Page 1

prnr nt úrmo Esct)r,AR rl{os

CoMIINTCAM(X| coN NSESTR() ENTOnilO? cuRso 2010/2011

Nombre del cuento

l-úrM

Autor/á

a#"iíH.'fí€'Jió' -?AsiA

5ffdiso cLLP.

rrrxrroo cncfr r,oncr

d¿


pr¿x nn É¡qm

ENTORNO" ESCIOI,|R: fNoS CoMUNICAMOS CQN NÜESTRO | t 2010/20 cuRsor

C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA I'ORCA


I I

.NOS COMTJNICAMOS CON NIIESTRO ENTORNO, PLAN DE ÉKTO ESC{)LAK CURSO 2010/2011


".1

1'-.

..-í-.1

-

*NOS COMUNrcAMOS CON NUESTRO DNTORNO" P{AN Dú ]fuOTO ESCOII\K

1.:alli. :

.. ,,i¡

C.E.LP. TEDERICO GARCfA

I¡)RCA

4


PT-A'T NN

ENTORNO" úTMO ESCOIAR: "NOS CODTÜNICAMOS CON NUESTRO I I 20 10/20 cllRso

C.E.I.P. FEDERICO GARC|A LORCA


pr,rur on Éxrro nscol,Ak rNos couultrcAMos coN NUEsrRo ENToRNo' cuRso 2010/201I

C.E.LP. FEITERICO GARCiA

IORCA


CON NÜESTRO ENTONNO" PI,AN DE ú)Uno ESCOIAR: 'NOS COMÜNICAMOS cLrRso 2010/201I

4

LORCA C.E.LP. FADEruCO GARCiA

8


CON NUESTRO ENTORNO" PLAN DE ú)(ITO ESCOI.AR "NOS COüUNICAMOS cIJRSo 20 10/20 I I

¡r.

LORCA C.E.LP. FEDERICO GARCÍA

1l


PT TX OU

ENTORNO" ú¡gTO ESCOIAR: "NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO cuRso 20 i0/20 I I

,rry,|

c.E LP. FEnERrco

cmcl¡ ronce

12

.

525 DRACOLINO 1ºA 12-13  
525 DRACOLINO 1ºA 12-13