Page 1

na'

rsc'rÁ* DÉ rtúro

*Hffffifflf*

\ \

I

\ \ \

\ t

*m,$ffffi Código 3lumno/a 1t4'4

Ilustradqr/A

Autor de LaYersiÓn

fu

c.E f,P. FEDEruco GARcÍl

lt&,110*

r.oncl


PLAN

TDE

ÍXIIO

ESTCOI.AR. T{OS GOüIINICATft)S CON IIÍIIESIRO ENTORNO'

ctRso20l02flll

c.aLP, FEIlERrco GARcÍe ronc¿,


PI.AT{ IDD

ÉtrI'O

ESICI)T,AR: ¡'KOS GOTTTNUCTUOS

cuRso 2orcmrl

C.tr..LP. TEI}EnICO GARCÍA

OOr NTÍESINO ENIIORITO-

IT}RCA


PT,AIYIDD

fiilIO

ESOOLAn:

..TTOS

COüTIÑICAT(X¡ ctrRso 20liofmn

C.tr..IX. IMI}EnICO GARCÍA

COIY NUESÍNO

II}RCA

EÑTON¡to'

,

4


pr.añ nn, úr¡o

rscor¿* rros couunrrc¡uos cox ¡frIEsTRo ENTonNo" cuRso 20rofmn

c.&LP. FEIDEnICO GARCÍA IÍ)RCA


PI,AN

IDE

fu¡O

ñSGOI"AN: ÍNOS COUU{ICA}IOS CON NIIES'IRO ETI'TONÑO'

cltRso 2awno|l

C.E.LP.

rEDERrco GARCin

r¡nct

9

6


PLIIN I'E É¡ilNO ESCOI,AR ¡'t{G¡ COITfiIÑICADTOS OOIÍ ÑIIES'TRO ENTONNO' crtlRso mrclm'r

t

C.F.IJ. X'EDERICO GARCÍA IÍ}RCA

7


PÍ.AN DE É¡TITO TSOOI.AR: fN(N COMulflCADÍOS qON IÍIIES'INO DNTOANO''

cttRso 20r0t20rr

C.E.LP. FEI'ERICO GARCÍA

IORCA


PLAN DE

ÉXno s¡Goll\k "NoscolrIultIcAM(FOON lÜIffs'tTo EN'I1of,No' ct Rso mrcm'r

C.F.LP. TEI'ERICO GARCÍA

IORCA

9


prlrN DE fm¡O rSCOr¿n: "tt(X¡ OOMIIxICAMOS COñ NIIESltrO ENTOnÑO' cÜRso 20rolm'1

c.E LP. rEDERrco GARcin rcRcA '1.:

..:,'

10


PTáN I'E É¡ilTO ESICOI"AR: ¡3I{OS COIIII'NICAMü¡ COI{NIIÍS'IRO ENIIORI{O'

ct Rso zorcDan

C.E.LP. FEDERTC0 GARCÍa

rcRcA

I

ll


PI.AIY DE

ร‰XilT} ESCOLTR:'!fOS COMII1IICATIOS OOยกf NTIES'INO ENIIORIYO'

cuRso20l0n0ll

I

c.E LP. rErlERrco GARch r.oncยก,,

T2


PII\N I'D úXIIIOIÍIGOI,AK ..NoS COüT,ÑICAMOS CON NTIESIRO ENTONNO' cuRso 2Íttonolt

O

C.ALP. FEI}ERICO GARCÍA LORCA

13


Prl\N IDr É¡fi[O EgCOran: 3!vos coMIIÑrcAMos coN NITES'In0 Etrllof,rr[o" cuRso2010/2011

C.tr,.F. TEI}ERICO GARCÍA II)RCA

io


l,

I I

i

\-/

PLI\N DE Í]XITO DSCOL/IR: "NOS COMTN.üCAMOS CON NIIES'IRO ENTORT{O' cuRso 20tot20tl

C.E.LP. trEI}EruCO GARCÍA

IÍ}RCA

t 15

141 CRISOL Y SU ESTRELLA  

Autor de LaYersiÓn lt&,110* c.E f,P. FEDEruco GARcÍl r.oncl \ \ \ \ \ \ I t PLAN TDE ÍXIIO ESTCOI.AR. T{OS GOüIINICATft)S CON IIÍIIESIRO...