Page 1

© 2014 PrimaryClass.co.uk

Sveiki atvykę knygą!

Lietuvių My name is Mano vardas yra ___________________________________________ My school is Mano mokykloje yra ___________________________________________ My class is Mano klasė ___________________________________________ My teacher’s name is Mano mokytojo vardas yra

___________________________________________

© 2014 PrimaryClass.co.uk


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Mano anglų knyga Your notes here: Jūsų pastabos ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Pagrindai

Toilet

Water

First Aid

Tualetas

Vanduo

Pirmoji pagalba

Coat

Wash hands

Lunch break

Kailis

Plauti rankas

Pietų pertrauka

Can I go to the toilet? Ar galiu eiti į tualetą? Can I have water? Ar galiu gauti gėrimas? Can I go to first aid? Ar galiu eiti į pirmąją pagalbą? Can I get my coat? Ar galiu gauti mano kailį? Can I wash my hands? Ar galiu plauti rankas? Can I have my lunch? Ar galiu papietauti?


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Pirmieji Frazės Hello Labas

I don’t speak English Aš nekalbu angliškai

Good morning Labas rytas

I don’t understand Aš nesuprantu

Good afternoon Laba diena

My language is _______ Mano kalba yra ______

Good-bye Viso gero

Where is the toilet? Kur yra tualetas?

I need _____ Man reikia _____

Excuse me dovanokite

Yes Taip

Repeat Pakartokite

I feel sick Mane pykina

No Ne

What is this? Kas tai?

I am lost Aš pasimetęs

Please Prašau

I don’t know Nežinau

Help Pagalba

Thank-you Ačiū


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Pietų pertrauka

Packed Lunch

School Dinner

Pietūs langelį

Mokyklos pietūs

Tray

Cup

Plate

Bowl

Dėklas

Taurė

Plokštė

Dubuo

Fork

Knife

Spoon

Water

Bin

Šakutė

Peilis

Šaukštas

Vandens

šiukšlių dėžė

Can I have ____ please? Ar galiu turėti ___ prašome? Can I have water please? Ar galiu turėti vandenį prašome? Yes, please. Taip, prašau. No, thank-you. Ne, ačiū-jus. Thank-you. Ačiū. That Kad This Tai


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Klasėje Objektai

Pencil Pieštukas

Pen Rašiklis

Ruler Liniuotė

Book Knyga

Glue Klijai

Pencil Case Penalas

Sharpener Drožtukas

Rubber Gumos

Bag Krepšys

Table Lentelė

Colour Pencils

Bin Computer Spalvos pieštukai šiukšlių dėžė Kompiuterio

Window Langas

Chair Kėdė

Door Durų


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Instrukcijos

Sit down Sėskis

Stop Sustoti

Go Eiti

Line up Liniją iki

Listen Klausytis

Study Tyrimas

Draw Atkreipti

Write Rašyti

Read Skaityti

Follow Sekite

Wait Palaukti

Show Rodyti


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Mokyklos

Playground Žaidimų aikštelė

Classroom Klasėje

Board Lenta

Hall Salė

Dinner Hall Vakarienė Hall

Sports Hall Sporto salė

Library Biblioteka

Office Biuras

Toilets Tualetai


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Numeriai ir Laiko 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

zero nulis

one vienas

two du

three trys

four keturi

five penki

six šešių

seven Septyni

eight aštuoni

nine devyni

17

18

10

11

12

13

14

15

16

ten dešimt

eleven vienuolika

twelve dvylika

thirteen trylika

fourteen keturiolika

fifteen penkiolika

sixteen šešiolika

23

24

25

20

21

22

26

27

twentytwenty twenty-one twenty-two three twenty-four twenty-five twenty-six dvidešimt dvidešimt dvidešimt dvidešimt dvidešimt dvidešimt dvidešimt vienas du trys keturi penki šeši

30

40

50

60

thirty forty fifty trisdešimt keturiasdešimt penkiasdešimt

Monday Tuesday Pirmadienis Antradienis

sixty šešiasdešimt

19

seventeen eighteen nineteen septyniolika aštuoniolika devyniolika

70

twentyseven dvidešimt septyni

28

29

twentyeight twenty-nine dvidešimt dvidešimt aštuoni devyni

80

90

100

seventy eighty ninety hundred septyniasdešimt aštuoniasdešimt devyniasdešimt šimtas

Wednesday Thursday Friday Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Saturday Šeštadienį

Sunday Sekmadienis

January Sausio July Sausio

February Vasario August Rugpjūčio

March Kovo September Rugsėjo

April Balandžio October Spalio

May Gali November Lapkričio

June Birželio December Gruodžio

Now Dabar

Later Vėliau

Before Anksčiau

Tomorrow Rytoj

Yesterday Vakar

Next week kitą savaitę

Assembly

Play time

Asamblėja

Žaisti laiką

Lunch time

Home time

Pietų pertrauka Namuose laiko

Add

Subtract

Multiply

Divide

Equals

Pridėti

Atimti

Daugintis

Pasidalyti

Lygu


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Jausmus Draw the feelings: Atkreipti jausmus:

Happy Laimingas

Sad Liūdnas

Tired Pavargę

Angry Piktas

Surprised Nustebino

Hurt Sužeistas

Scared Bijo

Hungry Alkanas

Calm Ramus

Excited Susijaudinęs

Warm Šiltas

Cold šaltas

I am __________ Aš esu __________


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Raštu idėjas:

1) Write about your family. Rašyti apie savo šeimą. 2) Write about your home town. Rašyti apie savo gimtąjį miestą. 3) Write about your old school. Rašyti apie savo senosios mokyklos. 4) Describe a place you know a lot about: A park, building, bedroom, holiday, special place. Apibūdinti žinote vieta: park, pastato, miegamasis, atostogų, ypatingą vietą. 5) Write about your favourite food. Rašyti apie savo mėgstamą maistą. 6) Write about your hobbies. Rašyti apie savo pomėgius. 7) What are you good at doing? Ką tu gerai daro? 8) Write about your country (food, towns, music, people, land). Rašyti apie savo šalies (maisto, miestų, muzika, žmonės, žemės). 9) Write about a happy memory. Rašyti apie laimingas atminties. 10)Write an adventure story. Rašyti nuotykių istoriją.


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Žodžių sąrašus Write new words in the following topics: Rašyti naujus žodžius į šias temas: Colours Spalvų _______________

Clothes Drabužiai _______________

Animals Gyvūnai _______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Food Maisto _______________

Lessons Pamokos _______________

Weather Orai _______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Jobs Darbo vietų _______________

Transport Transporto

_______________

Family Šeima _______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Pasakojimas idėjų You are a superhero! What are your powers? Write about your day. Jūs esate superhero! Kas yra jūsų supervalstybių? Rašyti apie savo dieną. You woke up and you are invisible! What will you do? Prabudau ir esate nematomas. Ką darysi?

You live in space. Describe your life, school, food, transport and your home. Jūs gyvenate kosmosas. Aprašyti savo gyvenimą, mokyklos, maisto, transport ir jūsų namuose.

The old house that nobody visited. Senas namas, niekas aplankė.

The secret door. Slaptas duris.

The machine that could change time. Mašina, kuri galėtų pakeisti laiko.


© 2014 PrimaryClass.co.uk

50 labiausiai paplitusių anglų kalbos žodžiai General Words

Bendra žodžiai

the -

Prepositions

Kalbos prielinksniai

of apie

a/an yra

to į

that kad

in į

for už with su as kaip this tai or arba by pagal Verbs

Kalbos veiksmažodžiai

on ant

Nouns

Kalbos daiktavardžiai

it ji you jums he jis I aš

at į

his jo

from nuo

they jie

there čia

we mes

out iš

word žodelis

up viršun Adjectives

Kalbos būdvardžiai

she ji

Question Starters

Klausimas starteriai

is yra

one vienas

what ką

was buvo

hot karšto

when kada

are yra

some kai kurie

be būti

other kitų

have turėti

all visi

how kokiu būdu Conjunctions

Kalbos jungtukai

had buvo

each kiekviena

and ir

can galima

your savo

but bet

were buvo use naudoti said sakė


© 2014 PrimaryClass.co.uk

Kitas 50 bendriniai anglų kalbos žodžiai Verbs

Kalbos veiksmažodžiai

do padaryti will bus would turbūt write rašyti like patikti make padaryti

Prepositions

Kalbos prielinksniai

about apie over per down žemyn General Words

Bendra žodžiai

then tada

Nouns

Kalbos daiktavardžia

their jų time laiko way būdas them juos her jos thing dalykas

see žr

these -

him jam

has turėti

more daugiau

two du

look žiūrėk could galėtų go eiti come ateiti did padarė know žinoti call vadinti may gali būti been buvo

no ne

day dieną

now dabar than kaip Adjectives

sound garso

Kalbos būdvardžiai

many daug long ilgas most dauguma first pirmasis

find rasti Conjunctions

my mano

Kalbos jungtukai

if jei

number numeris water vanduo people žmonės side pusėje Question Starters

Klausimas starteriai

which kuri who kas


Š 2014 PrimaryClass.co.uk

School starts at: Mokykla prasideda: _________________ School ends at: Mokyklos baigiasi: _________________ I need sports clothes on: Man reikia sporto drabuĹžius: _________________ My friends are: Mano draugai:

_________________ _________________ _________________ _________________

________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

My EAL Welcome Book (Lithuanian)  

Lithuanian/English Welcome Book 16 page book containing first phrases and vocabulary in both English and Lithuanian. Includes 4 pages of in...

My EAL Welcome Book (Lithuanian)  

Lithuanian/English Welcome Book 16 page book containing first phrases and vocabulary in both English and Lithuanian. Includes 4 pages of in...

Advertisement