Page 1

1*, l/' l-

:q,;: ri

pl,ltN pn É¡mO ESCOII\* *NOS COMuTüCAMOS CON NIIESIRO ENTORNO' cuRso 20lol20lr

I I

h lr I I I I

I I I

I

I

Nombre del cuento

l'{t

qs'or ,

%c

FeQr&snc}no

Aütorla, fb eA e$c,- T-bs-r-nfttc3\

Código alumnola e ¿5

ltn o'tin

Ilustradorla FJb.rt¡4$r* AtrJc= tr ó* ze*\F,

C.E.LP.

r'EIlERrco GARcÍn r,onca

t-


pLAN DE fuilTO ESCOLA* "NOS COMIIIvICAMOS CON NUESTRO ENTORNO' cuRso 20l0l20rr

l};

ñó,"<r <irq o\e .r"etc,\n€ E Q€\ quB

,g-{\ta^(,-,--'- Oon" Qs. -.cte'.¡Seq-*ft a\ rb.g I t¡,Se' 'qu g \"€"s\L€*r *' g q}ttr-q Q\r*ñS" oft€i\

r#

dLffieiLwqntua"qh.rm

C.E.LP. FEI}ERICO GARCÍA T,ORCA


pLAN DE fiilTO ESCOLA* *NOS COMITNICAMOS CON NIIESTRO ENTORNO' cuRso 2arcl2Olr

C.E.LP. F'EI}ERICO GARCIA LORCA


pLAN DE fuilTO ESCOLAR: *NOS COMuยกuCAMOS CON NIIESTRO ENTORNO' cllRso 20r0l20rr

S${peรก

S.,qce

h..Q*k iAr "* c.aenOe e.,. 0^..."-o* *g

C.E.LP.

r'ErlERrco GARcรe r,oRcA

le,\

0o \&e'^o

a-co>otr

4


PLAN DE ÉXITO DSCOLAK "NOS COMUNICAMOS CON NIIESTRO ENTORNO"

cuRso20l0l20l1

Íq A,s- .. \* ñac¡,n. 1 Ho*^l áp,re¿n q.,o,Ad^rd^ Í

C.E.LP.

FEIlERrco GARcia r,oRcA

'Qg

co"*e¡fÁ '€*0c'*


pLAN DE É)ilTO ESCOI,IIR *NOS COMIINICAMOS CON NIIESTnO nXTORNO' cuRso 20rol2al1

ñ.f U t.o

l**

Q

r

8"t

t¡r {ebfd "4,t*.¡\ce-*"¿..o i $.e..Frrú 1g S"s'e (b* f¿.ec- cn$kegr \ e q$svF' qPdr-t$ünqho po1 t*a +e rx[s.,re.^

C.E.LP. F'EDERICO GARCiA T,ORCA


pLAN DE ÉXITO ESCOI;I¡I: *NOS COMIINICAMOS CON NIIESTRO ENTOnNO'

cllRso zarclz0ll

^i-,

I

\É*iefrvtc'er'R.

u€\

flqr Pl.e q$\

hq . &,rehre @'f]

$e

S-

tr.ra^&eo

SP

q?erob"*

g *^ Qe

t #\ E# 'l" # "\q qn's\g{tdt% # ,p.rlgcs*n&ac^qart' '*tsr4F*acn

ff*p€,ru¡

C.A.LP. FEI}ERICO GARCÍA T,ORCA

f,,

ú{gfr¿ 6tr.- tftt

fT

6r$

(,1?


PLAN DE ú)CTO ESCOI,AR *NOS COMII¡¡.ICAMOS CON NTIESTRO DNTORNO" CIJRSO 20r0l20rr

'12

t

SOSo, {t -g"

n

qu

ene¡¿,

te detdl 0ü\ p,a^\ É, a&'nd^hq b.

11

I'}dr b[svt & rue eo^É,o#fh€l F¿É,

.hqAFq 0,"C a gf P0o"¿4€ 0r* e.-uAe..E '. I rr ¡¡rA P4n4ve ba ¡* É{rée'nnet-d é4t^ crtaa P€e,pAq gqt

t**ruj\ñffi€utl

C.E.LP. F'EDERICO GARCIA LORCA


pLAN DE ÉXITO ESCOLAR: *NOS COtuIIxrCAMOS CON NUESTRO ENTORNO' CIJRSO 201012011

f'mtrg?Otdu"u * \gu meor.$e¡,& g- elsea#v¿i pet eeFrele* d'€ ft Ue^, nn*ool-e A úVA I.J Su F,,s "

C.E.LP. FEDERICO GARCIA LORCA

9


PLA¡I DE fuilTO ESCOLAR *NOS COMTINICAMOS CON NTIESTRO ENTORNO' CIJRSO 20r0l20rt

,¿

I üt ti n4

-a'r.

:;

(-to

Sdua

ffi\S

*i

.i,

w

qc"Se Tuede-"^$a SUnffeP.

C.E.LP. tr'EI}ERICO GARCIA LORCA

wt f

m€wffiry ,

10


I

PLAN nn

l,'

ficT.o DscoLAR

"te

*NOS COMIINICAMOS CON NIIESTRO ENTORNO"

ffi

cuRso 20r0l20rr

Mffi

ffintpr

4e s'¡r s .-' Éh\ef¡e* Ñwrú*rfr.n fr

gGfiro

r*Jl

r'g¿4¡}

*ñ.F*

da f qo *

*',8

^/*/

S'

4

e

"dJL Fc-,S,q<(r

0CI

oft\Enoq ftt¡emsa

a lr"

C.E.LP. Í'EI}ERICO GARCÍN T,ORCA

WT"ooJ¡,a.*,

g Sc. * &1"*q

11


/:' fr7:!'

..NOS COMIixICAMOS CON NUESTRO ENTORNO' PI.AN DE É)üTO ESCOLAR

cuRso 20r0l20rr

C.E.LP. tr'EDERICO GARCiA IORCA

L-

t2

225 PELIDONCHO  

pl,ltN pn É¡mO ESCOII\* *NOS COMuTüCAMOS CON NIIESIRO ENTORNO' C.E.LP. r'EIlERrco GARcÍn r,onca cuRso 20lol20lr l- h lr :q,;: ri - t- I I II...

225 PELIDONCHO  

pl,ltN pn É¡mO ESCOII\* *NOS COMuTüCAMOS CON NIIESIRO ENTORNO' C.E.LP. r'EIlERrco GARcÍn r,onca cuRso 20lol20lr l- h lr :q,;: ri - t- I I II...

Advertisement