Page 1

l." I

¡ I

I

i

¿

fNO6 COIIITN{ICAM(N COIY NT'FI¡TIIO E¡TONNO' PrlTN DE ú¡ilTO ESG{)LITK

cuRso ?orcnorr

j l

Nornbre det suento ,'\ti," **Fo,ij*u**

M¿

Autoila

@

Código alumnola

, .Ilustradorla *L*d* K**#e

"

Autor de la versión

CE.LP. FEIDEnIC0 GARcfA

ronc¿


+ Pr,AlytlE

fimo Esoor¿k'.r{os

coMrlÑrcAIt[ü¡ coN NrlEs'rno EliromKt' ct Rso20r0z0ll

C.E.LP. FEDERICO GARCÍA LORCA


PI.AN I'E úxrI'O TSOOT"AB. TT{OS COMIINICAIIOS CON

ct Rso mrclmú

C.F..LP. rEDNruCO GARCÍA

IORCA

IIÜTTES'TRO

NÑI1ON¡TO'


PT,ATTDD

fuNO

ESOOI,AN.

gÑOS

COITf,III{ICAIII(X¡ OOIT NIIES'IK) ENTONNO'

ct Rso xramrr

C.F.IJ. trIEIDNRICO CARCÍA IT}RCA

4


PI,IIIT DT úXrIO ESTOOI"AN:

"!Í(xI GO}ÍI'NICATIOS ct Rso mlono'r

CON NTIES'TRO ENTORNO'

C.F.IJ. trEIDEnICO GARCÍA IÍ}RCA


TT./TN IDE

É¡üTO ESGOIAK E¡rcS COMI'IiÍICÁTÍOS CON IÍTITS'IRO ENTONNO' ct Rso20l0/20rr

.l

CE.LP. FEI}ERICO GARCÍA IORCA

6


PTIIN I'E EยกTIO ESOOI"Atr.

qKN COilInTICAMOS CONNIIES'TROENTONilO' ct Rso mrornrr

C.E.LP. FEIDEruCO GARCรA

IORCA

7


?r,aNt

t

ÉxIT1o

ÍscoLt*

..N(N corfta{IcAlt[os coN I{IIEs'Ttro ENIlonNo'

cuRso20ronolr

C.E.LP. FEIDERICO CARCÍA

IÍ)RCA


Pf,/lN ItE E¡trICI ESCÍ)IáR: 3NO$0OMIIIUCAMOS COil ñIIESIIO E¡|I1ORÑO'

cuRso20r0z0ll

C.E.LP. TEI'ERICO GARCÍA LORCA

9


PLTÑDE

úKIO

DSOOÍ"ANS ¡NOS COTfiTIÑICAMOS CONNIIES'IRO

cuRso mrof?fn

C.E.LP. FEDERICO GARCÍA .{

r'

IÍ}RCA

INTONNO'

10


PIIIN

DE úXTno ESOOI"An: 3!fOS

COMTfiICAIíOS CON IYTIESINO ENIORT{O''

ct Rso z0rcnorr

C.E.LP. FEDERICO GARCÍA IT}RCA

11


Pr.a¡f IrE

úmo rscor¿*

.T{(ñ COIWIITICAMOS cuRso mrcnorl

OON NIIDSTnO ENTOnXY0'

t

C.E.LP. FEDERICO GARCÍA LORCA

T2


Pllurt DE úr¡o rscor.An: ..ños ooMrlt{rcÁtfl0s c10¡rlylIfs,rRo EñTomto,

cuRso20l0non

C.E.[P. F}DERICO GARCÍA IORCA

t3


PI./TNIDE

'Étrrc

ESOOLTE .N('S COMUNICAMOS CONIYIIESINO E¡II1ORNO, ct Rso mtonon

c.tr.IJ. XEDDRICO (}ARCÍA IÍ)RCA


PII\N

DE

fXNO ESCOI/IK

ยก'NOS

COMTINICAMOS CON NTIESTRO EIYIORNO,,

clrRso 2orcnon

C.E.f,P. FEIDERICO GARCรA

IORCA

169 PELIDONCHO  
169 PELIDONCHO  

Autor de la versión M¿ PrlTN DE ú¡ilTO ESG{)LITK fNO6 COIIITN{ICAM(N COIY NT'FI¡TIIO E¡TONNO' cuRso ?orcnorr ,'\ti," **Fo,ij*u** CE.LP. FEID...