Page 1

I ./

d:

l l

,ü, I

i

I

praN on É¡mo EscorltR ..Nos coMrINrcAMos coN NrIEsrRo ENToRNo' cltRso 20r0t20rr

f I

Nombre del cuento

[ni *g,

peü*LCLo

Autorla Bgorva* lbo,uo!-*

Código alumnola € r'15 m-e,a*-

(/ a'LdKrr"L^t

Ilustradorla {l) -b,il^

ü-bd"er-*¿a¿

C.E.LP. x'EDERrco GARCÍA

roRCA

F-


PLAN DE ÉXTTO ESCOI,AK *NOS COMI]NICAMOS CON NIIISIRO ENTORNO'

cuRso z0roaarl

C.E.LP. x'EDERrco GARcÍe

rcRCA


PII\N I'E úXITO ISCOII\R: *NOS COIIIINICAMOS CONNIIESTNO ENTORNO' clJRso 20t0l20tr

a,thu¿tot"

C.E.LP. r'EIDERrco

GARcin

t¡RcA


'J

PI"AN

IDE

,-

ÉXITO ESCOIIIR: ..NOS COMI]NICAMOS CON NI]ESTRO ENTORNO'

cltRso zarct20rr

:

it :

l l

J.'

b*rf c a"ruolo

C.E.LP. tr'EITERICO GARCIA TORCA

,

4


PII\N DE ffCTO ESCOIIIR: 'NOS COMT]NICAMOS CON NIIESTRO ENTORNO' cltRso 20rot20rr

{l--,

lF*\

r,

t,

\rA^4.ft6O

.ie,

eo-f\d.O

r

I

i $

Cravf,q-

I

ord)[ ยก I i

i

C.E.LP. F'EDERICO GARCรE

rcRCA l

:

j


PLIIN D[.É)(IIO ESCOIIIK *NOS COMTT¡TICAMOS CON NI]ESIRO ENTORNO' CIIRSO 20r0t20rr

5ua" ttfA

aL'o' [-o

e-r\cLo

C.E.LP. r'ErIERrco

GARCÍ¡ r.,oRcA


PII\N

IDE

É)NTO ESCOIIIR *NOS COIIIIINICAMOS CON NTIESTRO ENTORNO'

cuRso 20rot20rr

/

(

evo

r n-Orf

t

"Le

NC\

r'lo

C.E.LP. x'EItERrco

GARcia r-,oRcA


PLI\N

IDE

ÉXITO ESCOIIIK ..NOS COMI}NICAMOS CON NI]ESTRO ENTORNO' cltRso 20rot20rr

t"f

'\'r --ff,

h A-m¿ nCL

J PJ

F

ol,aruc

t^oi

I

G

!

S"Iq*v^Y\fnq.,

áon

4.tú

í

bu }c{-ndahu

clueño: q-C

ALCa.fO

Ch"o.,,,Qo-r*^

tA-

dr^r*nt e

C.E.LP. f,'EDERrco GARci¡,'

[""

l,oRcA

I

....-,


PLI\N DE ÉXTÍO ESCOIITR *NOS COMT]NICAMOS CON NIIESTRO ENTORNO' cuRso 20r0/20n

/

C.E.LP. x'EDERrco GARCÍ¡,

loRcA

9


)vt) c

caoa- &e nrt'rLe.-

a44ín t

ür^

nd"q,t

, PalrÁ,oru cho

"{CI

C.E.LP. FErlERrco GARcin

roRcA

10


PLAN DE ÉXITO ESCOLAR 'NOS COMI]NICAMOS CON NTIESTRO ENTORNO'

cuRso 20l0l20rr

=

ff\or

/ ,

'

ll

Ur€r1&O

C.E.LP. X'EDERICO GARCÍ¡T

eüvúic'n'

rcRCA

ll


i

,

I

,,'

I I I I j

I

i"t

NIIESTRO EÑTORNO' PLAN DE ÉXmO ESCOLAk'NOS COMUNICAMOS CON

cuRso

2010/2011

C.E.LP. I'EDERICO GARCÍN IORCA

t2

245 PELIDONCHO  
245 PELIDONCHO  

€ r'15 m-e,a*- (/ a'LdKrr"L^t {l) -b,il^ praN on É¡mo EscorltR ..Nos coMrINrcAMos coN NrIEsrRo ENToRNo' ü-bd"er-*¿a¿ C.E.LP. x'EDERrco GARCÍ...