Page 1


Ac or dul uit e mpor a r .

a c or dul ui ;

2


3


Ac t i vi t ă ț i l et e mpor a r epotf ide s f ă ș ur a t ede c ă t r ea ge nț i ie c onomi c i-pe r s oa nef i z i c ea ut or i z a t e ,î nt r e pr i nde r ii ndi vi dua l e ,î nt r e pr i nde r if a mi l i a l eș is oc i e t ă ț ic ome r c i a l e ,î n ba z aa c or dul uipe nt r ude s f ă ș ur a r e aa c t i vi t ă ț i l ort e mpor a r ee mi sdePr i ma r ulSe c t or ul ui 4a lMuni c i pi ul uiBuc ur e ș t i .

Ac t i vi t a t e at e mpor a r ă( dec ome r țde mi cde t a l i us a uc ome r țde î nt â mpi na r e )s evade s f ă ș ur a c i vi l i z a t ,c ur e s pe c t a r e anor me l or pr i vi nd: a .r e s pe c t a r e aa mpl a s a me nt e l or ; b.a f i ș a r e ada t e l ordei de nt i f i c a r e ; c .i gi e naș is ă nă t a t e apubl i c ă ; d.pr ot e c ț i ac ons uma t or ul ui ; e .s e c ur i t a t e al ai nc e ndi u( dupăc a z ) ; f .pr ove ni e nț aș ic a l i t a t e amă r f ur i l or ; g.ut i l i z a r e ac a s e l ordema r c a tș ia mi j l oa c e l ordec â nt ă r i ta ut or i z a t e ; h.pr ot e c ț i amunc i i ; i .or di ne aș il i ni ș t e apubl i c ă ; j .a s i gur a r e aș ipă s t r a r e ac ur ă ț e ni e iî n z onapubl i c ăoc upa t ă ,i a rpr i n f unc ț i ona r es ănuc r e e z edi s c onf or t s pa ț i i l orî nve c i na t e ; k.a s i gur a r e ae xpun e r i ie s t e t i c ea mă r f ur i l orș ia f i ș a r e aî nmodvi z i bi la pr e ț ur i l or ;

4


CONDI ȚI IDEAMPLASARETERASESEZONI ERE

ma is us .

5


-c e r e r et i p i z a t ă -CIa d mi n i s t r a t o rf i r mă/CIș iî mp u t e r n i c i r e -c e r t i f i c a td eî n r e g i s t r a r ed el aONRC -c e r t i f i c a tc o n s t a t a t o rp e n t r us e d i us o c i a lc ua c t i v i t a t e/s e c u n d a rc ua c t i v i t a t e/ a c t i v i t a t ed e s f ă ș u r a t ăî na f a r as e d i i l o r , d u p ăc a z , c o n f o r ml e g i in r . 2 6 / 1 9 9 0 p r i v i n dRe g i s t r u lCo me r ț u l u i , c umo d i f i c ă r i l eș ic o mp l e t ă r i l eu l t e r i o a r e , r e s p e c t i val e g i in r . 3 5 9 / 2 0 0 4 , p r i v i n ds i mp l i f i c a r e af o r ma l i t ă ț i l o rl a î n r e g i s t r a r e aî nRe g i s t r u lCo me r ț u l u iap e r s o a n e l o rf i z i c ea u t o r i z a t e , î n t r e p r i n d e r i l o ri n d i v i d u a l e , î n t r e p r i n d e r i l o rf a mi l i a l eș ip e r s o a n ej u r i d i c ec u mo d i f i c ă r i l eș ic o mp l e t ă r i l eu l t e r i o a r e . -a c tc o n s t i t u t i va ls o c i e t ă ț i i( s t a t u ta c t u a l i z a t )s a uc e r t i f i c a td eî n r e g i s t r a r e me n ț i u n iș ir e z o l u ț i ae mi s ăd eONRCî nb a z ap r e v e d e r i l o rOUG4 4 / 2 0 0 8 . -s c h i ț ăa mp l a s a me n ts o l i c i t a tî n2e x e mp l a r e . -a c o r d u r i , a v i z e , a u t o r i z a ț i i , a l ei n s t i t u ț i i l o rd es p e c i a l i t a t ep r e v ă z u t ed e l e g i s l a ț i aî nv i g o a r e( u n d ee s t ec a z u l ) . -a l t ed o c u me n t eî nf u n c ț i ed es p e c i f i c u la c t i v i t ă ț i is o l i c i t a t eș iî nf u n c ț i ede n a t u r aj u r i d i c ăat e r e n u l u i . -c e r t i f i c a tf i s c a ld i nc a r es ăr e z u l t ec ăs o l i c i t a n t u ln ua r ed a t o r i il ab u g e t u l l o c a l . -d o v a d at a x e id eu t i l i z a r ead o me n i u l u ip u b l i cl ae l i b e r a r e aa c o r d u l u i .

a .Î NF AȚAPROPRI I LORUNI TĂȚICOMERCI ALE: -c e r e r et i pi z a t ă -CIa dmi ni s t r a t or/CIș iî mput e r ni c i r e -a c or duldef unc ț i ona r epe nt r us pa ț i u -pl a ndes i t ua ț i e ;pl a nș ef ot oî n2e xe mpl a r e -c e r t i f i c a tf i s c a lc a r ea t e s t ăf a pt ulc ănua r eda t or i il abuge t ull oc a l -dova dat a xe ideoc upa r eadome ni ul uipubl i cl ae l i be r a r e aa c or dul ui . b.Î NF AȚAPROPRI I LORUNI TĂȚIDEALI MENTAȚI EPUBLI CĂ-TERASE: --c e r e r et i pi z a t ă -CIa dmi ni s t r a t or/CIș iî mput e r ni c i r e -a ut or i z a ț i epr i vi ndde s f ă ș ur a r e aa c t i vi t ă ț i idea l i me nt a ț i epubl i c ă -pl a ndes i t ua ț i e ;pl a nș ef ot oî n2e xe mpl a r e -c e r t i f i c a tf i s c a lc a r ea t e s t ăf a pt ulc ănua r eda t or i il abuge t ull oc a l -ne ga ț i ePMBc ăa mpl a s a me nt uls ol i c i t a tnuf a c epa r t edi nt r oa r i epr ot e j a t ă -a vi zur ba ni s mpr i vi ndoc upa r e adome ni ul uipubl i ce mi sdePMBs a uPS4 -de c l a r a ț i edei mpune r e -dova dăt a xăut i l i z a r edome ni upubl i cl ae l i be r a r e aa c or dul ui .

6


De p u n e r e ad o s a r u l u ip e n t r ue l i b e r a r e a a c o r d u l u i

2 El i be r a r e aa c or dul ui

7


-a mpl a s a me ntș i s upr a f a ț ăa ut or i z a t ă ; -obi e c t uldea c t i vi t a t e a ut or i z a t ;

-t i puldemobi l i e ra pr oba t ; -nor me l edee s t e t i c ăș ii gi e nă publ i c ă ; -nor me l epr i vi nds e c ur i t a t e al a i nc e ndi u; -c e r i nț e l eș ic r i t e r i i l ec ea us t a tl a ba z ae l i be r ă r i ia c or dul ui ;

-e xi s t e nț aunorr e c l a ma ț i i î nt e me i a t e ,l ac ons t a t a r e a i ns t i t uț i i l ora bi l i t a t e ; -a l t epr e ve de r ii mpus ede l e gi s l a ț i aî nvi goa r e .

8


9


10


1 1


12


13


14


15


16


Ghid pentru eliberarea acordului de functionare sezonier de tip terasa  
Ghid pentru eliberarea acordului de functionare sezonier de tip terasa  
Advertisement