Page 1

.. l,if

PTI\N I'E É¡NTO ESTOOI"IR...1rI(N COMI¡¡ICAM1¡I CON NT'ESIRO E¡1TONNO'

ct Rso mrctmn

'.

#*k

'.,

*

#" {

db ^q

*** q*+\

}^f

{"t" $

*/Y --irL

[

-

*i

#"

NoffIbre del cuento

ffiAut&ff

w

Código alumnol a tF?. Ilustradorla

W Autor de la versión M cp.f,P. rEDERrco GARcÍa ronc¿,

EAW

i


PT"ANIDE

fiTlrO

XSOOT"AR:

fl{OS COüIIIIICÁU(X¡ OON I{TIESTRO EÑTONT{O'

cttRsozlr0/alrr

C.E.LP. FEDERICO GARCÍA

IORCA


PI.AIif TDEÉffiNO ESOOIáR.

fi)sCOIIÍIII{TCAMOS COlf I{IIES'TRO ET{ÍTORilO' ct Rso 20tono'1

C.ALP. TEDERICO GARCÍA IORCA

3


* :

t :

pr.{N nD Ém¡o

rscor¡*

..lvos

colfiñrcAnfios col{ NlrEs,rno E¡tllon¡fo'

ct Rso zfrt0mrr

C.E.IX. XEIDERICO CARCÍA LORCA

o

4


a ?T,AÑ DE

ú¡üIIO T$OOI¿R. fNOS COMIINICAü(F CON NIITS.TNO E¡ÍIIORNO' cttRso 20'CImrr

I

C.F.LP. trEIDEnICO GARCÍA

IORCA

5


i\

PT"AT{

T'[ ÉXIIO üKOI.AR:

T{OS COMTINICAMOS CON NI'ES'TRO EIIÍTORIÍO'

ct Rso mrcnon

C.E.LP. TEDERICO GARCÍA

IORCA

t

6


PIAI DE Étr¡O TSOOT,AR:

fNOS COMIIr|TC^M(XI CON NnES'rnO TNTOnNO'

ct Rso ?r0nnfrn

c.trJ,P. TEDENICO GARCÍA LORCA

7


PT"ATYT}E

ÉtrIO ESCÍ)I¿R:

"I{OS CO}fIn{ICAilOS qOI{ NTIET'IAO ENTOANO' ct Rso2010/201r

C.E.LP. TEDERICO GARCÍA IORCA


PL,AT{DE

fiilNO H¡COL/\K

..l{OS COIWTINICAIII(X¡ CONÑIIffÍTRO ENTONNO'

c{rRso20r0/20rr

t t

a

c.F.ilP. trIIDERICO GARCÍA II)RCA

9


PT*|NDE útrnO ESCOT,AR3 .T{OS COrrurtrc¡rros coN NrlrÁilno DNI1OnñO' c[rRso zonna't

c.aLP. FEDERTCo GARcÍe loRcA -

t.'.

:':

t0


PLTIY IDE

Í¡fi¡O ISCOII\n:

.ITOS GOIIITIIITCAMOS CONÑI'ES'IRO EINIORIIfO'

cttRso

C.E.LP. FEDERTCo

2r,rcnon

cmcÍe

L0RCA

i

it


pr.Ail

rDB

fuxO

ESOOIá& ..ños coürnllcAM(x¡ colt NlrEsrro ENTonño, ct Rso mronofl

C.E.LP. TEDERICO GARCÍA IORCA

c

t2


rutN r't

ry

Hnor,AR: rlfoñt ooüIINTCAM(xf COry NrrEs,rRo E¡nlonNO' cuRso 2otonorr

t

CE.LP. rEDERICO GARCiA I{)RCA

13


PrllN

rDE

É¡ilro Esoorán:'!tos con[rlxrcarros coN lyr¡Esrno Eltrnon¡fo" ct Rso20l0/20rr

I'

C.E.IJ. rEI}ERICO GARCÍA I.(}RCA

l4


PII\N DE ร‰XITO ESCOIJIR: .NOS COIIIITNICAMOS CON

NTIESTRO ENTORNO'

CIIRSO 20r0t20rr

iJ

c.aLP. FEDEruco GARcin IยกRCA

I 15

152 CRISOL  

Autor de la versión NoffIbre del cuento Ilustradorla &ff q*+\ *i *** [ ^q - --irL }^f #" ct Rso mrctmn PTI\N I'E É¡NTO ESTOOI"IR...1rI(N...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you