadotla Jr"r I^^o ¡6-0-,*/ Autor de la versión ts.+.*i

H

Código alumnola

C.E.LP. r'nlDERrco

cnncÍn LoRcA


.': PI,AI{ |'E É¡frl{}

rscol,Ak

..!{q9 cgl,ryNlcAl}tos coN NI'EslRo ctrRSO m'rnolz

C.E.IJ. FEI}EnICO GARCÍA IT}RCA

ENtonNo'

2


Pr,aNDg É¡mo EscorltR ¡.NoscotfintlcAtl(N coN ffuEslmo EñTomfo' cuRso 20nn0l2

C.E.LP. TEI'ERTCO GARCÍA

IÍ}NCA


PT,AN DE

f,xrl1o ESCOI,AK

..NOS COMTINICAMOS CON NUDSTRO ENTORNO'

cuRso 20ru20r2.

&

Cuntfu¡nnc.qr¡¿f¡i'

S

**üi

C.E.LP. FEI'ERICO GARCÍA

IÍ}RCA

4


plArtf Dr

ffi¡o

Escor¿k .cltoscouüNrcAilfios coN NItEslRo D¡monNo' ct Rso 20'rnor2

flM¡1G\^

C.E.LP. FETIERICO GARCiA I"{)NCA


Pr.aN

tDE

frmo fsoor.Ae fNos coilmilcÁlf(xl c{t!Í ltfrltslrf} Etlrlonilo' ct Rso mr"twlz

C.E.LP. TEDERICO GARCTA IÍ}RCI¡\

6


PI¿N

DE fJXTrc

ESCOII\E ¡.NOS CO}ÍTINICAIII(XI CON NTIDSTRO ENTONNO" cuRso 20nnar2

C.E.LP. trEI}EruCO GARCÍA IT}NCA


ÍNOS COMTINICAIUOS C{)N NTIISTRO ENTORNO' PT,AI{ DE úXITO ESCT}I,AR Ct

RSIO

20fin012

C.BTJ. TEDEruCO G/TRCÍA I,(}RCA


pr,ANDú

ffiItO

ESOOLAn: ¡¡IIrOSCOMUNICA*IOS CON I{IIESIRO ENttOnNO'

cttRso 20Únar2

C.E.LN TnI}EAICO GARCÍA

IÍ}RCA


pLtril nr

fu¡o rscor¿*

q{(xr c(nfltNlcAuos coN NIrEs'Tno E¡rroR!{o'

ctRsomwmf2

C.tr*IJ. TEDEruCO GARC{A IÍ}NCA

t0


PT,AIT DE

fTfTIO ESOOIรกNยก ยก.N(N COI TII{ICAMOSCONNT'ESINO Tร‘TONNO' ct Rso znLvmrz

cE.LP. mllnRrco GARch

roncr

1t


pr¿lr ún ú¡mo EscoLAR *Nos colfit!{rcAltfos coN Nu[srRo nlüronno' cuRso 20rln0r2

&

(*rerrt*pru¡rnfr $S

C.E.LP. TEDEruCO

GARCÍ TNNC¡

t2


PI¿I{ I'E úKNO ESCOI,AE f.N(N COMTINICAIT{OS ct Rso ?firworz

CON NIIESINO ENTORNO'

ttl*"

C.E.f,P. rEI}EruCO GARCÍA IT}RCA

l--t/'

13


t,/

pl,l!-{ DE úxmo mOOIIIR: ¡NOS CO-IW-IINIC^IIIOS CON cuRso 20ltl20t2

NITESTRO

ENTOnNO'

73 ARDILLA  
73 ARDILLA  

Tr {,g-Fe¡* $* ,"-tt-'e ,,&e' k# A¡ltor/a PraN ur ú':mo rscor¡*,' *H;38HTffiir* $**p*ñ,o.- C.E.LP. r'nlDERrco cnncÍn LoRcA i C.E.IJ. FEI...

Advertisement