Page 1

t-

PLAN DE ÉXTNO ESCOIIIK "NOS COIfoNICAMOS CON NI]ESTRO ENTORNO' CIJRSO

20r0l20ll

Nombre del cuento )eU gpls ?*ftid"ncho a

Autoila

tng-ñ* M

Código alumnola 2Hq

Ilustradorla TfibLQh bb&en$s%o-d -Irn&n n l-felorned

"

C.E.LP. tr'ErtEruco GARcÍe

r,oRcA


i,lยกx

nn ร‰ยกmo Dscor;trt: .Nos coultntcAuos coN NIIESTrto ENTonNo' cuRso 20rol20ll

C.E.LP. x'EDERrco GARciยก..

l,oRcA


PLI\N I'E ÉXITO ESCOI.AR: .'NOS COMIINICAIITOS CON NUISTRO ENTORNO' cuRso 20r0t20rr

C.E.LP. r'EDERrco GARcÍn

l¡Rca


PII\N

DD

fuilTO ESCOL\& q{OS COIIT'NICAMOS CON NT]ESIRO ENTORNO' cttRso 20r0t20rr

C.E.LP.

r'EIlERrco GARCie rcRCA


PLI\N DD fuilTO DSCOIITK'óNOS COMI]NICAMOS CON NI]ESTRO ENTORNO, ct Rso 20t0t20tl

C.E.LP.

r'ErlERrco GARcÍn rcRcA


PI,AN I'E ÉXIÍO ESCOIIIK "NOS COMT]NICAMOS CON NUESTRO ENTORNO, C{JRSO

II

20t0t20tt

I

C.E.LP.

r'EIlERrco GARcia loRcA


I I

PII\N DE fuilTO E,SCOIIIR: T{OS COMI'NICAMOS CON NI'ESIRO ENTORNO, cuRso 2010t20rr

C.E.LP. T'EIIERICO GARCIA LORCA


PIITN

IDE

fiilIO

ESCOII\K .!{OS COMT]NICAMOS CON NIItrSITO ENTORNO, cuRso 20t0t20rr

C.E.LP. ['EDERrco GARCfu,. r,oRCA


PII\N I'E ร‰TilTO ESCOL/IR

'.NOS COMI]NICAMOS CON NII*STRO ENTORNO'

ct Rso 20lot20tr

#."tt', ':::

':.

C.E.LP. r'ErtERrco GARciยก,

toRcA


PLAN I'E fuilTO ESCOII\R: ..NOS COMT]NICAMOS CON NIIESTRO ENTORNO'

cltRso 20w20ll

C.E.LP. x'ErlERrco GARCÍ¿,

I0RCA

10


PI,/TN DE

ร‰ยกilTO DSCOLI& *ITOS COMI]NITAMOS CON cuRso 20r0t20rr

C.E.LP. r'EDERrco GARCfu,'

r,oRcA

NTTESTRO

ENTORNO,

11


/

I

I

a-/

PII\N DE ÉXITO ESCOLI\R

..NOS COIITINICAMOS CON NIIESIRO ENTORNO'

cltRso z0raaorr .".

C.E.LP. x'EDERrco

GARcin mRca

t2

249 PELIDONCHO  
249 PELIDONCHO  

Nombre del cuento Ilustradorla -Irn&n n l-felorned " TfibLQh bb&en$s%o-d 2Hq PLAN DE ÉXTNO ESCOIIIK "NOS COIfoNICAMOS CON NI]ESTRO E...

Advertisement